Namanyň ady Döwlet belligine alnan senesi Namanyň bellige alyş belgisi
Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklamak barada 11.04.2016 976
Notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda düzgünnamany tassyklamak hakynda 19.01.2016 948
Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň Tertibini tassyklamak hakynda 15.12.2018 1178
Hukuk maglumatlary we neşir edilen gollanmalary bermegiň hem-de olaryň berlendigi üçin tölegleri almagyň Tertibini tassyklamak hakynda 17.11.2018 1108
Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 25.07.2018 1146
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksatlary bilen amallary amala aşyrýan şahslaryň görnüşleri boýunça içerki gözegçilik kadalaryna bildirilýän talaplaryny tassyklamak barada 04.10.2019 1265
Türkmenistanda döwlet belligine alnan jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar üçin berilýän daşary ýurt enjamlaýyn, maliýe, ynsanperwerlik muzdsuz kömeginiň taslamalaryny we maksatnamalaryny hem-de höweslendirmeleri döwlet tarapyndan hasaba almagyň we berilýän daşary ýurt kömeginiň ähli görnüşleriniň durmuşa geçirilişi boýunça barlag işlerini amala aşyrmagyň Tertibini tassyklamak barada 18.09.2019 1254
Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada 23.08.2019 1255
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet sanawynyň resminamalaryny ýöretmegiň Tertiplerini tassyklamak hakynda 03.04.2019 1206
Adwokatyň hünär tälim alyjylaryny hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek hakynda 14.02.2019 1189
Ygtyýarnamanyň dalaşgärlerini hünär synagyndan geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek barada 14.02.2019 1190
Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir buýruklaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda 14.02.2019 1191
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 4-nji iýunynda çykaran 27-iş belgili buýrugy 23.06.2020 1344
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2020-nji ýylyň 8-nji iýunynda çykaran 29-iş belgili buýrugy 23.06.2020 1345
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň 30-njy noýabrynda çykaran MB-138 belgili buýrugy 28.12.2020 1426
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda çykaran 127 belgili buýrugy 30.12.2020 1430
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň 11-nji dekabrynda çykaran MB-145 belgili buýrugy 30.12.2020 1429
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda çykaran 683-ö belgili buýrugy 30.12.2020 1428
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň 8-nji dekabrynda çykaran MB-143 belgili buýrugy 30.12.2020 1427
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda çykaran 40-Ö belgili buýrugy 15.01.2021 1431
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 18-nji dekabrynda çykaran 372-iş/443-Ö belgili bilelikdäki buýrugy 15.01.2021 1432
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 25-nji dekabrynda çykaran 145-Ö belgili buýrugy 15.01.2021 1433
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2020-nji ýylyň 28-nji dekabrynda çykaran 380 belgili buýrugy 29.01.2021 1434
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2020-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çykaran 149-Ö belgili buýrugy 29.01.2021 1435
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda çykaran MB-148 belgili buýrugy 29.01.2021 1436
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2020-nji ýylyň 28-nji dekabrynda çykaran 379 belgili buýrugy 29.01.2021 1437
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň hem-de Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda çykaran MB-152/454-Ö belgili bilelikdäki buýrugy 03.02.2021 1438
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda çykaran 28 belgili buýrugy 04.02.2021 1439
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran 5-Ö belgili buýrugy 05.02.2021 1440
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2 021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 19-ö belgili buýrugy 17.02.2021 1442
“Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygynyň 2021-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda çykaran 14-iş belgili buýrugy 23.02.2021 1444
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2021-nji ýylyň 3-nji fewralynda çykaran MB-07 belgili buýrugy 03.03.2021 1451
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2021-nji ýylyň 15-nji fewralynda çykaran MB-14 belgili buýrugy 19.03.2021 1456
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 20-nji fewralynda çykaran 84-Ö belgili buýrugy 19.03.2021 1455
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2021-nji ýylyň 23-nji fewralynda çykaran MB-19 belgili buýrugy 17.03.2021 1454
Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň 2021-nji ýylyň 16-njy fewralynda çykaran 45 belgili buýrugy 16.03.2021 1453
Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2021-nji ýylyň 2-nji martynda çykaran 52 belgili buýrugy 26.03.2021 1458
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2021-nji ýylyň 10-njy martynda çykaran 96 belgili buýrugy 26.03.2021 1457
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2021-nji ýylyň 19-njy martynda çykaran 106 belgili buýrugy 05.04.2021 1459
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň we Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktorynyň 2021-nji ýylyň 4-nji martynda çykaran 79/30 belgili bilelikdäki buýrugy 05.04.2021 1460
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2021-nji ýylyň 29-njy martynda çykaran МВ-33 belgili buýrugy 06.05.2021 1466
«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň başlygynyň 2021-nji ýylyň 5-nji aprelinde çykaran 41-Ö belgili buýrugy 14.05.2021 1467
Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde çykaran 111-Ö belgili buýrugy 17.05.2021 1468
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda çykaran 151-iş belgili buýrugy 28.05.2021 1469
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda çykaran 158-iş belgili buýrugy 28.05.2021 1470
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda çykaran 159-iş belgili buýrugy 28.05.2021 1471
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 14-nji aprelinde çykaran 69 iş belgili buýrugy 29.05.2021 1472
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 14-nji aprelinde çykaran 70 iş belgili buýrugy 29.05.2021 1473
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2021-nji ýylyň 21-nji maýynda çykaran 25-iş belgili buýrugy 03.06.2021 1475
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda çykaran 23-iş belgili buýrugy 05.06.2021 1476
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 17-nji maýynda çykaran 240-ö belgili buýrugy 09.06.2021 1477
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2021-nji ýylyň 21-nji maýynda çykaran 185 belgili buýrugy 17.06.2021 1478
Türkmenistanyň Energetika ministriniň 2021-nji ýylyň 17-nji maýynda çykaran 132 belgili buýrugy 25.06.2021 1483
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda çykaran 56-Ö belgili buýrugy 21.06.2021 1479
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji fewralynda çykaran 01/05-01 belgili buýrugy 21.06.2021 1480
Türkmenistanyň Döwlet ministri - “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygynyň, “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygynyň we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2021-nji ýylyň 25-nji maýynda çykaran 83-iş/77-iş/186-Ö belgili bilelikdäki buýrugy 22.06.2021 1481
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 17-nji maýynda çykaran 161-iş belgili buýrugy 25.06.2021 1482
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda çykaran 202 belgili buýrugy 09.07.2021 1488
Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 55 belgili buýrugy 09.07.2021 1489
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň we Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 53-Ö/122 iş belgili bilelikdäki buýrugy 15.07.2021 1490
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda çykaran 203 belgili buýrugy 16.07.2021 1491
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda çykaran 68-Ö belgili buýrugy 29.07.2021 1492
Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýulynda çykaran 73-Ö belgili buýrugy 04.08.2021 1493
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 16-njy iýulynda çykaran 77 belgili buýrugy 04.08.2021 1494
Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministriniň 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda çykaran MB-54 belgili buýrugy 04.08.2021 1495
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 360-ö belgili buýrugy 04.08.2021 1496
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygynyň 2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda çykaran 74/12/1214 belgili bilelikdäki buýrugy 09.08.2021 1497
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň, «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygynyň 2021-nji ýylyň 13-nji iýulynda çykaran 76/156-iş belgili bilelikdäki buýrugy 16.08.2021 1498
Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň 2021-nji ýylyň 3-nji awgustynda çykaran 64 belgili buýrugy 18.08.2021 1499
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2021-nji ýylyň 9-njy awgustynda çykaran 37-iş belgili buýrugy 19.08.2021 1500
Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2021-nji ýylyň 9-njy awgustynda çykaran 38-iş belgili buýrugy 19.08.2021 1501
"Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibini tassyklamak hakynda” “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 17-nji awgustynda çykaran 253-iş belgili buýrugy 31.08.2021 1502
Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň 2015-nji ýylyň 14-nji awgustynda çykaran 01/05-18 belgili buýrugy 31.08.2021 1503