Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy

bolan ygtyýarly wezipeli  adamlar  tarapyndan

notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi

hakynda Düzgünnamany tassyklamak barada

 

 “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň     30-njy maddasyna laýyklykda, buýurýaryn:

 

1. Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnamany tassyklamaly (goşulýar).

2. Şu kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

1) Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrliginde 1996-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda 96 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Harby bölümleriň, birleşmeleriň, edaralaryň we harby-okuw jaýlarynyň komandirleri (başlyklary), medisina bölümi boýunça başlyklary, olaryň orunbasarlary, gospitallaryň, sanatoriýalaryň we beýleki harby-bejeriş edaralarynyň uly hem-de nobatçy lukmanlary tarapyndan wesýetnamalara hem-de ynanç hatlaryna güwä geçmegiň tertibi hakynda gollanmany tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Goranmak ministri bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Ýustisiýa ministriniň 1996-njy ýylyň 30-njy awgustynda çykaran 14 OP belgili buýrugyny;

 2) Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrliginde 1996-njy ýylyň 6-njy dekabrynda 103 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Düzediş-zähmet edaralarynyň başlyklary tarapyndan wesýetnamalara we ynanç hatlaryna güwä geçmegiň tertibi hakynda gollanmany tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Ýustisiýa ministriniň 1996-njy ýylyň 8-nji noýabrynda çykaran 20 OP belgili buýrugyny;

 3) Türkmenistanyň Ýustisiýa ministrliginde 1996-njy ýylyň 13-nji dekabrynda 106 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan, “Keselhanalaryň, beýleki stasionar bejeriş öňüni alyş edaralarynyň baş lukmanlary, olaryň medisina bölümi boýunça orunbasarlary ýa-da nobatçy lukmanlary, şeýle hem sanatoriýalaryň, garrylar we maýyplar öýleriniň direktorlary tarapyndan wesýetnamalara güwä geçmegiň tertibi hakyndaky gollanmany tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de “Türkmenşypa” Döwlet paýdarlar birleşigi bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Ýustisiýa ministriniň 1996-njy ýylyň 18-nji noýabrynda çykaran 21 OP belgili buýrugyny.

3. Şu buýrugyň döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli.

  4. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi ministriň orunbasary S.Jumaýewe tabşyrmaly hem-de degişli wezipeli adamlaryň dykgatyna ýetirmeli.

 

 

       Ministr                                                      B.Muhamedow

 

 

 

 

 

 

 

        “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň    Içeri  işler

ministri

_______________ I.Mulikow

“____” awgust 2019 ý.

 

 

 

 

 

         “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş

we derman senagaty ministri

_____________ N.Amannepesow

“____” awgust 2019 ý.

       

          “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň       Goranmak

ministri

___________ B.Gündogdyýew

“____” awgust 2019 ý.

 

 

 

 

        “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň Döwlet serhet

gullugynyň başlygy

_______________ Ş.Durdyýew

“____” awgust 2019 ý.

 

       

        “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň Oba hojalyk  we

daşky  gurşawy goramak ministri

__________M.Baýramdurdyýew

“____” awgust 2019 ý.

 

 

 

 

 

 

    “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň  Ylymlar

akademiýasynyň  prezidenti

___________ S.Toýlyýew

“____” awgust 2019 ý.

 

 

 

Türkmenistanyň  Adalat  ministriniň 2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 40-iş belgili buýrugy bilen tassyklandy  

                                                                           

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly

wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1. Şu Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama (mundan beýläk - Düzgünnama) “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanuny,  Türkmenistanyň Raýat kodeksi we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda işlenilip taýýarlanyldy.

Şu Düzgünnama ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) hassahanalarda, ýatymlaýyn şertlerde lukmançylyk kömegini edýän beýleki döwlet saglygy goraýyş edaralarynda bejerişde bolýan ýa-da gartaşan adamlar we maýyplygy bolan adamlar üçin öý-internatlarynda ýaşaýan adamlaryň şol hassahanalaryň, ýatymlaýyn şertlerde lukmançylyk kömegini edýän beýleki döwlet saglygy goraýyş edaralarynyň baş lukmanlary, olaryň lukmançylyk bölümi boýunça orunbasarlary ýa-da nobatçy lukmanlary, gartaşan adamlar we maýyplygy bolan adamlar üçin öý-internatlarynyň bolsa müdirleri we baş lukmanlary;

2) Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň astynda ýüzýän deňiz gämilerinde                ýa-da içerki suwlarynda ýüzüşi amala aşyrýan gämilerde ýüzüş wagtynda bolýan adamlaryň şol gämileriň kapitanlary (serkerdeleri);

3) gözleg we şolar ýaly beýleki ekspedisiýalarda bolýan adamlaryň şol ekspedisiýalaryň başlyklary;

4) harby hassahanalarda we beýleki harby-bejeriş edaralarynda we               harby-lukmançylyk bölümlerinde bejerişde bolýan harby gullukçylaryň we beýleki adamlaryň şol harby hassahanalaryň we beýleki harby-bejeriş edaralarynyň başlyklary we harby-lukmançylyk bölümleriniň serkerdeleri, olaryň lukmançylyk bölümi boýunça orunbasarlary, uly we nobatçy lukmanlary;

 5) döwlet notariuslarynyň we ygtyýarly wezipeli adamlaryň ýok ýerlerindäki harby bölümleriň, birikmeleriň, harby edaralaryň we harby okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerlerinde harby gullukçylarynyň, şonuň ýaly-da işgärleriniň, olaryň maşgala agzalarynyň we harby gullukçylaryň maşgala agzalarynyň şol harby bölümleriň, birikmeleriň, harby edaralaryň serkerdeleri (başlyklary) we harby okuw mekdepleriniň rektorlary (müdirleri);

 6) ýörite dikeldiş merkezinde, wagtlaýyn saklaw gabawhanasynda, derňew gabawhanasynda we düzediş edaralarynda bolýan adamlaryň şol edaralaryň başlyklary tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibini kesgitleýär.

Şu Düzgünnamanyň maksatlary üçin şu bölegiň 1‒6-njy bentlerinde görkezilen wezipeli adamlar (mundan beýläk- ygtyýarly wezipeli adamlar diýlip atlandyrylýar).

2. Ygtyýarly wezipeli adamlar öz işinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, Türkmenistanyň Raýat kodeksini, “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny we Türkmenistanyň beýleki kanunlaryny, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalaryny, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgütlerini we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny, şeýle hem şu Düzgünnamany gollanýarlar.

3. Ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketleri amala aşyrylanda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde düzülen, tassyklanan ýa-da şaýatlyk edilen ýazmaça resminama (mundan beýläk-notarial nama)  düzülýär.

4. Şu Düzgünnamanyň birinji böleginiň 1,4,5,6-njy bentlerinde görkezilen ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan şu notarial hereketleri amala aşyrylýar:

1) wesýetnamalary tassyklamak;

2) ynanç hatlaryny tassyklamak;

3) arzalardaky gollaryň hakykylygyna şaýatlyk etmek.

Şu Düzgünnamanyň birinji böleginiň 2-nji we 3-nji bentlerinde görkezilen Ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan şu notarial hereketleri amala aşyrylýar:

1) wesýetnamalary tassyklamak;

2) arzalardaky gollaryň hakykylygyna şaýatlyk etmek.

5. Ygtyýarly wezipeli adamlar amala aşyran notarial hereketleriniň syryny saklamaga borçludyrlar.

Amala aşyrylan notarial hereketleriň syrynyň saklanylmagyny üpjün etmek notarial işini bes eden adamlar üçin hem hökmany talapdyr.

Amala aşyrylan notarial hereketleri barada maglumatlar, berlen resminamalaryň nusgalary diňe bu hereketler öz adyndan, öz adyna, öz tabşyrmagy boýunça ýa-da özi babatda amala aşyrylan fiziki we ýuridik şahslara berilýär.

Notarial hereketleri barada maglumatlar we resminamalar önümçiliginde bolan işler boýunça kazyýetiň, prokuratura, anyklaýyş hem-de derňew edaralarynyň ýazmaça talap etmegi boýunça ygtyýarly edaralara berilýär.

Wesýetnama barada maglumatlar wesýet edijiniň diri wagtynda onuň özüne berilýär, wesýet ediji ölenden soň bolsa, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa wesýet edijiniň mirasdarlaryna berilýär.

Notarial hereketlerini amala aşyrmagyň syryny saklamak borjy bu hereketler barada gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek bilen bagly özlerine mälim bolan adamlara hem degişlidir.

Amala aşyrylan notarial hereketleri barada maglumatlary aýan eden adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

6. Ygtyýarly wezipeli adamlaryň şulara hukugy bardyr:

1) notarial  hereketleriniň amala aşyrylmagy üçin ýüz  tutan şahslaryň bähbitlerine Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan notarial hereketlerini amala aşyrmaga;

2) ynanç hatlarynyň we arzalaryň taslamalaryny düzmäge;

3) Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan goralýan syrlary düzýän maglumatlary aýan etmezlik şerti bilen notarial hereketlerini amala aşyrmak üçin zerur bolan maglumatlary we resminamalary ýuridik şahslardan talap etmäge, şeýle hem hünärmenleri çekmäge.

7. Ygtyýarly wezipeli adamlar şulara borçludyr:

1) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz borçlaryny ýerine ýetirmäge;

2) “Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryna laýyklykda notarial hereketlerini amala aşyrmaga;

3) fiziki we ýuridik şahslara hukuklarynyň durmuşa geçirilmegi we kanuny bähbitleriniň goralmagy üçin ýardam etmäge, olara hukuklaryny we borçlaryny düşündirmäge;

4) amala aşyrylýan notarial hereketleriň netijeleri barada ýüz tutan şahslara duýdurmaga;

5) notarial işini amala aşyrmak bilen baglanyşykly özüne mälim bolan maglumatlaryň syryny saklamaga;

6) öz hereketlerine şikaýatlar boýunça, ol şikaýatlara seredýän degişli edaralara amala aşyrylan notarial hereketler barada maglumatlary, gaýry resminamalary, şahsy düşündirişlerini bermäge;

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýän halatynda notarial hereketlerini amala aşyrmakdan ýüz döndermäge;

8) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça ygtyýarly döwlet edarasyna Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda zerur bolan maglumatlary bermäge;

9) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

8. Iş önümçiligi Türkmenistanyň döwlet dilinde alnyp barylýar, notarial hereketlerini amala aşyrmagyň netijeleri boýunça berilýän resminamalar Türkmenistanyň döwlet dilinde resmileşdirilýär.

9. Ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäginde notarial hereketleri amala aşyrmak bilen bagly iş önümçiligi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýöredilýär. Degişli edaralarynda iş önümçiliginiň dogry guralmagy we alnyp barylmagy hem-de amala aşyrylan notarial hereketleri bilen bagly toplanan arhiwiň saklanylmagy üçin ygtyýarly wezipeli adamlar jogapkärçilik çekýärler.

 

II bap. Notarial hereketleriniň amala aşyrylmagynyň umumy düzgünleri

 

10. Notarial hereketleri degişli edara jaýlarynda amala aşyrylýar.

11. Ygtyýarly wezipeli adamlar öz adyna we öz adyndan, öz äriniň (aýalynyň), onuň we özüniň ýakyn garyndaşlarynyň adyna we olaryň adyndan, degişli edaralaryň işgärleriniň adyna we olaryň adyndan notarial hereketlerini amala aşyrmaga haky ýokdur.

Ýakyn garyndaşlara ata-eneler (şol sanda perzentlige alanlar), är-aýal, çagalar (şol sanda perzentlige alnanlar), ata we ene, baba we mama, agtyklar, süýtdeş we doly süýtdeş däl doganlar degişlidir.

Bellenilen düzgünleriň bozulmagy bilen amala aşyrylan notarial hereketler hakyky däldir.

12. Notarial hereketleri amala aşyrylan mahaly ygtyýarly wezipeli adamlar notarial hereketini amala aşyrmak üçin ýüz tutan adamyň şahsyýetini anyklaýar.

Şahsyýeti anyklanýan mahaly ygtyýarly wezipeli adamlar fiziki şahsyň şol şahs tarapyndan berlen onuň şahsyýetini tassyklaýan resminamadaky şekil bilen kybapdaşdygyny barlaýarlar.

Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýeti Türkmenistanyň raýatynyň pasporty, diplomatik pasporty, gulluk pasporty, ofiserleriň şahsyýetnamasy, çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylaryň harby şahadatnamasy, harby gullukçysynyň şahsyýetini tassyklaýan beýleki resminamasy ýa-da notarial hereketleriniň amala aşyrylmagy üçin ýüz tutan raýatyň şahsyýetine degişli islendik şübhelenmeleri aradan aýyrýan beýleki resminamalar boýunça anyklanylýar.

Kämillik ýaşyna ýetmedik, 16 ýaşa ýetmedigiň şahsyýeti dogluş hakynda şahadatnamasy boýunça, 16 ýaşa ýeteniňki bolsa, Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan başga resminamasy boýunça anyklanylýar.

Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň şahsyýeti-pasporty, raýatlygy bolmadyk adamlaryň şahsyýetnamasy, Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy ýa-da olaryň ornuny tutýan resminamasy boýunça anyklanylýar.

Bosgunyň şahsyýeti - bosgunyň şahsyýetnamasy ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasy boýunça anyklanylýar.

13. Adamyň sowatsyzlygy, synasynda ýetmezi ýa-da keselliligi zerarly ýa-da başga sebäpler bilen wesýetnama, ynanç hatyna ýa-da arza gol çekmäge mümkinçiligi bolmadyk halatlarynda we onuň tabşyrmagy boýunça resminama başga adam tarapyndan gol çekilende, ygtyýarly wezipeli adamlar ýüz tutanyň şahsyýetinden başga, oňa derek gol çekýän adamyň hem şahsyýetini anyklaýar.

14. Wesýetnama ýa-da ynanç haty tassyklanylanda we resminamalarda gollaryň hakykylygyna şaýatlyk edilende gatnaşyjylaryň we notarial hereketleriniň amala aşyrylmagy üçin ýüz tutan beýleki şahslaryň gollarynyň hakykylygy barlanýar.

Wesýetnamada ýa-da ynanç hatynda we arzalarda ygtyýarly wezipeli adamlaryň gatnaşmagynda, familiýasyny, adyny we atasynyň adyny doly görkezmek bilen, ýüz tutan şahs tarapyndan gol çekilýär.

Sowatsyzlygy, synasynda ýetmezi ýa-da keselliligi zerarly resminama hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän adam oňa ygtyýarly wezipeli adamlaryň gatnaşmagynda gol çekmegi başga adama ynanyp biler. Şunda adamyň şol resminama näme üçin hut özüniň gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi tassyklaýjy ýazgyda görkezilmelidir.

15. Wesýetnama ýa-da ynanç haty tassyklanylanda,  gol çekýän adamlaryň kämillik ukyby barlanylýar we kämillik ukybynyň barlanylandygy hakynda tassyklaýjy ýazgyda görkezilýär.

Şahsyň kämillik ukyby, şahsyýetini tassyklaýan resminamada görkezilen ýaşy boýunça, şeýle hem ygtyýarly wezipeli adamlar  tarapyndan şol şahs bilen söhbetdeşlik geçirilende barlanylýar.

16. Wesýetnama ýa-da ynanç haty tassyklananda taraplaryň ýa-da wesýet edijiniň isleglerine görä şaýatlar gatnaşyp bilerler. Şonda resminamalara olar hem gol çekýärler. Notarial hereketleri öz haýryna amala aşyrylýan şahslar şaýatlar bolup bilmezler.

17. Wesýetnamanyň ýa-da ynanç hatynyň şeýle hem, arzanyň mazmuny ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan sesli okalyp berilmelidir ýa-da notarial hereketini amala aşyrmak üçin ýüz tutan adamlar tarapyndan okalmalydyr.

Eger notarial hereketiniň amala aşyrylmagy üçin ýüz tutan adam sowatsyz               ýa-da kör bolsa, ygtyýarly wezipeli adamlar resminamanyň ýazgysyny oňa okap bermeli we bu barada resminamada bellik etmeli.  

18. Ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmak üçin, öçürilip aýrylan, goşmaça ýazylan, çyzyp öçürilen we başga-da gaýry bellik etmezden girizilen düzedişli resminamalary, okalmagy mümkin bolmadyk resminamalary şeýle hem galam bilen ýazylan resminamalary kabul edilmeli däldir.

Eger, iki we ondan köp aýratyn sahypalarda beýan edilen resminamalaryň sahypalary tikilmedik, belgilenmedik we tikilen sahypalaryň sany wezipeli adamyň goly we resminamany beren ýuridik şahsyň möhri bilen berkidilmedik bolsa, ol resminamalar kabul edilmeýär.

19. Notarial taýdan tassyklanylýan resminamalaryň ýazgysy düşnükli we dürs, ýalňyşsyz we düzedişsiz ýazylmalydyr, resminamanyň mazmunyna degişli sanlar (jaýyň, öýüň belgileri, emlägiň bahalary, bölünen miras paýynyň möçberi) hem-de möhletler (seneler) iň bolmanda bir gezek sözler bilen aňladylmalydyr, ýuridik şahslaryň atlary bolsa, olaryň edaralarynyň salgylaryny görkezmek bilen gysgaldylman ýazylmalydyr. Ýüz tutanlaryň familiýalary, atlary we atasynyň atlary, olaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň maglumatlaryny, doglan gününi, aýyny we ýylyny hem-de olaryň hasapda duran ýerini görkezmek bilen, dolulygyna ýazylmalydyr. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň, bosgunlaryň gatnaşmagynda notarial nama amala aşyrylan mahaly olaryň raýatlygy hem görkezilmelidir.

Resminamalardaky ahyryna çenli doldurylmadyk setirleriň we beýleki boş ýerleriň üsti çyzylmaly, daşary ýurtlarda degişli hereketleri amala aşyrmak üçin niýetlenilen resminamalarda boş ýerleriň çyzylmagyna ýol berilmeýär.  

Wesýetnamada ýa-da ynanç hatynda düzediş girizilende artyk ýazylanlar we düzedişler bellenilip geçilýär we  tassyklaýjy  ýazgysynyň  ahyrynda  şahslaryň  goly bilen, şeýle hem ygtyýarly wezipeli adamynyň goly we edarasynyň möhri basylyp tassyklanylýar.

Notarial nama birnäçe aýratyn sahypalarda beýan edilen halatlarynda, olar tikilmelidir, sahypalar bolsa belgilenmelidir. Tikilen sahypalaryň sany ygtyýarly wezipeli adamynyň goly bilen güwä geçilip, möhür basylmalydyr.

20. Wesýetnama ýa-da ynanç haty tassyklanylanda, şeýle hem resminamalardaky gollaryň hakykylygyna şaýatlyk edilen mahaly, resminamalarda Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan tassyklanylan görnüşler boýunça degişli tassyklaýjy ýazgy ýazylýar, olara bolsa ygtyýarly wezipeli adam gol çekýär we möhür bilen berkidýär.

Tassyklaýjy ýazgy aýyl-saýyl, öçürilip aýrylan ýerleri bolmazdan ýazylmalydyr, düzedişler girizilen ýagdaýynda bellenip geçilmelidir hem-de ygtyýarly wezipeli adamynyň goly we möhüri bilen berkidilmelidir.

Tassyklaýjy ýazgyny ýazmak üçin degişli ýazgylar ýazylan möhürçeler ulanylyp bilner (daşary ýurtda hereket etmek üçin niýetlenen resminamalardan başgalarda).

Eger, tassyklaýjy ýazgy (resminamanyň ýazgysy) resminamanyň ýüz tarapynda ýerleşmeýän bolsa, resminamanyň arka tarapynda ýerleşdirilýär, eger ýazgy resminamanyň arka tarapyna ýerleşmeýän bolsa, resminama goşmaça berkidilen adaty kagyz sahypasynda dowam etdirilip ýa-da onda dolulygyna beýan edilip bilner. Şu halatda resminamanyň ýazgysy we tassyklaýjy ýazgy beýan edilen goşmaça sahypalar tikilýär, belgilenilýär. Şunda sahypalaryň sany ygtyýarly wezipeli adamynyň goly we möhüri bilen berkidilýär.

Tassyklaýjy ýazgyny amala aşyrmak üçin, resminama goşmaça kagyz sahypalaryny ýelmemäge ýol berilmeýär.  

21. Ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan amala aşyrylan ähli notarial hereketleri Notarial hereketlerini bellige almagyň Sanawynyň kitabynda - (mundan beýläk Sanaw, şu Düzgünnama 1-nji goşundy) bellige alynýar. Degişli edaralarda ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan Sanawyň döredilmegi we ýöredilmegi hökmanydyr. Sanaw, ygtyýarly wezipeli adamyň işine gözegçilik edýän edaralaryň wezipeli adamlary tarapyndan bellenilen görnüşe laýyklykda taýýarlanyp tikilmelidir, onuň sahypalary belgilenilmelidir. Sanawyň soňunda sahypalaryň sany, tassyklanan senesi görkezilip, ygtyýarly wezipeli adamyň işine gözegçilik edýän edaranyň ýolbaşçysynyň goly bilen güwä geçilen hem-de gol möhür bilen berkidilen bolmalydyr.

Her bir notarial hereketine aýratyn tertip belgisi berilmelidir. Sanawda bellige alnan tertip belgi ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan berilýän resminamadaky tassyklaýjy ýazgyda görkezilýär.

Sanawa amala aşyrylan notarial hereketi barada ýazgy  ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan diňe tassyklaýjy ýazga ýa-da berilýän resminama gol çekenden soň ýazylmalydyr. Sanawda ýazgy gök syýaly ruçka bilen ýazylýar, ýazgylary galam bilen ýazmaga ýol berilmeýär.

Notarial hereketi barada ýazgy Sanawa girizilenden soň notarial hereket amala aşyrylan hasaplanylýar.

22.  Notarial hereketiniň amala aşyrylmagyny belläp almak üçin ýüz tutan şahslaryň soramagy we olaryň hasabyna ýa-da ygtyýarly wezipeli adamyň başlangyjy boýunça audio we wideo ýazgy geçirilip bilner.

Audio we wideo ýazgynyň ygtyýarly wezipeli adamyň başlangyjy boýunça amala aşyrylan halatynda bu barada ýüz tutan şahslara duýdurylýar.

Audio we wideo ýazgylaryň geçirilmegi hakynda tassyklaýjy ýazgyda bellik edilýär we оlar arhiwde bilelikde saklanýar.

23. Sanawdan göçürme, notarial hereketleri özleri babatda ýa-da tabşyrygy boýunça amala aşyrylan fiziki şahslaryň ýazmaça arzalary, şeýle hem öz önümçiliginde bolan jenaýat ýa-da raýat işleri bilen baglanyşykly kazyýetiň, prokuratura edaralarynyň, anyklaýyş we derňew edaralarynyň ýazmaça talap etmegi boýunça berilýär.

Wesýetnama barada maglumatlar, Sanawdan göçürmeler, diňe wesýet ediji ölenden soň, arza ýa-da hata ölüm hakynda şahadatnamanyň goşulmagy bilen berilmelidir.

24. Ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan tassyklanan ýa-da berlen resminamanyň ýitirilen halatynda notarial hereketleri özleri babatda ýa-da tabşyrygy boýunça amala aşyrylan fiziki we ýuridik şahslaryň ýa-da olaryň wekilleriniň ýazmaça arzasy boýunça ýitirilen resminamanyň öwezligi, resminamanyň nusgasy ýa-da resminamadan göçürme berilýär.

Berlen resminamanyň nusgasy bellenilen tertipde resmileşdirilýär.  

25. Ygtyýarly wezipeli adamlar notarial hereketleri amala aşyrylanda raýatlar ýa-da aýry-aýry wezipeli adamlar tarapyndan kanun bozulmasyny ýüze çykarsalar, bu barada degişli prokurora habar berýärler.

Eger özlerine berlen resminamanyň hakykylygy barada şübhe dörese, notarial hereketleri amala aşyrýan ygtyýarly wezipeli adamlar şol resminamany saklamaga we ony bilermenler seljermesini geçirmek üçin ibermäge haklydyr.

Resminamany bilermenler seljermesini geçirmek üçin ibermek hakynda  wezipeli adam karar çykarýar.

26. Ygtyýarly wezipeli adamlar, şu halatlarda notarial hereketini amala aşyrmakdan ýüz dönderýär, eger:

1) notarial hereketini amala aşyrmak üçin kämillik ukyby ýok fiziki şahsyň                   ýa-da ýuridik şahsyň degişli ygtyýarlyklary bolmadyk wekili ýüz tutan bolsa;

2) şeýle hereketiň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynyň şu aşakdaky gaýry talaplaryna garşy gelýän bolsa:

a) eger hereket ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan amala aşyrylmaga degişli bolmasa;        

b) kämillik ukyby bar hem bolsa, şol pursatda öz hereketleriniň manysyna düşünmeýän  ýa-da öz hereketlerini dolandyryp bilmeýän ýagdaýyndaky şahs notarial hereketiniň amala aşyrylmagy üçin ýüz tutan bolsa;

ç) ýuridik şahsyň adyndan amala aşyrylýan geleşik, onuň tertipnamasynda ýa-da düzgünnamasynda görkezilen maksatlara garşy gelýän bolsa;

e) eger geleşik Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa ýa-da  döwletiň bähbitlerine garşy gelýän bolsa we ş.m.

Eger notarial hereketlerini amala aşyrmak üçin berlen resminamalar Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa ýa-da olarda adamyň abraýyny we mertebesini peseldýän maglumatlar bar bolsa, şeýle resminamalar ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan kabul edilmeýär.

Fiziki ýa-da ýuridik şahsa notarial hereketini amala aşyrmakdan ýüz dönderen ygtyýarly wezipeli adam, ol fiziki ýa-da ýuridik şahsyň ýazmaça arzasy boýunça ýüz dönderilmeginiň sebäplerini ýazmaça görnüşde beýan etmelidir we oňa şikaýat etmegiň tertibini düşündirmelidir. Şu halatlarda notarial hereketini amala aşyrmakdan ýüz dönderilmegi ýüz tutulan gününden soň 5 (bäş) iş gününden giç bolmadyk möhletde ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan notarial hereketini amala aşyrmakdan ýüz döndermek hakynda karar çykarmak arkaly resmileşdirilýär.

27. Ýüz döndermek hakynda kararda şular görkezilmelidir:

kararyň çykarylýan senesi;

Ygtyýarly wezipeli adamyň familiýasy, adynyň we atasynyň adynyň baş harplary hem-de edarasynyň ady;

notarial hereketiniň amala aşyrylmagy üçin ýüz tutanyň familiýasy, ady, atasynyň ady, onuň ýaşaýan ýeri,  ýuridik şahsyň ady we salgysy;

ýüz tutan şahsyň haýsy notarial hereketiniň amala aşyrylmagyny sorandygy barada haýyşyň gysgaça mazmuny;

notarial  hereketini  amala  aşyrmakdan ýüz döndermegiň delilleri Türkmenistanyň kanunçylygyna salgylanmak bilen;

notarial hereketi amala aşyrmakdan ýüz dönderilmegine şikaýat etmegiň tertibi we möhletleri.

28. Eger, ygtyýarly wezipeli adamlar ýol berlen ýalňyşlyk netijesinde öz amala aşyran notarial hereketiniň nädogrydygyny ýüze çykarsa, ol görkezilen notarial hereketini ýatyrmak barada degişli çäreleri görmäge borçludyr.

29. Ygtyýarly wezipeli adamlar öz başlangyjy boýunça ýa-da gyzyklanýan şahslaryň haýyş etmegi boýunça tassyklanylan ýa-da berlen resminamanyň düýp mazmunyny üýtgetmeýän hem-de üçünji taraplaryň hukuklaryna we kanun arkaly goralýan bähbitlerine täsir etmeýän, diňe mese-mälim arifmetiki ýalňyşlyklary düzedip biler.

Resminama düzediş girizilende bu barada bellik edilýär we senesini görkezmek bilen, gol hem-de möhür bilen berkidilýär.

 

 

III bap. Notarial hereketleriniň amala aşyrylmagynyň kadalary

                           

§ 1. Wesýetnamalary tassyklamak

 

30. Wesýetnama bir taraplaýyn geleşik bolup, onuň düzülen ýerini we senesini görkezmek bilen, wesýetnama düzülen pursatda öz hereketlerine baha berip we öz erk-islegini ýazmaça görnüşde aýdyň beýan edip bilýän kämillik ukyby bolan şahs tarapyndan düzülmelidir. Notarial hereketi bolan wesýetnama, onuň wesýet ediji tarapyndan düzülmegini we gol çekilmegini hem-de ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan tassyklanylmagyny talap edýär.

Birnäçe şahslaryň adyndan, şeýle hem wekiliň üsti bilen wesýetnamany tassyklamaklyga ýol berilmeýär.

Wesýet ediji wesýetnamada mirasdarlaryň birini, birnäçesini ýa-da ählisini wesýetnama boýunça mirasdan mahrum edip biler we şony esaslandyrmaga borçly däldir.

31. Wesýetnamanyň wesýet edijiniň sözleri boýunça iki şaýadyň gatnaşmagynda ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan ýazylmagyna ýol berilýär. Wesýetnamanyň ýazgysy beýan edileninden soň şaýatlaryň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, ýaşaýan ýerini, olaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamalaryň maglumatlary görkezilmelidir. Wesýet edijiniň sözleri boýunça wezipeli adam tarapyndan ýazylan wesýetnamany wesýet ediji okamalydyr we oňa ygtyýarly wezipeli adamynyň hem-de şaýatlaryň gatnaşmagynda gol çekmelidir. Soňra şaýatlar hem wesýetnamanyň ýazgysyna gol çekýärler.

Ygtyýarly wezipeli adam tassyklaýjy ýazgysynda şaýatlaryň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny görkezmek bilen, wesýetnamanyň olaryň gatnaşmagynda düzülendigini we olaryň gol çekendigini görkezýär. Şeýle hem, tassyklaýjy  ýazgysynda wesýet edijiniň kämillik ukybynyň barlanandygy, onuň we şaýatlaryň şahsyýetleriniň anyklanylandygy barada bellik edýär.

32. Haçan-da wesýet ediji sowatsyzlygy, synasynda ýetmezi ýa-da keselliligi zerarly ýa-da haýsy hem bolsa başga sebäpler netijesinde wesýetnama öz eli bilen gol çekip bilmese, şeýle halatlarda onuň haýyşy boýunça şol wesýetnama wesýet edijiniň özüniň, şaýatlaryň we wezipeli adamynyň  gatnaşmagynda başga şahs gol çekip biler. Şunda wesýet edijiniň wesýetnama gol çekip bilmezliginiň sebäbi görkezilmelidir.

Wesýetnamanyň ýazgysy beýan edileninden soň, wesýet edijiniň deregine başga şahsyň gol çekendigini, wesýet edijiniň wesýetnama gol çekip bilmezliginiň sebäplerini we onuň hut özüniň haýyş etmegi boýunça, ygtyýarly wezipeli adamynyň gatnaşmagynda wesýetnama beýleki şahsyň we şaýatlaryň gol çekendigini görkezmek bilen, olaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamalar barada maglumatlary, familiýalary, atlary we atalarynyň atlary görkezilýär.

Öz peýdasyna emläk wesýet edilýän şahsyň, wesýetnama düzülen mahaly şol ýerde bolmagyna we wesýet edijiniň ýerine gol çekmegine ýol berilmeýär. Emläk wesýet edilýän adamyň wesýetnamanyň tassyklanylmagyna gatnaşmagyna diňe wesýet edijiniň isleginiň bolmagynda ýol berilýär.

Tassyklaýjy ýazgysynda wesýet edijiniň hut özüniň wesýetnamа gol çekip bilmändiginiň sebäbi we onuň hut özüniň haýyşy boýunça beýleki şahsyň, şaýatlaryň gol çekendigi olaryň familiýalaryny, atlaryny, atalarynyň atlaryny görkezmek bilen hem-de olaryň şahsyýetleriniň anyklanylandygy hakyndaky bellik bilen görkezilýär.

33. Eger wesýet ediji ker-lal ýa-da ol ker-lal we sowatsyz bolsa, ol iki sany şaýadyň we işiň özenini oňa düşündirmäni başarýan şahsyň gatnaşmagynda, şol ygtyýarlyklaryny tassyklaýan resminamanyň berilmegi bilen, wezipeli adamynyň ýanynda wesýetnama buýrugyny etmelidir. Şonda, ýörite düşünjesi bolan şahs wesýetnamanyň mazmunynyň wesýet edijiniň erkine laýyk gelýändigini  öz goly bilen tassyklamalydyr.

Wesýetnamanyň ýazgysy beýan edileninden soň şaýatlaryň familiýalary, atlary, atalarynyň atlary, ýaşaýan ýerleri, olaryň şahsyýetlerini tassyklaýan resminamalarynyň maglumatlary, wesýetnamanyň mazmunyny wesýet edijiniň sözlerinden adamlaryň şu topary bilen pikir alyşmak boýunça ýörite düşünjesi bolan şahsyň beýan edendigi görkezilýär. Wesýetnama ygtyýarly wezipeli adamynyň we şaýatlaryň gatnaşmagynda, wesýet ediji, şaýatlar we wesýetnamanyň mazmunyny beýan eden şahs gol çekýärler.

Tassyklaýjy ýazgysynda wesýet edijiniň haýyşy boýunça wezipeli adamynyň hem-de şaýatlaryň gatnaşmagynda wesýetnamanyň mazmunyny oňa düşündirip bilýän şahsyň (şol şahsyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny görkezip) beýan edendigi, wesýet edijiniň, wesýetnamanyň mazmunyny beýan eden şahsyň, şaýatlaryň gol çekendigi, olaryň kämillik ukybynyň barlanandygy we şahsyýetleriniň anyklanylandygy görkezilýär.

34. Wesýet ediji kör ýa-da sowatsyz bolsa, ol üç sany şaýadyň gatnaşmagynda wezipeli adamynyň ýanynda wesýetnama buýrugyny etmelidir, bu barada degişli ýazgy edilip oňa okap berilmelidir.

Ýazýan we okap berýän şaýatlar hökmünde bolup biler, ýöne ýazýan okap beriji bolmaly däldir.

Wesýetnamanyň ýazgysy beýan edileninden soň şaýatlaryň familiýalary, atlary, atalarynyň atlary, ýaşaýan ýerleri, olaryň şahsyýetlerini tassyklaýan resminamalarynyň maglumatlary, wesýetnamanyň wesýet edijiniň sözlerinden şaýat (şol şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady) tarapyndan ýazylandygy, şaýat (şol şahsyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny görkezip) tarapyndan okalandygy görkezilýär. Wesýetnamanyň ýazgysyna ähli şaýatlar gol çekýärler.

Tassyklaýjy ýazgysynda wesýet edijiniň sowatsyzlygy (körlügi) sebäpli onuň hut özüniň haýyşy boýunça wesýetnamanyň şaýat (şol şahsyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny görkezip) tarapyndan ýazylandygy, şaýat (şol şahsyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny görkezip) tarapyndan okalandygy we wezipeli adamynyň gatnaşmagynda şahsyýeti anyklanylan ähli şaýatlar tarapyndan gol çekilendigi görkezilýär.

35. Wesýetnamalary bellige alyş elipbiý kitabynda (şu Düzgünnama 2-nji goşundy) bellige alynmalydyr.

36. Wesýetnama düzülende, wesýet edijiniň görkezmesi düşnükli we aýyl-saýyl sözler bilen, resminamanyň mazmunyna degişli sanlar iň bolmanda bir gezek söz bilen ýazylyp, beýan edilmelidir, familiýalary, atlary we atalarynyň atlary, ýaşaýan ýerlerini görkezmek bilen doly ýazylmalydyr.

Wesýetnama tassyklanylanda ygtyýarly wezipeli adam Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 1130-njy maddasyny, ýagny miras galdyryjynyň çagalaryna, onuň ene-atasyna we ärine (aýalyna) wesýetnamanyň mazmunyna garamazdan kanun boýunça miras edinmekde (hökmany paý)  olara degişli paýyň ýarysyny düzmeli bolan hökmany paýyň degişlidigini wesýet edijä düşündirmelidir.

37. Wesýetnama tassyklanylanda wesýet edijiden onuň wesýet edýän emlägine bolan hukugyny tassyklaýan subutnama görkezmegi talap edilmeýär.

Ygtyýarly wezipeli adam wesýetnamada ulanylýan Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelýän görkezmeleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýar.

Wesýetnama emläk  häsiýetindäki, hem emläk däl häsiýetindäki görkezmeler (miras galdyryjyny jaýlamagy geçirmegiň tertibi, kämillik ýaşyna ýetmedige howandarlyk bellemek islegi, haýsydyr bir umumy ýagdaýdaky peýdaly  maksatlary amala aşyrmaga gönükdirilen hereketleri ýerine ýetirmek hakyndaky) goşulyp bilner.

38. Ygtyýarly wezipeli adamlar tassyklan wesýetnamasynyň asyl nusgasynyň birini özünde galdyrmak bilen onuň asyl nusgasynyň birini bolsa haýal etmezden wesýet edijiniň hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça döwlet notarial edarasyna ibermäge borçludyr.

Eger wesýet edijiniň Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan ýeri bolmasa ýa-da wesýet edijiniň ýaşaýan ýeri näbelli bolsa, wesýetnama Türkmenistanyň Adalat ministrligine iberilýär.

Deňiz gämileriniň kapitanlary (serkerdeleri) tassyklan wesýetnamalarynyň asyl nusgasynyň birini soňra wesýet edijiniň hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça döwlet notarial edarasyna ibermek üçin Türkmenistanyň portunyň başlygyna ýa-da daşary ýurt portunyň ýerleşýän döwletindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň we konsullyk edarasynyň wezipeli adamsyna bermäge borçludyr.

 39. Ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan, wesýetnamany ýatyrmak barada arza, şeýle hem wesýetnamany ýatyrýan ýa-da üýtgedýän täze wesýetnama alnan halatynda, Sanawda, wesýetnamalary bellige alyş elipbiý kitabynda we edara jaýynda saklanylýan wesýetnamada bu barada bellik etmelidirler. Eger, wesýet ediji wesýetnamanyň özünde bar bolan görnüşini berse, wesýetnamanyň ýatyrylmagy barada şol görnüşde hem bellik edilýär, şondan soň ol arza bilen bilelikde (eger wesýetnama arza bilen ýatyrylan bolsa) edara jaýyndaky görnüşine goşulýar.

Wesýetnamany ýatyrmak baradaky arzada goluň hakykylygyna notarial tertibinde ýa-da ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan şaýatlyk edilen bolmalydyr.

Eger ýatyrylýan wesýetnama döwlet notarial edarasynda ýa-da başga ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan tassyklanylan bolsa, şonda ony ýatyrmak baradaky arza ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan wesýetnama tassyklanylan (iberilen) ýeri boýunça degişli edara iberilýär.

Wesýetnamalarda onuň mazmunyna baglylykda şu Düzgünnamanyň 3-10-njy goşundylaryndaky görnüşe laýyklykda tassyklaýjy ýazgylary ýazylýar.

 

§ 2. Ynanç hatlaryny tassyklamak

 

40. Ynanç haty geleşik bolup durýar. Ygtyýarly wezipeli adamlar bir ýa-da birnäçe şahsyň adyndan bir ýa-da birnäçe şahsyň adyna  ynanç hatlaryny tassyklap bilerler.

Ynanç hatynyň ýazgysynda onuň düzülen ýeri we senesi (ýazmaça), wekiliň ýa-da wekilçilik edýäniň familiýasy, ady, atasynyň ady (ýuridik şahsyň doly ady), ýaşaýan ýeri (ýuridik şahsyň ýerleşýän ýeri), şahsyýetini tassyklaýan resminama barada maglumatlary görkezilmelidir.

41. Ynanç hatynyň hereket edýän möhleti ýazmaça beýan edilýär we üç ýyldan köp bolmadyk möhlete berlip bilner.

 Eger ynanç hatynda möhlet görkezilmedik bolsa, ol ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan tassyklanan wagtyndan başlap, bir ýylyň dowamynda güýjüni saklaýar. Ynanç hatynda onuň ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan tassyklanan senesi görkezilmedik bolsa, ol hakyky däldir.

Ýakyn garyndaşa berlen ynanç haty tassyklanylanda garyndaşlyk gatnaşyklaryny tassyklaýan resminamanyň  nusgasyny goşmak bilen, ynanç hatynyň mazmunynda garyndaşlyk derejesi görkezilmelidir.

Sowgat etmegi amala aşyrmak üçin ynanç haty tassyklanylanda sowgat alyjy görkezilmelidir.

42. Ýuridik şahsyň adyndan ynanç haty tassyklanylanda ygtyýarly wezipeli adamlar onuň ygtyýarlygyny barlaýarlar.

Ýuridik şahslaryň hukuk ukyby barlanylanda onuň tertipnamasy ýa-da düzgünnamasy  bilen tanyşmaga hem-de amala aşyrylýan hereketleriň ýuridik şahsa öz tertipnamasy ýa-da düzgünnamasy bilen berlen hukuklara laýyk gelýändigini barlamaga borçludyr.

43. Başga birine ynanmak tertibinde berilýän ynanç haty (awtoulagdan başga) diňe ynanmak hukugy şertleşilen esasy ynanç haty görkezilen halatynda tassyklanylyp bilner.  Başga birine ynanmak tertibinde berilýän ynanç haty özünde esasy ynanç hatyndakydan köp hukugy saklamaly däldir. Başga birine ynanmak tertibinde berlen ynanç hatynyň hereket möhleti onuň berilmegine esas bolan esasy ynanç hatynyň hereket möhletinden geçmeli däldir.

Başga birine ynanmak tertibinde berilýän ynanç hatynda esasy ynanç hatynyň tassyklanan senesi we ýeri, Sanawdaky belgisi, esasy ynanç haty berlen şahsyň ady, atasynyň ady, familiýasy, ýaşaýan ýeri, şahsyýetini tassyklaýan resminamasynyň maglumatlary we ol öz ygtyýarlyklaryny başga birine ynanýan şahsyň, zerur bolan halatlarda bolsa, olaryň wezipe ýagdaýy görkezilmelidir.

Başga birine ynanmak tertibinde  ynanç hatynyň tassyklanylandygy barada esasy  ynanç hatynda bellik edilýär.

Başga birine ynanmak tertibinde esasy ynanç hatynyň nusgasy degişli edarada galýan ynanç hatynyň görnüşine goşulýar.

Başga birine ynanmak tertibinde berlen ynanç haty esasynda soňra başga birine ynanylmagyna ýol berilmeýär.

Ygtyýarly wezipeli adam ynanç hatynyň hereketi bes edilenden soň, wekil şony beren şahsa gaýtaryp bermelidigini düşündirmäge borçludyr.

44. Ýeňil we ýük awtomobilleri, awtobuslary, mikroawtobuslary (mundan beýläk-awtomobil ulagy) dolandyrmak we ygtyýar etmek hukugyny tassyklaýan ynanç hatlary olaryň eýeleri tarapyndan diňe özleriniň ýakyn garyndaşlaryna başga birine ynanmazlyk şerti bilen resmileşdirilip bilner.

Bu kada maýyplygy bolan adamlara, hossarlara (howandarlara), saglyk ýagdaýy boýunça awtomobil ulagyny dolandyrmaga mümkinçiligi bolmadyk, ömürlik ekläp-saklamak şertnama boýunça eklençdäki we Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan beýleki adamlara degişli däldir.

Awtomobil ulagyny dolandyrmak, ygtyýar etmek hukugyny tassyklaýan ynanç haty tassyklanylanda garyndaşlyk derejesi hökmany anyklanylmaly we degişli resminamanyň nusgasy goşulmalydyr.

Ýakyn garyndaşlaryna degişli adamlar: ata-eneler (şol sanda perzentlige alanlar),  är-aýal, çagalar (şol sanda perzentlige alnanlar), ata we ene, baba we mama, agtyklar, süýtdeş we doly süýtdeş däl doganlar.

45. Awtomobil ulagyny dolandyrmak, ygtyýar etmek hukugyny tassyklaýan ynanç haty berlende aşakda görkezilen resminamalar talap edilmelidir:

 1) awtomobil ulagyny bellige alyş hakynda güwänamasy;

2) ynanç hatyny berýän adamyň şahsyýetini tassyklaýan resminama we ynanç hatyny alýan adamyň şahsyýetini tassyklaýan resminama ýa-da onuň nusgasy;

3) garyndaşlyk gatnaşygyny tassyklaýan resminama (dogluş hakynda şahadatnama, nika baglaşylandygy hakynda şahadatnama, perzentlige alnandygy hakynda şahadatnama, atalygy anyklanylandygy hakynda şahadatnama, familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgedenligi hakynda şahadatnama) ýa-da onuň nusgasy.

Taraplaryň familiýalarynyň üýtgän ýagdaýynda, familiýanyň üýtgedilendigini tassyklaýan resminama talap edilmelidir.

46. Maýyplygy bolan adamlar tarapyndan görkezilen ynanç haty berlende olaryň maýyplygyny tassyklaýan resminama talap edilýär. Şunda maýyplygy bolan adam ynanç hatyny resmileşdirende onuň maýyplygyny tassyklaýan resminamanyň nusgasyny goşmak bilen, ynanç hatynyň mazmunynda maýyplyk resminama barada maglumatlary görkezilýär.

Hossarlar (howandarlar) hossarlyk (howandarlyk) edilýäniň emlägi babatda  hereket edenlerinde hossarlyk we howandarlyk edaranyň karary talap edilýär. Şunda hossarlyk (howandarlyk) edilýän adam babatda ynanç haty tassyklanylanda, onuň hem şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň, kararyň nusgasyny goşmak bilen, ynanç hatynyň mazmunynda bu barada we kararyň maglumatlary görkezilýär.

Saglyk ýagdaýy boýunça awtomobil ulagyny dolandyrmaga mümkinçiligi bolmadyk adamlar (ýol hereketine gatnaşyjylaryny howp astynda goýýan syrkawlyk) saglygy goraýyş edarasynyň ýolbaşçysy tarapyndan gol çekilen we tugraly möhür bilen berkidilen kepilnamasy (resminamasy) esasynda, onuň nusgasyny goşmak bilen, ynanç hatynyň mazmunynda bu barada bellik edip, berlen resminamanyň maglumatlary görkezilýär.

Ömürlik ekläp-saklamak şertnama boýunça eklençdäki adamlaryň awtomobil ulagyna görkezilen ynanç haty berlende Ömürlik ekläp-saklamak hakynda şertnamanyň nusgasyny goşmak bilen, ynanç hatynyň mazmunynda bu                           barada bellik edip we berlen resminamanyň maglumatlary görkezilýär.

47. Ygtyýarly wezipeli adam ynanç hatyny resmileşdirýän adama berlen ynanç hatyndan ynanylan şahs ýüz dönderende, ynanç haty beren adam ygtyýarlary ýatyranda, ynanç haty beren adam ölende ýa-da başga hili bellenilmedik bolsa, onuň kämillik ukybynyň ýokdugy ýüze çykan mahalynda, ynanç haty ýerine ýetirilen mahaly we ynanç hatynyň berlen möhleti tamamlananda berlen ynanç hatynyň hereketiniň togtadylýandygyny düşündirmelidir.

Ynanç hatyny beren adam islendik wagtda ynanç hatyny ýa-da başga birine ynanmagy ýatyrmaga, özüne ynanç haty berlen şahsyň bolsa, islendik wagtda ondan ýüz döndermäge hukugy bardyr.

48. Ynanýanyň öz beren ynanç hatyny togtatmak baradaky arzasyna notarial taýdan ýa-da ygtyýarly wezipeli adam tarapyndan goluň hakykylygyna şaýatlyk edilmelidir. 

Ynanç hatlarynda onuň mazmunyna baglylykda şu Düzgünnamanyň 11–23-nji goşundylaryndaky görnüşe laýyklykda tassyklaýjy ýazgylary ýazylýar.

 

       

           § 3. Arzalardaky gollaryň hakykylygyna şaýatlyk etmek

 

49. Ygtyýarly wezipeli adamlar mazmuny Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän we geleşikleriň beýany bolmadyk arzalardaky goluň hakykylygyna şaýatlyk edýärler.

50. Ygtyýarly wezipeli adamlar sowatsyzlygy, synasynda ýetmezçiligi ýa-da keselliligi ýa-da beýleki sebäpler netijesinde öz eli bilen gol çekip bilmeýän şahs üçin gol çekeniň golunyň hakykylygyna şaýatlyk edenlerinde, şu Düzgünnamada bellenilen düzgünler ulanylyp, gol çekip bilmeýan şahsyň, şol şahs üçin gol çekeniň hem şahsyýetini anyklamalydyrlar.

51. Ygtyýarly wezipeli adam goluň hakykylygyna şaýatlyk etmek bilen resminamada beýan edilen wakalary tassyklamaýar, diňe goluň kesgitli şahs tarapyndan goýlanlygyny tassyklaýar.

52. Eger resminamada diňe degişli döwlet edarasyna şaýatlyk etmek hukugy degişli bolan ýagdaýlar (doglan, nikalaşan, ölen wagty we başgalar) tassyklanylýan bolsa, şol resminamada şahsyň golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilip bilinmez.

Arzalardaky gollaryň hakykylygyna onuň mazmunyna baglylykda şu Düzgünnamanyň 24–31-nji goşundylaryndaky görnüşe laýyklykda tassyklaýjy ýazgylary düzülýär.

 

                                 IV bap. Jemleýji düzgünler

 

53. Amala aşyrylan notarial hereketini ýa-da notarial hereketini amala aşyrmakdan ýüz dönderilmegini nädogry hasaplaýan gyzyklanýan şahs bu barada şol edaralaryň ýerleşýän ýeri boýunça kazyýete şikaýat etmäge haklydyr.

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň astynda ýüzýän deňiz gämisiniň ýa-da içerki suwlarda ýüzüşi amala aşyrýan gäminiň kapitany (serkerdesi) tarapyndan wesýetnamanyň nädogry tassyklanmagyna ýa-da arzalardaky gollaryň hakykylygyna nädogry şaýatlyk edilmegine ýa-da olardan ýüz dönderilmegine şikaýatlar şol gäminiň bellige alnan ýeri boýunça kazyýete berilýär.  

54. Şonuň ýaly şikaýatlara seretmek Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kanunçylygynda bellenilen tertipde kazyýet tarapyndan geçirilýär.

55. Notarial hereketler ýa-da olary amala aşyrmakdan ýüz dönderilmegi boýunça şikaýatlar barada işleriň seredilmegine ygtyýarly wezipeli adamlar gatnaşýarlar.

56. Şu Düzgünnama bilen kadalaşdyrylmadyk düzgünler Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

      

 

 

 

                                                                                  

                                                                                     

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini  amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 1-nji goşundy

 

 

 

 

Notarial hereketlerini bellige almagyň

Sanawy 

 

Notarial hereket- leriniň

belgisi

Notarial hereket-leriniň

amala aşyrylan senesi

Özleri

babatda

notarial hereketleri amala

aşyrylan adamlaryň

we olaryň wekilleriniň f.a.aa. we ýaşaýan

ýeriniň

salgysy

Notarial hereketlerini

amala aşyrmak

üçin ýüz

tutan

adamyň şahsyýetini tassyklaýan resminama

 

Notarial hereketle-

riniň

mazmuny

 

Notarial

taýdan

resmileşdiri-

len resmina-

many

alandygy

hakynda

ýüz

tutan

adamyň

f.a.aa.

goly

we senesi

 

1

2

3

4

5

6

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 2-nji goşundy 

 

 

 

 

Wesýetnamalary bellige alyş elipbiý kitaby

 

T/b

Wesýet edijiniň

f.a.aa. we

doglan senesi

Wesýetnamanyň görnüşi

Wesýetna-

manyň tassyklanan

senesi  we

belgisi

Wesýetna-manyň üýtgedilen

ýa-da ýatyrylan-dygy

barada

bellik

Bellik

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 3-nji goşundy

 

 

Wesýet ediji tarapyndan düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

____-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy                

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama wesýet ediji_____________________________________ tarapyndan

                                                                 (wesýet edijiniň f.a.aa.)

ýazyldy we meniň gatnaşmagymda gol çekildi. Wesýet edijiniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň kämillik ukyby barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 4-nji goşundy

 

 

Wesýet edijiniň sözlerinden iki şaýadyň gatnaşmagynda düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

____-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy                

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýet ediji ___________________________________________

                                                                                  (wesýet edijiniň f.a.aa.)

sözlerinden meniň tarapymdan ýazyldy we wesýet ediji tarapyndan okaldy. Wesýetnama meniň gatnaşmagymda wesýet ediji we şaýatlar gol çekdiler. Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellik: Eger wesýetnama wesýet edijä okap berilse “wesýet ediji tarapyndan okaldy” sözüniň ýerine “oňa f.a.aa. tarapyndan sesli okap berildi” diýip ýazylmaly.

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 5-nji goşundy 

 

 

Beden ýetmezçiligi, keselliligi ýa-da haýsy hem bolsa başga sebäpler boýunça wesýetnama hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän wesýet edijiniň sözlerinden iki şaýadyň gatnaşmagynda düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy                

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýet ediji ___________________________________________

                                                                                  (wesýet edijiniň f.a.aa.)

sözlerinden meniň tarapymdan ýazyldy we wesýet ediji tarapyndan okaldy. ___________________________________  ________________________ sebäpli,

                     (wesýet edijiniň f.a.aa.)                      (gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

onuň haýyşy boýunça, özüniň, şaýatlaryň we meniň gatnaşmagymda onuň deregine wesýetnama _____________________________________ we şaýatlar gol çekdiler.

                              (wesýetnama gol çekeniň f.a.aa.)

Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy. Wesýetnama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

Bellik:

1) Eger wesýetnama wesýet edijä okap berilse “wesýet ediji tarapyndan okaldy” sözüniň ýerine “oňa f.a.aa tarapyndan sesli okap berildi” diýip ýazylmaly.

 

2) Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda wesýet edijiniň deregine gol çekeniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

__________________________________ sebäpli wesýetnama hut öz eli bilen gol

   (wesýetnama gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

çekip bilmeýän _________________________________ haýyşy boýunça, özüniň,

                                                     (wesýet edijiniň f.a.aa.)

şaýatlaryň we meniň gatnaşmagymda onuň deregine wesýetnama, _________________________________ ýaşaýan, ________-nj___  ýylda doglan,

            (wesýetnama gol çekeniň salgysy)                                   (doglan senesi)

(___________________ tarapyndan ________-nj___  ýylda_____________belgili

(pasporty beren edaranyň ady)                    (pasportyň berlen senesi)        (pasport belgisi)            

pasporty berlen), ___________________________________ gol çekýär.

                               (wesýetnama gol çekeniň f.a.aa.)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan

notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 6-njy goşundy

 

 

Ker-lal wesýet edijiniň erkine laýyk gelýänliginiň surdoterjimeçiniň beýan etmegi bilen iki şaýadyň gatnaşmagynda düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýetnamanyň mazmunyny wesýet ediji ____________________

                                                                                                                    (wesýet edijiniň f.a.aa.)

erkine laýyk gelýänligini surdoterjimeçiniň beýan etmegi bilen meniň tarapymdan ýazyldy. Wesýetnama meniň gatnaşmagymda wesýet ediji we şaýatlar gol çekdiler. Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy.

Şeýle-de meniň gatnaşmagymda wesýetnamanyň ýazgysynyň wesýet edijiniň erkine laýyk gelýänligini beýan eden we gol çeken surdoterjimeçi ____________________

                    (surdoterjimeçiniň f.a.aa.)

golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin. Surdoterjimeçiniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda surdoterjimeçiniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

“Şu wesýetnamanyň mazmunynyň ____________________________ erkine laýyk

(wesýet edijiniň f.a.aa.)

gelýänligine şaýatlyk edýärin.” diýip, surdoterjimeçi öz eli bilen ýazmaly we gol çekmeli.

Surdoterjimeçiniň goly: ___________    ___________________________________

            (goly)                                              (f.a.aa.)                     

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi

hakynda Düzgünnama 7-nji goşundy 

 

 

Ker-lal we sowatsyz wesýet edijiniň erkine laýyk gelýänliginiň surdoterjimeçiniň beýan etmegi bilen iki şaýadyň gatnaşmagynda düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýetnamanyň mazmunyny wesýet ediji ____________________

                                                                                                                    (wesýet edijiniň f.a.aa.)

erkine laýyk gelýänligini surdoterjimeçiniň beýan etmegi bilen meniň tarapymdan ýazyldy we oňa surdoterjimeçi tarapyndan düşündirildi. _____________________

           (wesýet edijiniň f.a.aa.)

ker – lal we sowatsyzlygy sebäpli, onuň haýyşy boýunça, özüniň, şaýatlaryň we meniň gatnaşmagymda onuň deregine wesýetnama _________________________

                        (wesýetnama gol çekeniň f.a.aa.)

we şaýatlar gol çekdiler. Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy. Wesýetnama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy.

Şeýle-de meniň gatnaşmagymda wesýetnamanyň ýazgysynyň wesýet edijiniň erkine laýyk gelýänligini beýan eden we gol çeken surdoterjimeçi ____________________

         (surdoterjimeçiniň f.a.aa.)

golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin. Surdoterjimeçiniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

Bellik:

1) Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda surdoterjimeçiniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

“Şu wesýetnamanyň mazmunynyň ____________________________ erkine laýyk

(wesýet edijiniň f.a.aa.)

gelýänligine şaýatlyk edýärin.”diýip, surdoterjimeçi öz eli bilen ýazmaly we gol çekmeli.

Surdoterjimeçiniň goly: ___________    __________________________________

            (goly)                                              (f.a.aa.)                     

 

2) Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda wesýet edijiniň deregine gol çekeniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

______________________ sebäpli wesýetnama hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän

(wesýetnama gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

_____________________________ haýyşy boýunça, özüniň, şaýatlaryň we meniň

                     (wesýet edijiniň f.a.aa.)

gatnaşmagymda onuň deregine wesýetnama, ______________________________

                                            (wesýetnama gol çekeniň salgysy)         

ýaşaýan, _______-nj__  ýylda doglan, ( _________________________ tarapyndan

          (doglan senesi)                                     (pasporty beren edaranyň ady)  

_________________-nj_____  ýylda ________________ belgili pasporty berlen),

           (pasportyň berlen senesi)                           (pasport belgisi)              

___________________________________________ gol çekýär.  

            (wesýetnama gol çekeniň f.a.aa.)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 8-nji goşundy 

 

 

Kör ýa-da sowatsyz wesýet edijiniň sözlerinden üç şaýadyň gatnaşmagynda düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýet ediji ___________________________________________

                                                                                  (wesýet edijiniň f.a.aa.)

sözlerinden meniň tarapymdan ýazyldy we oňa şaýat ________________________

                                                           (şaýadyň f.a.aa.)

tarapyndan sesli okap berildi. __________________________________________,

                                                                                              (wesýet edijiniň f.a.aa.)

__________________ sebäpli, onuň haýyşy boýunça, özüniň, şaýatlaryň we meniň

(körlügi ýa-da sowatsyzlygy sebäbi)

gatnaşmagymda onuň deregine wesýetnama _______________________________

                                                                                                 (wesýetnama gol çekeniň f.a.aa.)

we şaýatlar gol çekdiler. Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy. Wesýetnama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

Bellik:

1) Eger wesýetnama wesýet edijiniň sözlerinden şaýat tarapyndan ýazylýan bolsa, “meniň tarapymdan ýazyldy” sözüniň ýerine “şaýat (familiýasy, ady, atasynyň ady) tarapyndan ýazyldy” diýlip ýazylmaly.

 

2) Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda wesýet edijiniň deregine gol çekeniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

_______________________ sebäpli wesýetnama hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän

(wesýetnama gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

_____________________________ haýyşy boýunça, özüniň, şaýatlaryň we meniň

                     (wesýet edijiniň f.a.aa.)

gatnaşmagymda onuň deregine wesýetnama, _____________________________

                                           (wesýetnama gol çekeniň salgysy)         

ýaşaýan, _______-nj__  ýylda doglan, ( _________________________ tarapyndan

          (doglan senesi)                                     (pasporty beren edaranyň ady)  

_________________-nj_____  ýylda ________________ belgili pasporty berlen),

(pasportyň berlen senesi)             (pasport belgisi)              

________________________________________________ gol çekýär.  

                         (wesýetnama gol çekeniň f.a.aa.)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini  amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 9-njy goşundy

 

 

Türkmen dilini bilmeýän wesýet edijiniň sözlerinden iki şaýadyň gatnaşmagynda düzülen we wezipeli adam tarapyndan dilden terjime edilen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýet ediji ___________________________________________

                                                                                  (wesýet edijiniň f.a.aa.)

sözlerinden meniň tarapymdan ýazyldy. Wesýetnama meniň gatnaşmagymda wesýet ediji we şaýatlar gol çekdiler. Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy.

Şeýle-de wesýetnamanyň ýazgysynyň _______________ dilinden _____________

                                                                   (terjime edilýän dil)                (terjime edilen dil)

diline özümiň dilden dogry terjime edenligime şaýatlyk edýärin.

 

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda wesýet edijiniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

“Wesýet ediji _________________________   _____________ dilini bilmeýänligi,

                 (türkmen dilini bilmeýäniň f.a.aa.)       (terjime edilýän dil)                           

sebäpli wesýetnamanyň ýazgysy oňa men, edaranyň başlygy _____________________ tarapyndan ___________ dilinden ____________diline

           (f.a.aa.)                                       (terjime edilýän dil)              (terjime edilen dil)

dilden terjime edildi.

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini  amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 10-njy goşundy

 

 

Wesýet edijiniň sözlerinden terjimeçi tarapyndan dilden terjime edilen we iki şaýadyň gatnaşmagynda düzülen wesýetnamada tassyklaýjy ýazgy

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Wesýetnama şaýatlar _______________________ we ______________________

                                                                                        (şaýatlaryň f.a.aa.)

gatnaşmagynda wesýet ediji ___________________________________________

                                                                                  (wesýet edijiniň f.a.aa.)

sözlerinden terjimeçiniň wesýetnamanyň mazmunyny beýan etmegi bilen meniň tarapymdan ýazyldy. Wesýetnama meniň  gatnaşmagymda wesýet ediji we şaýatlar gol çekdiler. Wesýet edijiniň we şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy.

Şeýle-de wesýetnamanyň ýazgysynyň _______________ dilinden _____________

                                                                   (terjime edilýän dil)                (terjime edilen dil)

diline dilden terjime eden we gol çeken terjimeçi _________________________________ golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

                           (terjimeçiniň f.a.aa.)

Terjimeçiniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda terjimeçiniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

“Wesýet ediji____________________  ____________ dilini bilmeýänligi sebäpli,

             (türkmen dilini bilmeýäniň f.a.aa.)   (terjime edilýän dil)                           

wesýetnamanyň ýazgysy oňa terjimeçi ___________________________________

                               (terjimeçiniň f.a.aa.)

tarapyndan _______________ dilinden ____________ diline dilden terjime edildi.

              (terjime edilýän dil)                   (terjime edilen dil)

“Şu wesýetnamanyň ýazgysyny özüm ygtybarly terjime etdim.” diýip, terjimeçi öz eli bilen ýazmaly we gol çekmeli.

Terjimeçiniň goly: ____________    _____________________________________

        (goly)                                              (f.a.aa.)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 11-nji goşundy

 

 

Ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda ___________________________ gol çekdi.

                                                                          (ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini  amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 12-nji goşundy

 

 

Ýuridik şahs tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Ynanç haty ________________________________ adyndan onuň ____________                                              

                                           (ýuridik şahsyň ady)                                                 (wekiliň wezipesi)     

__________________________ tarapyndan amala aşyryldy we meniň gatnaşmagymda

                (wekiliň f.a.aa.)

gol çekildi. ______________________________ hukuk ukyby we onuň wekiliniň

                                         (ýuridik şahsyň ady)

ygtyýarlyklary barlanyldy. Ynanç hatyna gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 13-nji goşundy

 

 

Başga birine ynanmak tertibinde berilýän ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda _____________________________ adyndan

                     (esasy ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

ynanç haty boýunça hereket edýän onuň wekili ____________________________

                                              (ynanç haty boýunça hereket edýän wekiliň f.a.aa )

gol çekdi. Gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň kämillik ukyby we ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 14-nji goşundy

 

 

Başga birine ynanmak tertibinde ýuridik şahs tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

    (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda _______________________ adyndan ynanç

(ýuridik şahsyň ady)

haty boýunça hereket edýän onuň wekili _________________________________

 (wekiliň f.a.aa.)

gol çekdi. Gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň kämillik ukyby we ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 15-nji goşundy

 

 

7 ýaşa çenli kamillik ýaşyna ýetmedigiň kanuny wekili (ata-enesi, hossary) tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda kämillik ýaşyna ýetmedik __________-nj__  

        (doglan senesi)

ýylda doglan ___________________________________ kanuny wekili hökmünde

(kämillik ýaşyna ýetmedigiň f.a.aa.)

hereket edýän onuň _____________   ____________________________ gol çekdi.

                    (ejesi, kakasy, hossary)               (kanuny wekiliň f.a.aa.)

Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby we ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 16-njy goşundy

 

 

Kanuny wekiliň (ata-enesiniň, howandarynyň) razyçylygy bilen hereket edýän kamillik ýaşyna ýetmedik (7-18 ýaş) tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda ________   __________________________

                                 (ejesi, kakasy, howandary) (ejesiniň, kakasynyň, howandarynyň f.a.aa.)

razyçylygy bilen hereket edýän kämillik ýaşyna ýetmedik ______________ -nj___

                                                                                                                (doglan senesi)

ýylda doglan ___________________________________ gol çekdi, onuň şahsyýeti

                              (kämillik ýaşyna ýetmedigiň f.a.aa.)

anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy. ____________________________

                       (kanuny wekiliň f.a.aa.)

şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 17-nji goşundy

 

 

Öz adyndan we özüniň 7 ýaşa çenli kamillik ýaşyna ýetmedik çagalarynyň adyndan hereket edýän tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda öz adyndan we kämillik ýaşyna ýetmedik __________ -nj___ ýylda doglan ___________________________ kanuny wekili

      (doglan senesi)                              (kämillik ýaşyna ýetmedigiň f.a.aa.)

hökmünde hereket edýän onuň __________  ______________________ gol çekdi.

                                       (ejesi, kakasy, hossary)   (ejesiniň, kakasynyň, hossarynyň f.a.aa )

Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby we ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 18-nji goşundy 

 

 

Howandarlaryň razylygy bilen hereket edýän kämillik ukyby çäklendirilen (18 ýaşan) tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda howandary  __________________________

(howandaryň f.a.aa.)

razyçylygy bilen hereket edýän kämillik ukyby çäklendirilen ____________-nj___

 (doglan senesi)

ýylda doglan ___________________________________ gol çekdi, onuň şahsyýeti

(kämillik ukyby çäklendirileniň f.a.aa.)

anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy. ____________________________

                      (howandaryň f.a.aa.)

şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.                     

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 19-njy goşundy 

 

 

Sowatsyzlygy, synasynda ýetmezi ýa-da  keselliligi zerarly hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän şahs tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

_____________________________________  __________________ zerarly onuň

      (ynanç hatyny berýäniň f.a.aa.)                  (gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

haýyşy boýunça, meniň gatnaşmagymda onuň deregine ynanç hatyna __________________________________ gol çekdi.

              (deregine gol çekeniň f.a.aa.)

Ynanç hatyny bereniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň kämillik ukyby barlanyldy. Ynanç hatyna gol çeken _______________________________________________

                                        (ynanç hatyna gol çekip bilmeýaniň deregine gol çekeniň f.a.aa.)

şahsyýeti anyklanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda ynanç hatyna gol çekip bilmeýäniň deregine gol çekeniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

____________________________________zerarly ynanç hatyna hut öz eli bilen

    (ynanç hatyna gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

gol çekip bilmeýän _____________________________________ haýyşy boýunça,

      (ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

özüniň we başlygyň gatnaşmagynda ynanç hatynyň ýazgysy başlyk tarapyndan oňa sesli okalyp berlenden soň, onuň deregine ynanç hatyna,_____________________________ ýaşaýan, ________-nj__  ýylda doglan,           (ynanç hatyna gol çekeniň salgysy)                           (doglan senesi)

 ( _____________________ tarapyndan ________-nj__ ýylda___________belgili

   (pasporty beren edaranyň ady)                 (pasportyň berlen senesi)          (pasport belgisi)

pasporty berlen), __________________________________________ gol çekýär.  

                                             (ynanç hatyna gol çekeniň f.a.aa.)                                

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 20-nji goşundy

 

 

Ynanç hatynyň ýazgysynyň wezipeli adam tarapyndan dilden terjime edilmegi bilen berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda ____________________________________

  (ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

gol çekdi. Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby barlanyldy.

Şeýle-de ynanç hatynyň ýazgysynyň____________ dilinden ____________ diline

                                                           (terjime edilýän dil)               (terjime edilen dil)

özümiň dilden dogry terjime edenligime şaýatlyk edýärin.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda dil bilmeýan ynanç hatyny bereniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

__________________________________   _______________ dilini bilmeýänligi

                 (türkmen dilini bilmeýäniň f.a.aa.)               (terjime edilýän dil)  

sebäpli, ynanç hatynyň ýazgysy oňa men, başlyk ___________________________

(f.a.aa.)

tarapyndan ______________ dilinden _____________ diline dilden terjime edildi.

 (terjime edilýän dil)                 (terjime edilen dil)

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 21-nji goşundy

 

 

Ynanç hatynyň ýazgysynyň terjimeçi tarapyndan dilden terjime edilmegi bilen berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady)___________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda ___________________________ gol çekdi.

                                                                         (ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby barlanyldy. Şeýle-de ynanç hatynyň ýazgysyny ______________ dilinden ______________ diline dilden terjime eden,

          (terjime edilýän dil)                      (terjime edilen dil)

terjimeçi __________________________________________ golunyň hakylygyna

                                     (terjimeçiniň f.a.aa.)

şaýatlyk edýärin. Terjimeçiniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda dil bilmeýan ynanç hatyny bereniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

__________________________________   _______________ dilini bilmeýänligi

             (türkmen dilini bilmeýäniň f.a.aa.)                  (terjime edilýän dil)  

sebäpli, ynanç hatynyň ýazgysy oňa terjimeçi _____________________________

(terjimeçiniň f.a.aa.)

tarapyndan ______________ dilinden _____________ diline dilden terjime edildi.

                        (terjime edilýän dil)                 (terjime edilen dil)

 

“Şu ynanç hatynyň ýazgysyny özüm ygtybarly terjime etdim.”diýip, terjimeçi öz eli bilen ýazmaly we gol çekmeli. Terjimeçiniň goly:_______    ___________________

                                                                                   (goly)                     (f.a.aa.)

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 22-nji goşundy

 

 

Ynanç hatynyň ýazgysynyň surdoterjimeçi tarapyndan dilden düşündirilmegi bilen, ker-lal şahs tarapyndan berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda ____________________________________

                                                                                     (ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

gol çekdi. Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby barlanyldy.

Şeýle-de şertnamanyň mazmunyny düşündiren surdoterjimeçi ________________

                                                                                                         (surdoterjimeçiniň f.a.aa.)

golunyň hakylygyna şaýatlyk edýärin. Surdoterjimeçiniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda ynanç hatyny beren ker-lal şahsyň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

___________________________ ker, lallygy sebäpli ynanç hatynyň mazmuny oňa                                                                              

        (ker,lal şahsyň f.a.aa.)

surdoterjimeçi ________________________________________ tarapyndan onuň

                                               (terjimeçiniň f.a.aa.)

erk-islegine laýyk gelýänligi düşündirildi.

 

“Şu ynanç hatynyň mazmunynyň _______________________________________

                                                                                    (ker, lal şahsyň f.a.aa.)

erk-islegine laýyk gelýänligine şaýatlyk edýärin.” diýip, surdoterjimeçi öz eli bilen ýazmaly we gol çekmeli.

Surdoterjimeçiniň goly: _______    ____________________

                                       (goly)                            (f.a.aa.)

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 23-nji goşundy

 

 

Şaýatlaryň gatnaşmagy bilen berlen ynanç hatynda tassyklaýjy ýazgy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

________________________________________, şu wesýetnamany tassykladym.

                                          (f.a.aa.)

Ynanç hatyna meniň gatnaşmagymda ____________________________________

                                                                                   (ynanç hatyny bereniň f.a.aa.)

gol çekdi. Onuň şahsyýeti anyklanyldy, kämillik ukyby barlanyldy. Ynanç hatyna gol çeken şaýatlaryň şahsyýeti anyklanyldy, olaryň kämillik ukyby barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 24-nji goşundy 

 

 

Resminamadaky goluň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

_______________________________________ meniň gatnaşmagymda gol çeken

                                          (f.a.aa.)

_________________________________ golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

                 (gol çekeniň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellik: Resminamadaky goluň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň ähli görnüşleriniň tassyklaýjy ýazgysynyň öňünden ýazylýan ýazgy:

“Edaranyň başlygy goluň hakykylygyna şaýatlyk etmek bilen resminamada beýan edilenleri tassyklaman, diňe goluň kesgitli şahs tarapyndan goýlanlygyny tassyklaýar.”

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 25-nji goşundy 

 

 

Ynanç haty boýunça hereket edýäniň resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

____________________________,  ______________________________ adyndan

       (f.a.aa.)                                                           (ynanç haty bereniň f.a.aa.)

ynanç haty boýunça hereket edýän meniň gatnaşmagymda gol çeken _________________________________  golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

                 (gol çekeniň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 26-njy goşundy 

 

 

Ýuridik şahsyň wekiliniň resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

_______________________________________ meniň gatnaşmagymda gol çeken

                                          (f.a.aa.)

_________________________________________    _______________________

              (ýuridik şahsyň ady)                                         (ýuridik şahsyň wekiliniň wezipesi)

__________________________________golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

   (gol çeken ýuridik şahsyň wekiliniň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.    

                                              

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 27-nji goşundy

 

 

7 ýaşa çenli kämillik ýaşyna ýetmedigiň (kämillik ukyby bolmadygyň) adyndan kanuny wekili hökmünde hereket edýäniň resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

___________________________, kämillik ýaşyna ýetmedik____________-nj__

                           (f.a.aa.)                                                                                         (doglan senesi)                                   

ýylda doglan ____________________________________ adyndan kanuny wekili

                                           (kämillik ýaşyna ýetmedigiň f.a.aa.)

hökmünde hereket edýän meniň gatnaşmagymda gol çeken ___________________

                                                                                                                 (ejesi, kakasy, hossary)      

_________________________________ golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

 (gol çeken kanuny wekiliň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

                                                 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellik: Eger kämillik ukyby bolmadyk şahsyň adyndan resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilýän bolsa “kämillik ýaşyna ýetmedik” sözüniň ýerine “kämillik ukyby ýok” diýlip ýazylmaly.

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 28-nji goşundy

 

 

Kanuny wekiliň (ata-enesiniň, howandarynyň) razyçylygy bilen hereket edýän kämillik ýaşyna ýetmedigiň (7 ýaşdan 18 ýaşa çenli) resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

___________________________________________,   _____________________

                           (f.a.aa.)                                                         (ejesi, kakasy, howandary)

___________________________________ razyçylygy bilen hereket edýän, meniň

        (ejesiniň, kakasynyň, howandarynyň f.a.aa.)

gatnaşmagymda gol çeken kämillik ýaşyna ýetmedik ________-nj__ ýylda doglan

                                   (doglan senesi)                                   

_________________________________ golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

                (kämillik ýaşyna ýetmedigiň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň we ____________________________________ şahsyýeti

                                                           (ejesiniň, kakasynyň, howandarynyň f.a.aa.)

anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 29-njy goşundy

 

 

Howandarlaryň razylygy bilen hereket edýän kämillik ukyby çäklendirileniň (18 ýaşan) resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

_______________________________________________________,   howandary

                           (f.a.aa.)                                                         

___________________________________ razyçylygy bilen hereket edýän, meniň

             (howandaryň f.a.aa.)

gatnaşmagymda gol çeken kämillik ukyby çäklendirilen ______-nj__ ýylda doglan

                                                  (doglan senesi)                             

_________________________________ golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

 (kämillik ukyby çäklendirileniň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň we ____________________________________ şahsyýeti

        (howandaryň f.a.aa.)

anyklanyldy, onuň ygtyýarlyklary barlanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 30-njy goşundy

 

 

Sowatsyzlygy, synasynda ýetmezi ýa-da keselliligi zerarly hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän adamyň deregine gol çekeniň resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

___________________________________,   _____________________________

                           (f.a.aa.)                                            (gol çekip bilmeýäniň f.a.aa.)

__________________ zerarly onuň haýyşy boýunça, meniň gatnaşmagymda onuň

(gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

deregine gol çeken ________________________________ golunyň hakykylygyna

      (gol çekeniň f.a.aa.)

şaýatlyk edýärin. Resminama gol çekeniň we ______________________________  

                                                                                          (gol çekip bilmeýäniň f.a.aa.)

şahsyýeti anyklanyldy.

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda resminama gol çekip bilmeýäniň deregine gol çekeniň golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

_______________________ zerarly resminama hut öz eli bilen gol çekip bilmeýän

(resminama gol çekip bilmeýänliginiň sebäbi)

______________________________________ haýyşy boýunça, özüniň we meniň

           (gol çekip bilmeýäniň f.a.aa.)

gatnaşmagymda resminamanyň ýazgysy edaranyň başlygy tarapyndan oňa sesli okalyp berlenden soň, onuň deregine resminama, ___________________________

               (resminama gol çekeniň salgysy)                                               

ýaşaýan, ________-nj__  ýylda doglan, ( ___________ tarapyndan________-nj__

  (doglan senesi)     (pasporty beren edaranyň ady)     (pasportyň berlen senesi)

ýylda _________ belgili pasporty berlen), ________________________________

 (pasport belgisi)                                            (resminama gol çekeniň f.a.aa.)                                

gol çekýär.  

Notarial hereketlerini amala aşyrmaga hukugy bolan ygtyýarly wezipeli adamlar tarapyndan notarial hereketlerini amala aşyrmagyň tertibi hakynda Düzgünnama 31-nji goşundy

 

 

Türkmen dilini bilmeýäniň resminamadaky golunyň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň tassyklaýjy ýazgysy

 

 

___-nj_ ýylyň ____-nj_ _________.

Men, (edaranyň ady) __________________________________________ başlygy

                                                               (wezipesi)

______________________________________,   meniň gatnaşmagymda gol çeken

                              (f.a.aa.)                            

__________________________________golunyň hakykylygyna şaýatlyk edýärin.

                       (gol çekeniň f.a.aa.)

Resminama gol çekeniň şahsyýeti anyklanyldy.

Şeýle-de resminamanyň ýazgysyny _____________ dilinden ____________ diline

                                                         (terjime edilýän diliň ady  (terjime edilen diliň ady)

özümiň dilden dogry terjime edenligime şaýatlyk edýärin.                                                  

 

Wezipeli adamyň Sanawda __________belgi bilen bellige alyndy.

möhri Wezipesi____________ (goly)              (f.a.aa.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellik: Şu görnüş boýunça ýazgy ulanylanda dil bilmeýäniň resminamadaky golunyň öňünden ýazylýan ýazgy:

_______________________________   ____________ dilini bilmeýänligi sebäpli,

 (türkmen dilini bilmeýäniň f.a.aa.)          (terjime edilýän dil)                           

resminamanyň ýazgysy oňa men, edaranyň başlygy _________________________

                                                                                                             (f.a.aa.)

tarapyndan ______________dilinden ____________diline dilden terjime edildi.

              (terjime edilýän dil)               (terjime edilen dil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      “Y l a l a ş y l d y”

Türkmenistanyň Senagat we

kommunikasiýa  ministri

____________ T.Dürhanow

“____” awgust 2019 ý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Y l a l a ş y l d y”

“Türkmengeologiýa”   döwlet

korporasiýasynyň       başlygy

__________ Ş.Abdrahmanow

“____” awgust 2019 ý.

 

 

 

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda 1255 bellige

alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan.