Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda çykaran 450-Ö belgili buýrugy

Türkmenistanda ulanylmagy çäklendirilen ýa-da gadagan edilen ozon dargadyjy maddalaryň Sanawyny tassyklamak hakynda


2009-njy ýylyň 15-nji awgustynda kabul edilen “Ozon gatlagyny goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 5-nji maddasynyň 11-nji bendine laýyklykda, buýurýaryn:

1. Türkmenistanda ulanylmagy çäklendirilen ýa-da gadagan edilen ozon dargadyjy maddalaryň Sanawyny tassyklamaly (goşulýar).

2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine ministriň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri boýunça orunbasary gözegçilik etmeli.

 

Ministr A.Altyýew

 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky

gurşawy goramak ministriniň

2021-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda

çykaran 450-Ö belgili buýrugy bilen

tassyklanyldy

 

Türkmenistanda ulanylmagy çäklendirilen ýa-da gadagan edilen ozon dargadyjy maddalaryň 

Sanawy

 

I bap. Türkmenistanda ulanylmagy çäklendirilen ozon dargadyjy maddalaryň Sanawy

 

T/b

Ozon dargadyjy 

maddalaryň ady

Gadagan edijilik belgisi

Himiki formulasy

1.

Bromly metan

R-22B1

CHBrF2

2.

Hlordifluorometan

R-22

CHClF²

 

Bellik:

1) Bromly metanyň (R-22B1) ulanylmagyna Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen rugsat berilýär;

2) Hlordifluorometanyň (R-22) ulanylmagyna Türkmenistan üçin her ýyl bölünip berilýän möçberiň çäklerinde rugsat berilýär.

 

II bap. Türkmenistanda ulanylmagy gadagan edilen ozon dargadyjy maddalaryň Sanawy

 

Degişli Topary

 

T/b

 

Ozon dargadyjy maddalaryň ady

Gadagan edijilik belgisi

Himiki formulasy

I topar

1.

Trihlorfluorometan

R-11

CCl³F

2.

Diklordifluorometan

R-12

CCl²F²

3.

Hlortrifluorometan

R-13

CClF³

4.

Pentahlorfluoroetan

R-111

C2FCl5

5.

1,1,2,2- Tetrahlor-1,2-difluoroetan

R-112

C2F2Cl4

6.

1,1,2-Trihlor1,2,2-trifluororoetan

R-113

C²F³Cl³

7.

1,2-Diklorotetrafluoroetan

R-114

C²F4Cl³

8.

Holopentafluoroetan

R-115

C²F5Cl

9.

1,1,1,2,2,3,3-Geptahlor-3- floropropan

R-211

C3FCL7

10.

Geksahlorodifluor-propan

R-212

C3F2Cl6

11.

1,1,1,3,3- Pentahlor-2,2,3- trifluoropropan

R-213

C2F3Cl5

12.

1,2,2,3- Tetrahlor-1,1,3,3- tetrafluoropropan

R-214

C3F4Cl4

13.

1,1,1- Trihlor- 2,2,3,3,3- pentafluoropropan

R-215

C3F5Cl3

14.

1,2- Dihlor- 1,1,2,3,3,3- geksafluoropropan

R-216

C3F6Cl2

15.

1- Hlor- 1,1,2,2,3,3,3- heptafluoropropan

R-217

C3F7Cl

II topar

16.

Tetrahlormetan

R-14

CF4

17.

Diflorohlorobromometan

Galon 1211

CF2BrCl

18.

Trifulorobromometan

Galon 1301

CF3Br

19.

Tetrafluorodibrometan

Galon 2402

C2F4Br2

III topar

20.

Trihloretan

R-23

CHF3

21.

Bromhlorometan

R-12B1

CF2ClBrTürkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda 1519 bellige

alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan.