Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda çykaran 5-Ö belgili buýrugy