«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2020-nji ýylyň 18-nji dekabrynda çykaran 372-iş/443-Ö belgili bilelikdäki buýrugy

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň we

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň

2020-nji ýylyň 18-nji dekabrynda çykaran 372-iş/443-Ö belgili bilelikdäki

B U Ý R U G Y

 

Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň Sanawyny tassyklamak hakynda


Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 26-njy iýunynda çykaran 1287-nji kararynyň 3-nji böleginiň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, buýurýarys:

1. Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň Sanawyny tassyklamaly (goşulýar).

2. Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň Sanawyny kabul edilendigi barada degişli ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna habar bermeli.

3. Şu buýrugy döwlet belligine alnan gününden başlap, 10 (on) iş gününiň dowamynda resmi çap edilmegini üpjün etmeli we resmi çap edilen güni bu barada Türkmenistanyň Adalat ministrligine habar bermeli.

4. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň orunbasary gözegçilik etmeli.


“Türkmenstandartlary” baş döwlet 

gullugynyň başlygy                                                         M.Hojagulyýew

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet 

ministri                                                                            M.Serdarow

 

Ylalaşyldy:

Döwlet ministri -“Türkmengaz” döwlet 

konserniniň başlygy                                                          B.Amanow

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

“Türkmenawtoulaglary”

agentliginiň başlygy                                                          G.Akmämmedow

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

Türkmenistanyň Energetika ministri                                  Ç.Purçekow

2020-nji ýylyň «08»dekabry 

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we

 derman senagaty ministri                                                 N.Amannepesow

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

Türkmenistanyň Içeri işler ministri                                    M.Çakyýew

2020-nji ýylyň «18»dekabry 

“Türkmenaragatnaşyk”

agentliginiň başlygy                                                         H.Hudaýgulyýew

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

“Türkmennebit” döwlet konserniniň 

başlygy                                                                           G.Baýgeldiýew

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

Türkmenistanyň Medeniýet ministri                                A.Şamyradow

2020-nji ýylyň «11»dekabry 

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar 

syýasaty ministri                                                             G.Agamyradow

2020-nji ýylyň «11»dekabry 

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky 

gurşawy goramak ministri                                              M.Baýramdurdyýew

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

 “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň

başlygy                                                                          A.Berdiýew

2020-nji ýylyň «17»dekabry 

“Türkmenhowaýollary”

agentliginiň başlygy                                                        D.Saburow

2020-nji ýylyň «17»dekabry 

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň

başlygy                                                                         M.Rozyýew

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

“Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň 

başlygy                                                                         N.Nyýazlyýew

2020-nji ýylyň «14»dekabry 

Türkmenistanyň Gurluşyk we

binagärlik ministri                                                         R.Gandymow

2020-nji ýylyň «14»dekabry 

 “Türkmendemirýollary”

agentliginiň başlygy                                                     A.Atamyradow

2020-nji ýylyň «14»dekabry 

Türkmenistanyň Statistika baradaky 

döwlet komitetiniň başlygy                                          S.Welbegow

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky

döwlet komitetiniň başlygy                                        G.Baýjanow

2020-nji ýylyň «10»dekabry 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 

ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy                  G.Hanberdiýewa

2020-nji ýylyň «15»dekabry 

 “Türkmendeňizderýaýollary”

agentliginiň başlygy                                                     A.Haýytmuradow

2020-nji ýylyň «14»dekabry 


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň

başlygynyň we Türkmenistanyň Maliýe we

ykdysadyýet ministriniň2020-nji ýylyň

 18-nji dekabrynda çykaran 372-iş /443-Ö

 belgili bilelikdäki buýrugy bilen

 tassyklanyldy


Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň

SANAWY


 

I. Awiasiýa işi

 

Howa gämisiniň ekipažy


II. Awtoulag serişdelerine synag geçirmek işi

 

Awtoulaglaryň, traktorlaryň, motosiklleriň we beýleki hereket ediş serişdeleriniň ilkibaşdaky tehniki we/ýa-da tehnologiki synagy bilen meşgullanýan synagdan geçiriji sürüjiler, inžener-tehniki işgärler


III. Sirk toparlarynyň işi

 

1. Ýyrtyjy haýwanlara tälim berijiler, şeýle hem ýyrtyjy haýwanlar bilen işleýän beýleki işgärler

2. Tanaplarda, trapesiýalarda oýunlary ýerine ýetirýän akrobatlar, gimnastlar, awtomotosürüjiler, çapyksuwarlar


IV. Buraw işi


Nebit, gaz guýularynyň burawlaýjylary, burawlaýjylarynyň kömekçileri, skwažinalary abatlamak, synamak we olaryň tehniki hyzmaty boýunça işgärler şeýle hem, skwažinalary burawlamak bilen bagly bolan beýleki işler


V. Partlama işi


Partladyjylar, şeýle hem partlama işlerini taýýarlamaklyga we geçirmeklige gatnaşýan ähli adamlar, şol sanda partlaýjy serişdeleri daşaýan awtomaşynlaryň sürüjileri, partlaýjy maddalaryň ammarlarynyň müdirleri we ammarçylarVI. Howply ýükleri daşamak işi


Howply ýükleri daşaýan sürüjiler


VII. Suw asty işi

 

Deňizlerde, derýalarda we köllerde suwwaz (wodolaz) işleri, şeýle hem deňizlerde, derýalarda we köllerde suwwaz işlerine hyzmat edýän adamlar


VIII.Weternariýa işi


Ähli lukmanlar, feldşerler we hyzmat edýän işgärler


IX. Dag, suw we gaz halas ediş gulluklarynyň işi


1. Harbylaşdyrylan dag we gaz halas ediş bölümleriniň, şeýle hem ýapyk gaz we nebit çüwdürimleriniň ýüze çykmagyny duýdurmak we ýatyrmak boýunça harbylaşdyrylan bölümleriň ähli şahsy düzümi

2. Suw halas edijileri


X. Magdan gazyp alyjy senagat işleri

 

Ýerasty şertlerinde işleri ýerine ýetirýän adamlar


XI. Dag şertleriniň işi


Dag şertlerinde işleri ýerine ýetirýän awtoulag serişdeleriniň, traktorlaryň, buldozerleriň, çekijileriň ähli görnüşleriniň sürüjileri


XII. Atçylyk işi

 

At zawodlarynyň, athanalaryň we aýlawlaryň çapyksuwarlary


XIII. Krançylaryň işi

 

Başnýa, göteriji, ýüzýän we beýleki kranlarda işleýän krançylar


XIV. Partlama howply, awuly, zäherleýji maddalar, gazlar we ionlaşdyryjy şöhle ýaýradyş çeşmeleriň işi


Partlama howply, awuly, zäherleýji maddalar we gazlar, şeýle-de ionlaşdyryjy şöhle ýaýradyş çeşmeleri bilen işleýän adamlar we enjamlar oturdylan awtoulaglaryň sürüjileri


XV. Nebitgaz gazyp alyş, nebitgaz daşaýan, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagatynyň işi


Gazy, nebiti gazyp almak (akdyrmak), daşamak, nebiti işläp çykarmak, nebiti arassalamak we beýlekiler bilen meşgullanýan maşinistler, operatorlar we ugurlaýyn işleýän işgärler


XVI. Ýangyn söndürijileriň işi


Ýangyn söndüriji toparlaryň raýat işgärleri


XVII. Balykçylyk işi

 

Deňizlerde, derýalarda we köllerde balykçylar


XVIII. Gurluşyk işi

 

1. Maçtalaryň, zawod turbalarynyň gurluşygynda belentlikdäki işler, belentlikde işlemek bilen bagly bolan urgançylar (stropolşikler) we beýleki işler

2. Üçek-basyrgy işler

3. Kesson işleri

4. Binalaryň metal karkaslaryny ýygnamak boýunça işler, beton we demirbeton düzütleri gurnama (hünäriň adyna garamazdan)


XIX. Profesional sport


1. Howa – tälimçiler, gözükdirijiler, uçarmanlar

2. Futbolçylar, tälimçiler

3. Ýelken, buýer sporty – tälimçiler, türgenler

4. Awtomotosport, alpinizm – ýarşyjylar, alpinistler, tälimçiler


XX. Geofiziki işi


Wibro gurluşlaryň operatorlary


XXI. Elektroenergetika işi


1. Elektroüpjünçilik ulgamlarynda akkumulýatorçy

2. Elektroenjamlary abatlamak we hyzmat etmek boýunça elektromontýor

3. Elektrokebşirleýji

4. Nobatçy elektromontýor

5. Elektrik geçiriji howa liniýalaryny abatlamak boýunça elektromontýor

6. Ýylylyk ulgamlaryna hyzmat etmek boýunça slesar

7. Ýylylyk ulgamynyň enjamlaryny abatlamak boýunça slesar

8. Kabel liniýalaryny abatlamak we gurnamak boýunça elektromontýor


XXII. Aýratyn howply ýokanç keselleri bilen bagly işleri


Aýratyn howply ýokanç keselleriň ojaklaryny ýatyrmak bilen meşgullanýan saglygy goraýyş işgärleri (gyrgyn, mergi, sary ysytma, mama keseli, ot başy, bruzellýoz, gyzzyrma, guduzlama, tulýaremiýa, epidemiki örgünli garahassalygy, sakyrtgalaryň wirusly ensafaliti, bakteriki ganly iç geçme we täjihoraz)


XXIII. Aragatnaşyk işi

 

1. Aragatnaşyk liniýa elektromontýorlary

2. Anten-maçtaçy


XXIV. Serpentariýa işi


Serpentariýa işgärleri


XXV. Metallurgiýa işleri


1. Elektro peçlerde polat erediji

2. Elektro peçlerde gol astynda polat gaýnadyjy

3. Polat guýujy

4. Oda çydaýjy

5. Metallurgiýa önümçiliginde kranyň maşinisti

6. Susakçy

7. Metallary we erginleri erediji

8. Ýöriteleşdirilen abatlaýyş ulgamlarda slesar-abatlaýjy

9. Gyzgyn metal guýýan sehiň ýygnaýjysy

10. Kletleri ýygnamak we geçirmek boýunça walsowkaçy

11. Gyzgyn bilen sozmak boýunça stanlaryň walsowkaçysy

12. Enjamlara hyzmat we remont ediji slesar

13. Slesar abatlaýjyTürkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan

2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda 1432 bellige

alyş belgisi bilen döwlet belligine alnan.