Köp soralýan soraglar
+993 (12) 39-19-21

Onlaýn hyzmatlar

01
Türkmenistanyň Adalat ministrligine onlaýn ýüzlenme
02
Internet arkaly töleg edilýän onlaýn hyzmaty
03
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugy tarapyndan onlaýn hyzmatlary
04
Döwlet notarial edarasynyň nobat mobil programmasy
05
"Adalat" elektron maglumatlar toplumy programmasy
06
Resminamanyň hakykylygyny barlamak