Gadyrly myhman!

Adalat ministrliginiň web sahypasy raýatlara, aýry-aýry telekeçilere we edara görnüşli taraplara ministrlige elektron ýüz tutmaga mümkinçilik berýär. Bu mümkinçilik, diňe "Elektron ýüz tutmalar" bölümi arkaly, raýatlar we kanuny ýüz tutmalar baradaky Türkmenistnayň Kanunynyň talaplaryna laýyklykda işlenip düzülen elektron ýüz tutmalar (raýatlar we edara görnüşli taraplar üçin aýratyn) blankalary doldurmak arkaly amala aşyrylyp bilner.


Gadyrly myhman!


Soragyňyzy bermezden ozal, "
Iň köp berilýän soraglar" bölüminde jogaplary bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Aýry-aýry telekeçini (mundan beýläk raýat diýlip atlandyrylýar) raýatyň elektron ýüzlenmesinde aşakdakylar bolmaly:


     -raýatyň familiýasy, ady, aty ýa-da baş harpy;

     -raýatyň ýaşaýan ýeriniň (ýaşaýan ýeri) salgysy;

     -şikaýatyň düýp mazmuny;

     -raýatyň e-poçta salgysy.


Edara görnüşli tarapyň elektron ýüz tutmasy şulary öz içine almalydyr:


     -edara görnüşli tarapyň doly ady;

     -edara görnüşli tarapyň ýerleşýän ýeri;

     -şikaýatyň düýp mazmuny;

     -şikaýata gol çekmäge ygtyýarly adamyň familiýasy, ady, aty;

     -edara görnüşli tarapyň e-poçta salgysy.


Dalaşgärleriň wekilleri tarapyndan iberilen elektron arzalar, ygtyýarlyklaryny tassyklaýan resminamalaryň elektron nusgalary bilen bilelikde bolmalydyr.
Elektron ýüz tutmalar, şikaýatlara we beýleki resminamalara öňki garamagyň netijeleri baradaky resminamalar we şikaýatlarda görkezilen meseleleri çözmek üçin zerur maglumatlar bilen bilelikde bolup biler.
Birikdirilen resminamalaryň we (ýa-da) elektron görnüşinde kabul edilip bilinjek formatlar Portable Document Format / A (PDF / A), Office Open XML (DOCX), bellikli goşa format (DOC), Baý tekst formaty (RTF), tekst faýly ( TXT)), Açyk resminama formaty (ODT), maglumatlary arhiwlemek we gysyş formaty (ZIP, RAR), Göçme tor grafikasy (PNG), Bellikli surat faýly formaty (TIFF), Bilelikdäki surat hünärmenleri topary (JPEG), Bilelikdäki surat topary (JPG) ).


Elektron programmalara garamagyň tertibi

Elektron ýüzlenme Türkmen ýa-da Rus dilinde berilýär.
Elektron anketalar hasaba alnan senesinden 15 günden gijä galman, goşmaça öwrenmegi we tassyklamagy talap edýänlere - 1 aýdan gijä galman seredilmelidir.
Üstünlikleri boýunça elektron şikaýata garamak üçin ýüz tutujynyň ýa-da beýleki adamlaryň şahsy maglumatlaryny görkezmek zerur bolsa, şikaýatdaky maglumatlardan başga ýagdaýlarda dilden ýa-da ýazmaça ýüz tutmaly.

Elektron haýyşlara jogaplar (habarnamalar) dalaşgärleriň elektron haýyşlarynda görkezilen e-poçta salgysyna iberilýär. Elektron haýyşlara ýazmaça jogaplar berilýär (ýazmaça habarnamalar iberilýär):

     -elektron ýüz tutmasynda arza beriji ýazmaça jogap ibermegi ýa-da şol bir wagtyň özünde e-poçta salgysyna ýazmaça jogap we jogap ibermegi haýyş edýär;

     -e-poçta salgysy, e-poçta salgysyny öz içine alýar, tehniki sebäplere görä jogap bermek (habarnamany) bermek mümkin däldi.


Elektron ýüz tutmalar (munuň üçin) peýdasyna seredilmän galdyrylýar:


     -Türkmen ýa-da Rus dilinde görkezilmeýär;

     -raýatyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny, ýaşaýan ýeriniň (bolýan ýeri) salgysyny öz içine almaýar;

     -edara görnüşli tarapyň doly adyny we ýerleşýän ýeriniň salgysyny, familiýasyny, adyny, adynyň adyny ýa-da arzalara gol çekmäge ygtyýarly şahsyň (ýuridiki şahslar üçin), arza berijiniň e-poçta salgylaryny öz içine almaň;

     -okap bolmaýan teksti öz içine alýar;

     -gödek ýa-da kemsidiji sözleri ýa-da sözleri öz içine alýar;

     -dalaşgärleriň wekilleri tarapyndan iberilýär we ygtyýarlyklaryny tassyklaýan resminamalaryň elektron nusgalary olara goşulmaýar;

     -konstitusiýa kazyýet işlerine, raýat, raýat prosessual, ykdysady prosessual, jenaýat prosessual kanunçylygyna, dolandyryş işiniň tertibini kesgitleýän kanunçylyga, administratiw proseduralara ýa-da kanunçylyk aktlaryna laýyklykda başga bir prosedura seredilmelidir; şikaýatlara ýüz tutmak we garamak üçin döredildi;

     -Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ygtyýaryna girmeýän meseleleri öz içine alýar;

     -esasly sebäpsiz şikaýat etmegiň möhletini sypdyrdy;

     -eger-de eýýäm garalan bolsa we şikaýatyň mazmunyna garamak üçin möhüm bolan täze ýagdaýlary öz içine almasa, gaýtadan şikaýat edilýär;

     -ýüz tutujy bilen hat alyşmagy bes edildi.