Fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermek işi (mundan beýläk - hukuk kömegini bermek işi) – Türkmenistanyň çäginde amala aşyrmak üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarnama almak talap edilýän işiň aýry-aýry görnüşi.


Hukuk kömegini bermek işini amala aşyrmak üçin ygtyýarnama ygtyýarnamala şu hukuklary berýär: 

* kazyýetlerde we beýleki edaralarda, kärhanalarda hem-de guramalarda fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermäge we wekilçilik etmäge;
* Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, hukuk meseleleri boýunça hukuk maslahatlaryny bermäge, resminamalary düzmäge;
* hukuk namalarynyň taslamalaryny we beýleki taslamalary taýýarlamaga;

* Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan hukuk kömegini bermek bilen bagly beýleki işleri amala aşyrmaga.

Ygtyýarnamany almak üçin fiziki ýa-da ýuridik şahs  ygtyýarlylandyryjy edara arza berýär, onda şu aşakdakylar görkezilýär:

1) ýuridik şahs üçin - doly ady, döwlet tarapyndan bellige alnan belgisi we senesi, guramaçylyk-hukuk görnüşi hukuk salgysy, işiniň görnüşi, şeýle hem ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň işiň bu görnüşini amala aşyrmakçy bolýan hakyky ýerleşýän ýeri;

2) fiziki şahs üçin – familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan ýeri, pasport maglumatlary, işiniň görnüşli, şeýle hem ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň işiň bu görnüşini amala aşyrmakçy bolýan hakyky ýerleşýän ýeri.

Arzanyň ýanyna şu aşakdaky resminamalar goşulýar:

1) Ýuridik şahs üçin:

a) esaslandyryş resminamalaryň nusgalary, Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme, ynanç haty ýa-da ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň wekiliniň ygtyýarlygyny tassyklaýan buýruk;

b) işgärleriň wezipe sanawynyň nusgasy, ýolbaşçynyň, esaslandyryjynyň (esaslandyryjylaryň) we hukuk kömegini bermek işini amala aşyrjak hünärmenleriň şu bölegiň 2-nji bendinde görkezilen resminamalary;

ç) hukuk kömegini bermek işini amala aşyrmaga hukuk berýän ygtyýarnamaly işgärler baradaky maglumatlary we olar babatda şu bölegiň 2-nji bendinde görkezilen resminamalary;

d) ygtyýarlylandyrylýan işiň görnüşini amala aşyrmak üçin ygtyýarnamanyň dalaşgärinde peýdalanýan edara jaýyň barlygyny (eýeçiliginde, kireýine almak ýa-da başga kanuny esasda peýdalanmagynda) tassyklaýan resminamalaryň nusgalary hem-de enjamlary barada maglumat;       

2) Fiziki şahs üçin:

a) Ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan berlin bellenen görnüş boýunça sowalnama;

b) Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nusgasy;

ç) ýokary bilim barada diplomyň we bilim baradaky beýleki resmi namalaryň nusgalary;

d) zähmet depderçesiniň nusgasy.


Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arza we onuň ýanyna sanaw boýunça goşulýan resminamalar olaryň ygtyýarlylandyryjy edara gelip gowşan gününde olaryň kabul edilen senesi hakynda bellik edilip kabul edilýär. Arzanyň nusgasy kabul edilen senesi hakynda bellik edilip ygtyýarnamanyň dalaşgärine gowşurylýar.

 

 Ygtyýarnamaly ýuridik şahsyň guramaçylyk - hukuk görnüşi, onuň ady, hukuk salgysy ýa-da ygtyýarlylandyrylýan işiniň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri, şeýle hem ygtyýarnamaly fiziki şahsyň familiýasy, ady, pasport maglumatlary, ýaşaýan ýeri ýa-da ygtyýarlylandyrylýan işiniň görnüşiniň amala aşyrylýan hakyky ýerleşýän ýeri üýtgän mahalynda ygtyýarnamaly ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek hakynda arza bermäge borçludyr.

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek kanunçylykda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

Arzada ygtyýarnamaly hakynda täze maglumatlar, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlarda bolsa – Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyna we Döwlet salgyt sanawyna degişli üýtgetmeleriň hakyky girizilenligini tassyklaýan resminama hakynda maglumatlar görkezilýär.

Eger ygtyýarnama ýuridik şahsyň hukuk oruntutaryna gaýtadan resmileşdirilýän bolsa, onda arza görkezilen hukuk oruntutary tarapyndan berilýär.

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmek üçin şu aşakdaky resminamalar berilýär:

1) Ýuridik şahslar üçin:

a) ygtyýarnamanyň gaýtadan berilmegi hakynda arza;

b) esaslandyryş resminamalaryň nusgalary;

ç) Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürme;

d) ynanç haty ýa-da ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň wekiliniň ygtyýarlygyny tassyklaýan buýruk;

e) hukuk kömegini bermek işini amala aşyrmaga hukuk berýän ygtyýarnamaly işgärler baradaky maglumatlary we olar babatda şu bölegiň 2-nji bendinde görkezilen resminamalary;
ä) ygtyýarnama.


2) Fiziki şahslar üçin: 

a) Ygtyýarnamanyň gaýtadan berilmegi hakynda arza;

b) Ygtyýarlylandyryjy edara tarapyndan berlin bellenen görnüş boýunça sowalnama;
ç) Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nusgasy;

d) ýokary bilim barada diplomyň we bilim baradaky beýleki resmi namalaryň nusgalary;

e) zähmet depderçesiniň nusgasy;

ä) ygtyýarnama.


Ygtyýarnamanyň berilmegi hakyndaky arza we onuň ýanyna sanaw boýunça goşulýan resminamalar olaryň ygtyýarlylandyryjy edara gelip gowşan gününde olaryň kabul edilen senesi hakynda bellik edilip kabul edilýär. Arzanyň nusgasy kabul edilen senesi hakynda bellik edilip ygtyýarnamanyň dalaşgärine gowşurylýar.

 

Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda" Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda çykaran 1771 belgili karary bilen tassyklanan Ygtyýarlylandyrylmaga, degişli işiň aýry-aýry görnüşleri boýunça ygtyýarlylandyryjy edaralaryň sanawyny hem-de ygtyýarnamalaryň berilmegi üçin alynýan döwlet pajynyň möçberleriniň 19-njy bölegine laýyklykda, Fiziki we ýuridik şahslara hukuk kömegini bermek işiniň kody 69.10.11 belgi bilen bellenilen we döwlet pajynyň möçberi 1.100 (bir müň bir ýüz) manat diýlip kesgitlenen.

Eger, Ygtyýarnamanyň dalaşgäri ygtyýarnama bermek barada çözgüt çykarylandan soň, otuz senenama gününiň içinde döwlet pajyny tölemese, Ygtyýarlylandyryjy edaranyň görkezilen ygtyýarnamany ýatyrmak hakynda çözgüt çykarmaga haky bardyr.

Ygtyýarnamany gaýtadan resmileşdirmegi we ygtyýarnamanyň öwezliginiň (dublikatynyň) berilmegi üçin döwlet pajynyň möçberi ygtyýarnama berlendigi üçin alynýan döwlet pajynyň 0,1 essesi (110,0 manat) essesi möçberinde kesgitlenýär.

Ygtyýarnama esasynda hukuk kömegini amala aşyrýan ýuridiki şahslar barada maglumat


T/b

Ýuridik şahsyň ady

Telefon, e-mail, web-site belgileri

Ygtyýarnamanyň belgisi

1.

“Altyn kanun” hojalyk jemgyýeti
Direktor - Akmämmedow Kerim Mämmetmyradowiç

tel: +993 (12) 47-87-19

E-mail: Info@altynkanun.com

Web-site: www.altynkanun.com

www.turkmens-law.com

№ 1-19-35-107

2.

“Hukukçy hyzmatdaş” hojalyk jemgyýeti
Direktor – Taganow Serdar Bäşimowiç

tel: +993 (12) 41-39-24

E-mail: Info@hhlawfirmtm.com

Web-site: www.hhlawfirmtm.com

№ 1-19-35-109

3.

“Hukuk dünýäsi” hojalyk jemgyýeti
Direktor – Diniýew Muhammetberdi Taňryberdiýewiç

tel: +993 (12) 21-16-28

E-mail: Info@hukukdunyasy.com.tm

hukukdunyasy@gmail.com

Web-site: www.hukukdunyasy.com.tm

№ 1-19-35-117

4.

“Medet Kompani LTD.” hojalyk jemgyýeti
Direktor – Igdirow Geldimämmet Abdalowiç

tel: +993 (12) 44-99-33, 44-99-34,  44-99-35

E-mail: medet@online.tm

medet09@rambler.ru

№ 1-19-35-116

5.

“Penakär” hojalyk jemgyýeti
Direktor –Hojakgaýew Gurban Taňryberdiýewiç

tel: +993 (12) 92-71-90

E-mail: penakarlawfirm@gmail.com

№ 1-9-40-99

6 "Hukukçy" hojalyk jemgyýeti
Direktor – Aýdogdyýew Eziz Söýünowiç
tel: 96-48-81 iş tel; +993(64) 20-15-20 ;
E-mail: info@hukukchy.com

№ 1-19-35-110 


7 "Şowly çözgüt" hojalyk jemgyýeti
Direktor – Maşrykow Batyr Bekiýewiç
tel: +993(65) 71-38-87, 70-08-09 ;

№ 1-19-35-111


Ygtyýarnama esasynda hukuk kömegini amala aşyrýan fiziki  şahslar barada maglumat

   

T/b

 

Familiýasy, ady, atasynyň ady 

Telefon belgisi

 

Ygtyýarnamanyň belgisi

 

Aşgabat şäheri boýunça:

1.

Ilýasow

Rejepmyrat Babaýewiç

+993 (65) 63-27-83

+993 (12) 36-07-05

№  1-40-9-2

2.

Täjiýewa Tamara Halikowna  

+993 (65)-13-41-64

№  1-40-9-3


3.

Owlägulyýew Arslan Kuliýewiç

+993 (12) 66-58-12

+993 (12) 93-30-23

№ 1-9-40-6


4.

Titow Aleksandr Wladimirowiç

+993 (65) 09-21-90

№ 1-9-40-10


5.

Akmämmedow Kerim Mämmetmyradowiç

+993 (62) 00-55-75


№ 1-19-35-12


6.

Karyýewa Ejegül

+993 (12) 63-04-87


№ 1-9-40-18

7.

Dolžikow Wladmir Anatolýewiç

+993 (65) 81-73-36

№ 1-9-40-21


8.

Aşyrow Begenç Saparmämmedowiç

+993 (65) 03-39-41


№ 1-9-40-24

9.

Myradow Arslan Orazdurdyýewiç

+993 (12) 56-02-20

№ 1-9-40-25


10.

Annagulyýew Ataberdi Batyrowiç

+993 (65)  55-28-52

+993 (12) 94-51-14

№ 1-9-40-27


11.

Igdirow Geldimämmet Abdalowiç

+993 (65) 81-36-30


№ 1-9-40-31


12.

Halilow Myrat Soltanmyradowiç

+993 (62) 11-07-28

№ 1-19-35-39


13.

Çaryýew Myrat Azatowiç

+993 (65) 69-89-05

+993 (12) 36-07-05

№ 1-9-40-43


14.

Orazow Keýmir Amanmyradowiç

+993 (12) 69-37-63

№ 1-9-40-46


15.

Nyýazow Annaberdi Muhammedowiç

+993 (12) 65-54-54


№ 1-19-35-47


16.

Amandurdyýewa Ogulgerek Kakajanowna

+993 (12) 61-03-79


№ 1-9-40-48


17.

Berdiýew Atageldi Awlägulyýewiç

+993 (65) 81-83-21


№ 1-9-40-49


18.

Glyçhanow Glyçhan Meläýewiç

+993 (12) 50-37-05

№ 1-9-40-50

19.

Şşeguns Nikolaý Gorikowiç

+993 (65) 81-18-50

№ 1-19-35-52

20.

Nepesow Muhammet Jumaýewiç

+993 (12) 62-94-87

№ 1-9-40-55


21.

Taganow Serdar Bäşimowiç

+993 (12) 56-92-80


№ 1-9-40-56


23.

Diniýew Muhammetberdi Taňryberdiýewiç

+993 (65) 57-27-42, 

+993 (12) 21-16-28

№ 1-9-40-59


24.

Hudaýnazarow Gadam Esendurdyýewiç

+993 (65) 61-15-59


№ 1-9-40-62


25.

Gurbanowa Ogulbibi Hudaýnazarowna

+993 (65) 62-87-28

+993 (65) 45-52-19

+993 (12) 36-07-05


№ 1-9-40-68


26.

Goçmyradow Allamyrat Ýusupmyradowiç

+993 (12) 56-44-30

№ 1-19-35-72


27.

Baýramgylyjow Serdar Meretgylyjowiç

+993 (12) 69-80-76

+993 (12) 36-07-05

№ 1-9-40-73

28.

Araztagan Derýaýew

+993 (12) 53-30-14

№ 1-9-40-80

29.

Aşirdurdy Kitjimowiç Abdullaýew

+993 (65) 88-53-07

№ 1-9-40-81


30.

Aşyrow Wepa

+993 (12) 67-32-26


№ 1-9-40-84


31.

Muhammetmurat Atagylyjowiç Baýramow

+993 (65) 57-12-83

№ 1-9-40-86


32.

Baýramsähedow Batyr Nursähedowiç

+993 (65) 71-04-17

№ 1-9-40-92


33.

Goňurow Abdylla


+993 (65) 17-22-22

+993 (12) 36-07-05

№ 1-9-40-93


34.


Bakgalow Arslan Örebaýewiç

+993 (65) 81-85-12

№ 1-9-40-94


35.

Orazgylyjow Döwran Durdygylyjowiç

+993 (65)-80-24-70

№ 3-9-40-42


36.

Gurbanow Jumamyrat Hemraýewiç

+993 (65) 80-80-10

№ 1-9-40-95


37.

Goçyýew Taganmyrat Dallaýewiç

+993 (12) 71-72-63

№ 1-9-40-98


38.

Ballyýew Bazarmyrat Aýdogdyýewiç

+993 (12) 70-63-63

№ 1-9-40-100


39.

Baýramow Jumageldi

+993 (65)-18-20-47

№ 1-9-40-101


40.
Akjaýew Durdymuhammet Taňryberdiýewiç

+993 (61) 91-00-94  № 1-9-35-103
41. 
Maşrykow Batyr Bekiýewiç
+993 (65) 70-08-09 № 1-19-35-104
42.
Baýmyradow Begenç Garýagdyýewiç

+993 (65) 70-02-05 № 1-19-35-105
43.
Geldiýew Hojamyrat Goçyýewiç

+993 (61) 90-98-98 № 1-19-35-106


44 Agamämmet Gurbanowiç Agamedow


+993 (65) 67-70-58 

+993 (12) 95-52-47

№ 1-9-40-83


45

Atajanow Döwran Hajymyradowiç

+993 (65) 70-64-66 

№ 1-19-35-108

46

Arbadow Saparmämmet Akmämmedowiç


+993 (65) 67-73-03 № 1-19-35-113
47

Meredow Atanýaz Sahytowiç


+993 (65) 50-98-18 № 1-19-35-114
Ahal welaýaty boýunça:
1.

Baýmyradow Nurmyrat Meretdurdyýewiç


+993 (65) 70-99-07 № 2-19-35-115

Balkan welaýaty boýunça:

1.

Weliýew Söýünmämmet


+993 (63) 02-05-55

+993 (222) 6-07-89

+993 (222) 6-07-90 


№ 3-9-40-51

2.

Hajymämmedow Hakmyrat

+993 (65) 92-72-03

+993 (222) 6-07-89

+993 (222) 6-07-90


№ 3-9-40-54

3.

Saparowa Altynjemal Orazmämmedowna

+993 (65) 18-21-71

№ 3-9-40-65

4.

Gylyjowa Göwher Rejepmämmedowna


+993 (65) 54-53-53


№ 3-9-40-69

5.

Muradžjanow Şihmurad

Meredmuradowiç


+993 (65) 58-05-16

+993 (222) 6-07-89

+993 (222) 6-07-90 

№ 5-9-40-76Lebap welaýaty boýunça:

1.

 Öwezow Meret

 

+993 (65) 21-41-93

+993 (422) 2-54-19

№ 5-9-40-19

2.

Artykowa    Gülbahar   Hudaýgulyýewna

+993 (65) 35-23-03

+993 (422) 3-33-61

№ 5-9-40-23

3.

Hallyýew Süleýman Poladowiç

+993 (65) 93-53-35

+993 (63) 82-09-28

+993 (422) 3-65-30

№ 5-9-40-32

4.

Gurbanowa Roza Hemraýewna

+993 (65) 45-77-57 


№ 5-19-35-112

5.

Paýzullaýew Annadurdy Jumanyýazowiç

+993 (65)- 58-65-99

+993 (422) 3-65-59

№ 5-9-40-36


6.

Mamedowa Hamragül Şarifowna (Мамедова

+993 (65)  98-12-75

№ 5-9-40-45

7.

Körpäýew Döwletmyrat

+993 (63) 35-05-74

№ 5-9-40-58

8.

Agamämmedow Babaguly Jumagulyýewiç

+993 (65) 43-12-00

№ 5-9-40-60

9.

Döwletnazarow Jumanazar

+993 (64) 23-54-72

+993 (422) 3-37-38

№ 5-9-40-61

10.

Hojaberdiýew Sapar Hudaýberdiýewiç

+993 (65) 21-97-00

+993 (422) 3-37-38

№ 5-9-40-66


11.

Saparow Jöwher Çaryýewiç

+993 (65) 86-44-38

№ 5-9-40-79


12.

Döwletow Rozgeldi

+993 (65) 23-19-19

№ 5-9-40-96

13.

Almazow Şamyrat Çaryýewiç

+993 (65) 23-65-82


№ 5-9-40-102

Mary welaýaty boýunça:

1.

 Akmyradow Berdimyrat

 Salyhberdiýewiç

+993 (65) 25-25-08

№ 6-9-40-8

2.

 Atdakow  

 Gylyçmuhammet

+993 (65) 59-98-87

№ 6-9-40-14

3.

 Gazakow Durdymyrat 

Atajanowiç

+993 (65) 59-60-48

№ 6-9-40-57


4.

 Ýusupowa Gunça

 Mämmedowna

+993 (61) 09-55-59

+993 (522) 5-05-60

№ 6-9-40-82