Habarlar

Habarlar

02.04.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkyny «Suw damjasy-altyn dänesi» baýramy bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Döwlet baştutanynyň gutlagynda: «Gadymýetden bäri ekerançylygyň kämil nusgalaryny döredip gelen ata-babalarymyz ýurdumyzyň gurak howa şertlerini gowulandyrmak, sahawatly ýaýlalarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek hem-de ekinleriň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek ugrunda yhlas bilen tutanýerli zähmet çekipdirler.

Giňişleýin

28.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Karen Karapetýan bilen duşuşygy geçirildi. Ol düýn uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza geldi.

Giňişleýin

27.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň daşary işler ministrini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-slowen Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin öz ýurdunyň wekilçilikli toparyna ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Sloweniýa Respublikasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri jenap Karl Erýawesi kabul etdi.

Giňişleýin

24.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

29-31-nji martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary bolar

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

29-31-nji martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary meýilleşdirildi.

Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, abraýly halkara guramalaryň çäklerinde işjeň ösdürilýän türkmen-belarus gatnaşyklarynyň ýokary derejesi bellenildi. Yzygiderli amala aşyrylýan özara saparlar hem-de ýokary derejedäki duşuşyklar şol gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam edýär.

Giňişleýin

23.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Mejlisinde Daniýa Patyşalygynyň Parlamentiniň deputaty, Daniýanyň ÝHHG-däki Parlament Assambleýasynyň wekiliýetiniň başlygy jenap Peter Ýuel Ýenseniň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekilçilikli topar bilen duşuşyk boldy.

Giňişleýin

21.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!


Sizi dünýä halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň hem özboluşly medeniýetiniň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, taryhy-medeni däplerini şöhlelendirýän Halkara Nowruz güni — Milli bahar baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda bu ajaýyp bahar baýramynyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dünýä ýaň salýan at-abraýyna, şan-şöhratyna çäksiz buýsanýan mähriban halkymyzyň watansöýüjilik duýgusyny, döredijilik hyjuwyny, zähmet joşgunyny has belende göterjekdigine berk ynanýaryn.

Giňişleýin

17.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Dynç gününiň geçirilmegi bilen baglylykda 2017-nji ýylyň 20-nji marty iş güni däl diýlip hasap ediler

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 3-nji bölegine laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti “Milli bahar baýramy mynasybetli dynç gününi geçirmek hakynda” Permana gol çekdi.

Giňişleýin

10.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Giňişleýin

08.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýal-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen gutlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Döwlet Baştutanymyzyň gutlagynda enelere, gelin-gyzlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak halkymyzyň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp, mukaddeslik hökmünde nesilden-nesle geçip gelýän milli däbidir diýlip aýdylýar. Halk dessanlarymyz, altyna gaplaýmaly nakyllardyr atalar sözleri, hüwdülerdir monjugatdylar, ajaýyp toy aýdymlary, milli şaý-sepler Watana, il-güne, mukaddes ojagyna wepaly, zähmetsöýer gelin-gyzlarymyzyň abraý-mertebesiniň hemişe belent tutulýandygyna şaýatlyk edýär.

Giňişleýin

06.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Garaşsyzlyk meýdançasynda Özbegistanyň Prezidentiniň resmi taýdan garşylanyş dabarasy boldy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Aşgabada gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Garaşsyzlyk meýdançasynda dabaraly resmi garşylanyşy boldy.Bu ýerde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz kärdeşini mübärekledi.

Giňişleýin

03.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem gatnaşdylar.

Giňişleýin

02.03.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi.

Giňişleýin

25.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Döwlet we hökümet baştutanlary Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli gutlaýarlar

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Siziň Alyhezretiňiz,

Siziň Alyhezretiňize Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermek mümkinçiligine şatdyryn. Size belent döwlet wezipesinde mundan beýläk-de üstünlikler, türkmen halkyna bolsa yzygiderli ösüş we abadançylyk arzuw edýärin.

Giňişleýin

24.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Hökümetiniň maslahaty

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň maslahatyny geçirdi, onda Ministrler Kabinetiniň täze düzümini tassyklamak bilen bagly meselelere hem-de taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Giňişleýin

24.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Permanlara we Kararlara gol çekdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY
S.TOÝLYÝEW hakynda


Sapardurdy Toýlyýewi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.


Aşgabat şäheri, 2017-nji ýylyň 24-nji fewraly.

 

Giňişleýin

23.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda guramaçylyk meseleleriniň birnäçesine garaldy.

Giňişleýin

20.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň tanyşdyrylyş dabarasy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mertler Watany beýgeldýär” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu çärä harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary harby okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyplary, şeýle hem medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, beýleki myhmanlar gatnaşdylar.

Giňişleýin

19.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň özbaşdaklygynyň, jemgyýetimiziň mizemez agzybirliginiň we jebisliginiň nyşany bolan Döwlet baýdagynyň gününi belleýär. Ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan esasy çäreler paýtagtymyzda geçirildi. Bu ýerde ýola goýlan däbe görä, ýurdumyzyň Baş baýdagynyň etegine gül goýmak dabarasy boldy.

Giňişleýin

18.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlis ýakyn döwür üçin ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň konsepsiýasyny, şeýle hem aýry-aýry meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy. Ministrler Kabinetiniň mejlisine ýurdumyzyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, diplomatlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy.

Giňişleýin

17.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipesine girişmegi mynasybetli dabaraly çäre boldy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy boldy.

Şu gün bu ýere Mejlisiň Başlygy we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, milli parlamentiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, Ýaşulular geňeşiniň, ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleri ýygnandylar.

Giňişleýin

15.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsleşik esasynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemlerine garaldy.

Giňişleýin

13.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Ses bermeleriň jemleri Siziň ýokary syýasy abraýyňyzyň, Siziň döwlet Baştutany wezipesinde bitiren işleriňiziň giňden ykrar edilmeginiň, şeýle hem Siziň Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini mundan beýläk-de berkitmäge hem-de raýatlarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen syýasatyňyzyň giňden goldanylýandygynyň subutnamasydyr, diýip Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin belleýär.

Giňişleýin

12.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanda Prezident saýlawlary demokratik esasda geçirildi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanda döwlet Baştutanynyň saýlawlary aýratyn dabaraly ýagdaýda geçdi. Säher bilen tutuş ýurdumyz boýunça döredilen saýlaw uçastoklarynda adamlar konstitusion hukuklaryny ýerine ýetirip, ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy maksat edinýän dalaşgärleriň iň mynasybyna ses bermäge geldiler.

Giňişleýin

07.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine bagyşlanan nobatdaky mejlisini geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, taryhy waka — Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Çözgüdi mynasybetli ýurdumyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi.

Giňişleýin

05.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljek döwründe ýurdumyzyň myhmanlaryna we ilatyna edilýän awtoulag hyzmatlarynyň hilini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Awtomobil .....

 

Giňişleýin

04.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mejlisiň bäşinji çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi, onda kanunlaryň hem-de kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşi hem-de döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Maslahata degişli ministrlikleriň we edaralaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy.

Giňişleýin

02.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

I. Türkmenistanyň şu kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçany girizmeli:

1. 1995-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul edilen «Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1995 ý.,
№ 3, 35-nji madda; 2000 ý., № 2, 17-nji madda; 2011 ý., № 1, 16-njy madda):

Giňişleýin

02.02.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine 2017-nji ýylyň birinji aýynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi.

Giňişleýin