Habarlar

Habarlar

15.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti halkara ralliniň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan ajaýyp taslamasy - “Amul - Hazar 2018” halkara awtorallisi üstünlikli tamamlandy. Şu gün agşam «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda awtomobil sportunyň ýyl ýazgysyna giren hem-de Türkmenistanyň geljekde hem sporty dünýä derejesinde ösdürmäge ýardam etmekde aýgytlylygynyň aýdyň subutnamasyna öwrülen awtomobil ýaryşyna gatnaşyjylaryň duşuşygynyň dabaraly çäresi geçirildi. 

Giňişleýin

14.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna ugrady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. 15-nji sentýabrda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralliniň tamamlanmagy mynasybetli dabaralar geçiriler. 

Aşgabadyň Halkara howa menzilinden milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. 

Döwlet Baştutanymyzy Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde resmi adamlar garşyladylar.

 

Giňişleýin

14.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Prezident maksatnamalarynyň hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýleki maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleler, şeýle hem halkymyzyň abadançylygyny we Türkmenistanyň rowaçlygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň wajyp wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Giňişleýin

14.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara awtomobil federasiýasynyň wise-prezidentini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara awtomobil federasiýasynyň wise-prezidenti, BAE-niň awtomobil we tur klubunyň ýolbaşçysy, meşhur awtosürüji türgen Mohammed Bin Sulaýimi kabul etdi. 

Myhman döwlet Baştutanymyz bilen salamlaşyp, wagt tapyp kabul edendigi hem-de milli Liderimiziň başlangyjy bilen guralan we dünýä derejesindäki aýdyň sport wakasyna öwrülen “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň geçirilýän günlerinde ýurdumyza gelip görmäge döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Giňişleýin

12.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygy we iş dolandyryjysy Mahmud Waezini kabul etdi. 

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň mähirli salamyny hem-de ähli türkmen halkyna üstünlikler we abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Pursatdan peýdalanyp, jenap Mahmud Waezi milli Liderimizi düýn badalga alan, Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da berkitjek “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi bilen gutlady.

Giňişleýin

11.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy. 

Mälim bolşy ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçýän bu deňsiz-taýsyz awtomobil ýaryşyny geçirmek başlangyjy oňyn özgertmeleriň döwlet strategiýasyny öňe süren hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidir. Bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, türkmenistanlylary, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesine işjeň çekmek bu strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. 

Giňişleýin

10.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti “Amul — Hazar 2018” awtoralli ýaryşynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Lebap welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň badalga almagyna bagyşlanan dabaralara gatnaşdy. 

Giňişleýin

10.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Amul — Hazar 2018” halkara awtoralli ýaryşlarynyň açylyş dabarasynda eden ÇYKYŞY

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly adamlar! 
Hormatly awtomobil sportunyň türgenleri! 
Hanymlar we jenaplar! 
Gadyrly “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine gatnaşyjylar! 


Ine, biz şu gün “Amul — Hazar 2018” ady bilen geçirilýän halkara derejesindäki sport baýramçylygyny geçirýäris. Türkmen topragynda guralýan ýaryşlara gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan gelen türgenlere we beýleki myhmanlara “Hoş geldiňiz!” diýip ýüzlenýäris. 

Giňişleýin

10.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti halkara awtorallisiniň ýolbaşçysyny we çempionyny kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Africa Eco Race” awtorallisiniň baş direktory, sport awtomobilleri ýaryşynda dünýäniň iki gezek çempiony, ýolsuz ýerde geçirilýän awtoralli boýunça dünýä kubogynyň ençeme gezek eýesi, “Pariž — Dakar” we “Africa Eco Race” ralli-marafonlarynyň ýeňijisi Žan-Lui Şlesseri kabul etdi. 

Giňişleýin

08.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri bug-gaz elektrostansiýanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde utgaşykly dolanyşykda işleýän ýurdumyzdaky ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Giňişleýin

07.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine seredildi. 

Giňişleýin

05.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň 2018-nji ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, Ýaragly Güýçleriň ýakyn geljek üçin işiniň esasy ugurlary anyklaşdyryldy. 

Giňişleýin

04.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň täze gurluşyklarynda işleriň barşy bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça dikuçarda paýtagtymyzda alnyp barylýan iri gurluşyklaryň, birnäçe desgalaryň, şäheriň durmuş düzümini ösdürmek, abadanlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň iş ýüzünde ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz uçuşyň dowamynda paýtagtymyzyň ekologiýa ýagdaýyna aýratyn üns berdi. 

Giňişleýin

02.09.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç güni ir säher bilen Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz edebi döredijilik bilen meşgullandy hem-de ajaýyp ahalteke bedewlerine ideg etdi. 

Giňişleýin

31.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, il­ki bi­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry G.My­ra­do­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer gö­zeg­çi­lik ed­ýän pu­dak­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy, mil­li Li­de­ri­mi­ziň ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Giňişleýin

26.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

24.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň Ge­ňe­şi­niň Bi­le­lik­dä­ki Be­ýan­na­ma­sy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Döw­let Baş­tu­tan­la­ry dost­luk we öza­ra dü­şü­niş­mek ýag­da­ýyn­da Aral deň­zi­niň gi­ňiş­li­gin­de suw ho­ja­lyk, eko­lo­gi­ýa we dur­muş-yk­dy­sa­dy ýag­daý­la­ry has-da go­wu­lan­dyr­mak bo­ýun­ça hyz­mat­daş­lyk et­me­giň me­se­le­le­ri­niň giň top­lu­my­ny ara alyp mas­la­hat­laş­dy­lar, şeý­le hem bu ul­gam­da onuň he­re­ket et­me­gi­niň 25 ýy­lyn­da Ara­ly ha­las et­me­giň Hal­ka­ra gaz­na­sy­nyň (AHHG) uly go­şan­dy­ny ...

Giňişleýin

24.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti bi­len du­şu­şy­gy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Mil­li Li­de­ri­miz öz kär­de­şi­ni do­gan­lyk ýurt­la­ry bir­leş­dir­ýän Ha­zar deň­zi­niň türk­men ke­na­ryn­da mä­hir­li mü­bä­rek­läp, Türk­me­nis­ta­nyň we Ga­za­gys­ta­nyň halk­la­ry­nyň ara­syn­da ga­dym­dan göz­baş al­ýan dost­luk, öza­ra dü­şü­niş­mek we yna­nyş­mak däp­le­ri bo­ýun­ça döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­ň ýo­ka­ry de­re­je­si­ni bel­le­di. Dost­luk­ly goň­şy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry bu gat­na­şyk­la­ryň tä­ze maz­mun bi­len baý­la­şyp, .

Giňişleýin

24.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Tä­ji­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti bi­len du­şu­şy­gy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Iki ýur­duň Li­der­le­ri bi­rek-bi­rek bi­len mä­hir­li sa­lam­la­şyp, ýe­ne-de du­şuş­ma­ga hem-de öza­ra söh­bet­deş­lik­de iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň, şol san­da hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň çäk­le­rin­de hyz­mat­daş­ly­gyň gel­je­gi­ni ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga dö­rän müm­kin­çi­li­ge ka­na­gat­lan­ma bil­dir­di­ler.

Giňişleýin

24.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti bi­len du­şu­şy­gy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Iki döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry mä­hir­li sa­lam­la­şyp, şu gün­ki du­şu­şy­gyň köp ýurt­lar­da giň­den bel­le­nil­ýän Gur­ban baý­ra­my­nyň gün­le­rin­de ge­çi­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di­ler hem-de bi­rek-bi­re­gi bu nu­ra­na baý­ram­çy­lyk bi­len gut­la­dy­lar, do­gan­lyk türk­men we öz­bek halk­la­ry­na tüýs ýü­rek­den çyk­ýan pa­ra­hat­çy­lyk we ro­waç­lyk ba­ra­da­ky ar­zuw­la­ry­ny be­ýan et­di­ler.

Giňişleýin

23.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Pre­zi­dent­ler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Soo­ron­baý Žeen­be­ko­wyň ara­syn­da gep­le­şik­ler

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Azi­ýa se­bi­ti bo­ýun­ça goň­şy döw­let­le­riň ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­mak mil­li Li­de­ri­mi­ziň ýol­baş­çy­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­tyň esa­sy ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Şol sy­ýa­sat bol­sa oňyn Bi­ta­rap­lyk, pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik we ne­ti­je­li hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň we Gyr­gy­zys­ta­nyň Baş­tu­tan­la­ry­nyň ýo­ka­ry de­re­je­de ge­çi­ren gep­le­şik­le­ri mu­nuň no­bat­da­ky ...

Giňişleýin

23.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türk­me­nis­tan bi­len Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da stra­te­gik hyz­mat­daş­lyk, dost­lu­gy we yna­nyş­ma­gy pug­ta­lan­dyr­mak ha­kyn­da JAR­NA­MA

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türk­me­nis­tan bi­len Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da dost­luk, öza­ra dü­şü­niş­mek we hyz­mat­daş­lyk ha­kyn­da 2014-nji ýy­lyň 11-nji no­ýab­ryn­da­ky Şert­na­ma­ny, şeý­le hem iki döw­le­tiň Baş­tu­tan­la­ry­nyň 2014-nji ýy­lyň 11-nji no­ýab­ryn­da­ky we 2015-nji ýy­lyň 5-nji aw­gus­tyn­da­ky Bi­le­lik­dä­ki Be­ýan­na­ma­la­ry­ny gol­da­nyp,

Giňişleýin

22.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti­niň bi­le­lik­dä­ki göç­me mej­li­si

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Hö­kü­me­tiň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si­niň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, il­ki bi­len, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry G.My­ra­do­wa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň pu­dak­la­ry­ny ös­dür­mä­ge ge­çi­ri­len sel­jer­me­le­riň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Wi­se-prem­ýe­riň ha­bar ber­şi ýa­ly, ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan top­lum­la­ýyn öz­gert­me­le­riň ne­ti­je­sin­de, halk ho­ja­lyk top­lu­my­nyň äh­li pu­dak­la­ry­nyň ...

Giňişleýin

22.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­ne gat­naş­dy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Müň­ýyl­lyk­la­ryň do­wa­myn­da baý me­de­ni­ýe­ti, aja­ýyp däp-des­sur­la­ry dö­re­den türk­men hal­ky Gur­ban baý­ra­my­na aý­ra­tyn sar­pa goý­ýar. Bu baý­ra­myň yn­san­per­wer­lik ma­ny-maz­mu­ny, mil­li mi­ra­sy­my­zy go­rap sak­la­mak ba­ba­tyn­da uly äh­mi­ýe­ti, onuň ru­hy gym­mat­lyk­la­ry türk­me­nis­tan­ly­la­ry so­gap iş­le­re, pa­ra­hat­çy­lyk dö­re­di­ji­lik mak­sat­la­ry­na ruh­lan­dyr­ýar.

Giňişleýin

22.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparyna

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

23-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekowyň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar.

Giňişleýin

20.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Giňişleýin

19.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti sport ulagynda synag sürşüni amala aşyrdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Dynç güni säheriň ir çagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ýaryşlarynyň hakyky şertlerinde nobatdaky gezek sport türgenleşigini geçmek üçin, Garagum sährasynyň ajaýyp künjekleriniň birine geldi.

Giňişleýin

17.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki göçme mejlisini geçirdi.

Giňişleýin

15.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky duşuşyk

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherine iş saparyny amala aşyrdy, bu ýerde milli Liderimiz bilen Prezident Wladimir Putiniň duşuşygy geçirildi. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň resmi adamlary ugratdylar.

Giňişleýin

15.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherine ugramagyň öňüsyrasynda türkmen paýtagtynyň Halkara howa menzilinde ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirdi.

Giňişleýin

13.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşykda nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň kä-bir orunbasarlary we welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar.

Giňişleýin

12.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde eden ÇYKYŞY

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Ilki bilen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Abişewiç Nazar-baýe¬we myhmansöýerlik we netijeli işlemäge döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirýärin.

Giňişleýin

12.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammiti tamamlanandan soň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew bilen duşuşdy.

Giňişleýin

12.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde täze başlangyçlary öňe sürdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherine iş saparyny amala aşyrdy, milli Liderimiz bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitine gatnaşdy.

Giňişleýin

11.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portunyň işi bilen tanyşdy

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara deňiz portuna bardy we bu ýerde işiň guralyşy bilen tanyşdy.

Giňişleýin

10.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti serhet birikmesiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy hem-de harby tälim okuwlaryny synlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Balkan welaýatynda iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Döwlet serhet gullugynyň serhet birikmeleriniň biriniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Giňişleýin

09.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň şähergurluşygy bilen tanyşdy we Balkan welaýatyna iş saparyna ugrady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Saparyň maksady günbatar sebitde milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişiniň barşy bilen tanyşmakdan ybaratdyr. 

Giňişleýin

07.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine garaldy. 

Giňişleýin

07.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de ýakyn geljekde olaryň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi. 

Giňişleýin

07.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Adalat ministriniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 31-nji maddasyna, Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 66-njy we 68-nji maddalaryna laýyklykda hem-de “Saglygy goraýyş edaralarynda dogluş we ölüm halatlaryny tassyklaýan resminamalaryň görnüşlerini hem-de olary ýöretmek boýunça resminamalary tassyklamak hakyndaTürkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2018-nji ýylyň 22-nji maýynda çykaran 173 belgili buýrugynyň          2018-nji ýylyň 14-nji iýunynda 1137 belgi bilen döwlet belligine alnandygy bilen bagly, buýurýaryn:

Giňişleýin

06.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. 

Giňişleýin

03.08.2018

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda geçen ýedi aýda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy. 

Giňişleýin