Habarlar

Habarlar

18.06.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň adalat edaralarynyň döwletiň hukuk syýasatyny amala aşyrmakda orny

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Döwlet ösüşiniň häzirkizaman döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan hukuk syýasaty döwletiň syýasy ulgamynyň talabalaýyk hereket etmegini üpjün etmek, raýat jemgyýetiniň ähli düzümlerini ösdürmek maksady bilen onuň hukuk işine esas edilip alnan, şeýle hem döwletiň we şahsyýetiň özara gatnaşygyny kesgitleýän hukuk ýörelgeleriň we strategiýalaryň ulgamyny öz içine alýar. Daşarky, durmuş-ykdysady, ynsanperwerlik bilen bir hatarda bitewi döwlet syýasatynyň bir görnüşi we esasy bölegi bolup durýan döwletiň hukuk syýasaty bolmazdan, köpugurly işleri we wezipeleri ýerine ýetirmek mümkin däl. Döwletiň bu syýasatynyň maksatnamalaýyn-hukuk resminamalarda, konsepsiýalarda, kanun ulanyjylyk ulgamyny hem goşmak bilen, kadalaşdyryjy hukuk namalarynda öz beýanyny tapýandygyny bellemek zerurdyr.

Giňişleýin

03.06.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň mejlisi täze kanunlaryň we kadalaşdyryjy – hukuk namalarynyň birnäçesini kabul etdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň ýigrimi birinji maslahaty geçirildi. Onda birnäçe kanunlar we kadalaşdyryş-hukuk namalary kabul edildi. Maslahata gatnaşmak üçin degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy. 

Giňişleýin

01.06.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Şu gün Mejlisiň nobatdan daşary maslahaty boldy. Onda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklibi boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmak we wezipä bellemek baradaky meselelere garady. 

Giňişleýin

28.05.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY 
«Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda 


Müňýyllyklardan gözbaş alýan ajaýyp türkmen halysy umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrüldi. Türkmen zenanlarynyň çeper elleri bilen döredilen halylarymyz halkymyzyň dünýäde ykrar edilen ajaýyp sungat ýadygärligidir.

Giňişleýin

24.05.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Merkezi saýlaw toparyň mejlisinde 21-nji maýda geçirilen deputatlaryň saýlawlarynyň netijeleri jemlendi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň 21-nji maýynda birnäçe saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň deputatlygyna, şeýle hem welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşygynyň üýtgemegi bilen halk maslahatynyň we Geňeşleriň agzalygyna geçirilen saýlawlaryň gutarnykly netijeleri jemlendi. Bu gezekki mejlise Merkezi saýlaw toparynyň agzalary, Merkezi saýlaw toparynyň ýanynda döredilen iş toparlarynyň wekilleri, millii synçylar, köpçülikleýin habar beriş serişdeeriniň işgärleri gatnaşdylar. 

Giňişleýin

23.05.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanda Çehiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Çehiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýaroslaw Sirodan ynanç hatyny kabul etdi. 

Giňişleýin

16.05.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Kararlara gol çekdi

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХX maslahatynyň Rejep Bazarowy Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň orunbasary wezipesine saýlamak hakyndaky 2017-nji ýylyň 16-njy maýynda kabul eden karary tassyklanyldy. 

Giňişleýin

08.05.2017

Türkmenistan - Altyn Asyr

GDA ýurtlarynyň birnäçesiniň baştutanlary hormatly Prezidentimizi Ýeňiş Güni bilen gutladylar

"Türkmenistan: Altyn Asyr" elektron gazetinden alnan

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli gutlaglar gelip gowuşýar. 

Giňişleýin