«Adalat» elektron maglumat toplumy programmasy

«Adalat» elektron maglumat toplumy programmasy

 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde we halkara gatnaşyklarynda düýpli we giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Agzybir halkymyzyň döredijilikli zähmeti hem-de içerki we daşarky syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde  ýurdumyzyň ähli pudaklarynda beýik ýeňişlere ýetilýär. Bitarap ýurdumyzyň halkara abraýy artýar, esasy görkezijiler boýunça Türkmenistan Watanymyz bu gün dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna girip, täze ýeňişlere tarap öňe barýar. Ata Watanymyzda amala aşyrylýan şeýle ygtybarly özgertmeler Türkmenistanyň Prezidentiniň parasatly hukuk syýasatyndan ugur alýar, bu bolsa milli kanunçylyk ulgamynyň kämilleşmegi bilen sazlaşykly arabaglanyşyklydyr.

“Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 52-nji maddasyna laýyklykda, kadalaşdyryjy hukuk namalaryň döwlet hasaby Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalyk maglumatlar toplumyny alyp barmagy öz içine alýar, ol Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar diýip bellenilendir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň 2016-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda çykaran 14970-nji karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Adalat ministrligi hakynda Düzgünnamada ministrlik öz üstüne ýüklenen wezipelere laýyklykda, Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwlet tarapyndan hasaba alýar, tertipleşdirýär, şeýle-de olaryň nusgalyk maglumatlar toplumyny, kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň elektron binýadyny, hukuk maglumatlarynyň we hukuk maglumatlaryny döwletara alyşmagyň ulgamlarynyň ýöredilmegini hem-de Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine, beýleki döwlet häkimiýet edaralaryna bellenen tertipde hukuk maglumatlaryny berilmegini üpjün edýär diýip bellenilen.

Hereket edýän Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň döwlet hasabynyň ýöredilmeginiň, tertipleşdirilmeginiň maksady Türkmenistanyň kanunçylygynyň pudaklarynyň Umumy hukuk klassifikatoryna laýyklykda kadalaşdyryjy hukuk namalaryň ulgamlaşdyrylan nusgalyk maglumatlar toplumyny emele getirip, onuň esasynda hukuk maglumatlar ulgamyny döretmek, yzygiderli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizip, olary gözegçilik ýagdaýynda saklap, bu resminamalary peýdalanyjylar üçin elýeter bolmagyny üpjün etmek we ony ulanmakda amatly şertleri döretmek bolup durýar.

Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 1990-2018-nji ýyllar aralygyndaky kabul edilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, Türkmenistanyň kodeksleriniň, Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlarynyň we kararlarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň, şeýle hem, 1995-2018-nji ýyllar aralygynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň döwlet belligine alnan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň soňky girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen üsti ýetirilen ýagdaýyndaky maglumatlary özünde jemleýän «Adalat» elektron maglumat toplumy programmasy taýýarlanylyp, şahslaryň işlerinde ulanmaklary üçin mümkinçilikler döredildi.

Şeýle hem, täze «Adalat» elektron maglumat toplumy programmasyna «Türkmenistanyň kanunçylygynyň pudaklarynyň Umumy hukuk klassifikatoryny tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 7-nji fewralynda çykaran 15116-njy karary bilen tassyklanan, Umumy hukuk klassifikatory hem-de rusça-türkmençe düşündirişli hukuk sözlügi hem ýerleşdirildi.

«Adalat» elektron maglumat toplumy programmasyna on müňden gowrak Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary girizilip, degişli namany gözläp tapmakda bir sözi ýazyp, ýa-da namanyň adyny, ýylyny ýa-da kabul edilen belgisini ýa-da bolsa Umumy hukuk klassifikatorynyň indeksini görkezip ýeňillikli usullarda gözläp tapmak mümkinçilikleri döredilendir.

«Adalat» elektron maglumat toplumy programmasyndaky kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň türkmen we rus dillerindäki görnüşi, şeýle-de bir wagtda iki görnüşindäki beýanynyň görnüşini okamak üçin mümkinçilik bar.

Şahslar «Adalat» elektron maglumat toplumy programmasyny almaga  gyzyklanma bildiren halatynda, Türkmenistanyň Adalat ministrligine ýa-da welaýat adalat bölümlerine ýüz tutup bilerler.