Türkmenistanyň Maşgala Kodeksi

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamak we

güýje girizmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 9-njy madda)

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini tassyklamaly.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň Maşgala kodeksini 2012-nji ýylyň 1-nji aprelinden güýje girizmeli.

 

3-nji madda. 1969-njy ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Kanuny bilen tassyklanylan Türkmenistan SSR-niň Nika we maşgala hakyndaky kodeksini (Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň Wedomostlary, 1969-njy ýyl, № 24, 141-nji madda), oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen ähli soňraky kanunlary ýa-da olaryň degişli bölümlerini 2012-nji ýylyň 1-nji aprelinden güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň hereketi, ol güýje girenden soň ýüze çykan hukuk gatnaşyklaryna degişli edilýär.

Eger maşgala hukuk gatnaşyklary Türkmenistanyň Maşgala kodeksi güýje girizilmezinden öň ýüze çykan bolsa, onuň kadalary ol güýje girizilenden soň ýüze çykan hukuklar we borçlar babatda ulanylýar.

Türkmenistanyň Maşgala kodeksi güýje girizilenden soň, maşgala hukuk gatnaşyklaryny kadalaşdyrmakda gapma-garşylyklar ýüze çykan ýa-da maşgala hukuk gatnaşyklarynyň gatnaşyjylarynyň hukuk ýagdaýy ýaramazlaşan halatlarynda şu Kodeksiň düzgünleri ulanylýar.

 

5-nji madda. Türkmenistanyň kanunlary we kadalaşdyryjy hukuk namalary mundan beýläk Türkmenistanyň Maşgala kodeksine laýyk getirilýänçä, şu Kodekse garşy gelmeýändigine görä hereket edýärler.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti üç aý möhletde Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny Türkmenistanyň Maşgala kodeksine laýyk getirmeli.

 

Türkmenistanyň                                                            Gurbanguly

     Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2012-nji ýylyň 10-njy ýanwary.

№ 258-IV.

 

TÜRKMENISTANYŇ

MAŞGALA KODEKSI

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji bap. Esasy düzgünler

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

1. Şu Kodeksiň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) maşgala adamlaryň nikadan, garyndaşlygyndan, ogullyga ýa-da gyzlyga almagyndan (mundan beýläk - perzentlige almak) ýa-da çagalaryň maşgala kabul edilmeginiň başga görnüşinden gelip çykýan şahsy emläk däl we emläk hukuklary we borçlary bilen baglanyşykly topary;

2) nika ‒ är-aýalyň öz aralaryndaky hukuklaryny we borçlaryny döredýän, erkek bilen aýalyň kanunda bellenilen tertipde maşgala gurmak üçin baglaşan meýletin deň hukukly birleşigi;

3) är-aýal ‒ öz aralarynda nikada durýan adamlar (äri we aýaly);

4) öňki är-aýal ‒ öz aralarynda nikasyny bozan adamlar;

5) ynsaply är (aýal) ‒ hakykatda maşgala gurmak niýeti bilen kanunda bellenilen tertipde nika baglaşan adam;

6) galp nika erkek bilen aýalyň kanunda bellenilen tertipde hakykatda maşgala gurmazlyk niýeti bilen baglaşan nikasy;

7) çaga on sekiz ýaşyna (kämillik ýaşyna) ýetmedik adam;

8) ata-ene ‒ çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda onuň ata-enesi hökmünde bellige alnan adamlar (kakasy we ejesi);

9) perzentlige alan ‒ çagany terbiýelemäge (perzentlige) alan kämillik ýaşyna ýeten adam ýa-da är-aýal (olaryň biri);

10) öweý kaka ‒ çagalaryň ejesiniň soňky nika baglaşan adamsy;

11) öweý eje ‒ çagalaryň kakasynyň soňky nika baglaşan aýaly;

12) öweý ogul ‒ är-aýalyň biriniň beýlekisi babatda, onuň üçin ganybir bolmadyk ogly;

13) öweý gyz ‒ är-aýalyň biriniň beýlekisi babatda, onuň üçin ganybir bolmadyk gyzy;

14) garyndaşlar ‒ öz aralarynda ganybir garyndaşlygy bilen baglanyşykly we biri-beýlekisinden ýa-da umumy ata-babadan gelip çykýan adamlar. Garry ata (garry ene), garry baba (garry mama), ata we ene, baba we mama, kaka (eje), ogul (gyz), agtyklar, çowluklar, doganlar, daýylar (daýzalar), ýegenler we beýlekiler garyndaşlar bolup durýarlar;

15) ata-babalaryna barýan ugur boýunça garyndaşlar ‒ ata-babalaryna barýan ugur boýunça garyndaşlygy bilen özara baglanyşykly adamlar, ýagny haçan-da oňa zürýatdan ata-baba garalanda: agtyk, ogul, kaka, ata;

16) ata-babalaryndan gaýdýan ugur boýunça garyndaşlyk ‒ ata-babalaryndan gaýdýan ugur boýunça garyndaşlygy bilen özara baglanyşykly adamlar, ýagny haçan-da oňa ata-babadan zürýada garalanda: ata, kaka, ogul, agtyk;

17) ýakyn garyndaşlar ‒ ata-eneler (şol sanda perzentlige alanlar), är-aýal, çagalar (şol sanda perzentlige alnanlar), ata we ene, baba we mama, agtyklar, süýtdeş we doly süýtdeş däl doganlar;

18) süýtdeş doganlar ‒ bir ata-eneden bolan doganlar;

19) doly süýtdeş däl doganlar ‒ bir kakadan we aýry ejeden ýa-da bir ejeden we aýry kakadan bolan doganlar;

20) kanuny wekiller ‒ kanun esasynda ähli edaralarda, şol sanda kazyýet edaralarynda kämillik ukyby ýoklaryň, kämillik ukyplary çäklendirilenleriň ýa-da kämillik ukyby bolanlaryň, ýöne fiziki ýagdaýyna görä (garrylygy, syrkawlygy boýunça we ş.m.) öz hukuklaryny özbaşdak amala aşyrmaga we öz borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypsyz bolanlaryň şahsy emläk däl we emläk hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak boýunça çykyş edýän adamlar (ata-eneler, perzentlige alanlar, hossarlar (howandarlar), şeýle hem bu şahsyň howandarlykda durýan edaralarynyň we guramalarynyň wekilleri);

21) maşgalanyň zähmete ukypsyz agzalary we eklençde durýan adamlar ‒ çagalar (şol sanda perzentlige alnanlar, öweý ogullar (öweý gyzlar), bilim almagyň gündizki görnüşi boýunça ýigrimi üç ýaşyna çenli okaýanlar; on sekiz ýaşyna ýetmedik ýa-da bu ýaşdan uly, on sekiz ýaşyna ýetmänkä maýyp bolan, doganlar, agtyklar, şunda erkek (aýal) doganlar, agtyklar - eger olaryň zähmete ukyply ata-eneleri bolmasa, öweý ogullar (gyzlar) - eger olar ata-enelerinden aliment almaýan bolsalar; pensiýa ýaşyna ýeten kaka we eje, şol sanda perzentlige alanlar, är we aýal, ata we ene, baba we mama: erkekler - 62 ýaşda, aýallar - 57 ýaşda, ýa-da maýyplygy bolan adamlar bolup durýan we pensiýa ýa-da döwlet kömek puluny almaýanlar; ata-enäniň biri ýa-da är (aýal) ýa-da ata we ene, baba we mama, ýaşyna we zähmete ukyplylygyna garamazdan doganlar, eger ol ölen ekleýjiniň sekiz ýaşyna ýetmedik çagalaryna, doganlaryna, agtyklaryna seretmek bilen meşgullanýan we işlemeýän bolsa;

22) hakyky terbiýeçiler ‒ kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary hemişelik terbiýelemek we ekläp-saklamak üçin alan we olary hakyky terbiýelän adamlar;

23) RÝNÝ edaralary ‒ welaýat hukukly şäherleriň, etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň, şäherdäki etraplaryň häkimlikleriniň RÝNÝ bölümlerini, Geňeşleri öz içine alýan raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň (RÝNÝ) döwlet edaralary, şeýle hem raýat ýagdaýynyň namalaryny döwlet tarapyndan bellige almaga ygtyýarly edilen Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary;

24) raýat ýagdaýynyň namalary ‒ raýatlaryň hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagyna, üýtgemegine ýa-da bes edilmegine täsir edýän, şeýle hem olaryň hukuk ýagdaýyny häsiýetlendirýän, döwlet belligine alynmaga degişli bolan raýat ýagdaýynyň ýazgylarynyň namalarynda görkezilýän raýatlaryň hereketleri ýa-da wakalar  we faktlar;

25) hossarlyk we howandarlyk edaralary ‒ welaýatlaryň, welaýat hukukly şäherleriň, etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň, şäherdäki etraplaryň häkimlikleriniň bölümleri, olaryň bolmadyk ilatly ýerlerinde bolsa - ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary;

26) ýaşaýan ýeri ‒ fiziki şahsyň hemişelik ýa-da köplenç ýaşaýan ýeri;

27) bolýan ýeri ‒ fiziki şahsyň wagtlaýyn ýaşaýan ýeri;

28) girdejiler ‒ zähmet haky we girdejileriň kanunda gadagan edilmedik usul bilen alnan başga görnüşleri;

29) aliment ‒ maşgala agzalarynyň biriniň kanunda bellenilen halatlarda beýlekilerini ekläp-saklamak üçin tölemäge borçly bolan serişdeleri;

30) ýanýoldaşsyz ene (ata) ‒ ýalňyzlykda çagany terbiýeleýän eje (kaka) ýa-da onuň ornuny tutýan adam (atanyň (enäniň)  bolmadyk halatynda);

31) maşgala agzalary ‒ maşgala gatnaşyklaryna esaslanan hukuklary we borçlary bolan adamlar (äri we aýaly, olaryň çagalary we ata-enesi, şeýle hem olar bilen bile ýaşaýan beýleki maşgala agzalary);

32) şahadatnama ‒ raýat ýagdaýynyň namalary  bellige alnanda RÝNÝ edaralary tarapyndan berilýän bellenilen görnüşdäki resminama.

2. Şu Kodeksdäki ähli beýleki düşünjeler Türkmenistanyň raýat we beýleki kanunçylygynda kesgitlenilen manylarda ulanylýar.

(2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 3-4, ___-nji madda).

 

2-nji madda. Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kodeksden hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kodeksde bellenilen kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynyň maksady we wezipeleri

 

1. Maşgalany, eneligi, atalygy we çagalygy goramagyň döwlet kepillikleriniň bellenilmegi, maşgalanyň ykdysady taýdan özbaşdaklygynyň we onuň ähli agzalarynyň hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy üçin şertleriň döredilmegi Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynyň maksady bolup durýar.

2. Şular Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynyň wezipeleri bolup durýar:

1) maşgalanyň erkek bilen aýalyň birek-birege bolan söýgüsi esasynda meýletin gurulmagy;

2) maşgalada ahlak ýörelgeleriniň pugtalandyrylmagy;

3) maşgala gatnaşyklarynda är-aýalyň hukuklarynyň deňliginiň üpjün edilmegi;

4) maşgalanyň ähli agzalarynyň maşgalanyň öňündäki jogapkärçiliginiň ýokarlandyrylmagy;

5) eneligiň, atalygyň we çagalygyň goralmagy;

6) maşgalada çaganyň sagdyn ösmegi we kemala gelmegi üçin amatly şertleriň üpjün edilmegi;

7) maşgalanyň işlerine başga biriniň gatyşmagyna ýol berilmezligi;

8) maşgalanyň islendik agzasy babatda islendik görnüşdäki zorluk edilmegine ýol berilmezligi;

9) maşgalada ata-enäniň zähmet işini maşgala borçlary bilen utgaşdyrmagy üçin amatly şertleriň döredilmegi.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

4-nji madda. Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýän gatnaşyklar

 

Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy nika baglaşylmagynyň şertlerini we tertibini belleýär, är-aýalyň, ata-eneleriň we çagalaryň, perzentlige alanlaryň we perzentlige alnanlaryň, maşgalanyň beýleki agzalarynyň arasyndaky şahsy emläk däl we emläk gatnaşyklary, perzentlige almak, hossarlyk (howandarlyk) bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklary, Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda we çäklerde - beýleki garyndaşlar bilen başga adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýär, şeýle hem ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalary maşgala ýerleşdirmegiň görnüşlerini we tertibini, nikany bozmagyň, ony hakyky däl diýip ykrar etmegiň şertlerini we tertibini, raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň tertibini kesgitleýär.

 

5-nji madda. Türkmenistanyň raýat kanunçylygynyň maşgala gatnaşyklary babatda ulanylmagy

 

Maşgala agzalarynyň arasyndaky Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynda düzgünleşdirilmedik şahsy emläk däl we emläk gatnaşyklarynda, eger ol maşgala gatnaşyklarynyň düýp manysyna garşy gelmeýän bolsa, Türkmenistanyň raýat kanunçylygy ulanylýar.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň maşgala we raýat kanunçylygynyň meňzeşligi boýunça maşgala gatnaşyklary babatda ulanylmagy

 

1. Eger maşgala agzalarynyň arasyndaky gatnaşyklar Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy ýa-da taraplaryň ylalaşygy bilen düzgünleşdirilmedik bolsa we görkezilen gatnaşyklary göni düzgünleşdirýän raýat hukugynyň kadalary bolmadyk mahalynda, eger munuň özi olaryň düýp mazmunyna garşy gelmeýän bolsa, maşgala we (ýa-da) raýat hukugynyň meňzeş gatnaşyklaryny (kanunyň meňzeşligi) düzgünleşdirýän kadalary ulanylýar.

2. Şeýle kadalar bolmadyk mahalynda maşgala agzalarynyň hukuklary we borçlary maşgala ýa-da raýat hukugynyň (hukugyň meňzeşligi) umumy başlangyçlaryndan we ýörelgelerinden ugur alnyp kesgitlenilýär.

 

2-nji bap. Maşgala hukuklarynyň amala aşyrylmagy we

olaryň goralmagy

 

7-nji madda. Türkmenistanda maşgala gatnaşyklarynyň hukuk taýdan düzgünleşdirilmegi

 

1. Türkmenistanda maşgala gatnaşyklarynyň hukuk taýdan düzgünleşdirilmegi döwlet tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanda diňe RÝNÝ edarasy tarapyndan bellige alnan nika ykrar edilýär.

3. Dini däp-dessur boýunça nikalaşmagyň hem beýleki dini däp-dessurlar ýaly hukuk taýdan ähmiýeti ýokdur. Bu kada nikanyň Türkmenistanda RÝNÝ edaralary döredilmezinden öň dini däp-dessurlara we olaryň tassyklamagynda alnan dogluş, nikanyň baglaşylandygy we bozulandygy, şeýle hem ölüm hakyndaky resminamalara degişli däldir.

4. Türkmenistanda köp aýallylyga ýol berilmeýär. Köp aýallylyk diýlip, iki ýa-da birnäçe aýal bilen bir wagtda bile ýaşap, umumy hojalygyň bilelikde ýöredilmegine düşünilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

8-nji madda. Maşgala hukuklarynyň amala aşyrylmagy we maşgala borçlarynyň ýerine ýetirilmegi

 

1. Eger şu Kodeksde başgaça bellenilmedik bolsa, raýatlar maşgala gatnaşyklaryndan (maşgala hukuklaryndan), şol sanda bu hukuklaryň goralmagyndan gelip çykýan özlerine degişli hukuklara öz garamagyna görä ygtyýarlyk edýärler.

2. Maşgala agzasynyň öz hukuklaryny amala aşyrmagy we onuň öz borçlaryny ýerine ýetirmegi maşgalanyň beýleki agzalarynyň we başga raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini bozmaly däldir.

 

9-njy madda. Maşgala hukuklarynyň goralmagy

 

1. Maşgala hukuklary kanun bilen goralýar, bu hukuklaryň wezipesine gapma-garşy amala aşyrylan halatlary muňa degişli däldir.

2. Maşgala hukuklarynyň goralmagy Türkmenistanyň raýat kazyýet önümçiligine laýyklykda kazyýet tarapyndan, Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda bolsa - döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, şol sanda hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

(2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 3-4, ___-nji madda).

 

3-nji bap. Hak isleginiň wagt möhleti we möhletleriň hasaplanylmagy

 

10-njy madda. Hak isleginiň wagt möhleti

 

Bozulan hukuklaryň goralmagy üçin möhletiň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlardan başga ýagdaýlarda maşgala gatnaşyklaryndan gelip çykýan talaplara hak isleginiň wagt möhleti degişli däldir. Şu halatlarda hak isleginiň wagt möhleti kazyýet tarapyndan Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda ulanylýar.

 

11-nji madda. Hak isleginiň wagt möhletiniň geçip başlamagy

 

1. Hak isleginiň wagt möhletiniň geçip başlamagy talabyň ýüze çykan pursatyndan başlanýar.

2. Eger talaba laýyklykda haýsydyr bir hereketlerden saklanmak zerurlygy ýüze çykýan bolsa, onda hak isleginiň wagt möhletiniň geçip başlamagy görkezilen hereketiň amala aşyrylan pursatyndan başlaýar.

 

12-nji madda. Hak isleginiň wagt möhletini ulanmagyň tertibi

 

Hak isleginiň wagt möhletini belleýän kadalar ulanylanda kazyýet Türkmenistanyň raýat kanunçylygyndan ugur alýar.

 

13-nji madda. Möhletleriň hasaplanylmagy

 

Şu Kodeksde bellenilen möhletleriň hasaplanylmagy Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

 

II BÖLÜM. NIKA BAGLAŞMAGYŇ WE BOZMAGYŇ

ŞERTLERI WE TERTIBI. NIKA BAGLAŞMAGYŇ WE BOZMAGYŇ

DÖWLET TARAPYNDAN BELLIGE ALYNMAGY. NIKANYŇ BES EDILMEGI. NIKANYŇ HAKYKY DÄLDIGI

 

4-nji bap. Nika baglaşmagyň şertleri we tertibi. Nika baglaşmagyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

14-nji madda. Erkegiň we aýalyň nika baglaşmaga bolan hukugy

 

1. Nika ýaşyna ýeten erkegiň we aýalyň milletine ýa-da dine bolan garaýşyna garamazdan nika baglaşmaga we maşgala gurmaga deň hukugy bardyr. Är-aýal maşgala gatnaşyklarynda deň hukuklydyr.

2. Erkek we aýal nika baglaşylýan wagtynda, nikada durýan wagtynda we onuň bozulýan wagtynda deň hukuklardan peýdalanýarlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

15-nji madda. Nikanyň baglaşylmagy

 

1. Nikanyň baglaşylmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

2. Nika ýaşy on sekiz ýaş diýlip bellenilýär.

3. Aýratyn halatlarda esasly sebäpler bolan mahalynda hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan nika baglaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça nika ýaşy bir ýyldan köp bolmadyk wagta peseldilip bilner.

Şu ýagdaýda, şeýle adam nika baglaşylan gününden başlap doly möçberde kämillik ukybyna eýe bolýar. Şunda onuň kämillik ukyby nika bozulan halatynda hem doly möçberde saklanyp galýar.

 

16-njy madda. Nika baglaşmagyň şertleri

 

1. Nika, nika ýaşyna ýetenlerinde nika baglaşmak isleýän adamlaryň diňe erkin we özara razylygy boýunça baglaşylyp bilner.

2. Nika şu Kodeksiň 20-nji maddasynda görkezilen ýagdaýlar bolan mahalynda baglaşylyp bilinmez.

 

17-nji madda. Nika baglaşmagyň tertibi

 

1. Nika ýaşyna ýeten we nika baglaşmak isleýän adamlar olaryň biriniň ýaşaýan ýerindäki ýa-da olaryň ata-eneleriniň ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edaralaryna arza bermäge haklydyrlar.

2. Arzada olar özleriniň umumy familiýasy hökmünde är-aýalyň haýsysynyň familiýasyny saýlamak isleýändiklerini ýa-da her biriniň nika baglaşmagyndan öňki familiýasyny saklamak isleýändigini, olaryň her biriniň ozal nikada durandygyny we şol nikadan çagalarynyň bolandygyny, bilelikdäki çagalarynyň bardygyny görkezmelidirler. Arzanyň ýanyna pasport (ýa-da onuň ornuny tutýan resminama) goşulýar.

3. Nika baglaşmak isleýan adamlar nika baglaşylmagyny döwlet tarapyndan bellige almaga ygtyýarly adamlar tarapyndan şu Kodeksiň 20-nji maddasynda görkezilen nika baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar, şeýle hem 32-nji maddasynda görkezilen nikany hakyky däl diýip ykrar etmegiň esaslary barada arzada gol çekdirilip tanyşdyrylmalydyr.

4. Nikanyň baglaşylmagy nika baglaşmak isleýän adamlaryň gatnaşmagynda, olaryň RÝNÝ edaralaryna arza beren gününden başlap bir aý geçenden soň geçirilýär.

5. Esasly sebäpler (göwrelilik, çaganyň dogulmagy, umumy çagalarynyň bolmagy, iş ýa-da okuw bilen baglanyşykly başga ýere gidilmegi, çagyryş boýunça harby gulluga çagyrylmagy, nikanyň baglaşylmagynyň toý gününde resmileşdirilmeginiň islenilmegi we beýleki ýagdaýlar) bolan mahalynda, nika baglaşýanlaryň islegine görä, nika baglaşylmagynyň bellige alynýan ýerindäki RÝNÝ edaralary şu maddanyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan möhletiň geçmezinden öň hem (nika baglaşmak isleýän adamlaryň saýlan gününde), şol sanda arzanyň berlen gününde nikanyň baglaşylmagyny döwlet tarapyndan bellige almaga borçludyr.

6. Şu maddanyň bäşinji böleginde göz öňünde tutulan ýagdaýlar ýüze çykan mahalynda, nika baglaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça, RÝNÝ edaralary nikanyň baglaşylmagyny döwlet tarapyndan bellige almak üçin bellenilen möhleti uzaltmaga borçludyrlar, ýöne ol nikanyň baglaşylmagyny bellige almak üçin bellenilen günden başlap alty aýdan köp bolmaly däldir. Şunda nika baglaşmak üçin gaýtadan arza bermek we döwlet pajyny tölemek talap edilmeýär. Nika baglaşylmagyny bellige almak üçin bellenilen günden başlap alty aý geçenden soň nika baglaşmak barada ýüz tutulan ýagdaýynda, nika baglaşmak isleýän adamlar RÝNÝ edaralaryna täze arza bermäge borçludyrlar, şunda gaýtadan döwlet pajyny tölemek talap edilmeýär.

7. Nika baglaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça esasly sebäpler bolan mahalynda nika baglaşylmagyny bellige almak RÝNÝ edaralarynyň bolýan ýerinden başga ýerde geçirilip bilner.

(2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 4, 129-njy masdda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

18-nji madda. RÝNÝ edaralarynyň nika baglaşmak isleýän adamlary olaryň hukuklary we borçlary, şeýle hem nika baglaşylmagyny bellige almagyň şertleri we tertibi bilen tanyşdyrmak borjy

 

Nika baglaşmak isleýän adamlardan arzalary kabul eden RÝNÝ edaralary olary nika baglaşylmagyny bellige almagyň şertleri we tertibi bilen tanyşdyrmaga, bu adamlaryň özleriniň saglyk ýagdaýy we maşgala ýagdaýy hakynda habarlydyklaryna göz ýetirmäge, şeýle hem olara geljekki är-aýal we ata-ene hökmündäki hukuklaryny we borçlaryny düşündirmäge hem-de nika baglaşmaga ýol bermeýän ýagdaýlaryň gizlenilendigi üçin jogapkärçilik barada duýdurmaga borçludyrlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

19-njy madda. Nika baglaşmagyň bellige alynýan gününiň bellenilmegi. Nika baglaşylmagynyň bellige alynmagy

 

1. Nika baglaşylmagynyň bellige alynýan güni şu Kodeksiň 17-nji maddasynda bellenilen tertibe laýyklykda nika baglaşmak isleýän adamlar bilen ylalaşmak boýunça bellenilýär.

2. Nika baglaşylmagynyň bellige alynmagy üçin bellenilen günde RÝNÝ edarasy dabaraly ýagdaýda nika baglaşylmagyny bellige alýar. RÝNÝ edarasy nika baglaşýan adamlaryň razylygy bilen, nikanyň dabaraly ýagdaýda baglaşylmagyny üpjün edýär.

3. Nika baglaşylmagyny bellige almak nika baglaşmak isleýän adamlaryň gatnaşmagynda geçirilýär.

4. Nika baglaşylmagyny bellige almak nika baglaşmak isleýän adamlaryň biriniň ýaşaýan ýerindäki ýa-da olaryň ata-eneleriniň ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edaralary tarapyndan raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin bellenilen tertipde geçirilýär.

5. Nika baglaşylmagy bellige alnandan soň är-aýala nika baglaşylandygy hakynda şahadatnama berilýär.

6. Nika baglaşylmagynyň bellige alnandygy hakynda nika baglaşan adamlaryň pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamanyň) bellikler üçin niýetlenilen sahypasynda äriniň (aýalynyň) familiýasyny, adyny, atasynyň adyny we doglan ýylyny, nika baglaşylmagynyň bellige alnan ýerini we wagtyny, nika baglaşylmagy bellige alnandan soň äriniň (aýalynyň) alan familiýasyny görkezmek bilen bellik edilýär (ýazgy geçirilýär).

(2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 4, 129-njy madda).

 

20-nji madda. Nika baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar

 

Şu aşakdakylaryň arasynda nika baglaşylmagyna ýol berilmeýär:

1) arza beriljek mahalynda olaryň iň bolmanda biri eýýäm başga bir bellige alnan nikada durýan adamlaryň arasynda;

2) göni ata-babalaryna barýan ýa-da ata-babalaryndan gaýdýan ugurlar boýunça garyndaşlaryň, süýtdeş ýa-da doly süýtdeş däl doganlaryň, şeýle hem perzentlige alanlar bilen perzentlige alnanlaryň arasynda;

3) psihiki bozulmagyň (ruhy keseliň ýa-da kemakyllygyň) netijesinde olaryň iň bolmanda biri kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlaryň arasynda.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

21-nji madda. Nika baglaşmak isleýän adamlaryň lukmançylyk taýdan barlanylmagy

 

1. Nika baglaşmak isleýän adamlar özara razylygy boýunça mugt lukmançylyk barlagyndan geçip, şeýle hem lukmançylyk-genetiki meseleler we maşgalany meýilleşdirmegiň meseleleri boýunça döwlet saglygy goraýyş ulgamynyň edaralarynda maslahat alyp bilerler.

Görkezilen hyzmatlary etmegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Nika baglaşmak isleýän adamlaryň barlagynyň netijeleri lukmançylyk syry bolup durýar we diňe olara habar berilýär.

3. Eger nika baglaşylan mahalynda bir adam özünde deri-weneriki keseliň ýa-da adamyň immunoýetmezçilik wirusy bilen döreýän keseliň (AIW ýokaşmasynyň) ýa-da Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan maşgala gatnaşyklary üçin howply diýlip ykrar edilen başga keseliň bardygyny beýleki adamdan gizlän bolsa, bu adam nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda talap bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

 

5-nji bap. Nikany bozmagyň tertibi. Nikanyň bozulmagynyň

döwlet tarapyndan bellige alynmagy. Nikanyň bes edilmegi

 

22-nji madda. Nikanyň bozulmagy üçin esaslar. Nikanyň bes edilmegi

 

1. Nika är-aýalyň (olaryň biriniň) arzasy boýunça, şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen äriniň (aýalynyň) hossarynyň arzasy boýunça bozulýar.

2. Nika şu halatlarda bes edilýär:

1) är-aýalyň biri ölende ýa-da kazyýet tarapyndan är-aýalyň biri ölen diýlip yglan edilende;

2) nikanyň bozulmagy bellige alnanda;

3) nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda kazyýetiň çözgüdi kanuny güýje girende.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4,118-nji madda).

 

23-nji madda. Nikanyň bozulmagyna ýol berilmezligi

 

1. Nika şu ýagdaýlarda aýalyň razylygy bolmazdan bozulyp bilinmez:

1) onuň göwreliligi döwründe;

2) är-aýalyň bir ýaşyna ýetmedik çagasy bolanda.

2. Şeýle-de, eger är-aýalyň biri hossar bolsa, nika kämillik ukyby ýok adamyň hossarynyň arzasy boýunça bozulyp bilinmez.

 

24-nji madda. Nikany bozmagyň tertibi we täze nika baglaşmaga hukuk

 

1. Nikanyň bozulmagy RÝNÝ edarasy tarapyndan, şu Kodeksiň 26-njy maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda bolsa, kazyýet tarapyndan geçirilýär.

2. Nikasyny bozan adamlar, diňe RÝNÝ edaralarynda nika bozulandygy hakynda şahadatnamany alanlaryndan soň, täze nika baglaşmaga haklydyrlar.

 

25-nji madda. Nikanyň RÝNÝ edarasy tarapyndan bozulmagy. Nikanyň bozulmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy we onuň resmileşdirilmegi

 

1. Är-aýalyň özara razylygy boýunça nikanyň bozulmagy, olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten umumy çagalary bolmadyk we är-aýalyň bilelikde edinen emlägini (mundan beýläk - bilelikdäki emläk) bölmek hakynda, zähmete ukypsyz mätäç bolan ärini (aýalyny) ekläp-saklamak üçin serişdeleri tölemek hakynda jedel bolmadyk mahalynda, är-aýalyň bilelikdäki arzasynyň esasynda RÝNÝ edarasy tarapyndan arza berlen gününden iki aý geçenden soň geçirilýär.

2. Eger şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan bilelikdäki arzany bermek üçin är-aýalyň biriniň RÝNÝ edarasyna gelmäge mümkinçiligi bolmasa, äriniň (aýalynyň) nikany bozmak hakynda erk-islegi aýratyn arza bilen resmileşdirilip bilner. Şu halatda RÝNÝ edarasyna gelmäge mümkinçiligi bolmadyk äriniň (aýalynyň) arzadaky golunyň hakykydygyna notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

Eger bilelikdäki arzany bermäge mümkinçiligi bolmadyk äri (aýaly) nikany bozmak we nikanyň bozulmagyny bellige almak üçin bellenilen möhletde RÝNÝ edarasyna gelip bilmeýän halatynda, ol bu barada, özi bolmazdan nikanyň bozulmagyna garşy däldigi we nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamany almagy başga adama ynanýandygy barada arzany iberip biler. Şu halatda bellenilen möhletde RÝNÝ edarasyna gelmäge mümkinçiligi bolmadyk äriniň (aýalynyň) arzadaky golunyň hakykydygyna  notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

3. Är-aýalyň biriniň, nikanyň är-aýalyň özara razylygy boýunça bozulmagy we onuň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin bellenilen möhletde gelmedik we ondan nikasynyň bozulmagyna razy däldigi barada arza gelip gowuşmadyk halatynda, nikanyň bozulmagy we nikanyň bozulmagynyň bellige alynmagy är-aýalyň biriniň gatnaşmagynda hem geçirilip bilner.

Eger nikanyň bozulmagy är-aýalyň özara razylygy boýunça we nikanyň bozulmagynyň bellige alynmagy är-aýalyň biriniň gatnaşmagynda geçirilen bolsa, nika bozulanda we nikanyň bozulmagy bellige alnanda gatnaşmadyk äri (aýaly) nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamany alyp biler. Eger äriniň (aýalynyň) hut özüniň gelmäge mümkinçiligi bolmasa, onda äri (aýaly) nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamany bermek barada arzasyny iberip biler. Şu halatda RÝNÝ edarasyna gelmäge mümkinçiligi bolmadyk äriniň (aýalynyň) arzadaky golunyň hakykydygyna notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

4. Är-aýalyň biriniň arzasy boýunça nikanyň bozulmagy, är-aýalyň kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz umumy çagalarynyň bolmagyna garamazdan, RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär, eger är-aýalyň beýlekisi:

1) kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen bolsa;

2) kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen bolsa;

3) jenaýat edendigi üçin azyndan üç ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etmeklige iş kesilen bolsa.

Nika şu bölekde göz öňünde tutulan esaslar boýunça bozulan halatynda är-aýalyň beýlekisi nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar etmek hakynda kazyýetiň çözgüdiniň nusgasy ýa-da är-aýalyň beýlekisine azyndan üç ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etmeklige iş kesilendigi barada kazyýetiň höküminiň göçürilen nusgasy arza goşulýar.

5. Är-aýalyň biriniň arzasy boýunça nikanyň bozulmagy we nikanyň bozulmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, eger är-aýalyň beýlekisi jenaýat edendigi üçin azyndan üç ýyl möhlete azatlykdan mahrum etmeklige iş kesilen bolsa, nikany bozmak hakynda arza berlen günden iki aý geçenden soň, eger kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen bolsa, bir aý geçenden soň arza beren äriniň (aýalynyň) gatnaşmagynda geçirilýär.

6. Nikany bozmak hakynda arzany kabul eden RÝNÝ edarasy üç iş gününiň dowamynda jeza çekýän ärine (aýalyna) ýa-da kämillik ukyby ýok äriniň (aýalynyň) hossaryna ýa-da nam-nyşansyz giden äriniň (aýalynyň) emlägini dolandyrýana, olar bolmadyk halatynda bolsa hossarlyk we howandarlyk edarasyna gelip gowşan arza, nikany bozmak we nikanyň bozulmagyny döwlet tarapyndan bellige almak üçin bellenilen sene hakynda habar berýär.

7. Nikany bozmak we nikanyň bozulmagyny döwlet tarapyndan bellige almak är-aýalyň (olardan biriniň) ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

8. Nikanyň bozulmagy we nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamanyň berilmegi bilen nikanyň bozulmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, arza RÝNÝ edarasyna berlen gününden başlap, iki aý geçenden soň geçirilýär.

Esasly sebäpler bolan mahalynda, şeýle hem şu maddanyň üçinji böleginde göz öňünde tutulan halatynda möhlet üç aýa çenli uzaldylýar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

26-njy madda. Nikanyň kazyýet tarapyndan bozulmagy. Nikanyň bozulmagynyň bellige alynmagy

 

1. Nikany bozmak hakynda işe kazyýet tarapyndan Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kanunçylygynda bellenilen hak islegi önümçiligi tertibinde garalýar.

2. Nikanyň kazyýet tarapyndan bozulmagy şu ýagdaýlar bolan mahalynda geçirilýär:

1) är-aýalyň kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten umumy çagalary bolan halatynda, şeýle hem nikanyň bozulmagyna är-aýalyň biriniň razylygy bolmasa, şu Kodeksiň 23-nji maddasynyň birinji böleginde we 25-nji maddasynyň dördünji böleginde göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir;

2) bilelikdäki emläk hakynda jedel bolanda;

3) kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamyň nikasynyň bozulmagy hakynda onuň hossarynyň arzasy bar bolsa, şu Kodeksiň 23-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir;

4) jenaýat edenligi üçin azatlykdan mahrum etmeklige iş kesileniň özüniň nikasynyň bozulmagy hakynda arzasy bar bolsa.

3. Nikanyň kazyýet tarapyndan bozulmagy haçanda är-aýalyň biriniň garşylygynyň ýoklugyna garamazdan, RÝNÝ edarasy tarapyndan nikanyň bozulmagyndan ýüz dönderilen halatynda hem (är-aýalyň özara razylygy boýunça bilelikdäki nika bozmak barada arzany bermek üçin gelmek islemeýän bolsa we ş.m.) geçirilýär.

4. Nika şu halatlarda bozulýar:

1) eger kazyýet tarapyndan mundan beýläk är-aýalyň bile ýaşamagynyň we maşgalanyň saklanyp galmagynyň mümkin däldigi anyklanylsa;

2) eger är-aýaly ýaraşdyrmak üçin çäreler netije bermese we är-aýal (olaryň biri) nikanyň bozulmagyny talap etse;

3) är-aýalyň biriniň bolmadyk mahalynda (gelmese, ýaşaýan ýeri belli bolmasa we ş. m.).

5. Kazyýetiň çözgüdi esasynda nikanyň bozulmagynyň, nikanyň bozulandygy hakynda şahadatnamanyň berilmegi bilen döwlet tarapyndan bellige alynmagy är-aýalyň (olardan biriniň) arzasy boýunça ýa-da kämillik ukyby ýok äriniň (aýalynyň) hossarynyň arzasy boýunça är-aýalyň (olardan biriniň) ýaşaýan ýerindäki ýa-da kazyýetiň çözgüdiniň çykarylan ýerindäki RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

6. Är-aýal (olaryň biri) ýa-da kämillik ukyby ýok äriniň (aýalynyň) hossary beýleki adamlary nikanyň bozulmagyny döwlet tarapyndan bellige aldyrmak hakynda arzany bermäge ýazmaça görnüşde ygtyýarly edip biler. Şu halatda äriniň (aýalynyň) ýa-da kämillik ukyby ýok äriniň (aýalynyň) hossarynyň golunyň hakykydygyna notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

7. Nikanyň bozulmagynyň bellige alnandygy hakynda nikasy bozulan adamlaryň pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamanyň) bellikler üçin niýetlenilen sahypasynda nikanyň bozulmagynyň bellige alnan ýerini we wagtyny hem-de nikanyň bozulmagy bellige alnandan soň äriniň (aýalynyň) alan familiýasyny görkezmek bilen bellik edilýär (ýazgy geçirilýär).

(2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 4, 129-njy masdda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

27-nji madda. Nikanyň bozulmagy hakynda işe garalanda kazyýetiň borçlary

 

1. Nikanyň bozulmagy hakynda işe garalanda kazyýet şu aşakdakylara borçludyr:

1) är-aýaly ýaraşdyrmak we maşgalany saklamak üçin çäreler görmäge, zerur halatlarda är-aýaly ýaraşdyrmak üçin alty aýa çenli möhlet belläp, işe garamagyny gaýra goýmaga;

2) kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň är-aýalyň haýsysy bilen ýaşajakdygyny, kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalary ýa-da zähmete ukypsyz äri (aýaly) ekläp-saklamak üçin serişdeleri tölemegiň tertibini we möçberini, emläk hakynda jedeliň bardygyny är-aýaldan anyklamaga. Şunda kazyýet çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almalydyr;

3) är-aýalyň (olardan biriniň) haýyşy boýunça kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň nika bozulandan soň ata-enesiniň haýsysy bilen ýaşajakdygyny, ata-enesiniň haýsysyndan we näçe möçberde alimentiň tutup alynmagyny anyklamaga, emlägi bölmegi geçirmäge;

4) eklenip-saklanylmaga hukugy bolan äriniň (aýalynyň) haýyşy boýunça bu eklenip-saklanylmak üçin serişdäniň möçberini kesgitlemäge.

2. Är-aýalyň ikisiniň nikanyň bozulmagyna razylygy bolanda  we olaryň arasynda jedel bolmadyk halatynda nikany bozmak üçin üç aýa çenli möhlet bellenilýär.

3. Eger emlägiň bölünmegi üçünji taraplaryň bähbitlerine galtaşýan bolsa, onda kazyýet emlägi bölmek hakynda talaby aýratyn önümçilige almaga borçludyr.

 

28-nji madda. Nika bozulanda onuň bes edilýän wagty

 

Nika, şu Kodeksiň 34-nji maddasynda görkezilenden başga ýagdaýda, onuň bozulmagy RÝNÝ edaralarynda döwlet tarapyndan bellige alnan gününden bes edilýär.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

29-njy madda. Kazyýet tarapyndan ölen diýlip yglan edilen ýa-da nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen äri (aýaly) gelen halatynda nikanyň dikeldilmegi

 

1. Kazyýet tarapyndan ölen diýlip yglan edilen äri (aýaly) gelen halatynda we ony ölen diýip yglan etmek hakynda kazyýetiň çykaran çözgüdi ýatyrylan mahalynda, eger aýaly (äri) täze nika baglaşmadyk bolsa, nika dikeldilen diýlip hasap edilýär.

2. Kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen äri (aýaly) gelen halatynda we ony nam-nyşansyz giden diýip ykrar etmek hakynda kazyýetiň çykaran çözgüdi ýatyrylan hem-de onuň bilen baglaşylan nika RÝNÝ edarasy tarapyndan bozulan mahalynda, eger aýaly (äri) täze nika baglaşmadyk bolsa, nika är-aýalyň bilelikdäki arzasy boýunça RÝNÝ edarasy tarapyndan dikeldilip bilner. Bu ýagdaýda nikanyň bozulmagy hakynda nama ýazgysy ýatyrylýar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

30-njy madda. Nika bozulanda äriniň (aýalynyň) familiýasyny saýlamaga bolan hukugy

Nika bozulanda äriniň (aýalynyň) özüniň nika baglaşmagyndan öňki familiýasyny saýlamaga ýa-da nika baglaşylanda saýlan familiýasyny saklamaga haklydyr. Nika baglaşmagyndan öňki familiýasyny saýlan halatynda, ol bu hakda nikanyň bozulmagy bellige alnanda hökman mälim etmelidir, bu barada degişli ýazgy edilýär.

 

31-nji madda. Nikanyň bozulmagynyň bellige alnandygy hakynda habar bermek

 

Nikanyň bozulmagyny döwlet tarapyndan bellige almagy geçiren RÝNÝ edarasy bu hakda nikanyň baglaşylmagyny döwlet tarapyndan bellige almagy geçiren RÝNÝ edarasyna habar bermäge borçludyr.

 

6 -njy bap. Nikanyň hakyky däldigi

 

32-nji madda. Nikany hakyky däl diýip ykrar etmegiň esaslary

 

1. Nika şu halatlarda hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner:

1) nika baglaşmak üçin şu Kodeksiň 15-nji, 16-njy we 20-nji maddalarynda bellenilen şertleriň bozulmagy;

2) nika mejbur etmek ýa-da aldaw boýunça baglaşylanda, şeýle hem galp nikada;

3) şu Kodeksiň 21-nji maddasynyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan ýagdaýlaryň bolmagy.

2. Eger nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda işe garalan pursatyna çenli nikanyň baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar aradan aýrylan bolsa, ol bu ýagdaýlaryň aradan aýrylan pursatyndan başlap hakyky diýlip ykrar edilip bilner.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

33-nji madda. Nikany hakyky däl diýip ykrar etmegiň tertibi

 

1. Nikany hakyky däl diýip ykrar etmek kazyýet tertibinde geçirilýär.

2. Är-aýal (olardan biri) ýa-da şu nikany baglaşmak bilen hukuklary bozulan adamlar, şeýle hem hossarlyk we howandarlyk edaralary ýa-da prokuror nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegini talap etmäge haklydyrlar.

3. Nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda kazyýetiň çykaran çözgüdi kanuny güýje giren gününden başlap, kazyýet üç iş gününiň dowamynda bu çözgüdiň göçürmesini nikanyň baglaşylmagynyň döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki RÝNÝ edarasyna ibermäge borçludyr.

Nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi onuň baglaşylan gününden hasap edilýär.

 

34-nji madda. Nikanyň hakyky däldiginiň prezumpsiýasy

 

Eger är-aýal nika baglaşanlarynda özleriniň nikasynyň baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar barada bilmedik bolsalar, ol kazyýetde şeýle ýagdaýlaryň anyklanan pursatyndan başlap bes edilýär, ýöne ony baglaşan adamlar bu nikanyň bes edilmegine çenli maşgala hukuklaryny we borçlaryny hakyky nikadaky ýaly amala aşyrýarlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

35-nji madda. Nika ýaşyna ýetmedik adam bilen baglaşylan nikany hakyky däl diýip ykrar etmek

 

1. Nika ýaşyna ýetmedik adam bilen baglaşylan nika, eger muny nika ýaşyna ýetmedik nika baglaşan äriniň (aýalynyň) bähbitleri talap edýän bolsa, kazyýet tarapyndan hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

2. Şu esas boýunça nikany hakyky däl diýip ykrar etmek barada talap etmäge nika ýaşyna ýetmedik äriniň (aýalynyň), onuň ata-enesiniň ýa-da howandarynyň, prokuroryň, şeýle hem hossarlyk we howandarlyk edarasynyň hukugy bardyr.

3. Eger är (aýal) işe garalýan pursatynda nika ýaşyna ýeten bolsa, onda nika diňe onuň talap etmegi boýunça hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

 

36-njy madda. Mejbury ýa-da aldaw boýunça baglaşylan nikany hakyky däl diýip ykrar etmek

 

1. Eger nika mejbury ýa-da aldaw boýunça baglaşylan bolsa, onda ol äriniň (aýalynyň) ýa-da prokuroryň talaby boýunça kazyýet tarapyndan hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

2. Mejbury ýa-da aldaw boýunça nika baglaşylmagynyň fakty kazyýet tarapyndan anyklanylmalydyr.

 

37-nji madda. Galp nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi

 

1. Galp nika kazyýet tarapyndan hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

2. Eger nika baglaşan adamlar kazyýet tarapyndan işe garalmagyna çenli maşgalany hakykatda döreden bolsalar, nika galp diýlip ykrar edilip bilinmez.

3. Prokuror galp nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi hakynda hak islegini bildirmäge haklydyr.

 

38-nji madda. Nikanyň baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlaryň ýüze çykmagy sebäpli nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi

 

1. Şu Kodeksiň 20-nji maddasynda göz öňünde tutulan şertleriň bozulmagy bilen bellige alnan nika kazyýet tarapyndan hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

2. Eger kazyýetde nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakyndaky işe garalýan pursatyna çenli nikanyň baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar aradan aýrylan bolsa, onda bu ýagdaýlaryň aradan aýrylan pursatyndan başlap kazyýet nikany hakyky diýip ykrar edip biler.

3. Bu ýagdaýlar boýunça nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda hak islegini bildirmäge är-aýal we hukuklary bozulan adamlar, hossarlyk we howandarlyk edaralary, şeýle hem prokuror haklydyrlar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

39-njy madda. Nikany hakyky däl diýip ykrar etmegiň netijeleri

 

1. Hakyky däl diýlip ykrar edilen nika är-aýalyň şu Kodeksde bellenilen hukuklaryny we borçlaryny döretmeýär, şu maddanyň dördünji we bäşinji böleklerinde göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

2. Nika hakyky däl diýlip ykrar edilende nikanyň baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar hakynda bilmedik we bilmegi mümkin bolmadyk ynsaply äriň (aýalyň) şu Kodeksiň 60-njy, 61-nji maddalaryna laýyklykda är-aýalyň beýlekisi tarapyndan eklenilip-saklanylmaga, nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegine çenli bilelikdäki emläk bölünende bolsa - şu Kodeksiň 56-58-nji maddalaryna laýyklykda özüne berilmäge degişli paýa hukugy bardyr.

3. Nikasy hakyky däl diýlip ykrar edilen adamlaryň emläk gatnaşyklary Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda bellenilen tertipde düzgünleşdirilýär.

4. Nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi, şeýle nikanyň netijesinde doglan çagalaryň hukuklaryna täsir etmeýär.

5. Ynsaply äri (aýaly) nika hakyky däl diýlip ykrar edilende nikanyň baglaşylmagy döwlet tarapyndan bellige alnanda özüniň saýlan familiýasyny saklap galmaga haklydyr.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

40-njy madda. Ynsaply ärine (aýalyna) ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagy

 

Nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmeginiň netijesinde emläk zyýany (zeleli) ýetirilen ynsaply äri (aýaly) onuň öweziniň dolunmagyny kazyýet tertibinde talap etmäge haklydyr.

 

41-nji madda. Är-aýal ölenden soň nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegine ýol berilmezligi

 

Är-aýalyň ikisi ölenden soň nikanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi talap edilip bilinmez.

 

42-nji madda. Baglaşylan nika hakyky däl bolan mahalynda täze nikanyň baglaşylmagy

 

Nikasy hakyky däl diýlip ykrar edilen adamlar, baglaşylan nikasynyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegine getiren esaslar aýrylanda, umumy tertipde täzeden nika baglaşyp bilerler.

 

7-nji bap. Nika şertnamasy

 

43-nji madda. Nika şertnamasy

 

1. Nika şertnamasy nika baglaşmak isleýän adamlar ýa-da är-aýaltarapyndan meýletin baglaşylýan, nikada we (ýa-da) ol bozulanhalatynda olaryň emläk hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýän ylalaşyk bolup durýar.

2. Nika şertnamasynyň birkysmy görnüşi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

44-nji madda. Nika şertnamasyny baglaşmak

 

1. Nika şertnamasy ýazmaça görnüşde baglaşylýar we notarial tertibinde tassyklanylmaga degişlidir.

2. Nika şertnamasy nikany baglaşmagyň döwlet tarapyndan bellige alynmagyna çenli ýa-da nikada durulýan döwrüň içinde islendik wagtda baglaşylyp bilner.

Nikany baglaşmagyň döwlet tarapyndan bellige alynmagyna çenli baglaşylan nika şertnamasy nikanyň baglaşylmagynyň döwlet tarapyndan bellige alnan gününden başlap güýje girýär.

3. Bellenilen görnüşde baglaşylmadyk nika şertnamasy hakyky däl diýlip ykrar edilýär.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

45-nji madda. Nika şertnamasynyň mazmuny

 

1. Är-aýal nika şertnamasynyň esasynda är-aýalyň umumy bilelikdäki eýeçiliginiň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen düzgünini üýtgetmäge, nikaly döwründe edinilen bilelikdäki emläk ýa-da onuň aýry-aýry görnüşleri, ýa-da är-aýalyň her biriniň emlägi üçin bilelikdäki paýly ýa-da aýratyn eýeçilik düzgünini bellemäge haklydyrlar.

Nika şertnamasy är-aýalyň bar bolan emlägi babatda hem, olaryň geljekde  edinjek emlägi babatda hem baglaşylyp bilner.

2. Är-aýal nika şertnamasynda özara ekläp-saklamak boýunça hukuklaryny we borçlaryny; birek-biregiň girdejilerine gatnaşmagynyň usullaryny; olaryň her biriniň maşgala çykdajylaryny çekmeginiň tertibini kesgitlemäge; nika bozulan halatynda är-aýalyň her birine berilmeli emlägi kesgitlemäge, şeýle hem är-aýalyň emläk gatnaşyklaryna degişli Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän islendik beýleki teklipleri goşmaga haklydyrlar.

3. Nika şertnamasynda göz öňünde tutulan hukuklar we borçlar kesgitlenen möhletler bilen çäklendirilip bilner ýa-da aýry-aýry şertleriň gelip ýetmegine ýa-da gelip ýetmezligine bagly edilip bilner.

4. Nika şertnamasy är-aýalyň hukuk ukyplylygyny ýa-da kämillik ukybyny, öz hukuklaryny goramak üçin kazyýete ýüz tutmaga bolan hukugyny çäklendirip, är-aýalyň arasynda şahsy emläk däl we emläk gatnaşyklaryny, är-aýalyň çagalar babatda şahsy hukuklarynyň we borçlarynyň düzgünleşdirilmegine bolan hukugyny çäklendirýän, zähmete ukypsyz mätäç bolan äriň (aýalyň) ekläp-saklanylmaga bolan hukugyny çäklendirýän düzgünleri göz öňünde tutup we är-aýalyň birini has amatsyz ýagdaýda goýýan ýa-da Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynyň umumy başlangyçlaryna we düýp manysyna garşy gelýän beýleki şertleri özünde saklap bilmez.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

46-njy madda. Nika şertnamasynyň üýtgedilmegi we ýatyrylmagy

 

1. Nika şertnamasy är-aýalyň ylalaşmagy boýunça islendik wagt üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner. Nika şertnamasyny üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda ylalaşyk edil nika kontrakty ýaly görnüşde we tertipde amala aşyrylýar.

Nika şertnamasyny ýerine ýetirmekden ýa-da üýtgetmekden bir taraplaýyn ýüz dönderilmegine ýol berilmeýär.

2. Är-aýalyň biriniň talap etmegi boýunça nika şertnamasy şu Kodeksde we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen esaslar boýunça we tertipde kazyýetiň çözgüdi esasynda üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner.

3. Nika şertnamasynyň hereketi şu Kodeksiň 28-nji maddasyna laýyklykda nikanyň bozulan pursatyndan bes edilýär.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

47-nji madda. Nika şertnamasyny hakyky däl diýip ykrar etmek

 

1. Nika şertnamasy, geleşikleriň hakyky däldigi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça, kazyýet tarapyndan doly ýa-da bölekleýin hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

2. Nika şertnamasy, är-aýalyň (olardan biriniň) hak islegi boýunça şu Kodeksiň 45-nji maddasynyň dördünji böleginiň talaplary bozulanda, eger nika şertnamasynyň şertleri ärini ýa-da aýalyny has amatsyz ýagdaýda goýsa, şeýle hem şu Kodeksiň 48-nji maddasynda göz öňünde tutulan talaplar bozulan halatynda kreditorlaryň hak islegi boýunça kazyýet tarapyndan doly ýa-da bölekleýin hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

48-nji madda. Nika şertnamasy baglaşylanda, üýtgedilende ýa-da ýatyrylanda kreditorlaryň hukuklarynyň kepillikleri

 

Är-aýalyň her biri nika şertnamasyny baglaşmak, üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda öz kreditorlaryna habar bermäge borçludyr. Bu borçlar ýerine ýetirilmedik mahalynda bergidar äri (aýaly) öz borçnamalary boýunça nika şertnamasynyň mazmunyna garamazdan jogap berýär.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

III BÖLÜM. ÄR-AÝALYŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

8-nji bap. Är-aýalyň şahsy hukuklary we borçlary

 

49-njy madda. Är-aýalyň hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagy

 

Är-aýalyň hukuklary we borçlary RÝNÝ edarasynda nika baglaşylmagynyň  döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyndan ýüze çykýar.

 

50-nji madda. Är-aýalyň deň hukuklylygy

 

1. Är-aýalyň maşgala gatnaşyklarynda deň şahsy emläk däl we emläk hukuklary we borçlary bardyr.

2. Eneligiň, atalygyň, çagalary terbiýelemegiň, olaryň biliminiň meseleleri we maşgala durmuşynyň beýleki meseleleri är-aýalyň hukuklarynyň we borçlarynyň deňlik ýörelgesinden ugur alnyp är-aýal tarapyndan bilelikde çözülýär.

3. Är-aýal maşgalada öz gatnaşyklaryny özara hormat goýmak we özara kömek bermek esasynda gurmaga, maşgalanyň abadançylygyna we pugtalandyrylmagyna ýardam etmäge, öz çagalarynyň maddy hal-ýagdaýy we ösüşi barada alada etmäge borçludyrlar.

4. Är-aýalyň her biri işi, käri we ýaşaýan ýerini saýlamakda erkindirler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

51-nji madda. Nikanyň baglaşylmagy döwlet tarapyndan bellige alnanda är-aýalyň familiýa saýlamaga bolan hukugy

 

Är-aýal nika baglaşanlarynda öz islegine görä umumy familiýa hökmünde olardan biriniň familiýasyny saýlaýarlar ýa-da är-aýalyň her biri nika baglaşylmagyndan öňki öz familiýasyny saklap galýar.

 

9-njy bap. Är-aýalyň emläk hukuklary we borçlary

 

52-nji madda. Är-aýalyň bilelikdäki umumy eýeçiligi

 

1. Är-aýal tarapyndan nikaly döwründe edinilen emlägi (pul we gymmatly kagyzlary hem goşmak bilen, gozgalmaýan we gozgalýan zatlary) är-aýalyň haýsysyna satyn alnandygyna ýa-da pul serişdeleriniň är-aýalyň haýsysyna ýa-da haýsysy tarapyndan harç edilendigine garamazdan, olaryň bilelikdäki umumy eýeçiligi bolup durýar.

2. Är-aýalyň bilelikdäki emlägine, şeýle-de şu Kodeksiň 1-nji maddasynyň birinji böleginiň 28-nji bendinde görkezilen olaryň her biriniň girdejileri, alan pensiýalary, döwlet kömek pullary, şeýle hem ýörite niýetlenen maksady bolmadyk gaýry pul möçberleri (maddy kömek pul möçberleri, zähmete ukyplylygyny ýitirmegi bilen baglanyşykly ýa-da saglygyna başga şikes ýetirilmegi netijesinde zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagyna tölenen pul möçberleri we başgalar) degişlidir.

 

53-nji madda. Bilelikdäki emläge eýelik etmek, peýdalanmak we erk etmek

 

1. Är-aýalyň bilelikdäki emläge eýelik etmäge, peýdalanmaga we erk etmäge deň hukuklary bardyr.

2. Haçan-da olaryň biri öý hojalygyny ýöretmek, çagalara seretmek bilen meşgullanan halatynda ýa-da başga esasly sebäpler boýunça özbaşdak girdejisi bolmadyk mahalynda hem bilelikdäki emläge är-aýalyň deň hukuklary bardyr.

3. Är-aýalyň biri tarapyndan är-aýalyň umumy gozgalýan emlägine ygtyýarlyk etmek boýunça geleşikler amala aşyrylanda, ol är-aýalyň beýlekisiniň razylygy bilen hereket edýär diýlip hasaplanylýar.

Är-aýalyň biri tarapyndan är-aýalyň umumy gozgalýan emlägine ygtyýarlyk etmek boýunça amala aşyrylan geleşik, är-aýalyň beýlekisiniň razylygy bolmandygy sebäpli, diňe razylygy alynmadyk äriniň (aýalynyň) talap etmegi boýunça we diňe geleşigiň beýleki tarapy bu geleşigi amala aşyrmaga är-aýalyň beýlekisiniň razylygynyň ýokdugyny bilen ýa-da görnetin bilmeli bolandygy subut edilen halatlarynda kazyýet tarapyndan hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

4. Är-aýalyň biri tarapyndan gozgalmaýan emläge ygtyýarlyk etmek boýunça geleşikleri we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde notarial tertibinde tassyklanylmagyny we (ýa-da) bellige alynmagyny talap edýän geleşikleri amala aşyrmak üçin är-aýalyň beýlekisiniň razylygynyň alynmagy zerurdyr.

Razylygyny bermäge mümkinçiligi bolmadyk äriniň (aýalynyň) arzadaky golunyň hakykydygyna notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

Görkezilen geleşigi amala aşyrmak üçin razylygy alynmadyk äri (aýaly) şeýle geleşigiň amala aşyrylandygy hakynda özüniň bilen ýa-da bilmeli bolan gününden başlap bir ýylyň içinde kazyýet tarapyndan geleşigiň hakyky däl diýlip ykrar edilmegini talap etmäge haklydyr.

5. Aýry-aýry halatlarda kazyýet, eger är-aýalyň beýlekisi peýdaly zähmetden ýüz dönderen bolsa ýa-da bilelikdäki emlägi maşgalanyň bähbitlerine zyýan (zelel) ýetirip harçlan bolsa, kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň kanuny bähbitlerini ýa-da är-aýalyň biriniň bähbitlerini nazara alyp, ýagny, är-aýalyň paýynyň deňliginden ugur alman, är-aýalyň biriniň paýyny artdyryp biler.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

54-nji madda. Är-aýalyň her biriniň eýeçiligi

 

1. Nika baglaşylmazdan öň är-aýala degişli bolan emläk, şonuň ýaly-da olaryň nikaly döwründe sowgat görnüşinde ýa-da miras almak tertibinde alan emlägi olaryň her biriniň öz eýeçiligi bolup durýar.

2. Är-aýalyň nikaly döwründe umumy serişdeleriniň hasabyna edinen şahsy peýdalanýan zatlary (geýim, aýakgap we ş.m.), olardan peýdalanan äriniň (aýalynyň) eýeçiligi diýlip ykrar edilýär, gymmat bahaly we beýleki zynat zatlar muňa degişli däldir.

 

55-nji madda. Är-aýalyň her biriniň emlägini olaryň bilelikdäki umumy eýeçiligi diýip ykrar etmek

 

Eger kazyýet, är-aýalyň nikaly döwründe şol emläge aýrylmaz goýum goýup onuň gymmatyny ep-esli artdyrandygyny (düýpli abatlamak, doly gurmak, gaýtadan enjamlaşdyrmak we ş. m.) anyklan bolsa, är-aýalyň her haýsynyň emlägi olaryň bilelikdäki umumy eýeçiligi diýlip ykrar edilip bilner.

 

56-njy madda. Är-aýalyň bilelikdäki emläginiň bölünmegi

 

1. Är-aýalyň bilelikdäki emläginiň bölünmegi är-aýalyň (olaryň biriniň) talap etmegi boýunça nikaly döwründe hem, ol bozulandan soň hem geçirilip bilner.

2. Är-aýalyň bilelikdäki emlägi olaryň özara ylalaşygy boýunça bölünip bilner. Är-aýalyň islegi boýunça bilelikdäki emlägini bölmek hakynda ylalaşyk notarial tertibinde tassyklanylyp bilner.

3. Jedel bolan halatynda är-aýalyň bilelikdäki emlägini bölmek, şeýle hem är-aýalyň bu emläkdäki paýlaryny kesgitlemek, kazyýet tertibinde geçirilýär.

4. Är-aýalyň talap etmegi boýunça bilelikdäki emläk bölünende kazyýet emlägiň är-aýalyň haýsysyna berilmäge degişlidigini kesgitleýär. Eger är-aýalyň birine bahasy oňa tölenilmäge degişli paýdan ýokary geçýän emläk berlen halatynda är-aýalyň beýlekisine degişli pul ýa-da başga öwez tölegi berlip bilner.

5. Kazyýet, maşgala gatnaşyklary bes edilende, nikada duran är-aýalyň aýry ýaşan döwründe olaryň her biriniň edinen emlägi olaryň her biriniň özüniň eýeçiligi diýlip ykrar edip biler.

6. Nikaly döwründe är-aýalyň bilelikdäki emlägi bölünen halatynda, onuň bölünmedik bölegi, şeýle hem mundan beýläk nikaly döwründe är-aýalyň edinen emlägi olaryň bilelikdäki umumy eýeçiligi bolup durýar.

7. Nikasy bozulan är-aýalyň bilelikdäki emlägini bölmek hakynda talaplaryna hak islegiň üç ýyllyk wagt möhleti ulanylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

57-nji madda. Är-aýalyň käri üçin zerur bolan emlägiň bölünmegi

 

Är-aýalyň bilelikdäki emlägi bölünende nikaly döwründe är-aýalyň umumy serişdelerine alnan, käri üçin zerur bolan zatlar (saz gurallary, lukmançylyk esbaplary, stanoklar we ş.m.) olaryň bilelikdäki emläginde oňa beriljek paýynyň hasabyna onuň käri üçin zerur bolan ärine (aýalyna) berilýär.

 

58-nji madda. Bilelikdäki umumy eýeçilik bölünende kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň kanuny bähbitleriniň nazara alynmagy

 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin alnan zatlar (geýim, aýakgap, mekdep we sport esbaplary, saz gurallary, çagalar kitaphanasy, şahsy şaý-sep önümleri we ş.m.) bölünmäge degişli däldir we onuň öwezi dolunmazdan çagalary bilen ýaşaýan är-aýalyň birine berilýär.

2. Olaryň kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten umumy çagalarynyň adyna bilelikdäki emlägiň hasabyna är-aýal ýa-da olaryň biri tarapyndan geçirilen goýumlar bu çagalara degişli diýlip hasap edilýär we är-aýalyň bilelikdäki emlägi bölünende nazara alynmaýar.

 

59-njy madda. Är-aýalyň biriniň bergilerini ýapmagyň tertibi

 

1. Är-aýalyň bergileri olaryň arasyndaky bilelikdäki emläkde olara degişli paýa laýyklykda bölünýär.

2. Är-aýalyň biriniň bergilerini ýapmak maksady bilen, serişde onuň şahsy emläginden ýa-da bilelikdäki emläkden, ol bölünen halatynda oňa düşjek paýdan tutulyp alnyp bilner.

3. Kazyýet borç boýunça alnanlaryň ählisiniň onuň öz maşgalasynyň bähbitlerine peýdalanandygyny anyklasa, şol halatda är-aýalyň biriniň bergileri sebäpli serişde olaryň bilelikdäki emläginden tutulyp alnyp bilner.

4. Emlägiň jenaýat edilmeginiň netijesinde edinilen serişdelere alnandygy diňe kazyýetiň hökümi bilen anyklanylan halatynda, är-aýalyň biri tarapyndan edilen jenaýat bilen ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öwezini dolmak üçin är-aýalyň bilelikdäki emläginden tutulyp alynmagyna ýol berilýär.

 

10-njy bap. Är-aýalyň (öňki är-aýalyň) biri-birini ekläp-saklamak borjy

we ol borjundan boşadylmagy

 

60-njy madda. Är-aýalyň biri-birini ekläp-saklamak borjy

 

1. Är-aýal biri-birini özara ekläp-saklamakda deň borçludyrlar.

2. Är-aýalyň biri beýlekisini ekläp-saklamakdan ýüz dönderen ýa-da biri-birini ekläp-saklamak şertini göz öňünde tutýan nika şertnamasy bolmadyk halatynda, eklenip-saklanylmaga mätäç bolan zähmete ukypsyz äriniň (aýalynyň), göwrelilik döwründe bolsa we umumy çagasy üç ýaşyna ýetýänçä aýalyň, şeýle hem çagalygyndan maýyplygy bolan çaga we on sekiz ýaşyna ýetmedik maýyplygy bolan, umumy çaga seredýän öňki äriniň (aýalynyň) eklenç berilmegini kazyýet tertibinde talap etmäge haky bardyr.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky, 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda; № 3-4, ___-nji madda).

 

61-nji madda. Nika bozulandan soň öňki är-aýalyň biri-birini ekläp-saklamaga bolan hukugy

 

1. Nika bozulandan soň öňki är-aýalyň biri-birini ekläp-saklamaga bolan hukugy şu halatlarda ýüze çykýar, eger:

1) öňki äriniň (aýalynyň) zähmete ukypsyzlygy nikada durýan döwründe ýa-da nikanyň bozulan gününden başlap bir ýylyň dowamynda ýüze çykan bolsa;

2) är-aýal uzak wagtlap nikada duran bolsalar we nika bozulandan soň bäş ýylyň dowamynda öňki äri (aýaly) pensiýa ýaşyna ýeten bolsa;

3) nika bozulmagyndan öň göwreli bolan öňki aýaly özleriniň umumy çagasynyň doglan pursatyndan başlap üç ýaşyna çenli terbiýeleýän bolsa;

4) öňki äri (aýaly) çagalygyndan maýyplygy bolan çaga we on sekiz ýaşyna ýetmedik maýyplygy bolan umumy çagasyna seredýän bolsa.

2. Eklenç almagyň möçberi we ony bermegiň tertibi öňki är-aýalyň arasyndaky ylalaşyk bilen kesgitlenilip bilner.

3. Öňki är-aýalyň arasynda nikasy bozulandan soň biri-birini ekläp-saklamak baradaky jedeller kazyýet tertibinde çözülýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda; № 3-4, ___-nji madda).

 

62-nji madda. Öňki ärini (aýalyny) ekläp-saklamak borjundan öňki äriniň (aýalynyň) boşadylmagy

 

Eger är-aýal uzak wagt bolmadyk nikada duran bolsa ýa-da öňki äri (aýaly) bilelikde ýaşan döwründe özüni ýaramaz alyp baran bolsa ýa-da onuň zähmete ukypsyzlygy spirtli içgileri hyýanatçylykly ulanmagyň, neşe serişdelerini ýa-da psihotrop maddalary bikanun ulanmagyň ýa-da onuň bilkastlaýyn jenaýat etmeginiň netijesinde ýüze çykan bolsa, kazyýet öňki ärini (aýalyny) ekläp-saklamak borjundan boşadyp ýa-da onuň maddy we maşgala ýagdaýyny nazara alyp, bu borjuny kesgitli möhlet bilen çäklendirip biler.

 

63-nji madda. Eklenç almagyň möçberini kesgitlemek

 

1. Eklenç almagyň möçberi är-aýalyň (öňki är-aýalyň) ylalaşygy boýunça, ylalaşyk bolmadyk halatynda bolsa - olaryň maddy we maşgala ýagdaýyny nazara almak bilen kazyýet tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Är-aýalyň (öňki är-aýalyň) biriniň maddy we maşgala ýagdaýy üýtgän halatynda olaryň her biri eklenç almagyň möçberini üýtgetmek hakynda kazyýete hak islegi bilen ýüz tutmaga haklydyr.

 

64-nji madda. Eklenip-saklanylmaga bolan hukugyň bes edilmegi

 

1. Eger şu Kodeksiň 60-njy maddasyna laýyklykda eklenç almak üçin esas bolup durýan şertler aradan aýrylsa ýa-da eklenç alýan öňki äri (aýaly) täze nika baglaşsa, är-aýalyň biriniň beýlekisinden eklenip-saklanylmaga bolan hukugy bes edilýär.

2. Eger eklenç almak kazyýetiň karary boýunça tutulyp alnan bolsa, onda ony tölemäge borçly äri (aýaly) özüni mundan beýläk eklenç tölemekden boşatmak hakynda kazyýete hak islegi bilen ýüz tutmaga haklydyr.

 

IV BÖLÜM. ATA-ENELERIŇ, ÇAGALARYŇ WE

BEÝLEKI GARYNDAŞLARYŇ ÖZARA GATNAŞYKLARY

 

11-nji bap. Çaganyň gelip çykyşyny anyklamak.

 Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak

 

65-nji madda. Ata-enäniň we çaganyň özara hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagy

 

Ata-enäniň we çaganyň özara hukuklary we borçlary çaganyň gelip çykyşynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde tassyklanan wagtynda ýüze çykýar.

 

66-njy madda. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almagyň tertibi

 

1. Çaganyň dogluşynyň fakty RÝNÝ edarasynda bellenilen tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişlidir.

2. Çaganyň dogluşynyň faktyny tassyklaýan şu aşakdaky resminamalardan biriniň bolmagy çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige  almak üçin esas bolup durýar:

1) çaganyň dogluşy hakynda, dogluşyň bolup geçen lukmançylyk edarasy tarapyndan berlen, bellenilen görnüşdäki resminama;

2) çaga doglanda lukmançylyk edarasyndandaşarda lukmançylyk kömegini beren işgäriň işleýän ýa-da çaganyň ejesiniň çaga doglandan soňýüz tutan lukmançylyk edarasy tarapyndan berlen, çaganyň doglandygy hakynda resminama;

3) çaga lukmançylyk edarasyndan başga ýerde doglanda (lukmançylyk kömegi berilmedik) çaga doglan wagty ýanynda bolan adamyň arzasy.

Çaganyň doglandygynyň beýleki kanuny subutnamalary çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak üçin esas bolup biler.

3. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen resminamalaryň biri bolan mahalynda şu aşakdakylar çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak hakynda arzany RÝNÝ edarasyna berýärler:

1) çaganyň ata-enesi (olaryň biri);

2) çaganyň garyndaşlary, goňşulary, çaganyň doglan lukmançylyk edarasynyň administrasiýasy ýa-da hossarlyk we howandarlyk edaralary, ýa-da ata-enesi syrkaw bolanda ýa-da başga sebäpler boýunça arza bermäge mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýlarda - başga adamlar.

Çaganyň doglan gününden bir aýdan gijä galman çaganyň doglan ýerindäki ýa-da onuň ata-enesiniň (olaryň biriniň) ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edarasyna ýazmaça görnüşde arza berilýär.

Çaga öli doglan halatynda çaganyň doglan gününden üç iş günden gijä galman arza berilýär.

4. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak, şu maddanyň üçünji böleginde görkezilen adamlaryň islegine görä we arzasynyň esasynda, dabaraly ýagdaýda geçirilýär.

5. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak üçin şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan esaslar bolmadyk mahalynda çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak çaganyň dogluşynyň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdiniň esasynda geçirilýär.

6. Çaganyň ejesiniň pasporty (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasy) bolmadyk mahalynda çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak, şu Kodeksiň 68-nji maddasynyň birinji böleginde görkezilen esaslar boýunça, şeýle esaslar bolmadyk mahalynda bolsa, çaganyň dogluşynyň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdi boýunça geçirilýär.

7. Çaganyň ata-enesiniň ýaşaýan ýeri boýunça ýazgysynyň ýokdugy ýa-da olaryň bolýan ýerinde bellige alynmandygy çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almakdan ýüz döndermek üçin esas bolup bilmez. Şu halatda çaganyň dogluşyny bellige almak çaganyň doglan ýerinde ýa-da onuň ata-enesiniň (olaryň biriniň) bolýan ýerinde geçirilýär.

8. Pasportyny (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasyny) görkezmedik ejesi tarapyndan, çaganyň doglan ýa-da çaga doglandan soň ejesiniň ýüz tutan lukmançylyk edarasynda goýlup gidilen çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak, lukmançylyk edarasynyň ýa-da çaganyň bolýan edarasynyň administrasiýasynyň ýa-da hossarlyk we howandarlyk edarasynyň çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak hakynda arzasy esasynda, çagany ejesiniň goýup giden gününden başlap ýedi senenama gününden gijä galman geçirilýär.

Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak hakynda arza şu maddanyň ikinji böleginiň 1-nji ýa-da 2-nji bendinde görkezilen resminama, şeýle hem çaganyň bolýan lukmançylyk edarasy tarapyndan berlen, çaganyň goýlup gidilendigi hakynda bellenilen görnüşdäki ykrarnama goşulýar.

Ejesi tarapyndan goýlup gidilen çaganyň familiýasy, ady we atasynyň ady hakynda maglumatlar şu bölümde görkezilen edaranyň ýa-da guramanyň hödürlemegi boýunça çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär. Şunda şeýle çaganyň dogluşy döwlet tarapyndan bellige alnanda onuň ata-enesi hakynda maglumatlar çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilmeýär. Çaganyň dogluşy şu tertipde döwlet tarapyndan bellige alnyp, onuň dogluş hakynda nama ýazgysynda ata-enesi hakynda maglumatlar ýok bolsa, çaganyň milleti çaga pasport berlende, onuň islegi boýunça kesgitlenilýär.

9. Ata-enesi nämälim bolan, tapylan (taşlanylan) çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak çaganyň dogluşyny bellige almak hakynda içeri işler edaralarynyň, hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň ýa-da lukmançylyk edarasynyň, durmuş taýdan hyzmat edýän edaranyň we çaga ýerleşdirilen beýleki edaranyň arzasy boýunça çaganyň tapylan gününden başlap ýedi senenama gününden gijä galman geçirilýär.

Çagany tapan adam haýal etmän bu hakda içeri işler edarasyna ýa-da çaganyň tapylan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna mälim etmäge borçludyr.

Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak hakynda arza bilen bir wagtda şular berilmelidir:

1) çaganyň tapylandygy hakynda, degişli içeri işler edarasy ýa-da hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan berlen, çaganyň tapylan wagty, ýeri we çaganyň haýsy ýagdaýlarda tapylandygy görkezilen resminama;

2) tapylan (taşlanylan) çaganyň ýaşyny we jynsyny tassyklaýan, lukmançylyk edarasy tarapyndan berlen resminama.

Tapylan (taşlanylan) çaganyň familiýasy, ady we atasynyň ady, doglan wagty hakynda maglumatlar şu bölekde görkezilen edaranyň ýa-da guramanyň görkezmesi boýunça şeýle çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär. Şunda şeýle çaganyň dogluşy döwlet tarapyndan bellige alnanda onuň ata-enesi hakynda maglumatlar çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilmeýär. Çaganyň dogluşy şu tertipde döwlet tarapyndan bellige alnyp, onuň dogluş hakynda nama ýazgysynda ata-enesi hakynda maglumatlar ýok bolsa, çaganyň milleti çaga pasport berlende, onuň islegi boýunça kesgitlenilýär.

10. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak hakynda arza, şu maddanyň üçünji, sekizinji we dokuzynjy böleklerinde görkezilen möhletlerden giç berlende, RÝNÝ edaralarynyň ony kabul etmekden ýüz döndermegine ýol berilmeýär.

11. On alty ýaşyna ýeten çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär.

12. Çaganyň dogluşyny döwlet tarapyndan bellige almak üçin berlen, şu maddada görkezilen resminamalarda nätakyklyk, düşnüksizlik ýa-da ýalňyşlyk ýüze çykarylan mahalynda, olary beren edaralar olara degişli üýtgetmeleri, goşmaçalary we (ýa-da) düzedişleri girizmäge borçludyrlar.

Eger çaganyň ejesi öň öz familiýasyny we (ýa-da), adyny, atasynyň adyny üýtgedip, pasportyny (onuň ornuny tutýan resminamasyny) çalyşmadyk bolsa, çaganyň dogluşynyň faktyny tassyklaýan resminamada, degişli resminamalaryň esasynda, onuň üýtgeden familiýasy we (ýa-da), ady, atasynyň ady ýazylýar.

13. Esaslar bolan mahalynda ýa-da gyzyklanýan adamlaryň arasynda jedel bolmadyk mahalynda şeýle resminamalara üýtgetmeleri, goşmaçalary we (ýa-da) düzedişleri girizmek bu resminamalary beren edaralar tarapyndan geçirilýär.

14. Resminamany beren edaranyň oňa üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmekden ýüz döndermegi kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

15. Şeýle resminamalara üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmegiň meseleleri boýunça gyzyklanýan adamlaryň arasyndaky jedeller kazyýet tertibinde çözülýär.

16. Şu maddanyň ikinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde görkezilen çaganyň dogluşy hakynda resminamanyň, şeýle hem, şu maddanyň sekizinji böleginiň ikinji tesiminde görkezilen çaganyň goýlup gidilendigi hakynda ykrarnamanyň, şu maddanyň dokuzynjy böleginiň 2-nji bendinde görkezilen tapylan (taşlanylan) çaganyň ýaşyny we jynsyny tassyklaýan lukmançylyk edarasy tarapyndan berlen resminamanyň görnüşi Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

Şu maddanyň dokuzynjy böleginiň 1-nji bendinde görkezilen çaganyň tapylandygy hakynda resminamanyň içeri işler edaralary tarapyndan berilýän görnüşi - Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan, hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan berilýäni bolsa,  Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

17. Çaganyň doglan ýeri diýlip, onuň hakykatda doglan ýeri hasaplanylýar. Çaganyň dogluşy şu maddanyň sekizinji, dokuzynjy böleklerinde görkezilen ýagdaýlarda döwlet tarapyndan bellige alnanda, dogluş hakynda nama ýazgysynda doglan ýeri diýlip çaganyň dogluşynyň döwlet tarapyndan bellige alnan ýeri görkezilýär.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky we 2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda; 2015 ý., № 4, 129-njy madda).

 

67-nji madda. Çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy

 

Çaganyň dogluşy döwlet tarapyndan bellige alnanda onuň familiýasy, ady we atasynyň ady, onuň ata-enesi hakynda maglumatlar şu Kodeksiň 68-70-nji, 73-nji, 82-nji maddalaryna laýyklykda çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär.

 

68-nji madda. Çaganyň gelip çykyşyny anyklamak

 

1. Çaganyň ejesinden gelip çykyşy lukmançylyk edarasynda çaganyň eneden doglandygyny tassyklaýan resminamalaryň esasynda, çaga lukmançylyk edarasyndan başga ýerde doglan halatynda bolsa - çaganyň dogluşynyň lukmançylyk resminamalarynyň, şaýatlyk görkezmeleriniň ýa-da beýleki kanuny subutnamalaryň esasynda RÝNÝ edarasy tarapyndan anyklanylýar.

2. Çaga öz aralarynda nikada durýan adamlardan doglanda, çaganyň kakasy diýip çaganyň ejesiniň äri hasaplanylýar, eger çaganyň ejesi nikada durmaýan bolsa we nikanyň bozulan, nika hakyky däl diýlip ykrar edilen pursatynda ýa-da çaganyň ejesiniň äriniň ölen pursatyndan başlap, üç ýüz günüň dowamynda çaga dogulsa, eger şu Kodeksiň şu maddasynyň üçünji bölegine ýa-da 74-nji maddasyna laýyklykda başga zat subut edilmese, onda çaganyň ejesiniň öňki äri çaganyň kakasy diýlip hasaplanylýar.

Ejesiniň äriniň çaga babatda atalygy RÝNÝ edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

3. Eger çaganyň ejesi öz äriniň (öňki äriniň) çaganyň kakasy däldigini ýazmaça görnüşde mälim etse, onda çaga babatdaky atalyk çaganyň ejesiniň we onuň hakyky kakasynyň arzasy esasynda, şu Kodeksiň 69-njy maddasyna laýyklykda anyklanylýar. Şunda onuň haýyşy diňe bu hakda ejesiniň we onuň äriniň (öňki äriniň) ýazmaça arzasy, ýa-da onuň äriniň (öňki äriniň) ölen diýlip yglan edilen ýa-da nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilendigi hakynda kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi bolan mahalynda kanagatlandyrylyp bilner. Äri (öňki äri) şeýle arzany bermekden ýüz dönderende, ýa-da ol bolmadyk mahalynda, şeýle hem çaganyň ejesi bilen onuň äriniň (öňki äriniň) arasynda atalyk babatda jedel bolanda atalyk babatda jedel kazyýet tarapyndan şu Kodeksiň 74-nji maddasyna laýyklykda çözülýär.

 

69-njy madda. Çaga babatda atalygy anyklamagyň tertibi we ony bellige almak

 

1. Çaga babatda atalygy anyklamak ata-enäniň RÝNÝ edarasyna berýän bilelikdäki arzasy esasynda, ýa-da kazyýetiň çözgüdi boýunça, ejesi ölende, ejesiniň kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilende, ol ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilende, ejesiniň bolýan ýa-da onuň ýaşaýan ýerini anyklamak mümkin bolmadyk halatlarynda bolsa - çaganyň kakasynyň arzasy boýunça geçirilýär.

2. Çaganyň ejesi bilen nikada durmaýan adamyň çaga babatda atalygy anyklamak, bu adamyň we çaganyň ejesiniň RÝNÝ edarasyna bilelikdäki arzasy esasynda, ejesi ölende, ejesiniň kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilende, ol ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilende, ejesiniň bolýan ýa-da onuň ýaşaýan ýerini anyklamak mümkin bolmadyk halatlarynda bolsa - çaganyň atalygynyň anyklanylmagyny isleýän adamyň arzasy esasynda, eger çaga on sekiz ýaşa ýetmedik bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy bilen, şeýle razylyk bolmadyk mahalynda bolsa - kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär.

Eger çaganyň atalygyny anyklamak isleýän adamyň RÝNÝ edarasyna gelmäge mümkinçiligi bolmasa, onda ol atalygy anyklamak hakynda arzany iberip biler. Şu halatda ol adamyň arzadaky golunyň hakykydygyna notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

3. Çaganyň atalygyny anyklamak hakynda bilelikdäki arzanyň berilmegi çaga doglandan soň mümkin däl ýa-da kynçylykly diýip çak etmäge esas berýän ýagdaýlar bolan mahalynda, dünýä injek çaganyň atalygyny anyklamak isleýän biri-biri bilen nikada durmaýan adamlar şeýle arzany RÝNÝ edarasyna enäniň göwreli wagtynda bermäge haklydyrlar.

4. On sekiz ýaşyna ýeten adamyň atalygynyň anyklanylmagyna diňe onuň razylygy bilen, eger ol kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen bolsa - onuň hossarynyň ýa-da hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy bilen ýol berilýär.

5. Atalygyň anyklanylandygyny döwlet tarapyndan bellige almak ata-enesiniň biriniň ýaşaýan ýerindäki ýa-da çaganyň dogluşy döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki ýa-da atalygy anyklamak hakynda ýa-da atalygy bolanlygynyň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdiniň çykarylan ýerindäki RÝNÝ edarasynda geçirilýär.

6. Çaganyň ata-enesiniň (olaryň biriniň) ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak ýa-da bolýan ýeri boýunça bellige almak halatynyň ýokdugy çaganyň atalygynyň anyklanylandygyny döwlet tarapyndan bellige almakdan ýüz döndermek üçin esas bolup hyzmat edip bilmez. Şu halatda çaganyň atalygynyň anyklanylandygyny bellige almak çaganyň dogluşynyň döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki ýa-da atalygy anyklamak hakynda ýa-da atalygy bolanlygynyň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdiniň çykarylan ýerindäki RÝNÝ edarasynda geçirilýär.

7. Atalygy anyklamak ýa-da atalygyň ykrar edilendiginiň  faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdiniň esasynda atalygyň anyklanylandygyny döwlet tarapyndan bellige almak, çaganyň ejesiniň (kakasynyň) ýa-da çaganyň hossarynyň (howandarynyň), ýa-da çaga eklenjinde durýan adamyň ýa-da on sekiz ýaşyna ýeten çaganyň özüniň arzasy boýunça geçirilýär.

Eger ol adamyň şeýle arzany bermek üçin RÝNÝ edarasyna gelmäge mümkinçiligi bolmasa, onda ol atalygyň anyklanylandygyny döwlet tarapyndan bellige almak hakynda arzany iberip biler. Şu halatda şol adamyň arzadaky golunyň hakykydygyna notarial tertibinde güwä geçilen bolmalydyr.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

70-nji madda. Çaganyň ata-enesi hakynda maglumatlary çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizmegiň tertibi

 

1. Çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna onuň ata-enesi hakynda maglumatlar nika baglaşylandygy hakynda şahadatnamanyň esasynda girizilýär.

2. Eger ata-enesi biri-biri bilen nikada durmaýan bolsalar, çaganyň ejesi hakynda maglumatlar ejesiniň arzasy boýunça çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär, çaganyň kakasy hakynda maglumatlar bolsa - çaganyň kakasynyň we ejesiniň bilelikdäki arzasy boýunça, ýa-da şu Kodeksiň 69-njy maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, çaganyň kakasynyň arzasy boýunça girizilýär ýa-da kakasy barada maglumatlar kazyýetiň çözgüdi esasynda ýazylýar.

3. Çaga nikada durmaýan ejeden doglan halatynda, ata-enesiniň bilelikdäki arzasy bolmadyk mahalynda ýa-da atalygy anyklamak ýa-da atalygyň ykrar edilendiginiň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdi bolmadyk mahalynda, çaganyň kakasynyň familiýasy ejesiniň familiýasy boýunça çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilýär, çaganyň kakasynyň ady we atasynyň ady - ejesiniň görkezmesi boýunça, milleti we raýatlygy - ejesiniň milleti we raýatlygy boýunça girizilýär. Girizilen maglumatlar atalygy anyklamak hakynda meseläni çözmek üçin päsgelçilik bolup bilmez. Eger ejesi çaganyň kakasy hakynda maglumatlary görkezmekden ýüz dönderse, onda "çaganyň kakasy" diýen setirde kese çyzyk goýulýar.

4. Eger çaganyň atalygynyň anyklanylmagy kazyýet tertibinde geçirilen bolsa, onda atalygyň anyklanylandygy hakynda nama ýazgyda we çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda çaganyň atasy hakynda maglumatlar atalygy anyklamak ýa-da atalygyň ykrar edilendiginiň faktyny takyklamak hakynda kazyýetiň çözgüdinde görkezilen maglumatlar esasynda ýazylýar.

5. Çaganyň dogluşyny bellige alan RÝNÝ edarasy çaganyň ata-enesiniň pasportynda çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynyň esasynda çaga hakynda maglumatlary ýazýar.

Çaganyň dogluşy bellige alnan mahalynda çaganyň ata-enesiniň pasportynda çaga hakynda maglumatlar ýazylmadyk bolsa, şeýle hem ata-enesiniň pasportlary täzelenen halatynda, çaga hakynda maglumatlar, çaganyň dogluş hakynda şahadatnamasynyň esasynda, çaganyň dogluşyny bellige alan RÝNÝ edarasy ýa-da çaganyň ata-enesiniň (olaryň biriniň) bolýan ýerindäki RÝNÝ edarasy tarapyndan ýazylýar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

71-nji madda. Atalygyň kazyýet tertibinde anyklanylmagy

 

1. Biri-biri bilen nikada durmaýan adamlardan çaga doglan halatynda we olaryň bilelikdäki arzasy ýa-da çaganyň kakasynyň arzasy bolmadyk mahalynda atalyk ata-enäniň biriniň ýa-da çaganyň hossarynyň (howandarynyň) arzasy boýunça ýa-da çaga eklenjinde durýan adamyň arzasy boýunça ýa-da on sekiz ýaşyna ýeten çaganyň özüniň arzasy boýunça kazyýet tertibinde anyklanylýar.

2. Çaganyň atalygy anyklanylanda, kazyýet çaga dogulmazyndan öň çaganyň ejesiniň we jogap berijiniň bile ýaşandygyny we umumy hojalygy ýöredendigini ýa-da çagany bilelikde terbiýeländigini, ýa-da ekläp-saklandygyny, ýa-da jogap beriji tarapyndan atalygyň ykrar edilmegini anyk tassyklaýan başga kanuny subutnamalary, şeýle hem çaganyň anyk belli bir adamdan gelip çykyşyny tassyklaýan subutnamalary nazara alýar.

(2017-nji ýylyň 4-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 4, 143-nji madda).

 

72-nji madda. Atalygyň ykrar edilendiginiň faktyny takyklamak

 

Özüni çaganyň kakasy diýip ykrar eden, ýöne çaganyň ejesi bilen nikada durmadyk adam ölen halatynda, atalygyň ykrar edilendiginiň  fakty Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kanunçylygyna laýyklykda kazyýet tertibinde takyklanylyp bilner.

 

73-nji madda. Atalygyň anyklanylandygy hakynda şahadatnamanyň we çaganyň dogluşy hakynda şahadatnamanyň berilmegi

 

Atalygyň anyklanylandygy döwlet tarapyndan bellige alnanda RÝNÝ edaralary atalygyň anyklanylandygy hakynda nama ýazgysyny düzýärler we çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna degişli üýtgetmeleri girizýärler, atalygyň anyklanylandygy hakynda şahadatnamany we çaganyň dogluşy hakynda täze şahadatnamany berýärler.

 

74-nji madda. Atalyk (enelik) barada jedel gozgamak

 

1. Çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy, çaganyň onda görkezilen ata-enesinden (olaryň birinden) gelip çykandygynyň subutnamasy bolup durýar.

2. Atalyk (enelik) barada jedel gozgamak, ýagny çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilen, çaganyň ata-enesi (olaryň biri) hakynda maglumatlar barada jedel gozgamak, kazyýet tertibinde geçirilýär.

3. Çaganyň kakasy (ejesi) hökmünde ýazylan adam ýa-da çaganyň hakyky kakasy (ejesi) bolup durýan adam, on sekiz ýaşyna ýeten mahalynda çaganyň özi, ejesi (kakasy) ölen halatynda ýa-da ol ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilende çaganyň hossary (howandary), kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen atanyň (enäniň) howandary, çaga eklenjinde durýan adamyň, çaganyň ejesiniň äri (öňki äri) geçirilen ýazgy barada kazyýet tertibinde jedel gozgamaga haklydyrlar.

4. Öz arzasy ýa-da bilelikdäki arza boýunça çaganyň kakasy (ejesi) diýlip ýazylan adam, eger arzanyň berlen pursatynda özüniň hakykatda bu çaganyň kakasy (ejesi) bolup durmaýandygy oňa mälim bolan bolsa, atalyk (enelik) barada jedel gozgamaga hakly däldir.

5. Donoryň kömegi bilen öz aýalyny emeli tohumlandyrmaga razylyk beren är ondan doglan çaganyň kakasy diýlip ýazylýar we geçirilen ýazgy barada kazyýet tertibinde jedel gozgamaga hakly däldir.

 

75-nji madda. Biri-biri bilen nikada durmaýan ata- eneden doglan çaganyň hukuklary we borçlary

 

Şu Kodeksiň 68-nji maddasynyň üçünji böleginde we 69-73-nji maddalarynda göz öňünde tutulan tertipde atalygy anyklanylanda, biri-biri bilen nikada durmaýan ata-eneden doglan çaga hem ata-enesi we olaryň garyndaşlary babatda, biri-biri bilen nikada durýan adamlardan doglan çaganyňky ýaly hukuklara we borçlara eýedir.

 

76-njy madda. Familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgeden adamyň çagasynyň dogluş hakynda nama ýazgysyna üýtgetmeler girizmek

 

1. On sekiz ýaşyna ýetmedik çaganyň ata-enesi tarapyndan familiýasy, ady we atasynyň ady üýtgedilende çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda onuň ata-enesi hakynda maglumatlar üýtgedilýär.

2. On sekiz ýaşyna ýeten adamyň dogluş hakynda nama ýazgysynda ata-enesi hakynda maglumatlar onuň arzasy boýunça raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylaryna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek üçin şu Kodeksde bellenilen tertipde üýtgedilýär.

3. Ata-enesiniň ikisiniň familiýasy we on sekiz ýaşyna ýetmedik çaganyň kakasynyň ady üýtgedilende çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda çaganyň familiýasy we atasynyň ady üýtgedilýär.

4. On sekiz ýaşyna ýetmedik çaganyň ata-enesinden biri familiýasyny üýtgedende, bu çaganyň familiýasy - ata-enesiniň ylalaşygy boýunça, şeýle ylalaşyk bolmadyk mahalynda bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasynyň görkezmesi boýunça üýtgedilip bilner.

5. Ata-enesiniň familiýasynyň we (ýa-da) kakasynyň adynyň üýtgedilmegi bilen baglanyşykly on sekiz ýaşyna ýeten adamyň familiýasyny we (ýa-da) atasynyň adyny üýtgetmek şu Kodeksde bellenilen familiýanyň, adyň, atasynyň adynyň üýtgedilendiginiň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň tertibine laýyklykda geçirilýär.

6. On sekiz ýaşyna ýetmedik çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilen üýtgetmeleriň esasynda täze dogluş hakynda şahadatnama berilýär.

 

12-nji bap. Çaganyň hukuklary

 

77-nji madda. Çaganyň hukuklarynyň deňligi

 

1. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ähli çagalaryň, olaryň özleriniň we ata-eneleriniň milletine, teniniň reňkine, jynsyna, diline, dine garaýşyna, gelip çykyşyna, emläk ýa-da beýleki ýagdaýyna, bilimine we ýaşaýan ýerine, olaryň dogluş ýagdaýlaryna, saglyk ýagdaýyna we beýleki ýagdaýlara garamazdan, deň hukuklary bardyr.

2. Çaganyň özüne berlen ähli hukuklardan we azatlyklardan peýdalanmaga hukugy bardyr. Hukuklaryň we azatlyklaryň durmuşa geçirilmegi çaganyň ömri, saglygy, terbiýesi we sagdyn ösmegi üçin zyýanly netijelere getirmeli däldir.

3. Çaganyň hukugynyň deňligi Türkmenistanyň kanunlary, şu Kodeks we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary, şeýle hem halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalary bilen kepillendirilýär.

 

78-nji madda. Çaganyň maşgalada ýaşamaga we terbiýelenmäge bolan hukugy

 

1. Çaganyň maşgalada öz ata-enesi bilen bilelikde ýaşamaga hukugy bardyr.

Çaga Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda onuň isleginiň tersine ata-enesinden aýralyga sezewar edilip bilinmez.

2. Çaganyň, eger munuň özi onuň iň gowy bähbitlerine garşy gelmeýän bolsa, maşgalada ýaşamaga we terbiýelenmäge, öz ata-enesini bilmäge, olar tarapyndan alada edilmäge, olar bilen bilelikde ýaşamaga, öz ata-enesi tarapyndan terbiýelenmäge, asudalykda we hemmetaraplaýyn ösmäge, özüniň ynsan mertebesine hormat goýulmagyna hukugy bardyr.

3. On dört ýaşyna ýetmedik çaganyň ýa-da hossarlykda (howandarlykda) durýan adamyň ýaşaýan ýeri diýip, onuň ata-enesiniň, perzentlige alanlaryň, hossaryň (howandaryň) ýaşaýan ýeri ykrar edilýär.

4. Ata-enesi (olaryň biri) bilen bilelikde ýaşamaýan çaganyň, olar (olaryň biri) bilen şahsy gatnaşyklary saklamaga, eger munuň özi çaga, perzentlige almagyň syryna zyýan (zelel) ýetirmese, olar hakynda maglumat almaga hukugy bardyr.

Döwlet we onuň degişli edaralary maşgalanyň birleşmegine ýardam edýärler.

5. Ata-enesi ölen, ata-enesi ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen, ata-enesi syrkawlan, olar uzak wagtlap bolmadyk, ata-enelik hukuklaryndan çäklendirilen ýa-da eger-de başga esasly sebäplere görä çaga ata-enesiniň howandarlygyndan galan halatlarynda, çaganyň maşgalada terbiýelenmäge bolan hukugy şu Kodeksiň 16-njy babynda bellenilen tertipde hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan üpjün edilýär.

(2017-nji ýylyň 4-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 4, 143-nji madda).

 

79-njy madda. Çaganyň ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary bilen gatnaşyk saklamaga we Türkmenistandan gitmäge bolan hukugy

 

1. Çaganyň (şol sanda perzentlige alnanyň) ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary, şol sanda Türkmenistanyň çäginden daşynda ýaşaýanlar bilen hem, gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr. Ata-enesiniň nikasyny bozmagy, onuň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi ýa-da ata-enesiniň aýry ýaşamagy çaganyň hukugyna täsir etmeýär.

2. Çaganyň, ata-enesi aýry ýaşaýan halatynda, şol sanda dürli döwletlerde ýaşaýan ata-enesiniň her biri bilen gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr.

3. Çaga Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary bilen gatnaşmak üçin onuň kanuny wekiliniň notarial tertibinde tassyklanan ynanç haty boýunça kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagynda Türkmenistandan olaryň ýanyna gitmäge haklydyr. Kanuny wekili bolmadyk mahalynda çaganyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner.

Çaganyň gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilmegi kazyýete şikaýat edilip bilner.

4. On dört ýaşdan on sekiz ýaşa çenli çaga, ata-enesi (olaryň biri) we ýakyn garyndaşlary bilen bilelikde ýaşamak maksady bilen, olaryň ýanyna hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gitmäge, diňe çaganyň özüniň ýazmaça görnüşde mälim eden we notarial tertibinde güwä geçilen razylygy bolan mahalynda haklydyr.

5. Çaganyň ata-enesi tarapyndan nika bozulan we olar tarapyndan täze nika baglaşylan halatynda, eger munuň özi çaganyň iň gowy bähbitlerine gaşry gelmeýän bolsa, çaganyň Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşaýan öweý kakasy (öweý ejesi) bilen bilelikde ýaşamaga, eger çaganyň öweý kakasy (öweý ejesi) bilen hemişelik ýaşamaga Türkmenistandan başga döwlete gitmek üçin çaganyň ejesiniň (kakasynyň) öňki äriniň (aýalynyň) ýazmaça görnüşde mälim eden we notarial tertibinde güwä geçilen razylygy bar bolsa, hukugy bardyr.

6. Çylşyrymly durmuş ýagdaýynda bolýan çaganyň (tutup saklamak, tussag etmek, tussag astyna almak, bejeriş edarasynda bolmak we ş.m.) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öz ata-enesi (olardan biri) we garyndaşlary bilen gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr.

7. Çagalaryň ata-enesi (olardan biri) we ýakyn garyndaşlary, şol sanda Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýanlar bilen gatnaşyk saklamagyň, şeýle hem hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan çaganyň başga döwlete gitmeginiň meseleleri boýunça düşünişmezlikler kazyýet tertibinde çözülýär.

8. Çaga sport ýaryşlaryna, medeni-köpçülik, aýdym-saz we beýleki çärelere gatnaşmak üçin, şeýle hem syrkawlan halatynda we beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagynda, onuň kanuny wekilleriniň notarial tertibinde tassyklanan ynanç haty boýunça Türkmenistandan gitmäge haklydyr.

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda, çaganyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner.

Çaganyň gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilmegi kazyýete şikaýat edilip bilner.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

80-nji madda. Çaganyň öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga bolan hukugy

 

1. Çaganyň öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga hukugy bardyr. Çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak ata-enesi (olaryň biri) ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar tarapyndan, şu Kodeksde göz öňünde tutulan halatlarda bolsa - hossarlyk we howandarlyk edarasy, prokuror we kazyýet tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Çaganyň ata-enesi (olaryň biri) ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar tarapyndan hyýanatçylyklardan goralmaga hukugy bardyr.

Çaganyň hukuklary we kanuny bähbitleri bozulan mahalynda, şol sanda çagany terbiýelemek, bilim bermek boýunça ata-enesi (olaryň biri) ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar tarapyndan borçlar ýerine ýetirilmedik ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirilmedik mahalynda ýa-da ata-enelik, hossarlyk (howandarlyk) hukuklaryny hyýanatçylykly peýdalananlarynda çaga öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak üçin hossarlyk we howandarlyk edarasyna we beýleki döwlet edaralaryna özbaşdak ýüz tutmaga haklydyr.

3. Çaganyň ömrüne we saglygyna howp salynmagy, onuň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň bozulmalary hakynda özlerine mälim bolan wezipeli adamlar we beýleki raýatlar bu hakda haýal etmän prokurora, şeýle hem çaganyň hakyky ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna habar bermäge borçludyrlar. Şeýle maglumatlar alnanda prokuror, hossarlyk we howandarlyk edarasy haýal etmän çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak boýunça zerur çäreleri görmäge borçludyrlar.

 

81-nji madda. Çaganyň öz pikirini mälim etmäge bolan hukugy

 

1. Çaga maşgalada özüniň iň gowy bähbitlerine täsir edýän islendik mesele çözülende öz pikirini mälim etmäge, şeýle hem islendik kazyýet we administratiw seljerişiň barşynda diňlenilmäge haklydyr.

2. On ýaşyna ýeten çaganyň pikiriniň nazara alynmagy, onuň iň gowy bähbitlerine garşy gelýän ýagdaýlardan başga halatlarda, hökmandyr.

3. Şu Kodeksiň 83-nji, 97-nji, 114-nji, 116-njy, 127-nji maddalarynda göz öňünde tutulan halatlarda hossarlyk we howandarlyk edarasy ýa-da kazyýet ol ýa-da başga çözgüdi, diňe on ýaşyna ýeten çaganyň razylygy bilen kabul edip biler.

 

82-nji madda. Çaganyň indiwiduallyga we onuň saklanylmagyna bolan hukugy

 

1. Çaganyň doglan pursatyndan başlap raýatlygyny, milletini, adyny, atasynyň adyny, familiýasyny we maşgala gatnaşyklaryny goşmak bilen, öz indiwiduallygyny saklamaga hukugy bardyr.

2. Çaganyň ady ata-enesiniň razylygy bilen dakylýar.

3. Çaga atasynyň ady kakasynyň ady boýunça dakylýar, şu Kodeksiň 70-nji maddasynyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan halatda bolsa - çaganyň kakasy diýlip ýazylan adamyň ady boýunça dakylýar.

4. Eger çaganyň kakasy bilen nikada durmaýan ejesiniň islegi boýunça çaganyň kakasy hakynda maglumatlar çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilmeýän bolsa, onda atasynyň ady oňa ejesiniň görkezmesi boýunça dakylyp bilner.

5. Çaganyň familiýasy ata-enesiniň familiýasy bilen kesgitlenilýär.

6. Eger ata-ene umumy familiýany göterýän bolsa, çaga ata-enesiniň familiýasy dakylýar. Ata-enesiniň familiýasy dürli bolanda, şeýle hem ata-enesiniň (olardan biriniň) familiýasy üýtgände, çaga ata-enesiniň razylygy bilen kakasynyň ýa-da ejesiniň familiýasy dakylýar.

Ata-enesiniň islegi boýunça çaga kakasynyň ýa-da atasynyň, ýa-da babasynyň ady boýunça familiýa berlip bilner.

7. Çaganyň ady we (ýa-da) familiýasy babatda ata-enesiniň arasynda ylalaşyk bolmadyk mahalynda ýüze çykan düşünişmezlikler hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan çözülýär.

8. Çaganyň milleti onuň ata-enesiniň milleti bilen kesgitlenilýär. Eger ata-enesiniň milleti dürli bolsa, çaga pasport berlende, milleti onuň islegi boýunça kakasynyň ýa-da ejesiniň milletine görä kesgitlenilýär.

 

83-nji madda. Çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgetmäge bolan hukugy

 

1. Çaganyň familiýasyny, adyny we atasynyň adyny üýtgetmäge hukugy bardyr.

2. Çaga on sekiz ýaşyna ýetýänçä ata-enesiniň bilelikdäki arzasy boýunça hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, çaganyň adynyň üýtgedilmegine, şeýle hem oňa berlen familiýany atanyň (enäniň) beýlekisiniň familiýasy ýa-da çaganyň kakasynyň, atasynyň we babasynyň ady boýunça familiýasynyň üýtgedilmegine rugsat bermäge haklydyr.

Çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgetmek barada arza degişli hossarlyk we howandarlyk edarasyna berilýär. Çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgetmek barada häkimiň karary esasynda degişli RÝNÝ edarasy çaganyň raýat ýagdaýynyň nama ýazgysyna degişli üýtgetmeleri girizýär we täze şahadatnama berýär.

3. On ýaşyna ýeten çaganyň familiýasyny, adyny we atasynyň adyny üýtgetmek diňe onuň razylygy bilen geçirilip bilner.

4. Çaga on sekiz ýaşyna ýetmegi bilen, ol şu Kodeksiň 190-njy maddasynda bellenilen tertipde familiýasyny, adyny we atasynyň adyny özbaşdak üýtgetmäge haklydyr.

5. Şu maddanyň ikinji, üçünji we dördünji böleklerinde görkezilen adamlaryň, eger olara öň atasynyň ady "ogly", "gyzy" diýen sözler goşulyp ýa-da bular goşulman, ilkibaşda çaganyň öz ady, soňra bolsa atasynyň ady ýazylyp ýa-da ýazylman, ýa-da familiýasy ýazylman dakylan bolsa, şu Kodeksiň 82-nji maddasynyň üçünji-ýedinji böleklerinde bellenilen tertipde, olaryň atasynyň adynyň üýtgedilmegine we atasynyň ady ýa-da familýa berilmegine hukuklary bardyr.

6. Ata-enesiniň (olaryň biriniň) familiýasynyň üýtgedilmegi, olaryň on sekiz ýaşyna ýeten çagasynyň familiýasynyň üýtgedilmegine getirmeýär.

7. Nikanyň bes edilmegi ýa-da onuň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi çaganyň familiýasynyň üýtgedilmegine getirmeýär.

8. Eger ata-enesi aýry ýaşaýan bolsa we çaga bilen bile ýaşaýan ata (ene) öz familiýasyny oňa bermek islese, hossarlyk we howandarlyk edarasy bu meseläni çaganyň iň gowy bähbitlerini we atanyň (enäniň) beýlekisiniň pikirini nazara almak bilen çözýär. Atanyň (enäniň) beýlekisiniň ýaşaýan ýerini ýa-da bolýan ýerini anyklamak mümkin bolmasa, ol hossarlyk we howandarlyk edarasyna gelmekden ýüz dönderse, ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilse, kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilse, şeýle hem atanyň (enäniň) beýlekisi çagany terbiýelemäge we ekläp-saklamaga gatnaşmakdan esassyz sebäplere görä ýüz dönderen halatynda, atanyň (enäniň) beýlekisiniň pikirini nazara almak hökman däldir.

9. Eger çaga biri-biri bilen nikada durmaýan adamlardan doglan we atalygy şu Kodeksde göz öňünde tutulan tertipde anyklanylan bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, şeýle haýyş bilen ýüz tutulan pursatynda ejesiniň göterýän familiýasyna görä, onuň familiýasyny üýtgetmäge rugsat bermäge haklydyr.

 

84-nji madda. Çaganyň emläk hukuklary

 

1. Çaganyň öz ata-enesinden (olaryň birinden) we maşgalanyň beýleki agzalaryndan, şu Kodeksiň VI bölüminde bellenilen tertipde we möçberlerde eklenç almaga hukugy bardyr.

2. Çagany ekläp-saklamaga degişli alimentler ata-enesiniň biriniň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň ygtyýaryna gelip gowuşýar we çagany eklemek, terbiýelemek we bilim bermek üçin harçlanylmalydyr.

Kazyýet kämillik ýaşyna ýetmedik we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalary eklap-saklamak üçin alimentleri tölemäge borçly bolan atanyň (enäniň) talap etmegi boýunça tölenmäge degişli alimentleriň pul möçberiniň elli göteriminden köp bolmadyk bölegini, eger munuň özi çagalaryň kadaly eklenip-saklanylmagyna we terbiýelenmegine täsir etmese, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň we zähmete ukypsyz kämillik ýaşyna ýeten çagalaryň adyna karz edarasynda açylýan hasabyna geçirmek hakynda karar çykarmaga haklydyr.

3. Çaganyň öz alan girdejilerine, özüniň peşgeş ýa-da miras almak tertibinde alan emlägine, şeýle hem çaganyň serişdesine alnan islendik başga emläge eýeçilik hukugy bardyr.

Çaganyň eýeçilik hukugy esasynda özüne degişli bolan emlägine ygtyýarlyk etmäge bolan hukugy Türkmenistanyň raýat kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

Çaganyň emlägini dolandyrmak boýunça ygtyýarlyklar ata-enesi tarapyndan amala aşyrylanda olara çaganyň emlägine ygtyýarlyk etmek babatda Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda bellenilen kadalar degişlidir.

4. Çaganyň ata-enesiniň emlägine eýeçilik hukugy ýokdur, ata-enesiniň hem çaganyň emlägine eýeçilik hukugy ýokdur. Bile ýaşaýan ata-ene we çagalar özara razylyk boýunça biri-biriniň emlägine eýelik edip we ondan peýdalanyp bilerler.

5. Ata-enäniň we çagalaryň umumy eýeçilik hukugy ýüze çykan halatynda, olaryň bu eýeçilige eýelik we ygtyýarlyk etmäge, ondan peýdalanmaga bolan hukuklary Türkmenistanyň raýat kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

 

85-nji madda. Çaganyň göwnejaý terbiýelenmäge bolan hukuklaryny goramak

 

1. Çagany maşgalada terbiýelemek çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini göwnejaý ýagdaýda üpjün etmekde ileri tutulýan görnüş diýlip ykrar edilýär we diňe Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça bes edilip bilner.

2. Çaganyň mertebesiniň kemsidilmegine, gorkuzylmagyna, beden temmisiniň berilmegine, onuň ruhy ýa-da beden saglygyna zyýan (zelel) ýetirýän beýleki agyrynyň ýetirilmegine ýol berilmeli däldir.

3. Döwlet ata-enesiniň howandarlygyndan galan çaganyň terbiýelenmeginiň maşgala görnüşini - perzentlige alynmagyny, hossar ýa-da howandar bellenilmegini üpjün edýär ýa-da doly döwlet üpjünçiliginde ony degişli çagalar edarasyna, durmuş hyzmaty edarasyna ýa-da beýleki edara kabul edýär.

4. Döwlet çaganyň ata-enesi (olardan biri) ýa-da ol hakda terbiýe we alada üçin jogapkärçilik çekýän beýleki adamlar tarapyndan onuň bilen ýaramaz çemeleşmegiň islendik görnüşlerinden goragy üpjün edýär, hossarlygyň (howandarlygyň) talaba laýyk şertleri üçin degişli gözegçilik barlagyny amala aşyrýar.

 

13-nji bap. Ata-enäniň hukuklary we borçlary

 

86-njy madda. Ata-enäniň hukuklarynyň we borçlarynyň deňligi

 

1. Ata-enäniň öz çagalary babatda deň hukuklary we borçlary bardyr.

2. Ata-enäniň arasyndaky nika bozulan halatynda hem öz çagalary babatda deň hukuklary we borçlary bardyr.

3. Şu bapda göz öňünde tutulan ata-enelik hukuklary çagalar doly kämillik ukybyna eýe bolan halatynda bes edilýär.

 

87-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enäniň hukuklary

 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enäniň çaga bilen bilelikde ýaşamaga we onuň terbiýesine gatnaşmaga hukugy bardyr.

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-ene öz çagasy babatda ata-enelik hukuklaryny özbaşdak amala aşyrmaga haklydyr.

3. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-ene on sekiz ýaşyna ýetýänçäler, çaga onuň kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enesi bilen bilelikde çagany terbiýelemek üçin hossar bellenilip bilner, şu Kodeksiň 15-nji maddasynyň üçinji bölegine laýyklykda doly möçberde kämillik ukybyna eýe bolunan halatlary muňa degişli däldir. Çaganyň hossary bilen kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enäniň arasynda ýüze çykýan düşünişmezlikler hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan çözülýär.

4. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enäniň umumy esaslarda öz atalygyny (eneligini) ykrar etmäge ýa-da jedel gozgamaga, şeýle hem öz çagalary babatda atalygynyň anyklanylmagyny talap etmäge Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hukugy bardyr.

 

88-nji madda. Ata-enäniň çaga babatda hukuklary we borçlary

 

1. Çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak olaryň ata-enesiniň üstüne ýüklenilýär.

2. Ata-ene çaganyň kanuny wekilleri bolmak bilen, üçünji taraplar bilen gatnaşyklarda, şol sanda derňewde we kazyýetde onuň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goraýarlar.

3. Eger hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan ata-enesi bilen çaganyň bähbitleriniň arasynda düşünişmezlikleriň bardygy anyklanylsa, ata-ene çaganyň bähbitlerine wekilçilik etmäge hakly däldir. Ata-enesi bilen çaganyň arasynda düşünişmezlikler bolan halatynda hossarlyk we howandarlyk edarasy onuň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak üçin wekil bellemäge borçludyr.

4. Ata-enäniň öz çagasyny terbiýelemäge, onuň indiwiduallygyny, ýaşyny we jynsyny nazara almak bilen oňa hossarlyk etmäge, onuň saglygy, beden, psihiki, ruhy we ahlak taýdan ösüşi barada alada etmäge, zähmete taýýarlamaga, ony kanunlara, taryhy we milli dep-dessurlara sarpa goýmaklyga uýgunlaşdyrmaga hukugy bardyr we borçludyrlar. Ata-enäniň çagany terbiýelemekde ähli başga adamlardan artykmaç hukugy bardyr.

Ata-ene çaganyň ýaşyny we hukuk ukyplylygyny nazara almak bilen, çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini durmuşa geçirmäge we goramaga gönükdirilen özbaşdak hereketleri amala aşyrmagynda oňa ýardam edýär.

5. Ata-ene çagalarynyň umumy orta bilim almagyny üpjün etmäge borçludyr. Olaryň öz çagalarynyň pikirini nazara almak bilen, bilim edarasyny we olary okatmagyň görnüşini saýlamaga hukugy bardyr.

6. Ata-eneler çaganyň terbiýesi we ösüşi üçin jogapkärçilik çekýärler.

 

89-njy madda. Ata-enelik hukuklaryny amala aşyrmak

 

1. Ata-enelik hukuklary çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy amala aşyrylyp bilinmez. Çaganyň iň gowy bähbitlerini üpjün etmek onuň ata-enesiniň aladasynyň esasy bolup durýar.

2. Ata-ene ata-enelik hukuklaryny amala aşyranda çaganyň beden we psihiki saglygyna, onuň ahlak taýdan ösüşine zyýan (zelel) ýetirmeli däldir. Çagany terbiýelemegiň usullarynda ynsan mertebesini peseldýän äsgermezçilikli, ýowuz, gödek çemeleşmegi, çagany kemsitmekligi ýa-da ezmekligi aradan aýyrmalydyr.

Çaganyň iň gowy bähbitlerine zyýan (zelel) ýetirýän ata-ene Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýär.

3. Çagany terbiýelemäge we bilim bermäge degişli ähli meseleler ata-ene tarapyndan olaryň özara ylalaşygy boýunça çaganyň iň gowy bähbitlerini we pikirini nazara almak bilen çözülýär. Ata-ene (olaryň biri) öz arasynda düşünişmezlik bolan mahalynda, olaryň çözülmegi üçin hossarlyk we howandarlyk edarasyna ýa-da kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

4. Ata-ene aýry ýaşan mahalynda çaganyň ýaşaýan ýeri ata-enesiniň ylalaşygy bilen kesgitlenilýär. Ylalaşyk bolmadyk mahalynda ata-enäniň arasyndaky jedel çaganyň iň gowy bähbitlerini we pikirini nazara almak bilen kazyýet tarapyndan çözülýär. Şunda kazyýet çaganyň ata-enesiniň her birine, doganlaryna ysnyşyklylygyny, ata-enesiniň her biriniň we çaganyň arasyndaky bar bolan gatnaşyklary, çaganyň terbiýesi we ösmegi üçin zerur şertleri döretmek mümkinçiligini (käri, ata-enäniň işiniň düzgünini, ata-enäniň maddy we maşgala ýagdaýyny we başgalary) nazara alýar.

 

90-njy madda. Aýratyn ýaşaýan atanyň (enäniň) çagany terbiýelemäge gatnaşmagy

 

1. Çagadan aýry ýaşaýan ata (ene) ony terbiýelemäge, çaganyň bilim almagyna gatnaşmaga hukugy bardyr we borçludyr hem-de onuň bilen gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr. Çaga ýanynda ýaşaýan atasy (enesi), atanyň (enäniň) beýlekisine çaga bilen gatnaşyk saklamaga we onuň terbiýelenmegine gatnaşmaga päsgel bermäge hakly däldir.

2. Eger ata-ene çagadan aýry ýaşaýan atanyň (enäniň) çaganyň terbiýesine gatnaşmagy barada ylalaşyga gelip bilmese, onda bu tertip ata-enäniň gatnaşmagynda we çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Eger şeýle gatnaşmak çaganyň beden we psihiki saglygyna, ahlak taýdan ösmegine zyýan ýetirýän bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasy çagadan aýry ýaşaýan atany (enäni) onuň bilen gatnaşyk saklamak hukugyndan anyk möhlete çäklendirip biler.

4. Haçan-da ata (ene) hossarlyk we howandarlyk edarasynyň kararyny ýerine ýetirmeýän bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasy, şeýle hem atanyň (enäniň) her biri kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

5. Kazyýetiň çözgüdi ýerine ýetirilmedik mahalynda günäkär ata (enä) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan çäreler ulanylýar.

6. Günäkär ata (ene) tarapyndan kazyýetiň çözgüdi bilkastdan ýerine ýetirilmedik mahalynda, aýratyn ýaşaýan ata (ene), çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara alyp, çaganyň özüne berilmegi hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

7. Çagadan aýry ýaşaýan atanyň (enäniň) durmuş hyzmaty edaralaryndan we beýleki edaralardan öz çagasy hakynda maglumat almaga hukugy bardyr. Diňe ata (ene) tarapyndan çaganyň ömri we saglygy üçin howp abanan mahalynda maglumat bermekden ýüz dönderilip bilner. Maglumat bermekden ýüz dönderilmegi barada kazyýete şikaýat edilip bilner.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

91-nji madda. Atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň, doganlarynyň, şeýle hem beýleki garyndaşlarynyň çaga bilen gatnaşyk saklamaga bolan hukugy

 

1. Atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň, doganlarynyň, şeýle hem beýleki garyndaşlarynyň çaga bilen gatnaşyk saklamaga hukugy bardyr.

2. Ata-ene (olaryň biri) çaganyň garyndaşlaryna onuň bilen gatnaşyk saklamaga mümkinçilik bermekden ýüz öwren halatynda, hossarlyk we howandarlyk edarasy ata-enäni (olaryň birini) şeýle gatnaşygy saklamaga päsgel bermezlige borçly edip biler.

3. Eger ata-ene (olaryň biri) hossarlyk we howandarlyk edarasynyň çözgüdine tabyn bolmasalar, çaganyň garyndaşlary ýa-da hossarlyk we howandarlyk edarasy çaga bilen gatnaşyk saklamaga berilýän päsgelçilikleri aýyrmak hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr. Kazyýet jedeli çaganyň iň gowy bähbitlerini we pikirini nazara almak bilen çözýär.

4. Kazyýetiň çözgüdi ýerine ýetirilmedik halatynda günäkär ata (enä) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan çäreler ulanylýar.

 

92-nji madda. Ata-enelik hukuklarynyň goralmagy

 

1. Ata-eneler çagany, muňa kanuny esaslar ýa-da kazyýetiň çözgüdi bolmazdan, ony ýanynda saklaýan islendik adamdan çaganyň gaýtarylyp berilmegini talap etmäge haklydyrlar. Jedel ýüze çykan halatynda ata-eneler öz hukuklarynyň goralmagy üçin kazyýete ýüz tutmaga haklydyrlar.

Kazyýet bu talaplara garanda çaganyň pikirini nazara almak bilen, eger çaganyň ata-enesine berilmegi çaga zyýan (zelel) ýetirer diýen netijä gelse, ata-enesiniň hak islegini kanagatlandyrmakdan ýüz döndermäge haklydyr.

2. Eger kazyýet ata-enesiniň, çagany saklaýan adamyň, onuň göwnejaý terbiýelenmegini we ösüşini üpjün etmäge ýagdaýynyň ýokdugyny anyklasa, onda çaga hossarlyk we howandarlyk edarasyna  berilýär.

 

93-nji madda. Ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek üçin esaslar

 

Ata-ene (olaryň biri) şu ýagdaýlarda ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilip bilner, ýagny olar:

1) esasly sebäp bolmazdan, çaganyň dogluşy bolup geçen saglygy goraýyş edarasyndan ýa-da beýleki edaradan öz çagasyny almakdan ýüz dönderseler;

2) ata-enelik borçlaryny ýerine ýetirmekden ýüz dönderseler ýa-da öz ata-enelik hukuklaryndan hyýanatçylykly peýdalansalar;

3) çaga ýowuz çemeleşseler, oňa fiziki we (ýa-da) psihiki zorluk ulansalar;

4) özleriniň ahlaksyz hereketleri bilen çaga zyýanly täsir etseler;

5) arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da toksikomaniýadan ejir çekýän bolsalar;

6) öz çagasynyň ýa-da äriniň (aýalynyň) ömrüne we saglygyna garşy bilkastlaýyn jenaýat etseler.

 

94-nji madda. Ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda işe garamagyň tertibi

 

1. Ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek kazyýet tertibinde geçirilýär.

2. Kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri baradaky topar, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işleri baradaky gulluk, hossarlyk we howandarlyk edarasy ýa-da çaganyň hukuklaryny goramak borjy ýüklenen edara, şeýle hem prokuror ata-enäniň (olaryň biriniň) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyrlar. Şeýle hem ata-eneleriň biri ýa-da olaryň ornuny tutýan adam atanyň (enäniň) beýlekisini ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

3. Ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda işe garalanda, hossarlyk we howandarlyk edarasynyň wekiliniň gatnaşmagy hökmandyr.

4. Ata-enäni (olardan birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda işe garanda, kazyýet şonuň bilen bir wagtda şol çözgüdi çykaranda, çagany ekläp-saklamak üçin aliment tutup almak baradaky meseläni çözýär.

5. Eger kazyýet ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda işe garanda, ata-enäniň (olaryň biriniň) hereketlerinde jenaýat alamatlaryny ýüze çykarsa, ol bu hakda prokurora habar berýär ýa-da jenaýat işini gozgaýar.

6. Kazyýet ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda kazyýetiň çözgüdi kanuny güýje girenden soň, üç iş gününiň içinde bu çözgütden göçürmäni çaganyň dogluşynyň döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki RÝNÝ edarasyna, ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen adamyň ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna, durmuş taýdan üpjünçilik edarasyna ibermäge borçludyr.

(2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 166-njу madda).

 

95-nji madda. Ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmegiň netijeleri

 

1. Ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen ata-ene (olaryň biri) özleriniň ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen çaga bilen garyndaşlyk faktyna esaslanan ähli hukuklaryny, şol sanda şu Kodeksiň 152-nji maddasyna laýyklykda eklenip-saklanylmaga bolan hukugyny, şeýle hem çagalary bolan raýatlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ýeňilliklere we döwlet kömek pullaryna bolan hukugyny ýitirýärler.

2. Ata-enäniň (olaryň biriniň) ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilmegi, olary öz çagasyny ekläp-saklamak borçlaryndan boşatmaýar.

3. Ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen ata-enäniň (olaryň biriniň) mundan beýläk çaga bilen bile ýaşamagy hakynda mesele kazyýet tertibinde çözülýär.

4. Ata-enesi (olaryň biri) ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen çaga ýaşaýyş jaýyna bolan eýeçilik hukugyny we (ýa-da) ýaşaýyş jaýyndan peýdalanmak hukugyny saklap galýar, şeýle hem ata-ene (olaryň biri) bilen garyndaşlyk faktyna ýa-da garyndaşlygyna esaslanan emläk hukuklaryny, şol sanda miras almaga bolan hukugyny saklap galýar.

5. Ata-enäniň ikisi hem (olaryň biri) ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilende ýa-da çagany atanyň (enäniň) beýlekisine bermek mümkinçiligi bolmadyk halatynda çaga hossarlyk we howandarlyk edarasyna berilýär.

6. Çaganyň ata-enesi (olaryň biri) ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen halatynda onuň perzentlige alynmagyna kazyýet tarapyndan ata-enesini (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda çözgüt çykarylan gününden başlap bir ýyl geçenden soň  ýol berilýär.

 

96-njy madda. Ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen ata-enäniň çaga bilen duşuşmagy

 

Ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen ata-enäniň haýyşy boýunça hossarlyk we howandarlyk edarasy, hossary (howandary) ýa-da çaganyň bolýan edarasynyň administrasiýasy, eger çaganyň ata-enesi bilen duşuşmagy oňa zyýanly täsir etmese, şeýle hem çaga perzentlige alynmadyk bolsa, olara çaga bilen duşuşmaga rugsat berip bilerler.

 

97-nji madda. Ata-enäniň (olaryň biriniň) ata-enelik hukuklarynyň dikeldilmegi

 

1. Ata-ene (olaryň biri), eger özlerini alyp baryşlaryny, durmuşa we çaganyň terbiýesine bolan garaýyşlaryny üýtgeden bolsalar, olaryň ata-enelik hukuklary dikeldilip bilner.

2. Ata-enäniň (olaryň biriniň) ata-enelik hukuklaryny dikeltmek ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen atanyň (enäniň) ýa-da prokuroryň hak islegi boýunça kazyýet tertibinde geçirilýär. Ata-enelik hukuklaryny dikeltmek hakynda işe hossarlyk we howandarlyk edarasynyň wekiliniň gatnaşmagynda garalýar.

3. Ata-enäniň (olaryň biriniň) ata-enelik hukuklarynyň dikeldilmegi hakynda hak islegi bilen bir wagtda çagany ata-enesine (olaryň birine) gaýtaryp bermek hakynda talaba garalyp bilner.

4. Kazyýet çaganyň pikirini nazara almak bilen, eger ata-enelik hukuklarynyň dikeldilmegi çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy gelýän bolsa, ata-enelik hukuklaryny dikeltmek hakynda ata-enäniň (olaryň biriniň) hak islegini kanagatlandyrmakdan ýüz döndermäge haklydyr.

On ýaşyna ýeten çaga babatda ata-enesiniň (olaryň biriniň) ata-enelik hukuklarynyň dikeldilmegi diňe ol çaganyň razylygy bilen geçirilip  bilner.

5. Eger çaga perzentlige alnan bolsa we perzentlige almak şu Kodeksiň 123-nji, 128-nji maddalaryna laýyklykda hakyky däl diýlip ykrar edilmedik ýa-da ýatyrylmadyk bolsa, ata-enelik hukuklarynyň dikeldilmegine ýol berilmeýär.

(2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 166-njу madda).

 

98-nji madda. Ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegi

 

1. Kazyýet çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmezden (ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek), çagany ata-enesinden (olaryň birinden) almak hakynda çözgüt çykaryp biler.

2. Eger çaganyň ata-enesi (olaryň biri) bilen bile bolmagy ata-enä (olaryň birine) bagly bolmadyk ýagdaýlar (psihiki bozulma ýa-da başga dowamly kesel, agyr ýagdaýlaryň bolmagy we ş.m.) sebäpli çaga üçin howply bolsa, ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegine ýol berilýär.

Eger çagany ata-enesi (olaryň biri) bilen goýmak, olaryň özüni alyp barşy sebäpli, çaga üçin howply bolýan bolsa, ýöne ata-enesini (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek üçin ýeterlik esas bolmadyk halatynda hem ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegine ýol berilýär. Eger ata-ene (olaryň biri) özüni alyp barşyny üýtgetmese, hossarlyk we howandarlyk edarasy ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek hakynda kazyýet tarapyndan çözgüt çykarylandan alty aý geçenden soň, ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda kazyýete hak islegini bildirmäge borçludyr.

Hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, bu möhlet geçmezinden öň ata-enäni (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda hak islegini bildirmäge haklydyr.

3. Ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek hakynda hak islegi çaganyň ýakyn garyndaşlary, Türkmenistanyň kanunçylygy bilen çaganyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak boýunça borç ýüklenen edaralar we guramalar tarapyndan şu Kodeksiň 80-nji maddasyna laýyklykda, şeýle hem prokuror tarapyndan bildirilip bilner.

4. Ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek hakynda işe hossarlyk we howandarlyk edarasynyň wekiliniň gatnaşmagynda garalýar.

5. Ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek hakynda işe garalanda, kazyýet çagany ekläp-saklamak üçin ata-enesinden (olaryň birinden) aliment almak hakynda meseläni çözýär.

6. Çaganyň ömrüne ýa-da saglygyna howp abanýan aýratyn halatlarda hossarlyk we howandarlyk edarasy ata-eneden (olaryň birinden) ýa-da çagany terbiýeleýän beýleki adamlardan çagany gaýra goýmazdan almak hakynda çözgüt kabul etmäge haklydyr.

Şu halatlarda hossarlyk we howandarlyk edarasy haýal etmän prokurora habar bermäge we şeýle çözgüt çykarylandan soň, ýedi senenama gününden gijä galman ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek ýa-da ata-enesini (olardan birini) ata-enelik hukuklaryndan mahrum etmek hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga borçludyr.

7. Kazyýet ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek hakynda kazyýetiň çözgüdi kanuny güýje giren gününden soň üç iş gününiň dowamynda kazyýetiň çözgüdinden göçürmäni çaganyň dogluşynyň döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki RÝNÝ edarasyna, ata-enelik hukuklary çäklendirilen adamyň ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna, durmuş taýdan üpjünçilik edarasyna ibermäge borçludyr.

(2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 166-njу madda).

 

99-njy madda. Ata-enelik hukuklaryny çäklendirmegiň netijeleri

 

1. Ata-enelik hukuklary kazyýet tarapyndan çäklendirilen ata-ene (olaryň biri) özüniň çagany terbiýelemek hukugyny, şeýle hem çagalary bolan raýatlar üçin bellenilen ýeňilliklere we döwlet kömek pullaryna bolan hukugyny ýitirýär.

2. Ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegi ata-eneleri (olaryň birini) çagany ekläp-saklamak boýunça borçlaryndan boşatmaýar.

3. Ata-enesi (olaryň biri) ata-enelik hukuklaryndan çäklendirilen çaga ýaşaýyş jaýyna bolan eýeçilik hukugyny we (ýa-da) ýaşaýyş jaýyndan peýdalanmak hukugyny saklap galýar, şeýle hem ata-enesi (olaryň biri) we beýleki garyndaşlary bilen garyndaşlyk faktyna esaslanan emläk hukuklaryny, şol sanda miras almaga bolan hukugyny saklap galýar.

4. Ata-enesiniň ikisiniň hem ata-enelik hukuklary çäklendirilen halatynda çaga hossarlyk we howandarlyk edarasyna berilýär.

5. Ata-enelik hukuklary kazyýet tarapyndan çäklendirilen ata-enä (olaryň birine), eger çaga zyýanly täsir etmese, çaga bilen gatnaşykda bolmaga rugsat berlip bilner. Ata-enäniň (olaryň biriniň) çaga bilen gatnaşykda bolmagyna hossarlyk we howandarlyk edarasynyň ýa-da çaganyň hossarynyň (howandarynyň) ýa-da çaganyň bolýan edarasynyň administrasiýasynyň razylygy bilen ýol berilýär.

 

100-nji madda. Ata-enelik hukuklaryny çäklendirmegiň ýatyrylmagy

 

1. Ata-enelik hukuklaryny çäklendirmegiň ýatyrylmagy kazyýet tertibinde geçirilýär.

2. Ata-enelik hukuklary çäklendirilen adam ata-enelik hukuklaryny çäklendirmegi ýatyrmak hakynda hak islegini bildirmäge haklydyr.

3. Eger, ata-eneleri (olaryň birini) ata-enelik hukuklaryny çäklendirmek üçin esas bolan sebäpler aradan aýrylan bolsa, kazyýet çagany ata-enesine (olaryň birine) gaýtaryp bermek we ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegini ýatyrmak hakynda çözgüt çykaryp biler.

4. Kazyýet çaganyň iň gowy bähbitlerini we pikirini nazara almak bilen, çaganyň ata-enesine (olaryň birine) gaýtarylyp berilmegi onuň iň gowy bähbitlerine garşy gelýän bolsa, ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegini ýatyrmak hakynda hak islegini kanagatlandyrmakdan ýüz döndermäge haklydyr.

 

101-nji madda. Çagany terbiýelemek bilen baglanyşykly jedellere garamak

 

1. Çagany terbiýelemek bilen baglanyşykly jedellere kazyýet tertibinde garalýar.

2. Çaganyň terbiýesi bilen baglanyşykly jedellere garalanda, çagany goramak boýunça hak isleginiň kim tarapyndan bildirilendigine garamazdan, hossarlyk we howandarlyk edarasy işe gatnaşmaga çekilmelidir.

3. Hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň we ony terbiýelemäge dalaş edýän adamyň (adamlaryň) durmuş şertlerini barlamaga we barlagyň ykrarnamasyny kazyýete bermäge borçludyr.

(2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 166-njу madda).

 

102-nji madda. Çaganyň terbiýesi bilen baglanyşykly iş boýunça kazyýetiň çözgüdini ýerine ýetirmek

 

1. Çaganyň terbiýesi bilen baglanyşykly iş boýunça kazyýetiň çözgüdini ýerine ýetirmek Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kanunçylygynda bellenilen tertipde kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan geçirilýär.

Eger ata (ene) (howandarlygynda çagany saklaýan başga adam) kazyýetiň çözgüdiniň ýerine ýetirilmegine päsgel berse, oňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan çäreler ulanylýar.

2. Çagany almak we ony başga adama (adamlara) bermek bilen baglanyşykly çözgütleriň mejbury ýerine ýetirilmegi hossarlyk we howandarlyk edarasynyň wekiliniň hökmany gatnaşmagynda we çaganyň berilýän adamynyň (adamlarynyň) gatnaşmagynda, zerur halatlarda bolsa ‒ içeri işler edarasynyň wekiliniň gatnaşmagynda geçirilmelidir.

3. Çaganyň iň gowy bähbitlerine zyýan (zelel) ýetirmezden onuň berilmegi barada kazyýetiň çözgüdini ýerine ýetirmäge mümkinçilik bolmasa, çaga kazyýetiň kesgitnamasy boýunça degişli çagalar edarasyna, durmuş hyzmaty edarasyna ýa-da beýleki edara wagtlaýyn ýerleşdirilip bilner.

(2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 166-njу madda).

 

V BÖLÜM. ATA-ENESINIŇ HOWANDARLYGYNDAN

GALAN ÇAGALARY TERBIÝELEMEGIŇ GÖRNÜŞLERI

 

14-nji bap. Ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalary ýüze

çykarmak we ýerleşdirmek. Ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalaryň merkezleşdirilen hasaba alynmagy

 

103-nji madda. Ata-enesiniň howandarlygyndan galan çagalaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagy

 

1. Çagalaryň ata-eneleri ölende, olar ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilende, olaryň ata-enelik hukuklary çäklendirilende, ata-eneleri kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilende, ata-eneleri syrkawlanda, olar uzak wagtlap bolmadyk mahalynda, ata-eneler öz çagalaryny terbiýelemekden we olaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramakdan, şol sanda öz çagalaryny degişli çagalar edaralaryndan, durmuş hyzmaty edaralaryndan ýa-da beýleki edaralardan almakdan ýüz dönderen halatlarynda, şeýle hem çagalaryň ata-eneleriniň howandarlygyndan galýan başga halatlarynda, olaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň üstüne ýüklenilýär.

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan başga, ýuridik we fiziki şahslara ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalary ýüze çykarmak we ýerleşdirmek boýunça işi alyp barmagyna ýol berilmeýär.

 

104-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalary ýüze çykarmak we hasaba almak

 

1. Hossarlyk we howandarlyk edaralary ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar hakda maglumatlary alan gününden başlap üç iş gününiň dowamynda olaryň durmuş şertlerini barlamaga we olaryň ata-eneleriniň howandarlygynyň ýa-da garyndaşlarynyň howandarlygynyň ýokdugynyň fakty ýüze çykarylanda, olary ýerleşdirmek hakynda mesele çözülýänçä, çaganyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmäge borçludyrlar.

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalary ýüze çykarýarlar, şeýle çagalary hasaba alýarlar, olaryň hasabyny ýöredýärler, lukmançylyk gözden geçirilişini guraýarlar we olaryň saklanyşynyň, terbiýelenişiniň we bilim alşynyň şertlerine, olaryň saglyk ýagdaýyna gözegçiligi alyp barýarlar, çagalaryň ata-eneleriniň howandarlygyndan galmagynyň anyk ýagdaýlaryndan ugur alyp, şeýle çagalary ýerleşdirmegiň görnüşlerini şu Kodeksiň 105-nji maddasyna laýyklykda saýlap alýarlar.

3. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň bolýan degişli çagalar edaralarynyň, durmuş hyzmaty edaralarynyň we beýleki edaralaryň ýolbaşçylary çagany terbiýelemek üçin maşgala berip boljakdygy mälim bolan gününden başlap, ýedi gün möhletde bu barada şol edaranyň ýerleşýän ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna habar bermäge borçludyrlar.

4. Hossarlyk we howandarlyk edarasy şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen maglumatlaryň gelip gowşan gününden başlap, bir aýyň içinde çagalaryň şu Kodeksiň 105-nji maddasyna laýyklykda ýerleşdirilmegini üpjün edýär.

Hossarlyk we howandarlyk edarasy hakyky bolýan ýerinde maşgalalara terbiýelemek üçin çagalary bermek mümkin bolmasa, merkezleşdirilen hasaby ýöretmek we geljekde çagalary Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň maşgalalaryna terbiýelemeklige bermek üçin ýerleşdirilmegine ýardam etmek maksady bilen şeýle çagalar barada maglumatlary haýal etmän welaýat ýa-da welaýat hukukly şäherleriň häkimliklerine iberýärler.

5. Welaýat ýa-da welaýat hukukly şäherleriň häkimlikleri çagalar hakynda görkezilen maglumatlaryň gelip gowşan gününden başlap bir aýyň içinde Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň maşgalalaryna, ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň edaralaryna, durmuş hyzmaty edaralaryna we beýleki edaralara olaryň ýerleşdirilmegini gurnaýarlar.

6. Ata-eneleriň howandarlygyndan galan çagalaryň merkezleşdirilen hasabyny ýöretmegiň, şeýle çagalar hakynda maglumatlary peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

105-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň ýerleşdirilmeginiň görnüşleri

 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar ýakyn garyndaşlaryna, maşgala perzentlige, hossarlyga (howandarlyga), şeýle mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda - ýetim çagalar ýa-da ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar edaralaryna, durmuş hyzmaty edaralaryna we beýleki edaralara terbiýelenmäge berilmäge degişlidir.

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary şeýle çagalary terbiýelemäge dalaş edýän adamyň (adamlaryň) ýaşaýyş jaý we maddy şertlerini, onuň (olaryň) ahlaklylygy berjaý edişini we başga şertleri barlamaga, eger bu çaganyň iň gowy bähbitlerine garşy gelmeýän bolsa, şeýle çagalar ýerleşdirilende nazara alnyp bilinjek barlagyň ykrar hatyny düzmäge borçludyrlar. Şunda çagalaryň etniki gelip çykyşy, olaryň belli bir dine we medeniýete degişliligi, ene dili, çagalaryň terbiýesinde we biliminde dowamlylygyň üpjün edilmeginiň mümkinçiligi göz öňünde tutulmalydyr.

3. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalar şu maddanyň birinji böleginde görkezilen maşgalalara ýa-da edaralara ýerleşdirilýänçä, çagalaryň hossarynyň (howandarynyň) ýerine ýetirmeli borçlary wagtlaýynça hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň üstüne ýüklenilýär.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

15-nji bap. Çaganyň perzentlige alynmagy. Çaganyň perzentlige alynmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

106-njy madda. Perzentlige alynmagyna rugsat berilýän çaga

 

1. Perzentlige almak - bu perzentlige alnan çaga bilen ony perzentlige alýanyň arasynda ata-eneler bilen çagalarynyň arasyndaky ýaly hukuklaryň we borçlaryň ýola goýulmagy bilen çaganyň terbiýelenmäge alynmagy.

2. Çaganyň perzentlige alynmagy çagany ýerleşdirmegiň ileri tutulýan görnüşi bolup durýar we oňa diňe kämillik ýaşyna ýetmedik çaga babatda we onuň iň gowy bähbitleri üçin ýol berilýär. Şunda çaganyň özüniň öňki ata-eneleri barada bilmäge hukugy bardyr.

3. Käbir halatlarda, perzentlige alanyň we perzentlige alynýanyň arasynda ata-ene bilen çaganyň arasyndaky ýaly gatnaşyklaryň hakykatdan hem öň bardygy kazyýet tarapyndan anyklanylsa, kämillik ýaşyna ýetenden soň hem adamy perzentlige almak geçirilip bilner.

 

107-nji madda. Perzentlige almaga hukugy bolan adamlar

 

1. Perzentlige alýanyň maşgalasynda çaganyň kadaly ösmegi, terbiýelenmegi we bilim almagy üçin şertler bolan mahalynda çagany perzentlige almaga rugsat berilýär.

2. Kämillik ýaşyna ýeten adamlar perzentlige alýanlar bolup bilerler, olara şular degişli däldir:

1) kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen adamlar;

2) kazyýetiň çözgüdi boýunça ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen ýa-da kazyýet tarapyndan ata-enelik hukuklary çäklendirilen adamlar;

3) kanun tarapyndan öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirmändigi sebäpli, hossaryň (howandaryň) borjuny ýerine ýetirmekden çetleşdirilen adamlar;

4) öňki perzentlige alanlar, eger perzentlige almak olaryň günasi boýunça kazyýet tarapyndan ýatyrylan bolsa;

5) saglyk ýagdaýy boýunça ata-eneleriň hukuklaryny amala aşyryp bilmeýän adamlar. Çaganyň perzentlige alynmagyna, onuň hossarlyga  ýa-da howandarlyga kabul edilmegine ýol berilmeýän keselleriň bolmagynyň sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär;

6) mugallymçylyk we terbiýeçilik işi bilen baglanyşykly jenaýatlary, şeýle hem bilkastlaýyn agyr we (ýa-da) aýratyn agyr jenaýatlary edendigi üçin iş kesilen adamlar, eger olaryň iş kesilenlik aýby öz-özünden aýrylmadyk ýa-da kazyýet tarapyndan aýrylmadyk bolsa;

7) hemişelik ýaşaýan ýeri, şeýle hem bellenilen sanitariýa we tehniki talaplara laýyk gelýän ýaşaýyş jaýy bolmadyk adamlar;

8) arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da toksikomaniýadan ejir çekýän adamlar.

2. Öz aralarynda nikada durmaýan adamlar şol bir çagany bilelikde perzentlige alyp bilmezler.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

108-nji madda. Çagany perzentlige almagyň tertibi. Çagany perzentlige almagyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

1. Çagany perzentlige almak ony perzentlige almak isleýän adamyň (adamlaryň) ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentlige alynýan çaganyň ýaşaýan ýeri boýunça geçirilýär.

2. Çagany perzentlige almak isleýän adam (adamlar) degişli arzany öz ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da perzentlige alynýan çaganyň ýaşaýan ýeri boýunça häkimiň garamagyna berýär.

3. Häkim arza seredeninden soňra ony çagany perzentlige almak barada karary çykarmak üçin zerur bolan resminamalary taýýarlamak üçin hossarlyk we howandarlyk edarasyna berýär. Hossarlyk we howandarlyk edarasy ýigrimi senenama gününiň dowamynda çagany perzentlige almak üçin degişli resminamalary taýýarlaýar.

4. Häkim hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan taýýarlanan resminamalaryň esasynda, onuň gatnaşmagynda on senenama gününiň dowamynda resminamalara garaýar we çagany perzentlige almak hakynda karar çykarýar.

5. Perzentlige alýanyň we perzentlige alnan çaganyň hukuklary we borçlary çagany perzentlige almak baradaky kararyň çykan gününden başlap  ýüze çykýar.

6. Hossarlyk we howandarlyk edarasy çagany perzentlige almak baradaky kararyň çykarylan gününden başlap üç senenama gününiň  dowamynda perzentlige almak baradaky kararyň çykarylan ýerindäki RÝNÝ edarasyna görkezilen karary ibermäge borçludyr.

7. Çagany perzentlige alan adam (adamlar), çagany perzentlige almak baradaky häkimiň kararyny hem ýanyna goşmak bilen, degişli RÝNÝ edarasyna çaganyň perzentlige alynmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy barada arza berýär.

8. Çaganyň perzentlige alynmagy baradaky kararyň çykarylan ýerindäki RÝNÝ edarasy bu karar we perzentlige alanyň (alanlaryň) arzasy ýa-da hossarlyk we howandarlyk edarasynyň habary esasynda çaganyň perzentlige alynmagynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny geçirýär.

9. Şu Kodeksiň 106-njy maddasynyň üçünji böleginde bellenilen halatda, kämillik ýaşyna ýeten adamy perzentlige almak ony perzentlige almak isleýän adamyň (adamlaryň) arzasy we perzentlige almak hakynda kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär. Şunda kazyýetiň çaganyň perzentlige alynmagy hakyndaky çözgüdinde, şu Kodeksiň  116-119-njy maddalaryna laýyklykda, häkimiň çaganyň perzentlige alynmagy hakynda kararynda görkezilmegi talap edilýän maglumatlar görkezilýär.

10. Çagany perzentlige almagyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin esas bolup durýan häkimiň çaganyň perzentlige alynmagy baradaky kararynda ýa-da kazyýetiň kämillik ýaşyna ýeten adamy perzentlige almak hakynda çözgüdinde ýalňyşlyk ýa-da nätakyklyk goýberilen bolsa, ol ýalňyşlyk ýa-da nätakyklyk degişlilikde häkim ýa-da kazyýet tarapyndan düzedilýär.  

11. Çagany perzentlige almakdan ýüz dönderilmegine bir aý möhletde kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky, 2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2015 ý., № 4, 129-njy masdda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

109-njy madda. Birnäçe çaganyň perzentlige alynmagy

 

1. Doganlar bolup durýan ýa-da özara garyndaşlyk gatnaşygy bolmadyk birnäçe çagalary bir adam perzentlige alyp biler.

2. Özara garyndaşlyk gatnaşygy bolmadyk perzentlige alnan çagalaryň arasynda doganlaryň arasyndaky ýaly hukuklar we borçlar ýüze çykýar.

3. Doganlaryň, olaryň iň gowy bähbitlerine laýyk gelýän halatlardan başga ýagdaýlarda, dürli adamlar tarapyndan perzentlige alynmagyna ýol berilmeýär.

 

110-njy madda. Perzentlige alýanyň we perzentlige alynýan çaganyň arasyndaky ýaş tapawudy

 

1. Nikada durmaýan perzentlige alýan bilen perzentlige alynýan çaganyň arasyndaky ýaş tapawudy on sekiz ýaşdan az bolmaly däldir.

2. Çaga öweý kakasy (öweý ejesi) tarapyndan perzentlige alnan mahalynda şu maddanyň birinji böleginde bellenilen ýaş tapawudynyň bolmagy talap edilmeýär.

 

111-nji madda. Çaganyň perzentlige alynmagy üçin ata-enesiniň razylygy

 

1. Çagany perzentlige almak üçin onuň ata-enesiniň razylygy zerurdyr. Kämillik ýaşyna ýetmedik ata-enäniň çagasy perzentlige alnanda – olaryň ata-enesiniň ýa-da hossarlarynyň (howandarlarynyň) razylygy, olaryň ata-enesi ýa-da hossarlary (howandarlary) bolmadyk mahalynda bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy zerurdyr.

Çagany perzentlige almak üçin ata-enäniň razylygy notarial tertibinde tassyklanylan ýa-da ata-enesiniň hossarlygynda bolmadyk çaganyň ýerleşýän edarasynyň ýolbaşçysy ýa-da çaganyň  perzentlige alynýan ýerindäki ýa-da ata-enäniň ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan tassyklanylan arzada beýan edilmelidir.

2. Ata-enäniň çagany perzentlige almak hakynda çözgüt çykarylýança çaganyň perzentlige alynmagy hakynda arzasyny yzyna almaga haky bardyr.

3. Ata-ene anyk adama ýa-da anyk adamy görkezmezden çagany perzentlige almaga razylyk berip biler. Hossarlyk we howandarlyk edaralary perzentlige almagyň çaganyň  bähbitlerine laýyk gelýändigi hakynda netijenamany häkime berýärler. Çaga öweý kakasy (öweý ejesi) tarapyndan perzentlige alnanda şeýle netijenama talap edilmeýär.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

112-nji madda. Çaganyň ata-enesiniň razylygy bolmazdan perzentlige alynmagy

 

1. Şu halatlarda çagany perzentlige almak üçin ata-enesiniň razylygy talap edilmeýär, eger olar:

1) näbelli bolsa ýa-da kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilen bolsa;

2) kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen bolsa;

3) kazyýet tarapyndan ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen bolsa;

4) kazyýet tarapyndan esassyz diýlip ykrar edilen sebäplere görä alty aýdan köp wagtlap çaga bilen bile ýaşamaýan we oňa terbiýe bermekden we ony ekläp-saklamakdan ýüz dönderýän bolsa;

5) esassyz sebäplere görä, bir ýyldan köp wagtlap çagalar ýa-da saglygy goraýyş edarasynda bolýan çagasyndan habar tutmadyk bolsa.

2. Eger ata-enesiniň bir ýyldan köp wagtlap çaga bilen bilelikde ýaşamandyklary anyklanan bolsa hem-de hossarlyk we howandarlyk edarasynyň duýduryşyna garamazdan, çagany terbiýelemäge we ekläp-saklamaga gatnaşmakdan ýüz dönderýän bolsalar, perzentlige almak kadadan çykma hökmünde ata-enesiniň razylygy bolmazdan geçirilip bilner.

 

113-nji madda. Hossarlykda (howandarlykda) ýa-da döwlet çagalar edaralarynda bolýan çaganyň perzentlige alynmagy

 

1. Ata-enesi bolmadyk mahalynda hossarlykda (howandarlykda) bolýan çagany perzentlige almak üçin hossaryň (howandaryň) ýazmaça görnüşdäki razylygy zerurdyr.

2. Döwlet çagalar edarasynda bolýan çaganyň perzentlige alynmagy üçin şol edaranyň administrasiýasynyň bu çaganyň perzentlige alynmagyna razylygy zerurdyr. Şunda çagalar edarasynyň administrasiýasy, şu Kodeksiň 112-nji maddasynyň birinji böleginde bellenilenlerden başga halatlarda çaganyň ata-enesinden, olar bolmadyk mahalynda - ýakyn garyndaşlaryndan onuň perzentlige alynmagyna razylygyny ýazmaça görnüşde almaga borçludyr.

3. Hossary (howandary) çaganyň perzentlige alynmagyna razylyk bermedik mahalynda, perzentlige alynmaga razylyk hakynda mesele hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan çözülýär.

4. Hossarlyk we howandarlyk edarasy çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen adamlaryň razylygy bolmazdan, çagany perzentlige almak hakynda çözgüt çykarmaga haklydyr.

 

114-nji madda. Perzentlige alynýan çaganyň perzentlige alynmagyna razylygy

 

1. On ýaşyna ýeten çaganyň perzentlige alynmagy üçin onuň razylygy zerurdyr.

2. Çaganyň özüniň perzentlige alynmagyna razylygy hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan bellenilýär.

3. Eger perzentlige almak hakynda arza berilýänçä çaga perzentlige alýanyň maşgalasynda ýaşan we ony öz atasy (enesi) diýip hasaplaýan bolsa, kadadan çykma hökmünde perzentlige almak perzentlige alynýan çaganyň razylygy alynmazdan geçirilip bilner.

 

115-nji madda. Çagany perzentlige almaga är-aýalyň biriniň razylygy

 

1. Eger çaga är-aýalyň ikisi tarapyndan perzentlige alynmaýan bolsa, ýagny çagany är-aýalyň biri perzentlige alan mahalynda, är-aýalyň beýlekisiniň perzentlige almaga ýazmaça razylygy talap edilýär.

2. Şu ýagdaýlarda çagany perzentlige almak üçin äriniň (aýalynyň) razylygy talap edilmeýär, eger:

1) ol kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen bolsa;

2) är-aýal hakykatda maşgala gatnaşyklaryny bes eden bolsa;

3) şaýatlaryň görkezmeleri boýunça är-aýal bir ýyldan köp wagtlap bile ýaşamaýan bolsa;

4) äriniň (aýalynyň) ýaşaýan ýa-da bolýan ýeri näbelli bolsa.

 

116-njy madda. Perzentlige alnan çaganyň familiýasy, ady we atasynyň ady

 

1. Perzentlige alnan çaganyň familiýasy, ady we atasynyň ady saklanyp galýar.

2. Perzentlige alanyň haýyşy boýunça perzentlige alnan çaga perzentlige alanyň familiýasy boýunça ýa-da perzentlige alanyň ady boýunça, ýa-da perzentlige alnan çaganyň atasynyň ýa-da babasynyň ady boýunça familiýa berlip bilner, atasynyň ady bolsa - perzentlige alanyň ady boýunça berlip bilner. Perzentlige alanyň haýyşy boýunça perzentlige alnan çaganyň ady hem üýtgedilip bilner.

3. Eger perzentlige alan är-aýalyň familiýalary dürli bolsa, onda olaryň ylalaşmagy boýunça perzentlige alnan çaga olaryň biriniň familiýasy berilýär.

4. Perzentlige alan zenanyň haýyşy boýunça çaga onuň familiýasy berlip bilner, atasynyň ady bolsa, haçan-da çaganyň kakasynyň çaga babatda hukuklary we borçlary saklanyp galýan ýagdaýlardan başga halatlarda, perzentlige alnan çaganyň kakasy hökmünde görkezilen adamyň ady boýunça berlip bilner.

5. Çaga nikada durmaýan adam tarapyndan perzentlige alnan mahalynda onuň haýyşy boýunça çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna perzentlige alnan çaganyň kakasynyň (ejesiniň) familiýasy, ady we atasynyň ady şol adamyň görkezmesi boýunça ýazylyp bilner.

6. On ýaşyna ýeten çaga perzentlige alnanda, şu Kodeksiň 114-nji maddasynyň üçünji böleginde görkezilen ýagdaýlardan başga halatlarda, çaganyň familiýasyny, adyny we atasynyň adyny üýtgetmek diňe onuň razylygy bilen geçirilýär.

7. Perzentlige alnan çaganyň familiýasynyň, adynyň we atasynyň adynyň üýtgeýändigi barada çagany perzentlige almak hakynda çözgütde görkezilýär.

 

117-nji madda. Perzentlige alnan çaganyň doglan senesiniň we ýeriniň üýtgedilmegi

 

1. Çagany perzentlige almagyň syryny saklamak üçin, perzentlige alanyň haýyşy boýunça perzentlige alnan çaganyň doglan senesi doglan gününden üç aýdan köp bolmadyk wagta üýtgedilip bilner, şeýle-de onuň doglan ýeri hem üýtgedilip bilner.

2. Perzentlige alnan çaganyň doglan senesiniň üýtgedilmegine diňe bir ýaşa ýetmedik çaga perzentlige alnanda rugsat berilýär. Şunda onuň doglan senesi çaganyň doglan gününden öň we soň üç aýdan köp bolmadyk wagta üýtgedilip bilner.

3. Perzentlige alnan çaganyň doglan senesiniň we (ýa-da) ýeriniň üýtgedilendigi barada, çagany perzentlige almak hakynda çözgütde görkezilýär.

 

118-nji madda. Perzentlige alanlaryň perzentlige alnan çaganyň ata-enesi hökmünde ýazylmagy

 

1. Perzentlige alanlaryň haýyşy boýunça çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda olar perzentlige alnan çaganyň ata-enesi hökmünde ýazylyp bilner.

2. Şeýle ýazgyny etmegiň zerurlygy hakynda çagany perzentlige almak hakynda çözgütde görkezilýär.

 

119-njy madda. Çagany perzentlige almagyň hukuk netijeleri

 

1. Perzentlige alnan çaga we onuň nesli perzentlige alanlaryň we olaryň garyndaşlary babatda, perzentlige alanlar we olaryň garyndaşlary bolsa, perzentlige alnan çaga we onuň nesli babatda şahsy emläk däl we emläk hukuklarynda hem-de borçlarynda gelip çykyşy boýunça garyndaşlara deňleşdirilýärler.

2. Perzentlige alnan çaga, şu maddanyň üçünji-bäşinji böleklerinde göz öňüňde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda, öz ata-enesi (garyndaşlary) babatda şahsy emläk däl we emläk hukuklaryny ýitirýär we borçlaryndan boşadylýar.

3. Eger çagany perzentlige almak hakynda şu Kodeksiň 108-nji maddasyna laýyklykda çykarylan çözgütde perzentlige alnan çaganyň ata-enesi bilen (olaryň biri bilen) şahsy emläk däl we emläk gatnaşyklaryny saklap galýandygy hakynda görkezilen bolsa, ata-enesi (olaryň biri) hakynda, çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna girizilen maglumatlar üýtgedilmäge degişli däldir.

4. Çaga bir adam tarapyndan perzentlige alnanda, eger perzentlige alan erkek adam bolsa - ejesiniň islegi boýunça, eger perzentlige alan aýal adam bolsa - kakasynyň islegi boýunça şahsy emläk däl we emläk hukuklary hem-de borçlary saklanylyp galdyrylyp bilner.

5. Eger perzentlige alnan çaganyň ata-enesiniň biri ýogalan bolsa, ýogalan atasynyň (enesiniň) ata-eneleriniň (atasy we enesi, babasy we mamasy) haýyşy boýunça, eger muny çaganyň kanuny bähbitleri talap edýän bolsa, ýogalan atasynyň (enesiniň) garyndaşlary babatdaky şahsy emläk däl we emläk hukuklary hem-de borçlary saklanylyp galdyrylyp bilner. Bu barada çagany perzentlige almak hakynda çözgütde görkezilýär.

Ýogalan atasynyň (enesiniň) garyndaşlarynyň perzentlige alnan çaga bilen gatnaşyk saklamaga bolan hukugy şu Kodeksiň 91-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

6. Perzentlige alnan çaganyň ata-enesiniň biri ýa-da ýogalan atasynyň (enesiniň) garyndaşlary bilen gatnaşyklaryny saklap galmagy barada çagany perzentlige almak hakynda çözgütde görkezilýär.

7. Perzentlige alnan çaganyň eýeçiliginde duran emlägiň goralyp saklanylmagyna jogapkärçilik, ony perzentlige alanyň üstüne ýüklenilýär.

8. Perzentlige almak ýatyrylan halatynda, şol emlägi gaýtaryp bermek borjy hem çagany perzentlige alanyň üstüne ýüklenilýär.

9. Perzentlige alanlaryň çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda perzentlige alnan çaganyň ata-enesi hökmünde ýazylandygyna ýa-da ýazylmandygyna garamazdan, şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan, çagany perzentlige almagyň hukuk netijeleri ýüze çykýar.

 

120-nji madda. Perzentlige alnan çaganyň ekleýjisini ýitirendigi boýunça döwlet kömek puluna bolan hukugynyň saklanyp galmagy

 

Çaga perzentlige alnan pursatynda ata-enesiniň ölmegi bilen baglanyşykly ekleýjisini ýitirendigi boýunça döwlet kömek puluna bolan hukugy ol perzentlige alnanda hem saklanyp galýar.

 

121-nji madda. Perzentlige alnan çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna üýtgetmeleriň girizilmegi

 

Şu Kodeksiň 116-118-nji maddalaryna laýyklykda perzentlige alnan çaga familiýa, at we atasynyň ady dakylanda ýa-da olar üýtgedilende we (ýa-da) onuň doglan ýeri, senesi üýtgedilen halatynda, şeýle hem, çagany perzentlige alanlar onuň ata-enesi hökmünde ýazylan halatynda, RÝNÝ edarasy çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna degişli üýtgetmeleri girizýär we çaga täze Dogluş hakynda şahadatnama berýär.

 

122-nji madda. Çaganyň perzentlige alynmagynyň syry

 

1. Çaganyň perzentlige alynmagynyň syry kanun tarapyndan goralýar.

2. Çaganyň perzentlige alynmagy hakynda çözgüt çykaran häkim, çaganyň perzentlige alynmagyny döwlet tarapyndan bellige almagy amala aşyran adamlar, şeýle hem çaganyň perzentlige alynmagy barada başga ýagdaýlara görä habarly bolan adamlar, çaganyň perzentlige alynmagynyň syryny saklamaga borçludyrlar.

3. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga halatlarda, perzentlige alanlaryň razylygy bolmazdan, olar ölen halatynda bolsa, hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy bolmazdan, kimdir birine perzentlige alnandygy hakynda haýsy-da bolsa bir maglumatlary bermegi, şeýle hem, çaganyň dogluşy we çaganyň perzentlige alynmagy hakynda nama ýazgysyndan we perzentlige alanlaryň perzentlige alnan çaganyň ata-enesi däldigini görkezýän göçürmeleriň berilmegi gadagan edilýär.

4. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen adamlar perzentlige alanlaryň erkiniň garşysyna, çaganyň perzentlige alynmagynyň syryny ýaýratsalar, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilige çekilýärler.

 

123-nji madda. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmeginiň ýa-da perzentlige almagyň ýatyrylmagynyň tertibi

 

1. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi ýa-da perzentlige almagyň ýatyrylmagy kazyýet tertibinde geçirilýär.

2. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi ýa-da perzentlige almagyň ýatyrylmagy hakynda işe hossarlyk we howandarlyk edarasynyň wekiliniň hökmany gatnaşmagynda seredilýär.

3. Perzentlige alnan çaganyň ata-enesi, perzentlige alanlar, hossarlyk we howandarlyk edarasy, on sekiz ýaşyna ýeten perzentlige alnan çaga, şeýle hem prokuror perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi hakynda hak islegini bildirip bilerler.

4. Çaganyň ata-enesi, perzentlige alanlar, hossarlyk we howandarlyk edarasy, prokuror çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, şeýle hem, on sekiz ýaşyna ýeten perzentlige alnan çaga, perzentlige almagyň ýatyrylmagy hakynda hak islegini bildirmäge haklydyr.

5. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi ýa-da perzentlige almagyň ýatyrylmagy hakynda  kazyýetiň çözgüdi kanuny güýje giren gününden başlap, çaganyň perzentlige alynmagy bes edilýar.

6. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi ýa-da perzentlige almagyň ýatyrylmagy hakynda çözgüt kanuny güýje giren gününden başlap, üç iş gününiň dowamynda kazyýet çözgüdiň nusgasyny çaganyň perzentlige alynmagy döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki RÝNÝ edarasyna ibermäge borçludyr.

7. Eger çagany perzentlige almagy ýatyrmak hakynda talap bildirilen mahalynda, perzentlige alnan çaga kämillik ýaşyna ýeten bolsa, çagany perzentlige almagyň ýatyrylmagyna ýol berilmeýär, perzentlige almaklygyň ýatyrylmagyna ata-enesiniň (eger olar kazyýet tarapyndan ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilmedik ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilmedik bolsalar), perzentlige alnan çaganyň we perzentlige alanlaryň razylyk bildiren halatlary muňa degişli däldir.

(2016-njy ýylyň 23-nji noýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 4, 166-njу madda).

 

124-nji madda. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmeginiň esaslary

 

Kazyýet tarapyndan perzentlige almak hakynda çözgüdiň galp resminamalara esaslanandygy ýa-da şu Kodeksiň 107-nji maddasyna laýyklykda perzentlige alýan bolup bilmeýan adamyň perzentlige alandygy anyklanan halatlarynda, şeýle hem çaganyň perzentlige alynmagy galp bolanda, çagany perzentlige almak hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

 

125-nji madda. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilmeginiň netijeleri

 

1. Çagany perzentlige almak hakynda kazyýetiň çözgüt çykaran gününden başlap, çagany perzentlige almak hakyky däl diýlip ykrar edilýär.

2. Çagany perzentlige almagyň hakyky däl diýlip ykrar edilen halatynda, perzentlige alnan çaganyň, perzentlige alanlaryň, perzentlige alanlaryň garyndaşlarynyň özara hukuklary we borçlary bes edilýär hem-de çaganyň iň gowy bähbitleri muny talap edýän bolsa, çaganyň we onuň ata-eneleriniň, onuň garyndaşlarynyň özara hukuklary we borçlary dikeldilýär.

 

126-njy madda. Çagany perzentlige almagyň ýatyrylmagyna esaslar

 

1. Eger perzentlige alanlar öz üstlerine ýüklenen ata-enelik borçlaryny ýerine ýetirmekden ýüz dönderýän, ata-enelik hukuklaryndan hyýanatçylykly peýdalanýan, perzentlige alan çagasyna rehimsiz garaýan bolsalar, arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da toksikomaniýadan ejir çekýän bolsalar çagany perzentlige almak ýatyrylyp bilner.

2. Kazyýet çaganyň iň gowy bähbitlerini we pikirini nazara almak bilen çagany perzentlige almagy başga esaslar boýunça hem ýatyrmaga haklydyr.

 

127-nji madda. Çagany perzentlige almagyň ýatyrylmagynyň netijeleri

 

1. Çagany perzentlige almak ýatyrylanda kazyýetiň çözgüdi boýunça çaga ata-enesine berilýär. Çaganyň ata-enesi bolmadyk mahalynda, şeýle hem çaganyň ata-enesine berilmegi onuň iň gowy bähbitlerine garşy gelýän bolsa, çaga hossarlyk we howandarlyk edarasynyň howandarlygyna berilýär.

2. Kazyýet çaganyň perzentlige alynmagyna razylyk beren ata-enesiniň talaby boýunça çaganyň perzentlige alynmagy bilen baglanyşykly öňki familiýasyny, adyny we atasynyň adyny saklap galmak (saklap galmazlyk) hakynda çözgüt çykarýar.

3. Kazyýet çaganyň iň gowy bähbitlerini nazara almak bilen, öňki perzentlige alany şu Kodeksiň 144-nji, 145-nji maddalarynda bellenilen möçberlerde, çagany ekläp-saklamak üçin serişdeleri tölemäge borçly etmäge haklydyr.

 

128-nji madda. Çaganyň perzentlige alynmagy hakynda nama ýazgysynyň ýatyrylmagy

 

1. Çaganyň perzentlige alynmagy hakynda nama ýazgysy, çagany perzentlige almagy ýatyrmak ýa-da perzentlige almagy hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi esasynda ýatyrylýar.

2. Çaganyň perzentlige alynmagy hakynda nama ýazgysynyň ýatyrylmagy hakynda arza çaganyň ata-enesi (olaryň arzasy boýunça perzentlige almak ýatyrylan bolsa), hossarlyk we howandarlyk edarasy hem-de on sekiz ýaşyna ýeten perzentlige alnan çaga, şeýle hem prokuror tarapyndan berilýär.

3. Çaganyň perzentlige alynmagy hakynda nama ýazgysy ýatyrylanda, RÝNÝ edarasy perzentlige alnan çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda çaga perzentlige alynmazdan öň ýazylan ilkibaşdaky maglumatlary dikeldýär we çaga täze Dogluş hakynda şahadatnama berýär. Şunda çaganyň familiýasy, ady we atasynyň ady kazyýetiň çözgüdi esasynda ýazylýar.

4. Çagany perzentlige alana berlen Çagany perzentlige almak hakynda şahadatnama we çaganyň Dogluş hakynda şahadatnamasy RÝNÝ edarasy tarapyndan yzyna alynýar.

 

16-njy bap. Hossarlyk we howandarlyk

 

129-njy madda. Hossarlygyň we howandarlygyň maksatlary

 

Ata-eneleriniň ölmegi, ata-eneleriniň ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilmegi, ata-eneleriniň näsaglamagy, olaryň uzak wagtlap bolmazlygy, ata-enelik hukuklarynyň çäklendirilmegi, ata-eneleriniň kämillik ukuby ýok diýlip ykrar edilmegi netijesinde ýa-da başga esasly sebäpler boýunça ata-eneleriniň howandarlygyndan galan kämillik ýaşyna ýetmedik çagalaryň, şeýle hem saglyk ýagdaýy sebäpli öz hukuklaryny özbaşdak amala aşyryp bilmeýän we öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän kämillik ýaşyna ýeten adamlaryň ekläp-saklanylmagyny, terbiýelenmegini, bilim almagyny, olaryň şahsy emläk däl we emläk hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmek hossarlygyň we howandarlygyň maksatlary bolup durýar.

 

130-njy madda. Hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilýän adamlar

 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik ýedi ýaşa çenli çagalara, şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlara hossarlyk bellenilýär.

Hossarlar kanuna laýyklykda hossarlyk edilýänleriň wekilleri bolup durýarlar hem-de olaryň adyndan we olaryň bähbitleri üçin ähli zerur geleşikleri baglaşýarlar.

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik ýedi ýaşdan on sekiz ýaşa çenli çagalara, şeýle hem kazyýet tarapyndan kämillik ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilen adamlara howandarlyk bellenilýär.

Kämillik ýaşly kämillik ukyby bolan saglyk ýagdaýy sebäpli özleriniň hukuklaryny özbaşdak gorap we borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän adamlara howandarlyk diňe şol adamlaryň haýyşy boýunça bellenilip bilner.

3. Howandarlar howandarlyk edilýänleriň öz hukuklaryny amala aşyrmagynda we borçlaryny ýerine ýetirmeginde olara ýardam edýärler, şeýle hem olary üçinji adamlaryň hyýanatçylyklaryndan gorap saklaýarlar. Howandarlar howandarlyk edilýänleriň özbaşdak baglaşmaga hakly bolmadyk geleşiklerini baglaşmaga razylyk berýärler.

4. Hossarlaryň we howandarlaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hukuklary we borçlary bardyr.

Hossarlaryň hossarlyk we howandarlyk edaralaryndan deslapdan ygtyýarlyk alman hossarlyk edilýänleriň adyndan durmuş geleşikleriniň çäklerinden çykýan geleşikleri baglaşmaga haky ýokdur, howandarlaryň bolsa - şolar ýaly geleşikler baglaşylmagyna razylyk bermäge haky ýokdur.

Notarial tertibinde tassyklanylmaga degişli şertnamalary baglaşmak üçin, hossarlyk edilýänleriň degişli hukuklardan ýüz döndermek üçin, emlägi paýlaşmak üçin, ýaşaýyş jaýlaryny çalyşmak we emlägi  almak üçin hossarlyk we howandarlyk edarasynyň deslapdan ygtyýarlyk bermegi talap edilýär.

Hossarlaryň we howandarlaryň, olaryň äriniň (aýalynyň) hem-de olaryň ýakyn garyndaşlarynyň hossarlyk edilýänler bilen geleşikler baglaşmaga, şonuň ýaly-da hossarlyk edilýänler bilen hossarlaryň  we howandarlaryň äriniň (aýalyň) we olaryň ýakyn garyndaşlarynyň arasynda geleşikler baglaşylan ýa-da kazyýet işleri ýöredilen mahalynda özleriniň hossarlygynda we howandarlygynda duran adamlaryň adyndan wekilçilik etmäge haky ýokdur.

Hossarlyk edilýäniň adyndan emläk bagyşlamak şertnamasynyň baglaşylmagyna rugsat berilmeýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

131-nji madda. Hossarlyk we howandarlyk edaralary

 

1. Hossarlyk we howandarlyk boýunça wezipeleri hossarlyk we howandarlyk edaralary amala aşyrýarlar.

Hossarlyk we howandarlyk etmek kämillik ýaşyna ýetmedik çagalara - bilim edaralarynyň, kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilen adamlara - saglygy goraýyş edaralarynyň, saglyk ýagdaýy boýunça howandarlyk edilmegi zerur bolan kämillik ukyby bar adamlara - durmuş taýdan goramak edaralarynyň üstüne ýüklenilýär.

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary öz wezipelerini Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda Düzgünnama laýyklykda amala aşyrýarlar.

 

132-nji madda. Hossary ýa-da howandary saýlamak

 

1. Hossar ýa-da howandar saýlanyp alnan mahalynda onuň şahsy sypatlary, hossarlyk ýa-da howandarlyk borçlaryny ýerine ýetirmäge ukyby, onuň bilen hossarlyga ýa-da howandarlyga mätäç bolan adamyň arasyndaky gatnaşyklar şonuň ýaly-da eger mümkin bolsa, howandarlyk edilýäniň islegi nazara alynmalydyr.

2. Kämillik ukyby bolan, ýöne saglyk ýagdaýy sebäpli, özbaşdak öz hukuklaryny goramaga we öz borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bolmadyk, kemala gelen adama howandar, diňe howandarlyk edilýän adamyň razylygy bilen saýlanylyp alynýar.

3. Şu adamlar hossar ýa-da howandar edilip bellenilip bilinmez:

1) on sekiz ýaşyna ýetmedikler;

2) kanunda bellenilen tertipde kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilenler;

3) ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilenler;

4) ozal perzentlige alanlar, eger perzentlige almak perzentlige alanyň öz borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirmändigi sebäpli ýatyrylan bolsa;

5) özleriniň üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmändigi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirmändigi sebäpli hossaryň ýa-da howandaryň borçlaryndan çetleşdirilenler;

6) mugallymçylyk we terbiýeçilik işi bilen baglanyşykly jenaýatlary, şeýle hem bilkastlaýyn agyr we (ýa-da) aýratyn agyr jenaýatlary edendigi üçin iş kesilen, eger olaryň iş kesilenlik aýby öz-özünden aýrylmadyk ýa-da kazyýet tarapyndan aýrylmadyk bolsa;

7) arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da toksikomaniýadan ejir çekýän bolsalar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

133-nji madda. Hossarlygyň we howandarlygyň bellenilýän ýeri. Hossar we howandar bellemegiň tertibi

 

1. Hossarlyk we howandarlyk bellenilmäge degişli adamyň ýaşaýan ýeri boýunça hossarlyk ýa-da howandarlyk bellenilýär. Hossarlyk ýa-da howandarlyk käbir halatlarda hossaryň we howandaryň ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan bellenilip bilner.

2. Hossarlyk we howandarlyk bellenilýän ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasy bir aýyň içinde hossarlyk we howandarlyk boýunça resminamalary taýýarlaýar hem-de olary häkimiň garamagyna hödürleýär.

3. Häkim hossarlyk we howandarlyk edarasy tarapyndan berlen resminamalaryň esasynda, hossar ýa-da howandar bellemek hakynda karar çykarýar.

 

134-nji madda. Degişli çagalar edaralarynda, durmuş hyzmaty edaralarynda we beýleki edaralarda bolýan adamlara hossarlyk we howandarlyk edilmegi

 

1. Degişli çagalar edaralarynda, durmuş hyzmaty edaralarynda we beýleki edaralarda döwlet üpjünçiliginde bolýan adamlara hossarlar we howandarlar bellenilmeýär. Olaryň borçlaryny ýerine ýetirmek şol edaralaryň administrasiýasynyň üstüne ýüklenilýär.

2. Hossarlyk we howandarlyk edaralary saglygy goraýyş, bilim we durmuş taýdan üpjünçilik edaralary bilen bilelikde degişli çagalar edaralarynda, durmuş hyzmaty edaralarynda we beýleki edaralarda bolýan adamlaryň ekläp-saklanylmagynyň, terbiýelenmeginiň, bilim almagynyň şertlerine gözegçilik edýärler.

 

135-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan we hossarlykda we howandarlykda bolýan çagalaryň hukuklary

 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan we hossarlykda we howandarlykda bolýan çagalaryň şulara hukuklary bardyr:

1) eger Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, hossaryň we howandaryň maşgalasynda terbiýelenmäge, hossar we howandar tarapyndan alada edilmegine, onuň bilen bilelikde ýaşamaga;

2) ekläp-saklanylmagy, terbiýelenmegi, bilim almagy we hemmetaraplaýyn ösmegi üçin şertler bilen üpjün edilmegine;

3) hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyna, ynsan mertebesine hormat goýulmagyna;

4) aliment, şeýle hem döwlet kömek pullaryny we beýleki durmuş tölegleri almaga;

5) ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugynyň, ýaşaýyş jaýyndan peýdalanmak hukugynyň saklanyp galmagyna, ýaşaýyş jaýy bolmadyk mahalynda - Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý kanunçylygyna laýyklykda ýaşaýyş jaýyny nobatsyz almaga;

6) şu Kodeksiň 80-nji maddasyna laýyklykda hossar (howandar) tarapyndan hyýanatçylyk edilmeginden goralmaga;

7) giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda döwlet orta we ýokary hünär bilimi edaralaryna bäsleşiksiz kabul edilmäge;

8) işe ýerleşmäge we zähmet hukuklarynyň goralmagyna;

9) Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, şu Kodeksde we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan başga hukuklara.

2. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan hem-de hossarlykda we howandarlykda bolýan çagalar şu Kodeksiň 79-81-nji maddalarynda göz öňünde tutulan hukuklara hem eýedirler.

 

136-njy madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan, degişli çagalar edaralarynda, durmuş hyzmaty edaralarynda we beýleki edaralarda bolýan çagalaryň hukuklary

 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan, degişli çagalar edaralarynda, durmuş hyzmaty edaralarynda we beýleki edaralarda bolýan çagalar şu Kodeksiň 79-81-nji maddalarynda göz öňünde tutulan hukuklara eýedirler.

2. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan, şu maddanyň birinji böleginde görkezilen edaralarda bolýan çagalaryň şol edaralarda bolmaly wagty gutarandan soň, işe ýerleşmekde Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňilliklere hukugy bardyr.

 

137-nji madda. Çaganyň hossarynyň we howandarynyň hukuklary we borçlary

 

1. Çaganyň hossarynyň we howandarynyň hossarlygynda we howandarlygynda bolýan çagany terbiýelemäge, onuň saglygy, fiziki, psihiki, ruhy we ahlak ösüşi hakynda alada etmäge hukugy bardyr we oňa borçludyrlar.

2. Hossar we howandar hossarlygynda we howandarlygynda bolýan çaganyň pikirini we hossarlyk we howandarlyk edarasynyň maslahatlaryny nazara almak bilen, şeýle hem şu Kodeksiň 89-njy maddasynyň birinji böleginde bellenilen talaplar berjaý edilende terbiýeçilik usullaryny özbaşdak saýlamaga haklydyr.

3. Hossaryň we howandaryň çaganyň pikirini nazara almak bilen, bilim edarasyny we çaganyň okuwynyň görnüşini saýlamaga hukugy bardyr. Olar çaganyň umumy orta bilim almagyny üpjün etmäge borçludyrlar.

4. Hossar we howandar kanuny esaslar bolmazdan çagany özlerinde saklaýan islendik adamlardan, şol sanda ýakyn garyndaşlaryndan hossarlygynda we howandarlygynda bolýan çaganyň özüne gaýtarylyp berilmegini kazyýet tertibinde talap etmäge haklydyr.

5. Eger, şeýle gatnaşyk saklanylmagy çaganyň iň gowy bähbitlerine zyýan (zelel) ýetirmeýän bolsa, hossar we howandar çaganyň ata-eneleri we beýleki ýakyn garyndaşlary bilen gatnaşyk saklamagyna päsgel bermäge hakly däldir.

6. Hossar we howandar öz hossarlygynda we howandarlygynda bolýan çaga bilen bilelikde ýaşamaga borçludyr.

7. Käbir halatlarda, hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan, eger bu çaganyň terbiýelenmegine, onuň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyna zyýan (zelel) ýetirmese, howandaryň on alty ýaşyna ýeten çaga bilen aýry ýaşamagyna rugsat berlip bilner.

8. Hossar we howandar ýaşaýan ýerini üýtgeden halatynda hossarlyk we howandarlyk edaralaryna habar bermäge borçludyr.

9. Hossarlygynda we howandarlygynda bolýan çaga babatda hossarlyk we howandarlyk boýunça borçlar hossar we howandar tarapyndan mugt ýerine ýetirilýär.

 

138-nji madda. Fiziki we ýuridik şahslaryň ata-eneleriniň howandarlygyndan galan kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalar hakynda habar bermek borjy

 

Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalar barada habarly bolan fiziki we ýuridik şahslar, çagalaryň hakykatda bolýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edaralaryna haýal etmän habar bermäge borçludyrlar.

 

139-njy madda. Hossarlyk we howandarlyk edilýäniň ýaşaýan ýerinden başga ýerde ýerleşýän emlägine hossarlyk etmek

 

Hossarlyk ýa-da howandarlyk edilýäniň başga ýerde duran emlägi bar bolsa, onda şol emläge hossarlyk etmek, emlägiň ýerleşýän ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasynyň üstüne ýüklenilýär. Zerur bolan halatynda bu edara emläk saklaýjyny belläp biler.

 

140-njy madda. Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen diýlip ykrar edilen adamlara hossaryň ýa-da howandaryň bellenilmeginiň zerurdygy barada kazyýetiň hossarlyk we howandarlyk edarasyna habar bermek borjy

 

Kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen diýip ykrar etmek hakynda çözgüt çykaran kazyýet, şol adamyň ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasyna, çözgüt kanuny güýje giren gününden başlap üç iş gününiň dowamynda oňa hossar ýa-da howandar bellenilmegi üçin habar bermäge borçludyr.

 

141-nji madda. Hossarlaryň we howandarlaryň işine gözegçilik etmek. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň kararlaryna şikaýat etmek

 

1. Hossarlaryň we howandarlaryň işine gözegçilik etmek işi hossarlyk edilýäniň ýaşaýan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Gözegçilik etmegi amala aşyrmagyň tertibi hossarlyk we howandarlyk edaralary hakynda Düzgünnama  bilen kesgitlenilýär.

3. Hossarlyk we howandarlyk edaralarynyň raýatlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan kararlary babatda kazyýete şikaýat edilip bilner.

 

VΙ BÖLÜM. MAŞGALA AGZALARYNYŇ ALIMENT

TÖLEMEK BORÇLARY

 

17-nji bap. Ata-eneleriň we çagalaryň aliment tölemek borçlary

 

142-nji madda. Ata-eneleriň kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalaryny ekläp-saklamak borçlary

 

1. Ata-eneler kämillik ýaşyna ýetmedik, kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz kömege mätäç bolan çagalary, şeýle hem, bilim almagyň gündizki görnüşi boýunça, ýöne ýigrimi üç ýaşdan uly bolmadyk okaýanlary ekläp-saklamaga borçludyrlar.

2. Çagalary ekläp-saklamagyň şertleri ata-eneler tarapyndan özbaşdak kesgitlenilýär.

3. Ata-eneler (olaryň biri) şu Kodeksiň 19-njy babyna laýyklykda çagalary ekläp-saklamak barada şertnama baglaşmaga haklydyrlar.

4. Eger ata-eneler çagalaryny ekläp-saklamaýan bolsalar, olary ekläp-saklamak üçin serişdeler kazyýet tertibinde tutulyp alynýar.

 

143-nji madda. Çagalary ekläp-saklamak üçin aliment tutulyp alynýan girdejiler

 

Ata-eneleriň arasynda çagalary ekläp-saklamak barada şertnama bolmadyk mahalynda, çagany ekläp-saklamak üçin aliment şu Kodeksiň 144-nji maddasynda bellenilen möçberde kazyýet tertibinde ata-eneleriň girdejileriniň ähli görnüşlerinden tutulyp alynýar.

 

144-nji madda. Ata-enesinden (olaryň birinden) çagany ekläp-saklamak üçin tutulýan alimentiň möçberi

 

1. Çagany ekläp-saklamak üçin aliment ata-enesinden (olaryň birinden) her aýda şu möçberde tutulyp alynýar:

1) bir çaga üçin - girdejiniň dörtden biri;

2) iki çaga üçin - girdejiniň üçden biri;

3) üç we şondan köp çaga üçin - girdejiniň ýarysy.

2. Еger aliment tölemäge borçly atanyň (enäniň) kämillik ýaşyna ýetmedik başga çagalary bolup, şu maddada bellenilen möçberde aliment alynýan mahalynda şol çagalaryň maddy taýdan üpjünçiligi aliment alýan çagalaryňkydan az bolsa, şeýle hem aliment töleýän ata (ene) I ýa-da II topar maýyplygy bolan adam bolup durýan halatlarynda, ýa-da çagalar işleýän we olaryň ýeterlik girdejisi bar bolsa, ýa başga esasly sebäpler bolanda, aliment tölemegiň şol bellenilen möçberleri kazyýet tarapyndan azaldylyp bilner.

3. Eger çagalar doly döwlet üpjünçiliginde saklanylýan bolsalar, kazyýet alimentiň möçberini azaltmaga ýa-da ata-enäni (olaryň birini) aliment tölemekden boşatmaga haklydyr.

(2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 3-4, ___-nji madda).

 

145-nji madda. Çagany ekläp-saklamak üçin alimentiň bellenilen pul möçberinde tutulyp alynmagy

 

1. Şu Kodeksiň 142-nji maddasyna laýyklykda çagany ekläp-saklamak üçin aliment tölemäge borçly atanyň (enäniň) wagtly-wagtynda alynmaýan, üýtgäp durýan girdejisi bolan halatynda, şeýle hem şu Kodeksiň 144-nji maddasynyň birinji böleginde bellenilen möçberlerde alimentiň tutulyp alynmagy mümkin bolmadyk ýa-da kyn bolan halatlarynda, alimentiň tölenilmegini talap edýän adamyň haýyşy boýunça, aliment almaly bolan adam bilen aliment tölemäge borçly adamyň özara ylalaşygy boýunça her aýda tölenilmäge degişli kesgitlenen pul möçberinde, jedel ýüze çykan halatynda bolsa - kazyýetiň çözgüdi bilen kesgitlenilip bilner.

2. Kesgitlenen puluň möçberi taraplaryň maliýe mümkinçiliklerini we maşgala ýagdaýlaryny hem-de üns berilmäge degişli bolan beýleki ýagdaýlaryny nazara almak bilen, çaganyň ýeterlik derejede üpjün edilmegine mümkinçilik berýän maddy ýagdaýyna görä kesgitlenilýär.

3. Eger çagalar ata-enäniň her haýsysynyň ýanynda galýan bolsa, ata-enäniň birinden üpjünçiligi pes bolan atanyň (enäniň) beýlekisiniň haýryna her aýda tutulyp alynýan alimentiň möçberi kazyýet tarapyndan şu maddanyň ikinji bölegine laýyklykda kesgitlenilýär.

 

146-njy madda. Ata-enäniň çagany ekläp-saklamak üçin goşmaça çykdajy etmäge gatnaşmagy

 

1. Çagany ekläp-saklamak üçin aliment töleýän ata-ene aýratyn ýagdaýlaryň ýüze çykmagy (çaganyň agyr kesellemegi, şikes ýetmegi, başga adamlar tarapyndan seredilmeginiň zerurlygy we ş.m.) zerarly goşmaça çykdajylary etmek üçin gatnaşmaga çekilip bilnerler.

2. Ata-enäniň goşmaça çykdajylary etmäge gatnaşmagynyň tertibi we şol çykdajylaryň möçberi kazyýet tarapyndan ata-enäniň we çaganyň, şeýle hem taraplaryň beýleki bähbitlerini nazara almak bilen kesgitlenilýär.

3. Kazyýet ata-enäni hakyky goşmaça çykdajylary etmäge, şeýle hem geljekde edilmegi zerur boljak goşmaça çykdajylaryň edilmegine gatnaşmaga borçly etmäge haklydyr.

(2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 3-4, ___-nji madda).

 

147-nji madda. Kazyýet tarapyndan işe garalmazdan öň alimentiň wagtlaýyn tutulyp alynmagy

 

Şu Kodeksiň 70-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda jogap berijiniň çaganyň atasy (enesi) diýlip ýazylan halatlarynda kazy ýa-da kazyýet işe garalmazdan öň alimentiň wagtlaýyn tutulyp alynmagy hakynda kesgitnama çykarmaga haklydyr. Şol alimentiň möçberi şu Kodeksiň 144-nji, 145-nji maddalaryna laýyklykda bellenilip bilner.

 

148-nji madda. Çagany ekläp-saklamak üçin ata-enesinden tutulyp alynýan alimentiň möçberiniň üýtgedilmegi

 

1. Şu Kodeksiň 144-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan ýagdaýlar bolan mahalynda çagany ekläp-saklamak üçin aliment töleýän ata (ene) kazyýetiň çözgüdinde ýa-da kazynyň kararynda bellenilen alimentiň möçberini azaltmak hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

2. Şu Kodeksiň 144-nji maddasynyň üçinji böleginde göz öňünde tutulan halatlarda aliment töleýän ata (ene) alimentiň möçberini azaltmak ýa-da ony tölemekden boşatmak hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

3. Şu Kodeksiň 145-nji maddasyna laýyklykda çagany ekläp-saklamak üçin aliment töleýän atanyň (enäniň) maddy we maşgala ýagdaýy üýtgän mahalynda kazyýet gyzyklanýan adamyň hak islegi boýunça alimentiň möçberini üýtgetmäge haklydyr.

4. Alimentiň möçberini azaltmaga esas bolup hyzmat edýän ýagdaýlar aýrylanda çagany ekläp-saklamak üçin aliment alýan adam şu Kodeksiň 144-nji maddasynyň birinji böleginde göz öňünde tutulan möçberde alimenti tutup almak hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

 

149-njy madda. Alimentiň möçberiniň kazyýetiň birnäçe çözgüdi ýa-da kazynyň karary boýunça alynmaly edilen halatlarynda üýtgedilmegi

 

1. Eger aýry ata-eneden bolan çagalary ekläp-saklamak üçin kazyýetiň birnäçe çözgüdi ýa-da kazynyň karary boýunça atanyň (enäniň) birinden alynmaly edilen alimentiň umumy möçberi şu Kodeksiň 144-nji maddasynda göz öňünde tutulan alimentiň möçberinden artýan bolsa, aliment töleýän ata (ene) aliment almak hakynda kimiň peýdasyna kazyýetiň çözgüdi ýa-da kazynyň karary çykarylan bolsa, şol adamlaryň her birine alimentiň möçberini azaltmak hakynda hak islegini bildirip biler.

2. Şunuň ýaly hak islegine garan mahalynda kazyýetiň çözgütleriniň ýa-da kazynyň kararynyň hemmesi boýunça tölenilmeli aliment barasynda şu Kodeksiň 144-nji maddasynda bellenilen möçberden ugur alyp, kazyýet özleri barasynda kazyýetiň çözgüdi ýa-da kazynyň karary çykarylan çagalaryň her birine deň paýlarda düşýän alimentiň täze azaldylan möçberi kesgitlenilýär.

3. Alimentiň möçberini azaltmaga esas bolup hyzmat eden ýagdaýlar aýrylanda çagany ekläp-saklamak üçin aliment alýan adam şu Kodeksiň 144-nji maddasynyň birinji böleginde göz öňünde tutulan möçberde aliment tutup almak hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

 

150-nji madda. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalary ekläp-saklamak üçin alimentiň tutulyp alynmagy we peýdalanylmagy

 

1. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalary ekläp-saklamak üçin aliment şu Kodeksiň 144-nji, 145-nji maddalaryna laýyklykda tutulyp alynýar we çagalaryň hossaryna (howandaryna) tölenilýär.

2. Ata-eneleriniň howandarlygyndan galan we durmuş hyzmaty edaralarynda ýa-da beýleki edaralarda bolýan çagalar üçin ata-enelerden tutulyp alynýan aliment, ol edaralaryň her bir çaga boýunça aýratynlykda hasaba alynýan hasaplaryna geçirilýär we onuň eýeçiligi bolup durýar.

Görkezilen edaralar alimentleri şol çagalaryň her biriniň Türkmenistanyň karz edaralarynda açylýan şahsy hasaplaryna geçirmäge borçludyrlar. Şunda şol şahsy hasaplarda duran pul serişdelerine Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän gaýtadan maliýeleşdirmegiň möçberinden pes bolmadyk girdeji hasaplanyp ýazylýar.

3. Şol çagalaryň her biriniň şahsy hasabynda toplanan serişdeleriň tölenilmegi, olar on sekiz ýaşyna ýetende, olaryň ýüz tutmagy boýunça geçirilýär.

 

151-nji madda. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalary ekläp-saklamak üçin alimentiň möçberi

 

Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalary ekläp-saklamak üçin her aýda ata-enelerden tutulyp alynýan alimentiň möçberi ata-eneleriň we çagalaryň maddy we maşgala ýagdaýyny nazara almak bilen,  kazyýet tarapyndan kesgitlenilýär.

 

152-nji madda. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryň zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-saklamak borjy

 

1. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalar zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-saklamaga we olar hakda alada etmäge borçludyrlar.

2. Zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-saklamak üçin aliment tölemek hakynda şertnama bolmadyk mahalynda, olar kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryndan kazyýet tertibinde tutulyp alynýar.

3. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply her bir çagadan her aýda tutulyp alynýan alimentiň möçberi ata-eneleriň we çagalaryň maddy we maşgala ýagdaýyny, şeýle hem taraplaryň beýleki bähbitlerini nazara almak bilen, kazyýet tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Alimentiň möçberi kesgitlenen mahalynda ähli çagalaryna, olaryň birine ýa-da olaryň birnäçesine talap bildirilendigine garamazdan, kazyýet atanyň (enäniň) ähli zähmete ukyply kämillik ýaşyna ýeten çagalaryny nazara almaga haklydyr.

5. Eger ata-eneleriň öz ata-enelik borçlaryny ýerine ýetirmekden ýüz dönderendikleri kazyýet tarapyndan anyklanan bolsa, kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalar zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-saklamak borçlaryndan boşadylyp bilner.

6. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalar ata-enelik hukuklaryndan mahrum edilen zähmete ukypsyz ata-enelerini ekläp-saklamak üçin aliment tölemekden boşadylýarlar.

 

153-nji madda. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryň zähmete ukypsyz ata-enesini ekläp-saklamak üçin goşmaça çykdajylaryň edilmegine gatnaşmagy

 

1. Zähmete ukypsyz ata-enesini ekläp-saklamak üçin aliment töleýän kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalar aýratyn ýagdaýlaryň (ata-enesiniň agyr kesellemegi, şikes ýetmegi ýa-da  olara başga adamlar tarapyndan seredilmegiň töleginiň zerurlygy) ýüze çykmagy zerarly goşmaça çykdajylaryň edilmegine gatnaşmaga çekilip bilnerler.

2. Her bir kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çaganyň goşmaça çykdajylaryň edilmegine gatnaşmagynyň tertibi we şol çykdajylaryň möçberi kazyýet tarapyndan ata-eneleriň we çagalaryň maddy hem-de maşgala ýagdaýyny, şeýle hem taraplaryň beýleki  bähbitlerini nazara almak bilen kesgitlenilýär.

3. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalaryň goşmaça çykdajylaryň edilmegine gatnaşmagynyň tertibi we şol çykdajylaryň möçberi şertnama bilen kesgitlenilip bilner.

(2018-nji ýylyň 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 3-4, ___-nji madda).

 

154-nji madda. Kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalary ekläp-saklamak üçin ata-enelerinden we zähmete ukypsyz ata-ene üçin çagalardan tutulyp alynýan alimentiň möçberiniň üýtgedilmegi

 

Ata-enäniň we çagalaryň maddy ýa-da maşgala ýagdaýy üýtgän ýagdaýynda, kazyýet kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalaryň ýa-da zähmete ukypsyz ata-enäniň hak islegi boýunça alimentiň bellenilen möçberini üýtgetmäge haklydyr.

 

18-nji bap. Maşgalanyň beýleki agzalarynyň aliment tölemek borçlary

 

155-nji madda. Doganlaryň öz kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz doganlaryny ekläp-saklamak borjy

 

Serişdeleri ýeterlik bolan doganlar, ata-enesi bolmadyk ýa-da olardan eklenç alyp bilmeýän kämillik ýaşyna ýetmedik kömege mätäç bolan öz doganlaryny ekläp-saklamaga borçludyrlar. Olar şeýle borçlary, kämillik ýaşyna ýeten kömege mätäç bolan doganlary babatda, eger olaryň ata-enesi bolmasa ýa-da olar ata-enesinden, ärinden (aýalyndan) ýa-da öňki ärinden (aýalyndan) ýa-da çagalaryndan eklenç alyp bilmeýän bolsalar hem ýerine ýetirýärler.

 

156-njy madda. Atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň öz agtyklaryny ekläp-saklamak borjy

 

Kömege mätäç bolan kämillik ýaşyna ýetmedik agtyklaryň öz ata-enelerinden eklenç almaga mümkinçiligi bolmadyk halatynda serişdeleri ýeterlik bolan atasyndan we enesinden, babasyndan we mamasyndan aliment almaga hukugy bardyr. Öz ärinden (aýalyndan) ýa-da öňki ärinden (aýalyndan) ýa-da ata-enesinden eklenç alyp bilmeýän, kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz agtyklaryň hem şeýle hukugy bardyr.

 

157-nji madda. Agtyklarynyň atasyny we enesini, babasyny we mamasyny ekläp-saklamak borjy

 

Kömege mätäç bolan zähmete ukypsyz atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň öz kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukyply çagalary bolmasa ýa-da olardan, şeýle hem ärinden (aýalyndan) ýa-da öňki ärinden (aýalyndan) eklenç almaga mümkinçiligi bolmadyk halatynda serişdesi ýeterlik bolan öz agtyklaryndan aliment almaga hukugy bardyr.

 

158-nji madda. Hakyky terbiýeçileriň öz terbiýeleýänlerini ekläp-saklamak borjy

 

1. Eger terbiýelenýänleriniň ata-eneleri bolmasa ýa-da olardan eklenç alyp bilmeýän bolsalar, hakyky terbiýeçiler öz terbiýeleýänlerini mundan beýläk terbiýelemekden ýüz dönderen halatynda hem ekläp-saklamaga borçludyrlar.

2. Şu maddada göz öňünde tutulan borçlar hossarlar (howandarlar) hökmünde çagalary terbiýelemegi amala aşyrýan adamlaryň üstüne ýüklenilmeýär.

 

159-njy madda. Terbiýelenenleriň öz hakyky terbiýeçilerini ekläp-saklamak borjy

 

1. Hakykatda terbiýeçisi bolanyň hemişelik terbiýelemeginde we ekläp-saklamagynda bolan terbiýelenenler, öz ata-enesinden, çagalaryndan, ärinden (aýalyndan) ýa-da öňki ärinden (aýalyndan) eklenç alyp bilmeýän zähmete ukypsyz kömege mätäç bolan terbiýeçilerini ekläp-saklamaga borçludyrlar.

2. Eger hakyky terbiýeçiler terbiýeleýänlerini bäş ýyldan az terbiýelän we ekläp-saklan ýa-da öz borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedik bolsalar, kazyýet terbiýelenenleri öz hakyky terbiýeçilerini ekläp-saklamak borçlaryndan boşatmaga haklydyr.

 

160-njy madda. Öweý kakasynyň (öweý ejesiniň) öweý ogluny (öweý gyzyny) ekläp-saklamak borjy

 

Eger öz ata-enelerinden eklenç alyp bilmeýän bolsalar, öweý kakasy (öweý ejesi) öz kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz öweý ogluny (öweý gyzyny)  ekläp-saklamaga borçludyr.

 

161-nji madda. Öweý ogullaryň (öweý gyzlaryň) öweý kakasyny (öweý ejesini) ekläp-saklamak borjy

 

1. Eger öweý kakasy (öweý ejesi) öz ata-enesinden, kämillik ýaşyna ýeten çagalaryndan, ärinden (aýalyndan) ýa-da öňki ärinden (aýalyndan) eklenç alyp bilmeýän bolsalar, ýeterlik serişdeleri bar bolan öweý ogullar (öweý gyzlar) öweý kakasyny (öweý ejesini) ekläp-saklamaga borçludyrlar.

2. Eger öweý kakasy (öweý ejesi) öweý ogullaryny (öweý gyzlaryny) bäş ýyldan az terbiýelän we ekläp-saklan ýa-da öz borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedik bolsalar, kazyýet öweý ogullaryny (öweý gyzlaryny) olary ekläp-saklamak borçlaryndan boşatmaga haklydyr.

 

162-nji madda. Maşgala agzalaryny ekläp-saklamak üçin tutulyp alynýan alimentiň möçberi

 

1. Maşgala agzalaryny ekläp-saklamak üçin tutulyp alynýan alimentiň möçberi kazyýet tarapyndan aliment tutulyp alynýan adamyň hem-de olary alýan adamyň maddy we maşgala ýagdaýyny nazara almak bilen her aýda tölenilmäge degişli kesgitlenilen pul möçberinde bellenilýär.

2. Eger aliment talap edýän maşgala agzasyny bir wagtyň özünde birnäçe adam ekläp-saklamaga borçly bolsa, onda kazyýet öz başlangyjy ýa-da aliment tutulyp alynýan adamyň arzasy boýunça, olaryň maddy we maşgala ýagdaýyna görä, olaryň her biriniň aliment borçlaryny ýerine ýetirmäge gatnaşmagynyň möçberini kesgitleýär. Alimentiň möçberi kesgitlenilen mahalynda kazyýet şol adamlaryň hemmesine, olaryň birine ýa-da olaryň birnäçesine hak isleginiň bildirilendigine garamazdan, aliment tölemäge borçly bolan adamlaryň hemmesini nazara almaga haklydyr.

 

19-njy bap. Aliment tölemek hakynda şertnama

 

163-nji madda. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň baglaşylmagy

 

Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adam bilen ony alýan adamyň arasyndaky meýletin ylalaşyk boýunça, aliment tölemäge borçly adamyň ýa-da aliment alýanyň kämillik ukyby ýok bolan mahalynda - ol adamlaryň kanuny wekilleriniň arasynda baglaşylyp bilner. Kämillik ukyby çäklendirilen adamlar aliment tölemek hakynda şertnamany öz howandarlarynyň razylygy bilen baglaşýarlar.

 

164-nji madda. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň görnüşi

 

1. Aliment tölemek hakynda şertnama aliment tölemäge borçly adamyň, aliment alýanyň we ekläp-saklamak üçin aliment tutulyp alynýan çaganyň maglumatlaryny, alimentiň möçberini, ony tölemegiň şertlerini we tertibini görkezmek bilen ýazmaça görnüşde baglaşylýar we notarial tertibinde tassyklanylmaga degişlidir.

2. Aliment tölemek hakynda notarial tertibinde tassyklanylan şertnamanyň ýerine ýetiriş namasy ýaly güýji bardyr.

3. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň görnüşi Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

(2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 4, 129-njy madda).

 

165-nji madda. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň baglaşylmagynyň, ýerine ýetirilmeginiň, üýtgedilmeginiň, ýatyrylmagynyň we hakyky däl diýlip ykrar edilmeginiň tertibi

 

1. Eger şu maddada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, aliment tölemek hakynda şertnama baglaşylanda, ýerine ýetirilende, üýtgedilende, ýatyrylanda we hakyky däl diýlip ykrar edilende Türkmenistanyň raýat kanunçylygynyň kadalary ulanylýar.

2. Aliment tölemek hakynda şertnama taraplaryň özara ylalaşygy boýunça islendik wagtda üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp bilner. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň üýtgedilmegi ýa-da ýatyrylmagy hökman aliment tölemek hakynda şertnama baglaşylandaky ýaly görnüşde we tertipde geçirilmelidir.

3. Aliment tölemek hakynda şertnamany ýerine ýetirmekden bir taraplaýyn ýüz dönderilmegine ýa-da onuň şertleriniň bir taraplaýyn üýtgedilmegine ýol berilmeýär.

4. Taraplaryň maddy ýa-da maşgala ýagdaýy düýpli üýtgän halatynda, şeýle hem aliment tölemek hakynda şertnamany üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda jedel ýüze çykan halatynda gyzyklanýan tarap kazyýete hak islegi bilen ýüz tutmaga haklydyr. Aliment tölemek hakynda şertnamany üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda meselä garalan mahalynda, kazyýet taraplaryň üns berilmäge degişli islendik bähbitlerini nazara almaga haklydyr.

 

166-njy madda. Aliment tölemek hakynda şertnamanyň hakyky däl diýlip ykrar edilmeginiň tertibi

 

Şu Kodeksiň 164-nji maddasynyň talaplary berjaý edilmedik halatynda aliment tölemek hakynda şertnamada göz öňünde tutulan ekläp-saklamagyň şertleri çaganyň ýa-da kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz maşgala agzasynyň kanuny bähbitlerini bozýan bolsa, çaganyň ýa-da kämillik ýaşyna ýeten kämillik ukyby ýok maşgala agzasynyň kanuny wekiliniň, hossarlyk we howandarlyk edarasynyň, şeýle hem prokuroryň arzasy boýunça kazyýet tertibinde aliment tölemek hakynda şertnama hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

 

167-nji madda. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça tölenilýän alimentiň möçberi

 

1. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça tölenilýän alimentiň möçberi taraplar tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça bellenilýän alimentiň möçberi onuň şu Kodeksiň 144-nji maddasyna laýyklykda kazyýet tertibinde aliment tutulyp alnan mahalynda alyp biljek alimentiniň möçberinden az bolmaly däldir.

 

168-nji madda. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça aliment tölemegiň usullary we tertibi

 

1. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça aliment tölemegiň usullary we tertibi şol şertnama bilen kesgitlenilýär.

2. Aliment her aýda tölenilýän kesgitlenen pul möçberindäki, bir wagtlaýyn tölenilýän kesgitlenen pul möçberindäki, emläk bermek arkaly, şeýle hem özleri babatda şertnama baglaşylan başga usullar bilen tölemäge borçly adamyň girdejisine göterim gatnaşygynda tölenilip bilner.

Aliment tölemek hakynda şertnamada aliment tölemegiň dürli usullarynyň utgaşdyrylmagy göz öňünde tutulyp bilner.

 

169-njy madda. Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça tölenilýän alimentiň möçberiniň indeksirlenilmegi

 

Aliment tölemek hakynda şertnama boýunça tölenilýän alimentiň möçberiniň indeksirlenilmegi şu Kodeksiň 182-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

20-nji bap. Aliment almagyň we tölemegiň tertibi

 

170-nji madda. Aliment almak hakynda talap bilen kazyýete ýüz tutmaga bolan hukuk

 

Şu Kodeksiň 142-162-nji maddalarynda görkezilen maşgala agzalary aliment tölemek hakynda notarial tertibinde tassyklanan şertnama bolmadyk mahalynda aliment almak hakynda talap bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

171-nji madda. Aliment almak hakynda kazyýete ýüz tutmagyň möhletleri

 

Aliment almaga hukugy bolan adamyň aliment almak hukugy ýüze çykan pursatyndan soň geçen möhlete garamazdan, islendik wagt kazyýete aliment almak barada arza bilen ýüz tutmaga haklydyr.

 

172-nji madda. Kärhanalaryň, guramalaryň we edaralaryň administrasiýasynyň aliment tutup almak borjy

 

Aliment töleýän işgäri bolup durýan, guramaçylyk-hukuk we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, kärhananyň, guramanyň ýa-da edaranyň administrasiýasy (mundan beýläk - kärhana) aliment tölemek hakynda şertnama ýa-da ýerine ýetiriş nama esasynda  şertnamada ýa-da ýerine ýetiriş namada görkezilen adamyň girdejisinden her aýda aliment tutmaga, aliment töleýän adama girdeji tölenilen günden başlap üç iş gününiň dowamynda ony aliment alýana tölemäge ýa-da geçirmäge borçludyr.

 

173-nji madda. Aliment tölemek hakynda şertnama esasynda alimentiň tutulyp alynmagy

 

Aliment tölemek hakynda şertnama esasynda alimentiň tutulyp alynmagy, aliment tölemäge borçly bolan adamyň şeýle şertnama we ýerine ýetiriş nama esasynda tutulyp alnan umumy pul möçberi onuň girdejisiniň elli göteriminden geçýän halatynda hem geçirilip bilner.

 

174-nji madda. Aliment tölemäge borçly adamyň iş ýeriniň üýtgändigi hakynda habar bermek borjy

 

1. Kazyýetiň çözgüdi ýa-da aliment tölemek hakynda şertnama esasynda aliment tutup almagy amala aşyrýan kärhananyň administrasiýasy aliment tutup almak barada kazyýetiň çözgüdiniň ýa-da kazynyň kararynyň ýerine ýetirilýän ýerindäki kazyýet ýerine ýetirijisine hem-de aliment alýana aliment tölemäge borçly adamyň işden çykandygy hakynda, şeýle hem onuň täze iş ýeri ýa-da ýaşaýan ýeri oňa belli bolsa, üç iş gününiň dowamynda habar bermäge borçludyr.

2. Aliment tölemäge borçly adam üç iş gününiň dowamynda kazyýet ýerine ýetirijisine we aliment alýan adama işleýän ýa-da ýaşaýan ýeriniň üýtgändigi hakynda, şeýle hem goşmaça girdejisiniň bardygy hakynda habar bermäge borçludyr.

3. Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen maglumatlar esassyz sebäplere görä habar berilmedik halatynda munuň üçin günäkär wezipeli adam hem-de beýleki raýatlar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilige çekilýärler.

 

175-nji madda. Aliment boýunça berginiň kesgitlenilişi

 

1. Geçen wagt üçin ýerine ýetiriş nama we aliment tölemek hakynda şertnama boýunça alimentiň tutulyp alynmagy, eger olar esasly sebäpler boýunça berilmedik bolsa, ýerine ýetiriş resminamasy tutulyp alynmaga berilmezinden öň üç ýyl möhletiň çäklerinde geçirilýär.

2. Alimentiň ýerine ýetiriş namanyň ýa-da aliment tölemek hakynda şertnamanyň esasynda tutulyp alynmagy aliment tölemäge borçly adamyň günäsi boýunça geçirilmedik halatlarynda, alimentiň tutulyp alynmagy bellenilen wagt möhletine garamazdan, bütin döwür üçin geçirilýär.

3. Berginiň möçberi kazyýet ýerine ýetirijisi tarapyndan kazyýetiň çözgüdi ýa-da kazynyň karary, ýa-da aliment tölemek hakynda şertnama boýunça bellenilen möçberden ugur alnyp kesgitlenilýär.

4. Şu Kodeksiň 142-nji, 144-nji maddalaryna laýyklykda çaga üçin tölenilýän aliment boýunça berginiň möçberi aliment tölemäge borçly adamyň alimentiň tutulyp alynmagy geçirilmedik döwrüniň dowamyndaky girdejisinden ugur alnyp kesgitlenilýär.

Eger aliment tölemäge borçly adam bu döwürde işlemedik bolsa ýa-da onuň girdejisini tassyklaýan resminamalar berilmese aliment boýunça bergi berginiň tutulyp alynmaly wagtyndaky zähmet hakynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň az möçberinden ugur alnyp kesgitlenilýär.

Eger berginiň şeýle kesgitlenilmegi taraplaryň biriniň bähbitlerini düýpli bozýan bolsa, bähbitleri bozulan tarap kazyýete ýüz tutmaga haklydyr, ol bergini taraplaryň maddy we maşgala ýagdaýyny, şeýle hem beýleki üns berilmäge degişli ýagdaýlary nazara almak bilen, bellenilen pul möçberinde kesgitläp biler.

 

176-njy madda. Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy

 

1. Aliment tölemekden boşatmak ýa-da olar boýunça berginiň azaldylmagy diňe kazyýetiň çözgüdi esasynda geçirilýär.

2. Eger kazyýet aliment töleýäniň näsaglygy sebäpli ýa-da esasly başga sebäplere görä aliment tölenilmändigini hem-de aliment töleýäniň maddy we maşgala ýagdaýynyň emele gelen bergini üzmäge mümkinçilik bermeýändigini anyklasa, aliment töleýäniň hak islegi boýunça, aliment babatda emele gelen bergini tölemekden ony doly ýa-da bölekleýin boşatmaga haklydyr.

 

177-nji madda. Aliment tölemäge borçly adamyň emläginiň hasabyna alimentiň tutulyp alynmagy

 

1. Aliment tölemäge borçly adamyň gazanjy ýa-da beýleki girdejisi ýeterlik bolmadyk halatynda, aliment onuň karz edaralaryndaky hasaplarynda duran  pul serişdelerinden tutulyp alynýar. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, şol serişdeleriň ýeterlik bolmadyk halatynda aliment onuň emläginiň hasabyna tutulyp alynýar.

2. Aliment tölemäge borçly adamyň hasaplarynda duran pul serişdeleriniň ýa-da onuň emläginden alimentiň tutulyp alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde geçirilýär.

 

178-nji madda. Alimenti başga zadyň deregine hasap etmegiň we yzyna töletdirip almagyň ýol berilmezligi

 

1. Aliment başga garşylykly talaplar boýunça başga zadyň deregine hasap edilip bilinmez.

2. Alimentiň tölenilen möçberleri yzyna talap edilip alnyp bilinmez, şu halatlar muňa degişli däldir:

1) aliment alýanyň ýalan maglumatlary habar berendigi ýa-da galp resminamalary berendigi sebäpli, kazyýetiň aliment tölemek hakynda çözgüdi ýatyrylanda;

2) aliment alýanyň aldamagynyň, gorkuzmagynyň ýa-da zorluk etmeginiň täsiri bilen şertnama baglaşylandygy sebäpli, aliment tölemek hakynda şertnama hakyky däl diýlip ykrar edilende;

3) kazyýetiň hökümi bilen alimentiň tölenilmegine esas bolan kazyýetiň çözgüdiniň, aliment tölemek hakynda şertnamanyň ýa-da ýerine ýetiriş namanyň galplaşdyrylandygynyň fakty anyklanylanda.

3. Eger şu maddanyň ikinji böleginde sanalyp geçilen hereketler aliment tölenilýän çaganyň ýa-da kämillik ýaşyna ýeten kämillik ukyby ýok adamyň kanuny wekili tarapyndan amala aşyrylan bolsa, aliment yzyna alynmaýar, tölenilen alimentiň möçberi bolsa, aliment tölemäge borçly adamyň hak islegi boýunça günäkär kanuny wekilden tutulyp alynýar.

 

179-njy madda. Aliment tölemäge borçly adamyň hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäginden çykyp giden halatynda alimentiň tölenilmegi

 

1. Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäginden çykyp gidýän, kanun boýunça maşgala agzalaryna eklenç bermäge borçly bolan adam, şu Kodeksiň 163-165-nji, 167-nji, 168-nji maddalaryna laýyklykda olar bilen aliment tölemek hakynda şertnama baglaşmaga haklydyr.

2. Düşünişmezlik ýüze çykanda gyzyklanýan adam alimentiň möçberini kesgitlenen pul möçberiniň bellenilmegi hem-de alimentiň birwagtlaýyn tölenilmegi ýa-da alimentiň hasabyna belli bir emlägiň berilmegi, ýa-da alimentiň başga usul bilen tölenilmegi hakynda talap bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

 

180-nji madda. Alimentiň kazyýet tarapyndan bellenilen möçberine gaýtadan seredilmegi

 

Aliment töleýän ýa-da alýan adamlaryň maddy ýa-da maşgala ýagdaýlary üýtgän halatynda kazyýet alimentiň öň bellenilen möçberine gaýtadan seretmäge ýa-da ol adamlary aliment tölemekden boşatmaga haklydyr.

 

181-nji madda. Aliment borçnamalarynyň bes edilmegi

 

1. Aliment tölemek hakynda şertnamada bellenilen aliment borçnamalary şu şertnamada bellenilen esaslar boýunça, eger bu şertnamada göz öňünde tutulmadyk halatynda bolsa - taraplaryň biriniň ölmegi ýa-da şertnamanyň hereket ediş möhletiniň geçmegi bilen bes edilýär.

2. Kazyýet tertibinde tutulyp alynýan alimentiň tölenilmegi şu ýagdaýlarda bes edilýär:

1) çaganyň on sekiz ýaşyna ýetmegi bilen ýa-da kämillik ýaşyna ýetmedigiň on sekiz ýaşyna ýetýänçä doly kämillik ukybyna eýe bolanda;

2) bilim almagyň gündizki görnüşi boýunça okaýanyň, ýigrimi üç ýaşyna ýetende;

3) ekläp-saklanylmagy üçin aliment tutulyp alynýan çaga perzentlige alnanda;

4) aliment alýanyň zähmete ukyplylygynyň dikeldilmegi ýa-da onuň kömege mätäçliginiň bes edilendigi kazyýet tarapyndan ykrar edilende;

5) taraplaryň biriniň ölendigi sebäpli;

6) alimentiň tutulyp alynmagyna esaslaryň aýrylan beýleki halatlarynda.

 

182-nji madda. Alimentiň indeksirlenilmegi

 

1. Alimentiň indeksirlenilmegi aliment tölemek hakynda şertnama laýyklykda geçirilýär. Eger aliment tölemek hakynda şertnamada indeksirlenmegiň tertibi göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda ol şu maddanyň ikinji bölegine laýyklykda geçirilýär.

2. Kazyýetiň çözgüdi boýunça kesgitlenen pul möçberinde tutulyp alynýan alimentiň indeksirlenilmegi alimentiň tutulýan ýerindäki kärhananyň administrasiýasy tarapyndan zähmet hakynyň köpelişine barabarlykda geçirilýär.

 

VII BÖLÜM. RAÝAT ÝAGDAÝYNYŇ NAMALARY

 

21-nji bap. Umumy düzgünler

 

183-nji madda. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

1. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy raýatlaryň şahsy emläk däl we emläk hukuklaryny goramak maksady bilen, şeýle hem döwletiň bähbitleri üçin bellenilýär.

2. Dogluş, nikanyň baglaşylmagy, nikanyň bozulmagy, perzentlige alynmagy, atalygyň anyklanylmagy, familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmegi, ölüm döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişlidir.

 

184-nji madda. RÝNÝ edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

1. RÝNÝ edaralary fiziki şahslaryň degişli hereketleriniň ýa-da bu adamlaryň hukuklarynyň we borçlarynyň ýüze çykmagyna, üýtgemegine ýa-da bes edilmegine täsir edýän, şeýle hem hukuk ýagdaýyny häsiýetlendirýän wakalaryň hakykylygyny tassyklamak maksady bilen raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny geçirýärler.

RÝNÝ edaralary öz wezipelerini Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan RÝNÝ edaralary hakynda düzgünnama laýyklykda amala aşyrýarlar.

2. Welaýat hukukly şäherleriň, etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň, şäherdäki etraplaryň häkimlikleriniň RÝNÝ bölümleri dogluşyň, nikanyň baglaşylmagynyň, nikanyň bozulmagynyň, perzentlige alynmagynyň, atalygyň anyklanylmagynyň, familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmeginiň, ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny geçirýärler. Olar şeýle hem gaýtadan şahadatnamalar we güwänamalar berýärler, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizýärler, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny ýatyrýarlar we (ýa-da) dikeldýärler, raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alnyşynyňkitaplaryny (mundan beýläk – nama kitaplary) saklaýarlar, raýat ýagdaýynyň namalary hasaba alnan adamlaryň elipbiý tertibinde sanawyny ýöredýärler.

3. Geňeşler dogluşyň, nikanyň baglaşylmagynyň, nikanyň bozulmagynyň, atalygyň anyklanylmagynyň, ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny geçirýärler, şeýle hem güwänamalary berýärler.

4. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň dogluşyny, nika baglaşmagyny, nika bozmagyny, perzentlige almagyny, atalygynyň anyklanylmagyny, familiýasyny, adyny we atasynyň adyny üýtgetmegini, ölümini döwlet tarapyndan bellige almagy geçirýärler, gaýtadan şahadatnamalar we güwänamalar bermegi amala aşyrýarlar.

Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary Türkmenistanyň raýatlarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň RÝNÝ edaralarynda raýat ýagdaýynyň namalary bellige alnan we Türkmenistanyň çäginden daşynda hemişelik ýaşaýan, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek hakynda, şeýle hem raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny ýatyrmak we (ýa-da) dikeltmek hakynda haýyşnamalaryny kabul edýärler.

5. Raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň dikeldilmegi ýitirilen raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň ýazylan ýa-da özi barada nama ýazgysy dikeldilýän adamyň ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edaralary tarapyndan kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi esasynda geçirilýär. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alnan ýerindäki RÝNÝ edarasy hem-de raýat ýagdaýynyň namalarynyň dikeldilmäge degişli ýazgysynyň saklanylýan ýeri bolan Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky RÝNÝ Merkezi arhiwi tarapyndan berlen ilkinji ýa-da dikeldilen raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýokdugy hakynda güwänama kazyýete ýüz tutmak üçin esas bolup durýar.

6. Ilkinji ýa-da dikeldilen raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýatyrylmagy, kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi esasynda ýatyrylmaga degişli bolan raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň saklanylýan ýerindäki RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky we 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda).

 

185-nji madda. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda düzgünnama. Nama kitaplary

 

1. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar, düzedişler girizilmegi, onuň ýatyrylmagy we (ýa-da) dikeldilmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanan Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň tertibi hakynda düzgünnama laýyklykda geçirilýär.

2. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy nama kitaplarynda geçirilýär.

3. Nama kitaplarynyň we nama kitaplarda geçirilen ýazgylaryň esasynda berilýän şahadatnamalaryň görnüşleri, nama kitaplaryny saklamagyň tertibi we möhletleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

186-njy madda. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy ýazylanda, gaýtadan şahadatnama we beýleki resminamalar berlende görkezilýän resminamalar

 

1. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy ýazylanda ýüz tutýan RÝNÝ edaralaryna döwlet tarapyndan bellige alynmagyna degişli faktlary tassyklaýan resminamalary we özüniň pasportyny (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasyny) görkezmelidir.

2. Gaýtadan şahadatnama we beýleki resminamalar berlende ýüz tutýan pasportyny (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamany) görkezmelidir.

3. Eger, gaýtadan dogluş hakynda şahadatnama pasport almak üçin gerek bolan halatynda, ýüz tutýan pasportyny (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamany) heniz almandygy ýa-da alan hem bolsa, ony ýitirendigi, zaýalandygy we ş.m. ýagdaýlar sebäpli görkezip bilmese, onda ýüz tutýan ýaşaýan ýeri boýunça ýa-da bolýan ýeri boýunça içeri işler edarasyndan alnan şahsyýetini tassyklaýan güwänamany görkezmelidir.

4. Içeri işler edaralary ýüz tutýanyň şahsyýetini anyklamak üçin ähli zerur bolan işleri gysga wagtyň içinde geçirmelidir we bu güwänamany on bäş senenama gününiň dowamynda bermelidir.

Ýüz tutýana berilýän güwänamanyň görnüşi Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

5. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek üçin, şolaryň esasynda girizilmeli üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler geçirip bilinjekdigini tassyklaýan resminama, pasport (ýa-da onuň ornuny tutýan resminama) görkezilmelidir.

Pasport (ýa-da onuň ornuny tutýan resminama) bolmadyk halatynda, ýüz tutýan ýaşaýan ýeri ýa-da bolýan ýeri boýunça içeri işler edarasyndan alnan şahsyýetini tassyklaýan güwänamany görkezmelidir.

6. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny ýatyrmak we (ýa-da) dikeltmek üçin ýüz tutýan pasport (ýa-da onuň ornuny tutýan resminama) we raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýatyrylandygy we (ýa-da) dikeldilendigi hakynda kazyýetiň çözgüdini görkezmelidir.

7. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy ýazylanda, gaýtadan şahadatnama we beýleki resminamalar berlende zerur bolan resminamalaryň sanawy Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň tertibi hakynda Düzgünnamada bellenilýär.

8. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyny amala aşyrmak bilen baglanyşykly arzalaryň, şeýle hem RÝNÝ edaralary tarapyndan berilýän güwänamalaryň we beýleki resminamalaryň görnüşleri Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

187-nji madda. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýazylmagy

 

1. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy degişli raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýazylmagy arkaly geçirilýär, onuň esasynda raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnama berilýär. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy iki sany meňzeş nusgada ýazylýar, olaryň biri RÝNÝ edaralarynyň arhiwinde, beýlekisi - Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky RÝNÝ-nyň Merkezi arhiwinde saklanylýar.

2. Nama kitabyna girizilýän raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň her bir ýazgysy ýüz tutýan tarapyndan okalmalydyr weoňa ol, ýazgyny ýazan adam, şeýle hem wezipeli adam tarapyndan gol çekilmelidir hem-de möhür bilen berkidilmelidir.

3. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň ýazylandygy hakynda ýüz tutana degişli şahadatnama berilýär.

4. Çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy ýazylanda ata-eneleri hakynda maglumatlar olaryň pasportlary (ýa-da olaryň ornuny tutýan resminamalar) esasynda doldurylýar.

Eger çaganyň ata-enesi (olaryň biri) öň öz familiýasyny we (ýa-da), adyny, atasynyň adyny üýtgedip, pasportyny (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasyny) çalyşmadyk bolsa, çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda degişli resminamalaryň esasynda olaryň üýtgeden familiýasy we (ýa-da) ady, atasynyň ady ýazylýar.

5. Eger ata-enesiniň (olardan biriniň) pasportynda (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasynda) familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň dogry ýazylyş düzgüniniň bozulandygy we başga ýalňyşlyklar ýüze çykarylan halatlarynda we ata-enesi (olardan biri) bu ýüze çykarylan ýalňyşlyklary aradan aýyrmak barada ýüz tutmasalar, onda ata-enesiniň (olardan biriniň) razylygy boýunça ýüze çykarylan ýalňyşlyklar çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy ýazylan mahalynda aradan aýrylýar.

6. Şu Kodeksiň 66-njy maddasynyň bäşinji we altynjy  böleklerinde göz öňünde tutulan halatlarda, çaganyň ata-enesi hakynda maglumatlar şu agzalan böleklerde görkezilen resminamalaryň esasynda ýazylýar. Şunda ýüze çykarylan ýalňyşlyklar ýüz tutýanyň razylygy boýunça, çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy ýazylan mahalynda aradan aýrylýar.

7. Şu maddanyň bäşinji we altynji böleklerinde görkezilen halatlarynda çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda çaganyň ata-enesi (olaryň biri) hakynda maglumatlar ýazylanda ýüze çykarylan ýalňyşlyklar çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysy ýazylan mahalynda onuň düzedilendigi barada ýazgy ýazylýar we bu barada degişli güwänama berilýär.

Güwänamanyň görnüşi Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

8. Şahadatnama gaýtadan berlen mahalynda raýat ýagdaýynyň namalarynyň Türkmenistanyň döwlet dilinden başga dilde ýazylan ýazgysy şahsyň islegi boýunça Türkmenistanyň döwlet diline terjime edilýär we bu barada degişli güwänama berilýär. Şunda familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň dürs ýazuw kadasy hökman berjaý edilmelidir.

9. RÝNÝ edaralarynyň işgärleriniň özi, öz äri (aýaly), ata-enesi, çagalary, agtyklary, atasy we enesi, babasy we mamasy, doganlary babatda raýat ýagdaýynyň namalaryny döwlet tarapyndan bellige almaga haklary ýokdur. Şeýle halatlarda raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy RÝNÝ edarasynyň başga işgäri ýa-da başga RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

10. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň dogrulygyna we raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň hiline bolan jogapkärçilik bu ýazgyny ýazan adamyň we degişli RÝNÝ edarasynyň ýolbaşçysynyň üstüne ýüklenilýär.

11. Degişli RÝNÝ edarasynyň ýolbaşçysy raýat ýagdaýynyň namalaryny döwlet tarapyndan bellige almakdan ýüz dönderilen adamyň (onuň wekiliniň) talaby boýunça, şol adama (onuň wekiline) ýüz dönderilmegiň sebäplerini on senenama gününiň dowamynda ýazmaça görnüşde habar bermäge borçludyr.

12. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagyndan ýüz dönderilmegine gyzyklanýan adam tarapyndan raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy boýunça işi guramak ygtyýarlyklaryna degişli bolan ýokary edarasyna ýa-da kazyýete şikaýat edilip bilner.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky we 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda).

 

188-nji madda. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek üçin esaslar. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy babatda jedel gozgamak

 

1. Esaslar bolan mahalynda we gyzyklanýan adamlaryň arasynda jedel bolmasa raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek RÝNÝ edaralary tarapyndan geçirilýär we bu barada degişli güwänama berilýär.

2. Şu aşakdakylar raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek üçin esas bolup durýar:

1) perzentlige alynmagy hakynda nama ýazgysy;

2) atalygyň anyklanylandygy hakynda nama ýazgysy;

3) familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilendigi hakynda nama ýazgysy;

4) kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi;

5) çaganyň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny üýtgetmek hakynda häkimiň karary;

6) çaganyň kakasy bilen nikada durmaýan ejesiniň çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna çaganyň kakasy hakynda maglumatlary girizmek ýa-da olary üýtgetmek ýa-da aýyrmak hakynda arzasy. Şunda, çaganyň ejesiniň islegi boýunça çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynda çaganyň familiýasynyň, adynyň, atasynyň adynyň ýazylan sütüninde çaganyň kakasynyň ady saklanyp, üýtgedilip ýa-da aýrylyp bilner;

7) çaganyň ata-enesiniň (olaryň biriniň) familiýasy we (ýa-da) ady, we (ýa-da) atasynyň ady, we (ýa-da) beýleki maglumatlary üýtgän halatynda, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynda ata-enesi (olaryň biri) hakynda maglumatlary üýtgetmek hakynda çaganyň ata-enesiniň arzasy (şu bölegiň 3-nji bendinde görkezilen esasdan beýleki ýagdaýlarda), on sekiz ýaşyna ýeten adamyň ata-enesiniň (olaryň biriniň) familiýasy we (ýa-da) ady, we (ýa-da) atasynyň ady, we (ýa-da) beýleki maglumatlary üýtgän halatynda, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynda ata-enesi (olaryň biri) hakynda maglumatlary üýtgetmek hakynda şol adamyň arzasy;

8) ölümi, näbelli adamyň ölümi hökmünde bellige alnan ölen adamyň şahsyýetiniň anyklanylandygy hakynda anyklaýyş ýa-da derňew edarasy tarapyndan berlen resminama;

9) eger ölümi öň bellige alnan bolsa, esassyz repressiýa edilen we soňra hukugy dikeldilen adamyň ölüminiň fakty hakynda resminama;

10) daşary ýurt döwletleriniň degişli edaralarynyň, olara Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan seredilenden hem-de makullanylandan soň, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek hakynda towakganamasy;

11) şu aşakdaky halatlarda RÝNÝ edaralarynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek hakynda netijenamasy, eger:

a) raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynda nädogry ýa-da doly däl maglumatlar görkezilen bolsa, şeýle hem orfografik ýalňyşlar goýberilen bolsa;

b) raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen düzgünler nazara alynmazdan geçirilen bolsa;

ç) çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysyna doly däl (kemeldilen, mylaýymlaşdyrylan, gysgaldylan we ş. m.) at ýazylan bolsa;

d) bellige alnan mahalynda ýalňyşlyklar (orfografik ýalňyşlar, sözleriň ýoýulmagy, maglumatlaryň, aýry-aýry sözleriň, harplaryň ýazylman galdyrylmagy we ş.m.) goýberilen bolsa;

e) adamyň jynsy üýtgedilen halatynda (germafroditlerde) familiýasynyň, adynyň ýa-da atasynyň adynyň düzedilmegine zerurlyk ýüze çykan halatynda;

ä) ölen adamyň öň familiýasyny we (ýa-da) adyny, we (ýa-da) atasynyň adyny üýtgedip pasportyny (onuň ornuny tutýan resminamasyny) çalyşmandygy sebäpli, onuň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynda öňki familiýasynyň we (ýa-da) adynyň we(ýa-da) atasynyň adynyň ýazylmagy bilen baglanyşykly, onuň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmäge zerurlyk ýüze çykan bolsa;

f) gyzyklanýan adam tarapyndan raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň degişli şahadatnamadaky we (ýa-da) pasportdaky (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamadaky) ýazgy bilen gabat gelmeýändigi ýüze çykarylan halatynda,eger ol şeýle gabat gelmezligiň aradan aýrylmagy hakynda RÝNÝ edarasyna ýüz tutan bolsa.

3. Gyzyklanýan adam tarapyndan raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek hakynda arza onuň ýaşaýan ýerinde ýerleşýän ýa-da üýtgedilmäge, goşmaça girizilmäge we (ýa-da) düzedilmäge degişli raýat ýagdaýynyň nama ýazgysynyň saklanylýan ýerindäki RÝNÝ edarasyna berilýär.

Ölen adam babatda öň düzülen raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek ölen adamyň garyndaşynyň ýa-da beýleki gyzyklanýan adamyň arzasy boýunça geçirilýär.

4. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek üçin esaslar bolmadyk halatynda düşünişmezlikler kazyýet tertibinde çözülýär.

5. RÝNÝ edarasynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmekden ýüz dönderilmegine kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

6. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmegiň meseleleri boýunça gyzyklanýan adamlaryň arasyndaky jedeller kazyýet tertibinde çözülýär.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky, 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky, 2015-nji ýylyň 24-nji oktýabryndaky we 2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda; 2015 ý., № 4,129-njy madda; 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

189-njy madda. Döwlet pajy we tölegler

 

1. Dogluşyň, ölümiň, perzentlige alynmagyň, atalygyň anyklanylandygynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, çaganyň perzentlige alynmagy, atalygyň anyklanylmagy bilen baglanyşykly çaganyň dogluş hakynda nama ýazgysynyň üýtgedilmegi, oňa goşmaça girizilmegi we (ýa-da) düzedilmegi, onuň ýatyrylmagy we (ýa-da) dikeldilmegi, şeýle hem raýat ýagdaýynyň namalary döwlet tarapyndan bellige alnan halatlarynda, goýberilen ýalňyşlyklar bilen baglanyşykly şahadatnamalaryň berilmegi RÝNÝ edaralary tarapyndan döwlet pajy alynmazdan geçirilýär.

2. Nikanyň baglaşylmagynyň, nikanyň bozulmagynyň, familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmeginiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin, raýat ýagdaýynyň nama ýazgysyna üýtgetme, goşmaça we (ýa-da) düzediş girizilmegi we onuň bilen baglanyşykly şahadatnamalaryň berilmegi üçin (şu maddanyň birinji böleginde görkezilen halatlar muňa degişli däldir), şeýle hem raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnamalaryň gaýtadan berilmegi üçin döwlet pajy tutulyp alynýar.

3. Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnamalar gaýtadan berlende ata-enesiniň howandarlygyndan galan kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalardan, maýyplygy bolan adamlardan, Beýik Watançylyk urşunyň we beýleki döwletleriň çägindäki söweş hereketleriniň weteranlaryndan, Beýik Watançylyk urşunyň we beýleki döwletleriň çägindäki söweş hereketlerinde wepat bolan (aradan çykan) weteranlaryň dul galan ýanýoldaşlaryndan, zähmet weteranlaryndan, radiasiýa betbagtçylygynyň netijesinde ejir çeken adamlardan döwlet pajy tutulyp alynmaýar.

4. Şu Kodekse laýyklykda tutulyp alynýan döwlet pajy Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirilýär.

5. Döwlet pajynyň möçberi, ony tutup almagyň we tölemegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

6. RÝNÝ edaralary tarapyndan edilýän hyzmatlar tölegli esasda amala aşyrylýar. Hyzmatlar üçin tölegler RÝNÝ edarasynyň býujetden daşary hasaplaşyk hasabyna geçirilýär we olaryň zerurlyklaryna gönükdirilýär. Görkezilen tölegler degişli merkezleşdirilen býujetden daşary hasaplaşyk hasabyna geçirilip bilner.

RÝNÝ bölümleri tarapyndan hyzmatlaryň edilendigi üçin tölegleriň möçberleri we Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan hyzmatlaryň edilendigi üçin tölegleriň möçberleri durmuş we beýleki tölegleri, salgytlary, ýygymlary hasaplamak üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenýän binýatlyk mukdardan, göterim möçberinde kesgitlenilýär.

RÝNÝ bölümleri ýa-da Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan hyzmatlaryň edilendigi üçin tölegler RÝNÝ bölümleriniň ýa-da Geňeşleriň býujetden daşary hasaplaşyk hasabyna geçirilýär we olaryň zerurlyklaryna gönükdirilýär. Görkezilen tölegler degişli merkezleşdirilen býujetden daşary hasaplaşyk hasabyna geçirilip bilner.

Görkezilen tölegleriň möçberleri, şeýle hem RÝNÝ bölümleri tarapyndan hyzmatlaryň edilendigi üçin tölegleri almagyň tertibi we Geňeşleriň wezipeli adamlary tarapyndan hyzmatlaryň edilendigi üçin tölegleri almagyň tertibi Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky we 1-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunlarynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda; № 3-4, ___-nji madda).

 

22-nji bap. Familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmeginiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

190-njy madda. Familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmeginiň döwlet tarapyndan bellige alynýan ýeri we tertibi

 

1. Familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmeginiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy on sekiz ýaşyna ýeten adamyň hemişelik ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

Görkezilen adam hemişelik ýaşaýan ýerindäki RÝNÝ edarasyna ýüz tutanda, onuň familiýasynyň, adynyň we atasynyň adynyň üýtgedilmegi şu aşakdaky halatlarda geçirilýär, eger ol:

1) gulaga ýakymsyz eşidilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny we (ýa-da) adyny we (ýa-da) atasynyň adyny üýtgetmek islese;

2) öz äri (aýaly) bilen umumy familiýany götermek ýa-da, eger bu barada nika bozulan wagty yglan edilmedik bolsa, nika baglaşmagyndan öňki öz göteren familiýasyna (ilkinji we soňky nikalary baglaşmagyndan öňki) gaýdyp gelmek islese;

3) nika bozulmadyk ýa-da äri (aýaly) aradan çykan halatynda nika baglaşmagyndan öňki öz göteren (ilkinji we soňky nikalary baglaşmagyndan öňki) familiýasyny götermek islese;

4) kakasynyň (ejesiniň) familiýasyny (eger kakasynyň familiýasyny göterýän bolsa - ejesiniň familiýasyny, eger ejesiniň familiýasyny göterýän bolsa - kakasynyň familiýasyny) götermek islese;

5) kakasynyň, atasynyň we babasynyň ady boýunça familiýasyny üýtgetmek islese;

6) özüne öň atasynyň ady "ogly", "gyzy" diýen sözler goşulyp ýa-da bular goşulman, ilkibaşda öz ady, soňra bolsa atasynyň ady ýazylyp ýa-da ýazylman, ýa-da familiýasy ýazylman dakylan bolsa, olaryň atasynyň adyny üýtgetmek we atasynyň adyny ýa-da familiýasyny almak islese;

7) eger perzentlige almaklyk geçirilip bilinmejek bolsa, ýüz tutýany terbiýelän öweý kakasynyň (öweý ejesiniň) familiýasyny we (ýa-da) öweý kakasynyň ady boýunça atasynyň adyny götermek islese;

8) milletine laýyk gelýän familiýany we (ýa-da) ady we (ýa-da) atasynyň adyny götermek islese;

9) hakykatda dogluş hakynda nama ýazgysynda görkezilenden başga ady göterýän bolsa, ony şol göterýän adyna üýtgetmek islese;

10) raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynda görkezilen familiýasy we (ýa-da) ady we (ýa-da) atasynyň ady degişli şahadatnamadaky we (ýa-da) pasportdaky (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamadaky) familiýasy we (ýa-da) ady we (ýa-da) atasynyň ady bilen gabat gelmeýän bolsa, şeýle gabat gelmezligi aradan aýyrmak üçin şol resminamalarda görkezilen familiýasynyň we (ýa-da) adynyň we (ýa-da) atasynyň adynyň haýsy hem bolsa birini götermek islese.

2. Familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilmeginiň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda familiýasyny, adyny we atasynyň adyny üýtgeden adamyň raýat ýagdaýynyň namalaryny bellige alan RÝNÝ edarasyna habar berilýär.

Familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilendigi hakynda nama ýazgysynyň esasynda raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysyna degişli üýtgetmeler girizilýär we täze şahadatnama berilýär.

3. Familiýanyň, adyň we atasynyň adynyň üýtgedilendiginiň döwlet tarapyndan  bellige alynmagy Raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň tertibi hakynda düzgünnama laýyklykda geçirilýär.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky we 2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda; 2014 ý., № 1, 50-nji madda).

 

23-nji bap. Ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

191-nji madda. Ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň tertibi we ýeri

 

1. Ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy ölen adamyň ýaşan ýerindäki ýa-da ölen ýerindäki RÝNÝ edarasynda geçrilýär.

RÝNÝ edarasy adamyň ölümi hakynda arzany kabul eden mahalynda haýal etmän arza berijä ölüm hakynda şahadatnamany bermäge borçludyr.

2. Kazyýetiň ölümiň faktyny takyklamak hakynda ýa-da adamyň ölen diýlip yglan edilmegi hakynda çözgüdi esasynda ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, çözgüt çykaran kazyýetiň ýerleşýän ýerindäki RÝNÝ edarasynda geçirilýär.

3. Demir ýol ýa-da awtomobil ulagynda gidip barýan wagtynda ýüze çykan ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, ýakynda ýerleşýän RÝNÝ edarasynda  amala aşyrylyp bilner.

4. Howa ýa-da deňiz gämisinde ýüze çykan ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy howa gämisiniň gonan ýerindäki ýa-da deňiz gämisiniň porta gelen ýerindäki RÝNÝ edarasy ýa-da şeýle bellige almagy amala aşyrýan başga edara tarapyndan geçirilip bilner.

5. Şahsyýeti anyklanylmadyk adamyň ölüminiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy, saglygy goraýyş edarasynyň habar bermegi esasynda onuň ýüze çykarylan ýerindäki RÝNÝ edarasy tarapyndan geçirilýär.

Şeýle ýagdaýda ölüm hakynda şahadatnama diňe ölen adamyň şahsyýeti anyklanylandan soň berilýär.

6. Ölen adamy jaýlamak RÝNÝ edarasy tarapyndan berilýän ölüm hakynda şahadatnama ýa-da saglygy goraýyş edarasy tarapyndan berilýän ölüm hakynda resminama bolanda geçirilýär.

Ölen adamy jaýlamak aýratyn halatlarda görkezilen resminamalar berilmezden geçirilip bilner.

7. Saglygy goraýyş edarasy we RÝNÝ edarasy ölüm hakynda resminamanyň we ölüm hakynda şahadatnamanyň öz wagtynda berilmegini üpjün etmäge borçludyrlar.

(2012-nji ýylyň 22-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 4, 118-nji madda).

 

192-nji madda. Ölüm hakynda arza we ony bermegiň möhleti

 

1. Ölüm hakynda arza ýazmaça görnüşde öleniň garyndaşlary, onuň bilen bilelikde ýaşan adamlar, onuň goňşulary, ýaşaýyş jay-ulanyş guramalarynyň işgärleri, ölümiň ýüze çykan ýerindäki kärhananyň administrasiýasynyň ýa-da jesedi tapan polisiýa bölümi we beýleki adamlar tarapyndan berilýär.

2. Ölüm hakynda arza on senenama gününden gijä galman, zorlugyň, öz janyna kast etmeginiň, betbagtçylykly ýagdaýyň netijesinde ýüze çykan ölümde, şeýle hem jeset tapylan halatynda - ölümiň ýüze çykan ýa-da jeset tapylan pursatyndan başlap üç gije-gündizden gijä galman berilmelidir.

3. Ölüm hakynda arzada ölen hakynda arza berijä belli bolan ähli maglumatlar, şeýle hem ölüm hakynda arza beren adamyň familiýasy, ady, atasynyň ady we ýaşaýan ýeri görkezilýär.

4. Ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda arza, şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen möhletlerden giç berlende, RÝNÝ edaralary ony kabul etmekden ýüz dönderip bilmez.

 

193-nji madda. Ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin berilýän resminamalar

 

1. Ölümiň döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin olüm faktyny takyklan saglygy goraýyş edarasynyň ýolbaşçynyň goly we möhüri bilen tassyklanylan ölüm hakynda resminama ýa-da ölümiň faktyny takyklamak hakynda ýa-da adamyň ölen diýlip yglan edilmegi hakynda kazyýetiň çözgüdi RÝNÝ edarasyna berilýär.

Ölüm hakynda resminama Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan tassyklanylan görnüşde ýazylýar.

2. Ölen adam barada maglumat pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasynyň) esasynda, onuň bolmadyk halatynda - bar bolan resminamalaryň esasynda ýazylýar. Eger ölen adam öň familiýasyny we (ýa-da) adyny, atasynyň adyny üýtgedip pasportyny (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasyny) çalyşmadyk bolsa, ölüm hakynda resminamada we ölüm hakynda nama ýazgysynda onuň üýtgedilen familiýasy we (ýa-da) ady, atasynyň ady ýazylýar.

3. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen resminamalarda nätakyklyk, düşnüksizlik ýa-da nädogrulyk ýüze çykarylanda şeýle resminamalary beren edaralar olara üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmäge borçludyrlar.

4. Esas bolan mahalynda we gyzyklanýan adamlaryň arasynda jedel bolmadyk mahalynda, resminamalara üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek şeýle resminamalary beren edaralar tarapyndan geçirilýär.

5. Şeýle resminamalary beren edaralaryň olara üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmekden ýüz döndermegine kazyýete şikaýat edilip bilner.

6. Gyzyklanýan adamlaryň arasynda resminamalara üýtgetmeler, goşmaçalar we (ýa-da) düzedişler girizmek meseleleri boýunça jedeller kazyýet tertibinde çözülýär.

 

VIII BÖLÜM. DAŞARY ÝURT RAÝATLARYNYŇ WE RAÝATLYGY BOLMADYK ADAMLARYŇ GATNAŞMAGYNDAKY MAŞGALA

GATNAŞYKLARY BABATDA TÜRKMENISTANYŇ MAŞGALA KANUNÇYLYGYNYŇ ULANYLMAGY

 

194-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň maşgala gatnaşyklaryndaky hukuklary we borçlary

 

Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar maşgala gatnaşyklarynda Türkmenistanyň maşgala kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hukuklardan peýdalanýarlar we deň borçlary çekýärler.

 

195-nji madda. Türkmenistanyň çäginde nika baglaşylmagy

 

1. Türkmenistanyň çäginde nika baglaşmagyň tertibi şu Kodeks we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

2. Türkmenistanyň çäginde nika baglaşmagyň şertleri nika baglaşmak isleýän her bir adam üçin ol adamyň nika baglaşylýan pursatynda raýaty bolup durýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

3. Türkmenistanyň çäginde raýatlygy bolmadyk adamlar üçin nika baglaşmagyň şertleri ol adamyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

4. Türkmenistanyň çäginde nika baglaşylmagy şu Kodeksiň 20-nji maddasynda bellenilen nika baglaşylmagyna ýol bermeýän ýagdaýlar bolmadyk mahalynda geçirilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

196-njy madda. Diplomatik wekilhanalarda ýa-da konsullyk edaralarynda nika baglaşylmagy

 

1. Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda nika olaryň ýaşaýan döwletindäki Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda ýa-da konsullyk edaralarynda, şeýle edaralar bolmadyk halatynda - olaryň ýaşaýan döwletiniň degişli edaralarynda baglaşylýar.

2. Türkmenistanda daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda baglaşylan nika, özara ylalaşyk şertinde Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

 

197-nji madda. Türkmenistanyň çäginden daşarda baglaşylan nikalaryň ykrar edilmegi

 

1. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda, Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda Türkmenistanyň çäginden daşarda baglaşylan nikalar, olaryň baglaşylan ýeriniň kanunynda bellenilen tertipde baglaşylan bolsa, şu Kodeksiň 20-nji maddasynda bellenilen nika baglaşmaga ýol bermeýän ýagdaýlar bolmadyk mahalynda, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

2. Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginden daşarda, olaryň baglaşylan ýeriniň kanuny boýunça baglaşylan nikalary Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

3. Şu Kodeks güýje girýänçä, şu maddanyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda baglaşylan nikalar Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

(2018-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda – Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2018 ý., № 2, 46-njy madda).

 

198-nji madda. Türkmenistanda we onuň çäginden daşarda Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda, Türkmenistanyň raýatlary bilen daşary ýurt raýatlarynyň ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlaryň, şeýle hem daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlarynyň öz aralarynda baglaşan nikalarynyň bozulmagy

 

1. Türkmenistanda Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda, Türkmenistanyň raýatlary we daşary ýurt raýatlarynyň ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda, şeýle hem daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň öz aralarynda baglaşan nikalarynyň bozulmagy, şu Kodeks we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda geçirilýär.

2. Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan äriniň (aýalynyň) raýatlygyna garamazdan, onuň bilen nikasyny Türkmenistanyň kazyýetinde bozmaga haklydyr. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda RÝNÝ edaralarynda nikanyň bozulmagy göz öňünde tutulan halatlarda, ol Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda ýa-da konsullyk edaralarynda bozulyp bilner.

3. Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda baglaşylan nikany bozmak hakynda işe olaryň arzasy esasynda Türkmenistanyň kazyýeti tarapyndan Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň tabşyrmagy boýunça seredilip bilner.

4. Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň, Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň, şeýle hem daşary ýurt raýatlary ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda baglaşylan nikany bozmak hakynda işe, olaryň arzasy esasynda Türkmenistanyň kazyýeti tarapyndan Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň tabşyrmagy boýunça seredilip bilner.

 

199-njy madda. Türkmenistanyň çäginden daşarda geçirilen nikanyň bozulmagynyň Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilmegi

 

1. Türkmenistanyň raýatlary bilen daşary ýurt raýatlarynyň ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda Türkmenistanyň çäginden daşarda nikasynyň bozulmagy, olaryň nikasynyň bozulan ýeriniň kanunynda bellenilen tertipde geçirilen bolsa, eger nika bozulan pursatynda är-aýalyň iň bolmanda biri Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşan bolsa, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

2. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Türkmenistanyň çäginden daşarda nikanyň bozulmagy, olaryň nikasynyň bozulan ýeriniň kanunynda bellenilen tertipde geçirilen bolsa, eger är-aýalyň ikisi hem nika bozulan pursatynda Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşan bolsa, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

3. Daşary ýurt raýatlarynyň arasynda Türkmenistanyň çäginden daşarda geçirilen nikanyň bozulmagy olaryň nikasynyň bozulan ýeriniň kanunynda bellenilen tertipde geçirilen bolsa, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

4. Raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda Türkmenistanyň çäginden daşarda geçirilen nikanyň bozulmagy olaryň nikasynyň bozulan ýeriniň kanunynda bellenilen tertipde geçirilen bolsa, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

5. Daşary ýurt raýatlary bilen raýatlygy bolmadyk adamlaryň arasynda Türkmenistanyň çäginden daşarda geçirilen nikanyň bozulmagy olaryň nikasynyň bozulan ýeriniň kanunynda bellenilen tertipde geçirilen bolsa, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

 

200-nji madda. Är-aýalyň şahsy emläk däl we emläk hukuklary we borçlary

 

1. Är-aýalyň şahsy emläk däl we emläk hukuklary we borçlary olaryň bilelikde ýaşaýan ýeri bolan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär, şeýle ýeri bolmadyk mahalynda bolsa - olaryň soňky bilelikde ýaşan ýeri bolan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. Bilelikde ýaşaýan ýeri bolmadyk är-aýalyň şahsy emläk däl we emläk hukuklary we borçlary, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanda kesgitlenilýär.

2. Umumy raýatlygy ýa-da bilelikdäki ýaşaýan ýeri bolmadyk är-aýalyň biri-birine aliment tölemek hakynda şertnama ýa-da nika şertnamasyny baglaşmak üçin olaryň nika şertnamasy ýa-da aliment tölemek hakynda şertnama boýunça hukuklaryny we borçlaryny kesgitlemek üçin ulanylmaga degişli kanunçylygy saýlap bilerler. Şeýle halatda, eger är-aýal öz nika şertnamasy ýa-da aliment tölemek hakynda şertnamasy babatda ulanylyp bilinjek kanunçylygy saýlamadyk bolsa, onda şu maddanyň birinji böleginiň düzgüni ulanylýar.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., №1, 50-nji madda).

 

201-nji madda. Türkmenistanda atalygy anyklamak we atalyk barada jedel gozgamak

1. Türkmenistanda atalygy anyklamak we atalyk barada jedel gozgamak, çaganyň ata-eneleriniň raýatlygyna we olaryň ýaşaýan ýerine garamazdan, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

2. Haçan-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda RÝNÝ edaralarynda atalygyň anyklanylmagyna ýol berilýän halatlarda, çaganyň Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan ata-eneleriniň iň bolmanda biri Türkmenistanyň raýaty bolup durýan bolsa, atalygyň anyklanylmagy hakynda arza bilen Türkmenistanyň diplomatik wekillhanasyna ýa-da konsullyk edarasyna ýüz tutmaga haklydyr.

 

202-nji madda. Ata-eneleriň we çaganyň hukuklary we borçlary

 

1. Ata-eneleriň we çaganyň hukuklary we borçlary, şol sanda ata-eneleriň çagany ekläp-saklamak borjy olaryň bilelikdäki ýaşaýan ýeri bolan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

2. Ata-eneleriň we çaganyň bilelikde ýaşaýan ýeri bolmadyk mahalynda olaryň hukuklary we borçlary çaganyň raýaty bolup durýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

3. Hak isleýjiniň talaby boýunça ata-eneler bilen çaganyň arasyndaky aliment borçlary we beýleki gatnaşyklary babatda çaganyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň kanunçylygy ulanylyp bilner.

 

203-nji madda. Kämillik ýaşyna ýetenleriň öz ata-enesiniň peýdasyna we maşgalanyň beýleki agzalarynyň aliment borçnamalary

 

Kämillik ýaşyna ýetenleriň öz ata-enesiniň peýdasyna aliment borçnamalary, şeýle hem maşgalanyň beýleki agzalarynyň aliment borçnamalary olaryň bilelikde ýaşaýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. Bilelikde ýaşaýan ýeri bolmadyk mahalynda, şeýle borçnamalar aliment almaga dalaş edýän adamyň raýaty bolup durýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär, eger ol raýatlygy bolmadyk adam bolsa, onda ol adamyň hemişelik ýaşaýan döwletiniň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

 

204-nji madda. Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çagany perzentlige almagy

 

1. Eger çaga obýektiw sebäplere görä raýatlygyna we ýaşaýan ýerine garamazdan çaganyň garyndaşlary tarapyndan perzentlige alnyp ýa-da Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna terbiýelenmegi üçin berlip ýa-da onuň terbiýelenmegini ýa-da perzentlige alynmagyny üpjün edip biljek maşgala ýerleşdirilip bilinmeýän bolsa, şeýle hem, çaga göwnejaý seretmekligi nähili hem bolsa bir ýagdaýda üpjün etmek Türkmenistanda mümkin bolmasa, Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çagany Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň perzentlige alynmagyna çaga seretmegiň alternatiw usuly hökmünde seredilip bilner.

Şunda, şeýle çagany perzentlige almak diňe şu halatda, ýagny perzentlige alýanyň ýaşaýan daşary ýurt döwletiniň kanunçylygyna laýyklykda perzentlige alynýan çaga, eger ol öz watanynda perzentlige alnandan soň, eýe bolup biljek hukuk kepillikleri ýaly deň hukuk kepillikleri bilen üpjün edilip bilinjek bolsa, şeýle hem şol döwletiň kanunçylygy oňa Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulandakydan pes bolmadyk hukuklary kepillendirýän bolsa geçirilip bilner.

2. Çaga, şu Kodeksiň 104-nji maddasynyň altynjy böleginde görkezilen Tertibe laýyklykda merkezleşdirilen hasaba alnan (öweý ejesi ýa-da öweý kakasy tarapyndan perzentlige alynýan çaga muňa degişli däldir) gününden başlap azyndan alty aý geçenden soň, çaganyň garyndaşy bolup durmaýan Türkmenistanyň çäginden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan şu Kodeksiň 108-nji maddasynda bellenilen tertipde perzentlige alnyp bilner.

3. Çagany perzentlige almaga dalaş edýän daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň çagany özleri saýlamaga hukugy bardyr we onuň bilen azyndan bir ýyl gös-göni gatnaşykda bolmaga borçludyrlar. Olar hossarlyk we howandarlyk edaralaryna çagany perzentlige almak islegleri hakynda ýazmaça görnüşde arza, şeýle hem özüniň maliýe taýdan gurplulygy, maşgala ýagdaýy, saglyk ýagdaýy hakynda güwänama bermäge borçludyrlar.

4. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan çaganyň perzentlige alynmagy, perzentlige alynmagynyň ýatyrylmagy, perzentlige alynmagynyň hakyky däl diýlip ykrar edilmegi çaganyň ýaşaýan ýeri boýunça kazyýetiň çözgüdi esasynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynda ýa-da konsullyk edarasynda geçirilýär.

5. Türkmenistanda daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaganyň, şeýle hem daşary ýurt raýaty bolup durýan we Türkmenistanda ýaşaýan çaganyň perzentlige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

6. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaganyň Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan perzentlige alynmagy, Türkmenistanyň Bilim ministriliginiň we çaganyň ýaşaýan ýa-da doglan ýerindäki hossarlyk we howandarlyk edarasynyň razylygy alnan halatynda, şu Kodeksiň 15-nji babyna laýyklykda, umumy esaslarda geçirilýär.

7. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çaganyň ýaşaýan döwletiniň çägindäki edaralarda geçirilen perzentlige alynmagy, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň öňünden razylygy alnan halatynda, hakyky diýlip ykrar edilýär.

8. Hossarlyk we howandarlyk edaralary, Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsullyk edaralarynyň üsti bilen, şeýle hem halkara kadalary bilen ykrar edilen beýleki ugurlar boýunça, Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çagany perzentlige alanlaryň raýatlary bolup durýan döwletleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň raýaty bolup durýan çagany perzentlige alan raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýaşaýan döwletleriniň häkimiýetlerinden we guramalaryndan perzentlige alnan çaga, onuň öz watanynda perzentlige alnan halatyndaky ýaly deň hukuk kepillikleriniň üpjün edilmegini, şeýle hem perzentlige alnan çaganyň ýaşaýşynyň we terbiýelenişiniň şertleri hakynda maglumatlaryň onuň on alty ýaşyna çenli her alty aýdan bir gezek yzygiderli  berilmegini talap etmäge ygtyýarlydyrlar.

Şu Kodeksiň 123-nji maddasynda görkezilen adamlaryň arzasy esasynda, kazyýetiň çözgüdi bilen perzentlige almak ýatyrylyp ýa-da hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner.

9. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan perzentlige alnan çagalaryň raýatlygy "Raýatlyk hakynda" Türkmenistanyň Kanuny bilen düzgünleşdirilýär.

10. Türkmenistanyň raýaty bolup durýan we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan perzentlige alnan çaga, şu maddanyň birinji böleginde bellenilen kepillikleriň we kadalaryň üpjün edilmegine gözegçiligi Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary amala aşyrýarlar.

 

205-nji madda. Hossarlygyň (howandarlygyň) bellenilmegi

 

1. Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalara, ata-eneleriň howandarlygyndan galan çagalara, şeýle hem kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen we saglyk ýagdaýy sebäpli özbaşdak öz hukuklaryny amala aşyryp we borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bolmadyk kämillik ýaşyna ýeten kämillik ukyby bolan Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan, Türkmenistanyň raýatlaryna hossarlyk (howandarlyk) etmek Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda ýa-da konsullyk edaralarynda bellenilýär.

2. Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ýaşyna ýeten zähmete ukypsyz çagalara, ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalara, şeýle hem, kämillik ukyby ýok ýa-da kämillik ukyby çäklendirilen we saglyk ýagdaýy sebäpli özbaşdak öz hukuklaryny amala aşyryp we borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bolmadyk kämillik ýaşyna ýeten kämillik ukyby bolan Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan, daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlara hossarlyk (howandarlyk) etmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde olaryň ýaşaýan ýerinde amala aşyrylýar.

3. Degişli döwletleriň kanunlary boýunça Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlaryna hossarlyk (howandarlyk) etmegiň amala aşyrylmagy, eger hossarlygyň (howandarlygyň) bellenilmegine ýa-da onuň ykrar edilmegine, Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary garşy çykmaýan bolsa hakyky diýlip ykrar edilýär.

4. Degişli döwletleriň kanunlary boýunça Türkmenistanyň çäginden daşarda daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara bellenilen hossarlyk (howandarlyk), eger munuň özi Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän bolsa, Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

 

206-njy madda. Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy. Daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň daşary ýurtdöwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda raýat ýagdaýynyň namalaryny döwlet tarapyndan bellige almagyň meseleleri boýunça ulanylýan kanunçylyk

 

1. Türkmenistanyň çäginden daşarda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň raýat ýagdaýynyň namalarynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda geçirilýär.

2. Eger gyzyklanýan adamlar Türkmenistanyň raýatlary bolup durýan bolsalar,Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda raýat ýagdaýynyň namalary döwlet tarapyndan bellige alnanda Türkmenistanyň kanunçylygy ulanylýar.

3. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryna we konsullyk edaralaryna raýat ýagdaýynyň namalaryny döwlet tarapyndan bellige almagyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda ýüz tutmaga haklydyrlar.

4. Eger gyzyklanýan adamlar dürli döwletleriň raýatlary bolup durýan bolsalar, onda olaryň ylalaşygy boýunça – döwletleriň biriniň kanunçylygy, düşünişmezlikler bolan halatynda bolsa, raýat ýagdaýynyň namalaryny bellige alýan konsulyň çözmegi boýunça ulanylýar.

5. Eger gyzyklanýan adamlar raýatlygy bolmadyk adamlar bolup durýan bolsalar ýa-da olaryň haýsy döwletiň raýatydygy anyklanylmadyk bolsa, onda olaryň hemişelik ýaşaýan döwletiniň kanunçylygy ulanylýar.

(2014-nji ýylyň 1-nji martyndaky Türkmenistanyň Kanunynyň redaksiýasynda - Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 50-nji madda).

 

207-nji madda. Daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary tarapyndan berlen raýat ýagdaýynyň namalaryny tassyklaýan resminamalaryň ykrar edilmegi

 

Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar babatda Türkmenistanyň çäginden daşarda degişli döwletleriň kanunlary boýunça geçirilende berlen, daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary tarapyndan raýat ýagdaýynyň namalaryny tassyklaýan resminamalar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, konsullyk taýdan kanunlaşdyrylan  halatynda Türkmenistanda hakyky diýlip ykrar edilýär.

 

208-nji madda. Daşary ýurt döwletiniň maşgala hukugynyň kadalarynyň mazmunynyň anyklanylmagy

 

1. Daşary ýurt döwletiniň maşgala hukugynyň kadalary ulanylan mahalynda kazyýet ýa-da RÝNÝ edarasy we beýleki edaralar bu kadalaryň mazmunyny degişli daşary ýurt döwletinde hereket edýän hukuk ulanylyş tejribesinde olaryň resmi taýdan düşündirilişine laýyklykda anyklaýar.

Daşary ýurt döwletiniň maşgala hukugynyň kadalarynyň mazmunyny anyklamak maksady bilen kazyýet, RÝNÝ edarasy we beýleki edaralar düşündiriş almakda ýardam etmekleri üçin bellenilen tertipde Türkmenistanyň Adalat ministrligine we Türkmenistanyň beýleki ygtyýarly edaralaryna ýüz tutup ýa-da bilermenleri çekip bilerler.

Gyzyklanýan adamlar öz talaplaryny ýa-da nägileliklerini esaslandyrmak maksady bilen salgylanylýan, daşary ýurt döwletiniň maşgala hukugynyň kadalarynyň mazmunyny tassyklaýan resminamalary bermäge we daşary ýurt döwletiniň maşgala hukugynyň kadalarynyň mazmuny anyklanylanda kazyýete ýa-da RÝNÝ edarasyna we beýleki edaralara başgaça ýardam etmäge haklydyrlar.

2. Kazyýet Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna goldanyp işi çözýär.

Beýleki döwletleriň kanunçylygy, eger bu Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda, şeýle hem taraplaryň ylalaşygynda göz öňünde tutulan bolsa, ulanylýar. Daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygynyň jedelli gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalary bolmadyk mahalynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň degişli kadalary ulanylýar.

Jedelli gatnaşyklary düzgünleşdirýän kanunçylyk bolmadyk halatynda meňzeş gatnaşyklary düzgünleşdirýän kanunçylyk ulanylýar, şeýle kanunçylyk bolmadyk mahalynda bolsa, iş kanunçylygyň umumy başlangyçlaryndan we manysyndan ugur alnyp çözülýär.

3. Eger daşary ýurt döwletiniň maşgala hukugynyň kadalarynyň ulanylmagy Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň we hukuk tertibiniň esaslaryna ters geljek bolsa, olar ulanylmaýar. Bu ýagdaýda Türkmenistanyň kanunçylygy ulanylýar.

 

209-njy madda. Şu Kodeksiň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kodeksiň düzgünleriniň bozulmagynda günäkär bolan adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.


 

З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об утверждении и введении в действие

Семейного кодекса Туркменистана

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 9)

 

Статья 1. Утвердить Семейный кодекс Туркменистана.

 

Статья 2. Ввести в действие Семейный кодекс Туркменистана с 1 апреля 2012 года.

 

Статья 3. Признать утратившими силу с 1 апреля 2012 года Кодекс о браке и семье Туркменской ССР, утверждённый Законом Туркменской Советской Социалистической Республики от 25 декабря 1969 года (Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР, 1969 г., № 24, ст. 141), все последующие законы либо их соответствующие части, которыми вносились изменения и дополнения в него.

 

Статья 4. Действие Семейного кодекса Туркменистана распространяется на правоотношения, возникшие после введения его в действие.

Если семейные отношения возникли до введения в действие Семейного кодекса Туркменистана, его положения применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после введения его в действие.

В случаях, если после введения в действие Семейного кодекса Туркменистана в регулировании семейных отношений возникают противоречия либо ухудшается правовое положение участников семейных отношений, применяются положения настоящего Кодекса.

 

Статья 5. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов Туркменистана в соответствие с Семейным кодексом Туркменистана, они действуют постольку, поскольку не противоречат настоящему Кодексу.

 

Статья 6. Кабинету Министров Туркменистана в трёхмесячный срок привести нормативные правовые акты Туркменистана в соответствие с Семейным кодексом Туркменистана.

 

     Президент                                                           Гурбангулы

Туркменистана                                                  Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

10 января 2012 года

№ 258-IV.

 

 

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС

ТУРКМЕНИСТАНА

 

раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Глава 1. Основные положения

 

Статья 1. Основные понятия

 

1. Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

1) семья − круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или удочерения (далее - усыновление) или иной формы принятия детей в семью;

2) брак − добровольный равноправный союз мужчины и женщины, заключённый в установленном законом порядке для создания семьи, порождающий взаимные права и обязанности супругов;

3) супруги − лица, состоящие между собой в браке (муж и жена);

4) бывшие супруги − лица, расторгнувшие брак между собой;

5) добросовестный супруг (супруга) − лицо, заключившее брак в установленном законом порядке с действительным намерением создать семью;

6) фиктивный брак − брак мужчины и женщины, заключённый в установленном законом порядке без действительного намерения создать семью;

7) ребёнок − лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия);

8) родители − лица (отец и мать), зарегистрированные в записи акта о рождении ребёнка в качестве его родителей;

9) усыновитель − совершеннолетнее лицо или супруги (один из них),  взявшие (усыновившие) ребёнка на воспитание;

10) отчим − муж матери по отношению к её детям от прежнего брака;

11) мачеха − жена отца по отношению к его детям от прежнего брака;

12) пасынок − сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному;

13) падчерица − дочь одного из супругов по отношению к другому, для неё неродному;

14) родственники − лица, связанные между собой кровным родством и происходящие один от другого или от общего предка. Родственниками являются прадедушка (прабабушка), дедушка и бабушка со стороны отца и матери, отец (мать), сын (дочь), внуки, правнуки, братья и сёстры, дяди (тёти), племянники и другие;

15) родственники по прямой восходящей линии − лица, связанные между собой по прямой восходящей линия родства, то есть когда она рассматривается от потомства к предку: внук, сын, отец, дедушка;

16) родственники по прямой нисходящей линии − лица, связанные между собой по прямой нисходящей линии родства, то есть когда она рассматривается от предка к потомству: дедушка, отец, сын, внук;

17) близкие родственники − родители (в том числе усыновители), супруги, дети (в том числе усыновлённые), дедушка и бабушка со стороны отца и матери, внуки, полнородные и неполнородные братья и сёстры;

18) полнородные братья и сёстры − братья и сёстры, происходящие от общих родителей;

19) неполнородные братья и сёстры − братья и сёстры, происходящие от одного отца и разных матерей либо от одной матери и разных отцов;

20) законные представители − лица (родители, усыновители, опекуны (попечители), а также представители учреждений и организаций, на попечении которых находится лицо), в силу закона выступающие во всех учреждениях, в том числе судебных, в защиту личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов недееспособных, ограниченно дееспособных либо дееспособных, но в силу физического состояния (по старости, болезни и т.п.) не способных самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности;

21) нетрудоспособные члены семьи и лица, состоящие на иждивении − дети (в том числе усыновлённые, пасынки (падчерицы), лица, обучающиеся по очной форме обучения до достижения ими возраста двадцати трёх лет, братья и сёстры,  внуки, не достигшие  возраста восемнадцати лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения возраста восемнадцати лет, при этом братья и сёстры, внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей, пасынки (падчерицы) - если они не получали алиментов от родителей; отец и мать, в том числе усыновители, муж и жена, дедушка и бабушка со стороны отца и матери, достигшие пенсионного возраста: мужчины - 62 лет, женщины - 57 лет, либо являются лицами с инвалидностью и не получают пенсию или государственное пособие; один из родителей или супруг (супруга) либо дедушка и бабушка со стороны отца и матери, брат и сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят (а) уходом за детьми, братьями и сёстрами, внуками умершего кормильца, не достигшими возраста восьми лет, и не работает;

22) фактические воспитатели − лица, взявшие к себе на постоянное воспитание и содержание несовершеннолетних детей, и фактически воспитавшие их;

23) органы ЗАГС − государственные органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), включающие в себя отделы ЗАГС хякимликов городов с правами велаятов, этрапов, городов с правами этрапов, этрапов в городе, Генгеши, а также дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния;

24) акты гражданского состояния − действия граждан или события и факты, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан, отражаемые в соответствующих записях актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации;

25) органы опеки и попечительства − отделы хякимликов велаятов, городов с правами велаятов, этрапов, городов с правами этрапов, этрапов в городе, а в населённых пунктах, где их нет, - органы местного самоуправления;

26) место жительства − место, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает;

27) место пребывания − место, где физическое лицо временно проживает;

28) доходы − заработная плата и иные виды доходов, полученные способом, не запрещённым законом;

29) алименты − средства, которые в установленных законом случаях одни члены семьи обязаны выплачивать на содержание других;

30) одинокий родитель мать (отец) или заменяющее её (его) лицо (в случае отсутствия родителя), воспитывающая (щий) ребёнка в одиночку;

31) члены семьи − лица (муж и жена, их дети и родители, а также совместно проживающие с ними другие члены семьи), которые имеют права и обязанности, основанные на семейных отношениях;

32) свидетельство − документ установленного образца,  выдаваемый органами ЗАГС при регистрации актов гражданского состояния.

2. Все иные понятия, используемые  в настоящем  Кодексе,  применяются в значениях, определённых гражданским и иным законодательством  Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

 

Статья 2. Семейное законодательство Туркменистана

 

1. Семейное законодательство Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Цель и задачи семейного законодательства Туркменистана

 

1. Целью семейного законодательства Туркменистана является установление государственных гарантий защиты семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для экономической самостоятельности семьи и роста благосостояния всех её членов.

2. Задачами семейного законодательства Туркменистана являются:

1) добровольное создание семьи на основе взаимной любви мужчины и женщины;

2) укрепление в семье моральных принципов;

3) обеспечение равных прав супругов в семейных отношениях;

4) повышение ответственности перед семьёй всех её членов;

5) защита материнства, отцовства и детства;

6) обеспечение в семье благоприятных условий для здорового развития и становления ребёнка;

7) недопущение вмешательства кого-либо в дела семьи;

8) недопущение проявления насилия в любой его форме в отношении любого члена семьи;

9) создание в семье благоприятных условий для совмещения родителями трудовой деятельности с семейными обязанностями.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46).

 

Статья 4. Отношения, регулируемые семейным законодательством Туркменистана

 

Семейное законодательство Туркменистана устанавливает условия и порядок заключения брака, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми, усыновителями и усыновлёнными, другими членами семьи, отношения, возникающие в связи с усыновлением, опекой (попечительством), а в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством Туркменистана, - между другими родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, условия и порядок расторжения брака, признания его недействительным, порядок государственной регистрации актов гражданского состояния.

 

Статья 5. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства Туркменистана

 

К личным неимущественным и имущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством Туркменистана, применяется гражданское законодательство Туркменистана, если оно не противоречит существу семейных отношений.

 

Статья 6. Применение семейного и гражданского законодательства Туркменистана к семейным отношениям по аналогии

 

1. Если отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством Туркменистана или соглашением сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные отношения, применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), если это не противоречит их существу.

2. При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права).

 

Глава 2. Осуществление семейных прав и их защита

 

Статья 7. Правовое регулирование семейных отношений в Туркменистане

 

1. Правовое регулирование семейных отношений в Туркменистане осуществляется государством.

2. В Туркменистане признаётся брак, зарегистрированный только  органом ЗАГС.

3. Религиозный обряд брака, равно как и другие религиозные обряды, не имеют правового значения. Это правило не относится к религиозным обрядам брака, совершённым до образования в Туркменистане органов ЗАГС, и полученным в их удостоверение документам о рождении, заключении и расторжении брака, а также смерти.

4. В Туркменистане не допускается многожёнство. Под многожёнством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46).

 

Статья 8. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей

 

1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на их защиту, если иное не установлено настоящим Кодексом.

2. Осуществление членом семьи своих прав и исполнение им своих обязанностей не должно нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и иных граждан.

 

Статья 9. Защита семейных прав

 

1. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречие с назначением этих прав.

2. Защита семейных прав осуществляется судом в соответствии с гражданским судопроизводством Туркменистана, а в случаях, предусмотренных семейным законодательством Туркменистана, - органами государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе органами опеки и попечительства.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

 

Глава 3. Исковая давность и исчисление сроков

 

Статья 10. Исковая давность

 

На требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, когда срок для защиты нарушенных прав установлен законодательством Туркменистана. В этих случаях исковая давность применяется судом в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Начало течения срока исковой давности

 

1. Течение срока исковой давности начинается с момента возникновения требования.

2. Если в соответствии с требованием возникает необходимость воздержаться от какого-либо действия, то течение срока исковой давности начинается с момента совершения указанного действия.

 

Статья 12. Порядок применения исковой давности

 

При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется гражданским законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Исчисление сроков

 

Исчисление сроков, установленных настоящим Кодексом, производится в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И

РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА. ПРЕКРАШЕНИЕ БРАКА. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА

 

Глава 4. Условия и порядок заключения брака.

Государственная регистрация заключения брака

 

Статья 14. Право мужчины и женщины на заключение брака

 

1. Мужчина и женщина по достижении брачного возраста независимо от национальности или вероисповедания имеют равные права на заключение брака и создание семьи. Супруги в семейных отношениях равноправны.

2. Мужчина и женщина пользуются равными правами во время заключения брака, во время состояния в браке и во время его расторжения.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 15. Заключение брака

 

1. Государственная регистрация заключения брака производится органом ЗАГС.

2. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.

3. В исключительных случаях при наличии уважительных причин органы опеки и попечительства могут по просьбе лиц, желающих заключить брак, снизить брачный возраст, но не более чем на один год.

В этом случае такое лицо со дня заключения брака приобретает дееспособность в полном объёме. При этом его дееспособность сохраняется в полном объёме и в случае расторжения брака.

 

Статья 16. Условия заключения брака

 

1. Брак может заключаться только по свободному и взаимному согласию лиц, желающих заключить брак, по достижении ими брачного возраста.

2. Брак не может быть заключён при наличии обстоятельств, указанных в статье 20 настоящего Кодекса.

 

Статья 17. Порядок заключения брака

 

1. Лица, достигшие брачного возраста и желающие заключить брак, вправе подать заявление в органы ЗАГС по месту жительства одного из них или по месту жительства их родителей.

2. В заявлении они должны указать фамилию, какого из супругов желают избрать в качестве их общей фамилии, либо сохранить добрачную фамилию каждого, состоял ли каждый из них ранее в браке и имел ли в этом браке детей, имеются ли совместные дети. К заявлению прилагается паспорт (либо заменяющий его документ).

3. Лица, желающие заключить брак, должны быть ознакомлены под роспись в заявлении лицами, уполномоченными осуществлять государственную регистрацию заключения брака, с обстоятельствами, при которых не допускается заключение брака, указанными в статье 20, а также об основаниях признания брака недействительным, указанных в статье 32 настоящего Кодекса.

4. Заключение брака проводится при участии лиц, желающих заключить брак, по истечении одного месяца со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС.

5. При возникновении уважительных причин (беременность, рождение ребёнка, наличие совместных детей, выезд в иную местность в связи с работой или учёбой, призыв на военную службу, желание зарегистрировать брак в день проведения свадьбы и иные обстоятельства) по желанию лиц, желающих заключить брак, органы ЗАГС по месту регистрации заключения брака обязаны произвести государственную регистрацию заключения брака до истечения срока, предусмотренного частью четвёртой настоящей статьи (в день, выбранный лицами, желающими заключить брак), в том числе и в день подачи заявления.

6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, по просьбе лиц, желающих заключить брак, органы ЗАГС обязаны продлить срок, назначенный для государственной регистрации заключения брака, но не более, чем до шести месяцев, начиная со дня, назначенного для регистрации заключения брака. При этом повторные подача заявления для заключения брака и уплата государственной пошлины не требуются. При обращении о заключении брака по истечении шести месяцев, начиная со дня, назначенного для регистрации заключения брака, лица, желающие заключить брак, обязаны подать новое заявление в органы ЗАГС, при этом не требуется повторная уплата государственной пошлины.

7. При наличии обоснованных причин по просьбе лиц, желающих заключить брак, регистрация заключения брака может быть произведена вне места нахождения органов ЗАГС.

(В редакции Законов Туркменистана от 24 октября 2015 г. и от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.129; 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 18. Обязанность органов ЗАГС ознакомить лиц, желающих заключить брак, с их правами и обязанностями, а также условиями и порядком регистрации заключения брака

 

Органы ЗАГС, принявшие заявления у лиц, желающих заключить брак, обязаны ознакомить их с условиями и порядком регистрации заключения брака, удостовериться, что эти лица взаимно осведомлены о состоянии здоровья и семейном положении, а также разъяснить им их права и обязанности как будущих супругов и родителей и предупредить об ответственности за сокрытие обстоятельств, не допускающих заключение брака.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 19. Назначение дня регистрации заключения брака. Регистрация заключения брака

 

1. День регистрации заключения брака назначается по согласованию с лицами, желающими заключить брак, в соответствии с порядком, установленным статьёй 17 настоящего Кодекса.

2. В день, назначенный для регистрации заключения брака, орган ЗАГС производит регистрацию заключения брака в торжественной обстановке. Орган ЗАГС обеспечивает торжественную обстановку регистрации брака при согласии на это лиц, вступающих в брак.

3. Регистрация заключения брака производится в присутствии лиц, желающих заключить брак.

4. Регистрация заключения брака производится органами ЗАГС по месту жительства одного из лиц, желающих заключить брак, либо по месту жительства их родителей в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

5. После регистрации заключения брака супругам выдаётся свидетельство о заключении брака.

6. На странице для отметок в паспорте (либо заменяющем его документе) лиц, заключивших брак, делается отметка (производится запись) о регистрации заключения брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения супруга (супруги), места и времени регистрации заключения брака и выбранной фамилии, которой будет именоваться супруг (супруга) после регистрации заключения брака.

(В редакции Закона Туркменистана от 24 октября 2015 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.129).

 

Статья 20. Обстоятельства, не допускающие заключение брака

 

Не допускается заключение брака между:

1) лицами, хотя бы одно из которых на момент подачи заявления  уже состоит в другом зарегистрированном браке;

2) родственниками по прямой восходящей и нисходящей линиям, между полнородными и неполнородными братьями и сёстрами, а также между усыновителями и усыновлёнными;

3) лицами, хотя бы одно из которых признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 21. Медицинское обследование лиц, желающих заключить брак

 

1. Лица, желающие заключить брак, по взаимному согласию могут пройти медицинское обследование, а также получить консультации по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи в учреждениях государственной системы здравоохранения бесплатно.

Порядок предоставления указанных услуг определяется  Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Результаты обследования лиц, желающих заключить брак, являются врачебной тайной и сообщаются только им.

3. Если при заключении брака одно лицо скрыло от другого лица наличие у него кожно-венерического заболевания или заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) либо иного заболевания, признанного Всемирной организацией здравоохранения опасным для семейных отношений, последнее лицо вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.

 

Глава 5. Порядок расторжения брака. Государственная регистрация расторжения брака. Прекращение брака

 

Статья 22. Основания для расторжения брака. Прекращение брака.

 

1. Брак расторгается по заявлению супругов (одного из них), а также по заявлению опекуна супруга (супруги), признанного судом недееспособным.

2. Брак прекращается в случаях:

1) смерти одного из супругов или объявления судом умершим одного из супругов;

2) регистрации расторжения брака;

3) вступления в законную силу решения суда о признании брака недействительным.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 118).

 

Статья 23. Недопустимость расторжения брака

 

1. Брак не может быть расторгнут без согласия жены:

1) в период её беременности;

2) при наличии у супругов ребёнка в возрасте до одного года.

2. Брак также не может быть расторгнут по заявлению опекуна недееспособного лица, если опекун является одним из супругов.

 

Статья 24. Порядок расторжения брака и право на заключение нового брака

 

1. Расторжение брака производится органом ЗАГС, а в случаях, предусмотренных статьёй 26 настоящего Кодекса, судом.

2. Лица, расторгнувшие брак, вправе заключить новый брак только после получения свидетельства о расторжении брака в органах ЗАГС.

 

Статья 25. Расторжение брака органом ЗАГС. Государственная регистрация расторжения брака и его оформление

 

1. При взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, и отсутствии спора о разделе совместно нажитого имущества супругов (далее - совместное имущество), о выплате средств на содержание нуждающемуся нетрудоспособному супругу (супруге) расторжение брака производится органом ЗАГС на основании совместного заявления супругов по истечении двух месяцев со дня подачи заявления.

2. В случае, если один из супругов не имеет возможность явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявления, предусмотренного частью первой настоящей статьи, волеизъявление супруга (супруги) может быть оформлено отдельным заявлением о расторжении брака. В этом случае в заявлении подпись супруга (супруги), не имеющего возможность явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально засвидетельствована.

В случае, если супруг (супруга), который не имел возможность подать совместное заявление, не может явиться в орган ЗАГС в срок, назначенный для расторжения брака и регистрации расторжения брака, он может отправить об этом заявление с указанием того, что он не возражает на расторжение брака в его отсутствие и доверяет получить свидетельство о расторжении брака другому лицу. В этом случае в заявлении подпись супруга (супруги), не имеющего возможность явиться в орган ЗАГС в назначенный срок, должна быть нотариально засвидетельствована.

3. В случае, если один из супругов не явится в орган ЗАГС в срок, назначенный для расторжения брака по их взаимному согласию, и от него не поступит заявление о том, что он не согласен на расторжение брака, то расторжение брака и регистрация расторжения брака могут быть произведены в присутствии одного из супругов.

Если расторжение брака и регистрация расторжения брака произведены по взаимному согласию супругов в присутствии одного из супругов, супруг (супруга), который не присутствовал при расторжении брака и регистрации расторжения брака, может получить свидетельство о расторжении брака. Если супруг (супруга) не имеет возможность явиться лично, то супруг (супруга) может отправить заявление о выдаче свидетельства о расторжении брака. В этом случае подпись супруга (супруги), не имеющего возможность явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально засвидетельствована.

4. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей производится органом ЗАГС, если другой супруг (супруга):

1) признан (а) судом безвестно отсутствующим;

2) признан (а) судом недееспособным;

3) осуждён (а) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трёх лет.

В случае расторжения брака по основаниям, предусмотренным настоящей частью, к заявлению прилагается копия решения суда о признании другого супруга (супруги) безвестно отсутствующим или недееспособным либо выписка из приговора об осуждении другого супруга (супруги) к лишению свободы на срок не менее трёх лет.

5. Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производятся в присутствии супруга (супруги), подавшего (подавшей) заявление, по истечении двух месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака, если другой супруг (супруга) осуждён (а) за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трёх лет, а если он (она) признан (а) судом безвестно отсутствующим или недееспособным, - по истечении одного месяца.

6. Орган ЗАГС, принявший заявление о расторжении брака, в течение трёх рабочих дней извещает супруга (супругу), отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга (супруги), или управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга (супруги) о поступившем заявлении, и дате, назначенной для расторжения брака и государственной регистрации расторжения брака, а в случае их отсутствия - орган опеки и попечительства.

7. Расторжение брака и государственная регистрация расторжения брака производятся органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного из них).

8. Расторжение брака и государственная регистрации расторжения брака с выдачей свидетельства о расторжении брака производятся по истечении двух месяцев со дня подачи заявления в орган ЗАГС.

При наличии уважительных причин, а также в случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, срок продлевается  до трёх месяцев.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118).

 

Статья 26. Расторжение брака судом. Регистрация расторжения брака

 

1. Дело о расторжении брака рассматривается судом в порядке искового производства, установленного гражданским процессуальным законодательством Туркменистана.

2. Расторжение брака судом производится при:

1) наличии у супругов общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, а также отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 23 и частью четвёртой статьи 25 настоящего Кодекса;

2) наличии спора о совместном имуществе;

3) наличии заявления опекуна о расторжения брака лица, признанного судом недееспособным, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 23 настоящего Кодекса;

4) наличии заявления о расторжения брака осуждённого к лишению свободы за совершение преступления.

3. Расторжение брака судом производится и в том случае, когда один из супругов, несмотря на отсутствие возражений, уклоняется от расторжения брака органом ЗАГС (не желает явиться для подачи совместного заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов и т.д.).

4. Брак расторгается в случаях:

1) если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными;

2) если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) настаивают на расторжении брака;

3) отсутствия одного из супругов (неявка, не известно место жительства и т.п.).

5. Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда с выдачей свидетельства о расторжении брака производится органом ЗАГС по заявлению супругов (одного из них) или по заявлению опекуна недееспособного супруга (супруги) по месту жительства супругов (одного из них) или по месту вынесения решения суда.

6. Супруги (каждый из них) или опекун недееспособного супруга (супруги) могут в письменной форме уполномочить других лиц подать заявление о государственной регистрации расторжения брака. В этом случае подпись супруга (супруги) или опекуна недееспособного супруга (супруги) должна быть нотариально засвидетельствована.

7. На странице для отметок в паспорте (либо заменяющем его документе) лиц, расторгнувших брак, делается отметка (производится запись) о регистрации расторжения брака с указанием места и времени регистрации расторжения брака, выбранной фамилии, которой будет именоваться супруг (супруга) после регистрации расторжения брака.

(В редакции Закона Туркменистана от 24 октября 2015 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.129).

 

Статья 27. Обязанности суда при рассмотрении дела о расторжении брака

 

1. При рассмотрении дела о расторжении брака суд обязан:

1) принять меры к примирению супругов и сохранению семьи, в необходимых случаях отложив рассмотрение дела и назначив супругам срок для примирения в пределах шести месяцев;

2) выяснить у супругов, с кем из них будут проживать несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние дети, порядок выплаты и размер средств на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей либо нетрудоспособного супруга (супруги), наличие спора об имуществе. При этом суд должен принимать во внимание наилучшие интересы ребёнка;

3) определить по просьбе супругов (одного из них), с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние и нетрудоспособные совершеннолетние дети после развода, с кого из родителей и в каком размере взыскиваются алименты, произвести раздел имущества;

4) определить по просьбе супруга (супруги), имеющего право на получение содержания, размер этого содержания.

2. В случаях взаимного согласия супругов на расторжение брака  и отсутствия между ними спора срок  для расторжения брака устанавливается в пределах трёх месяцев.

3. Если раздел имущества затрагивает интересы третьих лиц, то суд обязан выделить в отдельное производство требование о разделе имущества.

 

Статья 28. Время прекращения брака при его расторжении

 

Брак прекращается со дня государственной регистрации его расторжения в органах ЗАГС, за исключением случая, указанного в статье 34 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118).

 

Статья 29. Восстановление брака в случае явки супруга (супруги), объявленного судом умершим или признанного судом безвестно отсутствующим

 

1. Брак считается восстановленным в случае явки супруга (супруги), объявленного судом умершим, и отмены решения суда об объявлении его умершим, если супруга (супруг) не заключила (не заключил) новый брак.

2. Брак может быть восстановлен органом ЗАГС по совместному заявлению супругов в случае явки супруга (супруги), признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены решения суда о признании его безвестно отсутствующим, а также при расторжении органом ЗАГС заключённого с ним (ней) брака, если супруга (супруг) не заключила (не заключил) новый брак. В этом случае запись о расторжении брака аннулируется.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118).

 

Статья 30. Право супруга (супруги) на выбор фамилии при расторжении брака

 

При расторжении брака супруг (супруга) вправе выбрать себе добрачную фамилию или сохранить фамилию, выбранную при заключении брака. В случае выбора добрачной фамилии он (она) должен (должна) заявить об этом при регистрации расторжения брака, о чём делается соответствующая запись.

 

Статья 31. Извещение о регистрации расторжения брака

 

Орган ЗАГС, в котором производилась государственная регистрация расторжения брака, обязан известить об этом тот орган ЗАГС, в котором производилась государственная регистрация заключения брака.

 

Глава 6. Недействительность брака

 

Статья 32. Основания признания брака недействительным

 

1. Брак может быть признан недействительным в случаях:

1) нарушения условий для заключения брака, установленных статьями 15, 16 и 20 настоящего Кодекса;

2) заключения брака по принуждению или обману, а также фиктивного брака;

3) наличия обстоятельств, предусмотренных частью третьей статьи 21 настоящего Кодекса.

2. Если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали обстоятельства, не допускающие заключение брака, он может быть признан действительным с того момента, когда отпали эти обстоятельства.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 33. Порядок признания брака недействительным

 

1. Признание брака недействительным производится в судебном порядке.

2. Признания брака недействительным вправе требовать супруги (один из них) или лица, права которых нарушены заключением этого брака, а также органы опеки и попечительства или прокурор.

3. Суд в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании брака недействительным обязан направить выписку из этого решения в орган ЗАГС по месту государственной регистрации заключения брака.

Признание брака недействительным считается со дня заключения брака.

 

Статья 34. Презумпция недействительности брака

 

В случае, если супруги при заключении брака не знали об обстоятельствах, не допускающих заключение брака, он прекращается с момента установления таких обстоятельств в суде, но до прекращения этого брака лица, заключившие его, осуществляют семейные права и обязанности как при действительном браке.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 35. Признание недействительным брака, заключённого с лицом, не достигшим брачного возраста

 

1. Брак, заключённый с лицом, не достигшим брачного возраста, может быть признан судом недействительным, если этого требуют интересы супруга (супруги), заключившего брак до достижения брачного возраста.

2. Право требования признания брака недействительным по этому основанию имеют супруг (супруга), не достигший брачного возраста, его (её) родители или попечитель, прокурор, а также орган опеки и попечительства.

3. Если супруг (супруга) к моменту рассмотрения дела достиг брачного возраста, то брак может быть признан недействительным только по его (её) требованию.

 

Статья 36. Признание недействительным брака, заключённого по принуждению или обману

 

1. Если брак заключён по принуждению или обману, то он может быть признан судом недействительным по заявлению супруга (супруги) или прокурора.

2. Факт заключения брака по принуждению или обману должен быть установлен судом.

 

Статья 37. Признание недействительным фиктивного брака

 

1. Фиктивный брак может быть признан недействительным в судебном порядке.

2. Брак не может быть признан фиктивным, если лица, заключившие его, до рассмотрения дела судом фактически создали семью.

3. Иск о признании фиктивного брака недействительным вправе предъявить прокурор.

 

Статья 38. Признание брака недействительным в связи с выявлением обстоятельств, при которых не допускается заключение брака

 

1. Брак, зарегистрированный с нарушениями условий, предусмотренных статьёй 20 настоящего Кодекса, может быть признан судом недействительным.

2. Если к моменту рассмотрения в суде дела о признании брака недействительным отпали обстоятельства, которые не допускали заключение брака, то суд может признать брак действительным с момента устранения этих обстоятельств.

3. Cупруги и лица, права которых нарушены, органы опеки и попечительства, а также прокурор вправе предъявить иск о признании брака недействительным по этим обстоятельствам.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 39. Последствия признания брака недействительным

 

1. Брак, признанный недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов, установленных настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частями четвёртой и пятой настоящей статьи.

2. При признании брака недействительным добросовестный супруг (супруга), который не знал и не мог знать об обстоятельствах, не допускающих заключение брака, имеет право на содержание другим супругом (супругой) в соответствии со статьями 60, 61 настоящего Кодекса, а при разделе совместного имущества до признания брака недействительным - на долю, причитающуюся ему в соответствии со статьями 56-58 настоящего Кодекса.

3. Имущественные отношения лиц, брак которых признан недействительным, регулируются в порядке, установленном гражданским законодательством Туркменистана.

4. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в результате такого брака.

5. Добросовестный супруг (супруга) вправе при признании брака недействительным сохранить фамилию, избранную им (ею) при государственной регистрации заключения брака.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 40. Возмещение ущерба (вреда), причинённого добросовестному супругу (супруге)

 

Добросовестный супруг (супруга), которому в результате брака, признанного недействительным, причинён имущественный ущерб (вред), вправе потребовать его возмещения в судебном порядке.

 

Статья 41. Недопустимость признания брака недействительным после смерти супругов

 

Не может быть потребовано признание брака недействительным после смерти обоих супругов.

 

Статья 42. Заключение нового брака при недействительности заключённого брака

 

Лица, брак которых признан недействительным, могут вновь заключить брак в общем порядке, если отпали основания, вследствие которых заключённый брак был признан недействительным.

 

Глава 7. Брачный договор

 

Статья 43. Брачный договор

 

1. Брачный договор представляет собой соглашение, добровольно заключаемое лицами, желающими заключить брак, или супругами, определяющее их имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.

2. Типовая форма брачного договора утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст. 50).

 

Статья 44. Заключение брачного договора

 

1. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

2. Брачный договор может быть заключён до государственной регистрации заключения брака или в любое время в течение периода состояния в браке.

Брачный договор, заключённый до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.

3. Брачный договор, заключённый не по установленной форме, признаётся недействительным.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

Статья 45. Содержание брачного договора

 

1. На основании брачного договора супруги вправе изменить установленный законодательством Туркменистана режим общей совместной собственности супругов, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на совместное имущество, нажитое в период брака, или на его отдельные виды, или на имущество каждого из супругов.

Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.

2. Супруги вправе определять в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию; способы участия в доходах друг друга; порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включать любые иные предложения, касающиеся имущественных отношений супругов, не противоречащие законодательству  Туркменистана.

3. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться определёнными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или ненаступления отдельных условий.

4. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав, ограничивать их право регулировать личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, личные права и обязанности супругов в отношении детей, предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга (супруги) на содержание, и содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат общим началам и смыслу семейного законодательства Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

Статья 46. Изменение и расторжение брачного договора

 

1. Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме и в том же порядке, как и сам брачный договор.

Односторонний отказ от исполнения или изменения брачного договора не допускается.

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменён или расторгнут на основании решения суда по основаниям и в порядке, установленными настоящим Кодексом и законодательством Туркменистана.

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака в соответствии со статьёй 28 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

Статья 47. Признание брачного договора недействительным

 

1. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана для недействительности сделок.

2. Брачный договор также может быть признан судом недействительным полностью или частично при нарушении требований части четвёртой статьи 45 настоящего Кодекса по иску супругов (одного из них), если условия брачного договора ставят этого супруга (супругу) в крайне неблагоприятное положение, а также по иску кредиторов в случае нарушения требований, предусмотренных статьёй 48 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

Статья 48. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении или расторжении брачного договора

 

Каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении или расторжении брачного договора. При неисполнении этой обязанности супруг-должник отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

 

Глава 8. Личные права и обязанности супругов

 

Статья 49. Возникновение прав и обязанностей супругов

 

Права и обязанности супругов возникают с момента государственной регистрации брака в органе ЗАГС.

 

Статья 50. Равноправие супругов

 

1. В семейных отношениях супруги имеют  равные личные неимущественные и имущественные права и обязанности.

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания детей, их образования и иные вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства прав и обязанностей супругов.

3. Свои отношения в семье супруги обязаны строить на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

4. Каждый из супругов свободен в выборе занятий, профессии и места жительства.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 51. Право выбора супругами фамилии при государственной регистрации заключения брака

 

Супруги при заключении брака по своему желанию выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию.

 

Глава 9. Имущественные права и обязанности супругов

 

Статья 52. Общая совместная собственность супругов

 

1. Имущество (недвижимые и движимые вещи, включая деньги и ценные бумаги), нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.

2. К совместному имуществу супругов относятся также доходы каждого из них, указанные в пункте  28 части первой статьи 1 настоящего Кодекса, полученные ими пенсии, государственные пособия, а также иные денежные суммы, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба (вреда) в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

 

Статья 53. Владение, пользование и распоряжение совместным имуществом

 

1. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения совместным имуществом.

2. Супруги имеют равные права на совместное имущество и в том случае, когда один из них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

3. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим движимым имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

Сделка, совершённая одним из супругов по распоряжению общим движимым имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

4. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в порядке, установленном законодательством Туркменистана, необходимо получить согласие другого супруга.

Подпись супруга (супруги), не имеющего возможность лично изъявить согласие на совершение сделки, должна быть нотариально засвидетельствована.

Супруг (супруга), чьё согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания судом сделки недействительной в течение  одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

5. В отдельных случаях суд может отступить от равенства долей супругов, учитывая законные интересы несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов, то есть доля одного из супругов может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от полезного труда или расходовал совместное имущество в ущерб (во вред) интересам семьи.

 

Статья 54. Собственность каждого из супругов

 

1. Имущество, принадлежащее супругам до заключения брака, а также полученное ими в период брака в дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них.

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, приобретённые в период брака за счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

 

Статья 55. Признание имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью

 

Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью, если судом будет установлено, что в период брака были произведены неотделимые вложения,  значительно увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, достройка, переоборудование и т.п.).

 

Статья 56. Раздел совместного имущества супругов

 

1. Раздел совместного имущества супругов может быть произведён как в период брака, так и после его расторжения по требованию супругов (одного из них).

2. Совместное имущество супругов может быть разделено между ними по соглашению. По желанию супругов соглашение о разделе совместного имущества может быть нотариально удостоверено.

3. В случае спора раздел совместного имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

4. При разделе совместного имущества супругов по их требованию суд определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из них. В случае, если одному из супругов передаётся имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация.

5. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.

6. В случае раздела совместного имущества супругов в период брака та её часть, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их общую совместную собственность.

7. К требованиям супругов о разделе совместного имущества, брак которых расторгнут, применяется трёхлетний срок исковой давности.

 

Статья 57. Раздел имущества, необходимого для профессиональной деятельности супругов

 

При разделе совместного имущества супругов вещи, необходимые для профессиональной деятельности (музыкальные инструменты, врачебные принадлежности, станки и т.п.), приобретённые в период брака на общие средства супругов, передаются тому супругу, которому они необходимы для его деятельности в счёт его доли в их совместном имуществе.

 

Статья 58. Учёт законных интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей при разделе общей совместной собственности

 

1. Вещи, приобретённые исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека, личные ювелирные изделия и т.п.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.

2. Вклады, внесённые супругами за счёт совместного имущества, или одним из них, на имя их общих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе совместного имущества супругов.

 

Статья 59. Порядок покрытия долгов одного из супругов

 

1. Долги супругов делятся между ними соразмерно принадлежащей им доле в совместном имуществе.

2. С целью покрытия долгов одного из супругов взыскание может быть обращено на его личное имущество или на его долю в совместном имуществе, которую он получил бы в случае его раздела.

3. Обращение взыскания на совместное имущество супругов в связи с долгами одного из них возможно в том случае, если суд установит, что всё полученное по обязательству было использовано им в интересах своей семьи.

4. Обращение взыскания на совместное имущество супругов для возмещения ущерба (вреда), причинённого преступлением одного из супругов, допустимо только в том случае, если приговором суда будет установлено, что это имущество приобретено на средства, полученные в результате совершения преступления.

 

Глава 10. Обязанность супругов (бывших супругов)

по взаимному содержанию и освобождение

от этой обязанности

 

Статья 60. Обязанность супругов по взаимному содержанию

 

1. Супруги несут равные обязанности по взаимному содержанию друг друга.

2. В случае отказа одного супруга от содержания другого супруга либо отсутствия брачного договора, предусматривающего условие по взаимному содержанию, нетрудоспособный супруг (супруга), нуждающийся в содержании, супруга в период беременности и до достижения их общим ребёнком возраста трёх лет, а также бывший супруг (супруга), осуществляющий уход за общим ребёнком с инвалидностью с детства и ребёнком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет, вправе требовать предоставления содержания в судебном порядке.

(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта 2014 г., 9 июня и от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50; 2018 г., № 2, ст. 46; № 3-4, ст.___).

 

Статья 61. Право бывших супругов на взаимное содержание после расторжения брака

 

1. Право бывших супругов на взаимное содержание после расторжения брака возникает в случаях, если:

1) нетрудоспособность бывшего супруга (супруги) наступила в период состояния в браке или в течение года со дня расторжения брака;

2) супруги состояли в браке длительное время и в течение пяти лет после расторжения брака бывший супруг (супруга) достиг пенсионного возраста;

3) бывшая супруга, беременность которой наступила до расторжения брака, воспитывает их общего ребёнка с момента его рождения до достижения им возраста трёх лет;

4) бывший супруг (супруга) осуществляет уход за общим ребёнком с инвалидностью с детства и ребёнком с инвалидностью до достижения им возраста восемнадцати лет.

2. Размер содержания и порядок его предоставления могут быть определены соглашением между бывшими супругами.

3. Споры между бывшими супругами в отношении взаимного содержания после расторжения брака разрешаются в судебном порядке.

(В редакции Законов Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46; № 3-4, ст.___).

 

Статья 62. Освобождение бывшего супруга (супруги) от обязанности содержания бывшей супруги (супруга)

 

В случае, если супруги состояли в браке непродолжительное время или требующий содержания бывший супруг (супруга) вёл себя недостойно в период совместной жизни или его (её) нетрудоспособность наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, незаконного употребления наркотических средств или психотропных веществ или совершения им (ею) умышленного преступления, суд может освободить бывшего супруга (супругу) от обязанности содержания бывшей супруги (супруга) или с учётом его (её) материального и семейного положения ограничить эту обязанность определённым сроком.

 

Статья 63. Определение размера содержания

 

1. Размер содержания определяется по соглашению супругов (бывших супругов), а в случае отсутствия согласия - судом с учётом их материального и семейного положения.

2. В случае изменения материального и семейного положения одного из супругов (бывших супругов) каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении размера содержания.

 

Статья 64. Прекращение права на содержание

 

1. Право на содержание одного супруга другим супругом прекращается, если отпали условия, являющиеся основанием для его получения в соответствии со статьёй 60 настоящего Кодекса, или если бывший супруг (супруга), получающий содержание, заключит новый брак.

2. В случаях, если содержание взыскивалось по решению суда, то супруг (супруга), обязанный выплачивать его, вправе обратиться в суд с иском об освобождении его (её) от дальнейшей уплаты содержания.

 

РАЗДЕЛ IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ДЕТЕЙ И ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ

 

Глава 11. Установление происхождения ребёнка.

Государственная регистрация рождения ребёнка

 

Статья 65. Возникновение взаимных прав и обязанностей родителей и ребёнка

 

Взаимные права и обязанности родителей и ребёнка возникают с момента удостоверения происхождения ребёнка в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 66. Порядок государственной регистрации рождения ребёнка

 

1. Факт рождения ребёнка подлежит государственной регистрации в органе ЗАГС в установленном порядке.

2. Основанием для государственной регистрации рождения ребёнка является наличие одного из следующих документов, подтверждающих факт рождения ребёнка:

1) документа установленной формы о рождении ребёнка, выданного медицинским учреждением, в котором происходили роды;

2) документа медицинского учреждения о рождении ребёнка, медицинский работник которого оказал  медицинскую помощь при родах вне этого учреждения, либо медицинского учреждения, в которое обратилась мать после родов;

3) заявления лица, присутствовавшего во время родов ребёнка, родившегося вне медицинского учреждения (без оказания медицинской помощи).

Основанием для государственной регистрации рождения ребёнка могут являться иные законные доказательства рождения ребёнка.

3. При наличии одного из документов, указанных в части второй настоящей статьи, заявление о государственной регистрации рождения ребёнка в орган ЗАГС подают:

1) родители ребёнка (один из них);

2) родственники ребёнка, соседи, администрация медицинского учреждения, в котором родился ребёнок, или органы опеки и попечительства или иные лица - при болезни родителей или по иным причинам, не позволяющим подать заявление.

Заявление подаётся в письменной форме в орган ЗАГС по месту рождения ребёнка или по месту жительства его родителей (одного из них) не позднее одного месяца со дня рождения ребёнка.

В случае рождения мёртвого ребёнка заявление подаётся не позднее трёх рабочих дней со дня родов.

4. Государственная регистрация рождения ребёнка по желанию и на основании заявления лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, производится в торжественной обстановке.

5. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения ребёнка, предусмотренных частью второй настоящей статьи, государственная регистрация рождения ребёнка производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребёнка.

6. При отсутствии у матери ребёнка паспорта (либо заменяющего его документа) государственная регистрация рождения ребёнка производится по основаниям, указанным в части первой статьи 68 настоящего Кодекса, а при отсутствии таких оснований - по решению суда об установлении факта рождения ребёнка.

7. Отсутствие прописки родителей (одного из них) ребёнка по месту их жительства или регистрации по месту пребывания не может служить основанием для отказа в государственной регистрации рождения ребёнка. В этом случае регистрация рождения ребёнка производится по месту рождения ребёнка или по месту пребывания его родителей (одного из них).

8. Государственная регистрация рождения ребёнка, оставленного матерью, не предъявившей паспорт (либо заменяющий его документ) в медицинском учреждении, где родился ребёнок, или в которое обратилась мать после родов, производится на основании заявления о государственной регистрации рождения ребёнка администрации медицинского учреждения, в котором находится ребёнок, либо органа опеки и попечительства по месту нахождения ребёнка не позднее семи календарных дней со дня оставления его матерью.

К заявлению о государственной регистрации рождения ребёнка прилагаются документ, указанный в пунктах 1 или 2 части второй настоящей статьи, а также акт установленной формы об оставлении ребёнка, выданный медицинским учреждением, в котором находится ребёнок.

Сведения о фамилии, имени и отчестве ребёнка, оставленного матерью, вносятся в запись акта о рождении ребёнка по представлению органа или учреждения, указанного в настоящей части. При этом при государственной регистрации рождения такого ребёнка сведения о его родителях в запись акта о рождении ребёнка не вносятся. При государственной регистрации рождения ребёнка в таком порядке и отсутствии сведений о родителях в записи акта о рождении ребёнка национальность ребёнка определяется по его желанию при выдаче ему паспорта.

9. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребёнка, родители которого неизвестны, производится по заявлению о государственной регистрации рождения ребёнка органов внутренних дел, органов опеки и попечительства или администрации медицинского учреждения, учреждения социального обслуживания и иного учреждения, в которое помещён ребёнок, не позднее семи календарных дней со дня обнаружения ребёнка.

Лицо, нашедшее ребёнка, обязано незамедлительно заявить об этом в орган внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребёнка.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения ребёнка должны быть представлены:

1) документ, подтверждающий факт обнаружения ребёнка, выданный соответствующим органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребёнок найден;

2) документ, выданный медицинским учреждением, подтверждающий возраст и пол найдённого (подкинутого) ребёнка.

Сведения о фамилии, имени и отчестве, дате рождения найденного (подкинутого) ребёнка  вносятся в запись акта о рождении такого ребёнка по указанию органа или учреждения, указанного в настоящей части. При этом при государственной регистрации рождения такого ребёнка сведения о его родителях в запись акта о рождении ребёнка не вносятся. При государственной регистрации рождения ребёнка в таком порядке и отсутствии сведений о родителях в записи акта о рождении ребёнка национальность ребёнка определяется по его желанию при получении паспорта.

10. Отказ органов ЗАГС в принятии заявления о государственной регистрации рождения ребёнка, поданного позднее сроков, указанных в частях третьей, восьмой и девятой настоящей статьи, не допускается.

11. Государственная регистрация рождения ребёнка, достигшего возраста шестнадцати лет, производится на основании решения суда.

12. При выявлении неточности, неясности или неправильности в представленных для государственной регистрации рождения ребёнка документах, указанных в настоящей статье, учреждения, выдавшие их, обязаны внести в них соответствующие изменения, дополнения и (или) исправления.

Если мать ребёнка, ранее изменив свою фамилию и (или) имя, отчество, не поменяла паспорт (либо заменяющий его документ), в документе, подтверждающем факт рождения ребёнка, на основании соответствующего документа записываются изменённые ею фамилия и (или) имя, отчество.

13. При наличии оснований и при отсутствии спора между заинтересованными лицами внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в такие документы производится учреждениями, выдавшими эти документы.

14. Отказ учреждения, выдавшего документ, от внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в него может быть обжалован в судебном порядке.

15. Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в такие документы разрешаются в судебном порядке.

16. Формы документов о рождении ребёнка, указанные в пунктах 1 и 2 части второй настоящей статьи, а также акта об оставлении ребёнка, указанного в абзаце  втором части восьмой настоящей статьи, форма документа, выданного медицинским учреждением, подтверждающего возраст и пол найдённого (подкинутого) ребёнка, указанного в пункте 2 части девятой настоящей статьи, утверждаются Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Форма документа об обнаружении ребёнка, указанного в пункте 1 части девятой настоящей статьи, выдаваемого органом внутренних дел, утверждается Министерством внутренних дел Туркменистана, а выдаваемого органом опеки и попечительства - Министерством образования Туркменистана.

17. Местом рождения ребёнка считается место его фактического рождения. При государственной регистрации рождения ребёнка  в случаях, указанных в частях восьмой, девятой настоящей статьи, местом рождения в записи акта о рождении ребёнка указывается место государственной регистрации рождения ребёнка.

(В редакции Законов Туркменистана от 1 марта 2014 г. и 24 октября 2015 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст.50; 2015 г., № 4, ст.129).

 

Статья 67. Запись акта о рождении ребёнка

 

При государственной регистрации рождения ребёнка его фамилия, имя и отчество, сведения о его родителях вносятся в запись акта о рождении ребёнка в соответствии со статьями 68-70, 73, 82  настоящего Кодекса.

 

Статья 68. Установление происхождения ребёнка

 

1. Происхождение ребёнка от матери устанавливается органом ЗАГС на основании документов, подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребёнка вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, свидетельских показаний или иных законных доказательств рождения ребёнка.

2. При рождении ребёнка от лиц, состоящих в браке между собой, отцом ребёнка признаётся супруг матери, а если мать ребёнка не состоит в браке и ребёнок родился в течение трёхсот дней с момента расторжения брака, признания брака недействительным или с момента смерти супруга матери ребёнка, то отцом ребёнка признаётся бывший супруг матери, если в соответствии с частью третьей настоящей статьи и статьёй 74 настоящего Кодекса не доказано иное.

Отцовство супруга матери в отношении ребёнка удостоверяется органом ЗАГС.

3. Если мать ребёнка в письменной форме заявляет, что отцом ребёнка является не её супруг (бывший супруг), то отцовство в отношении ребёнка устанавливается на основании заявления матери ребёнка и его фактического отца в соответствии со статьёй 69 настоящего Кодекса. При этом её просьба может быть удовлетворена только при наличии письменного заявления об этом самой матери и её супруга (бывшего супруга) или вступившего в законную силу решения суда об объявлении умершим или признании безвестно отсутствующим её супруга (бывшего супруга). Отцовство при отказе супруга (бывшего супруга) от подачи такого заявления либо его отсутствии, а также при споре между матерью ребёнка и её супругом (бывшим супругом) в отношении отцовства  оспаривается в судебном порядке, в соответствии со статьёй 74 настоящего Кодекса.

 

Статья 69. Порядок установления отцовства в отношении ребёнка и его регистрация

 

1. Установление отцовства в отношении ребёнка производится на основании совместного заявления родителей, подаваемого в орган ЗАГС, или по решению суда, а в случаях смерти матери, признания матери недееспособной, лишения её родительских прав, невозможности установления места пребывания матери или её местожительства - по заявлению отца ребёнка.

2. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, производится на основании совместного заявления в орган ЗАГС этого лица и матери ребёнка, а в случаях смерти матери, признания её недееспособной, лишения её родительских прав, невозможности установления места пребывания матери или её местожительства - на основании заявления лица, желающего установить отцовство в отношении ребёнка, если ребенок не достиг возраста восемнадцати лет, с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия - на основании решения суда.

Если лицо, желающее установить отцовство в отношении ребёнка, не имеет возможность явиться в орган ЗАГС, то оно может отправить заявление об установлении отцовства. В этом случае в заявлении подпись этого лица должна быть нотариально засвидетельствована.

3. При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребёнка невозможной или затруднительной, лица, желающие установить отцовство в отношении будущего ребёнка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган ЗАГС во время беременности матери.

4. Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет, допускается только с его согласия, а если оно признано судом недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.

5. Государственная регистрация установления отцовства производится в органе ЗАГС по месту жительства одного из родителей или по месту государственной регистрации рождения ребёнка либо по месту вынесения решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.    

6. Отсутствие факта прописки родителей (одного из них) ребёнка по месту их жительства или регистрации по месту пребывания не может служить основанием для отказа в государственной регистрации установления отцовства ребёнка. В этом случае регистрация установления отцовства ребёнка производится по месту государственной регистрации рождения ребёнка либо по месту вынесения решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.

7. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства производится по заявлению матери (отца) ребёнка либо опекуна (попечителя) ребёнка или лица, на иждивении которого находится ребёнок, либо самого ребёнка, достигшего возраста восемнадцати лет.

Если это лицо не имеет возможность явиться в орган ЗАГС для подачи такого заявления, то оно может отправить заявление о государственной регистрации установления отцовства. В этом случае в заявлении подпись данного лица должна быть нотариально засвидетельствована.

 

Статья 70. Порядок внесения сведений о родителях ребёнка в запись акта о рождении ребёнка

 

1. В запись акта о рождении ребёнка сведения о его  родителях вносятся на основании свидетельства о заключении брака.

2. Если родители не состоят в браке между собой, сведения о матери ребёнка вносятся в запись акта о рождении ребёнка по заявлению его матери, а сведения об отце ребёнка - по совместному заявлению отца и матери ребёнка, или по заявлению отца ребёнка в соответствии с частью первой статьи 69 настоящего Кодекса, либо сведения об отце  записываются на основании решения суда.

3. В случае рождения ребёнка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей либо при отсутствии решения суда об установлении отцовства или факта признания отцовства, фамилия отца ребёнка вносится в запись акта о рождении ребёнка по фамилии матери, имя и отчество отца ребёнка - по её указанию, национальность и гражданство - по национальности и гражданству матери. Внесённые сведения не являются препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. Если мать отказывается указать сведения об отце ребёнка, то в графе "отец ребёнка" ставится прочерк.

4. В случае, если установление отцовства было произведено в судебном порядке, сведения об отце ребёнка вносятся в запись акта об установлении отцовства и запись акта о рождении ребенка на основании сведений, указанных в решении суда об установлении отцовства или об установлении факта признания отцовства.

5. Орган ЗАГС, зарегистрировавший рождение ребёнка, на основании записи акта о рождении ребёнка записывает в паспортах родителей ребёнка сведения о ребёнке.

Если при регистрации рождения ребёнка в паспортах родителей ребёнка не были записаны сведения о ребёнке, а также при получении родителями нового паспорта сведения о ребёнке записываются органом ЗАГС, зарегистрировавшим рождение ребёнка, или органом ЗАГС по месту пребывания родителей (одного из них) ребёнка на основании свидетельства о рождении ребёнка.

 

Статья 71. Установление отцовства в судебном порядке

 

1. В случае рождения ребёнка у лиц, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии их совместного заявления или заявления отца ребёнка, отцовство устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребёнка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребёнок, либо по заявлению самого ребёнка, достигшего возраста восемнадцати лет.

2. При установлении отцовства суд принимает во внимание совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребёнка и ответчиком до рождения ребёнка или совместное его воспитание либо содержание или иные законные доказательства, достоверно подтверждающие признание отцовства ответчиком, а также доказательства, подтверждающие происхождение ребёнка от определённого лица.

(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4, ст. 143).

 

Статья 72. Установление факта признания отцовства

 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребёнка, но не состояло в браке с матерью ребёнка, факт признания отцовства может быть установлен в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Туркменистана.

 

Статья 73. Выдача свидетельства об установлении отцовства и свидетельства о рождении ребёнка

 

При государственной регистрации установления отцовства органы ЗАГС составляют запись акта об установлении отцовства и вносят соответствующие изменения в запись акта о рождении ребёнка, выдают свидетельство об установлении отцовства и новое свидетельство о рождении ребёнка.

 

Статья 74. Оспаривание отцовства (материнства)

 

1. Запись акта о рождении ребёнка является доказательством происхождения ребёнка от указанных в ней родителей (одного из них).

2. Оспаривание отцовства (материнства), заключающееся в оспаривании сведений о родителях (одного из них) ребёнка, внесённых в запись акта о рождении ребёнка, производится в судебном порядке.

3. Лицо, записанное в качестве отца (матери) ребёнка либо лицо, являющееся фактическим отцом (матерью) ребёнка, сам ребёнок по достижении возраста восемнадцати лет, опекун (попечитель) ребёнка в случае смерти матери (отца) или лишения её (его) родительских прав, попечитель родителя, признанного судом недееспособным, лицо, на иждивении которого находится ребёнок, супруг (бывший супруг) матери ребёнка, вправе оспорить произведённую запись в судебном порядке.

4. Лицо, записанное отцом (матерью) ребёнка, по его (её) заявлению или по совместному заявлению, не вправе оспаривать отцовство (материнство), если в момент подачи заявления ему (ей) было известно, что он (она) фактически не является отцом (матерью) данного ребёнка.

5. Муж, давший согласие на искусственное оплодотворение своей жены с помощью донора, записывается отцом рождённого ею ребёнка и не вправе оспаривать произведённую запись в судебном порядке.

 

Статья 75. Права и обязанности ребёнка, родившегося от родителей, не состоящих между собой в браке

 

При установлении отцовства в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 68 и статьями 69-73 настоящего Кодекса, ребёнок, родившийся от родителей, не состоящих между собой в браке, имеет такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, как и ребёнок, родившийся от лиц, состоящих между собой в браке.

 

Статья 76. Внесение изменений в запись акта о рождении ребёнка лица, переменившего фамилию, имя, отчество

 

1. При перемене фамилии, имени, отчества родителями ребёнка, не достигшего возраста восемнадцати лет, в записи акта о рождении ребёнка изменяются сведения о его родителях.

2. В записи акта о рождении ребёнка сведения о родителях лица, достигшего возраста восемнадцати лет, изменяются по его заявлению в порядке, установленном настоящим Кодексом, для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния.

3. При перемене фамилии обоими родителями и имени отцом ребёнка, не достигшего возраста восемнадцати лет, в записи акта о рождении ребёнка изменяются фамилия и отчество ребёнка.

4. При перемене фамилии одним из родителей ребёнка, не достигшего возраста восемнадцати лет, фамилия этого ребёнка может быть изменена по соглашению родителей, а при отсутствии такого соглашения - по указанию органа опеки и попечительства.

5. Изменение фамилии и (или) отчества лица, достигшего возраста восемнадцати лет, в связи с переменой фамилии его родителями и (или) имени отцом производится в порядке, установленном настоящим Кодексом для государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества.

6. На основании изменений, внесённых в запись акта о рождении ребёнка, не достигшего возраста восемнадцати лет, выдаётся новое свидетельство о рождении.

 

Глава 12. Права ребёнка

 

Статья 77. Равенство прав ребёнка

 

1. Все дети, проживающие на территории Туркменистана, имеют равные права, независимо от национальности, расы, пола, языка, отношения к религии, происхождения, имущественного или иного положения, образования и места жительства их самих и их родителей, от обстоятельств их рождения, состояния здоровья или иных обстоятельств.

2. Ребёнок имеет право пользоваться всеми предоставленными ему правами и свободами. Реализация прав и свобод не должна иметь вредных последствий для жизни, здоровья, воспитания и полноценного развития ребёнка.

3. Равенство прав ребёнка гарантируется законами Туркменистана, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана, а также общепризнанными нормами международного права.

 

Статья 78. Право ребёнка жить и воспитываться в семье

 

1. Ребёнок имеет право жить в семье совместно со своими родителями.

Ребёнок не может быть разлучён со своими родителями вопреки его желанию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на их заботу, на совместное проживание с ними, если это не противоречит его наилучшим интересам, на воспитание своими родителями, всестороннее и благополучное развитие, уважение его человеческого достоинства.

3. Местом жительства ребёнка в возрасте до четырнадцати лет  или лица, находящегося под опекой (попечительством), признаётся место жительства его родителей, усыновителей, опекуна (попечителя).

4. Ребёнок, не проживающий совместно со своими родителями (одним из них), имеет право на поддержание личных отношений с ними (одним из них), получение информации о них, если это не наносит ущерб (вред) ребёнку, тайне усыновления.

Государство и его соответствующие органы способствуют воссоединению семьи.

5. В случаях смерти родителей, лишения родителей родительских прав, болезни родителей, их длительного отсутствия, ограничения в родительских правах или если по иным уважительным причинам ребёнок остался без попечения родителей, право ребёнка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 4 ноября 2017г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4, ст. 143).

 

Статья 79. Право ребёнка на общение с родителями (одним из них) и близкими родственниками и на выезд из Туркменистана

 

1. Ребёнок (в том числе усыновлённый) имеет право на общение с родителями (одним из них) и близкими родственниками, в том числе проживающими за пределами Туркменистана. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребёнка.

2. В случае раздельного проживания родителей, в том числе проживающих в разных государствах, ребёнок имеет право на общение с каждым из них.

3. Ребёнок в целях общения с родителями (одним из них) и близкими родственниками, проживающими за пределами Туркменистана, вправе выехать из Туркменистана к ним в сопровождении законного представителя или другого лица по нотариально удостоверенной доверенности его законного представителя. При отсутствии законного представителя выезд ребёнка может быть разрешён органами опеки и попечительства.

Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть обжалован в суд.

4. Ребёнок в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в целях совместного проживания с родителями (одним из них) и близкими родственниками вправе выехать из Туркменистана к ним на постоянное место жительства только при наличии согласия самого ребёнка, выраженного в письменной форме и нотариально засвидетельствованного.

5. В случае расторжения брака родителями ребёнка и заключения ими нового брака ребёнок имеет право на совместное проживание с отчимом (мачехой), проживающим (проживающей) за пределами Туркменистана, при наличии согласия бывшего супруга (супруги) матери (отца) ребёнка, выраженного в письменной форме и нотариально засвидетельствованного, на выезд ребёнка из Туркменистана в другое государство на постоянное место жительства к отчиму (мачехе), если это не противоречит его наилучшим интересам.

6. Ребёнок, находящийся в сложной жизненной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и т.п.), имеет право на общение со своими родителями (одним из них) и родственниками в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

7. Разногласия по вопросам общения детей с родителями (одним из них) и  близкими родственниками, в том числе проживающими за пределами Туркменистана, а также выезда ребёнка из Туркменистана на постоянное место жительства в другое государство, разрешаются в судебном порядке.

8. Ребёнок вправе выехать из Туркменистана для участия в спортивных соревнованиях, в культурно-массовых, музыкальных и других мероприятиях, а также в случаях болезни и по другим обстоятельствам в сопровождении законного представителя или другого лица по нотариально удостоверенной доверенности его законных представителей.

При отсутствии законного представителя выезд ребёнка может быть разрешён органами опеки и попечительства.

Отказ в разрешении на выезд ребёнка может быть обжалован в суд.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118).

 

Статья 80. Право ребёнка на защиту своих прав и законных интересов

 

1. Ребёнок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребёнка осуществляется родителями (одним из них) или заменяющими их лицами, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

2. Ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (одного из них) или заменяющих их лиц.

При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе, при неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями (одним из них) или заменяющими их лицами, обязанностей по воспитанию, образованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими, опекунскими (попечительскими) правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и попечительства и другие государственные органы.

3. Должностные лица и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны незамедлительно сообщить об этом прокурору, а также в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребёнка. При получении таких сведений прокурор, орган опеки и попечительства обязаны незамедлительно принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребёнка.

 

Статья 81. Право ребёнка выражать своё мнение

 

1. Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его наилучшие интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства.

2. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его наилучшим интересам.

3. В случаях, предусмотренных статьями 83, 97, 114, 116, 127 настоящего Кодекса, орган опеки и попечительства или суд могут принять то или иное решение только с согласия ребёнка, достигшего возраста десяти лет.

 

Статья 82. Право ребёнка на индивидуальность и её сохранение

 

1. Ребёнок с момента рождения имеет право на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, национальность, имя, отчество, фамилию и семейные связи.

2. Имя ребёнку даётся по согласию родителей.

3. Отчество ребёнку присваивается по имени отца, а в случае, предусмотренном частью третьей статьи 70 настоящего Кодекса, - по имени лица, записанного отцом ребёнка.

4. В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, сведения об отце ребёнка не вносятся в запись акта о рождении ребёнка, отчество ему может быть присвоено по указанию матери.

5. Фамилия ребёнка определяется фамилией родителей.

6. Ребёнку присваивается фамилия родителей, если родители носят общую фамилию. При разных фамилиях родителей, а также при перемене фамилии родителями (одним из них) по согласию родителей ребёнку присваивается фамилия отца или матери.

По желанию родителей ребёнку может быть присвоена фамилия по имени отца или дедушки ребёнка как по отцовской, так и по материнской линии.

7. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии ребёнка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

8. Национальность ребёнка определяется национальностью его родителей. Если национальность родителей различна, она определяется по желанию ребёнка национальностью отца или матери при выдаче ему паспорта.

 

Статья 83. Право ребёнка на изменение фамилии, имени и отчества

 

1. Ребёнок имеет право на изменение фамилии, имени и отчества.

2. По совместному заявлению родителей до достижения ребёнком возраста восемнадцати лет орган опеки и попечительства с учётом наилучших интересов ребёнка вправе разрешить изменить имя ребёнку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя или на фамилию по имени отца, дедушки ребёнка  как по отцовской, так и по материнской линии.

Заявление об изменении фамилии, имени и отчества ребёнка подаётся в соответствующие органы опеки и попечительства. На основании постановления хякима об изменении фамилии, имени и отчества ребёнка соответствующий орган ЗАГС вносит изменения в соответствующую актовую запись гражданского состояния и выдаёт новое свидетельство.

3. Изменение фамилии, имени и отчества ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.

4. По достижении ребёнком возраста восемнадцати лет он вправе самостоятельно изменить фамилию, имя и отчество в порядке, установленном статьёй 190 настоящего Кодекса.

5. Лица, указанные в частях второй, третьей и четвёртой настоящей статьи, если им ранее было присвоено отчество с добавлением слов "оглы", "гызы" или без их добавления, с написанием сначала собственного имени, затем отчества, или без отчества, или без написания фамилии, имеют право на изменение отчества и присвоение отчества или  фамилии в порядке, установленном частями третьей-седьмой статьи 82 настоящего Кодекса.

6. Перемена фамилии родителями (одним из них) не влечёт за собой перемены фамилии их ребёнка, достигшего возраста восемнадцати лет.

7. Прекращение брака или признание его недействительным не влечёт за собой изменения фамилии ребёнка.

8. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребёнок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос с учётом наилучших интересов ребёнка и мнения другого родителя. Учёт мнения другого родителя необязателен при невозможности установления его местожительства или местонахождения, отказе от явки в орган опеки и попечительства, лишении его родительских прав, признании его судом недееспособным, а также в случаях уклонения другого родителя без уважительных причин от участия в воспитании и содержании ребёнка.

9. Если ребёнок рождён от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство установлено в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, орган опеки и попечительства с учётом наилучших интересов ребёнка, вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой.

 

Статья 84. Имущественные права ребёнка

 

1. Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей (одного из них) и других членов семьи в порядке и размерах, установленными разделом VI настоящего Кодекса.

2. Алименты, причитающиеся на содержание ребёнка, поступают в распоряжение одного из родителей или заменяющих их лиц и должны расходоваться на содержание, воспитание и образование ребёнка.

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов суммы алиментов, подлежащей выплате, на счета, открываемые в кредитном учреждении на имя несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, если это не отражается на их нормальном содержании и воспитании.

3. Ребёнок имеет право собственности на полученные им доходы, на имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретённое на средства ребёнка.

Право ребёнка на распоряжение имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, определяется гражданским законодательством Туркменистана.

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребёнка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством Туркменистана в отношении распоряжения имуществом ребёнка.

4. Ребёнок не имеет право собственности на имущество родителей, родители не имеют право собственности на имущество ребёнка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.

5. В случае возникновения у родителей и детей права общей собственности их права на владение, пользование и распоряжение этой собственностью определяются гражданским законодательством Туркменистана.

 

Статья 85. Охрана прав ребёнка на надлежащее воспитание

 

1. Воспитание ребёнка в семье признаётся приоритетной формой, наилучшим образом обеспечивающей права и законные интересы ребёнка, и может быть прекращено только по основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана.

2. Недопустимы унижение достоинства ребёнка, запугивание, телесное наказание, иное причинение боли, наносящие ущерб (вред) его психическому или физическому здоровью.

3. Ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, государство обеспечивает семейную форму воспитания - усыновление, опеку или попечительство или принимает его в соответствующее детское учреждение, учреждение социального обслуживания или другое учреждение на полное государственное обеспечение.

4. Государство обеспечивает защиту ребёнка от любых форм недостойного обращения с ним со стороны родителей (одного из них) или других лиц, несущих ответственность за воспитание и заботу о нём, осуществляет соответствующий надзор за надлежащими условиями опеки (попечительства).

 

Глава 13. Права и обязанности родителей

 

Статья 86. Равенство прав и обязанностей родителей

 

1. Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.

2. Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей и в случае, когда брак между ними расторгнут.

3. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются в случае приобретения детьми полной дееспособности.

 

Статья 87. Права несовершеннолетних родителей

 

1. Несовершеннолетние родители имеют право на совместное проживание с ребёнком и участие в его воспитании.

2. Несовершеннолетние родители вправе самостоятельно осуществлять родительские права в отношении своего ребёнка.

3. До достижения несовершеннолетними родителями возраста восемнадцати лет ребёнку может быть назначен опекун, который будет осуществлять воспитание ребёнка совместно с его несовершеннолетними родителями, за исключением случая приобретения дееспособности в полном объёме в соответствии с частью третьей статьи 15 настоящего Кодекса. Разногласия, возникающие между опекуном ребёнка и несовершеннолетними родителями, разрешаются органом опеки и попечительства.

4. Несовершеннолетние родители имеют право признавать или оспаривать своё отцовство (материнство), а также требовать установления отцовства в отношении своих детей на общих основаниях в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 88. Права и обязанности родителей в отношении ребёнка

 

1. Защита прав и законных интересов ребёнка возлагается на их родителей.

2. Родители, являясь законными представителями ребёнка, защищают его права и законные интересы в отношениях с третьими лицами, в том числе на следствии и в суде.

3. Родители не вправе представлять интересы ребёнка, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и ребёнка имеются разногласия. В случае разногласий между родителями и ребёнком орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты его прав и законных интересов.

4. Родители имеют право и обязаны воспитывать своего ребёнка, опекать его, заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, с учётом его индивидуальности, возраста и пола создавать условия для полного и гармоничного развития его личности, готовить к труду, прививать ему культуру уважения к законам, историческим и национальным традициям. Родители имеют преимущественное право на воспитание ребёнка перед всеми другими лицами.

Родители с учётом возраста и дееспособности ребёнка содействуют ему в осуществлении самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту прав и законных интересов ребёнка.

5. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего среднего образования. Они с учётом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы их обучения.

6. Родители несут ответственность за воспитание и развитие ребёнка.

 

Статья 89. Осуществление родительских прав

 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с наилучшими интересами ребёнка. Обеспечение наилучших интересов ребёнка является предметом основной заботы его родителей.

2. При осуществлении родительских прав родители не должны причинять ущерб (вред) физическому и психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию. Способы воспитания ребёнка должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребёнка.

Родители, причиняющие ущерб (вред) наилучшим интересам ребёнка, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования ребёнка, решаются родителями по их взаимному согласию с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за их разрешением в орган опеки и попечительства или в суд.

4. Место жительства ребёнка при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка. При этом суд учитывает привязанность ребёнка к каждому из родителей, братьям и сёстрам, отношения, существующие между каждым из родителей и ребёнком, возможность создания ребёнку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое).

 

Статья 90. Участие отдельно проживающего родителя в воспитании ребёнка

 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право и  обязан принимать участие в его воспитании, получении ребенком образования и имеет право на общение с ним. Родитель, с которым проживает ребёнок, не вправе препятствовать другому родителю общаться с ребёнком и принимать участие в его воспитании.

2. Если родители не могут придти к соглашению об участии раздельно проживающего родителя в воспитании ребёнка, то этот порядок определяется органом опеки и попечительства с участием родителей и с учётом наилучших интересов ребёнка.

3. Орган опеки и попечительства может на определённый срок ограничить родителя, проживающего отдельно от ребёнка, права на общение с ним, если такое общение причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

4. В тех случаях, когда родители не исполняют решение органа опеки и попечительства, последний, а также каждый из родителей вправе обратиться в суд.

5. При неисполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.

6. При злостном неисполнении виновным родителем решения суда отдельно проживающий родитель с учётом наилучших интересов ребёнка вправе обратиться в суд с иском о передаче ему ребёнка.

7. Родитель, проживающий отдельно от ребёнка, имеет право на получение информации о своём ребёнке от учреждений социального обслуживания и других учреждений. В предоставлении информации может быть отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в суд.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 91. Право дедушки и бабушки со стороны отца и  матери, братьев и сестёр, а также других родственников на общение с ребёнком

 

1. Дедушка и бабушка со стороны отца и матери, братья и сёстры, а также другие родственники имеют право на общение с ребёнком.

2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления родственникам ребёнка возможности общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.

3. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и попечительства, родственники ребёнка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к общению с ребёнком. Суд разрешает спор с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка.

4. В случае неисполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.

 

Статья 92. Защита родительских прав

 

1. Родители вправе требовать возврата ребёнка от любого лица, удерживающего его у себя без законного на то основания или  решения суда. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в удовлетворении иска родителей, если придёт к выводу, что передача ребёнка родителям может нанести ущерб (вред) ребёнку.

2. Если судом будет установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится ребёнок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, то ребёнок передаётся органу опеки и попечительства.

 

Статья 93. Основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав

 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

1) без уважительных причин отказываются взять своего ребёнка из медицинского учреждения, в котором происходили роды, или другого учреждения;

2) уклоняются от исполнения родительских обязанностей или  злоупотребляют своими родительскими правами;

3) жестоко обращаются с ребёнком, осуществляют физическое и (или) психическое насилие над ним;

4) оказывают вредное влияние на ребёнка своим аморальным поведением;

5) являются больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией;

6) совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своего ребёнка либо супруга (супруги).

 

Статья 94. Порядок рассмотрения дела о лишении родителей (одного из них) родительских прав

 

1. Лишение родителей (одного из них) родительских прав производится в судебном порядке.

2. С иском о лишении родителей (одного из них) родительских прав вправе обратиться в суд комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних, орган опеки и попечительства или учреждение, на которое возложена обязанность по охране прав ребёнка, а также прокурор. Один из родителей или заменяющее его лицо также вправе обратиться с иском в суд о лишении другого родителя родительских прав.

3. При рассмотрении дела о лишении родителей (одного из них) родительских прав участие представителя органа опеки и попечительства является обязательным.

4. При рассмотрении дела о лишении родителей (одного из них) родительских прав суд одновременно с вынесением такого решения решает вопрос о взыскании алиментов на содержание ребёнка.

5. Если суд при рассмотрении дела о лишении родителей (одного из них) родительских прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки преступления, он сообщает об этом прокурору либо возбуждает уголовное дело.

6. Суд в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав обязан направить выписку из этого решения в орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребёнка, в орган опеки и попечительства, орган социального обеспечения по месту жительства лица, лишённого родительских прав.

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.166).

 

Статья 95. Последствия лишения родителей (одного из них) родительских прав

 

1. Родители (один из них), лишённые родительских прав, утрачивают все права, основанные на факте родства с ребёнком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на содержание в соответствии со статьёй 152 настоящего Кодекса, а также право на льготы и государственные пособия, установленные законодательством Туркменистана для граждан, имеющих детей.

2. Лишение родителей (одного из них) родительских прав не освобождает их от обязанностей содержать своего ребёнка.

3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребёнка и родителей (одного из них), лишённых родительских прав, решается в судебном порядке.

4. Ребёнок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение и (или) право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями (одним из них) и родственниками, в том числе право на получение наследства.

5. В случае лишения родительских прав обоих родителей (одного из них) или при невозможности передать ребёнка другому родителю ребёнок передаётся органу опеки и попечительства.

6. Усыновление ребёнка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается по истечении одного года со дня вынесения решения судом о лишении родителей (одного из них) родительских прав.

 

Статья 96. Свидание с ребёнком родителей, лишённых родительских прав

 

По просьбе родителей, лишённых родительских прав, орган опеки и попечительства, опекун (попечитель) или администрация учреждения, в котором находится ребёнок, могут разрешить им свидание с ребёнком, если общение с родителями не окажет на него вредное влияние и если ребёнок не усыновлён.

 

Статья 97. Восстановление родителей (одного из них) в родительских правах

 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребёнка.

2. Восстановление родителей (одного из них) в родительских правах осуществляется в судебном порядке по иску родителя, лишённого родительских прав, или прокурора. Дело о восстановлении в родительских правах рассматривается с участием представителя органа опеки и попечительства.

3. Одновременно с иском родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребёнка родителям (одному из них).

4. Суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит наилучшим интересам ребёнка.

Восстановление родителей (одного из них) в родительских правах в отношении ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с согласия этого ребёнка.

5. Если ребёнок усыновлён и усыновление не признано недействительным или не отменено в соответствии со статьями 123, 128 настоящего Кодекса, восстановление в родительских правах не допускается.

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.166).

 

Статья 98. Ограничение родительских прав

 

1. Суд может с учётом наилучших интересов ребёнка принять решение об отобрании ребёнка у родителей (одного из них) без лишения родителей (одного из них) родительских прав (ограничение родительских прав).

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребёнка с родителями (одним из них) опасно для ребёнка по обстоятельствам (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и т.п.), не зависящим от родителей (одного из них).

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребёнка с родителями (одним из них) в связи с их поведением является опасным для ребёнка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск в суд о лишении родительских прав.

Орган опеки и попечительства с учётом наилучших интересов ребёнка вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребёнка, органами и учреждениями, на которые законодательством Туркменистана возложена обязанность по охране прав и законных интересов ребёнка в соответствии со статьёй 80 настоящего Кодекса, а также прокурором.

4. Дело об ограничении родительских прав рассматривается с участием представителя органа опеки и попечительства.

5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на содержание ребёнка с родителей (одного из них).

6. В исключительных случаях, при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребёнка орган опеки и попечительства вправе принять решение о немедленном отобрании ребёнка у родителей (одного из них) или других лиц, на воспитании которых он фактически находится.

В этих случаях орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора и не позднее  семи календарных дней  после принятия такого решения обратиться в суд с иском об ограничении родительских прав или лишении родителей (одного из них) родительских прав.

7. Суд в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда об ограничении родительских прав обязан направить выписку из решения суда в орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребёнка, в орган опеки и попечительства, орган социального обеспечения по месту жительства лица, ограниченного в  родительских правах.

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.166).

 

Статья 99. Последствия ограничения родительских прав

 

1. Родители (один из них), родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное воспитание ребёнка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.

2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей (одного из них) от обязанности по содержанию ребёнка.

3. Ребёнок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение и (или) право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями (одним из них) и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.

4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей  ребёнок передаётся органу опеки и попечительства.

5. Родителям (одному из них), родительские права которых ограничены судом, может быть разрешено общение с ребёнком, если это не оказывает вредного влияния на ребёнка. Общение родителей (одного из них) с ребёнком допускается с согласия органа опеки и попечительства или опекуна (попечителя) ребёнка либо администрации учреждения, в котором находится ребёнок.

 

Статья 100. Отмена ограничения родительских прав

 

1. Отмена ограничения родительских прав производится в судебном порядке.

2. Иск об отмене ограничения родительских прав вправе предъявить лицо, ограниченное в родительских правах.

3. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены в родительских правах, отпали, суд может вынести решение о возвращении ребёнка родителям (одному из них) и об отмене ограничения в родительских правах.

4. Суд с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка вправе отказать в удовлетворении иска об отмене ограничения родительских прав, если возвращение ребёнка родителям (одному из них) противоречит его наилучшим интересам.

 

Статья 101. Рассмотрение споров, связанных с воспитанием ребёнка

 

1. Споры, связанные с воспитанием ребёнка, рассматриваются в судебном порядке.

2. При рассмотрении споров, связанных с воспитанием ребёнка, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребёнка, к участию в деле должен быть привлечён орган опеки и попечительства.

3. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий жизни ребёнка и лица (лиц), претендующего на его воспитание и представить суду акт обследования.

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.166).

 

Статья 102. Исполнение решения суда по делу, связанному с воспитанием ребёнка

 

1. Исполнение решения суда по делу, связанному с воспитанием ребёнка, производится судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Туркменистана.

Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребёнок) препятствует исполнению решения суда, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.

2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребёнка и передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), которому передаётся ребёнок, а в необходимых случаях – с участием представителя органов внутренних дел.

3. При невозможности исполнения решения суда о передаче ребёнка без ущерба (вреда) его наилучшим интересам ребёнок может быть по определению суда временно помещён в соответствующее детское учреждение, учреждение социального обслуживания или другое учреждение.

(В редакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст.166).

 

Раздел V. Формы воспитания детей,

оставшихся без попечения родителей

 

Глава 14. Выявление и устройство детей, оставшихся без

попечения родителей. Централизованный учёт

детей, оставшихся без попечения родителей

 

Статья 103. Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей

 

1. Защита прав и законных интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, их длительного отсутствия, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и законных интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из  соответствующего детского учреждения, учреждения социального обслуживания или другого учреждения, а также в иных случаях утраты детьми попечения родителей возлагается на органы опеки и попечительства.

2. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается.

 

Статья 104. Выявление и учёт детей, оставшихся без попечения родителей

 

1. Органы опеки и попечительства в течение трёх рабочих дней со дня получения сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны провести обследование условий их жизни и при выявлении факта отсутствия родительского попечения или попечения родственниками обеспечить защиту прав и законных интересов ребёнка до решения вопроса об их устройстве.

2. Органы опеки и попечительства осуществляют регистрацию детей, оставшихся без попечения родителей, ведут их учёт, организуют медицинский осмотр и ведут контроль за условиями их содержания, воспитания и образования, состоянием их здоровья и, исходя из конкретных обстоятельств утраты детьми родительского попечения, избирают формы устройства таких детей в соответствии со статьёй 105 настоящего Кодекса.

3. Руководители соответствующих детских учреждений, учреждений социального обслуживания и иных учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребёнок может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения данного учреждения.

4. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, обеспечивает устройство детей в соответствии со статьёй 105 настоящего Кодекса.

Орган опеки и попечительства при невозможности передачи детей на воспитание в семьи по месту их фактического нахождения немедленно направляет сведения о таких детях в хякимлики велаятов или городов с правами велаята для ведения централизованного учёта и оказания содействия в последующем устройстве детей на воспитание в семьи граждан Туркменистана, постоянно проживающих в Туркменистане.

5. Хякимлики велаятов или городов с правами велаятов в течение одного месяца со дня поступления указанных сведений о детях организуют устройство их в семьи граждан Туркменистана, постоянно проживающих в Туркменистане, в учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения социального обслуживания и другие учреждения.

6. Порядок ведения централизованного учёта детей, оставшихся без попечения родителей, использования сведений о таких детях утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118).

 

Статья 105. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание близким родственникам в семью на усыновление, под опеку (попечительство), а при отсутствии такой возможности - в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения социального обслуживания и другие учреждения.

2. Органы опеки и попечительства обязаны обследовать жилищные и материальные условия лица (лиц), претендующего (претендующих) на воспитание таких детей, соблюдение им (ими) нравственных устоев и иные условия и составить акт обследования, который может быть принят во внимание при устройстве таких детей, если это не противоречит наилучшим интересам ребёнка. При этом должны учитываться этническое происхождение детей, их принадлежность к определённой религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании детей.

3. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи или учреждения, указанные в части первой настоящей статьи, исполнение обязанности опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст.50).

 

Глава 15. Усыновление ребёнка. Государственная

регистрация усыновления ребёнка

 

Статья 106. Ребёнок, в отношении которого допускается усыновление

 

1. Усыновление - принятие на воспитание ребёнка с установлением между усыновлённым ребёнком и его усыновителем таких же прав и обязанностей, как между родителями и детьми.

2. Усыновление ребёнка является приоритетной формой устройства ребёнка в семью и допускается только в отношении несовершеннолетнего ребёнка и в его наилучших интересах. При этом ребёнок имеет право знать о своих прежних родителях.

3. В отдельных случаях усыновление может быть произведено и по достижении лицом совершеннолетия, если в судебном порядке будет установлено, что между усыновителем и усыновлённым уже фактически существовали отношения родителя и ребёнка.

 

Статья 107. Лица, имеющие право быть усыновителями

 

1. Усыновление ребёнка разрешается при наличии в семье усыновителя условий для нормального развития, воспитания и образования ребёнка.

2. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

2) лиц, лишённых по решению суда родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

3) лиц, отстранённых от обязанностей опекуна (попечителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них законом;

4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых не допускается усыновление ребёнка, принятие его под опеку или попечительство, устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана;

6) лиц, осуждённых за совершённые преступления, связанные с педагогической и воспитательной деятельностью, а также за умышленные тяжкие и (или) особо тяжкие преступления, если их судимость не погашена или не снята судом;

7) лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям;

8)  лиц, являющихся больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.

2. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут совместно усыновить одного и того же ребёнка.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 50).

 

Статья 108. Порядок усыновления ребёнка. Государственная регистрация усыновления ребёнка

 

1. Усыновление ребёнка производится по месту жительства лица (лиц), желающего (желающих) его усыновить, или по месту жительства усыновляемого ребёнка.

2. Лицо (лица), желающее (желающие) усыновить ребёнка, подаёт (подают) соответствующее заявление на рассмотрение хякима по месту своего жительства или по месту жительства усыновляемого ребёнка.

3. Хяким после рассмотрения заявления передаёт его органу опеки и попечительства для подготовки материалов, необходимых для вынесения постановления об усыновлении ребёнка. Орган опеки и попечительства в течение двадцати календарных дней подготавливает соответствующие материалы для усыновления ребёнка.

4. Хяким на основании материалов, подготовленных органом опеки и попечительства, при его участии в течение десяти календарных дней рассматривает материалы и выносит постановление об усыновлении ребёнка.

5. Права и обязанности усыновителя и усыновлённого ребёнка возникают со дня вынесения постановления об усыновлении ребёнка.

6. Орган опеки и попечительства в течение трёх календарных дней со дня вынесения постановления об усыновлении ребёнка обязан направить указанное постановление в орган ЗАГС по месту вынесения постановления об усыновлении.

7. Усыновитель (усыновители) подаёт (подают) заявление о государственной регистрации усыновления ребёнка с приложением постановления хякима об усыновлении ребёнка в соответствующий орган ЗАГС.

8. Орган ЗАГС по месту вынесения постановления об усыновлении ребёнка на основании указанного постановления и заявления усыновителя (усыновителей) или сообщения органа опеки и попечительства производит государственную регистрацию усыновления ребёнка.

9. В случае, установленном частью третьей статьи 106 настоящего Кодекса, усыновление совершеннолетнего лица производится на основании заявления лица (лиц), желающего (желающих) его усыновить, и решения суда об усыновлении ребёнка. При этом в решении суда об усыновлении ребёнка указываются сведения, которые в соответствии со статьями 116-119 настоящего Кодекса требуется указывать в постановлении  хякима об усыновлении ребёнка.

10. Если в постановлении хякима об усыновлении ребёнка или решении суда об усыновлении совершеннолетнего лица, которые являются основанием для государственной регистрации усыновления ребёнка, допущена ошибка или неточность, эта ошибка или неточность исправляется соответственно хякимом или судом.

11. Отказ в усыновлении ребёнка может быть обжалован в месячный срок в судебном порядке.

(В редакции  Законов Туркменистана от 22 декабря 2012г., 24 октября 2015 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 118; 2015 г., № 4, ст.129; 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 109. Усыновление нескольких детей

 

1. Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся братьями и сёстрами, или не состоящих между собой в родстве.

2. Между усыновлёнными детьми, не состоящими между собой в родстве, возникают права и обязанности как между братьями и сёстрами.

3. Усыновление братьев и сестёр разными лицами не допускается, за исключением случаев, если это соответствует их наилучшим интересам.

 

Статья 110. Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребёнком

 

1. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребёнком должна быть не менее восемнадцати лет.

2. При усыновлении ребёнка отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте, установленной частью первой настоящей статьи, не требуется.

 

Статья 111. Согласие родителей ребёнка на его усыновление

 

1. Для усыновления ребёнка необходимо согласие его родителей. При усыновлении ребёнка несовершеннолетних родителей необходимо также согласие их родителей или опекунов (попечителей), а при отсутствии родителей или опекунов (попечителей) - согласие органа опеки и попечительства.

Согласие родителей на усыновление ребёнка даётся в заявлении, нотариально удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится ребёнок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и попечительства по месту усыновления ребёнка или по месту жительства родителей.

2. Родители вправе отозвать своё заявление о согласии на усыновление ребёнка до вынесения решения об усыновлении.

3. Родители могут дать согласие на усыновление ребёнка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Органы опеки и попечительства представляют хякимам заключение о соответствии усыновления интересам ребёнка. Такое заключение не требуется в случае усыновления ребёнка его отчимом (мачехой).

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г. № 1, ст.50).

 

Статья 112. Усыновление ребёнка без согласия его родителей

 

1. Не требуется согласие родителей ребёнка на усыновление в случаях, если они:

1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;

2) признаны судом недееспособными;

3) лишены судом родительских прав;

4) не проживают совместно с ребёнком более шести месяцев и, несмотря на предупреждение органов опеки и попечительства, уклоняются от его воспитания и содержания по причинам, признанным судом неуважительными;

5) более одного года без уважительной причины не навещали ребёнка, находящегося в детском или медицинском учреждении.

2. В виде исключения усыновление может быть произведено без согласия родителей, если будет установлено, что они более года не проживали совместно с ребёнком и, несмотря на предупреждение органов опеки и попечительства, уклоняются от участия в воспитании или содержании ребёнка.

 

Статья 113. Усыновление ребёнка, находящегося под опекой (попечительством) или в государственном детском учреждении

 

1. Для усыновления ребёнка, находящегося под опекой (попечительством), при отсутствии у него родителей необходимо согласие опекуна (попечителя) в письменной форме.

2. Для усыновления ребёнка, находящегося в государственном детском учреждении, необходимо согласие его администрации на усыновление этого ребёнка. При этом администрация детского учреждения обязана получить в письменной форме согласие родителей ребёнка на его усыновление, за исключением случаев, установленных частью первой статьи 112 настоящего Кодекса, а в случае их отсутствия - согласие его близких родственников.

3. При отказе опекуна (попечителя) дать согласие на усыновление ребёнка, вопрос о согласии на усыновление решается органами опеки и попечительства.

4. Орган опеки и попечительства вправе с учётом наилучших интересов ребёнка вынести решение об усыновлении ребёнка без согласия лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи.

 

Статья 114. Согласие усыновляемого ребёнка на усыновление

 

1. Для усыновления ребёнка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие.

2. Согласие ребёнка на его усыновление устанавливается органом опеки и попечительства.

3. Если до подачи заявления об усыновлении ребёнок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем, усыновление в порядке исключения, может быть произведено без получения  согласия усыновляемого ребёнка.

 

Статья 115. Согласие на усыновление ребёнка одним из супругов

 

1. Если ребёнок не усыновляется обоими супругами, то при усыновлении ребёнка одним из супругов требуется письменное согласие другого супруга на усыновление.

2. Согласие супруга (супруги) на усыновление ребёнка не требуется, если:

1) он признан судом недееспособным;

2) супруги фактически прекратили семейные отношения;

3) по свидетельским показаниям супруги более года не проживают совместно;

4) местожительство или местонахождение супруга (супруги) неизвестно.

 

Статья 116. Фамилия, имя и отчество усыновлённого ребёнка

 

1. За усыновлённым ребёнком сохраняются его фамилия, имя и отчество.

2. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку может быть присвоена фамилия усыновителя или фамилия по имени усыновителя, по имени дедушки усыновлённого ребёнка как по отцовской, так и по материнской линии, а отчество - по имени усыновителя. По просьбе усыновителя усыновлённому ребёнку может быть изменено и имя.

3. Если фамилии супругов-усыновителей различные, то по их соглашению усыновленному ребёнку присваивается фамилия одного из них.

4. По просьбе женщины, усыновившей ребёнка, ему может быть присвоена её фамилия, а отчество по имени лица, указанного ею в качестве отца усыновлённого ребёнка, кроме случаев, когда за отцом ребёнка сохраняются его права и обязанности в отношении ребёнка.

5. При усыновлении ребёнка лицом, не состоящим в браке, по его (её) просьбе фамилия, имя и отчество матери (отца) усыновлённого ребёнка могут быть внесены в запись акта о рождении ребёнка по указанию этого лица.

6. Изменение фамилии, имени и отчества усыновлённого ребёнка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия, за исключением случая, указанного в части третьей статьи 114 настоящего Кодекса.

7. Об изменении фамилии, имени и отчества усыновлённого ребёнка указывается в решении об усыновлении ребёнка.

 

Статья 117. Изменение даты и места рождения усыновлённого ребёнка

 

1. Для обеспечения тайны усыновления ребёнка по просьбе усыновителя могут быть изменены дата рождения усыновлённого ребёнка, но не более чем на три месяца, а также может быть изменено место его рождения.

2. Изменение даты рождения усыновлённого ребёнка допускается только при усыновлении ребёнка в возрасте до одного года. При этом дата рождения усыновлённого ребёнка может быть изменена не более чем на три месяца до и после его рождения.

3. Об изменениях даты и (или) места рождения усыновлённого ребёнка указывается в решении о его усыновлении.

 

Статья 118. Запись усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка

 

1. По просьбе усыновителей они могут быть записаны в качестве родителей усыновлённого ребёнка в записи акта о рождении ребёнка.

2. О необходимости производства такой записи указывается в решении об усыновлении ребёнка.

 

Статья 119. Правовые последствия усыновления ребёнка

 

1. Усыновлённый ребёнок и его потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновлённому ребёнку и его потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

2. Усыновлённый ребёнок утрачивает личные неимущественные и имущественные права и освобождается от обязанностей по отношению к своим родителям (родственникам), за исключением случаев, предусмотренных частями третьей-пятой настоящей статьи.

3. В случае, если в решении об усыновлении ребёнка, принятом в соответствии со статьёй 108 настоящего Кодекса, указано о сохранении личных неимущественных и имущественных отношений усыновлённого ребёнка с родителями (одним из них), сведения о родителях (одном из них), внесённые в запись акта о рождении ребёнка, изменению не подлежат.

4. При усыновлении ребёнка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина.

5. Если один из родителей усыновлённого ребёнка умер, по просьбе родителей (дедушки и бабушки со стороны отца и матери) умершего родителя могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют законные интересы ребёнка. Об этом указывается в решении об усыновлении ребёнка.

Право родственников умершего родителя на общение с усыновлённым ребёнком осуществляется в соответствии со статьёй 91 настоящего Кодекса.

6. О сохранении отношений усыновлённого ребёнка с одним из родителей или родственниками умершего родителя указывается в решении об усыновлении ребёнка.

7. Ответственность за сохранность имущества, находящегося в собственности  усыновлённого ребёнка, возлагается  на его усыновителя.

8. В случае отмены усыновления обязанность по возврату этого имущества также возлагается на усыновителя ребёнка.

9. Правовые последствия усыновления ребёнка, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, наступают независимо от записи усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка в записи акта о рождении ребёнка.

 

Статья 120. Сохранение за усыновлённым ребёнком права на государственное пособие по потере кормильца

 

Ребёнок, имеющий к моменту своего усыновления право на государственное пособие по потере кормильца, полагающееся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

 

Статья 121. Внесение изменений в запись акта о рождении усыновлённого ребёнка

 

В случаях присвоения усыновлённому ребёнку фамилии, имени и отчества либо их изменении, изменении места и даты его рождения, а также в случаях производства записи усыновителей в качестве родителей усыновлённого ребёнка в соответствии со статьями 116-118 настоящего Кодекса орган ЗАГС вносит в запись акта о рождении усыновлённого ребёнка соответствующие изменения и выдаёт новое свидетельство о рождении ребёнка.  

 

Статья 122. Тайна усыновления ребёнка

 

1. Тайна усыновления ребёнка охраняется законом.

2. Хяким, вынесший решение об усыновлении ребёнка, лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления ребёнка, а также лица, иным образом осведомлённые об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребёнка.

3. Запрещается без согласия усыновителей, а в случае их смерти - без согласия органа опеки и попечительства сообщать кому-либо какие-либо сведения об усыновлении, а также выдавать выписки из записи акта о рождении ребёнка и усыновлении ребёнка, из которых было бы видно, что усыновители не являются родителями усыновлённого, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

4. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, разгласившие тайну усыновления ребёнка против воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 123. Порядок признания усыновления ребёнка недействительным или отмены усыновления

 

1. Признание усыновления ребёнка недействительным или отмена усыновления производятся в судебном порядке.

2. Дело о признании усыновления ребёнка недействительным или об отмене усыновления рассматривается с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства.

3. Родители усыновлённого ребёнка, усыновители, орган опеки и попечительства, усыновлённый ребёнок, достигший возраста восемнадцати лет, а также прокурор могут предъявить иск о признании усыновления ребёнка недействительным.

4. Родители ребёнка, усыновители, орган опеки и попечительства, прокурор с учётом наилучших интересов ребёнка, а также усыновлённый ребёнок, достигший возраста восемнадцати лет, вправе предъявить иск об отмене усыновления.

5. Усыновление ребёнка прекращается со дня вступления в законную силу решения суда о признании усыновления ребёнка недействительным или об отмене усыновления.

6. Суд обязан в течение трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу решения о признании усыновления ребёнка недействительным или об отмене усыновления направить копию решения в орган ЗАГС по месту государственной регистрации усыновления ребёнка.

7. Отмена усыновления ребёнка не допускается, если к моменту предъявления требования об отмене усыновления усыновлённый ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на отмену усыновления ребёнка имеется согласие родителей (если они не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными), усыновлённого ребенка и усыновителей.

(В реакции Закона Туркменистана от 23 ноября 2016г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 4, ст. 166).

 

Статья 124. Основания признания усыновления ребёнка недействительным

 

Усыновление ребёнка может быть признано недействительным в случаях, когда судом будет установлено, что решение об усыновлении было основано на подложных документах, или когда усыновителем являлось лицо, которое в соответствии со статьёй 107 настоящего Кодекса не могло быть усыновителем, а также при фиктивности усыновления.

 

Статья 125. Последствия признания усыновления ребёнка недействительным

 

1. Усыновление ребёнка признаётся недействительным со дня вынесения решения суда об усыновлении.

2. В случае признания усыновления ребёнка недействительным взаимные права и обязанности усыновлённого ребёнка, усыновителей, родственников усыновителей прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребёнка и его родителей, его родственников, если этого требуют наилучшие интересы ребенка.

 

Статья 126. Основания к отмене усыновления ребёнка

 

1. Усыновление ребёнка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от исполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновлённым ребёнком, являются больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.

2. Суд с учётом наилучших интересов и мнения ребёнка вправе отменить усыновление ребёнка и по другим основаниям.

 

Статья 127. Последствия отмены усыновления ребёнка

 

1. При отмене усыновления ребёнок по решению суда передаётся родителям. При отсутствии родителей, а также если передача ребёнка родителям противоречит его наилучшим интересам, ребёнок передаётся на попечение органа опеки и попечительства.

2. По требованию родителей, давших согласие на усыновление ребёнка, суд выносит решение о сохранении (несохранении) за ребёнком в связи с усыновлением прежних фамилии, имени и отчества.

3. Суд с учётом наилучших интересов ребёнка, вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребёнка в размерах, установленных статьями 144, 145 настоящего Кодекса.

 

Статья 128. Аннулирование записи акта об усыновлении ребёнка

 

1. Запись акта об усыновлении ребёнка аннулируется на основании вступившего в законную силу решения суда об отмене усыновления или признании усыновления недействительным.

2. Заявление об аннулировании записи акта об усыновлении ребенка подаётся родителями ребёнка (если по их заявлению было отменено усыновление), органом опеки и попечительства, усыновлённым ребёнком, достигшим возраста восемнадцати лет, а также прокурором.

3. При аннулировании записи акта об усыновлении ребёнка орган ЗАГС восстанавливает в записи акта о рождении усыновлённого ребёнка первоначальные сведения, которые были записаны до усыновления ребёнка, и выдаёт новое свидетельство о рождении ребёнка. При этом фамилия, имя и отчество ребёнка записываются на основании решения суда.

4. Свидетельство об усыновлении ребёнка и свидетельство о рождении ребёнка, ранее выданные усыновителю ребёнка, изымаются  органом ЗАГС.

 

Глава 16. Опека и попечительство

 

Статья 129. Цели опеки и попечительства

 

Целями опеки и попечительства являются обеспечение содержания, воспитания, образования, защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних детей, которые вследствие смерти родителей, лишения родителей родительских прав, болезни родителей, длительного их отсутствия, ограничения в родительских правах, признания родителей недееспособными или по другим уважительным причинам остались без попечения родителей, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.

 

Статья 130. Лица, над которыми устанавливаются опека или попечительство

 

1. Опека устанавливается над несовершеннолетними детьми в возрасте до семи лет, а также над лицами, признанными судом недееспособными.

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

2. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними детьми в возрасте от семи до восемнадцати лет, а также над лицами, признанными судом ограниченно дееспособными.

Попечительство может быть установлено также над совершеннолетними дееспособными лицами, не имеющими возможность по состоянию здоровья самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности, только по их просьбе.

3. Попечители оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые подопечные не вправе осуществлять самостоятельно.

4. Опекуны и попечители имеют права и обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.

Опекуны не вправе без предварительного разрешения органов опеки и попечительства совершать, а попечители - давать согласие на совершение сделок от имени подопечных, выходящих за пределы бытовых.

Предварительное разрешение органов опеки и попечительства требуется для заключения договоров, подлежащих нотариальному удостоверению, отказа от принадлежащих подопечному прав, совершения раздела имущества, производства обмена жилых помещений и отчуждения имущества.

Опекуны и попечители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными, а также представлять лиц, находящихся под их опекой и попечительством, при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечными и супругами опекунов и попечителей и их близкими родственниками.

Совершение договора дарения от имени подопечного не разрешается.

 

Статья 131. Органы опеки и попечительства

 

1. Функции по опеке и попечительству осуществляют органы опеки и попечительства.

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми возлагается на органы образования, над лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными, - на органы здравоохранения, над дееспособными лицами, которым по состоянию здоровья необходимо попечительство, - на органы социальной защиты.

2. Органы опеки и попечительства осуществляют свои функции в соответствии с Положением об органах опеки и попечительства, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 132. Выбор опекуна или попечителя

 

1. При выборе опекуна или попечителя должны быть приняты во внимание его личные качества, способность к исполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а также, если это возможно, желание подопечного.

2. Попечитель над совершеннолетним дееспособным лицом, не имеющим возможность по состоянию здоровья самостоятельно защищать свои права и выполнять свои обязанности, выбирается только с согласия подопечного.

3. Не могут быть назначены опекунами или попечителями лица:

1) не достигшие восемнадцати лет;

2) признанные в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

3) лишённые родительских прав;

4) бывшие усыновителями, если усыновление было отменено вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения усыновителем своих обязанностей;

5) отстранённые от обязанностей опекуна или попечителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей;

6) осуждённые за совершённые преступления, связанные с педагогической и воспитательной деятельностью, а также за умышленные тяжкие и (или) особо тяжкие преступления, если их судимость не погашена или не снята судом;

7) являющиеся больными алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4 , ст.118).

 

Статья 133. Место установления опеки и попечительства. Порядок назначения опекуна и попечителя

 

1. Опека и попечительство устанавливаются по месту жительства лица, подлежащего опеке или попечительству. В отдельных случаях опека и попечительство могут быть установлены органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.

2. Орган опеки и попечительства по месту установления опеки и попечительства в течение месяца подготавливает материалы по опеке и попечительству и представляет их хякиму на рассмотрение.

3. На основании материалов, представленных органом опеки и попечительства, хяким выносит постановление о назначении опекуна или попечителя.

 

Статья 134. Опека и попечительство над лицами, находящимися в соответствующих детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других учреждениях

 

1. Лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в соответствующих детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других учреждениях, опекуны и попечители не назначаются. Исполнение их обязанностей возлагается на администрацию этих учреждений.

2. Органы опеки и попечительства совместно с органами здравоохранения, образования и социального обеспечения осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания и образования лиц, находящихся в соответствующих детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других учреждениях.

 

Статья 135. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой и попечительством

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой и попечительством, имеют право на:

1) воспитание в семье опекуна и попечителя, заботу со стороны опекуна и попечителя, совместное проживание с ним, если иное не предусмотрено гражданским законодательством Туркменистана;

2) обеспечение условий для содержания, воспитания, образования и всестороннего развития;

3) защиту прав и законных интересов, уважение человеческого достоинства;

4) получение алиментов, а также государственных пособий и иных социальных выплат;

5) сохранение права собственности на жильё, права пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения - на внеочередное получение жилья в соответствии с жилищным законодательством Туркменистана;

6) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя) в соответствии со статьёй 80 настоящего Кодекса;

7) внеконкурсное зачисление в государственные учреждения среднего и высшего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний;

8) трудоустройство и защиту трудовых прав;

9) иные права, предусмотренные Конституцией Туркменистана, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой и попечительством, обладают также правами, предусмотренными статьями 79-81 настоящего Кодекса.

 

Статья 136. Права детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в соответствующих детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других учреждениях

 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в соответствующих детских учреждениях, учреждениях социального обслуживания и других учреждениях, имеют права, предусмотренные статьями 79-81 настоящего Кодекса.

2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в учреждениях, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право на льготы при трудоустройстве, предусмотренные трудовым законодательством Туркменистана, по окончании пребывания в указанных учреждениях.

 

Статья 137. Права и обязанности опекуна и попечителя ребёнка

 

1. Опекун и попечитель ребёнка имеют право и обязаны воспитывать ребёнка, находящегося под опекой и попечительством, заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии.

2. Опекун и попечитель вправе самостоятельно определять способы воспитания ребёнка, находящегося под опекой и попечительством, с учётом мнения ребёнка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, установленных частью первой статьи 89 настоящего Кодекса.

3. Опекун и попечитель с учётом мнения ребёнка имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения ребёнка. Они обязаны обеспечить получение ребёнком общего среднего образования.

4. Опекун и попечитель вправе требовать в судебном порядке возврата им ребёнка, находящегося под опекой и попечительством, от любых лиц, удерживающих его у себя без законных на то оснований, в том числе от близких родственников.

5. Опекун и попечитель не вправе препятствовать общению ребёнка с родителями и другими близкими родственниками, если такое общение не наносит ущерб (вред) наилучшим интересам ребёнка.

6. Опекун и попечитель обязаны проживать совместно с ребёнком, находящимся под их опекой и попечительством.

7. В отдельных случаях органами опеки и попечительства может быть дано разрешение на раздельное проживание попечителя с ребёнком, достигшим возраста шестнадцати лет, если это не нанесёт ущерб (вред) его воспитанию, охране его прав и законных интересов.

8. Опекун и попечитель при перемене места жительства обязаны извещать органы опеки и попечительства.

9. Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребёнка, находящегося под опекой и попечительством, исполняются опекуном и попечителем безвозмездно.

 

Статья 138. Обязанность физических и юридических лиц сообщать о несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей

 

Физические и юридические лица, которым станет известно о несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны незамедлительно сообщить органам опеки и попечительства по фактическому местонахождению таких детей.

 

Статья 139. Опека и попечительство над имуществом, находящимся не по месту жительства подопечного

 

Если у лица, над которым установлена опека или попечительство, имеется имущество, находящееся в другой местности, то опека над этим имуществом возлагается на орган опеки и попечительства по месту нахождения имущества. В случае необходимости этот орган может назначить хранителя имущества.

 

Статья 140. Обязанность суда известить орган опеки и попечительства о необходимости установления опеки или попечительства над лицом, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным

 

Суд, вынесший решение о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным, обязан в течение трёх рабочих дней со времени вступления решения в законную силу известить орган опеки и попечительства по месту жительства такого лица для установления опеки или попечительства над ним.

 

Статья 141. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей. Обжалование решений органов опеки и попечительства
 

1. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей осуществляется органами опеки и попечительства по месту жительства подопечного.

2. Порядок осуществления надзора определяется Положением об органах опеки и попечительства.

3. Решения органов опеки и попечительства, нарушающие конституционныe правa и свободы граждан, могут быть обжалованы в суд.

 

РАЗДЕЛ VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ПО

ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

 

Глава 17. Обязанности родителей и детей по выплате

алиментов

 

Статья 142. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей

 

1. Родители обязаны содержать несовершеннолетних, нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, а также  детей, обучающихся по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трёх лет.

2. Условия предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно.

3. Родители (один из них) вправе заключить договор о предоставлении содержания детям в соответствии с главой 19 настоящего Кодекса.

4. В случае, если родители не предоставляют содержание детям, средства на их содержание взыскиваются в судебном порядке.

 

Статья 143. Доходы, с которых взыскиваются алименты на содержание ребёнка

 

При отсутствии договора между родителями о предоставлении содержания детям алименты на содержание ребёнка взыскиваются в судебном порядке со всех видов доходов родителей в размерах, установленных статьёй 144 настоящего Кодекса.

 

Статья 144. Размер алиментов, взыскиваемых с родителей (одного из них) на содержание ребёнка

 

1. Алименты на содержание ребёнка ежемесячно взыскиваются с родителей (одного из них) в размере:

1) одной четверти дохода - на одного ребёнка;

2) одной трети дохода - на двоих детей;

3) половины дохода - на троих и более детей.

2. Размер этих алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного платить алименты, имеются другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в размере, установленном настоящей статьёй, оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты, а также в случаях, если родитель, с которого взыскиваются алименты, является лицом с инвалидностью I или II группы, либо если дети работают и имеют достаточный доход, либо по другим уважительным причинам.

3. Суд вправе уменьшить размер алиментов или освободить родителей (одного их них) от уплаты алиментов, если дети находятся на полном государственном обеспечении.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 3-4, ст.___).

 

Статья 145. Взыскание алиментов на содержание ребёнка в фиксированной денежной сумме

 

1. В тех случаях, когда родитель, обязанный в соответствии со статьёй 142 настоящего Кодекса уплачивать алименты на содержание ребёнка, имеет нерегулярный, меняющийся доход, а также в случаях, когда взыскание алиментов в размерах, установленных частью первой статьи 144 настоящего Кодекса, невозможно или затруднительно, алименты по просьбе лица, требующего их выплаты, могут быть определены в фиксированной денежной сумме, подлежащей ежемесячной выплате, по взаимному согласию с получателем алиментов и лицом, обязанным уплачивать алименты, а в случае спора - по решению суда.

2. Размер фиксированной денежной суммы определяется исходя из возможного достаточного уровня материального обеспечения ребёнка с учётом финансовых возможностей и семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

3. Если дети остаются при каждом из родителей, размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяется судом в соответствии с частью второй настоящей статьи.

 

Статья 146. Участие родителей в дополнительных расходах на содержание ребёнка

 

1. Родители, уплачивающие алименты на содержание ребёнка, могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (тяжёлая болезнь ребёнка, увечье, необходимый уход посторонних и т.п.).

2. Порядок участия родителей в дополнительных расходах и размер этих расходов определяются судом с учётом материального и семейного положения родителей и ребёнка, а также других интересов сторон.

3. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактических дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо будет произвести в будущем.

 

Статья 147. Временное взыскание алиментов до рассмотрения дела судом

 

В тех случаях, когда ответчик записан родителем ребёнка в записи акта о рождении ребёнка в соответствии с частями первой и второй статьи 70 настоящего Кодекса, суд или судья вправе до рассмотрения дела вынести определение о временном взыскании алиментов. Размер этих алиментов может быть установлен в соответствии со статьями 144, 145 настоящего Кодекса.

 

Статья 148. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание ребёнка

 

1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 144 настоящего Кодекса, родитель, уплачивающий алименты на содержание ребёнка, вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов, установленного решением суда или постановлением судьи.

2. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 144 настоящего Кодекса, родитель, уплачивающий алименты, вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов или освобождении от их уплаты.

3. При изменении материального и семейного положения родителя, уплачивающего алименты на содержание ребёнка в соответствии со статьёй 145 настоящего Кодекса, суд вправе по иску заинтересованного лица изменить размер алиментов.

4. Лицо, получающее алименты на содержание ребёнка, вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов в размере, предусмотренном частью первой статьи 144 настоящего Кодекса, если отпали обстоятельства, послужившие основанием к снижению размера алиментов.

 

Статья 149. Изменение размера алиментов в случаях присуждения их по нескольким решениям суда или постановлению судьи

 

1. Если присуждённые с одного родителя по нескольким решениям суда или постановлению судьи алименты на содержание детей от разных родителей превышают в общей сложности размер алиментов, предусмотренный статьёй 144 настоящего Кодекса, родитель, уплачивающий алименты, может предъявить иск к каждому лицу, в пользу которого состоялось решение суда или постановление судьи о снижении размера алиментов.

2. При рассмотрении такого иска, исходя из установленного статьёй 144 настоящего Кодекса размера алиментов, подлежащего выплате по всем решениям суда или постановлению судьи, определяется новый сниженный размер алиментов в соответствующих равных долях, причитающихся на каждого ребёнка, в отношении которых имеется решение суда или постановление судьи.

3. Лицо, получающее алименты на содержание ребёнка, вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов в размере, предусмотренном частью первой статьи 144 настоящего Кодекса, если отпали обстоятельства, послужившие основанием к снижению размера алиментов.

 

Статья 150. Взыскание и использование алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей

 

1. Алименты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, взыскиваются в соответствии со статьями 144, 145 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей.

2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в учреждении социального обслуживания или другом учреждении, зачисляются на счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребёнку и являются его собственностью.

Указанные учреждения обязаны перечислять алименты на лицевые счета каждого из этих детей, открываемые в  кредитных учреждениях Туркменистана. При этом на денежные средства, находящиеся на этих лицевых счетах, начисляется доход не ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным банком Туркменистана.

3. Выплата средств, накопленных на лицевом счёте каждого из этих детей, производится по достижении ими возраста восемнадцати лет по их обращению.

 

Статья 151. Размер алиментов на содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей

 

Размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно с родителей на содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей, определяется судом с учётом материального и семейного положения родителей и детей.

 

Статья 152. Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей

 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей и заботиться о них.

2. При отсутствии договора об уплате алиментов на содержание нетрудоспособных родителей они взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.

3. Размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно с каждого из трудоспособных совершеннолетних детей, определяется судом с учётом материального и семейного положения родителей и детей, а также других интересов сторон.

4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя, независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.

5. Трудоспособные совершеннолетние дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию нетрудоспособных родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от исполнения родительских обязанностей.

6. Трудоспособные совершеннолетние дети освобождаются от уплаты алиментов на содержание нетрудоспособных родителей, лишённых родительских прав.

 

Статья 153. Участие трудоспособных совершеннолетних детей в дополнительных расходах на содержание нетрудоспособных родителей

 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети, уплачивающие алименты на содержание нетрудоспособных родителей, могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах, вызванных исключительными обстоятельствами (тяжёлая болезнь родителей, увечье или необходимость оплаты постороннего ухода за ними).

2. Порядок участия каждого из трудоспособных совершеннолетних детей в дополнительных расходах и размер этих расходов определяются судом с учётом материального и семейного положения родителей и детей, а также других интересов сторон.

3. Порядок участия трудоспособных совершеннолетних детей в дополнительных расходах и размер этих расходов могут быть определены договором.

 

Статья 154. Изменение размера алиментов, взыскиваемых с родителей на содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей и с детей на нетрудоспособных родителей

 

Суд вправе по иску нетрудоспособных совершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, изменить установленный размер алиментов, если изменилось материальное или семейное положение этих родителей и детей.

 

Глава 18. Обязанности других членов семьи по выплате алиментов

 

Статья 155. Обязанность братьев и сестёр по содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр

 

Братья и сёстры, имеющие достаточные средства, обязаны содержать своих несовершеннолетних братьев и сестёр, нуждающихся в помощи, не имеющих родителей или не могущих получить от них содержание. Такую же обязанность они исполняют в отношении нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр, нуждающихся в помощи, если они не имеют родителей или не могут получить содержание от родителей, супругов или бывших супругов или детей.

 

Статья 156. Обязанность дедушки и бабушки со стороны отца и матери содержать своих внуков

 

В случае невозможности получения содержания от своих родителей несовершеннолетние внуки, нуждающиеся в помощи, имеют право получать алименты от дедушки и бабушки со стороны отца и матери, имеющих достаточные средства. Такое же право имеют совершеннолетние нетрудоспособные внуки, если они не могут получать содержание от своих супругов или бывших супругов либо родителей.

 

Статья 157. Обязанность внуков содержать своих дедушку и бабушку со стороны отца и матери

 

Нетрудоспособные дедушка и бабушка со стороны отца и матери, нуждающиеся в помощи, имеют право на получение алиментов от своих внуков, имеющих достаточные средства, в случае отсутствия у них трудоспособных совершеннолетних детей или невозможности получения содержания от них, а также от супруга (супруги) или бывшего супруга (супруги).

 

Статья 158. Обязанность фактических воспитателей содержать своих воспитанников

 

1. Фактические воспитатели обязаны содержать своих воспитанников и в случае отказа от их дальнейшего воспитания, если воспитанники не имеют родителей или не могут получать от них содержание.

2. Обязанности, предусмотренные настоящей статьёй, не возлагаются на лиц, осуществляющих воспитание детей в качестве опекунов (попечителей).

 

Статья 159. Обязанности воспитанников содержать своих фактических воспитателей

 

1. Воспитанники, находившиеся на постоянном воспитании и содержании у фактических воспитателей, обязаны содержать их, если воспитатели являются нетрудоспособными, нуждаются в помощи и не могут получать содержание от своих родителей, детей, супруга (супруги) или бывшего супруга (супруги).

2. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности по содержанию своих фактических воспитателей, если они воспитывали и содержали воспитанников менее пяти лет или не исполняли надлежащим образом свои обязанности.

 

Статья 160. Обязанность отчима (мачехи) по содержанию пасынков (падчериц)

 

Отчим (мачеха) обязан содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних пасынков (падчериц), нуждающихся в помощи, если они не могут получать содержание от своих родителей.

 

Статья 161. Обязанность пасынков (падчериц) по содержанию отчима (мачехи)

 

1. Пасынки (падчерицы), имеющие достаточные средства, обязаны содержать отчима (мачеху), если они не могут получать содержание от своих родителей, совершеннолетних детей, супруга (супруги) или бывшего супруга (супруги).

2. Суд вправе освободить пасынков (падчериц) от обязанности по содержанию отчима (мачехи), если они воспитывали и содержали пасынков (падчериц) менее пяти лет или исполняли свои обязанности ненадлежащим образом.

 

Статья 162. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание членов семьи

 

1. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание членов семьи, устанавливается судом в фиксированной денежной сумме, подлежащей ежемесячной выплате, с учётом материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, получающего их.

2. Если члена семьи, требующего алименты, обязаны содержать одновременно несколько лиц, то суд по своей инициативе или по заявлению лица, с которого взыскиваются алименты, в зависимости от их материального и семейного положения определяет размер участия каждого из них в исполнении алиментной обязанности. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или к нескольким из них.

 

Глава 19. Договор об уплате алиментов

 

Статья 163. Заключение договора об уплате алиментов

 

Договор об уплате алиментов может быть заключён добровольно по соглашению между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, или получателя алиментов - между законными представителями этих лиц. Ограниченно дееспособные лица заключают договор об уплате алиментов с согласия своих попечителей.

 

Статья 164. Форма договора об уплате алиментов

 

1. Договор об уплате алиментов заключается в письменной форме с указанием данных лица, обязанного платить алименты, получателя и ребёнка, на содержание которого взыскиваются алименты, размера, условий и порядка выплаты алиментов и подлежит нотариальному удостоверению.

2. Нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа.

3. Форма договора об уплате алиментов утверждается Министерством адалат Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 24 октября 2015 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.129).

 

Статья 165. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания договора об уплате алиментов недействительным

 

1. При заключении, исполнении, изменении, расторжении и признании недействительным договора об уплате алиментов применяются нормы гражданского законодательства Туркменистана, если настоящей статьёй не предусмотрено иное.

2. Договор об уплате алиментов может быть изменён или расторгнут в любое время по взаимному соглашению сторон. Изменение или расторжение договора об уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, как и сам договор об уплате алиментов.

3. Односторонний отказ от исполнения договора об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не допускается.

4. В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон, а также при возникновении споров в отношении изменения или расторжения договора об уплате алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в суд. При решении вопроса об изменении или о расторжении договора об уплате алиментов суд вправе учесть любой интерес сторон, заслуживающий внимания.

 

Статья 166. Порядок признания договора об уплате алиментов недействительным

 

В случае несоблюдения требований статьи 164 настоящего Кодекса договор об уплате алиментов может быть признан недействительным в судебном порядке по заявлению законного представителя ребёнка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства, а также прокурора, если предусмотренные договором об уплате алиментов условия предоставления содержания нарушают законные интересы ребёнка или нетрудоспособного совершеннолетнего члена семьи.

 

Статья 167. Размер алиментов, выплачиваемых по договору об уплате алиментов

 

1. Размер алиментов, уплачиваемых по договору об уплате алиментов, определяется сторонами.

2. Размер алиментов, устанавливаемый по договору об уплате алиментов на ребёнка, должен быть не ниже размера алиментов, которые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке в соответствии со статьёй 144 настоящего Кодекса.

 

Статья 168. Способы и порядок уплаты алиментов по договору об уплате алиментов

 

1. Способы и порядок уплаты алиментов по договору об уплате алиментов определяются этим договором.

2. Алименты могут уплачиваться в процентном отношении к доходу лица, обязанного уплачивать алименты, в фиксированной денежной сумме, уплачиваемой ежемесячно, в фиксированной денежной сумме, уплачиваемой единовременно, путём предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых достигнут договор.

В договоре об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов.

 

Статья 169. Индексация размера алиментов, выплачиваемых по договору об уплате алиментов

 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по договору об уплате алиментов, производится в соответствии со статьёй 182 настоящего Кодекса.

 

Глава 20. Порядок взыскания и уплаты алиментов

 

Статья 170. Право на обращение в суд с требованием о взыскании алиментов

 

Члены семьи, указанные в статьях 142-162 настоящего Кодекса, при отсутствии нотариально заверенного договора об уплате алиментов вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.

 

Статья 171. Сроки обращения в суд о взыскании алиментов

 

Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в любое время, независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на получение алиментов.

 

Статья 172. Обязанность администрации предприятий, организаций и учреждений удерживать алименты

 

Администрация предприятия, организации или учреждения независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее - предприятие), работником которого является плательщик алиментов, на основании договора об уплате алиментов или исполнительного листа обязана ежемесячно удерживать алименты из дохода лица, указанного в договоре или исполнительном листе, и в течение трёх рабочих дней со дня выплаты дохода лицу, являющемуся плательщиком алиментов, выплачивать или переводить их получателю.

 

Статья 173. Удержание алиментов на основании договора об уплате алиментов

 

Удержание алиментов на основании договора об уплате алиментов может производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании такого договора и исполнительного листа превышает пятьдесят процентов дохода лица, обязанного уплачивать алименты.

 

Статья 174. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного уплачивать алименты

 

1. Администрация предприятия, производившая удержание алиментов на основании решения суда или договора об уплате алиментов, обязана в течение трёх рабочих дней сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения суда или постановления судьи о взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, об увольнении лица, обязанного уплачивать алименты, а также о его новом месте работы или жительства, если оно ей известно.

2. Лицо, уплачивающее алименты, обязано в течение трёх рабочих дней сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места работы или жительства, а также о наличии дополнительного дохода.

3. В случае несообщения по неуважительной причине сведений, указанных в частях первой и второй настоящей статьи, виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 175. Определение задолженности по алиментам

 

1. Взыскание алиментов по исполнительному листу и договору об уплате алиментов за прошлое время производится в пределах трёхлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного документа к взысканию, если они не были предъявлены по уважительным причинам.

2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или договора об уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов производится за весь период, независимо от установленного срока давности.

3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем, исходя из размера алиментов, определённого решением суда или постановлением судьи либо договором об уплате алиментов.

4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на ребёнка в соответствии со статьями 142, 144 настоящего Кодекса, определяется исходя из дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось.

В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие его доход, задолженность по алиментам определяется исходя из минимального размера заработной платы, установленного законодательством Туркменистана на момент взыскания задолженности.

Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить задолженность в фиксированной денежной сумме с учётом материального и семейного положения сторон, а также иных заслуживающих внимания обстоятельств.

 

Статья 176. Освобождение от уплаты алиментов или уменьшение задолженности по ним

 

1. Освобождение от уплаты алиментов или уменьшение задолженности по ним производится только на основании решения суда.

2. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью или частично от уплаты алиментов или уменьшить задолженность по ним, если установит, что их неуплата имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не даёт возможность погасить образовавшуюся задолженность по алиментам.

 

Статья 177. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты

 

1. При недостаточности заработка или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, они удерживаются из денежных средств, находящихся на его счетах в кредитных учреждениях. При недостаточности этих средств взыскание обращается на его имущество, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного уплачивать алименты, или на его имущество производится в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

 

Статья 178. Недопустимость зачёта и обратного взыскания алиментов

 

1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями.

2. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за исключением случаев:

1) отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем алиментов ложных сведений или представлением им подложных документов;

2) признания договора об уплате алиментов недействительным при заключении его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов;

3) установления приговором суда факта подделки решения суда, договора об уплате алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты.

3. Если действия, перечисленные в части второй настоящей статьи, совершены законным представителем ребёнка или совершеннолетнего недееспособного лица, получающего алименты, обратное взыскание алиментов не производится, а суммы выплаченных алиментов взыскиваются с виновного законного представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты.

 

Статья 179. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, на постоянное местожительство за пределы Туркменистана

 

1. Лицо, выезжающее на постоянное местожительство за пределы Туркменистана, вправе заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, договор об уплате алиментов в соответствии со статьями 163-165, 167, 168 настоящего Кодекса.

2. При возникновении разногласий заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в фиксированной денежной сумме и единовременной выплате алиментов или предоставлении определённого имущества в счёт алиментов, или уплате алиментов иным способом.

 

Статья 180. Пересмотр установленного судом размера алиментов

 

В случае изменения материального или семейного положения лиц, уплачивающих или получающих алименты, суд вправе пересмотреть ранее установленный им размер алиментов или освободить этих лиц от уплаты алиментов.

 

Статья 181. Прекращение алиментных обязательств

 

1. Алиментные обязательства, установленные договором об уплате алиментов, прекращаются по основаниям, установленным этим договором, а если договором это не предусмотрено, - в связи со смертью одной из сторон или с истечением срока действия договора.

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:

1) по достижении ребёнком возраста восемнадцати лет или в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности до достижения им возраста восемнадцати лет;  

2) по достижении обучающимся по очной форме обучения возраста двадцати трёх лет;

3) при усыновлении ребёнка, на содержание которого взыскивались алименты;

4) при признании судом восстановления трудоспособности получателя алиментов или прекращения нуждаемости его в помощи;

5) в связи со смертью одной из сторон;

6) в иных случаях, если отпали основания к взысканию алиментов.

 

Статья 182. Индексация алиментов

 

1. Индексация алиментов производится в соответствии с договором об уплате алиментов. Если договором об уплате алиментов не предусмотрен порядок индексации, то она производится в соответствии с частью второй настоящей статьи.

2. Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в фиксированной денежной сумме, производится администрацией предприятия по месту удержания алиментов пропорционально увеличению заработной платы.

 

РАЗДЕЛ VII. АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

 

Глава 21. Общие положения

 

Статья 183. Государственная регистрация актов гражданского состояния

 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны личных неимущественных и имущественных прав граждан, а также в интересах государства.

2. Государственной регистрации подлежат: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена фамилии, имени и отчества, смерть.

 

Статья 184. Компетенция органов ЗАГС

 

1. Органы ЗАГС производят государственную регистрацию актов гражданского состояния с целью удостоверить подлинность соответствующих действий физических лиц или событий, влияющих на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующих правовое состояние этих лиц.

Органы ЗАГС осуществляют свои функции в соответствии с Положением об органах ЗАГС, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Отделы ЗАГС хякимликов городов с правами велаятов, этрапов, городов с правами этрапов, этрапов в городе производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти. Они также выдают повторные свидетельства и справки, вносят в запись актов гражданского состояния изменения, дополнения и (или) исправления, аннулируют и (или) восстанавливают запись актов гражданского состояния, осуществляют хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния (далее - актовые книги), ведут в алфавитном порядке список лиц, акты гражданского состояния которых зарегистрированы.

3. Генгеши производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти, а также выдают справки.

4. Дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана производят государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления, установления отцовства, перемены фамилии, имени и отчества, смерти граждан Туркменистана, проживающих за пределами Туркменистана, осуществляют выдачу повторных свидетельств и справок.

Дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана принимают ходатайства граждан Туркменистана, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, зарегистрировавших акты гражданского состояния в органах ЗАГС Туркменистана и постоянно проживающих за пределами Туркменистана, о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния, а также аннулировании и (или) восстановлении записи актов гражданского состояния.

5. Восстановление записи актов гражданского состояния производится органами ЗАГС по месту составления утраченной записи актов гражданского состояния или жительства лица, восстанавливающего о себе запись, на основании решения суда, вступившего в законную силу. Основанием для обращения в суд является справка органа ЗАГС по месту государственной регистрации актов гражданского состояния и Центрального архива ЗАГС при Министерстве адалат Туркменистана по месту хранения записи актов гражданского состояния, подлежащей восстановлению, об отсутствии первичной или восстановленной записи актов гражданского состояния.

6. Аннулирование первичной или восстановленной записи актов гражданского состояния производится органом ЗАГС по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. и 1 марта 2014г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118; 2014 г., №1, ст.50).

 

Статья 185. Положение о государственной регистрации актов гражданского состояния. Актовые книги

 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния, внесение изменений, дополнений, исправлений, аннулирование и (или) восстановление записи актов гражданского состояния производятся в соответствии с Положением о порядке государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится в актовых книгах.

3. Формы актовых книг и свидетельств, выдаваемых на основании произведённых записей в актовых книгах, порядок и сроки хранения актовых книг утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 186. Документы, предъявляемые для совершения записи актов гражданского состояния, и выдачи повторного свидетельства и иных документов

 

1. Для совершения записи актов гражданского состояния заявитель должен представить документы, подтверждающие факты, подлежащие государственной регистрации в органах ЗАГС, и свой паспорт (либо заменяющий его документ).

2. Для выдачи повторного свидетельства и иных документов заявитель должен представить паспорт (либо заменяющий его документ).

3. В случаях, если для получения повторного свидетельства о рождении, необходимого для получения паспорта (либо заменяющего его документа), заявитель не может представить паспорт (либо заменяющий его документ) в связи с тем, что не получил его или получил, но потерял, испортил и т.п., то заявитель должен представить справку, подтверждающую его личность, полученную в органах внутренних дел по месту жительства заявителя или по месту его пребывания.

4. Органы внутренних дел обязаны предпринять все необходимые меры для установления личности заявителя и должны выдать эту справку в течение пятнадцати календарных дней.

Форма справки, выдаваемой заявителю, утверждается Министерством внутренних дел Туркменистана.

5. Для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния заявитель должен представить документы, подтверждающие факты, на основании которых могут быть произведены изменения, дополнения и (или) исправления, и паспорт (либо заменяющий его документ).

В случае отсутствия паспорта (либо заменяющего его документа) заявитель должен представить справку, подтверждающую его личность, полученную в органах внутренних дел по месту жительства заявителя или по месту его пребывания.

6. Для аннулирования и (или) восстановления записи актов гражданского состояния заявитель должен представить паспорт (либо заменяющий его документ) и решение суда об аннулировании и (или) восстановлении записи актов гражданского состояния.

7. Перечень необходимых документов, предъявляемых для совершения записи актов гражданского состояния и выдачи повторного свидетельства и иных документов, устанавливается Положением о порядке государственной регистрации актов гражданского состояния.

8. Формы заявлений, связанных с совершением записи актов гражданского состояния, а также справок и иных документов, выдаваемых органами ЗАГС, утверждаются Министерством адалат Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 118).

 

Статья 187. Совершение записи актов гражданского состояния

 

1. Государственная регистрации актов гражданского состояния производится посредством составления соответствующей записи актов гражданского состояния, на основании которой выдаётся свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния. Запись актов гражданского состояния составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых хранится в архиве органов ЗАГС, другой - в Центральном архиве ЗАГС при Министерстве адалат Туркменистана.

2. Каждая запись актов гражданского состояния, вносимая в актовую книгу, должна быть прочитана заявителем, подписана им и лицом, совершающим запись, а также должностным лицом и скреплена печатью.

3. О совершении записи актов гражданского состояния заявителю выдаётся соответствующее свидетельство.

4. При совершении записи акта о рождении ребёнка сведения о родителях записываются на основании их паспортов (либо заменяющих их документов).

Если родители (один их них) ребёнка, ранее изменив свою фамилию и (или) имя, отчество, не поменяли паспорт (либо заменяющий его документ), в записи акта о рождении ребёнка на основании соответствующего документа записываются изменённые ими фамилия и (или) имя, отчество.

5. В случаях, если в паспорте (либо заменяющем его документе) родителей (одного из них) выявляются нарушение правил правописания фамилии, имени, отчества и иные ошибки и родители (один из них) не обращаются с заявлением об исправлении этих ошибок, то выявленные ошибки устраняются с согласия родителей (одного из них) в момент совершения записи акта о рождении ребёнка.

6. В случаях, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 66 настоящего Кодекса, сведения о родителях (одном из них) записываются на основании документов, указанных в этих частях. При этом выявленные ошибки устраняются с согласия заявителя в момент совершения записи акта о рождении ребёнка.

7. В случаях, указанных в частях пятой и шестой настоящей статьи, в записи акта о рождении ребёнка совершается запись о том, что ошибки, выявленные в соответствующих документах родителей (одного из них), устранены в момент совершения записи акта о рождении ребёнка, и об этом выдаётся соответствующая справка.

Форма справки утверждается Министерством адалат Туркменистана.

8. При выдаче повторного свидетельства по желанию лица запись актов гражданского состояния, произведённая не на государственном языке Туркменистана, переводится на государственный язык Туркменистана и об этом выдаются соответствующие справки. При этом обязательно должно соблюдаться правило правописания фамилии, имени и отчества.

9. Работники органов ЗАГС не вправе производить государственную регистрацию актов гражданского состояния в отношении самого себя, своего супруга (супруги), родителей, детей, внуков, дедушек и бабушек со стороны отца и матери, братьев и сестёр. В таких случаях государственная регистрация актов гражданского состояния производится другим работником органа ЗАГС или другим органом ЗАГС.

10. Ответственность за правильность государственной регистрации актов гражданского состояния и качество составления записи актов гражданского состояния возлагается на лицо, составившее эту запись, и руководителя соответствующего органа ЗАГС.

11. По требованию лица (его представителя), которому отказано в государственной регистрации актов гражданского состояния, руководитель соответствующего органа ЗАГС обязан в течение десяти календарных дней сообщить в письменной форме данному лицу (его представителю) причины отказа.

12. Отказ в государственной регистрации актов гражданского состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в вышестоящий орган, в компетенцию которого входит организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, либо в суд.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст.118).

 

Статья 188. Основания для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния. Оспаривание записи актов гражданского состояния

 

1. При наличии оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния производится органами ЗАГС и об этом выдаются соответствующие справки.

2. Основаниями для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния являются:

1) запись акта об усыновлении;

2) запись акта об установлении отцовства;

3) запись акта о перемене фамилии, имени и отчества;

4) решение суда, вступившее в законную силу;

5) постановление хякима об изменении фамилии, имени и отчества ребёнка;

6) заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребёнка, о внесении в запись акта о рождении ребёнка сведений об отце ребёнка либо об их изменении или исключении. При этом по желанию матери ребёнка в графе актовой записи о рождении ребёнка, в которой записаны фамилия, имя, отчество ребёнка, отчество ребёнка может быть сохранено, изменено или исключено;

7) заявление родителей (одного из них) ребёнка о внесении изменений в запись актов гражданского состояния в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества и (или) иных сведений о родителях (одном из них) ребёнка (за исключением случая, указанного в пункте 3 настоящей части), заявление лица, достигшего возраста восемнадцати лет, о внесении изменений в запись актов гражданского состояния в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества и (или) иных сведений о родителях (одном из них);

8) документ, выданный органом дознания или следствия, об установлении личности умершего, смерть которого зарегистрирована как смерть неизвестного лица;

9) документ о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного лица в случае, если смерть зарегистрирована ранее;

10) ходатайство соответствующих органов иностранных государств о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния после их рассмотрения и одобрения Министерством адалат Туркменистана;

11) заключение органов ЗАГС о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния в случаях, если:

а) в записи актов гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также допущены орфографические ошибки;

б) запись актов гражданского состояния произведена без учёта правил, установленных законодательством Туркменистана;

в) в записи акта о рождении ребёнка было записано неполное (уменьшительное, ласкательное, сокращённое и т.п.) имя ребёнка;

г) в момент регистрации были допущены ошибки (орфографические ошибки, искажения, пропуск сведений, отдельных слов, букв и т.п.);

д) возникла необходимость исправления фамилии, имени или отчества лица в случае изменения его пола (у гермафродитов);

е) возникла необходимость внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния, связанных с записью бывшей фамилии и (или) имени и (или) отчества в записи актов гражданского состояния в связи с тем, что умерший, ранее изменив фамилию и (или) имя и (или) отчество, не поменял паспорт (заменяющий его документ);

ж) при обнаружении заинтересованным лицом несоответствия записи актов гражданского состояния записям в соответствующем свидетельстве и (или) в паспорте (либо заменяющем его документе), если он обратился в орган ЗАГС об устранении такого несоответствия.

3. Заявление о внесении изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния подаётся заинтересованным лицом в орган ЗАГС по месту жительства или по месту хранения записи актов гражданского состояния, подлежащей изменению, дополнению и (или) исправлению.

Внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния, ранее составленную в отношении умершего, производится по заявлению родственника умершего или другого заинтересованного лица.

4. В случае отсутствия оснований для внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния разногласия разрешаются в судебном порядке.

5. Отказ органов ЗАГС от внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния может быть обжалован в суд.

6. Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в запись актов гражданского состояния разрешаются в судебном порядке.

(В редакции Законов Туркменистана от 22 декабря 2012 г., 1 марта 2014 г., 24 октября 2015 г. и от 9 июня 2018 г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 118; 2014 г., № 1, ст. 50; 2015 г.,  № 4, ст.129; 2018 г., № 2, ст.46).

 

Статья 189. Государственная пошлина и платежи

 

1. Государственная регистрация рождения, смерти, усыновления, установления отцовства, выдачи свидетельств в связи с изменением, дополнением и (или) исправлением, аннулированием и (или) восстановлением записи акта о рождении ребёнка в случаях его усыновления, установления отцовства, а также в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского состояния, производится органами ЗАГС без взимания государственной пошлины.

2. Государственная пошлина взимается за государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака, перемену фамилии, имени и отчества, за внесение изменения, дополнения и (или) исправления в запись акта гражданского состояния и выдачу в связи с этим свидетельств (за исключением случаев, указанных в части первой настоящей статьи), а также за повторную выдачу свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

3. При выдаче повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния государственная пошлина не взимается с несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территориях других государств, вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территориях других государств, ветеранов труда, лиц, пострадавших вследствие радиационной катастрофы.

4. Государственная пошлина, взимаемая в соответствии с настоящим Кодексом, перечисляется в Государственный бюджет Туркменистана.

5. Размер государственной пошлины, порядок её взимания и уплаты устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

6. Услуги, предоставляемые органами ЗАГС, осуществляются на платной основе. Платежи за услуги перечисляются на внебюджетный расчётный счёт органа ЗАГС и направляются на его нужды. Указанные платежи могут быть перечислены на соответствующий внебюджетный централизованный расчётный счёт.

Размеры платежей за услуги, предоставляемые отделами ЗАГС, и размеры платежей за услуги, предоставляемые должностными лицами Генгешей, определяются в процентах  от базовой величины, установленной в соответствии с законодательством Туркменистана для исчисления социальных и иных выплат, налогов, сборов.

Платежи за услуги, предоставляемые отделами ЗАГС или  должностными лицами Генгешей, перечисляются на внебюджетный расчётный счёт отделов ЗАГС или Генгешей и направляются на их нужды. Указанные платежи могут быть перечислены на соответствующий внебюджетный централизованный расчётный счёт.

Размеры указанных платежей, а также порядок оплаты услуг, предоставляемых отделами ЗАГС, и порядок оплаты услуг, предоставляемых должностными лицами Генгешей, утверждаются Министерством адалат Туркменистана по согласованию с Министерством финансов и экономики Туркменистана.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня и 1 декабря 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст. 46; № 3-4, ст.___).

 

Глава 22. Государственная регистрация перемены

фамилии, имени и отчества

 

Статья 190. Место и порядок государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества

 

1. Государственная регистрация перемены фамилии, имени и отчества производится органами ЗАГС по месту постоянного жительства лица, достигшего возраста восемнадцати лет.

При обращении указанного лица в орган ЗАГС по месту его постоянного жительства перемена фамилии, имени и отчества производится в случаях, если лицо желает:

1) изменить фамилию и (или) имя и (или) отчество, неприятные на слух или сложные в произношении;

2) носить общую со своим супругом (супругой) фамилию или вернуться к своей прежней добрачной фамилии (до заключения первого или последующих браков), если при расторжении брака об этом не было объявлено;

3) вернуться к своей прежней добрачной фамилии (до заключения первого или последующих браков), если брак не был расторгнут или супруг (супруга) умер (умерла);

4) носить фамилию отца (матери) (если носит фамилию отца - то фамилию матери, если носит фамилию матери - фамилию отца);

5) изменить фамилию по имени отца, дедушки как по отцовской, так и по материнской линии;

6) изменить отчество, присвоить другое отчество или фамилию, если ему ранее было присвоено отчество с добавлением слов «оглы», «гызы» или без их добавления, с написанием сначала собственного имени, затем отчества, или без отчества, или без написания фамилии;

7) носить фамилию воспитывающего (щей) его отчима (мачехи) и (или) отчество по имени отчима, если нет возможности произвести усыновление;

8) носить фамилию и (или) имя и (или) отчество соответственно национальности;

9) изменить имя, указанное в записи акта о рождении, на другое имя, если фактически его носит;

10) устранить несоответствие фамилии и (или) имени, и (или) отчества, указанных в записи акта гражданского состояния, фамилии и (или) имени и (или) отчеству, указанным в соответствующем свидетельстве и (или) паспорте (либо заменяющем его документе), и поэтому изъявляет желание носить одну из фамилий и (или) имён и (или) отчеств, указанных в этих документах.

2. О произведённой государственной регистрации перемены фамилии, имени и отчества извещается орган ЗАГС, в котором были зарегистрированы акты гражданского состояния лица, переменившего фамилию, имя и отчество.

На основании записи актa о перемене фамилии, имени и отчества вносятся соответствующие изменения в запись актов гражданского состояния и выдаётся новое свидетельство.

3. Государственная регистрация перемены фамилии, имени и отчества производится в соответствии с Положением о порядке государственной регистрации актов гражданского состояния.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. и 1 марта 2014г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 118; 2014 г., № 1, ст. 50).

 

Глава 23. Государственная регистрация смерти

 

Статья 191. Порядок и место государственной регистрации смерти

 

1. Государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по месту проживания умершего или по месту наступления смерти.

Орган ЗАГС обязан незамедлительно с момента принятия заявления о смерти лица выдать заявителю свидетельство о смерти.

2. Государственная регистрация смерти на основании  решения суда об установлении факта смерти или об объявлении гражданина умершим производится в органе ЗАГС по месту нахождения суда, вынесшего решение.

3. Государственная регистрация смерти, наступившей в пути следования железнодорожного или автомобильного транспорта, может быть произведена по месту нахождения ближайшего органа ЗАГС.

4. Государственная регистрация смерти, наступившей на воздушном или морском судне, может быть произведена органом ЗАГС либо иным органом, осуществляющим такую регистрацию, по месту приземления воздушного судна или по прибытии морского судна в порт.

5. Государственная регистрация смерти неопознанного лица производится органом ЗАГС по сообщению медицинского учреждения по месту его обнаружения.

Свидетельство о смерти в таком случае выдаётся только после установления личности умершего.

6. Захоронение умершего производится при наличии свидетельства о смерти, выдаваемого органом ЗАГС, либо документа о смерти, выдаваемого медицинским учреждением.

В исключительных случаях захоронение умершего может производиться без представления указанных документов.

7. Медицинское учреждение и орган ЗАГС обязаны своевременно обеспечить выдачу документа о смерти и свидетельства о смерти.

(В редакции Закона Туркменистана от 22 декабря 2012г. - Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 118).

 

Статья 192. Заявление о смерти и срок его подачи

 

1. Заявление о смерти подаётся в письменной форме родственниками умершего, лицами, проживавшими вместе с ним, его соседями, работниками жилищно-эксплуатационной организации, администрацией предприятия, где наступила смерть, или отделом полиции, обнаружившим труп, и другими лицами.

2. Заявление о смерти должно быть сделано не позднее десяти календарных дней, а при насильственной смерти, самоубийстве, смерти от несчастного случая, а также обнаружении трупа - не позднее трёх суток с момента наступления смерти или обнаружения трупа.

3. В заявлении о смерти указываются все известные заявителю сведения об умершем, а также фамилия, имя, отчество и место жительства лица, сделавшего заявление о смерти.

4. Отказ органов ЗАГС в принятии заявления о государственной регистрации смерти, поданного позднее сроков, указанных в  части второй настоящей статьи, не допускается.

 

Статья 193. Документы, представляемые для государственной регистрации смерти

 

1. Для государственной регистрации смерти в орган ЗАГС представляется документ о смерти, заверенный подписью и печатью руководителя медицинского учреждения, констатировавшего факт смерти, или решение суда об установлении факта смерти либо об объявлении лица умершим.

Документ о смерти составляется по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

2. Сведения об умершем записываются на основании паспорта (либо заменяющего его документа), в случае его отсутствия - на основании имеющихся документов. Если умерший, ранее изменив фамилию и (или) имя, отчество, не поменял паспорт (либо заменяющий его документ), то в документе o смерти и актовой записи о смерти записываются изменённые им фамилия и (или) имя, отчество.

3. При выявлении неточности, неясности или неправильности в документах, указанных в части первой настоящей статьи, учреждения, выдавшие такие документы, обязаны внести в них изменения, дополнения и (или) исправления.

4. При наличии оснований и при отсутствии спора между заинтересованными лицами внесение изменений, дополнений и (или) исправлений в документы производится учреждениями, выдавшими такие документы.

5. Отказ учреждений, выдавших такие документы, от внесения в них изменений, дополнений и (или) исправлений может быть обжалован в суд.

6. Споры между заинтересованными лицами по вопросам внесения изменений, дополнений и (или) исправлений в документы разрешаются в судебном порядке.

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА К СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

 

Статья 194. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в семейных отношениях

 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются равными правами и несут равные обязанности с гражданами Туркменистана в семейных отношениях в соответствии с cемейным законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 195. Заключение брака на территории Туркменистана

 

1. Порядок заключения брака на территории Туркменистана определяется настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Условия заключения брака на территории Туркменистана определяются для каждого из лиц, желающих заключить брак, законодательством государства, гражданином которого это лицо является в момент заключения брака.

3. Условия заключения на территории Туркменистана браков для лиц без гражданства определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства.

4. Заключение брака на территории Туркменистана производится при отсутствии обстоятельств, не допускающих заключение брака, установленных статьёй 20 настоящего Кодекса.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 196. Заключение брака в дипломатических представительствах или консульских учреждениях

 

1. Браки между гражданами Туркменистана, проживающими за пределами Туркменистана, заключаются в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана в государстве проживания, а в случае отсутствия таковых - в соответствующих органах государства проживания.

2. Брак между иностранными гражданами и лицами без гражданства, заключённый в Туркменистане в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, признаётся действительным в Туркменистане на условиях взаимности.

 

Статья 197. Признание браков, заключённых за пределами Туркменистана

 

1. Браки между гражданами Туркменистана, браки между гражданами Туркменистана и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключённые за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их заключения, признаются действительными в Туркменистане при отсутствии обстоятельств, не допускающих заключение брака, установленных статьёй 20 настоящего Кодекса.

2. Браки иностранных граждан и лиц без гражданства, заключённые за пределами Туркменистана по закону места их заключения, признаются действительными в Туркменистане.

3. Браки, заключённые в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи до введения в действие настоящего Кодекса, признаются действительными в Туркменистане.

(В редакции Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2018 г., № 2, ст.___).

 

Статья 198. Расторжение браков в Туркменистане и за его пределами между гражданами Туркменистана, между гражданами Туркменистана и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также иностранных граждан и лиц без гражданства между собой

 

1. Расторжение браков в Туркменистане между гражданами Туркменистана, между гражданами Туркменистана и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также расторжение браков иностранных граждан и лиц без гражданства между собой производится в соответствии с настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами  Туркменистана.

2. Гражданин Туркменистана, проживающий за пределами Туркменистана, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами Туркменистана супругом (супругой), независимо от его (её) гражданства, в суде Туркменистана. В тех случаях, когда в соответствии с законодательством Туркменистана предусматривается расторжение брака в органах ЗАГС, он может быть расторгнут в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Туркменистана.

3. Дело о расторжении брака между гражданами Туркменистана, постоянно проживающими за пределами Туркменистана, может на основании их заявления рассматриваться судом Туркменистана по поручению Верховного суда Туркменистана.

4. Дело о расторжении брака между гражданами Туркменистана, постоянно проживающими в Туркменистане, и гражданами Туркменистана, а также иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Туркменистана, может на основании их заявления рассматриваться судом Туркменистана по поручению Верховного суда Туркменистана.

 

Статья 199. Признание действительными в Туркменистане расторжений браков, произведённых за пределами Туркменистана

 

1. Расторжение браков между гражданами Туркменистана и иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершённое за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся действительными в Туркменистане, если в момент расторжения брака хотя бы один из супругов проживал за пределами Туркменистана.

2. Расторжение браков между гражданами Туркменистана, совершённое за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся действительным в Туркменистане, если оба супруга в момент расторжения брака проживали за пределами Туркменистана.

3. Расторжение браков между иностранными гражданами, совершённое за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся действительным в Туркменистане.

4. Расторжение браков между лицами без гражданства, совершённое за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся действительным в Туркменистане.

5. Расторжение браков между иностранными гражданами и лицами без гражданства, совершённое за пределами Туркменистана в порядке, установленном законом места их расторжения, признаётся действительным в Туркменистане.

 

Статья 200. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов

 

1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии такового - законодательством государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются в Туркменистане в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Для заключения договора об уплате алиментов друг другу или брачного договора супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору или по договору об уплате алиментов. В случае, если супруги не избрали законодательство, применимое к их брачному договору или договору об уплате алиментов, применяется положение части первой настоящей статьи.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

Статья 201. Установление отцовства и оспаривание отцовства в Туркменистане

 

1. Установление отцовства и оспаривание отцовства в Туркменистане независимо от гражданства родителей ребёнка и их места жительства производится в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. В тех случаях, когда в соответствии с законодательством Туркменистана допускается установление отцовства в органах ЗАГС, проживающие за пределами Туркменистана родители ребёнка, из которых хотя бы один является гражданином Туркменистана, вправе обратиться с заявлением об установлении отцовства в дипломатическое представительство или консульское учреждение Туркменистана.

 

Статья 202. Права и обязанности родителей и ребёнка

 

1. Права и обязанности родителей и ребёнка, в том числе обязанность родителей по содержанию ребёнка, определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства.

2. При отсутствии совместного места жительства родителей и ребёнка их права и обязанности определяются законодательством государства, гражданином которого является ребёнок.

3. По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и ребёнком может быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ребёнок.

 

Статья 203. Алиментные обязательства совершеннолетних в пользу родителей и других членов семьи

 

Алиментные обязательства совершеннолетних в пользу родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места жительства такие обязательства определяются законодательством государства, гражданином которого является лицо, претендующее на получение алиментов, а если оно является лицом без гражданства, то определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительство.

 

Статья 204. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, гражданами Туркменистана, постоянно проживающими за пределами Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства

 

1. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, гражданами Туркменистана, постоянно проживающими за пределами Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребёнком, если он по объективным причинам не может быть усыновлён родственниками ребёнка, независимо от их гражданства и места жительства, или передан на воспитание гражданам Туркменистана, постоянно проживающим в Туркменистане, либо помещён в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, а также если обеспечение какого-либо подходящего ухода за ребёнком в Туркменистане представляется невозможным.

При этом усыновление такого ребёнка может быть произведено только в том случае, если согласно законодательству иностранного государства, в котором проживает усыновитель, усыновлённому ребёнку будут обеспечены правовые гарантии, равные тем, которыми он пользовался бы после усыновления на родине, а также если законодательство этого государства гарантирует ему права в объёме не меньшем, чем это предусмотрено законодательством Туркменистана.

2. Ребёнок может быть усыновлён гражданами Туркменистана, постоянно проживающими за пределами Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства, не являющимися родственниками ребёнка, в порядке, установленном статьёй 108 настоящего Кодекса, по истечении не менее шести месяцев со дня постановки ребёнка на централизованный учёт (за исключением ребёнка, усыновляемого отчимом или мачехой) в соответствии с Порядком, указанным в части шестой статьи 104 настоящего Кодекса.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, претендующие на усыновление ребёнка, имеют право лично выбрать ребёнка и обязаны быть с ним в непосредственном контакте не менее одного года. Они обязаны подать письменное заявление в органы опеки и попечительства о желании усыновить ребёнка, а также представить справку о своей финансовой состоятельности, семейном положении, состоянии здоровья.

4. Усыновление ребёнка, признание усыновления ребёнка недействительным, отмена усыновления ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана и проживающего за пределами Туркменистана, на основании решения суда по месту жительства ребёнка производится в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Туркменистана.

5. Усыновление в Туркменистане иностранными гражданами и лицами без гражданства ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, а также ребёнка, являющегося иностранным гражданином и проживающего в Туркменистане, производится по законодательству Туркменистана.

6. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Туркменистана производится на общих основаниях в соответствии с главой 15 настоящего Кодекса, при условии получения разрешения Министерства образования Туркменистана и органа опеки и попечительства по месту  рождения или проживания ребёнка.

7. Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, произведённое в органах государства, на территории которого проживает ребёнок, признаётся действительным при условии, если предварительно получено разрешение Министерства образования Туркменистана.

8. Органы опеки и попечительства уполномочены через дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана, а также по другим каналам, признанным международными нормами, требовать от властей и организаций государств, граждане которых усыновили ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, а также государств, на территории которых проживают лица без гражданства, усыновившие ребёнка, являющегося гражданином Туркменистана, обеспечения усыновлённому ребёнку правовых гарантий, равных тем, которыми он пользовался бы в случае усыновления на родине, а также  регулярного  представления информации  один раз в шесть месяцев до достижения им возраста шестнадцати лет об условиях жизни и воспитания усыновлённого ребёнка.

На основании заявления лиц, указанных в статье 123 настоящего Кодекса, усыновление может быть отменено или признано недействительным решением суда.

9. Гражданство ребёнка, усыновлённого иностранными гражданами и лицами без гражданства, регламентируется Законом Туркменистана "О гражданстве".

10. Надзор за обеспечением усыновлённому ребёнку, являющемуся гражданином Туркменистана и проживающему за пределами Туркменистана, гарантий и норм, установленных частью первой настоящей статьи, осуществляется дипломатическим представительством или консульским учреждением Туркменистана.

 

Статья 205. Установление опеки (попечительства)

 

1. Опека (попечительство) над несовершеннолетними и нетрудоспособными совершеннолетними детьми, над детьми, оставшимися без попечения родителей, а также над недееспособными или ограниченно дееспособными и над совершеннолетними дееспособными лицами, не имеющими возможность по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности гражданами Туркменистана, проживающими за пределами Туркменистана, устанавливается в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Туркменистана.

2. Опека (попечительство) над несовершеннолетними и нетрудоспособными совершеннолетними детьми, над детьми, оставшимися без попечения родителей, а также над недееспособными или ограниченно дееспособными и над совершеннолетними дееспособными лицами, не имеющими возможность по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими в Туркменистане, осуществляется по месту их жительства в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Опека (попечительство), осуществляемая над гражданами Туркменистана, проживающими за пределами Туркменистана, по законам соответствующих государств, признаётся действительной, если против установления опеки (попечительства) или её признания нет возражений дипломатического представительства или консульского учреждения Туркменистана.

4. Опека (попечительство), установленная над иностранными гражданами и лицами без гражданства за пределами Туркменистана по законам соответствующего государства, признаётся действительной в Туркменистане, если это не противоречит законодательству Туркменистана.

 

Статья 206. Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан Туркменистана, проживающих за пределами Туркменистана. Применимое законодательство в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом по вопросам регистрации актов гражданского состояния иностранных граждан и лиц без гражданства

 

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан Туркменистана, проживающих за пределами Туркменистана, производится в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

2. При государственной регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом применяется законодательство Туркменистана, если заинтересованные лица являются гражданами Туркменистана.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана за рубежом по вопросам регистрации актов гражданского состояния в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

4. Если заинтересованные лица являются гражданами разных государств, то по их соглашению применяется законодательство одного из государств, а в случае разногласий - решение консула, регистрирующего акты гражданского состояния.

5. Если заинтересованные лица являются лицами без гражданства или их гражданство не установлено, то применяется законодательство государства их постоянного проживания.

(В редакции Закона Туркменистана от 1 марта 2014 г. – Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2014 г., № 1, ст.50).

 

Статья 207. Признание документов, выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния

 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, произведённых за пределами Туркменистана по законам соответствующих государств, в отношении граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются действительными в Туркменистане при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено международным договором Туркменистана.

 

Статья 208. Установление содержания норм семейного права иностранного государства

 

1. При применении норм семейного права иностранного государства суд или орган ЗАГС и иные органы устанавливают содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, правоприменительной практикой, действующей в соответствующем иностранном государстве.

В целях установления содержания норм семейного права иностранного государства суд, орган ЗАГС и иные органы могут обратиться в установленном порядке за содействием в получении разъяснений в Министерство адалат Туркменистана и иные компетентные органы Туркменистана либо привлечь экспертов.

Заинтересованные лица вправе представить документы, подтверждающие содержание норм семейного права иностранного государства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду или органу ЗАГС и иным органам в установлении содержания норм семейного права иностранного государства.

2. Суд разрешает дело, руководствуясь Конституцией и законами Туркменистана, иными нормативными правовыми актами Туркменистана, международными договорами Туркменистана.

Законодательство других государств применяется, если это предусмотрено международными договорами Туркменистана, а также соглашениями сторон. При отсутствии норм законодательства иностранного государства, регулирующих спорные отношения, применяются соответствующие нормы законодательства Туркменистана.

В случае отсутствия законодательства, регулирующего спорные отношения, применяется законодательство, регулирующее сходные отношения, а при отсутствии такого законодательства дело разрешается исходя из общих начал и смысла законодательства.

3. Нормы семейного права иностранного государства не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам конституционного строя и правопорядка Туркменистана. В этом случае применяется законодательство Туркменистана.

 

Статья 209. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса

 

Лица, виновные в нарушении положений настоящего Кодекса, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.