Türkmenistanyň Konstitusiýasy

TÜRKMENISTANYŇ

KONSTITUSION

 K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasyny

rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 3, 131-nji madda)

 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň her bir raýatynyň, ähli halkynyň jana-jan bähbitlerine laýyk gelýän parasatly syýasatyny durmuşa geçirmek ugrunda çekilýän zähmet eziz Diýarymyzy ajaýyp zähmet ýeňişlerine, belent sepgitlere ýetirdi.

Mähriban Watanymyzyň ykdysadyýetinde häzirkizaman bazar gatnaşyklaryna geçilmeginiň we raýat jemgyýetiniň gymmatlyklarynyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň, Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni-durmuş taýdan ösdürmek boýunça gazanylýan üstünlikleriň gözbaşynda ýurdumyzda alnyp barylýan syýasatyň, amala aşyrylýan belent işleriň durýanlygyny duýmak buýsançlydyr.

Watana, halka hyzmat etmegiň belent nusgasyny görkezip, eziz Diýarymyzyň aýdyň geljegi we halkymyzyň eşretli durmuşy ugrunda alnyp barylýan, her bir raýatyň asuda, abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün edýän parasatly syýasaty durmuşa geçirmäge goşant goşmak, Watan üçin, halk üçin zähmet çekmegiň we döretmegiň iň gowy nusgalygyny gündelik işiň bilen subut etmek mukaddes işdir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda yglan eden Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň jemgyýetçilik we döwlet-syýasy gurluşyny kämilleşdirmek, bazar ykdysadyýetine doly geçmek baradaky belent özgertmeleriniň konstitusion hukuk esaslaryny üpjün etmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş, ykdysady özgertmeleriniň depgininiň ýokarlanmagyna we geriminiň giňelmegine ýardam etmek, Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýany mundan beýläk hem ösdürmek, döwlet häkimiýet edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizip, ony rejelenen görnüşde tassyklamak boýunça Türkmenistanyň döwlet häkimiýet edaralaryndan, jemgyýetçilik birleşiklerinden, raýatlardan gelip gowşan teklipleriň esasynda umumylaşdyrylyp taýýarlanan we Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Kontitusion toparynda ara alnyp maslahatlaşylyp, Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň garamagyna hödürlenen teklipleri nazara alyp, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 63-nji maddasyna laýyklykda:

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizip, ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda tekliplerini doly makullamaly.

2-nji madda. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizip, ony rejelenen görnüşde tassyklamaly (goşulýar).

 

3-nji madda. Şu Konstitusion kanun kabul edilen pursadyndan güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                        Gurbanguly

     Prezidenti                                                           Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2016-njy ýylyň 14-nji sentýabry.

№ 448-V.

 

 

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASY

(rejelenen görnüşi)

 

(Türkmenistanyň 09.10.2017 ý. № 617-V Konstitusion kanuny esasynda

girizilen goşmaça bilen)

 

 

Biz, Türkmenistanyň halky,

öz ykbalymyzy kesgitlemäge bolan mizemez hukugymyza esaslanyp,

Watanymyzyň häzirki we geljekki ykbaly üçin jogapkärligimizden ugur alyp,

ata-babalarymyzyň agzybir, parahat we oňşukly ýaşamagy ündän wesýetlerine wepalylygymyzy we umumadamzat gymmatlyklaryna ygrarlylygymyzy beýan edip,

milli gymmatlyklarymyzy we bähbitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny pugtalandyrmagy maksat edinip,

adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip,

jemgyýetde asudalygy we agzybirligi üpjün etmäge, halk häkimiýetiniň hem-de demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalşyp,

Türkmenistanyň Esasy Kanunyny – şu Konstitusiýany kabul edýäris.  

 

I BÖLÜM. TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION GURLUŞYNYŇ ESASLARY

 

1-nji madda. Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, onda döwlet dolandyryşy prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar.

Türkmenistan öz çäginde häkimiýetiň hökmürowanlygyna we dolulygyna eýedir, ol içeri we daşary syýasaty özbaşdak amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet özygtyýarlylygy we çägi bitewüdir hem bölünmezdir.

Döwlet Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny goraýar, kanunylygy we hukuk tertibini üpjün edýär.

 

2-nji madda. Türkmenistan dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen we kanun esasynda berkidilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýedir.

Birleşen Milletler Guramasy özüniň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyndaky «Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy» Rezolýusiýalarynda Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ykrar edýär we goldaýar; Türkmenistanyň bu hukuk ýagdaýyna hormat goýmaga we ony goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna we çäk bitewüligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Guramasynyň agzalary bolan döwletleri çagyrýar.

Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy onuň içeri we daşary syýasatynyň esasy bolup durýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň özygtyýarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar, halk döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar.

Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýelemäge haky ýokdur.

 

4-nji madda. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipeleridir.

Döwlet her bir raýatynyň öňünde jogapkärdir we şahsyýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpjün edýär, raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegrilmesizligini, tebigy we aýrybaşgalanmaz hukuklaryny goraýar.

Her bir raýat Konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne ýüklenilen borçlaryň ýerine ýetirilmegi üçin döwletiň öňünde jogapkärdir.

 

5-nji madda. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goraglylygyny kepillendirýän döwletdir.

 

6-njy madda. Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýetlerine bölünýär, olar biri-birini deňagramlaşdyryp, özbaşdak hereket edýärler.

 

61-njy madda. Türkmenistanyň Halk Maslahaty Türkmenistanyň halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edaradyr, ony döretmegiň tertibi we ygtyýarlyklary konstitusion kanun bilen kesgitlenýär.

 

7-nji madda. Türkmenistanda ýerli öz-özüňi dolandyryş ykrar edilýär we kepillendirilýär. Ýerli öz-özüňi dolandyryş öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde özbaşdakdyr. Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamyna girmeýärler.

 

8-nji madda. Türkmenistanda kanunyň hökmürowanlygy bellenendir.

Döwlet, onuň ähli edaralary we wezipeli adamlary hukuk hem konstitusion gurluş bilen baglydyr.

Türkmenistanyň Konstitusiýasy döwletiň Esasy Kanunydyr. Onda berkidilen kadalaryň we düzgünleriň göni hereketi bardyr. Konstitusiýa garşy gelýän kanunlaryň we gaýry hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur.

Kadalaşdyryjy hukuk namalary kanunda göz öňünde tutulan tertipde döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilýär ýa-da gaýry usul bilen hemmeleriň dykgatyna ýetirilýär.

Adamyň we raýatyň hukuklaryna we azatlyklaryna täsir edýän kadalaşdyryjy hukuk namalary hemmeleriň dykgatyna ýetirilmese, olar kabul edilen pursadyndan hereket etmeýärler.

 

9-njy madda. Türkmenistan dünýä bileleşiginiň doly hukukly subýekti bolup, daşary syýasatda hemişelik bitaraplyk, beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatyşmazlyk, güýç ulanmakdan we harby bileleşiklere hem birleşmelere gatnaşmakdan ýüz döndermek, sebitiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek ýörelgelerine eýerýär.

Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ileri tutulmagyny ykrar edýär.

 

10-njy madda. Türkmenistanyň öz raýatlygy bar. Raýatlyk kanuna laýyklykda edinilýär, saklanylýar we bes edilýär.

Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýatlygy ykrar edilmeýär.

Hiç kim raýatlygyndan ýa-da raýatlygyny üýtgetmek hukugyndan mahrum edilip bilinmez. Türkmenistanyň raýaty başga döwlete berlip, Türkmenistanyň çäginden kowlup çykarylyp ýa-da onuň Watanyna gaýdyp gelmek hukugy çäklendirilip bilinmez.

Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň çäginde-de, onuň çäginden daşarda-da döwletiň goragy we penakärligi kepillendirilýär.

 

11-nji madda. Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunlaryna we halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukuklardan we azatlyklardan peýdalanýarlar hem-de borçlary ýerine ýetirýärler.

Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara kanunda bellenilen tertipde gaçybatalga berýär.

 

12-nji madda. Eýeçilik eldegrilmesizdir. Türkmenistan ýere, önümçilik serişdelerine, gaýry maddy we intellektual gymmatlyklara hususy eýeçilik hukugyny ykrar edýär. Şeýle hem olar raýatlaryň birleşiklerine we döwlete degişli bolup biler. Döwletiň aýratyn eýeçiligi bolup durýan obýektler kanun bilen bellenýär.

Döwlet eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deň goragyny kepillendirýär we olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýär.

Kanunda gadagan edilen usul bilen edinilen eýeçilikden başga eýeçiligiň muzdsuz alynmagyna ýol berilmeýär.

Diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda eýeçiligiň muzduny töläp, mejbury alynmagyna ýol berilýär.

 

13-nji madda. Döwlet adamyň we jemgyýetiň bähbitlerine ykdysady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýar, ähli halkyň abadanlygyna durnukly ösüşi üpjün edýär.

 

14-nji madda. Ýer we ýerasty baýlyklar, suwlar, ösümlik we haýwanat dünýäsi, şeýle hem beýleki tebigy baýlyklar Türkmenistanyň umumymilli baýlygy bolup durýar, döwlet tarapyndan goralýar we rejeli peýdalanylmaga degişlidir.

 

15-nji madda. Döwlet milli taryhy, medeni we tebigy mirasyň, daşky gurşawyň abat saklanmagy, sosial we milli umumylyklaryň arasyndaky deňligiň üpjün edilmegi üçin jogapkärdir.

Döwlet ylmy, tehniki we çeper döredijiligi, onuň oňyn netijeleriniň ýaýradylmagyny höweslendirýär.

Döwlet medeniýet, bilim, sport we syýahatçylyk babatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösmegine ýardam edýär.

 

16-njy madda. Döwlet ylmyň, tehnikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär, şeýle hem bu ugurlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar.

Döwletiň ylmy-tehniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähbitlerine ýöredilýär.

Döwlet ylmyň we tehnikanyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyna ýardam edýär.

 

17-nji madda. Türkmenistanda syýasy köpdürlülik we köp partiýalylyk ykrar edilýär.

Döwlet raýat jemgyýetiniň ösmegi üçin zerur şertleri üpjün edýär. Jemgyýetçilik birleşikleri kanunyň öňünde deňdirler.

 

18-nji madda. Döwlet dinleriň we dine uýmagyň erkinligini, olaryň kanunyň öňünde deňligini kepillendirýär. Dini guramalar döwletden aýrydyr, olaryň döwletiň işine gatyşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýär.

Döwletiň bilim ulgamy dini guramalardan aýrydyr we ol dünýewi häsiýete eýedir.

 

19-njy madda. Syýasy partiýalaryň, dini guramalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we gaýry gurluşlaryň taglym ulgamy raýatlar üçin hökmany häsiýete eýe bolup bilmez.

 

20-nji madda. Döwletiň özygtyýarlylygyny we howpsuzlygyny gorap saklamak üçin Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri bardyr.

 

21-nji madda. Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär.

 

22-nji  madda. Türkmenistanyň özygtyýarly döwlet hökmündäki nyşanlary – Döwlet baýdagy, Döwlet tugrasy, Döwlet senasy bardyr. Döwlet nyşanlarynyň ýazgysy we olary peýdalanmagyň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

23-nji madda. Türkmenistanyň çägi welaýatlara, etraplara, şäherlere we beýleki dolandyryş-çäk birliklerine bölünýär. Dolandyryş-çäk birliklerini döretmegiň we üýtgetmegiň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

24-nji madda. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheridir.

 

II BÖLÜM. TÜRKMENISTANDA ADAMYŇ WE RAÝATYŇ HUKUKLARY, AZATLYKLARY WE BORÇLARY

 

25-nji madda.rkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda ykrar edilýär hem-de şu Konstitusiýa we kanunlar bilen kepillendirilýär.

 

26-njy madda. Adamyň hukuklary we azatlyklary eldegrilmesizdir hem-de aýrybaşgalanmasyzdyr.

Konstitusiýa we kanunlara laýyk gelmeýän bolsa, adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmäge hiç kimiň haky ýokdur.

Adamyň we raýatyň belli bir hukuklarynyň we azatlyklarynyň Konstitusiýada we kanunlarda sanalyp geçilmegi olaryň beýleki hukuklaryny we azatlyklaryny inkär etmek ýa-da kemeltmek üçin peýdalanylyp bilinmez.

 

27-nji madda. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň gös-göni hereketi bardyr. Olar kanunlaryň manysyny, mazmunyny we ulanylmagyny, kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji häkimiýetleriň, ýerli öz-özüňi dolandyryşyň işini kesgitleýär we adyl kazyýetlik bilen üpjün edilýär.

 

28-nji madda. Türkmenistan adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň deňligini, şeýle hem milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ynam-ygtykadyna ýa-da gaýry ýagdaýlara garamazdan, adamyň we raýatyň kanunyň we kazyýetiň öňündäki deňligini kepillendirýär.

 

29-njy madda. Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýle hem olary durmuşа geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr.

Deňhukuklylygyň jyns alamaty boýunça bozulmagy kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

30-njy madda. Hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşyrylmagy beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýle hem ahlak kadalaryny, kanunyň talaplaryny, jemgyýetçilik tertibini bozmaly däldir, milli howpsuzlyga zyýan ýetirmeli däldir.

 

31-nji madda. Her bir adamyň öz at-abraýyny we mertebesini goramaga hukugy bardyr.

Hiç bir zat şahsyýetiň mertebesiniň peseldilmegi üçin esas bolup bilmez.  

 

32-nji madda. Her bir adamyň ýaşamaga we ony amala aşyrmagyň erkinligine hukugy bardyr. Hiç kim ýaşamaga bolan hukugyndan mahrum edilip bilinmez. Her bir adamyň erkin ýaşamaga bolan hukugy döwlet tarapyndan kanun esasynda goralýar.

Türkmenistanda ölüm jezasy ýatyrylandyr.

 

33-nji madda. Kanuna takyk laýyk gelmeýän bolsa, adama iş kesilip ýa-da jeza berlip bilinmez.

Hiç kim gynamalara, zorluk ulanylmagyna, zalymlyk, adamkärçiliksizlik ýa-da adam mertebesini peseltmek bilen ýüzlenilmegine ýa-da jeza berilmegine, şeýle hem onuň razylygy bolmasa, lukmançylyk, ylmy ýa-da başga tejribelere sezewar edilip bilinmez.

Adam diňe kanunda takyk görkezilen esaslar bar bolan halatynda kazyýetiň karary boýunça ýa-da prokuroryň sanksiýasy bilen tussag edilip bilner. Gaýra goýmak bolmaýan hem-de kanunda takyk görkezilen halatlarda ygtyýarly döwlet edaralary adamy wagtlaýyn tutup saklamaga haklydyrlar.

 

34-nji madda. Her bir adamyň jenaýat etmekde günäliligi kanun esasynda subut edilýänçä we kazyýetiň kanuny güýje giren hökümi bilen anyklanýança ol günäsiz hasap edilýär.

Hiç kim özüniň günäsizligini subut etmäge borçly däldir.

Günäliligi barada dörän, aradan aýryp bolmajak şübheler aýyplanýanyň peýdasyna çözülýär.

 

35-nji madda. Her bir adamyň erkinlige we şahsy eldegrilmesizlige hukugy bardyr.

Adam diňe kanunda bellenilen tertipde kazyýet tarapyndan günäli diýlip bilnen we iş kesilen halatynda jenaýat jezasyna sezewar edilip bilner.

 

36-njy madda. Hiç kim şol bir jenaýat üçin gaýtadan jenaýat yzarlaýşyna sezewar edilip we oňa iş kesilip bilinmez.

 

37-nji madda. Her bir adamyň şahsy durmuşynyň eldegrilmesizligine, şahsy we maşgala syrlaryna we olara eden-etdilikli gatyşylmagyndan, şonuň ýaly-da hat-habarlarynyň, telefon gepleşikleriniň we beýleki habarlarynyň syryny saklamak düzgünleriniň bozulmagyndan goranmaga hukugy bardyr.

 

38-nji madda. Adamyň özüniň razylygy bolmazdan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýygnalmagyna, saklanylmagyna, peýdalanylmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär.

Eger kanunda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, olaryň wezipeli adamlary her bir adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna gös-göni täsir edýän resminamalar bilen onuň tanyşmagyna mümkinçilikleri üpjün etmäge borçludyrlar.

 

39-njy madda. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugy bardyr.

Aýry-aýry çäklere girmegiň, şol çäklerde hereket etmegiň çäklendirilmegi diňe kanun esasynda bellenip bilner.

 

40-njy madda. Maşgala, enelik, atalyk we çagalyk döwletiň goragynda durýarlar.

Nika ýaşyna ýeten erkek bilen aýalyň özara razylygy boýunça nikalaşmaga we maşgala gurmaga hukugy bardyr. Maşgala gatnaşyklarynda är-aýal deňhukuklydyrlar.

Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çagalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuwy barada alada etmäge, olary zähmete taýýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli däp-dessurlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmaga hukuklydyrlar we borçludyrlar.

Kämillik ýaşyna ýeten çagalar ata-eneleri barada alada etmäge, olara kömek bermäge borçludyrlar.

Döwlet ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagy üçin şertleri döredýär we olaryň hemmetaraplaýyn ösüşine ýardam edýär.

 

41-nji madda. Her bir adam özüniň dine garaýşyny özbaşdak kesgitleýär, onuň ýeke özi ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde islän dinine uýmaga ýa-da hiç bir dine uýmazlyga, dine bolan garaýyşlary bilen baglanyşykly ynam-ygtykatlaryny beýan etmäge we ýaýratmaga, dini däpler berjaý edilende gatnaşmaga haklydyr.

 

42-nji madda. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýaly-da ony kanuna laýyklykda ýaýratmaga päsgel bermäge hukugy ýokdur.

Hiç kim özüniň pikirini we ynam-ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndermegine mejbur edilip bilinmez.

Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almaga we ýaýratmaga hukugy bardyr.

 

43-nji madda. Raýatlara kanunda bellenilen tertipde ýygnaklary, ýygnanyşyklary, ýörişleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär.

 

44-nji madda. Raýatlar Konstitusiýanyň we kanunlaryň çäklerinde hereket edýän syýasy partiýalary we gaýry jemgyýetçilik birleşiklerini döretmäge haklydyrlar.

Konstitusion gurluşy zorlukly üýtgetmegi maksat edinýän, öz işinde zorluga ýol berýän, raýatlaryň konstitusion hukuklaryna we azatlyklaryna garşy çykyş edýän, urşy, teniniň reňkiniň alamaty boýunça, milli, dini duşmançylygy wagyz edýän, halkyň saglygyna we ahlaklylygyna kast edýän syýasy partiýalaryň we gaýry jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle hem milli ýa-da dini alamatlar boýunça syýasy partiýalaryň döredilmegi we işlemegi gadagan edilýär.

 

45-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gös-göni, şeýle-de erkin saýlanan wekilleriniň üsti bilen gatnaşmaga hukugy bardyr.

 

46-njy madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna saýlamaga we saýlanmaga hukugy bardyr.

Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ukyplaryna we hünär taýýarlygyna laýyklykda döwlet gullugynyň elýeterliligine deň hukugy bardyr.

Türkmenistanyň raýatlarynyň adyl kazyýetlik amala aşyrylanda gatnaşmaga hukugy bardyr.

 

47-nji madda. Her bir adamyň telekeçilik we kanunda gadagan edilmedik gaýry ykdysady işi üçin öz ukyplaryny we emlägini erkin peýdalanmaga hukugy bardyr.

 

48-nji madda. Hususy eýeçilik hukugy kanun bilen goralýar.

Her bir adam eýeçiliginde emläginiň bolmagyna, emlägine özbaşdak, şeýle-de beýleki şahslar bilen bilelikde eýelik etmäge, ondan peýdalanmaga we oňa ygtyýar etmäge haklydyr.

Miras hukugy kepillendirilýär.

 

49-njy madda. Her bir adamyň zähmete, öz islegine görä hünär, kär we iş ýerini saýlap almaga, zähmetiň sagdyn we howpsuz şertlerine hukugy bardyr.

Mejbury zähmet we çaga zähmetiniň ýaramaz görnüşleri gadagandyr.

Hakyna durup işleýän adamlaryň öz çeken zähmetiniň möçberine we hiline laýyk gelýän hak almaga hukugy bardyr. Bu hakyň möçberi döwlet tarapyndan bellenilen iň pes zähmet hakynyň möçberinden az bolup bilmez.

 

50-nji madda. Her bir adamyň dynç almaga hukugy bardyr we ol iş hepdesiniň çäklendirilen dowamlylygynyň bellenmeginden, her ýylky tölegli zähmet rugsatlarynyň, her hepdede dynç günleriniň berilmeginden ybaratdyr.

Döwlet adam üçin dynç almaga we boş wagtyny peýdalanmaga amatly şertleri döredýär.

 

51-nji madda. Her bir raýatyň ýaşaýyş jaýyna we abadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýyny almakda ýa-da edinmekde we özbaşdak ýaşaýyş jaýyny gurmakda döwletiň goldawyna hukugy bardyr.

Ýaşaýyş jaýy eldegrilmesizdir. Ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan adamlaryň erkine garşy ýa-da kanuny esaslar bolmasa, hiç kimiň ýaşaýyş jaýyna girmäge ýa-da onuň eldegrilmesizligini başga bir ýol bilen bozmaga hukugy ýokdur. Adamyň öz ýaşaýyş jaýyny kast etmelerden goramaga hukugy bardyr.

Kanunda bellenilen esaslar bolmasa, hiç kim ýaşaýyş jaýyndan mahrum edilip bilinmez.

 

52-nji madda. Her bir adamyň saglygyny gorap saklamaga, şol sanda döwlet saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlaryndan mugt peýdalanmaga hukugy bardyr.

Tölegli lukmançylyk we tebipçilik hyzmatyny etmäge kanunda bellenen esaslarda we tertipde ýol berilýär.

 

53-nji madda. Her bir adamyň jany we saglygy üçin amatly daşky gurşawa, onuň ýagdaýy barada hakyky maglumata we ekologiýa kanunçylygynyň bozulmagy ýa-da tebigy betbagtçylyk netijesinde saglygyna we emlägine ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagyna hukugy bardyr.

Döwlet ilatyň sagdyn ýaşaýyş şertlerini goramak we üpjün etmek, daşky gurşawy goramak we onuň durnukly ýagdaýyny saklamak maksady bilen tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanylyşyna gözegçilik edýär.

Her bir adam tebigaty goramaga, daşky gurşawa we tebigy baýlyklara aýawly çemeleşmäge borçludyr.

 

54-nji madda. Raýatlaryň ýaşy boýunça, näsaglan, maýyp bolan, işe ukyplylygyny, ekleýjisini ýitiren, işsiz bolan halatynda we gaýry kanuny esaslar boýunça durmuş üpjünçiligine hukugy bardyr.

Ýaş maşgalalara, köp çagaly maşgalalara, ata-enesinden mahrum bolan çagalara, weteranlara we döwletiň ýa-da jemgyýetiň bähbitlerini goramakda saglygyny ýitiren adamlara döwlet we jemgyýetçilik serişdelerinden goşmaça goldaw we ýeňillikler berilýär.

 

55-nji madda. Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr.

Umumy orta bilim hökmanydyr, her bir adam ony döwlet bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr.

Döwlet her bir adam üçin öz ukyplaryna laýyklykda hünär biliminiň elýeterliligini üpjün edýär.

Tölegli bilim beriş işini amala aşyrmaga kanunda bellenen esaslarda we tertipde ýol berilýär.

Ähli bilim edaralary üçin hökmany bolan döwlet bilim standartlary bellenýär.

 

56-njy madda. Her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmaga, çeper, ylmy we tehniki döredijiligiň erkinligine hukugy bardyr. Adamyň ylmy, tehniki döredijilikde, şeýle hem çeperçilik, edebiýat we medeniýet işinde awtorlyk hukuklary hem-de bähbitleri kanun bilen goralýar.

Döwlet ylmyň, medeniýetiň, sungatyň, halk döredijiliginiň, sportuň we syýahatçylygyň ösmegine ýardam edýär.

 

57-nji madda. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan her bir adam Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny berjaý etmäge, milli däp-dessurlary, taryhy, medeni we tebigy mirasy hormatlamaga borçludyr.

 

58-nji madda. Türkmenistany goramak her bir raýatyň mukaddes borjudyr. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ählumumy harby borçlulyk bellenendir.

 

59-njy madda. Her bir adam kanunda bellenen tertipde we möçberlerde salgytlary tölemäge we gaýry tölegleri amala aşyrmaga borçludyr.

 

60-njy madda. Her kime at-abraýynyň we mertebesiniň, şeýle hem Konstitusiýada hem-de kanunlarda göz öňünde tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kazyýet goragy kepillendirilýär.

Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň we wezipeli adamlaryň çözgütlerine we hereketlerine kazyýete şikaýat etmäge hukugy bardyr.

 

61-nji madda. Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, gaýry guramalaryň, olaryň işgärleriniň, şeýle hem aýry-aýry adamlaryň bikanun hereketleri bilen özüne maddy ýa-da ahlak taýdan ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagyny kazyýet tertibinde talap etmäge hukugy bardyr.

 

62-nji madda. Adam öz-özüne we ýakyn garyndaşlaryna garşy görkezme we düşündiriş bermäge mejbur edilip bilinmez.

Psihiki ýa-da fıziki täsir etmegiň netijesinde, şeýle hem gaýry bikanun usullar bilen alnan subutnamalaryň ýuridik güýji ýokdur.

 

63-nji madda. Döwlet her bir adama ýuridik kömegi almaga bolan hukugy kepillendirýär. Kanunda göz öňünde tutulan halatlarda ýuridik kömek tölegsiz berilýär.

 

64-nji madda. Raýatyň ýagdaýyny ýaramazlaşdyrýan kanunyň yzyna täsir ediş güýji ýokdur. Amala aşyrylan pursadynda hukuk bozulmasy hökmünde ykrar edilmedik hereketler üçin hiç kim jogapkärçilik çekip bilmez.

 

65-nji madda. Raýatlaryň şu Konstitusiýada göz öňünde tutulan aýry-aýry hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagy diňe adatdan daşary ýa-da harby ýagdaýlar düzgüni şertlerinde Konstitusiýada we kanunlarda bellenen tertipde we çäklerde çäklendirilip bilner.

 

III BÖLÜM. TÜRKMENISTANDA DÖWLET HÄKIMIÝET EDARALARYNYŇ ULGAMY

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

66-njy madda. Türkmenistanda ýokary döwlet häkimiýetini Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti amala aşyrýarlar.

 

67-nji madda. Ýerlerde döwlet häkimiýeti ýerli wekilçilikli we ýerine ýetiriji edaralar tarapyndan Türkmenistanyň Konstitusiýasynda we kanunlarynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

II BAP. TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI

 

68-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti döwletiň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň baştutanydyr, Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň we hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň, çäk bitewüliginiň, Konstitusiýany, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny berjaý etmegiň we halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegiň kepili hökmünde çykyş edýär.

 

69-njy madda. Türkmenistanda doglan, ýaşy kyrkdan pes bolmadyk, döwlet dilini bilýän, soňky on bäş ýylyň dowamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hem-de işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanyp bilner.

 

70-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň halky tarapyndan gös-göni ýedi ýyl möhlete saýlanýar we kasam kabul eden pursadyndan öz wezipesine girişýär.

Türkmenistanyň Prezidentini saýlamagyň we onuň öz wezipesine girişmeginiň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

71-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti:

1) Konstitusiýany we kanunlary durmuşa geçirýär;

2) daşary syýasatyň amala aşyrylmagyna ýolbaşçylyk edýär, beýleki döwletler bilen gatnaşyklarda Türkmenistana wekilçilik edýär, gepleşikleri geçirýär we halkara şertnamalaryna gol çekýär, daşary ýurt döwletlerindäki, döwletara we halkara guramalarynyň ýanyndaky Türkmenistanyň ilçilerini we beýleki diplomatik wekillerini belleýär we yzyna çagyrýar, daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilleriniň ynanç we yzyna çagyrylyş hatlaryny kabul edýär;

3) Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyny düzýär;

4) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysydyr, Ýaragly Güýçleriň ählumumy ýa-da bölekleýin mobilizasiýasyny geçirmek, Ýaragly Güýçleri söweşjeň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek we ulanmak hakynda buýruk berýär;

5) Türkmenistanyň harby doktrinasyny tassyklaýar;

6) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we goşun düzümleriniň ýokary serkerdeligini wezipelere belleýär we wezipelerden boşadýar;

7) Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşini düzýär we oňa baştutanlyk edýär;

8) döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny hem-de ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny tassyklaýar;

9) Türkmenistanyň Döwlet býujetini we onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty Mejlisiň garamagyna hem-de tassyklamagyna hödürleýär;

10) kanunlara gol çekýär, ylalaşmadyk halatynda, gaýra goýmak weto hukugyny peýdalanyp, özüniň närazylyklary bilen kanuny iki hepdeden gijä goýman, Mejlise gaýtadan ara alyp maslahatlaşmak we sese goýmak üçin gaýtarmaga haklydyr. Eger, Mejlis deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan üçden iki böleginiň ses bermegi bilen ozal kabul eden çözgüdini tassyklaýan bolsa, onda Türkmenistanyň Prezidenti şol kanuna gol çekýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusiýany kabul etmek, oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanunlar babatda gaýra goýmak weto hukugy ýokdur;

11) ýurtdaky ýagdaý, döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary barada her ýylky ýüzlenmeler bilen Türkmenistanyň halkyna we Mejlisine ýüzlenýär;

12) Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topary döredýär, onuň düzümine üýtgetmeler girizýär;

13) sala salşyklary geçirmegiň senesini belleýär, Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatyny möhletinden öň çagyrmaga haklydyr;

14) Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, oňa dikeltmek, raýatlykdan çykarmak we raýatlygy ýitirmek, şeýle hem gaçybatalga bermek hakynda meseleleri çözýär;

15) Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglaýar, harby atlary we gaýry döwlet atlaryny dakýar;

16) Türkmenistanyň Mejlisiniň razylygy bilen Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygyny, Türkmenistanyň Baş prokuroryny, Türkmenistanyň Içeri işler ministrini, Türkmenistanyň Adalat ministrini wezipä belleýär we wezipeden boşadýar;

17) Türkmenistanyň Mejlisine Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili saýlamak hakynda teklip girizýär;

18) rehim etmegi we günä geçmegi amala aşyrýar;

19) adatdan daşary we harby ýagdaýlaryň düzgünini girizýär;

20) Konstitusiýada we kanunlarda özüniň ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär.

 

72-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň bütin çäginde hökmanylyk güýji bolan permanlary, kararlary we buýruklary çykarýar.

 

73-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň deputaty bolup bilmez.

 

74-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti eldegrilmesizlik hukugyna eýedir. Onuň at-abraýy we mertebesi kanun bilen goralýar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we onuň maşgalasynyň üpjünçiligi, hyzmat edilişi we goragy döwletiň hasabyna amala aşyrylýar.

 

75-nji madda. Türkmenistanyň Prezidentiniň näsaglygy sebäpli öz borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bolmasa, ol möhletinden öň wezipesinden boşadylyp bilner. Mejlis özüniň döredýän garaşsyz lukmançylyk toparynyň çykaran netijenamasy esasynda Türkmenistanyň Prezidentini möhletinden öň wezipesinden boşatmak hakynda çözgüt kabul edýär. Şeýle çözgüt Mejlisiň deputatlarynyň umumy sanynyň üçden iki böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Konstitusiýany we kanunlary bozan halatynda, Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Prezidentine ynamsyzlyk bildirip biler. Türkmenistanyň Prezidentine ynamsyzlyk bildirmek hakynda meselä Mejlisiň deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan üçden ikisiniň talap etmegi boýunça seredilip bilner. Türkmenistanyň Prezidentine ynamsyzlyk bildirmek hakynda çözgüt Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň dörtden üç böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär. Türkmenistanyň Prezidentini wezipesinden çetleşdirmek hakynda mesele ählihalk sala salşygyna goýulýar.

 

76-njy madda. Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusiýanyň71-nji maddasynyň 2-nji, 15-nji, 18-nji bentlerinde göz öňünde tutulan özüniň Mejlisiň Başlygyna berlip bilinýän ygtyýarlyklaryndan başga ygtyýarlyklaryny beýleki döwlet edaralaryna ýa-da wezipeli adamlara bermäge haky ýokdur.

Türkmenistanyň Prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, Prezident saýlanylýança onuň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygyna geçen gününden başlap, altmyş  günden gijä goýulman geçirilmelidir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň borçlaryny ýerine ýetirýän adam Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgär hödürlenip bilinmez.

Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler girizilip bilinmez.

 

III BAP. TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

 

77-nji madda. Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr.

 

78-nji madda. Mejlis 125 deputatdan ybarat bolup, olar saýlawçylarynyň sany takmynan deň bolan saýlaw okruglary boýunça bäş ýyl möhlete saýlanýarlar.

 

79-njy madda. Mejlis aşakdaky halatlarda möhletinden öň ýatyrylyp bilner:

1) ählihalk sala salşygynyň çözgüdi esasynda;

2) Mejlisiň deputatlarynyň umumy sanynyň üçden iki böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul eden karary esasynda (öz-özüni ýatyrmagy);

3) alty aýyň dowamynda Mejlisiň ýolbaşçy düzümi düzülmedik halatynda, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan.

 

80-nji madda. Mejlis deputatlaryň ygtyýarlyklaryny özbaşdak kesgitleýär, olaryň arasyndan Mejlisiň Başlygyny, onuň orunbasaryny saýlaýar, komitetleri we toparlary düzýär.

Mejlisiň öňki çagyrylyşynyň deputatlary Mejlisiň täze çagyrylyşynyň birinji maslahaty açylýança öz ygtyýarlyklaryny saklaýarlar.

 

81-nji madda. Mejlis:

1) Konstitusiýany we kanunlary kabul edýär, olara üýtgetmeler we goşmaçalar girizýär, olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi we olara resmi düşündiriş bermegi amala aşyrýar;

2) Ministrler Kabinetiniň işiniň maksatnamasyny makullamak barada meselä garaýar;

3) Türkmenistanyň Döwlet býujetini we onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty tassyklamak barada meselelere garaýar;

4) döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryna hem-de ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna garaýar;

5) ählihalk sala salşyklaryny geçirmek hakynda meseleleri çözýär;

6) Türkmenistanyň Prezidentiniň, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny belleýär;

7) Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygyny, Türkmenistanyň Baş prokuroryny, Türkmenistanyň Içeri işler ministrini, Türkmenistanyň Adalat ministrini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada meselelere garaýar;

8) Türkmenistanyň Prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili saýlaýar;

9) döwlet sylaglaryny döredýär, Türkmenistanyň Prezidentini döwlet sylaglary bilen sylaglaýar, oňa harby atlary we gaýry döwlet atlaryny dakýar;

10) döwlet häkimiýet edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Konstitusiýa laýyklygyny kesgitleýär;

11) halkara şertnamalaryny tassyklaýar we ýatyrýar;

12) Türkmenistanyň Döwlet serhedini we dolandyryş-çäk bölünişigini üýtgetmek meselelerini çözýär;

13) parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerine garaýar;

14) Konstitusiýa we kanunlar bilen Mejlisiň ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär.

 

82-nji madda. Mejlis aýry-aýry meseleler boýunça Türkmenistanyň Prezidentine kanunlary çykarmak hukugyny berip biler, soňra şol kanunlary tassyklamak barada meselä Mejlis tarapyndan hökman garalmalydyr.

Mejlis aşakdaky meseleler boýunça kanunlary çykarmak hukugyny hiç kime berip bilmez:

1) Konstitusiýany kabul etmek we ony üýtgetmek;

2) jenaýat we administratiw kanunçylygy;

3) kazyýet önümçiligi.

 

83-nji madda. Kanun çykaryjylyk başlangyjyna bolan hukuk Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryna, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine we Türkmenistanyň Ýokary kazyýetine degişlidir.

 

84-nji madda. Mejlisiň deputaty Ministrler Kabinetine, ministrlere, beýleki döwlet edaralarynyň ýolbaşçylaryna resmi sowal bilen ýüz tutmak, şeýle hem dilden we hat üsti bilen sorag bermek hukugyna eýedir.

 

85-nji madda. Döwlet Mejlisiň her bir deputatyna onuň öz ygtyýarlyklaryny päsgelçiliksiz we netijeli amala aşyrmagy üçin ähli şertleriň döredilmegini, onuň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, janynyň, at-abraýynyň we mertebesiniň goralmagyny, şeýle hem şahsy eldegrilmesizligini kepillendirýär.

 

86-njy madda. Deputat deputatlyk ygtyýarlyklaryndan diňe Mejlis tarapyndan mahrum edilip bilner. Şu mesele boýunça çözgüt Mejlisiň deputatlarynyň umumy sanynyň üçden iki böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär.

Mejlisiň razylygy bolmasa, deputat administratiw we jenaýat jogapkärçiligine çekilip, tussag edilip ýa-da başga hili ýol bilen onuň azatlygy çäklendirilip bilinmez.

 

87-nji madda. Mejlisiň deputaty şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň agzasy, häkim, arçyn, kazy, prokuror wezipelerini eýeläp bilmez.

 

88-nji madda. Mejlisiň Başlygy gizlin ses bermek bilen saýlanýar. Ol Mejlise hasabat berýär hem-de Mejlisiň deputatlarynyň umumy sanynyň üçden iki böleginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul eden çözgüdi boýunça wezipesinden boşadylyp bilner.

Mejlisiň Başlygynyň orunbasary açyk ses bermek arkaly saýlanýar, ol Başlygyň tabşyrmagy boýunça onuň aýry-aýry wezipelerini ýerine ýetirýär, Mejlisiň Başlygynyň bolmadyk halatynda ýa-da onuň öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrmagy mümkin bolmasa, onuň borçlaryny ýerine ýetirýär.

 

89-njy madda. Mejlisiň Prezidiumy Türkmenistanyň Mejlisiniň işini guramagy amala aşyrýar.

Prezidiumyň düzümine Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, onuň orunbasary, komitetleriniň we toparlarynyň başlyklary girýärler.

 

90-njy madda. Mejlisiň, onuň Prezidiumynyň, komitetleriniň we toparlarynyň, deputatlarynyň iş tertibi, olaryň wezipeleri we ygtyýarlyklary kanun bilen kesgitlenýär.

 

IV BAP. TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETI

 

91-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti (Hökümeti) ýerine ýetiriji we serenjam beriji edaradyr. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygydyr.

 

92-nji madda. Ministrler Kabinetiniň düzümine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrler girýärler. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan Ministrler Kabinetiniň düzümine ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralarynyň ýolbaşçylary bolan beýleki adamlar girizilip bilner.

 

Ministrler Kabineti Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan onuň öz wezipesine girişen gününden başlap, bir aýyň dowamynda düzülýär we täze saýlanan Prezidentiň öňünde öz ygtyýarlyklaryny tabşyrýar.

 

93-nji madda. Ministrler Kabinetiniň mejlislerini Türkmenistanyň Prezidenti ýa-da onuň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň biri alyp barýar.

Ministrler Kabineti öz ygtyýarlylygynyň çäginde ýerine ýetirilmegi hökmany bolan kararlary kabul edýär we buýruklary çykarýar.

 

94-nji madda. Ministrler Kabineti:

1) Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Mejlisiniň namalarynyň ýerine ýetirilmegini guraýar;

2) raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek hem goramak, eýeçiligi, jemgyýetçilik tertibini we milli howpsuzlygy goramak boýunça çäreleri amala aşyrýar;

3) döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary boýunça teklipleri, ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar hem-de olary Mejlisiň garamagyna berýär;

4) ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösüşiň döwlet tarapyndan dolandyrylmagyny amala aşyrýar;

5) döwlet kärhanalaryny, edaralaryny we guramalaryny dolandyrmagy guraýar;

6) tebigy baýlyklaryň rejeli peýdalanylmagyny we goralmagyny üpjün edýär;

7) pul we karz ulgamyny pugtalandyrmak boýunça çäreleri görýär;

8) zerur bolan halatynda Ministrler Kabinetiniň ýanynda komitetleri, baş müdirlikleri we beýleki pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny döredýär;

9) daşary ykdysady işi amala aşyrýar, daşary ýurt döwletleri bilen medeni we gaýry gatnaşyklaryň ösmegini üpjün edýär;

10) hökümet edaralarynyň, döwlet kärhanalarynyň we guramalarynyň işine ýolbaşçylyk edýär; ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şeýle hem ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň hukuk namalaryny ýatyrmaga haklydyr;

11) Türkmenistanyň Konstitusiýasy, kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär.

 

95-nji madda. Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary, onuň işiniň tertibi, beýleki döwlet edaralary bilen gatnaşyklary kanun bilen kesgitlenýär.

 

V BAP. KAZYÝET HÄKIMIÝETI

 

96-njy madda.rkmenistanda kazyýet häkimiýeti diňe kazyýetlere degişlidir.

Kazyýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähbitlerini goramaga niýetlenendir.

 

97-nji madda. Kazyýet häkimiýeti Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti we kanunda göz öňünde tutulan beýleki kazyýetler tarapyndan amala aşyrylýar.

Adatdan daşary kazyýetleriň we kazyýetiň ygtyýarlyklary berlen gaýry gurluşlaryň döredilmegine ýol berilmeýär.

 

98-nji madda. Kazylar garaşsyzdyrlar, olar diňe Konstitusiýa we kanuna tabyndyrlar. Kazylaryň işine hiç kimiň gatyşmagyna ýol berilmeýär we oňa gatyşylmagy kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

99-njy madda. Kazylaryň eldegrilmesizligi kanun bilen kepillendirilýär.

 

100-nji madda. Kazylar Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenýär we wezipeden boşadylýar. Kazylary wezipä bellemegiň we wezipeden boşatmagyň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

101-nji madda. Kazylar mugallymçylyk, döredijilik we ylmy-barlag işlerinden başga hak tölenilýän haýsydyr bir beýleki wezipäni eýeläp bilmezler.

 

102-nji madda. Işlere kazyýetlerde kollegial garalýar, kanunda göz öňünde tutulan halatlarda bolsa kazy ýekelikde garaýar.

 

103-nji madda. Kazyýetlerde işler açyk seljerilýär. Işiň ýapyk mejlisde diňlenilmegine diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda, kazyýet önümçiliginiň ähli düzgünlerini berjaý etmek bilen ýol berilýär.

Kazyýet önümçiligi taraplaryň deňligi we bäsleşigi esasynda amala aşyrylýar.

 

104-nji madda. Kazyýet önümçiligi döwlet dilinde alnyp barylýar. Işe gatnaşýan we kazyýet önümçiliginiň dilini bilmeýän adamlara terjimeçiniň kömegi arkaly işiň materiallary bilen tanyşmak, kazyýet hereketlerine gatnaşmak, şeýle hem kazyýet mejlisinde ene dilinde çykyş etmek hukugy üpjün edilýär.

 

105-nji madda. Taraplaryň Türkmenistanyň kazyýetleriniň çözgütlerine, hökümlerine we gaýry kararlaryna şikaýat etmäge hukugy bardyr.

 

106-njy madda. Kazyýetleriň çözgütleri, hökümleri we gaýry kararlary Türkmenistanyň çäginde ýerine ýetirilmegi üçin hökmanydyr.

 

107-nji madda. Ýuridik kömegi almaga bolan hukuk kazyýet önümçiliginiň islendik tapgyrynda kepillendirilýär.

Ýuridik kömegi bermek adwokatlar we şeýle kömegi bermäge hukugy bolan beýleki fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan amala aşyrylýar.  

 

108-nji madda. Kazyýetleriň ygtyýarlylygy, olary döretmegiň we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

VI BAP. DÖWLET HÄKIMIÝETINIŇ ÝERLI EDARALARY

 

109-njy madda. Welaýatlarda, etraplarda we şäherlerde kanunda bellenilen tertipde ýerli wekilçilikli edaralar – halk maslahatlary döredilýär, olaryň agzalary degişli dolandyryş-çäk birliklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan saýlanýarlar.

 

110-njy madda. Halk maslahaty degişli çäkde:

1) ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini guramaga gatnaşýar;

2) ýerli býujeti we onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty tassyklaýar;

3) kanunylygyň berjaý edilmegine we jemgyýetçilik tertibiniň goralyp saklanmagyna, raýatlaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyna ýardam edýär;

4) çägi ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmek çygrynda amala aşyrylýan işler barada ýerli ýerine ýetiriji edaralaryň ýolbaşçylarynyň habarlaryny diňleýär;

5) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen halk maslahatynyň ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär.

Halk maslahatynyň kabul eden kararlary degişli çäkde ýerine ýetirmek üçin hökmanydyr.

Halk maslahatynyň, onuň agzalarynyň wezipeleri, ygtyýarlyklary we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

111-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýeti ýerlerde: welaýatlarda – welaýat häkimleri, etraplarda – etrap häkimleri, şäherlerde – şäher häkimleri amala aşyrýarlar.

 

112-nji madda. Häkimler Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenýär we wezipeden boşadylýar hem-de oňa hasabat berýärler.

 

113-nji madda. Häkimler Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýärler.

Häkimler öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde garamagyndaky ýerlerde ýerine ýetirilmegi üçin hökmany bolan kararlary kabul edýärler.

 

114-nji madda. Häkimleriň wezipeleri, ygtyýarlyklary we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

IV BÖLÜM. ÝERLI ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞ

 

115-nji madda. Ýerli öz-özüňi dolandyryş ulgamyny Geňeşler we çäk jemgyýetçilik öz-özüňi dolandyryş edaralary emele getirýärler.

Geňeşler agzalary degişli dolandyryş-çäk birliklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan saýlanylýan wekilçilikli edaralardyr.

 

116-njy madda. Geňeş degişli çäkde:

1) ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitleýär;

2) býujeti düzýär we tassyklaýar, onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty taýýarlaýar;

3) salgytlary we ýygymlary, olary almagyň tertibini belleýär;

4) özüne degişli eýeçiligi dolandyrýar;

5) tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak boýunça çäreleri kesgitleýär;

6) jemgyýetçilik tertibini gorap saklamaga ýardam edýär;

7) kanun tarapyndan Geňeşiň ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär.

Geňeşiň öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde kabul eden çözgütleri degişli çäkde ýerine ýetirmek üçin hökmanydyr.

Geňeşlere amala aşyrylmagy üçin zerur bolan maddy we maliýe serişdelerini bölüp bermek arkaly kanun bilen aýry-aýry döwlet ygtyýarlyklary berlip bilner. Berlen ygtyýarlyklaryň durmuşa geçirilmegine döwlet tarapyndan gözegçilik edilýär.

 

117-nji madda. Geňeş öz agzalarynyň arasyndan Geňeşiň işine ýolbaşçylyk edýän we oňa hasabat berýän arçyny saýlaýar.

Arçyn Geňeşiň çözgütleriniň, döwlet häkimiýet edaralarynyň namalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär, şeýle hem ýerli ähmiýeti bolan gaýry meseleleri çözýär.

 

118-nji madda. Geňeşleri we çäk jemgyýetçilik öz-özüňi dolandyryş edaralaryny döretmegiň we işiniň tertibi, şeýle hem olaryň döwlet häkimiýet edaralary bilen özara gatnaşyklary kanun bilen kesgitlenýär.

 

V BÖLÜM. SAÝLAW ULGAMY, SALA SALŞYK

 

119-njy madda. Türkmenistanyň Prezidentiniň, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary ählumumy we deň saýlaw hukugynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň on sekiz ýaşy dolan raýatlarynyň saýlamaga hukugy bardyr, her bir saýlawçynyň bir sesi bardyr.

Saýlawlara kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen, şeýle hem azatlykdan mahrum ediliş ýerlerinde jeza çekýän raýatlar gatnaşmaýarlar. Beýleki halatlarda raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň çäklendirilmegi ýol berilmesizdir we ol kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

120-nji madda. Saýlawlar gününe çenli ýigrimi bäş ýaşy dolan we soňky on ýylyň dowamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty Mejlisiň deputatlygyna saýlanyp bilner.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärlere bildirilýän talaplar Türkmenistanyň kanunlary bilen kesgitlenýär.

 

121-nji madda. Saýlawlar göni saýlawlardyr we saýlanylýan adamlar raýatlar tarapyndan gös-göni saýlanýarlar.

 

122-nji madda. Saýlawlarda ses bermek gizlindir, ses bermegiň barşynda saýlawçylaryň öz erk-islegini beýan edişine gözegçilik edilmegine ýol berilmeýär.

 

123-nji madda. Dalaşgärleri hödürlemek hukugy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

124-nji madda. Döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň has möhüm meselelerini çözmek üçin ählihalk we ýerli sala salşyklary geçirilip bilner.

Sala salşygyň netijesinde kabul edilen çözgütler diňe sala salşyk ýoly bilen ýatyrylyp ýa-da üýtgedilip bilner.

 

125-nji madda. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan üçden iki böleginiň teklibi boýunça ýa-da saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlaryň azyndan iki ýüz elli müňüsiniň teklibi boýunça ählihalk sala salşygyny geçirmek barada çözgüdi kabul etmek hukugy Türkmenistanyň Mejlisine degişlidir.

 

126-njy madda. Ýerli sala salşyklary bellemek hukugy öz başlangyjy boýunça ýa-da degişli çäkde ýaşaýan saýlawçylaryň azyndan dörtden bir böleginiň teklibi boýunça Geňeşe degişlidir.

 

127-nji madda. Sala salşyklar ählumumy, deň, göni we gizlin ses bermek arkaly geçirilýär.

Sala salşyklara Türkmenistanyň saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlary gatnaşýarlar.

 

128-nji madda. Saýlawlary we sala salşyklary geçirmegiň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

Saýlawlar we sala salşyklar adatdan daşary we harby ýagdaýlar düzgüni hereket edýän döwründe geçirilmeýär.

 

VI BÖLÜM. PROKURATURA

 

129-njy madda. Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçilik etmek Türkmenistanyň Baş prokuroryna hem-de oňa tabyn prokurorlara ýüklenýär.

Prokuror kazyýetlerde işleriň garalmagyna kanunda bellenilen esaslarda we tertipde gatnaşýar.

 

130-njy madda. Prokuratura dessin-agtaryş işiniň kanunylygyna we jenaýat işleriniň derňelişine gözegçilik edýär.

 

131-nji madda. Prokuratura edaralarynyň ýeke-täk merkezleşdirilen ulgamyna Türkmenistanyň Baş prokurory ýolbaşçylyk edýär.

Prokurorlary wezipä bellemegiň we wezipeden boşatmagyň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

132-nji madda. Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar öz ygtyýarlyklaryny amala aşyranlarynda diňe kanuny gollanýarlar.

 

133-nji madda. Prokuratura edaralarynyň ygtyýarlylygy, olary döretmegiň we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenýär.

 

VІI BÖLÜM. YKDYSADYÝET WE MALIÝE-KARZ

ULGAMY

 

134-nji madda. Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýar.

Döwlet telekeçiligi höweslendirýär we goldaýar, kiçi we orta işewürligiň ösmegine ýardam edýär.

 

135-nji madda. Döwletiň salgytlary, ýygymlary we gaýry hökmany tölegleri, olary tölemek borjunyň esaslary, salgyt töleýjiniň hukuk goragynyň ulgamy kanun tarapyndan bellenýär.

 

136-njy madda. Türkmenistanyň maliýe-karz ulgamy býujet ulgamyny, bank ulgamyny, maliýe edaralaryny, şeýle hem kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň we Türkmenistanyň raýatlarynyň maliýe serişdelerini öz içine alýar.

Türkmenistanda ýeke-täk býujet-maliýe, salgyt, pul we karz syýasaty alnyp barylýar.

 

137-nji madda. Türkmenistanyň býujet ulgamy Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň düzüm bölekleri bolan ähli derejedäki býujetleriň jeminden ybaratdyr.

Türkmenistanyň býujet ulgamynyň düzülişiniň we işlemeginiň umumy ýörelgeleri, şeýle hem Türkmenistanda býujet işiniň we býujetara gatnaşyklarynyň esaslary kanun bilen kesgitlenýär.

 

138-nji madda. Türkmenistanyň bank ulgamy Türkmenistanyň Merkezi bankyny we karz edaralaryny öz içine alýar.

Türkmenistanyň Merkezi banky ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatyny geçirmegi, nagt pul dolanyşygyny guramagy, hasaplaşyk-töleg ulgamynyň işlemegini, karz edaralarynyň algydarlarynyň we goýumçylarynyň bähbitlerini goramagy, şeýle hem Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň dolandyrylmagyny üpjün edýär we kanunda göz öňünde tutulan gaýry wezipeleri ýerine ýetirýär.

 

139-njy madda.  Türkmenistanyň milli pul birligi manatdyr.

Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt pulunyň dolanyşygy kanun bilen düzgünleşdirilýär.

 

VIII BÖLÜM. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

140-njy madda. Kanunlar, döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň gaýry hukuk namalary Konstitusiýanyň esasynda we şoňa laýyklykda kabul edilýär.

Konstitusiýada we kanunlarda görkezilen düzgünler biri-birine gabat gelmedik halatynda Konstitusiýanyň düzgünleri hereket edýär.

 

141-nji madda. Konstitusiýanyň döwlet dolandyryşynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez.

 

142-nji madda. Konstitusiýany kabul etmek we ony üýtgetmek hakynda konstitusion kanun, eger Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan üçden iki bölegi ýa-da ählihalk sala salşygyna gatnaşan Türkmenistanyň raýatlarynyň ýarysyndan köpüsi oňa ses beren bolsa, ol kabul edilen diýlip hasap edilýär.

 


 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ

ЗАКОН

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об утверждении Конституции

Туркменистана в новой редакции*

 

*Перевод с государственного

 языка Туркменистана.

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г. № 3, ст. 131)

 

В эпоху могущества и счастья деятельность по претворению в жизнь мудрой политики Президента Туркменистана, отвечающей жизненным интересам каждого гражданина, всего народа нашей страны, позволила родной Отчизне добиться трудовых побед, высоких достижений.

Мы с чувством гордости осознаём, что проводимая в нашей стране политика, осуществляемые великие дела находятся в истоках перехода на современные рыночные отношения в экономике и утверждения ценностей гражданского общества, успехов, достигнутых в экономическом, политическом и социально-культурном развитии Туркменистана.

Священным делом для каждого является показывать высокий пример служения Отчизне, народу, каждодневно доказывая это лучшими примерами своего созидательного труда во имя Родины, внося вклад в претворение в жизнь проникнутой высокими идеалами мудрой политики, проводимой во имя светлого будущего родной Отчизны и счастливой жизни нашего народа, гарантирующей обеспечение спокойной, благополучной и счастливой жизни каждого гражданина.

В целях решения задачи совершенствования общественной и государственно-политической структуры нашей независимой, постоянно нейтральной Родины, выдвинутой Президентом Туркменистана в новой эпохе развития нашей страны, обеспечения создания надёжной конституционной правовой основы реформ, связанных с полным переходом к рыночной экономике, содействия ускорению темпов и расширению масштабов социальных, экономических преобразований, осуществляемых в нашей стране, дальнейшей демократизации государственной и общественнойжизни Туркменистана, совершенствования деятельности органов государственной власти, Меджлис Туркменистана, учитывая обобщённые предложения, поступившие от органов государственной власти, общественных объединений, граждан об утверждении Конституции Туркменистана в новой редакции, внеся в неё изменения и дополнения, обсуждённые  Конституционной комиссией по совершенствованию Конституции Туркменистана, которые внесены на рассмотрение заседания Совета старейшин Туркменистана, в соответствии со статьёй 63 Конституции Туркменистана:

 

Статья 1. Полностью одобрить предложения Конституционной комиссии по совершенствованию Конституции Туркменистана об утверждении Конституции Туркменистана в новой редакции, внеся в неё изменения и дополнения.

Статья 2. Утвердить Конституцию Туркменистана в новой редакции, внеся в неё изменения и дополнения (прилагается).

Статья 3. Настоящий Конституционный закон вступает в силу с момента его принятия.

 

     Президент                                                                     Гурбангулы

Туркменистана                                                            Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

14 сентября 2016 года

№ 448-V.

 

КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА*

(новая редакция)

 

(С дополнением внесенным Конституционным законом Туркменистана

от 09.10.2017 г. № 617-V)

 

Мы, народ Туркменистана,

основываясь на своём незыблемом праве на определение своей судьбы,

исходя из ответственности за настоящую и будущую судьбу нашего Отечества,

выражая верность заветам предков жить в единстве, мире и согласии и приверженность общечеловеческим ценностям,

имея целью охрану национальных ценностей и интересов, укрепление независимости, суверенитета, статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, признанного мировым сообществом,

гарантируя права и свободы человека и гражданина,

стремясь обеспечить спокойствие и единство в обществе, утвердить основы народовластия и демократического, правового, светского государства,

принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО

СТРОЯ ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 1. Туркменистан – демократическое, правовое и светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики.

Туркменистан обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Государственный суверенитет и территория Туркменистана едины и неделимы.

Государство защищает независимость, суверенитет, территориальную целостность, конституционный строй Туркменистана, обеспечивает законность и правопорядок.

 

Статья 2. Туркменистан обладает статусом постоянного нейтралитета, признанного мировым сообществом и закреплённого на основании закона.

Организация Объединённых Наций в Резолюциях Генеральной Ассамблеи «Постоянный нейтралитет Туркменистана» от 12 декабря 1995 года, а также от 3 июня 2015 года признаёт и поддерживает провозглашённый Туркменистаном статус постоянного нейтралитета, призывает государства-члены Организации Объединённых Наций уважать и поддерживать этот статус Туркменистана, уважая также его независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Постоянный нейтралитет Туркменистана является основой его внутренней и внешней политики.

 

Статья 3. Суверенитет Туркменистана осуществляется народом, народ является единственным источником государственной власти. Народ Туркменистана осуществляет свою власть непосредственно или через представительные органы.

Никакая часть народа, ни одна организация или отдельные лица не вправе присвоить власть в государстве.

 

Статья 4. В Туркменистане наивысшей ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти.

Государство ответственно перед каждым гражданином и обеспечивает создание условий для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство, свободу, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина.

Каждый гражданин ответственен перед государством за исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией и законами.

 

Статья 5. Туркменистан является государством, гарантирующим социальную защищённость каждого человека.

 

Статья 6. Государственная власть в Туркменистане делится на законодательную, исполнительную и судебную власти, они действуют самостоятельно, уравновешивая друг друга.

 

Статья 61. Халк Маслахаты Туркменистана является высшим представительным органом, представляющим интересы народа Туркменистана, порядок образования и полномочия которого определяются конституционным законом.

 

Статья 7. В Туркменистане признаётся и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.

 

Статья 8. В Туркменистане установлено верховенство закона.

Государство, все его органы и должностные лица связаны правом и конституционным строем.

Конституция Туркменистана является Основным Законом государства. Закреплённые в ней нормы и положения имеют прямое действие. Законы и иные правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридической силы.

Нормативные правовые акты публикуются в государственных средствах массовой информации или доводятся до всеобщего сведения иным способом, предусмотренным  законом.

Нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы человека и гражданина, не доведённые до всеобщего сведения, являются недействующими с момента их принятия.

 

Статья 9. Туркменистан, являясь полноправным субъектом мирового сообщества, придерживается во внешней политике принципов постоянного нейтралитета, невмешательства во внутренние дела других стран, отказа от применения силы и участия в военных блоках и союзах, содействия развитию мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений со странами региона и всеми государствами мира.

Туркменистан признаёт приоритет общепризнанных норм международного права.

 

Статья 10. Туркменистан имеет своё гражданство. Гражданство приобретается, сохраняется и прекращается в соответствии с законом.

За гражданином Туркменистана не признаётся гражданство другого государства.

Никто не может быть лишён гражданства или права изменить гражданство. Гражданин Туркменистана не может быть выдан другому государству, изгнан за пределы Туркменистана или ограничен в праве вернуться на Родину.

Гражданам Туркменистана гарантируются защита и покровительство государства как на территории Туркменистана, так и за её пределами.

 

Статья 11. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами, исполняют обязанности так же, как и граждане Туркменистана, в соответствии с законами и международными договорами Туркменистана.

Туркменистан в соответствии с общепризнанными нормами международного права в установленном законом порядке предоставляет убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства.

 

Статья 12. Собственность неприкосновенна. Туркменистан признаёт право частной собственности на землю, средства производства, иные материальные и интеллектуальные ценности. Они могут принадлежать также объединениям граждан и государству. Законом устанавливаются объекты, являющиеся исключительной собственностью государства.

Государство гарантирует равную защиту всех форм собственности и создаёт равные условия для их развития.

Конфискация собственности не допускается, за исключением собственности, приобретённой способом, запрещённым законом.

Принудительное возмездное изъятие собственности допускается лишь в случаях, предусмотренных законом.

 

Статья 13. Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает устойчивое развитие во благо всего народа.

 

Статья 14. Земля и недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные богатства являются общенациональным богатством Туркменистана, охраняются государством и подлежат рациональному использованию.

 

Статья 15. Государство ответственно за сохранность национального исторического, культурного и природного наследия, окружающей среды, обеспечение равенства между социальными и национальными общностями.

Государство поощряет научное, техническое и художественное творчество, распространение его позитивных результатов.

Государство содействует развитию международного сотрудничества в области  культуры, образования, спорта и туризма.

 

Статья 16. Государство содействует развитию науки, техники и технологий, а также поддерживает международное сотрудничество в этих направлениях.

Научно-техническая политика государства проводится в интересах общества и каждого человека.

Государство содействует внедрению в производство достижений науки и техники.  

 

Статья 17. В Туркменистане признаются политическое многообразие и многопартийность.

Государство обеспечивает необходимые условия для развития гражданского общества. Общественные объединения равны перед законом.

 

Статья 18. Государство гарантирует свободу религий и вероисповедания, их равенство перед законом. Религиозные организации отделены от государства, не допускается их вмешательство в государственные дела и выполнение ими государственных функций.

Система образования государства отделена от религиозных организаций и носит светский характер.

 

Статья 19. Идеология политических партий, религиозных организаций, общественных объединений и иных структур не может носить обязательный характер для граждан.

 

Статья 20. Для защиты государственного суверенитета и безопасности Туркменистан имеет свои Вооружённые Силы.

 

Статья 21. Государственным языком Туркменистана является туркменский язык. Всем гражданам Туркменистана гарантируется право пользования родным языком.

 

Статья 22. Символами Туркменистана как суверенного государства являются его Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн. Описание государственных символов и порядок их использования определяются законом.

 

Статья 23. Территория Туркменистана подразделяется на велаяты, этрапы, города и другие административно-территориальные единицы. Порядок образования и изменения административно-территориальных единиц определяется законом.

 

Статья 24. Столицей Туркменистана является город Ашхабад.

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 25. В Туркменистане права и свободы человека и гражданина признаются в соответствии с общепризнанными нормами международного права и гарантируются настоящей Конституцией и законами.

 

Статья 26. Права и свободы человека неприкосновенны и неотчуждаемы.

Никто не вправе ограничить права и свободы человека иначе как в соответствии с Конституцией и законами.

Перечисление в Конституции и законах определённых прав и свобод человека и гражданина не может быть использовано для отрицания или умаления других их прав и свобод.

 

Статья 27. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

 

Статья 28. Туркменистан гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, а также равенство человека и гражданина перед законом и судом независимо от национальности, цвета кожи, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений или иных обстоятельств.

 

Статья 29. Мужчина и женщина в Туркменистане имеют равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации.

Нарушение равноправия по признаку пола влечёт ответственность, установленную законом.

 

Статья 30. Осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц, а также нормы морали, требования закона, общественного порядка, причинять ущерб национальной безопасности.

 

Статья 31. Каждый человек имеет право на защиту чести и достоинства.

Ничто не может быть основанием для унижения достоинства личности.

 

Статья 32. Каждый человек имеет право на жизнь и свободу её осуществления. Никто не может быть лишён права на жизнь. Право каждого человека на свободную жизнь охраняется государством на основании закона.

Смертная казнь в Туркменистане отменена.

 

Статья 33. Человек не может быть осуждён или подвергнут наказанию иначе как в точном соответствии с законом.

Никто не может подвергаться пыткам, применению насилия, жестокому, бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским, научным или иным опытам.

Человек может быть арестован лишь при наличии точно указанных в законе оснований по постановлению суда или с санкции прокурора. В случаях, не терпящих отлагательства и точно указанных в законе, уполномоченные на то государственные органы вправе временно задерживать человека.

 

Статья 34. Каждый человек считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана на основании закона и установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Никто не обязан доказывать свою невиновность.

Возникшие сомнения в виновности, которые не могут быть устранены, решаются в пользу обвиняемого.

 

Статья 35. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Человек может быть подвергнут уголовному наказанию лишь в случае признания его виновным и осуждения судом в порядке, установленном законом.

 

Статья 36. Никто не может быть подвергнут повторному уголовному преследованию и осуждён за одно и то же  преступление.

 

Статья 37. Каждый человек имеет право на неприкосновенность личной жизни, личную и семейную тайну и защиту их от произвольного вмешательства, а равно от нарушений правил сохранения тайны корреспонденции, телефонных переговоров и других сообщений.

 

Статья 38. Сбор, хранение, использование и распространение информации о личной жизни человека без его согласия не допускаются.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому человеку возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

 

Статья 39. Каждый гражданин имеет право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Туркменистана.

Ограничения въезда на отдельные территории, передвижения по этим территориям могут устанавливаться только на основании закона.

 

Статья 40. Семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

Мужчина и женщина по достижении брачного возраста имеют право по взаимному согласию вступить в брак и создать семью. Супруги в семейных отношениях равноправны.

Родители или заменяющие их лица имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии, обучении, готовить их к труду, прививать им культуру уважения к законам, историческим и национальным традициям.

Совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях, оказывать им помощь.

Государство создаёт условия для осуществления прав и свобод молодёжи и содействует её всестороннему развитию.

 

Статья 41. Каждый человек самостоятельно определяет своё отношение к религии, вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных обрядов.

 

Статья 42. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать своё мнение, а равно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом.

Никто не может быть принуждён к выражению своего мнения и убеждения или к отказу от них.

Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, не запрещённым законом, за исключением содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну.

 

Статья 43. Гражданам гарантируется свобода собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий в порядке, установленном законом.

 

Статья 44. Граждане вправе создавать политические партии и иные общественные объединения, действующие в пределах Конституции и законов.

 

Запрещаются создание и деятельность политических партий и иных общественных объединений, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя, допускающих насилие в своей деятельности, выступающих против конституционных прав и свобод граждан, пропагандирующих войну, вражду по признаку цвета кожи, национальную, религиозную вражду, посягающих на здоровье и нравственность народа, а также политических партий по национальному или религиозному признакам.

 

Статья 45. Граждане Туркменистана имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих свободно избранных представителей.

 

Статья 46. Граждане Туркменистана имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Граждане Туркменистана в соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой имеют равное право на доступ к государственной службе.

Граждане Туркменистана имеют право на участие в осуществлении правосудия.

 

Статья 47. Каждый человек имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, не запрещённой законом.

 

Статья 48. Право частной собственности охраняется законом.

Каждый человек вправе иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Право наследования гарантируется.

 

Статья 49. Каждый человек имеет право на труд, выбор профессии, рода занятий и места работы по своему усмотрению, здоровые и безопасные условия труда.

Принудительный труд и худшие формы детского труда запрещаются.

 

Лица, работающие по найму, имеют право на вознаграждение, соответствующее количеству и качеству труда. Размер этого вознаграждения не может быть менее размера минимальной заработной платы, установленного государством.

 

Статья 50. Каждый человек имеет право на отдых, которое выражается в установлении рабочей недели ограниченной продолжительности, предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха.

Государство создаёт для человека благоприятные условия отдыха и использования свободного времени.

 

Статья 51. Каждый гражданин имеет право на жильё и  поддержку государства в получении или приобретении благоустроенного жилого помещения и в строительстве индивидуального жилого дома.

Жилище неприкосновенно. Никто не имеет права войти в жилище или иным образом нарушить неприкосновенность жилища против воли проживающих в нём лиц либо без законных оснований. Человек имеет право на защиту своего жилища от посягательств.

Никто не может быть лишён жилища иначе как по основаниям, установленным законом.

 

Статья 52. Каждый человек имеет право на охрану здоровья, включая бесплатное пользование услугами государственных учреждений здравоохранения.

Платное медицинское и нетрадиционное медицинское обслуживание допускается на основаниях и в порядке, которые установлены законом.

 

Статья 53. Каждый человек имеет право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и возмещение вреда, причинённого здоровью и имуществу в результате нарушения экологического законодательства или стихийных бедствий.

Государство контролирует рациональное использование природных богатств в целях защиты и обеспечения здоровых условий жизни населения, охраны и сохранения стабильного состояния  окружающей среды.

Каждый человек обязан защищать природу, бережно относиться к окружающей среде и природным богатствам.

 

Статья 54. Граждане имеют право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы и по иным законным основаниям.

Молодым семьям, многодетным семьям, детям, лишившимся родителей, ветеранам и лицам, утратившим здоровье при защите государственных или общественных интересов, предоставляются дополнительные поддержка и льготы из государственных и общественных средств.

 

Статья 55. Каждый человек имеет право на образование.

Общее среднее образование обязательно, каждый человек вправе получить его в государственных образовательных учреждениях бесплатно.

Государство обеспечивает доступность профессионального образования для каждого человека в соответствии с его способностями.

Осуществление платной образовательной деятельности  допускается на основаниях и в порядке, которые установлены законом.

Для всех образовательных учреждений устанавливаются обязательные государственные образовательные стандарты.

 

Статья 56. Каждый человек имеет право на участие в культурной жизни, свободу художественного, научного и технического творчества. Авторские права и интересы человека в научном, техническом творчестве, а также художественной, литературной и культурной деятельности охраняются законом.

Государство содействует развитию науки, культуры, искусства, народного творчества, спорта и туризма.

 

Статья 57. Каждый человек, проживающий или временно находящийся на территории Туркменистана, обязан соблюдать Конституцию и законы Туркменистана, уважать национальные традиции, историческое, культурное и природное наследие.

 

Статья 58. Защита Туркменистана – священный долг каждого гражданина. Для граждан Туркменистана - мужчин установлена всеобщая воинская обязанность.

 

Статья 59. Каждый человек обязан платить налоги и осуществлять иные платежи в порядке и размерах, которые установлены законом.

 

Статья 60. Каждому гарантируются судебная защита чести и достоинства, а также права и свободы, предусмотренные Конституцией и законами.

Каждый человек имеет право обжаловать в суд решения и действия государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц.

 

Статья 61. Каждый человек имеет право требовать возмещение в судебном порядке материального или морального ущерба, причинённого ему незаконными действиями государственных органов, иных организаций, их работников, а также отдельных лиц.

 

Статья 62. Человек не может быть принуждён к даче показаний и объяснений против самого себя и близких родственников.

Доказательства, полученные в результате психического или физического воздействия, а также иными незаконными методами, юридической силы не имеют.

 

Статья 63. Каждому человеку государство гарантирует право на получение юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь предоставляется бесплатно.

 

Статья 64. Закон, ухудшающий положение гражданина, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за действия, которые в момент их совершения не признавались правонарушением.

 

Статья 65. Осуществление отдельных прав и свобод граждан, предусмотренных настоящей Конституцией, может быть ограничено только в условиях режима чрезвычайного или военного положения в порядке и пределах, которые установлены Конституцией и законами.

 

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 66. Высшую государственную власть в Туркменистане осуществляют Президент Туркменистана, Меджлис Туркменистана, Кабинет Министров Туркменистана и  Верховный суд Туркменистана.

 

Статья 67. Государственная власть на местах осуществляется местными представительными и исполнительными органами в порядке, установленном Конституцией и законами Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 68. Президент Туркменистана является главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом Туркменистана, выступает гарантом государственной независимости и статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, его территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина и выполнения международных обязательств.

 

Статья 69. Президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

 

Статья 70. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

Порядок избрания Президента Туркменистана и вступления его в должность определяется законом.

 

Статья 71. Президент Туркменистана:

1) проводит в жизнь Конституцию и законы;

2) руководит осуществлением внешней политики, представляет Туркменистан в отношениях с другими государствами, ведёт переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает послов и других дипломатических представителей Туркменистана в иностранных государствах, при межгосударственных и международных организациях, принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических представителей иностранных государств;

3) формирует Аппарат Президента Туркменистана;

4) является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Туркменистана, отдаёт распоряжения о всеобщей или частичной мобилизации, приведении в состояние боевой готовности и применении Вооружённых Сил;

5) утверждает военную доктрину Туркменистана;

6) назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований Туркменистана;

7) формирует и возглавляет Государственный совет безопасности Туркменистана;

8) утверждает основные направления внутренней и внешней политики государства и программы политического, экономического, социального и культурного развития страны;

9) представляет на рассмотрение и утверждение Меджлиса Государственный бюджет Туркменистана и отчёт о его исполнении;

10) подписывает законы, в случае несогласия вправе не позднее чем в двухнедельный срок, используя право отлагательного вето, возвратить закон со своими возражениями в Меджлис для повторного обсуждения и голосования. Если Меджлис не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов подтвердит ранее принятое им решение, Президент Туркменистана подписывает закон. Президент Туркменистана не обладает правом отлагательного вето в отношении законов о принятии Конституции,  внесении в неё изменений и дополнений;

11) обращается с ежегодными посланиями к народу и Меджлису Туркменистана о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства;

12) образует Центральную комиссию по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, вносит изменения в её состав;

13) назначает дату проведения референдумов, вправе досрочно созвать сессию Меджлиса Туркменистана;

14) решает вопросы о приёме в гражданство, восстановлении в гражданстве Туркменистана, выходе из гражданства и утрате гражданства, а также предоставления убежища;

15) награждает государственными наградами Туркменистана, присваивает воинские звания и  иные государственные звания;

16) с согласия Меджлиса Туркменистана назначает на должность и освобождает от должности Председателя Верховного суда Туркменистана, Генерального прокурора Туркменистана, Министра внутренних дел Туркменистана, Министра адалат Туркменистана;

17) вносит предложение в Меджлис Туркменистана об избрании Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане;

18) осуществляет помилование и амнистию;

19) вводит режим чрезвычайного и военного положения;

20) решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции Конституцией и законами.

 

Статья 72. Президент Туркменистана издаёт указы, постановления и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Туркменистана.

 

Статья 73. Президент Туркменистана не может быть депутатом Меджлиса.

 

Статья74. Президент Туркменистана обладает правом неприкосновенности. Его честь и достоинство охраняются законом.

Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Туркменистана и его семьи осуществляются за счёт государства.

 

Статья 75. Президент Туркменистана может быть досрочно освобождён от должности при невозможности выполнения им своих обязанностей по болезни. Меджлис на основании заключения создаваемой им независимой медицинской комиссии принимает решение о досрочном освобождении Президента Туркменистана от должности. Такое решение принимается большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов Меджлиса.

В случае нарушения Президентом Туркменистана Конституции и законов Меджлис Туркменистана может выразить недоверие Президенту Туркменистана. Вопрос о выражении недоверия Президенту Туркменистана может быть рассмотрен по требованию не менее чем двух третей от общего числа депутатов Меджлиса. Решение о выражении недоверия Президенту Туркменистана принимается большинством не менее чем в три четверти голосов от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана. Вопрос о смещении Президента Туркменистана с должности выносится на всенародный референдум.

 

Статья 76. Президент Туркменистана не вправе передавать исполнение своих полномочий другим государственным органам или должностным лицам, за исключением полномочий, предусмотренных пунктами 2, 15, 18 статьи 71 Конституции, которые могут передаваться Председателю Меджлиса.

Если Президент Туркменистана по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, впредь до избрания Президента его полномочия переходят к Председателю Меджлиса Туркменистана. Выборы Президента Туркменистана в этом случае должны быть проведены не позднее шестидесяти дней со дня перехода его полномочий к Председателю Меджлиса Туркменистана.

Лицо, исполняющее обязанности Президента Туркменистана, не может быть выдвинуто кандидатом на пост Президента.

В этот период не могут быть внесены изменения в Конституцию Туркменистана.

 

ГЛАВА III. МЕДЖЛИС ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 77. Меджлис (Парламент) Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

 

Статья 78. Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

 

Статья 79. Меджлис может быть досрочно распущен в следующих случаях:

1) на основании решения всенародного референдума;

2) на основании постановления Меджлиса, принятого большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов (самороспуск);

3) Президентом Туркменистана в случае несформирования в течение шести месяцев руководящего состава Меджлиса.

 

Статья 80. Меджлис самостоятельно устанавливает полномочия депутатов, избирает из их числа Председателя Меджлиса, его заместителя, формирует комитеты и комиссии.

Депутаты Меджлиса прежнего созыва сохраняют свои полномочия до открытия первой сессии Меджлиса нового созыва.

 

Статья 81. Меджлис:

1) принимает Конституцию и законы, вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль над их исполнением и их толкование;

2) рассматривает вопрос об одобрении программы деятельности Кабинета Министров;

3) рассматривает вопросы об утверждении Государственного бюджета  Туркменистана и отчёта о его исполнении;

4) рассматривает основные направления внутренней и внешней политики государства и программы политического, экономического, социального и культурного развития страны;

5) решает вопросы о проведении всенародных референдумов;

6) назначает выборы Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов халкмаслахаты и Генгешей;

7) рассматривает по предложению Президента Туркменистана вопросы о назначении на должность и освобождении от должности  Председателя Верховного суда Туркменистана, Генерального прокурора Туркменистана, Министра внутренних дел Туркменистана, Министра адалат Туркменистана;

8) по предложению Президента Туркменистана избирает Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане;

9) учреждает государственные награды, награждает Президента Туркменистана государственными наградами, присваивает ему воинские звания и иные государственные звания;

10) определяет соответствие Конституции нормативных правовых актов органов государственной власти;

11) ратифицирует и денонсирует международные договоры;

12) решает вопросы изменения Государственной границы и административно-территориального деления Туркменистана;

13) рассматривает вопросы мира и безопасности;

14) решает иные вопросы, отнесённые Конституцией и законами к компетенции Меджлиса.

 

Статья 82. Меджлис может передавать право издавать законы по отдельным вопросам Президенту Туркменистана с обязательным последующим рассмотрением Меджлисом вопроса об их утверждении.

Меджлис не может никому передавать право издавать законы по вопросам:

1) принятия и изменения Конституции;

2) уголовного и административного законодательства;

3) судопроизводства.

 

Статья 83. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Туркменистана, депутатам Меджлиса Туркменистана, Кабинету Министров Туркменистана и Верховному суду Туркменистана.

 

Статья 84. Депутат Меджлиса обладает правом запроса, а также устных и письменных вопросов к Кабинету Министров, министрам, руководителям других государственных органов.

 

Статья 85. Государство гарантирует каждому депутату Меджлиса создание всех условий для беспрепятственного и эффективного осуществления его полномочий, защиту его прав и свобод, жизни, чести и достоинства, а также личную неприкосновенность.

 

Статья 86. Депутат может быть лишён депутатских полномочий только Меджлисом. Решение по этому вопросу принимается большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов Меджлиса.

 

Депутат не может быть привлечён к административной и уголовной ответственности, арестован или иным образом ограничен в свободе без согласия Меджлиса.

 

Статья 87. Депутат Меджлиса не может одновременно занимать должность члена Кабинета Министров, хякима, арчына, судьи, прокурора.

 

Статья 88. Председатель Меджлиса избирается тайным голосованием. Он подотчётен Меджлису и может быть освобождён от должности по решению Меджлиса, принятому большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа депутатов.

Заместитель Председателя Меджлиса избирается открытым голосованием, выполняет по поручению Председателя его отдельные функции, исполняет обязанности Председателя Меджлиса в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.

 

Статья 89. Президиум Меджлиса осуществляет организацию деятельности Меджлиса Туркменистана.

В состав Президиума входят Председатель Меджлиса Туркменистана, его заместитель, председатели комитетов и комиссий.

 

Статья 90. Порядок деятельности Меджлиса, его Президиума, комитетов и комиссий, депутатов, их функции и полномочия определяются законом.

 

ГЛАВА IV. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 91. Кабинет Министров (Правительство) Туркменистана является исполнительным и распорядительным органом. Председателем Кабинета Министров Туркменистана является Президент Туркменистана.

 

Статья 92. В состав Кабинета Министров входят заместители Председателя Кабинета Министров, министры. Президентом Туркменистана в состав Кабинета Министров могут вводиться другие лица, являющиеся руководителями центральных органов исполнительной власти.

Кабинет Министров формируется Президентом Туркменистана в течение месяца со дня вступления его в должность и слагает полномочия перед вновь избранным Президентом.

 

Статья 93. Заседания Кабинета Министров ведёт Президент Туркменистана либо по его поручению один из заместителей Председателя Кабинета Министров.

Кабинет Министров в пределах своей компетенции принимает постановления и издаёт распоряжения, обязательные для исполнения.

 

Статья 94. Кабинет Министров:

1) организует исполнение законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана и Меджлиса Туркменистана;

2) осуществляет меры по обеспечению и защите прав и свобод граждан, охране собственности, общественного порядка и национальной безопасности;

3) разрабатывает и вносит на рассмотрение Меджлиса предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики государства, программы политического, экономического, социального и культурного развития страны;

4) осуществляет государственное управление экономическим, социальным и культурным развитием;

5) организует управление государственными предприятиями, учреждениями и организациями;

6) обеспечивает рациональное использование и охрану природных богатств;

7) принимает меры по укреплению денежной и кредитной системы;

8) образует в случае необходимости комитеты, главные управления и другие ведомства при Кабинете Министров;

9) осуществляет внешнеэкономическую деятельность, обеспечивает развитие культурных и иных связей с иностранными государствами;

10) руководит деятельностью правительственных учреждений, государственных предприятий и организаций; вправе отменять правовые акты министерств и ведомств, а также местных органов исполнительной власти;

11) решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции Конституцией, законами и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 95. Полномочия Кабинета Министров, порядок его деятельности, отношения с другими государственными органами определяются законом.

 

ГЛАВА V. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

 

Статья 96. Судебная власть в Туркменистане принадлежит только судам.

Судебная власть предназначена для защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом государственных и общественных интересов.

 

Статья 97. Судебная власть осуществляется Верховным судом Туркменистана и другими судами, предусмотренными законом.

Создание чрезвычайных судов и иных структур, наделённых полномочиями суда, не допускается.

 

Статья 98. Судьи независимы, они подчиняются только Конституции и закону. Вмешательство в деятельность судей с чьей бы то ни было стороны недопустимо и влечёт ответственность, установленную законом.

 

Статья 99. Неприкосновенность судей гарантируется законом.

 

Статья 100. Судьи назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана. Порядок назначения судей на должность и их освобождения от должности определяется законом.

 

Статья 101. Судьи не могут занимать какую-либо другую оплачиваемую должность, кроме преподавательской, творческой и научно-исследовательской деятельности.

 

Статья 102. Дела в судах рассматриваются коллегиально, а в случаях, предусмотренных законом, – единолично судьёй.

 

Статья 103. Разбирательство дел в судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных законом, с соблюдением всех правил судопроизводства.

Судопроизводство осуществляется на основе равенства и состязательности сторон.

 

Статья 104. Судопроизводство ведётся на государственном языке. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право ознакомления с материалами дела, участия в судебных действиях с помощью переводчика, а также право выступать на заседании суда на родном языке.

 

Статья 105. Стороны имеют право на обжалование решений, приговоров и иных постановлений судов Туркменистана.

 

Статья 106. Решения, приговоры и иные постановления судов обязательны для исполнения на территории Туркменистана.

 

Статья 107. Право на получение юридической помощи гарантируется на любой стадии судопроизводства.

Предоставление юридической помощи осуществляется адвокатами и другими физическими и юридическими лицами, имеющими право на оказание такой помощи.

 

Статья 108. Компетенция, порядок образования и деятельности судов определяются законом.

 

ГЛАВА VI. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

 

Статья 109. В велаятах, этрапах и городах в порядке, установленном законом, образуются местные представительные органы – халк маслахаты, члены которых избираются гражданами Туркменистана, проживающими в соответствующих административно-территориальных единицах.

 

Статья 110.Халкмаслахаты на соответствующей территории:

1) участвует в организации выполнения программ экономического, социального и культурного развития;

2) утверждает местный бюджет  и отчёт о его исполнении;

3) оказывает содействие в соблюдении законности и охране общественного порядка, защите прав и законных интересов граждан;

4) заслушивает информацию руководителей местных исполнительных органов о деятельности, осуществляемой в области экономического, социального и культурного развития территории;

5) решает иные вопросы, отнесённые законодательством Туркменистана к компетенции халк маслахаты.

Постановления, принятые халк маслахаты, обязательны для исполнения на соответствующей территории.

Функции, полномочия и порядок деятельности халк маслахаты,  их членов определяются законом.

 

Статья 111. Исполнительную власть на местах осуществляют: в велаятах – хякимы велаятов, в этрапах – хякимы этрапов, в городах – хякимы городов.

 

Статья 112.Хякимы назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана и подотчётны ему.

 

Статья 113.Хякимы обеспечивают исполнение Конституции, законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана.

Хякимы в пределах их полномочий принимают постановления, обязательные для исполнения на подведомственной территории.

 

Статья 114. Функции, полномочия и порядок деятельности хякимов определяются законом.

 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Статья 115. Систему местного самоуправления образуют Генгеши и органы территориального общественного самоуправления.

Генгеши являются представительными органами, члены которых избираются гражданами Туркменистана, проживающими в соответствующих административно-территориальных единицах.

 

Статья 116.Генгеш на соответствующей территории:

1) определяет основные направления экономического, социального и культурного развития;

2) формирует и утверждает бюджет, составляет отчёт о его исполнении;

3) устанавливает налоги и сборы, порядок их взимания;

4) управляет принадлежащей ему собственностью;

5) определяет меры по рациональному использованию природных богатств и охране окружающей среды;

6) оказывает содействие в охране общественного порядка;

7) решает иные вопросы, отнесённые законом к компетенции Генгеша.

Решения Генгеша, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения на соответствующей территории.

Генгеши могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с выделением материальных и финансовых средств, необходимых для их осуществления. Реализация переданных полномочий контролируется государством.

 

Статья 117.Генгеш избирает из членов своего состава арчына, который руководит работой Генгеша и подотчётен ему.

Арчын обеспечивает выполнение решений Генгеша, актов органов государственной власти, а также решает иные вопросы местного значения.

 

Статья 118. Порядок образования и деятельности Генгешей и органов территориального общественного самоуправления, а также их взаимоотношения с органами государственной власти определяются законом.

 

РАЗДЕЛ V. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,

РЕФЕРЕНДУМ

 

Статья 119. Выборы Президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей проводятся на основе всеобщего и равного избирательного права. Право избирать имеют граждане Туркменистана, достигшие восемнадцатилетнего возраста, каждый избиратель имеет один голос.

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а также отбывающие наказание в местах лишения свободы. Ограничение избирательных прав граждан в других случаях является недопустимым и влечёт ответственность, установленную законом.

 

Статья 120. Депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший ко дню выборов двадцатипятилетнего возраста и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане.

Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты Меджлиса Туркменистана, в члены халк маслахаты и Генгешей, определяются законами Туркменистана.

 

Статья 121. Выборы являются прямыми и выборные лица избираются гражданами непосредственно.

 

Статья 122. Голосование на выборах является тайным, контроль за волеизъявлением избирателей в ходе голосования не допускается.

 

Статья 123. Право выдвижения кандидатов осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья124. Для решения важнейших вопросов государственной и общественной жизни могут проводиться всенародные и местные референдумы.

Решения, принятые в результате референдума, могут быть отменены или изменены только путём референдума.

 

Статья 125. Право принятия решения о проведении всенародного референдума принадлежит Меджлису Туркменистана по предложению не менее чем двух третей от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана либо по предложению не менее чем двухсот пятидесяти тысяч граждан, обладающих избирательным правом.

 

Статья 126. Право назначения местных референдумов принадлежит Генгешу по своей инициативе либо по предложению не менее одной четверти избирателей, проживающих на соответствующей территории.

 

Статья 127. Референдумы проводятся путём всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.

В референдумах участвуют граждане Туркменистана, обладающие избирательным правом.

 

Статья 128. Порядок проведения выборов и референдумов определяется законом. Выборы и референдумы не проводятся в период действия режима чрезвычайного и военного положения.

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОКУРАТУРА

 

Статья 129. Надзор за точным и единообразным соблюдением законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана возлагается на Генерального прокурора Туркменистана и подчинённых ему прокуроров.

Прокурор участвует в рассмотрении дел в судах на основаниях и в порядке, которые установлены законом.

 

Статья 130. Прокуратура осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности и расследованием уголовных дел.

 

Статья 131. Единой централизованной системой органов прокуратуры руководит Генеральный прокурор Туркменистана.

Порядок назначения на должность и освобождения от должности прокуроров определяется законом.

 

Статья 132. Генеральный прокурор Туркменистана и подчинённые ему прокуроры при осуществлении своих полномочий руководствуются только законом.

 

Статья 133. Компетенция, порядок образования и деятельности органов прокуратуры определяются законом.

 

РАЗДЕЛ VII. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

 

Статья 134. Экономика Туркменистана основывается на принципах рыночных отношений.

Государство поощряет и поддерживает предпринимательство, содействует развитию малого и среднего бизнеса.

 

Статья 135. Налоги, сборы и иные обязательные платежи государства, основания обязанностей по их уплате, система правовой защиты налогоплательщика устанавливаются законом.

 

Статья 136. Финансово-кредитная система Туркменистана включает в себя бюджетную систему, банковскую систему, финансовые учреждения, а также финансовые средства предприятий, организаций, учреждений и граждан Туркменистана.

В Туркменистане проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежная и кредитная политика.

 

Статья 137. Бюджетная система Туркменистана состоит из совокупности бюджетов всех уровней, являющихся составными частями Государственного бюджета Туркменистана.

Общие принципы формирования и функционирования бюджетной системы Туркменистана, а также основы бюджетной деятельности и межбюджетных отношений в Туркменистане определяются законом.

 

Статья 138. Банковская система Туркменистана включает в себя Центральный банк и кредитные учреждения Туркменистана.

Центральный банк Туркменистана обеспечивает проведение единой государственной денежно-кредитной политики, организацию наличного денежного обращения, функционирование расчётно-платёжной системы, защиту интересов кредиторов и вкладчиков кредитных учреждений, а также управление международными резервами Туркменистана и исполняет иные функции, предусмотренные законом.

 

Статья 139. Национальной денежной единицей Туркменистана является манат.

Оборот иностранной валюты на территории Туркменистана регулируется законом.

 

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 140. Законы, иные правовые акты государственных органов и должностных лиц принимаются на основе и в соответствии с Конституцией.

В случае расхождения положений, указанных в Конституции и законах, действуют положения Конституции.

 

Статья 141. Положения Конституции о государственном правлении в форме президентской республики не могут быть изменены.

 

Статья 142. Конституционный закон о принятии и изменении Конституции считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов Меджлиса Туркменистана или на всенародном референдуме – более половины граждан Туркменистана, участвовавших в нём.