Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 1, 5-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 150-VI Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagy, şeýle hem ýol işiniň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär.

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji bap. Esasy düzgünler

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) awtomobil ýoly– ulag infrastrukturasynyň bellenilen tizlikleri, düşýän agramlary we gabaralary bolan awtoulag serişdeleriniň hereket etmegi üçin niýetlenilen awtomobil ýoluna bölünip berlen zolagyň çäklerindäki meýdançalary özünde jemleýän obýekti.

Gurluş düzüm bölekleri, gorag we emeli ýol desgalary, abadanlaşdyryş düzüm bölekleri awtomobil ýolunyň we oňa bölünip berlen zolagyň çäklerindäki düzüm bölekleri bolup durýar. Ýol hyzmatlarynyň obýektleri, önümçilik obýektleri, ýola degişli ýaşaýyş jaýlary, şeýle hem awtomobil ýollarynyň abatlanylmagynyň ýerine ýetirilmegi, saklanylmagy we abatlygy üçin niýetlenilen başga ýola degişli desgalar awtomobil ýolunyň bölünip berlen zolagynyň çäkleriniň daşyndaky düzüm bölekleri bolup durýar;

2) awtomobil ýolunyň gurluş düzüm bölekleri –awtomobil ýolunyň ýer düşegi, ýol esasy we ýol örtügi;

3) awtomobil ýolunyň abadanlaşdyrylyş düzüm bölekleri –ýol belgileri, ýol germewleri, yşyklandyryjylar we ýol hereketini düzgünleşdirýän başga gurluşlar, dynç alyş ýerleri, duralga nokatlary, pyýada ýodalary, ýanýodalar, awtomobil ýoluny yşyklandyrmak üçin niýetlenilen obýektler, göz aýlaýyş meýdançalary,awtoulag serişdeleriniň agram we gabara gözegçilik nokatlary, töleg alynýan nokatlar, awtoulag serişdeleriniň duralgalary;

4) awtomobil ýolunyň bölünip berlen zolagy –awtomobil ýolunyň, onuň gurluş düzüm bölekleriniň, gorag we emeli ýol desgalarynyň, awtomobil ýolunyň abadanlaşdyryş düzüm bölekleriniň ýerleşdirilmegi üçin niýetlenilen ýer bölekleri;

5) awtomobil ýolunyň ýakasyndaky zolaklar – awtomobil ýolunyň bölünip berlen zolagynyň iki tarapynda ýanaşyk ýerleşen we çäklerinde onuň abatlygynyň, ýol hereketiniň howpsuzlygynyň talaplaryny üpjün etmek, şeýle hem awtomobil ýolunyň durkunyň täzelenilmeginiň, düýpli, aralyk we gündelik abatlanylmagynyň geçirilmegi, awtomobil ýolunyň saklanylmagy üçin şertleri döretmek maksady bilen, olaryň peýdalanylmagynyň aýratyn düzgüni bellenilýän ýer bölekleri;

6) awtomobil ýolunyň durkunyň täzelenilmegi –ýerine ýetirilen mahalynda awtomobil ýolunyň, onuň bölekleriniňparametrleriniň üýtgedilmegi amala aşyrylýan, awtomobil ýolunyň toparynyň üýtgemegine getirýän işleriň toplumy;

7) awtomobil ýolunyň düýpli abatlanylmagy – awtomobil ýolunyň gurluş düzüm bölekleriniň, gorag, emeli ýol desgalarynyň, abadanlaşdyryş düzüm bölekleriniň we (ýa-da) olaryň bölekleriniň çalşylmagy we (ýa-da) dikeldilmegi boýunça, ýerine ýetirilen mahalynda awtomobil ýolunyň ygtybarlylygynyň we howpsuzlygynyň gurluş we beýleki häsiýetnamalaryna täsir edýän işleriň toplumy;  

8) awtomobil ýolunyň aralyk abatlanylmagy–awtomobil ýolunyň ulanylyp könelen gatlagynyň dikeldilmegi boýunça işleriň toplumy, şol bir wagtyň özündeýol örtükleriniň, gorag, emeli ýol desgalarynyň, abadanlaşdyryş düzüm bölekleriniň we (ýa-da) olaryň bölekleriniň deformasiýasynyň we bozulmalarynyň ähli görnüşleriniň düzedilmegi;

9) awtomobil ýolunyň gündelik abatlanylmagy –awtomobil ýolunyň ulag-ulanylyş häsiýetnamalarynyň dikeldilmegi boýunça,ýerine ýetirilen mahalynda awtomobil ýolunyň ygtybarlylygynyň we howpsuzlygynyň gurluş we beýleki häsiýetnamalaryna täsir etmeýän  işleriň toplumy;

10) emeli ýol desgalary–tebigy we başga päsgelçilikleriň üstünden ulag serişdeleriniň we pyýadalaryň hereket etmegi üçin niýetlenilen desgalar. Esasy emeli ýol desgalaryna köprüler, ýol geçitleri, tonneller, estakadalar, ýerüsti we ýerasty pyýada geçelgeleri degişlidir;  

11) gorag ýol desgalary–agaç ekmegiň düzüm bölekleri, sile garşy desgalar we gardan goraýan desgalar şeýle hem çäge süýşmesinden goramak üçin niýetlenilen gurluşlar;

12) önümçilik obýektleri – awtomobil ýolunyň düýpli, aralyk we gündelik abatlanylmagynda ulanylýan desgalar, şeýle hem awtomobil ýollarynyň işlemegini we abatlygyny üpjün edýän ýol desgalary we toplumlary;

13) ýol işi –awtomobil ýollaryny, şol sanda gorag, emeli ýol desgalaryny, abadanlaşdyryş düzüm böleklerini taslamalaşdyrmak, gurmak, durkuny täzelemek, düýpli, aralyk we gündelik abatlamak, saklamak, şeýle hem ýol işiniň amala aşyrylmagy üçin zerur bolan gurluşyk materiallaryny, önümleri we gurluşlary öndürmek boýunça iş;

14) ýol hyzmatlarynyň obýektleri–binalar, gurluşlar, desgalar, ýol hereketiniň gatnaşyjylaryna barýan ýolunyň ugrunda hyzmat etmek üçin niýetlenilen başga obýektler. Ýangyç guýujy beketler, awtobeketler, awtomenziller, myhmanhanalar, kempingler, moteller, jemgyýetçilik iýmiti nokatlary, tehniki hyzmat beketleri, şeýle hemýanaşyk çäklerini abadanlaşdyrmak bilen, olaryň işlemegi üçin zerur bolan degişli obýektler (şol sanda awtoulag serişdeleriniň duralgalary)ýol hyzmatlarynyň esasy obýektlerine degişlidir.

 

2-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary we wezipeleri

 

1. Şular şu Kanunyň maksatlary bolup durýar:

1) awtomobil ýollarynyň işlemeginiň, awtomobil ýolundan peýdalanyjylaryň bähbitlerine ýol işiniň amala aşyrylmagynyň esaslaryny döretmek;

2) awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagynyň we ýol işiniň amala aşyrylmagynyň çygrynda iň täze tehnologiýalaryň we standartlaryň ornaşdyrylmagyna ýardam etmek;

3) awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagynyň we ýol işiniň amala aşyrylmagynyň çygrynda maýa goýum ýagdaýyny gowulandyrmak.

2. Şular şu Kanunyň wezipeleri bolup durýar:

1) awtomobil ýollaryny ösdürmek, olaryň ulag-ulanylyş häsiýetnamalaryny gowulandyrmak;

2) ýol işiniň amala aşyrylmagynyň çygrynda netijeliligi we päk ýürekli  bäsleşigi üpjün etmek;

3) awtomobil ýollaryny halkara ulag ulgamyna birleşdirmek.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň awtomobil ýollary we ýol işi hakynda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň awtomobil ýollary we ýol işi hakynda kanunçylygyTürkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

4-nji madda. Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda döwlet syýasaty

 

Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda döwlet syýasaty şu aşakdakylaryň üpjün edilmegine gönükdirilendir:

1) awtomobil ýollarynda howpsuzlygyň, adamlaryň janynyň we saglygynyň goralmagynyň;

2) awtomobil ýollary peýdalanylan mahalynda fiziki we ýuridik şahslaryň deňliginiň;

3) ýol işi amala aşyrylan mahalynda ýuridik şahslaryň we ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň-hususy telekeçileriň deňliginiň;

4) ulag infrastrukturasynyň kämilleşdirilmeginiň.

 

5-nji madda. Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda standartlaşdyrmak we ölçegleriň bitewiliginiň üpjün edilmegi

 

Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda standartlaşdyrmak we ölçegleriň bitewiliginiň üpjün edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

2-nji bap.Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda döwlet

tarapyndan düzgünleşdirmek we dolandyrmak

 

6-njy madda. Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi we dolandyrmagy amala aşyrýan edaralar

 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi (mundan beýläk - ygtyýarly edara) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi we dolandyrmagyamala aşyrýan edaralar bolup durýarlar.

2. Awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda döwlet tarapyndan dolandyrmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ygtyýarly edara, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryamala aşyrýarlar.

 

7-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny çykarýar;

3) şulary tassyklaýar:

a) Awtomobil ýollaryny ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny;

b) Awtomobil ýollarynyň ýeke-täk döwlet sanawynyň düzülmeginiň we ýöredilmeginiň düzgünlerini;

ç) Ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmeginiň ýa-da bes edilmeginiň tertibini;

d) Uly gabaraly we agyr ýükli ulag serişdeleriniňawtomobil ýollary boýunça ýöremeginiň tertibini;

3-nji bendiň «e» kiçi bendi Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 150-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

ä) Awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagynyň düzgünlerini;

f) Awtomobil ýollaryna kybaplaşdyryş san belgileriniň berilmeginiň düzgünlerini;

g) Аwtomobil ýolunyň ýakasyndaky zolaklaryň bellenilmeginiň we ulanylmagynyň düzgünlerini;

4) döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň awtomobil ýollary we ýol işiçygryndaky işini utgaşdyrýar;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda öz ygtyýarlylygyna degişli edilen başga wezipeleri amala aşyrýar.

 

8-nji madda. Ygtyýarly edaranyň ygtyýarlylygy

 

Ýgtyýarly edara:

1) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;

2) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

3-nji, 4-nji, 5-nji bentleri Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 150-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

6) şulary işläp düzýär:

a) Awtomobil ýollaryny ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny;

b) Awtomobil ýollarynyň ýeke-täk döwlet sanawynyň düzülmeginiň we ýöredilmeginiň düzgünlerini;

ç) Ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmeginiň ýa-da bes edilmeginiň tertibini;

d) Uly gabaraly we agyr ýükli ulag  serişdeleriniňawtomobil ýollary boýunça ýöremeginiň tertibini;

6-njy bendiň «e» kiçi bendi Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 150-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

ä) Awtomobil ýollaryny peýdalanmagyň düzgünlerini;

f) Awtomobil ýollaryna kybaplaşdyryş san belgileriniň berilmeginiň düzgünlerini;

g) Awtomobil ýolunyň ýakasyndaky zolaklaryň bellenilmeginiň we ulanylmagynyň düzgünlerini;

7) Awtomobil ýollaryny abatlamagyň geçirilmeginiň we saklanylmagynyň tehniki düzgünlerini tassyklaýar;

8) döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda bilelikde hereket edýär;

9) ýol işiçygrynda ygtyýarlylandyrmagy amala aşyrýar;

10) welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň garamagyndaky awtomobil ýollaryna kybaplaşdyryş san belgilerini berýär;

11) Awtomobil ýollarynyň ýeke-täk döwlet sanawyny ýöredýär;

12) halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar we awtomobil ýollary we ýol işiçygryndaky halkara we döwletara gatnaşyklarynda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik edýär;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda öz ygtyýarlylygyna degişli edilen başga wezipeleri amala aşyrýar.

 

9-njy madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlylygy

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryşedaralary, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary:

1) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda ýeke-täk döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýarlar;

2) awtomobil ýollary we ýol işiçygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýärler;

3) öz garamagyndaky awtomobil ýollarynyň abat saklanylmagynyň üpjün edilmegine gözegçiligi amala aşyrýarlar;

4) öz garamagyndaky awtomobil ýollary taslamalaşdyrylýan, gurulýan, durky täzelenilýän, abatlanylýan we saklanylýan mahalynda standartlaşdyrmak boýunça kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplarynyň berjaý edilmegini üpjün edýärler;

5) öz garamagyndaky awtomobil ýollarynyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, düýpli, aralyk, gündelik abatlanylmagy we saklanylmagy boýunça işleriň guralmagyny amala aşyrýarlar;

6) öz garamagyndaky awtomobil ýollarynyň hasaba alynmagyny ýöredýärler, ygtyýarly edara olar barada maglumatlar we ýol işi boýunça hasabatlary berýärler;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda öz ygtyýarlylygyna degişli edilen başga wezipeleri amala aşyrýarlar.

 

II BÖLÜM.AWTOMOBIL ÝOLLARY

 

1-nji bap. Umumy düzgünler

 

10-njy madda. Awtomobil ýollarynyň toparlara bölünişi

 

1. Awtomobil ýollary özleriniň degişliligi boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky awtomobil ýollaryna bölünýärler.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň garamagyndaky awtomobil ýollary öz wezipe ähmiýetine görä, döwlet we ýerli ähmiýetli awtomobil ýollaryna bölünýärler.

Döwlet ähmiýetli awtomobil ýollaryna şu aşakdakylary birleşdirýän awtomobil ýollary degişlidirler:

1) welaýatlaryň we etraplaryň edara ediş merkezlerini öz aralarynda hem-de Türkmenistanyň paýtagty bilen;

2)iri ulag ulgamlaryny (deňiz we derýa portlary, howa menzilleri, demir ýol beketleri, awtomenziller), şeýle hem döwlet ähmiýetli ýörite obýektleri.

Ýerli ähmiýetli awtomobil ýollaryna şu aşakdakylary birleşdirýän awtomobil ýollary degişlidirler:

1) şäherçeleri,obalary öz aralarynda hem-de etraplaryň we welaýatlaryň edara ediş merkezleri bilen;

2) şäherçeleri, obalary we etraplaryň edara ediş merkezlerini döwlet ähmiýetli awtomobil ýollary bilen.

3. Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda döwlet we ýerli ähmiýetli awtomobil ýollary halkara awtomobil ýollarynyň sanawyna goşulyp bilner.

4. Şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň köçeleri we ýollary ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky awtomobil ýollaryna degişlidir.

5. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky awtomobil ýollaryna (mundan beýläk - pudak ýollary) olaryň we (ýa-da) olaryň kärhanalarynyň we guramalarynyň içki hojalyk işini üpjün etmek maksady bilen ulanýan ýollary degişlidir.

6. Awtomobil ýollary hereketiň ýygylygyna görä bäş topara bölünýärler. Awtomobil ýolunyň bir topara degişli edilmegi Gurluşyk kadalarynda we düzgünlerinde bellenilen tertibe laýyklykda awtomobil ýollarynyň ulag-ulanylyş häsiýetnamalaryna görä amala aşyrylýar.

 

11-nji madda. Awtomobil ýollaryna bolan eýeçilik

 

Türkmenistanda awtomobil ýollary döwlet eýeçiligine degişli bolup durýar.

 

2-nji bap. Awtomobil ýollarynyň ady, san belgisi we

dowamlylygynyň hasaplanylyşy

 

12-nji madda. Awtomobil ýolunyň kybaplaşdyryş san belgisi we ady

 

1. Awtomobil ýollarynyň kybaplaşdyryş san belgisi we ady bolmalydyr.

2. Awtomobil ýolunyň kybaplaşdyryş san belgisi maglumat beriji-görkeziji ýol belgilerinde we kartalarda görkezilýän elipbiýiň harpyndan we sanlardan ybarat bolup durýar.

3. Awtomobil ýolunyň ady Türkmenistanyň çägindäki ugruň başyndaky we ahyryndaky ilatly ýerleriň atlaryny, zerur bolan mahalynda bolsa - aralyklardaky ilatly ýerleriň atlaryny özünde jemleýär.

4. Awtomobil ýollaryna kybaplaşdyryş san belgileriniň berilmeginiň düzgünleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

13-nji madda. Awtomobil ýollarynyň ýeke-täk döwlet sanawy

 

1. Awtomobil ýollarynyň ýeke-täk döwlet sanawy döwlet maglumatlar serişdesini özünde jemleýär we onda awtomobil ýollary hakynda maglumatlar bardyr.

2. Awtomobil ýollarynyň ýeke-täk döwlet sanawynyň düzülmeginiň we ýöredilmeginiň düzgünleri, onda bar bolan maglumatlaryň berilmeginiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

14-nji madda. Awtomobil ýolunyň dowamlylygynyň hasaplanylmagy

 

1. Awtomobil ýolunyň dowamlylygy onuň başlanýan ýerindäki ilatly ýerden ahyryndaky ilatly ýere çenli ýa-da Türkmenistanyň Döwlet serhedine çenli hasaplanylýar.

2. Awtomobil ýolunyň ilatly ýeriň çägindäki dowamlylygy awtomobil ýolunyň merkezi oky boýunça onuň başlanýan nokadyndan ahyrky nokadyna çenli hasaplanylýar.

3. Awtomobil ýolunyň dowamlylygyny hasaplamagyň şertli başlangyç nokady we şertli ahyrky nokady diýlip şu aşakdakylar kabul edilýär:

1) Türkmenistanyň paýtagtyndan başlanýan awtomobil ýollary üçin - awtomobil ýollarynyň Türkmenistanyň paýtagtyndaky0-njykilometriniň belgisi;

2) ilatly ýerleri birleşdirýän awtomobil ýollary üçin - poçta aragatnaşygynyň, döwlet häkimiýet edarasynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň aýratyn duran binasyýa-da ilatly ýeriň merkezinde ýerleşýän başga bina ýa-da desga;

3) beýleki awtomobil ýollaryny öz aralarynda birleşdirýän ýa-da olara birikýänawtomobil ýoly üçin - awtomobil ýollarynyň kesişýän ýeri;

4) görkezilen obýektleri birleşdirýän awtomobil ýollary üçin - geografik, taryhy we beýleki obýektleriň çäkleri.

 

3-nji bap. Awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagy

 

15-nji madda. Awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagynyň düzgünleri

 

Ygtyýarly edara tarapyndan awtomobil ýollarynyň abatlygyny we ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan Awtomobil ýollarynyň peýdalanylmagynyň düzgünleri işlenilip düzülýär.

 

16-njy madda. Agyr agramly we uly gabaraly ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça ýöräni üçin ýygymlar

 

1. Umumy agramy, okuna düşýän güýji we gabaralary bellenilen ölçegden geçýän ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça hereketi diňe ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek çygryndaky degişli edara tarapyndan berilýän ýörite rugsatnama bolan mahalynda amala aşyrylýar.

2. Umumy agramy, okuna düşýän güýji we gabaralary bellenilen ölçegden geçýän ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça ýöräni üçin ýygymlar alynýar, olaryň tölenilmegi awtomobil ýollaryny peýdalanyjylary agyr agramly we uly gabaraly ulag serişdeleriniň awtomobil ýollaryndan ýörän mahalynda ýetirýän zyýanynyň (zeleliniň) öwezini tölemekden boşatmaýar.

3. Agyr agramly we uly gabaraly ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça ýöräni üçin ýygymlaryň alynmagyAgyr agramly we uly gabaraly ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça ýöremeginiň tertibine laýyklykda amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça ýöräni üçin töleg

 

1. Ulag serişdeleriniň hereketiniň ýokary tizlikli we howpsuz düzgünini üpjün edýän awtomobil ýollarynda, şol sanda emeli ýol desgalarynda şol ýollardan ýöreleni üçin töleg alnyp bilner.

2. Awtomobil ýoly, onuň bütin dowamynda ýa-da onuň aýry-aýry böleklerinde, şol sanda emeli ýol desgalary boýunça geçilýän böleklerinde tölegli bolup biler.

3. Degişli edaralaryň garamagyndaky tölegli awtomobil ýollary, olar tarapyndan ýuridik şahslara ýa-da ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslara-hususy telekeçilere Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ulanmak üçin berlip bilner.

4. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti awtomobil ýoly garamagynda durýan edara tarapyndan berlen tehniki-ykdysady esaslandyrma esasynda awtomobil ýolunyň, şol sanda emeli ýol desgasynyň tölegli ýollaryň toparyna degişli edilmegi hakynda kararkabul edýär.

 

18-nji madda. Ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmegi ýa-da bes edilmegi

 

1. Ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmegi ýa-da bes edilmegiabatlaýyş-gurluşyk işleri geçirilende, ýol hereketiniň howpsuzlygyna howp abanan halatlarynda geçirilip bilner.

2. Ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmegi ýa-da bes edilmegiTürkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylan tertipde amala aşyrylýar.

 

III BÖLÜM.ÝOL IŞI

 

1-nji bap. Umumy düzgünler

 

19-njy madda. Awtomobil ýollarynyň ösüşiniň meýilnamalaşdyrylmagy weýolişiniň amala aşyrylmagy

 

1. Awtomobil ýollarynyň ösüşiniň meýilnamalaşdyrylmagy Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyösdürmegiň meýilnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Döwlet we ýerli ähmiýetli awtomobil ýollary babatda ýol işi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky awtomobil ýollary babatda ýol işi ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Pudak ýollary babatda ýol işi degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

20-nji madda. Ýol işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

Ýol işiniň ygtyýarlylandyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ygtyýarly edara tarapyndan amala aşyrylýar.

 

21-nji madda. Ýol işiniň maliýeleşdirilmegi

 

1. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky awtomobil ýollary babatda ýol işiniň maliýeleşdirilmegi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

Ikinji bölegi Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 150-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

3. Pudak ýollary babatda ýol işiniň maliýeleşdirilmegi degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

4. Tölegli awtomobil ýollary babatda ýol işiniň maliýeleşdirilmegi öz garamagynda awtomobil ýollary bolan edaralaryň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

5. Şu maddanyň birinji-dördünji böleklerinde görkezilen awtomobil ýollary babatda ýol işiniň maliýeleşdirilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedikbaşga çeşmeleriň hasabyna hem amala aşyrylyp bilner.

 

2-nji bap. Awtomobil ýollarynyň taslamalaşdyrylmagy, gurluşygy, durkunyň täzelenilmegi, abatlanylmagy we saklanylmagy

 

22-nji madda. Awtomobil ýollarynyň gurluşygy, durkunyň täzelenilmegi üçin ýer bölekleriniň berilmegi

 

Awtomobil ýollarynyň gurluşygy, durkunyň täzelenilmegi üçin ýer bölekleriniň berilmegi Türkmenistanyň ýer hakyndaky kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

23-nji madda. Awtomobil ýoluna bölünip berilýän zolak

 

1. Awtomobil ýolunyň bölünip berilýän zolagynyň çäkleri onuň toparynyň göz öňünde tutulmagy bilen, awtomobil ýolunyň taslama resminamalary esasynda ýerleriň bölünip berilmegi boýunça bellenilen gurluşyk kadalaryna laýyklykda kesgitlenilýär.

2. Awtomobil ýolunyň bölünip berilýän zolagynyň çäklerinde, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlardan başga ýagdaýlarda, şulara rugsat berilmeýär:

1) awtomobil ýolunyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, abatlanylmagy, saklanylmagy, şeýle hem ýol hyzmatlary obýektleriniň ýerleşdirilmegi bilen baglanyşykly bolmadyk işleriň ýerine ýetirilmegine;

2) awtomobil ýoluna hyzmat edilmegi, onuň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, abatlanylmagy, saklanylmagy üçin niýetlenilmedik we ýol hyzmaty obýektlerine degişli bolmadyk binalaryň, desgalaryň we başga obýektleriň ýerleşdirilmegine;

3) agrotehniki işleriň ýerine ýetirilmegine, oturdylan nahallara zeper ýetirilmegine, bajaklaryň aýrylmagyna we gumuň çykarylmagyna, awtomobil ýolunyň bölünip berilýän zolagyny saklamak ýa-da awtomobil ýoluny abatlamak boýunça işler muňa degişli däldir.

4) Türkmenistanyň ýol hereketiniň howpsuzlygy çygryndaky kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryna laýyk gelmeýän mahabatlandyrma gurluşlarynyň oturdylmagyna;

5) ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýa-da ýol işiniň amala aşyrylmagyna degişli bolmadyk maglumat beriş germewleriniň we görkezijileriniň oturdylmagyna;

6) inženerçilik kommunikasiýalarynyň çekilmegine.

 

24-nji madda. Awtomobil ýollarynyň ýakasyndaky zolaklar

 

Awtomobil ýollary üçin ýol ýakasyndaky zolaklar bellenilýär, ilatly ýerlerde ýerleşýän awtomobil ýollary muňa degişli däldir. Awtomobil ýolunyň ýakasyndaky zolaklaryň bellenilmeginiň we ulanylmagynyň düzgünleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

25-nji madda. Awtomobil ýollarynyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, düýpli abatlanylmagy üçin taslama-çenlik resminamalary

 

1. Awtomobil ýollarynyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, düýpli abatlanylmagy üçin taslama-çenlik resminamalarynyň taýýarlanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde taslamalaşdyryş guramalary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Awtomobil ýollarynyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, düýpli abatlanylmagy üçin işlenip düzülen taslama-çenlik resminamalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet bilermenler seljerilmesine degişlidir.

 

26-njy madda. Awtomobil ýollarynyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi we abatlanylmagy

 

Awtomobil ýollarynyň gurulmagy, durkunyň täzelenilmegi, düýpli, aralyk, gündelik abatlanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

27-nji madda. Awtomobil ýollarynyň saklanylmagy

 

1. Awtomobil ýollarynyň saklanylmagy ulag serişdeleriniň awtomobil ýollary boýunça üznüksiz hereketini üpjün etmek, ýol hereketine howpsuz şertleri döretmek, awtomobil ýollarynyň abatlygyny üpjün etmek maksady bilen amala aşyrylýar.

Awtomobil ýollaryny saklamak diýlip awtomobil ýollaryny barlamak we anyklamak, ýollaryň örtüklerine, gyralaryna, eňňitlerine, desgalara we awtomobil ýolunyň bölünip berlen zolagyna yzygiderli gözegçilik edip durmak boýunça işleriň toplumynyň geçirilmegine düşünilýär.

2. Awtomobil ýollaryny barlamak we anyklamak awtomobil ýollarynyň ulag-ulanylyş görkezijileriniň bellenilen talaplara laýyk gelşine baha bermek, şeýle hem awtomobil ýollarynyň durkunyň täzelenilmeginiň, düýpli, aralyk we (ýa-da) gündelik abatlanylmagynyň geçirilmeginiň maksadalaýyklygyny esaslandyrmak we bu maksatlar üçin zerur bolan pul serişdeleriniň möçberleriniň kesgitlenilmegi üçin amala aşyrylýar.

3. Awtomobil ýollarynyň saklanylmagy Awtomobil ýollarynyň abatlanylmagynyň we saklanylmagynyň tehniki düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylýar.

 

28-nji madda. Awtomobil ýollarynyň ýol hyzmaty obýektleri bilen üpjün edilmegi

 

1. Awtomobil ýollarynyň gurluşygy we durkunyň täzelenilmegi taslamalaşdyrylan mahalynda awtomobil ýolunyň bölünip berlen zolagynyň çäklerinde ýol hyzmaty obýektleriniň ýerleşdirilmegi göz öňünde tutulmalydyr.

2. Ýol hyzmaty obýektleriniň ýerleşdirilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar. Ýol hyzmatynyň  obýektleri awtomobil ýolundaky görüşi ýaramazlaşdyrmaly däldir ýa-da ýol hereketiniň howpsuzlygyna başgaça täsir etmeli däldir.

 

IV BÖLÜM. AWTOMOBIL ÝOLLARYNY PEÝDALANYJYLARYŇ WE ÝOL EDARALARYNYŇHUKUKLARY WE BORÇLARY

 

1-nji bap. Awtomobil ýollaryny peýdalanyjylaryň esasy hukuklarywe borçlary

 

29-njy madda. Awtomobil ýollaryny peýdalanyjylaryň esasy hukuklary

 

Awtomobil ýollaryny peýdalanyjylaryň şulara hukuklary bardyr:

1) awtomobil ýoluny ýolagçylary gatnatmak, ýükleri daşamak üçin, şeýle hem öz zerurlyklary üçin peýdalanmaga;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ýol hereketiniň howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagy netijesinde olaryň janyna, saglygyna ýa-da emlägine ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň tölenilmegine;

3) awtomobil ýollary boýunça ulag serişdeleriniň ugurlary, hereket ediş şertleri we ulag serişdeleriniň hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmegi ýa-da bes edilmegi hakynda maglumatlary almaga.

 

30-njy madda. Awtomobil ýollaryny peýdalanyjylaryň esasy borçlary

 

1. Awtomobil ýollaryny peýdalanyjylar şulara borçludyrlar:

1) awtomobil ýolundan aýawly peýdalanmaga;

2) gurluşy we tehniki ýagdaýy standartlaşdyrmak boýunça kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyk gelýän ulag serişdelerini peýdalanmaga;

3) awtomobil ýollarynda arassaçylygy berjaý etmäge;

4) ýüze çykarylan ýol hereketiniň howpsuzlygyna päsgel berýän düzgün bozmalar hakynda ýol edaralaryna ýa-da ýol hereketiniň howpsuzlygy çygryndaky degişli edara habar bermäge;

5) özleriniň günäsi bilen awtomobil ýollaryna ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öwezini tölemäge;

6) awtomobil ýolunyň diňe ýörite bellenilen ýerlerinden mallaryny sürüp geçirmäge.

2. Awtomobil ýollaryny peýdalanyjylaryň, tekerlerinde awtomobil ýollarynyň gurluş düzüm böleklerine we abadanlaşdyrylyş düzüm böleklerine zyýan (zelel) ýetirýän çykytlary, dişleri, çişleri, zynjyrlary hem-de başga düzüm bölekleri we gurluşlary bolan ulag serişdelerini peýdalanmaga hukuklary ýokdur, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlar muňa degişli däldir.

 

2-nji bap. Ýol edaralarynyň esasy hukuklary we borçlary

 

31-nji madda. Ýol edaralarynyň esasy hukuklary

 

1. Ygtyýarly edaranyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň garamagyndaky ýol işini amala aşyrýan kärhanalar we guramalar ýol edaralary bolup durýarlar.

2.Ýol edaralarynyň şulara hukuklary bardyr:

1) abatlaýyş-gurluşyk işlerini geçirenlerinde Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen talaplara laýyklykda ol barada ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna we awtomobil ýollaryny peýdalanyjylara habar bermek bilen, ulag serişdeleriniň hereketini wagtlaýyn çäklendirmäge ýa-da bes etmäge;

2) öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde awtomobil ýollaryny peýdalanyjylar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda, şeýle hem Awtomobil ýollaryny peýdalanmagyň düzgünlerinde bellenilen talaplaryň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmaga.

3. Ýol edaralarynyň, ýol hereketiniň howpsuzlygy çygryndaky degişli edara bilen bilelikde awtomobil ýolunyň gurluş düzüm böleklerine zeper ýetirýän ýa-da abadanlaşdyrylyş düzüm böleklerini hapalaýan, ýa-da ýolda ýöremegi üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilýän ýörite rugsatnamasy bolmadyk agyr agramly we(ýa-da) uly gabaraly ulag serişdeleriniň awtomobil ýolunyň çäklerinden daşary çykarylmagyny talap etmäge hukuklary bardyr.

 

32-nji madda. Ýol edaralarynyň esasy borçlary

 

Ýol edaralary şulara borçludyrlar:

1) awtomobil ýollaryny peýdalanyjylara awtomobil ýollarynyň abatlanylmagynyň geçirilmeginiň möhletleri we aýlanyp baryp bolýan ýollar hakynda habar bermäge;

2) awtomobil ýollaryny peýdalanyjylara ýol hereketiniň howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagy netijesinde, olaryň janyna, saglygyna ýa-da emlägine ýetirilen zyýanyň (zeleliň) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde öwezini tölemäge;

3) ýollara ýanaşyk ýerleri we olara barýan ýollary tehniki taýdan abat we göwnejaý arassaçylykly ýagdaýda saklamaga, zir-zibilden, läbikden, çägeden, gardan arassalamaga;

4) awtomobil ýollarynyň bölünip berlen zolagynda görmegi kynlaşdyrýan we ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýaramazlaşdyrýan zatlaryň we gurluşlaryň üýşürilip goýulmagyna, şeýle hem awtomobil ýollarynda ulag serişdeleriniň tekerleriniň ýol örtügi bilen ilteşmeginiň gowşamagyna täsir edip biljek ýangyç we başga maddalaryň ulanylmagy bilen baglanyşykly işleriň ýerine ýetirilmegine ýol bermezlige;

5) hyzmat edilýän awtomobil ýollaryny we olardaky desgalary ulag serişdeleriniň bökdençsiz we howpsuz ýöremegini üpjün edýän ýagdaýda saklamaga we Türkmenistanyň tebigaty goramak babatda kanunçylygynyň talaplaryny berjaý etmäge;

6) ýol şertleri boýunça ýüze çykan ýol-ulag hadysalarynyň sebäplerini öwrenmäge we olaryň öňüni almak boýunça çäreleri görmäge.

 

V BÖLÜM. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

33-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagynda günäkär şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

34-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

Awtomobil ýollary we ýol işi çygrynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

35-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanunyň güýje giren gününden başlap üç aý möhletiň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň                                                       Gurbanguly

     Prezidenti                                                       Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2013-nji ýylyň 2-nji marty.

№ 376-IV.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 1, ст. 5)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 08.06.2019 г. № 150-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовую, экономическую и организационную основы регулирования отношений, связанных с пользованием автомобильными дорогами, а также осуществлением дорожной деятельности.

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Глава 1. Основные положения

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками и габаритами, включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги.

Составляющими автомобильной дороги в границах полосы отвода являются конструктивные элементы, защитные и искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства. Составляющими автомобильной дороги, находящимся за пределами полосы отвода, являются объекты дорожного сервиса, производственные объекты,  линейные жилые дома, а также иные линейные сооружения, предназначенные для выполнения ремонта, содержания и сохранности автомобильных дорог;

2) конструктивные элементы автомобильной дороги – земляное полотно, дорожное основание и дорожное покрытие автомобильной дороги;

3) элементы обустройства автомобильной дороги –  дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и иные устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, пешеходные дорожки, тротуары, объекты, предназначенные для освещения автомобильной дороги, обзорные площадки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств;

4) полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки,  предназначенные для размещения автомобильной дороги, её конструктивных элементов, защитных и искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильной дороги;

5) придорожные полосы автомобильной дороги – земельные участки, прилегающие с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим их использования в целях обеспечения требований её сохранности, безопасности дорожного движения, а также создания условий для проведения реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта, содержания автомобильной дороги;

6) реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению категории автомобильной дороги;

7) капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, защитных, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства и (или) их частей, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги;

8) средний ремонт  автомобильной дороги комплекс работ по восстановлению слоя износа автомобильной дороги  с одновременным исправлением всех видов деформации и разрушений дорожных покрытий, защитных, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства и (или) их частей;

9) текущий ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги;

10) искусственные дорожные сооружения сооружения, предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов через природные и иные препятствия. К основным искусственным дорожным сооружениям относятся мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, наземные и подземные пешеходные переходы;

11) защитные дорожные сооружения элементы озеленения, противоселевые и снегозащитные сооружения, а также устройства от перемещения песков;

12) производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном, среднем и текущем ремонте  автомобильной дороги, а также линейные сооружения и комплексы, обеспечивающие функционирование и сохранность автомобильных дорог;

13) дорожная деятельность деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, осуществлению капитального, среднего и текущего ремонта, содержанию автомобильных дорог, в том числе защитных, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства, а также производству строительных материалов, конструкций и изделий, необходимых для осуществления дорожной деятельности;

14) объекты дорожного сервиса – здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования. К основным объектам дорожного сервиса относятся автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, а также необходимые для их функционирования соответствующие объекты (в том числе стоянки транспортных средств) с благоустройством прилегающей территории.

 

Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона

 

1. Целями настоящего Закона являются:

1) создание основ функционирования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности в интересах пользователей автомобильных дорог;

2) содействие внедрению новейших технологий  и стандартов в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;

3) улучшение инвестиционного климата в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) развитие автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационных характеристик;

2) обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции в сфере осуществления дорожной деятельности;

3) интеграция автомобильных дорог в международную транспортную сеть.

 

Статья 3. Законодательство Туркменистана об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

 

1. Законодательство Туркменистана об автомобильных дорогах и дорожной деятельности основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 4. Государственная политика в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности

 

Государственная политика в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности направлена на обеспечение:

1) безопасности, защиты жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах;

2) равенства физических и юридических лиц при пользовании автомобильными дорогами;

3) равенства юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей, при осуществлении дорожной деятельности;

4) совершенствования транспортной инфраструктуры.

 

Статья 5. Стандартизация и обеспечение единства измерений в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности

 

Стандартизация и обеспечение единства измерений в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 2. Государственное регулирование и управление

в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности

 

Статья 6. Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности

 

1. Органами, осуществляющими государственное регулирование и управление в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности, являются Кабинет Министров Туркменистана, Министерство строительства и архитектуры Туркменистана (далее - уполномоченный орган).

2. Государственное управление в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченным органом, местными органами исполнительной власти и местного самоуправления, министерствами и ведомствами.

 

Статья 7. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет единую государственную политику в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

2) издаёт нормативные правовые акты Туркменистана в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

3) утверждает:

а) Государственную программу развития автомобильных дорог;

b) Правила формирования и ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог;

ç) Порядок временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

d) Порядок проезда крупногабаритных и тяжеловесных  транспортных средств по автомобильным дорогам;

подпункт «е» пункта 3 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 150-VI;

ä) Правила пользования автомобильными дорогами;

f) Правила присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам;

g) Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог;

4) координирует деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

5) осуществляет иные функции, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа

 

Уполномоченный орган:

1) реализует единую государственную политику в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

2) принимает нормативные правовые акты в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

пункты 3, 4, 5 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 150-VI;

6) разрабатывает:

а) Государственную программу развития автомобильных дорог;

b) Правила формирования и ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог;

  ç) Порядок временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

d) Порядок проезда крупногабаритных и тяжеловесных  транспортных средств по автомобильным дорогам;

подпункт «е» пункта 6 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 150-VI;

ä) Правила пользования автомобильными дорогами;

f) Правила присвоения идентификационных номеров  автомобильным дорогам;

g) Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог;

7) утверждает Технические правила проведения ремонта и содержания автомобильных дорог;

8) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

9) осуществляет лицензирование в сфере дорожной деятельности;  

10) присваивает идентификационные номера автомобильным дорогам, находящимся в ведении хякимликов велаятов и города Ашхабада;

11) ведёт Единый государственный реестр автомобильных дорог;

12) осуществляет международное сотрудничество и представляет интересы Туркменистана в международных и межгосударственных отношениях в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

13) осуществляет иные функции, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

 

Статья 9. Компетенция местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, министерств и ведомств

 

Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления, министерства и ведомства:

1) участвуют в реализации единой государственной политики в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

2) принимают нормативные правовые акты в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности;

3) осуществляют контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, находящихся в их ведении;

4) обеспечивают соблюдение требований нормативных документов по стандартизации при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, находящихся в их ведении;

5) осуществляют организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту и содержанию  автомобильных дорог, находящихся в их ведении;

6) ведут учёт автомобильных дорог, находящихся в их ведении, представляют сведения о них и отчёты по дорожной деятельности в уполномоченный орган;

7) осуществляют иные функции, отнесённые к их компетенции законодательством Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ II. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

 

Глава 1. Общие положения

 

Статья 10. Классификация автомобильных дорог

 

1. Автомобильные дороги по своей принадлежности подразделяются на автомобильные дороги, находящиеся в ведении местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, министерств и ведомств.

2. Автомобильные дороги, находящиеся в ведении местных органов исполнительной власти, в зависимости от функционального значения подразделяются на автомобильные дороги государственного и местного значений.

К автомобильным дорогам государственного значения относятся автомобильные дороги, соединяющие:

1) административные центры велаятов и этрапов между собой  и со столицей Туркменистана;

2) крупные транспортные узлы (морские и речные порты, аэропорты, железнодорожные станции, автовокзалы), а также специальные объекты государственного значения.

К автомобильным дорогам местного значения относятся автомобильные дороги, соединяющие:

1) посёлки, сёла между собой и с административными центрами этрапов и велаятов;

2) посёлки, сёла и административные центры этрапов с автомобильными дорогами государственного значения.

3. В соответствии с международными договорами Туркменистана автомобильные дороги государственного и местного значения могут быть включены в перечень международных автомобильных дорог.

4. Улицы и дороги городов и иных населённых пунктов относятся к автомобильным дорогам, находящимся в ведении местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

5. К автомобильным дорогам, находящимся в ведении министерств и ведомств (далее - ведомственные дороги), относятся дороги, используемые ими и (или) их предприятиями и организациями в целях обеспечения внутрихозяйственной деятельности.

6. Автомобильные дороги в зависимости от интенсивности движения подразделяются на пять категорий. Отнесение автомобильной дороги к соответствующей категории осуществляется в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в порядке, установленном Строительными нормами и правилами.

 

Статья 11. Собственность на автомобильные дороги

 

Автомобильные дороги в Туркменистане находятся в государственной собственности.

 

Глава 2. Наименование, номер и исчисление

протяжённости автомобильных дорог

 

Статья 12. Идентификационный номер и наименование автомобильной дороги

 

1. Автомобильные дороги должны иметь идентификационный номер и наименование.

2. Идентификационный номер автомобильной дороги состоит из буквы алфавита и цифр, которые указываются на информационно-указательных дорожных знаках и картах.

3. Наименование автомобильной дороги включает в себя названия её начального и конечного населённых пунктов в пределах Туркменистана, а при необходимости - названия промежуточных населённых пунктов.

4. Правила присвоения идентификационных номеров автомобильным дорогам утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 13. Единый государственный реестр автомобильных дорог

 

1. Единый государственный реестр автомобильных дорог  представляет собой государственный информационный ресурс и содержит сведения об автомобильных дорогах.

2. Правила формирования и ведения Единого государственного реестра автомобильных дорог, порядок предоставления сведений, содержащихся в нём, утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.  

 

Статья 14. Исчисление протяжённости автомобильной дороги

 

1. Протяжённость автомобильной дороги исчисляется от начального населённого пункта до конечного населённого пункта или до Государственной границы Туркменистана.

2. Протяжённость автомобильной дороги в пределах населённого пункта исчисляется от начальной точки до конечной точки автомобильной дороги по её центральной оси.

3. За условную начальную точку и условную конечную точку отсчёта протяжённости автомобильной дороги принимаются:

1) знак нулевого километра автомобильных дорог, установленный в столице Туркменистана, - для автомобильных дорог, которые начинаются в столице Туркменистана;

2) обособленное здание почтовой связи, органа государственной власти, органа местного самоуправления либо иное здание или сооружение, расположенное в центре населённого пункта, - для автомобильной дороги, соединяющей населённые пункты;

3) пересечение автомобильных дорог - для автомобильной дороги, соединяющей между собой иные автомобильные дороги или примыкающей к ним;

4) границы географических, исторических и иных объектов - для автомобильной дороги, соединяющей указанные объекты.

 

Глава 3. Пользование автомобильными дорогами

 

Статья 15. Правила пользования автомобильными дорогами

 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения уполномоченным органом разрабатываются Правила пользования автомобильными дорогами, утверждаемые Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 16. Сборы за проезд по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

 

1. Движение по автомобильным дорогам транспортных средств, общая масса, осевая нагрузка и габариты которых превышают установленные нормы, осуществляется только при наличии специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке соответствующим органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

2. За проезд транспортных средств, общая масса, осевая нагрузка и габариты которых превышают установленные нормы, взимаются сборы, уплата которых не освобождает пользователей автомобильных дорог от возмещения причинённого ущерба (вреда), наносимого тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами при проезде по  автомобильным дорогам.

3. Взимание сборов за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств при проезде по  автомобильным дорогам производится в соответствии с порядком проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам.

 

Статья 17. Плата за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам  

 

1. На автомобильных дорогах, в том числе на искусственных дорожных сооружениях, обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств, может взиматься плата за проезд по этим дорогам.

2. Автомобильная дорога может быть платной на всём её протяжении или на отдельных её участках, в том числе на участках проезда по  искусственным дорожным сооружениям.

3. Платные автомобильные дороги, находящиеся в ведении соответствующих органов, могут быть переданы ими для эксплуатации юридическим лицам или физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица-индивидуальным предпринимателям в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Решение об отнесении автомобильной дороги, в том числе искусственного дорожного сооружения, к разряду платной, принимается Кабинетом Министров Туркменистана на основании технико-экономического обоснования, представляемого органом, в ведении которого находится автомобильная дорога.

 

Статья 18. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам

 

1. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам может производиться в случаях проведения ремонтно-строительных работ, возникновения угрозы безопасности дорожного движения.

2. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам осуществляется в порядке, утверждаемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

 

РАЗДЕЛ III. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Глава 1. Общие положения

 

Статья 19. Планирование развития автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности

 

1. Планирование развития автомобильных дорог осуществляется в соответствии с планами развития автомобильных дорог Туркменистана.

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог государственного и местного значения осуществляется местными органами исполнительной власти.

3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, находящихся в ведении местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляется местными органами исполнительной власти и местного самоуправления.

4. Дорожная деятельность в отношении ведомственных дорог осуществляется соответствующими министерствами и  ведомствами.

 

Статья 20. Лицензирование дорожной деятельности

 

Лицензирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Финансирование дорожной деятельности

 

1. Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, находящихся в ведении местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

Часть вторая признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 150-VI;

3. Финансирование дорожной деятельности в отношении ведомственных дорог осуществляется за счёт средств соответствующих министерств и ведомств.

4. Финансирование дорожной деятельности в отношении платных автомобильных дорог осуществляется за счёт средств органов, в ведении которых  они находятся.

5. Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, указанных в частях первой-четвёртой настоящей статьи, может также осуществляться за счёт иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

Глава 2. Проектирование, строительство, реконструкция,

ремонт и содержание автомобильных дорог

 

Статья 22. Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции автомобильных дорог

 

Предоставление земельных участков для строительства, реконструкции автомобильных дорог осуществляется в соответствии с земельным законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Полоса отвода автомобильной дороги

 

1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании проектной документации автомобильной дороги с учетом её категории, в соответствии с установленными строительными нормами по отводу земель.

2. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, не допускаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильной дороги, а также размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, сооружений и иных объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, её строительства, реконструкции, ремонта, содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) выполнение агротехнических работ, повреждение зелёных насаждений, снятие дёрна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги;

4) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов Туркменистана в сфере безопасности дорожного движения;

5) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности;

6) прокладка инженерных коммуникаций.

 

Статья 24. Придорожные полосы автомобильных дорог

 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в населённых пунктах, устанавливаются придорожные полосы. Правила установления и использования придорожных полос автомобильных дорог определяются Кабинетом Министров Туркменистана.  

 

Статья 25. Проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог

 

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется проектными организациями в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

2. Проектно-сметная документация, разработанная на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог, подлежит государственной экспертизе в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог

 

Строительство, реконструкция, капитальный, средний, текущий ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 27. Содержание автомобильных дорог

 

1. Содержание автомобильных дорог осуществляется в целях обеспечения бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, создания безопасных условий дорожного движения, обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Под содержанием автомобильных дорог понимаются обследование и диагностика автомобильных дорог, проведение комплекса работ по систематическому уходу за дорожными покрытиями, обочинами, откосами, сооружениями и полосой отвода автомобильной дороги.

2. Обследование и диагностика автомобильных дорог осуществляются с целью оценки соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог установленным требованиям, а также для обоснования целесообразности проведения реконструкции, капитального, среднего и (или) текущего ремонта автомобильных дорог и определения объёмов денежных средств, необходимых для этих целей.

3. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Техническими правилами проведения ремонта и содержания автомобильных дорог.

 

Статья 28. Обеспечение автомобильных дорог объектами дорожного сервиса

 

1. При проектировании строительства и реконструкции автомобильных дорог должно предусматриваться размещение объектов дорожного сервиса в пределах полосы отвода автомобильной дороги.   

2. Размещение объектов дорожного сервиса осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана. Объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге либо иным образом влиять на безопасность дорожного движения.

 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ И ДОРОЖНЫХ ОРГАНОВ

 

Глава 1. Основные права и обязанности пользователей

автомобильных дорог

 

Статья 29. Основные права пользователей автомобильных дорог

 

Пользователи автомобильных дорог имеют право на:

1) использование автомобильной дороги для перевозки пассажиров, грузов, а также для собственных нужд;

2) возмещение ущерба (вреда), причинённого их жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности движения, в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана;

3) получение информации о маршрутах транспортных средств по автомобильным дорогам, условиях движения, временном ограничении или прекращении движения транспортных средств.

 

Статья 30. Основные обязанности пользователей автомобильных дорог

 

1. Пользователи автомобильных дорог обязаны:

1) бережно пользоваться автомобильной дорогой;

2) использовать транспортные средства, конструкция и техническое состояние которых отвечают установленным требованиям нормативных документов по стандартизации;

3) соблюдать чистоту на автомобильных дорогах;

4) уведомлять дорожные органы или соответствующий орган в сфере безопасности дорожного движения о выявленных нарушениях, препятствующих безопасному дорожному движению;

5) возмещать ущерб (вред), причинённый по их вине автомобильным дорогам;

6) осуществлять прогон животных через автомобильные дороги  только в специально установленных местах.

2. Пользователи автомобильных дорог не вправе использовать транспортные средства, имеющие на колёсах выступы, шпоры, шипы, цепи и иные элементы и приспособления, наносящие ущерб (вред) конструктивным элементам и элементам обустройства  автомобильных дорог, за исключением случаев, установленных законодательством Туркменистана.

 

Глава 2. Основные права и обязанности дорожных

органов

 

Статья 31. Основные права дорожных органов

 

1. Дорожными органами являются предприятия и организации, находящиеся в ведении уполномоченного органа, местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, министерств и ведомств, осуществляющих дорожную деятельность.

2. Дорожные органы имеют право на:

1) временное ограничение или прекращение движения транспортных средств при проведении ремонтно-строительных работ с уведомлением об этом местных органов исполнительной власти и местного самоуправления и пользователей автомобильных дорог в соответствии с требованиями, установленными законодательством Туркменистана;

2) осуществление контроля в пределах своей компетенции за соблюдением пользователями автомобильных дорог требований, установленных законодательством Туркменистана, а также Правилами пользования автомобильными дорогами.

3. Дорожные органы совместно с соответствующим органом в сфере безопасности дорожного движения имеют право требовать выведения за пределы автомобильной дороги транспортных средств, повреждающих конструктивные элементы или загрязняющих элементы обустройства автомобильной дороги, либо крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, не имеющих специального разрешения на проезд, выдаваемого в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 32. Основные обязанности дорожных органов

 

Дорожные органы обязаны:

1) информировать пользователей автомобильных дорог о сроках проведения ремонта автомобильных дорог и возможных путях объезда;

2) возмещать пользователям автомобильных дорог ущерб (вред), причинённый их жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности движения, в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана;

3) содержать в технически исправном и надлежащем санитарном состоянии примыкания к дорогам и подъезды к ним, производить их очистку от мусора, грязи,  песка, снега;

4) не допускать складирование материалов и конструкций в  полосе отвода автомобильных дорог, затрудняющее видимость и ухудшающее безопасность дорожного движения, а также выполнение на автомобильных дорогах работ, связанных с применением горючих и иных веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;

5) содержать обслуживаемые автомобильные дороги и сооружения на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств, и соблюдать требования природоохранного законодательства Туркменистана;

6) изучать причины дорожно-транспортных происшествий, возникших вследствие дорожных условий, и принимать меры по их предотвращению.  

 

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 33. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

 

Статья 34. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана

.

Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в трёхмесячный срок со дня его вступления в силу.

 

 

     Президент                                                              Гурбангулы

Туркменистана                                                     Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

2 марта 2013 года

№ 376-IV.