Migrasiýa hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Migrasiýa hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 41-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 04.05.2013 ý. № 399-IV, 09.11.2013 ý. № 453-IV,

13.06.2014 ý. № 90-V, 28.02.2015 ý. № 204-V 26.03.2016 ý. № 367-V

12.09.2016 ý. № 437-V, 04.02.2017 ý. № 508-V, 20.03.2017 ý. № 533-V, 03.06.2017 ý.

№ 579-V, 09.10.2017 ý. № 623-V we 09.06.2018 ý. № 55-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana gelmeginiň, onuň çäginde bolmagynyň we Türkmenistandan gitmeginiň tertibini belleýär, Türkmenistanda migrasiýa ýagdaýlarynyň çygryndaky hukuk gatnaşyklaryny, Türkmenistanda migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmek boýunça Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň ygtyýarlygyny kesgitleýär.

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) migrasiýa – fiziki şahslaryň Türkmenistandan daşary ýurt döwletlerine we daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana, şeýle hem Türkmenistanyň çäklerinde hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýan ýerini üýtgedip ondan-oňa geçmegi;

2) migrant Türkmenistandan daşary ýurt döwletlerine we daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana, şeýle hem Türkmenistanyň çäklerinde hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýan ýerini üýtgetmek maksady bilen ondan-oňa geçýän fiziki şahs;

3) daşary ýurt raýaty – Türkmenistanyň raýaty bolup durmaýan hem-de özüniň haýsydyr bir daşary ýurt döwletiniň raýatlygyna degişlidiginiň subutnamasy bar bolan adam;

4) raýatlygy bolmadyk adam – Türkmenistanyň raýaty bolmadyk we haýsydyr bir daşary ýurt döwletiniň raýatlygyna degişlidiginiň subutnamasy bolmadyk adam;

5) emigrasiýa Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan çykyp, hemişelik ýaşamak maksady bilen daşary ýurt döwletlerine gitmegi;

6) emigrant – Türkmenistandan daşary ýurt döwletlerine hemişelik ýaşamak maksady bilen gidýän Türkmenistanyň raýaty;

7) içerki migrasiýa – fiziki şahslaryň Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýan ýerini üýtgedip, ondan-oňa geçmegi;

8) üstaşyr migrasiýa – daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň üstünden daşary ýurt döwletlerine geçmegi;

9) zähmet migrasiýasy – Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan fiziki şahslaryň Türkmenistanyň çäginden daşary, şeýle hem daşary ýurt döwletlerinde hemişelik ýaşaýan we Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň zähmet işini amala aşyrmak maksady bilen kanuny esasda meýletin ondan-oňa geçmegi;

91) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmagy – munuň özi Türkmenistanda zähmet şertnamasy ýa-da işleri ýerine ýetirmek (hyzmatlary etmek) boýunça raýat-hukuk häsiýetli şertnama esasynda daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň amala aşyrýan işi;

92) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda bikanun zähmet işini amala aşyrmagy – munuň özi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde berilýän Türkmenistanda işlemäge rugsatnamasy bolmadyk, şonuň ýaly-da Türkmenistanda işlemäge rugsatnamada görkezilen hünärinden başga hünär boýunça, zähmet işini amala aşyrmaga rugsat berlen çäklerden başga çäklerde, şeýle hem bellenilen tertipde resmileşdirilmedik, uzaldylmadyk Türkmenistanda işlemäge rugsatnamasy esasynda daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň amala aşyrýan işi;

93) daşary ýurtly işgär – Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrýan daşary ýurt raýaty;

10) bikanun migrasiýa – fiziki şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygyny bozup, Türkmenistana gelmegi, onuň çäginde bolmagy we Türkmenistandan gitmegi;

11) wiza daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda ykrar edilen, Türkmenistana gelmäge, onuň çäklerinde bolmaga we Türkmenistandan gitmäge rugsat berýän pasportynda ýa-da onuň ornuny tutýan ýol resminamasynda bellik (degişli döwlet edaralarynyň möhri basylan ýörite stiker);

12) akkreditasiýa şahadatnamasy –Türkmenistanyň çäginde halkara sport çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan daşary ýurt raýatyna we raýatlygy bolmadyk adama berilýän resminama;

13) Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamaTürkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde berlen, daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara olaryň şahsyýetini tassyklaýan we Türkmenistanda ýaşamaga hukuk berýän resminama;

14) administratiw tertipde çykarmak – Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň Döwlet serhedinden Türkmenistanyň çäklerinden daşary mejbury we gözegçilik edilýän ýagdaýda çykarylmagy;

15) Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar  toplumy Türkmenistanyň raýatlarynyň şahsy maglumatlarynyň ýeke-täk hasabyny ýöretmegiň ulgamy;

16) ýaşalýan ýerfiziki şahsyň hemişelik ýa-da köplenç ýaşaýan ýeri;

17) bolunýan ýerfiziki şahsyň wagtlaýyn ýaşaýan ýeri.

18) daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary ýaşaýan/bolýan ýeri boýunça hasaba almak ygtyýarly edilen edaralar tarapyndan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýaşaýan/bolýan ýeri boýunça, şeýle hem onuň bir ýerden başga ýere geçmegi barada maglumatlaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde hasaba alynmagy;

19) daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary ýaşaýan/bolýan ýeri boýunça hasaba almagyň döwlet maglumatlar ulgamy daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar babatda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda aýratyn ugurlardaky migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmek üçin döredilen maglumatlar gorlarynyň jemi;

20) çakylyk – daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama Türkmenistana gelmek üçin wizanyň berilmegine esas bolup durýan ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde resmileşdirilen resminama.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kanundan, migrasiýa degişli meseleleri düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulandan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

2. Şu Kanunyň täsiri Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmek, dikeldilmek we raýatlygyndan çykmak hakynda towakga eden adamlara, şeýle hem bosgunyň derejesini alan ýa-da şol derejäni almak hakynda towakganama bildiren adamlara degişli däldir.

 

3-nji madda. Türkmenistanda migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmegiň esasy ýörelgeleri

 

Türkmenistanda migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmek şu aşakdaky ýörelgelere esaslanýar:

1) adamyň ýaşaýan ýerini, işiniň görnüşini we hünärini erkin saýlap almaga, hereket etmek azatlygyna bolan, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda berkidilen hukuklaryny üpjün etmäge;

2) haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykadyna, haýsy partiýa degişlidigine ýa-da hiç partiýa degişli däldigine salgylanylyp ýa-da beýleki sebäpler boýunça şahsyýetiň hukuklarynyň hem-de azatlyklarynyň kemsidilmegine ýol bermezlige;

3) migrasiýa babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyk gelmegini üpjün etmäge;

4) Türkmenistanda bikanun migrasiýany ýüze çykarmaga, öňüni almaga we aradan aýyrmaga;

5) migrantlaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna sarpa goýmagyna we ony berjaý etmegine;

6) içerki migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmek çygrynda ygtyýarly döwlet edaralarynyň hyzmatdaşlyk etmegine, jemgyýetçilik birleşikleri bilen arkalaşykly hereket etmäge;

7) ygtyýarly döwlet edaralarynyň daşarky migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmäge gatnaşmagyna.

 

4-nji madda. Şu Kanunyň esasy wezipeleri

 

Şu Kanunyň esasy wezipeleri şulardan ybaratdyr:

1) Türkmenistanda migrasiýa ýagdaýlaryny düzgünleşdirmek we durnuklylaşdyrmak;

2) migrantlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak, olaryň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek;

3) bikanun migrasiýany ýüze çykarmak, öňüni almak we aradan aýyrmak;

4) Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar toplumyny ýöretmek;

5) migrasiýa ýagdaýlarynyň ösýän şertlerinde milli howpsuzlygyň üpjün edilmegine we döwletiň bähbitleriniň berjaý edilmegine ýardam bermek;

6) migrasiýa ýagdaýlaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmegiň usulyny kämilleşdirmek.

 

5-nji madda. Migrasiýa babatda Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary

 

1. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy we migrasiýa meseleleri bilen meşgullanýan beýleki döwlet edaralary migrasiýa babatda Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary bolup durýarlar.

2. Şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilen döwlet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen ygtyýarlyklaryň çäklerinde şu Kanunyň talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik edýärler.

 

II BÖLÜM. DAŞARY ÝURT RAÝATLARYNYŇ, RAÝATLYGY BOLMADYK ADAMLARYŇ TÜRKMENISTANA GELMEGI, ONDA BOLMAGY WE TÜRKMENISTANDAN GITMEGI

 

6-njy madda. Daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistana gelmäge, onda bolmaga we ondan gitmäge rugsat bermek

 

1. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup bilerler.

Türkmenistana ýaşamak üçin gelýän daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň gelmegi we onda bolmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde berlen Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama esasynda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň ygtyýarly edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde raýatlygy bolmadyk adamyň şahsyýetnamasy berlen raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çäginde wizasyz ýaşaýarlar, ýol resminamasy boýunça Türkmenistandan gidýärler we Türkmenistana gelýärler.

Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlar raýatlygy bolmadyk adamyň şahsyýetnamasy esasynda ýaşaýan ýeri boýunça bellenilen tertipde hasaba alynmaga we ýazga goýulmaga degişlidirler.

Raýatlygy bolmadyk adamyň şahsyýetnamasynyň resmileşdirilip berilmegi, möhletiniň uzaldylmagy, çalşyrylmagy, gaýtadan resmileşdirilmegi, şeýle hem raýatlygy bolmadyk adamyň ýol resminamasynyň resmileşdirilip berilmegi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet pajy ýa-da konsullyk ýygymlary alynýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda aýry-aýry adamlar döwlet pajyny tölemekden ýa-da konsullyk ýygymlardan boşadylyp bilner.

3. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çägine girenden soň ýa-da ýurduň çäginde bolýan ýerini üýtgedip, barmaly ýerine barandan soň, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, şu Kanun arkaly bellenilen tertipde, alnan wizalar ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnamalar esasynda üç iş gününiň dowamynda (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär) hasaba durmaga borçludyrlar.

4. Türkmenistanda bolýan daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň wizanyň, ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň we Türkmenistanda işlemäge rugsatnamanyň möhletini uzaltmak hakynda towakga etmäge haky bardyr.

5. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar şu halatlarda Türkmenistandan çykyp gitmäge borçludyrlar:

wizanyň, ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti tamamlananda;

wizany, ýaşamak üçin ygtyýarnamany uzaltmak hakyndaky towakganamalary kanagatlandyrylman galdyrylanda;

olaryň ýurduň çäginde bolmaly möhleti gysgaldylanda ýa-da olara berlen wiza, ýaşamak üçin ygtyýarnama ýatyrylanda;

şeýle hem beýleki esaslar bilen kesgitlenen Türkmenistanda bolmaly möhleti tamamlananda.

 

7-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana gelmegi we ondan gitmegi

 

1. Degişli wizalary bar mahaly daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň Döwlet serhedinde halkara gatnawlary üçin açylan gelip-gidýänlere gözegçilik postlarynyň  üsti bilen ýaşyna garamazdan özlerine aýrybaşga resmileşdirilen hakyky daşary ýurt pasportlary boýunça, raýatlygy  bolmadyk adamlar bolsa, özleriniň hemişelik ýaşaýan ýurtlarynyň ygtyýarly edaralary tarapyndan berlen şahsyýetine güwä geçýän hakyky resminamalar boýunça Türkmenistana gelýärler hem-de Türkmenistandan gidýärler.

2. Daşary ýurt raýaty, raýatlygy bolmadyk adam pasportyny ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasyny ýitiren halatynda, ol bu barada haýal etmän migrasiýa gullugynyň, içeri işler edaralarynyň golaýdaky bölümine we degişli bolan döwletiniň diplomatik wekilhanasyna ýa-da konsullyk edarasyna habar bermelidir hem-de içeri işler edaralaryndan şeýle ýagdaý barada ýazmaça tassyknamany almalydyr.

Türkmenistanyň çäginde degişli bolan döwletiniň diplomatik wekilhanasy ýa-da konsullyk edarasy bolmadyk daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan ýol resminamalary ýa-da olaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamalary ýitirilen, ogurladylan hem-de ulanmaga ýaramsyz ýagdaýa getirilen ýagdaýynda, agzalan şahslara Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan «Daşary ýurt raýatynyň ýurduna dolanyp barmak üçin şahadatnamasy» berilýär.

«Daşary ýurt raýatynyň ýurduna dolanyp barmak üçin şahadatnamasy» tölegsiz resmileşdirilýär.

«Daşary ýurt raýatynyň ýurduna dolanyp barmak üçin şahadatnamasy» resmileşdirilen şahslar, Türkmenistanyň Döwlet serhedinde halkara gatnawlary üçin açylan gelip-gidýänlere gözegçilik postlarynyň üsti bilen degişli wizany resmileşdirip Türkmenistanyň çäginden gidýärler.

«Daşary ýurt raýatynyň ýurduna dolanyp barmak üçin şahadatnamasynyň» blankasynyň (resmi kagyzynyň) nusgasy we teswiri, ony resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

3. "Türkmenistanyň hormatly raýaty" diýen ada mynasyp bolan daşary ýurt raýaty "Türkmenistanyň hormatly raýaty" diýen ada berlen şahadatnamany görkezip, hakyky daşary ýurt pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan resminama esasynda Türkmenistana gelýär we ondan gidýär. Şu halatda daşary ýurt raýaty Türkmenistana wizasyz gelip biler.

31. Harby däl deňiz (derýa)  gämileriniň ekipažlarynyň agzalary bolup durýan daşary ýurt raýatlary deňizçiniň şahsyýetnamasy bar mahalynda hakyky daşary ýurt pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan resminama boýunça Türkmenistana wizasyz gelýärler we Türkmenistandan gidýärler.

Harby däl deňiz (derýa) gämileriniň ekipažlarynyň agzalarynyň kenara düşmegi we Türkmenistanyň halkara deňiz menzillerinde hem-de deňiz menzilli şäherlerinde bolmagy migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan berilýän rugsatnamalar esasynda amala aşyrylýar.

Harby däl deňiz (derýa) gämileriniň ekipažlarynyň agzalarynyň kenara düşmegi we Türkmenistanyň halkara deňiz menzillerinde hem-de deňiz menzilli şäherlerinde bolmagy üçin berilýän rugsatnamalary bermegiň tertibi, şeýle hem rugsatnamanyň nusgasy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenilýär.

Dördünji bölegi Türkmenistanyň 09.06.2018 ý. № 55-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

5. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň  Türkmenistana gelmeginiň we Türkmenistandan gitmeginiň başgaça tertibi Türkmenistanyň halkara şertnamalary arkaly bellenilip bilner.

6. Daşary ýurt raýatyna,  raýatlygy bolmadyk adama Türkmenistana şu aşakdaky esaslar boýunça gelmäge rugsat berilmeýär:

1) eger Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda onuň Türkmenistana gelmegi çäklendirilen bolsa;

2) hakyky wizasy, pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasy bolmadyk halatynda;

3) milli howpsuzlygy üpjün etmegiň ýa-da jemgyýetçilik hukuk tertibini goramagyň bähbitleri üçin;

4) eger onuň gelmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň we Türkmenistanda ýaşaýan beýleki adamlaryň saglygyna, hukuklaryna we  kanuny bähbitlerine wehim salýan bolsa;

5) eger onuň öň gelen wagty Türkmenistanyň kanunçylygynyň gödek bozulmagynyň halatlary bellenilen bolsa;

6) eger Türkmenistana gelmek hakynda towakganama beren mahaly özi barada galp maglumatlar ýa-da galplaşdyrylan resminamalar berlen bolsa;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki esaslar boýunça.

7. Türkmenistana gelmäge wizasy bar bolan daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistana girmegiň gadagan edilendigi barada Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň wezipeli adamy tarapyndan habar berilýär. Daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistana girmegiň gadagan edilmegine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde şikaýat edilip bilner.

8. Daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama şu aşakdaky halatlarda Türkmenistandan gitmäge ygtyýar berilmeýär:

1) eger onuň garşysyna jenaýat işini gozgamaga esaslar bar bolsa, iş boýunça önümçilik tamamlanýança;

2) eger oňa jenaýat edendigi üçin iş kesilen bolsa – jezasyny çekýänçä ýa-da jezadan boşadylýança;

3) eger şol adamyň gitmegi milli howpsuzlygyň bähbitlerine garşy gelýän bolsa, onuň gitmegine päsgel berýän ýagdaýlar aradan aýrylýança;

4) eger ol kazyýet tarapyndan üstüne ýüklenen borçlary ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýan bolsa – borçnamalary ýerine ýetirýänçä;

5) eger ol barada kazyýetde raýat ýa-da arbitraž hak islegi bildirilen bolsa, iş boýunça önümçilik tamamlanýança;

6) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ýa-da onuň gitmegine päsgel berýän başga ýagdaýlar bar bolsa.  

 

8-nji madda. Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçmek

 

1. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň çäginden  üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üstaşyr geçmegiň düzgünlerini berjaý etmelidirler we bellenen ugur boýunça geçmelidirler. Olar Türkmenistanyň çäginde üstaşyr geçmegiň wizasynda görkezilen möhletden artyk diňe wizanyň möhletiniň uzaldylan halatynda saklanyp bilerler.

3. "Türkmenistanyň hormatly raýaty" diýen ada mynasyp bolan daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçip barýarkalar wizalary bolmazdan Türkmenistanyň çäginde saklanyp bilerler.

 

9-njy madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň şahsy ýa-da gulluk awtoulag serişdesinde Türkmenistana gelmeginiň, onda hereket etmeginiň we ondan gitmeginiň tertibi

 

1. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň şahsy ýa-da gulluk awtoulag serişdesinde Türkmenistana gelmeginiň, onda hereket etmeginiň we ondan gitmeginiň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.

2. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň hökmany yzyna alyp gitmek şerti bilen getiren ulag serişdeleri bellenilen möhletiň geçmegi boýunça Türkmenistanyň çäklerinden alnyp gidilmäge degişlidir we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulandan başga halatlarda Türkmenistanyň çäklerinde aýrybaşgalanyp bilinmez.

3. Şu maddanyň 2-nji böleginde görkezilen kadalaryň bozulan halatynda aýrybaşgalanan awtoulag serişdesi diňe Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we esasda döwletiň haýryna geçirilip bilner.

 

10-njy madda. Wizalary bermek we olaryň hereket ediş möhletini uzaltmak

 

1. Daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara wizalary bermek:

Türkmenistanyň çäginde – Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň üsti bilen;

Türkmenistanyň çäginden daşarda – Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen amala aşyrylýar.

Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň wizalarynyň hereket ediş möhletini uzaltmak Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň üsti bilen amala aşyrylýar.

2. Wizalaryň derejeleri we görnüşleri, şeýle hem olary resmileşdirmegiň, bermegiň we hereket ediş möhletini uzaltmagyň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

3. Daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara wizalary bermek üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde Türkmenistana gelmek üçin çakylyk resmileşdirilýär we kabul edýän tarapa berilýär hem-de bu barada Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryna, konsullyk edaralaryna, Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde habar iberilýär.

Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary, migrasiýa gullugynyň edaralary, wiza bermek barada Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde kabul edilen çözgüt hakynda ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde habar berilmegi esasynda, daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara wizalary çakylyk görkezilmezden berip bilerler.

Çakylygyň görnüşi Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan tassyklanylýar.

4. Wizanyň resmileşdirilmegi, berilmegi, wizanyň hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy, Türkmenistana gelmäge çakylygyň resmileşdirilmegi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen konsulluk ýygymlary we tölegleri alynýar.

5. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar ýa-da daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslar bellenilen görnüş boýunça ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary resmileşdirýärler we olar wiza ýüztutmasy hökmünde degişli resminamalary goşmak bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna iberilýär.

Daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama wizany bermek üçin daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçmegi üçin hakyky bolan, içinde wizalar üçin azyndan iki arassa sahypasy bolan, hereket ediş möhleti wizanyň hereket ediş möhletiniň tamamlanýan senesinden azyndan alty aý soň tamamlanýan hereket ediş möhleti bolan pasporty ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasy berilýär. Diplomatik we gulluk wizalarynyň berilmeginiň ýagdaýlary muňa degişli däldir.

6. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin Türkmenistana gelmäge we Türkmenistandan gitmäge wizalary bermek hem-de wizalaryň hereket ediş möhletini uzaltmak üçin şular esas bolup durýarlar:

1) daşary ýurt döwletleriniň we halkara guramalarynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we şolar bilen deňleşdirilen beýleki wekilhanalarynyň işgärleri, Türkmenistanda resmi taýdan ykrar edilen daşary ýurtly žurnalistler, şeýle hem olaryň maşgala agzalary üçin, – Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan berilýän akkreditasiýa şahadatnamalary we şol wekilhanalaryň, edaralaryň hem-de guramalaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

2) Türkmenistanda olary kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň we halkara guramalarynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we şolar bilen deňleşdirilen beýleki wekilhanalarynyň ugry boýunça Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – şol ýuridik we fiziki şahslaryň, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň we halkara guramalarynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we şolar bilen deňleşdirilen beýleki wekilhanalarynyň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

3) gulluk we işewürlik maksatlary bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – saparlaryň gulluk we işewürlik häsiýetlerine güwä geçýän zerur resminamalary goşmak bilen, olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

4) maýa goýum işini amala aşyrmak maksady bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, şeýle hem olaryň maşgala agzalary üçin, – Türkmenistanyň ykdysadyýetine pul  ýa-da maddy serişdeleriň goýulmagyny tassyklaýan zerur tassyknamalary goşmak bilen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

5) zähmet işini amala aşyrmak maksady bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmaga bolan  rugsatnamasy hem-de olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

6) sport çärelerine gatnaşmak ýa-da sport çärelerini, sport hyzmatdaşlygyny guramak maksady bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar we olaryň ýany bilen gelýän şahslar üçin, – saparyň sport häsiýetine güwä geçýän zerur resminamalary goşmak bilen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

7) ynsanperwerlik maksatlary bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – saparyň ynsanperwerlik häsiýetlerine güwä geçýän zerur resminamalary goşmak bilen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

8) hususy işleri boýunça Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

9) okamak maksady bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – okuw mekdepleriniň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

10) syýahatçylyk maksady bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän syýahatçylyk kärhanalarynyň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

11) Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – barylýan ýurda girmäge hukuk berýän resminamalary goşmak bilen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary, daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginde mejbury duran (mejbury bolan) halatynda bolsa,– daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginde mejbury durýandygyna (mejbury bolýandygyna) güwä geçýän zerur resminamalary goşmak bilen, şol daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da gyzyklanýan ýuridik we fiziki şahslaryň delillendirilen towakganamalary;

12) lukmançylyk barlagyndan geçmek we bejeriş almak üçin Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – bu adamlaryň Türkmenistana gelmeginiň zerurlygyny tassyklaýan saglygy goraýyş edaralary tarapyndan berlen resminamalary goşmak bilen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

13) halkara gatnawlarynda ýolagçylary gatnadýan we ýükleri daşaýan daşary ýurt döwletleriniň ulag serişdeleriniň ekipažlarynyň düzümine girýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar üçin, – daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň, halkara gatnawlarynda ýolagçylary gatnadýan we ýükleri daşaýan daşary ýurt döwletleriniň ulag serişdelerine dahylly bolan ýuridik we fiziki şahslaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

14) daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana maşgala agzalary hökmünde gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar (äri/aýaly, kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary we eklenjinde bolýan ata-enesi) üçin, – şol daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary;

15) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň wiza resmileşdirmezden Türkmenistana gelen we onuň çäginde bolýan halatynda, şeýle hem wizanyň hereket ediş möhletiniň tamamlanmagy, wizanyň ýatyrylmagy we Türkmenistanda bolmaly möhletiniň gysgaldylmagy bilen baglylykda, delillendirilen sebäplere görä wizanyň hereket ediş möhletiniň tamamlanmagy, beýleki esaslar boýunça kesgitlenen Türkmenistanda bolmaly möhletiniň tamamlanmagy, pasportyny ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasyny ýitirmegi bilen bagly daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistandan gidip bilmedik halatynda, daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň çykyş wizasyny bermek baradaky ýazmaça ýa-da elektron ýüztutmalary.

7. Ýüztutmalaryň görnüşleri we ýüztutma goşulýan resminamalaryň sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan tassyklanylýar.

8. Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistana gelmegi üçin wizany gaýragoýulmasyz resmileşdirilmek ýa-da daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanyň çäginde mejbury duran (mejbury bolýan) mahalynda Türkmenistanyň çäginde bolmaly möhletini uzaltmak zerurlygy ýüze çykan halatynda daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň ýa-da gyzyklanýan ýuridik we fiziki şahsyň towakganamasy boýunça Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ýolbaşçylygynyň çözgüdi esasynda migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan wizanyň degişli derejesiniň resmileşdirilmegi şu ýagdaýlarda amala aşyrylyp bilner:

1) demir ýol otlusynyň, awtoulag serişdesiniň, gäminiň ýa-da howa gämisiniň hereketini saklaýan betbagtçylykly tebigy hadysalarda;

2) haýsydyr bir böleginiň zaýalanmagy netijesinde ýa-da ulag hadysasy netijesinde zelel ýeten degişli ulag serişdesiniň bejerilmeginiň zerurlygy ýüze çykanda;

3) eger lukmanyň çykaran netijesi boýunça hassanyň ýoluny dowam etmegi onuň janyna we saglygyna howply diýlip hasap edilmegi bilen oňa gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň zerurlygy ýüze çykanda;

4) düşüp münme nokadynda bir ulag serişdesinden beýleki ulag serişdesine geçirilen mahalynda göz öňünde tutulmadyk saklanmalar ýüze çykanda.

9. Şu ýagdaýlarda wizanyň resmileşdirilmegi talap edilmeýär:

1) Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda wiza talaplaryndan boşatmak göz öňünde tutulan ýagdaýynda;

2) Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berlen ýagdaýynda;

3) raýatlygy bolmadyk adamyň statusy kesgitlenen we rkmenistanyň ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary tarapyndan raýatlygy bolmadyk adamyň şahsyýetnamasy berlen ýagdaýynda;

4) bosgun diýip ykrar etmek prosedurasynyň amala aşyrylan, bosgun şahsyýetnamasy gowşurylan, goşmaça ýa-da wagtlaýyn gorag berlen mahalynda;

5) daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara şertli iş kesilen ýagdaýynda;

6) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanyň çäginiň üstünden howa gämisinde Türkmenistanyň çäginde gonmazdan uçup geçen ýagdaýynda;

7) Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş postundan Türkmenistanyň Döwlet serhedini geçişi hasaba alynmadyk halatynda daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanyň howa menzillerinde gonmak bilen howa gämisinde uçuşlary amala aşyran ýagdaýynda;

8) eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, halkara gatnawlarynda ýolagçylary gatnadýan we ýükleri daşaýan daşary ýurt döwletleriniň harby däl howa gämileriniň ekipažlarynyň düzümine girýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanda üç senenama gününden köp bolmadyk möhletde bolýan ýagdaýynda;

9) halkara howa gatnawlarynda uçuşlary amala aşyrýan howa gämileriniň ýolagçylary bolup durýan daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykmagy bilen bagly 24 sagadyň dowamynda Türkmenistanyň çäginde mejbury duran (mejbury bolan) halatynda;

10) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ýagdaýlarda.

10. Daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistana gelmek üçin wizalar ikitaraplaýynlyk ýörelgesi esasynda degişli daşary ýurt döwleti tarapyndan Türkmenistanyň raýatlaryna berilýän wizalaryň möhletlerine laýyklykda berlip bilner.

 

11-nji madda. Wizany bermekden ýüz döndermek üçin esaslar

 

1. Daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama wizany bermekden ýüz döndermek üçin şu aşakdakylar esas bolup biler:

1) eger ol parahatçylyga we adamzada garşy jenaýat eden bolsa;

2) eger oňa agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýaty edendigi üçin iş kesilen bolsa;

3) eger ol barasynda jenaýat işi gozgalan bolsa, iş boýunça deslapky derňew, kazyýet derňewi ýa-da kazyýet önümçiligi tamamlanýança;

4) eger onuň Türkmenistanyň çäklerinde ýaşamagy Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň bähbitlerine ters gelýän, jemgyýetçilik hukuk tertibini bozup ýa-da ýurduň ilatyna ahlak taýdan zelel ýetirip biljek bolsa;

5) eger munuň özi Türkmenistanyň raýatlarynyň we beýleki adamlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak üçin zerur bolsa;

6) eger ol аdamyň immunýetmezçilik wirusy sebäpli döreýän kesel (AIW ýokuşmasy) bilen kesellän, weneriki kesellerden, neşekeşlikden ýa-da Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň ilatynyň saglygyna zyýan ýetirýän keselleriň sanawyna girizilen başga keselden ejir çekýän bolsa;

7) eger ol wiza almak maksady bilen görnetin ýalan maglumatlary habar beren bolsa;

8) eger öň ol barasynda Türkmenistana gelmäge çäklendirme ulanylan bolsa, çäklendirme möhleti tamamlanýança;

9) eger ol administratiw tertipde Türkmenistandan çykarylan bolsa, administratiw tertipde çykarmagyň möhleti tamamlanýança;

10) eger ol Türkmenistanda bikanun bolýan bolsa ýa-da başga bir daşary ýurt raýatyna, raýatlygy  bolmadyk adama Türkmenistanyň çäklerine bikanun aralaşmaga ýardam beren bolsa;

11) eger ol terrorçylyk, döwlete garşy, ekstremistik ýa-da gaýry jenaýatçylykly guramalaryň agzasy ýa-da olara dahylly adam bolsa.

2. Wizany bermekden  ýüz dönderilendigi baradaky çözgüt arza berene şeýle çözgüdiň kabul edilen pursadyndan başlap üç  iş gününiň dowamynda habar berilýär.

 

12-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda hasaba alynmagy we hasapdan çykarylmagy

 

1. Türkmenistana gelеn daşary ýurt  raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň degişli edaralarynda üç iş gününiň dowamynda (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär) hasaba durmaga borçludyrlar. Ata-eneleri, çagany perzentlige alanlar, hossarlar (howandarlar) ýa-da olaryň biri bilen Türkmenistana  gelen kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar olar bilen bir wagtda hasaba alynýar.

2. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hasaba almak üçin aşakda görkezilenleriň biri esas bolup durýar:  

1) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistana gelmegi;

2) dogulmagy bilen Türkmenistanyň raýatlygy berilmeýän daşary ýurt raýatynyň ýa-da beýleki şahsyň Türkmenistanyň çäginde dogulmagynyň bellige alynmagy;

3) Türkmenistanda bolýan şahs tarapyndan Türkmenistanyň raýatlygynyň ýitirilmegi.

3. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hasapdan çykarmak üçin aşakda görkezilenleriň biri esas bolup durýar:

1) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanyň çäginden gitmegi;

2) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda aradan çykmagy;

3) Türkmenistanda bolan daşary ýurt raýatyny, raýatlygy bolmadyk adamy nam-nyşansyz giden diýip ykrar etmek ýa-da ölen diýip yglan etmek hakynda kazyýetiň çözgüdiniň kanuny güýje girmegi;

4) Türkmenistanda bolýan daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi.

Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hasaba almak ýa-da hasaba almagyň hereket ediş möhletini uzaltmak olaryň şahsy arzasy ýa-da olary Türkmenistanda kabul edýän ýuridik we fiziki şahslaryň, guramalaryň ýazmaça ýüztutmalary esasynda geçirilýär. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hasaba almagyň hereket ediş möhletini uzaltmak, wizanyň ýa-da Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti uzaldylandan soň amala aşyrylýar. Hasaba almagyň we onuň hereket ediş möhletini uzaltmagyň, şeýle hem hasapdan çykarmagyň tertibi Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenilýär.

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň Döwlet serhediniň üsti bilen girişi we çykyşy olaryň biometriki maglumatlaryny toplamak we pasportlarynda ýa-da pasportlarynyň ornuny tutýan resminamalarynda Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçen senesi barada möhürçe bilen bellik etmek hem-de bu barada zerur maglumatlary elektron maglumatlar goruna girizmek arkaly hasaba almak Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda amala aşyrylýar.

Şu daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Döwlet serhedinden girende we çykanda bellige alnan mahalynda biometriki maglumatlaryny bermekden boşadylýarlar:

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan akkreditirlenen daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň hem-de halkara guramalarynyň diplomatik personalynyň agzalary, konsullyk wezipeli adamlar we olaryň maşgala agzalary;

resmi wekiliýetiň düzüminde Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar.

Şu Kanunda ýa-da Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, üç iş gününden köp möhlet bilen Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar ýaşaýan ýa-da bolýan ýerleri boýunça degişlilikde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýatlardaky we welaýat hukukly şäherlerdäki müdirliklerinde, etraplardaky we etrap hukukly şäherlerdäki bölümlerinde (mundan beýläk - migrasiýa gullugynyň edaralary) hasaba durmalydyrlar.

Ýönekeýleşdirilen tertipde Türkmenistana gelеn daşary ýurt raýatlary diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda hasaba alynýar we olaryň bolmaly möhletleri hökümetara ylalaşyklary bilen kesgitlenilýär. Olar Türkmenistana gelen ýerindäki Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postunyň üsti bilen gitmelidirler.

Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolýan möhleti bäş günden geçmeýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär), diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda hasaba alynýar.

Döwlet derejesinde Türkmenistanda geçirilýän halkara forumlaryna, sergi-ýarmarkalaryna, ylmy maslahatlara, festiwallara, sport ýaryşlaryna, bilim bäsleşiklerine, beýleki çärelere gelen daşary ýurt raýatlary, şeýle hem Türkmenistanyň erkin ykdysady zolagynyň daşary ýurtly gatnaşyjylary, şol zolakda işlejek daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar ýeňilleşdirilen tertipde hasaba alynýar. Hasaba almagyň ýeňilleşdirilen tertibi Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Şu aşakdakylar, bolýan ýerlerinde hasaba durmakdan boşadylýar:

1) Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çakylyklary boýunça Türkmenistana gelеn daşary ýurt döwletleriniň, parlamentleriniň we hökümetleriniň baştutanlary, döwlet, parlament we hökümet wekiliýetleriniň agzalary, şeýle hem hökümetara we halkara guramalarynyň wekiliýetleriniň agzalary, şonuň ýaly-da şol wekiliýetleriň personaly we sanalyp geçilen adamlaryň maşgala agzalary;

2) bellenilen tertipde Türkmenistana gelen daşary ýurt harby deňiz (derýa) we howa gämileriniň ekipažlarynyň düzümine girýän adamlar;

3) daşary ýurt harby däl deňiz (derýa) gämileriniň ekipažlarynyň düzümine girýän adamlar Türkmenistanyň deňiz portlarynda we deňiz portlary bolan şäherlerinde bolýan mahaly;

4) halkara howa gatnawlarynyň raýat howa gämileriniň ekipažlarynyň, halkara demir ýol gatnawlarynyň otlularynyň brigadalarynyň düzümine girýän adamlar Türkmenistanyň howa we demir ýol menzillerinde we howa hem-de demir ýol menzilleri bolan şäherlerinde bolýan mahaly;

5) Türkmenistana üç iş güninden köp bolmadyk möhlet bilen gelen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;

6) «Türkmenistanyň hormatly raýaty» diýen ada mynasyp bolan daşary ýurt raýatlary.

5. Daşary ýurt raýaty, raýatlygy bolmadyk adam hasaba alnanda daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar barada maglumatlaryň toplanmagy, ýazyp bellenmegi, saklanmagy, umumylaşdyrylmagy hem-de ulanylmagy amala aşyrylýar. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hasaba alýan fiziki we ýuridik şahslardan, beýleki guramalardan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar barada gowuşýan maglumatlar esasynda migrasiýa gullugynyň edaralary daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hasaba almagyň döwlet maglumatlar ulgamyny (mundan beýläk – hasaba almak ulgamy) döredýär.

Hasaba almak ulgamynda daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar barada saklanylýan maglumatlar rugsat çäklendirilen maglumatlar bolup durýar. Hasaba almak ulgamynyň işlemegini üpjün etmegiň, onuň  bilen işlemegiň we ony ulanmagyň, ulgamda saklanylýan maglumatlara üýtgetmeler girizmegiň, görkezilen maglumatlara ygtyýar bermegiň, olary goramagyň we bermegiň tertibi, şeýle hem olary saklamagyň möhletleri Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenilýär.

Migrasiýa edaralarynyň beýleki edaralar bilen bilelikdäki hasaba almak ulgamlaryndaky maglumatlarynyň alşylmagynyň we bu babatda hyzmatdaşlyk etmeginiň tertibi Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan bellenilýär.

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar barada maglumatlaryň hasaba almak ulgamyna girizilmegi üçin, şu Kanun arkaly daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlary  olaryň bolýan/ýaşaýan ýeri boýunça hasaba almaga hem-de hasaba almagyň hereket ediş möhletini uzaltmaga ygtyýarly edilen döwlet edaralary bellenilen görnüşdäki maglumatlary 24 sagadyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna bermäge borçludyrlar.

Myhmanhanalar ýa-da myhmanhana hyzmatlaryny berýän Türkmenistanyň beýleki guramalary, ýatymlaýyn şertlerde saglygy goraýyş hyzmatyny berýän saglygy goraýyş edaralary, administratiw temmi hem-de jenaýat jeza çärelerini ýerine ýetirýän edaralar daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň gelen senesi, bolmaly möhleti we gidýän senesi hakynda maglumatlary Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna ibermäge borçludyrlar.

Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň dogluşyny, ölümini bellige alýan, adyň, familiýanyň we atasynyň adynyň üýtgedilmegini, doglan senesi ýa-da ýeri hakynda maglumatlara üýtgetmeleri döwlet tarapyndan hasaba alýan Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň (RÝNÝ) döwlet edaralary şol maglumatlary 24 sagadyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna bermäge borçludyrlar.

6. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň hasaba alnandygy we hasapdan çykarylandygy hakyndaky maglumatlar ýaşalýan/bolunýan ýeri boýunça elektron aragatnaşyk serişdeleri arkaly migrasiýa gullugynyň edaralaryna berlip bilner.

 

13-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň beýleki ygtyýarly döwlet edaralarynda hasaba alynmagy

 

1. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň halkara goragyndan peýdalanýan we aýratyn hukuk derejesi bolan şu aşakdaky toparlary hasaba alynýar:

1) daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň baştutanlary, diplomatik işgärler, konsullygyň wezipeli adamlary, diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň dolandyryş-tehniki we hyzmat edýän işgärleri, harby attaşeleriň hem-de söwda wekilhanalarynyň edarasynyň işgärleri we olaryň ýanýoldaşlary, çagalary, görkezilen adamlaryň eklenjinde bolan ata-eneleri, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň baştutanlarynyň myhmanlary, eger şol myhmanlar şolaryň ýaşaýan ýerinde ýa-da görkezilen wekilhanalaryň we edaralaryň çäklerinde ýaşaýan bolsalar;

2) daşary ýurt döwletleriniň daşary syýasy edaralarynyň gulluk işleri boýunça Türkmenistana gelen we diplomatik ýa-da gulluk pasporty bolan işgärleri hem-de olaryň maşgala agzalary;

3) daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryna we konsullyk edaralaryna gulluk iş sapary bilen gelen daşary ýurt raýatlary we olaryň maşgala agzalary;

4) halkara guramalarynyň gulluk işleri boýunça Türkmenistana gelýän wezipeli adamlary, görkezilen guramalaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň işgärleri, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň halkara guramalarynyň ýanyndaky Türkmenistanda ştab-kwartirasy bolan, şol guramalaryň tertipnamalaýyn resminamalaryna ýa-da degişli halkara şertnamalaryna laýyklykda diplomatik artykmaçlyklardan we goragdan peýdalanýan işgärleri we olaryň maşgala agzalary;

5) Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berlen pasportlar boýunça Türkmenistana gelen adamlar, eger olaryň Türkmenistanda bolmaly möhleti bäş günden geçýän bolsa (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär);

6) Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan wekilçilik şahadatnamasy berlen daşary ýurt žurnalistleri we olaryň maşgala agzalary.

2. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi görkezilen adamlara wekilçilik şahadatnamalaryny berýär ýa-da olaryň pasportlarynda hasaba alnandygy hakynda ýazgy ýazýar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi zerur halatlarda, ýagny bu barada daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary, şeýle hem halkara guramalary we beýleki kabul edýän guramalar towakga edende, daşary ýurt döwletlerinden Türkmenistana gelen jemgyýetçilik işgärlerini we olaryň maşgala agzalaryny hasaba alýar. Şeýle halatlarda görkezilen daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda hasaba durmakdan boşadylýar.

3. Syýahatçylyk ugry boýunça Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň edaralarynda hasaba alynýar.

4. Halkara sport çärelerine akkreditasiýa şahadatnamalary boýunça Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň hasaba alynmagynyň aýratynlyklary, şeýle hem  halkara sport çärelerine gatnaşýanlara akkreditasiýa şahadatnamalaryny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde kesgitlenilýär.

5. Şu maddada görkezilen ygtyýarly döwlet edaralary hasaba alnan we  hasaba almagyň hereket ediş möhleti uzaldylan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar hakynda maglumatlary ýigrimi dört sagadyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna bermäge borçludyrlar.

6. Şu maddada görkezilmedik daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynda hasaba alynýar.

 

III BÖLÜM. TÜRKMENISTANDA ÝAŞAMAK ÜÇIN YGTYÝARNAMA

 

14-nji madda. Ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek

 

1. Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan we Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama almaga isleg bildirýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna ýazylan towakganamany berýärler.

2. Ýaşamak üçin ygtyýarnamany almak üçin şu esaslaryň biriniň bolmagy hökmanydyr:

1) milletiniň türkmen bolmagy;

2) Türkmenistanyň raýaty bilen nika baglaşylmagy;

3) Türkmenistanyň raýaty bolup durýan ýakyn garyndaşlarynyň (är-aýalynyň, atasynyň we enesiniň, babasynyň we mamasynyň, ata-enesiniň, erkek doganynyň, uýasynyň, çagalarynyň, şol sanda perzentlige alnan çagalarynyň, agtyklarynyň) Türkmenistanda ýaşamagy;

4) Türkmenistanyň raýatlaryna hossarlygyň we howandarlygyň bellenen tertipde  resmileşdirilmegi;

5) Türkmenistanyň ykdysadyýetine azyndan ABŞ-nyň 500 müň dollary möçberinde maýa  goýulmagy;

6) dürli ugurlarda ýokary hünäriniň, şeýle hem ylym, medeniýet, sungat we sport babatda gazanan uly üstünlikleriniň bolmagy hem-de şolaryň Türkmenistanyň bähbitleri üçin peýdalanylyp bilinmegi;

7) GDA-nyň ýurtlaryndan gelen, GDA-nyň ýurtlary bilen wiza düzgüni girizilýänçä Türkmenistanda ýazga alnan GDA-nyň ýurtlarynyň raýatlary ýa-da raýatlygy bolmadyk adamlar bolmagy.

3. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar soňky iki ýyldan az bolmadyk möhletde Türkmenistanyň çäginde ýaşandan soň ýaşamak üçin ygtyýarnamany almak üçin ýüz tutup bilerler.

Türkmenistanyň Prezidenti aýratyn halatlarda şu maddanyň 2-nji böleginde görkezilmedik esaslar boýunça we şu bölegiň 1-nji bendine garamazdan ýaşamak üçin ygtyýarnama berip biler.

4. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda bolýan we Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama almaga isleg bildirýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna degişli towakganama berýärler. Şol towakganama Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna garamak üçin iberilýär.

5. Kämillik ukyby bolan, 18 ýaşy dolan daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamany almak hakynda towakga etmäge hukugy bardyr.

Ata-enelere ýa-da olaryň birine berlen ýaşamak üçin ygtyýarnama 16 ýaşyna ýetmedik (şol sanda perzentlige alnan) çagalaryna hem degişli edilýär. Аta-eneleriniň ýa-da olaryň biriniň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bar mahaly 16 ýaşy dolan çagalara ata-enelerinden biriniň kepillendiriş tertibinde güwä geçilen arzasy esasynda ýaşamak üçin ygtyýarnama Wizalaryň berlişine gözegçilik baradaky topar bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan resmileşdirilýär.

Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar 16 ýaşy dolandan soň alty aýyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama almak üçin ýüz tutmalydyrlar.

Ýaşamak üçin ygtyýarnama möhletleýin berilýär.

Ýaşamak üçin ygtyýarnama daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçmäge hukuk berýän resminamalarynyň möhletine laýyklykda bäş ýyla çenli möhlet bilen berilýär.

Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamany almak meseleleri boýunça towakganamalaryň kabul edilmegi, şeýle hem Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň resmileşdirilip berilmegi, möhletiniň uzaldylmagy, çalşyrylmagy, gaýtadan resmileşdirilmegi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet pajy ýa-da konsullyk ýygymlary alynýar.

Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi ýa-da berilmeginden ýüz dönderilmegi hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy kabul edilýär.

6. Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama almak baradaky towakganamalara seretmegiň möhleti alty aýdan geçmeli däldir.

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy kabul edilenden soň on gün möhletde Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berlendigi hakyndaky çözgüdi arza berijiniň dykgatyna ýetirýär.

7. Ýaşamak üçin ygtyýarnama daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň şahsyýetini tassyklaýan ýa-da onuň ornuny tutýan resminamalary esasynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan resmileşdirilýär we Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara gowşurylýar.

Resmileşdirilen ýaşamak üçin ygtyýarnamany tehniki näsazlyk, maglumatlarda nätakyklyk, raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli barmak yzynyň üýtgemegi zerarly eýesine berlip bilinmedik halatynda, oňa ýaşamak üçin ygtyýarnama täzeden resmileşdirilende, resminamalaryň gaýtadan tabşyrylmagy we döwlet pajynyň tölenilmegi talap edilmeýär.

8. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan resmileşdirilýär we Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen gowşurylýar.

9. Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama alan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçmäge hukuk berýän resminamalary bilen Türkmenistana wiza resmileşdirmezden gelýärler we onda bolýarlar. Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama Türkmenistanyň Döwlet serhedinden köp gezek geçmäge hukuk berýär.

10. Şu Kanunyň 11-nji maddasynda görkezilen esaslar boýunça daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama ýaşamak üçin ygtyýarnamany bermekden ýüz dönderilip bilner.

Ýaşamak üçin ygtyýarnamany bermekden ýüz dönderilendigi baradaky çözgüt arza berene şeýle çözgüdiň kabul edilen pursadyndan başlap üç iş gününiň dowamynda habar berilýär.

11. Ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň nusgasy, ony resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen tassyklanylýar.

 

15-nji madda. Ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmak

 

1. Daşary ýurt raýaty, raýatlygy bolmadyk adam ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna arza bilen ýüz tutýar. Ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmak degişli barlaglardan soň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Şu Kanunyň 11-nji maddasynda görkezilen esaslar boýunça daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmakdan ýüz dönderilip bilner.

3. Ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň möhletini uzaltmakdan ýüz dönderilendigi baradaky çözgüt arza berene şeýle çözgüdiň kabul edilen pursadyndan başlap üç iş gününiň dowamynda habar berilýär.

 

16-njy madda. Ýaşamak üçin ygtyýarnamany çalşyrmak

 

1. Zerur halatlarda daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň arzasy boýunça ýaşamak üçin ygtyýarnama çalşyrylyp bilner. Ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň çalşyrylmagy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Ýaşamak üçin ygtyýarnama şu halatlarda çalşyrylýar:

1) daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň şahsy maglumatlarynyň üýtgemegi netijesinde onuň şahsyýetini tassyklaýan resminamasy çalşyrylsa ýa-da şol resminama üýtgetmeler girizilse;

2) ýazgylarda nätakyklyk ýüze çykarylanda;

3) ulanmaga ýaramsyz ýagdaýda bolanda;

4) bellikler üçin göz öňünde tutulan sahypalar gutaranda;

5) adamyň saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da başga ýagdaýlara görä onuň barmak yzlary, ýüz keşbi üýtgände.

 

17-nji madda. Ýaşamak üçin ygtyýarnamany ýatyrmak

 

1. Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny ýatyrmak üçin şu halatlar esas bolup biler, eger ol:

1) ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi hakynda towakganama berlen mahaly galp maglumatlary beren bolsa;

2) kazyýetiň hökümi esasynda agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýaty etmekde günäli diýlip ykrar edilse;

3) milli howpsuzlygy, jemgyýetçilik hukuk tertibini we ahlaklylygy üpjün etmegiň bähbitlerine ters gelýän hereketleri etse;

4) terrorçylyk, döwlete garşy, ekstremistik ýa-da gaýry jenaýatçylykly guramalaryň agzasy ýa-da olara dahylly adam bolsa;

5) Türkmenistanyň döwletara şertnamalarynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýda daşary ýurt döwletiniň harby ýa-da beýleki döwlet gullugyna giren bolsa;

6) ýöriteleşdirilen bejeriş narkologik edarasynda hasapda durýan bolsa;

7) Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamany almak maksadyna eýerip, Türkmenistanyň raýaty bilen galp nika baglaşan bolsa we bu nikany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda kazyýetiň güýje giren çözgüdi bar bolsa;

8) zähmet gatnaşyklary esasynda Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama alyp, şol zähmet gatnaşyklaryny bes eden bolsa;

9) Türkmenistanyň raýaty bilen baglaşylan nikasy bäş ýylyň dowamynda bozulan we şol nikadan çagalary ýok bolsa, eger bu nika Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamany almaga esas bolan bolsa;

10) bir ýyldan köp wagtlap üznüksiz ýagdaýda Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşan bolsa;

11) administratiw tertipde Türkmenistanyň çäginden çykarylsa;

12) Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilse;

13) aradan çyksa ýa-da ony nam-nyşansyz giden diýip ykrar etmek hakynda kazyýetiň çözgüdi kanuny güýje girse;

14) babatda Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde raýatlygy bolmadyk adamynyň şahsyýetnamasy resmileşdirilse.

2. Şu maddanyň birinji böleginiň 12-nji, 13-nji we 14-nji bentlerinde görkezilen esaslar boýunça daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny ýatyrmak barada Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy tarapyndan çözgüt kabul edilýär.

3. Aradan çykan daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy ýatyrylan halatynda, onuň 16 ýaşyna ýetmedik çagalaryna Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan olaryň 16 ýaşyny doldurmagy bilen ýaşamak üçin ygtyýarnamany almaga hukugynyň bardygy barada kepilnama berilýär. Kepilnamanyň nusgasy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan tassyklanylýar.

 

IV BÖLÜM. TÜRKMENISTANDA MIGRASIÝA  ÝAGDAÝLARYNA GÖZEGÇILIK

 

18-nji madda. Wizany ýatyrmak we Türkmenistanda bolmaly möhleti gysgaltmak

 

1. Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň wizasyny ýatyrmak we Türkmenistanda bolmaly möhletini gysgaltmak üçin şu halatlar esas bolup biler:

1) eger ol Türkmenistanda bolmagyň bellenilen tertibini bozsa;

2) eger ol Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagyna ýol berse;

3) eger ol jemgyýet üçin howp döretse ýa-da durmuşda özüni ahlaksyz alyp barsa;

4) eger onuň Türkmenistanda mundan beýläk bolmagy üçin esaslar aradan aýrylan bolsa;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda.

2. Kabul edýän tarapyň we beýleki döwlet edaralarynyň towakganamasy boýunça hem daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň wizasy ýatyrylyp we Türkmenistanda bolmaly möhleti gysgaldylyp bilner.

3. Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň  wizasyny ýatyrmak we Türkmenistanda bolmaly möhletini gysgaltmak baradaky çözgüt Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy tarapyndan kabul edilýär.

 

19-njy madda. Türkmenistandan çykmak hakynda tabşyryknama we administratiw tertipde Türkmenistanyň çäklerinden çykarmak

 

1. Daşary ýurt raýatyna, raýatlygy bolmadyk adama migrasiýa gullugynyň edaralary şu halatlarda Türkmenistandan çykmaga tabşyryknama berýärler:

wizasynyň, Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň hereket ediş möhleti tamamlananda;

wizasynyň, Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň hereket ediş möhletini uzaltmak hakyndaky towakganamasy kanagatlandyrylman galdyrylanda;

ýurduň çäginde bolmaly möhleti gysgaldylanda;

wizasy, Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy ýatyrylanda;

beýleki esaslar bilen kesgitlenen Türkmenistanda bolmaly möhleti tamamlananda.

Daşary ýurt raýaty, raýatlygy bolmadyk adam ýurduň çäginden çykmak hakyndaky tabşyryknamada görkezilen möhletde Türkmenistanyň çäklerinden çykmaga borçludyr.

2. Ýurduň çäginden çykmak baradaky tabşyryknama ýerine ýetirilmedik halatynda daşary ýurt raýaty, raýatlygy bolmadyk adam administratiw tertipde Türkmenistandan çykarylmaga degişlidir.

3. Daşary ýurt raýaty, raýatlygy bolmadyk adam şu halatlarda hem administratiw tertipde ýurtdan  çykarylyp bilner:

1) eger onuň hereketleri milli howpsuzlygy üpjün etmegiň ýa-da jemgyýetçilik hukuk tertibini goramagyň bähbitlerine ters gelse;

2) eger munuň özi ilatyň saglygyny we ahlaklylygyny goramak, Türkmenistanyň raýatlarynyň we beýleki adamlaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramak üçin zerur bolsa;

3) eger ol Türkmenistanyň kanunçylygyny gödek ýa-da birnäçe gezek bozan bolsa.

Administratiw tertipde ýurtdan çykarmak hakyndaky çözgüt toplanan maglumatlaryň esasynda migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan kabul edilýär.

4. Ýurtdan çykmak barada tabşyryknamada ýa-da administratiw tertipde ýurtdan çykarmak hakynda çözgütde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistana gelmegi wagtlaýyn çäklendirilip ýa-da hemişelik gadagan edilip bilner.

5. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň çäginden administratiw tertipde çykarmak Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

6. Administratiw tertipde ýurtdan çykarmak boýunça çykdajylar:

1) ýurtdan çykarylýan daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň serişdeleriniň;

2) kabul edýän guramanyň, ýuridik ýa-da fiziki şahsyň serişdeleriniň;

3) aýratyn halatlarda bolsa, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýär.

 

20-nji madda. Türkmenistanyň çäklerinde hereket etmek

 

1. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çäklerinde daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň barmagy üçin açyk bolan ýerlere erkin baryp we hereket edip bilerler.

2. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň barmagy üçin ýapyk bolan ýere olaryň barmagy we şol ýerde hereket etmegi  Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda rugsat almak bilen amala aşyrylýar.

Bu tertip daşary ýurt pasportlary ýa-da olaryň ornuny tutýan resminamalary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde hasaba alnan daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara hem degişlidir.

Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama esasynda ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň ýazgyda duran çäginde serhet zolagynda ýerleşýän etrap merkezlerine barmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan rugsatnamany resmileşdirmezden amala aşyrylýar.

 

21-nji madda. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistana çagyran ýuridik we fiziki şahslaryň borçlary

 

1. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistana çagyrýan we kabul edýän ýuridik we fiziki şahslar daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen hukuklaryny we borçlaryny öz wagtynda düşündirmäge; olar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilmegini üpjün etmäge; olaryň wizalaryny, Türkmenistanda ýaşamaga ygtyýarnamasyny, işlemäge rugsatnamasyny we Türkmenistanda bolmagy bilen baglanyşykly beýleki resminamalaryny resmileşdirmegiň hem-de olary uzaltmagyň, hasaba almagyň we onuň hereket ediş möhletini uzaltmagyň, olara hereket etmäge, ýaşaýan (bolýan), işleýän ýerini üýtgetmäge hukuk berýän resminamalaryny resmileşdirmegiň bellenilen tertibini we iş berijide işleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň sanynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen gatnaşygyny berjaý etmäge; olaryň ýurtda bolmagynyň kesgitlenen möhletiniň tamamlanmagy bilen olary hasapdan çykarmak hem-de Türkmenistanyň çäginden gitmegi bilen baglanyşykly resminamalary resmileşdirmek boýunça çäreleri görmäge; şeýle hem olaryň ýaşaýan (bolýan), işleýän ýeriniň salgysynyň üýtgändigi barada Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna öz wagtynda habar bermäge borçludyrlar.

2. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň özlerine edilen saglygy goraýyş hyzmatlary üçin tölegi tölemäge mümkinçiligi bolmadyk ýa-da ony tölemekden boýun gaçyran halatynda, tölegi tölemek olary kabul eden tarapyň üstüne ýüklenilýär.

 

22-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginde zähmet işini amala aşyrmagynyň tertibi

 

1. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginde zähmet işini amala aşyrmagynyň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Daşary ýurt işçi güýjüni Türkmenistanyň çägine çekmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň berýän rugsatnamalary esasynda amala aşyrylýar.

3. Zähmet migrasiýasynyň meseleleri düzgünleşdirilen mahaly içerki zähmet bazaryny goramak ileri tutulýan ähmiýete eýedir.

4. Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanda işe çekilende we olara işlemäge rugsatnamalar resmileşdirilende Türkmenistanyň raýatlarynyň boş iş orunlary eýelemäge artykmaç hukugy baradaky ýörelge, şeýle hem iş berijide işleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň sanynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen gatnaşygy berjaý edilmelidir.

Iş berijide kesgitlenen wezipe sanawyndaky wezipe birliginiň azlygy bilen baglanyşykly onda işleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň sanynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen gatnaşygyny berjaý etmek mümkinçiligi bolmadyk halatlarynda, olar bu talaby berjaý etmekden boşadylýarlar.

Türkmenistanyň ileri tutulýan hünär toparlary bilen bagly, syýasy, ykdysady we durmuş ýagdaýyny hasaba almak bilen, şeýle hem Türkmenistanda işe çekilýän daşary ýurt işçi güýjüniň ulanylyşynyň  netijeliligine baha bermek maksady bilen, iş berijide işleýän daşary ýurt raýatlarynyň we Türkmenistanyň raýatlarynyň sanynyň gatnaşygy zerurlyga görä Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde üýtgedilip bilner. Şunda daşary ýurtly işgärleriň bellenilen gatnaşygynyň möçberi köpelen ýagdaýynda, daşary ýurt raýatlarynyň bellenilen gatnaşygynyň doldurylmagy, belli bir hünär toparlaryna degişli daşary ýurtly işgärleriň çekilmeginiň zerurlygy we ileri tutulýan ykdysady döwlet taslamalarynyň ähmiýeti, daşary ýurtly işgärleriň bellenilen gatnaşygynyň möçberiniň azalan ýagdaýynda bolsa, içerki zähmet bazaryndaky ýagdaýyň üýtgemegi göz öňünde tutulýar.

Iş beriji tarapyndan işe çekilýän daşary ýurt raýatlarynyň we Türkmenistanyň raýatlarynyň sanynyň ýol berilýän gatnaşygy, onuň üýtgetmeleri, şeýle hem daşary ýurtly işgärleriň sanynyň bellenilen gatnaşygyny üýtgetmegiň zerurlygyny kesgitlemek boýunça teklipleri taýýarlamagyň tertibi Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen kesgitlenilýär.

Türkmenistanda zähmet işini amala aşyrmak üçin daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda işlemäge rugsatnamasy bolmalydyr.

Türkmenistanda işlemäge rugsatnama almak, şeýle hem iş berijide işleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň sanynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen gatnaşygyny berjaý etmek barada talap şu aşakdaky adamlar babatda bildirilmeýär:

Türkmenistanyň ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary tarapyndan berlen şahsyýetini tassyklaýan resminamalary bolan, raýatlygy bolmadyk adamlar;

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan akkreditirlenilen daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň, şeýle hem halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň işgärleri;

Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda döredilen ylym, bilim we medeniýet edaralarynyň daşary ýurtly işgärleri, şeýle hem halkara ynsanperwer we haýyr-sahawat guramalarynyň resmi wekilleri;

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan akkreditirlenilen daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habarçylary (žurnalistleri);

Türkmenistanyň çäginde resmi taýdan bellige alnan dini guramalaryň daşary ýurtly dini işgärleri;

mugallymçylyk, ylmy we medeni-aň-bilim işlerini amala aşyrmak, şol sanda Türkmenistanyň bilim edaralarynda gysga möhletli ýa-da belli bir möhletli okuw sapaklaryny we maslahatlaryny geçirmek üçin Türkmenistanyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylmagy boýunça çagyrylan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;

maliýe, audit we beýleki barlaglary, gulluk gepleşiklerini geçirmek, şertnamalary baglaşmak üçin, şeýle hem bilermen hökmünde bir aýa çenli möhlet bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;

enjamlary gurnamak, abatlamak we tehniki hyzmatlary amala aşyrmak üçin bir aýa çenli möhlet bilen Türkmenistana gelýän daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň işgärleri;

Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda zähmet gatnaşyklarynda durmaýan, ýuridik şahslary (olaryň şahamçalaryny we wekilliklerini) esaslandyryjylar, paýdarlar, ýolbaşçylar we daşary ýurt  döwletleriniň ýuridik şahslarynyň dolandyryş düzümine girýän daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;

Türkmenistanyň bilim edaralarynda bilim almagyň gündizki görnüşi boýunça okaýan we okuwdan boş wagtlarynda hem-de dynç alyş döwründe şol edaralarda işleýän daşary ýurtly talyplar;

şertli iş kesilen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;

halkara gatnaw ýollarynda ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak bilen meşgullanýan daşary ýurt döwletleriniň ulag serişdeleriniň ekipažlarynyň düzümine girýän adamlar;

Türkmenistanda gaçybatalga berlen adamlar;

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bosgun diýlip ykrar edilen adamlar;

bosgun statusynyň berilmegi hakyndaky towakganama bilen ýüz tutan we bosgun statusynyň berilmegi hakyndaky towakganamanyň hasaba alnandygy barada wagtlaýyn şahadatnama alan adamlar;

Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan ýa-da hemişelik ýaşamak maksady bilen Türkmenistanda bolýan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar;

Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda işe çekmegiň başga tertibi kesgitlenilen daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar.

 

23-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň zähmet migrasiýasy tertibinde Türkmenistanda bolmagynyň şertleri

 

Raýatlygyny çalyşmak bilen baglanyşykly bolmadyk zähmet migrasiýasy tertibinde Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan ýeri bolmalydyr.

 

V BÖLÜM. TÜRKMENISTANYŇ RAÝATLARYNYŇ TÜRKMENISTANDAN GITMEGI WE TÜRKMENISTANA GELMEGI

 

24-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmeginiň we Türkmenistana gelmeginiň tertibi

 

1. Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukugy bardyr.

Türkmenistanyň raýaty Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek hukugyndan mahrum edilip bilinmez.

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmegi şu Kanunyň 30-njy maddasyna laýyklykda wagtlaýyn çäklendirilip bilner.

2. Eger Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary   ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalary bilen başga tertip bellenilmedik bolsa, Türkmenistanyň raýatlary barylýan ýurduň wizasy ýa-da degişli rugsatnamasy bar bolan mahalynda Türkmenistanyň Döwlet serhedinde ýerleşen, halkara gatnawlary üçin açyk bolan gözegçilik-geçiriş postlarynyň üstünden Türkmenistandan gitmäge hukuk berýän hakyky resminamalar boýunça Türkmenistandan gidýärler, şunda hasaba almak olaryň biometrik maglumatlarynyň toplanmagy hem-de pasportlarynda ýa-da pasportlarynyň ornuny tutýan resminamalarynda Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçen senesi barada möhürçe bilen bellik edilmegi we bu hakynda zerur maglumatlary elektron maglumatlar goruna girizilmegi arkaly amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň Döwlet serhedinden girişiniň we çykyşynyň hasaba alynmagy «Elektron gapy» ulgamynyň ulanylmagy arkaly amala aşrylyp bilner.

«Elektron gapy» ulgamyny ulanmak arkaly hasaba almagyň tertibi, şeýle hem ondan peýdalanmaga rugsat berlen şahslaryň sanawy Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan tassyklanylýar.

 

25-nji madda. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goragy

 

Türkmenistanyň çäklerinden daşary gidýän Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwletiň goragy we howandarlygy kepillendirilýär.

Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary we konsullyk edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda we halkara şertnamalarynda bellenilen tertipde daşary ýurt döwletlerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün edýärler.

 

26-njy madda. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlarynyň Türkmenistanyň çäginden gitmegi

 

1. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýatlary öz ata-eneleriniň ýa-da beýleki kanuny wekiliniň biri bilen ýurduň çäginden gidip bilerler, şunda ata-eneleriniň beýlekisiniň kepillendiriş tertibinde tassyklanan razylygy bolmalydyr.

Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik raýatlary ýany bilen gidýän adamyň adyna öz kanuny wekilleriniň kepillendiriş tertibinde tassyklanan razylygy boýunça şol wekiller ýany bilen gitmezden Türkmenistandan gidip bilerler. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýaty ýany bilen hiç kim gitmezden Türkmenistandan gidýän halatynda, onuň ýanynda kanuny wekilleriniň şol raýatyň gitjek senesini we barýan ýurduny görkezýän we kepillendiriş tertibinde tassyklanan razylygy bolmalydyr.

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner. Kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilmegi kazyýete şikaýat edilip bilner.

Kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň Türkmenistandan gitmeginiň meseleleri boýunça ata-eneleriň arasyndaky düşünişmezlikler kazyýet tertibinde çözülýär.

2. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik 14 ýaşdan 18 ýaşa çenli raýatlarynyň Türkmenistandan hemişelik ýaşajak ýerine gitmegi diňe olaryň ýazmaça görnüşde beýan edilen we kepillendiriş tertibinde güwä geçilen razylygy bar mahalynda amala aşyrylyp bilner.

3. Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýetmedik raýaty sport ýaryşlaryna, bilim bäsleşiklerine, medeni-köpçülikleýin, aýdym-saz we beýleki çärelere gatnaşmak, şeýle hem saglygyny bejertmek we okuw maksatlary bilen we beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanynda bolmagynda, onuň kanuny wekilleriniň biriniň kepillendiriş tertibinde tassyklanylan ynanç haty boýunça Türkmenistandan gitmäge haklydyr.

Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämillik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine hossarlyk we howandarlyk edaralary tarapyndan rugsat berlip bilner.

 

27-nji madda. Türkmenistanyň kämillik ukyby bolmadyk raýatlarynyň Türkmenistandan gitmegi

 

Kazyýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistandan gitmäge olaryň kanuny wekilleriniň kepillendiriş tertibinde tassyklanan razylygy esasynda ýa-da kazyýetiň çözgüdi esasynda rugsat berlip bilner.  

 

28-nji madda. Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukuk berýän resminamalar

 

1. Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukuk berýän hem-de Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýetine güwä geçýän resminamalar şular bolup durýar:

1) Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty;

2) Türkmenistanyň raýatynyň diplomatik pasporty;

3) Türkmenistanyň raýatynyň gulluk pasporty;

Bu resminamalar Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýar we olar kanunalaýyk resmileşdirilen halatynda Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin hakykydyr.

2. Türkmenistanyň raýaty şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilen resminamalary ýitiren halatynda, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsullyk edaralarynyň Türkmenistana gaýdyp gelmek üçin berýän şahsyýeti tassyklaýan resminamasy Türkmenistana gelmek üçin hukuk berýän resminama bolup durýar.

3. Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan halatlarda Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin şu maddanyň birinji böleginde görkezilen resminamalaryň ýerine beýleki resminamalar peýdalanylyp bilner.

 

29-njy madda. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny resmileşdirmegiň tertibi

 

1. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny (mundan beýläk - pasport) Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy resmileşdirýär.

2. Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutýarlar.

3. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Görkezilen raýatlara pasportlar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi edarasynda resmileşdirilýär hem-de Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen gowşurylýar. Olar Türkmenistanyň çäginde bolýan döwründe pasporty resmileşdirmek üçin migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutup bilerler.

4. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň raýaty bolup durýan her bir adama pasport resmileşdirilýär.

5. Pasportda bar bolan elektron maglumat göterijide onuň eýesiniň şahsy maglumatlary, şol sanda biometriki şahsy maglumatlary saklanýar. Bu şahsy maglumatlaryň sanawy Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen kesgitlenilýär.

6. Pasport resmileşdirmek üçin raýatyň ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde şahsy arzasy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kabul edilýär. Raýatyň pasportyny resmileşdirmek üçin resminamalarynyň kabul edilen güni diýlip onuň elektron suratynyň we biometriki maglumatlarynyň alnan güni hasap edilýär.

Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlara pasportlar olaryň ata-eneleriniň biriniň ýa-da beýleki kanuny wekiliniň ýazmaça ýa-da elektron görnüşinde arzasy esasynda resmileşdirilýär. Kämillik ýaşyna ýetmedik we kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen adamlaryň ýazmaça görnüşinde arzalary kabul edilende we pasportlary berlende olaryň gatnaşmagy hökmanydyr.

Pasport bäş ýyla çenli möhlete resmileşdirilýär.

Pasport eýesiniň hut özüne ýa-da onuň kanuny wekiline onuň şahsyýetine güwä geçýän resminamalary görkezmegi boýunça gol çekdirilip gowşurylýar.

7. Pasportyň resmileşdirilmegi we berilmegi, şeýle hem onuň çalşyrylmagy üçin döwlet pajy ýa-da konsullyk ýygymlary alynýar, olaryň möçberleri pasportlaryň taýýarlanylmagy we resmileşdirilmegi üçin hakyky çykdajylar nazara alnyp bellenilýär. Resmileşdirilen pasporty tehniki näsazlygyň, maglumatlarda nätakyklygyň, raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli barmak yzlarynyň üýtgemegi zerarly eýesine berip bolmadyk halatynda, oňa pasport täzeden resmileşdirilende gaýtadan resminamalaryň tabşyrylmagy we döwlet pajynyň tölenmegi talap edilmeýär.

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 16 ýaşa ýetmedik çagalar, weteranlar, şeýle hem ähli topardaky maýyp adamlar döwlet pajyny tölemekden ýa-da konsullyk ýygymlardan boşadylýar.

8. Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen ýa-da raýatlygy dikeldilen halatynda pasportlar Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany esasynda resmileşdirilýär.

9. Pasport şu halatlarda çalşyrylýar:

1) hereket ediş möhleti tamamlananda;

2) şahsy maglumatlary üýtgände;

3) ýazgylarda nätakyklyk ýüze çykarylanda;

4) ulanmaga ýaramsyz bolanda;

5) wizalar we bellikler üçin göz öňünde tutulan sahypalar tamamlananda;

6) raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da başga ýagdaýlara görä onuň barmak yzlary, ýüzkeşbi üýtgände.

Zerur bolan halatlarda pasportlar möhleti tamamlanmazyndan öň hem çalşylyp bilner.

10. Pasport şu halatlarda ýatyrylýar:

1) pasport çalşyrylanda;

2) Türkmenistanyň raýatlygy bes edilende;

3) pasportyň eýesi aradan çykanda;

4) tehniki näsazlyk, maglumatlarda nätakyklyk, raýatyň saglyk ýagdaýy sebäpli ýa-da başga ýagdaýlara görä barmak yzlarynyň, ýüz keşbiniň üýtgemegi bilen pasporty raýata berip bolmadyk halatynda.

Raýatyň pasporty ýatyrylanda onuň sahypalary deşilip, birinji sahypasyna «Ýatyryldy/Cancelled» möhürçesi basylýar. Pasport şu bölegiň birinji bendi boýunça ýatyrylanda eýesine gaýtarylyp berilýär, beýleki ýagdaýlarda bolsa Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan bellenen tertipde ýok edilýär.

11. Pasporty resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi, ondan peýdalanmagyň kadalary, şeýle hem pasportyň nusgasy we teswiri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

 

30-njy madda. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmegini wagtlaýyn çäklendirmek üçin esaslar

 

1. Şu halatlarda Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmegi wagtlaýyn çäklendirilip bilner, eger:

1) ol döwlet syryny düzýän maglumatlar barada habarly bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen möhlet tamamlanýança;

2) onuň garşysyna jenaýat işi gozgalan bolsa, iş boýunça önümçilik tamamlanýança;

3) oňa jenaýat edendigi üçin iş kesilen bolsa, jezasyny  çekýänçä ýa-da jezadan boşadylýança;

4) ol kazyýet tarapyndan üstüne ýüklenilen borçlary ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýan bolsa, borçnamalar ýerine ýetirilýänçä;

5) ol kazyýetiň hökümi esasynda aýratyn agyr jenaýat üçin iş kesilen ýa-da aýratyn howply residiwde bilkastlaýyn jenaýaty amala aşyran diýlip hasap edilen ýa-da polisiýanyň administratiw gözegçiliginde durýan bolsa, iş kesilenlik aýyby aýrylýança ýa-da gözegçilik bes edilýänçä;

6) ol barada kazyýetde raýat hak islegi bildirilen bolsa, iş boýunça önümçilik tamamlanýança;

7) ol harby gulluga çagyrylmaga degişli bolsa, harby gullugy geçýänçä ýa-da ondan boşadylýança, Türkmenistanyň çäklerinden daşyna hemişelik ýaşamaga gidýän halatlary muňa degişli däldir;

8) ol daşary ýurt döwletlerinde bolan döwründe adam söwdasynyň pidasy bolmagy ýa-da gulçulyga duçar bolmagy mümkin diýen howatyrlanma bolan halatynda;

9) ol ozal daşary ýurt döwletlerinde bolan wagtynda bolan ýurdunyň kanunçylygyny bozan bolsa;

91 ) onuň gitmegi janyna we saglygyna howp salýan bolsa;

10) onuň gitmegi Türkmenistanyň milli howpsuzlygynyň bähbitlerine ters gelýän bolsa.

2. Daşary ýurt döwletinde Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edip bolmajak adatdan daşary ýagdaý dörän halatynda Türkmenistanyň Hökümeti Türkmenistanyň raýatlarynyň bu döwlete gidilmegini wagtlaýyn çäklendirmek hakynda karar kabul edýär.

 

31-nji madda. Jedelleri çözmegiň tertibi

 

1. Pasporty bermekden we resmileşdirmekden ýüz dönderilen, ol wagtlaýyn saklanylan ýa-da alnan ýagdaýynda Türkmenistanyň raýaty bu hereketler barada Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kazyýete şikaýat edip biler.

2. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmeginiň şu Kanunyň 30-njy maddasynyň birinji böleginiň 2-6-njy bentlerinde göz öňünde tutulan esaslar boýunça çäklendirilmegi şikaýat edilmäge degişli däldir.

 

32-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäklerinden daşarda okamagy we zähmet işini amala aşyrmagy

 

1. Harby gullukda durmaýan Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň çäklerinden daşarda okap we zähmet işini amala aşyryp bilerler.

2. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletinde bilim almagy üçin olarda okuw mekdebiniň degişli tassyknamasy ýa-da çakylyknamasy, raýatyň hemişelik ýaşaýan ýeri boýunça bilim edarasynda hasaba alnandygy barada güwänamasy bolmalydyr.

3. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt döwletinde zähmet işini amala aşyrmagy üçin olarda:

kärhananyň takyk salgysyny görkezmek bilen, iş berijiden çakylyknamanyň;

barylýan ýurduň ygtyýarly edaralaryndan zähmet işini amala aşyrmak üçin degişli resminamasynyň bolmagy zerurdyr.

Ýokarda görkezilen şertler ýerine ýetirilmedik halatynda, şeýle hem daşary ýurt döwletinde Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, olaryň okamak üçin ýa-da zähmet işini amala aşyrmak üçin daşary ýurt döwletine gitmegine rugsat bermekden ýüz dönderilip bilner.

 

32l-nji madda. Türkmenistanyň harby gulluga çagyrylmaga degişli raýatlarynyň we harby gullukçylarynyň Türkmenistandan gitmegi

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çagyryş boýunça harby gulluga çagyrylmaga degişli we ondan boşadylmadyk hem-de harby gulluga çagyryş möhleti yza süýşirilmedik Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistandan gitmänkäler çagyryş boýunça harby gullugy geçmäge borçludyrlar, hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäginden daşary gidýän raýatlar muňa degişli däldir.

2. Daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn gidýän, daşary ýurtlarda wagtlaýyn bolýan we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda harby gulluga çagyrylmaga degişli Türkmenistanyň raýatlary çagyryş hakyndaky habary alanlarynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen möhletde çagyryş boýunça harby gullugy geçmek üçin Türkmenistana gelmäge borçludyrlar.

3. Borçnama boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylar hususy işleri boýunça Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda Türkmenistandan gidýärler.

 

33-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň gulluk, hususy işler hem-de syýahatçylyk ugry boýunça Türkmenistandan gitmegi

 

1. Türkmenistanyň raýatlarynyň gulluk, hususy işler, şeýle hem syýahatçylyk ugry boýunça Türkmenistandan gitmäge hukugy bardyr.

2. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurtdan gulluk, hususy işler, şeýle hem syýahatçylyk ugry boýunça gitmegi şu Kanuna hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

34-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäklerinden daşary gitmeginiň tertibi

 

1. Türkmenistanyň raýatlarynyň hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäklerinden daşary gitmäge hukugy bardyr. Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň çäklerinden daşary gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň barylýan ýurduň kanunçylygynda bellenilen tertipde berilýän degişli wizasy ýa-da rugsatnamasy bolmalydyr.

2. Hemişelik ýaşamaga Türkmenistandan gitmek üçin Türkmenistanyň raýatlarynyň arzalaryna garamagyň we namalary resmileşdirmegiň umumy möhleti üç aýdan geçmeli däldir.

3. Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gidýän Türkmenistanyň raýatlary özlerine we maşgala agzalaryna degişli emlägi, kanuny esaslarda edinen daşary ýurt puluny alyp gitmäge, şeýle hem Türkmenistanyň çäginde özleriniň eýeçilik hukuklaryndaky emläge, pul serişdelerine, gymmatly kagyzlaryna we banklarda saklanylýan özge gymmatlyklaryna eýelik etmäge haklydyrlar. Olaryň raýat, durmuş, zähmet, ýaşaýyş jaý we beýleki hukuklarynyň islendik çäklendirilmegine ýol berilmeýär.

Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet üçin medeni, taryhy ýa-da beýleki gymmatlygy bolan zatlary Türkmenistanyň çäklerinden daşary alyp gitmegi Türkmenistanyň kanunçylygy we Türkmenistanyň halkara şertnamalary arkaly düzgünleşdirilýär.

4. Türkmenistanyň raýatlary hemişelik ýaşamak üçin onuň çäklerinden gitmezinden öň fiziki we ýuridik şahslaryň öňündäki Türkmenistanyň hukuk meselelerini çözmek çygryna degişli bolan emläk borçnamalaryny ýerine ýetirmäge borçludyrlar.

Hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gidýän Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistandan gitmäge rugsat almak üçin Türkmenistanda galýan ata-enelerinden, şeýle hem Türkmenistanda galýan kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary bolan ýagdaýynda olaryň Türkmenistandaky kanuny wekilinden aliment töleglerini töledip almak boýunça talaplaryň ýokdugy hakyndaky kepillendiriş tertibinde güwä geçilen arzany berýärler. Şol arzanyň haýsydyr bir sebäbe görä alnyp bilinmedik halatynda, Türkmenistandan gidýän Türkmenistanyň raýaty kazyýete ýüz tutmaga haklydyr, şunda kazyýet aliment borçnamalarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklaýar. Aliment borçnamalary bolan halatynda kazyýetiň çözgüdi boýunça şol borçnamalar birwagtda üzülişilip bilner ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda aliment borçnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň tertibi bellenilip bilner.

5. Daşary ýurt döwletine barmagyň tertibi barylýan döwletiň degişli kanunçylygy, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalary arkaly düzgünleşdirilýär.

6. Türkmenistandan gitmek hakynda arza bilen ýüz tutan Türkmenistanyň raýatlary we olaryň maşgala agzalary, şeýle hem hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan giden Türkmenistanyň raýatlary hemişelik ýaşamaga ýa-da belli bir wagtlyk Türkmenistana yzyna gaýdyp gelenlerinde, Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kepillendirilýän ähli hukuklardan peýdalanýarlar we kanunda göz öňünde tutulan borçlary çekýärler.

 

35-nji madda. Emigrantlar bolup durmaýan adamlar

 

Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we beýleki wekilhanalarynyň işgärleri, daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn zähmet işini amala aşyrýan Türkmenistanyň raýatlary, şeýle hem daşary ýurt döwletlerinde okuwda, saglygyny bejertmekde, syýahatçylykda, ýuridik we fiziki şahslaryň çakylygy boýunça, şeýle hem gulluk iş saparynda bolýan adamlar emigrantlara degişli däldir.

Türkmenistandan wagtlaýyn giden beýleki adamlar hem emigrantlara degişli däldir.

 

36-njy madda. Döwlet syrlaryna rugsady bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmegi

 

1. Döwlet syrlaryna rugsady bolan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmegine «Döwlet syrlary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda göz öňünde tutulan halatlarda rugsat berilmän bilner.

2. Döwlet syrlaryny düzýän maglumatlardan habarly bolan raýatlara ýurtdan çykmaga wagtlaýyn çäklendirmäniň bardygy barada kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň, okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, harby bölümleriň dolandyryjylary tarapyndan işe (okuwa) kabul edilen we harby gulluga alnan mahaly mälim edilmelidir.

 

VI BÖLÜM. IÇERKI MIGRASIÝA

 

37-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäklerinde erkin hereket etmäge, ýaşajak we boljak ýerini saýlap almaga bolan hukugy

 

1. Türkmenistanyň her bir raýatynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda Türkmenistanyň çäklerinde erkin hereket etmäge, ýaşajak we boljak ýerini saýlap almaga hukugy bardyr.

2. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäklerinde erkin hereket etmäge, ýaşajak we boljak ýerini saýlap almaga bolan hukugyny çäklendirmäge şu Kanunda bellenilen esaslar boýunça ýol berilýär.

3. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, wezipeli adamlaryň, şeýle hem beýleki ýuridik we fiziki şahslaryň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäklerinde erkin hereket etmäge, ýaşajak we boljak ýerini saýlap almaga bolan hukugyny çäklendirmäge degişli çözgütleri, hereketleri ýa-da hereketsizligi barada raýatlar tarapyndan ýokarda durýan edara, ýokarda durýan wezipeli adama ýa-da kazyýete şikaýat edilip bilner.

 

38-nji madda. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty

 

1. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty onuň eýesiniň şahsyýetini we raýatlygyny tassyklaýan resminama bolup durýar.

2. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýar we Türkmenistanyň ähli ýerinde hakyky güýje eýedir.

3. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty Türkmenistanyň 16 ýaşy dolan her bir raýatyna resmileşdirilýär.

4. Türkmenistanyň raýatynyň pasporty Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde resmileşdirilýär.

5. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň raýatynyň arzasy boýunça onuň pasporty çalşyrylyp bilner.

6. Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň resmileşdirilmegi we berilmegi, şeýle hem onuň çalşyrylmagy üçin bellenilen tertipde töleg alynýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda aýry-aýry raýatlar töleg tölemekden boşadylyp bilner.

7. Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nusgasy we ýazgysy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

8. Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegiň we bermegiň tertibi, ondan peýdalanmagyň kadalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

39-njy madda. Mejbury geçirilmekden goranmaga bolan hukuk

 

1. Türkmenistanyň her bir raýatynyň öz ýaşaýan ýa-da bolýan ýerinden mejbury geçirilmekden goranmaga hukugy bardyr.

Mejbury geçirilmekden goranmaga bolan hukuk Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kazyýete ýüz tutmak arkaly durmuşa geçirilip bilner.

2. Ýaşaýan ýerinden ýa-da bolýan ýerinden Türkmenistanyň raýatyny mejbury geçirmek kazyýetiň çözgüdi esasynda amala aşyrylyp bilner.

 

40-njy madda. Hereket etmek, ýaşaýan we bolýan ýeriňi saýlap almak erkinligine çäklendirmeler

 

Milli howpsuzlygy, jemgyýetçilik hukuk tertibini, ilatyň saglygyny goramak maksady bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan Türkmenistanyň şu aşakdaky görkezilen ýerlerinde erkin hereket etmekde, ýaşaýan we bolýan ýeriňi erkin saýlap almakda çäklendirmeler bellenilip bilner:

1) serhet zolagynda;

2) ýapyk harby şäherçelerde;

3) köpçülikleýin ýokanç keselleriň we adamlaryň zäherlenmeleriniň ýaýramak howpy sebäpli, ekologiýa betbagtçylygy we tebigy (tehnogen) heläkçilik zolagynda;

4) adatdan daşary ýagdaý girizilen ýerlerde.

 

41-nji madda. Mejbury migrantlar

 

1. Adatdan daşary ýagdaýlar bolan mahaly Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan "Adatdan daşary ýagdaý düzgüni hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda adatdan daşary ýagdaý girizilýär.

2. Adatdan daşary ýagdaý dörände ygtyýarly döwlet häkimiýet edaralarynyň raýatlara başga hemişelik ýa-da wagtlaýyn ýaşaýyş jaýlaryny hökmany bermek şerti bilen, olary ýaşamak üçin howply ýerlerden hemişelik ýa-da wagtlaýyn göçürmäge hukugy bardyr.

Mejbury migrantlara zerur kömek berilýär we ýaşamak üçin zerur şertler döredilýär, olar iýmit we agyz suwy bilen üpjün edilýär, esasy arassaçylyk we saglygy goraýyş hyzmatlary edilýär.

3. Türkmenistanyň Hökümeti, döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, degişli durmuş taýdan üpjünçilik edaralary we ýuridik şahslar mejbury migrantlaryň täze ýaşaýyş ýerinde ýa-da bolýan ýerinde ýaşamagy üçin mümkin bolan kömegi berýärler, şeýle hem zerur şertleri döredýärler.

4. Tebigy betbagtçylyklaryň we beýleki ýagdaýlaryň ýaramaz netijeleri düzedilenden soň, Türkmenistanyň Hökümeti we degişli döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde mejbury migrantlara ozalky ýaşaýyş ýerine dolanyp barmaga we ony abadanlaşdyrmaga, şol sanda weýran bolan jaýlary dikeltmäge ýardam berýärler.

 

42-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň çäklerinde ýaşaýan we bolýan ýeri boýunça hasabyny ýöretmek

 

1. Içerki migrasiýany düzgünleşdirmek, içerki migrantlaryň öz hukuklaryny we azatlyklaryny durmuşa geçirmegi, şeýle hem olaryň Türkmenistanyň beýleki raýatlarynyň öňündäki öz borçlaryny ýerine ýetirmegi üçin zerur şertleri üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň çäklerinde raýatyň ýaşaýan ýeri boýunça ýazga alynmagy we bolýan ýeri boýunça bellige alynmagy girizilýär.

Ýaşalýan ýer boýunça ýazga almak, munuň özi raýatyň Türkmenistanyň degişli etraplarynyň we şäherleriniň çäklerindäki ýaşaýyş jaýynda belli bir salgy boýunça resmileşdirilmegidir, şeýle hem Türkmenistanyň raýatynyň pasportynda bu barada ýazgy ýazylmagydyr ýa-da bellik edilmegidir (möhürçe basylmagydyr).

2. Türkmenistanyň çäklerinde birnäçe ýaşaýyş jaýyna eýeçilik hukugy bolan adam şolaryň diňe birine ýazga alynýar.

Raýatlary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almagyň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

3. Hemişelik ýaşaýan ýerinden ýazgydan çykmazdan kyrk bäş senenama gününden köp möhlete başga ýere wagtlaýyn giden raýatlar, şeýle hem başga şäherlerdäki okuw mekdepleriniň talyplary we okuwçylary okaýan döwründe öz bolýan ýerleri boýunça bellige alynmaga degişlidir. Zähmet işini amala aşyrmak maksady bilen gelen raýatlary bolýan ýeri boýunça hasaba almak degişli migrasiýa gullugynyň edaralary, gelmeginiň maksady zähmet işini amala aşyrmak maksady bilen bagly bolmadyk raýatlary hasaba almak degişli häkimlikler  tarapyndan amala aşyrylýar.

Şu raýatlar bolýan ýerleri boýunça bellige alynmakdan boşadylýarlar:

1) bir welaýatyň ýa-da welaýat hukukly şäheriň çaginde hemişelik ýaşaýan ýerinden ýazgydan çykmazdan kyrk bäş senenama gününden köp möhlete başga ýere wagtlaýyn giden;

2) çagyryş boýunça harby gullugy geçýän;

3) belli bir ýerde ýaşamak borjuny ýüklemek we azatlykdan mahrum etmek görnüşlerdäki jeza çekýän.

Bolunýan ýer boýunça hasaba almak, munuň özi belli bir salgy boýunça ýaşaýyş jaýynda raýatyň wagtlaýyn ýaşaýandygyny resmileşdirmekdir.

Raýatlaryň bolýan ýeri boýunça bellige alynmagy tölegsiz esasda amala aşyrylýar.

Raýatlary bolýan ýeri boýunça hasaba almagyň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

 

43-nji madda. Ýazga we bellige alynmagyna garamazdan Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepillikleri

 

1. Türkmenistanyň her bir raýaty ýaşaýan ýeri boýunça ýazga alynmagyna ýa-da bolýan ýeri boýunça bellige alynmagyna garamazdan, Türkmenistanyň bütin çäginde Türkmenistanyň Konstitusiýasy we beýleki kanunçylygy arkaly kepillendirilen hukuklardan we azatlyklardan peýdalanýar.  

2. Ýazga ýa-da bellige alynmazlygy Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmek üçin esas bolup bilmez.

 

44-nji madda. Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar toplumy

 

1. Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar toplumy Türkmenistanyň raýatlary hakynda maglumatlary toplamak, saklamak, umumylaşdyrmak we seljermek, şeýle hem şol maglumatlary Türkmenistanyň döwlet häkimiýet edaralaryna, beýleki ýuridik we fiziki şahslara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bermek üçin niýetlenilendir.

2. Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar toplumy Türkmenistanyň raýatlarynyň şahsy maglumatlaryndan ybaratdyr. Raýatlaryň şahsy maglumatlarynyň mazmuny ilat hakynda döwlet maglumat serişdeleriniň esasyny düzýär, olar şahsy maglumatlaryň merkezi toplumy tarapyndan döredilýär we peýdalanylýar.

3. Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar toplumyny emele getirmek üçin maglumatlaryň toplanylmagyna we olaryň peýdalanylmagyna gözegçilik etmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Türkmenistanyň ilat baradaky bitewi maglumatlar toplumyny emele getirmegiň we onuň işlemeginiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

VII BÖLÜM. TÜRKMENISTANYŇ MIGRASIÝA

BARADAKY KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULMAGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

45-nji madda. Hukuk bozulmalary üçin jogapkärçiligiň esaslary

 

Türkmenistanyň çäklerinde kanuna garşy etmişleri eden daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen umumy esaslarda jogapkärçiligi çekýärler, Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda bellenilen halatlar muňa girmeýär.

 

46-njy madda. Türkmenistanyň çäklerinde bikanun bolýan daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň kabul edilmegi üçin jogapkärçilik

 

Ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň çäklerinde bikanun bolýan daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary degişli rugsatnamasy bolmazdan işe resmileşdiren halatynda, olaryň hasaba alynmagy we olara ýardam berilmegi üçin, şeýle hem şu Kanunyň 21-nji maddasynyň talaplaryny berjaý etmedik halatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

47-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana gelmeginiň, onda bolmagynyň, ondan gitmeginiň, şeýle hem Türkmenistanyň çäklerinden üstaşyr geçmeginiň tertibiniň bozulmagy üçin jogapkärçiligi

 

1. Daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanda bolmagyň tertibini bozmagy, ýagny:

Türkmenistanda ýaşamaga hukuk berýän resminamasyz ýa-da wizasyz ýaşamagy;

hakyky däl resminamalar boýunça ýaşamagy;

bikanun zähmet işini amala aşyrmagy;

hasaba almagyň, hereket etmegiň we ýaşaýan ýeriňi saýlap almagyň bellenilen tertibiniň berjaý edilmezligi;

wizanyň ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti tamamlanandan soň ýaşamagy;

wizany ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnamany uzaltmakdan ýüz dönderilenden soň ýaşamagy;

olaryň ýurduň çäginde bolmaly möhletiniň gysgaldylandan soň ýa-da olara berlen wizalar, ýaşamak üçin ygtyýarnamalar ýatyrylandan soň ýaşamagy;

beýleki esaslar bilen kesgitlenen Türkmenistanda bolmaly möhletiniň tamamlanmagy boýunça ýurtdan çykmakdan boýun gaçyrylmagy;

şeýle hem Türkmenistana gelmegiň, ondan gitmegiň we Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçmegiň kadalarynyň berjaý edilmezligi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara hukuk namalaryna laýyklykda artykmaçlyklardan we immunitetlerden peýdalanýan adamlaryň jogapkärçiligi baradaky mesele diplomatik ýollar arkaly çözülýär.

 

48-nji madda. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanda kabul edýän kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň wezipeli adamlarynyň jogapkärçiligi

 

Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanda kabul edýän ýa-da olara hyzmat etmegi üpjün edýän, daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana gelmeginiň, Türkmenistanda bolmagynyň we ondan gitmeginiň, şeýle hem Türkmenistanyň çäklerinden üstaşyr geçmeginiň şertlerini, olary hasaba almagyň, olara wizalary resmileşdirmegiň we uzaltmagyň, Türkmenistanda ýaşamaga, hereket etmäge hem-de ýaşaýan ýerini üýtgetmäge hukuk berýän resminamalary resmileşdirmegiň bellenilen tertibiniň berjaý edilmegi bilen baglanyşykly borçlary ýerine ýetirýän kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň wezipeli adamlary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

49-njy madda. Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hususy işler boýunça Türkmenistanda kabul edýän raýatlaryň jogapkärçiligi

 

Daşary ýurt raýatlaryny, raýatlygy bolmadyk adamlary hususy işler boýunça Türkmenistana çagyran we olary wagtynda hasaba aldyrmagy üpjün etmek üçin degişli çäreleri, şeýle hem wizalarynyň möhletiniň tamamlanmagy boýunça olaryň Türkmenistandan gitmegini üpjün etmek boýunça çäreleri görmedik raýatlar, şonuň ýaly-da bellenilen kadalary bozup, daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy  bolmadyk adamlara ýaşaýyş jaýyny, ulag serişdelerini beren ýa-da beýleki hyzmatlary eden raýatlar hem Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

50-nji madda. Gatnadyjynyň jogapkärçiligi

 

Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary Türkmenistanyň çäklerine gelmäge hukuk berýän degişli resminamasy bolmazdan gelen daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäklerinden gitmegini olaryň öz serişdeleriniň, şeýle serişdeleri ýok halatynda bolsa, gatnadyjynyň serişdeleriniň hasabyna üpjün etmäge borçludyrlar.

Eger Türkmenistanyň çäklerine gelmäge rugsat berilmedik daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň haýal etmän gitmegi mümkin bolmasa ýa-da örän kyn bolsa, onda Türkmenistanyň ygtyýarly döwlet edaralary olaryň ýurduň çäginden gidýänçä belli bir ýerde bolmagy barada tabşyryknama çykarýarlar, şunuň bilen baglanyşykly çykdajylary gatnadyjy çekýär.

Daşary ýurt raýatynyň, raýatlygy bolmadyk adamyň Türkmenistana gelmeginiň şu Kanunyň 6-njy we 7-nji maddalarynda bellenilen tertibini bozup, olary Türkmenistana getiren gatnadyjy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýär.

 

VIII BÖLÜM. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

51-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

Şu Kanunyň güýje giren gününden aşakdaky kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) 2005-nji ýylyň 7-nji dekabrynda kabul edilen "Migrasiýa hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2005 ý., № 3,4, 29-njy madda);

2) 2008-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda kabul edilen "Migrasiýa hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2008 ý., № 4, 64-nji madda);

3) 2010-njy ýylyň 10-njy maýynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň VII bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 34-nji madda);

4) 2011-nji ýylyň 26-njy martynda kabul edilen "Migrasiýa hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 29-njy madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                             Gurbanguly

     Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2012-nji ýylyň 31-nji marty.

№ 290-IV.

 

 


 

З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О миграции

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст.41)

 

(С изменениями дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 04.05.2013 г. № 399-IV, 09.11.2013 г. № 453-IV, 13.06.2014 г. № 90-V,

28.02.2015 г. № 204-V 26.03.2016 г. № 367-V, 12.09.2016 г. № 437-V, 04.02.2017 г.

№ 508-V, 20.03.2017 г. № 533-V, 03.06.2017 г. № 579-V, 09.10.2017 г. № 623-V и 09.06.2018 г. № 55-VI)

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Туркменистана, общепризнанными нормами международного права устанавливает порядок въезда в Туркменистан, пребывания на его территории и выезда из Туркменистана граждан Туркменистана, иностранных граждан, лиц без гражданства, определяет правовые отношения в сфере миграционных процессов в Туркменистане, компетенцию государственных органов Туркменистана по регулированию миграционных процессов в Туркменистане.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) миграция - перемещение физических лиц из Туркменистана в иностранные государства и из иностранных государств в Туркменистан, а также в пределах Туркменистана, с изменением постоянного или временного места жительства;

2) мигрант - физическое лицо, перемещающееся из Туркменистана в иностранные государства и из иностранных государств в Туркменистан, а также в пределах Туркменистана в целях изменения постоянного или временного места жительства;

3) иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Туркменистана и имеющее доказательствo своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства;

4) лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Туркменистана и не имеющее доказательствa своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства;

5) эмиграция - выезд граждан Туркменистана за пределы Туркменистана в иностранные государства на постоянное место жительства;

6) эмигрант - гражданин Туркменистана, выезжающий  из Туркменистана  в иностранное государство на постоянное место жительства;

7) внутренняя миграция - перемещение физических лиц на территории Туркменистана с изменением постоянного или временного места жительства;

8) транзитная миграция - перемещение через территорию Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства в  иностранные государства;

9) трудовая миграция - добровольное перемещение на законном основании физических лиц, постоянно проживающих в Туркменистане, за пределы Туркменистана, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих в иностранных государствах и прибывающих в Туркменистан с целью осуществления ими трудовой деятельности;

91) осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином, лицом без гражданства в Туркменистане – это деятельность иностранного гражданина, лица без гражданства, осуществляемая в Туркменистане на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера на выполнение работ (оказание услуг);

92) осуществление незаконной трудовой деятельности в Туркменистане иностранным гражданином, лицом без гражданства – это осуществление трудовой деятельности в Туркменистане иностранным гражданином, лицом без гражданства без разрешения на работу, выданного в порядке, установленном  законодательством Туркменистана, а равно осуществление трудовой деятельности по иной специальности в пределах территории, в отличие от  указанной в разрешении на работу, на основании не оформленного, не продлённого в установленном порядке  разрешения на трудовую деятельность;

93) иностранный работник – иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность в Туркменистане в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

10) незаконная миграция - въезд в Туркменистан, пребывание на его территории и выезд из Туркменистана физических лиц в нарушение законодательства Туркменистана;

11) виза - специальная отметка (специальный стикер с печатью соответствующих государственных учреждений) в признанном Туркменистаном паспорте или другом заменяющем его проездном документе иностранного гражданина, лица без гражданства, разрешающая въезд в Туркменистан, пребывание на его территории и выезд из Туркменистана;

12) аккредитационное удостоверение – документ, выдаваемый иностранному гражданину или лицу без гражданства уполномоченным государственным органом Туркменистана для участия в международных спортивных мероприятиях на территории Туркменистана;

13) вид на жительство в Туркменистане - документ, выданный в порядке,  установленном законодательством Туркменистана, иностранным гражданам, лицам без гражданства, удостоверяющий их личность и предоставляющий право на проживание в Туркменистане;

14) административное выдворение – принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан, лиц без гражданства через Государственную границу Туркменистана за его пределы в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;

15) единый реестр населения Туркменистана - система единого учёта персональных данных граждан Туркменистана;

16) место жительства - место, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает;

17) место пребывания - место, где физическое лицо проживает временно.

18) регистрация иностранных граждан, лиц без гражданства по месту жительства/месту пребывания –регистрация уполномоченными органами иностранных граждан, лиц без гражданства по месту жительства/месту пребывания, а также сведений о перемещении из одного места в другое место в порядке, определённом законодательством Туркменистана;

19) государственная информационная система регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства по месту жительства/месту пребывания – совокупность информационных ресурсов, созданных в Государственной миграционной службе Туркменистана для регулирования миграционных процессов иностранных граждан, лиц без гражданства по отдельным направлениям;

20) приглашение – документ, оформленный в письменном или электронном виде, являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину, лицу без гражданства визы на въезд в Туркменистан.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о миграции

 

1. Законодательство Туркменистана о миграции основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих  вопросы, относящиеся к миграции.

Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, ходатайствующих о приёме, восстановлении и выходе из гражданства Туркменистана, а также лиц, получивших статус беженца или ходатайствующих о его предоставлении.

 

Статья 3. Основные принципы регулирования процессов миграции в Туркменистане

 

Регулирование процессов миграции в Туркменистане основывается на следующих принципах:

1) обеспечение закреплённых в Конституции Туркменистана прав человека на свободный выбор места жительства, рода деятельности и профессии, свободу передвижения;

2) недопустимость ущемления прав и свобод личности по признакам национальности, расы, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности или отсутствия принадлежности к какой-либо партии, или по иным причинам;

3) обеспечение соответствия законодательства Туркменистана общепризнанным нормам международного права и международным договорам Туркменистана в области миграции;

4) выявление, предупреждение  и предотвращение незаконной миграции в Туркменистане;

5) уважение и соблюдение мигрантами законодательства Туркменистана;

6) сотрудничество уполномоченных государственных органов, взаимодействие с общественными объединениями в сфере регулирования процессов внутренней миграции;

7) участие уполномоченных государственных органов в регулировании процессов внешней миграции.

 

Статья 4. Основные задачи настоящего Закона

 

Основными задачами настоящего Закона являются:

1) регулирование и стабилизация процессов миграции в Туркменистане;

2) защита прав и законных интересов мигрантов, обеспечение их социальной защиты;

3) выявление, предупреждение и предотвращение незаконной миграции;

4) ведение единого реестра населения Туркменистана;

5) содействие обеспечению национальной безопасности и соблюдению интересов государства в условиях развития миграционных процессов;

6) совершенствование механизма правового регулирования процессов миграции.

 

Статья 5. Уполномоченные государственные органы Туркменистана в области миграции

 

1. Уполномоченными государственными органами Туркменистана в области миграции являются Государственная миграционная служба Туркменистана, Министерство иностранных дел Туркменистана, Министерство национальной безопасности Туркменистана, Министерство внутренних дел Туркменистана, Государственная пограничная служба Туркменистана и другие государственные органы, занимающиеся вопросами миграции.

2. Контроль за соблюдением требований настоящего Закона осуществляется государственными органами, указанными в части первой настоящей статьи, в пределах полномочий, установленных законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ВЪЕЗД В ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕБЫВАНИЕ НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ И ВЫЕЗД ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

 

Статья 6. Разрешение на въезд, пребывание и выезд из Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства

 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства могут въезжать и пребывать на территории Туркменистана на основании визы на въезд в Туркменистан, если иное не установлено международными договорами Туркменистана.

Въезд и пребывание на территории Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих для проживания, осуществляется на основании вида на жительство, выдаваемого в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Лица без гражданства по удостоверению лица без гражданства, выданному уполномоченными органами Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана, проживают на территории Туркменистана без визы, по проездному документу выезжают из Туркменистана и въезжают в Туркменистан.

Лица без гражданства, проживающие в Туркменистане, на основании удостоверения лица без гражданства в установленном порядке подлежат регистрации и прописке по месту жительства.

За оформление и выдачу, продление срока действия, замену, повторное оформление удостоверения лица без гражданства, а также за оформление и выдачу проездного документа лица без гражданства взимаются государственная пошлина или консульские сборы в порядке, установленном законодательством Туркменистана. В соответствии с законодательством Туркменистана отдельные лица могут быть освобождены от уплаты государственной пошлины или консульских сборов.

3. Иностранные граждане, лица без гражданства после въезда на территорию Туркменистана или по прибытии в пункт назначения после изменения места пребывания на территории страны обязаны в течение трёх рабочих дней (за исключением дня въезда на территорию страны) зарегистрироваться на основании полученной визы или вида на жительство в порядке, установленном настоящим Законом, если иное не предусмотрено международными договорами Туркменистана.

4. Находящиеся в Туркменистане иностранные граждане, лица без гражданства вправе ходатайствовать о продлении срока действия визы, вида на жительство и разрешения на работу в Туркменистане.

5. Иностранные граждане, лица без гражданства обязаны покинуть Туркменистан в следующих случаях:

по истечении срока действия визы, вида на жительство;

при неудовлетворении ходатайств о продлении визы, вида на жительство;

сокращения срока пребывания на территории страны либо аннулирования визы, вида на жительство;

а также по истечении срока пребывания в Туркменистане, определённого по иным основаниям.

 

Статья 7. Въезд иностранных граждан, лиц без гражданства в Туркменистан и выезд из него

 

1. Иностранные граждане въезжают в Туркменистан и выезжают из Туркменистана через контрольно-пропускные посты  на Государственной границе Туркменистана, открытые  для международного сообщения, по действительным, независимо от возраста, индивидуально оформленным заграничным паспортам, а лица без гражданства - по действительным, независимо от возраста, документам, удостоверяющим их личность, выданным компетентными органами государств их постоянного проживания, при наличии соответствующих виз.

2. Иностранный гражданин, лицо без гражданства в случае утери паспорта или заменяющего его документа должны немедленно сообщить об этом в ближайший орган миграционной службы, отделение внутренних дел и  дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего государства и получить об этом факте письменное подтверждение от органов внутренних дел.

В случае утери, кражи и порчи иностранцами и лицами без гражданства проездных документов или других документов, удостоверяющих их личность, если дипломатические представительства и консульские учреждения стран их принадлежности не находятся на территории Туркменистана, указанным лицам Государственной миграционной службой Туркменистана выдаются «Свидетельство на возвращение в страну принадлежности».

«Свидетельство на возвращение в страну принадлежности» оформляется бесплатно.

Лица, которым оформлены «Свидетельства на возвращение в страну принадлежности», выезжают за пределы Туркменистана через контрольно-пропускные посты, расположенные на Государственной границе Туркменистана, открытые для международного сообщения, с оформлением соответствующей визы.

Образец бланка (официального документа) и описание «Свидетельства на возвращение в страну принадлежности», порядок его оформления и выдачи утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Иностранный гражданин, удостоенный звания «Почётный гражданин Туркменистана», въезжает в Туркменистан и выезжает из него по предъявлении удостоверения о присвоении звания «Почётный гражданин Туркменистана» на основании действительного заграничного паспорта или заменяющего его документа. В этом случае иностранный гражданин может въезжать в Туркменистан без визы.

31. Иностранные граждане, являющиеся членами экипажей невоенных морских (речных) судов, въезжают в Туркменистан и выезжают из Туркменистана без визы при наличии  удостоверения моряка по действительным иностранным паспортам или заменяющим их документам.

Сход на берег и пребывание в международных морских портах и портовых городах Туркменистана членов экипажей невоенных морских (речных) судов осуществляются на основании разрешений, выдаваемых органами миграционной службы.

Порядок выдачи разрешений для схода на берег и пребывания в международных морских портах и портовых городах Туркменистана членов экипажей невоенных морских (речных) судов, а также образец разрешения устанавливаются Государственной миграционной службой Туркменистана.

Часть четвёртая признано утратившим силу Законом Туркменистана от 09.06.2018 г. № 55-VI.

5. Иной порядок въезда в Туркменистан и выезда из Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства может устанавливаться международными договорами Туркменистана.

6. Въезд в Туркменистан иностранного гражданина, лица без гражданства не разрешается по следующим основаниям:

1) если в соответствии с законодательством Туркменистана ему ограничен въезд в Туркменистан;

2) в случае отсутствия действительных визы, паспорта или заменяющего его документа;

3) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны общественного правопорядка;

4) если въезд представляет угрозу здоровью, правам и интересам граждан Туркменистана и других лиц, проживающих в Туркменистане;

5) если во время его предыдущего пребывания были установлены факты грубого нарушения законодательства Туркменистана;

6) если при подаче ходатайства о въезде в Туркменистан были сообщены ложные сведения о себе или представлены подложные документы;

7) по иным основаниям, установленным законодательством Туркменистана.

7. Об отказе во въезде в Туркменистан иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим въездные визы, сообщается должностным лицом Государственной  миграционной службы Туркменистана.  Отказ иностранным гражданам, лицам без гражданства во въезде в Туркменистан может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

8. Иностранному гражданину, лицу без гражданства не разрешается выезжать из Туркменистана в следующих случаях:

1) если есть основания для возбуждения в отношении него уголовного дела, - до окончания производства по делу;

2) если он осуждён за совершение преступления, - до истечения срока наказания или до освобождения от наказания;

3) если его выезд с территории Туркменистана противоречит интересам национальной безопасности Туркменистана, - до исключения обстоятельств, препятствующих его выезду;

4) если он уклоняется от обязательств, возложенных на него судом, - до выполнения обязательств;

5) если в отношении него в суде предъявлены гражданский или арбитражный иск, - до окончания производства по делу;

6) если имеются обстоятельства, установленные законодательством Туркменистана, или иные обстоятельства, препятствующие его выезду.

 

Статья 8. Транзитный проезд через территорию Туркменистана

 

1. Транзитный проезд иностранных граждан, лиц без гражданства через территорию Туркменистана осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, проезжающие транзитом через территорию Туркменистана, должны соблюдать правила транзитного проезда и следовать по заданному маршруту. Они могут останавливаться на территории Туркменистана сверх срока, указанного в транзитной визе, только при условии продления визы.

3. Иностранные граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Туркменистана», при проезде транзитом через территорию Туркменистана могут останавливаться на территории Туркменистана без визы.

 

Статья 9. Порядок въезда в Туркменистан, передвижения по территории Туркменистана и выезда из него иностранных граждан, лиц без гражданства на личном или служебном транспортном средстве

 

1. Порядок въезда в Туркменистан, передвижения по территории Туркменистана и выезда из него иностранных граждан, лиц без гражданства на личном или служебном транспортном средстве устанавливается законодательством Туркменистана.

2. Транспортные средства, ввезённые иностранными гражданами, лицами без гражданства под обязательство обратного вывоза, подлежат вывозу за пределы Туркменистана по истечении установленного срока и не могут отчуждаться на территории Туркменистана, кроме случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Транспортное средство, отчуждённое в нарушение части второй настоящей статьи, может быть изъято в доход государства только на основании и в порядке, установленными законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Выдача виз и продление срока их действия

 

1. Выдача виз иностранным гражданам, лицам без гражданства осуществляется:

на территории Туркменистана – через Государственную миграционную службу Туркменистана;

за пределами Туркменистана – через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах.

Продление срока действия виз иностранным гражданам, лицам без гражданства осуществляется через Государственную миграционную службу Туркменистана.

2. Категории и виды виз, а также порядок их оформления, выдачи и продления срока их действия устанавливаются Президентом Туркменистана.

3. Для выдачи виз иностранным гражданам, лицам без гражданства в порядке, установленном законодательством Туркменистана, оформляется и выдается принимающей стороне приглашение на въезд в Туркменистан и об этом направляется письменное или электронное уведомление в дипломатические, консульские учреждения Туркменистана за рубежом, органы миграционной службы Туркменистана.  

На основании письменного или электронного уведомления о решении о выдаче визы, принятом в порядке, установленном законодательством Туркменистана, дипломатические, консульские учреждения Туркменистана за рубежом, органы миграционной службы Туркменистана могут выдавать визы иностранным гражданам, лицам без гражданства без предъявления приглашения.

Форма приглашения утверждается Государственной миграционной службой Туркменистана.

4. За оформление, выдачу визы, продление срока действия  визы, оформление приглашения на въезд в Туркменистан взимаются консульские сборы и платежи, установленные законодательством Туркменистана.

5. Иностранные граждане, лица без гражданства либо юридические и физические лица, принимающие в Туркменистане иностранных граждан, лиц без гражданства, оформляют по установленной форме письменные или электронные обращения, которые в качестве визового запроса с приложением соответствующих документов направляются в Государственную миграционную службу Туркменистана.

Иностранными гражданами, лицами без гражданства для выдачи визы представляется паспорт или документ, его заменяющий, иностранного гражданина, лица без гражданства,  действительный для пересечения Государственной границы Туркменистана, содержащий не менее двух чистых страниц для виз, со сроком действия, истекающим не ранее чем через  шесть месяцев с даты окончания срока действия визы. Исключение составляют случаи выдачи дипломатической и служебной виз.

6. Основаниями для выдачи виз на въезд в Туркменистан и выезд из Туркменистана и продления срока действия виз для иностранных граждан, лиц без гражданства являются:

1) для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и иных приравненных к ним представительств иностранных государств и международных организаций в Туркменистане, иностранных журналистов, аккредитованных в Туркменистане, а также для членов их семей − аккредитационная карточка, выдаваемая Министерством иностранных дел Туркменистана, и письменные или электронные обращения этих представительств, учреждений и организаций;

2) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан по линии принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц, а также дипломатических представительств, консульских учреждений и иных приравненных к ним представительств иностранных государств и международных организаций в Туркменистане −   письменные или электронные обращения этих юридических и физических лиц, а также дипломатических представительств, консульских учреждений и иных приравненных к ним представительств иностранных государств и международных организаций в Туркменистане;

 3) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан со служебными и деловыми целями, − письменные или электронные обращения принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц с приложением необходимых документов, удостоверяющих служебный или деловой характер поездок;

4) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан с целью осуществления инвестиционной деятельности, а также членов их семей − письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц с приложением необходимых подтверждений, удостоверяющих денежный или материальный вклад в экономику Туркменистана;

5) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан с целью осуществления трудовой деятельности, − разрешение Государственной миграционной службы Туркменистана на осуществление трудовой деятельности в Туркменистане и письменные или электронные обращения принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц;

6) для иностранных граждан, лиц без гражданства и сопровождающих их лиц, прибывающих в Туркменистан  в целях участия в спортивных мероприятиях или организации спортивных мероприятий, спортивного сотрудничества, письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц с приложением необходимых документов, подтверждающих спортивный характер поездки;

7) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан с гуманитарными целями, письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц с приложением необходимых документов, подтверждающих гуманитарную цель поездки;

8) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан по частным делам, − письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц;

9) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан с целью обучения, − письменные или электронные обращения учебных заведений;

10) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан с целью туризма, − письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане туристических предприятий;

11) для иностранных граждан, лиц без гражданства, проезжающих транзитом через территорию Туркменистана, − письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства с приложением документов, предоставляющих право на въезд в страну следования, в случае вынужденной остановки (вынужденного пребывания) иностранных граждан, лиц без гражданства на территории Туркменистана, − обоснованные ходатайства этих иностранных граждан, лиц без гражданства или заинтересованных юридических и физических лиц с приложением необходимых документов, подтверждающих вынужденную остановку (вынужденное пребывание) иностранных граждан, лиц без гражданства;

12) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан для прохождения медицинского осмотра и лечения, − письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических лиц с приложением документов, выданных медицинскими учреждениями, подтверждающих необходимость прибытия этих лиц в Туркменистан;

13) для иностранных граждан, лиц без гражданства, входящих в состав экипажей транспортных средств иностранных государств, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов на линиях международного сообщения, − письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических и физических лиц, имеющих отношение к транспортным средствам иностранных государств, занимающимся перевозкой пассажиров и грузов на линиях международного сообщения, или принимающим их в Туркменистане юридическим и физическим лицам;

14) для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан в качестве членов семьи иностранных граждан, лиц без гражданства (супруг/супруга, несовершеннолетние дети и родители, находящиеся на иждивении), – письменные или электронные обращения этих иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц;

15) в случае приезда в Туркменистан иностранного гражданина, лица без гражданства без оформления визы и нахождения на его территории, а также в связи с истечением срока действия визы, аннулированием визы и сокращением срока пребывания в Туркменистане, в случае невыезда иностранного гражданина, лица без гражданства из Туркменистана в связи с истечением срока действия визы при наличии уважительных причин, истечением определённого по иным основаниям срока пребывания в Туркменистане, в связи с утерей паспорта или заменяющего его документа – письменные или электронные обращения иностранных граждан, лиц без гражданства либо принимающих их в Туркменистане юридических и физических лиц о выдаче выездной визы.

 7. Формы обращений и перечень документов, прилагаемых к обращению, утверждаются Государственной миграционной службой Туркменистана.

8. В случае возникновения необходимости неотложного оформления визы на въезд в Туркменистан иностранного гражданина, лица без гражданства либо продления срока пребывания на территории Туркменистана при вынужденной остановке (вынужденном пребывании) иностранного гражданина, лица без гражданства на территории Туркменистана на основании решения руководства Государственной миграционной службы Туркменистана может производиться оформление визы соответствующей категории органами миграционной службы по ходатайству иностранного гражданина, лица без гражданства или заинтересованного юридического и физического лица в следующих случаях:

1) стихийных бедствий, задерживающих движение поезда, автотранспортного средства, судна или самолёта;

2) необходимости ремонта соответствующего транспортного средства, повреждённого в результате порчи каких-либо его частей или в результате транспортного происшествия;

3) необходимости оказания экстренной медицинской помощи, если по заключению врача дальнейшее следование больного представляется опасным для его жизни и здоровья;

4) непредусмотренных задержек при пересадке с одного транспортного средства на другое в пункте пересадки.

9. Оформление  визы не требуется в случаях:

1) безвизового режима, предусмотренного международными договорами  Туркменистана;

2) выдачи вида на жительство в Туркменистане;

3) определения статуса лица без гражданства и выдачи уполномоченными государственными органами Туркменистана удостоверения личности лица без гражданства;

4) при осуществлении процедуры признания статуса беженца, выдачи удостоверения личности беженца, предоставления дополнительной или временной защиты;

5) в случае условного осуждения иностранного гражданина, лица без гражданства;

6) при совершении иностранным гражданином, лицом без гражданства беспересадочного полёта воздушным транспортом над территорией Туркменистана;

7) при совершении иностранным гражданином, лицом без гражданства пересадочного полёта воздушным транспортом через аэропорты Туркменистана в случае отсутствия пересечения Государственной границы Туркменистана через контрольно-пропускной пост Государственной границы Туркменистана;

8) если иное не установлено международными договорами Туркменистана, в случае пребывания в Туркменистане в течение не более чем трёх календарных дней иностранных граждан, лиц без гражданства, входящих в состав экипажей невоенных воздушных судов иностранных государств, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов на международных сообщениях;

9) в случае вынужденной остановки (вынужденного пребывания) на территории Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства, являющихся пассажирами воздушных судов, осуществляющих перевозки на международных сообщениях, в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций − в течение 24 часов;

10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

10. Визы на въезд в Туркменистан иностранным гражданам на основании принципа взаимности могут выдаваться в соответствии со сроками виз, выдаваемых гражданам Туркменистана соответствующим иностранным государством.

 

Статья 11. Основания для отказа в предоставлении визы

 

1. Основаниями для отказа иностранному гражданину, лицу без гражданства в предоставлении визы  могут быть случаи:

1) совершения им преступления против мира и человечества;

2) осуждения его за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

3) возбуждения в отношении него уголовного дела - до окончания предварительного следствия,  судебного следствия или производства по делу;

4) когда его проживание на территории Туркменистана противоречит интересам национальной безопасности Туркменистана, может нарушить общественный правопорядок или нанести нравственный ущерб населению страны;

5) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Туркменистана и других лиц;

6) если он заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), венерическим заболеванием, страдает наркоманией или иным заболеванием, включённым Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в перечень заболеваний, наносящих вред здоровью населения Туркменистана;

7) если  он с целью получения визы сообщил заведомо ложные сведения;

8) если ранее в отношении него было применено ограничение во въезде в Туркменистан, - до окончания срока ограничения;

9) если он подвергался административному выдворению из Туркменистана, - до истечения срока административного выдворения;

10) его незаконного нахождения в Туркменистане или оказания  содействия другому иностранному гражданину, лицу без гражданства в незаконном проникновении на территорию Туркменистана;

11) если он является членом террористических, антигосударственных, экстремистских или иных преступных организаций или лицом, причастным к ним.

2. Решение об отказе в выдаче визы  сообщается заявителю в течение трёх рабочих дней с момента принятия решения.

 

Статья 12. Регистрация и снятие с учёта иностранных граждан, лиц без гражданства в Государственной миграционной службе Туркменистана

 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие в Туркменистан, обязаны в течение трёх рабочих дней (за исключением дня въезда на территорию страны) зарегистрироваться в соответствующих органах Государственноймиграционной службы Туркменистана.  Несовершеннолетние дети, прибывшие в Туркменистан с родителями, усыновителями, опекунами (попечителями) или одним из них, регистрируются одновременно с ними.

2. Основанием для регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства является одно из нижеуказанных:

1) прибытие иностранного гражданина, лица без гражданства в Туркменистан;

2) регистрация рождения иностранного гражданина либо иного лица, которому не предоставляется гражданство Туркменистана в связи с рождением на территории Туркменистана;

3) утрата гражданства Туркменистана лицом, пребывающим в Туркменистане.

3. Основанием для снятия с учёта иностранных граждан, лиц без гражданства является одно из нижеуказанных:

1) выбытие иностранного гражданина, лица без гражданства с территории Туркменистана;

2) смерть иностранного гражданина, лица без гражданства в Туркменистане;

3) вступление в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина, лица без гражданства, который пребывал в Туркменистане, выбывшим без вести или умершим;

4) предоставление иностранному гражданину, лицу без гражданства, пребывающему в Туркменистане, гражданства Туркменистана.

Регистрация иностранных граждан, лиц без гражданства или продление срока действия регистрации производится на основании их личного заявления или письменных обращений принимающих юридических и физических лиц, организаций. Продление срока действия регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется после продления визы или вида на жительство в Туркменистане. Порядок регистрации и продления срока её действия определяется Государственной миграционной службой Туркменистана.

Если иное не установлено законодательством Туркменистана, регистрация въезда и выезда через Государственную границу Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на постах миграционного контроля контрольно-пропускных пунктов Государственной границы Туркменистана посредством сбора их биометрических данных и с проставлением штампа о дате пересечения Государственной границы Туркменистана в паспортах или заменяющих их документах и внесения необходимых сведений об этом в электронную информационную базу данных.

Нижеследующие иностранные граждане и лица без гражданства при регистрации въезда и выезда через Государственную границу Туркменистана освобождаются от предоставления биометрических данных:

члены дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и международных организаций, аккредитованных Министерством иностранных дел Туркменистана, консульские должностные лица и члены их семей;

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Туркменистан в составе официальной делегации.

Если иное не установлено настоящим Законом или иными нормативными правовыми актами Туркменистана, иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие в Туркменистан на срок свыше трёх рабочих дней, обязаны зарегистрироваться по месту проживания или по месту пребывания соответственно в управлениях в велаятах и городах с правами велаятов, в отделах в этрапах и городах с правами этрапов Государственной миграционной службы Туркменистана (в дальнейшем – органы миграционной службы).

Регистрация иностранных граждан, прибывших в Туркменистан в упрощённом порядке, осуществляется только на постах миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана и сроки их пребывания определяются межправительственными соглашениями. Они должны выезжать из Туркменистана через пост миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана по месту прибытия.

Регистрация иностранных граждан, лиц без гражданства, следующих транзитом через территорию Туркменистана, осуществляется только на постах миграционного контроля на Государственной границе Туркменистана, если срок их пребывания в Туркменистане (за исключением дня въезда на территорию страны) не превышает пяти дней.

Иностранные граждане, прибывшие для участия в международных форумах, выставках-ярмарках, научных конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях, образовательных олимпиадах и других мероприятиях, проводимых в Туркменистане на государственном уровне, а также иностранные участники свободной экономической зоны Туркменистана, иностранные граждане и лица без гражданства, которые намерены работать в этой зоне, регистрируются в льготном порядке. Льготный порядок регистрации определяется Государственной миграционной службой Туркменистана.

4. От регистрации в местах пребывания освобождаются:

1) главы государств, парламентов и правительств иностранных государств, члены государственных, парламентских и правительственных делегаций, а также делегаций межправительственных и международных организаций, прибывшие в Туркменистан по приглашениям Президента Туркменистана, Меджлиса Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, а также персонал этих делегаций и члены семей перечисленных лиц;

2) лица, входящие в состав экипажей иностранных военных морских (речных) и воздушных судов, прибывших в Туркменистан в установленном порядке;

3) лица, входящие в состав экипажей иностранных невоенных морских (речных) судов, при нахождении в  морских портах и портовых городах Туркменистана;

4) лица, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного сообщения, при нахождении в аэропортах и железнодорожных вокзалах Туркменистана, в городах, имеющих аэропорты и железнодорожные вокзалы;

5) иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие в Туркменистан на срок не более трёх рабочих дней;

6) иностранные граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин Туркменистана».

5. При регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляются сбор, запись, хранение, обобщение и использование сведений об иностранных гражданах, лицах без гражданства. На основе информации об иностранных гражданах, лицах без гражданства, поступающей от физических и юридических лиц, иных организаций, регистрирующих иностранных граждан, лиц без гражданства, органы миграционной службы создают государственную информационную систему регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – система регистрации).

Информация об иностранных гражданах, лицах без гражданства, хранящаяся в системе регистрации, является информацией ограниченного доступа. Порядок обеспечения функционирования системы регистрации, работы с ней и её использования, внесения изменений в сведения, хранящиеся в системе, предоставления полномочий по отношению к указанным сведениям, их защиты и предоставления, а также сроки их хранения устанавливаются Государственной миграционной службой Туркменистана.

Порядок обмена информацией в системах регистрации и совместного сотрудничества в этой области органов миграции с другими органами определяется Государственной миграционной службой Туркменистана.

Уполномоченные государственные органы по регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства по месту жительства/месту пребывания и продления срока действия регистрации для занесения информации об иностранных гражданах, лицах без гражданства в систему регистрации в соответствии с настоящим Законом обязаны представлять Государственной миграционной службе Туркменистана сведения согласно установленному образцу в течение 24 часов.

Гостиницы и другие учреждения, предоставляющие гостиничные услуги, органы здравоохранения, предоставляющие медицинские услуги в стационарных условиях, органы, исполняющие меры административного взыскания и уголовного наказания, обязаны направлять в Государственную миграционную службу Туркменистана сведения о дате прибытия, сроке пребывания и дате выезда иностранного гражданина, лица без гражданства.

Государственные органы ЗАГС, регистрирующие факты рождения, смерти, проводящие государственную регистрацию изменений  сведений об изменении имени, фамилии и отчества, даты и места рождения иностранного гражданина, лица без гражданства, обязаны представлять эти сведения в Государственную миграционную  службу Туркменистана в течение 24 часов.

6. Сведения о регистрации и снятии с учёта по месту жительства/месту пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства могут быть представлены органам миграционной службы с помощью средств электронной связи.

 

Статья 13. Регистрация иностранных граждан, лиц без гражданства в других компетентных государственных органах  Туркменистана

 

1. В Министерстве иностранных дел Туркменистана регистрируются следующие категории иностранных граждан, лиц без гражданства, пользующихся международной защитой и имеющих особый правовой статус:

1) главы иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений,  дипломатический персонал, консульские должностные лица, административно-технический и обслуживающий персонал дипломатических представительств и консульских учреждений, работники аппарата военных атташе и торговых представительств и их супруги, дети, родители, находящиеся на иждивении указанных лиц, а также гости глав иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, если эти гости проживают в их резиденциях либо на территориях указанных представительств и учреждений;

2) сотрудники внешнеполитических ведомств иностранных государств, прибывшие в Туркменистан по служебным делам и имеющие дипломатические или служебные паспорта, и члены их семей;

3) иностранные граждане и члены их семей, прибывшие в служебные командировки в дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств в Туркменистане;

4) прибывающие в Туркменистан по служебным делам должностные лица международных организаций, сотрудники представительств указанных организаций в Туркменистане, а также сотрудники международных организаций иностранных государств,  имеющих штаб-квартиру в Туркменистане, которые в  соответствии с уставными документами данных организаций или соответствующими международными договорами пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей;

5) лица, прибывшие в Туркменистан по паспортам, выданным Организацией Объединённых Наций, если срок их пребывания (за исключением дня въезда  на территорию страны) в Туркменистане превышает пять дней;

6) иностранные журналисты, которым Министерством иностранных дел Туркменистана выданы аккредитационные карточки, и члены их семей.

2. Министерство иностранных дел Туркменистана выдаёт указанным лицам аккредитационные карточки либо производит запись о регистрации в их паспортах. Министерство иностранных дел Туркменистана производит в необходимых случаях регистрацию прибывших в Туркменистан общественных деятелей иностранных государств и членов их семей, когда об этом ходатайствуют дипломатические представительства или консульские учреждения иностранных государств, а также международные организации и другие принимающие организации. В этих случаях иностранные граждане освобождаются от регистрации в Государственной  миграционной службе Туркменистана.

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие в Туркменистан по линии туризма, регистрируются в органах Государственного комитета Туркменистана по туризму.

4. Особенности регистрации иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывших в Туркменистан по аккредитационным удостоверениям на международные спортивные соревнования, а также порядок оформления и выдачи аккредитационных удостоверений участникам международных спортивных соревнований определяются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. Компетентные государственные органы, указанные в настоящей статье, в течение  двадцати четырёх часов обязаны представить в Государственную миграционную службу Туркменистана сведения о регистрации и продлении срока действия регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

6. В органах Государственной миграционной службы Туркменистана  регистрируются иностранные граждане, лица без гражданства, не указанные в  настоящей статье.

 

ГЛАВА III. ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 14. Выдача вида на жительство

 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства, временно находящиеся в Туркменистане и желающие получить вид на жительство в Туркменистане, подают в Государственную миграционную службу Туркменистана ходатайство на имя Президента Туркменистана.

2. Для получения вида на жительство необходимо одно из следующих оснований:

1) туркменская национальность;

2) брак, заключённый с гражданином Туркменистана;

3) проживание в Туркменистане близких родственников (супруги, дедушка и бабушка со стороны отца и матери, родителей, брата, сестры, детей, в том числе усыновленных  детей, внуков), являющихся гражданами Туркменистана;

4) оформление в установленном порядке опеки и попечительства по отношению к гражданам Туркменистана;

5) инвестирование в экономику Туркменистана не менее 500 тысяч долларов США;

6) наличие высокой квалификации по различным профессиям, а также значительных достижений в областях науки, культуры, искусства и спорта, которые могут быть использованы в интересах Туркменистана;

7) если граждане стран СНГ или лица без гражданства, прибывшие из стран СНГ, прописались в Туркменистане до введения визового режима со странами СНГ.

3. Иностранные граждане, лица без гражданства могут обращаться за получением вида на жительство в случае  проживания на территории Туркменистана не менее двух последних лет.

Президент Туркменистана в особых случаях может предоставлять вид на жительство по основаниям, не указанным в части второй данной статьи и пункте первом данной части.

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, находящиеся за пределами Туркменистана и желающие получить вид на жительство в Туркменистане, подают в Государственную миграционную службу Туркменистана соответствующее ходатайство на имя Президента Туркменистана через дипломатические представительства или консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах. Данное ходатайство через Министерство иностранных дел Туркменистана направляется на рассмотрение в Государственную миграционную службу Туркменистана.

5. Ходатайствовать о получении вида на жительство в Туркменистане имеют право дееспособные иностранные граждане, лица без гражданства, которым исполнилось 18 лет.

Вид на жительство, выданный родителям или одному из них, относится и к детям (в том числе усыновлённым), не достигшим 16-летнего возраста. Детям по достижении 16-летнего возраста вид на жительство оформляется Государственной миграционной службой Туркменистана по согласованию с комиссией по контролю за выдачей виз на основании нотариально удостоверенного заявления родителей или одного из родителей, имеющих вид на жительство в Туркменистане.

Иностранные граждане, лица без гражданства для получения вида на жительство в Туркменистане по достижении 16-летнего возраста в течение шести месяцев должны обратиться в органы Государственной миграционной службы Туркменистана.

Вид на жительство предоставляется на определённый срок.

Вид на жительство иностранным гражданам, лицам без гражданства в соответствии со сроком, устанавливаемым документом на право пересечения Государственной границы Туркменистана, выдаётся сроком до пяти лет.

За приём ходатайств по вопросам получения вида на жительство в Туркменистане, а также за оформление и выдачу, продление срока действия, замену, повторное оформление вида на жительство в Туркменистане взимаются государственная пошлина или консульские сборы в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

О предоставлении либо об отказе в предоставлении вида на жительство в Туркменистане принимается акт Президента Туркменистана.

6. Срок рассмотрения ходатайства  о получении вида на жительство в Туркменистане не должен превышать шести месяцев.

Государственная  миграционная служба Туркменистана и   Министерство иностранных дел Туркменистана в десятидневный срок после принятия акта  Президента Туркменистана доводит до сведения заявителя решение о предоставлении ему вида на жительство в Туркменистане.

7. Вид на жительство оформляется на основании удостоверяющих личность документов либо заменяющих их документов и вручается иностранным гражданам, лицам без гражданства, проживающим в Туркменистане, через Государственную миграционную службу Туркменистана.

В случае невыдачи владельцу оформленного вида на жительство в связи с технической неисправностью, неточностью сведений, изменением отпечатка пальца гражданина по состоянию здоровья при оформлении ему повторно вида на жительство сдача документов и оплата государственной пошлины не требуются.

8. Оформление вида на жительство в Туркменистане иностранным гражданам, лицам без гражданства, проживающим за пределами Туркменистана, производится Государственной миграционной службой Туркменистана и вручается через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах.

9. Иностранные граждане, лица без гражданства, получившие вид на жительство в Туркменистане наряду с документами на право пересечения Государственной границы Туркменистана, въезжают в Туркменистан и пребывают в Туркменистане без оформления визы. Вид на жительство в Туркменистане дает право многократного пересечения Государственной границы Туркменистана.

10. По основаниям, указанным в статье 11 настоящего Закона, иностранному гражданину, лицу без гражданства может быть отказано в выдаче вида на жительство.

Решение об отказе в выдаче вида на жительство сообщается заявителю в течение трёх рабочих дней с момента принятия такого решения.

11. Образец вида на жительство, порядок его оформления и выдачи утверждаются актами Президента Туркменистана.

 

Статья 15. Продление срока вида на жительство

 

1. Иностранный гражданин, лицо без гражданства для продления срока вида на жительство обращается с заявлением в органы Государственной миграционной службы Туркменистана. Продление срока вида на жительство после соответствующей проверки осуществляется Государственной миграционной службой Туркменистана.  

2. По основаниям, указанным в статье 11 настоящего Закона, иностранному гражданину, лицу без гражданства может быть отказано в продлении срока вида на жительство.

3. Решение об отказе в продлении срока вида на жительство сообщается заявителю в течение трёх рабочих дней с момента принятия такого решения.

 

Статья 16. Замена вида на жительство

 

1. В необходимых случаях по заявлению иностранного гражданина, лица без гражданства вид на жительство может быть заменён. Замена вида на жительство осуществляется Государственной миграционной службой Туркменистана.

2. Замена вида на жительство производится в следующих случаях:

1) при замене или внесении изменений в документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства, в силу изменений его личных сведений;

2) при выявлении неточностей в записях;

3) при негодности к использованию;

4) по окончании страниц, предназначенных для отметок;

5) при изменении по состоянию здоровья отпечатков пальцев, физиономии лица.

 

Статья 17. Аннулирование вида на жительство

 

1. Основаниями для аннулирования вида на жительство в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства могут быть случаи:

1) представления им ложных сведений при подаче ходатайства о предоставлении вида на жительство;

2) признания его на основании приговора суда виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления;

3) совершения им действий, противоречащих интересам обеспечения национальной безопасности, общественного правопорядка и нравственности;

4) если он является членом террористических, антигосударственных, экстремистских или иных преступных организаций или лицом, причастным к ним;

5) поступления его на военную или иную государственную службу иностранного государства, кроме случаев, когда это предусмотрено межгосударственными договорами Туркменистана;

6) если он состоит на учёте в специализированном лечебном наркологическом учреждении;

7) если имеется вступившее в силу решение  суда о признании недействительным брака, заключённого им фиктивно с гражданином Туркменистана с целью получения вида на жительство в Туркменистане;

8) если он прервал трудовые отношения, на основании которых был получен вид на жительство в Туркменистане;

9) расторжения им брака с гражданином Туркменистана в течение пяти лет с момента регистрации и отсутствия детей от этого брака, если брак являлся основанием для получения вида на жительство в Туркменистане;

10) непрерывного проживания за пределами Туркменистана в течение более чем одного года;

11) если он подвергался административному выдворению из Туркменистана;

12) если он принят в гражданство Туркменистана;

13) в случае его смерти или вступления в законную силу решения суда о признании его без вести выбывшим;

14) если на него будет оформлено удостоверение лица без гражданства уполномоченным государственным органом Туркменистана в порядке, определённом законодательством Туркменистана.

часть вторую изложить в следующей редакции:

2. По основаниям, указанным в пунктах 12, 13 и 14 части первой настоящей статьи, решение об аннулировании вида на жительство в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства принимается председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.

3. В случае аннулирования вида на жительство в Туркменистане умершего иностранного гражданина или лица без гражданства его детям, не достигшим 16-летнего возраста, Государственной миграционной службой Туркменистана выдаётся справка, предоставляющая право на получение вида на жительство по достижении ими 16-летнего возраста. Образец справки утверждается Государственной миграционной службой Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. КОНТРОЛЬ ЗА МИГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 18. Аннулирование визы и сокращение срока пребывания в Туркменистане

 

1. Основаниями для аннулирования визы и сокращения срока пребывания в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства могут быть случаи:

1) нарушения им установленного порядка пребывания в Туркменистане;

2) допущения им нарушения законодательства Туркменистана;

3) если он представляет опасность для общества или ведёт аморальный образ жизни;

4) если отпали основания для его дальнейшего пребывания в Туркменистане;

5) другие случаи, предусмотренные законодательством Туркменистана.

2. Аннулирование визы и сокращение срока пребывания в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства может быть осуществлено также по ходатайству принимающей стороны и других государственных органов.

3. Решение об аннулировании визы и сокращении срока пребывания в Туркменистане иностранного гражданина, лица без гражданства принимается председателем Государственной миграционной службы Туркменистана.

 

Статья 19. Предписание о выезде из Туркменистана и административное выдворение за пределы Туркменистана

 

1. Oрганы миграционной службы предписывают покинуть Туркменистан иностранному гражданину, лицу без гражданства в следующих случаях:

по истeчении срока визы, вида на жительство в Туркменистане;

при оставлении без удовлетворения ходатайства о продлении срока визы, вида на жительство в Туркменистане;

при сокращении срока пребывания в стране;

при аннулировании визы, вида на жительство в Туркменистане;

по истечении определённого по иным основаниям срока пребывания в Туркменистане.

Иностранный гражданин, лицо без гражданства обязаны покинуть территорию Туркменистана в срок, указанный в предписании о выезде за пределы страны.

2. В случае невыполнения предписания о выезде из Туркменистана иностранный гражданин, лицо без гражданства подлежит административному выдворению из Туркменистана.

3. Иностранный гражданин, лицо без гражданства может быть также подвергнут административному выдворению в случаях, если:

1) его действия противоречат интересам обеспечения национальной безопасности или охраны общественного правопорядка;

2) это необходимо для охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан Туркменистана и иных лиц;

3) он грубо или неоднократно нарушил законодательство  Туркменистана.

Решение об административном выдворении принимается органами миграционной службы на основании собранных материалов.

4. В предписании покинуть страну или решении об административном выдворении Государственной миграционной службой Туркменистана  на иностранного гражданина, лицо без гражданства может быть наложено временное ограничение или постоянный запрет на въезд в Туркменистан.

5. Административное выдворение иностранных граждан, лиц без гражданства из Туркменистана осуществляется органами миграционной службы Туркменистана.

6. Финансирование расходов по административному выдворению осуществляется за счет:

1) средств выдворяемых иностранных граждан, лиц без гражданства;

2) средств принимающей организации, юридического или физического лица;

3) в исключительных случаях - за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

 

Статья 20. Передвижение по территории Туркменистана

 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства могут свободно въезжать и передвигаться по территории Туркменистана, открытой для посещения иностранными гражданами, лицами без гражданства.

2. В местностях, закрытых для посещения иностранными гражданами, лицами без гражданства, их въезд и передвижение на этой территории осуществляется при наличии разрешения, полученного в соответствии с законодательством Туркменистана.

Этот порядок распространяется также на  иностранных граждан, лиц без гражданства, чьи заграничные паспорта или заменяющие их документы зарегистрированы в Министерстве иностранных дел Туркменистана.

Посещение иностранными гражданами, лицами без гражданства, проживающими  в Туркменистане на основании вида на жительство, этрапских центров, расположенных в пограничных зонах на территории прописки, осуществляется без оформления разрешения, предусмотренного законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Обязанности юридических и физических лиц, пригласивших в Туркменистан иностранных граждан, лиц без гражданства

 

1. Юридические и физические лица, приглашающие и принимающие в Туркменистане иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны своевременно разъяснять им права и обязанности, установленные законодательством Туркменистана; обеспечивать соблюдение ими законодательства Туркменистана; соблюдать установленный порядок оформления и продления их виз, вида на жительство в Туркменистане, разрешения на трудовую деятельность и других документов, связанных с пребыванием в Туркменистане, регистрации и продления срока действия регистрации, оформления документов, дающих право на передвижение, изменение места жительства (пребывания), места работы и соблюдать соотношение числа работающих у работодателя граждан Туркменистана и иностранных граждан, определённое законодательством Туркменистана; принимать меры по оформлению документов, связанных со снятием их с учёта и выездом из Туркменистана по окончании определённого им срока пребывания в стране; а также своевременно сообщать в органы Государственной миграционной службы Туркменистана об изменении их места жительства (пребывания), места работы.

2. В случае отсутствия возможности или отказа иностранных граждан, лиц без гражданства от оплаты предоставленных им медицинских услуг оплата возлагается на принимающую сторону.

 

Статья 22. Порядок осуществления трудовой деятельности на территории Туркменистана иностранными гражданами, лицами без гражданства

 

1. Порядок осуществления трудовой деятельности на территории Туркменистана иностранными гражданами, лицами без гражданства определяется Президентом Туркменистана.

2. Привлечение иностранной рабочей силы на территорию Туркменистана осуществляется на основе разрешений, выдаваемых Государственной миграционной службой Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. При регулировании вопросов трудовой миграции приоритетное значение придается защите внутреннего рынка труда.

4. При привлечении на работу иностранных граждан, лиц без гражданства и оформлении им разрешения на трудовую деятельность необходимо соблюдать принцип права граждан Туркменистана на приоритетное занятие рабочих вакансий, а также установленное законодательством Туркменистана соотношение иностранных граждан и граждан Туркменистана, используемых работодателем.

В случае, если у работодателя отсутствует возможность соблюдения соотношения числа работающих у него граждан Туркменистана и иностранных граждан, определённого законодательством Туркменистана, в связи с малым количеством штатных единиц в штатном расписании, он освобождается от соблюдения этого требования.

Соотношение иностранных граждан и граждан Туркменистана, используемых работодателем, по мере необходимости может быть изменено в порядке, установленном законодательством Туркменистана, с учётом приоритетных профессионально-квалификационных групп Туркменистана, с учётом политической, экономической и социальной ситуации, а также в целях оценки эффективности использования иностранной рабочей силы. При этом, при увеличении размера установленной доли иностранных работников учитывается заполнение иностранными гражданами установленной квоты, необходимость привлечения иностранных работников определенной профессионально-квалификационной группы и важность приоритетного государственного экономического проекта при уменьшении установленной доли иностранных работников учитываются изменения ситуации на внутреннем рынке труда.

Соотношение иностранных граждан и граждан Туркменистана, привлекаемых к работе работодателем, его изменения, а также порядок подготовки предложений по определению необходимости изменения установленной доли иностранных работников определяется актами Президента Туркменистана.

Для осуществления трудовой деятельности в Туркменистане иностранные граждане, лица без гражданства должны иметь разрешение на трудовую деятельность в Туркменистане.

Требование о получении разрешения на трудовую деятельность в Туркменистане, а также соблюдении соотношения числа работающих у работодателя граждан Туркменистана и иностранных граждан, определённого законодательством Туркменистана, не предъявляется в отношении следующих лиц:

лиц без гражданства, имеющих документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным государственным органом Туркменистана;

сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, аккредитованных Министерством иностранных дел  Туркменистана;

иностранных сотрудников научных, образовательных и культурных учреждений, созданных в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана, а также официальных представителей международных гуманитарных и благотворительных организаций;

журналистов иностранных средств массовой информации, аккредитованных Министерством иностранных дел  Туркменистана;

сотрудников иностранных религиозных организаций,  официально зарегистрированных на территории Туркменистана;

иностранных граждан, лиц без гражданства, приглашённых министерствами и ведомствами Туркменистана по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана для осуществления педагогической, научной и культурно-просветительной деятельности, в том числе для проведения в образовательных учреждениях Туркменистана краткосрочных или с определённым сроком учебных тренингов и семинаров;

иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих в Туркменистан на срок до одного месяца для проведения финансовых, аудиторских и других проверок, служебных переговоров, заключения договоров, а также в качестве эксперта;

сотрудников иностранных юридических лиц, прибывающих в Туркменистан на срок до одного месяца для монтажа, ремонта оборудования и оказания технических услуг;

учредителей, акционеров, руководителей юридических лиц (их филиалов и представительств), не состоящих в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана, и иностранных граждан, лиц без гражданства, входящих в структуру управления юридических лиц иностранных государств;

иностранных студентов, обучающихся в образовательных учреждениях Туркменистана с дневной формой обучения, в свободное от учёбы время и во время каникул работающих в этих учреждениях;

условно осуждённых иностранных граждан, лиц без гражданства;

лиц, входящих в состав экипажей транспортных средств иностранных государств, занимающихся перевозкой пассажиров и грузов на линиях международного  сообщения;

лиц, которым предоставлено убежище в Туркменистане;

лиц, признанных беженцами в соответствии с законодательством Туркменистана;

лиц, обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца и получивших временное удостоверение о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца;

иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих и пребывающих в Туркменистане в целях постоянного проживания;

иностранных граждан, лиц без гражданства, для которых международными договорами Туркменистана установлен иной порядок привлечения к трудовой деятельности.

 

Статья 23. Условия пребывания в Туркменистане иностранных граждан, лиц без гражданства в порядке трудовой миграции

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие в Туркменистан в порядке трудовой миграции, не связанной с переменой гражданства, должны иметь постоянное место жительства за пределами Туркменистана.

 

ГЛАВА V. ВЫЕЗД ИЗ ТУРКМЕНИСТАНА И ВЪЕЗД В ТУРКМЕНИСТАН ГРАЖДАН ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 24. Порядок выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан граждан Туркменистана

 

1. Каждый гражданин Туркменистана имеет право на выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан.

Гражданин Туркменистана не может быть лишён права на выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан.

Право на выезд из Туркменистана может быть временно ограничено в соответствии со статьёй 30 настоящего Закона.

2. Граждане Туркменистана выезжают из Туркменистана через контрольно-пропускные посты, расположенные на Государственной границе Туркменистана, открытые для международного сообщения, по действительным документам, дающим право на выезд из Туркменистана, при наличии визы либо соответствующего разрешения страны следования, если иной порядок не установлен другими нормативными правовыми актами Туркменистана либо международными договорами Туркменистана, при этом учёт осуществляется путём сбора их биометрических данных и проставления штампа о дате пересечения Государственной границы Туркменистана в паспортах или заменяющих их документах, а также внесения необходимой информации об этом в электронно-информационную базу.

3. Регистрация въезда и выезда через Государственную границу Туркменистана граждан Туркменистана может осуществляться с применением системы «Электронных ворот».

Порядок регистрации с применением системы «Электронных ворот, а также перечень лиц, которым разрешено пользоваться данной системой, утверждается Государственной миграционной службой Туркменистана.

 

Статья 25. Защита прав и законных интересов граждан Туркменистана за пределами Туркменистана

 

Гражданам Туркменистана, выезжающим за пределы Туркменистана, в соответствии с законодательством Туркменистана гарантируются защита и покровительство Туркменистана.

Дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах обеспечивают защиту прав и законных интересов граждан Туркменистана в иностранных государствах в порядке, установленнoм законодательством и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 26. Выезд за пределы Туркменистана несовершеннолетних граждан Туркменистана

 

1. Граждане Туркменистана, не достигшие совершеннолетнего возраста, могут выезжать из Туркменистана  с одним из родителей либо другим законным представителем, при наличии нотариально удостоверенного согласия на выезд от другого родителя.

Граждане Туркменистана, не достигшие 18-летнего возраста, могут выезжать из Туркменистана без сопровождения законных представителей по нотариально удостоверенному согласию их законных представителей на имя сопровождающего лица. В случае выезда из Туркменистана несовершеннолетнего гражданина без сопровождения при нём должно быть нотариально удостоверенное согласие законных представителей с указанием даты выезда и страны его следования.

При отсутствии законного представителя выезд несовершеннолетнего гражданина может быть разрешён органами опеки и попечительства. Отказ в разрешении на выезд несовершеннолетнего гражданина может быть обжалован в суд.

Разногласия между родителями по вопросам выезда несовершеннолетнего гражданина из Туркменистана разрешаются в судебном порядке.

2. Выезд из Туркменистана на постоянное место жительства несовершеннолетних граждан Туркменистана в возрасте от 14 до 18 лет может быть осуществлён только при наличии их выраженного в письменной форме и нотариально заверенного согласия.

3. Гражданин Туркменистана, не достигший совершеннолетнего возраста, вправе выехать из Туркменистана для участия в спортивных соревнованиях, образовательных олимпиадах, культурно-массовых, музыкальных и иных мероприятиях, а также в случаях его болезни, учебы и по иным обстоятельствам в сопровождении законного представителя или другого лица, имеющего нотариально удостоверенную доверенность одного из его законных представителей.

При отсутствии законного представителя выезд несовершеннолетнего гражданина может быть разрешён органами опеки и попечительства.

 

Статья 27. Выезд из Туркменистана недееспособных граждан Туркменистана

 

Гражданам Туркменистана, признанным судом недееспособными, выезд из Туркменистана может быть разрешён на основании нотариально удостоверенного согласия их законных представителей или по решению суда.

 

Статья 28. Документы на право выезда из Туркменистана и въезд в Туркменистан граждан Туркменистана

 

1. Документами, предоставляющими право на выезд из Туркменистана и въезд в Туркменистан и удостоверяющими личность гражданина Туркменистана, являются:

1) паспорт гражданина Туркменистана для выезда за границу и въезда в Туркменистан;

2) дипломатический паспорт гражданина Туркменистана;

3) служебный паспорт гражданина Туркменистана;

Эти документы являются собственностью Туркменистана и при условии их надлежащего оформления действительны для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан.

2. В случае утраты гражданином Туркменистана документов, указанных в части первой настоящей статьи, документом, предоставляющим право на въезд в Туркменистан, является удостоверяющий личность документ на право возвращения в Туркменистан, выдаваемый дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Туркменистана в иностранных государствах.

3. В случаях, предусмотренных международными договорами Туркменистана, вместо документов, указанных в части первой настоящей статьи, для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан могут использоваться другие документы.

 

Статья 29. Порядок оформления паспорта гражданина Туркменистана для выезда  из Туркменистана и въезда в Туркменистан

 

1. Паспорт гражданина Туркменистана для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан (в дальнейшем - паспорт) оформляется Государственной миграционной службой Туркменистана.

2. Граждане Туркменистана для получения паспорта обращаются в органы Государственной миграционной службы Туркменистана.

3. Граждане Туркменистана, постоянно проживающие за пределами Туркменистана, для получения паспорта обращаются в Государственную миграционную службу Туркменистана  через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах. Паспорта указанным гражданам оформляются в центральном аппарате Государственной  миграционной службы Туркменистана и вручаются им через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах. Во время нахождения на территории Туркменистана они для оформления паспорта могут обращаться в органы миграционной службы.

4. В порядке, установленном законодательством Туркменистана, паспорт оформляется на каждого гражданина Туркменистана.

5. Паспорт гражданина Туркменистана содержит в себе электронный носитель информации с персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные. Перечень этих персональных данных определяется актами Президента Туркменистана.

6. Приём личного заявления гражданина в письменном или электронном виде для оформления паспорта производится в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Днём приёма документов для оформления паспорта гражданина считается день принятия его электронного изображения и биометрических данных. Несовершеннолетним лицам и лицам, признанным недееспособными, паспорта оформляются на основании заявления в письменном или электронном виде одного из родителей или другого законного представителя. При приёме письменных заявлений и выдаче паспортов несовершеннолетних лиц и  лиц, признанных недееспособными,  их присутствие обязательно.

Паспорт оформляется на срок до пяти лет.

Паспорт вручается лично владельцу или его законному представителю под расписку по представлении документов, удостоверяющих его личность.

7. За оформление и выдачу паспорта, а также его обмен взимаются государственная пошлина или консульские сборы, размеры которых устанавливаются с учётом фактических расходов на изготовление и оформление паспорта.

В случае невозможности выдачи владельцу оформленного паспорта вследствие технической непригодности, изменения данных, изменения отпечатков пальцев по причине состояния здоровья, для переоформления паспорта  повторные подача документов и оплата государственной пошлины не требуются.

В соответствии с законодательством Туркменистана дети, не достигшие 16-летнего возраста, ветераны, а также  инвалиды всех групп освобождаются от уплаты государственной пошлины или консульских сборов.

8. В случае приёма в гражданство Туркменистана или восстановления в нём, паспорта оформляются на основании Указа Президента Туркменистана.

9. Обмен паспорта производится в следующих случаях:

1) по окончании срока действия;

2) при изменении персональных данных;

3) при выявлении неточности в записях;

4) при непригодности;

5) по окончании страниц, предусмотренных для виз и заметок;

6) при изменении отпечатков пальцев, физиономических характеристик гражданина по причине здоровья либо по иным обстоятельствам.

В случае необходимости паспорт может быть заменён до истечения срока его действия.

10. Паспорт аннулируется в следующих случаях:

1) при замене паспорта;

2) при прекращении гражданства Туркменистана;

3) вследствие смерти владельца паспорта;

4) в случае невозможности выдачи паспорта гражданину вследствие технической непригодности, неточности в данных, изменения отпечатков пальцев, физиономических характеристик гражданина по причине здоровья гражданина либо по иным обстоятельствам.

При аннулировании паспорта его страницы прокалываются, на первой странице проставляется штамп «Ýatyryldy/Сancelled». При аннулировании по первому пункту настоящей части паспорт возвращается владельцу, в иных случаях - уничтожается в порядке, определённом органами Государственной миграционной службы Туркменистана.

11. Порядок оформления и выдачи паспортa, правила его использования, а также образец и описание паспорта утверждаются Президентом Туркменистана.

 

Статья 30. Основания для временного ограничения на выезд из Туркменистана граждан Туркменистана

 

1. Для гражданина Туркменистана могут вводиться временные ограничения на выезд из Туркменистана в случаях, если:

1) он осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, - до истечения срока, установленного законодательством Туркменистана;

2) против него возбуждено уголовное дело, - до окончания производства по делу;

3) он осуждён за совершение преступления, - до истечения срока наказания или до освобождения от наказания;

4) он уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него решением суда, - до исполнения обязательств;

5) он по приговору суда осуждён за совершение особо тяжкого преступления или признан лицом, совершившим умышленное преступление при особо опасном рецидиве, или находится под административным надзором полиции, - до погашения судимости или прекращения надзора;

6) в отношении него предъявлен гражданский иск в суд, - до окончания производства по делу;

7) он подлежит призыву на военную службу, - до прохождения военной службы или до освобождения от неё, за исключением случаев выезда на постоянное место жительства за пределы Туркменистана;

8) имеются опасения в том, что гражданин Туркменистана в период пребывания за границей может стать жертвой торговли людьми или попадёт в рабство;

9) ранее во время нахождения за границей он нарушил законодательство страны пребывания;

91 ) его выезд представляет угрозу его жизни и здоровью;

10) его выезд противоречит интересам национальной безопасности Туркменистана.

2. В случае возникновения в иностранном государстве чрезвычайной ситуации, делающей невозможным обеспечение безопасности граждан Туркменистана, Правительство Туркменистана принимает решение о временном ограничении на выезд в данное государство.

 

Статья 31. Порядок разрешения споров

 

1. В случае отказа в выдаче и оформлении паспорта либо временной задержки паспорта или его изъятия гражданин Туркменистана может в порядке, установленном  законодательством Туркменистана, обжаловать эти действия в суд.

2. Ограничение гражданину Туркменистана в выезде из Туркменистана по основаниям, предусмотренным пунктами 2-6 части первой статьи 30 настоящего Закона, обжалованию не подлежит.

 

Статья 32. Учёба и осуществление трудовой деятельности гражданами Туркменистана за пределами Туркменистана

 

1. Граждане Туркменистана, кроме лиц, находящихся на военной службе, могут обучаться и осуществлять трудовую деятельность за пределами Туркменистана.

2. Гражданам Туркменистана для получения образования в иностранном государстве необходимо иметь соответствующее подтверждение или приглашение от учебного заведения, справка о постановке на учёт в учреждении образования по постоянному месту жительства гражданина.

3. Гражданам Туркменистана для осуществления трудовой деятельности в иностранном государстве необходимо иметь:

приглашение от работодателя с указанием точного адреса предприятия;

разрешение на осуществление трудовой деятельности от компетентных органов страны следования.

В случае невыполнения указанных условий, а также в целях обеспечения безопасности граждан Туркменистана в иностранном государстве им может быть отказано в выезде в иностранное государство на учёбу или для осуществления трудовой деятельности.

 

Статья 321. Выезд из Туркменистана граждан, подлежащих призыву на военную службу, и военнослужащих

 

1. Граждане Туркменистана, подлежащие призыву на военную службу в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана, и не освобождённые от неё, срок призыва на военную службу которых не отсрочен, обязаны пройти военную службу по призыву до выезда из Туркменистана, за исключением граждан, выезжающих за пределы Туркменистана на постоянное место жительства.

2. Граждане Туркменистана, временно выезжающие в иностранные государства, временно пребывающие в иностранных государствах и подлежащие призыву на военную службу в соответствии с законодательством Туркменистана, при получении уведомления о призыве обязаны прибыть в Туркменистан для прохождения военной службы по призыву в срок, определённый законодательством Туркменистана.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по обязательству, выезжают из Туркменистана по личным делам в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 33. Выезд граждан Туркменистана по служебным, частным делам и по линии туризма из Туркменистана

 

1. Граждане Туркменистана имеют право выезда из Туркменистана по служебным, частным делам, а также по линии туризма.

2. Выезд граждан Туркменистана из страны по служебным, частным делам, а также по линии туризма  осуществляется в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 34. Порядок выезда граждан Туркменистана на постоянное место жительства за пределы Туркменистана

 

1. Граждане Туркменистана имеют право на выезд на  постоянное место жительства за пределы Туркменистана. Граждане Туркменистана, выезжающие на постоянное место жительства за пределы Туркменистана, должны иметь соответствующую визу или разрешение, выдаваемые в порядке, установленном законодательством государства въезда.

2. Общий срок рассмотрения заявлений граждан Туркменистана и оформления документов на выезд из Туркменистана на постоянное место жительства не должен превышать трёх месяцев.

3. Граждане Туркменистана, выезжающие из Туркменистана на постоянное место жительства, имеют право на вывоз имущества, принадлежащего им и членам семьи, иностранной валюты, приобретённой на законных основаниях, а также на владение на территории Туркменистана имуществом, принадлежащим им на праве личной собственности, денежными средствами, ценными бумагами и иными ценностями, хранящимися в банках. Любое ограничение их гражданских, социальных, трудовых, жилищных и иных прав не допускается.

Вывоз гражданами Туркменистана предметов, представляющих культурную, историческую или иную ценность для государства, за пределы Туркменистана регулируется законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

4. Граждане Туркменистана до выезда за его пределы на постоянное место жительства обязаны исполнить имущественные обязательства перед физическими и юридическими лицами, на которых распространяется юрисдикция Туркменистана.

Граждане Туркменистана, выезжающие из Туркменистана на постоянное место жительства, для получения разрешения на выезд из Туркменистана подают нотариально заверенное заявление об отсутствии исков по выплате алиментов от остающихся в Туркменистане родителей, а также при наличии остающихся в Туркменистане несовершеннолетних детей - от их законного представителя в Туркменистане. В случае, если это заявление не получено по какой-либо причине, гражданин Туркменистана, выезжающий из Туркменистана, вправе обратиться в суд, при этом суд устанавливает наличие либо отсутствие обязательств по алиментам. При наличии обязательств по алиментам по решению суда они могут быть исполнены единовременно или может быть определён порядок исполнения обязательств по алиментам в соответствии с международными договорами Туркменистана.

5. Порядок въезда в иностранное государство регулируется законодательством соответствующего государства въезда, а также международными договорами Туркменистана.

6. Граждане Туркменистана и члены их семей, обратившиеся с заявлением о выезде из Туркменистана, а также граждане Туркменистана, выехавшие из Туркменистана на постоянное место жительства, по возвращении в Туркменистан на определённое время или на постоянное место жительства пользуются всеми правами граждан Туркменистана, гарантированными законодательством Туркменистана, и несут предусмотренные законом обязанности.

 

Статья 35. Лица, не являющиеся эмигрантами

 

Эмигрантами не являются сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и иных представительств Туркменистана в иностранных государствах, граждане Туркменистана, осуществляющие в других государствах временную трудовую деятельность, а также лица, находящиеся в иностранных государствах на учёбе, лечении, в туристической поездке, по приглашению юридических и физических лиц, а также в служебной командировке.

Эмигрантами также не являются другие лица, временно выехавшие из Туркменистана.

 

Статья 36. Выезд из Туркменистана граждан Туркменистана, имеющих допуск к государственным секретам

 

1. Выезд из Туркменистана граждан Туркменистана, имеющих допуск к государственным секретам, может быть не разрешён в случаях, предусмотренных Законом Туркменистана "О государственных секретах".

2. Временные ограничения на выезд из страны должны быть доведены до сведения граждан, связанных с допуском к информации, составляющей государственные секреты, администрацией предприятий и учреждений, руководителями учебных заведений, командованием воинских частей при приёме на работу (учёбу) и зачислении на военную службу.

 

ГЛАВА VI. ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ

 

Статья 37. Право граждан Туркменистана на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания в пределах Туркменистана

 

1. Каждый гражданин Туркменистана в соответствии с Конституцией Туркменистана и иными нормативными правовыми актами Туркменистана имеет право на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания на территории Туркменистана.

2. Ограничение права граждан Туркменистана на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания в пределах Туркменистана допускается по основаниям, установленным  настоящим Законом.

3. Решения, действия или бездействие органов государственной власти должностных лиц, а также иных юридических и физических лиц, ограничивающие право граждан Туркменистана на свободу передвижения, выбор места жительства и места пребывания в пределах Туркменистана, могут быть обжалованы гражданами в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд.

 

Статья 38. Паспорт гражданина Туркменистана

 

1. Паспорт гражданина Туркменистана является документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца.

2. Паспорт гражданина Туркменистана является собственностью Туркменистана и действителен на всей  территории Туркменистана.

3. Паспорт гражданина Туркменистана оформляется на каждого гражданина  Туркменистана, которому исполнилось 16 лет.

4. Паспорт гражданина Туркменистана оформляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. В порядке, установленном законодательством Туркменистана, по заявлению гражданина Туркменистана может производиться обмен его паспорта.

6. За оформление и выдачу паспорта гражданина Туркменистана, а также его обмен  в установленном порядке взимается плата. В соответствии с законодательством Туркменистана отдельные граждане могут быть освобождены  от  её взимания.

7. Образец и описание паспорта гражданина Туркменистана утверждаются Президентом Туркменистана.

8. Порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Туркменистана, правила его использования утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 39. Право на защиту от принудительного перемещения

 

1. Каждый гражданин Туркменистана имеет право на защиту от принудительного перемещения его с места жительства или места пребывания.

Право на защиту от принудительного перемещения может реализовываться путём обращения в суд в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Принудительное перемещение гражданина Туркменистана с места жительства или места пребывания может осуществляться на основании решения суда.

 

Статья 40. Ограничения в свободе передвижения, выборе места жительства и места пребывания

 

В интересах национальной безопасности, обеспечения общественного правопорядка, охраны здоровья населения Кабинетом Министров Туркменистана могут быть установлены ограничения в свободе передвижения, выборе места жительства и места пребывания в следующих местностях Туркменистана:

1) в пограничной зоне;

2) в закрытых военных городках;

3) в зонах экологического бедствия и угрозы природных (техногенных) катастроф - из-за опасности распространения массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей;

4) на территориях, где введено чрезвычайное положение.

 

Статья 41. Вынужденные мигранты

 

1. При чрезвычайных обстоятельствах Правительством Туркменистана вводится чрезвычайное положение в соответствии с Законом Туркменистана «О режиме чрезвычайного положения».

2. В условиях чрезвычайного положения уполномоченные органы государственной власти имеют право постоянно или временно выселять граждан из местностей, опасных для их проживания, с обязательным предоставлением им других стационарных или временных жилых помещений.

Вынужденным мигрантам предоставляется необходимая помощь и создаются необходимые условия жизни, включая обеспечение питанием и питьевой водой, оказание основных санитарных и медицинских услуг.

3. Правительство Туркменистана, органы государственной власти и местного самоуправления, соответствующие социальные учреждения и юридические лица оказывают вынужденным мигрантам возможное содействие, а также создают необходимые условия для их проживания на новом месте жительства или месте пребывания.

4. После ликвидации последствий стихийных бедствий и других обстоятельств Правительство Туркменистана и соответствующие органы государственной власти совместно с органами местного самоуправления оказывают вынужденным мигрантам содействие в возвращении на прежнее место жительства и его обустройстве, включая восстановление разрушенных домов.

 

Статья 42. Учёт граждан Туркменистана по месту жительства и месту пребывания в пределах Туркменистана

 

1. В целях регулирования процессов внутренней миграции, обеспечения необходимых условий для реализации внутренними мигрантами их прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами Туркменистана устанавливаются прописка гражданина по месту жительства и регистрация по месту пребывания в пределах Туркменистана.

Прописка по месту жительства - это официальное оформление проживания гражданина по определённому адресу в жилом помещении на территории соответствующих этрапов и городов Туркменистана, а также запись или отметка (штамп) об этом оформлении в паспорте гражданина Туркменистана.

2. Лицо, имеющее на праве собственности несколько жилых помещений на территории Туркменистана, прописывается только в одном из них.

Порядок оформления прописки граждан по месту жительства утверждается Президентом Туркменистана.

3. Граждане, временно выбывшие в другую местность на срок свыше сорока пяти календарных дней без выписки с постоянного места проживания, а также иногородние студенты и учащиеся учебных заведений в период обучения подлежат регистрации по месту их пребывания. Регистрация граждан по месту пребывания с целью осуществления трудовой деятельности осуществляется соответствующими органами миграционной службы, регистрация граждан, цель прибытия которых не связана с осуществлением трудовой деятельности, осуществляется соответствующими хякимликами.

Указанные граждане Туркменистана освобождаются от регистрации по месту пребывания:

1) граждане, временно выбывшие в другую местность на территории одного велаята или города с правами велаята на срок свыше сорока пяти календарных дней без выписки из постоянного места проживания;

2) граждане, проходящие военную службу по призыву;

3) граждане, на которых по приговору суда возложена обязанность проживания в определённой местности, или отбывающие наказание в виде лишения свободы.

Регистрация по месту пребывания – это официальное оформление временного проживания гражданина в жилом помещении по определённому адресу.

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется бесплатно.

Порядок регистрации граждан по месту пребывания утверждается Президентом Туркменистана.

 

Статья 43. Гарантии прав и свобод граждан Туркменистана, независимо от прописки и регистрации

 

1. Каждый гражданин Туркменистана пользуется правами и свободами, гарантированными Конституцией Туркменистана и законодательством Туркменистана, на всей территории Туркменистана, независимо от факта прописки по месту жительства или регистрации по месту пребывания.

2. Отсутствие прописки или регистрации не может служить основанием для ограничения прав и свобод граждан Туркменистана.

 

Статья 44. Единый реестр населения Туркменистана

 

1. Единый реестр населения Туркменистана предназначен для сбора, хранения, обобщения и анализа сведений о гражданах Туркменистана, а также для предоставления этой информации органам государственной власти Туркменистана, другим юридическим и физическим лицам в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Единый реестр населения Туркменистана состоит из персональных данных граждан Туркменистана. Содержание персональных данных граждан составляет основу государственных информационных ресурсов о населении, формирование и использование которых производится центральным банком персональных данных.

3. Контроль за сбором данных для формирования единого реестра населения Туркменистана и их использованием осуществляет Кабинет Министров Туркменистана.

4. Порядок формирования и функционирования единого реестра населения Туркменистана определяется Президентом Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА О МИГРАЦИИ

 

Статья 45. Основания ответственности за правонарушения

 

Иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие противоправные деяния на территории Туркменистана, несут ответственность на общих основаниях установленную законодательством Туркменистана, за исключением случаев, установленных международными договорами Туркменистана.

 

Статья 46. Ответственность за приём иностранных граждан, лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории Туркменистана

 

Юридические и физические лица в случаях оформления на работу без соответствующего разрешения, регистрации и оказания содействия иностранным гражданам, лицам без гражданства, незаконно пребывающим на территории Туркменистана, а также в случаях несоблюдения требований статьи 21 настоящего Закона, несут ответственность установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 47. Ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства за нарушение порядка въезда в Туркменистан, пребывания и выезда из Туркменистана, а также транзитного проезда через территорию Туркменистана

 

1. Нарушение иностранными гражданами, лицами без гражданства порядка пребывания в Туркменистане, а именно:

проживание без документов на право жительства в Туркменистане или без визы;

проживание по недействительным документам;

осуществление незаконной трудовой деятельности;

несоблюдение установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства;

проживание по истечении срока действия визы или вида на жительство;

проживание после получения отказа в продлении визы или вида на жительство;

проживание после истечения сокращённого срока их пребывания на территории страны или аннулирования выданных им виз, вида на жительство;

уклонение от выезда из страны по истечении определённого по иным основаниям срока пребывания в Туркменистане,

а также несоблюдение правил въезда в Туркменистан, выезда из него и транзитного проезда через территорию Туркменистана влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

2. Вопрос об ответственности лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами в соответствии с законодательством Туркменистана и международными правовыми актами, разрешается по дипломатическим каналам.

 

Статья 48. Ответственность должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, принимающих в Туркменистане иностранных граждан, лиц без гражданства

 

Должностные лица предприятий, учреждений и организаций, принимающих в Туркменистане иностранных граждан, лиц без гражданства или обеспечивающих их обслуживание, выполняющих обязанности, связанные с соблюдением условий въезда в Туркменистан, пребывания в Туркменистане и выезда из него, а также транзитного проезда через территорию Туркменистана иностранных граждан, лиц без гражданства, установленного порядка их регистрации, оформления и продления им виз, оформления для них документов на право проживания, передвижения и изменения места жительства в Туркменистане, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 49. Ответственность граждан, принимающих в Туркменистане по частным делам иностранных граждан, лиц без гражданства

 

Граждане, пригласившие в Туркменистан иностранных граждан, лиц без гражданства по частным делам и не принявшие меры к обеспечению их своевременной регистрации, а также меры по обеспечению их выезда из Туркменистана по истечении срока действия виз, равно как и предоставившие иностранным гражданам, лицам без гражданства жилище, транспортные средства или оказавшие им иные услуги в нарушение установленных правил, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 50. Ответственность перевозчика

 

Иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию Туркменистана без соответствующего на то разрешения, компетентные государственные органы обязаны обеспечить выезд с территории Туркменистана за счёт средств самих иностранных граждан, лиц без гражданства, а в случае отсутствия у таковых средств - за счёт средств перевозчика.

Если немедленный выезд иностранного гражданина, лица без гражданства, которым не разрешён въезд на территорию Туркменистана, невозможен или крайне затруднителен, то компетентными государственными органами Туркменистана указанным лицам предписывается пребывание в определённом месте до выезда из страны, а связанные с этим расходы несёт перевозчик.

Перевозчик, доставивший на территорию Туркменистана иностранного гражданина, лицо без гражданства в нарушение порядка въезда в Туркменистан, установленного статьями 6 и 7 настоящего Закона, несёт ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 51. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу нижеследующие законодательные акты:

1) Закон Туркменистана от 7 декабря 2005 года «О миграции» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2005 г., № 3,4, ст. 29);

2) Закон Туркменистана от 23 октября 2008 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О миграции» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008 г., № 4, ст .64);

3) Часть VII Закона Туркменистана от 10 мая 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана,  2010 г., № 2, ст. 34);

4) Закон Туркменистана  от 26 марта 2011 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О миграции» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 29).  

 

 

     Президент                                                                      Гурбангулы

Туркменистана                                                             Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

31 марта 2012 года

№ 290-IV.