Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli

başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 40-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 03.05.2014 ý. № 84-V, 08.11.2014 ý. № 147-V, 18.08.2015 ý.

№ 276-V, 20.03.2017 ý. № 529-V, 04.11.2017 ý. № 636-V we 25.11.2017 ý. № 658-V Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun paýly gurluşyk babatdaky işiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär, fiziki we ýuridik şahslaryň pul serişdeleriniň çekilmeginiň hasabyna ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirýär, paýçylaryň we gurujylaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagynyň kepilliklerini belleýär.

 

1-nji bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) paýly gurluşyk – gurluşygyň, ýaşaýyş jaýlarynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň gurluşygy üçin, gurujylar tarapyndan paýçylaryň pul serişdeleriniň çekilmeginde alnyp barylýan görnüşi;

2) gurujy – Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde özüne berlen ýer böleginde ýaşaýyş jaýyny we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýekti öz güýji we (ýa-da) üçünji bir şahslary çekmek bilen gurmak üçin paýçylaryň pul serişdelerini çekýän, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahs;

3) paýçy – gurujy bilen ýaşaýyş jaýynyň ýa-da gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň paýly gurluşygyna gatnaşmagyň şertnamasyny (mundan beýläk – paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy) baglaşan Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan, on sekiz ýaşyny dolduran Türkmenistanyň raýaty, ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahs, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahs;

4) paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy – paýly gurluşygyň obýektiniň gurluşygy bilen baglanyşykly hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän, gurujynyň we paýçynyň arasynda baglaşylýan ylalaşyk;

5) ýaşaýyş jaýlary – paýçylaryň pul serişdeleriniň çekilmeginiň hasabyna gurulýan, ýaşaýyş jaý toplumyna girýänbir öýli ýaşaýyş jaýlary hem-de iki we şondan köp öýli ýaşaýyş jaýlary, şeýle hem bu ýaşaýyş jaýlarynda ýerleşýän sosial-medeni, administratiw, durmuş wesöwda maksatly obýektler;

6) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektler – paýçylaryň pul serişdeleriniň çekilmeginiň hasabyna gurulýan sosial-medeni, administratiw, durmuş, söwda we önümçilik maksatly aýratyn duran obýektler;

7) ulanylmaga berilmegine rugsat – döwlet kabul ediş toparynyň ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň kabul edilmegi hakynda ykrarhat.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň paýly gurluşyk babatdaky kanunçylygy

 

Türkmenistanyň paýly gurluşyk babatdaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

Ikinji bölegi Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda aýyrlan.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň hereket edýän çygry

 

1. Şu Kanunyň hereketi paýçylar bilen gurujylaryň arasynda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy ýa-da paýly gurluşyk bilen baglanyşykly başga şertnamalaýyn borçnamalara esaslanýan gatnaşyklara degişlidir.

2-nji bölegi Türkmenistanyň 03.05.2014 ý. № 84-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

 

4-nji madda. Paýly gurluşygyň obýektleri

 

Şular paýly gurluşygyň obýektleri bolup durýarlar:

1) öýler we bir öýli  ýaşaýyş jaýlar (mundan beýläk – öý);

2) köp öýli ýaşaýyş jaýlarynda ýerleşýän sosial-medeni, administratiw, durmuş we söwda maksatly obýektler ýa-da olaryň aýratyn bölekleri;

3) aýratyn durýan sosial-medeni, administratiw, durmuş, söwda we önümçilik maksatly obýektler ýa-da olaryň aýry-aýry bölekleri.

 

2-nji bap. Paýly gurluşyk babatda döwlet tarapyndan

düzgünleşdirmek we gözegçilik

 

5-nji madda. Paýly gurluşyk babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek we gözegçilik

 

Paýly gurluşyk babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek we gözegçilik Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, şeýle hem gurluşuk babatda ygtyýarlyk berlen edara (mundan beýläk – ygtyýarlyk berlen edara) we çäklerinde ýaşaýyş jaýlarynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy amala aşyrylýan ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) paýly gurluşyk babatda döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) paýly gurluşyk babatda ygtyýarlyk berlen edarany kesgitleýär;

3-nji bendi Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

4) paýly gurluşyk babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

5) paýly gurluşyk babatda gözegçiligi amala aşyrýar;

6) paýly gurluşyk babatda başga wezipeleri amala aşyrýar.

 

7-nji madda. Ygtyýarlyk berlen edaranyň ygtyýarlylygy

 

Ygtyýarlyk berlen edara:

1) paýly gurluşyk babatda döwlet syýasatyny amala aşyrýar;

2) öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde paýly gurluşyk babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

3-nji, 5-nji, 6-njy, 61-nji, 62-nji bentleri Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

4) paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamalaryny hasaba almagy amala aşyrýar;

7) raýatlaryň we ýuridik şahslaryň şu Kanunyň bozulmagy bilen baglanyşykly ýüz tutmalaryna garaýar;

8) paýçylara we gurujylara paýly gurluşygyň meseleleri boýunça zerur bolan maslahat kömegini berýär;

9) paýly gurluşyga gatnaşmagyň birkysmy şertnamasyny işläp düzýär we tassyklaýar;

10) paýly gurluşyk babatda onuň ygtyýarlygyna degişli edilen başga wezipeleri amala aşyrýar.

 

8-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ygtyýarlylygy

 

Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda guruja ýer bölegini berýärler we ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygyna rugsat berýärler;

11) guruja paýly gurluşygyň obýektini ulanyşa bermegi üçin rugsat berýärler;

12-nji bendi Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

2) gurujylara Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň bozulmalaryny aradan aýyrmak hakynda ýerine ýetirilmegi hökmany bolan tabşyryknamalary iberýärler, gurujylary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige çekmek üçin zerur bolan çäreleri görýärler;

3) raýatlaryň we ýuridik şahslaryň şu Kanunyň bozulmagy bilen baglanyşykly ýüz tutmalaryna garaýarlar;

4) paýly gurluşyk babatda olaryň ygtyýarlyklaryna degişli edilen başga wezipeleri amala aşyrýarlar.

 

9-njy madda Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

 

10-njy madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy hasaba alnan mahalynda bildirilýän talaplar

 

1. Şu Kanunyň 14-nji maddasynda göz öňünde tutulan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy hasaba alnan mahalynda gurujy ygtyýarlyk berlen edara degişli arza bilen ýüz tutmalydyr we şu aşakdaky resminamalaryň göçürme nusgalaryny bermelidir:

1) ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýer böleginiň berlendigi hakynda resminamanyň;

2) taslama beýannamasynyň;

3) gurluşyk-gurnama işlerini amala aşyrmak üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berlen ygtyýarnamanyň. Eger ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy gurujy tarapyndan öz güýji bilen amala aşyrylmaýan bolsa, ol ygtyýarlyk berlen edara gurluşyk-gurnama işleriniň ýerine ýetirilmegi üçin şertnama baglaşan potratçy guramanyň şeýle işleri amala aşyrmak üçin ygtyýarnamasynyň göçürme nusgasynyň;

4) gurujynyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnamanyň;

5) Türkmenistanyň Döwlet býujetine salgytlar, ýygymlar we beýleki hökmany tölegler boýunça bergisiniň ýokdugy hakynda salgyt edaralarynyň kepilnamasynyň.

Ygtyýarlyk berlen edara zerur bolan halatlarda berlen resminamalaryň deňeşdirilmegi üçin bu resminamalaryň asyl nusgalarynyň berilmegini talap etmäge haklydyr.

2. Ygtyýarlyk berlen edaranyň şu maddanyň birinji böleginde görkezilmedik resminamany talap etmäge haky ýokdur.

3. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň hasaba alynmagy ygtyýarlyk berlen edara tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

3-nji bap. Paýly gurluşygy amala aşyrmak üçin

esaslar we şertler

 

11-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy

 

1. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň birkysmy şertnamasyna laýyklykda ýazmaça görnüşde baglaşylýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy paýly gurluşygy amala aşyrmak üçin esas bolup durýar.

2. Paýly gurluşygyň obýekti öý bolup durýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça paýçy bolup diňe Türkmenistanyň raýaty bolup durýan adam çykyş edip bilýär. Paýly gurluşygyň obýekti aýratyn durýan sosial-medeni, administratiw, durmuş, söwda we önümçilik maksatly obýektleriň aýratyn bölegi, şeýle hem köp öýli ýaşaýyş jaýynda duran sosial-medeni, administratiw, durmuş we söwda maksatly obýekt ýa-da onuň aýratyn bölegi bolup durýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça paýçylar bolup, diňe ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslar we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar çykyş edip bilýärler.

 

12-nji madda. Paýly gurluşyga gdtnaşmagyň şertnamasynyň baglaşylmagy

 

1. Raýatlaryň we ýuridik şahslaryň guruja beren ýazmaça ýüz tutmalary paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny baglaşmak üçin esas bolup durýar.

2. Gurujy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny baglaşmak üçin raýatlaryň we ýuridik şahslaryň ýazmaça ýüz tutmalaryny bellige almaga borçludyr.

3. Gurujy paýly gurluşygyň şertnamalaryny gelip gowşan ýazmaça ýüz tutmalaryň nobatlylygyny hasaba almak bilen baglaşýar.

4. Paýçy, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny baglaşmazdan öň gurujydan tanyşmak üçin şu aşakdakylary talap etmäge haklydyr:

1) gurujynyň esaslandyryjy resminamalaryny;

2) gurujynyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnamany;

3) salgyt edarasynda hasaba alnandygy hakynda şahadatnamany;

4-nji we 6-njy bentleri Türkmenistanyň 03.05.2014 ý. № 84-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

5) oňa girizilen ähli üýtgetmeleri özünde jemleýän taslama resminamalaryny;

5. Eger paýly gurluşygyň obýekti öý bolup durýan bolsa, onda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny baglaşmazdan öň paýçynyň tanyşmak üçin gurujydan onuň maliýe hojalyk işini amala aşyrmagynyň soňky ýyl üçin auditor netijenamasyny we gurujynyň gurulýan obýekti onuň gurluşygy alnyp barylýan döwründe we kepillikli ulanyş döwründe ätiýaçlandyrandygyny tassyklaýan resminamany talap etmäge hem hukugy bardyr.

 

13-nji madda. Şertnamanyň mazmunyna bildirilýän hökmany talaplar

 

1. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda şular bolmalydyr:

1) paýly gurluşygyň obýekti ýerleşýän ýaşaýyş jaýynyň ýa-da gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň ýerleşýän ýeri we ady;

2) ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň ulanylmaga berilmeginiň möhletleri;

3) paýly gurluşygyň obýektiniň bahasy;

4) taraplaryň hukuklary, borçlary we jogapkärçiligi;

5) paýly gurluşygyň obýektiniň bahasynyň möçberi we töleniş möhletleri, şeýle hem paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy bozulan mahalynda paýçynyň pul serişdelerini yzyna gaýtarmagynyň şertleri we tertibi;

6) gurujyda (potratçyda) gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek üçin ygtyýarnamasynyň bardygy hakynda maglumatlar;

7) paýly gurluşygyň obýektiniň hiliniň kepilligi;

8) taraplaryň rekwizitleri.

2-nji bölegi Türkmenistanyň 03.05.2014 ý. № 84-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

3. Aýry-aýry halatlarda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň mazmunyna başga talaplar hem bellenilip bilner.

 

14-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň kepillendiriş taýdan tassyklanylmagy we bellige alynmagy

 

1. Gurujy paýçy tarapyndan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyna ýa-da oňa goşmaça ylalaşyga gol çekilen gününden otuz senenama gününiň dowamynda ygtyýarlyk berlen edara olaryň şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde göz öňünde tutulan talaplara laýyk gelýändiginiň barlanylmagy üçin agzalan şertnamanyň ýa-da goşmaça ylalaşygyň bäş nusgalygyny, şeýle hem taslama beýannamasyny berýär. Ygtyýarlyk berlen edara paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyna ýa-da onuň goşmaça ylalaşygyna on iş gününiň dowamynda seredýär we paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy agzalan talaplara gabat gelmedik halatynda ýa-da goşmaça ylalaşyk bilen paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň arasynda çaprazlyklar ýüze çykarylan halatynda, gabat gelmezlikleri we (ýa-da) çaprazlyklary aýyrmak üçin olary guruja gaýtarýar.

2. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde bildirilýän talaplara laýyk gelende ýa-da goşmaça ylalaşyk bilen paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň arasynda çaprazlyklar bolmadyk mahalynda şetrnamanyň ýa-da goşmaça ylalaşygyň her bir nusgalygynda ygtyýarlyk berlen edara tarapyndan "Seredildi" diýlen belgisi bolan möhürçe goýulýar.

3. "Seredildi" belgili paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy, oňa goşulýan goşmaça ylalaşyk kepillendiriş taýdan tassyklanylmaga degişlidir.

4. Paýly gurluşugyň obýekti öý bolup durýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň kepillendiriş taýdan tassyklanylany üçin dowlet pajy töletdirilmeýär. Paýly gurluşugyň obýekti şu Kanynyň 4-nji maddasynyň 2-nji we 3-nji bentlerinde görkezilen obýektler bolup durýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň kepillendiriş taýdan tassyklanylany üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet pajy töletdirilýär.

5. Gurujy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy, oňa goşulýan goşmaça ylalaşyk kepillendiriş taýdan tassyklanylan gününden otuz senenama gününiň dowamynda agzalan şertnamanyň, oňa goşulýan ylalaşygyň her biriniň dört nusgalygyny hasaba alynmaklary üçin ygtyýarlyk berlen edara berýär.

6. Ygtyýarlyk berlen edara paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny, oňa goşulýan goşmaça ylalaşygy bellige almagy gurujy tarapyndan ol berlenden soň paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň, oňa goşulýan goşmaça ylalaşygyň her bir nusgalygyna "Hasaba alyndy" belgili möhürçäniň goýulmagy arkaly on iş gününiň dowamynda amala aşyrýar we paýça hem-de guruja gol çekdirip, her haýsyna bir nusgadan tabşyrýar.

Eger paýly gurluşygyň obýekti öý bolup durýan bolsa, onda şeýle şertnamanyň bellige alynmagy mugt amala aşyrylýar.

Paýly gurluşygyň obýekti şu Kanunyň 4-nji maddasynyň 2-nji we 3-nji bentlerinde görkezilen obýektler bolup durýan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bellige alynmagy ygtyýarlyk berlen edara tarapyndan bellenilen tölege amala aşyrylýar.

 

15-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy

 

1. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda olaryň aýratynlykda görkezilmegi bilen, paýly gurluşygyň obýektiniň gurluşygy üçin harajatlaryň bahasynyň we gurujynyň onuň gurluşygy boýunça hyzmatlarynyň bahasynyň jemi pul möçberi ýaly hasaplanylýar.

2. Paýly gurluşygyň obýektiniň gurluşygy üçin harajatlaryň bahasy ylalaşylan hyrhlardan ugur alnyp kesgitlenilýär. Şonda paýly gurluşygyň obýektiniň gurluşygy üçin harajatlaryň bahasy gurluşyk meýdançasynyň çäklerinde geçirilen daşky ulgamlara birikdirmek boýunça çykdajylary hem öz içine alyp biler, maliýeleşdirilmegi ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň hasabyna amala aşyrylýan daşky ulgamlaryň özleriniň gurluşygy, düýpli ýa-da gündelik abatlanylmagy boýunça çykdajylar muňa degişli däldir.

Gurujynyň hyzmatlarynyň bahasy şertnamanyň taraplarynyň ylalaşmagy boýunça kesgitlenilýär.

3. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, şertnamanyň bahasy taraplaryň ylalaşmagy arkaly ol baglaşylandan soň hem üýtgedilip bilner.

4. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça paýçy bilen gurujynyň arasyndaky islendik özara hasaplaşyklar diňe paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy ygtyýarlyk berlen edarada hasaba alnandan soň amala aşyrylyp bilner.

5. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň bahasynyň tölenilmegi paýçy tarapyndan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň ýanyna goşulýan töleg tertipnama laýyklykda ýörite bank hasabyna pul serişdeleriniň nagt ýa-da nagt däl görnüşde geçirilmegi arkaly birwagtlaýyn ýa-da tapgyrlaýyn geçirilýär.

6. Bank hyzmaty hakyndaky şertnama boýunça we gurujynyň ýazmaça arzasy esasynda ýörite bank hasaby her bir ýaşaýyş jaýy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde karz edarasynda açylýar.

7. Gurujynyň paýly gurluşygyň obýektiniň gurluşygy üçin harajatlaryň hakyky bahasynyň maliýeleşdirilmegi karz edarasy tarapyndan paýçylaryň paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyna laýyklykda ýörite bank hasabyna geçiren pul serişdeleriniň hasabyna hakyky ýerine ýetirilen işleriň möçberlerini tassyklaýan resminamalaryň esasynda amala aşyrylýar.

Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy ýatyrylanda ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga esaslar ýüze çykan halatynda paýçylaryň ýörite bank hasabyna geçiren pul serişdeleri karz edarasy tarapyndan degişli resminamalaryň esasynda öz eýelerine gaýtarylyp berilýär.

Şu bölekde görkezilen resminamalaryň sanawy ygtyýarlyk berlen edara tarapyndan Türkmenistanyň Merkezi banky bilen ylalaşmak arkaly kesgitlenilýär.

 

16-njy madda. Paýly gurluşyk amala aşyrylýan mahalyndaky çäklendirme

 

Gurujynyň Türkmenistanyň Döwlet býujetine salgytlar, ýygymlar (paçlar) we beýleki hökmany tölegler boýunça bergisi emele gelen halatynda, gurujy degişli bergisini üzýänçä täze paýçylaryň pul serişdelerini çekmäge haky ýokdur.

 

17-nji madda. Taslama beýannamasy

 

1. Taslama beýannamasy gurujy we gurluşygyň taslamasy hakynda maglumatlary özünde jemleýär.

Ikinji we dördünji bölekleri Türkmenistanyň 03.05.2014 ý. № 84-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

3. Taslama beýannamasyna üýtgetmeler girizilen halatynda gurujy ol üýtgetmeler barada üç iş gününiň dowamynda paýçylara habar bermäge borçludyr.

5. Gurujy tarapyndan şu Kanunda bellenilen taslama beýannamasyna bildirilýän talaplar bozulan halatynda, paýçy geleşigi hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda talap arzasy bilen kazyýete ýüz tutmaga haklydyr.

6. Taslama beýannamasynyň asyl nusgasynyň saklanylmagy gurujy tarapyndan amala aşyrylýar.

 

18-nji madda. Gurujy hakynda maglumatlar

 

1. Gurujy hakynda maglumatlarda şular görkezilýär:

1) gurujynyň, onuň esaslandyryjylarynyň doly ady we ýerleşýän ýeri;

2) gurujynyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnamanyň berlen senesi we belgisi;

3) gurujyda tertip san belgisiniň, şu ygtyýarnamanyň berlen senesiniň we möhletiniň görkezilmegi bilen gurluşyk-gurnama işleriniň amala aşyrylmagy üçin ygtyýarnamasynyň barlygy;

4) gurujy tarapyndan ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygy üçin karz (nesýe) serişdeleriniň çekilmegi baradaky maglumatlar;

2. Ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygy gurujynyň öz güýji bilen alnyp barylmaýan bolsa, şu maddanyň birinji böleginiň 3-nji, 4-nji bentlerinde göz öňünde tutulan maglumatlar ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygyny amala aşyrýan potratçy gurama babatda berilýär.

 

19-njy madda. Gurluşygyň taslamasy hakynda maglumatlar

 

Gurluşygyň taslamasy hakynda maglumatlarda şular görkezilýär:

1) gurluşygyň taslamasynyň maksady we onuň durmuşa geçirilmeginiň möhletleri;

2) ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edarasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda guruja ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygy üçin ýer böleginiň berilmegi barada kararynyň senesi we san belgisi;

3) gurulýan ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň ýerleşýän ýeri;

4) paýçylaryň ýaşaýyş jaýyndaky we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektdäki umumy emläginiň düzümi;

5-nji bendi Türkmenistanyň 03.05.2014 ý. № 84-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

6) ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygynyň bahasy;

7) işe çekilen gurluşyk-gurnama we başga işleri amala aşyrýan guramalaryň sanawy.

 

20-nji madda. Paýly gurluşygyň obýektiniň gurujy tarapyndan paýça berilmeginiň möhletleri

 

1. Gurujy paýly gurluşygyň obýektini paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda göz öňünde tutulan möhletde paýça bermäge borçludyr, şu maddanyň ikinji böleginde bellenilen halaty muňa degişli däldir.

2. Eger ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygy şertnamada göz öňünde tutulan möhletde tamamlanyp bilinmejek halatynda, gurujy agzalan möhlet geçmeginden azyndan iki aý öň paýça degişli maglumatlary we paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny üýtgetmek hakynda teklibi ibermäge borçludyr.

Gurujy tarapyndan paýly gurluşygyň obýektiniň paýça berilmeginiň paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda göz öňünde tutulan möhletiniň üýtgedilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Gurujy tarapyndan paýça paýly gurluşygyň obýektiniň berilmegi ol ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň ulanylmaga berilmegine rugsat alandan soň amala aşyrylýar.

4. Gurujy paýly gurluşygyň obýektiniň berilmeginiň paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda bellenilen möhleti gelmezinden azyndan bir aý öň paýça ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygynyň tamamlanýandygy hakynda habar bermäge hem-de paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyna laýyklykda paýça paýly gurluşygyň obýektini kabul etmegiň zerurdygy hakynda duýdurmaga borçludyr.

5. Paýly gurluşygyň obýekti berilmäge taýýar bolan mahalynda paýçy bu obýekti bäş iş gününiň dowamynda kabul etmäge borçludyr.

6. Paýly gurluşygyň obýekti şu Kanunyň 21-nji maddasynyň birinji böleginde görkezilen talaplara laýyk gelmedik halatynda, paýçy gurujydan şol laýyk gelmezlikleriň görkezilmegi bilen ykrarhatynyň düzülmegini talap etmäge hem-de gurujy şu Kanunyň 21-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan öz borçlaryny ýerine ýetirýänçä kabul ediş-tabşyryş ykrarhatyna gol çekmekden boýun gaçyrmaga haklydyr.

7. Paýçy paýly gurluşygyň obýektini kabul etmekden boýun gaçyran ýa-da ýüz dönderen halatynda, ýa-da paýçynyň ýerleşýän ýerini anyklamak mümkin bolmadyk halatynda gurujy iki aý geçenden soň ygtyýarlyk berlen edara bilen bilelikde paýly gurluşygyň obýektiniň paýça berilmeginiň mümkin däldiginiň sebäplerini görkezmek bilen ykrarhatyny düzmäge haklydyr. Şunda paýly gurluşygyň obýektine tötänlikden zeper ýetmeginiň ýa-da tötänlikden ýok bolmagynyň töwekgelçiligi şeýle ykrarhat düzülen gününden başlap paýça geçen diýlip hasaplanylýar.

 

21-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda göz öňünde tutulan hiliň kepillikleri

 

1. Gurujy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň şertlerine, taslama-smeta resminamalarynyň talaplaryna we başga hökmany talaplara laýyk gelýän hili bolan paýly gurluşygyň obýektini paýça bermäge borçludyr.

2. Eger paýly gurluşygyň obýekti gurujy tarapyndan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň şertlerinden we (ýa-da) şu maddanyň birinji böleginde görkezilen şeýle obýektiň hiliniň ýaramazlaşmagyna getiren hökmany talaplaryň ýoýulmagy bilen ýa-da ol paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda göz öňünde tutulan ulanylmagy üçin ýaramsyz edýän kemçilikler bilen gurlan bolsa, paýçy öz garamagyna görä gurujyny şulara borçly etmäge haklydyr:

1) kemçilikleri muzdsuz düzetmäge;

2) şertnamanyň bahasyny barabarlykda azaltmaga;

3) kemçilikleri aýyrmak üçin çykdajylaryň öwezini dolmaga.

3. Paýly gurluşygyň obýektiniň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň düzümine girýän tehnologik we inženerçilik enjamlaryny hem goşmak bilen paýly gurluşygyň obýekti üçin kepillik möhleti paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda bellenilýär we bir ýyldan az bolup bilmez. Kepillik möhleti paýly gurluşygyň obýektiniň kabul ediş-tabşyryş ykrarhatyna gol çekilen gününden başlap hasaplanylýar.

4. Paýçynyň paýly gurluşygyň obýektiniň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň hiliniň pesligi bilen baglanyşykly, eger şeýle hili kepillik möhletiniň dowamynda ýüze çykarylan bolsa, guruja talaplaryny bildirmäge haky bardyr.

5. Eger kemçilikler ulanylmagyna bildirilýän talaplaryň bozulmagy ýa-da paýçynyň özi tarapyndan geçirilen ýa-da onuň işe çeken üçünji şahslarynyň geçiren göwnejaý däl abatlamagy netijesinde bolup geçendigini subut etse, onda gurujy kepillik möhletiniň dowamynda paýly gurluşygyň obýektiniň ýetmezçilikleri üçin jogapkärçilik çekmeýär.

 

22-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça talabyň başga birine berilmegi

 

1. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça talabyň başga birine berilmegi şertnama ygtyýarlyk berlen edarada hasaba alnan pursatyndan başlap taraplaryň paýly gurluşygyň obýektini kabul ediş-tabşyryş ykrarhatyna gol çeken pursatyna çenli rugsat berilýär.

2. Talabyň başga birine berilmeginiň amala aşyrylmagy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyna goşmaça ylalaşyk bilen resmileşdirilýär, onda özi boýunça paýçynyň geçirýän, täze paýçynyň bolsa edinýän paýly gurluşygyň obýektine talap bildirmek hukugynyň bahasy hakynda maglumatlar bolmalydyr.

3. Paýçynyň paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça talabyň başga birine berilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

23-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi

 

1. Paýçynyň borçnamalary pul serişdelerini doly möçberde geçiren we paýly gurluşygyň obýektini paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyna laýyklykda alan pursatyndan ýerine ýetirilen diýlip hasap edilýär.

2. Gurujynyň borçnamalary ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň ulanylmaga berilmegi üçin rugsat alandan soň kepillik möhletiniň geçmegi bilen ýerine ýetirilen diýlip hasap edilýär.

3. Paýly gurluşygyň obýektiniň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň bellenilen tertipde paýça berilmeginden öň tötänlikden zeper ýetmek ýa-da tötänlikden ýok bolmak töwekgelçiligini bellenilen tertipde gurujy çekýär. Taraplar paýly gurluşygyň obýektini kabul ediş-tabşyryş ykrarhatyna gol çekenden soň onuň tötänlikden zeper ýetmeginiň ýa-da tötänlikden ýok bolmagynyň töwekgelçiligi paýça geçýär.

 

24-nji madda. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň üýtgedilmegi we ýatyrylmagy

 

1. Eger paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda we (ýa-da) oňa goşulýan goşmaça ylalaşykda ony üýtgetmegiň halatlary we şertleri göz öňünde tutulan bolsa, paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň şertleri gurujynyň we paýçynyň ylalaşygy boýunça ol baglaşylandan soň hem üýtgedilip bilner.

2. Paýçynyň talaby boýunça paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy şu aşakdaky halatlarda bozulyp bilner:

1) gurujy tarapyndan paýly gurluşygyň obýektiniň berilmegi boýunça borçnama paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda bellenilen şeýle obýektiň berilmeli möhletinden üç aý geçýän möhletde ýerine ýetirilmese;

2) gurujy tarapyndan şu Kanunyň 21-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan borçlar ýerine ýetirilmese;

3) paýly gurluşygyň obýektiniň hiline bildirilýän talaplar bozulsa;

4) paýly gurluşygyň obýektiniň düzümine girýän, gozgalmaýan emläge degişli gurulýan obýekt taslama resminamalary, şeýle hem  paýly gurluşygyň obýektiniň möçberi üýtgedilse;

5) paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň başga şertleri berjaý edilmese.

3. Gurujynyň talaby boýunça paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy şu halatlarda bozulyp bilner:

1) paýly gurluşygyň obýektiniň töleginiň hasabyna pul serişdelerini geçirmegiň möhleti on iki aýyň dowamynda iki gezekden köp bozulanda;

2) paýly gurluşygyň obýekti üçin tölegiň hasabyna pul serişdeleriniň geçirilmeginiň bellenen töleniş möhleti yzygiderli iki gezek geçirilende.

4. Taraplar paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny bozan halatynda gurujy bu şertnamanyň hasaba alynmagyny amala aşyran ygtyýarlyk berlen edara ýedi iş gününiň dowamynda şertnamanyň bozulandygy barada habar bermäge borçludyr.

 

25-nji madda. Paýly gurluşygyň obýektine bolan paýçynyň eýeçilik hukugynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

1. Gurujy ýaşaýyş jaýy ýa-da gozgalmaýan emläge degişli başga obýekt ulanylmaga kabul edilenden soň bir aýyň dowamynda paýly gurluşygyň obýektiniň bahasynyň gutarnykly hasaplamasyny bermäge borçludyr. Gurujy paýly gurluşygyň obýektiniň bahasy doly tölenilenden soň üç iş gününiň dowamynda paýça paýly gurluşygyň obýektine bolan eýeçilik hukugyny resmileşdirmegi üçin zerur bolan resminamalary bermäge borçludyr.

2. Paýçy tarapyndan paýly gurluşygyň obýektine bolan eýeçilik hukugynyň resmileşdirilmegi üçin zerur bolan resminamalar berlen mahalynda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň degişli ýerli edaralary tarapyndan paýly gurluşygyň obýektine bolan eýeçilik hukugy döwlet tarapyndan bellige alynýar.

 

4-nji bap. Paýçynyň we gurujynyň hukuklary we borçlary

 

26-njy madda. Paýçynyň hukuklary we borçlary

 

1. Paýçynyň şulara hukugy bardyr:

1) taslama beýannamasy hakynda doly maglumat almaga;

2) gurluşyga barmaga we gurluşygyň gidişi bilen tanyşmaga;

3) gurujydan ýazmaça ýüz tutmak bilen ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygynyň gidişi, ulanylmaga berilmeginiň möhletleri hakynda maglumatlary almaga;

4) gurujydan paýly gurluşygyň obýektine eýeçilik hukugyny resmileşdirmegi üçin zerur bolan resminamalary almaga;

5) ýaşaýyş jaýyna we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýekte hyzmat etmegiň kepillik möhletiniň bütin döwründe ýetmezçilikleriň aýrylmagyny talap etmäge;

6) ätiýaçlandyryş halatynyň ýüze çykmagy netijesinde gurujy tarapyndan ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy tamamlanyp bilinmedik mahalynda ätiýaçlandyryş tölegini almak üçin ätiýaçlandyryja özbaşdak ýüz tutmaga;

7) şu Kanunda bellenilen halatlarda gurujy bilen paýly gurluşyk hakynda şertnamany bozmaga.

2. Paýçy şulara borçludyr:

1) paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň şertlerine laýyklykda pul serişdelerini tölemäge;

2) ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň kabul ediş-tabşyryş pursatyndan başlap bir aýdan gijä galman gurujydan degişli resminamalary almaga we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde eýeçilik hukugyny resmileşdirmäge;

3) ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň saklanylmagyny we ulanylmagyny amala aşyrýan gurama bilen bir aý möhletde şertnama baglaşmaga.

 

27-nji madda. Gurujynyň hukuklary we borçlary

 

1. Gurujynyň şulara hukugy bardyr:

1) ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygynyň meýilnamalaşdyrylýan ýerindäki resmi metbugatda taslama beýannamasyny çap etmäge we paýçydan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň baglaşylmagy, şeýle hem ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan resminamalary almaga;

2) paýçydan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň şertlerine laýyklykda pul serişdelerini almaga;

3) şu Kanunda bellenilen halatlarda paýçy bilen paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasyny bozmaga;

4) paýçy paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmekden boýun gaçyran halatynda bellenilen tertipde paýçyny başga şahs bilen çalyşmaga ýa-da paýly gurluşygyň obýektini satmaga.

2. Gurujy şulara borçludyr:

1) gurluşyk-gurnama işleriniň ýerine ýetirilmegine tehniki gözegçiligiň geçirilmegini üpjün etmäge;

2) ygtyýarlyk berlen edara taslama beýannamasyny bermäge;

3) paýçylar tarapyndan geçirilen pul serişdelerini diňe maksatlaýyn wezipesi boýunça peýdalanmaga;

4) hususy, şeýle hem çekilen serişdeleri peýdalanmak bilen, ýaşaýyş jaýynyň we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektiň gurluşygynyň umumy maliýeleşdirilmegini amala aşyrmaga;

5) paýçy ýüz tutan mahalynda gurluşygyň barşy, gurluşygyň möhletine täsir edýän ýagdaýlar barada habar bermäge, şeýle hem oňa paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda göz öňünde tutulan başga maglumatlary habar bermäge;

6) ýaşaýyş jaýynda we (ýa-da) gozgalmaýan emläge degişli başga obýektde (paýly gurluşygyň obýektinde) oturdylan enjamlaryň onuň paýça geçirilýänçä abatlygyny üpjün etmäge;

7) paýly gurluşygyň obýektini paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda göz öňünde tutulan möhletlerde ulanyşa tabşyrmaga;

8) paýly gurluşygyň obýektiniň kabul ediş-tabşyryş ykrarhatyna gol çekmäge we ony bellenilen tertipde paýça bermäge.";

Üçünji bölegi Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda aýyrlan.

 

5-nji bap. Jemleýji düzgünler

 

28-nji madda. Taraplaryň paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy boýunça jogapkärçiligi

 

1. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasy bozulan halatynda, gurujy ol bozulandan soň ýigrimi iş gününiň dowamynda paýça obýektiň bahasynyň hasabyna tölän pul serişdelerini gaýtaryp bermäge, pul serişdeleri öz wagtynda gaýtarylmadyk halatynda bolsa, Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda kesgitlenilen möçberde puşmana tölegini tölemäge borçludyr.

2. Paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda bellenilen pul serişdelerini geçirmegiň möhleti bozulan halatynda paýçy guruja Türkmenistanyň raýat kanunçylygyna laýyklykda paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamasynda kesgitlenilen möçberde puşmana tölegini töleýär.

3. Şu Kanunda göz öňünde tutulan talaplar bozulan halatynda gurujynyň wezipeli adamlary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

29-njy madda. Jedelleriň çözülişi

 

Paýçy bilen gurujynyň arasynda paýly gurluşyk babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

291-njy madda.Geçiş düzgünleri

 

1. Şu Kanuna laýyklykda Paýly gurluşyga gatnaşmagyň birkysmy şertnamasy tassyklanylmazdan öň baglaşylan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamalary ýa-da paýly gurluşyk bilen baglanyşykly başga şertnamalar, olara goşulýan goşmaça ylalaşyklar ygtyýarlyk berlen edarada hasaba alynmaga degişlidirler. Şonda olaryň bellige alynmagy şu Kanunyň 13-nji maddasynyň birinji böleginde we 14-nji maddasynyň üçünji böleginde bellenilen talaplar bildirilmezden amala aşyrylýar.

2. Şu Kanun güýje girmezinden öň baglaşylan paýly gurluşyga gatnaşmagyň şertnamalaryna ýa-da paýly gurluşyk bilen baglanyşykly başga şertnamalara laýyklykda gurlan paýly gurluşygyň obýektlerine bolan eýeçilik hukugy hakynda şahadatnamalaryň berilmegi, olar ygtyýarlyk berlen edarada bellige alnandan soň amala aşyrylýar.

 

30-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun 2012-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan güýje girýär.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti Türkmenistanyň kanunçylygyna şu Kanundan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek barada teklipleri taýýarlamaly we Türkmenistanyň Mejlisine bermeli.

 

Türkmenistanyň                                                           Gurbanguly

     Prezidenti                                                         Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2012-nji ýylyň 31-nji marty.

№ 289-IV.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О долевом строительстве жилых домов

и иных объектов недвижимости

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 40)

 

(С изменениями и дополнениями внесенными Законами Туркменистана

от 03.05.2014 г. № 84-V, 08.11.2014 г. № 147-V, 18.08.2015 г. № 276-V, 20.03.2017 г.

№ 529-V, 04.11.2017 г. № 636-V и от 25.11.2017 г. № 658-V)

 

Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы деятельности в области долевого строительства, регулирует отношения, связанные с долевым строительством жилых домов и иных объектов недвижимости за счёт привлечения денежных средств физических и юридических лиц, устанавливает гарантии защиты прав и законных интересов дольщиков и застройщиков.

 

Глава 1. Общие положения

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) долевое строительство - вид строительства, при котором застройщики привлекают денежные средства дольщиков для строительства жилых домов и (или) иных объектов недвижимости;  

2) застройщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Туркменистана, привлекающее денежные средства дольщиков для строительства собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц жилого дома и (или) иного объекта недвижимости на земельном участке, предоставленном ему в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

3) дольщик – гражданин Туркменистана, достигший восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающий в Туркменистане, физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Туркменистана, заключившие с застройщиком договор участия в долевом строительстве жилого дома или иного объекта недвижимости (далее - договор участия в долевом строительстве);

4) договор участия в долевом строительстве - соглашение, заключаемое между застройщиком и дольщиком, регулирующее правоотношения, связанные со строительством объекта долевого строительства;

5) жилые дома – одноквартирные жилые дома, входящие в жилищный комплекс, и жилые дома, состоящие из двух и более квартир, а также объекты социально-культурного, административного, бытового и торгового назначения, находящиеся в этих жилых домах, строящиеся за счёт привлечения денежных средств дольщиков;

6) иные объекты недвижимости – отдельно стоящие объекты социально-культурного, административного, бытового, торгового и производственного назначения, строящиеся за счёт привлечения денежных средств дольщиков;

7) разрешение на ввод в эксплуатацию - акт государственной приёмочной комиссии о приёмке жилого дома и (или) иного объекта недвижимости.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана в области долевого строительства  

 

Законодательство Туркменистана в области долевого строительства основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

Часть вторая исключена Законом  Туркменистана от 30.03.2017 г. № 529-V.

 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

 

Действие настоящего Закона распространяется на отношения между дольщиками и застройщиками, основанных на договоре участия в долевом строительстве или иных договорных обязательствах, связанных с долевым строительством.

Часть 2 утратила силу Законом  Туркменистана от 03.05.2014 г. № 84-V.

 

Статья 4. Объекты долевого строительства

 

Объектами долевого строительства являются:

1) квартиры и одноквартирные жилые дома (далее -квартира;

2) объекты социально-культурного, административного, бытового и торгового назначения или их отдельная часть, находящиеся в многоквартирных жилых домах;

3) отдельно стоящие объекты социально-культурного, административного, бытового, торгового и производственного назначения или их отдельные части.

 

Глава 2. Государственное регулирование и контроль

в области долевого строительства

 

Статья 5. Государственное регулирование и контроль в области долевого строительства

 

Государственное регулирование и контроль в области долевого строительства осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, а также уполномоченным органом в области строительства (далее - уполномоченный орган) и местными органами исполнительной власти, на территории которых осуществляется долевое строительство жилых домов и (или) иных объектов недвижимости.

 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров  Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет государственную политику в области долевого строительства;

2) определяет уполномоченный орган в области долевого строительства;

Пункт 3 утратила силу Законом  Туркменистана от 30.03.2017 г. № 529-V.

4) принимает нормативные правовые акты в области долевого строительства;

5) осуществляет контроль в области долевого строительства;

6) осуществляет иные функции в области долевого строительства.

 

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

 

Уполномоченный орган:

1) реализует государственную политику в области долевого строительства;

2) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в области долевого строительства;

Пункты 3, 5, 6, 61 и 62 утратили силу Законом  Туркменистана от 30.03.2017 г. № 529-V.

4) осуществляет учёт договоров участия в долевом строительстве;

7) рассматривает обращения граждан и юридических лиц, связанные нарушениями настоящего Закона; 

8) оказывает дольщикам и застройщикам необходимую консультативную помощь по вопросам долевого строительства;

9) разрабатывает и утверждает Типовой договор участия в долевом строительстве;

10) осуществляет иные функции в области долевого строительства, отнесённые к его компетенции.

 

Статья 8. Компетенция органов местной исполнительной власти

 

Местные органы исполнительной власти:

1. Предоставляют застройщику земельный участок и выдают разрешение на строительство жилого дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с законодательством Туркменистана;

11) выдают застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию объекта долевого строительства;

Пункт 12 утратила силу Законом  Туркменистана от 30.03.2017 г. № 529-V.

2) направляют застройщикам обязательные  для исполнения предписания об устранении нарушений требований законодательства Туркменистана, принимают меры, необходимые для привлечения застройщиков к ответственности, установленной законодательством Туркменистана;

3) рассматривают жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями настоящего Закона;

4) осуществляют иные функции в области долевого строительства, отнесённые к их компетенции.  

 

Статья 9 утратила силу Законом  Туркменистана от 30.03.2017 г. № 529-V.

 

Статья 10. Требования при учёте договоров участия в долевом строительстве

 

1. При учёте договоров участия в долевом строительстве, предусмотренных статьёй 14 настоящего Закона, застройщик должен обратиться в уполномоченный орган с соответствующим заявлением и представить копии следующих документов:

1) документа о предоставлении земельного участка под строительство жилого дома в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

2) проектной декларации;

3) лицензии на осуществление строительно-монтажных работ, выданной в соответствии с законодательством Туркменистана. Если строительство жилого дома осуществляется застройщиком не собственными силами, он обязан представить в уполномоченный орган копию лицензии на осуществление указанных работ подрядной организации, c которой застройщик заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ;

4) свидетельства о государственной регистрации застройщика;

5) справки из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в Государственный бюджет Туркменистана.

В случае необходимости уполномоченный орган вправе затребовать оригиналы этих документов для сличения их с представленными копиями.

2. Уполномоченный орган не вправе требовать документы, не указанные в части первой настоящей статьи.

3. Учёт договоров участия в долевом строительстве осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.

 

Глава 3. Основания и условия для осуществления

долевого строительства

 

Статья 11. Договор участия в  долевом строительстве

 

1. Основанием для осуществления долевого строительства является договор участия в  долевом строительстве, заключаемый в письменной форме в соответствии с Типовым договором участия в  долевом строительстве.

2. По договору участия в долевом строительстве объектом долевого строительства которого является квартира, дольщиком может выступать только лицо, являющееся гражданином Туркменистана. По договору участия в долевом строительстве, объектом долевого строительства которого является отдельная часть отдельно стоящих объектов социально-культурного, административного, бытового, торгового и производственного назначения, а также объект социально-культурного, административного, бытового и торгового назначения или его отдельная часть, находящийся (находящаяся) в многоквартирном жилом доме, дольщиками могут выступать только физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана.»;

 

Статья 12. Заключение договора участия в долевом строительстве

 

1. Основанием для заключения договора участия в долевом строительстве являются письменные обращения граждан и юридических лиц, поданные застройщику.

2. Застройщик обязан вести регистрацию письменных обращений граждан и юридических лиц на заключение договора участия в долевом строительстве.

3. Застройщик заключает договоры участия в долевом строительстве с учётом очерёдности поступивших письменных обращений.

4. Перед заключением договора участия в долевом строительстве дольщик вправе потребовать у застройщика для ознакомления:

1) учредительные документы застройщика;

2) свидетельство о государственной регистрации застройщика;

3) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

Пункты 4 и 6 утратили силу Законом Туркменистана от 03.05.2014 г. . № 84-V.

5) проектную документацию, включающую в себя все внесённые в неё изменения;

5. Если объектом долевого строительства является квартира, то дольщик перед заключением договора участия в долевом строительстве также вправе потребовать у застройщика для ознакомления аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком финансово-хозяйственной деятельности и документ, подтверждающий факт страхования застройщиком строящегося объекта на период его строительства и гарантийной эксплуатации.

 

Статья 13. Обязательные требования к содержанию договора

 

1. Договор участия в долевом строительстве должен содержать:

1) наименование и местонахождение жилого дома или иного объекта недвижимости, в котором находится объект долевого строительства;

2) сроки сдачи в эксплуатацию жилого дома и (или) иного объекта недвижимости;

3) стоимость объекта долевого строительства;

4) права, обязанности и ответственность сторон;

5) размеры и сроки оплаты стоимости объекта долевого строительства, а также условия и порядок возврата денежных средств дольщика при расторжении договора участия в долевом строительстве;

6) сведения об имеющейся у застройщика (подрядчика) лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;

7) гарантии качества объекта долевого строительства;

8) реквизиты сторон.

Часть вторая утратила силу Законом Туркменистана от 03.05.2014 г. . № 84-V.

3. В отдельных случаях Кабинетом Министров Туркменистана  могут устанавливаться и иные требования к содержанию договора участия в долевом строительстве.

 

Статья 14. Нотариальное удостоверение и регистрация договора участия в долевом строительстве

 

1. Застройщик в течение тридцати календарных дней со дня подписания дольщиком договора участия в долевом строительстве или дополнительного соглашения к нему представляет пять  экземпляра указанного договора или дополнительного соглашения в уполномоченный орган для проверки их соответствия  требованиям, предусмотренным частью первой статьи 13 настоящего Закона, а также проектную декларацию. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней рассматривает договор участия в долевом строительстве или дополнительное соглашение к нему и в случае несоответствия договора участия в долевом строительстве указанным требованиям либо выявления противоречий между дополнительным соглашением и договором о долевом строительстве возвращает их застройщику для устранения выявленных несоответствий и (или) противоречий.

2. При соответствии договора участия в долевом строительстве требованиям, предъявляемым частью первой статьи 13 настоящего Закона, либо отсутствия противоречий между дополнительным соглашением и договором участия в  долевом строительстве на каждом экземпляре договора или  дополнительного соглашения уполномоченным органом проставляется штамп с отметкой «Seredildi».

3. Договор участия в долевом строительстве, дополнительное соглашение к нему с отметкой «Seredildi» подлежат нотариальному удостоверению.

4. За нотариальное удостоверение договора участия в долевом строительстве, объектом долевого строительства которого является квартира, государственная пошлина не взимается. За нотариальное удостоверение договора участия в долевом строительстве, объектом долевого строительства которого являются объекты, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона, государственная пошлина взимается в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. Застройщик в течение тридцати календарных дней со дня нотариального удостоверения договора участия в долевом строительстве, дополнительного соглашения к нему представляет по четыре экземпляра указанного договора, дополнительного соглашения к нему в уполномоченный орган для их регистрации.

6. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию договора участия в  долевом строительстве, дополнительного соглашения к нему в течение десяти рабочих дней после представления его застройщиком путём проставления штампа с отметкой «Hasaba alyndy» на каждом экземпляре договора участия в  долевом строительстве, дополнительного соглашения к нему и вручает по одному экземпляру дольщику и застройщику лично под роспись.

Если объектом долевого строительства является квартира, то регистрация такого договора осуществляется бесплатно.

Регистрация договора участия в долевом строительстве, объектом долевого строительства которого являются объекты, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется за плату, устанавливаемую уполномоченным органом.

 

Статья 15. Стоимость договора участия в долевом строительстве

 

1. Стоимость договора участия в долевом строительстве исчисляется как сумма стоимости затрат на строительство объекта долевого строительства и стоимости услуг застройщика по его строительству, с раздельным указанием их в договоре участия в долевом строительстве.

2. Стоимость затрат на строительство объекта долевого строительства определяется исходя из договорных цен. При этом стоимость затрат на строительство объекта долевого строительства может включать в себя расходы по подключению к внешним сетям, произведённому в границах строительной площадки, за исключением расходов по строительству, капитальному или текущему ремонту самих внешних сетей, финансирование которых осуществляется за счёт средств соответствующих министерств, ведомств или местных органов исполнительной власти.

Стоимость услуг застройщика определяется по соглашению сторон договора.

3. По соглашению сторон стоимость договора может быть изменена после его заключения, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

4. Любые взаиморасчёты между дольщиком и застройщиком по договору участия в долевом строительстве могут производиться только после учёта договора участия в долевом строительстве в уполномоченном органе.

5. Оплата стоимости договора участия в долевом строительстве производится дольщиком единовременно или поэтапно путём внесения денежных средств в наличной или безналичной форме на специальный банковский счёт в соответствии с графиком внесения платежей, прилагаемым к договору участия в долевом строительстве.

6. Специальный банковский счёт по договору о банковском обслуживании и на основании письменного заявления застройщика открывается в кредитном учреждении для каждого жилого дома в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

7. Финансирование фактической стоимости затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства осуществляется кредитным учреждением на основании документов, подтверждающих фактически выполненные объёмы работ, за счёт денежных средств дольщиков, перечисленных ими на специальный банковский счёт в соответствии с договором участия в долевом строительстве.

При расторжении договора участия в долевом строительстве или в случае возникновения других оснований, предусмотренных законодательством Туркменистана, денежные средства дольщиков, перечисленные ими на специальный банковский счёт, кредитным учреждением возвращаются их владельцам на основании соответствующих документов.

Перечень документов, указанных в настоящей части, определяется уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Туркменистана.

 

Статья 16. Ограничение при осуществлении долевого строительства

 

В случае возникновения у застройщика задолженности по налогам, сборам (пошлинам) и иным обязательным платежам в Государственный бюджет Туркменистана застройщик не вправе привлекать денежные средства новых дольщиков  до погашения соответствующей  задолженности.

 

Статья 17. Проектная декларация

 

1. Проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и проекте строительства.

Части второй и четвертый утратили силу Законом Туркменистана от 03.05.2014 г. № 84-V.

3. В случае внесения изменений в  проектную декларацию  застройщик обязан в течение трёх рабочих дней известить дольщиков об этих изменениях.

5. В случае нарушения застройщиком требований к проектной декларации, установленных настоящим Законом, дольщик вправе обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной.

6. Хранение оригинала проектной декларации осуществляется застройщиком.

 

Статья 18. Информация о застройщике

 

1. В информации о застройщике указываются:

1) полное наименование и местонахождение застройщика, его учредителей;

2) дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации застройщика;

3) наличие у застройщика лицензии на осуществление строительно-монтажных работ с указанием порядкового номера, даты выдачи лицензии и срока, на который выдана данная лицензия;

4) сведения о привлечении застройщиком кредитных (заёмных) средств на строительство жилого дома и (или) иного объекта недвижимости;

2. В случае, если строительство жилого дома и (или) иного объекта недвижимости ведётся застройщиком не собственными силами, сведения, предусмотренные в пунктах 3, 4 части первой настоящей статьи, представляются относительно подрядной организации, осуществляющей строительство жилого дома и (или) иного объекта недвижимости.

 

Статья 19. Информация о проекте строительства

 

В информации о проекте строительства указываются:

1) цель проекта строительства и сроки его реализации;

2) дата и номер решения местных органов исполнительной власти о предоставлении застройщику земельного участка на строительство жилого дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с законодательством Туркменистана;

3) место расположения строящегося жилого дома и (или) иного объекта недвижимости;

4) состав общего имущества дольщиков в жилом доме и (или) ином объекте недвижимости; 

пункт 5 утратил силу Законом Туркменистана 03.05.2014 г. № 84-V.

6) стоимость строительства жилого дома и (или) иного объекта недвижимости; 

7) перечень привлечённых организаций, осуществляющих строительно-монтажные и иные работы. 

 

Статья 20. Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику

 

1. Застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительства в срок, предусмотренный договором участия в долевом строительстве, за исключением случая, установленного частью второй настоящей статьи.

2. В случае, если строительство жилого дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить дольщику соответствующую информацию и предложение об изменении договора участия в долевом строительстве.

Изменение предусмотренного договором участия в долевом строительстве срока передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Передача дольщику объекта долевого строительства осуществляется застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и (или) иного объекта недвижимости.

4. Застройщик не менее чем за один месяц до наступления установленного договором участия в долевом строительстве срока передачи объекта долевого строительства, обязан проинформировать дольщика о завершении строительства жилого дома и (или) иного объекта недвижимости и в соответствии с договором участия в долевом строительстве предупредить дольщика о необходимости принятия объекта долевого строительства.  

5. При готовности объекта долевого строительства к передаче дольщик обязан  принять этот объект в течение пяти рабочих дней.

6. В случае несоответствия объекта долевого строительства требованиям, указанным в части первой статьи 21 настоящего Закона, дольщик вправе потребовать от застройщика составления акта с указанием этих несоответствий и отказаться от подписания акта приёма-передачи до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью второй статьи 21 настоящего Закона.

7. При уклонении или отказе дольщика от принятия объекта долевого строительства либо отсутствии возможности установить местонахождение дольщика застройщик по истечении двух месяцев вправе составить совместно с уполномоченным органом акт с указанием причин, по которым не представляется возможным передать дольщику объект долевого строительства. При этом риск случайного повреждения или случайной гибели объекта долевого строительства со дня составления такого акта считается перешедшим к дольщику.

 

Статья  21. Гарантии качества, предусмотренные договором участия в долевом строительстве

 

1. Застройщик обязан передать дольщику объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора участия в долевом строительстве, требованиям проектно-сметной документации и иным обязательным требованиям.

2. В случае, если объект долевого строительства построен застройщиком с отступлениями от условий договора участия в долевом строительстве и (или) указанных в части первой настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором участия в долевом строительстве использования, дольщик по своему усмотрению вправе обязать застройщика:

1) безвозмездно устранить недостатки;

2) соразмерно уменьшить стоимость договора; 

3) возместить расходы на устранение недостатков.

3. Гарантийный срок для объекта долевого строительства, включая технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав объекта долевого строительства либо жилого дома и (или) иного объекта недвижимости, устанавливается договором участия в долевом строительстве и не может составлять менее одного года. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приёма-передачи объекта долевого строительства.

4. Дольщик вправе предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства либо жилого дома и (или) иного объекта недвижимости при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока. 

5. Застройщик не несёт ответственность за недостатки объекта долевого строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нарушения требований к процессу эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведённого самим дольщиком или привлечёнными им третьими лицами.

 

Статья 22. Уступка требования по договору участия в долевом строительстве

 

1. Уступка требования по договору участия в долевом строительстве допускается с момента учёта договора в уполномоченном органе до момента подписания сторонами акта приёма-передачи объекта долевого строительства.

2. Осуществление уступки требования оформляется дополнительным соглашением к договору участия в долевом строительстве, которое должно содержать информацию о стоимости, по которой дольщик уступает, а новый дольщик приобретает право требования на объект долевого строительства.

3. Уступка дольщиком требования по договору участия в долевом строительстве осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Исполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве

 

1. Обязательства дольщика считаются исполненными с момента внесения в полном объёме денежных средств и принятия объекта долевого строительства в соответствии с договором участия в долевом строительстве.

2. Обязательства застройщика считаются исполненными по
истечении гарантийного срока после получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома и (или) иного объекта недвижимости.

3. Риск случайного повреждения или случайной гибели объекта долевого строительства либо жилого дома и (или) иного объекта недвижимости до его передачи в установленном порядке дольщику несёт застройщик. После подписания сторонами  акта приёма-передачи объекта долевого строительства риск его случайного повреждения или случайной гибели переходит к дольщику.

 

Статья 24. Изменение и расторжение договора участия в долевом строительстве

 

1. По соглашению застройщика и дольщика условия договора участия в долевом строительстве могут быть изменены после его заключения, если договором участия в долевом строительстве и (или) дополнительными соглашениями к нему предусмотрены случаи и условия его изменения.

2. По требованию дольщика договор участия в долевом строительстве может быть расторгнут в случаях:

1) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договор участия в долевом строительстве срок передачи такого объекта на три месяца;

2) неисполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью второй статьи 21 настоящего Закона;

3) нарушения требований к качеству объекта долевого строительства; 

4) изменения проектной документации строящегося объекта недвижимости, в состав которого входит объект долевого строительства, а также размера объекта долевого строительства;

5) несоблюдения иных условий договора участия в долевом строительстве. 

3. По требованию застройщика договор участия в долевом строительстве может быть расторгнут в случаях:

1) нарушения срока внесения денежных средств в счёт оплаты за объект долевого строительства более чем два раза в течение двенадцати месяцев;

2) просрочки внесения денежных средств в счёт оплаты за объект долевого строительства, составляющей более двух периодов подряд.

4. В случае расторжения сторонами договора участия в долевом строительстве застройщик обязан в течение семи рабочих дней направить информацию о расторжении договора в уполномоченный орган, осуществивший учёт этого договора.

 

Статья 25. Государственная регистрация права собственности дольщика на объект долевого строительства

 

1. После приёмки в эксплуатацию жилого дома или иного объекта недвижимости застройщик в течение одного месяца обязан передать окончательный расчёт стоимости объекта долевого строительства. После полной уплаты стоимости объекта долевого строительства застройщик в течение трёх рабочих дней обязан передать дольщику документы, необходимые для оформления права собственности на объект долевого строительства.

2. При представлении дольщиком документов, необходимых для оформления права собственности на объект долевого строительства, соответствующим территориальным органом Службы по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок, связанных с ним, при Министерстве адалат Туркменистана регистрируется право собственности на объект долевого строительства.

 

Глава 4. Права и обязанности дольщика и застройщика

 

Статья 26. Права и обязанности дольщика

 

1. Дольщик имеет право:

1) получать полную информацию о проектной декларации;

2) посещать стройку и знакомиться с ходом строительства;

3) получать от застройщика информацию о ходе строительства, сроках ввода в эксплуатацию жилого дома и (или) иного объекта недвижимости по письменному обращению;

4) получить от застройщика документы, необходимые для оформления права собственности на объект долевого строительства;

5) требовать от застройщика устранения дефектов в период всего гарантийного срока обслуживания жилого дома и (или) иного объекта недвижимости;  

6) при невозможности завершения застройщиком строительства жилого дома в результате наступления страхового случая самостоятельно обратиться к страховщику за получением страховой выплаты;

7) расторгнуть договор о долевом строительстве с застройщиком в случаях, установленных настоящим Законом.

2. Дольщик обязан:

1) вносить денежные средства  в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве;

2) не позднее одного месяца с момента приёма-передачи   жилого дома и (или) иного объекта недвижимости получить у застройщика соответствующие документы и оформить право собственности в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3) заключить в месячный срок договор с организацией, осуществляющей содержание, эксплуатацию жилого дома и (или) иного объекта недвижимости.

 

Статья 27. Права и обязанности застройщика

 

1. Застройщик имеет право:

1) опубликовывать проектную декларацию в официальной печати по месту планируемого строительства жилого дома и (или) иного объекта недвижимости и получать от дольщика документы, необходимые для заключения, а также исполнения заключённого договора участия в долевом строительстве;

2) получать от дольщика денежные средства в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве;

3) расторгнуть договор участия в долевом строительстве с дольщиком в случаях, установленных настоящим Законом;

4) заменить дольщика другим лицом или продать объект долевого

строительства в установленном порядке в случае отказа дольщика от исполнения условий договора участия в долевом строительстве.

2. Застройщик обязан:

1) обеспечить осуществление технического контроля над выполнением строительно-монтажных работ;

2) представить уполномоченному органу проектную декларацию;

3) использовать денежные средства, перечисленные дольщиками, только по целевому назначению;

4) осуществлять общее финансирование строительства жилого дома и (или) иного объекта недвижимости с использованием как собственных, так и привлечённых средств;

5) сообщать при обращении дольщика сведения о ходе строительства, обстоятельствах, влияющих на сроки строительства, а также представлять ему иную информацию, предусмотренную договором участия в  долевом строительстве;

6) обеспечить сохранность оборудования, установленного в жилом доме и (или) на ином объекте недвижимости (на объекте долевого строительства), до передачи его дольщику;

7) сдать объект долевого строительства в эксплуатацию в сроки, предусмотренные договором участия в долевом строительстве;

8) подписать акт приёма-передачи объекта долевого строительства и передать его дольщику  в установленном порядке.

Часть третий исключена  Законом Туркменистана от 20.03.2017 г. № 529-V.

 

Глава 5. Заключительные положения

 

Статья 28. Ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве

 

1. В случае расторжения договора участия в долевом строительстве застройщик обязан в течение двадцати рабочих дней со дня его расторжения возвратить дольщику денежные средства, уплаченные им в счёт стоимости объекта, а в случае несвоевременного возврата денежных средств также уплатить пени в размере, определённом договором участия в долевом строительстве в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана.

2. В случае нарушения установленного договором участия в долевом строительстве срока внесения денежных средств дольщик уплачивает застройщику пени в размере, определённом договором участия в долевом строительстве, в соответствии с гражданским законодательством Туркменистана.

3. В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Законом, должностные лица застройщика несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Разрешение споров

 

Споры, возникающие между дольщиком и застройщиком в области долевого строительства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 291. Переходные положения

 

1. Договоры участия в долевом строительстве или иные договоры, связанные с долевым строительством, дополнительные соглашения к ним, заключённые до утверждения Типового договора участия в долевом строительстве в соответствии с настоящим Законом, подлежат учёту в уполномоченном органе. При этом их учёт осуществляется без предъявления требований, установленных частью первой статьи 13 и частью третьей статьи 14 настоящего Закона.

2. Выдача свидетельств о праве собственности на объекты долевого строительства, построенных в соответствии с договорами участия в долевом строительстве или иными договорами, связанными с долевым строительством, заключёнными до введения в действие настоящего Закона, осуществляется после их регистрации в уполномоченном органе.

 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2012 года.

2. Кабинету Министров Туркменистана подготовить и внести в Меджлис Туркменистана предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Туркменистана, вытекающих из настоящего Закона.

 

 

     Президент                                                                    Гурбангулы

Туркменистана                                                         Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

31 марта 2012 года

№ 289-IV.