Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 38-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 18.12.2013 ý. № 461-IV, 16.08.2014 ý. № 113-V, 18.08.2015 ý.

№ 280-V, 04.11.2017 ý. № 636-V, 25.11.2017 ý. № 660-V, 09.06.2018 ý. № 41-VI we 01.12.2018 ý. № 103-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda döwlet pensiýa ätiýaçlandyryş ulgamyny döretmegiň we onuň hereket etmeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk  esaslaryny kesgitleýär.  

 

1-nji bap. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

1. Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy–raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende, maýyplyga uçran, ekleýjisini ýitiren, halatlarynda olaryň durmuş goraglylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen hukuk, ykdysady we guramaçylyk çäreleriniň ulgamy;

2) özbaşdak iş bilen meşgullanýanlar - işgärleri hemişelik esasda hakyna tutmaýan, özbaşdak, bir ýa-da birnäçe işewür hyzmatdaşlar bilen girdeji getirýän iş bilen meşgullanýan şahslar. Şu ýagdaýda ähli işewür hyzmatdaşlar özbaşdak iş bilen meşgullanýan şahslar bolup durýarlar. Işewür hyzmatdaşlar bir maşgalanyň ýa-da bir öý hojalygynyň agzalary bolup ýa-da bolman bilerler;

3) pensiýa gatançlary - hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna, hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna we meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasyna tölenilýän gatançlar;

4) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujeti - Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň wezipelerini we borçlaryny maliýe taýdan üpjün etmeklige niýetlenen pul serişdelerini emele getirmegiň we harç etmegiň görnüşi.

2. Şu Kanundaky başga düşünjeler Türkmenistanyň raýat we beýleki kanunçylygynda, şeýle hem şu Kanunyň degişli maddalarynda kesgitlenilen manylarda ulanylýar.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň meselelerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Eger-de Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

2-nji bap. DÖWLET PENSİÝA ÄTİÝAÇLANDYRMASY

BOÝUNÇA HUKUK GATNAŞYKLARYNA

GATNAŞYJYLAR

 

3-nji madda. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň görnüşleri

 

Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyny, hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyny, şeýle hem, fiziki şahsyň Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy bilen meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda baglaşylan şertnamasy esasynda, meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasyny öz içine alýar:

1) hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy – şu Kanuna laýyklykda ätiýaçlandyrýanlar tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça tölenilen pensiýa gatançlarynyň hasabyna ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa üpjünçiligine gönükdirilen, döwletiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk çäreleriniň ulgamy;

2) hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy – şu Kanuna laýyklykda ätiýaçlandyrýanlar tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetine hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça we hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça tölenilen pensiýa gatançlarynyň hasabyna ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda - gulluk ýyllary ýa-da zähmetiň aýratyn (zyýanly, aýratyn agyr)  şertleri bolan iş üçin pensiýa ýaşyna ýetende, ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa üpjünçiligine gönükdirilen, döwletiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk çäreleriniň ulgamy;

3) meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy – meýletin pensiýa ätiýaçlandyrma şertnamasy boýunça ätiýaçlandyrylan şahslar tarapyndan tölenilýän pensiýa gatançlarynyň hasabyna olary goşmaça pensiýa bilen üpjün etmäge gönükdirilen, döwletiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk çäreleriniň ulgamy.

 

4-nji madda. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň subýektleri

 

Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ygtyýarlyk berlen döwlet edaralary, ätiýaçlandyryjy, ätiýaçlandyrýan we ätiýaçlandyrylan şahs döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň  subýektleri bolup durýarlar.

 

5-nji madda. Ätiýaçlandyryjy

 

Ätiýaçlandyrylan şahslaryň öňünde Türkmenistanyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda kanunçylygynda göz öňünde tutulan borçnamalary ýerine ýetirýän Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy we onuň ýerli edaralary döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy ulgamynda ätiýaçlandyryjy bolup durýarlar.

 

6- njy madda. Ätiýaçlandyrýan

 

1. Şu aşakdakylar hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyrýanlar bolup durýarlar:

1) Türkmenistanda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslar, şol sanda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarlyk berlen döwlet edarasy, şeýle hem Türkmenistanda hasaba alnan daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň wekilhanalary we şahamçalary;

2) daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanda ýerleşýän diplomatik wekilhanalary, konsullyk edaralary, halkara guramalarynyň wekilhanalary – eger-de Türkmenistanyň raýatlary, Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar olarda işleýän bolsalar;

3) ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunca işi amala aşyrýan fiziki şahslar.  

Hünärmenlik hyzmatlary Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda bellenilen garaşsyz hünärmenlik işleriniň görnüşlerini öz içine alýar;

4) hakyna tutma zähmeti ýa-da öý işgärleriniň zähmetini ulanýan iş berijiler-fiziki şahslar, şeýle hem daýhan birleşikler bilen içki hojalyk kärende şertnamasy esasynda oba hojalyk önümlerini öndürýän şahslar, (mundan beýläk–kärendeçiler), şol sanda oba hojalyk önümleri öndürilende hakyna tutma zähmeti ulanýanlar;

5) özbaşdak iş bilen meşgullanýan, girdejisi bolan şahslar.

2. Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça şu aşakdaky görkezilen ätiýaçlandyrýanlar şol bir wagtyň özünde hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyrýanlar bolup durýarlar:

1) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlaryň edaralary, harby edaralary we içeri işler edaralary;

2) öz garamagynda döwlet we (ýa-da) raýat awiasiýasynyň bölümleri bolan ýuridik şahslar;

3) zähmetiň aýratyn (zyýanly, aýratyn agyr) şertli iş ýerleri bolan ýuridik şahslar.

3. Aýratyn döwürlerde şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 7-10-njy bentlerinde görkezilen şahslar üçin Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy ätiýaçlandyrýan bolup durýar.

4. Maýyplygy bolan adamlaryň jemgyýetçilik guramalarynda, olaryň kärhanalarynda we edaralarynda işleýän şahslar üçin, muňa maýyplyk boýunça pensiýany (döwlet kömek puluny) alýanlar degişli däldir, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarlyk berlen döwlet edarasy ätiýaçlandyrýan bolup durýar.

 

7-nji madda. Ätiýaçlandyrylan şahslar

 

1. Şu madda laýyklykda, Türkmenistanyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy bilen gurşalyp alnan raýatlary, Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar ätiýaçlandyrylan şahslar bolup durýarlar.

2. Şu aşakdakylar hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna degişlidir:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen kärhanalarda, guramalarda we edaralarda, Türkmenistanda bellige alnan daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslarynyň wekilhanalarynda we şahamçalarynda işleýän (gulluk edýän) şahslar;

2) Türkmenistanda ýerleşýän daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda, halkara guramalarynyň wekilhanalarynda işleýän Türkmenistanyň raýatlary, Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar;

3) ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler we olarda işleýän şahslar, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslar;

4) kärendeçiler we olar bilen zähmet gatnaşyklaryna giren şahslar;

5) özbaşdak iş bilen meşgullanýan, girdejisi bolan şahslar;

6) hakyna tutma zähmeti ýa-da öý işgärleriniň zähmetini ulanýan iş berijilerde-fiziki şahslarda işleýän şahslar;

7) çagyryş boýunça harby gullugy geçýän, şeýle hem ýokary harby okuw mekdeplerinde okaýan  şahslar;

8) I topar maýyplygy bolan adama ýa-da 18 ýaşa çenli maýyplygy bolan çaga seredýän, işlemeýän adamlar (6 ýyldan köp bolmadyk döwürde);

9) Türkmenistanyň daşary ýurtdaky diplomatik wekilhanasynyň, konsullyk edarasynyň, Türkmenistanyň halkara guramasynyň ýanyndaky wekilhanasynyň işgäriniň we oňa deňleşdirilen adamyň aýaly (adamsy) (onuň bilen ýaşaýan, işsiz bolan - 4 ýyldan köp bolmadyk döwürde);

10) çaga seretmek boýunça rugsatda bolýan şahslar (6 ýyldan köp bolmadyk döwürde).

3. Şu maddanyň ikinji böleginiň 7-10-njy bentlerinde görkezilen esaslar boýunça bir şahs üçin pensiýa ätiýaçlandyrma döwrüniň umumy dowamlylygy 10 ýyldan köp bolmaly däldir.

4. Şu aşakda görkezilen şahslar bir wagtyň özünde hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna we hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna degişlidir:

1) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukçylary;

2) içeri işler edaralarynyň hatarçylar, seržantlar we ofiserler düzüminiň işgärleri;

3) döwlet we raýat awiasiýasynyň uçuş we uçuş-synag düzüminiň işgärleri, paraşýutçylary, uçarüsti dolandyryjylary we uçarbeletleri;

4) doly iş gününiň dowamynda zähmetiň aýratyn (zyýanly, aýratyn agyr) şertleri bolan işlerde işleýän şahslar.

5. Şu maddanyň ikinji böleginiň 3-6-njy bentlerinde görkezilen şahslar, olara şu aşakdakylar bellenilen –halatynda hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna gatnaşmagyny bes edýärler:

1) ýaşy boýunça pensiýa;

2) maýyplyk boýunça pensiýa ýa-da döwlet kömek puly, eger-de olar möhletsiz maýyplygy bolan adam diýlip ykrar edilen bolsalar.

6. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen şahslar meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hem ätiýaçlandyrylyp bilerler.

 

8-nji madda. Ätiýaçlandyrma töwekgelçiligi we ätiýäçlandyrma halaty

 

1. Ätiýaçlandyrma halatynyň ýüze çykmagy bilen ätiýaçlandyrylan şahsyň zähmet hakyny ýa-da girdejileriniň beýleki çeşmelerini ýitirmegi şu Kanunyň maksatlary üçin ätiýaçlandyrma töwekgelçiligi bolup durýar.

2. Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen pensiýa ýaşyna ýetilmegi, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen ýagdaýlarda maýyplygy bolan adam diýlip ykrar edilmegi, ekleýjiniň ýitirilmegi, şu Kanunyň maksatlary üçin ätiýaçlandyrylan halat hasap edilýär.

 

9-njy madda. Ätiýaçlandyrýanlary hasaba almak we hasapdan aýyrmak

 

1. Ätiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny töleýjiler hökmünde olaryň ýerleşýan ýeri boýunça Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň  edarasynda hasaba alynmaga degişlidir.

2. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy pensiýa gatançlaryny töleýjileriň-ätiýaçlandyrýanlaryň döwlet sanawyny ýöredýär we bu sanawy saklaýjy bolup durýar.

3. Ätiýaçlandyrýanlary hasaba almak we olary hasapdan  aýyrmak Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ylalaşyp Türkmenistanyň  Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň tassyklan tertibine laýyklykda amala aşyrylýar.

 

10-njy madda. Banklaryň Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralaryna maglumat bermek bilen baglanyşykly borjy

 

Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän banklar şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginde görkezilen ýuridik we fiziki şahslara hasaplaşyk hasabyny açandyklary ýa-da ýapandyklary barada, şeýle hasabyň açylan ýa-da ýapylan gününiň ertesi gününden gijä galman Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň bankyň ýerleşýän ýerindäki  edarasyna habar bermäge borçludyrlar.

 

3-nji bap. DÖWLET PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASY

BABATDA DÖWLET DOLANDYRYŞY

 

11-nji madda. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda döwlet dolandyryşyny amala aşyrýan edaralar

 

1. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda döwlet dolandyryşyny Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ygtyýarlyk berlen döwlet edaralary amala aşyrýar.

2. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi, Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýanyndaky Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy (mundan beýläk - Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy) we olaryň ýerli edaralary döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ygtyýarlyk berlen döwlet edaralary bolup durýarlar.

3. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen ygtyýarlyk berlen döwlet edaralary döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuk gatnaşyklarynda Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilen öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde hereket edýärler.

 

12-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda:

1) döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitleýär;

2) döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär;

3) döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň meseleleri boýunça başga çözgütleri kabul edýär.

 

13-nji madda. Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda:

1) döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

2) döwlet maksatnamalarynyň taslmalaryny işläp düzýär we olary tassyklatmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine berýär;

3) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň işine gözegçilik edýär;

4) kadalaşdyryjy-hukuk namalarynyň taslamalaryny işläp düzmeklige gatnaşýar;

5) pensiýa gatançlarynyň möçberleri barada teklipleri taýýarlamaga gatnaşýar;

6) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde başga wezipeleri amala aşyrýar.

 

14-nji madda. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda hukuklary, borçlary we jogapkärçiligi

 

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda hukuklary, borçlary we jogapkärçiligi Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy hakyndaky Düzgünnamada  kesgitlenilýär.

 

4-nji bap. DÖWLET PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRMASYNYŇ

SUBÝEKTLERINIŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

15-nji madda. Ätiýaçlandyrýanyň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda hukuklary we borçlary

 

1. Ätiýaçlandyrýanyň şulara hukugy bardyr:

1) ätiýaçlandyryjydan ätiýaçlandyran şahslarynyň peýdasyna tölenen pensiýa gatançlary baradaky maglumaty we pensiýa ätiýaçlandyrmasy barada başga maglumaty muzdsuz almaga;

2) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna döwlet pensiýa ätiýaçlandyrma ulgamyny kämilleşdirmek hakynda teklipleri bermäge;

3) şu Kanunyň 17-nji maddasyna laýyklykda pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamalary baglaşmaga;

4) pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça kanuny bähbitleriň we hukuklaryň goralmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ätiýaçlandyryja we kazyýete ýüz tutmaga.

2. Ätiýaçlandyrýan şu aşakdakylara borçludyr:

1) pensiýa gatançlaryny töleýji hökmünde Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň öz ýerleşýän ýerindäki edarasynda hökmany hasaba durmaga;

2) pensiýa gatançlaryny Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetine öz wagtynda we doly möçberde tölemäge we şol bir wagtda ätiýaçlandyrylan şahslar we olaryň pensiýa gatançlarynyň möçberi barada  atma-at maglumaty Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna bermäge, hasaplanylan we tölenilen pensiýa gatançlarynyň hasabyny ýöretmäge;

3) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň  öz ýerleşýän ýerindäki edarasyna ätiýaçlandyran şahslarynyň atly pensiýa hasabyny ýöretmek we pensiýa bellemek üçin zerur bolan resminamalary bermäge;

4) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň we beýleki ygtyýarlyk berlen döwlet edaralarynyň gözegçilik tertibinde ýüze çykaran, Türkmenistanyň pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda kanunçylygynyň bozulmalaryny bellenilen möhletlerde aradan aýyrmaga, maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini öz wagtynda we doly möçberde tölemäge;

5) ätiýaçlandyrylan şahsyň ýüztutmasy boýunça tölenen pensiýa gatançlary baradaky oňa degişli maglumaty muzdsuz bermäge;

6) ýerleşýän ýeri boýunça Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasyna şu aşakdakylary habar bermäge:

a) özüniň ýatyrylandygy (üýtgedilip gurulandygy) barada bellenilen tertipde çözgüdiň kabul edilendigi barada - çözgüdiň kabul edilen gününden başlap üç iş gününiň dowamynda;

b) esaslandyryjy resminamalarynyň we hasaba alyş belgileriniň (rekwizitleriniň) üýtgedilendigi barada - üýtgetmeler girizilen gününden başlap bäş iş gününiň dowamynda.

21. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 7-10-njy bentlerinde görkezilen şahslar üçin ätiýaçlandyrýan hökmünde ätiýaçlandyrma halaty ýüze çykan mahalynda Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan kesgitlenen tertipde pensiýa gatançlary barada ätiýaçlandyrylan şahslaryň atly hasabyna ýazgy etmäge borçludyr.

3. Ätiýaçlandyrýanlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga hukuklary edinip we başga borçlary çekip bilerler.

 

16-njy madda. Ätiýaçlandyrylan şahslaryň hukuklary we borçlary

 

1. Ätiýaçlandyrylan şahslaryň şulara hukugy bardyr:

1) ätiýaçlandyrýandan pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň hasaplanylyşy we tölenilişi barada maglumat almaga;

2) ätiýaçlandyrylan halat ýüze çykanda pensiýa üpjünçiligine;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda toplaýyş pensiýa usuly boýunça pensiýa toplamalaryny almaga;  

4) özüniň pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuklaryny goramak üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde kazyýete ýüz tutmaga.

2. Ätiýaçlandyrylan şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) şahsy maglumatlary üýtgän halatynda bu barada ätiýaçlandyrýana we (ýa-da) ätiýaçlandyryja habar bermäge;

2) ätiýaçlandyryjy bilen baglaşan pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamada göz öňünde tutulan şertleri berjaý etmäge.

 

17-nji madda. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnama

 

1. Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnama şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 3-nji bendinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar (muňa ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler girmeýär) we 5-nji bendinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar bilen Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň arasynda  ýazmaça görnüşde baglaşylýar.

2. Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnama fiziki şahs bilen Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň arasynda ýazmaça görnüşde baglaşylýar.

3. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde göz öňünde tutulan şertnamalary baglaşmazdan öň ätiýaçlandyrylýan şahsy we ätiýaçlandyrýany pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň şertleri bilen tanyşdyrmaga borçludyr.

4. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamalaryň görnüşi Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy tarapyndan bellenilýär.

 

18-nji madda. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamanyň mazmuny

 

1. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamada şu aşakdakylar görkezilýär:

1) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ady, onuň ýerleşýän ýeri (ýuridik salgysy), bank belgileri (rekwizitleri);

2) ätiýaçlandyrýanyň-fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady, pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasynyň) maglumatlary, hemişelik ýaşaýan ýeriniň salgysy;

3) pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň görnüşi;

4) ätiýaçlandyrylan halat;

5) ätiýaçlandyrylýan şahsyň iş ýeri (meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasy üçin);

6) ätiýaçlandyrylýan şahsyň şertnamasynyň kodlaşdyrylan belgisi (atly pensiýa hasabynyň kodlaşdyrylan belgisi);

7) pensiýa gatanjynyň möçberi, ony tölemegiň tertibi we möhleti;

8) taraplaryň hukuklary, borçlary we jogapkärçiligi;

9) şertnamanyň hereket edýän möhleti;

10) şertnama üýtgetmeleri girizmegiň, şertnamany ýatyrmagyň tertibi.

2. Şertnamada Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga şertler hem göz öňünde tutulyp bilner.

 

5-nji bap. PENSIÝA GATANÇLARYNY HASAPLAMAK

ÜÇIN BINÝAT. PENSIÝA GATANÇLARYNY

HASAPLAMAK WE TÖLEMEK

 

19-njy madda. Pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin binýat

 

1. Şular hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin binýat bolup durýar:

1) şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 1-nji, 2-nji bentlerinde görkezilen şahslar, şeýle hem 3-nji bendinde görkezilen hususy telekeçilerde işleýän şahslar üçin - işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin zähmet şertnamalary we raýat-hukuk häsiýetli şertnamalar (hususy telekeçilere tölenilýän hak muňa degişli däldir), harby gullugy geçmek barada borçnama esasynda, awtorlyk we ygtyýarnama şertnamalary boýunça şahsy taraplara tölenilýän zähmet hem-de beýleki haklar (pul we önüm görnüşinde), şol sanda:

- peýdalanylmadyk rugsadynyň dolunan öwez puly;

- Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda işe ýerleşilýän döwür üçin saklanyp galynýan ortaça zähmet haky;

2) şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 3-nji bendinde görkezilen ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler (olarda işleýän şahslar muňa degişli däldir) we hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslar, 4-nji bendinde görkezilen kärendeçiler bilen zähmet gatnaşyklaryna giren şahslar, 5-nji bendinde görkezilen özbaşdak iş bilen meşgullanýan, girdejisi bolan şahslar, 6-njy bendinde görkezilen hakyna tutma zähmeti ýa-da öý işgärleriniň zähmetini ulanýan iş berijilerde-fiziki şahslarda işleýän şahslar, şeýle hem aýratyn döwürlerde –7–10-njy bentlerinde görkezilen fiziki şahslar üçin–Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet haky;

3) şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 4-nji bendinde görkezilen kärendeçiler üçin – arassa girdeji. Şonda pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin kabul edilýän arassa girdejiniň iň ýokary möçberi Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň alty essesinden ýokary bolmaly däldir.

2. Hünär pensiýasyna hukuk berýän işlerde (gulluklarda) işleýän (gulluk edýän) şahslaryň zähmet haky, şol sanda peýdalanylmadyk rugsadynyň dolunan öwez puly hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin binýat bolup durýar.

3. Şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji bendinde görkezilen tölegler meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin binýat bolup durýar.

4. Pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin binýada şu aşakdakylar goşulmaýar:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tölenilýän döwlet kömek puly;

2)  Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ölçegleriň çäklerinde öwezini doluş tölegleri:

a) zähmet borçlaryny ýerine ýetirende işgäriň ömrüne we saglygyna ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagy;

b) ýaşaýyş jaýlarynyň we jemagat hyzmatlarynyň, iýmitiň we azyk önümleriniň, ýangyjyň mugt berilmegi ýa-da degişli möçberde pul bilen öweziniň dolunmagy;

ç) önüm görnüşinde berlen maddy kömek ýa-da onuň degişli möçberde pul görnüşinde öweziniň dolunmagy;

d) okuw-türgenleşik işi we sport ýaryşlaryna gatnaşmak üçin türgenleriň hem-de bedenterbiýe-sport guramalarynyň işgärleriniň alýan iýmitiniň, sport esbaplarynyň, enjamlarynyň, sport hem-de dabaraly ýöriş üçin eginbaşlarynyň bahasynyň tölenilmegi;

e) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda işden çykylanda berilýän kömek puly;

ä) gulluk saparlary boýunça çykdajylar, meýdan şertlerinde işlenendigi üçin hak, haçanda iş wahta usulynda amala aşyrylýan bolsa gündelik harjynyň ýerine berilýän tölegler, iş göçme we (ýa-da) gatnaw häsiyetli bolsa tarif stawkasyna (wezipe aýlyk hakyna) goşulýan goşmaça tölegiň möçberi;

f) başga ýere işe geçirilmegi, kabul edilmegi ýa-da iberilmegi bilen baglanyşykly çykdajylaryň öweziniň dolunmagy we beýleki öwezini doluş tölegleri;

g) tebigy betbagtçylyklaryň ýa-da başga adatdan daşary ýagdaýlaryň ýetiren maddy zyýanynyň ýa-da ömre we saglyga ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagy;

h) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýan ömri we saglygy hökmany (döwlet) ätiýaçlandyrmak boýunça ätiýaçlandyryş öwezini doluş töleginiň möçberi;

i) işgärleriň aýry-aýry toparlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilýän gatnaw boýunça ýeňillikleriň bahasy;

3) Türkmenistanyň döwlet sylaglary we hormatly atlary üçin zähmet hakyna goşmaça tölegler;

4) birwagtlaýyn pul sylaglary, baýraklar;

5) iş berijiler tarapyndan birwagtlaýyn berilýän maddy kömegiň möçberi;

6) aradan çykan işgäriň maşgala agzalaryna ýa-da işgäriň maşgala agzasynyň (agzalarynyň) aradan çykmagy bilen baglanyşykly oňa tölenilýän tölegler;

7) işgärlere tölegsiz ýa-da belli bir bölegi tölegli berilýän we hemişelik şahsy peýdalanmagy üçin özünde galýan bir ülňüli lybaslaryň we eginbaşlaryň bahasy;

8) zähmet we (ýa-da) köpçülikleýin şertnamasynda göz öňünde tutulmadyk hem-de zähmet üçin töleg bolup durmaýan höweslendiriş häsiýetli birwagtlaýyn tölegler (şol sanda önüm görnüşindäki).

5. Pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin binýat kesgitlenilende:

1) önüm görnüşindäki geçirilen tölegler olar tölenilen senesinde döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýän nyrhlardan ugur alnyp kesgitlenilen pul ekwiwalentinde hasaba alynýar, şeýle nyrhlar bolmadyk halatynda –bazar bahalaryndan ugur alynýar;

2) ätiýaçlandyrylan şahsyň şol bir wagtda telekeçilik işinden, hünärmenlik hyzmatlaryny ýerine ýetirmekden, oba hojalyk önümini öndürmekden goşmaça girdejileri bar bolsa, onda onuň girdejileriniň bir görnüşi şu bentde görkezilen girdejileriň yzygiderliligine laýyklykda hasaba alynmaga degişlidir.

 

20-nji madda. Pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin möçberler

 

1. Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlaryny hasaplamak we tölemek üçin şu aşakdaky möçberler bellenilýär:

1) şu Kanunyň 19-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-nji bendine laýyklykda pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin kesgitlenilen binýadyň 20 göterimi:

a) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahslara (şol sanda daýhan birleşiklerine – wezipe sanawyna laýyklykda olarda işleýän şahslar babatda), Türkmenistanda hasaba alnan daşary ýurt ýuridik şahslarynyň wekilhanalaryna we şahamçalaryna - olarda işleýän her bir fiziki şahs üçin;

b) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarlyk berlen döwlet edarasy üçin – maýyplygy bolan adamlaryň jemgyýetçilik guramalarynda, olaryň kärhanalarynda we edaralarynda işleýän her bir fiziki şahs üçin, muňa maýyplyk boýunça döwlet kömek puluny (pensiýany) alýanlar degişli däldir;

ç) daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryna, konsullyk edaralaryna we halkara guramalarynyň wekilhanalaryna - olarda işleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň, Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatrlarynyň we raýatlygy bolmadyk şahslaryň hataryndan bolan her bir fiziki şahs üçin;

d) ýuridik şahsy döretmezden hususy telekeçilere - olarda işleýän her bir fiziki şahs üçin;

2-nji bendi şu görnüşde beýan etmeli:

2) ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara-hususy telekeçilere, hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslara ätiýaçlandyrylan şahs hökmünde hasaba alnandan başlap – özleri üçin:

a) hasabat döwründe umumy girdejisiniň möçberi Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň otuz essesinden az möçberde bolanlara – hasabat döwrüniň her aýy üçin Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň 10 göteriminden az bolmadyk möçberde;

b) hasabat döwründe umumy girdejisiniň möçberi Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň otuz essesi we şondan köp, ýöne üç ýüz essesinden az möçberde bolanlara – hasabat döwri üçin şol döwürdäki umumy girdejisiniň 2 göteriminden az bolmadyk möçberde;

ç) hasabat döwründe umumy girdejisiniň möçberi Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň üç ýüz essesi we şondan köp möçberde bolanlara – hasabat döwri üçin Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň üç ýüz essesiniň 2 göteriminden az bolmadyk möçberde; («Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 20-nji maddasynyň birinji böleginiň 2-nji bendine girizilýän üýtgetmelere laýyklykda, şol bentde görkezilen şahslaryň 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli tölenilmedik pensiýa gatançlary meýletin ýagdaýda tölenilýär - Türkmenistanyň 25.11.2017 ý. № 660-V Kanunу esasynda);

3) şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 4-nji bendinde görkezilen kärendeçilere – özleri üçin, hasabat döwri üçin arassa girdejisiniň 10 göteriminden az bolmadyk möçberde. Şonda pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin kabul edilýän arassa girdejisiniň möçberi şu Kanunyň 19-njy maddasynyň birinji böleginiň 3-nji bendinde bellenilen pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy üçin kabul edilýän arassa girdejiniň iň ýokary möçberinden ýokary bolmaly däldir;

4) Türkmenistan boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen iň pes zähmet hakynyň 10 göterimi:

а) şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 4-nji bendinde görkezilen kärendeçilere - olar bilen zähmet gatnaşyklaryna giren her bir fiziki şahs üçin;

b) özbaşdak iş bilen meşgullanmakdan girdejisi bolan, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy bilen pensiýa ätiýaçlandyrmasy hakynda şertnamany baglaşan ätiýäçlandyrylan şahs hökmünde hasaba alnan şahslara hasabat döwründen başlap ‒ özleri üçin;

ç) hakyna tutma zähmeti ýa-da öý işgärleriniň zähmetini ulanýan iş berijilere-fiziki şahslara - olarda işleýän her bir şahs üçin;

d) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy üçin - şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 7-10-njy bentlerinde görkezilen şahslar üçin -aýratyn döwürlerde.

2. Şu Kanunyň 6-njy maddasynyň ikinji böleginde görkezilen ätiýaçlandyrýanlara, şu Kanunyň 19-njy maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda hasaplanylan binýadyň 3,5 göterimi möçberinde hökmany hünär pensiýa ätiýaçlandyrmasyna goşmaça pensiýa gatanjy bellenilýär.

3. Aýratyn halatlarda Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen, ätiýaçlandyrýanlaryň aýry-aýry toparlaryna, şu Kanun bilen bellenilen möçberi boýunça hasaplanylýan pensiýa gatançlar bilen olaryň kemeldilen möçber boýunça hasaplanylan möçberiniň aratapawudynyň öwezini dolmagyň çeşmelerini kesgitlemek bilen, pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin kemeldilen möçberler bellenilip bilner.

4. Meýletin pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlary zähmet hakynyň (girdejiniň) iki göteriminden az bolmadyk möçberde bellenilýär.

 

21-nji madda. Pensiýa gatançlarynyň beýannamasy

 

1. Pensiýa gatançlarynyň beýannamasy ätiýaçlandyrýan tarapyndan hasabat döwri üçin Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna berilýän, pensiýa gatançlaryny hasaplamak we tölemek üçin hasabatlylygynyň görnüşi bolup durýar.

2. Şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlara, şeýle hem ätiýaçlandyrýanlara-ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara-hususy telekeçilere olarda işleýän şahslar üçin hasabat döwri bir senenama aýy bolup durýar.

Bu döwür üçin beýannama hasabat aýyndan soňky aýyň 20-sinden gijä galman berilýär.

3. Ätiýaçlandyrýanlara-ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara-hususy telekeçilere özleri üçin, ätiýaçlandyrýanlar-hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslar üçin, şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 4-nji we 5-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar üçin, muňa kärendeçiler degişli däldir, her ýylyň 1-nji ýanwaryndan 30-njy iýunyna çenli we 1-nji iýulyndan 31-nji dekabryna çenli aralykdaky döwür hasabat döwri bolup durýar.

Bu döwür üçin beýannama hasabat döwrüniň soňundaky ikinji aýyň 15-inden gijä galman berilýär.

4.Şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 4-nji bendinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar – kärendeçiler üçin hasabat döwri ýylda bir gezekden az bolmazlyk bilen oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möwsümine laýyklykdaky döwür bolup durýar.

Bu döwür üçin beýannama hasabat döwrüniň soňundaky ikinji aýyň 15-inden gijä galman berilýär.

5. Pensiýa gatanjynyň beýannamasynyň görnüşi we ony doldurmagyň tertibi Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ylalaşmak arkaly tassyklanylýar.

 

22-nji madda. Pensiýa gatançlarynyň hasaplanylmagy

 

Pensiýa gatançlarynyň möçberleri ätiýaçlandyrýan tarapyndan şu Kanunyň 20-nji we 21-nji maddalarynda bellenilen degişlilikde pensiýa gatançlarynyň binýadyndan we möçberlerinden ugur alnyp özbaşdak hasaplanylýar.

 

23-nji madda. Pensiýa gatançlaryny tölemek

 

1. Şu Kanunyň 6-njy maddasynda görkezilen ätiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny töleýjiler bolup durýarlar.

2. Şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar, şeýle hem ätiýaçlandyrýanlar-ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar – hususy telekeçiler olarda işleýän şahslar üçin, ätiýaçlandyrylan şahslaryň sanawy we olaryň pensiýa gatançlarynyň möçberleri baradaky maglumaty Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna bermek bilen, şol bir wagtda ätiýaçlandyrylan şahslar üçin pensiýa gatançlarynyň umumy möçberini töleýärler.

3. Şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar, şeýle hem ätiýaçlandyrýanlar-ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler, olarda işleýän şahslar üçin pensiýa gatançlaryny her aýda zähmet haklaryny tölemek üçin bankdan nagt pul serişdelerini alan gününden ýa-da zähmet haklaryny raýatlaryň bankdaky hasabyna geçiren gününden gijä galman geçirmäge borçludyrlar.

4. Ätiýaçlandyrýanlar-ýuridik şahsy döretmezden, telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslar-hususy telekeçiler özleri üçin, ätiýaçlandyrýanlar-hünärmenlik hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan fiziki şahslar, şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 4-nji we 5-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna beýannamany bermek bilen bir wagtyň özünde töleýärler.

5. Ätiýaçlandyrýanlar pensiýa gatançlaryny banklaryň üsti bilen milli pulda töleýärler:

1) şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-3-nji bentlerinde görkezilenler (Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarlyk berlen döwlet edarasy muňa degişli däldir) - özleriniň hasabyna;

2) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarlyk berlen döwlet edarasy – şu Kanunyň 6-njy maddasynyň dördünji böleginde görkezilen şahslar üçin - Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna;

3) şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 4-nji bendinde görkezilenler  - öz serişdeleriniň hasabyna. Şunda kärendeçiler pensiýa gatançlaryny degişli daýhan birleşikleriniň üsti bilen töleýärler;

4) şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 5-nji bendinde görkezilenler - öz girdejileriniň hasabyna.

6. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy şu Kanunyň 6-njy maddasynyň üçünji böleginde görkezilen şahslar üçin ätiýaçlandyrma halaty ýüze çykan mahalynda ätiýaçlandyrylan şahslaryň atly hasabyna Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan kesgitlenen tertipde pensiýa gatançlary barada ýazgy edýär.

 

24-nji madda. Ýuridik şahs ýatyrylan mahalynda pensiýa gatançlarynyň tölenilmegi

 

1. Ýatyrylýan ýuridik şahsyň-ätiýaçlandyrýanyň pensiýa gatançlaryny tölemek borjy onuň pul serişdeleriniň, şol sanda oňa degişli emlägi ýerlemekden alnan serişdeleriň hasabyna ýatyryjy topar tarapyndan ýerine ýetirilýär.

2. Eger ýatyrylýan ýuridik şahsyň, şol sanda emlägini ýerlemekden soň hem pul serişdeleri pensiýa gatançlaryny tölemek üçin ýeterlik bolmasa, eger Türkmenistanyň kanunçylygyna ýa-da esaslandyryjy resminamalara laýyklykda olar onuň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekýän bolsalar, galan bergi şol ýuridik şahsyň esaslandyryjylary (gatnaşyjylary) tarapyndan üzülmelidir.

3. Esaslandyryjylar (gatnaşyjylar) tarapyndan ýatyrylýan ýuridik şahs babatynda borçnamalary ýerine ýetirilenden soň galýan bergi üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilýär.

4. Ýatyrylýan ýuridik şahsyň pensiýa gatançlaryny tölemek boýunça borjy ýatyrmak işi başlanandan soň iki aýdan gijä galman ýerine ýetirilýär. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy ýeterlik esaslar bolanda, görkezilen möhleti bir aýdan köp bolmadyk möhlete uzaltmaga haklydyr.

5. Şu madda maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri babatynda hem ulanylýar.

 

25-nji madda. Ýuridik şahs üýtgedilip guralan mahalynda pensiýa gatançlarynyň tölenilmegi

 

1. Üýtgedilip guralmaga degişli ýuridik şahsdan-ätiýaçlandyrýandan işgärleriň pensiýa ätiýaçlandyrmasyna alynmaga degişli pensiýa gatançlaryny tölemek onuň hukuk oruntutarynyň üstüne ýüklenilýär.

2. Ýuridik şahsyň guramaçylyk-hukuk görnüşi üýtgän mahalynda şeýle üýtgedip guramak geçirilende döreýän ýuridik şahs onuň pensiýa gatançlaryny tölemek boýunça hukuk oruntutary diýlip ykrar edilýär.

3. Birnäçe ýuridik şahslar goşulanda olaryň pensiýa gatançlaryny tölemek boýunça hukuk oruntutary diýlip şeýle goşulma geçirilende döreýän ýuridik şahs ykrar edilýär.

4. Ýuridik şahsyň biri beýleki bir ýuridik şahsa goşulan halatynda olaryň pensiýa gatançlaryny tölemek boýunça hukuk oruntutary diýlip olaryň birikdirilen ýuridik şahsy ykrar edilýär.

5. Ýuridik şahs bölünende pensiýa gatançlaryny tölemek boýunça onuň hukuk oruntutarlary diýlip şeýle bölünme geçirilende döreýän ýuridik şahslar ykrar edilýär.

6. Şu madda maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri babatynda hem ulanylýar.

 

26-njy madda. Fiziki şahs-iş beriji aradan çykan halatynda pensiýa gatançlary boýunça bergileriň tölenilmegi

 

1. Fiziki şahs-iş beriji aradan çykan halatynda onda işleýän fiziki şahslar üçin pensiýa gatançlary boýunça bergi mirasdüşerine (mirasdüşerlerine) ýüklenilýär we ol emläk alnan gününden başlap alty aýyň dowamynda tölenilmelidir.

2. Eger-de aradan çykan fiziki şahsyň-iş berijiniň birnäçe mirasdüşeri bar bolsa, onda olar miras galdyranyň pensiýa gatançlary boýunça bergisini özleriniň miras paýynyň proporsional möçberinde töleýärler.

3. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy pensiýa gatançlary boýunça bergisi bolan fiziki şahsyň-iş berijiniň aradan çykandygy barada habary alanda, bäş senenama gününiň dowamynda miras işi açylan ýerindäki notarial edarasyna aradan çykanyň mirasdüşerine (mirasdüşerlerine) bergini üzmek boýunça talapnama bildirilýändigi barada habar bermäge borçludyr.

4. Miras işi açylan ýerindäki notarial edarasy, mirasdüşere (mirasdüşerlere), miras galdyryjynyň pensiýa gatançlary boýunça bergisiniň bardygy we mirasdüşeriň (mirasdüşerleriň) ony tölemek boýunça borjy barada habar bermäge borçludyr.

5. Mirasdüşer (mirasdüşerler) bolmadyk ýagdaýynda, ýa-da mirasdüşer (mirasdüşerler) aradan çykan fiziki şahsyň-iş berijiniň mirasyny kabul etmegi ret edende, onuň pensiýa gatançlary boýunça bergisiniň üzülmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tutulyp galynmagy mümkin bolan oňa degişli emlägiň hasabyna amala aşyrylýar.  

Şunda emlägi ýerlemekden alnan girdeji Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan algydarlaryň talaplaryny kanagatlandyrmagyň nobatlylygyna laýyklykda, pensiýa gatançlary boýunça berginiň üzülmegine ýetmedik ýagdaýynda, berginiň  görkezilen emlägiň bahasyndan artyk bölegi üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilýär.

6. Aradan çykan fiziki şahsyň-iş berijiniň jerimeler we puşmana tölegler boýunça bergisi üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilýär.

 

27-nji madda. Nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby bolmadyk fiziki şahsyň ýerine pensiýa gatançlaryny tölemek

 

1. Kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen fiziki şahsyň ýerine pensiýa gatançlaryny, şeýle hem fiziki şahsyň şeýle diýlip ykrar edilen gününe maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini tölemek borjy, nam-nyşansyz ýok bolan ýa-da kämillik ukyby bolmadyk şahsyň emlägine ygtyýarlyk etmäge ygtyýarlyk berlen  şahs tarapyndan şol emlägiň hasabyna ýerine ýetirilýär.

Pensiýa gatanjynyň tölenmedik pul möçberi, şeýle hem görkezilen maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri, nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen şahsyň emlägine ygtyýarlyk etmäge ygtyýarlyk berlen şahsyň bellenen gününden başlap üç aýdan gijä galman tölenilmelidir.

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy fiziki şahsyň nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilendigi baradaky habary alan gününden başlap bäş gün möhletde şol fiziki şahsyň emlägine ygtyýarlyk etmäge ygtyýarlyk berlen şahsa, şeýle şahsyň pensiýa gatançlary boýunça bergileriniň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň tölenilmedik möçberleriniň bardygy hakynda habar bermäge borçludyr.

2. Nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýlip ykrar edilen fiziki şahsyň pensiýa gatançlary boýunça bergilerini, maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini üzmäge şol fiziki şahsyň emlägi ýeterlik bolmadyk halatynda, onuň pensiýa gatançlary boýunça borçlarynyň, tölenilmeli maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň görkezilen emlägiň bahasyndan artyk bölegi üzüljegine umyt bolmadyk bergi diýlip ykrar edilýär.

3. Kazyýet Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ýazmaça ýüz tutmasy esasynda fiziki şahsy nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby ýok diýip ykrar etmek hakynda kabul eden çözgüdi  boýunça oňa habar berýär.

 

28-nji madda. Üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar edilen pensiýa gatançlary boýunça berginiň öweziniň dolunmagy

 

1. Şu Kanuna laýyklykda ätiýaçlandyrylan şahslar üçin ätiýaçlandyrýanyň pensiýa gatançlary boýunça üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar edilen bergisiniň öwezini dolmak Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna onuň Müdiriýetiniň çözgüdi esasynda amala aşyrylýar.

2. Şu Kanunyň 24-nji, 26-njy, 27-nji maddalaryna laýyklykda ätiýaçlandyrýanyň maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri boýunça üzüljegine umyt bolmadyk diýlip ykrar edilen bergisi Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň Müdirýetiniň çözgüdi boýunça hasapdan öçürilmäge degişlidir.

3. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy tarapyndan nam-nyşansyz giden ýa-da kämillik ukyby bolmadyk fiziki şahsyň pensiýa gatançlary boýunça üzülen bergisi, fiziki şahsyň şeýle ykrar edilendigini ýatyrmak barada bellenilen tertipde çözgüt kabul edilende, şeýle çözgüt kabul edilen gününden başlap dikeldilýär.

 

6-njy bap. PENSIÝA GATANÇLARYNY TÖLEMEK

BORJUNYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINI

ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA ÇÄRELER

 

29-njy madda. Pensiýa gatançlaryny tölemek borjunyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek

 

1. Pensiýa gatançlaryny tölemek borjunyň ýerine ýetirilmegi şu aşakdaky çäreler bilen üpjün edilýär:

1) bankda akseptsiz töleg talapnamasynyň goýulmagy;

2) bankdaky hasaplar boýunça amallaryň togtadylmagy;

3) soňundan emlägiň hasabyna töletdirmek üçin, şeýle emläge ygtyýarlyk etmek hukugynyň gadagan edilmegi;

4) puşmana töleginiň salynmagy.

2. Görkezilen çäreler (puşmana töleglerinden başgasy) salnan maliýe jerimelerini we hasaplanyp ýazylan puşmana töleglerini tölemegi üpjün etmekde ulanylyp bilner.

 

30-njy madda. Bankda akseptsiz töleg talapnamasyny goýmak

 

Eger ätiýaçlandyrýan tölenilmäge degişli pensiýa gatançlaryny bellenilen möhletde tölemeýän bolsa, bankda akseptsiz töleg talapnamasynyň goýulmagy arkaly pensiýa gatançlarynyň tutulyp alynmagy Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

Töleg talapnamasy pensiýa gatançlaryny tölemek borjuny ýerine ýetirmegiň bellenilen möhleti tamamlanandan soň, ätiýaçlandyrýanyň hasaplarynyň açylan bankynda goýulýar.

 

31-nji madda. Bankdaky hasaplar boýunça amallaryň togtadylmagy

 

1. Bankdaky hasaplar boýunça amallary togtatmak ätiýaçlandyrýanyň onuň bankdaky hasaplarynda duran ýa-da şol hasaplara gelip gowuşýan pul serişdelerinden peýdalanmak hukugyny, şeýle hem ol ýa-da beýleki bankda täze hasap açmak hukugyny çäklendirýän çäre bolup durýar.

Görkezilen çäklendirme şulara degişli däldir:

1) Türkmenistanyň Döwlet býujetine tölenilmäge degişli salgytlaryň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň tölenilmegine;  

2) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna tölenilmäge degişli pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň tölenilmegine;

3) şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen borçlaryň ýerine ýetirilmegine.

2. Ätiýaçlandyrýanyň bankdaky hasabynda özüniň ähli borçnamalaryny ýerine ýetirmäge pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň Türkmenistanyň Pensiýa gaznasyna tölenilmegi, onuň şu aşakdaky borçnamalaryndan başga hemme borçnamalardan öň ýerine ýetirilýär:

1) ömrüne we saglygyna ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagyndan, alimentiň tölenilmeginden;

2) zähmet borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly zähmet şertnamasy boýunça we raýat-hukuk häsiýetli beýleki şertnamalar boýunça işleýän şahslara işden çykylanda berilýän kömek pulunyň we zähmet hakynyň tölenilmeginden;

3) döwlet kömek pullarynyň tölenilmeginden.

3. Bankdaky hasaplar boýunça amallary togtatmak baradaky çözgüt Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ýolbaşçysy (onuň orunbasary) tarapyndan şu halatlarda kabul edilýär:

1) ätiýaçlandyrýan tarapyndan pensiýa gatançlarynyň beýannamasy onuň berilmeginiň bellenilen möhleti tamamlanandan soň on senenama gününiň dowamynda berilmese, şeýle hem ony bermekden boýun gaçyrylanda;

2) ätiýaçlandyrýan tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň işgärlerine resminamalar esasynda barlag geçirmeklerine garşylyk görkezilende, şol sanda resminamalaýyn barlag geçirmek üçin zerur bolan resminamalar berilmese;

3) ätiýaçlandyrýan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynda pensiýa gatançlaryny töleýji hökmünde hasaba durmasa.

Bankdaky hasaplar boýunça amallary togtatmak baradaky çözgüt ätiýaçlandyrýana kabul edilen çözgüt barada habar berilmegi bilen bir wagtda iberilýär.

4. Ätiýaçlandyrýanyň bankdaky hasaplary boýunça amallaryny togtatmak bank tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň çözgüdini alan pursatyndan gürrüňsiz ýerine ýetirilmäge degişlidir we bu çözgüt ýatyrylýança ýa-da çözgütde bildirilen talaplar doly möçberde ýerine ýetirilýänçä hereket edýär.

 

32-nji madda. Ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan etmek

 

1. Ätiýaçlandyrýanyň emläginiň hasabyna pensiýa gatançlaryny töletdirmek üçin Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy, şol wagtda emlägiň kimde saklanylýandygyna garamazdan, ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan etmäge haklydyr.

2. Ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan etmek Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň karary bilen resmileşdirilýär.

Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan etmek baradaky karary pensiýa gatançlaryny tölemek üçin bellenilen günden başlap bir aýyň dowamynda çykarylýar we ol aşakdakylary öz içine almalydyr:

1) Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň karar çykaran ýerli edarasynyň ady we onuň wezipeli adamynyň ady, atasynyň ady, familiýasy;

2) kararyň kabul edilen senesi we belgisi;

3) emlägiň hasabyna pensiýa gatançlaryny töletmek çäresi görlen ätiýaçlandyrýanyň ady (ady, atasynyň ady, familiýasy) we salgysy;

4) şu Kanunyň 30-njy maddasynda bellenilen tertipde töletdirilen pul möçberini hasaba almak bilen, ätiýaçlandyrýanyň emläginiň hasabyna tölemäge degişli pensiýa gatançlarynyň, maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň möçberi;

5) emlägiň sanaw ýazgysyny geçirmek hakynda çözgüt;

6) kararyň güýje girýän senesi.

Karara Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ýolbaşçysy (onuň orunbasary) tarapyndan gol çekilýär we möhür bilen tassyklanylýar.

3. Emläge ygtyýarlyk etmäge hukugyň gadagan edilmegi yzygiderlilikde şu aşakdakylara geçirilýär:

a) nagt pul serişdelerine;

b) önümçilik däl maksatly emläge;

ç) taýýar önümlere (harytlara), şeýle hem önümçilikde peýdalanylmaýan we (ýa-da) gös-göni önümçilikde ulanmak üçin niýetlenilmedik başga maddy gymmatlyklara;

d) gös-göni önümçilikde peýdalanmak üçin niýetlenen çig mala we materiallara, şeýle hem enjamlara, jaýlara, desgalara we beýleki esasy serişdelere;

e) emläge eýelik etmek hukugynyň başga şahslara geçmezlik şerti bilen, olara eýelik etmek, ulanmak ýa-da ygtyýarlyk etmek üçin berlen emläge;

ä) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda töletdirmek çäresini ulanyp bolmaýan emläkden başga emläge.

Ylalaşyk boýunça lizinge berlen emläge, şol ylalaşygyň möhleti tamamlanýança ygtyýarlyk etmek gadagan edilmeýär.

4. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan kazyýete hak isleýiş arzasy berilýänçä ätiýaçlandyrýan tarapyndan pensiýa gatançlary boýunça borçlar ýerine ýetirilende ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan edýän karar Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň şeýle karary kabul eden ýerli edarasynyň wezipeli adamy tarapyndan ýatyrylýar.

5. Emlägiň sanaw ýazgysyny geçirmek, şeýle ýazgynyň geçirilendigi baradaky ykrarnamany düzmek, sanaw ýazgysy geçirilen emlägi saklamak we ony ýerlemek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

33-nji madda. Emlägiň hasabyna pensiýa gatançlaryny töletdirmek barada kazyýete hak isleýiş arzasyny bermek

 

1. Ätiýaçlandyrýanyň emläginiň hasabyna pensiýa gatançlaryny  töletdirip almak barada hak isleýiş arzasy Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda  bellenilen tertipde kazyýete berilýär.

2. Ätiýaçlandyrýanyň emläginiň hasabyna pensiýa gatançlaryny töletdirip almak baradaky hak isleýiş arzasy ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan edýän karar kabul edilenden soň alty aýyň dowamynda kazyýete berlip bilner.

3. Ätiýaçlandyrýanyň emläginiň hasabyna pensiýa gatançlaryny töletdirip almak baradaky hak isleýiş arzasynyň ýanyna Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ätiýaçlandyrýanyň emläge ygtyýarlyk etmek hukugyny gadagan edýän karary, töletdirilýän emlägiň sanaw ýazgysynyň geçirilendigi barada ykrarnama we hak isleýiş  arzasyna seretmek üçin talap edilýän beýleki resminamalar goşulýar.

 

34-nji madda. Puşmana tölegleri

 

1. Ätiýaçlandyrýan tarapyndan pensiýa gatançlaryny tölemegiň bellenilen möhleti bozulan  ýagdaýynda, oňa puşmana tölegi salynýar.

Ätiýaçlandyrýanyň pensiýa gatançlaryny tölemek borjy, bankyň günäsi bilen öz wagtynda ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda puşmana tölegi banka salynýar.

2. Şu aşakdaky ýagdaýlarda pensiýa gatançlary öz wagtynda tölenilmedik halatynda puşmana tölegler salynmaýar:

1) pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuk gatnaşyklaryna gatnaşýan ygtyýarlyk berlen döwlet edarasy tarapyndan pensiýa gatançlarynyň möçberi ýalňyş hasaplanylanda;

2) pensiýa ätiýaçlandyrmasyna çykdajylar Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdirilende;

3) fiziki şahslar pensiýa ätiýaçlandyrmasyna pensiýa ätiýaçlandyrma şertnamasy esasynda gatnaşanlarynda;

4) kärendeçiler tarapyndan özleri üçin pensiýa gatançlary tölenilende.

3. Tölenilen gününi hem goşmak bilen, pensiýa gatançlarynyň töleg möhletleriniň gijikdirilip geçirilen her bir senenama güni üçin puşmana tölegi olaryň bellenilen möhletde tölenilmedik böleginiň 0,03 göterimi möçberinde salynýar.

Pensiýa gatançlary nagt däl görnüşde tölenilende ätiýaçlandyrýanyň töleg tabşyrygynyň ýa-da Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň töleg talapnamasynyň ýerine ýetirilmegi üçin banklara  bellenilen möhlet tölegiň gijikdirilen möhletine  goşulmaýar.

4. Goşmaça hasaplanylan pensiýa gatançlarynyň wagtynda tölenilmändigi üçin puşmana tölegleri şu Kanunda bellenilen möhletlerden başlap, pensiýa gatançlarynyň tölenilmedik ähli döwrüne hasaplanylýar.

5. Ätiýaçlandyrýan tarapyndan goşmaçalar we üýtgetmeler girizilen pensiýa gatançlary boýunça beýannama tabşyrylanda ýa-da öň tabşyrylmadyk beýannama tabşyrylanda hasaplanyp ýazylan puşmana tölegler gaýtadan hasaplanylýar.

6. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy geljek aýyň 5-ne çenli, ätiýaçlandyrýany geçen aý üçin hasaplanylan puşmana tölegleriniň möçberleri barada her aýda habarly edýär.

Puşmana tölegleri ätiýaçlandyrýan tarapyndan oňa habarnama berlen pursatyndan on senenama gününiň dowamynda tölenilýär.

Puşmana tölegleri pensiýa gatançlary tölenenilenden soň geçirilýär.

7. Pensiýa gatançlarynyň hasaplanylan möçberiniň takyklanylmagy öň hasaplanylyp ýazylan puşmana tölegleriniň möçberiniň üýtgemegine getirýär.

 

7-nji bap. PENSIÝA ÄTIÝAÇLANDYRYŞ SERIŞDELERI.

PENSIÝA GATANÇLARYNY HASABA ALMAK

 

35-nji madda. Pensiýa ätiýaçlandyryş serişdeleri

 

1. Hökmany pensiýa ätiýaçlandyrmasyna we hökmany hünär pensiýa ätiýäçlandyrmasyna pensiýa gatançlary Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetine tölenilýär we döwletiň serişdeleri bolup durýar.

2. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetiniň serişdeleriniň maksatlaýyn wezipesi bardyr we ätiýaçlandyrma halaty ýüze çykan mahalynda ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa üpjünçiligine, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ätiýaçlyklarynyň emele getirilmegine, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ilaty durmuş taýdan goramak bilen baglanyşykly beýleki maksatlara we pensiýa ulgamyny dolandyrmak boýunça çykdajylaryň maliýeleşdirilmegine gönükdirilýär.

3. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ätiýaçlyk serişdeleri pensiýa ulgamynyň maliýe durnuklylygyny üpjün etmek üçin ulanylýar.

4. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetiniň serişdeleri  Türkmenistanyň ygtyýarly bankynda açylan hasaplarda saklanylýar.

 

36-njy madda. Pensiýa gatançlarynyň hasaby

 

1. Şertli-toplaýyş pensiýa usuly we toplaýyş pensiýa usuly boýunça pensiýa gatançlarynyň hasaby ätiýaçlandyrylan şahslaryň atly pensiýa hasaplarynda ýöredilýär (şahsylaşdyrylan hasaba alyş).

2. Ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa gatançlarynyň we pensiýa maýasynyň şahsylaşdyrylan hasaba alşy Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň tassyklaýan tertibinde ýöredilýär.  

3. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy onuň ýerli edaralarynyň maglumatlary esasynda ätiýaçlandyrylan şahslaryň pensiýa gatançlary we pensiýa maýasy barada maglumatlaryň Türkmenistan boýunça umumy elektron binýadyny döredýär.

 

37-nji madda. Pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň kitapçasy

 

1. Döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyrylan şahslara Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edaralary tarapyndan pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň kitapçasy muzdsyz berilýär. Pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň kitapçasynyň görnüşi Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň Müdirýeti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Ätiýaçlandyrylan şahsyň ýüztutmasy esasynda, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy onuň pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň kitapçasynda şertli-toplaýyş pensiýa usuly boýunça we toplaýyş pensiýa usuly boýunça pensiýa maýasynyň möçberi barada ýazgy geçirýär, şeýle hem talap edilen döwür üçin onuň atly pensiýa hasabyndan göçürmäni berýär.

3. Ätiýaçlandyrylan şahs ätiýaçlandyrýandan we ätiýaçlandyryjydan, ätiýaçlandyrýan tarapyndan tölenilen we ätiýaçlandyryjy tarapyndan onuň atly pensiýa hasabyna ýazylan pensiýa gatançlarynyň möçberi barada maglumatlary deňeşdirmegi talap etmäge haklydyr.

 

8-nji bap. MALIÝE JERIMELERI

 

38-nji madda. Şu babyň ulanylýan çygry

 

Şu babyň düzgünleri şu Kanunyň 6-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-3-nji bentlerinde görkezilen ätiýaçlandyrýanlar we banklar babatda ulanylýar.

 

39-njy madda. Maliýe jerimeleriniň ulanylmagy

 

1. Şu Kanunda bellenilen jogapkärçilik göz öňünde tutulýan, pensiýa ätiýaçlandyrmasynyň subýektiniň hukuga garşy, günäli hereketi pensiýa ätiýaçlandyrmasy çygrynda hukuk bozulmasy bolup durýar.

2. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy çygrynda hukuk bozulmasy Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy we onuň ýerli edaralary tarapyndan şu Kanunyň 40-43-nji maddalarynda bellenilen maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirýär.

3. Salnan maliýe jerimeleri Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetine karar gowşurylan pursatyndan başlap bäş iş gününiň dowamynda tölenilýär.

Salnan maliýe jerimeleri pensiýa gatançlary geçirilenden soň tölenilýär.

4. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuk gatnaşyklaryndaky ygtýarly edaralar tarapyndan, olaryň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde bikanun hereketleriniň (hereketsizlikleriň), ýazmaça görkezmeleriniň, çözgütleriniň we düşündirişleriniň netijesinde ýol berlen hukuk bozulmalary maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirmeýär.

5. Pensiýa ätiýaçlandyrmasy boýunça hukuk gatnaşyklaryna gatnaşýan ygtyýarlyk berlen edara tarapyndan pensiýa gatançlarynyň möçberi ýalňyş hasaplanmagynyň netijesinde ätiýaçlandyrýan tarapyndan pensiýa gatançlary tölenmedik halatynda maliýe jerimeleri ulanylmaýar.  

6. Maliýe jerimeleri býujet edaralaryna, şeýle hem kärendeçiler üçin pensiýa gatançlary hasaplanylýan, tölenilýän we beýannama berilýän böleginde daýhan birleşiklerine ulanylmaýar.

7. Maliýe jerimesi pensiýa ätiýaçlandyrmasy babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ýolbaşçysy tarapyndan  maliýe jerimelerini ulanmak barada çözgüt çykarylan ýylyndan öňki bäş ýyldan köp bolmadyk döwür aralygynda goýberilen düzgün bozulmalar üçin salnyp bilner.

8. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň çözgüdi bilen maliýe jerimeleri salnan pensiýa gatançlarynyň möçberine şikaýat edilen mahalynda, ätiýaçlandyrýan tarapyndan olary tölemek borjy, maliýe jerimeleriniň jedel edilmeýän möçberi babatynda ýerine ýetirilmelidir. Maliýe jerimeleriniň jedelli möçberi Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň degişli edarasynda ýa-da kazyýetde şikaýata seredilýän döwründe tölenilmeýär, emma bu möhlet jerimäniň pensiýa gatançlarynyň möçberine salnan gününden başlap, alty aýdan köp bolmaly däldir.

9. Pensiýa gatançlarynyň tölenilmäge degişli möçberiniň takyklanylmagy şol möçber babatynda öň salnan maliýe jerimeleriniň  üýtgemegine getirýär.

 

40-njy madda. Pensiýa gatançlarynyň möçberiniň kemeldilendigi üçin maliýe jerimeleri

 

1. Pensiýa gatançlaryny hasaplamak üçin binýadyň azaldylmagy we beýleki bikanun hereketleriň netijesinde tölenilmäge degişli pensiýa gatançlarynyň möçberiniň kemeldilmegi Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň býujetine tölenilmedik kemeldilen pul möçberiniň 40 göterimi möçberinde ätiýaçlandyrýana maliýe jerimesiniň  salynmagyna getirýär.

2. Pensiýa gatançlarynyň möçberiniň kemeldilmegi pensiýa gatançlarynyň beýannamasyny bermek üçin bellenilen günde amala aşyrylan diýlip hasap edilýär.

3. Şu maddanyň maksatlary üçin ätiýaçlandyrýan tarapyndan pensiýa gatançlarynyň beýannamasyny ony bermek üçin şu Kanunda bellenilen möhletden togsan günden geçýän möhletde berilmezligi hem pensiýa gatançlarynyň möçberiniň kemeldilmegi  hasap edilýär.

 

41-nji madda. Ätiýaçlandyrýan tarapyndan emläge ygtyýarlyk etmek hukugynyň gadagan edilmeginiň bozulandygy üçin maliýe jerimeleri

 

Ätiýaçlandyrýan tarapyndan pensiýa gatançlary töletdirilmeli emläge ygtyýarlyk etmek hukugynyň gadagan edilmeginiň bozulmagy ätiýaçlandyrýana şol emlägiň hakyky bazar bahasynyň 50 göterimi möçberinde maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirýär.

 

42-nji madda. Bankda hasap açylandygy barada habar bermek borjunyň ýerine ýetirilmändigi üçin maliýe jerimeleri

 

Bank tarapyndan şu Kanunyň 6-njy maddasynda görkezilen fiziki we ýuridik (onuň aýrybaşgalanan düzüm birliklerine) şahslara hasap açylandygy barada Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasyna habar bermek borjunyň ýerine ýetirilmezligi, banka şol hasaplara düşen ähli pul serişdeleriniň 10 göterimi möçberinde maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirýär.

 

43-nji madda. Bank tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň ätiýaçlandyrýanyň hasaplary boýunça amallary togtatmak hem-de akseptsiz töleg talapnamasyny goýmak baradaky çözgüdiniň ýerine ýetirilmändigi üçin maliýe jerimeleri

 

1. Şu Kanunyň 6-njy maddasynda görkezilen fiziki we ýuridik şahslaryň (olaryň aýrybaşgalanan düzüm birlikleriniň) hasaplary boýunça amallary togtatmak, akseptsiz töleg talapnamasyny goýmak barada Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň çözgüdini bozmak bilen, bank tarapyndan olaryň hasaplary boýunça çykdajy amallarynyň geçirilmegi, şol hasaplardan hasapdan öçürilen ähli pul serişdeleriniň 10 göterimi möçberinde banka maliýe jerimeleriniň salynmagyna getirýär.

2. Şu maddanyň birinji böleginde bellenilenler zähmet hakyny tölemek üçin berilýän bank karzlary bilen bagly amallara degişli däldir.

 

44-nji madda. Maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini tölemegiň möhletleriniň üýtgedilmegi

 

1. Maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini tölemegiň bellenilen möhletiniň has giç möhlete geçirilmegi olaryň tölenilmeli möhletleriniň üýtgedilmegi diýlip hasap edilýär.

2. Maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini tölemegiň möhletlerini üýtgetmek maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň tölenilmäge degişli möçberleriniň ählisini ýa-da olaryň bir bölegini tölemegiň möhletlerini yza süýşürmek ýa-da tölegleri möhletlere bölüp tölemek görnüşinde, berginiň möçberini degişlilikde birwagtda ýa-da tapgyrlara bölüp tölemek bilen amala aşyrylýar.

Мaliýe jerimelerini we puşmana töleglerini tölemegiň möhletini üýtgetmek baradaky çözgüt Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy tarapyndan bir ýyla çenli yza süýşürmek ýa-da möhletlere bölüp tölemek görnüşinde kabul edilýär.

 

9-njy bap. TÜRKMENISTANYŇ PENSIÝA GAZNASYNYŇ

ÇÖZGÜTLERINE, ONUŇ WEZIPELI ADAMLARYNYŇ WE IŞGÄRLERINIŇ HEREKETLERINE ŞIKAÝAT ETMEK

 

45-nji madda. Şikaýat etmegiň we oňa garamagyň tertibi

 

1. Ätiýaçlandyrýan, ätiýaçlandyrylan şahs Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň, onuň ýerli edaralarynyň çözgüdine, şeýle hem olaryň wezipeli adamynyň we işgäriniň özi babatynda eden hereketlerine şikaýat etmäge haklydyr.

2. Ätiýaçlandyrýan ýa-da ätiýaçlandyrylan şahs tarapyndan Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň çözgüdine we onuň wezipeli adamlarynyň hereketlerine ýokary gurama ýa-da kazyýete şikaýat edilýär.

3. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň ýerli edarasynyň işgäriniň hereketlerine şikaýat onuň ýolbaşçysyna edilýär.

4. Şikaýat boýunça çözgüde onuň alnan gününden başlap bir aýyň dowamynda ýokary gurama täzeden şikaýat edilip bilner.

5. Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň edarasynyň çözgüdine we onuň wezipeli adamlarynyň hereketlerine kazyýete şikaýat bildirmek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

10-njy bap. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

46-njy madda. Hak isleýiş wagt möhleti

 

Hak isleýiş wagt möhleti pensiýa gatançlarynyň tölenilmeginiň talap edilmegine degişli däldir.

 

47-nji madda. Şu Kanunyň ýerine ýetirilşine gözegçilik

 

Şu Kanunyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi ygtyýarly döwlet edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde, şeýle hem Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan bellenen tertibe laýyklykda amala aşyrýarlar.

 

48-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

49-njy madda. Geçiş düzgünleri

 

Ätiýaçlandyrylan şahslaryň 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli iş (gulluk) döwri şertli-toplaýyş pensiýa usuly boýunça ätiýaçlandyrylan döwür hasap edilýär.

 

50-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

 

 

     Türkmenistanyň                                                          Gurbanguly

     Prezidenti                                                               Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2012-nji ýylyň 31-nji marty.

№ 287-IV.


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О государственном пенсионном страховании

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 1, ст. 38)

 

(С изменениями и дополнениями внесенными Законом Туркменистана

от 18.12.2013 г., № 461-IV, 16.08.2014 г., № 113-V, 18.08.2015 г. № 280-V,

от 04.11.2017 г. № 636-V, 25.11.2017 г. № 660-V, 09.06.2018 г. № 41-VI и от

01.12.2018 г. № 103-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы создания и функционирования системы государственного пенсионного страхования в Туркменистане.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) государственное пенсионное страхование – система правовых, экономических и организационных мер, направленных на социальную защиту граждан по достижении ими пенсионного возраста, в случае наступления инвалидности, потери кормильца;

2) самозанятые лица – лица, самостоятельно,  с одним или несколькими деловыми партнёрами занимающиеся деятельностью, приносящей доход,  без найма работников на постоянной основе. В этом случае все деловые партнёры являются самозанятыми лицами. Деловые партнёры могут являться и не являться членами одной семьи или одного домашнего хозяйства;

3) пенсионные взносы – взносы, уплачиваемые на обязательное пенсионное страхование, обязательное профессиональное пенсионное страхование и добровольное пенсионное страхование;

4) бюджет Пенсионного фонда Туркменистана – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Пенсионного фонда Туркменистана.

2. В настоящем Законе иные понятия используются в значениях, определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана, а также соответствующими статьями настоящего Закона.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о государственном пенсионном страховании

 

1. Законодательство Туркменистана о государственном пенсионном страховании основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы государственного пенсионного страхования.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

ГЛАВА II. УЧАСТНИКИ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ

СТРАХОВАНИЮ

 

Статья 3. Виды государственного пенсионного страхования

 

Государственное пенсионное страхование включает в себя обязательное пенсионное страхование, обязательное профессиональное пенсионное страхование, а также добровольное пенсионное страхование на основе договора добровольного пенсионного страхования, заключённого между физическим лицом и Пенсионным фондом Туркменистана:

1) обязательное пенсионное страхование – система правовых, экономических и организационных мер государства, направленных на пенсионное обеспечение застрахованных лиц при наступлении страхового случая за счёт пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных страхователями в Пенсионный фонд Туркменистана в соответствии с настоящим Законом;

2) обязательное профессиональное пенсионное страхование – система правовых, экономических и организационных мер государства, направленных на пенсионное обеспечение застрахованных лиц при наступлении страхового случая – достижения пенсионного возраста  за выслугу лет или работу с особыми (вредными, особо тяжёлыми) условиями труда, за счёт пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное профессиональное пенсионное страхование, уплаченных страхователями в бюджет Пенсионного фонда Туркменистана в соответствии с настоящим Законом;

3) добровольное пенсионное страхование – система правовых, экономических и организационных мер государства, направленных на дополнительное пенсионное обеспечение застрахованных лиц за счёт пенсионных взносов, уплачиваемых ими по договору добровольного пенсионного страхования.

 

Статья 4. Субъекты государственного пенсионного страхования

 

Субъектами государственного пенсионного страхования являются уполномоченные государственные органы по государственному пенсионному страхованию, страховщик, страхователь и застрахованное лицо.

 

Статья 5. Страховщик

 

Страховщиком в системе государственного пенсионного страхования является Пенсионный фонд Туркменистана и его местные органы, исполняющие перед застрахованными лицами обязательства, предусмотренные законодательством Туркменистана о государственном пенсионном страховании.

 

Статья 6. Страхователь

 

1. Страхователями по обязательному пенсионному страхованию являются:

1) юридические лица, созданные в Туркменистане в соответствии с законодательством Туркменистана, в том числе государственный орган, уполномоченный Кабинетом Министров Туркменистана, а также представительства и филиалы юридических лиц иностранных государств, зарегистрированные в Туркменистане;

2) дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств, представительства международных организаций, расположенные в Туркменистане, если у них работают граждане Туркменистана, постоянно проживающие в Туркменистане иностранные граждане и лица без гражданства;

3) физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица- индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию профессиональных услуг.

Профессиональные услуги включают в себя независимые виды профессиональных услуг, установленные налоговым законодательством Туркменистана;

4) физические лица-работодатели, использующие наёмный труд или труд домашних работников, а также лица, производящие сельскохозяйственную продукцию на основе внутрихозяйственного арендного договора с дайханскими объединениями (далее – арендаторы), в том числе использующие наёмный труд при производстве сельскохозяйственной продукции;

5) самозанятые лица, имеющие доход.

2. Нижеуказанные страхователи по обязательному пенсионному страхованию одновременно являются страхователями по обязательному профессиональному пенсионному страхованию:

1) органы Вооружённых Сил Туркменистана, других войск, военные органы и органы внутренних дел;

2) юридические лица, имеющие в своём ведении подразделения государственной и (или) гражданской авиации;

3) юридические лица, имеющие рабочие места с особыми (вредными, особо тяжёлыми) условиями труда.

3. Пенсионный фонд Туркменистана является страхователем для лиц, указанных в пунктах 7-10 части второй статьи 7 настоящего Закона, в отдельные периоды.

4. Государственный орган, уполномоченный Кабинетом Министров Туркменистана, является страхователем для лиц, работающих в общественных организациях лиц с инвалидностью, их предприятиях и учреждениях, за исключением получающих пенсию (государственное пособие) по инвалидности.

 

Статья 7. Застрахованные лица

 

1. Граждане Туркменистана, постоянно проживающие в Туркменистане иностранные граждане и лица без гражданства, охваченные государственным пенсионным страхованием в соответствии с настоящей статьёй, являются застрахованными лицами.

2. Обязательному пенсионному страхованию подлежат:

1) лица, работающие (служащие) на предприятиях, в организациях, учреждениях, созданных в соответствии с законодательством Туркменистана, в представительствах и филиалах юридических лиц иностранных государств, зарегистрированных в Туркменистане;

2) граждане Туркменистана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Туркменистане, работающие в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, представительствах международных организаций, расположенных в Туркменистане;

3) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – индивидуальные предприниматели, и лица, работающие у них, физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию профессиональных услуг;

4) арендаторы и лица, вступившие с ними в трудовые отношения;

5) самозанятые лица, имеющие доход;

6) лица, работающие у работодателей-физических лиц, использующих наёмный труд или труд домашних работников;

7) лица, проходящие военную службу по призыву, а также обучающиеся в высших военных учебных заведениях;

8) неработающие лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы или за ребёнком с инвалидностью в возрасте до 18 лет (на период не более 6 лет);

9) супруга (супруг) работника дипломатического представительства, консульского учреждения Туркменистана в иностранном государстве, представительства Туркменистана при международной организации и лица, приравненного к такому работнику (проживающая(ий) с ним, не трудоустроенная(ый) - на период не более 4 лет);

10) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком (на период не более 6 лет).

3. Общая продолжительность периода пенсионного страхования по основаниям, указанным в пунктах 7-10 части второй настоящей статьи, должна составлять не более 10 лет на одно лицо.

4. Нижеуказанные лица подлежат одновременно обязательному пенсионному страхованию и обязательному профессиональному пенсионному страхованию:

1) военнослужащие Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов;

2) лица рядового, сержантского и офицерского состава органов внутренних дел;

3) лица лётного и лётно-испытательного состава, парашютисты, бортоператоры и бортпроводники государственной и гражданской авиации;

4) лица, занятые в течение полного рабочего дня на работах с особыми (вредными, особо тяжёлыми) условиями труда.

5. Лица, указанные в пунктах 3-6 части второй настоящей статьи, прекращают участие в обязательном пенсионном страховании в случаях назначения им:

1) пенсии по возрасту;

2) пенсии или государственного пособия по инвалидности, если они признаны лицами с инвалидностью бессрочно.

6. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, могут быть застрахованы также по добровольному пенсионному страхованию.

 

Статья 8. Страховой риск  и страховой случай

 

1. Страховым риском для целей настоящего Закона признаётся утрата застрахованным лицом заработной платы или других источников дохода в связи с наступлением страхового случая.

2. Страховым случаем для целей настоящего Закона признаются достижение пенсионного возраста, установленного законодательством Туркменистана, признание лицом с инвалидностью, потеря кормильца, в случаях, установленных законодательством Туркменистана.

 

Статья 9. Постановка на учёт и снятие с учёта страхователей

 

1. Страхователи подлежат постановке на учёт в качестве плательщиков пенсионных взносов в органе Пенсионного фонда Туркменистана по месту их нахождения.

2. Пенсионный фонд Туркменистана ведёт Государственный реестр страхователей-плательщиков пенсионных взносов и является держателем этого реестра.

3. Постановка на учёт и снятие с учёта страхователей производятся в порядке, утверждённом Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана по согласованию с Министерством финансов и экономики Туркменистана.

 

Статья 10. Обязанность банков, связанная с представлением информации местным органам Пенсионного фонда Туркменистана

 

Банки, расположенные на территории Туркменистана, обязаны сообщать органу Пенсионного фонда Туркменистана по месту расположения банка об открытии или закрытии расчётного счёта юридических и физических лиц, указанных в части первой статьи 6 настоящего Закона, не позднее дня, следующего за днём открытия или закрытия такого счёта.

 

ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В

ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

 

Статья 11. Органы, осуществляющие государственное управление в области государственного пенсионного страхования

 

1. Государственное управление в области государственного пенсионного страхования осуществляют Кабинет Министров Туркменистана и уполномоченные государственные органы по государственному пенсионному страхованию.

2. Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана, Пенсионный фонд Туркменистана при Министерстве труда и социальной защиты населения Туркменистана (далее - Пенсионный фонд Туркменистана) и их местные органы являются уполномоченными государственными органами по государственному пенсионному страхованию.

3. Уполномоченные государственные органы, указанные в части второй настоящей статьи, в правовых отношениях по государственному пенсионному страхованию действуют в пределах своих полномочий, определённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана в области государственного пенсионного страхования

 

Кабинет Министров Туркменистана в области государственного пенсионного страхования:

1) определяет основные направления государственной политики;

2) утверждает государственные программы и осуществляет контроль за их исполнением;

3) принимает другие решения по вопросам государственного пенсионного страхования.

 

Статья 13. Полномочия Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана в области  государственного пенсионного страхования

 

Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана в области государственного пенсионного страхования:

1) осуществляет контроль за реализацией государственной политики;

2) разрабатывает проекты государственных программ и представляет их в Кабинет Министров Туркменистана на утверждение;

3) осуществляет контроль за деятельностью Пенсионного фонда Туркменистана;

4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов;

5) участвует в подготовке предложений по ставкам пенсионных взносов;

6) осуществляет другие функции в пределах своих полномочий.

 

Статья 14. Права, обязанности и ответственность Пенсионного фонда Туркменистана в области государственного пенсионного страхования

 

Права, обязанности и ответственность Пенсионного фонда Туркменистана в области государственного пенсионного страхования устанавливаются Положением о Пенсионном фонде Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

 

Статья 15. Права и обязанности страхователя в области государственного пенсионного страхования

 

1. Страхователь имеет право:

1) получать бесплатно информацию от страховщика об уплаченных пенсионных взносах в пользу застрахованных лиц и другую информацию о пенсионном страховании;

2) вносить в Пенсионный фонд Туркменистана предложения по совершенствованию системы государственного пенсионного страхования;

3) заключать договоры пенсионного страхования в соответствии со статьёй 17 настоящего Закона;

4) обращаться к страховщику и в суд за защитой законных интересов и прав по пенсионному страхованию в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

2. Страхователь обязан:

1) в обязательном порядке встать на учёт в качестве плательщика пенсионных взносов в органе Пенсионного фонда Туркменистана по месту своего нахождения;

2) уплачивать своевременно и в полном объёме пенсионные взносы в бюджет Пенсионного фонда Туркменистана и одновременно представлять в местный орган Пенсионного фонда Туркменистана поименную информацию о застрахованных лицах и размерах их пенсионных взносов, вести учёт начисленных и уплаченных сумм пенсионных взносов;

3) представлять необходимые документы в орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту нахождения для ведения лицевых пенсионных счетов застрахованных лиц и назначения пенсий;

4) устранять в установленные сроки нарушения законодательства Туркменистана в области пенсионного страхования, выявленные в порядке контроля Пенсионным фондом Туркменистана и другими уполномоченными государственными органами, своевременно и в полном объёме уплачивать суммы финансовых санкций и пени;

5) предоставлять бесплатно застрахованному лицу по его обращению касающуюся его информацию об уплаченных пенсионных взносах;

6) сообщать в орган Пенсионного фонда Туркменистана по месту нахождения:

а) о принятом в установленном порядке решении о своей ликвидации (реорганизации) - в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения;

б) об изменении учредительных документов и учётных реквизитов - в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

21. Пенсионный фонд Туркменистана для лиц, указанных в пунктах 7-10 части второй статьи 7 настоящего Закона, в качестве страхователя, при наступлении страхового случая обязан в лицевом счёте застрахованных лиц произвести запись о пенсионных взносах в порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

3. Страхователи могут иметь иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц

 

1. Застрахованные лица имеют правo:

1) получать информацию от страхователя об исчислении и уплате пенсионных взносов на пенсионное страхование;

2) на пенсионное, обеспечение при наступлении страхового случая;

3) получить пенсионные накопления по накопительной пенсионной системе в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) обращаться в суд для защиты своих прав по пенсионному страхованию в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

2. Застрахованные лица обязаны:

1) сообщать страхователю и (или) страховщику об изменениях личных сведений;

2) соблюдать условия, предусмотренные договором о пенсионном страховании, заключённым со страховщиком.

 

Статья 17. Договор пенсионного страхования

 

1. Договор обязательного пенсионного страхования заключается в письменной форме между страхователями, указанными в пункте 3 (за исключением физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей) и пункте 5 части первой статьи 6 настоящего Закона и местным органом Пенсионного фонда Туркменистана.

2. Договор добровольного пенсионного страхования заключается в письменной форме между физическим лицом и местным органом Пенсионного фонда Туркменистана.

3. Местный орган Пенсионного фонда Туркменистана до заключения договоров, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, обязан ознакомить страхуемое лицо и страхователя с условиями пенсионного страхования.

4. Форма договоров пенсионного страхования устанавливается Пенсионным фондом Туркменистана.

 

Статья 18. Содержание договора пенсионного страхования

 

1. В договоре пенсионного страхования указываются:

1) наименование местного органа Пенсионного фонда Туркменистана, его местонахождение (юридический адрес), банковские реквизиты;

2) фамилия, имя, отчество, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес постоянного места жительства страхователя-физического лица;

3) вид пенсионного страхования;

4) страховой случай;

5) место работы страхуемого лица (для добровольного пенсионного страхования);

6) кодированный номер договора (кодированный номер лицевого пенсионного счёта) застрахованного лица;

7) размер пенсионного взноса, порядок и срок его уплаты;

8) права, обязанности и ответственность сторон;

9) срок действия договора;

10) порядок внесения изменений в договор, расторжения договора.

2. В договоре могут быть предусмотрены и другие условия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА V. БАЗА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ

ВЗНОСОВ. ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА

ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ

 

Статья 19. База для исчисления пенсионных взносов

 

1. Базой для исчисления пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование являются:

1) для лиц, указанных в пунктах 1, 2, а также лиц, работающих у индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 3 части второй статьи 7 настоящего Закона, - заработная плата и другие выплаты (в денежной и натуральной формах), выплачиваемые физическим лицам на основании трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера  на выполнение работ и услуг (за исключением выплат индивидуальным предпринимателям), обязательства о прохождении военной службы, по авторским и лицензионным договорам, в том числе:

- денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

- средняя заработная плата на период трудоустройства в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана;

2) для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица- индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, работающих у них), и физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию профессиональных услуг, указанных в пункте 3, лиц, вступивших в трудовые отношения с арендаторами, указанных в пункте 4, самозанятых лиц, имеющих доход, указанных в пункте 5, лиц, работающих у работодателей-физических лиц, использующих наёмный труд или труд домашних работников, указанных в пункте 6, а также в отдельные периоды - для физических лиц, указанных в пунктах 7-10 части второй статьи 7 настоящего Закона, - минимальная заработная плата по Туркменистану, установленная законодательством Туркменистана;

3) для арендаторов, указанных в пункте 4 части второй статьи 7 настоящего Закона, – чистый доход. При этом максимальный размер чистого дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов, не должен превышать шестикратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана.

2. Базой для исчисления пенсионных взносов на обязательное профессиональное пенсионное страхование является заработная плата,  в том числе денежная компенсация за неиспользованный отпуск, лиц, работающих (служащих) на работах (службах), дающих право на профессиональную пенсию.

3. Базой для исчисления пенсионных взносов на добровольное пенсионное страхование являются выплаты, указанные в пункте 1 части первой настоящей статьи.

4. В базу для исчисления пенсионных взносов не включаются:

1) государственное  пособие, выплачиваемое в соответствии с законодательством Туркменистана;

2) компенсационные выплаты в пределах норм, установленных законодательством Туркменистана:

а) возмещение ущерба (вреда), причинённого жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей;

б) предоставление бесплатно жилых помещений и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующее денежное возмещение;

в) материальная помощь, выданная в натуральной форме или соответствующее денежное возмещение;

г) оплата стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях;

д) выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана;

е) расходы по служебным командировкам, полевое довольствие, выплаты взамен суточных, когда работа осуществляется вахтовым методом, сумма надбавки к тарифной ставке (окладу) при подвижном и (или) разъездном характере работы;

ж) возмещение расходов и иные компенсации в связи с переводом, приёмом или направлением на работу в другую местность;

з) возмещение материального ущерба или ущерба (вреда) жизни и здоровью, причинённого вследствие природных катастроф или других чрезвычайных происшествий;

и) сумма страхового возмещения по обязательному (государственному) страхованию жизни и здоровья, осуществляемому в соответствии с законодательством Туркменистана;

к) стоимость льгот по проезду, предоставляемых законодательством Туркменистана отдельным категориям работников;

3) надбавки к заработной плате за государственные награды и почётные звания Туркменистана;

4) единовременные денежные вознаграждения, призы;

5) сумма единовременной материальной помощи, выдаваемая работодателями;

6) выплаты членам семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена его семьи;

7) стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном постоянном пользовании;

8) единовременные выплаты поощрительного характера (в том числе в виде продукции), не предусмотренные трудовым и (или) коллективным договором и не являющиеся оплатой за труд.

5. При определении базы для исчисления пенсионных взносов:

1) выплаты, произведённые в натуральной форме, учитываются в их денежном эквиваленте на дату выплаты, определяемом исходя из цен, регулируемых государством, а при отсутствии таковых - исходя из рыночных цен;

2) если застрахованное лицо одновременно имеет дополнительные доходы от предпринимательской деятельности, оказания профессиональных услуг, производства сельскохозяйственной продукции, то один вид его доходов подлежит учёту в соответствии с последовательностью доходов, указанных в настоящем пункте.

 

Статья 20. Ставки для исчисления пенсионных взносов на пенсионное страхование

 

1. Для исчисления и уплаты пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются следующие ставки:

1) 20 процентов от базы для исчисления пенсионных взносов, определённой в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 19 настоящего Закона:

а) юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Туркменистана (в том числе дайханским объединениям – в отношении лиц, работающих у них в соответствии  со штатным расписанием), представительствам и филиалам юридических лиц иностранных государств, зарегистрированных в Туркменистане, - на каждое  физическое лицо, работающее у них;

б) государственному органу, уполномоченному Кабинетом Министров Туркменистана - на каждое физическое лицо, работающее в общественных организациях лиц с инвалидностью, их предприятиях и учреждениях, за исключением получающих государственное пособие (пенсию) по инвалидности;

в) дипломатическим представительствам, консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций, расположенных в Туркменистане, - на каждое физическое лицо, работающее у них, из числа граждан Туркменистана, постоянно проживающих в Туркменистане иностранных граждан и лиц без гражданства;

г) предпринимателям без образования юридического лица - на каждое физическое лицо, работающее у них;

2) для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию профессиональных услуг, с даты постановки на учёт в качестве застрахованного лица – на себя:

a) размер валового дохода которых за отчётный период составляет менее тридцатикратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, – в размере не менее 10 процентов от минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, за каждый месяц отчётного периода;

b) размер валового дохода которых за отчётный период составляет тридцатикратный размер и более, но менее трехсоткратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, – за отчётный период в размере не менее 2 процентов от валового дохода за этот период;

ç) размер валового дохода которых за отчётный период составляет трехсоткратный и более размер минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, - в размере не менее 2 процентов от трехсоткратного размера минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана, за отчётный период; (Внесенные изменения в пункт 2 части первой статьи 20 Закона Туркменистана «О государственном пенсионном страховании» пунктом 2 части первой настоящего Закона, пенсионные взносы, не уплаченные до 1 января 2018 года лицами, указанными в данном пункте, уплачиваются ими в добровольном порядке – Законом Туркменистана от 25.11.2017 г. №  660-V).

3) для арендаторов, указанных в пункте 4 части второй статьи 7 настоящего Закона, – на себя в размере не менее 10 процентов от чистого дохода за отчётный период. При этом размер чистого дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов, не должен превышать максимального размера чистого дохода, принимаемого для исчисления пенсионных взносов, установленного пунктом 3 части первой статьи 19 настоящего Закона;

4) 10 процентов от минимальной заработной платы по Туркменистану, установленной законодательством Туркменистана:

а) для арендаторов, указанных в пункте 4 части второй статьи 7 настоящего Закона,- на каждое физическое лицо, вступившее с ними в трудовые отношения;

b) для самозанятых лиц, имеющих доход, заключивших договор пенсионного страхования с местным органом Пенсионного фонда Туркменистана, начиная с отчётного периода постановки на учёт в качестве застрахованного лица, – на себя;

ç) для работодателей-физических лиц, использующих наёмный труд или труд домашних работников, - на каждое физическое лицо, работающее у них;

d) для Пенсионного фонда Туркменистана, - на лиц, указанных в пунктах 7-10 части второй статьи 7 настоящего Закона, - в отдельных периодах.

2. Страхователям, указанным в части второй статьи 6 настоящего Закона, устанавливается дополнительный пенсионный взнос на обязательное профессиональное пенсионное страхование по ставке 3,5 процента от базы, исчисленной в соответствии с частью второй статьи 19 настоящего Закона.

3. В отдельных случаях актом Президента Туркменистана отдельным категориям страхователей могут быть установлены пониженные ставки для исчисления пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование с определением источника покрытия разницы между суммой пенсионных взносов, исчисляемых по ставке, установленной настоящим Законом, и их суммой по пониженной ставке.

4. Пенсионные взносы на добровольное пенсионное страхование устанавливаются в размере не менее двух процентов от заработной платы (дохода).

 

Статья 21. Декларация пенсионных взносов

 

1. Декларация пенсионных взносов является формой отчётности для исчисления и уплаты пенсионных взносов, представляемой страхователем в местный орган Пенсионного фонда Туркменистана за отчётный период.

2. Отчётным периодом для страхователей, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 6 настоящего Закона, а также для страхователей-физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей, за лиц, работающих у них, является один календарный месяц.

Декларация за этот период представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.

3. Отчётным периодом для страхователей-физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица-индивидуальных предпринимателей, - на себя, для страхователей-физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию профессиональных услуг, для страхователей, указанных в пунктах 4-5 части первой статьи 6 настоящего Закона, за исключением арендаторов, является период с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря каждого года.

Декларация за эти периоды представляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом.

4. Отчётным периодом для страхователей-арендаторов, указанных в пункте 4 статьи 6 настоящего Закона, является период, соответствующий сезону производства сельскохозяйственной продукции, но не менее чем один раз в год.

Декларация за этот период представляется не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчётным периодом.

5. Форма декларации пенсионных взносов и порядок её заполнения утверждаются Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана по согласованию с Министерством финансов и экономики Туркменистана.

 

Статья 22. Исчисление пенсионных взносов

 

Суммы пенсионных взносов исчисляются страхователем самостоятельно, исходя из базы пенсионных взносов и ставок, установленных соответственно статьями 19 и 20 настоящего Закона.

 

Статья 23. Уплата пенсионных взносов

 

1. Страхователи, указанные в статье 6 настоящего Закона, являются плательщиками пенсионных взносов.

2. Страхователи, указанные в пунктах 1 и 2 части первой статьи 6 настоящего Закона, а также страхователи-физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица-индивидуальные предприниматели, за лиц, работающих у них, одновременно с представлением в местный орган Пенсионного фонда Туркменистана списка застрахованных лиц и информации о сумме их пенсионных взносов уплачивают общую сумму пенсионных взносов на застрахованных лиц.

3. Страхователи, указанные в пунктах 1 и 2 части первой статьи 6 настоящего Закона, а также страхователи-физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица-индивидуальные предприниматели, - за лиц, работающих у них, обязаны уплачивать пенсионные взносы ежемесячно, не позднее дня получения наличных денежных средств из банка для выплаты заработной платы или дня перевода заработной платы на банковские счёта граждан.

4. Страхователи-физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица-индивидуальные предприниматели, – на себя, страхователи- физические лица, осуществляющие деятельность по оказанию профессиональных услуг, страхователи, указанные в пунктах 4-5 части первой статьи 6 настоящего Закона, обязаны уплачивать пенсионные взносы одновременно с представлением декларации в местный орган Пенсионного фонда Туркменистана.

5. Страхователи уплачивают пенсионные взносы в национальной валюте через банки:

1) указанные в пунктах 1-3 части первой статьи 6 настоящего Закона (за исключением государственного органа, уполномоченного Кабинетом Министров Туркменистана),- за свой счёт;

2) государственный орган, уполномоченный Кабинетом Министров Туркменистана – на лиц, указанных в части четвёртой статьи 6 настоящего Закона, - за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана;

3) указанные в пункте 4 части первой статьи 6 настоящего Закона - за счёт собственных средств. При этом арендаторы уплачивают пенсионные взносы через соответствующие дайханские объединения;

4) указанные в пунктe 5 части первой статьи 6 настоящего Закона, - за счёт собственных доходов.

6. Пенсионный фонд Туркменистана для лиц, указанных в части третьей статьи 6 настоящего Закона, при наступлении страхового случая в лицевом счёте застрахованных лиц производит запись о пенсионных взносах в порядке, определяемом Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

 

Статья 24. Уплата пенсионных взносов при ликвидации юридического лица

 

1. Обязанность по уплате пенсионных взносов ликвидируемого юридического лица-страхователя исполняется ликвидационной комиссией за счёт его денежных средств, в том числе полученных от реализации принадлежащего ему имущества.

2. Если денежных средств ликвидируемого юридического лица, в том числе после реализации его имущества, недостаточно для уплаты пенсионных взносов, остающаяся задолженность должна быть исполнена учредителями (участниками) этого юридического лица, если в соответствии с законодательством Туркменистана или учредительными документами они несут ответственность по его обязательствам.

3. Задолженность, остающаяся после исполнения учредителями (участниками) своих обязательств по отношению к ликвидируемому юридическому лицу, признаётся безнадёжной задолженностью.

4. Обязанность по уплате пенсионных взносов ликвидируемого юридического лица исполняется не позднее двух месяцев после начала процедуры ликвидации. Пенсионный фонд Туркменистана при наличии достаточных оснований вправе продлить указанный срок, но не более чем на один месяц.

5. Настоящая статья применяется и в отношении финансовых санкций и пени.

 

Статья 25. Уплата пенсионных взносов при реорганизации юридического лица

 

1. Уплата пенсионных взносов на пенсионное страхование работников, причитающихся с юридического лица-страхователя, подлежащего реорганизации, возлагается на его правопреемника.

2. При изменении организационно-правовой формы юридического лица его правопреемником по уплате пенсионных взносов признаётся юридическое лицо, возникающее в результате такой реорганизации.

3. При слиянии нескольких юридических лиц их правопреемником по уплате пенсионных взносов признаётся юридическое лицо, возникающее в результате такого слияния.

4. При присоединении одного юридического лица к другому юридическому лицу их правопреемником по уплате пенсионных взносов признаётся юридическое лицо, к которому оно было присоединено.

5. При разделении юридического лица его правопреемниками по уплате пенсионных взносов признаются юридические лица, возникающие в результате такого разделения.

6. Настоящая статья применяется и в отношении финансовых санкций и пени.

 

Статья 26. Уплата задолженности по пенсионным взносам в случае смерти физического лица-работодателя

 

1. Задолженность по пенсионным взносам за физических лиц, работающих у физического лица-работодателя, в случае его смерти возлагается на наследника (наследников) и должна быть уплачена в течение шести месяцев со дня получения наследства.

2. Если у умершего физического лица-работодателя имеются несколько наследников, то они уплачивают задолженность  наследодателя по пенсионным взносам в размерах, пропорциональных их доле наследства.

3. Местный орган Пенсионного фонда Туркменистана при получении сведения о смерти физического лица-работодателя, имевшего задолженность по уплате пенсионных взносов, в течение пяти календарных дней обязан заявить в нотариальное учреждение по месту открытия наследства о предъявлении требования наследнику (наследникам) по погашению задолженности умершего.

4. Нотариальное учреждение по месту открытия наследства обязано сообщить наследнику (наследникам) об имеющейся у наследодателя задолженности по пенсионным взносам и об обязанности наследника (наследников) по её уплате.

5. При отсутствии наследника (наследников) или отказа наследника (наследников) принять наследство умершего физического лица-работодателя погашение его задолженности по пенсионным взносам осуществляется за счёт принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание, в соответствии с законодательством Туркменистана.

При этом, если доход от продажи имущества при удовлетворении требований по долгам в соответствии с очерёдностью, предусмотренной законодательством Туркменистана, будет недостаточен для погашения задолженности по пенсионным взносам, то задолженность в части, превышающей стоимость указанного имущества, признаётся безнадёжной задолженностью.

6. Задолженность по финансовым санкциям и пени умершего физического лица-работодателя признаётся безнадёжной задолженностью.  

 

Статья 27. Уплата пенсионных взносов за безвестно отсутствующее или недееспособное физическое лицо

 

1. Обязанность по уплате пенсионных взносов за физическое лицо, признанное судом безвестно отсутствующим или недееспособным, а также финансовые санкции и пени на день признания физического лица таковым исполняется лицом, уполномоченным распоряжаться имуществом безвестно отсутствующего или недееспособного лица, за счёт этого имущества.

Неуплаченная сумма пенсионных взносов, а также указанные финансовые санкции и пени  должны быть уплачены не позднее трёх месяцев со дня назначения лица, уполномоченного распоряжаться имуществом безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица.

Местный орган Пенсионного фонда Туркменистана в пятидневный срок со дня получения сведения о признании физического лица безвестно отсутствующим или недееспособным обязан сообщить лицу, уполномоченному распоряжаться имуществом этого физического лица, о наличии у такого лица задолженности по пенсионным взносам и сумм неуплаченных финансовых санкций и пени.

2. Задолженность по пенсионным взносам, финансовым санкциям и пени безвестно отсутствующего или недееспособного лица при недостаточности  имущества этого физического лица для исполнения его  обязательства по пенсионным взносам, уплаты финансовых санкций и пени в части, превышающей стоимость указанного имущества, признаётся безнадёжной задолженностью.

3. Суд по письменному обращению местного органа Пенсионного фонда Туркменистана сообщает ему о принятии решения о признании физического лица безвестно отсутствующим или недееспособным.

 

Статья 28. Погашение задолженности по пенсионным взносам, признанной безнадёжной

 

1. Погашение задолженности страхователя по пенсионным взносам на застрахованных лиц, признанной безнадёжной в соответствии с настоящим Законом, осуществляется за счёт средств Пенсионного фонда Туркменистана на основании решения его Правления.

2. Суммы задолженности страхователей по финансовым санкциям и пени, признанные безнадёжными в соответствии со статьями 24, 26, 27, подлежат списанию по решению Правления Пенсионного фонда Туркменистана.

3. Погашенная Пенсионным фондом Туркменистана задолженность по пенсионным взносам безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица в случае принятия в установленном порядке решения об отмене признания физического лица таковым со дня принятия такого решения восстанавливается.

 

ГЛАВА VI. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ

 

Статья 29. Обеспечение исполнения обязанности по уплате пенсионных взносов

 

1. Исполнение обязанности по уплате пенсионных взносов обеспечивается следующими мерами:

1) выставление в банк безакцептного платёжного требования;

2) приостановление операций по счетам в банке;

3) наложение запрета на право распоряжаться имуществом с последующим обращением взыскания на такое  имущество;

4) пени.

2. Указанные меры (кроме пени) могут использоваться для обеспечения уплаты наложенных финансовых санкций и исчисленных пени.

 

Статья 30. Выставление в банк безакцептного платёжного требования

 

Взимание пенсионных взносов посредством выставления в банк безакцептного платёжного требования осуществляется местным органом Пенсионного фонда Туркменистана, если страхователь в установленные сроки не уплачивает пенсионные взносы, подлежащие уплате.

Платёжное требование выставляется в банк, где открыты счета страхователя, после истечения установленного срока исполнения обязанности по уплате пенсионных взносов.

 

Статья 31. Приостановление операций по счетам в банке

 

1. Приостановление операций по счетам в банке является мерой, ограничивающей право страхователя на использование денежных средств, находящихся на его банковских счетах или поступающих на эти счета, а также на открытие нового счёта в том же или другом банке.

Указанное ограничение не распространяется:

1) на уплату налогов, финансовых санкций и пени, подлежащих уплате в Государственный бюджет Туркменистана;

2) на уплату пенсионных взносов на пенсионное страхование, финансовых санкций и пени, подлежащих уплате в Пенсионный фонд Туркменистана;

3) на исполнение обязательств, указанных в части второй настоящей статьи.

2. В случае, когда на счёте страхователя в банке недостаточно денежных средств, необходимых для исполнения всех его обязательств, обязанность по уплате пенсионных взносов на пенсионное страхование, финансовых санкций и пени в Пенсионный фонд Туркменистана, исполняется раньше других его обязательств, за исключением:

1) возмещения ущерба за причинение вреда жизни и здоровью, уплаты алиментов;

2) выплаты выходных пособий и оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору и иным договорам гражданско-правового характера, связанным с исполнением трудовых обязанностей;

3) выплаты государственных пособий.

3. Решение о приостановлении операций по счетам в банке принимается руководителем (его заместителем) местного органа Пенсионного фонда Туркменистана при:

1) непредставлении страхователем декларации по пенсионным взносам в течение 10 календарных дней после истечения установленного срока её представления, а также в случае отказа от её  представления;

2) воспрепятствовании страхователем работникам местного органа Пенсионного фонда Туркменистана в проведении документальной проверки, в том числе непредставлении документов, необходимых для проведения документальной проверки;

3) страхователь не будет состоять  на учёте в местном органе Пенсионного фонда Туркменистана в качестве плательщика пенсионных взносов.

Решение о приостановлении операций по счетам в банке направляется одновременно с уведомлением страхователя о принятом решении.

4. Приостановление операций по счетам страхователя в банке подлежит безусловному исполнению с момента получения банком решения местного органа Пенсионного фонда Туркменистана и действует до отмены этого решения или до исполнения в полном объёме требований, предъявленных в решении.

 

Статья 32. Наложение запрета на право страхователя распоряжаться имуществом

 

1. Для обращения взыскания на имущество страхователя местный орган Пенсионного фонда Туркменистана вправе наложить запрет на право страхователя распоряжаться имуществом независимо от того, у кого это имущество находится в данное время.

2. Наложение запрета на право страхователя распоряжаться имуществом оформляется постановлением местного органа Пенсионного фонда Туркменистана.

Постановление местного органа Пенсионного фонда Туркменистана о наложении запрета на право страхователя распоряжаться имуществом выносится в течение одного месяца со дня, установленного для уплаты пенсионных взносов, и должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество должностного лица и наименование местного органа Пенсионного фонда Туркменистана, выдавшего постановление;

2) дату принятия и номер постановления;

3) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес страхователя, на имущество которого обращается взыскание;

4) сумму пенсионных взносов, финансовых санкций и пени, подлежащую уплате за счёт обращения взыскания на имущество страхователя, с учётом сумм, взысканных в порядке, установленном статьёй 30 настоящего Закона;

5) решение о производстве описи имущества;

6) дату вступления постановления в силу.

Постановление подписывается руководителем (его заместителем) местного органа Пенсионного фонда Туркменистана и заверяется печатью.

3. Запрет на распоряжение имуществом налагается последовательно на:

а) наличные денежные средства;

б) имущество непроизводственного характера;

в) готовую продукцию (товары), а также иные материальные ценности, не участвующие и (или) не предназначенные для непосредственного участия в производстве;

г) сырьё и материалы, предназначенные для непосредственного участия в производстве, а также  оборудование, здания, сооружения и другие основные средства;

д) имущество, переданное по договору во владение, пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество;

е) другое имущество, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Туркменистана не может быть обращено взыскание.

Запрет на распоряжение имуществом не налагается на имущество, переданное по договору в лизинг, на срок действия такого договора.

4. При исполнении страхователем обязанности по уплате пенсионных взносов до подачи местным органом Пенсионного фонда Туркменистана искового заявления в суд постановление о наложении запрета на право страхователя распоряжаться имуществом отменяется должностным лицом местного органа Пенсионного фонда Туркменистана, принявшим такое постановление.

5. Проведение описи имущества, составление акта о проведении такой описи, хранение описанного имущества и его реализация осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 33. Исковое заявление в суд об обращении  взыскания на имущество  

 

1. Исковое заявление об обращении взыскания на имущество страхователя подаётся местным органом Пенсионного фонда Туркменистана в суд в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Исковое заявление о взыскании пенсионных взносов за счёт имущества страхователя может быть подано в суд в течение шести месяцев после принятия постановления о наложении запрета на право страхователя распоряжаться имуществом.

3. К исковому заявлению о взыскании пенсионных взносов за счёт имущества страхователя прилагаются постановление местного органа Пенсионного фонда Туркменистана о наложении запрета на право страхователя распоряжаться имуществом, акт о проведении описи имущества, на которое обращается взыскание, и иные документы, требующиеся для рассмотрения искового заявления.

 

Статья 34. Пени

 

1. Пени налагаются на страхователя в случае нарушения им установленного срока уплаты пенсионных взносов.

 Пени налагаются на банк, если обязанность страхователя по уплате пенсионных взносов не исполнена своевременно по вине банка.

2. Пени не применяются в случаях несвоевременной уплаты пенсионных взносов при:

1) неправильном исчислении пенсионных взносов уполномоченным органом, участвующим в правоотношениях по пенсионному страхованию;

2) финансировании расходов на пенсионное страхование за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана;

3) участии физических лиц в пенсионном страховании на основании договора пенсионного страхования;

4) уплате арендаторами пенсионных взносов на себя.

3. Пени начисляются в размере 0,03 процента от не уплаченной в установленные сроки суммы пенсионного взноса за каждый календарный день просрочки, включая день уплаты.

При безналичной форме уплаты пенсионных взносов в просрочку не включается срок, установленный банкам для исполнения платёжного поручения страхователя или платежного требования местного органа Пенсионного фонда Туркменистана.

4. Пени за несвоевременную уплату дополнительно начисленной суммы пенсионных взносов исчисляются за весь период неуплаты пенсионных взносов, начиная со сроков, установленных настоящим Законом.

5. При представлении страхователем декларации по пенсионным взносам с изменениями и дополнениями или декларации, которая ранее им не была представлена, производится перерасчёт начисленной пени.

6. Местный орган Пенсионного фонда Туркменистана ежемесячно направляет страхователю уведомление о суммах пени, исчисленных за истёкший месяц в срок до 5 числа следующего месяца.

Пени уплачиваются страхователем в течение десяти дней с момента вручения ему  уведомления.

Уплата пени производится после уплаты пенсионных взносов.

7. Уточнение исчисленной суммы пенсионных взносов влечёт изменение ранее начисленной суммы пени.

 

ГЛАВА VII. СРЕДСТВА ПЕНСИОННОГО

СТРАХОВАНИЯ. УЧЁТ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ

 

Статья 35. Средства пенсионного страхования

 

1. Пенсионные взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное профессиональное пенсионное страхование уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда Туркменистана и являются средствами государства.

2. Средства бюджета Пенсионного фонда Туркменистана имеют целевое назначение и направляются на пенсионное, обеспечение застрахованных лиц при наступлении страхового случая, на формирование резервов Пенсионного фонда Туркменистана, иные цели, связанные с социальной защитой населения, и на финансирование расходов по управлению пенсионной системой в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Средства резервов Пенсионного фонда Туркменистана используются на обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы.

4. Средства бюджета Пенсионного фонда Туркменистана  хранятся на счетах, открытых в уполномоченном  банке Туркменистана.

 

Статья 36. Учёт пенсионных взносов

 

1. Учёт пенсионных взносов по условно-накопительной пенсионной системе и накопительной пенсионной системе ведётся на лицевых пенсионных счетах застрахованных лиц (персонифицированный учёт).

2. Персонифицированный учёт пенсионных взносов и пенсионного капитала застрахованных лиц ведётся местным органом Пенсионного фонда Туркменистана в порядке, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

3. Пенсионный фонд Туркменистана на основе данных его местных органов создаёт сводную электронную базу данных о пенсионных взносах и пенсионном капитале застрахованных лиц по Туркменистану.

 

Статья 37. Книжка пенсионного страхования

 

1. Застрахованным лицам по государственному пенсионному страхованию местными органами Пенсионного фонда Туркменистана бесплатно выдаётся книжка пенсионного страхования. Образец книжки пенсионного страхования утверждается Правлением Пенсионного фонда Туркменистана.

2. По обращению застрахованного лица местный орган Пенсионного фонда Туркменистана производит в его книжке пенсионного страхования запись о сумме пенсионного капитала по условно-накопительной пенсионной системе и накопительной пенсионной системе, а также выдаёт выписку из его лицевого пенсионного счёта за востребованный период.

3. Застрахованное лицо вправе потребовать у страховщика и страхователя произвести выверку сведений о суммах пенсионных взносов, уплаченных страхователем и занесённых на его лицевой пенсионный счёт страховщиком.

 

ГЛАВА VIII. ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ

 

Статья 38. Сфера применения настоящей главы

 

Правила настоящей главы применяются в отношении страхователей, указанных в пунктах 1-3 части первой статьи 6 настоящего Закона, и банков.

 

Статья 39. Применение финансовых санкций

 

1. Правонарушением в сфере пенсионного страхования является виновное противоправное действие субъекта пенсионного страхования, за которое предусмотрена ответственность, установленная настоящим Законом.

2. Правонарушение в сфере пенсионного страхования влечёт наложение Пенсионным фондом Туркменистана и его местными органами финансовых санкций, установленных статьями 40-43 настоящего Закона.

3. Наложенные финансовые санкции уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда Туркменистана  в течение пяти дней с момента вручения постановления.

Уплата наложенных финансовых санкций производится после уплаты пенсионных взносов.

4. Правонарушение, допущенное вследствие неправомерных действий (бездействия), письменных указаний, решений и разъяснений уполномоченных органов, участвующих в правоотношениях по пенсионному страхованию в пределах их полномочий, не влечёт за собой наложение финансовых санкций.

5. Финансовые санкции не применяются в случае неуплаты пенсионных взносов страхователем в результате неправильного исчисления размера пенсионных взносов уполномоченным органом, участвующим в правоотношениях по пенсионному страхованию.

6. Финансовые санкции не применяются к бюджетным учреждениям, а также к дайханским объединениям в части исчисления, уплаты пенсионных взносов и представления декларации за арендаторов.

7. Финансовые санкции могут быть наложены за нарушения законодательства Туркменистана в области пенсионного страхования, совершённые в период, составляющий не более пяти  лет, предшествующих году, в котором руководителем местного органа Пенсионного фонда Туркменистана выносится решение об их применении.

8. При обжаловании суммы пенсионных взносов, на которую решением местного органа Пенсионного фонда Туркменистана наложены финансовые санкции, обязанность по их уплате должна быть исполнена страхователем на неоспариваемую сумму финансовых санкций. Оспариваемая сумма финансовых санкций не уплачивается в течение периода рассмотрения жалобы в соответствующем органе Пенсионного фонда Туркменистана или суде, но не более шести месяцев со дня их наложения на сумму пенсионных взносов.

9. Уточнение суммы пенсионных взносов, подлежащих уплате, влечёт изменение финансовых санкций, наложенных ранее в отношении этой суммы.

 

Статья 40. Финансовые санкции за занижение суммы пенсионных взносов

 

1. Занижение суммы пенсионных взносов, подлежащих уплате, вследствие уменьшения базы для исчисления пенсионных взносов и других неправомерных действий, влечёт наложение на страхователя финансовых санкций в размере 40 процентов от заниженной суммы, не уплаченной в бюджет Пенсионного фонда Туркменистана.

2. Занижение суммы пенсионных взносов считается совершённым в день, установленный для представления декларации по пенсионным взносам.

3. В целях настоящей статьи занижением суммы пенсионных взносов считается также непредставление страхователем декларации по пенсионным взносам в срок более девяноста дней со дня срока её представления, установленного настоящим Законом.

 

Статья 41. Финансовые санкции за нарушение страхователем наложенного запрета на право распоряжаться имуществом

 

Нарушение страхователем запрета на право распоряжения имуществом, на которое обращено взыскание пенсионных взносов, влечёт наложение на страхователя финансовых санкций в размере 50 процентов от реальной рыночной стоимости такого имущества.

 

Статья 42. Финансовые санкции за невыполнение обязанности сообщить об открытии счёта в банке

 

Невыполнение банком обязанности сообщить об открытии счётов физических и юридических лиц (их обособленных подразделений), указанных в статье 6 настоящего Закона,  местному органу Пенсионного фонда Туркменистана влечёт наложение на банк финансовых санкций в размере 10 процентов от суммы всех денежных средств, поступивших на эти счета.

 

Статья  43. Финансовые санкции и выставление безакцептного платёжного требования за неисполнение банком решения местного органа Пенсионного фонда Туркменистана о приостановлении операций по счетам страхователя

 

1. Проведение банком расходных операций по счетам физических и юридических лиц (их обособленных подразделений), указанных в статье 6 настоящего Закона, в нарушение решения местного органа Пенсионного фонда Туркменистана о приостановлении операций по их счетам, выставление безакцептного платёжного требования влечёт наложение на банк финансовых санкций в размере 10 процентов от суммы всех денежных средств, списанных с этих счетов.

2. Указанные в части первой настоящей статьи расходные операции не относится к операциям, связанным с банковскими кредитами, выдаваемыми для выплаты заработной платы.

 

Статья 44. Изменение сроков уплаты финансовых санкций и пени

 

1. Изменением срока уплаты финансовых санкций и пени признаётся перенос установленного срока  их уплаты на более поздний срок.

2. Изменение срока уплаты финансовых санкций и пени осуществляется в форме отсрочки или рассрочки всей подлежащей уплате суммы финансовых санкций и пени либо их части соответственно с единовременной или поэтапной  уплатой суммы задолженности.

Решение об изменении срока уплаты финансовых санкций и пени принимается Пенсионным фондом Туркменистана в форме отсрочки или рассрочки на срок до одного года.

 

ГЛАВА IX. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ТУРКМЕНИСТАНА, ДЕЙСТВИЙ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ

 

Статья 45. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

 

1. Страхователь, застрахованное лицо вправе обжаловать решение Пенсионного фонда Туркменистана, его местных органов, а также действие их должностного лица и работника, совершённое в отношении него.

2. Жалоба на решение местного органа Пенсионного фонда Туркменистана и действия его должностных лиц подаётся страхователем или застрахованным лицом в вышестоящий орган или в суд.

3. Жалоба на действия работника местного органа Пенсионного фонда Туркменистана подается его руководителю.

4. Решение по жалобе может быть обжаловано в месячный срок со дня его получения в вышестоящий орган.

5. Oбжалование в суд решения органа Пенсионного фонда Туркменистана и действий его должностных лиц осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 46. Срок исковой давности

 

Срок исковой давности не распространяется на право требования уплаты пенсионных взносов.

 

Статья 47. Контроль за исполнением настоящего Закона

 

Контроль за исполнением настоящего Закона в пределах своих полномочий осуществляют уполномоченные государственные органы, а также Пенсионный фонд Туркменистана в соответствии с порядком, установленным Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

 

Статья 48. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 49. Переходные положения

 

Стаж работы (службы) застрахованных лиц до 1 января 2013 года засчитывается как страховой стаж по условно-накопительной пенсионной системе.

 

Статья 50. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

 

 

     Президент                                                            Гурбангулы

Туркменистана                                                     Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

31 марта 2012 года

№ 287-IV.