Ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 2, 33-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 10.01.2012 ý. № 264-IV, 03.05.2014 ý. № 85-V, 23.05.2015 ý. № 240-V, 20.03.2017 ý. № 535-V we 04.11.2017 ý. № 638-V Kanunlary esasynda girizilen

üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ygtyýarlyklaryny, onuň işiniň tertibini, beýleki döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, hojalygy dolandyrýan subýektler bilen özara gatnaşyklaryny kesgitleýär.

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary: welaýat, etrap, şäher häkimlikleridir. Häkimlik Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan döredilýär, häkimlik ýuridik şahsdyr, oňa häkim ýolbaşçylyk edýär.

 

2-nji madda. Ýerlerde ýerine ýetiriji häkimiýet

 

1. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda ýerlerde ýerine ýetiriji häkimiýeti: welaýatlarda – welaýat häkimleri, welaýat hukukly şäherlerde (mundan beýläk – welaýat) – şäher häkimleri, etraplarda – etrap häkimleri, etrap hukukly şäherlerde (mundan beýläk – şäher) şäher häkimleri amala aşyrýarlar.

2. Häkimler Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýärler.

 

3-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işiniň hukuk esaslary

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işiniň hukuk esaslary Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

 

II bap. Häkimi, häkimiň orunbasarlaryny wezipä

bellemek we wezipesinden boşatmak, olaryň hasabatlylygy

 

4-nji madda. Häkimi, häkimiň orunbasarlaryny wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak

 

Häkim, häkimiň orunbasarlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipesinden boşadylýar.

 

5-nji madda. Häkimleriň hasabatlylygy

 

1. Häkim Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berýär.

2. Etraplaryň we şäherleriň häkimleri degişli welaýatyň häkimine, şäherdäki etraplaryň häkimleri degişli şäheriň häkimine hem hasabat berýärler.

 

6-njy madda. Häkimi, häkimiň orunbasarlaryny wezipesinden  boşatmak üçin esaslar

 

Häkimi, häkimiň orunbasarlaryny wezipesinden boşatmak üçin şular esas bolup durýar:

1) öz wezipelerini talaba laýyk ýerine ýetirmezligi;

2) wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan işlere baş goşmagy;

3) ýarawsyzlygy zerarly özüniň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiliginiň bolmazlygy;

4) şahsy haýyşy;

5) başga işe geçmegi;

6) Türkmenistanyň raýatlygynyň ýatyrylmagy;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki esaslar.

 

III bap. Häkimiň we häkimiň orunbasarlarynyň

ygtyýarlyklary

 

7-nji madda. Häkimleriň umumy ygtyýarlyklary

 

Welaýatyň, etrabyň, şäheriň häkimi:

1) degişli çäkde durmuş-ykdysady we medeni ösüşiň milli maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleriň durmuşa geçirilmegini üpjün edýär;

2) eýeçiligiň görnüşine we haýsy pudaga degişlidigine garamazdan, hojalygy dolandyrýan subýektleriň ilatyň harytlara we hyzmatlara bolan islegini kanagatlandyrmak, degişli çägi ykdysady we durmuş taýdan toplumlaýyn ösdürmek, ýerli zähmet resurslaryny rejeli peýdalanmak we ilaty iş bilen üpjün etmek hem-de zähmeti goramak bilen baglanyşykly meseleler boýunça işini sazlaşdyrýar;

3) eýeçiligiň ähli görnüşindäki kärhanalar hem-de hojalygy dolandyrýan beýleki subýektler bilen olaryň harytlaryny (önümlerini) we hyzmatlaryny (işlerini) ýerli bazarlara çekmek üçin hojalyk şertnamalaryny baglaşmaga ýardam edýär, degişli çäkde öndürilýän harytlaryň we edilýän hyzmatlaryň (işleriň) hiline gözegçiligi amala aşyrýar;

4) degişli çäkde senagat, oba hojalyk desgalaryny, önümçilik hem-de durmuş infrastrukturanyň beýleki desgalaryny ýerleşdirmek, gurmak, durkuny täzelemek we ýöriteleşdirmek baradaky meselelere seretmäge ministrlikler, ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralary bilen bilelikde gatnaşýar;

5) degişli çäkde ýerden, ýerasty baýlyklardan, suwdan, tokaýlardan, atmosfera howasyndan, ösümlik hem-de haýwanat dünýäsinden, beýleki tebigy baýlyklardan oýlanyşykly peýdalanmak, olary goramak boýunça çäreler görýär we bu ugurda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde gözegçiligi amala aşyrýar;

6) degişli çäkde ýerleşýän, welaýatyň, etrabyň, şäheriň garamagynda duran obýektleri dolandyrýar;

7) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde garamagyndaky döwlet eýeçiligindäki obýektleri hususylaşdyrmak, oba hojalyk kärhanalaryny üýtgedip guramak baradaky maksatnamalaryň ýerine ýetirilmegini guraýar, orta we kiçi telekeçiligiň ösmegine ýardam edýär;

8) welaýatyň, etrabyň, şäheriň çägindäki döwlet eýeçiliginde bolan obýektleri başga eýeçilige bermegi, özgertmegi we aýrybaşgalamagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrýar;

9) degişli çäkde ilaty durmuş taýdan goramak, weteranlaryň, maýyplaryň, köp çagaly, pes üpjünçilikli maşgalalaryň ýaşaýyş we durmuş şertlerini, mekdebe çenli ýaşly çagalar we umumy bilim berýän edaralaryň, internatlaryň, garrylar öýleriniň, sagaldyş we şypahana-dynç alyş edaralarynyň maddy taýdan üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça çäreleriň durmuşa geçirilmegini üpjün edýär;

10) ministrlikler we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralary bilen bilelikde bilim, saglygy goraýyş, medeni we sport, durmuş üpjünçilik edaralaryny dolandyrmagy amala aşyrýar we olaryň maddy-tehniki binýadyny gowulandyrmak boýunça çäreler görýär; saglygy berkitmek hem-de keselleriň öňüni almak, ýaşaýşyň şertlerini gowulandyrmak we daşky gurşawy sagdynlaşdyrmak, ilatyň dynç alşyny guramak we syýahatçylygy ösdürmek baradaky maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine ýolbaşçylyk edýär; taryhy, medeni we tebigy ýadygärlikleri goramagy we olardan oýlanyşykly peýdalanmagy üpjün edýär;

11) degişli çäkde sanitariýa-epidemiologik, karantin we gigiýeniki çäreleriň geçirilmegini guraýar hem-de olara gözegçilik edýär; ekologik ýagdaý barada ilaty habarly edýär; tebigy betbagtçylyk, epidemiýa, epizootiýa we heläkçilik (awariýa) bolan ýagdaýynda olaryň ýetiren zyýanlaryny ýok etmek hem-de ilatyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görýär; kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň töwerekdäki gurşawa howp salýan we tebigatdan peýdalanmak baradaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagyna getirýän işini togtadýar;

12) ýaşaýyş jaý gaznasyny ulanmagyň Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen tertibiniň berjaý edilmegini, jemagat we ýol hojalygynyň obýektleriniň, söwda, jemgyýetçilik iýmiti hem-de durmuş hyzmaty kärhanalarynyň, elektrik, gaz, suw we beýleki ulgamlaryň hem-de desgalarynyň, aragatnaşyk we gatnaw serişdeleriniň durnukly işlemegini üpjün edýär, ilatyň tebigy gaz, suw we elektrik energiýasy bilen üpjün bolmagy üçin çäreler görýär;

13) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde harby çygyrdaky kanunçylygyň ýerine ýetirilmegini guraýar hem-de oňa gözegçilik edýär, degişli çäkde raýat goranyşyna ýolbaşçylyk edýär;

14) degişli çäkde raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak, jemgyýetçilik tertibini we kanunylygy berkitmek boýunça döwlet edaralarynyň, eýeçiligiň ähli görnüşindäki kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň bilelikdäki hereketini we ylalaşykly işini üpjün etmek üçin çäreler görýär;

15) hukuk tertibiniň bozulmalarynyň öňüni almagyň ýagdaýy, şol bozulmalara getirýän sebäpleri we şertleri ýok etmek boýunça çäreler barada degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny yzygiderli diňleýär. Hukuk goraýjy we beýleki edaralar bilen bilelikde hukuk düzgünleriniň bozulmalarynyň öňüni almagyň ýagdaýyny seljermek işini guraýar we degişli çäkde jenaýatçylygyň öňüni almak barada çäreler görýär;

16) polisiýanyň ýerli wekilleriniň ýaşulular we beýleki jemgyýetçilik birleşikleri bilen hyzmatdaşlyk etmegine ýardam berýär;

17) dolandyryş-çäk gurluşynyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen tertipde teklipler girizýär;

18) häkimligiň işini guraýar we oňa gözegçilik edýär, häkimligiň hünärmenlerini hem-de beýleki işgärlerini wezipä belleýär we wezipeden boşadýar, olaryň hünär taýýarlygyny, gaýtadan taýýarlanylmagyny we hünäriniň ýokarlandyrylmagyny guraýar;

19) häkim tarapyndan döredilýän toparlaryň işine gözegçiligi amala aşyrýar;

20) raýatlaryň ýüztutmalaryna, tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna garaýar, degişli çäkdäki kärhanalarda, edaralarda we guramalarda bu işi guraýar;

21) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen ygtyýarlyklarynyň çäginde beýleki meseleleri çözýär.

 

8-nji madda. Welaýat häkiminiň ygtyýarlyklary

 

Welaýatyň häkimi:

1) degişli etraplaryň, şäherleriň häkimleriniň öz wezipelerini we ygtyýarlyklaryny berjaý etmek boýunça alyp barýan işlerine ýolbaşçylyk we gözegçilik edýär, olaryň iş tejribelerini umumylaşdyrýar, iş usullaryny we görnüşlerini kämilleşdirmek üçin çäreler görýär.

2) degişli çägi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlaýar we olary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň garamagyna girizýär, olaryň ara alnyp maslahatlaşylmagyna gatnaşýar, olaryň ýerine ýetirilmegini guraýar;

3) welaýatyň býujetiniň taslamasyny we býujetiň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty taýýarlaýar we olary tassyklamak üçin welaýat halk maslahatynyň garamagyna girizýär;

4) degişli etraplary we şäherleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny we olaryň ýerine ýetirilişi hakynda hasabatlary tassyklaýar;

5) welaýatyň tabynlygyndaky kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň we hojalygy dolandyrýan beýleki subýektleriň ýolbaşçylaryny wezipä belleýär hem-de wezipesinden boşadýar;

6) welaýatyň çäginde ýaşaýyş üçin zerur bolan durmuş infrastruktura obýektleriniň: ulag kommunikasiýalaryň, elektrik, gaz, suw, arassalaýyş, aragatnaşyk we gaýry ulgamlaryň hem-de desgalaryň gurluşygyna buýrujy bolup çykyş edýär, gurluşygyny guraýar we gurluşyk işlerine gözegçilik edýär;

7) ýer gurluşyk we suw gorag işleriniň geçirilmegini, ýerden we suwdan rejeli peýdalanmak, ýerleri bölmek we eýeçilige bermek, eýelik etmek we peýdalanmak meseleleriniň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülmegini guraýar, sazlaşdyrýar we gözegçilik edýär, ýer-kadastr resminamalarynyň ýöredilmegini guraýar;

8) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ilatyň durmuş taýdan goragyny güýçlendirmek baradaky çäreleri amala aşyrýar, welaýatyň serişdeleriniň hasabyna weteranlara, maýyplara, garrylara, köp çagaly, pes üpjünçilikli maşgalalara we raýatlara Türkmenistanyň kanunçylygyndaky ýeňilliklere goşmaçalary bellemäge hukuklydyr, çagalaryň tomusky dynç alşyny guraýar;

9) orta okuw mekdeplerine, çagalar, saglygy goraýyş we medeniýet edaralaryna, söwda we ilata hyzmat edýän obýektlere, sport desgalaryna at dakmagy we olaryň adyny üýtgetmegi amala aşyrýar;

10) welaýatyň häkiminiň orunbasarlaryny, etraplaryň we şäherleriň häkimlerini we olaryň orunbasarlaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentine teklip berýär;

11) häkimligiň hünärmenleriniň hünär taýýarlygyny, olaryň gaýtadan taýýarlanylmagyny we hünäriniň ýokarlandyrylmagyny guraýar;

12) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde daýhan birleşigini döretmek, işini bes etmek, üýtgedip guramak, adyny üýtgetmek hakynda kararlary kabul edýär;

13) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen ygtyýarlyklaryň çäginde gaýry meseleleri çözýär.

 

9-njy madda. Etrabyň, şäheriň häkiminiň ygtyýarlyklary

 

Etrabyň, şäheriň häkimi:

1) etraby, şäheri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlaýar we olary welaýat häkiminiň tassyklamagyna hödürleýär, olaryň ýerine ýetirilmegini guraýar;";

2) etrabyň, şäheriň býujetiniň taslamasyny we býujetiň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty taýýarlaýar we olary tassyklamak üçin etrap, şäher halk maslahatynyň garamagyna girizýär;

3) etrabyň, şäheriň tabynlygyndaky kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň hem-de beýleki hojalygy dolandyrýan subýektleriň ýolbaşçylaryny wezipä belleýär we wezipeden boşadýar;

4) etrabyň, şäheriň ösüş maksatnamalary we ýyllyk meýilnamalary düzülende Geňeşleriň tekliplerini göz öňünde tutýar, Türkmenistanyň býujet kanunçylygyna laýyklykda ýerli býujetden etrapdaky şäherleriň, şäherçeleriň we geňeşlikleriň býujetine serişdeleri bölüp berýär, arçynlaryň işine ýardam berýär.

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýer böleklerini eýeçilige, kärendesine we peýdalanmaga bermek meselelerini çözýär, ýer gurluşygy, suw obýektlerini we suwaryş ulgamlaryny göwnejaý saklamak boýunça işleriň geçirilmegini, ýer-kadastr resminamalarynyň ýöredilmegini guraýar;

6) ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy we durmuş-önümçilik maksatly obýektleri gurmagyň tassyklanylan maksatnamalarynyň, taslamalarynyň durmuşa geçirilişine gözegçiligi üpjün edýär, etrap, şäher we şäherçe ähmiýetli taslamalaryň seljermesini guraýar; ýerli býujetiň serişdeleriniň ýa-da maksatlaýyn toplanan serişdeleriň hasabyna maliýeleşdirilýän durmuş infrastrukturasynyň obýektleriniň gurluşygyna we abatlanylyşyna buýrujy bolup çykyş edýär; degişli çäkde şähergurluşyk işini amala aşyrmak üçin bellenilen tertipde rugsat berýär; döwlet kabul ediş toparlarynyň düzümini tassyklaýar, ýaşaýyş jaý-jemagat maksatly we beýleki obýektleriň ulanylmaga kabul edilmegine gatnaşýar we şeýle obýektleriň ulanylmaga berilmeginiň namasyny tassyklaýar (ulanylmaga berilmegini gadagan edýär), olaryň hususy eýeçilige degişlileri boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde eýeçilik hukugy hakynda şahadatnamany berýär;

7) saglygy goraýyş, bilim, medeniýet we sport edaralarynyň we guramalarynyň, jemagat hojalygy, söwda, durmuş hyzmaty, jemgyýetçilik ulag kärhanalarynyň hem-de durmuş maksatly beýleki obýektleriň durnukly işlemegini guraýar we olaryň ulgamyny ösdürmek boýunça çäreler görýär;

8) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ilatyň durmuş taýdan goragyny güýçlendirmek baradaky çäreleri amala aşyrýar, etrabyň, şäheriň serişdeleriniň hasabyna weteranlara, maýyplara, garrylara, köp çagaly, pes üpjünçilikli maşgalalara we raýatlara Türkmenistanyň kanunçylygyndaky ýeňilliklere goşmaçalary bellemäge hukuklydyr, çagalaryň tomusky dynç alşyny guraýar, Türkmenistanyň raýat, nika we maşgala kanunçylygy esasynda dolandyrmagyna degişli edilen meseleleri çözýär;

9) etrabyň, şäheriň häkiminiň orunbasarlaryny wezipä bellemegiň we wezipesinden boşatmagyň meseleleri boýunça welaýatyň häkimine teklip berýär;

10) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen ygtyýarlyklaryň çäginde gaýry meseleleri çözýär.

 

10-njy madda. Häkimiň orunbasarlarynyň ygtyýarlyklary

 

Häkimiň orunbasarlary paýlanylan borçlaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirýärler we häkimiň tabşyrygy boýunça beýleki wezipeleri amala aşyrýarlar.

 

IV bap. Häkim tarapyndan kabul edilýän namalar

 

11-nji madda. Häkimiň kararlary we buýruklary

 

1. Häkim öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we kanunlarynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalaryna laýyklykda garamagyndaky ýerlerde ýerine ýetirilmegi hökmany bolan kararlary kabul edýär. Häkimiň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalaryna ters gelýän namalarynyň hukuk taýdan güýji ýokdur.

Häkimiň belli bir şahsa degişli we guramaçylyk-serenjam beriji häsiýetindäki kararlary, şeýle hem gündelik meseleler boýunça onuň kabul edýän buýruklary kadalaşdyryjy hukuk namalary däldir.

2. Häkimiň kadalaşdyryjy häsiýetli, şeýle hem raýatlaryň hukuklaryna we azatlyklaryna degip geçýän namalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylyp kabul edilýär. Ol namalar Türkmenistanyň Adalat ministrliginde bellige alnyp, ilatyň dykgatyna ýetirilen mahalyndan güýje girýär.

3. Häkimiň namalary raýatlaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunlary, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Ministrler Kabinetiniň namalary we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan kesgitlenen hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirip, şeýle hem raýatlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk borçlary belläp bilmez.

4. Häkimiň namalary olara gol çekilen pursadyndan ýa-da namada görkezilen möhletinden güýje girýär. Muňa kadalaşdyryjy häsiýetli, şeýle hem raýatlaryň hukuklaryna we azatlyklaryna degişli namalar girmeýär.

 

12-nji madda. Häkimleriň namalarynyň togtadylmagy ýa-da ýatyrylmagy

 

Häkimleriň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalaryna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna ters gelýän namalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda togtadylýar ýa-da ýatyrylýar.

 

V bap. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işini üpjün etmek

 

13-nji madda. Häkimlik

1. Häkimligiň gurluşy, wezipe sanawy, şeýle hem ony maliýeleşdirmegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

2. Häkimligiň jaýynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy gerilýär we Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň şekili ýerleşdirilýär.

 

14-nji madda. Häkimligiň wezipeleri

 

Häkimligiň wezipeleri şu aşakdakylardyr:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we kanunlarynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek;

2) çägi ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň berjaý edilişini üpjün etmek;

3) ýerli býujetiň taslamasyny düzmegi we ony degişli döwlet edaralarynyň garamagyna we tassyklamagyna bermegi hem-de býujetiň ýerine ýetirilişini üpjün etmek;

4) degişli çäkde döwlet we zähmet düzgün-nyzamynyň berjaý edilişini, döwlet hem-de jemgyýetçilik tertibiniň, raýatlaryň hukuklarynyň goralyşyny üpjün etmek, ilatyň durmuş ýagdaýyny gowulandyrmak hakynda yzygiderli alada etmek, olaryň isleglerini, pikirlerini hem tekliplerini öwrenmek we netije çykaryp, gelnen netijeler barada degişli edaralara maglumat bermek;

5) häkimiň kabul eden kararlaryny we çykaran buýruklaryny resmileşdirmek hem-de olary degişli edaralara ugratmak we bu resminamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek;

6) häkimiň döreden toparlarynyň işini guramaga ýardam etmek;

7) häkimligiň düzüm birlikleriniň işine gözegçiligi amala aşyrmak we olaryň işini utgaşdyrmak;

8) degişli çäkde saýlawlara we sala salşyklara taýýarlyk görmek we olary geçirmek boýunça zerur çäreleriň amala aşyrylmagyna ýardam etmek;

9) degişli çäkdäki halk maslahatynyň we Geňeşleriň işine ýardam etmek;

10) raýatlaryň ýüztutmalaryna we arzalaryna garamak boýunça işleri guramak;

11) ýüze çykýan gündelik we gaýragoýulmasyz meselelere garamak we çözmek;

12) häkimligiň emlägini dolandyrmak;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda häkimligiň berjaý etmegine degişli edilen beýleki meseleleri çözmek.

 

15-nji madda. Häkimligiň hünärmenleriniň hukuklary we borçlary

 

1. Häkimligiň hünärmenleri aşakdakylara hukuklydyr:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kanunlary bilen kepillendirilen hukuklardan we azatlyklardan peýdalanmaga;

2) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde meselelere garamaga we olar babatynda çözgütleri kabul etmäge gatnaşmaga, degişli edaralardan we wezipeli adamlardan olaryň berjaý edilmegini talap etmäge;

3) gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan maglumatlary bellenilen tertipde almaga;

4) gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek üçin bellenilen tertipde kärhanalara, edaralara, guramalara barmaga;

5) häkimligiň işiniň görnüşlerini we usullaryny kämilleşdirmek barada teklipleri bellenilen tertipde girizmäge;

6) hünärine, hünär endiklerine, ukybyna görä işde (gullukda) wezipesiniň ýokarlandyrylmagyna;

7) hünär taýýarlygyna we gaýtadan taýýarlygyna, hünärini ýokarlandyrmaga;

8) sagdyn we howpsuz zähmet şertlerine;

9) durmuş we hukuk goraglylygyna;

10) pensiýa we durmuş taýdan üpjünçilige;

11) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki hukuklardan peýdalanmaga.

2. Häkimligiň hünärmenleri aşakdakylara borçludyr:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, şu Kanuny we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalaryny berjaý etmäge;

2) jemgyýetde we döwletde durnuklylygyň we jebisligiň berjaý edilişine ýardam etmäge;

3) Türkmenistanyň, onuň raýatlarynyň we ýuridik şahslarynyň  hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini berjaý edip goralmagyny üpjün etmäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we möhletlerde raýatlaryň ýüztutmalaryna, tekliplerine, arzalaryna we şikaýatlaryna garamaga we olar babatynda zerur çäreleri geçirmäge;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen çäklerde öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrmaga;

6) döwlet we zähmet düzgün-nyzamyny, gulluk etikasynyň kadalaryny berjaý etmäge;

7) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ýolbaşçylaryň çykaran buýruklaryny we tabşyryklaryny, ýokarda durýan edaralaryň we wezipeli adamlaryň kararlaryny we görkezmelerini ýerine ýetirmäge;

8) öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek boýunça alyp barýan işleri barada degişli ýolbaşçysyna yzygiderli hasabat bermäge;

9) kanun tarapyndan goralýan döwlet we gaýry syry saklamaga, şeýle hem wezipe borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly özüne mälim bolan, raýatlaryň şahsy durmuşyna, namysyna we mertebesine degip geçýän maglumatlary jar etmezlige;

10) döwlet eýeçiligindäki emlägiň goralmagyny üpjün etmäge;

11) gulluk borçlaryny netijeli ýerine ýetirmek üçin hünär derejesini we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmaga;

12) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki borçlary berjaý etmäge.

 

VI bap. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralary, döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri we hojalygy dolandyrýan subýektler bilen özara gatnaşyklary

 

16-njy madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ministrlikler  we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralary bilen özara gatnaşyklary

 

1. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, döwlet dolandyryş, durmuş-medeni we hojalyk gurluşygy, hukuk tertibi we kanunylygy, düzgün-tertibi we guramaçylygy pugtalandyrmak meselelerinde ministrlikler we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralary bilen özara gatnaşykda hereket edýärler we olar bilen ylalaşykly işlemegi üpjün edýärler.

2. Ministrlikleriň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralarynyň welaýat derejesindäki kärhanalarynyň, edaralarynyň, guramalarynyň we hojalygy ýöredýän beýleki subýektleriniň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek hem-de wezipeden boşatmak işi welaýatyň häkimi bilen ylalaşylyp amala aşyrylýar.

Ministrlikleriň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralarynyň etrap we şäher derejesindäki kärhanalarynyň, edaralarynyň, guramalarynyň we hojalygy ýöredýän beýleki subýektleriniň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek hem-de wezipeden boşatmak işi degişli etrabyň, şäheriň häkimi bilen ylalaşylyp amala aşyrylýar.

3. Ministrlikler we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralary bilen welaýatyň häkiminiň arasynda dörän näsazlyklar Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan çözülýär.

 

17-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen özara gatnaşyklary

 

1. Ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli edaralarynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalary tarapyndan bellenilen öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen özara gatnaşyklaryny gurýar.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işine ýardam berýär. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklarynyň çygryna girýän meselelere häkimleriň gatyşmagyna ýol berilmeýär.

3. Häkim Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň, degişli halk maslahatynyň kararlarynyň, çägi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň, ýerli býujetiň ýerine ýetirilişi hakynda ýylda azyndan bir gezek ýerli halk maslahatynyň mejlisinde habar bilen çykyş edýär.

 

18-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar bilen özara  gatnaşyklary

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary öz ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar bilen özara gatnaşyklaryny ýola goýýar we Türkmenistanyň kanunçylygyna we olaryň tertipnamalaryna laýyklykda olaryň işlerine zerur bolan ýardamy berýär.

 

19-njy madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň kärhanalar, edaralar, guramalar we ýerli hojalygyň  ulgamyna girmeýän hojalygy dolandyrýan beýleki subýektler bilen özara gatnaşyklary

 

1. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň kärhanalar, edaralar, guramalar, şol dolandyryş-çäk birliginiň ýerli hojalygynyň ulgamyna girmeýän, eýeçiliginiň görnüşine we haýsy pudaga degişlidigine garamazdan hojalygy dolandyrýan beýleki subýektler bilen özara gatnaşyklary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenýär.

2. Kärhanalar, hojalygy dolandyrýan beýleki subýektler eýeçiliginiň görnüşine we haýsy pudaga degişlidigine garamazdan durmuş, ekologik taýdan we gaýry ýaramaz netijelere getirmegi mümkin bolan çäreleri geçirmegi degişli ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bilen ylalaşýarlar.

3. Kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň, hojalygy dolandyrýan beýleki subýektleriň eýeçiliginiň görnüşine we haýsy pudaga degişlidigine garamazdan, häkim öz ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça olaryň ýolbaşçylaryny diňläp, ýokarda durýan degişli edaralara teklipleri hödürläp biler.

 

VII bap. Jemleýji düzgünler

 

20-nji madda. Häkimiň işiniň hukuk taýdan kepillikleri

 

1. Döwlet häkime öz ygtyýarlyklaryny bökdençsiz we doly amala aşyryp bilmegi üçin şertleri kepillendirýär, häkimiň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini, janyny, abraýyny, mertebesini we şahsy eldegrilmesizligini goraýar.

2. Häkim Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bolmasa, jenaýat jogapkärçiligine çekilip, tussag edilip ýa-da başga bir ýol bilen azatlykdan mahrum edilip, kazyýet tertibinde bellenilýän dolandyryş temmi çärelerine sezewar edilip bilinmez.

3. Häkim barasynda jenaýat işi diňe Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan gozgalyp bilner.

4. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň sanksiýasy bolmasa, häkimiň gulluk jaýyny ýa-da ýaşaýyş jaýyny, gulluk ýa-da şahsy ulag serişdesini, oňa degişli goşlary barlamaga, şonuň ýaly-da onuň hut özüni barlamaga ýol berilmeýär.

 

21-nji madda. Häkimiň wezipesinde işlemegi bilen baglanyşykly çäklendirmeler

 

1. Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna laýyklykda, häkim şol bir wagtda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşiň agzasy bolup bilmez.

2. Häkim döredijilik, mugallymçylyk we ylmy-barlag işlerinden özge hak tölenilýän haýsydyr bir başga wezipäni eýeläp bilmez.

3. Häkim bilen ýakyn garyndaşlykda ýa-da gudalyk garyndaşlygynda bolan adamlaryň (ene-atanyň, är-aýalyň, doganlaryň, uýalaryň, ogullaryň, gyzlaryň, şeýle hem är-aýalyň ene-atasynyň, doganlarynyň, uýalarynyň we çagalarynyň) häkimlikde işlemegi gadagan edilýär.

 

22-nji madda. Häkimiň jogapkärçiligi

 

Häkim degişli çägiň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişi, ilatyň azyk we isleg bildirýän harytlary, suw, tebigy gaz, elektrik energiýasy we beýleki jemagat hyzmatlary bilen üpjün edilişi, saglygy goraýyş, bilim, durmuş üpjünçilik babatdaky işleriň, kanunylygyň we hukuk tertibiniň ýagdaýy, jemgyýetçilik ulagynyň işleýşi, şäherleriň, şäherçeleriň we obalaryň abadanlaşdyrylyşy üçin, şeýle hem özleriniň garamagyndaky çäkde hereket edýän beýleki ugurlarda işleriň barşy üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň öňünde şahsy jogapkärçilik çekýär.

 

23-nji madda. Şu Kanuny güýje girizmek

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şu Kanunyň güýje giren gününden başlap, şu aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) 1995-nji ýylyň 24-nji noýabrynda kabul edilen "Häkimler hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1995 ý., № 3, 36-njy madda);

2) 1996-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda kabul edilen "Häkimler hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 3, 58-nji madda);

3) 2002-nji ýylyň 28-nji martynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň II bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2002 ý., № 1, 7-nji madda);

4) 2007-nji ýylyň 3-nji iýulynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň I bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 3, 54-nji madda).

 

Türkmenistanyň     Gurbanguly

     Prezidenti Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 10-njy maýy.

№ 109-IV.

 

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О местных органах исполнительной власти

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 33)

 

 (С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 10.01.2012 г. № 264-IV, 03.05.2014 г. № 85-V, 23.05.2015 г. № 240-V,

20.03.2017 г. № 535-V и 04.11.2017 г. № 638-V)

 

Настоящий Закон определяет полномочия местных органов исполнительной власти, порядок его деятельности и взаимоотношения с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, хозяйствующими субъектами.

 

Глава I. Общие положения

 

Статья 1. Местный орган исполнительной власти

 

Хякимлики велаята, этрапа, города являются местными органами исполнительной власти. Хякимлик образуется Президентом Туркменистана, хякимлик является юридическим лицом, его возглавляет хяким.

 

Статья 2. Исполнительная власть на местах

 

1. В соответствии с Конституцией Туркменистана исполнительную власть на местах осуществляют: в велаятах – хякимы велаятов, в городах с правами велаята (далее – велаят) – хякимы городов, в этрапах – хякимы этрапов, в городах с правами этрапов (далее – город) – хякимы городов.

2. Хякимы обеспечивают исполнение Конституции Туркменистана, законов Туркменистана, актов Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана.

 

Статья 3. Правовая основа деятельности местного органа исполнительной власти

 

Правовая основа деятельности местного органа исполнительной власти определяется Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Глава II. Назначение на должность и освобождение от должности хякима, заместителей хякима, их подотчётность

 

Статья 4. Назначение на должность и освобождение от должности хякима, заместителей хякима

 

Хяким, заместители хякима назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана.

 

Статья 5. Подотчётность хякимов

 

1. Хяким подотчётен Президенту Туркменистана.

2. Хякимы городов и этрапов подотчётны соответствующему хякиму велаята, хякимы этрапов в городе – также соответствующему хякиму города.

 

Статья 6. Основания для освобождения хякима, заместителей хякима от должности

 

Основаниями для освобождения хякима, заместителей хякима от должности являются:

1) ненадлежащее исполнение им своих обязанностей;

2) совершение порочащих проступков, несовместимых с должностным положением;

3) отсутствие возможности исполнения им должностных обязанностей вследствие болезни;

4) личная просьба;

5) переход на другую работу;

6 прекращение гражданства Туркменистана;

7) иные основания, установленные законодательством Туркменистана.

 

Глава III. Полномочия хякима и заместителей хякима

 

Статья 7. Общие полномочия хякимов

 

Хяким велаята, этрапа, города:

1) обеспечивает реализацию задач, вытекающих из национальных программ социально-экономического и культурного развития, на соответствующей территории;

2) осуществляет координацию деятельности хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, по вопросам, связанным с удовлетворением потребностей населения в товарах и услугах, комплексным экономическим и социальным развитием подведомственной территории, рациональным использованием местных трудовых ресурсов и обеспечением занятости населения и охраной труда;

3) содействует заключению хозяйственных договоров между предприятиями и другими хозяйствующими субъектами всех форм собственности для привлечения их товаров (продукции) и услуг (работ) на местный рынок, осуществляет контроль за качеством производимых на соответствующей территории товаров и оказываемых услуг (работ);

4) совместно с министерствами, другими центральными органами исполнительной власти принимает участие в рассмотрении вопросов, связанных с размещением, строительством, реконструкцией и специализацией промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов производственной и социальной инфраструктуры на соответствующей территории;

5) принимает меры по рациональному использованию, охране земель, недр, вод, лесов, атмосферного воздуха, растительного и животного мира, других природных ресурсов на соответствующей территории и осуществляет контроль в данной сфере в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

6) управляет объектами, расположенными на подведомственной территории, находящимися в ведении соответственно велаята, этрапа, города;

7) организует в пределах своей компетенции выполнение программ приватизации объектов государственной собственности, реорганизации сельскохозяйственных предприятий, оказывает содействие развитию среднего и малого предпринимательства;

8) осуществляет в порядке, установленном законодательством Туркменистана, передачу, преобразование и отчуждение объектов государственной собственности на территории велаята, этрапа, города;

9) обеспечивает реализацию мер по социальной защите населения, улучшению жилищных и бытовых условий жизни ветеранов, инвалидов, многодетных, малообеспеченных семей, материального обеспечения детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, интернатов, домов престарелых, оздоровительных и санаторно-курортных учреждений на соответствующей территории;

10) совместно с министерствами и другими центральными органами исполнительной власти осуществляет управление учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта, социального обеспечения и принимает меры по улучшению их материально-технической базы; руководит реализацией  программ укрепления здоровья и профилактики заболеваний, улучшения среды обитания и оздоровления окружающей среды, организации отдыха населения и развития туризма; обеспечивает охрану и рациональное использование памятников истории, культуры и природы;

11) организует и контролирует проведение на соответствующей территории санитарно-эпидемиологических, карантинных и гигиенических мероприятий; информирует население об экологической обстановке; в случаях стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий и аварий принимает необходимые меры по ликвидации их последствий и обеспечению безопасности населения; приостанавливает деятельность предприятий, учреждений, организаций, представляющую угрозу для окружающей среды и приводящую к нарушению законодательства Туркменистана о природопользовании;

12) обеспечивает соблюдение установленного законодательством Туркменистана порядка эксплуатации жилищного фонда, устойчивое функционирование объектов коммунального и дорожного хозяйства, предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, электрических, газовых, водных и других сетей и сооружений, средств связи и транспорта, принимает меры по обеспечению населения природным газом, водой и электроэнергией;

13) организует и контролирует в пределах своей компетенции исполнение законодательства в военной сфере, руководит гражданской обороной на соответствующей территории;

14) принимает меры по обеспечению взаимодействия и согласованной работы государственных органов, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности в деле охраны прав и законных интересов граждан, укрепления общественного порядка и законности на соответствующей территории;

15) регулярно заслушивает отчёты соответствующих руководителей о состоянии профилактики правонарушений, мерах по устранению причин и условий, способствующих их совершению. Организует совместно с правоохранительными и другими органами работу по анализу состояния и профилактики правонарушений и принимает меры по предупреждению преступности на соответствующей территории;

16) содействует сотрудничеству местных представителей полиции с советами старейшин и другими общественными объединениями;

17) вносит в порядке, установленном законодательством Туркменистана, предложения по вопросам административно-территориального устройства;

18) организует и контролирует деятельность хякимлика, назначает на должность и освобождает от должности специалистов и других работников хякимлика, организует их профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;

19) осуществляет контроль за деятельностью комиссий, образуемых хякимом;

20) рассматривает обращения, предложения, заявления и жалобы граждан, организует эту работу на предприятиях, в учреждениях и организациях на соответствующей территории;

21) решает другие вопросы в пределах компетенции, установленной законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Полномочия хякима велаята

 

Хяким велаята:

1) руководит и контролирует деятельность хякимов соответствующих этрапов, городов по выполнению возложенных на них задач и осуществлению ими своих функций, обобщает опыт работы, принимает меры по совершенствованию стиля и методов их деятельности;

2) разрабатывает и вносит на рассмотрение Кабинета Министров Туркменистана проекты программ социально-экономического развития соответствующей территории, принимает участие в их обсуждении, организует их исполнение;

3) разрабатывает и вносит на утверждение велаятского халк маслахаты проект бюджета велаята и отчёт об исполнении бюджета;

4) утверждает программы социально-экономического развития соответствующих этрапов и городов и отчёты об их исполнении;

5) назначает на должность и освобождает от должности руководителей предприятий, учреждений, организаций и других хозяйствующих субъектов, находящихся в ведении велаята;

6) на территории велаята выступает заказчиком, организует строительство и контролирует работу необходимых для обеспечения жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры - транспортных коммуникаций, электрических, газовых, водных, очистных, обеспечивающих связь и иных сетей и сооружений;

7) организует, регулирует и контролирует проведение землеустроительных и водоохранных работ, решение в установленном законодательством Туркменистана порядке вопросов земле- и водопользования, отвода и предоставления земель в собственность, владение и пользование, организует ведение земельно-кадастровой документации;

8) в пределах своей компетенции осуществляет меры по усилению социальной защиты населения, за счёт средств велаята вправе устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством Туркменистана льготы ветеранам, инвалидам, престарелым, многодетным, малообеспеченным семьям и гражданам, организует летний отдых детей;

9) осуществляет присвоение наименований средним учебным заведениям, детским учреждениям, учреждениям здравоохранения и культуры, объектам торговли и обслуживания населения, спортивным сооружениям и их переименование;

10) вносит представление Президенту Туркменистана о назначении на должность и освобождении от должности заместителей хякима велаята, хякимов этрапов, городов и их заместителей;

11) организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов хякимлика;

12) принимает в порядке, установленном законодательством Туркменистана, постановления о создании, прекращении деятельности, реорганизации, переименовании дайханского объединения;

13) решает иные вопросы в пределах компетенции, установленной законодательством Туркменистана.

 

Статья 9. Полномочия хякима этрапа, города

 

Хяким этрапа, города:

1) разрабатывает и вносит на утверждение хякима велаята проекты программ социально-экономического развития этрапа, города, организует их исполнение;

2) разрабатывает и вносит на утверждение этрапского, городского халк маслахаты проект бюджета этрапа, города и отчёт об исполнении бюджета;

3) назначает на должность и освобождает от должности руководителей предприятий, учреждений, организаций и других хозяйствующих субъектов, находящихся в ведении этрапа, города;

4) при составлении программы развития и годовых планов этрапа, города учитывает предложения Генгешей, в соответствии с бюджетным законодательством Туркменистана распределяет ассигнования из местного бюджета в бюджеты городов в этрапах, посёлков и генгешликов, оказывает содействие в деятельности арчынов;

5) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, решает вопросы предоставления земельных участков в собственность, аренду и пользование, организует проведение работ по землеустройству, надлежащему содержанию водных объектов и оросительных систем, ведение земельно-кадастровой документации;

6) обеспечивает осуществление контроля за реализацией утверждённых программ, проектов строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-производственного назначения, организует экспертизу проектов городского, этрапского и поселкового значения; выступает заказчиком по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, финансируемых за счёт местного бюджета или привлекаемых целевых средств; выдаёт в установленном порядке разрешение  на осуществление на соответствующей территории градостроительной деятельности; утверждает состав государственных приёмочных комиссий, принимает участие в приёме в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального назначения и других объектов, утверждает акты о приёме в эксплуатацию (запрещает ввод в эксплуатацию) таких объектов в порядке, установленном законодательством Туркменистана, выдаёт удостоверение на право собственности на такие объекты, находящиеся в частной собственности;

7) организует стабильную работу и принимает меры по развитию сети учреждений и организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта, предприятий коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания, общественного транспорта и других объектов социального назначения;

8) в пределах своей компетенции осуществляет меры по усилению социальной защиты населения, за счёт средств этрапа, города вправе устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством Туркменистана льготы ветеранам, инвалидам, престарелым, многодетным, малообеспеченным семьям и гражданам, организует летний отдых детей, решает вопросы, отнесённые к его ведению гражданским, семейно-брачным законодательством Туркменистана;

9) вносит предложения хякиму велаята по вопросам назначения на должность и освобождения от должности заместителей хякима этрапа, города;

10) решает иные вопросы в пределах компетенции, установленной законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Полномочия заместителей хякима

 

Заместители хякима выполняют свои полномочия в соответствии с распределением обязанностей и по поручению хякима осуществляют иные функции.

 

Глава IV. Акты, принимаемые хякимом

 

Статья 11. Постановления и распоряжения хякима

 

1. Хяким в пределах своих полномочий в соответствии с Конституцией и законами Туркменистана, актами Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана принимает постановления, обязательные для исполнения на подведомственной территории. Акты хякима, противоречащие Конституции и законам Туркменистана, актам Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, не имеют юридической силы.

Постановления хякима индивидуального и организационно-распорядительного характера, а также принимаемые им распоряжения по текущим вопросам не являются нормативными правовыми актами.

2. Акты хякимов нормативного характера, а также акты, затрагивающие права и свободы граждан, принимаются по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана. Эти акты вступают в силу с момента регистрации в Министерстве адалат Туркменистана и доведения до всеобщего сведения.

3. Акты хякима не могут ограничивать права и свободы граждан, определённые Конституцией и законами Туркменистана, актами Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана и другими нормативными правовыми актами Туркменистана, а также устанавливать для граждан обязанности, не предусмотренные законодательством Туркменистана.

4. Акты хякима вступают в силу с момента их подписания либо в срок, указанный в акте. Это не относится к актам нормативного характера, а также к актам, затрагивающим права и свободы граждан.

 

Статья 12. Приостановление и отмена актов хякимов

 

Акты хякимов, противоречащие Конституции и законам Туркменистана, актам Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана и другим нормативным правовым актам Туркменистана, приостанавливаются или отменяются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава V. Обеспечение деятельности местного органа

исполнительной власти

 

Статья 13. Хякимлик

 

1. Структура хякимлика, штатная численность, а также порядок его финансирования устанавливаются Президентом Туркменистана.

2. На здании хякимлика поднимается Государственный флаг Туркменистана и помещается изображение Государственного герба Туркменистана.

 

Статья 14. Задачи хякимлика

 

Задачами хякимлика являются:

1) обеспечение выполнения Конституции и законов Туркменистана, актов Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана;

2) обеспечение выполнения программ экономического, социального и культурного развития территории;

3) составление проекта местного бюджета и представление его на рассмотрение и утверждение соответствующим государственным органам и обеспечение его исполнения;

4) обеспечение на соответствующей территории государственной и трудовой дисциплины, государственного и общественного порядка, охраны прав граждан, постоянная забота о благополучии населения, изучение его просьб, мнений и предложений, информирование соответствующих инстанций о сделанных выводах;

5) оформление постановлений и изданных распоряжений, принятых хякимом, направление их в соответствующие учреждения и осуществление контроля за их исполнением;

6) содействие организации деятельности комиссий, созданных хякимом;

7) осуществление контроля за деятельностью подразделений хякимлика и координация их работы;

8) оказание содействия в подготовке и проведении на соответствующей территории выборов и референдумов;

9) оказание содействия в деятельности халк маслахаты и Генгешей, находящихся на соответствующей территории;

10) организация работы по рассмотрению обращений и заявлений граждан;

11) рассмотрение и решение повседневных и неотложных вопросов;

12) управление имуществом хякимлика;

13) решение других вопросов, отнесённых законодательством Туркменистана к ведению хякимлика.

 

Статья 15. Права и обязанности специалистов хякимлика

 

1. Специалисты хякимлика имеют право:

1) пользоваться правами и свободами, гарантированными Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и другими законами Туркменистана;

2) в пределах своих полномочий участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, требовать от соответствующих учреждений и должностных лиц их выполнения;

3) получать в установленном порядке информацию, необходимую для выполнения служебных обязанностей;

4) для выполнения служебных обязанностей в установленном порядке посещать предприятия, учреждения, организации;

5) в установленном порядке вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы хякимлика;

6) на повышение в должности по работе (службе) в соответствии со специальностью, профессиональной квалификацией и навыками;

7) на профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;

8) на здоровые и безопасные условия труда;

9) на социальную и правовую защиту;

10) на пенсионное и социальное обеспечение;

11) пользоваться другими правами, предоставленными законодательством Туркменистана.

2. Специалисты хякимлика обязаны:

1) соблюдать Конституцию Туркменистана, настоящий Закон и иные законодательные акты Туркменистана;

2) содействовать стабильности и сплоченности в обществе и государстве;

3) обеспечивать защиту и соблюдение прав, свобод и законных интересов Туркменистана, его граждан и юридических лиц;

4) рассматривать обращения, предложения, заявления и жалобы граждан в порядке и сроки, установленные законодательством Туркменистана, и принимать по ним необходимые меры;

5) осуществлять свои полномочия в пределах, установленных законодательством Туркменистана;

6) соблюдать государственную и трудовую дисциплину, правила служебной этики;

7) в пределах своих полномочий выполнять распоряжения и задания руководителей, решения и указания вышестоящих учреждений и должностных лиц;

8) систематически отчитываться перед непосредственным руководителем о проводимой работе по выполнению своих служебных обязанностей;

9) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан;

10) обеспечивать охрану государственного имущества;

11) в целях эффективного исполнения служебных обязанностей повышать профессиональный уровень и деловую квалификацию;

12) исполнять другие обязанности, установленные законодательством Туркменистана.

 

Глава VI. Взаимоотношения местного органа исполнительной власти с центральными органами исполнительной власти, местными представительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями и хозяйствующими субъектами

 

Статья 16. Взаимоотношения местного органа исполнительной власти с министерствами и другими центральными органами исполнительной власти

 

1. В решении вопросов государственного управления, социально-культурного и хозяйственного строительства, укрепления правопорядка и законности, дисциплины и организованности местного органа исполнительной власти взаимодействует и обеспечивает согласованную работу с министерствами и другими центральными органами исполнительной власти.

2. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей предприятий, учреждений, организаций и других хозяйствующих субъектов велаятского уровня, находящихся в ведении министерств и других центральных органов исполнительной власти, производится по согласованию с хякимом велаята.

Назначение на должность и освобождение от должности руководителей предприятий, учреждений, организаций и других хозяйствующих субъектов этрапского, городского уровня, находящихся в ведении министерств и других центральных органов государственного управления, производится по согласованию с хякимом этрапа, города.

3. Разногласия, возникающие между министерствами и другими центральными органами государственного управления и хякимами велаятов, разрешаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 17. Взаимоотношения местного органа исполнительной власти с местными представительными органами государственной власти и органами местного самоуправления

 

1. Местный орган исполнительной власти в пределах своих полномочий, установленных Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и иными законодательными актами Туркменистана, взаимодействует с местными представительными органами государственной власти и органами местного самоуправления.

2. Местный орган исполнительной власти содействует деятельности местных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Вмешательство хякимов в вопросы, входящие в сферу полномочий местных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, не допускается.

3. Хяким не менее чем один раз в год выступает на заседании халк маслахаты с информацией об исполнении законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, постановлений соответствующего халк маслахаты, программ экономического, социального и культурного развития территории, местного бюджета.

 

Статья 18. Взаимоотношения местного органа исполнительной власти с общественными объединениями и религиозными организациями

 

Местный орган исполнительной власти по вопросам, входящим в её компетенцию, устанавливает отношения с общественными объединениями и религиозными организациями и в соответствии с законодательством Туркменистана и их уставами оказывает необходимое содействие в их деятельности.

 

Статья 19. Взаимоотношения местного органа исполнительной власти с предприятиями, учреждениями, организациями и другими хозяйствующими субъектами, не входящими в систему местного хозяйства

 

1. Взаимоотношения местного органа исполнительной власти с предприятиями, учреждениями, организациями и другими хозяйствующими субъектами, не входящими в систему местного хозяйства данной административно-территориальной единицы, независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, определяются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Предприятия, другие хозяйствующие субъекты, независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, согласовывают с соответствующим местным органом исполнительной власть проведение мероприятий, которые могут вызвать отрицательные социальные, экологические и иные негативные последствия.

3. По вопросам, входящим в его компетенцию, хяким может заслушивать руководителей предприятий, учреждений, организаций, других субъектов хозяйственной деятельности, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, вносить предложения в соответствующие вышестоящие органы.

 

Глава VII. Заключительные положения

 

Статья 20. Правовые гарантии деятельности хякима

 

1. Государство гарантирует хякиму условия для беспрепятственного и надлежащего осуществления его полномочий, защищает права и законные интересы, жизнь, честь, достоинство и личную неприкосновенность хякима.

2. Хяким не может быть привлечён к уголовной ответственности, арестован или иным образом лишён свободы, подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия Президента Туркменистана.

3. Уголовное дело в отношении хякима может быть возбуждено только Генеральным прокурором Туркменистана.

4. Не допускаются досмотр служебного или жилого помещения, служебного или личного транспортного средства хякима, принадлежащих ему вещей, а также личный досмотр без санкции Генерального прокурора Туркменистана.

 

Статья 21. Ограничения, связанные с работой в должности хякима

 

1. В соответствии с Конституцией и законами Туркменистана хяким не может быть одновременно депутатом Меджлиса Туркменистана, членом велаятского, этрапского, городского халк маслахаты, членом Генгеша.

2. Хяким не может заниматься какой-либо иной оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, преподавательской и научно-исследовательской работы.

3. Запрещается совместная работа хякима с лицами, состоящими в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сёстры, сыновья, дочери, а также родители, братья, сёстры и дети супругов).

 

Статья 22. Ответственность хякима

 

Хяким несет персональную ответственность перед Президентом Туркменистана за социально-экономическое развитие соответствующей территории, обеспечение населения продовольствием и потребительскими товарами, водой, природным газом, электроэнергией и другими коммунальными услугами, состояние дел в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, законности и правопорядка, работы общественного транспорта, благоустройство городов, посёлков и сёл, а также за положение дел в других сферах на подведомственной ему территории.

 

Статья 23. Введение в действие настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана «О хякимах», принятый 24 ноября 1995 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1995 г., № 3, ст. 36);

2) Закон Туркменистана «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О хякимах», принятый 27 сентября 1996 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 3, ст. 58);

3) часть вторую Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого 28 марта 2002 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2002 г., № 1, ст. 7);

4) часть первую Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого 3 июля 2007 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 3, ст. 54).

 

 

     Президент                                                   Гурбангулы

Туркменистана                                           Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

10 мая 2010 года

№ 109-IV.