Aragatnaşyk hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Aragatnaşyk hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2010 ý., № 1, 17-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 03.04. 2014 ý. № 82-V, 20.03.2017 ý. № 529-V, 26.08.2017 ý. № 603-V, 09.06.2018 ý. № 50-VI we 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanunlary esasynda girizilen

üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygy babatdaky işiň hukuk esaslaryny belleýär, ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň bu işi düzgünleşdirmek boýunça ygtyýarlylygyny, şeýle hem görkezilen işe gatnaşýan ýa-da aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanýan ýuridik we fiziki şahslaryň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Aragatnaşygyň wezipesi

 

1. Türkmenistanda aragatnaşyk önümçilik we sosial infrastrukturanyň aýrylmaz bölegi bolup durýar we peýdalanyjylaryň telekommunikasiýa we poçta aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegi arkaly habarlary dolandyrmak, ýaýratmak, alyşmak wezipelerini we başga işlerini amala aşyrmaklary üçin niýetlenendir.

2. Telekommunikasiýa aragatnaşygy öz görnüşine (telefon, telegraf, radio, telewizion, elektron, Internet, hemra we aragatnaşygyň başga görnüşleri) ýa-da häsiýetine laýyklykda tapawutlanýan geçiriji, radio,- optiki we başga elektromagnit ulgamlarynyň toplumy bolup durýar.

3. Elektron-hasaplaýyş (kompýuter) tehnikasynyň serişdeleri bilen bitewülikde telekommunikasiýa aragatnaşygy habaryň ýygnalmagyny, işlenilmegini, saklanylmagyny, toplanylmagyny we ýaýradylmagyny üpjün edýär.

4. Poçta aragatnaşygy poçta ugratmalarynyň, pul serişdeleriniň, şol sanda belli bir maksada niýetlenen beýleki tölegleriň kabul edilmegini, saklanylmagyny, işlenilmegini, daşalmagyny we eltilmegini (gowşurylmagyny) hem-de beýleki goşmaça hyzmatlaryň edilmegini üpjün edýär.

 

2-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary

 

Şu Kanunyň maksatlary:

1) Türkmenistanyň tutuş çäginde aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin şertleri döretmek;

2) geljegi bolan tehnologiýalaryň we standartlaryň pudaga ornaşdyrylmagyna ýardam etmek;

3) aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň we aragatnaşyk babatda iş alyp barýan ýuridik we fiziki şahslaryň bähbitlerini goramak;

4) aragatnaşyk hyzmatlarynyň bazarynda önjeýli we päk ýürekli bäsleşigi üpjün etmek üçin şertleri döretmek;

5) Türkmenistanda aragatnaşyk infrastrukturasyny ösdürmek we onuň halkara aragatnaşyk ulgamlary bilen özara birleşmegini üpjün etmek üçin şertleri döretmek;

6) Türkmenistanda radioýygylyk resursynyň we belgileýiş resursynyň merkezleşdirilip dolandyrylmagyny üpjün etmek;

7) döwlet dolandyrylyşynyň, ýurduň goranmagynyň, döwletiň howpsuzlygynyň we hukuk tertibiniň hajatlarynyň üpjün edilmegi üçin aragatnaşyga bolan zerurlyklaryň kanagatlandyrylmagy üçin şertleri döretmek.

 

3-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) abonent – aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin abonent belgisi ýa-da laýyklygynyň anyklanmagynyň özboluşly kody bölünip berlen mahalynda şeýle hyzmatlaryň edilmegi hakynda aragatnaşyk operatory tarapyndan şertnama baglaşylan aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjy;

2) ýokary ýygylykly enjamlar – senagat, ylmy, lukmançylyk, durmuş we beýleki maksatlar bilen radioýygylyk energiýasyny öndürmek we peýdalanmak üçin niýetlenen enjam ýa-da abzallar;

3) aragatnaşyk liniýalary – geçiriş liniýalary, fiziki zynjyrlar we aragatnaşygyň liniýa-kabel desgalary;

4) belgileýiş – aragatnaşyk ulgamynyň we (ýa-da) onuň uzel ýa-da ahyrky bölekleriniň birbelgili kesgitlenmegi (laýyklygynyň anyklanmagy) üçin niýetlenen sanly, harply, alamatly aňladylmasy ýa-da şeýle aňladylmalaryň utgaşmalary, şol sanda kodlary;

5) ahyrky enjam (peýdalanyjylar enjamy) – abonent liniýalaryna birikdirilen we abonentleriň peýdalanmagynda durýan ýa-da şeýle maksatlar üçin niýetlenen aragatnaşyk liniýalary boýunça elektroaragatnaşyk signallaryny ibermek we (ýa-da) kabul etmek üçin tehniki serişdeler;

6) aragatnaşyk operatory – degişli ygtyýarnamanyň esasynda telekommunikasiýa ýa-da poçta aragatnaşyk hyzmatlaryny edýän ýuridik ýa-da fiziki şahs;

7) aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjy – telekommunikasiýa we (ýa-da) poçta aragatnaşyk hyzmatlaryny buýurýan we (ýa-da) peýdalanýan şahs;

8) radioelektron serişdeler – geçiriji we (ýa-da) kabul ediji enjamlaryň birinden ýa-da birnäçesinden, ýa-da şeýle enjamlaryň utgaşmasyndan durýan we kömekçi enjamy öz içine alýan radiotolkunlary ibermek we (ýa-da) kabul etmek üçin niýetlenen tehniki serişdeler;

9) belgileýiş resursy – belgileýşiň görnüşleriniň aragatnaşyk ulgamlarynda peýdalanylyp bilinýän jemi ýa-da bir bölegi;

10) aragatnaşyk ulgamy – aragatnaşyk serişdelerini we liniýalaryny öz içine alýan hem-de telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygy üçin niýetlenen tehnologik ulgam;

11) radioýygylyk – elektromagnit yrgyldylarynyň radioýygylyk spektriniň ýeke-täk düzümini aňlatmak üçin bellenilýän ýygylygy;

12) radioýygylyk spektri – radioýygylyklaryň Halkara elektrik aragatnaşygynyň birleşmesi tarapyndan bellenilen çäklerdäki radioelektron serişdeleriniň ýa-da ýokary ýygylykly enjamlaryň işlemegi üçin peýdalanylyp bilinjek jemi;

13) aragatnaşyk desgalary – inženerçilik infrastrukturasynyň obýektleri, şol sanda aragatnaşyk serişdelerini we telekommunikasiýa aragatnaşyk kabellerini ýerleşdirmek üçin döredilen ýa-da şonuň üçin ulanmaga niýetlenen jaýlar, gurulmalar;

14) aragatnaşyk serişdeleri – telekommunikasiýa aragatnaşygynyň habarlaryny ýa-da poçta ugratmalaryny döretmek, kabul etmek, işlemek, saklamak, gowşurmak, eltmek üçin peýdalanylýan tehniki we programma serişdeleri, şeýle hem aragatnaşyk hyzmatlary edilende ýa-da aragatnaşyk ulgamlarynyň işlemegi üpjün edilende peýdalanylýan beýleki tehniki we programma serişdeleri;

15) aragatnaşyk hyzmaty – telekommunikasiýa aragatnaşygynyň habarlaryny ýa-da poçta ugratmalaryny kabul etmek, işlemek, saklamak, gowşurmak, eltmek boýunça iş;

16) elektrik aragatnaşygy – islendik şöhle saçmalar, belgileriň, signallaryň, sesli habaryň, ýazmaça tekstiň, şekilleriň, sesleriň ýa-da islendik häsiýetdäki habarlaryň radioulgam, simli, optiki we başga elektromagnit ulgamlary boýunça berilmegi ýa-da kabul edilmegi;

17) telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamy – telefon, telegraf, faksimil habarlary we resminamalaýyn habarlaryň beýleki görnüşlerini bermegiň bir ýa-da birnäçe görnüşlerini, telewideniýe we radio önümleriň toplumynyň ýaýlyma berilmegini üpjün edýän telekommunikasiýa aragatnaşyk serişdeleriniň jemi;

18) hökümet aragatnaşygy – habaryň Türkmenistanyň Hökümetiniň hajatlary üçin kabul edilmegini, işlenilmegini we berilmegini üpjün edýän  telekommunikasiýa ulgamlary we serişdeleri;

19) feldýegerlik aragatnaşygy – hökümet çapar aragatnaşygynyň döwlet edaralarynyň ýazmaça hat-habarlarynyň kabul edilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny we eltilmegini üpjün edýän görnüşi;

20) çapar aragatnaşygy – ugratmalaryň gös-göni iberijiden we gös-göni adresata elin gowşurmak bilen kabul edilmegi, işlenilmegi, saklanylmagy, daşalmagy we eltilmegi;

21) ulgamara birikdirmeler – peýdalanyjylaryň arasynda habaryň berilmegini we kabul edilmegini üpjün edýän telekommunikasiýa aragatnaşygynyň dürli operatorlarynyň telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň arasyndaky tehnologik özara hereketi;

22) Internet-hyzmatlary – maglumatlaryň Internet kanallary boýunça berilmegi ýa-da kabul edilmegi arkaly amala aşyrylýan hyzmatlar;

23) telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň habar howpsuzlygy – telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň habaryň ýok edilmekden, üýtgedilmekden, gabalmakdan, onuň rugsatsyz alynmagyndan ýa-da onuň ugrunyň bellenilen tertibiniň bozulmagyndan goralmagyny üpjün etmek başarnygy;

24) habar – berliş görnüşine garamazdan, şahslar, närseler (zatlar), faktlar, wakalar, hadysalar we prosesler hakynda maglumatlar;

25) teleulgam – radio we telewideniýe önümleriniň toplumynyň ýaýradylmagy, şeýle hem beýleki telekommunikasiýa we multimedia hyzmatlarynyň edilmegi üçin niýetlenen hem-de başga telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlary bilen özara birleşip bilýän telekommunikasiýa ulgamy;

26) poçta ugratmasy – hatlar, poçta kartoçkalary, banderollar, bukjalar, ýollamalar (posylkalar), poçta konteýnerleri, degişli gapdaky neşir önümleri, sekogrammalar, aerogrammalar;

27) ýörite aragatnaşyk – çapar aragatnaşygynyň poçta aragatnaşygynyň kärhanalary tarapyndan amala aşyrylýan we kanun arkaly goralýan islendik syry hem-de gymmatlyklary, şol sanda gymmat bahaly metallary we olardan edilen önümleri özünde jemleýän ýörite we beýleki ugratmalaryň kabul edilmegini, işlenilmegini, saklanylmagyny, goralmagyny, daşalmagyny we eltilmegini (gowşurylmagyny) üpjün edýän görnüşi;

28) ýörite ugratmalar – bellige alynýan bukjalar, ýollamalar, döwlet syrlary hem-de olaryň göterijileri, şeýle hem döwlet edaralarynyň aýratyn möhüm bolan hat-habarlary, önümler we olaryň düzüm bölekleri (maddalary) goýlan metizler;

29) ýaýlyma bermek – habar berliş prosesiniň telewideniýe we radio önümleriň toplumyny ýaýratmak üçin geçiriji radioelektron serişdelerini, kabel ulgamlaryny we radioýygylyk spektriniň nominallaryny peýdalanmak bilen amala aşyrylmagy.

 

4-nji madda. Şu Kanunyň hereket ediş çygry

 

1. Şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň çäginde bolýan we telekommunikasiýa we poçta aragatnaşyk hyzmatlaryny edýän ýa-da olary peýdalanýan ýuridik we fiziki şahslara degişlidir.

Daşary ýurt ýuridik we fiziki şahslaryna, şeýle hem raýatlygy bolmadyk adamlara şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna degişli bolşy ýaly şertlerde we tertipde degişlidir, olaryň işiň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmagy boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen çäklendirmeler muňa degişli däldir.

2. Hökümet, feldýegerlik aragatnaşygynyň, teleradio ýaýradyşyň, pudaklaýyn edara degişli tehnologik aragatnaşygyň işi, şeýle hem aragatnaşyk babatynda şu Kanun bilen düzgünleşdirilmedik başga gatnaşyklar Türkmenistanyň beýleki kanunlary we kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

5-nji madda. Türkmenistanyň aragatnaşyk hakynda kanunçylygy

 

Türkmenistanyň aragatnaşyk hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan durýar.

 

II BAP. ARAGATNAŞYK BABATDA DÖWLET DOLANDYRYLYŞY

 

6-njy madda. Aragatnaşyk babatda ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary

 

1. Türkmenistanda aragatnaşyk babatda döwlet dolandyrylyşyny Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi amala aşyrýarlar.

2. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde ýurtda goranmagy, milli howpsuzlygy, serhedi we hukuk tertibini goramagy üpjün etmek maksady bilen ulanylýan aragatnaşyk babatdaky işi düzgünleşdirýärler.

 

7-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň aragatnaşyk babatda ygtyýarlylygy

 

Şu aşakdakylar Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň aragatnaşyk babatda ygtyýarlylygyna degişlidir:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň kanunlaryna we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalaryna laýyklykda aragatnaşyk babatda döwlet syýasatyny kesgitlemek;

2) aragatnaşyk babatda döwlet dolandyrylyşynyň ýeke-täk ulgamyny döretmek we onuň işlemegini üpjün etmek;

3) aragatnaşyk babatda ösüşiň ileri tutulýan esasy ugurlaryny kesgitlemek, milli ösüş maksatnamalyryny tassyklamak;

4) aragatnaşyk babatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösüşini üpjün etmek, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligine bu meseleler boýunça ygtyýarlyklar bermek;

5) radioýygylyk spektrini paýlamak we peýdalanmak, şeýle hem aragatnaşyk hemralarynyň geostasionar we orbital pozisiýalaryny peýdalanmak babatda döwlet syýasatyny kesgitlemek;

6) umumy peýdalanylýan telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryny, Türkmenistanda döwlet edaralarynyň, goranmak, milli howpsuzlyk we hukuk tertibini goraýyş edaralarynyň hajatlary üçin ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň resurslaryny taýýarlamagyň we peýdalanmagyň tertibini tassyklamak;

7) ähli wezipelerdäki radioelektron serişdeler üçin Türkmenistanyň radio gulluklarynyň arasynda 3 kGs-den 400 GGs-e çenli ýygylyklaryň diapazonynda zolaklary paýlamagyň tablisasyny tassyklamak;

8) poçta ugratmalarynda Türkmenistanyň çäginden daşyna iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawyny kesgitlemek;

9) aragatnaşyk babatda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrmak.

 

8-nji madda. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň aragatnaşyk babatda ygtyýarlylygy

 

1. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi:

1) aragatnaşyk babatda milli resurslaryň paýlanylmagyny we peýdalanylmagyny hem goşmak bilen, aragatnaşyk babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;

2) aragatnaşyk babatda işiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini we oňa gözegçilik edilmegini amala aşyrýar;

3) Türkmenistanda aragatnaşyk pudagyny ösdürmegiň we kämilleşdirmegiň esasy ugurlarynyň işlenip düzülmegini we durmuşa geçirilmegini guraýar;

4) aragatnaşyk babatda pudagara işi utgaşdyrýar;

5) aragatnaşygy ösdürmegiň milli we pudak maksatnamalaryny işläp düzýär we olaryň amala aşyrylmagyny guraýar;

6) Türkmenistanyň aragatnaşyk babatda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň işlenip düzülmegine gatnaşýar;

7) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine aragatnaşyk resurslaryny ösdürmegiň meseleleri boýunça teklipleri girizýär;

8) radioýygylyk spektriniň netijeli peýdalanylmagyny meýilleşdirýär;

9) aragatnaşyk hyzmatlary bazarynyň işlemegi üçin şertleri döredýär;

10) aragatnaşyk babatdaky milli resurslary dolandyrýar;

11) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde pudaklaýyn kadalaşdyryjy hukuk namalary işläp düzýär we kabul edýär;

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda aragatnaşyk babatdaky işiň ygtyýarlylandyrylmagyny amala aşyrýar;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde aragatnaşyk babatda işi amala aşyrýan we radioýygylyk spektrini peýdalanýan ýuridik we fiziki şahslaryň aragatnaşyk obýektlerine barmaga rugsady bardyr;

14) aragatnaşyk serişdeleri şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine zyýan ýetirmek maksady bilen peýdalanylan halatynda pudaga degişliligine we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, tehniki serişdeleriň we telekommunikasiýa we poçta aragatnaşyk ulgamlarynyň işini togtadýar;

15) aragatnaşyk babatda döwlet tehniki gözegçilik barlagyny we gözegçiligini amala aşyrýar;

16) adamlaryň janyna we saglygyna, daşky gurşawa hem-de ýaşaýyş ulgamlarynyň kadaly işlemegine howp döredýän aragatnaşyk ulgamlarynyň tehnologik enjamyny ulanmagyň, zähmeti goramagyň we howpsuzlyk tehnikasynyň kadalarynyň bozulmalary ýüze çykarylan mahalynda aragatnaşygyň aýry-aýry serişdeleriniň ýa-da ulgamlarynyň işindäki bozulmalary düzetmek hakynda teklipnamalar iberýär;

17) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýuridik we fiziki şahslaryň aragatnaşyk babatda gatnaşyklary düzgünleşdirmäge degişli meseleleri boýunça ýüztutmalaryna garaýar;

18) Türkmenistanyň milli howpsuzlyk edaralary bilen aragatnaşyk babatda milli howpsuzlygy üpjün etmek boýunça talaplary belleýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny ylalaşýar, şeýle hem olar bilen bilelikde aragatnaşyk babatda milli howpsuzlygy üpjün etmegiň meseleleri boýunça aragatnaşyk operatorlarynyň işini utgaşdyrýar;

19) Türkmenistanyň çäginde aragatnaşyk hyzmatlaryny edýän ýuridik we fiziki şahslar bilen özara gatnaşyklary düzgünleşdirýär, olaryň özara hereketini utgaşdyrýar, olaryň telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygynyň esasy hyzmatlaryny etmeginiň şertlerini  kesgitleýär;

20) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde poçta belgileriniň, belgilenen bukjalaryň we gutlaglyklaryň cap edilip çykarylmagyny hem-de ýaýradylmagyny guraýar;

21) aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goraýar, aragatnaşyk operatorlary bilen aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň özara gatnaşyklarynyň meselelerine garaýar;

22) dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralara degişli çäreleri geçirmekde ýardam edýär;

23) belgileýiş ulgamyny işläp düzýär we telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň belgilenmeginiň meýilnamasynyň dolandyrylmagyny amala aşyrýar;

24) aragatnaşyk babatda ylmy taýdan işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyny, işgärleriň taýýarlanylmagyny we gaýtadan taýýarlanylmagyny guraýar;

25) aragatnaşyk babatda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar;

26) aragatnaşyk babatda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

2. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň öz ygtyýarlygynyň çäklerinde kabul eden kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň çäginde ähli ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan hökmany ýerine ýetirilmäge degişlidir.

 

9-njy madda. Radioýygylyk spektriniň, aragatnaşyk hemralarynyň geostasionar we orbital pozisiýalarynyň peýdalanylmagynyň düzgünleşdirilmegi

 

1. Türkmenistanyň bähbitlerine we onuň baglaşan halkara şertnamalaryna laýyklykda radioýygylyk spektriniň, aragatnaşyk hemralarynyň geostasionar we orbital pozisiýalarynyň peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek döwletiň aýratyn hukugy bolup durýar. Radioýygylyk spektriniň resursynyň milli derejede peýdalanylyşynyň döwlet tarapyndan dolandyrylmagy, radioýygylyk spektriniň, aragatnaşyk hemralarynyň geostasionar we orbital pozisiýalarynyň halkara hyzmatdaşlygy çygrynda peýdalanylmagy babatynda utgaşdyrmak Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Radioýygylyklar baradaky pudagara topar tarapyndan amala aşyrylýar. Radioýygylyklary paýlamagyň milli tablisasy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Radioýygylyklaryň bölünip berilmeginiň tertibiniň, radioelektron we ýokary ýygylykly enjamlaryň işlenip taýýarlanylmagynyň, taslamalaşdyrylmagynyň, gurulmagynyň, edinilmeginiň, ulanylmagynyň, daşary ýurtdan getirilmeginiň, söwdasynyň ýa-da başga usul bilen Türkmenistanyň çägine ýaýradylmagynyň aýratyn şertleri Türkmenistanyň  Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

10-njy madda. Radioýygylyk spektriniň peýdalanylmagynyň goralmagy

 

1. Elektromagnit şöhle saçmasynyň çeşmeleri bolup durýan, şol sanda teleradio ýaýradyşyň maksatlary üçin peýdalanylýan telekommunikasiýa aragatnaşygynyň tehniki serişdeleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde hasaba alynmaga degişlidir.

2. Radioýygylyk spektriniň peýdalanylmagy we onuň goralmagynyň üpjün edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

11-nji madda. Belgileýiş resursynyň düzgünleşdirilmegi

 

1. Belgileýiş resursynyň düzgünleşdirilmegi döwletiň aýratyn hukugy bolup durýar.

2. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşyp, Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň belgileýiş resurslaryny, şol sanda Türkmenistanyň halkara aragatnaşyk ulgamlarynyň segmentlerini paýlamagyň we peýdalanmagyň tertibini Türkmenistanyň belgileýiş ulgamyna we meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň gatnaşyjysy bolup durýan halkara guramalarynyň maslahatlaryny hasaba almak bilen kesgitleýär.

3. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň şu Kanunda bellenen halatlarda aragatnaşyk operatoryna bölünip berlen belgileýiş resursyny üýtgetmäge, doly ýa-da bölekleýin almaga hukugy bardyr.

4. Aragatnaşyk operatorlaryna öň bölünip berlen belgileýiş resursynyň olardan alynmagy şu aşakdaky esaslar boýunça amala aşyrylýar:

1) degişli belgileýiş resursy bölünip berlen aragatnaşyk operatorynyň ýüztutmasy;

2) aragatnaşyk operatoryna berlen ygtyýarnamanyň hereketiniň bes edilmegi;

3) aragatnaşyk operatorynyň belgileýiş resursyny belgileýşiň ulgamyny we meýilnamasyny bozmak bilen peýdalanmagy;

4) aragatnaşyk operatorynyň belgileýiş resursyny bölünip berlen gününden başlap iki ýylyň dowamynda doly ýa-da bölekleýin peýdalanmazlygy;

5) belgileýiş resursynyň bölünip berlendigi üçin ýygymyň berlen gününden başlap togsan günüň dowamynda tölenmezligi;

6) aragatnaşyk operatory tarapyndan şu Kanunda we Türkmenistanyň aragatnaşyk babatda beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenen talaplaryň ýerine ýetirilmezligi.

5. Aragatnaşyk operatoryna Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan onuň belgileýiş resursynyň alynýandygy hakynda çözgüt kabul edilendigi barada kararyň kabul edilmeginiň sebäpleri esaslandyrylyp, onuň alynmaly möhletine çenli otuz senenama güni galanda ýazmaça görnüşde habar berilýär.

6. Aragatnaşyk operatorynyň özüne bölünip berlen belgileýiş resursyny ýa-da onuň bir bölegini diňe Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň razylygy bilen beýleki aragatnaşyk operatoryna bermäge hukugy bardyr.

 

III BAP. ARAGATNAŞYK BABATDAKY IŞIŇ ESASLARY

 

12-nji madda. Aragatnaşyk ulgamlary

 

1. Aragatnaşyk ulgamlaryny Türkmenistanyň çäginde telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygyny amala aşyrýan we üpjün edýän döwlet edaralary, ýuridik we fiziki şahslar döredýärler.

2. Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamy we Türkmenistanyň poçta aragatnaşyk ulgamy aragatnaşyk ulgamlarynyň maddy-tehniki esasyny düzýärler.

 

13-nji madda. Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamy

 

1. Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamy Türkmenistanyň çäginde ýerleşen şu aşakdaky derejelerdäki telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndan durýar:

1) aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamy;

2) aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamyna birikdirilen aragatnaşygyň pudaklaýyn edara ulgamlary;

3) aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamyna birikdirilen tehnologik aragatnaşyk ulgamlary;

4) aragatnaşygyň bölünip berlen ulgamlary;

5) aragatnaşygyň elektromagnit ulgamlarynyň kömegi bilen maglumat bermek üçin niýetlenen ýörite wezipeli ulgamlary we başga aragatnaşyk ulgamlary.

2. Türkmenistanyň çägindäki ýuridik we fiziki şahslara telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmegiň, onuň ediliş we töleniş tertibiniň ýeke-täk ýörelgeleriniň esasynda telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek üçin niýetlenen telekommunikasiýalar ulgamy aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamyna degişlidir. Aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamy boýunça telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmegiň kadalary Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan bellenilýär.

3. Ýuridik we fiziki şahslaryň önümçilik we ýörite hajatlaryny üpjün etmek üçin niýetlenen, olaryň ygtyýarynda durýan we olar tarapyndan ulanylýan telekommunikasiýa ulgamlary aragatnaşygyň pudaklaýyn edara ulgamlaryna degişlidir.

Aragatnaşygyň pudaklaýyn edara ulgamlary degişli ygtyýarnamanyň esasynda beýleki peýdalanyjylara telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek üçin hem ulanylyp bilner.

4. Kärhanalaryň önümçilik işini üpjün etmek, önümçilikdäki tehnologik prosesleri dolandyrmak üçin niýetlenen telekommunikasiýa ulgamlary aragatnaşygyň tehnologik ulgamlaryna degişlidir. Aragatnaşygyň tehnologik ulgamlaryny döretmek üçin ulanylýan tehnologiýalar we aragatnaşyk serişdeleri, şeýle hem olaryň gurluş ýörelgeleri bu ulgamlaryň hususyýetçileri ýa-da başga eýeleri tarapyndan bellenilýär. Aragatnaşygyň tehnologik ulgamynyň boş duran resurslary bolan mahalynda bu ulgamyň bir bölegi degişli ygtyýarnamanyň esasynda islendik peýdalanyja aragatnaşyk hyzmatlaryny muzdly etmek üçin aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamynyň derejesine geçirmek bilen aragatnaşygyň umumy peýdalanylýan ulgamyna birikdirilip bilner.

5. Ýuridik we fiziki şahslaryň peýdalanyjylaryň belli bir toparyna hyzmat etmek üçin täjirçilik maksatlarynda taslamalaşdyrylýan, döredilýän ýa-da peýdalanylýan telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlary aragatnaşygyň bölünip berlen ulgamlaryna degişlidir. Bölünip berlen ulgamlar Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi bilen ylalaşylyp taslamalaşdyrylýar, döredilýär we peýdalanylýar hem-de olar boýunça hyzmatlary etmek diňe Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň ygtyýarnamasy bolan mahalynda amala aşyrylýar.

6. Aragatnaşygyň ýörite niýetlenen ulgamlaryna, şol sanda sanly akymlara dessin-agtaryş çärelerini geçirmek üçin guralan we döwlet dolandyryşynyň, ýurduň goranmagynyň, milli howpsuzlygyň we hukuk tertibiniň üpjün edilmeginiň zerurlyklary üçin niýetlenen ulgamlar degişlidir. Bu ulgamlar, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, aragatnaşyk hyzmatlaryny muzdly etmek üçin peýdalanylyp bilinmez. Döwlet dolandyrylyşynyň, ýurduň goranmagynyň, milli howpsuzlygyň we hukuk tertibiniň zerurlyklary üçin aragatnaşygyň üpjün edilmegini maliýeleşdirmäge çykdajylar Türkmenistanyň Döwlet býujetinde göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň resurslarynyň aragatnaşygyň ýörite niýetlenen ulgamlarynyň işini üpjün etmek üçin taýýarlanylmagy we peýdalanylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

7. Türkmenistanyň ýeke-täk telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynyň aragatnaşyk ulgamlarynyň ähli derejelerdäki aragatnaşyk operatorlary özleriniň aragatnaşyk ulgamlary bilen aragatnaşyk ulgamlarynyň ähli derejeleriniň gatnaşygynyň bellenilen tertibine we Elektrik Aragatnaşygynyň Halkara Birleşmesiniň degişli dessurlaryna laýyk gelýän dolandyryş ulgamlaryny döretmäge borçludyrlar.

 

14-nji madda. Poçta aragatnaşyk ulgamy

 

Poçta aragatnaşyk ulgamy poçta ugratmalarynyň, pul serişdeleriniň, şol sanda maksatlaýyn niýetlenen beýleki tölegleriň kabul edilmegini, saklanylmagyny, işlenilmegini, daşalmagyny (berilmegini), eltilmegini (gowşurylmagyny), döwürleýin metbugatyň şertnamalaýyn esasda eltilmegini we ýaýradylmagyny hem-de beýleki goşmaça hyzmatlaryň edilmegini üpjün edýän poçta aragatnaşyk obýektleriniň we poçta aragatnaşyk operatorlarynyň poçta ugurlarynyň jemidir.

 

15-nji madda. Ulgamara birikdirmeler

 

1. Ulgamara birikdirmeler dürli telekommunikasiýa ulgamlaryny peýdalanyjylaryň arasynda habarlaryň berilmegi we kabul edilmegi üçin amala aşyrylýar.

2. Aragatnaşyk operatorlary tehniki mümkinçilikler bar bolan şertinde şertnamalaýyn ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga esasda beýleki operatorlaryň öz ulgamlaryna aralaşyp bilmegini üpjün etmäge borçludyrlar.

3. Aragatnaşyk operatorlary tehniki mümkinçilikler bar bolan şertinde Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan tassyklanan kadalara we düzgünlere laýyklykda kabul edilýän telekommunikasiýalaryň birikdirilýän ulgamynyň operatorynyň tehniki şerti boýunça ulgamara birikdirilmegini üpjün etmelidirler. Ulgamara birikdirmek üçin tehniki  mümkinçilikler we resurslar bolmadyk mahalynda şeýle şertleri üpjün etmek birikdirilýän operatoryň hasabyna amala aşyrylýar. Ulgamara birikdirmeler degişli telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň aragatnaşyk operatorlarynyň arasynda şertnamalar esasynda amala aşyrylýar. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň birikdirilmeginiň, operatorlar tarapyndan özara hyzmatlaryň edilmeginiň we olaryň arasyndaky özara hasaplaşyklaryň tertibi we şertleri Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan tassyklanylýar.

 

16-njy madda. Aragatnaşyk serişdelerine we ulgamlaryna  eýeçilik

 

1. Türkmenistanda telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygynyň tehniki serişdeleri hem-de ulgamlary döwletiň eýeçiliginde durýarlar, şeýle hem olar ýuridik we fiziki şahslaryň eýeçiliginde durup bilerler.

2. Türkmenistanyň goranmak, milli howpsuzlyk, Türkmenistanyň Döwlet serhedini we hukuk tertibini goramak maksatlarynda ulanylýan hökümet, poçta we feldýegerlik aragatnaşygy, tehniki serişdeler we telekommunikasiýa aragatnaşygynyň tehniki serişdeleriniň hem-de ulgamlary, şeýle hem milli telewideniýäniň we radio ýaýradyşyň tehniki serişdeleri, olaryň işini we ösüşini üpjün edýän kärhanalar diňe döwletiň eýeçiligine degişlidir.

3. Telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygynyň tehniki serişdeleriniň hem-de ulgamlarynyň, şeýle hem olaryň işini we ösüşini üpjün edýän kärhanalaryň eýeçiliginiň görnüşini üýtgetmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Aragatnaşyk ulgamlaryny we serişdelerini ösdürmek we olaryň durkuny täzelemek

 

1. Aragatnaşyk ulgamlarynyň we serişdeleriniň ösdürilmegi we durkunyň täzelenmegi eýeleri tarapyndan olaryň öz serişdeleriniň, gyzyklanýan ýuridik we fiziki şahslaryň serişdeleriniň hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Umumydöwlet wezipelerini çözmek üçin niýetlenen aragatnaşyk ulgamlarynyň we serişdeleriniň ösdürilmegi we olaryň durkunyň täzelenmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde maliýeleşdirilýän milli ösüş maksatnamalarynyň esasynda amala aşyrylýar. Aragatnaşyk ulgamlaryny we serişdelerini ösdürmegiň we durkuny täzelemegiň taslamalarynyň amala aşyrylmagyna gatnaşýan ýuridik we fiziki şahslara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýeňillikler berlip bilner.

3. Şäherler, şäherçeler we beýleki ilatly nokatlar, ýaşaýyş sebitleri  we toplumlary taslamalaşdyrylanda hem-de ösdürilende ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary taslama-smeta resminamalaryny işläp düzmegiň normatiwlerine laýyklykda iş buýrujynyň serişdeleriniň hasabyna aragatnaşygyň tehniki serişdelerini ýerleşdirmek üçin jaýlaryň gurulmagyny göz öňünde tutmalydyrlar ýa-da olar üçin ýörite jaýlary bölüp bermelidirler.

4. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, kärhanalar, edaralar we guramalar ýaşaýyş jaý-raýat maksatly täze jaýlar taslamalaşdyrylanda ýa-da bar bolan jaýlaryň durky täzelenen mahalynda Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi niň kärhanalary bilen ylalaşyp, aragatnaşyk serişdeleriniň ýerleşdirilmegi üçin ýörite jaýlaryň gurluşygyny göz öňünde tutmaga ýa-da aýratyn otaglary bölüp bermäge borçludyrlar.

5. Ýuridik we fiziki şahslar bu maksatlar üçin berlen ýer böleklerinde bellenilen tertipde telekommunikasiýa jaýlarynyň we desgalarynyň gurluşygyny amala aşyrmaga, şeýle hem ýer bölekleriniň, jaýlaryň we desgalaryň hususyýetçileri (eýeleri, kärendeçiler) bilen ylalaşyp, geçirilýän işleriň möhletlerine laýyklykda, aragatnaşyk serişdelerini oturtmaga we olara hyzmat etmäge haklydyrlar.

6. Ilatly nokatlaryň we aýry-aýry jaýlaryň, ýollaryň, köprüleriň we beýleki obýektleriň täze gurulmagy, giňeldilmegi, durkunyň täzelenmegi, täze ýerleriň özleşdirilmegi, meliorasiýa ulgamlarynyň gaýtadan gurulmagy, gazylyp alynýan peýdaly zatlaryň işlenip taýýarlanylmagy bilen baglanyşykly telekommunikasiýa aragatnaşyk serişdelerini başga ýere geçirmek ýa-da özgerdip gurmak buýrujy tarapyndan aragatnaşyk operatorlarynyň Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi bilen ylalaşylan tehniki şertlerine laýyklykda öz serişdeleriniň hasabyna geçirilýär. Kwartallaryň içindäki ulgamlar we telekommunikasiýa desgalary gurluşygyň buýrujylary tarapyndan taslamalaşdyrylýar we bina edilýär.

 

18-nji madda. Aragatnaşyk ulgamlarynyň we desgalarynyň goralmagy

 

1. Aragatnaşyk ulgamlary we desgalary döwletiň goragy astynda durýar.

2. Aragatnaşyk operatorlary we gurujylar jaýlar, aragatnaşyk desgalary we ulgamlary gurlanda we olaryň durky täzelenende aragatnaşyk serişdeleriniň we desgalarynyň ýanyna rugsatsyz barylmagyndan goralyş çärelerini göz öňünde tutmalydyrlar.

3. Aragatnaşyk operatorlary hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde aragatnaşyk serişdeleriniň we desgalarynyň ýanyna rugsatsyz barylmagyndan goralmagyny üpjün etmäge borçludyrlar.

4. Aragatnaşyk operatorlary aragatnaşyk ulgamlaryny, telekommunikasiýa serişdelerini, ýanyna barylmagy çäklendirilen aragatnaşyk ulgamlarynyň guralyşy hakyndaky maglumatlary we bu ulgamlar bilen berilýän habarlary goramagyň tehniki we guramaçylyk usullaryny şu Kanuna laýyklykda ornaşdyrmaga borçludyrlar.

5. Telekommunikasiýa aragatnaşyk serişdelerine zeper ýetirmekde, olara rugsat berilmedik birikdirilmekde günäkär bolan ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler.

 

19-njy madda. Aragatnaşygy ösdürmek boýunça işler  geçirilen mahalynda ýerleri peýdalanmak

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde aragatnaşyk operatorlaryna berilýän ýer bölekleri aragatnaşyk ýerlerine degişlidir.

2. Aragatnaşyk operatorlaryna berilýän ýer bölekleriniň möçberleri işiň bu görnüşi üçin taslama-tehniki resminamalaryna we ýerleri bermegiň ölçeglerine laýyklykda kesgitlenilýär.

3. Aragatnaşyk operatorlarynyň bu maksatlar üçin berilýän ýer böleklerinde telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryny çekmäge, jaýlary we desgalary gurmaga, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, hususyýetçiler ýa-da görkezilen ýer böleklerini peýdalanyjylar bilen geçirilýän işleriň möhletleri we şertleri ylalaşylandan soň aragatnaşyk enjamyny oturtmaga we hyzmat etmäge hukugy bardyr.

4. Hususyýetçiler, ýerden peýdalanyjylar aragatnaşyk operatorlaryna diňe Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça görkezilen işleriň geçirilmeginden boýun gaçyrmaga haklydyrlar. Jedel ýüze çykan mahalynda mesele kazyýet tertibinde çözülip bilner.

5. Ýer böleginde, jaýda ýa-da desgada işler tamamlananda aragatnaşyk operatory ýa-da buýrujy ýer bölegini, jaýy ýa-da desgany öz hasabyna ilkibaşky ýagdaýa getirmäge ýa-da hususyýetçä, ýerden peýdalanyja ýa-da kärendeçä ýetirilen zyýanlary tölemäge borçludyrlar.

6. Aragatnaşyk operatorynyň ýer bölegine bolan hukuklarynyň bes edilmegi Türkmenistanyň ýer kanunçylygynda bellenilen esaslar boýunça we tertipde amala aşyrylýar.

 

20-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň we obýektleriniň gorag zolagy

 

Telekommunikasiýa aragatnaşyk obýektleriniň perimetri boýunça ýa-da telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň boýunda ýerleşen, ösümlikleri we jaýlary bolan bellenilen ölçeglerdäki ýer bölegi telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň we obýektleriniň gorag zolagyny emele getirýär. Gorag zolaklarynyň ölçegleri, olary bellemegiň usullary, olarda işleri geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanan Aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadalary bilen bellenilýär. Gorag zolagynda telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň we obýektleriniň eýeleriniň razylygy bolmazdan ýeriň ulanylyş maksadyny üýtgetmek, jaýlary ýa-da gaýry gurulmalary gurmak, enjamlary ýa-da materiallary saklamak, ýer, burawlaýyş, partlaýyş we beýleki işleri geçirmek gadagandyr.

 

21-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndaky hadysalaryň netijelerini  ýok etmek

 

1. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndaky hadysalaryň netijelerini ýok etmek boýunça işler zeper ýeten telekommunikasiýa tehniki serişdeleriniň dikeldilmegini we durkunyň täzelenmegini, şeýle hem zerurlyk bolan mahalynda hadysalaryň bolan ýerlerinde degişli tebigaty goraýyş çäreleriniň geçirilmegini öz içine alýar.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary aragatnaşyk operatorlaryna telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndaky hadysalaryň netijelerini ýok etmek boýunça işleri geçirmäge ýardam etmäge, zerur bolan mahalynda aragatnaşyk operatorlary tarapyndan olara çykdajylarynyň öweziniň soňra dolunmagy bilen, işçi güýjüni, ulag we beýleki serişdeleri bermäge borçludyrlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi boýunça aýry-aýry ýagdaýlarda ýitgileriň öweziniň dolunmagy maliýeleşdirmegiň başga çeşmeleriniň hasabyna amala aşyrylyp bilner.

3. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndaky hadysalaryň netijelerini ýok etmek boýunça işleriň geçirilmegi telekommunikasiýa aragatnaşygynyň tehniki serişdeleri ýerleşen ýer böleginiň, jaýyň ýa-da desganyň hususyýetçisiniň, ýerden peýdalanyjynyň ýa-da kärendeçiniň razylygyny talap etmeýär.

4. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndaky hadysalaryň netijeleri ýok edilen mahalynda hususyýetçä, ýerden peýdalanyja ýa-da kärendeçä ýetirilen ýitgileriň öwezi aragatnaşyk operatorynyň serişdeleriniň hasabyna dolunmaga degişlidir. Ýitgileriň öwezini dolan aragatnaşyk operatorynyň zyýan ýetiren şahsa şol ýitgileriň öwezini dolmak barada hak islegini bildirmäge hukugy bardyr.

 

22-nji madda. Ulag serişdeleriniň peýdalanylmagy

 

1. Feldýegerlik we ýörite aragatnaşyk gulluklarynyň ulag kärhanasy bilen şertnamalaýyn şertlerde demir ýol, deňiz, içerki suw, howa we awtomobil ulagynyň ähli ugurlary we liniýalary boýunça poçta aragatnaşyk işgärleriniň, feldýegerlik we ýörite aragatnaşyk gulluklarynyň işgärleriniň ýanlarynda ugratmaklarynda poçta we ýörite ugratmalaryny daşamaga hukugy bardyr.

2. Halkara we şäherara gidiş ugurlary boýunça yzygiderli daşamagy amala aşyrýan ulag kärhanalarynyň poçta we ýörite ugratmalary daşamak üçin şertnamalary baglaşmakdan boýun gaçyrmaga haky ýokdur, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

3. Feldýegerlik we ýörite aragatnaşyk gulluklarynyň işgärleriniň öz gulluk borçlaryny ýerine ýetiren mahalynda şulara hukuklary bardyr:

1) ilkinji nobatda petek satyn almaga;

2) feldýegerlik we ýörite aragatnaşyk gulluklarynyň awtomobil ulag serişdelerinde demir ýol, deňiz, içerki suw, howa we awtomobil ulaglarynyň duralga ýerlerine barmaga;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga hukuklary.

Ulag kärhanalary feldýegerlik we ýörite aragatnaşyk gulluklarynyň işgärleri öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda olara öz hukuklaryny amala aşyrmaga şertleri döretmäge borçludyrlar.

4. Feldýegerlik, ýörite aragatnaşyk gulluklarynyň we radioýygylyk spektrine gözegçilik barlagy boýunça döwlet gullugynyň awtomobil ulag serişdeleri olarda haýsydyr bir tapawutlandyryjy ýazgylar ýazylmazdan "ýörite" derejelerine degişlidirler we olar bu gulluklaryň razylygy bolmazdan döwlet edaralarynyň bähbitleri üçin peýdalanylyp bilinmez, harby ýa-da adatdan daşary ýagdaýyň girizilmegi ýa-da tebigy we tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň gelip ýetýän halatlary muňa degişli däldir.

5. Aragatnaşyk operatorlaryna degişli ulag serişdeleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda tapawutlandyryjy ýazgylary, ýörite nyşany edinip we "ýörite" derejesine degişli bolup bilerler.

6. Aragatnaşyk babatdaky işe degişli hyzmatlar edilende we işler ýerine ýetirilende aragatnaşyk operatorlarynyň, şol operatorlaryň özlerine degişli we tapawutlandyryjy ýazgylary we ýörite nyşany bolan ulag serişdelerinde aragatnaşyk obýektleriniň we serişdeleriniň haýsy edara degişlidigine garamazdan aragatnaşyk obýektleriniň we serişdeleriniň ýerleşýän ýerlerine, şeýle hem demir ýol, deňiz, içerki suw, howa we awtomobil ulaglarynyň duralga ýerlerine päsgelçiliksiz barmaga, ol ýerde saklanmaga we durmaga hukugy bardyr.

7. Aragatnaşyk operatorlaryna degişli, tapawutlandyryjy ýazgylary we ýörite nyşany bolan ulag serişdeleri olaryň razylygy bolmazdan, aragatnaşyk babatdaky işe degişli bolmadyk hyzmatlary we işleri ýerine ýetirmek üçin peýdalanylyp bilinmez.

8. Aragatnaşygyň zeper ýetirilen ulgamlarynda we serişdelerinde awariýa ýagdaýlary ýüze çykan mahalynda aragatnaşyk operatorlarynyň ulag kärhanalaryndan ulag serişdelerini ilkinji nobatda kärendesine almaga hukugy bardyr.

 

23-nji madda. Aragatnaşygyň syry

 

1. Türkmenistanyň çäginde telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlary we poçta aragatnaşyk ulgamlary boýunça berilýän hat alyşmagyň, telefon gepleşikleriniň, poçta ugratmalarynyň, telegraf we beýleki habarlaryň syry kepillendirilýär. Aragatnaşyk operatorlary aragatnaşyk syrynyň berjaý edilmegini üpjün etmäge borçludyrlar.

2. Hat alyşmagyň, telefon gepleşikleriniň, poçta ugratmalarynyň, telegraf we telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlary we poçta aragatnaşyk ulgamlary boýunça berilýän beýleki habarlaryň syryna bolan hukugyň çäklendirilmegine diňe Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda ýol berilýär.

3. Aragatnaşyk operatorynyň ygtyýarly işgärleri bolup durmaýan adamlar tarapyndan poçta ugratmalarynyň gözden geçirilmegi, poçta ugratmalarynyň açylmagy, goýumlaryň gözden geçirilmegi, telekommunikasiýa we poçta aragatnaşyk ulgamlary boýunça berilýän maglumat hem-de resminamaly hatlar bilen tanyşmak dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaranyň ýolbaşçylarynyň biriniň esaslandyrylan karary boýunça we diňe prokuroryň sanksiýasy ýa-da kazyýetiň çözgüdi esasynda amala aşyrylýar.

4. Telekommunikasiýa we poçta aragatnaşyk ulgamlary boýunça iberilýän habarlar, poçta ugratmalary we pul serişdeleriniň poçta geçirimleri hakynda maglumatlar, şeýle hem bu habarlaryň özi, poçta ugratmalary we geçirilýän pul serişdeleri, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgasy göz öňünde tutulmadyk bolsa, diňe iberijilere we alyjylara ýa-da olaryň ygtyýarly wekillerine berlip bilner.

 

24-nji madda. Aragatnaşyk babatda hasaba alyş-hasabat wagty

 

Türkmenistanyň çäginde aragatnaşyk babatda habarlar we maglumatlar berlende ýa-da kabul edilende ýeke-täk hasaba alyş-hasabat wagty – ýerli wagt ulanylýar.

 

IV BAP. ARAGATNAŞYK HYZMATLARYNYŇ NYRHLARY WE HASAPLAŞYKLAR

 

25-nji madda. Nyrhlaryň emele geliş ýörelgeleri

 

1. Türkmenistanyň telekommunikasiýa we poçta aragatnaşygy bazarynda nyrhlar:

1) nyrhlaryň hyzmatlaryň özüne düşýän gymmatyndan ugur alnyp, peýda görmegi hasaba almak bilen hasaplanmagy;

2) peýdalanyjynyň peýdalanan telekommunikasiýa hyzmatlarynyň hakyky wagty üçin, wagt boýunça  tölenilmegi,

ýörelgelerinde emele gelýärler.

2. Aragatnaşyk hyzmatlary üçin nyrhlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilýär.

3. Ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan gyssagly dessin gulluklary (ýangyndan goraýyş, polisiýa, tiz lukmançylyk kömegi, gaz heläkçiligi gullugy we başgalar) çagyrmak mugt geçirilýär.

 

26-njy madda. Aragatnaşyk hyzmatlary üçin hasaplaşygyň  tertibi

 

Aragatnaşyk hyzmatlary üçin hasaplaşyk aragatnaşyk operatory bilen aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň arasynda aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek hakyndaky şertnamanyň tertibinde we şertlerinde amala aşyrylýar.

 

27-nji madda. Belgileýiş resursynyň alynmagy üçin ýygym

 

1. Aragatnaşyk operatoryndan belgileýiş resursynyň alnandygy üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýän möçberde we tertipde ýygym alynýar.

2. Belgileýiş üýtgän mahalynda belgileýiş resursynyň alnandygy üçin gaýtadan ýygym alynmaýar.

3. Aragatnaşyk operatoryna bölünip berlen belgileýiş resursy doly ýa-da bölekleýin alnan mahalynda onuň tölän ýygymy yzyna gaýtarylmaýar we aragatnaşyk operatoryna öwez puly tölenilmeýär.

 

28-nji madda. Aragatnaşyk hyzmatlary peýdalanylan mahalyndaky ýeňillikler we artykmaçlyklar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralarynyň, daşary ýurt döwletleriniň diplomatik we konsullyk wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň aýry-aýry derejeli wezipeli adamlary, şeýle hem raýatlaryň aýry-aýry toparlary üçin aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek, peýdalanmak we tölemek boýunça ýeňillikler bellenilip bilner.

2. Wezipeli adamlaryň we raýatlaryň aýry-aýry toparlarynyň, şeýle hem bu adamlara berilýän ýeňillikleriň sanawy Türkmenistanyň kanunçylygy, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalary bilen kesgitlenilýär.

3. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň tölegi boýunça ýeňillikler berlen mahalynda aragatnaşyk kärhanasynyň doly alyp bilmedik girdejileriniň öwezini dolmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylardan poçta bölümlerine we olaryň salgysyna gelip gowuşýan hatlaryň iberilmegi Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda harby gulluk göz öňünde tutulan ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

 

V BAP. ARAGATNAŞYK BABATDA IŞI YGTYÝARLYLANDYRMAGYŇ WE ARAGATNAŞYK SERIŞDELERINI GÜWÄLENDIRMEGIŇ TERTIBI

 

29-njy madda. Aragatnaşyk babatdaky işiň ygtyýarlylandyrylmagy

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda aragatnaşyk babatdaky işiň ygtyýarlylandyrylmagy Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Aragatnaşyk babatdaky işiň aýry-aýry görnüşlerine  ygtyýarnama almaga dalaş etmek diňe dessin-agtaryş işini amala aşyrýan degişli edaranyň dalaşgär tarapyndan getirilýän, alynýan we peýdalanylýan enjamlaryň Türkmenistanda hereket edýän teswirnamalara, aragatnaşyk kadalaryna we standartlaryna laýyk gelýändigi hakynda netijenamasy bolan mahalynda garalýar.

 

30-njy madda. Aragatnaşyk serişdeleriniň güwälendirilmegi

 

Türkmenistanyň telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynda peýdalanylýan aragatnaşyga degişli ähli tehniki serişdeleri, şol sanda ahyrky enjamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet standartlaryna, tehniki şertlere we gaýry kadalara laýyk gelýändigi üçin güwälendirilmäge degişlidir.

 

VI BAP. POÇTA ARAGATNAŞYK HYZMATLARY

 

31-nji madda. Poçta aragatnaşyk operatorlarynyň poçta aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek boýunça işi

 

1. Poçta aragatnaşyk operatorlarynyň Türkmenistanda poçta aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek boýunça işi şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan tassyklanýan poçta kadalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň poçta aragatnaşyk döwlet kärhanalaryna poçta töleginiň döwlet belgilerini çap etmäge, Türkmenistanyň çägindäki poçta aragatnaşyk obýektlerine poçta indekslerini bermäge, poçta ugratmalaryny kabul etmek, işlemek, saklamak, daşamak we eltmek (gowşurmak) boýunça hyzmatlary etmäge bolan aýratyn hukuk degişlidir.

3. Poçta aragatnaşyk döwlet kärhanalarynyň döwürleýin metbugaty ibermek, eltmek we ýaýratmak, belli bir maksada niýetlenen tölegleri eltmek, pul serişdeleriniň geçirilmegi boýunça amallary ýerine ýetirmek boýunça hyzmatlary, şeýle hem Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen rugsat berlen beýleki goşmaça hyzmatlar şertnamalaýyn esasda amala aşyrylýar.

4. Poçta ugratmalaryny kabul etmek, işlemek, saklamak, daşamak we eltmek (gowşurmak) boýunça çapar hyzmatlary ýuridik şahslar tarapyndan ygtyýarnamalar esasynda amala aşyrylyp bilner.

 

32-nji madda. Poçta ugratmalaryny daşamak

 

1. Poçta aragatnaşyk döwlet kärhanalarynyň poçta ugratmalaryny demir ýol, deňiz, derýa, howa we awtomobil ulagynyň ähli ugurlary we liniýalary boýunça poçta aragatnaşyk işgärleriniň ugratmagynda daşamaga ýa-da olary ulag kärhanalarynyň jogapkärçiligine bermäge hukugy bardyr.

2. Ulag kärhanasynyň öz ulag serişdeleri yzygiderli gatnaýan şäherara we halkara gatnaw ugurlary boýunça poçta ugratmalaryny daşamak üçin şertnama baglaşmakdan boýun gaçyrmaga haky ýokdur.

 

33-nji madda. Poçta ugratmalarynyň eltilmegi

 

1. Poçta ugratmalary, şeýle hem ýazylyşykly döwürleýin metbugat ugradyjy tarapyndan görkezilen alyjynyň özüne ýa-da onuň ygtyýarly  şahsyna, ýa-da abonent poçta gutusynyň üsti bilen eltilýär (gowşurylýar).

2. Hassahanalarda, şypahanalarda, dynç alyş öýlerinde, tussaglykda saklanylýan ýerlerde bolýanlara poçta ugratmalary olaryň bolýan ýerindäki dolandyryş edarasyna eltilip (gowşurylyp) bilner.

3. Özüniň iş häsiýeti boýunça ilatly nokatlaryň daşynda bolýan we barmasy kyn ýerlerdäki adresatlara poçta ugratmalaryny we telegrammalary daşamak we eltmek Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan tassyklanylýan Poçta düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Belli bir maksada niýetlenen tölegler adresatyň özüne ýa-da kepillendiriji tarapyndan tassyklanan ynanç haty boýunça onuň ygtyýarly şahsyna eltilýär (gowşurylýar).

5. Köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleri her bir basgançak öýjüginiň birinji gatlarynda abonent poçta gutularynyň toplumlaryny enjamlaşdyrmaga borçludyrlar. Hususy jaýlaryň eýeleri abonent poçta gutularyny öz ýerleriniň, ýanýodadan ýa-da ýoluň gyrasyndan barmak mümkinçiligi bolan girelgelerinde enjamlaşdyrmaga borçludyrlar.

6. Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan tassyklanylýan Poçta düzgünlerine laýyklykda poçta ugratmalary, şeýle  hem ýazylyşykly döwürleýin metbugat müşderilere hususy jaý gurlan ýerlerde, şeýle hem bagçylyk bileleşikleriniň ýerleşýän ýerlerinde bu maksatlar üçin ýörite enjamlaşdyrylan topara degişli abonent şkaflaryna eltilip bilner.

7. Ýuridik şahslara poçta ugratmalaryny, döwürleýin metbugaty, şeýle hem "talap edilýänçä" belgili poçta ugratmalaryny eltmegiň tertibi poçta kadalary bilen bellenilýär.

 

34-nji madda. Poçta ugratmalarynyň abat saklanylmagy

 

1. Poçta aragatnaşyk operatorlary kabul edilen poçta ugratmalarynyň we pul serişdeleriniň abat saklanylmagyny üpjün etmäge borçludyrlar.

2. Poçta ugratmalarynyň işlenilýän we pul serişdeleriniň saklanylýan jaýlary, şeýle hem olaryň daşalýan ulag serişdeleri keseki adamlar baryp bilmez ýaly enjamlaşdyrylmalydyr.

3. Poçta ugratmalarynyň abat saklanylmagyny üpjün etmek üçin poçta aragatnaşyk operatorlarynyň işgärleriniň poçta ugratmalary ýüklenilýän-düşürilýän wagtynda demir ýol, deňiz, içerki suw, howa we awtomobil ulaglarynyň duralga ýerlerinde bolmaga hukugy bardyr.

 

35-nji madda. Poçta ugratmalaryna gümrük gözegçiligi

 

1. Halkara poçta ugratmalary Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilen mahalynda poçta aragatnaşyk operatorlary tarapyndan gümrük edaralaryna gözegçilik üçin görkezilýär. Poçta aragatnaşyk operatorlary poçta ugratmalarynda serhediň üstünden iberilmegi gadagan edilýän goýumlaryň sanawyny poçta aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň dykgatyna ýetirmäge borçludyrlar.

2. Türkmenistanyň gümrük edaralary tarapyndan halkara poçta ugratmalarynyň gözden geçirilmegi, gözegçilikden geçirilmegi we çykarylyp alynmagy, olardaky daşalmagy gadagan edilen goýumlaryň aýrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

36-njy madda. Poçta ugratmalarynyň ätiýaçlandyrylmagy

 

Ýuridik we fiziki şahs-ugradyjy poçta ugratmasyny onuň gymmatyny aýan etmek bilen, ätiýaçlandyrmaga haklydyr. Yglan edilen gymmatlygyň möçberi ugradyjy tarapyndan kesgitlenilýär we ol poçta ugratmasyndaky goýumyň hakyky bahasyna laýyk gelmelidir.  

 

VII BAP. TELERADIO ÝAÝRADYŞ BOÝUNÇA TELEKOMMUNIKASIÝA ARAGATNAŞYK HYZMATLARY

 

37-nji madda. Telewideniýe we radio önümleriniň toplumyny ýaýlyma bermek boýunça telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmeginiň we peýdalanylyşynyň tertibi

 

1. Telewideniýe we radio önümleriniň toplumyny ýaýlyma bermek we aralyk kabul ediji we ýaýradyjy beket arkaly ýaýlyma bermek boýunça telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

2. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar bilen aragatnaşyk operatorynyň arasynda şertnamanyň baglaşylmagy telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylara telewideniýe we radio önümleriniň toplumyny ýaýlyma bermek we aralyk kabul ediji we ýaýradyjy beket arkaly ýaýlyma bermek boýunça telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmegiň şerti bolup durýar.

3. Aragatnaşyk operatorlary tarapyndan teleradio ýaýradyş boýunça telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň tölegi boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ýeňillikler peýdalanyjylara Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilýär.

 

38-nji madda. Internet-hyzmatlaryny etmegiň ýörelgeleri

 

Internet-hyzmatlaryny etmegiň ýörelgeleri halkara hukugynyň ileri tutulýan umumy ykrar edilen kadalaryndan we ýörelgelerinden, Türkmenistan tarapyndan tassyklanan halkara şertnamalaryny we halkara hukugynyň beýleki namalaryny berjaý etmekden ugur alnyp, şeýle hem habar howpsuzlygyny üpjün etmegiň zerurlygyny we Türkmenistanyň kanuny bähbitlerini, Internet-hyzmatlary edilende fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklarynyň goragyny hasaba almak bilen, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda guralýar.

 

39-njy madda Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 529-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

 

40-njy madda. Adatdan daşary ýagdaý şertlerinde telekommunikasiýa aragatnaşyk  hyzmatlarynyň edilmegi

 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tebigy betbagtçylyklarda, epidemiýalarda, epizootiýalarda we beýleki adatdan daşary ýagdaýlarda aragatnaşygy dolandyrmagy amala aşyrýar we edara degişliligine we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, islendik tehniki serişdeleri we telekommunikasiýa hem-de poçta aragatnaşyk ulgamlaryny peýdalanmakda, şeýle hem olaryň işini togtatmakda artykmaç hukuga eýedir.

2. Aragatnaşyk operatorlary adatdan daşary ýagdaý şertlerinde adamlaryň deňizdäki, ýerdäki, howadaky, älem giňişligindäki howpsuzlygyna hem-de goranmak, howpsuzlyk we hukuk tertibini goramak babatda gaýragoýulmasyz çäreleriň geçirilmegine degişli ähli habarlara, şeýle hem uly awariýalar, betbagtçylyklar, epidemiýalar we beýleki adatdan daşary ýagdaýlar hakyndaky habarlara çäksiz ileri orun bermelidirler.

 

VIII BAP. TELEKOMMUNIKASIÝA ARAGATNAŞYK HYZMATLARYNY PEÝDALANYJYLAR

 

41-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň hukuklary

 

Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň buýurmasyny amala aşyrýan we (ýa-da) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanýan wagtynda şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) öz hukuklarynyň döwlet tarapyndan goralmagyna;

2) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny erkin peýdalanmaga;

3) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň howpsuz bolmagyna;

4) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatoryny saýlamaga;

5) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň görnüşini we sanyny saýlamaga;

6) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatoryndan telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň mazmuny, hili we hyzmat ediliş tertibi hakynda mugt maglumat almaga;

7) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny öz wagtynda we ýokary hilli almaga;

8) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlaryndan olaryň hödürlän telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary hakynda habar almaga;

9) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatory tarapyndan peýdalanyjynyň ýazmaça arzasy esasynda onuň hyzmatlaryň aýry-aýry görnüşlerini peýdalanmagynyň çäklendirilmegine;

10) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryndan boýun gaçyran mahalynda telekommunikasiýa aragatnaşyk operatory tarapyndan öňinçä tölenen pulunyň galan möçberiniň gaýtarylyp berilmegine;

11) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmegiň şertnamasynda bellenilen tertipde telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryndan boýun gaçyrmaga;

12) buýrulan telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatyndan boýun gaçyrylmagynyň mümkinçiligi we  tertibi hakynda maglumat almaga;

13) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlaryndan peýdalanan telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary görkezilen çap edilen ýazgylary almaga;

14) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň hukuga ters gelýän hereketleri barada ýokarda durýan edaralara ýa-da kazyýete şikaýat etmäge;

15) Türkmenistanyň kanunçylygynda we telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmegiň şertnamasynda göz öňünde tutulan başga hukuklar.

 

42-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň borçlary

 

Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanmagyň kadalaryny berjaý etmäge;

2) bellenilen talaplara laýyk gelýän resminamasy bolan ahyrky enjamy peýdalanmaga;

3) ahyrky enjamyň milli howpsuzlygyň, goranmagyň we hukuk tertibiniň bähbitlerine zeper ýetirýän hukuga garşy gelýän hereketleri amala aşyrmak üçin peýdalanylmagyna ýol bermezlige;

4) telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryny ulanmagyň howpsuzlygyna, telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň bitewüligine we özara hereketine, telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň habar howpsuzlygyna, radioelektron serişdeleriniň elektromagnit ylalaşyjylygyna wehim salyp biljek, şeýle hem beýleki peýdalanyjylara hyzmat edilende çylşyrymlaşdyryp ýa-da päsgelçilik döredip biljek hereketlere ýol bermezlige;

5) ahyrky enjamlaryň we abonent liniýalarynyň üçünji şahslar tarapyndan peýda görmek maksady bilen peýdalanylmagyna ýol bermezlige.

 

43-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar baradaky maglumatlaryň goralmagy

 

1. Aragatnaşyk operatory şertnama baglaşylan mahalynda telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar hakynda alnan maglumatlaryň, edilen telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary, şol sanda olaryň dowamlylygy, mazmuny, ugurlary hakyndaky maglumatlaryň goralyp saklanylmagyny üpjün etmäge we şonuň üçin jogapkärçilik çekmäge borçludyr.

2. Eger telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň şertnamasynda telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň şeýle maglumatyň çap edilmegini gadagan etmesi bolmadyk halatynda telefon maglumat kitapçalary, şol sanda maglumat-habarnama gulluklarynyň elektron wersiýalary we maglumatlar binýatlary, abonentiň familiýasy, ady, atasynyň ady, salgysy we telefon belgisi hakynda maglumatlary özünde jemläp biler.

3. Abonentler hakyndaky maglumatlaryň awtomatlaşdyrylyp işlenmeginiň barşynda aragatnaşyk operatory olaryň şu Kanuna laýyklykda goralmagyny üpjün edýär. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň habar-maglumat gulluklarynyň maglumatlar binýatlarynyň elektron wersiýalaryndan özi hakynda doly ýa-da kem-käsleýin maglumatlary mugt almaga hukugy bardyr.

4. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar we olaryň peýdalanýan telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary hakynda maglumatlar üçünji şahslara Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatda we tertipde berlip bilner.

 

44-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny edýän aragatnaşyk operatorynyň işi bes edilen halatynda telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň bähbitleriniň goralmagy

 

1. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek boýunça işini bes edýän aragatnaşyk operatory telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň bes edilmegine çenli bir aýdan gijä galman bu hakda telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyja duýdurmaga borçludyr.

2. Aragatnaşyk operatory tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy netijesinde belgi we/ýa-da radioýygylyk resursyny almak üçin rugsatnama ýatyrylan ýa-da hakyky däl diýlip ykrar edilen halatynda, şeýle aragatnaşyk operatory Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde abonente telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň bes edilmegi bilen baglanyşykly ýitgilerini tölemäge borçludyr.

 

IX BAP. TELEKOMMUNIKASIÝA ARAGATNAŞYK

OPERATORLARY

 

45-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň işiniň hukuk esaslary

 

1. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary öz işini şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrýarlar.

2. Şu aşakdakylar telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň işiniň hukuk esaslary bolup durýar:

1) operatorlaryň Türkmenistanyň telekommunikasiýa aragatnaşyk bazaryndaky deňhukuklylygy;

2) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň bähbitleriniň ileri tutulmagy;

3) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň päk ýürekli bäsleşik şertlerinde işlemegi;

4) telekommunikasiýalar bazaryndaky beýleki ýuridik we fiziki şahslar babatda monopoliýa (agalyk edýän) ýagdaýyny eýeleýän telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary tarapyndan kemsitmelere ýol berilmezligi.

 

46-njy madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň hukuklary

 

Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda aragatnaşyk babatda işi amala aşyrmaga;

2) belgileýiş resursyny almaga;

3) öz ulgamlaryny meýilleşdirmäge we ösdürmäge;

4) nyrhlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellemäge;

5) telekommunikasiýa aragatnaşyk operatoryna bölünip berlen belgileýiş resursynyň ulgamlarynda telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylara telefon belgilerini bermäge;

6) şu Kanuna laýyklykda öz eýeçiliginde ýa-da peýdalanmagynda durýan telekommunikasiýa ulgamlaryny beýleki telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlary bilen birikdirmäge;

7) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanmagyň kadalaryny bozan telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylara telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň sanawyny kemeltmäge ýa-da togtatmaga;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde berlen  aragatnaşyk babatda kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan resminamasy bolmasa, telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň ahyrky enjamyny öçürmäge;

9) aragatnaşyk babatda işi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bes etmäge;

10) Türkmenistanyň kanunçylygynda we telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegi hakyndaky şertnamalarda göz öňünde tutulan beýleki hukuklar.

 

47-nji madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň borçlary

 

Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) aragatnaşyk babatdaky işi ygtyýarnamalar bolan mahalynda amala aşyrmaga;

2) peýdalanyjylaryň ýangyndan goraýyşy, polisiýany, tiz lukmançylyk kömegini, gaz heläkçiligi gullugyny we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga gulluklary çagyrmak üçin umumy peýdalanylýan telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlaryndan mugt peýdalanmagyna şert döretmäge;

3) bellenilen hil görkezijileri we nyrhlar boýunça telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny etmäge;

4) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylara şertnama baglaşmak üçin gerek bolan, şeýle hem olaryň edýän telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary hakynda gutarnykly maglumat bermäge;

5) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyja edilýän telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň hasabyny ýöretmäge;

6) telekommunikasiýa aragatnaşygynyň edilen hyzmatlary hakyndaky ýazgylary olary saklamagyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen möhletleri geçýänçä saklamaga we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde olar hakynda maglumat bermäge;

7) telekommunikasiýa ulgamlarynyň adatdan daşary ýagdaýdaky şertlerde işlemäge taýýarlygyny üpjün etmäge;

8) telekommunikasiýa ulgamlary we olaryň başga telekommunikasiýa ulgamlar bilen özara gatnaşygy hakynda hasaba alşy we resminamalary ýöretmäge;

9) telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary üçin telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorynyň özi tarapyndan bellenilýän nyrhlary olaryň girizilmegine azyndan ýedi senenama güni galýança halka ýetirmäge;

10) bölünip berlen belgileýiş resursynyň atlarda peýdalanylmagyny üpjün etmäge;

11) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda we tertipde telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylara telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň sanawynyň kemeldilmeginiň ýa-da olaryň ahyrky enjamynyň öçürilmeginiň mümkindigi hakynda duýduryş bermäge;

12) telekommunikasiýa ulgamlaryndan we bu ulgamlar tarapyndan berilýän maglumatlardan rugsatsyz paýdalanylmagyna ýol bermezlik üçin çäre görmäge;

13) maglumat howpsuzlygyna täsir edip biljek howplar (zyýanly kod, wiruslar, düzgün bozulmalar) aradan aýrylýança, degişli aragatnaşyk ulgamynyň işini togtatmaga ýa-da düzgüni bozan peýdalanyjynyň maglumat ulgamynda ygtyýarlygyny çäklendirmäge;

14) maglumat tehnikalaryny (tehnologiýalary), Internet toruny peýdalanmak arkaly amala aşyrylýan kiberjenaýatçylygyň garşysyna geçirilýän işlere ýardam bermäge;

15) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralar tarapyndan dessin-agtaryş çärelerini geçirmek üçin telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynda peýdalanylýan enjamlaryň oturdylmagyny we işlemegini üpjün etmäge. Dessin-agtaryş çärelerini geçirmekde telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynda oturtmak üçin peýdalanylýan tehniki serişdeleriň we enjamlaryň düzümini we sanyny saýlamak dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralara degişli bolup durýar;

16) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki borçlaryny ýerine ýetirmäge.

 

48-nji madda. Dessin-agtaryş çäreleri geçirilende we derňew hereketleri amala aşyrylanda telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň borçlary

 

1. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralara telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar hakynda we özleriniň ýerine ýetiren telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlary hakynda maglumaty bermäge, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlarda bu edaralaryň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmek üçin gerek bolan başga maglumatlary bermäge borçludyrlar.

2. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralar bilen ylalaşyp, dessin-agtaryş çärelerini geçirmek üçin aragatnaşyk ulgamlary we serişdeleri üçin Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi tarapyndan bellenen talaplaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmäge borçludyrlar. Telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlary ýa-da serişdeleri şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine zyýan ýetirýän jenaýatçylykly maksatlar bilen peýdalanylan mahalynda şeýle telekommunikasiýa ulgamlaryň ýa-da aragatnaşyk serişdeleriniň işlemegi togtadylýar.

3. Telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylara telekommunikasiýa aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmeginiň togtadylmagy dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaranyň ýolbaşçylarynyň biriniň esaslandyrylan karary ýa-da kazyýetiň çözgüdi esasynda telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaranyň ýolbaşçylarynyň biriniň esaslandyrylan karary ýa-da kazyýetiň çözgüdi esasynda aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegini dikeltmäge borçludyrlar.

5. Aragatnaşyk ulgamynyň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly terrorçylygy, urşy wagyz etmek, dini, milli we sosial ýigrenç döretmäge çagyryş etmek, milli we ahlak gymmatlyklara zyýan ýetirýän maglumatlary, çagalaryň jany we saglygy üçin zyýanly bolan kontentleri (zyýanly mazmunly grafiki, surat görnüşli, wideo materiallar, makalalar, gazetler, telegepleşikler) ýaýratmak bilen meşgullanýan maglumat çeşmeleriniň Türkmenistanyň çäginde peýdalanylmagy dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaranyň ýolbaşçysynyň esaslandyrylan karary ýa-da kazyýetiň çözgüdi esasynda gadagan edilýär.

6. Kompýuter ulgamlaryndaky döwlet syry bolup durýan maglumatlardan peýdalanylýan döwürde bellenilen kadalar bozulan halatynda dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaranyň ýolbaşçysynyň esaslandyrylan karary ýa-da kazyýetiň çözgüdi esasynda bu iş togtadylýar.

7. Dessin-agtaryş işini amala aşyrýan edaralar bilen telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň özara hereket etmeginiň tertibi şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

8. Ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan derňew hereketleri geçirilen mahalynda telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bu edaralara ýardam etmäge borçludyrlar.

 

49-njy madda. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň işgärleri

 

1. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatory bilen zähmet gatnaşyklarynda durýan ähli işgärler onuň işgärleri bolup durýarlar.

2. Telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorynyň işgärleri aragatnaşyk serişdeleri arkaly berilýän telefon gepleşikleriniň, telegraf ýa-da beýleki hat-habarlaryň, şeýle hem milli howpsuzlygyň, goranyşyň hem-de hukuk tertibini goramagyň bähbitlerine laýyklykda telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamlarynyň guralyşy we işleýşi hakynda tanşylmagy çäklendirilen maglumatyň syryny saklamak babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň bozulmagyna ýol berendikleri üçin jogapkärçilik çekýärler.

 

X BAP. ARAGATNAŞYK BABATDAKY JOGAPKÄRÇILIK

 

50-nji madda. Aragatnaşyk operatorlarynyň jogapkärçiligi

 

1. Aragatnaşyk operatorlary we olaryň wezipeli işgärleri şu Kanunyň talaplarynyň bozulmagyna ýol berendikleri üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

2. Aragatnaşyk operatory habarlary bermek ýa-da kabul etmek boýunça ýa-da poçta ugratmalaryny ibermek ýa-da eltmek boýunça  borçnamalaryň ýerine ýetirilmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmezligi üçin, eger borçnamalaryň şeýle ýerine ýetirilmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmezligi aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň günäsi boýunça bolup geçse ýa-da ýeňip geçip bolmajak güýjüň (ýer titremeginiň, suwuň joşmagynyň, harasadyň we başgalaryň) täsiri netijesinde bolan bolsa, munuň üçin jogapkärçilik çekmeýär.

3. Aragatnaşyk operatory peýdalanyjy tarapyndan şertnamanyň şertleri, enjamlary ulanmagyň kadalary bozulan halatynda, telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamynda güwälendirilmedik enjam ulanylanda, şeýle hem hyzmatlaryň tölegi wagtynda tölenmedik halatynda kemçilikler düzedilýänçä aragatnaşyk ulgamyndan peýdalanyp bilmegini togtatmaga haklydyr, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjy tarapyndan aragatnaşyk operatorynyň ýitgileriniň we enjama zeper ýetmegi ýa-da boş durmagy zerarly aragatnaşyk operatoryna ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunan halatlary muňa degişli däldir.

4. Aragatnaşyk operatory ýeňip geçip bolmajak güýjüň (ýer titremeginiň, suwuň joşmagynyň, harasadyň we başgalaryň) täsiri netijesinde, şeýle hem aragatnaşyk operatorlarynyň peýdalanýan liniýalary we stansiýa desgalarynyň ogurlanan ýa-da olara üçünji taraplaryň günäsi bilen zeper ýetirilen halatynda ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda peýdalanyjynyň günäsi boýunça borçlaryň ýerine ýetirilmezligi ýa-da göwnejaý ýerine ýetirilmezligi üçin aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň öňünde jogapkärçilik çekmeýär.

5. Aragatnaşyk operatorlary öz ulgamlary arkaly berilýän habaryň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmeýärler.

6. Aragatnaşyk operatory tarapyndan aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyja aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegi hakyndaky şertnama boýunça borçlarynyň göwnejaý ýerine ýetirilmändigi bilen baglanyşykly ýitgileriniň öweziniň tölenilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

 

51-nji madda. Aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň jogapkärçiligi

 

1. Aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar şu Kanunyň talaplarynyň bozulmagyna ýol berendikleri üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

2. Aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň günäsi bilen telekommunikasiýa aragatnaşyk ulgamyna zeper ýeten halatynda telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorynyň zeper ýetmeleri düzetmek üçin, şeýle hem oňa bu zeper zerarly ýetirilen beýleki ýitgiler (şol sanda alynmadyk girdeji) üçin ähli çykdajylar aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjynyň üstüne ýüklenilýär.

 

52-nji madda. Nägilelikleri bildirmegiň tertibi

 

1. Aragatnaşyk hyzmatlaryny peýdalanyjylar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde aragatnaşyk operatorlaryna, şeýle hem aragatnaşyk hyzmatlaryny edýän ýuridik we fiziki şahslara nägileliklerini, şol sanda ýitginiň öwezini dolmak talaby bilen baglanyşykly nägileliklerini bildirmäge hukuklydyrlar.

2. Aragatnaşyk operatorlary bilen aragatnaşygyň hyzmatlaryny peýdalanyjylaryň arasynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

XI BAP. TÜRKMENISTANYŇ ARAGATNAŞYK BABATDA HALKARA HYZMATDAŞLYGY

 

53-nji madda. Türkmenistanyň aragatnaşyk babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

Türkmenistanyň aragatnaşyk babatda halkara hyzmatdaşlygy halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgelerini we kadalaryny, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny berjaý etmeginiň esasynda amala aşyrylýar.

 

54-nji madda. Halkara aragatnaşygy babatdaky işi düzgünleşdirmek

 

1. Türkmenistanyň çäginde halkara aragatnaşygy babatdaky iş bilen baglanyşykly gatnaşyklar Türkmenistanyň aragatnaşyk babatdaky halkara şertnamalary, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

2. Halkara poçta aragatnaşyk we telekommunikasiýa aragatnaşyk operatorlarynyň arasynda hasaplaşyklaryň tertibi halkara ulanylyş ylalaşyklarynyň esasynda we Türkmenistanyň gatnaşyjysy bolup durýan halkara poçta aragatnaşyk we elektrik aragatnaşyk guramalarynyň maslahatlaryny hasaba almak bilen bellenilýär.

3. Türkmenistanyň çäginde dünýäniň habar-telekommunikasiýa ulgamlarynyň çäklerinde aragatnaşyk hyzmatlaryny etmek üçin şu aşakdakylar hökmanydyr:

1) Türkmenistanyň ýeke-täk aragatnaşyk ulgamy bilen özara hyzmatdaşlygy üpjün edýän dünýä aragatnaşyk ulgamlarynyň milli segmentlerini döretmek;

2) şu Kanunda bildirilýän talaplara laýyk gelýän milli aragatnaşyk operatorlaryny döretmek;

3) ykdysady, jemgyýetçilik, goranmak, ekologik, habar we başgalar babatdaky howpsuzlygy üpjün etmek.

 

XII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

55-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň şu Kanuna ters gelýän kadalaşdyryjy hukuk namalary ol güýje giren gününden başlap üç aýyň dowamynda şu Kanuna laýyk getirilmäge degişlidir.

3. 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky "Aragatnaşyk hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 4, 64-nji madda) güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

 

 

       Türkmenistanyň                                                       Gurbanguly

          Prezidenti                                                           Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2010-njy ýylyň 12-nji marty.

№ 93-IV.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О связи

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 1, ст.17)

 

(С изменениями и дополнениями внесенными Законом Туркменистана

от 03.05.2014 г. № 82-V, 20.03.2017 г. № 529-V, от 26.08.2017 г. № 603-V, 09.06.2018 г. № 50-VI и 08.06.2019 г. № 153-VI)

 

Настоящий Закон устанавливает правовую основу деятельности в области телекоммуникационной и почтовой связи в Туркменистане, определяет компетенцию органов исполнительной власти по регулированию этой деятельности, а также права и обязанности юридических и физических лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Назначение связи

 

1. В Туркменистане связь является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры и предназначена для осуществления пользователями функций управления, распространения, обмена информацией и иных функций посредством услуг, предоставляемых телекоммуникационной и почтовой связью.

2. Телекоммуникационная связь представляет собой комплекс проводных, радио,- оптических и других электромагнитных систем, выделяемых в соответствии с их видом или характером (телефонная, телеграфная, радио, телевизионная, электронная, Интернет, спутниковая и другие виды связи).

3. Телекоммуникационная связь в совокупности со средствами электронно-вычислительной (компьютерной) техники обеспечивает сбор, обработку, хранение, накопление и распространение информации.

4. Почтовая связь обеспечивает приём, хранение, обработку, перевозку и доставку (вручение) почтовых отправлений, денежных средств, в том числе других выплат целевого назначения и оказание иных дополнительных услуг.

 

Статья 2. Цели настоящего Закона

 

Целями настоящего Закона являются:

1) создание условий для оказания услуг связи на всей территории Туркменистана;

2) содействие внедрению в отрасль перспективных технологий и стандартов;

3) защита интересов пользователей услуг связи и юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области связи;

4) создание условий для обеспечения эффективной и добросовестной конкуренции на рынке услуг связи;

5) создание условий для развития инфраструктуры связи в Туркменистане и обеспечения её интеграции с международными сетями связи;

6) обеспечение централизованного управления радиочастотным ресурсом и ресурсом нумерации в Туркменистане;

7) создание условий для удовлетворения потребностей в связи для обеспечения нужд государственного управления, обороны страны, безопасности государства и правопорядка.

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) абонент - пользователь услуг связи, с которым оператором связи заключён договор об оказании таких услуг при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации;

2) высокочастотные устройства - оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых или других целях;

3) линии связи - линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи;

4) нумерация - цифровое, буквенное, символьное обозначение или комбинации таких обозначений, в том числе коды, предназначенные для однозначного определения (идентификации) сети связи и (или) её узловых или оконечных элементов;

5) оконечное оборудование (пользовательское оборудование) – технические средства для передачи и (или) приёма сигналов электросвязи по линиям связи, подключённые к абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предназначенные для таких целей;

6) оператор связи - юридическое или физическое лицо,- оказывающее услуги телекоммуникационной или почтовой связи на основании соответствующей лицензии;

7) пользователь услуг связи - лицо, заказывающее и (или)  использующее услуги телекоммуникационной и (или) почтовой связи;

8) радиоэлектронные средства - технические средства, предназначенные для передачи и (или) приёма радиоволн, состоящие из одного или нескольких передающих и (или) приёмных устройств либо комбинации таких устройств и включающие в себя вспомогательное оборудование;

9) ресурс нумерации - совокупность или часть вариантов нумерации, которые возможно использовать в сетях связи;

10) сеть связи - технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для телекоммуникационной и почтовой связи;

11) радиочастота - частота электромагнитных колебаний, устанавливаемая для обозначения единичной составляющей радиочастотного спектра;

12) радиочастотный спектр - совокупность радиочастот в установленных Международным союзом электросвязи пределах, которые могут быть использованы для функционирования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств;

13) сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи и кабелей телекоммуникационной связи;

14) средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приёма, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений телекоммуникационной связи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи;

15) услуга связи - деятельность по приёму, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений телекоммуникационной связи или почтовых отправлений;

16) электросвязь - любые излучения, передача или приём знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам;

17) сеть телекоммуникационной связи - совокупность средств телекоммуникационной связи, обеспечивающих один или несколько видов передачи телефонной, телеграфной, факсимильной и других видов документальных сообщений, трансляцию телевизионных и радиовещательных программ;

18) правительственная связь – сети и средства телекоммуникации, обеспечивающие приём, обработку и передачу информации для нужд Правительства Туркменистана;

19) фельдъегерская связь – вид правительственной курьерской связи, обеспечивающей приём, сохранность, перевозку, и доставку письменной корреспонденции государственных органов;

20) курьерская связь – приём, обработка, хранение, перевозка и доставка отправлений непосредственно от отправителя и с нарочным вручением непосредственному адресату;

21) межсетевые соединения - технологическое взаимодействие между сетями телекоммуникационной связи различных операторов телекоммуникационной связи, обеспечивающее передачу и приём информации между пользователями;

22) Интернет-услуги – услуги, оказание которых осуществляется путём передачи или приёма данных по каналам Интернета;

23) информационная безопасность телекоммуникационных сетей связи - способность телекоммуникационных сетей связи обеспечивать защиту от уничтожения, изменения, блокирования информации, её несанкционированной утечки или от нарушения установленного порядка её маршрутизации;

24) информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления;

25) телесеть - телекоммуникационная сеть, которая предназначена для передачи программ радиовещания и телевидения, а также других телекоммуникационных и мультимедийных услуг и может интегрироваться с другими телекоммуникационными сетями связи;

26) почтовое отправление - письма, почтовые карточки, бандероли, пакеты, посылки, почтовые контейнеры, печатные издания в соответствующей упаковке, секограммы, аэрограммы;

27) специальная связь – вид курьерской связи, осуществляемой предприятиями почтовой связи и обеспечивающей приём, обработку, хранение, охрану, перевозку и доставку (вручение) специальных и иных отправлений, содержащих любую охраняемую законом тайну и ценности, в том числе драгоценные металлы и изделия их них;

28) специальные отправления – регистрируемые пакеты, посылки, метизы с вложением государственных секретов и их носителей, а также корреспонденции особой важности государственных органов, изделий и их компонентов (веществ);

29) трансляция – осуществление процесса передачи информации с использованием передающих радиоэлектронных средств, кабельных сетей и номиналов радиочастотного спектра для распространения телевизионных и радиопрограмм.

 

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на юридических и физических лиц, находящихся на территории Туркменистана и предоставляющих услуги телекоммуникационной и почтовой связи или пользующихся ими.

На иностранных юридических и физических лиц, а также лиц без гражданства действие настоящего Закона распространяется на таких же условиях и в таком же порядке, как и на юридических и физических лиц Туркменистана, за исключением ограничений по осуществлению ими отдельных видов деятельности, установленных законодательством Туркменистана.

2. Деятельность правительственной, фельдъегерской связи, телерадиовещания, ведомственной технологической связи, а также другие отношения в области связи, не урегулированные настоящим Законом, регулируются иными законами и нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 5. Законодательство Туркменистана о связи

 

Законодательство Туркменистана о связи основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В

ОБЛАСТИ СВЯЗИ

 

Статья 6. Органы исполнительной власти в области связи

 

1. Государственное управление в области связи в Туркменистане осуществляют Кабинет Министров Туркменистана и Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана.

2. Министерство обороны Туркменистана, Министерство национальной безопасности Туркменистана, Государственная пограничная служба Туркменистана, Министерство внутренних дел Туркменистана в пределах своей компетенции регулируют деятельность в области связи, используемой в целях обеспечения обороны, национальной безопасности, охраны границы и правопорядка в стране.

 

Статья 7. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области связи

 

К компетенции Кабинета Министров Туркменистана в области связи относятся:

1) определение государственной политики в области связи в соответствии с Конституцией Туркменистана, законами Туркменистана и актами Президента Туркменистана;

2) создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления в области связи;

3) определение основных направлений приоритетного развития в области связи, утверждение национальных программ развития;

4) обеспечение развития международного сотрудничества в области связи, делегирование полномочий по данным вопросам Министерству промышленности и коммуникации Туркменистана;

5) определение государственной политики в области распределения и использования радиочастотного спектра, а также использования геостационарных и орбитальных позиций спутников связи;

6) утверждение  порядка подготовки и использования сетей телекоммуникационной связи общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникационной связи для нужд государственных органов, органов обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка в Туркменистане;

7) утверждение Таблицы распределения полос между радиослужбами Туркменистана в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений;

8) определение перечня вложений, пересылка которых в почтовых отправлениях за пределы Туркменистана запрещается;

9) осуществление иных полномочий в области связи.

 

Статья 8. Компетенция Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана в области связи

 

1. Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана:

1) реализует государственную политику в области связи, включая распределение и использование национальных ресурсов в области связи;

2) осуществляет государственное регулирование и контроль за деятельностью в области связи;

3) организует разработку и реализацию основных направлений развития и совершенствования отрасли связи в Туркменистане;

4) координирует межотраслевую деятельность в области связи;

5) разрабатывает национальную и отраслевые программы  развития связи и организует их реализацию;

6) участвует в разработке нормативных правовых актов Туркменистана в области связи;

7) вносит в Кабинет Министров Туркменистана предложения по вопросам развития ресурсов связи;

8) планирует эффективное использование радиочастотного спектра;

9) создаёт условия для функционирования рынка услуг связи;

10) управляет национальными ресурсами в области связи;

11) разрабатывает и принимает в пределах своей  компетенции ведомственные нормативные правовые акты;

12) осуществляет лицензирование деятельности в области связи в соответствии с законодательством Туркменистана;

13) имеет доступ к объектам связи юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в области связи и использующих радиочастотный спектр, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

14) приостанавливает деятельность технических средств и сетей телекоммуникационной и почтовой связи, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в случае использования средств связи в целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства;

15) осуществляет государственный технический надзор и контроль в области связи;

16) направляет предписания об устранении нарушений в работе отдельных средств или сетей связи при выявлении нарушений правил эксплуатации технологического оборудования сетей связи, охраны труда и техники безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и нормальному функционированию систем жизнеобеспечения;

17) рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам регулирования отношений в области связи в соответствии с законодательством Туркменистана;

18) согласовывает с органами национальной безопасности Туркменистана нормативные правовые акты, устанавливающие требования по обеспечению национальной безопасности в области связи, а также совместно с ними осуществляет координацию деятельности операторов связи по вопросам обеспечения национальной безопасности в области связи;

19) регулирует взаимоотношения с юридическими и физическими лицами, предоставляющими на территории Туркменистана услуги связи, координирует их взаимодействие, определяет условия оказания ими основных услуг телекоммуникационной и почтовой связи;  

 20) организует выпуск и распространение почтовых марок, маркированных конвертов и открыток в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

 21) защищает права и законные интересы пользователей услуг связи, рассматривает вопросы взаимоотношений между операторами связи и пользователями услуг связи;

22) оказывает содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в проведении ими соответствующих мероприятий;

23) разрабатывает систему нумерации и осуществляет управление планом нумерации сетей телекоммуникационной связи;

24) организует внедрение научных разработок в области связи, подготовку и переподготовку кадров;

25) осуществляет международное сотрудничество в области связи;

26) осуществляет иные полномочия в области связи.

2. Нормативные правовые акты Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на территории Туркменистана.

 

Статья 9. Регулирование использования радиочастотного спектра, геостационарных и орбитальных позиций  спутников связи

 

1. Регулирование использования радиочастотного спектра, геостационарных и орбитальных позиций спутников связи в соответствии с интересами Туркменистана и заключёнными им международными договорами является исключительным правом государства. Государственное управление использованием ресурса радиочастотного спектра на национальном уровне, координация в области использования радиочастотного спектра, геостационарных и орбитальных позиций спутников связи в сфере международного сотрудничества осуществляются Межведомственной комиссией по радиочастотам при Кабинете Министров Туркменистана. Национальная таблица распределения радиочастот утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Порядок выделения радиочастот, особые условия разработки, проектирования, строительства, приобретения, эксплуатации, ввоза из зарубежных государств, торговли либо распространения иным способом на территории Туркменистана радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 10. Защита использования радиочастотного спектра

 

1. Технические средства телекоммуникационной связи, являющиеся источниками электромагнитного излучения, в том числе используемые для целей телерадиовещания, подлежат регистрации в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Использование радиочастотного спектра и обеспечение его защиты осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Регулирование ресурса нумерации

 

1. Регулирование ресурса нумерации является исключительным правом государства.

2. Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана определяет порядок распределения и использования ресурсов нумерации единой сети телекоммуникационной связи Туркменистана, в том числе сегментов международных сетей связи Туркменистана, с учётом рекомендаций международных организаций, участником которых является Туркменистан, в соответствии с системой и планом нумерации Туркменистана.

3. Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана имеет право в случаях, установленных настоящим Законом, изменять, изымать полностью или частично ресурс нумерации, выделенный оператору связи.

4. Изъятие ресурса нумерации, ранее выделенного операторам связи, осуществляется по следующим основаниям:

1) обращение оператора связи, которому выделен соответствующий ресурс нумерации;

2) прекращение действия лицензии, выданной оператору связи;

3) использование оператором связи ресурса нумерации с нарушением системы и плана нумерации;

4) неиспользование оператором связи выделенного ресурса нумерации полностью или частично в течение двух лет со дня выделения;

5) неуплата сбора за выделение ресурса нумерации в течение девяноста дней со дня выделения;

6) неисполнение оператором связи требований, установленных настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана в области связи.

5. О принятом Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана решении об изъятии ресурса нумерации оператор связи извещается в письменной форме за тридцать календарных дней до наступления срока изъятия с обоснованием причин принятия такого решения.

6. Оператор связи вправе передать выделенный ему ресурс нумерации или его часть другому оператору связи только с согласия Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ

СВЯЗИ

 

Статья 12. Сети связи

 

1. Сети связи образуют государственные органы, юридические и физические лица, осуществляющие и обеспечивающие телекоммуникационную и почтовую связь на территории Туркменистана.

2. Материально-техническую основу сетей связи составляют единая сеть телекоммуникационной связи Туркменистана и сеть почтовой связи Туркменистана.

 

Статья 13. Единая сеть телекоммуникационной связи Туркменистана

 

1. Единая сеть телекоммуникационной связи Туркменистана состоит из расположенных на территории Туркменистана сетей телекоммуникационной связи следующих категорий:

1) сеть связи общего пользования;

2) ведомственные сети связи, присоединённые к сети связи общего пользования;

3) технологические сети связи, присоединённые к сети связи общего пользования;

4) выделенные сети связи;

5) сети связи специального назначения и другие сети связи для передачи информации при помощи электромагнитных систем.

2. К сети связи общего пользования относится сеть телекоммуникаций, предназначенная для оказания услуг телекоммуникационной связи юридическим и физическим лицам на территории Туркменистана на основе единых принципов обслуживания, порядка их предоставления и оплаты. Правила оказания услуг телекоммуникационной связи по сети связи общего пользования устанавливаются Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана.

3. К ведомственным сетям связи относятся сети телекоммуникаций, находящиеся в ведении юридических и физических лиц и эксплуатирующиеся ими, предназначенные для обеспечения их производственных и специальных потребностей.

Ведомственные сети связи могут использоваться также для предоставления услуг телекоммуникационной связи другим пользователям на основании соответствующей лицензии.

4. К технологическим сетям связи относятся сети телекоммуникаций, предназначенные для обеспечения производственной деятельности предприятий, управления технологическими процессами в производстве. Технологии и средства связи, применяемые для создания технологических сетей связи, а также принципы их построения устанавливаются собственниками или иными владельцами этих сетей. При наличии свободных ресурсов технологической сети связи часть этой сети может быть присоединена к сети связи общего пользования с переводом в категорию сети связи общего пользования для возмездного оказания услуг связи любому пользователю на основании соответствующей лицензии.

5. К выделенным сетям связи относятся сети телекоммуникационной связи юридических и физических лиц, проектируемые, создаваемые или используемые в коммерческих целях для оказания услуг определённому кругу пользователей. Выделенные сети проектируются, создаются и используются по согласованию с Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана, и оказание услуг по ним осуществляется только при наличии лицензии Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

6. К сетям связи специального назначения, в том числе цифровым потокам, относятся сети, организованные для проведения оперативно-розыскных мероприятий и предназначенные для нужд государственного управления, обороны страны, национальной безопасности и обеспечения правопорядка. Эти сети не могут использоваться для возмездного оказания услуг связи, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана. Расходы на финансирование обеспечения связи для нужд государственного управления, обороны страны, национальной безопасности и обеспечения правопорядка предусматриваются в Государственном бюджете Туркменистана. Подготовка и использование ресурсов единой сети телекоммуникационной связи Туркменистана для обеспечения функционирования сетей связи специального назначения осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

7. Операторы связи всех категорий сетей связи единой сети телекоммуникационной связи Туркменистана обязаны создавать системы управления своими сетями связи, отвечающие установленному порядку взаимодействия всех категорий сетей связи и соответствующие регламентам Международного Союза Электросвязи.

 

Статья 14. Сеть почтовой связи

 

Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечивающих приём, хранение, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, денежных средств, в том числе других выплат целевого назначения, доставку и распространение периодической печати на договорной основе и оказание иных дополнительных услуг.

 

Статья 15. Межсетевые соединения

 

1. Межсетевые соединения осуществляются для передачи и приёма информации между пользователями различных сетей телекоммуникаций.

2. Операторы связи при условии наличия технических возможностей обязаны обеспечивать доступ к своим сетям других операторов на договорной или иной основе, предусмотренной законодательством Туркменистана.

3. Операторы связи при условии наличия технических возможностей  должны обеспечивать межсетевые соединения по техническим условиям оператора присоединяющей сети телекоммуникаций, принимаемых в соответствии с нормами и правилами, утверждёнными Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана. При отсутствии технических возможностей и ресурсов для межсетевого присоединения обеспечение технических условий осуществляется за счёт присоединяющегося оператора. Межсетевые соединения осуществляются на основе договоров между операторами связи соответствующих сетей телекоммуникаций. Порядок и условия присоединения сетей телекоммуникаций, предоставления операторами взаимных услуг и взаиморасчётов между ними утверждаются Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана.

 

Статья 16. Собственность на средства и сети связи

 

1. В Туркменистане технические средства и сети телекоммуникационной и почтовой связи находятся в собственности государства, а также могут находиться в собственности  юридических  и  физических  лиц.

2. Исключительно к собственности государства относятся правительственная, почтовая и фельдъегерская связь, технические средства и сети телекоммуникационной связи, используемые в целях обороны, национальной безопасности, охраны Государственной  границы Туркменистана и правопорядка, а также технические средства национального телевидения и радиовещания, предприятия, обеспечивающие их деятельность и развитие.

3. Изменение формы собственности технических средств и сетей телекоммуникационной и почтовой связи, а также предприятий, обеспечивающих их деятельность и развитие, производится в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Развитие и реконструкция сетей и средств связи

 

1. Развитие и реконструкция сетей и средств связи осуществляются их владельцами за счёт собственных средств, средств заинтересованных юридических и физических лиц и других источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

2. Развитие и реконструкция сетей и средств связи, предназначенных для решения общегосударственных задач, осуществляются на основании национальных программ развития, утверждаемых Кабинетом Министров Туркменистана и финансируемых в порядке, установленном законодательством Туркменистана. Юридическим и физическим лицам, участвующим в осуществлении проектов развития и реконструкции сетей и средств связи, могут предоставляться льготы в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. При проектировании и развитии городов, посёлков и других населённых пунктов, жилых районов и комплексов местные органы исполнительной власти и местного самоуправления должны предусматривать в соответствии с нормативами разработки проектно-сметной документации строительство зданий для размещения технических средств связи за счёт средств заказчика либо выделять для них специальные помещения.

4. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий жилищно-гражданского назначения местные органы исполнительной власти и местного самоуправления, министерства и ведомства, предприятия, учреждения и организации обязаны предусматривать по согласованию с предприятиями Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана строительство специальных зданий или отводить отдельные помещения для размещения средств связи.

5. Юридические и физические лица вправе осуществлять в установленном порядке строительство зданий и сооружений телекоммуникаций на предоставленных для этих целей земельных участках, а также устанавливать и обслуживать средства связи в соответствии со сроками производимых работ, согласованными с собственниками (владельцами, арендаторами) земельных участков, зданий и сооружений.

6. Перенос или переустройство средств телекоммуникационной связи, вызванное новым строительством, расширением, реконструкцией населённых пунктов и отдельных зданий, дорог, мостов и других объектов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, разработкой полезных ископаемых, производится заказчиком строительства за счёт собственных средств в соответствии с техническими условиями операторов связи, согласованными с Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана. Внутриквартальные сети и телекоммуникационные сооружения проектируются и сооружаются заказчиками строительства.

 

Статья 18. Защита сетей и сооружений связи

 

1. Сети и сооружения связи находятся под защитой государства.

2. Операторы связи и застройщики при строительстве и реконструкции зданий, сооружений и сетей связи должны предусматривать меры защиты средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним.

3. Операторы связи совместно с правоохранительными органами обязаны обеспечивать защиту средств и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним.

4. Операторы связи обязаны внедрять в соответствии с настоящим Законом технические и организационные способы защиты сетей связи, средств телекоммуникаций, информации об организации сетей связи с ограниченным доступом и информации, передаваемой этими сетями.

5. Юридические и физические лица, виновные в повреждении средств телекоммуникационной связи, несанкционированном подключении к ним, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 19. Использование земель при проведении работ по развитию связи

 

1. К землям связи относятся земельные участки, передаваемые операторам связи в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Размеры земельных участков, передаваемых операторам связи, определяются в соответствии с проектно-технической документацией и нормами отвода земель для этого вида деятельности.

3. Операторы связи вправе в порядке, установленном законодательством Туркменистана,  производить на передаваемых для этих целей земельных участках прокладку сетей телекоммуникационной связи, строительство зданий и сооружений, устанавливать и обслуживать аппаратуру связи после согласования сроков и условий производимых работ с местными органами  исполнительной власти и местного самоуправления, собственниками или пользователями указанных земельных участков.

4. Собственники, землепользователи вправе отказать операторам связи в производстве указанных работ только по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Туркменистана. В случае возникновения спора вопрос может быть решён в судебном порядке.

5. По завершении работ на земельном участке, в здании или сооружении оператор связи или заказчик обязаны за свой счёт привести земельный участок, здание или сооружение в первоначальное состояние либо возместить собственнику, землепользователю или арендатору причинённые убытки.

6. Прекращение прав оператора связи на земельный участок осуществляется по основаниям и в порядке, установленными земельным законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Охранная зона сетей и объектов телекоммуникационной связи

 

Охранную зону сетей и объектов телекоммуникационной связи образует земельный участок установленных размеров с находящейся на нём растительностью и строениями, расположенный по периметру объектов или вдоль сетей телекоммуникационной связи. Размеры охранных зон, способы их обозначения, порядок проведения работ в них устанавливаются Правилами охраны линий связи, утверждёнными Кабинетом Министров Туркменистана. В охранной зоне без согласия владельцев сетей и объектов телекоммуникационной связи запрещается изменение назначения земли, строительство зданий или иных строений, хранение оборудования или материалов, производство земляных, буровых, взрывных и других работ.

 

Статья 21. Ликвидация последствий происшествий на сетях телекоммуникационной связи

 

1. Работы по ликвидации последствий происшествий на сетях телекоммуникационной связи включают в себя восстановление и реконструкцию повреждённых телекоммуникационных технических средств, а также проведение при необходимости в местах происшествий соответствующих природоохранных мероприятий.

2. Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны оказывать содействие операторам связи по проведению работ по ликвидации последствий происшествий на сетях телекоммуникационной связи, выделяя в случае необходимости рабочую силу, транспортные и иные средства с последующим возмещением им операторами связи произведённых расходов. В отдельных случаях по решению Кабинета Министров Туркменистана возмещение расходов может производиться за счёт других источников финансирования.

  3. Проведение работ по ликвидации последствий происшествий на сетях телекоммуникационной связи не требует согласия собственника, землепользователя или арендатора земельного участка, здания или сооружения, где размещены технические средства телекоммуникационной связи.

4. Убытки, причинённые собственнику, землепользователю или арендатору при ликвидации последствий происшествий на сетях телекоммуникационной связи, подлежат возмещению за счёт средств оператора связи. Операторы связи, возместившие убытки, вправе предъявить регрессный иск к лицу, причинившему вред.

 

Статья 22. Использование транспортных средств

 

1. Службы фельдъегерской и специальной связи имеют право на договорных условиях с транспортными организациями перевозить почтовые и специальные отправления по всем маршрутам и линиям железнодорожного, морского, внутреннего водного, воздушного и автомобильного транспорта в сопровождении работников почтовой связи, сотрудников служб фельдъегерской и специальной связи.

2. Транспортные предприятия, осуществляющие регулярные перевозки по международным и междугородным маршрутам следования, не вправе отказывать в заключении договоров на перевозку почтовых и специальных отправлений, кроме случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Сотрудники служб фельдъегерской и специальной связи при выполнении ими служебных обязанностей имеют право:

1) внеочередного приобретения билетов;

2) проезда на автомобильных транспортных средствах служб фельдъегерской и специальной связи к местам стоянок железнодорожного, морского, внутреннего водного, воздушного и автомобильного транспорта;

3) иные права, предусмотренные законодательством Туркменистана.

Транспортные предприятия обязаны обеспечивать условия для реализации сотрудниками служб фельдъегерской и специальной связи прав при выполнении ими служебных обязанностей.

4. Автомобильные транспортные средства служб фельдъегерской, специальной связи и государственной инспекции по надзору за радиочастотным спектром относятся к категории «специальные» без нанесения на них каких-либо отличительных надписей и не могут быть использованы в интересах государственных органов без согласия этих служб, за исключением случаев введения военного или чрезвычайного положения, либо при наступлении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Транспортные средства, принадлежащие операторам связи, могут иметь отличительные надписи, специальную символику и относиться к категории «специальные» в соответствии с законодательством Туркменистана.

6. При предоставлении услуг и выполнении работ, относящихся к деятельности в области связи, операторы связи имеют право на беспрепятственный проезд и осуществление остановки и стоянки в местах расположения объектов и средств связи, независимо от ведомственной принадлежности объектов и средств связи, а также на проезд к местам стоянок железнодорожного, морского, внутреннего водного, воздушного и автомобильного транспорта на транспортных средствах, принадлежащих этим операторам  связи и имеющих отличительные надписи и специальную символику.

7. Без согласия операторов связи транспортные средства, принадлежащие им, имеющие отличительные надписи и специальную символику, не могут быть использованы для предоставления услуг и выполнения работ, не относящихся к деятельности в области связи.

8. В случае возникновения аварийных ситуаций на повреждённых сетях и средствах связи операторы связи вправе в первоочередном порядке арендовать транспортные средства у транспортных предприятий.

 

Статья 23. Тайна связи

 

1. На территории Туркменистана гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям телекоммуникационной связи и сетям почтовой связи. Операторы связи обязаны обеспечить соблюдение тайны связи.

2. Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям телекоммуникационной и почтовой связи, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Осмотр почтовых отправлений лицами, не являющимися уполномоченными работниками оператора связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, ознакомление с информацией и документальной корреспонденцией, передаваемыми по сетям телекоммуникационной и почтовой связи, осуществляются по мотивированному постановлению одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только с санкции прокурора или по решению суда.

4. Сведения о сообщениях, передаваемых по сетям телекоммуникационной и почтовой связи, о почтовых отправлениях и почтовых переводах денежных средств, а также сами эти сообщения, почтовые отправления и переводимые денежные средства могут выдаваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Учётно-отчётное время в области связи

 

На территории Туркменистана в области связи при передаче или приёме сообщений и информации применяется единое учётно-отчётное время - местное.

 

ГЛАВА IV. ТАРИФЫ И РАСЧЁТЫ ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ

 

Статья 25. Принципы формирования тарифов

 

1. Тарифы формируются на рынке телекоммуникационной и почтовой связи Туркменистана на принципах:

1)  расчётов тарифов исходя из себестоимости этих услуг с учётом получения прибыли;

2) повременной оплаты за фактическое время телекоммуникационных услуг, полученных пользователем.

2. Тарифы на услуги связи устанавливаются в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и других) юридическими и физическими лицами производится бесплатно.

 

Статья 26. Порядок расчёта за услуги связи

 

Расчёт за услуги связи производится в порядке и на условиях договора о предоставлении услуг связи между оператором связи и пользователем услуг связи.

 

Статья 27. Сбор за получение ресурса нумерации

 

1. За получение ресурса нумерации с оператора связи взимается сбор в размере и в порядке, определяемыми Кабинетом Министров Туркменистана.

2. В случае изменения нумерации повторный сбор за получение ресурса нумерации не взимается.

3. В случае полного или частичного изъятия ресурса нумерации, выделенного оператору связи, уплаченный им сбор не возвращается, и компенсация оператору связи не выплачивается.

 

Статья 28. Льготы и преимущества при пользовании услугами связи

 

1. Для отдельных категорий должностных лиц органов государственной власти, дипломатических и консульских представительств иностранных государств, представительств международных организаций, а также отдельных групп граждан могут устанавливаться льготы по предоставлению, пользованию и оплате услуг связи.

2. Перечень должностных лиц и отдельных групп граждан, а также льгот, предоставляемых этим лицам, определяются законодательством Туркменистана, а также международными договорами Туркменистана.

3. При предоставлении льгот по оплате услуг связи, порядок возмещения доходов, недополученных предприятием связи, определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Пересылка писем, поступающих в почтовые отделения от военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и в их адрес, осуществляется в пределах Туркменистана за счёт средств министерств и ведомств, в которых в соответствии с законодательством Туркменистана предусмотрена военная служба.

 

 

ГЛАВА V. ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ И СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

 

Статья 29. Лицензирование деятельности в области связи

 

1. Лицензирование деятельности в области связи осуществляется Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Соискание лицензии на отдельные виды деятельности в области связи рассматривается только при наличии заключения соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о соответствии поставляемого, приобретаемого и используемого соискателем оборудования действующим в Туркменистане протоколам, нормам и стандартам связи.

 

Статья 30. Сертификация средств связи

 

Все технические средства связи, в том числе оконечное оборудование, используемые на сетях телекоммуникационной связи в Туркменистане, подлежат сертификации на соответствие государственным стандартам, техническим условиям и иным нормам в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

 

Статья 31. Деятельность операторов почтовой связи по предоставлению услуг почтовой связи

 

1. Деятельность операторов почтовой связи по предоставлению услуг почтовой связи в Туркменистане осуществляется в соответствии с настоящим Законом, другими нормативными правовыми актами Туркменистана, почтовыми правилами, утверждаемыми Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана.

2. Государственным предприятиям почтовой связи Туркменистана принадлежит исключительное право на издание государственных знаков почтовой оплаты, присвоение почтовых индексов объектам почтовой связи на территории Туркменистана, предоставление услуг по приёму, обработке, хранению, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений.

3. Услуги государственных предприятий почтовой связи по экспедированию, доставке и распространению периодической печати, доставке выплат целевого назначения, выполнению операций по переводу денежных средств, а также иные дополнительные услуги, разрешённые нормативными правовыми актами Туркменистана, осуществляются на договорной основе.

4. Курьерские услуги по приёму, обработке, хранению, перевозке и доставке (вручению) почтовых отправлений могут осуществляться юридическими лицами на основании лицензий.

 

Статья 32. Перевозка почтовых отправлений

 

1. Государственные предприятия почтовой связи имеют право  перевозить почтовые отправления по всем маршрутам и линиям железнодорожного, морского, речного, воздушного и автомобильного транспорта в сопровождении работников почтовой связи или передавать их под ответственность транспортных предприятий.

2. Транспортное предприятие не вправе отказать в заключении договора на перевозку почтовых отправлений по регулярным междугородным и международным маршрутам следования его транспортных средств.  

 

Статья 33. Доставка почтовых отправлений

 

1. Почтовые отправления, а также подписная периодическая печать доставляются (вручаются) лично получателю, указанному отправителем, или уполномоченному им лицу либо через абонентский почтовый ящик.

2. Почтовые отправления адресатам, находящимся в больницах, санаториях, домах отдыха, местах заключения, могут доставляться (вручаться) администрации этих учреждений по месту их нахождения.

3. Перевозка и доставка почтовых отправлений и телеграмм адресатам, находящимся по характеру своей работы вне населённых пунктов и в труднодоступных местах, осуществляется в соответствии с Почтовыми правилами, утверждаемыми Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана.

4. Выплаты целевого назначения доставляются (вручаются) адресату лично либо уполномоченному им лицу - по нотариально заверенной доверенности.

5. Собственники многоквартирных жилых домов обязаны на первых этажах каждой лестничной клетки оборудовать блоки абонентских почтовых ящиков. Собственники индивидуальных домов обязаны оборудовать у входа на свои участки абонентские почтовые ящики с возможностью доступа к ним с тротуара или обочины дороги.

6. Почтовые отправления, а также подписная периодическая печать могут доставляться клиентам в районах индивидуальной застройки, а также в местах расположения садоводческих товариществ в специально оборудованные для этих целей групповые абонентские шкафы в соответствии с Почтовыми правилами, утверждаемыми Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана.

7. Порядок доставки почтовых отправлений, периодической печати юридическим лицам, а также почтовых отправлений, адресованных «до востребования», устанавливается почтовыми правилами.

 

Статья 34. Сохранность почтовых отправлений

 

1. Операторы почтовой связи обязаны обеспечить сохранность принятых почтовых отправлений и денежных средств.

2. Помещения, в которых осуществляются обработка почтовых отправлений и хранение денежных средств, а также транспортные средства, на которых они перевозятся, должны быть оборудованы так, чтобы исключалась возможность доступа в них посторонних лиц.

3. Для обеспечения сохранности почтовых отправлений работники операторов почтовой связи имеют право присутствовать при погрузке и разгрузке почтовых отправлений в местах стоянок железнодорожного, морского, внутреннего водного, воздушного и автомобильного транспорта.

 

Статья 35. Таможенный контроль почтовых отправлений

 

1. Международные почтовые отправления при перемещении через таможенную границу Туркменистана предъявляются операторами почтовой связи для контроля таможенным органам. Операторы почтовой связи обязаны доводить до сведения пользователей услуг почтовой связи перечень вложений, пересылка которых в почтовых отправлениях через границу запрещается.

2. Осмотр, досмотр и выемка международных почтовых отправлений, изъятие запрещённых к пересылке в них вложений осуществляются таможенными органами Туркменистана в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

 

Статья 36. Страхование почтовых отправлений

 

Юридическое и физическое лицо-отправитель вправе застраховать почтовое отправление, объявив его ценность. Размер объявленной ценности определяется отправителем и должен соответствовать действительной стоимости вложения почтового отправления.

 

ГЛАВА VII. УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СВЯЗИ ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ

 

Статья 37. Порядок предоставления и использования услуг телекоммуникационной связи по трансляции телевизионных и радиопрограмм

 

1. Услуги телекоммуникационной связи по трансляции телевизионных и радиопрограмм и ретрансляция телерадиопрограмм предоставляются в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Условием предоставления услуг телекоммуникационной связи по трансляции телевизионных и радиопрограмм и ретрансляция телерадиопрограмм пользователям услуг телекоммуникационной связи является заключение договора между пользователями услуг телекоммуникационной связи и оператором связи.

3. Услуги телекоммуникационной связи по телерадиовещанию пользователям, которые имеют установленные законодательством Туркменистана льготы по их оплате, предоставляются операторами связи в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 38. Принципы предоставления Интернет-услуг

 

Принципы предоставления Интернет-услуг строятся в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана исходя из приоритета общепризнанных норм и принципов международного права, соблюдения международных договоров и иных актов международного права, ратифицированных Туркменистаном, а также с учётом необходимости обеспечения информационной безопасности и защиты законных интересов Туркменистана, прав физических и юридических лиц при оказании Интернет-услуг.

 

Статья 39 утратила силу Законом Туркменистана от 20.03.2017 г. № 529-V.

 

Статья 40. Предоставление услуг телекоммуникационной связи в условиях чрезвычайной ситуации

 

1. Кабинет Министров Туркменистана при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях и иных чрезвычайных ситуациях осуществляет управление связью и имеет право приоритетного использования любых технических средств и сетей телекоммуникационной и почтовой связи, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, а также приостановления их деятельности.

2. Операторы связи в условиях чрезвычайной ситуации должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности людей на море, земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях и других чрезвычайных ситуациях.

 

ГЛАВА VIII. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ

 

Статья 41. Права пользователей услуг телекоммуникационной связи

 

Пользователи услуг телекоммуникационной связи во время осуществления заказа и (или) использования услуг телекоммуникационной связи имеют право на:

1) государственную защиту своих прав;

2) свободный доступ к услугам телекоммуникационной связи;

3) безопасность услуг телекоммуникационной связи;

4) выбор оператора телекоммуникационной связи;

5) выбор вида и количества услуг телекоммуникационной связи;

6) бесплатное получение от оператора телекоммуникационной связи исчерпывающей информации о содержании, качестве и порядке предоставления услуг телекоммуникационной связи;

7) своевременное и качественное получение услуг телекоммуникационной связи;

8) получение от  операторов телекоммуникационной   связи сообщений о предоставленных услугах телекоммуникационной связи;

9) ограничение оператором телекоммуникационной связи доступа пользователя к отдельным видам услуг на основании его письменного заявления;

10) возврат оператором телекоммуникационной связи остатков сумм в случае отказа от оплаченных авансом услуг телекоммуникационной связи;

11) отказ от услуг телекоммуникационной связи в порядке, установленном договором предоставления услуг телекоммуникационной связи;

12) получение информации о возможности и порядке отказа от заказанной услуги телекоммуникационной связи;

13) получение распечатки полученных услуг телекоммуникационной связи от операторов телекоммуникационной связи;

14) обжалование неправомерных действий операторов телекоммуникационной связи в вышестоящие органы или в суд;

15) иные права,  предусмотренные законодательством Туркменистана и определённые договором предоставления услуг телекоммуникационной связи.

 

Статья 42. Обязанности пользователей услуг телекоммуникационной связи

 

Пользователи услуг телекоммуникационной связи обязаны:

  1. соблюдать правила пользования услугами телекоммуникационной связи;
  2. использовать оконечное оборудование, имеющее документ соответствия установленным требованиям;
  3.  не допускать использования оконечного оборудования для совершения противоправных действий, наносящих ущерб интересам национальной безопасности, обороны и правопорядка;
  4.  не допускать действий, которые могут создавать угрозу безопасности эксплуатации сетей телекоммуникаций, целостности и взаимодействию сетей телекоммуникаций, информационной безопасности сетей телекоммуникаций, электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, а также способных усложнять или препятствовать предоставлению услуг другим пользователям;
  5. не допускать использования оконечного оборудования и абонентских линий связи третьими лицами с целью получения выгоды.

 

Статья 43. Защита информации о пользователях услуг телекоммуникационной связи

 

1. Оператор связи обязан обеспечивать и нести ответственность за сохранность сведений о пользователях услуг телекоммуникационной связи, полученных при заключении договора, об оказанных услугах телекоммуникационной связи, в том числе их продолжительности, содержании, маршрутах.

2. Телефонные справочники, в том числе электронные версии и базы данных информационно-справочных служб, могут содержать информацию о фамилии, имени, отчестве, наименовании, адресах и номерах телефонов абонента в случае, если в договоре предоставления услуг телекоммуникационной связи не имеется запрета пользователя услуг телекоммуникационной связи на опубликование такой информации.

3. В процессе автоматизированной обработки информации об абонентах оператор связи обеспечивает её защиту в соответствии с настоящим Законом. Пользователь услуг телекоммуникационной связи имеет право на бесплатное получение сведений о себе полностью или частично с электронных версий баз данных информационно-справочных служб.

4. Информация о пользователях услуг телекоммуникационной связи и получаемых ими услугах телекоммуникационной связи третьим лицам может выдаваться в случае и в порядке, предусмотренными законодательством Туркменистана.

 

Статья 44. Защита интересов пользователя услуг телекоммуникационной связи в случае прекращения деятельности оператора связи, оказывающего услуги телекоммуникационной связи

 

1. Оператор связи, который прекращает деятельность по оказанию услуг телекоммуникационной связи, обязан предупредить об этом пользователя услуг телекоммуникационной связи не позднее чем за один месяц до прекращения предоставления услуг телекоммуникационной связи.

2. В случае аннулирования или признания недействительным разрешения на получение номерного и/или радиочастотного ресурса вследствие нарушения оператором связи законодательства Туркменистана, такой оператор связи обязан возместить абоненту убытки, связанные с прекращением оказания услуг телекоммуникационной связи, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IХ. ОПЕРАТОРЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ

 

Статья 45. Правовые основы деятельности операторов телекоммуникационной связи

 

1. Операторы телекоммуникационной связи осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Правовыми основами деятельности операторов телекоммуникационной связи являются:

1) равноправие операторов на рынке телекоммуникационной связи Туркменистана;

2) приоритет интересов пользователей услуг телекоммуникационной связи;

3) функционирование операторов телекоммуникационной связи в условиях добросовестной конкуренции;

4) недопущение дискриминации со стороны операторов телекоммуникационной связи, которые занимают монопольное (доминирующее) положение  по отношению к другим юридическим и физическим лицам рынка телекоммуникаций.

 

Статья  46. Права операторов телекоммуникационной связи

 

Операторы телекоммуникационной связи имеют право на:

1) осуществление деятельности в области связи в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана;

2) получение номерного ресурса;

3) планирование и развитие собственных сетей;

4) установление тарифов в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) присвоение телефонных номеров пользователям услуг телекоммуникационной связи в сетях выделенного оператору телекоммуникационной связи номерного ресурса;

6) соединение телекоммуникационных сетей, находящихся в его собственности или пользовании, с телекоммуникационными сетями других операторов телекоммуникационной связи в соответствии с настоящим Законом;

7) сокращение перечня или приостановление предоставления услуг телекоммуникационной связи пользователям услуг телекоммуникационной связи,  нарушившим правила пользования услугами телекоммуникационной связи;

8) выключение оконечного оборудования пользователя услугами телекоммуникационной связи, если оно не имеет выданного в установленном законодательством Туркменистана порядке документа о подтверждении соответствия требованиям нормативных документов в области связи;

9) прекращение деятельности в области связи в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

10) иные права, предусмотренные законодательством Туркменистана и договорами о предоставлении услуг телекоммуникационной связи.

 

Статья 47. Обязанности операторов телекоммуникационной связи

 

Операторы телекоммуникационной связи обязаны:

1) осуществлять деятельность в области связи при наличии лицензий;

2) предоставлять бесплатный доступ пользователям к  телекоммуникационным сетям связи общего пользования для вызова пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и других служб, предусмотренных законодательством Туркменистана;

3) предоставлять услуги телекоммуникационной связи по установленным показателям качества и тарифам;

4) предоставлять пользователям услуг телекоммуникационной связи исчерпывающую информацию, необходимую для заключения договора, а также об услугах телекоммуникационной связи, которые они предоставляют;

5) вести учёт услуг телекоммуникационной связи, предоставляемых пользователю услуг телекоммуникационной связи;

6) сохранять записи о предоставленных услугах телекоммуникационной связи до истечения сроков их хранения, установленного законодательством Туркменистана, и предоставлять информацию о них в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

7) обеспечивать готовность телекоммуникационных сетей к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

8) вести учёт и документацию о телекоммуникационных сетях и их взаимосвязи с другими телекоммуникационными сетями;

9) обнародовать тарифы на услуги телекоммуникационной связи, которые устанавливаются самим оператором телекоммуникационной связи, не позднее чем за семь календарных дней до их введения;

10) обеспечивать использование выделенного номерного ресурса в наименованиях;

11) предупреждать пользователей услуг телекоммуникационной связи о возможном сокращении перечня услуг телекоммуникационной связи или отключении их оконечного оборудования в случаях и в порядке, предусмотренными законодательством Туркменистана;

12) принимать меры для недопущения несанкционированного доступа к телекоммуникационным сетям и информации, которая передаётся этими сетями;

13) приостановить работу соответствующей сети связи или ограничить полномочия пользователя информационной системы, нарушившего правила, до устранения угроз (вредный код, вирусы, нарушения правил), которые могут влиять на информационную безопасность;

14) оказать содействие в работе, проводимой против киберпреступности, осуществляемой с использованием информационной техники (технологии), Интернет- сети;

15) обеспечивать установку и функционирование оборудования, используемого для проведения оперативно-розыскных мероприятий, на телекоммуникационных сетях связи органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана. Выбор состава и количества технических средств и оборудования, используемых для проведения оперативно-розыскных мероприятий, для установки на телекоммуникационных сетях связи, сохраняется за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

16) выполнять другие обязанности, установленные законодательством Туркменистана.

 

Статья 48. Обязанности операторов телекоммуникационной связи при проведении оперативно-розыскных мероприятий и осуществлении следственных  действий

 

1. Операторы телекоммуникационной связи обязаны предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, информацию о пользователях услуг телекоммуникационной связи и об оказанных им услугах телекоммуникационной связи, а также иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных законодательством Туркменистана.

2. Операторы телекоммуникационной связи обязаны обеспечивать реализацию требований, установленных Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана по согласованию с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к телекоммуникационным сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В случае использования телекоммуникационных сетей или средств связи в преступных целях, наносящих ущерб интересам личности, общества и государства, функционирование таких телекоммуникационных сетей или средств связи приостанавливается.

3. Приостановление оказания услуг телекоммуникационной связи пользователям услуг телекоммуникационной связи осуществляется операторами телекоммуникационной связи на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или решения суда в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Операторы телекоммуникационной связи обязаны возобновить оказание услуг телекоммуникационной связи на основании мотивированного  постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или решения суда.

5. Использование на территории Туркменистана источников информации, пропагандирующих терроризм, войну, призывающих к разжиганию религиозной, национальной и социальной вражды, занимающихся распространением информации, наносящих вред национальным и моральным ценностям, контентов, вредных для жизни и здоровья детей (графика, фотографии, видеоматериалы, статьи, газеты, телепередачи с вредным содержанием) с применением возможностей сетей связи запрещается на основании мотивированного постановления руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или решения суда.

6. В случае нарушения установленных правил в период использования информации, являющейся государственным секретом, содержащейся в компьютерных системах, эта работа приостанавливается на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или решения суда.

7. Порядок взаимодействия операторов телекоммуникационной связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, определяется настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

8. При проведении уполномоченными государственными органами следственных действий операторы телекоммуникационной связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья  49. Персонал операторов телекоммуникационной связи

 

1. Персоналом оператора телекоммуникационной связи являются все работники,  находящиеся с ним в трудовых отношениях.

2. Персонал оператора телекоммуникационной связи несёт ответственность за допущенные им нарушения требований законодательства Туркменистана в отношении сохранения тайны телефонных разговоров, телеграфной или иной корреспонденции, которая передаётся средствами связи, а также информации с ограниченным доступом об организации и функционировании телекоммуникационных сетей в интересах национальной безопасности, обороны и охраны правопорядка.

 

ГЛАВА X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

 

Статья 50. Ответственность операторов связи

 

1. Операторы связи и их должностные лица за допущенные ими нарушения требований настоящего Закона несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Оператор связи не несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче или приёму сообщений либо по пересылке или доставке почтовых отправлений, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине пользователя услуг связи либо вследствие действия непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган и другие).

3. При нарушении пользователем услуг связи условий договора, правил эксплуатации оборудования, использовании на сети телекоммуникаций несертифицированного оборудования, а также при несвоевременной оплате услуг связи оператор связи вправе приостановить доступ пользователя к сети связи до устранения недостатков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, с возмещением пользователем услуг связи убытков оператора связи и ущерба, причинённого оператору связи из-за повреждения или простоя оборудования.

4. Оператор связи не несёт ответственность перед пользователем услуг связи за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по предоставлению услуг связи вследствие действия непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, ураган и другие), а также при хищении или виновном повреждении третьими лицами линий и станционных сооружений, которые используются операторами связи, либо по вине пользователя услуг связи в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

5. Операторы связи не несут ответственность за содержание информации, передаваемой их сетями.

6. Возмещение оператором связи пользователю услуг связи убытков в связи с ненадлежащим выполнением оператором связи обязательств по договору о предоставлении услуг связи производится в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 51. Ответственность пользователей услуг связи

 

1. Пользователи услуг связи за допущенные ими нарушения требований настоящего Закона несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. В случае повреждения телекоммуникационной сети, происшедшего по вине пользователя услуг связи, возмещение расходов оператора телекоммуникационной связи на устранение повреждений, а также другие убытки (в том числе упущенную выгоду), причинённые ему в результате этого повреждения, подлежат возмещению пользователем услуг связи.

 

Статья 52. Порядок предъявления претензий

 

1. Пользователи услуг связи вправе предъявлять операторам связи, а также юридическим и физическим лицам, предоставляющим услуги связи, претензии, в том числе с требованием возмещения ущерба, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Споры, возникающие между операторами связи и пользователями услуг связи, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА ХI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

 

  Статья 53. Международное сотрудничество Туркменистана в области связи

 

Международное сотрудничество Туркменистана в области связи осуществляется на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных договоров Туркменистана.

 

Статья 54. Регулирование деятельности в области международной связи

 

1. Отношения, связанные с деятельностью в области международной связи на территории Туркменистана, регулируются международными договорами Туркменистана в области связи, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Порядок расчётов между операторами международной почтовой связи и телекоммуникаций устанавливается на основе международных эксплуатационных соглашений и с учётом рекомендаций международных организаций почтовой связи и электросвязи, участником которых является Туркменистан.

3. Для оказания услуг связи в пределах мировых информационно-телекоммуникационных сетей на территории Туркменистана является обязательным:

1) создание национальных сегментов мировых сетей связи, обеспечивающих взаимодействие с единой сетью связи Туркменистана;

2) создание национальных операторов связи, отвечающих требованиям, предъявляемым к ним настоящим Законом;

3) обеспечение экономической, общественной, оборонной, экологической, информационной и иных видов безопасности.

 

ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 55. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана, противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в соответствие с ним в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

3. Признать утратившим силу Закон Туркменистана от 20 декабря 1996 года «О связи» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 4, ст. 64).

 

 

     Президент                                                         Гурбангулы

  Туркменистана                                               Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

12 марта 2010 года.

№ 93-IV.