Migrasiýa gullugy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Migrasiýa gullugy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2009 ý., № 4, 79-njу madda)

 

(Türkmenistanyň 22.06.2013 ý. № 416-IV, 12.09.2016 ý. № 438-V, 09.06.2018 ý. № 56-VI we 20.10.2018 ý. № 90-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun migrasiýa gullugynyň işiniň hukuk esaslaryny hem-de ýörelgelerini, wezipelerini, hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär.

 

I BÖLÜM. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Türkmenistanda döwlet migrasiýa gullugy

 

Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň migrasiýa ulgamyny düzgünleşdirmek, bikanun migrasiýa garşy göreşmek babatdaky döwlet syýasatynyň durmuşa geçirilmegini, Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýän ýerine ýetiriji häkimiýetiň edarasy bolup durýar.

 

2-nji madda. Migrasiýa gullugy hakyndaky kanunçylyk

 

1. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy hakyndaky kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Migrasiýa gullugynyň işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan durýar.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Migrasiýa gullugynyň düzümi we ýolbaşçylygy

 

1. Migrasiýa gullugynyň düzümine onuň merkezi edarasy, welaýatlardaky we welaýat hukukly şäherlerdäki müdirlikleri, etraplardaky we etrap hukukly şäherlerdäki bölümleri, Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki migrasiýa gözegçilik postlary (mundan beýläk – migrasiýa gullugynyň edaralary)  we harby bölüm girýär.

2. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýän we wezipeden boşadylýan başlygy ýolbaşçylyk edýär.

3. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň orunbasarlary hem Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýärler we wezipeden boşadylýarlar.

4. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýatlardaky we welaýat hukukly şäherlerdäki müdirliklerine Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýän we wezipeden boşadylýan başlyklary ýolbaşçylyk edýärler.

5. Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylyp wezipä bellenilýän we wezipeden boşadylýan ýolbaşçylarynyň we jogapkär wezipeli işgärleriniň wezipeleriniň sanawy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

6. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň wezipe sanawyny we zähmet haky goruny Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen tassyklanan düzüminiň we kesgitlenen işgär sanynyň çäklerinde, şeýle hem harby gullukda durmaýan işgärleriniň wezipe sanawyny we zähmet haky goruny Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan bellenilen kadalaşdyryjy ölçegnamalaryna laýyklykda hyzmat etmegiň kadalaryndan ugur alyp, Döwlet býujetinde şol ýyl üçin bölünip berlen serişdeleriň çäklerinde hem-de Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen ylalaşylan zähmet haklarynyň çyzgydyna laýyklykda tassyklaýar.

 

4-nji madda. Migrasiýa gullugynyň hukuk derejesi

 

1. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan, migrasiýa gullugynyň edaralary hakynda düzgünnamalar Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy tarapyndan tassyklanylýar.

2. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň garamagyndaky harby bölüm Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hukuk esaslaryny kesgitleýän kanunçylyk namalaryna laýyklykda hereket edýär.

 

5-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işiniň esasy ýörelgeleri

 

1. Migrasiýa gullugynyň işi kanunylyk, ynsanperwerlik, raýatlaryň kanunyň öňündäki deňligi, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi, olaryň haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykadyna, haýsy partiýa degişlidigine ýa-da hiç partiýa degişli däldigine garamazdan, mertebesine hormat goýulmagy ýörelgelerine esaslanýar.

2. Migrasiýa gullugy şahsyýetiň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakda, ýörite kanun arkaly goralýan syrlar hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän halatlarda aýan hereket edýär.

 

6-njy madda. Migrasiýa gullugynyň esasy wezipeleri

 

Migrasiýa gullugynyň esasy wezipeleri şulardan ybaratdyr:

1) Türkmenistanda migrasiýa babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;

2) döwlet edaralarynyň we beýleki ýuridik şahslaryň migrasiýa meselelerini düzgünleşdirmek boýunça işini utgaşdyrmak, migrasiýa meseleleri boýunça halkara guramalary bilen işini utgaşykly alyp barmak;

3) migrasiýa bilen bagly bikanun hereketleri ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak we aradan aýyrmak;

4) migrasiýa ýagdaýlary baradaky maglumatlar goruny (merkezini) döretmek, maglumatlary işläp taýýarlamagyň awtomatlaşdyrylan ulgamyny ornaşdyrmak;

5) migrasiýa meselelerini çözmekde adam hukuklaryny berjaý etmek, kemsitmelere ýol bermezlik we milli däp-dessurlara hormat goýmak;

6) daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara gelmek we gitmek üçin wizalary bermek;

7) ýurduň içerki zähmet bazaryny goramak, daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanyň çäginde işlemek üçin rugsatnama bermek;

8) ýuridik we fiziki şahslaryň Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça kanunçylygyny berjaý edişlerine gözegçilik etmek;

9) Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, Türkmenistanyň raýatlygyna dikeltmek, Türkmenistanyň raýatlygyndan çykarmak, Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek meseleleri boýunça resminamalary taýýarlamak, Türkmenistanyň raýatlygynyň ýitirilendigini bellige almak;

10) Türkmenistanyň raýatlygyna degişliligini kesgitlemek;

11) raýatlygy bolmadyk adamyň hem-de bosgunyň şahsyýetnamasyny we beýleki degişli resminamalary bermek;

12) Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlaryny resmileşdirmek we olaryň hasabyny ýöretmek;

13) halkara guramalary we daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralary bilen Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna we Türkmenistan tarapyndan ykrar edilen halkara hukugynyň umumy kadalaryna laýyklykda migrasiýa meseleleri boýunça özara gatnaşyk etmek we maglumatlary alyşmak;

14) migrasiýa babatda Türkmenistanyň milli bähbitlerini goramagy üpjün etmek;

15) Türkmenistanyň döwlet edaralary we jemgyýetçilik birleşikleri, hukuk goraýjy we harby edaralary bilen bikanun migrasiýa garşy göreşmek babatda bilelikde hereket etmek;

16) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan gaýry wezipeleri ýerine ýetirmek.

 

7-nji madda. Şahsyýetiň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi

 

1. Raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň islendik çäklendirilmesine diňe Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan esaslarda we tertipde ýol berilýär.

2. Migrasiýa meseleleri boýunça hukuk bozulmalaryny amala aşyrmakda güman edilip saklanylan we tussag edilen raýatlar öz hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegi babatda Migrasiýa gullugynyň işgärlerinden maglumat almaga hukuklydyrlar.

 

8-nji madda. Döwlet edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň Migrasiýa gullugynyň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýardam bermegi

 

Bikanun migrasiýa bilen baglanyşykly hereketleriň öňüni almak, olaryň üstüni açmak maksady bilen döwlet edaralary, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan ähli ýuridik we fiziki şahslar Migrasiýa gullugynyň işgärlerine öz gulluk wezipelerini ýerine ýetirmekde ýardam bermelidirler.

 

9-njy madda. Migrasiýa gullugynyň Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralary bilen özara gatnaşyklary

 

Migrasiýa gullugy döwlet migrasiýa syýasatyny durmuşa geçirmek, bikanun migrasiýanyň öňüni almak, oňa ýol bermezlik, ony seljermek maksady bilen dessin-agtaryş, anyklaýyş, öňüni alyş işlerini we gaýry çäreleri amala aşyran mahalynda Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralary bilen özara gatnaşykda bolýar.

 

10-njy madda. Migrasiýa gullugynyň daşary ýurt döwletleriniň migrasiýa gulluklary, hukuk goraýjy edaralary we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy

 

Migrasiýa gullugy üstüne ýüklenen wezipeleri berjaý etmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bilen, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda beýleki döwletleriň migrasiýa gulluklary, hukuk goraýjy edaralary, şeýle hem halkara guramalary bilen gatnaşyklary ýola goýmaga we hyzmatdaşlyk etmäge  haklydyr.

 

II BÖLÜM. Migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklary

 

11-nji madda. Migrasiýa gullugynyň ýerine ýetirýän işleri

 

Migrasiýa gullugy öz üstüne ýüklenilen wezipelere laýyklykda şu aşakdaky işleri ýerine ýetirýär:

1) Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki gözegçilik-geçiriş ýerlerinde migrasiýa gözegçiligini guraýar we amala aşyrýar, Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana girmegini we Türkmenistandan çykmagyny hasaba alýar hem-de olaryň hasabyny ýöredýär;

2) Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasport almak baradaky ýüztutmalaryna garaýar we olara Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlary resmileşdirýär;

3) daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistana gelmeginiň, onda bolmagynyň we ondan gitmeginiň düzgünleriniň bozulmagy baradaky işler boýunça dessin-agtaryş, jenaýat jogapkärçiligine getiren halatynda anyklaýyş işlerini geçirýär, şeýle-de bikanun migrasiýanyň öňüni almak we ony aradan aýyrmak boýunça gaýry çäreleri amala aşyrýar;

4) adam söwdasyna garşy göreşmek meselesi boýunça öz üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirýär;

5) Türkmenistana gelen ähli daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary bolýan ýeri boýunça hasaba alýar, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki döwlet edaralarynda hasaba alynmaga degişli adamlar muňa girmeýär;

51) zähmet işini amala aşyrmak maksady bilen hemişelik ýaşaýan ýerinden ýazgydan çykmazdan kyrk bäş senenama gününden köp möhlete başga ýere wagtlaýyn giden Türkmenistanyň raýatlaryny bolýan ýeri boýunça bellige alýar;

6) hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistandan gitmäge rugsatnamalary resmileşdirýär;

7) Türkmenistanyň raýatlaryna halkara şertnamalary esasynda ýönekeýleşdirilen tertipde degişli daşary ýurt döwletlerine gidip-gelmegi üçin içlik berýär;

8) migrasiýa gullugynyň edaralaryndan gowuşýan maglumatlary toplaýar, umumylaşdyrýar we seljerýär, olar esasynda Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar, Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurda gidip-gelmegi hakynda, şeýle hem dessin hasapda duran adamlar barada merkezleşdirilen maglumatlar goruny ýöredýär;

9) Türkmenistanyň Döwlet serhedinden galplaşdyrylan, kesekiniň resminamalaryny ulanyp geçmekçi bolýan adamlary ýüze çykarýar, şol hereketlerde jenaýatyň alamaty bolan ýagdaýynda bolsa anyklaýyş işlerini geçirýär, olar boýunça maglumatlar goruny ýöredýär;

10) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşyp Türkmenistanda bosgunyň statusyny kesgitleýär, bosgunlary hasaba alýar, olara bosgunyň şahsyýetnamasyny berýär we olaryň ýaşaýan döwletlerine meýletin gaýdyp barmagy üçin şertleri döredýär;

11) daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň wiza almak üçin towakganamalarynyň ähli görnüşlerine (çakylyklaryny resmileşdirmek we wizalarynyň möhletini uzaltmak) garaýar, şeýle hem olara ýurda gelmek we ýurtdan gitmek üçin wizalary, serhet gözegçiligi sebitine barmak üçin rugsatnamalary berýär;

111) harby däl deňiz (derýa) gämileriniň ekipažlarynyň agzalary bolup durýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň kenara düşmegi we Türkmenistanyň halkara deňiz menzillerinde hem-de deňiz menzilli şäherlerinde bolmagy üçin rugsatnamalary berýär;

112) Türkmenistanyň çäginde degişli bolan döwletiniň diplomatik wekilhanasy ýa-da konsullyk edarasy bolmadyk daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan ýol resminamalary ýa-da olaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamalary ýitirilen, ogurladylan hem-de ulanmaga ýaramsyz ýagdaýa getirilen halatynda, agzalan şahslara «Daşary ýurt raýatynyň ýurduna dolanyp barmak üçin şahadatnamasyny» berýär;

12) daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň Türkmenistanyň çäginde bolmagynyň möhletleriniň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

13) daşary ýurtly işçi güýjüniň sany we düzümi hakyndaky döwlet hasabatynyň maglumatlaryny toplaýar, Türkmenistanyň raýatlarynyň boş iş orunlaryny eýelemäge artykmaç hukugynyň hem-de daşary ýurtly işgärleriň kanunçylykda bellenen möçberi baradaky düzgüniň Türkmenistanyň çäginde ýerleşen, ýerli hem-de daşary ýurt maýa goýumy bolan kärhanalar we guramalar tarapyndan berjaý edilişine gözegçilik edýär, olarda zähmet işini amala aşyrmak üçin daşary ýurt raýatlaryna rugsatnamalary berýär;

14) Türkmenistanda bolunmagy üçin hasaba alyş ýygymynyň alnyşyna gözegçilik edýär;

15) Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan fiziki şahslaryň Türkmenistanyň raýatlygyna degişliligini kesgitleýär;

16) Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan raýatlygy bolmadyk adamlara şahsyýetnamalary berýär;

17) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalary resmileşdirýär, olary hasaba alýar we olaryň hasabyny ýöredýär;

18) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde daşary ýurt raýatlarynyň, raýatlygy bolmadyk adamlaryň we daşary ýurtlularyň gatnaşmagyndaky  ýuridik şahslaryň Türkmenistanyň çäginde migrasiýa baradaky kanunçylygy berjaý edişlerini gözegçilikde saklaýar;

19) migrasiýa meseleleri boýunça raýatlary kabul edýär, raýatlaryň arzalaryna we şikaýatlaryna seredýär, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde olary seljerýär, Migrasiýa gullugynyň ygtyýarlygyna degişli meseleler boýunça ilatyň we ýuridik şahslaryň işgärleriniň arasynda düşündiriş işlerini geçirýär;

20) Migrasiýa gullugy üçin işgärleri seçip almagy, taýýarlamagy guraýar we olaryň işlerini kämilleşdirmek barada çäreler görýär;

21) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde döwlet we gulluk syryny düzýän maglumatlary goramaklygy üpjün edýär;

22) Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunçylygynyň birmeňzeş ulanylmagyny üpjün edýär;

221) kömekçi hojalygy üçin bölünip berlen ýerlerde hojalyk işleriniň amala aşyrylmagy netijesinde alnan we özüniň hasaplaşyk hasabyna geçirilen girdejilerini bellenen tertipde peýdalanýar;

222) Migrasiýa gullugynyň işi hakynda maglumaty ýerleşdirmek, şeýle hem fiziki şahslara hyzmatlary etmek üçin Internet torunda öz resmi saýtyny ýöredýär;

23) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan gaýry işleri amala aşyrýar.

 

12-nji madda. Migrasiýa gullugynyň hukuklary

 

1. Migrasiýa gullugynyň şu aşakdakylara hukuklary bardyr:

1) öz işini amala aşyrmak üçin zerur resminamalary ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan, eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli ýuridik şahslardan bellenilen tertipde almaga;

2) raýatlardan we wezipeli adamlardan migrasiýa baradaky kanunçylygyň berjaý edilmegini talap etmäge;

3) Türkmenistanyň raýatlaryndan öz ygtyýarlygyna degişli meseleler boýunça düşündiriş we degişli resminamalary almaga;

4) daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň, şeýle hem daşary ýurtlularyň gatnaşmagyndaky ýuridik şahslaryň Türkmenistanyň çäginde bolmagy bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin bellenen tertipde olardan zerur resminamalary talap edip almaga, zerur halatlarda olary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde barlamaga;

 5) migrasiýa meseleleri boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyny bozanlar baradaky materiallary bellenilen tertipde degişlilikde döwlet edaralarynyň garamagyna geçirmäge, şeýle-de anyklaýyş işini geçirmäge;

6) döwletiň migrasiýa meseleleri boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň binýadyny kämilleşdirmek barada teklipleri taýýarlamaga;

7) migrasiýa gullugynyň işine degişli meseleler boýunça konferensiýalary, seminarlary, maslahatlary geçirmäge, döwlet häkimiýet edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, şeýle hem halkara guramalary tarapyndan guralýan çärelere gatnaşmaga;

8) zerur halatda dahylly ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde daşary ýurtly ýuridik şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygyny berjaý edişleriniň toplumlaýyn barlaglaryny geçirmäge;

9) zerur halatlarda fiziki şahslary we ýuridik şahslaryň wekillerini migrasiýa gullugynyň ygtyýarlygyna degişli meseleler boýunça onuň düzüm birliklerine çagyryp getirmäge;

10) Türkmenistanda bolmagyň bellenen tertibini bozan daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda yzarlamaga, saklamaga, tutup getirmäge, olaryň wizasyny ýatyrmaga we Türkmenistanda bolmaly möhletini gysgaltmaga, Türkmenistandan çykmaga tabşyryknama bermäge, ýurduň çäginden çykarmaga, olaryň Türkmenistana gelmegini wagtlaýyn çäklendirmäge;

11) kanunda bellenilen möhlete tutup saklamaga, anyklaýyş işleri geçirilýän mahaly migrasiýa meseleleri boýunça hukuk bozulmalaryny amala aşyrmakda güman edilip saklanan adamlary wagtlaýyn gabawhanada saklamaga;

12) Migrasiýa gullugynyň ygtyýarly meseleleri boýunça güman etmäge esas bolan halatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde jaýlary, edara binalaryny we ulag serişdelerini, şeýle hem daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň el goşlaryny we ýüküni gözden geçirmäge;

13) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hukuk bozulmalarynyň öňüni almak we soňuna çykmak, olary amala aşyran adamlary saklamak işleri geçirilende Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň kanuny talaplaryna garşy hereketleriň öňüni almak üçin fiziki güýji ulanmaga;

14) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ýaragy, ýörite serişdeleri we ýörite (harby) tehnikany edinmäge;

15) öz üstüne ýüklenen wezipeleriň çözülmegi üçin aýry-aýry adamlaryň kömeginden peýdalanmaga;

16) dessin-agtaryş çäreleriniň geçirilýän döwründe ýaragy, ýörite serişdeleri we ýörite (harby) tehnikany şu Kanunda we beýleki kanunçylyk namalarynda bellenilen tertipde ulanmaga;

17) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde administratiw taýdan tutup saklamaga;

18) dessin-agtaryş işlerini geçirmäge ygtyýarly bolan beýleki edaralar bilen ylalaşyp, şol edaralaryň güýçlerini we serişdelerini käbir dessin-agtaryş çärelerini geçirmek üçin çekmäge.

2. Migrasiýa gullugynyň öz ygtyýarlygyna girmeýän meseleler boýunça ýuridik we fiziki şahslaryň hojalyk ýa-da başga bir işine gatyşmaga hukugy ýokdur.

3. Migrasiýa gullugynyň wezipeli adamlarynyň anyklaýşy geçirmek bilen bagly bolmadyk meseleleri boýunça hereketleri barada Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde kazyýete şikaýat edilip bilner.

 

13-nji madda. Migrasiýa gullugynyň borçlary

 

Migrasiýa gullugy şu aşakdakylara borçludyr:

1) döwlet häkimiýet edaralary bilen öz ygtyýarlygyna degişli meseleler boýunça arkalaşykly işlemäge;

2) Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň migrasiýa meselesine degişli böleginiň ýerine ýetirilmegini üpjün etmäge;

3) migrasiýa hakyndaky hukuk kadalaryny bozan adamlar babatda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan çäreleri ulanmaga;

4) daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara, şeýle hem daşary ýurtlularyň gatnaşmagyndaky ýuridik şahslara migrasiýa meseleleri boýunça düzgün bozulmalara ýol bermezlik baradaky düşündirişleri we duýduryşlary bermäge;

5) Türkmenistana gelen ýa-da onuň çäginde bolýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň ahlaksyz hereketlerini dessin çäreleri gurnamak arkaly ýüze çykarmaga we degişli çäreleri görmäge;

6) Türkmenistana gelen ýa-da onuň çäginde bolýan daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň zerur halatlarda lukmançylyk gözegçiliginden geçirilmegini üpjün etmekde saglygy goraýyş edaralaryna ýardam etmäge;

7) Türkmenistanda bolmagyň tertibini bozan daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary gözlemäge;

8) bikanun migrantlary ýüze çykarmaga we degişli çäreleri görmäge;

9) Migrasiýa gullugyna degişli meseleler boýunça ýüze çykarylan düzgün bozulmalar babatda anyklaýyş işini geçirmäge;

91) Migrasiýa gullugynyň elektron maglumatlar gorunyň howpsuzlygyny üpjün etmäge;

10) şahsyýetiň janyny we saglygyny, onuň kanun tarapyndan goralýan hukuklaryny we azatlyklaryny, emlägini, jemgyýetiň hem-de döwletiň howpsuzlygyny goramak üçin öz ygtyýarlarynyň çäklerindäki ähli möhüm çäreleri, şol sanda öňüni alyş häsiýetindäki çäreleri görmäge;

11) Türkmenistanyň çäklerinde dessin-agtaryş işlerini amala aşyrýan beýleki edaralary şol edaralaryň ygtyýarlaryna degişli bikanun hereketler barada mälim edip durmaga we olara zerur bolan kömegi bermäge;

12) öz işgärleriniň, olaryň maşgala agzalarynyň, şeýle hem dessin-agtaryş çäreleriniň geçirilmegine ýardam beren adamlaryň, olaryň maşgala agzalarynyň şahsy howpsuzlygyny, olaryň emlägini jenaýatçylykly hem-de beýleki bikanun hyýanatçylyklardan gorap saklamagy üpjün etmäge;

13) kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen üstüne ýüklenen gaýry borçlary ýerine ýetirmäge.

 

14-nji madda. Migrasiýa gullugynyň dessin-agtaryş we anyklaýyş işleri

 

Migrasiýa gullugynyň dessin-agtaryş we anyklaýyş işi migrasiýa babatda kanun bozulmalaryny ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak, Türkmenistanda bolmagyň tertibini bozan daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary gözläp tapmak, anyklaýyş işlerini geçirmek, şeýle hem Türkmenistanyň milli bähbitlerini, ilatyň ahlak ýörelgelerini üpjün etmek maksady bilen degişlilikde "Dessin-agtaryş işleri hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna, Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine, Migrasiýa gullugynyň dessin-agtaryş işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

III BÖLÜM. Migrasiýa gullugynyň fiziki güýji, ok atýan

ýaragy we ýörite tehniki enjamlary ulanmagy

 

15-nji madda. Fiziki güýji, ok atýan ýaragy, ýörite serişdeleri ulanmagyň maksady we tertibi

 

1. Migrasiýa gullugynyň işgärlerine diňe şu Kanunda göz önünde tutulan halatlarda we tertipde fiziki güýji, ok atýan (tabel) ýaragy, ýörite serişdeleri saklamak, götermek we ulanmak hukugy berilýär.

2. Fiziki güýç, ok atýan ýarag, ýörite serişdeler howply etmişi togtatmak, hukuk tertibiniň bozulmagynyň öňüni almak we soňuna çykmak, olary amala aşyran adamy tutup saklamak we gabawhana eltmek maksady bilen hukuk tertibiniň bozulmagynyň häsiýetini, düzgün bozujynyň şahsyýetini, anyk ýagdaýy nazara almak bilen ulanylýar.

3. Fiziki güýç, ok atýan ýarag, ýörite serişdeler ulanylmazyndan öň olary ulanmak meýli hakynda duýduryş berilmelidir, şunda muňa duýdansyz hüjüme gaytawul bermek we girewe alnanlary boşatmak halatlary girmeýär.

4. Duýdansyz ýa-da ýaragly çozulanda, söweş tehnikasyny, ulag serişdelerini, uçuş abzallaryny, deňiz we derýa gämilerini peýdalanmak bilen çozulanda, tussag astyndan ýaragly gaçylanda ýa-da ulag serişdeleriniň hereketi mahalynda olardan gaçylanda, şeýle hem girewe alnanlary boşatmakdan ötri ýarag öňünden duýdurmazdan ulanylýar.

5. Eger ýüze çykan ýagdaýda ok atýan ýaragy ulanmaly boljakdygynyň mümkinçiligi aradan aýrylmaýan hasap etse, onda migrasiýa gullugynyň işgäriniň ony taýýar etmäge hukugy bardyr.

6. Ygtyýarlyklary ýokarlandyrmak bilen fiziki güýjüň, ok atýan ýaragyň we ýörite serişdäniň ulanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen jogapkärçilige eltýär.

 

16-njy madda. Fiziki güýjüň ulanylyşy

 

Öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetirilmegini beýleki usullar bilen üpjün etmek mümkin bolmasa, onda jenaýatlaryň, administratiw hukuk bozulmalarynyň öňüni almak we olary aradan aýyrmak, şol jenaýatlary eden we administratiw hukuk bozulmalary eden adamlary tutup saklamak, kanuny talaba garşy edilen hereketleri ýatyrmak üçin Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň fiziki güýji, şol sanda söweşjeň göreş usullaryny ulanmaga hukugy bardyr.

 

17-nji madda. Ok atýan ýaragyň ulanylyşy

 

1. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň şu aşakdaky halatlarda aňrybaş çäre hökmünde ok atýan ýaragy ulanmaga hukugy bardyr:

1) raýatlary olaryň janyna we saglygyna howp salýan çozuşlardan goramak üçin, şeýle hem girewine alnanlary boşatmak üçin;

2) Migrasiýa gullugynyň işgärlerine gulluk borçlaryny ýa-da jemgyýetçilik borjuny ýerine ýetirýän beýleki adamlara garşy toparlaýyn ýa-da ýaragly çozuşy, şeýle hem olaryň janyna ýa-da saglygyna howp salýan beýleki çozuşy yzyna serpikdirmek üçin;

3) ýaragly garşylyk görkezýän ýa-da tussag astyndan gaçyp barýan jenaýatkäri, şeýle hem ýaragy tabşyrmak hakyndaky kanuny talaby ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýan ýaragly adamyň tutulyp saklanmagy üçin.

2. Ok atýan ýaragyň ulanylmagyndan ozal ony ulanmak niýetiniň bardygy hakynda duýduryş berilmelidir.

3. Duýdansyz ýa-da ýaragly çozuş wagtynda, söweş tehnikasy, ulag serişdeleri, uçuş enjamlary, deňiz we derýa gämileri peýdalanylyp çozulanda, tussag astyndan ýaragly ýa-da ulag serişdeleri ulanylyp gaçylanda, tussag astynda bolýan adamlar ulag serişdeleriniň hereketi wagtynda olardan gaçanda, şeýle hem girewine alnanlary boşatmak üçin ok atýan ýarag duýduryş berilmezden ulanylyp bilner.

4. Aýallaryň we kämillik ýaşyna ýetmedikleriň ýaragly çozýan, ýaragly garşylyk görkezýän ýa-da jana howp salýan toparlaýyn çozuş edýän mahalyndan başga halatlarda aýallar we kämillik ýaşyna ýetmedikler barada ok atýan ýaragy ulanmak gadagan edilýär.

5. Ok atýan ýaragyň ulanylan we peýdalanylan halatlarynyň ählisinde Migrasiýa gullugynyň işgäri töweregindäki raýatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek, ejir çekenlere gaýragoýulmasyz saglygy goraýyş kömegini bermek, şeýle hem olaryň hossarlaryna ýa-da kanuny wekillerine habar bermek üçin zerur çäreleri görmäge borçludyr.

6. Ok atýan ýaragyň ulanylan her bir halaty hakynda Migrasiýa gullugynyň işgäri tarapyndan maglumat düzülýär we degişli ýolbaşçysyna we prokurora haýal etmän habar berilýär.

 

18-nji madda. Ýörite tehniki enjamlaryň ulanylyşy

 

1. Migrasiýa gullugyna degişli meseleler boýunça kanun bozulmalaryny ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak, Türkmenistanda bolmagyň tertibini bozan daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary gözläp tapmak, degişli jogapkärçilige çekmek, migrasiýa babatynda Türkmenistanyň kanunçylygyny bozan raýatlar barada maglumatlar goruny döredip ýöretmek maksady bilen dessin-agtaryş we anyklaýyş işleri geçirilende Migrasiýa gullugynyň işgärleri ýörite tehniki enjamlaryny  ulanmak hukugyna eýedir.

2. Migrasiýa gullugynyň işgärleri tarapyndan ulanylýan ýörite tehniki enjamlaryň sanawy we olary ulanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

IV BÖLÜM. Migrasiýa gullugynyň edaralarynda gullugy geçmek

 

19-njy madda. Migrasiýa gullugynyň işgärler düzümi

 

1. Migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary we harby gullukda durmaýan işgärleri Migrasiýa gullugynyň işgärler düzümini emele getirýärler.

2. Migrasiýa gullugynyň işgärlerine şahsyýetini we wezipesini tassyklaýan şahsyýetnama we bellenilen nusgadaky tapawutlandyryş nyşanlary berilýär.

3. Migrasiýa gullugynyň işgäri birmeňzeş görnüşdäki lybas bilen mugt üpjün edilýär, onuň nusgasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

4. Harby wezipä bellemek, gullukda başga wezipä geçirmek we  harby wezipeden boşatmak, nobatdaky harby atlary dakmak, şeýle hem harby atlardan mahrum etmek "Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda we Borçnama boýunça harby gullugy geçmegiň tertibi hakyndaky düzgünnamada bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

5. Migrasiýa gullugynyň düzümindäki harby gullukçylar şu Kanuna, "Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna, Türkmenistanda harby gullugy geçmegiň tertibi hakyndaky kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda harby gullugy geçýärler we Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylaryna deňleşdirilýärler.

6. Migrasiýa gullugynyň harby gullukda durmaýan işgärleriniň zähmet gatnaşyklary Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.   

 

20-nji madda. Migrasiýa gullugyna gulluga kabul edilmegi we gullukdan boşadylmagy

 

1. Migrasiýa gullugyna borçnama boýunça harby gulluga Türkmenistanyň raýatlary «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda kabul edilýär.

2. Migrasiýa gullugynda gulluk etmäge kabul edilýän raýata şu aşakdaky talaplar bildirilýär:

1) Watana, halka, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly bolmak,  Migrasiýa gullugynyň işine durnukly we gaýduwsyz gulluk etmäge jany-teni bilen taýýar bolmak;  

2) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny hem-de beýleki hukuk namalaryny birkemsiz berjaý etmek;

3) raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini hormatlamak we goramak, ýokary medeniýetliligi berjaý etmek;

4) döwletiň özygtyýarlygyny, syýasy we ykdysady bähbitlerini goramak;

5) Türkmenistanyň halkynyň milli adatlaryna we däp-dessurlaryna hormat goýmak;

6) düzgün-nyzamy we jogapkärçiligi ýokary derejede berjaý etmek;

7) işe döredijilikli çemeleşmek, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk iş alyp barmagy başarmak;

8) salyhatlylyk, halallyk, öz işiniň netijelerine hakyky we tankydy baha bermegi başarmak ukyby.

 

 21-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň gulluk wagty we dynç almaga bolan hukugy

 

1. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hepdelik iş wagtynyň we dynç alyş wagtynyň dowamlylygynyň hasaba alnyş tertibi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilýär.

2. Migrasiýa gullugynyň işgärlerine «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda»Türkmenistanyň Kanunyna, Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda her ýylky esasy rugsat we rugsatlaryň beýleki görnüşleri berilýär.

 

 22-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işgäriniň pul we gaýry üpjünçiligi

 

1. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň pul üpjünçiligi olaryň eýeleýän wezipesine hem-de harby adyň dakylmagyna laýyklykda her aýda alýan aýlygyndan ybarat bolýar, mundan başga-da olaryň aýda alýan başga hili goşmaça pullaryndan hem-de gaýry pul haklaryndan ybarat bolýar.  

2. Harby atlar üçin aýlyk iş haklarynyň we goşmaça tölegleriň möçberi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň hödürlemegi boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby gullukçylary üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hukuklardan we ýeňilliklerden peýdalanýarlar hem-de pul, azyk we gaýry zatlar bilen üpjün edilýärler.

 

V BÖLÜM. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hukuk ýagdaýy

 we durmuş taýdan goraglylygy

 

 23-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hukuk ýagdaýy

 

1. Migrasiýa gullugynyň işgärleri gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahaly döwletiň aýratyn goragynda durýar. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň kanuny talaplary Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar we wezipeli adamlar tarapyndan hökmany ýerine ýetirilmäge degişlidir.

2. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň kanuny talaplaryny ýerine ýetirmezlik, olara dil ýetirmek, garşylyk görkezmek, olary ynamdan gaçyrmak, zorluk ulanyp haýbat atmak, olaryň janyna, saglygyna, at-abraýyna we mertebesine kast etmek ýa-da şek ýetirmek, olaryň üstüne ýüklenen wezipeleriň ýerine ýetirilmegine päsgelçilik berýän beýleki hereketler, şeýle hem öz borçlaryny ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly olaryň maşgala agzalaryna we ýakyn garyndaşlaryna islendik kast etmek kanunda bellenen jogapkärçilige eltýär.

3. Migrasiýa gullugynyň işgärleri öz üstlerine ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirenlerinde şu Kanundan we Türkmenistanyň migrasiýa baradaky meselelerini düzgünleşdirýän beýleki kanunçylyk namalaryndan ugur alýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan ygtyýarly edilen adamlardan başga hiç kimiň Migrasiýa gullugynyň işine gatyşmaga we işgärlerini olaryň wezipe borçlaryna girmeýän işleri ýerine ýetirmek üçin çekmäge hukugy ýokdur.

4. Migrasiýa gullugynyň işgärlerine mugallymçylyk, ylym we döredijilik işinden başga hak tölenýän islendik iş bilen meşgullanmak gadagan edilýär.

 

 24-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygy

 

1. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygy döwlet tarapyndan kepillendirilýär.

2. Migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň gulluk borçlaryny berjaý etmegi bilen baglanyşykly döwlet ätiýaçlandyrmasy degişlilikde "Harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň statusy we sosial taýdan goralyşy hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda we Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Gulluk bilen baglanyşyklylykda Migrasiýa gullugynyň işgäriniň, onuň maşgala agzalarynyň emlägine ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde dolunýar.  

4. Migrasiýa gullugynyň işgärleri Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen tertipde gulluk ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilýärler.

5. Migrasiýa gullugynda azyndan on ýyl işlän işgärler, aradan çykan işgärleriniň maşgala agzalary, şeýle hem ýaşaýyş jaý kanunçylygynda görkezilen beýleki ýagdaýlarda başga ýaşaýyş jaýy berilmezden, gulluk ýasaýyş jaýyndan göçürilmäge degişli däldir.

6. Ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak boýunça hasapda duran, aradan çykan işgäriň maşgalasynyň Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak baradaky hukugy saklanyp galýar.

7. Migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary we olaryň maşgala agzalary «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda we Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde bellenilen beýleki hukuklardan we ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

 25-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň gaýry durmuş hukuklarynyň kepillikleri

 

 Migrasiýa gullugynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary ýaşaýyş jaýy, jemagat hyzmatlary, ýangyç üçin tölegleri tölemek boýunça Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenen tertipde we şertlerde ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

 26-njy madda. Migrasiýa gullugynyň işgäriniň gulluk saparynda bolan wagtyndaky hukuklary

 

Migrasiýa gullugynyň gulluk saparynda bolýan işgäri gulluk iş saparynyň şahadatnamasy boýunça ulaglaryň ähli görnüşleri üçin ýolagçy resminamalaryny nobatsyz almaga, şeýle hem myhmanhanada ilkinji nobatda ýerleşmäge bolan hukukdan peýdalanýar.

 

VI BÖLÜM. Migrasiýa gullugynyň maliýe we maddy-tehniki üpjünçiligi

 

 27-nji madda. Migrasiýa gullugynyň maliýeleşdirilmegi

 

1. Migrasiýa gullugynyň maliýeleşdirilmegi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Migrasiýa gullugynyň işini kämilleşdirmek we maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak döwlet serişdeleriniň, Migrasiýa gullugynyň býujetden daşary serişdeleriniň hem-de kanunçylykda bellenen beýleki çeşmelerden alynýan serişdeleriň hasabyna amala aşyrylyp bilner.

3. Migrasiýa gullugy öz maliýe-hojalyk işiniň hasabyny ýöredýär, buhgalteriýa hasabyny alyp barýar, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde statistik hasabaty ýöredýär.

 

 28-nji madda. Migrasiýa gullugynyň maddy-tehniki üpjünçiligi

 

1. Migrasiýa gullugynyň maddy-tehniki üpjünçiliginiň tertibi we kadalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary Migrasiýa gullugyna gulluk maksatlary üçin gulluk jaýlaryny, ulag, aragatnaşyk serişdelerini we başga emlägi bellenilen tertipde muzdsuz ulanmaga berýärler.

 

VII BÖLÜM. Jemleýji düzgünler

 

 29-njy madda. Migrasiýa gullugynyň işine gözegçilik

 

Migrasiýa gullugynyň işine Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenen tertipde Türkmenistanyň Ministrler Kabineti gözegçilik edýär.

 

 30-njy madda. Migrasiýa gullugynyň işinde kanunylygyň berjaý edilişine gözegçilik

 

Şu Kanunyň ýerine ýetirilişine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar gözegçilik edýärler.  

 

31-nji madda. Migrasiýa gullugynyň işgärleriniň jogapkärçiligi

 

1. Migrasiýa gullugy, onuň işgärleri we harby gullukçylary raýatlaryň we döwletiň öňünde olaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagy, öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde hukuk tertibiniň üpjün edilmegi üçin jogapkärdirler. Migrasiýa gullugynyň işgärleri öz gulluk borjuny ýerine ýetirmändikleri ýa-da talabalaýyk ýerine ýetirmändikleri üçin kanunçylyga laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

2. Migrasiýa gullugynyň işgärleri öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda özbaşdak çözgüt kabul edýärler we özleriniň kanuna ters gelýän hereketleri ýa-da hereketsizligi üçin kanuna layýklykda jogapkärçilik çekýärler. Migrasiýa gullugynyň işgärine göz-görtele kanuna ters gelýän buýruk ýa-da görkezme berlen halatynda, ol kanundan ugur almaga borçludyr.

 

32-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                     Gurbanguly

     Prezidenti                                                        Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2009-njy ýylyň 21-nji noýabry.

№ 76-IV

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О миграционной службе

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 4, ст.79)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 22.06.2013 г. № 416-IV, 12.09.2016 г. № 438-V, 09.06.2018 г. № 56-VI

и от 20.10.2018 г. № 90-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовую основу и принципы деятельности миграционной службы, а также её задачи, права, обязанности.

 

 

РАЗДЕЛ I. Общие положения

 

Статья 1. Государственная миграционная служба в Туркменистане

 

Миграционная служба является органом исполнительной власти, обеспечивающим регулирование миграционной системы Туркменистана, реализацию государственной политики в области борьбы с незаконной миграцией, соблюдение  международных договоров Туркменистана по вопросам миграции.

 

Статья 2. Законодательство о Миграционной службе

 

1. Законодательство о Миграционной службе Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Миграционной службы.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Структура Миграционной службы и руководство ею

 

1. В структуру Миграционной службы входят центральный аппарат, управления в велаятах и городах с правами велаята, отделы в этрапах и городах с правами этрапа, миграционно- контрольные посты на контрольно-пропускных пунктах Государственной границы Туркменистана (далее – органы миграционной службы) и воинская часть.

2. Руководство Государственной миграционной службой Туркменистана осуществляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Туркменистана.

3. Заместители начальника Государственной миграционной службы Туркменистана также назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана.

4. Управлениями Государственной миграционной службы Туркменистана в велаятах и городах с правами велаята руководят начальники, назначаемые на должность и освобождаемые от должности Президентом Туркменистана.

5. Перечень должностей руководителей и ответственных должностных работников миграционной службы Туркменистана, назначаемых на должность и освобождаемых от должности по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана, определяется Президентом Туркменистана.

6. Начальник Государственной миграционной службы утверждает Перечень должностей сотрудников и фонд заработной платы военнослужащих миграционной службы Туркменистана в пределах структуры и установленного числа работников, утверждённых актом Президента Туркменистана, а также штатное расписание и фонд заработной платы других работников, не состоящих на военной службе, в соответствии с нормативами, установленными Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана, исходя из нормативов обслуживания, в пределах средств, выделенных из Государственного бюджета Туркменистана на этот год, и в соответствии со схемой заработной платы, согласованной с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

 

Статья 4. Правовое положение Миграционной службы

 

1. Положение о Государственной миграционной службе Туркменистана утверждается Президентом Туркменистана, а положения об органах Миграционной службы – начальником Государственной миграционной службы Туркменистана.

2. Воинская часть, подведомственная Государственной миграционной службе Туркменистана, действует в соответствии с законодательными актами, определяющими правовую основу функционирования Вооруженных Сил Туркменистана.

 

Статья 5. Основные принципы деятельности Миграционной службы

 

1. Деятельность Миграционной службы основывается на принципах законности, гуманизма, равенства граждан перед законом, соблюдения прав и свобод граждан, уважения их достоинства независимо от национальности, расы, пола, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии.

2. Миграционная служба действует в обстановке гласности, если это не противоречит законодательству Туркменистана о защите прав и свобод личности, о тайнах, охраняемых специальным законом.

 

Статья 6. Основные задачи Миграционной службы

 

Основными задачами Миграционной службы являются:

1) осуществление в Туркменистане государственной политики в области миграции;

2) координация деятельности государственных органов и других юридических лиц по регулированию вопросов миграции, работы в данной области с международными организациями;

3) выявление, устранение и предупреждение незаконных действий, связанных с миграцией;

4) создание базы (центра) данных о миграционных процессах и внедрение автоматизированной системы обработки данных;

5) соблюдение прав человека, недопущение дискриминации, уважение национальных традиций и обычаев при решении вопросов миграции;

6) выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз для въезда и выезда;

7) защита внутреннего рынка труда страны, выдача разрешений для трудовой деятельности на территории Туркменистана иностранным гражданам и лицам без гражданства;

8) осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства Туркменистана по вопросам миграции;

9) подготовка документов по вопросам приёма в гражданство Туркменистана, восстановления в гражданстве Туркменистана, выхода из гражданства Туркменистана, выдачи вида на жительство в Туркменистане, регистрация  утраты гражданства Туркменистана;

10) определение принадлежности к гражданству Туркменистана;

11) выдача удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца и других соответствующих документов;

12) оформление паспортов граждан Туркменистана для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан, ведение  их учёта;

13) осуществление в соответствии с международными договорами Туркменистана и общепризнанными нормами международного права, признанными Туркменистаном, взаимодействия и обмена информацией по вопросам миграции с международными организациями и компетентными органами иностранных государств;

14) обеспечение защиты национальных интересов Туркменистана в области миграции;

15) взаимодействие в области борьбы с незаконной миграцией с государственными органами и общественными объединениями, правоохранительными и военными органами Туркменистана;

16) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 7. Соблюдение прав и свобод личности

 

1. Всякое ограничение прав и свобод граждан допускается лишь на основании и в порядке, предусмотренными законами Туркменистана.

2. Граждане, задержанные по подозрению в совершении правонарушений по вопросам миграции и заключённые под стражу, вправе получить от сотрудников Миграционной службы информацию по поводу ограничения их прав и свобод.

 

Статья 8. Оказание содействия государственными органами, юридическими и физическими лицами Миграционной службе в выполнении её задач

 

В целях предупреждения и раскрытия действий, связанных с незаконной миграцией, государственные органы, все юридические лица, независимо от форм собственности, и физические лица должны оказывать сотрудникам Миграционной службы содействие в выполнении ими служебных обязанностей.

 

Статья 9. Взаимодействие Миграционной службы с правоохранительными и военными органами Туркменистана

 

Миграционная служба взаимодействует с правоохранительными и военными органами Туркменистана в осуществлении оперативно-розыскных, дознавательных, профилактических и иных мероприятий с целью осуществления миграционной политики государства, предупреждения, недопущения незаконной миграции и её анализа.

 

Статья 10. Сотрудничество Миграционной службы с миграционными службами, правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями

 

В целях выполнения задач, возложенных на Миграционную службу, она вправе с согласия Президента Туркменистана устанавливать контакты и осуществлять сотрудничество с миграционными службами, правоохранительными органами иностранных государств, а также международными организациями на основе общепризнанных норм международного права и в соответствии с международными договорами Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ II. Полномочия Миграционной службы

 

Статья 11. Функции, выполняемые Миграционной службой

 

Миграционная служба в соответствии с задачами, возложенными на неё, выполняет следующие функции:

1) организует и осуществляет на контрольно-пропускных пунктах Государственной границы Туркменистана миграционный контроль, регистрирует въезд в Туркменистан и выезд из Туркменистана граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц без гражданства и ведёт их учёт;

2) рассматривает обращения граждан Туркменистана о выдаче паспортов для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан, оформляет им паспорта для выезда из Туркменистана и въезда в Туркменистан;

3) проводит оперативно-розыскную работу, а в случае наступления уголовной ответственности - и дознание по делам о правонарушениях по въезду и выезду, пребыванию иностранных граждан и лиц без гражданства в Туркменистане, а также осуществляет иные мероприятия по предупреждению и устранению незаконной миграции;

4) выполняет возложенные на неё задачи по вопросам борьбы с торговлей людьми;

5) регистрирует всех прибывающих в Туркменистан иностранных граждан и лиц без гражданства по месту их пребывания, за исключением лиц, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Туркменистана в других государственных органах;

51) регистрирует по месту пребывания граждан Туркменистана, временно выбывших с постоянного места жительства в другое место с целью осуществления трудовой деятельности на срок более 45 календарных дней без выписки с места постоянного проживания;

6) оформляет разрешения для выезда из Туркменистана на постоянное местожительство;

7) выдает гражданам Туркменистана на основании международных договоров вкладыши для выезда в упрощенном порядке в соответствующие государства и въезда в Туркменистан;

8) производит сбор информации, поступающей из органов Миграционной службы, обобщает и анализирует её, на основе этой информации создает централизованную базу данных о прибывающих в Туркменистан иностранных гражданах, лицах без гражданства, о гражданах Туркменистана, выезжающих из Туркменистана и въезжающих в Туркменистан, а также о лицах, состоящих на оперативном учёте;

9) выявляет лиц, пытающихся пересечь Государственную границу Туркменистана с подложными документами и по чужим документам, а в случае наличия в этих действиях признаков преступления проводит дознание, ведёт по ним базу данных;

10) по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана определяет статус беженца в Туркменистане, регистрирует беженцев, выдает им удостоверения беженца и создает условия для добровольного возвращения их в государства проживания;

11) рассматривает все виды обращений иностранных граждан и лиц без гражданства для получения виз (оформление приглашений и продление срока виз), а также выдаёт им визы для въезда в страну и выезда из неё, разрешение для посещения зоны  пограничного контроля;

111) выдаёт разрешения для выхода на берег и пребывания в международных морских портах и городах Туркменистана с морскими портами иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся членами экипажей невоенных морских (речных) кораблей;

112) в случае утери, кражи и порчи иностранцами и лицами без гражданства проездных документов или других документов, удостоверяющих их личность, если дипломатические представительства и консульские учреждения стран их принадлежности не находятся на территории Туркменистана, выдаёт указанным лицам «Свидетельство на возвращение иностранного гражданина в страну принадлежности;

12) осуществляет контроль за соблюдением срока пребывания на территории Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства;

13) производит сбор информации государственной отчётности о количестве и структуре зарубежной рабочей силы, осуществляет контроль за соблюдением местными предприятиями и организациями, а также предприятиями и организациями с иностранными инвестициями, расположенными на территории Туркменистана, положения о преимущественном праве граждан Туркменистана на занятие вакантных рабочих мест и установленной законодательством предельной численности иностранных работников, выдаёт разрешения иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности в них;

14) осуществляет контроль за взиманием регистрационного сбора за пребывание в Туркменистане;

15) определяет принадлежность к гражданству Туркменистана  физических лиц, постоянно проживающих в Туркменистане;

16) выдаёт удостоверения лицам без гражданства, проживающим на территории Туркменистана;

17) в соответствии с законодательством Туркменистана оформляет иностранным гражданам и лицам без гражданства вид на жительство, регистрирует и ведёт их учёт;

18) осуществляет контроль в пределах своей компетенции за исполнением на территории Туркменистана законодательства в области миграции иностранными гражданами, лицами без гражданства, юридическими лицами с участием иностранных граждан;

19) принимает граждан по вопросам миграции, рассматривает заявления и жалобы граждан, обобщает и анализирует их в порядке, установленном законодательством Туркменистана, проводит разъяснительную работу среди населения и работников юридических лиц по вопросам, отнесённым к компетенции Миграционной службы;

20) организует подбор и подготовку кадров для Миграционной службы, принимает меры по совершенствованию их работы;

21) в пределах своей компетенции обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную и служебную тайну;

22) организует единообразное применение законодательства Туркменистана о миграции;

221) использует в установленном порядке зачисляемые на её расчётный счёт доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности на землях, выделенных для подсобного хозяйства;

222) ведёт свой официальный сайт в системе Интернет для размещения информации о работе Миграционной службы, а также  оказания услуг физическим лицам;

23) осуществляет иную деятельность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Права Миграционной службы

 

1. Миграционная служба  имеет следующие  права:

1) для осуществления своей деятельности запрашивать в установленном порядке необходимые документы от министерств и ведомств, всех юридических лиц, независимо от форм собственности;

2) требовать от граждан и должностных лиц соблюдения законодательства о миграции;

3) получать от граждан Туркменистана объяснения и соответствующие документы по вопросам, входящим в её компетенцию;

4) требовать в установленном порядке представления необходимых официальных документов для решения вопросов, связанных с вопросами пребывания  иностранных граждан, лиц без гражданства, а также юридических лиц с участием иностранных лиц на территории Туркменистана, в необходимых случаях производить проверки в пределах своей компетенции;

5) передавать в установленном порядке на рассмотрение соответствующих государственных органов материалы о нарушителях законодательства Туркменистана по вопросам миграции, а также проводить дознание;

6) подготавливать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы государства по вопросам миграции;

7) проводить конференции, семинары, совещания, принимать участие в мероприятиях, организуемых органами государственной власти, общественными объединениями, а также международными организациями по вопросам, относящимся к сфере деятельности миграционной службы;

8) проводить в необходимых случаях совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами комплексные проверки по соблюдению иностранными юридическими лицами законодательства Туркменистана;

9) в необходимых случаях осуществлять привод физических лиц и представителей юридических лиц в структуры Миграционной службы по вопросам, относящимся к её компетенции;

10) в соответствии с законодательством Туркменистана осуществлять преследование, задержание, привод иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших установленный порядок пребывания в Туркменистане, аннулировать их визы, сокращать сроки пребывания в Туркменистане, давать предписание о выезде из Туркменистана, осуществлять их выдворение за пределы страны, временное ограничение их въезда в Туркменистан;

11) производить задержание на срок, установленный законом, во время проведения дознания содержать лиц, задержанных по подозрению в совершении правонарушений в сфере миграции, в изоляторе временного содержания;

12) в случаях, когда имеются основания для подозрения, в соответствии с компетенцией Миграционной службы производить осмотр помещений, зданий, транспортных средств, а также ручной клади и багажа иностранных граждан и лиц без гражданства в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

13) применять в соответствии с законодательством Туркменистана физическую силу для предупреждения и пресечения правонарушений, предотвращения противодействия законным требованиям сотрудников Миграционной службы при задержании лиц, совершивших правонарушения;

14) приобретать в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана, оружие, специальные средства и специальную (военную) технику;

15) для выполнения возложенных на неё задач пользоваться услугами отдельных людей;

16) применять при проведении оперативно-розыскных мероприятий в порядке, установленном настоящим Законом и другими законодательными актами, оружие, специальные средства и специальную (военную) технику;

17) осуществлять административное задержание в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

18) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право проводить оперативно-розыскные мероприятия, их силы и средства при проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий.

2. Миграционная служба не вправе вмешиваться в хозяйственную или иную деятельность  юридических и физических лиц по вопросам, не входящим в её компетенцию.

3. Действия должностных лиц Миграционной службы по вопросам, не связанным с проведением дознания, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Обязанности Миграционной службы

 

Миграционная служба имеет следующие обязанности:

1) взаимодействовать с государственными органами власти по вопросам, относящимся к её компетенции;

2) обеспечивать исполнение международных договоров Туркменистана по вопросам миграции;

3) применять меры, предусмотренные законодательством Туркменистана, в отношении лиц, нарушивших правовые нормы о миграции;

4) давать разъяснения и делать предупреждения иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также юридическим лицам с участием иностранных граждан о недопустимости  совершения противоправных действий по вопросам миграции;

5) выявлять путем организации оперативных мероприятий и применять соответствующие меры в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, прибывших в Туркменистан или пребывающих в Туркменистане, допускающих аморальное поведение;

6) оказывать содействие в необходимых случаях органам здравоохранения в обеспечении проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Туркменистан, или пребывающих в Туркменистане;

7) разыскивать иностранных лиц и лиц без гражданства, нарушивших порядок пребывания в Туркменистане;

8) выявлять незаконных мигрантов и применять к ним соответствующие меры;

9) производить дознание в отношении выявленных правонарушений по вопросам, относящимся к сфере деятельности Миграционной службы;

91) обеспечивать безопасность электронной информационной базы Миграционной службы;

10) принимать в пределах своей компетенции все необходимые меры, в том числе и профилактического характера, в целях охраны жизни и здоровья, защищаемых законом прав и свобод личности, имущества, безопасности государства и общества;

11) оповещать другие органы, проводящие оперативно-розыскные мероприятия в пределах Туркменистана, о незаконных действиях, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь;

12) обеспечивать личную безопасность, охрану от преступных и других незаконных посягательств имущества своих работников, членов их семей, а также лиц, оказавших содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, и членов их семей;

13) другие обязанности, возложенные иными правовыми нормами.

 

Статья 14. Оперативно-розыскная деятельность и дознание, проводимые Миграционной службой

 

Оперативно-розыскная деятельность и дознание, проводимые Миграционной службой, осуществляются в целях выявления правонарушений в области миграции, их предупреждения, розыска иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших порядок пребывания в Туркменистане, проведения дознания, а также обеспечения национальных интересов Туркменистана, моральных устоев населения в соответствии с Законом Туркменистана "Об оперативно-розыскной деятельности", Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана и иными нормативными правовыми актами, регулирующими оперативно-розыскную деятельность Миграционной службы.

 

РАЗДЕЛ III. Применение Миграционной службой физической силы, огнестрельного оружия и специальных технических средств

 

Статья 15. Цель и порядок применения физической силы, огнестрельного оружия, специальных средств

 

1. Сотрудникам Миграционной службы только в случаях и порядке, предусмотренными настоящим Законом предоставляется право применения физической силы, огнестрельного (табельного) оружия, специальных средств, их хранения и ношения.

2. Физическая сила, огнестрельное оружие, специальные средства применяются в целях приостановления опасного деяния, предупреждения и пресечения нарушения правопорядка, задержания лиц, их совершивших, и доставления в изолятор временного содержания с учетом характера правонарушения, личности нарушителя порядка и конкретных обстоятельств правонарушения.

3. Применению физической силы, огнестрельного оружия, специальных средств должно предшествовать предупреждение о намерении применить их, за исключением случаев отпора внезапного нападения и освобождения заложников.

4. Оружие применяется без предупреждения в случаях внезапного или вооруженного нападения, нападения с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных судов, совершения вооруженного побега из-под стражи или побега из-под стражи с  транспортного средства во время его движения, а также при освобождении заложников.

5. При возникновении ситуации, когда есть основания считать, что не исключается возможность применения огнестрельного оружия, сотрудник Миграционной службы имеет право привести его в готовность.

6. Применение физической силы, огнестрельного оружия и специальных средств с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Применение физической силы

 

Сотрудники Миграционной службы имеют право применять физическую силу, в том числе и боевые приемы рукопашного боя,   в целях предупреждения и пресечения преступлений, административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, прекращения противодействия законным требованиям, если иным способом невозможно обеспечить исполнение возложенных на них обязанностей.

 

Статья 17. Применение огнестрельного оружия

 

1. Сотрудники Миграционной службы в качестве исключительной меры имеют право применить огнестрельное оружие в следующих случаях:

1) для защиты граждан от нападений, создающих опасность для их жизни и здоровья, а также при освобождении заложников;

2) для отражения группового или вооруженного нападения на сотрудников Миграционной службы при исполнении служебных обязанностей или на других лиц, при исполнении общественного долга, а также других нападений, создающих угрозу их жизни и здоровью;

3) для задержания преступника, оказывающего вооруженное сопротивление или совершающего побег из-под стражи, а также вооруженного лица, уклоняющегося от выполнения законного требования о сдаче оружия.

2. Применению огнестрельного оружия должно предшествовать предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие.

3. Огнестрельное оружие может быть применено без предупреждения в случаях внезапного или вооруженного нападения, нападения с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных судов, совершения вооруженного побега из-под стражи, побега из-под стражи с использованием транспортных средств или с транспортных средств во время их движения, а также при освобождении заложников.

4. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин и несовершеннолетних, за исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, вооруженного сопротивления или представляющего опасность для жизни группового нападения.

5. Во всех случаях применения и использования огнестрельного оружия сотрудник Миграционной службы обязан  принять необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, а также оповещения о происшедшем их   родственников или законных представителей.

6. О каждом случае применения огнестрельного оружия сотрудником Миграционной службы составляется рапорт и немедленно сообщается соответствующему руководителю и прокурору.

 

Статья 18. Применение специальных технических  средств

 

1. При проведении оперативно-розыскных мероприятий и дознания в целях выявления правонарушений по вопросам, относящимся к ведению Миграционной службы, их предупреждения, розыска иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших порядок пребывания в Туркменистане, привлечения их к соответствующей ответственности, создания и ведения базы данных в отношении граждан, нарушивших законодательство Туркменистана в сфере миграции, сотрудники Миграционной службы имеют право применять специальные технические средства.

2. Перечень специальных технических средств и порядок их применения сотрудниками Миграционной службы определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ IV. Прохождение службы в органах Миграционной службы

 

Статья 19. Кадровый состав Миграционной службы

 

1. Кадровый состав Миграционной службы составляют военнослужащие Миграционной службы и другие работники, не состоящие на военной службе.

2. Сотрудникам Миграционной  службы в подтверждение их личности и должности выдаются удостоверение и отличительные знаки установленного образца.

3. Сотрудники Миграционной службы бесплатно обеспечиваются форменной одеждой единого образца, утверждаемого Президентом Туркменистана.

4. Назначение на воинскую должность, перемещение на другую должность и освобождение от воинской должности, присвоение очередных воинских званий, а также лишение воинских званий осуществляются в порядке, установленном Законом Туркменистана "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о порядке прохождения военной службы по обязательству.

5. Военнослужащие, состоящие в составе Миграционной службы, проходят службу в соответствии с настоящим Законом, Законом Туркменистана "О воинской обязанности и военной службе", нормативными правовыми актами Туркменистана о порядке прохождения военной службы и приравниваются к военнослужащим Вооруженных Сил Туркменистана.

6. Трудовые отношения сотрудников Миграционной службы, не состоящих на военной службе, регулируются трудовым законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Прием на службу и увольнение сотрудников Миграционной службы

 

1. Граждане Туркменистана принимаются в структуры Миграционной службы на военную службу по обязательству в соответствии с Законом Туркменистана «О воинской обязанности и военной службе.

2. К гражданину, принимаемому на службу в Миграционную службу, предъявляются следующие требования:

1) преданность Родине, народу, Президенту Туркменистана, готовность стойко и самоотверженно служить интересам Миграционной службы;

2) безупречное исполнение положений Конституции Туркменистана,  законов и других правовых норм Туркменистана;

3) уважительное отношение к правам, свободам и законным интересам граждан, их защита, обеспечение высокой культуры;

4) защищать суверенитет, политические и экономические интересы государства;

5) уважительное отношение к национальным традициям и обычаям народа Туркменистана;

6) соблюдение высокого уровня дисциплины и ответственности;

7) творческое отношение к делу, умение осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана;

8) скромность, честность, умение реально, критически относиться к результатам своей работы.

 

Статья 21. Служебное время и право на отдых сотрудников Миграционной службы

 

1. Порядок учета продолжительности еженедельного рабочего времени и времени отдыха сотрудников Миграционной службы устанавливается в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Сотрудникам Миграционной службы предоставляются ежегодный основной отпуск и другие виды отпусков в соответствии с Законом Туркменистана «О статусе военнослужащих» и Трудовым кодексом  Туркменистана.  

 

Статья 22. Денежное и иное довольствие сотрудников  Миграционной службы

 

1. Денежное довольствие сотрудников  Миграционной службы состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью и присвоенным им воинским званием, а также других видов месячных дополнительных денежных средств и иных денежных выплат.

2. Размеры окладов за воинские звания и надбавок определяются Президентом Туркменистана по представлению начальника Государственной миграционной службы Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Военнослужащие Миграционной службы обеспечиваются денежным, продовольственным и иным довольствием, а также пользуются правами и льготами, установленными законодательством Туркменистана для военнослужащих Вооруженных Сил Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ V. Правовое положение и социальная защита

сотрудников Миграционной службы

 

Статья 23. Правовое положение сотрудников Миграционной службы

 

1. Сотрудники Миграционной службы при исполнении служебных обязанностей находятся под особой защитой государства. Законные требования сотрудников Миграционной службы обязательны для исполнения гражданами Туркменистана, иностранными гражданами, лицами без гражданства и должностными лицами.

2. Неисполнение законных требований сотрудников Миграционной службы, их оскорбление, сопротивление им, их дискредитация, угроза насилием, нанесение ущерба или посягательство на их жизнь, здоровье, честь и достоинство, другие действия, препятствующие исполнению возложенных на них обязанностей, а также любое посягательство на членов их семей и близких родственников в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей влекут за собой установленную законом ответственность.

3. Сотрудники Миграционной службы при исполнении возложенных на них обязанностей руководствуются настоящим Законом и другими законодательными актами Туркменистана, регулирующими вопросы миграции. Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность Миграционной службы и привлекать сотрудников к выполнению задач, не возложенных на них, кроме лиц, уполномоченных на то законодательством Туркменистана.

4. Сотрудникам Миграционной службы запрещается заниматься любой другой оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности.

 

Статья 24. Социальная защита сотрудников Миграционной службы

 

1. Государство гарантирует социальную защиту сотрудников  Миграционной службы.

2. Государственное страхование, связанное с исполнением военнослужащими Миграционной службы служебных обязанностей, осуществляется в порядке, установленном соответственно Законом Туркменистана "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей" и Трудовым кодексом Туркменистана.

3. Ущерб имуществу сотрудника Миграционной службы и членов его семьи, причинённый в связи с его служебной деятельностью, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

4. Сотрудники Миграционной службы обеспечиваются служебной жилой площадью в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

5. Сотрудники, прослужившие в Миграционной службе не менее десяти лет, члены семьи умершего сотрудника, а также в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством, не могут быть выселены из служебной жилой площади без предоставления другого жилого помещения.

6. Семья умершего сотрудника, состоявшего на учете для улучшения жилищных условий, сохраняет право на улучшение жилищных условий в соответствии с законами Туркменистана.

7. Военнослужащие Миграционной службы и члены их семей пользуются и другими правами и льготами, установленными Законом Туркменистана «О статусе военнослужащих» и Трудовым кодексом Туркменистана.

 

Статья 25. Гарантии иных социальных прав сотрудников Миграционной службы

 

Сотрудники Миграционной службы и члены их семей пользуются льготами по оплате жилой площади, коммунальных услуг и топлива в порядке и на условиях, устанавливаемых Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 26. Права сотрудника Миграционной службы при нахождении в служебной командировке

 

Сотрудник Миграционной службы, находящийся в служебной командировке, пользуется правом на приобретение вне очереди проездных документов на все виды транспорта, а также на первоочередное размещение в гостинице по служебному командировочному удостоверению.

 

РАЗДЕЛ VI. Финансовое и материально-техническое

обеспечение Миграционной службы

 

Статья 27. Финансирование Миграционной службы

 

1. Финансирование Миграционной службы осуществляется за счет средств Государственного бюджета Туркменистана.

2. Совершенствование деятельности Миграционной службы и укрепление материально-технической базы могут финансироваться за счёт государственных средств, внебюджетных средств Миграционной службы и средств, получаемых из других источников, установленных законодательством Туркменистана.

3. Миграционная служба осуществляет учёт своей финансово-хозяйственной деятельности, ведёт бухгалтерский учёт, статистическую отчётность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 28. Материально-техническое обеспечение Миграционной службы

 

1. Порядок и нормы материально-технического обеспечения  Миграционной службы устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Местные органы исполнительной власти, министерства и другие ведомства на безвозмездной основе в установленном порядке предоставляют  Миграционной службе помещения, транспорт, средства связи и другое имущество для использования в служебных целях.

 

РАЗДЕЛ VII. Заключительные положения

 

Статья 29. Контроль за деятельностью Миграционной  службы  

 

Контроль за деятельностью Миграционной службы осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана в порядке, определяемом Президентом Туркменистана.

 

Статья 30. Надзор за соблюдением законности в деятельности Миграционной службы

 

Надзор за исполнением настоящего Закона осуществляется Генеральным прокурором и подчинёнными ему прокурорами в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Ответственность сотрудников Миграционной службы

 

1. Миграционная служба, её сотрудники и военнослужащие ответственны перед гражданами и государством за защиту их законных прав и интересов, обеспечение правопорядка в сфере своей компетенции. Сотрудники Миграционной службы за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Сотрудники Миграционной службы в пределах своих полномочий и в соответствии с Законом самостоятельно принимают решения, несут ответственность за свои противоправные действия или бездействие. В случае если сотруднику Миграционной службы отданы явно противоречащие закону приказ или распоряжение, он обязан руководствоваться законом.

 

Статья 32. Вступление настоящего Закона в силу

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

     Президент     Гурбангулы

Туркменистана          Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

21 ноября 2009 года

№ 76-IV