Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2011 ý., № 4, 75-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 23.05.2015 ý. № 239-V, 20.03.2017 ý. № 534-V, 04.11.2017 ý.

№ 639-V we 01.12.2018 ý. № 107-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralarynyň, olaryň agzalarynyň we wezipeli adamlarynyň işiniň hukuk esaslaryny, tertibini we ygtyýarlyklaryny kesgitleýär.

 

I bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary: welaýatda – welaýat halk maslahaty, welaýat hukukly şäherde – şäher halk maslahaty (mundan beýläk – welaýat halk maslahaty), etrapda – etrap halk maslahaty, etrap hukukly şäherde – şäher halk maslahaty (mundan beýläk – etrap, şäher halk maslahaty) döredilýär.

 

2-nji madda. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda kanunçylyk

 

Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

 

3-nji madda. Halk maslahatlarynyň düzümi

 

Welaýat halk maslahatynyň düzümi 40 agzadan, etrap, şäher halk maslahatynyň düzümi 20 agzadan ybaratdyr.

 

4-nji madda. Halk maslahatynyň agzalarynyň ygtyýarlyk möhleti

 

1. Halk maslahatynyň agzalarynyň ygtyýarlyk möhleti bäş ýyldyr.

2. Halk maslahatynyň agzalarynyň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň täze çagyrylyşynyň agzalarynyň ygtyýarlyklary ykrar edilýänçä saklanylýar.

 

5-nji madda. Halk maslahatynyň agzalaryny saýlamagyň tertibi

 

1. Halk maslahatynyň agzalaryny saýlamagyň tertibi Türkmenistanyň Saýlaw kodeksi arkaly kesgitlenilýär.

2. Halk maslahaty möhletinden öň ýatyrylan halatynda Türkmenistanyň Mejlisi onuň ýatyrylan gününden üç aýdan gijä goýman halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmegi belleýär.

 

6-njy madda. Halk maslahatynyň işiniň esasy ýörelgeleri

 

1. Halk maslahatynyň işi meseleleri bileleşip çözmek, aýanlyk, jemgyýetçilik pikirini nazara almak, onuň düzümleriniň we wezipeli adamlarynyň halk maslahatynyň öňündäki jogapkärçilik, hasabatlylyk ýörelgelerine esaslanýar.

2. Halk maslahaty alyp barýan işleri hakynda ilaty habarly edýär.

 

61-nji madda. Halk maslahatlarynyň işine ýolbaşçylyk

 

Welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň işine guramaçylyk-usulyýet taýdan ýolbaşçylygy Türkmenistanyň Halk Maslahaty amala aşyrýar.

 

II bap. Halk maslahatynyň işiniň guralyşy

 

7-nji madda. Halk maslahatynyň işiniň görnüşi

 

Halk maslahatynyň işi mejlis görnüşinde amala aşyrylýar.

 

8-nji madda. Halk maslahatynyň mejlisini çagyrmagyň we geçirmegiň tertibi

 

1. Halk maslahatynyň mejlisi zerur bolşuna görä, ýöne ýylda azyndan iki gezek halk maslahatynyň başlygy tarapyndan çagyrylýar. Şeýle hem halk maslahatynyň başlygy onuň agzalarynyň bellenen sanynyň ýarysyndan köpüsiniň talap etmegi bilen halk maslahatynyň mejlisini çagyrmaga borçludyr.

2. Halk maslahatynyň maslahatyna onuň agzalarynyň bellenen sanynyň azyndan üçden iki bölegi gatnaşýan bolsa, onda ol ygtyýarlydyr.

3. Halk maslahatynyň mejlisine onuň özüniň bellän tertibinde döwlet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle hem raýatlar çagyrylyp bilner.

4. Halk maslahatynyň täze çagyrylyşynyň birinji mejlisi halk maslahatynyň öňki çagyrylyşynyň başlygy tarapyndan çagyrylýar we saýlawlardan soň iki hepdäniň dowamynda geçirilýär. Halk maslahatynyň öňki çagyrylyşynyň başlygy mejlisi açýar we halk maslahatynyň täze çagyrylyşynyň agzalarynyň ygtyýarlyklary ykrar edilip hem-de halk maslahatynyň başlygy saýlanylýança mejlisi alyp barýar.

5. Halk maslahatynyň mejlisinde teswirnama ýöredilýär we oňa halk maslahatynyň başlygy we halk maslahatynyň mejlisiniň kätibi gol çekýär.

6. Halk maslahatynyň mejlisleri hakyndaky habar, onuň kabul eden kararlary ilatyň dykgatyna ýetirilýär.

 

9-njy madda. Halk maslahatynyň kararlary

 

1. Halk maslahaty öz ygtyýarlyklarynyň çäginde kararlary kabul edýär.

2. Halk maslahatynyň kararlary onuň agzalarynyň bellenen sanynyň ýönekeý köplüginiň açyk ses bermegi arkaly kabul edilýär.

 

10-njy madda. Halk maslahatynyň kararlarynyň üýtgedilmegi ýa-da ýatyrylmagy

 

Halk maslahatynyň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalaryna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna ters gelýän kararlaryny üýtgetmek ýa-da ýatyrmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

11-nji madda. Halk maslahatynyň başlygyny, onuň orunbasaryny wezipä saýlamak

 

1. Halk maslahatynyň başlygy, onuň orunbasary halk maslahatynyň agzalaryndan onuň mejlisinde açyk ses bermek arkaly halk maslahatynyň agzalarynyň bellenilen sanynyň sesleriniň ýönekeý köplügi bilen saýlanylýar.

2. Halk maslahatynyň başlygyny, onuň orunbasaryny wezipesinden boşatmak baradaky meselä:

1) Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň teklibi boýunça;

2) halk maslahatynyň agzalarynyň azyndan üçden bir böleginiň teklibi boýunça halk maslahatynyň mejlisinde garalyp bilner.

Şeýle hem etrabyň, şäheriň halk maslahatynyň başlygyny, başlygyň orunbasaryny wezipesinden boşatmak baradaky meselä degişli welaýatyň halk maslahatynyň teklipnamasy esasynda garalyp bilner.

Halk maslahatynyň başlygyny, onuň orunbasaryny wezipesinden boşatmak hakynda karar açyk ses bermek arkaly halk maslahatynyň agzalarynyň bellenilen sanynyň sesleriniň ýönekeý köplügi bilen kabul edilýär.

3. Halk maslahatynyň başlygyny, onuň orunbasaryny wezipesinden boşatmak üçin şular esas bolup durýar:

1) öz borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmezligi;

2) wezipesi bilen bir ýere sygyşmaýan işlere baş goşmagy;

3) saglyk ýagdaýy sebäpli özüniň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiliginiň bolmazlygy;

4) şahsy haýyşy;

5) halk maslahatynyň agzalygyndan çykmagy;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki esaslar.

 

III bap. Halk maslahatynyň, halk maslahatynyň başlygynyň, onuň orunbasarynyň ygtyýarlyklary

 

12-nji madda. Halk maslahatynyň ygtyýarlyklary

 

1. Halk maslahatynyň ygtyýarlyklaryna şular degişlidir:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we kanunlarynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Ministler Kabinetiniň, welaýat hem-de degişli halk maslahatynyň namalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek;

2) ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň degişli çäkde ýerine ýetirilmegini guramaga gatnaşmak;

3) ýerli býujeti we onuň ýerine ýetirilişi hakyndaky hasabaty tassyklamak;

4) çägi ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmek çygrynda amala aşyrylýan işler barada ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ýolbaşçylarynyň habarlaryny diňlemek;

5) degişli çäkde jemgyýetçilik tertibiniň berjaý edilmegini, raýatlaryň hukuklarynyň goralmagyny, ilatyň durmuş ýagdaýynyň gowulandyrylmagyny üpjün etmek, raýatlaryň tekliplerini öwrenmek we olary degişli edaralara bermek;

6) halk maslahatynyň agzalarynyň ygtyýarlyklaryny ykrar etmek hem-de şu Kanunda göz öňünde tutulan halatlarda olaryň ygtyýarlyklaryny ýatyrmak;

7) welaýat ýa-da etrap hukukly şäheriň kwartallaryna, şaýollaryna, köçelerine, meýdançalaryna, seýilgählerine we gaýry düzüm böleklerine at dakmak, adyny üýtgetmek hakynda häkime teklip girizmek;

8) öz çägindäki ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işine ýardam etmek;

9) Türkmenistanyň kanunçylyk namalary bilen halk maslahatlarynyň ygtyýarlyklaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözmek.

2. Welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlary Türkmenistanyň Halk Maslahaty tarapyndan bellenilen tertipde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň düzümine jemgyýetçiligiň wekillerini gizlin ses bermek arkaly saýlaýarlar.

3. Eger degişli ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ýolbaşçylary öz borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmese, halk maslahatynyň ony wezipesinden boşatmak hakyndaky meseläni ýokarda durýan edaranyň öňünde goýmaga hukugy bardyr. Halk maslahatynyň bu baradaky karary onuň agzalarynyň bellenen sanynyň azyndan üçden iki böleginiň ses bermegi bilen kabul edilýär.

 

13-nji madda. Halk maslahatynyň başlygynyň ygtyýarlyklary

 

1. Halk maslahatynyň başlygynyň ygtyýarlyklaryna şular degişlidir:

1) halk maslahatyna we onuň edarasyna ýolbaşçylyk etmek;

2) halk maslahatynyň maslahatlaryna başlyklyk etmek;

3) halk maslahatynyň kararlaryna gol çekmek;

4) halk maslahatynyň kararlarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek;

5) ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işine ýardam bermegi guramak;

6) Türkmenistanyň kanunçylyk namalary bilen degişli edilen beýleki ygtyýarlyklary ýerine ýetirmek.

2. Welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň başlyklary Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň agzasy bolup durýarlar.

3. Halk maslahatynyň başlygy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde buýruklar çykarýar.

 

14-nji madda. Halk maslahatynyň başlygynyň orunbasarynyň ygtyýarlyklary

 

Halk maslahatynyň başlygynyň orunbasary öz ygtyýarlyklaryny borçlaryň paýlanyşyna we halk maslahatynyň başlygynyň tabşyryklaryna laýyklykda ýerine ýetirýär, halk maslahatynyň başlygy ýok ýa-da ol öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmedik halatynda başlygyň wezipelerini ýerine ýetirýär.

 

IV bap. Halk maslahatynyň agzasy

 

15-nji madda. Halk maslahatynyň agzasy

 

1. Halk maslahatynyň agzasy şulara hukuklydyr:

1) halk maslahaty tarapyndan döredilýän toparlara saýlamaga hem-de saýlanmaga;

2) mejlislerde ara alnyp maslahatlaşylýan meselelere garamagyň tertibi hem-de olaryň mazmuny barada teklipler girizmäge;

3) kararlaryň taslamalaryny we taslamalara düzedişleri halk maslahatynyň garamagyna girizmäge;

4) saýlawçylaryň (raýatlaryň) islegleri bilen bagly meseleleri halk maslahatynyň öňünde goýmaga;

5) degişli çäkde jemgyýetçilik tertibiniň berjaý edilişi, raýatlaryň hukuklarynyň goralyşy, ilatyň durmuş ýagdaýy hakyndaky meseleler boýunça degişli döwlet edaralaryndan, eýeçiliginiň görnüşlerine garamazdan hojalygy ýörediji subýektleriň ählisinden zerur maglumatlary sorap almaga, zerur bolan mahalynda onuň işini gowulandyrmak we ýüze çykarylan kemçilikleri düzetmek hakynda teklipleri girizmäge;

6) öz ygtyýarlyklaryna degişli meseleler barada kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň wezipeli adamlary tarapyndan gaýra goýulman kabul edilmäge.

2. Halk maslahatynyň agzasy şulara borçludyr:

1) halk maslahatynyň işine gatnaşmaga;

2) saýlawçylary (raýatlary) kabul etmäge;

3) halk maslahaty tarapyndan tabşyrylan işleri öz wagtynda ýerine ýetirmäge;

4) saýlawçylaryň (raýatlaryň) sargytlary bilen bagly meseleleri halk maslahatynyň öňünde goýmaga;

5) öz işi barada saýlawçylaryň öňünde ýylda iki gezek hasabat bermäge.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary saýlaw okrugynda halk maslahatynyň agzasyna saýlawçylar bilen duşuşyk geçirmegine ýardam edýärler we raýatlary kabul etmek üçin zerur şertleri döredýärler.

 

16-njy madda. Halk maslahatynyň agzasynyň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň ýatyrmak

 

 1. Halk maslahatynyň agzasynyň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň ýatyrmak üçin şular esas bolup durýar:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny bozmagy;

2) häkim, häkimiň orunbasary wezipelerine bellenilmegi;

3) Türkmenistanyň raýatlygynyň ýatyrylmagy;

4) ol hakynda kazyýetiň aýyplaw höküminiň kanuny güýje girmegi;

5) degişli çäkden başga ýere hemişelik ýaşamaga göçüp gitmegi;

6) şahsy haýyşy;

7) saglyk ýagdaýy sebäpli öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmezligi;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen beýleki esaslar.

Şeýle hem halk maslahatynyň agzasynyň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň ýatyrmak hakyndaky teklibi degişli saýlaw okrugynyň saýlawçylary tarapyndan degişli halk maslahatynyň garamagyna hödürlenip bilner. Şunda teklip şol okrugyň saýlawçylarynyň jemi sanynyň azyndan üçden bir böleginiň goldamagy bilen kabul edilmelidir.

2. Halk maslahatynyň agzasynyň ygtyýarlyklaryny möhletinden öň ýatyrmak hakyndaky karar halk maslahatynyň agzalarynyň bellenilen sanynyň azyndan üçden iki böleginiň ses bermegi bilen kabul edilýär.

 

17-nji madda. Halk maslahatynyň agzasynyň işiniň hukuk kepillikleri

 

1. Halk maslahatynyň agzasy halk maslahatyndan razylyk alynman işleýän (gulluk edýän) ýerinde eýeleýän wezipesinden boşadylyp ýa-da pes hak tölenilýän işe geçirilip (wezipesinden peseldilip) bilinmez.

2. Halk maslahatynyň agzasyna öz ygtyýarlyklaryny bökdençsiz we doly amala aşyryp bilmegi üçin şertleri, şahsy eldegrilmesizligi, onuň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň, janynyň, abraýynyň we mertebesiniň goralmagy kepillendirilýär.

3. Halk maslahatynyň agzasy halk maslahatynyň razylygy bolmasa, jenaýat jogapkärçiligine çekilip, tussag edilip ýa-da başga hili ýol bilen azatlykdan mahrum edilip, kazyýet tertibinde bellenilýän administratiw temmi çärelerine sezewar edilip bilinmez.

4. Halk maslahatynyň agzasyny jenaýat jogapkärçiligine çekmek ýa-da tussag etmek üçin prokuror degişli halk maslahatyna teklipnama girizýär.

Teklipnama halk maslahatynyň agzasyna aýyplama bildirilmezden ýa-da tussag etmäge rugsat berilmezden ýa-da administratiw hukuk bozulmalary baradaky iş kazyýete ugradylmazdan öň girizilýär.

5. Halk maslahaty on bäş günden gijä goýman prokuroryň teklipnamasyna garaýar. Halk maslahaty teklipnamada görkezilen meseleleri çözmek üçin zerur bolan goşmaça maglumatlary prokurordan sorap biler.

Halk maslahaty degişli mesele hakynda karar kabul edýär we bu barada prokurora habar berýär.

Halk maslahatynyň agzasyny eldegrilmesizlikden mahrum etmek hakyndaky meselä garalanda onuň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşmaga haky bardyr.

6. Eger-de welaýatyň prokurory etrap, şäher halk maslahatynyň karary bilen ylalaşmasa, ol şu meselä gaýtadan garalmagy hakynda welaýat halk maslahatyna teklipnama girizmäge haklydyr.

Eger welaýat halk maslahaty etrap, şäher halk maslahatynyň kararyny tassyklasa ýa-da welaýat halk maslahatynyň agzasyny jogapkärçilige çekmäge razylyk bermese, Türkmenistanyň Baş prokurorynyň teklipnamasy boýunça bu mesele Türkmenistanyň Halk Maslahaty tarapyndan çözülýär.

7. Eger prokuroryň şu maddada göz öňünde tutulan tertipde girizen teklipnamasyna degişli halk maslahatlary tarapyndan on bäş günüň dowamynda garalmadyk bolsa, onda Türkmenistanyň Halk Maslahaty Baş prokuroryň girizen teklipnamasy boýunça, oňa haýal edilmän garalmagyny üpjün etmek üçin çäreleri görýär.

8. Prokuror işiň derňelişiniň ýa-da oňa garalyşynyň netijeleri hakynda halk maslahatyna habar bermäge borçludyr.

 

18-nji madda. Halk maslahatynyň çykyp giden agzasynyň ýerine täze agza saýlamak

 

Halk maslahatynyň çykyp giden agzasynyň ýerine täze agza Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda saýlanylýar.

 

19-njy madda. Halk maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasy

 

1. Halk maslahatynyň agzasyna onuň ygtyýarlyklary ykrar edilenden soň degişli halk maslahaty tarapyndan şahsyýetnama berilýär.

2. Halk maslahatynyň agzasynyň şahsyýetnamasynyň nusgasyny Türkmenistanyň Halk Maslahaty tassyklaýar.

3. Halk maslahatynyň agzasynyň ygtyýarlyklary möhletinden öň ýatyrylan mahalynda, ol şahsyýetnamasyny degişli halk maslahatyna gaýtaryp berýär.

 

V bap. Halk maslahatynyň işini üpjün etmek.

Halk maslahatynyň edarasy

 

20-nji madda. Halk maslahatynyň iş toparlary

 

1. Halk maslahatynyň mejlislerine taýýarlyk görmek, halk maslahatynyň kararlarynyň taslamalaryny taýýarlamak, kabul edilen kararlary durmuşa geçirmek üçin halk maslahatynyň iş toparlary döredilip bilner.

2. Iş toparlary halk maslahatynyň karary bilen döredilýär. Olaryň wezipeleri halk maslahaty tarapyndan kesgitlenilýär. Toparyň düzümine degişli hünärmenler hem goşulyp bilner.

3. Iş toparlary öz işleri barada halk maslahatyna hasabat berýärler.

 

21-nji madda. Halk maslahatynyň işiniň üpjünçiligi

 

1. Halk maslahatynyň, onuň wezipeli adamlarynyň we agzalarynyň işiniň guramaçylyk, maddy-enjamlaýyn we gaýry üpjünçiligi halk maslahatynyň edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Halk maslahatynyň edarasynyň maliýe üpjünçiligi ýerli býujetiň hasabyna amala aşyrylýar.

 

22-nji madda. Halk maslahatynyň edarasy

 

1. Halk maslahatynyň edarasy halk maslahatynyň işini guraýar, gündelik we gaýragoýulmasyz meselelere garaýar.

2. Halk maslahatynyň edarasyna halk maslahatynyň başlygy ýolbaşçylyk edýär.

3. Halk maslahatynyň edarasynyň gurluşy, işgär wezipe sany, şeýle hem ony maliýeleşdirmegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

23-nji madda. Halk maslahatynyň edarasynyň wezipeleri

 

Halk maslahatynyň edarasynyň wezipeleri şulardan ybaratdyr:

1) halk maslahatynyň mejlislerini geçirmäge taýýarlyk görmekden, olaryň gün tertibine degişli bolan teklipleri taýýarlamakdan;

2) halk maslahatynyň mejlislerini we beýleki çärelerini guramaçylyk, maddy-enjamlaýyn taýdan üpjün etmekden;

3) halk maslahatynda garalmaly meseleleriň taýýarlanylmagyny üpjün etmekden, taslamalary taýýarlamakdan ýa-da olary deslapdan gözden geçirmekden;

4) halk maslahatynyň mejlislerinde meseleler ara alnyp maslahatlaşylanda aýdylan, şeýle hem raýatlardan gelip gowşan teklipleri we bellikleri hasaba almakdan we umumylaşdyrmakdan;

5) halk maslahatynyň resminamalaryny saklamagyň tertibini berjaý etmekden;

6) raýatlaryň ýüztutmalaryna garamakdan;

7) halk maslahatynyň gündelik we gaýragoýulmasyz meselelerine garamakdan;

8) onuň berjaý etmegine degişli edilen beýleki meselelere garamakdan.

 

VI bap. Halk maslahatynyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli we ýerli

öz-özüňi dolandyryş edaralary, syýasy partiýalar, jemgyýetçilik

birleşikleri, ýuridik we fiziki şahslar bilen özara gatnaşyklary

 

24-nji madda. Halk maslahatynyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen özara gatnaşyklary

 

1. Halk maslahaty ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen özara gatnaşyklaryny Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalary tarapyndan bellenilen ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ýola goýýar.

2. Halk maslahatynyň ýerine ýetiriji häkimiýetiniň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işine gatyşmagyna ýol berilmeýär.

 

25-nji madda. Halk maslahatynyň syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar bilen özara gatnaşyklary

 

Halk maslahaty öz ygtyýarlyklaryna girýän meseleler boýunça syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri we dini guramalar bilen özara gatnaşyklaryny ýola goýýar we Türkmenistanyň kanunçylygyna we olaryň tertipnamalaryna laýyklykda olaryň işlerine zerur bolan ýardamy berýär.

 

26-njy madda. Halk maslahatynyň ýuridik we fiziki şahslar bilen özara gatnaşyklary

 

Halk maslahatynyň ýuridik we fiziki şahslar bilen özara gatnaşyklary Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

 

VII bap. Halk maslahatyny möhletinden öň ýatyrmak.

Halk maslahaty we dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi

 

27-nji madda. Halk maslahatyny möhletinden öň ýatyrmak

 

1. Halk maslahaty Türkmenistanyň Halk Maslahaty tarapyndan şu ýagdaýlarda möhletinden öň ýatyrylyp bilner:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny bozan halatynda;

2) öz ygtyýarlyklaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedik mahalynda;

3) dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi.

2. Halk maslahaty halk maslahatynyň agzalarynyň azyndan üçden iki böleginiň ses bermegi bilen öz-özüni ýatyrmak hakynda karar kabul edip biler.

3. Halk maslahaty möhletinden öň ýatyrylan mahalynda onuň agzalarynyň ygtyýarlyklary hem möhletinden öň ýatyrylan diýlip hasap edilýär.

 

28-nji madda. Halk maslahaty we dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi

 

1. Eger dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi netijesinde degişli halk maslahaty agzalarynyň sanynyň Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmeýändigi bilen baglylykda öz işini amala aşyryp bilmese, degişli çäkde halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär.

2. Dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemeginiň käbir halatlarynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty halk maslahatynyň ygtyýarlyklaryny saklamak hakynda karar kabul edip biler.

 

VIII bap. Jemleýji düzgünler

 

29-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

Şu Kanunyň 15-nji maddasynyň üçünji bölegi halk maslahatlarynyň nobatdaky saýlawlary geçirilenden soň güýje girýär.

2. Şu Kanunyň güýje giren gününden başlap, şu aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) 2005-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda kabul edilen "Etrap, şäher halk maslahaty hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., HM-88);

2) 2005-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda kabul edilen "Welaýat halk maslahaty hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., HM-90);

3) 2007-nji ýylyň 17-nji martynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 1, 27-nji madda);

4) 2007-nji ýylyň 3-nji iýulynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň III we V böleklerini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 3, 54-nji madda);

5) 2008-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda kabul edilen "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň I we III böleklerini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2008 ý., № 4, 65-nji madda).

 

   Türkmenistanyň                                                    Gurbanguly

       Prezidenti                                                       Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 1-nji oktýabry.

№ 231-IV.


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О местных представительных органах государственной власти

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 4,  ст.75)

 

(С изменениями и дополнениями внесенными Законом Туркменистана от 23.05.2015 г. № 239-V, 20.03.2017 г. № 534-V, 04.11.2017 г. № 639-V и 01.12.2018 г. № 107-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовую основу деятельности, порядок работы и полномочия местных представительных органов государственной власти, их членов и должностных лиц.

 

Глава I. Общие положения

 

Статья 1. Местные представительные органы государственной власти

 

В соответствии с Конституцией Туркменистана местные представительные органы государственной власти образуются: в велаяте – велаятский халк маслахаты, городе с правами велаята – городской халк маслахаты (далее - велаятский халк маслахаты), этрапе – этрапский халк маслахаты, городе с правами этрапа - городской халк маслахаты (далее – этрапский, городской халк маслахаты).

 

 

Статья 2. Законодательство о местных представительных органах государственной власти

 

Законодательство Туркменистана о местных представительных органах государственной власти основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов Туркменистана.

 

Статья 3. Состав халк маслахаты

 

Велаятский халк маслахаты состоит из 40 членов, этрапский, городской халк маслахаты - из 20 членов.

 

Статья 4. Срок полномочий членов халк маслахаты

 

1. Срок полномочий членов халк маслахаты – пять лет.

2. Полномочия членов халк маслахаты сохраняются до признания полномочий  членов халк маслахаты нового созыва.

 

Статья 5. Порядок избрания членов халк маслахаты

 

1. Порядок избрания членов халк маслахаты определяется Избирательным кодексом Туркменистана.

2. В случаях досрочного роспуска халк маслахаты Меджлис Туркменистана не позднее трёх месяцев со дня его роспуска назначает выборы членов халк маслахаты.

 

Статья 6. Основные принципы деятельности халк маслахаты

 

1. Деятельность халк маслахаты основывается на принципах коллегиальности, гласности, учёта общественного мнения, ответственности, отчётности его структур и должностных лиц перед халк маслахаты.

2. Халк маслахаты информирует население о проводимой работе.

 

Статья 61. Руководство деятельностью халк маслахаты

 

Халк Маслахаты Туркменистана осуществляет  организационно-методическое руководство деятельностью халк маслахаты велаятов, этрапов и городов.

 

Глава II. Организация деятельности халк маслахаты

 

Статья 7. Форма деятельности халк маслахаты

 

Деятельность халк маслахаты осуществляется в форме заседаний.

 

Статья 8. Порядок созыва и проведения заседания халк маслахаты

 

1. Заседание халк маслахаты созывается председателем халк маслахаты в случае необходимости, но не реже двух раз в год. Председатель халк маслахаты также обязан созвать заседание по требованию более половины от установленного числа его членов.

2. Заседание халк маслахаты является правомочным, если на нём присутствует не менее двух третей от установленного числа его членов.

3. На заседание халк маслахаты могут быть приглашены в установленном им порядке представители государственных органов и органов местного самоуправления, политических партий, общественных объединений, средств массовой информации, а также граждане.

4. Первое заседание халк маслахаты нового созыва созывается председателем халк маслахаты прежнего созыва и проводится в течение двух недель после выборов. Председатель халк маслахаты прежнего созыва открывает заседание и ведёт его до признания полномочий членов халк маслахаты нового созыва и избрания председателя халк маслахаты.

5. На заседании халк маслахаты ведётся протокол, который подписывается председателем халк маслахаты и секретарём заседания.

6. Информация о заседаниях халк маслахаты, принятые им постановления доводятся до сведения населения.

 

Статья 9. Постановления халк маслахаты

 

1. Халк маслахаты в пределах своих полномочий принимает постановления.

2. Постановления халк маслахаты принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа его членов.

 

Статья 10. Изменение или отмена постановлений  халк маслахаты

 

Изменение или отмена постановлений халк маслахаты, не соответствующих Конституции и законам Туркменистана, актам Президента Туркменистана, Меджлиса Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана и иным нормативным правовым актам Туркменистана, производится в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Избрание на должность председателя халк маслахаты, его заместителя

 

1. Председатель халк маслахаты, его заместитель избираются из членов халк маслахаты на заседании халк маслахаты открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа его членов.

2. Вопрос об освобождении от должности председателя халк маслахаты, его заместителя  может быть рассмотрен на заседании халк маслахаты:

1) по предложению Халк Маслахаты Туркменистана;

2) по предложению не менее одной трети членов халк маслахаты.  

Вопрос об освобождении от должности председателя, заместителя председателя этрапского, городского халк маслахаты может быть рассмотрен также по предложению соответствующего велаятского халк маслахаты.

Постановление об освобождении от должности председателя халк маслахаты, его заместителя принимается путём открытого голосования простым большинством голосов от установленного числа его членов.

3. Основаниями для освобождения от должности председателя халк маслахаты, его заместителя являются:

1) ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

2) совершение деяния, не совместимого с их должностью;

3) невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья;

4) личная просьба;

5) выход из числа членов халк маслахаты;

6) иные основания, определённые законодательством Туркменистана.

 

Глава III. Компетенция халк маслахаты,

председателя халк маслахаты, его заместителя

 

Статья 12. Компетенция халк маслахаты

 

1. К компетенции халк маслахаты относятся:

1) обеспечение выполнения Конституции и законов Туркменистана, актов Халк Маслахаты Туркменистана, Президента Туркменистана, Меджлиса Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, велаятского и соответствующего халк маслахаты;

2) участие в организации выполнения программ экономического, социального и культурного развития на соответствующей территории;

3) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;

4) заслушивание информации руководителей местных органов исполнительной власти о деятельности, осуществляемой в области экономического, социального и культурного развития территории;

5) обеспечение соблюдения общественного порядка, защиты прав граждан, улучшения социального положения населения на соответствующей территории, изучение предложений граждан и представление их в соответствующие органы;

6) признание полномочий членов халк маслахаты, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, - лишение их полномочий;

7) внесение хякиму предложений о названиях и переименовании кварталов, проспектов, улиц, площадей, парков и других составных частей городов с правами велаятов или этрапов;

8) содействие деятельности исполнительных органов местной власти и органов местного самоуправления на своей территории;

9) решение других вопросов, отнесённых к компетенции халк маслахаты законодательными актами Туркменистана.

2. Халк маслахаты велаятов, города Ашхабада в порядке, установленном Халк Маслахаты Туркменистана, тайным голосованием избирают представителей общественности в состав  Халк Маслахаты Туркменистана.

3. Если соответствующий руководитель местного органа исполнительной власти не исполняет надлежащим образом свои обязанности, халк маслахаты имеет право внести предложение в вышестоящий орган об освобождении его от должности. Постановление соответствующего халк маслахаты по данному вопросу принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа членов халк маслахаты.

 

Статья 13. Компетенция председателя халк маслахаты

 

1. К компетенции председателя халк маслахаты относятся:

1) руководство халк маслахаты и его аппаратом;

2) председательствование на заседаниях халк маслахаты;

3) подписание постановлений халк маслахаты;

4) организация контроля за выполнением постановлений халк маслахаты;

5) организация содействия деятельности исполнительных органов местной власти и органов местного самоуправления;

6) исполнение иных полномочий, отнесённых к его ведению законодательными актами Туркменистана.

2. Председатели халк маслахаты велаятов, города Ашхабада являются членами Президиума Халк Маслахаты Туркменистана.

3. Председатель халк маслахаты издаёт распоряжения в пределах своих полномочий.

 

Статья 14. Компетенция заместителя председателя  халк маслахаты

 

Заместитель председателя халк маслахаты выполняет свои полномочия в соответствии с распределением обязанностей и поручениями председателя халк маслахаты, в случае отсутствия председателя халк маслахаты или невозможности выполнения им своих обязанностей исполняет обязанности председателя.

 

Глава IV. Член халк маслахаты

 

Статья 15. Член халк маслахаты

 

1. Член халк маслахаты вправе:

1) избирать и быть избранным в структуры, создаваемые халк маслахаты;

 2) вносить предложения о порядке рассмотрения обсуждаемых на заседаниях вопросов и по их содержанию;

3) вносить на рассмотрение халк маслахаты проекты постановлений и поправки к ним;

4) ставить перед халк маслахаты вопросы, связанные с пожеланиями избирателей (граждан);

5) на соответствующей территории запрашивать и получать необходимую информацию от соответствующих государственных органов, всех хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности по вопросам соблюдения общественного порядка, защиты прав граждан, социального положения населения, в случае необходимости вносить предложения об улучшении их деятельности и устранении выявленных недостатков;

6) безотлагательно быть принятым должностными лицами предприятий, учреждений и организаций по вопросам, входящим в его компетенцию.

2. Член халк маслахаты обязан:

1) участвовать в деятельности халк маслахаты;

2) осуществлять приём избирателей (граждан);

3) своевременно выполнять поручения халк маслахаты;

4) ставить перед халк маслахаты вопросы, связанные с наказами избирателей (граждан);

5) два раза в год отчитываться о своей работе перед избирателями.

3. Руководители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления содействуют организации встреч члена халк маслахаты с избирателями в избирательном округе и создают необходимые условия для приёма граждан.

 

Статья 16. Досрочное прекращение полномочий члена халк маслахаты

 

1. Основаниями досрочного прекращения полномочий члена халк маслахаты являются:

1) нарушение Конституции и законов Туркменистана;

2) назначение на должность хякима, заместителя хякима;

3) прекращение гражданства Туркменистана;

4) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;

5) выезд на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории;

6) личная просьба;

7) невозможность исполнения обязанностей по состоянию здоровья;

8) другие основания, определённые законодательством Туркменистана.

 Также предложение о досрочном прекращении полномочий члена халк маслахаты может быть представлено на рассмотрение  соответствующего халк маслахаты избирателями соответствующего избирательного округа.  При этом предложение должно быть поддержано не менее чем одной третью избирателей этого избирательного округа.

2. Постановление о досрочном прекращении полномочий члена халк маслахаты принимается  не менее чем двумя третями голосов от установленного числа членов халк маслахаты.

 

Статья 17. Правовые гарантии деятельности члена халк маслахаты

 

1. Член халк маслахаты не может быть освобождён от занимаемой должности по месту работы (службы) или переведён на нижеоплачиваемую работу (на более низкую должность) без согласия халк маслахаты.

2. Члену халк маслахаты гарантируются  условия для  беспрепятственного и полного осуществления  его полномочий, личная неприкосновенность, защита его прав и законных интересов, жизни, чести и достоинства.

3. Член халк маслахаты не может быть привлечён к уголовной ответственности, арестован или иным образом лишён свободы, подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия халк маслахаты.

4. Для привлечения к уголовной ответственности или ареста члена халк маслахаты прокурор вносит представление в соответствующий халк маслахаты.

Представление вносится до предъявления обвинения члену халк маслахаты или до разрешения его ареста или до отправления дела об административных правонарушениях в суд.

5. Халк маслахаты рассматривает представление прокурора не позднее чем в пятнадцатидневный срок. Халк маслахаты может запросить у прокурора дополнительные сведения, необходимые для решения вопросов, указанных в представлении.

Халк маслахаты принимает постановление по соответствующему вопросу и сообщает об этом прокурору.

Член халк маслахаты имеет право участвовать в заседании халк маслахаты при рассмотрении вопроса о лишении его неприкосновенности.

6. Если прокурор велаята не согласен с постановлением этрапского, городского халк маслахаты, он имеет право внести представление о повторном рассмотрении этого вопроса в велаятский халк маслахаты.

Если велаятский халк маслахаты не утвердит постановление этрапского, городского халк маслахаты или не даст согласия на привлечение к ответственности члена велаятского халк маслахаты, этот вопрос по представлению Генерального прокурора Туркменистана решается Халк Маслахаты Туркменистана.

7. Если соответствующий халк маслахаты в течение пятнадцати дней не рассмотрел представление прокурора, внесённое в порядке, предусмотренном  настоящей статьёй, то по представлению Генерального прокурора Туркменистана Халк Маслахаты Туркменистана принимает меры, обеспечивающие его незамедлительное рассмотрение.

8. Прокурор обязан сообщить халк маслахаты о результатах расследования или рассмотрения дела.

 

Статья 18. Выборы нового члена халк маслахаты вместо выбывшего

 

Выборы нового члена халк маслахаты вместо выбывшего проводятся в соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана.

 

Статья 19. Удостоверение члена халк маслахаты

 

1. Члену халк маслахаты после подтверждения его полномочий соответствующим халк маслахаты выдаётся удостоверение.

2. Образец удостоверения члена халк маслахаты  утверждается Халк Маслахаты Туркменистана.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена халк маслахаты он возвращает своё удостоверение в соответствующий халк маслахаты.

 

ГлаваV. Обеспечение деятельности

халк маслахаты. Аппарат халк маслахаты

 

Статья 20. Рабочие группы халк маслахаты

 

1. Для подготовки заседаний халк маслахаты, проектов постановлений халк маслахаты, претворения в жизнь принятых постановлений могут быть созданы рабочие группы халк маслахаты.

2. Рабочие группы создаются постановлением халк маслахаты. Их задачи определяются халк маслахаты. В состав рабочих групп могут быть включены соответствующие специалисты.

3. Рабочие группы отчитываются о своей работе перед халк маслахаты.

 

Статья 21. Обеспечение деятельности халк маслахаты

 

1. Организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности халк маслахаты, его должностных лиц и членов осуществляется аппаратом халк маслахаты.

2. Финансовое обеспечение аппарата халк маслахаты осуществляется за счёт местного бюджета.

 

Статья 22. Аппарат халк маслахаты

 

1. Аппарат халк маслахаты организует работу халк маслахаты, рассматривает текущие и неотложные вопросы.

2. Руководство аппаратом халк маслахаты осуществляет председатель халк маслахаты.

3. Структура, штатное расписание халк маслахаты, а также порядок его финансирования определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 23. Задачи аппарата халк маслахаты

 

Задачами аппарата халк маслахаты являются:

1) подготовка проведения заседаний халк маслахаты, предложений к повестке дня;

2) организационное, материально-техническое обеспечение  заседаний и других мероприятий халк маслахаты;

3) обеспечение подготовки вопросов, которые должны рассматриваться на халк маслахаты, подготовка проектов или их предварительное рассмотрение;

4) учёт и обобщение предложений и замечаний, высказанных при обсуждении вопросов на заседаниях халк маслахаты, а также поступивших от граждан;

5) соблюдение порядка хранения документов халк маслахаты;

6) рассмотрение обращений граждан;

7) рассмотрение текущих и неотложных вопросов халк маслахаты;

8) решение иных вопросов, отнесённых к его ведению.

 

Глава VI. Взаимоотношения халк маслахаты с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами

 

Статья 24. Взаимоотношения халк маслахаты с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

 

1. Халк маслахаты взаимоотношения с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления устанавливает в рамках полномочий, определённых Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и другими законодательными актами Туркменистана.

2. Не допускается вмешательство халк маслахаты в деятельность местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

 

Статья 25. Взаимоотношения халк маслахаты с политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями

 

Халк маслахаты по вопросам, входящим в его компетенцию, устанавливает отношения с политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями и оказывает необходимое содействие их работе в соответствии с законодательством Туркменистана и их уставами.

 

Статья 26. Взаимоотношения халк маслахаты с физическими и юридическими лицами

 

Взаимоотношения халк маслахаты с физическими и юридическими лицами определяются законодательством Туркменистана.

 

Глава VII. Досрочный роспуск халк маслахаты.

Халк маслахаты и административно-территориальное изменение

 

Статья 27. Досрочный роспуск халк маслахаты

 

1. Халк маслахаты может быть досрочно распущен Халк Маслахаты Туркменистана в случаях:

1) нарушения Конституции и законов Туркменистана;

2) ненадлежащего исполнения своих полномочий;

3) административно-территориального изменения.

 2. Халк маслахаты не менее чем двумя третями голосов членов халк маслахаты может  принять  постановление о самороспуске.

3. В случае досрочного роспуска халк маслахаты полномочия его членов считаются также досрочно сложенными.

 

Статья 28. Халк маслахаты и административно-территориальное изменение

 

1. Если в результате административно-территориального изменения соответствующий халк маслахаты не может осуществлять свою деятельность из-за несоответствия числа членов халк маслахаты требованиям законодательства Туркменистана, на соответствующей территории проводятся выборы членов халк маслахаты.

2. В некоторых случаях административно-территориального изменения Халк Маслахаты Туркменистана может принять решение о сохранении полномочий халк маслахаты.

 

Глава VIII. Заключительные положения

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Часть третья статьи 15 настоящего Закона вступает в силу после проведения очередных выборов  членов халк маслахаты.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана «Об этрапском, городском халк маслахаты», принятый 25 октября 2005 года (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., HM-88);

2) Закон Туркменистана «О велаятском халк маслахаты», принятый 25 октября 2005 года (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., HM-90);

3) Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятый 17 марта 2007 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007г., № 1, ст. 27);

4) части III и V Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого 3 июля 2007 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007г., № 3, ст. 54);

5) части I и III Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого 23 октября 2008 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2008г., № 4, ст. 65).

 

             Президент                                                   Гурбангулы

        Туркменистана                                          Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

1 октября 2011 года

№ 231-IV.