Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Dary ykdysady gatnaşyklarynda puly

kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 2011 ý., № 4, 74-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 29.08.2013 ý. № 429-IV, 01.03.2014 ý. № 49-V, 27.03.2015 ý. № 211-V, 04.11.2017 ý. № 636-V we 09.06.2018 ý. № 41-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmagyň we pula gözegçilik etmegiň hukuk esaslaryny we ýörelgelerini belleýär, Türkmenistanda döwletiň ýeke-täk pul syýasatyny amala aşyrmaga, Türkmenistanda milli puluň pugtalygyny we pul bazarynyň durnuklylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir, puly kadalaşdyryş edaralarynyň ygtyýarlylygyny, dahyllylaryň we dahylsyzlaryň, pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär .

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda._Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) pul:

a) döwletde (döwletler toparynda) kanuny töleg serişdesi hökmünde kabul edilen we dolanyşykda duran banknotlar, gazna biletleri  we şaýy pul görnüşindäki, şol sanda gymmat bahaly metallardan ýasalan pul belgileri (dolanyşykdan aýrylan ýa-da aýrylýan, emma dolanyşykda duran pul belgilerine çalşylmaga degişlilerini hem  goşmak bilen);

b) döwletde (döwletler toparynda) kabul edilen pul birliklerindäki, şeýle hem halkara pul ýa-da hasaplaşyk birliklerindäki bank hasaplarynda (goýumlarynda) duran serişdeler;

2) milli pul - hasaplaşyklarda we töleglerde ulanylmagy üçin Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan dolanyşyga göýberilýän Türkmenistanyň puly;

3) daşary ýurt puly - daşary ýurt döwletiniň puly, şeýle hem halkara pul ýa-da hasaplaşyk birlikleri;

4) puluň hümmeti - bir döwletiň (döwletler toparynyň) pul birliginiň başga döwletiň (döwletler toparynyň) pul birliklerinde aňladylýan bahasy, şol sanda:

a) Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän puluň resmi hümmeti;

b) islegiň we teklibiň esasynda pul bazarynyň gatnaşyjylary tarapyndan bellenilýän puluň bazar hümmeti;

5) ätiýaçlyk pul - Türkmenistanyň daşary söwda işinde ulanýan erkin ýörgünli pulunyň (halkara amallarynda çäklendirilmesiz çalşylýan) esasy görnüşi (esasy görnüşleri);

6) pul gymmatlyklary:

a) milli pul, özleri bilen dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasyndaky, şeýle hem dahylsyzlaryň arasyndaky amallar ýerine ýetirilen ýagdaýynda bellenilen gymmaty milli pulda aňladylan gymmat bahaly kagyzlar we töleg resminamalary;

b) daşary ýurt puly;

ç) daşary ýurt pulundaky gymmat bahaly kagyzlar (paýnamalar, obligasiýalar we beýlekiler), şeýle hem töleg resminamalary (çekler, wekseller, güwälendiriş hasaplar we beýlekiler);

7) pul hasaby - pul gymmatlyklaryny hasaba almak we saklamak hem-de pul amallaryny amala aşyrmak üçin niýetlenilen, ygtyýarly karz edarasynda fiziki şahsa (şol sanda ýuridik şahsy döretmezden telekeçä-fiziki şahsa) ýa-da ýuridik şahsa (şahamçasyna, wekilhanasyna) açylýan hasap (goýum);

8) pul amallary:

a) eýeçilik hukugynyň we beýleki hukuklaryň pul gymmatlyklaryna geçmegi bilen baglanyşykly amallar, şeýle hem pul gymmatlyklarynyň töleg serişdesi hökmünde ulanylmagy;

b) pul gymmatlyklarynyň Türkmenistanyň gümrük çägine  getirilmegi we Türkmenistanyň gümrük çäginden alnyp gidilmegi;

ç) pul gymmatlyklarynyň şol bir şahsyň Türkmenistanyň çäginden daşarda açylan hasabyndan (goýumyndan) Türkmenistanyň çäginde açylan hasabyna (goýumyna) we Türkmenistanyň çäginde açylan hasabyndan (goýumyndan) Türkmenistanyň çäginden daşarda açylan hasabyna (goýumyna) geçirilmegi;

9) dahyllylar:

a) Türkmenistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan ýa-da Türkmenistanyň çäginden daşarda wagtlaýyn bolýan Türkmenistanyň raýatlary-fiziki şahslar (şol sanda ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler-fiziki şahslar), muňa daşary ýurt döwletinde ýaşamaga hukuk berýän, şol döwletiň kanunçylygyna laýyklykda berlen resminamasy bolan Türkmenistanyň raýatlary degişli däldir;

b) Türkmenistanyň çäginde ýaşamaga hukuk berýän, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berlen resminamasy bolan daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar-fiziki şahslar (şol sanda ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler-fiziki şahslar);

ç) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, Türkmenistanyň çäginde we onuň çäginden daşarda ýerleşýän ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary);

d) Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary, konsullyk edaralary we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän Türkmenistanyň başga resmi wekilhanalary, şeýle hem Türkmenistanyň döwletara, hökümetara, halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary;

10) dahylsyzlar:

a) şu bölegiň 9-njy bendiniň "a" we "b" kiçi bentlerine laýyklykda dahyllylar bolup durmaýan fiziki şahslar;

b) daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän ýuridik şahslar;

ç) daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän ýuridik şahslar bolup durmaýan guramalar;

d) Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän, şu bendiň "b" we "ç" kiçi bentlerinde görkezilen dahylsyzlaryň şahamçalary, wekilhanalary we beýleki aýrybaşgalanan birlikleri;

e) daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalary, konsullyk edaralary we şol döwletleriň döwletara, hökümetara, halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary;

ä) daşary ýurt döwletleri, olaryň dolandyryş-çäk birlikleri;

f) döwletara, hökümetara, halkara guramalary, olaryň Türkmenistandaky şahamçalary we hemişelik wekilhanalary;

g) şu bölegiň 9-njy bendinde görkezilmedik başga şahslar;

11) ygtyýarly bank däl karz edaralary - Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy esasynda pul gymmatlyklary bilen bank amallarynyň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga hukugy bolan bank däl karz edaralary;

12) ygtyýarly karz edaralary:

a) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy esasynda pul gymmatlyklary bilen bank amallarynyň islendik ýa-da aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga hukugy bolan banklar we dahyllylar-bank däl karz edaralary;

b) daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyna laýyklykda döredilen, pul gymmatlyklary bilen bank amallarynyň islendik ýa-da aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga hukugy bolan, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasyna laýyklykda Türkmenistanyň çäginde bellige alnan we hereket edýän banklaryň we başga maliýe institutlarynyň-dahylsyzlaryň şahamçalary;

13) daşary ýurt karz edaralary:

a) Türkmenistanyň çäginden daşarda döredilen we olaryň bellige alnan döwletleriniň kanunçylygy boýunça bank amallaryny ýerine ýetirmäge hukugy bolan banklar, şeýle hem başga maliýe institutlary;

b) daşary ýurt döwletleriniň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň çäginden daşarda bellige alnan we hereket edýän, bank amallarynyň islendik ýa-da aýry-aýry görnüşlerini ýerine ýetirmäge hukugy bolan, Türkmenistanyň ygtyýarly karz edaralarynyň şahamçalary, wekilhanalary;

14) ygtyýarly banklar - Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy esasynda pul gymmatlyklary bilen bank amallaryny we geleşikleri amala aşyrmaga hukugy bolan banklar;  

15) pul biržasy - işiniň esasy görnüşi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän tertipde we şertlerde daşary ýurt puly bilen birža söwdalaryny guramak bolup durýan, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen ýuridik şahs ýa-da onuň aýrybaşgalanan birligi;

16) alyş-çalyş amallary - bir puluň başga bir pula çalşylmagy, ýagny daşary ýurt pulunyň milli pula (konwertirlenmegi) we özleri babatda alyş-çalşyň deňeçerligi bahalandyrmagyň ýa-da puluň hümmetiniň üsti bilen bellenilýän başga daşary ýurt pullaryna (konwersiýa) satyn alynmagy we satylmagy;

17) alyş-çalyş nokady - daşary ýurt nagt puly bilen alyş-çalyş amallaryny geçirmek üçin ýörite enjamlaşdyrylan ýer;

18) ygtyýarly dellal - özüne berlen ygtyýarnama laýyklykda öz adyndan müşderiniň tabşyrygy boýunça we onuň hasabyna puly satyn almagyň-satmagyň söwda geleşiklerine gatnaşýan karz edarasy;

19) ygtyýarly diler - özüne berlen ygtyýarnama laýyklykda öz adyndan we öz hasabyna puly satyn almagyň-satmagyň söwda geleşiklerine gatnaşýan karz edarasy;

20) pul ýagdaýy - dileriň belli bir pul boýunça talaplarynyň we borçlarynyň deňliginde - ýapyk, olaryň deň gelmezliginde bolsa - açyk hasaplanylýan, balansdan daşary amallaryny goşmak bilen, daşary ýurt pulundaky talaplarynyň (satyn alnan we (ýa-da) gazanylan puluň möçberi) we borçlarynyň (satylan we (ýa-da) harç edilen puluň jemi) gatnaşygy:

a) açyk gysga pul ýagdaýy - satylan we (ýa-da) harç edilen pul boýunça passiwleriň we borçlaryň aktiwlerden we oňa bolan talaplardan ýokarlanmagy (şol pul boýunça ýetmezçiligiň emele gelmegi);

b) açyk uzyn pul ýagdaýy - satyn alnan we (ýa-da) gazanylan pul boýunça aktiwleriň we talaplaryň passiwlerden we borçlardan ýokarlanmagy (puluň gelýän akymynyň onuň gidýän akymyndan ýokarlanmagy, puluň satyn alnyşynyň we (ýa-da) gazanylyşynyň onuň satylyşyndan we (ýa-da) harç edilişinden ýokarlanmagy);

21) pul ýagdaýynyň çägi - ygtyýarly dilerleriň bank gününiň ahyryna çäkli açyk gysga ýa-da uzyn pul ýagdaýynyň  kadalaşdyryjysy;

22) söwda karzlary - harytlary (işleri, hyzmatlary) iberijiler (satyjylar) bilen alyjylaryň (satyn alyjylaryň) arasynda gönüden-göni amala aşyrylanda, alyşyk şertnamasy boýunça özara ibermeler mahalynda eksport boýunça tölegiň yza süýşürilmegi, import boýunça deslapky töleg (hakujy töleg) ýa-da eksportyň importdan öňe düşmegi (ýokarlanmagy);

23) göni maýa goýumlary:

a) döredilen ýa-da täzeden döredilýän ýuridik şahsyň esaslyk maýasyndaky paýnamalarynyň (paýyň, goýumyň) azyndan on göterimine maýa goýujynyň eýelik etmegi, edinmegi;

b) ýuridik şahsyň döredilýän şahamçasynyň esasy gaznalaryna maýanyň goýulmagy;

24) Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklary:

a) affinirlenen guýma altyn, banknotlar ýa-da şaýy görnüşindäki daşary ýurt puly, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden daşardaky bank hasaplaryndaky (goýumlaryndaky) daşary ýurt pulunyň galyndylary;

b) Halkara pul gaznasyndan onuň ätiýaçlyklarynyň bölegini satyn almaga hukuk, Halkara pul gaznasynyň maliýe karzyny almaga ýörite hukuklar;

ç) daşary ýurt pullarynda tölenilýän, daşary ýurt döwletleri ýa-da daşary ýurt döwletleriniň merkezi banklary, ýa-da halkara maliýe guramalary tarapyndan goýberilen ýa-da kepillendirilen bergidarlyk borçnamalary;

d) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşmak arkaly Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenilýän başga aktiwler;

25) erkin aýlanýan puluň çägi - Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan ätiýaçlyk pulda (ýa-da oňa barabar derejede milli ýa-da daşary ýurt pulunda) bellenýän ululyk, onuň çäklerinde dahyllylaryň we dahylsyzlaryň şu Kanunda bellenilen birwagtlaýyn pul amallaryny çäklendiriji çäreler ulanylmazdan amala aşyrylýar;

26) bank güni - bankda müşderileri kabul etmek we olara hyzmat etmek, bank amallaryny ýerine ýetirmek üçin bölünip berilýän döwür;

27) puluň kadalaşdyrylmagy - puly kadalaşdyrýan edaralaryň pul gymmatlyklarynyň dolanyşygynyň tertibini, şol sanda olara eýelik etmegiň, peýdalanmagyň we ygtyýarlyk etmegiň kadalaryny bellemek boýunça işi;

28) pula gözegçilik etmek - pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan Türkmenistanyň puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek babatdaky kanunçylygynyň  (mundan beýläk - Türkmenistanyň pul kanunçylygy) talaplarynyň berjaý edilmegine gönükdirilen işi;

29) pul şertnamasy - esasynda we  (ýa-da) ýerine ýetirilmegi üçin hasaplar (goýumlar) açylýan, pul amallary amala aşyrylýan şertnama, ylalaşyk, kontrakt, esaslandyryş şertnamasy, şol sanda olara girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar, şeýle hem beýleki resminamalar;

30) eksport - dahylsyza dahylly tarapyndan harytlar (işler, hyzmatlar) ýerlenende, gümrük çäginden serhediň daşyna harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň), intellektual işiň netijeleriniň, şol sanda olara bolan aýratyn hukuklaryň yzyna getirilmäge borçlanman alnyp gidilmegi. Eksportyň amal edilendigi harydyň Türkmenistanyň gümrük serhedini geçen, hyzmatlaryň we intellektual işiň netijelerine hukuklaryň berlen pursadynda bellenilýär;

31) import - dahylla dahylsyz tarapyndan harytlar (işler, hyzmatlar) ýerlenende gümrük çägine serhediň daşyndan harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň), intellektual işiň netijeleriniň, şol sanda olara bolan aýratyn hukuklaryň yzyna alnyp gidilmäge borçlanman getirilmegi. Importyň amal edilendigi harydyň Türkmenistanyň gümrük serhedini geçen, hyzmatlaryň we intellektual işiň netijelerine hukuklaryň berlen pursadynda bellenilýär.

 

2-nji madda._Türkmenistanyň pul kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň pul kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek meselelerini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň hereket ediş çygry

 

1. Şu Kanunyň hereketi Türkmenistanyň çäginde pul amallaryny ýerine ýetirýän dahyllylara we dahylsyzlara, şeýle hem Türkmenistanyň çäginden daşarda pul amallaryny ýerine ýetirýän dahyllylara degişlidir.

2. Şu Kanunyň düzgünleri pul amallaryny geçirmegiň Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda, "Uglewodorod serişdeleri hakynda" Türkmenistanyň Kanunynda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen aýratynlyklaryň hasaba alynmagy bilen ulanylýar.

3. Şu Kanun özüniň güýje gireninden soň ýüze çykýan gatnaşyklar babatda ulanylýar, şu Kanunda gös-göni göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

 

4-nji madda. Puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek babatda döwlet syýasatynyň ýörelgeleri

 

Şu aşakdakylar puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik etmek babatda döwlet syýasatynyň ýörelgeleri bolup durýar:

1) puly kadalaşdyrmak babatda döwlet syýasaty amala aşyrylanda bazar mehanizmleriniň ulanylmagy;

2) pul amallary ýerine ýetirilende dahyllylaryň we dahylsyzlaryň hukuklaryny we ykdysady bähbitlerini goramak;

3) puly kadalaşdyrmagyň we pula gözegçilik etmegiň ulgamynyň bitewiligi;

4) pula gözegçilik edýän edaralaryň dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallaryna esassyz goşulmaklaryna ýol berilmezligi.

 

II BÖLÜM. PULY KADALAŞDYRMAK

 

1-nji bap. Puly kadalaşdyryjy edaralar. Puly kadalaşdyrmagyň esasy usullary we tärleri

 

5-nji madda. Puly kadalaşdyryjy edaralar

 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanda puly kadalaşdyryjy edaralar bolup durýarlar.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) puluň kadalaşdyrylmagy babatda döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) puluň kadalaşdyrylmagy babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny çykarýar;

3) puluň kadalaşdyrylmagy babatda başga wezipeleri amala aşyrýar.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky:

a) pul gymmatlyklary bilen bank amallaryny we geleşiklerini geçirmäge ygtyýarly karz edaralarynyň bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagyny amala aşyrýar;

b) Türkmenistanyň çäginde pul gymmatlyklarynyň dolanyşygynyň, şol sanda dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan pul amallaryny geçirmegiň tertibini kesgitleýär;

ç) öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde puly kadalaşdyrmak babatda dahyllylaryň we dahylsyzlaryň ýerine ýetirmegi üçin hökmany bolan, Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

d) milli pula gatnaşykda daşary ýurt pullarynyň resmi hümmetlerini belleýär;

e) pul amallary boýunça hasaba almagyň we hasabatlylygyň görnüşlerini, olaryň dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökmany bolan tertibini we möhletlerini belleýär;

ä) Türkmenistanyň töleg balansyny düzmek maksady bilen, dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan geçirilýän pul amallary boýunça maglumatlaryň berliş tertibini belleýär;

f) puly kadalaşdyrmak babatda başga wezipeleri amala aşyrýar.

4. Eger puly kadalaşdyryjy edaralar tarapyndan Türkmenistanyň pul kanunçylygyna laýyklykda pul amallaryny geçirmegiň tertibi we hasaplary (goýumlary) ulanmagyň tertibi bellenilmedik bolsa, dahyllylar we dahylsyzlar pul amallaryny geçirmegi, hasaplary (goýumlary) açmagy hem-de hasaplar (goýumlar) boýunça amallary çäklendirilmezden amala aşyrmaga haklydyrlar.

5. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Türkmenistanyň Merkezi banky şu Kanun arkaly kadalaşdyrylýan pul amallarynyň ähli görnüşlerini çäklendirilmezden amala aşyrýarlar.

 

6-njy madda. Puly kadalaşdyrmagyň esasy usullary we tärleri

 

1. Şu aşakdakylar puly kadalaşdyrmagyň esasy usullary bolup durýarlar:

1) pul gymmatlyklary bilen geçirilýän bank amallarynyň ygtyýarlylandyrylmagy;

2) pul amallarynyň, hasaplaryň (goýumlaryň) bellige alynmagy;

3) pul amallary, hasaplar (goýumlar) hakynda ýazmaça habarly etmek.

Aýry-aýry ýagdaýlarda pul amallarynyň bellige alynmagy we (ýa-da) pul amallarynyň ýazmaça habarly etmek bilen geçirilmegi geleşigiň pasporty bilen çalşyrylyp bilner.

2. Pul amalynyň bir görnüşi üçin puly kadalaşdyrmagyň dürli usullarynyň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

3. Türkmenistanyň çäginde nagt pula bölek-satuw söwdasyny we hyzmat etmek dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan diňe milli pulda amala aşyrylýar, Türkmenistanyň pul kanunçylygynda, “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

4. Dahyllylara we dahylsyzlara paçsyz söwda gümrük düzgününde işleýän dükanlarda, şeýle hem halkara gatnawlaryny amala aşyrýan deňiz, içerki suw, howa, demir ýol we awtomobil ulaglarynda daşary ýurt nagt pulunda bölek-satuw söwdalarynyň we hyzmatlaryň edilmegi üçin puly kadalaşdyryjy edaralaryň rugsatnamalaryny almak talap edilmeýär.

5. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda  başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, puly kadalaşdyryjy edaralar tarapyndan dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallaryny geçirmek üçin şahsy häsiýetli rugsatnamalary almak baradaky talaplaryň bellenilmegine ýol berilmeýär.

6. Şu aşakdakylar puly kadalaşdyrmagyň esasy tärleri bolup durýarlar:

1) dahyllylaryň milli we daşary ýurt puluny öz ýurduna gaýtarmagy (repatriasiýasy);

2) dahyllylaryň pul düşewündiniň bir bölegini hökmany satmagy;

3) dahyllylaryň Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimleri.

 

7-nji madda. Pul gymmatlyklary bilen bank amallaryny we geleşikleri geçirmek boýunça bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

Pul gymmatlyklary bilen bank amallaryny we geleşikleri geçirmek boýunça ygtyýarly karz edaralarynyň bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagy  Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň  kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

8-nji madda. Pul amallarynyň, daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryň bellige alynmagy

 

1. Pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasyndaky maýanyň hereketiniň pul amallary, şeýle hem dahyllylar tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň açylmagy Türkmenistanyň pul kanunçylygynda bellenilýän tertipde bellige alynmaga degişlidir.

Bellige almak diýlip, pul şertnamasynyň bellige alynmagyna hem-de soňra geçirilen pul amallary we pul şertnamasyndaky üýtgetmeler hakynda habar berilmegine düşünilýär.

2. Şu aşakdakylar bellige alynmaga degişlidir:

1) dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasynda maýanyň hereketiniň söwda karzlarynyň berilmegi, göni maýa goýumlaryň amala aşyrylmagy, ssudalar, zaýomlaryň we bank karzlarynyň berilmegi, pul serişdeleriniň ynanyşykly dolandyrmak üçin hasaplara (goýumlara) çekilmegi we ýerleşdirilmegi bilen baglanyşykly pul amallary;

2) dahyllylar-ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary) tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň açylmagy.

3. Dahylly bilen dahylsyzyň arasynda maýanyň hereketiniň pul amalyny bellige almak üçin, dahylly özüniň pul hasabyna hyzmat edýän ygtyýarly karz edarasyna şu aşakdaky resminamalary berýär:

1) pul şertnamasynyň möçberi barada maglumatlary bolan pul amalyny bellige almak hakynda arzany;

2) pasportyň ýa-da şahsyýeti tassyklaýan başga resminamanyň göçürme nusgasyny - fiziki şahs üçin;

3) bellige alyş şahadatnamasynyň we degişli patentiň göçürme nusgasyny - ýuridik şahsy döretmezden telekeçi-fiziki şahs üçin;

4) Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesiniň nusgasyny - ýuridik şahs üçin;

5) maýanyň hereketiniň pul amalyny geçirmäge ygtyýar berýän Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararynyň göçürme nusgasyny - eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahs (şahamça, wekilhana) üçin;

6) ýuridik şahsyň eýesiniň (eýeleriniň) maýanyň hereketiniň pul amalyny geçirmäge ygtyýar berýän çözgüdiniň teswirnamasynyň göçürme nusgasyny - eýeçiligi döwlete degişli bolmadyk görnüşdäki ýuridik şahs (şahamça, wekilhana) üçin;

7) pul şertnamasynyň göçürme nusgasyny;

8) pul şertnamasy boýunça borçnamalaryň döremegini, ýerine ýetirilmegini we bes edilmegini tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalaryny.

4. Şu maddanyň ikinji böleginiň 2-nji bendine laýyklykda, daşary ýurt karz edarasynda açylýan hasaby bellige aldyrmak üçin dahylly-ýuridik şahs onuň pul hasabyna hyzmat edýän ygtyýarly karz edarasyna şu aşakdaky resminamalary berýär:

1) hasabyň açylmaly ýurdunyň ady we hasabyň açylýan daşary ýurt karz edarasynyň doly ady hakynda maglumatlary bolan bellige almak hakynda arzany;

2) Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmäniň nusgasyny;

3) ýuridik şahsyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasyny;

4) daşary ýurt karz edarasynda hasaby açmak hakynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdiniň göçürme nusgasyny - eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahs (onuň şahamçasy,  wekilhanasy) üçin;

5) esaslandyryjy şertnamanyň, esaslandyryjylaryň umumy ýygnagynyň teswirnamasynyň, şol sanda bu ýuridik şahsyň eýesiniň (eýeleriniň) daşary ýurt karz edarasynda hasaby açmak hakyndaky çözgüdiniň teswirnamasynyň göçürme nusgasyny - eýeçiligi döwlete degişli bolmadyk görnüşdäki ýuridik şahs (onuň şahamçasy, wekilhanasy) üçin;

6) dahyllynyň-ýuridik şahsyň (onuň şahamçasynyň, wekilhanasynyň) tertipnamasynyň (düzgünnamasynyň) göçürme nusgasyny.

5. Ygtyýarly karz edarasynyň şu maddanyň üçünji we dördünji böleklerinde görkezilen resminamalaryň, şeýle hem dahyllynyň pul şertnamasynyň şertlerini ýerine ýetirmäge mümkinçiliginiň bardygyny tassyklaýan başga resminamalaryň asyl nusgalaryny göçürme nusgalary bilen deňeşdirmek üçin dahyllydan soramaga haky bardyr. Bu resminamalaryň göçürme nusgalary dahyllynyň öz goly we möhüri (bolan halatynda) bilen tassyklanylýar.

6. Pul amalyny we hasaby bellige almak hakynda arza ygtyýarly karz edarasy tarapyndan onuň alnan gününden başlap on bank gününiň dowamynda seredilýär.

Bellenilen möhlet geçenden soň ýgtyýarly karz edarasy bellige almaga (bellige alyş resminamasyny bermäge) ýa-da bellige almazlygynyň esaslandyrylan jogabyny bermäge borçludyr.

7. Bellige almazlyga diňe şu aşakdaky halatlarda ýol berilýär:

1) bellige almak üçin talap edilýän resminamalaryň doly däl sanawy berlende;

2) berlen resminamalar Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmedik halatynda;

3) berlen resminamalarda nädogry maglumatlar ýüze çykarylanda;

4) özi bilen pul şertnamasynyň baglaşylmagy göz öňünde tutulýan dahylsyzda dahyllylara pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän maýanyň hereketiniň pul amallary boýunça bellenilen möhletde üzülmedik bergisi bolan halatynda;

5) eger dahylly daşary ýurt karz edarasynda hasabynyň bellige alynmagy üçin ýüz tutan gününde daşary ýurt karz edarasynda hasaby  açylan bolsa;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda maýanyň hereketiniň pul amallarynyň geçirilmegine gadaganlyk (çäklendirmeler) ýa-da dahyllylar tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň açylmagyna gadaganlyk (çäklendirmeler) girizilende.

Bellige almakdan başga sebäplere görä, şol sanda daşary ýurt karz edarasynda hasabyň  açylmagynyň we pul amallarynyň geçirilmeginiň ykdysady taýdan maksadalaýyk däldigi sebäpli boýun gaçyrylmagyna ýol berilmeýär.

8. Bellige almakdan boýun gaçyrylmagyna kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

9. Daşary ýurt karz edarasyndaky hasaby ýapylanda, hasaby ýapylýan daşary ýurt karz edarasynyň doly adyny görkezmek bilen onuň ýapylandygy hakynda ýazmaça habary we hasabyň ýapylandygy hakynda daşary ýurt karz edarasynyň ýazmaça tassyknamasyny dahylly-ýuridik şahs öz pul hasabyna hyzmat edýän ygtyýarly karz edarasyna berýär.

 

9-njy madda. Pul amallary, daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplar hakynda ýazmaça habarly etmek

 

1. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasyndaky pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän maýanyň hereketiniň pul amallary, şeýle hem dahyllylar tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň açylmagy (ýapylmagy) Türkmenistanyň pul kanunçylygynda bellenilen tertipde ýazmaça habarly etmek arkaly amala aşyrylýar.

Ýazmaça habarly etmek diýlip pul şertnamasynyň bellige alynmagyna hem-de soňra geçirilen pul amallary we pul şertnamasyna girizilen üýtgetmeler hakynda maglumat berilmegine düşünilýär.

2. Şu aşakdakylar ýazmaça habarly edilmäge degişlidir:

1) esaslyk maýadaky on göterimden ýokary bolmadyk gatnaşygy, şeýle hem ýurduň çäginden daşarda ýerleşýän gozgalmaýan emläge eýeçilik hukugynyň ýa-da intellektual eýeçiligiň obýektlerine bolan aýratyn hukugyň edinilmegi bilen baglanyşykly, dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasyndaky maýanyň hereketiniň pul amallary;

2) dahyllylaryň-ýuridik şahsy döretmezden telekeçileriň daşary ýurt karz edaralarynda hasaplary  açmagy (ýapmagy).

3. Pul şertnamasyny baglaşanlaryndan we ol boýunça pul amalyny geçirenlerinden soň dahyllylar bu barada pul amaly geçirilen günden başlap on bank gününden gijä galman özleriniň pul hasabyna hyzmat edýän ygtyýarly karz edarasyny ýazmaça habarly edýärler.

 

10-njy madda. Geleşigiň pasporty

 

1. Pul amallary boýunça hasaba alşy we hasabatlylygy üpjün etmek maksady bilen geleşigiň pasporty resmileşdirilýär, onda daşary ykdysady geleşik hakynda maglumatlar beýan edilýär.

2. Geleşigiň pasportynyň görnüşi, ony resmileşdirmegiň düzgünleri we şertleri, şeýle hem amala aşyrylan mahalynda geleşigiň pasportynyň resmileşdirilmegi talap edilýän pul amallarynyň görnüşleri Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

 

11-nji madda. Dahyllylaryň milli we daşary ýurt pullaryny öz ýurduna gaýtarmagy

 

1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, dahylsyzlar bilen daşary söwda geleşikleri boýunça dahyllylara geçirilmeli milli we daşary ýurt pullary dahyllylaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryna geçirilmäge - öz ýurduna gaýtarylmaga degişlidir.

2. Dahylsyzlar bilen baglaşylýan daşary söwda geleşikleriniň şertlerinde göz öňünde tutulan möhletlerde dahyllylar şu aşakdakylary üpjün etmäge borçludyrlar:

1) eksport geleşiginiň şertlerine laýyklykda dahylla geçirilmeli milli ýa-da daşary ýurt pulunyň dahylsyzdan alynmagyny;

2) dahylsyz öz borçlaryny ýerine ýetirmedik we (ýa-da) doly ýerine ýetirmedik halatynda, dahylly tarapyndan import geleşigi boýunça hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin dahylsyzyň haýryna geçirilen milli we daşary ýurt pulunyň öz ýurduna gaýtarylmagyny.

3. Dahyllylaryň şu aşakdaky ýagdaýlarda ygtyýarly karz edaralaryndaky öz hasaplaryna milli we daşary ýurt puluny geçirmezlige haky bardyr:

1) şu Kanunda bellenilen tertipde pul düşewündini özleriniň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryna geçiren halatlarynda;

2) dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasyndaky borçnamalar boýunça garşylyklaýyn hasaplaşyklar geçirilen halatlarynda;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga halatlarda.

4. Eksport we import geleşikleri boýunça hasaplaşyklar amala aşyrylanda dahyllylaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasabyna gelip gowuşmadyk milli we daşary ýurt pulunyň möçberleri boýunça, şu Kanuna laýyklykda dahyllynyň haýryna serişdeleri geçirmek boýunça borçnama şu aşakdaky ýagdaýlarda bölekleýin ýa-da dolulygyna ýerine ýetirilen diýlip hasaplanylýar:

1) garşylyklaýyn birmeňzeş talaplaryň hasaplaşygy bilen dahylsyzyň borçlary tamamlananda;

2) şol bir taraplaryň arasynda başga zat ýa-da usul bilen ýerine ýetirilmegi göz öňünde tutulýan, ozal bar bolan ilkibaşky borçlaryň beýleki borçlara çalşylmagy bilen dahylsyzyň borçlary tamamlananda;

3) dahylsyzdan talap etmek hukugy başga şahsa geçirilende;

4) dahylsyz tarapyndan borçnamalaryň ýerine ýetirilmezliginiň töwekgelliginiň ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça ätiýaçlandyrma halaty ýüze çykan mahalynda ätiýaçlandyryş tölegi alnanda.

5. Dahyllylar tarapyndan serişdeleri öz ýurduna gaýtarmak talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda pul şertnamasynyň her biriniň  möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän eksport we import pul geleşikleri boýunça özara hasaplaşyklar, geleşigiň pasportynyň resmileşdirilmegi bilen amala aşyrylýar.

Şu ýagdaýda pul şertnamasynyň möçberi eksport edijiniň we import edijiniň şertnamany baglaşan senesine pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçmeýän eksport we import geleşikleri boýunça geleşigiň pasporty resmileşdirilmeýär.

6. Dahyllylar baglaşylýan eksport we import geleşiklerinde dahylsyzlar tarapyndan borçlaryň ýerine ýetirilmeginiň anyk möhletlerini görkezmäge borçludyrlar.

7. Şu maddanyň düzgünleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda milli we daşary ýurt pulunda amallary geçirýän ygtyýarly karz edaralaryna we pul biržalaryna degişli däldir.

 

12-nji madda. Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimler

 

1. Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň ýeterlik derejesini üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Merkezi bankynda Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk gory döredilýär.

2. Dahyllylar-eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary) özleriniň alan daşary ýurt pullarynyň möçberinden Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimleri geçirýärler. Dahyllylaryň-eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahslaryň (olaryň şahamçalarynyň, wekilhanalarynyň) sanawy we Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimleriň möçberleri Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen bellenilýär.

3. Pul düşewündinden Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna amala aşyrylýan geçirimiň möçberi, baglaşylan geleşikler boýunça dahyllylara geçirilmäge degişli, ygtyýarly we daşary ýurt banklardaky hasaplaryna gelýän daşary ýurt pullaryny, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen bellenýän beýleki gelýän daşary ýurt pullaryny öz içine alýar.

4. Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimler dahyllynyň özbaşdak ýa-da şertnama boýunça ygtyýarly karz edarasy tarapyndan daşary ýurt pulunda gelen serişdeleriň resminamaly kybaplanylan gününden soň gelýän bäş bank gününden gijä galman ýerine ýetirilýän gümansyz borçnamasydyr.

 

13-nji madda. Pul düşewündiniň bir böleginiň dahyllylar tarapyndan hökmany satylmagy

 

1. Dahyllylar-eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahslar Türkmenistanyň pul ätiýaçlyk goruna geçirimlerden soň öz ygtyýarynda galýan pul düşewündiniň bir bölegini pul interwensiýasyny amala aşyrmagyň maksatlary üçin Türkmenistanyň Merkezi bankyna satýarlar.

2. Pul düşewündiniň bir bölegini hokmany satmagyň möçberleri Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen bellenilýär.

3. Pul düşewündini hökmany satmagyň möçberi baglaşylan geleşikler boýunça dahyllylara düşýän, ygtyýarly we daşary ýurt banklarynyň hasaplaryna daşary ýurt pulundaky gelen pullary öz içine alýar, muňa şu aşakdakylar degişli däldir:

1) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň, ol tarapyndan ygtyýarlylyk berlen ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde amala aşyrýan amallaryndan we geleşiklerinden alýan daşary ýurt pullarynyň möçberi;

2) ygtyýarly banklaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda  amala aşyrýan bank amallaryndan we başga geleşiklerden alýan daşary ýurt pullarynyň möçberi;

3) dahyllylaryň dahylsyzlar-daşary ýurt döwletleriniň hökümetleriniň agentleri bolup durýan guramalar bilen ssuda şertnamalary, zaýom şertnamalary we bank karzy şertnamalary boýunça borçlaryny ýerine ýetirmegi üçin zerur bolan möçberleriň çäklerindäki dahyllylaryň pul düşewüntleri.

4. Dahyllylaryň pul düşewündiniň umumy möçberi onuň bir böleginiň hökmany satylmazyndan öň özleri bilen hasaplaşyklar daşary ýurt pulunda amala aşyrylýan degişli geleşikleriň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly çykdajylara we başga töleglere kemeldilmäge degişlidir. Olara şu aşakdakylar degişlidir:

1) ýükleriň daşalmagynyň, ugradylmagynyň we ätiýaçlandyrylmagynyň tölenilmegi;

2) alnyp gidilýän ýükler üçin gümrük paçlarynyň, şeýle hem gümrük ýygymlarynyň tölenilmegi;

3) karz edaralaryna komission hak-heşdekleriniň tölenilmegi;

4) daşary ýurt syýahatçylyk kärhanalaryna syýahatçylyk hyzmatlaryny edeni üçin düşýän pullaryň möçberi;

5) sanawy Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen kesgitlenilýän amallar boýunça başga çykdajylar we tölegler.

5. Pul düşewündiniň bir böleginiň hökmany satylmagy dahyllylaryň özbaşdak ýa-da ygtyýarly karz edarasy tarapyndan şertnama boýunça daşary ýurt pulunda gelýän serişdeleriň resminamaly kybaplanylan gününden soň gelýän bäş bank gününden gijä galman ýerine ýetirilýän gümansyz  borçnamasydyr.

6. Dahyllylaryň pul düşewündiniň bir böleginiň hökmany satylmagy, satylýan gününde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen puluň resmi hümmeti boýunça amala aşyrylýar.

 

14-nji madda. Dahylsyzlaryň pul gymmatlyklaryny alyp gitmäge bolan hukugy

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dahylsyzlar şu aşakdakylara çäklendirilmesiz haklydyrlar:

1) ozal Türkmenistanyň çägine getirilen pul gymmatlyklaryny alyp gitmäge;

2) dahyllylar bilen hasaplar (goýumlar), depozitler, zaýomlar, bank karzlary, gymmat bahaly kagyzlar hem-de maýanyň hereketiniň başga pul amallary boýunça alnan diwidendleri, hak-heşdekleri we gaýry girdejileri almaga we geçirmäge;

3) dahyllylar bilen amala aşyrylýan pul amallary boýunça girdejileriň çykdajylardan ýokary geçýän möçberini geçirmäge.

2. Dahylsyzlaryň pul serişdeleriniň geçirimleri pul şertnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar. Pul şertnamasynyň ýa-da onda degişli düzgünler bolmadyk halatynda, pul geçirimleri milli pulda ýa-da alyş-çalyş amallarynyň düzgünlerine laýyklykda, pul geçiriminiň amala aşyrylýan senesinde ulanylýan bazar hümmeti boýunça islendik beýleki daşary ýurt pulunda amala aşyrylýar.

3. Pul şertnamasyna laýyklykda, dahylsyzyň pul serişdeleri onuň öz adyna açylan bank hasaplaryna (goýumlaryna) geçirilýär.

4. Pul serişdeleriniň üçünji taraplaryň, pul şertnamasynyň bir tarapy bolup durmaýan fiziki, şonuň ýaly-da ýuridik şahslaryň bank hasaplaryna (goýumlaryna) geçirilmegine ýol berilmeýär. Görkezilenler geçirilýän (transferabel) güwälendiriş hasaplaryň açylmagyny göz öňünde tutýan pul şertnamalaryna degişli däldir.

 

2-nji bap. Pul amallary

 

15-nji madda. Dahyllylaryň arasyndaky pul amallary

 

1. Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň arasynda geleşikler boýunça hasaplaşyklar we tölegler milli pulda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň arasynda pul amallarynyň amala aşyrylmagyna ýol berilmeýär, şu aşakdakylar muňa degişli däldir:

1) dahyllylaryň-ygtyýarly karz edaralarynyň arasynda geleşikleriň geçirilmegi, şol sanda müşderileriň hasabyna we olartabşyrygy boýunça, şonuň ýaly-da öz adyndan we öz hasabyna pul biržalarynda daşary yurt pulunyň satyn alynmagy-satylmagy bilen baglanyşykly amallar;

2) özlerine berlen ygtyýarnama wea-da) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýarly karz edaralarynyň amala aşyrmaga hukugy bolan bank amallaryna we geleşiklerine degişli pul gymmatlyklary bilen dahyllylaryň-ygtyýarly karz edaralaryň we dahyllylaryň  arasynda geçirilýän amallar;

3) gymmat bahaly kagyzlara bolan hukugyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen depozitarilerde hasaba alnan we hasaplaşyklaryň milli pulda amala aşyrylan şertinde, dahyllylar tarapyndan daşary yurt pulunda goýberilen we dahylsyzlar tarapyndan goýberilen gymmat bahaly kagyzlaryň satyn alynmagy, satylmagy wea-da) bahasynyň üzülmegi, şeýle hem gymmat bahaly kagyzlar boýunça hak-heşdekleriň tölenilmegi bilen baglanyşykly amallar;

4) hasaplaşyklaryň milli pulda amala aşyrylan şertinde, pul borçnamalarynyň ýerine ýetirilişi hökmünde daşary yurt pulunda aňladylan wekselleriň geçirilmegi  (indossamenti) bilen baglanyşykly amallar;

5) paçsyz söwda dükanlarynda, şeýle hem halkara gatnawlarynyň ugrundaky ulag serişdelerinde ýolagçylara harytlar satylanda we hyzmatlar edilende geçirilýän hasaplaşyklar bilen baglanyşykly amallar;

6) dahylsyzlar bilen harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) berilmegi barada şertnamalaryň baglaşylmagy we ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly hyzmatlar komissionerler (agentler, ynamdarlar) tarapyndan ýerine ýetirilende komissionerler (agentler, ynamdarlar) bilen komitentleriň (prinsipallaryň, ynanyjylaryň) arasynda amala aşyrylýan amallar;

7) ýükleriň ugradyjy, daşaýjy we gatnadyjy tarapyndan Türkmenistana we Türkmenistandan daşalmagy, ýükleriň Türkmenistanyň çäginden üstaşyr gatnadylmagy arkaly daşalmagy bilen baglanyşykly hyzmatlar ýerine ýetirilende, halkara ulagynyň ugratma, daşama we gatnatma (çarter) şertnamalary boýunça amala aşyrylýan amallar, şeýle hem agzalan ýükleriň ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça amallar;

8) saglygyny bejertmek, okatmak we gaýry haýyr-sahawat maksatlar üçin muzdsuz pul geçirmeleri ýa-da pul gymmatlyklarynyň  muzdsuz berilmegi bilen baglanyşykly amallar;

9) fiziki şahslar tarapyndan pul gymmatlyklarynyň saklanylmagy, sowgat berilmegi, wesýet edilmegi ýa-da miras hukugyna görä alynmagy boýunça amallar;

10) fiziki şahslar tarapyndan ýeke-täk pul belgileriniň we şaýy pullarynyň toplap saklamak maksady bilen edinilmegi we aýrybaşgalanmagy bilen baglanyşykly amallar;

11) Türkmenistanyň çäginden daşarda bolan işgärleriň iş sapar, wekilçilik we gaýry çykdajylarynyň öweziniň dolunmagy boýunça amallar;

12) dahylly-ýuridik şahsyň Türkmenistanyň çäginden daşarda  ýerleşýän şahamçasynyň, wekilhanasynyň işini üpjün etmek boýunça çykdajylarynyň öweziniň dolunmagy boýunça amallar;

13) dahylly-ýuridik şahsyň Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän şahamçasynda, wekilhanasynda işleýän dahyllylaryň-fiziki şahslaryň zähmet hakynyň we pul hak-heşdeginiň başga görnüşleriniň tölenilmegi boýunça amallar;

14) Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän, Türkmenistanyň başga resmi wekilhanalarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň döwletara, hökümetara ýa-da halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalarynyň işini üpjün etmek boýunça çykdajylaryň öweziniň dolunmagy boýunça amallar;

15) Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda, konsullyk edaralarynda we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän Türkmenistanyň gaýry resmi wekilhanalarynda, şeýle hem Türkmenistanyň döwletara, hökümetara ýa-da halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalarynda döwlet gullugynda işleýän dahyllylara-fiziki şahslara zähmet haklarynyň we pul hak-heşdekleriniň gaýry görnüşleriniň tölenilmegi boýunça amallar;

16) dahyllylar bilen "Uglewodorod serişdeleri hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, potratçy we kömekçi potratçy bolup durýan şahslaryň arasynda baglaşylýan geleşikleriň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly amallar;

17) Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda bellenilen halatlarda Türkmenistanyň Döwlet býujetine salgytlaryň we başga hökmany tölegleriň tölenilmegi bilen baglanyşykly amallar;

18) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda syýahatçylyk işiniň, şeýle hem erkin telekeçiligiň ykdysady zolagynda, milli syýahatçylyk zolagynda işiň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly amallar.

 

16-njy madda. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasyndaky pul amallary

 

1. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasyndaky pul amallary, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda pul şertnamasynyň esasynda milli we (ýa-da) daşary ýurt pulunda taraplaryň ylalaşygy boýunça amala aşyrylýar, Türkmenistanyň çäginde emlägiň berilmegi we işleriň ýerine ýetirilmegi (hyzmatlaryň edilmegi) bilen baglanyşykly amallar muňa degişli däldir.

2. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda pul şertnamasy baglaşylan mahalynda Türkmenistanyň pul kanunçylygy bilen töleg puly hökmünde ätiýaçlyk pulunyň ulanylmagy baradaky talap bellenilip bilner.

3. Türkmenistanyň çäginde dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda emlägiň berilmegi we işleriň ýerine ýetirilmegi (hyzmatlaryň edilmegi) bilen baglanyşykly pul amallary diňe milli pulda amala aşyrylýar, Türkmenistanyň pul kanunçylygynda, «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

Eger görkezilen pul amallary dahyllylar tarapyndan dahylsyzlara emlägiň berilmegi we işleriň ýerine ýetirilmegi (hyzmatlaryň edilmegi) bilen baglanyşykly nagt däl görnüşde amala aşyrylýan bolsa, olar taraplaryň ylalaşygy boýunça daşary ýurt pulunda hem geçirilip bilner.

4. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasyndaky pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçmeýän pul amallary çäklendirilmezden geçirilýär, şu maddanyň birinji-üçünji böleklerinde görkezilen halatlar muňa degişli däldir.

5. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasyndaky pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän maýanyň hereketiniň pul amallary şu Kanunyň 8-nji maddasyna layýklykda bellige alynmaga degişlidir.

Şu aşakdakylar  bellige alynmaly pul amallaryna degişlidir:

1) dahyllylaryň dahylsyzlara söwda karzlaryny bermegi;

2) dahylsyzlaryň Türkmenistandaky we dahyllylaryň Türkmenistanyň çäginden daşardaky göni maýa goýumlary;

3) dahyllylaryň dahylsyzlara we dahylsyzlaryň dahyllylara ssudalary, zaýomlary we bank karzlaryny bermegi;

4) Türkmenistanda dahylsyzlaryň we Türkmenistanyň çäginden daşarda dahyllylaryň serişdeleriniň hasaplara (goýumlara) ynanyşykly dolandyrmaga çekilmegi we ýerleşdirilmegi.

6. Dahyllylar pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän maýanyň hereketiniň dahylsyzlar bilen geçirilen pul amallary hakynda ygtyýarly karz edaralaryny şu Kanunyň 9-njy maddasyna laýyklykda ýazmaça habarly etmäge borçludyrlar.

Şu aşakdakylary edinmek bilen baglanyşykly amallar ýazmaça habarly edilmeli pul amallaryna degişlidir:

1) gymmat bahaly kagyzlar, maýa goýum gaznalarynyň paýnamalary, döredilen maliýe gurallary, içinde dahyllynyň paýy on göterimden ýokary geçmeýän şertinde esaslyk maýa gatnaşmagy üpjün etmek maksady bilen goýumlaryň goýulmagy;

2) daşary ýurt döwletlerindäki gozgalmaýan emläge bolan eýeçilik hukugy;

3) intellektual eýeçiligiň obýektlerine bolan aýratyn hukuk.

7. Dahyllylar-eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahslar bilen dahylsyzlaryň arasynda şu maddanyň bäşinji we altynjy böleklerine laýyklykda amala aşyrylýan maýanyň hereketiniň pul amallary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň  çözgüdi boýunça geçirilýär.

8. Dahyllylar-eýeçiligi döwlete degişli bolmadyk görnüşdäki ýuridik şahslar bilen dahylsyzlaryň arasynda şu maddanyň bäşinji we altynjy böleklerine laýyklykda amala aşyrylýan maýanyň hereketiniň pul amallary dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň eýeleriniň çözgüdi esasynda geçirilýär.

9. Dahyllylaryň dahylsyzlara şu maddanyň on ikinji böleginde göz öňünde tutulan degişli üpjünçiliksiz söwda karzlarynyň berilmegi pul şertnamasyna laýyklykda kesgitlenilýän möhlete amala aşyrylýar, şol sanda:

1) harytlar eksport edilende dahyllylar tarapyndan dahylsyzlara tölegi yza süýşürip tölemäge mümkinçilik berilýän şertlerinde - eksport edilýän harytlaryň Türkmenistanyň gümrük serhedini hakyky kesip geçen senesinden başlap, işler (hyzmatlar) eksport edilende - işleriň (hyzmatlaryň) hakyky ýerine ýetirilen gününden başlap yza süýşürilen tölegiň hakyky gelen gününe çenli ýa-da dahylsyz tarapyndan borçlaryň başgaça hakyky ýerine ýetirilen gününe çenli;

2) harytlar (işler, hyzmatlar) import edilende, dahyllylaryň dahylsyzlara deslapky (hakujy) tölegi görnüşinde - dahyllynyň dahylsyza pul serişdesini geçiren gününden import edilýän harytlaryň Türkmenistanyň gümrük çägini hakyky kesip geçen gününe çenli, işler (hyzmatlar) import edilende - işleriň (hyzmatlaryň)  hakyky ýerine ýetirilen gününe çenli ýa-da dahylsyz tarapyndan borçlaryň başgaça ýerine ýetirilen gününe çenli.

Gümrük deklarasiýasynda görkezilen sene eksport (import) edilýän harytlaryň Türkmenistanyň gümrük çäginden hakyky kesip geçen güni, işleriň (hyzmatlaryň) hakyky ýerine ýetirilen güni bolsa - ýerine ýetirilen işleriň (hyzmatlaryň) kabul ediliş we (ýa-da) kabul ediş-tabşyryş namasynda görkezilen senesi bolup durýar.

Dahyllylaryň dahylsyzlara degişli üpjünçiliksiz söwda karzlaryny bermeginiň aňryçäk möhletleri Türkmenistanyň pul kanunçylygy ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen çäklendirilip bilner.

10. Dahylsyzyň dahyllynyň öňünde, serişdeleri yzyna gaýtarmagyň ýa-da borçlary başgaça ýerine ýetirmegiň hakyky möhletini geçirmegi, onuň wagtynda üzmedik bergisi doly tölenilýänçä pula gözegçilik edýän edaralar we agentler tarapyndan dahyllylaryň şol dahylsyz bilen ähli daşary söwda amallarynyň togtadylmagyna getirýär.

11. Eksport we import geleşikleri boýunça dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasyndaky pul şertnamasy söwda adalgalaryny düşündirmegiň halkara kadalaryna laýyklykda kesgitlenilýän, harydy ibermegiň (eltip düşürmegiň) esaslaýyn şertlerini göz öňünde tutup biler.

12. Şu maddanyň dokuzynjy bölegine laýyklykda, dahyllylaryň dahylsyzlara söwda karzlaryny bermegini göz öňünde tutmaýan eksport we import şertnamalary boýunça pul amallary üçin dahylsyzyň dahyllynyň öňündäki borjuny ýerine ýetirmegini üpjün etmek maksady bilen, taraplaryň ylalaşygy boýunça özara hasaplaşyklarynda şu aşakdakylar ulanylyp bilner:

1) daşary ýurt karz edarasynyň dahyllynyň haýryna beren bank kepilnamasy;

2) ygtyýarly bankyň ýa-da daşary ýurt karz edarasynyň ýerine ýetiriji bank bolup durýan şertinde, güwälendiriş hasaplar boýunça töleýjiniň hasabyna üpjün edilen yzyna gaýtarylmaýan güwälendiriş hasaplar;

3) dahylsyz tarapyndan dahylla berlen, daşary ýurt karz edarasy tarapyndan kepillendirilen weksel;

4) dahyllynyň adyna geçirilmäge degişli emlägiň bahasynyň bir ýüz on göteriminden az bolmadyk möçberde ähli görnüşli töwekgelçilikleri, şol sanda dahyllynyň pul serişdelerini almazlygynyň ýa-da pul serişdeleriniň yzyna gaýtarylyp berilmezliginiň, ýa-da harydyň oňa eltilmezliginiň ýa-da yzyna gaýtarylyp berilmezliginiň üstüni doldurýan dahyllynyň peýdasyna ýazylan ätiýaçlandyryş polisi ýa-da güwänamasy. Ätiýaçlandyryş polisi dahylsyzyň dahyllynyň öňündäki borjuny ýerine ýetirmegini üpjün etmeginiň serişdesi hökmünde ykrar edilip bilinjek ätiýaçlandyryş guramalaryna (ätiýaçlandyryjylara) bildirilýän talaplar Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilýär;

5) Türkmenistanyň çäginde dahylly-girew saklaýja geçirilen, dahylsyzyň-girew goýujynyň ýa-da dahylsyzyň-emläk zamunçynyň eýeçilik hukugy boýunça degişli bolan ýokary geçginli girew;

6) dahylsyzyň dahyllynyň öňünde Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan borçlarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmeginiň başga gurallary.

Daşary ýurt karz edarasyna bildirilýän kanagatlanarly ölçegler Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

13. Eksport we import boýunça pul amallary geçirilen mahalyndaky özara hasaplaşyklaryň şertleri dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda Türkmenistanyň pul kanunçylygyna, iş dolanyşygynyň we halkara hukugynyň adatlaryna laýyklykda düzülýän pul şertnamasynda kesgitlenilýär.

14. Dahyllylar dahylsyzlar bilen geçirýän pul amallary boýunça milli we daşary ýurt pulunda aňladylan wekselleri, çekleri we gaýry töleg resminamalaryny Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen tertipde goýbermäge haklydyrlar.

15. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda baglaşylýan raýat-hukuk häsiýetli zähmet şertnamalary boýunça zähmet haky we pul töleginiň başga görnüşleri milli, şonuň ýaly-da daşary ýurt pulunda tölenilip bilner, şol sanda:

1) dahylsyzlara-işgärlere dahyllylar-iş berijiler tarapyndan;

2) dahyllylara-işgärlere dahylsyzlar-iş berijiler tarapyndan.

16. Eger Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda gymmat bahaly kagyzlar bilen geçirilýän amallar boýunça pul hasaplaşyklary şu aşakdaky ýaly amala aşyrylýar:

1) Türkmenistanda goýberilen gymmat bahaly kagyzlar bilen - milli pulda;

2) Türkmenistanyň çäginden daşarda goýberilen gymmat bahaly kagyzlar bilen - milli we (ýa-da) daşary ýurt pulunda.

17. Şu maddanyň birinji-on altynjy bölekleriniň hereketi dahyllylar-ygtyýarly karz edaralary bilen dahylsyzlaryň arasynda amala aşyrylýan maýanyň hereketiniň pul amallaryna degişli däldir.

Türkmenistanyň Merkezi banky ygtyýarly karz edaralarynyň bank amallary babatda talaplary ulanmagyň şu maddada göz öňünde tutulan aýratynlyklaryny bellemäge haklydyr.

18. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda gaýry geleşikler boýunça pul amallary çäklendirilmesiz amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Türkmenistanyň çäginde dahylsyzlaryň arasyndaky pul amallary

 

1. Türkmenistanyň çäginde dahylsyzlaryň arasyndaky milli puldaky pul amallary şu Kanunda bellenilen tertipde ygtyýarly karz edaralarynda açylan hasaplaryň (goýumlaryň) üsti bilen amala aşyrylýar.

2. Dahylsyzlar öz aralarynda dahyllylar tarapyndan Türkmenistanyň çäginde goýberilen gymmat bahaly kagyzlar bilen pul amallaryny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrmaga haklydyrlar.

3. Dahylsyzlaryň arasynda daşary ýurt pulundaky pul amallary, şol sanda daşary ýurt pulunyň şu geçirimleri çäklendirilmesiz amala aşyrylýar:

1) dahylsyzlaryň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryndan (goýumlaryndan) dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryna (goýumlaryna);

2) dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryndan (goýumlaryndan) dahylsyzlaryň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryna (goýumlaryna);

3) dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryndan (goýumlaryndan) dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryna (goýumlaryna).

4. Türkmenistanyň çäginde dahylsyzlaryň arasynda pul amallarynyň geçirilmegine, diňe olar tarapyndan ynsapsyz bäsleşik görkezilen, şeýle hem bahalar barada ýa-da harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) ýerlenýän bazarlaryny paýlaşmak barada Türkmenistandaky beýleki hojalyk ýörediji birlikleriň hukuklaryny çäklendirýän we Türkmenistanyň antimonopol kanunçylygyna garşy gelýän ylalaşyklar baglaşylan halatlarynda, puly kadalaşdyryjy edaralar tarapyndan çäklendirmeler girizilip bilner.

 

18-nji madda. Pul gymmatlyklarynyň Türkmenistana getirilmegi we Türkmenistandan alnyp gidilmegi

 

1. Pul gymmatlyklarynyň Türkmenistana getirilmeginiň we Türkmenistandan alnyp gidilmeginiň tertibi Türkmenistanyň pul  kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

2. Pul gymmatlyklarynyň Türkmenistana getirilmeginiň we Türkmenistandan alnyp gidilmeginiň gümrük taýdan resmileşdirilmegi Türkmenistanyň gümrük kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Dahyllylar-fiziki şahslar we dahylsyzlar-fiziki şahslar tarapyndan milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pulunyň Türkmenistana getirilmegi we öň daşary ýurtdan geçirilen ýa-da ýurda gelnende getirilen we deklarirlenen milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pulunyň Türkmenistandan alnyp gidilmegi, şu maddanyň bäşinji böleginde göz öňünde tutulan talaplar berjaý edilen mahalynda çäklendirilmeýär.

4. Dahyllylar-fiziki şahslar we dahylsyzlar-fiziki şahslar tarapyndan möçberi umumy jemini alanyňda puluň resmi hümmeti boýunça erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçmeýän milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pulunyň Türkmenistana birwagtlaýyn getirilmegi we Türkmenistandan alnyp gidilmegi gümrük edarasynda deklarirlenmäge degişli däldir. Fiziki şahsyň öz haýyşy boýunça bu pul amallary gümrük edarasynda deklarirlenip bilner.

5. Dahyllylar-fiziki şahslar we dahylsyzlar-fiziki şahslar tarapyndan möçberi umumy jemini alanyňda puluň resmi hümmeti boýunça erkin  aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pulunyň birwagtlaýyn Türkmenistana getirilmegi we şu bölege laýyklykda Türkmenistandan çäklendirilip alnyp gidilmegi gümrük nokadyna gelnen ýa-da gidilen mahalynda getirilýän ýa-da alnyp gidilýän milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pulunyň ähli möçberi üçin gümrük deklarasiýasynyň berilmegi arkaly deklarirlenmäge degişlidir.

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, öň daşary ýurtdan geçirilmedik ýa-da ýurda gelnende getirilmedik, şeýle hem getirilen ýöne deklarirlenmedik, möçberi umumy jemini alanyňda puluň resmi hümmeti boýunça erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pulunyň dahyllylar-fiziki şahslar we dahylsyzlar-fiziki şahslar tarapyndan Türkmenistandan birwagtlaýyn alnyp gidilmegine ýol berilmeýär.

Gümrük gözegçiliginde dahylly-fiziki şahsda ýa-da dahylsyz-fiziki şahsda deklarirlenmedik, emma deklarirlenmäge degişli bolan milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt pullarynyň ýüze çykarylmagy, bu şahslar babatda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär.

6. Dahyllylar-ýuridik şahslar we dahylsyzlar-ýuridik şahslar tarapyndan milli we daşary ýurt nagt pulunyň Türkmenistana getirilmegi we Türkmenistandan alnyp gidilmegi boýunça amallaryň geçirilmegi gadagan edilýär, ygtyýarly karz edaralary muňa degişli däldir.

Ygtyýarly karz edaralary milli we (ýa-da) daşary ýurt nagt puluny Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen tertipde Türkmenistana getirýärler we Türkmenistandan alyp gidýärler.

7. Nominal bahasy milli we (ýa-da) daşary ýurt pulunda aňladylan töleg resminamalary (çekler, wekseller, güwälendiriş hasaplar we beýlekiler) we gymmat bahaly kagyzlardaky aktiwler (paýnamalar, obligasiýalar we beýlekiler) görnüşindäki gymmat bahaly kagyzlaryň Türkmenistana getirilmegi we Türkmenistandan alnyp gidilmegi, Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, deklarirlenmäge degişli däldir we çäklendirilmesiz amala aşyrylýar.

 

3-nji bap. Puluň hümmeti we pul bazary

 

19-njy madda. Puluň hümmeti

 

1. Puluň hümmeti daşary ýurt puly we nominal bahasy daşary ýurt pulunda görkezilen başga maliýe gurallary bilen Türkmenistanyň puluna we daşary ýurt puluna alyş-çalyş amallary amala aşyrylanda ulanylýar. Puluň hümmeti Türkmenistanyň pul kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň pul bazaryny kadalaşdyrmak maksatlary üçin  puluň resmi we bazar hümmetleri ulanylýar.

3. Puluň resmi hümmeti puluň bazar hümmetiniň ortaça ululygy esasynda bellenilýär. Pul amallarynyň ähli görnüşleri, şol sanda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen salgyt, gümrük we beýleki hökmany tölegleriň tölenilmegi bilen baglanyşykly amallar puluň resmi hümmeti boýunça amala aşyrylýar.

Pul amallary boýunça buhgalterçilik hasaba alnyşy, maliýe, statistik we beýleki hasabatlylygy düzmek puluň resmi hümmetini ulanmak bilen amala aşyrylýar.

4. Puluň bazar hümmeti şu Kanunyň 20-nji maddasynyň altynjy böleginde we 21-nji maddasynyň dördünji böleginde beýan edilen talaplary hasaba almak bilen Türkmenistanyň pul bazaryndaky islegiň we teklibiň esasynda kesgitlenilýär.

Puluň bazar hümmeti boýunça alyş-çalyş amallary amala aşyrylýar.

5. Daşary ýurt pulundaky islendik amal hasaba alyş resminamalarynda nominal baha boýunça aňladylýar we buhgalterçilik hasaba alnyşyny alyp barmak maksady bilen, onuň geçirilýän pursatynda hereket edýän puluň resmi hümmeti boýunça milli pula geçirilip hasaplanýar. Puluň resmi hümmeti her gezek üýtgän mahalynda, pul hasaplary (goýumlary) boýunça milli pulda hasaplanan we hasaba alnan serişdeleriň galyndysy daşary ýurt pulunyň galyndylarynyň nominal bahasyny üýtgetmezden, milli pulda gaýtadan bahalandyrylmaga degişlidir.

6. Türkmenistanyň Merkezi banky pullaryň hümmeti bilen baglanyşykly töwekgelçiligi ýapmaýar we pul amallary ýa-da olar bilen baglanyşykly hereketler boýunça başga hiç-hili pul kömegini bermeýär.

 

20-nji madda. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň alyş-çalyş amallary

 

1. Dahyllylar we dahylsyzlar Türkmenistanda daşary ýurt puluny diňe ygtyýarly karz edaralarynyň we olaryň alyş-çalyş nokatlarynyň üsti bilen satyn alýarlar we satýarlar.

2. Ygtyýarly karz edaralary özlerine berlen ygtyýarnama we (ýa-da) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen berlen hukuga laýyklykda, dahyllylaryň we dahylsyzlaryň bähbitleri üçin şu aşakdakylary amala aşyrýarlar:

1) ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary), şeýle hem ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler üçin Türkmenistanyň puluna we daşary ýurt puluna nagt däl görnüşdäki daşary ýurt puluny satyn almagy-satmagy;

2) telekeçilik işini amala aşyrmaklary bilen baglanyşykly bolmadyk maksat bilen fiziki şahslar üçin Türkmenistanyň puluna we daşary ýurt puluna nagt we nagt däl görnüşdäki daşary ýurt puluny satyn almagy-satmagy, alyşmagy (çalyşmagy).

3. Erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçmeýän möçberde daşary ýurt nagt puly alyş-çalyş nokadynyň üsti bilen satyn alnan-satylan, alşylan we (ýa-da) çalşylan mahalynda şahsyýeti kybaplaşdyrmak (takyklamak) hakynda talabyň bellenilmegine ýol berilmeýär, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

Fiziki şahsyň öz haýyşy boýunça onuň şahsyýeti kybaplaşdyrylan maglumatlar alyş-çalyş amalynyň geçirilendigini tassyklaýan resminama goşulyp bilner.

4. Erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän möçberdäki daşary ýurt nagt pulunyň alyş-çalyş nokatlarynyň üsti bilen satyn alynmagy-satylmagy, alşylmagy we (ýa-da) çalşylmagy diňe fiziki şahsyň şahsyýeti kybaplaşdyrylandan soňra amala aşyrylýar.

5. Alyş-çalyş amallaryny geçirmegiň düzgünleri Türkmenistanyň Merkezi banky we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen kesgitlenilýär.

6. Alyş-çalyş amallary ygtyýarly karz edaralary tarapyndan tölegli esasda daşary ýurt puluny satyn almak we satmak (spred) amallarynyň arasyna hümmet aratapawudyny girizmek ýa-da geleşikleriň pul möçberinden komission ýygymy tutup almak arkaly bellenilen düzgünlere laýyklykda amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, daşary ýurt pulunyň satyn alnyş ýa-da satylyş hümmetiniň puluň resmi hümmetinden mümkin bolan üýtgemeginiň çägi, şol sanda komission ýygymyň hasaba alynmagy bilen, bir göterimden köp bolmaly däldir.

7. Ygtyýarly karz edaralary, maliýeleşdirilmeginiň çeşmelerine garamazdan, şol sanda eksport üçin, önümleriň we harytlaryň, oba hojalyk, azyk önümleriniň we sarp edilýän harytlaryň, senagat önümçiligi, önümçilik we sosial-durmuş wezipeli obýektleriň gurluşygy çygyrlarynda, taslamalaryň durmuşa geçirilmegini amala aşyrýan dahyllylara-ýuridik şahslara (olaryň şahamçalaryna, wekilhanalaryna), şeýle hem dahyllylara-ýuridik şahsy döretmezden telekeçilere daşary ýurt puluny satyn almak-satmak hukugyny ileri tutup bermäge borçludyrlar.

 

21-nji madda. Bankara pul bazary

 

1. Ygtyýarly karz edaralary Türkmenistanyň pul kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistandaky we Türkmenistanyň çäginden daşardaky  bankara pul bazarynda puly erkin satyn alyp we satyp bilýärler.

2. Türkmenistanyň içindäki bankara pul bazary birža we biržadan daşarky pul bazaryndan ybaratdyr.

3. Ygtyýarly karz edaralary özlerine berlen ygtyýarnama ýa-da Türkmenistanyň kanunçylyk namalary bilen berlen hukuga laýyklykda daşary ýurt puluny gönümel pul biržalarynda-da (birža bazary), şonuň ýaly-da korrespondent banklarynyň üsti bilen (biržadan daşarky bazar) hem satyn alýarlar we satýarlar.

4. Türkmenistanyň pul bazarynda daşary ýurt puly satylanda ýa-da satyn alnanda Türkmenistanyň bankara pul bazarynyň gatnaşyjylary tarapyndan bellenilen puluň bazar hümmetiniň mümkin bolan üýtgemeginiň çägi, Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, pullaryň resmi hümmetinden nol bitin ondan bäş göterimden köp bolmaly däldir.

5. Pul biržalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öz agzalaryna söwda meýdançasyny berýärler, birža söwdalaryny geçirmek üçin şertleri üpjün edýärler we birža söwdasyny kadalaşdyrýarlar.

Pul biržalary birža söwdasyny gurnaýarlar we alyp barýarlar, olar öz adyndan we öz hasabyna birža geleşiklerini geçirip bilmeýärler, şeýle hem birža söwdasynyň guralmagy bilen göni baglanyşykly bolmadyk söwda-araçylyk işini amala aşyryp bilmeýärler.

6. Türkmenistanyň pul kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda ygtyýarly dilerlere pul ýagdaýlarynyň çäkleri kesgitlenilýär.

 

22-nji madda. Pul interwensiýasy

 

1. Pul interwensiýasy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan alnyp barylýan, Türkmenistanyň pul-karz syýasatynyň esasy gurallarynyň biri bolup durýar.

Pul interwensiýasy puluň durnukly hümmetini saklamak, şeýle hem milli puluň hümmetine, onuň jemlenen islegine we teklibine täsir etmek maksady bilen amala aşyrylýar.

2. Pul interwensiýasy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň pul bazarynda daşary ýurt pulunyň satyn alynmagy we satylmagy arkaly amala aşyrylýar.

3. Daşary ýurt pulunyň satylmagy dahyllylar tarapyndan pul düşewüntleriniň bir böleginiň hökmany satylmagyndan, şeýle hem fiziki we ýuridik şahslardan satyn alynýan başga daşary ýurt pullaryndan emele gelen serişdeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

4-nji bap. Bank hyzmatlary

 

23-nji madda. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky pul hasaplary (goýumlary)

 

1. Dahyllylar we dahylsyzlar Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän tertipde ygtyýarly karz edaralarynda pul hasaplaryny (goýumlaryny) açmaga haklydyrlar.

2. Ygtyýarly karz edaralary tarapyndan dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul hasaplaryna (goýumlaryna) hyzmat edilmegi, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, şertnama esasynda amala aşyrylýar.

3. Her bir dahylly (dahylsyz)-ýuridik şahsa (onuň şahamçasyna, wekilhanasyna), şeýle hem dahylly (dahylsyz)-ýuridik şahsy döretmezden her bir telekeçä diňe bir ygtyýarly karz edarasynda esasy işine hyzmat etmek üçin gündelik pul hasaby açylyp bilner.

4. Ygtyýarly karz edaralary dahyllylara (dahylsyzlara)-fiziki şahslara pul hasabyny (goýumyny) çäklendirmesiz açýarlar. Pul hasaplarynyň (goýumlarynyň) eýeleri - dahyllylar (dahylsyzlar)-fiziki şahslar olar boýunça amallary özleri, şonuň ýaly-da ygtyýarly şahsyň üsti bilen Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyryp bilerler.

 

24-nji madda. Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallary boýunça tölegleri we geçirmeleri

 

1. Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallary boýunça tölegleri we pul geçirmeleri, eger Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ygtyýarly karz edaralarynda açylan pul hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen amala aşyrylýar, şu Kanunyň 25-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylýan pul amallary muňa degişli däldir.

2. Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallary boýunça tölegleri we pul geçirmeleri Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallary boýunça ygtyýarly karz edaralarynda açylan pul hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen tölegiň görnüşine we wezipesine laýyklykda amala aşyrylýan tölegleri we pul geçirmeleri resminamaly kybaplaşdyrylmaga degişlidir, muňa şu aşakdakylar degişli däldir:

1) özlerine berlen ygtyýarnama laýyklykda ygtyýarly karz edaralarynyň ýerine ýetirmäge hukugy bolan bank amallaryna we geleşiklerine degişli edilen ygtyýarly karz edaralarynyň we olaryň müşderileriniň arasyndaky pul gymmatlyklary bilen amallary;

2) ýuridik şahsyň bir pul hasabyndan onuň beýleki pul hasabyna amala aşyrylýan tölegleri, şeýle hem onuň Türkmenistandaky şahamçasynyň, wekilhanasynyň işini üpjün etmek bilen baglanyşykly tölegler;

3) ýuridik şahsy döretmezden telekeçiniň bir pul hasabyndan onuň beýleki pul hasabyna amala aşyrylýan tölegleri;

4) Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň, konsullyk edaralaryň, şeýle hem halkara guramalarynyň işini üpjün etmek bilen baglanyşykly tölegler;

5) fiziki şahslaryň arasyndaky tölegler we geçirmeler;

6) işgärlere-fiziki şahslara iş sapar we wekilçilik çykdajylarynyň öwezini dolmak bilen baglanyşykly amallar;

7) işgärlere-fiziki şahslara zähmet hakynyň we hak-heşdekleriň  beýleki görnüşleriniň tölenilmegi boýunça amallar;

8) saglygy bejertmäge, okuwa we beýleki haýyr-sahawat maksatlaryna muzdsuz tölegler we pul geçirmeleri ýa-da pul gymmatlyklarynyň muzdsuz geçirilmegi;

9) Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda Türkmenistanyň Döwlet býujetine salgytlaryň we beýleki hökmany tölegleriň tölenilmegi bilen baglanyşykly amallar;

10) Türkmenistanyň pul kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga tölegler we geçirmeler.

4. Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň Türkmenistanyň çäginde amala aşyrylýan pul amallary boýunça özara nägileliklerine, olara hyzmat edýän ygtyýarly karz edaralarynyň gatnaşmazlygynda seredilýär. Bank amallaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly ygtyýarly karz edarasyna bildirilýän nägilelikler dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan olara hyzmat edýän ygtyýarly karz edarasyna ýollanylýar.

5. Dahyllylar we dahylsyzlar hasaplaşyklary öz pul hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen islendik pulda, zerur bolan ýagdaýynda ygtyýarly karz edarasy bilen ylalaşylan bazar hümmeti boýunça alyş-çalyş amallaryny geçirmek bilen amala aşyryp bilýärler.

6. Dahyllynyň ýa-da dahylsyzyň pul hasabyna hyzmat edýän  ygtyýarly karz edarasynyň üsti bilen hasabyň eýesine goýulan milli puldaky razyçylyksyz (akseptsiz) tölenýän töleg talapnamalarynyň ýerine ýetirilmegi, ygtyýarly karz edarasy tarapyndan onuň hasabynda duran pul serişdelerini milli pula satmak ýoly bilen, şeýle hem razyçylyksyz tertipde ýerine ýetirilýär.

7. Şu maddanyň düzgünleri ygtyýarly karz edaralarynyň arasyndaky, şeýle hem ygtyýarly karz edaralary bilen daşary ýurt karz edaralarynyň arasyndaky geleşikler boýunça amallara degişli däldir.

 

25-nji madda. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň Türkmenistanyň çäginde pul hasaplaryny (goýumlaryny) ulanmazdan amala aşyrýan pul amallary boýunça tölegleri we pul serişdeleriniň geçirmeleri

 

1. Eger Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, dahyllylaryň we dahylsyzlaryň Türkmenistanyň çäginde pul amallary boýunça ygtyýarly karz edaralarynda açylan pul hasaplaryny (goýumlaryny) ulanmazdan amala aşyrylýan pul amallary boýunça töleglere we pul serişdeleriniň gecirmelerine şu aşakdakylar degişlidir:

1) fiziki şahslaryň ygtyýarly karz edaralarynda pul hasaplaryny açmazdan amala aşyrýan, erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçmeýän tölegleri we pul geçirmeleri;

2) fiziki şahslaryň ygtyýarly karz edaralarynyň alyş-çalyş nokatlarynyň üsti bilen daşary ýurt nagt pulunyň satyn alynmagy-satylmagy, alşylmagy we (ýa-da) çalşylmagy bilen baglanyşykly tölegleri we pul geçirmeleri;

3) çegiň, wekseliň berilmegi (geçirilmegi) arkaly tölenilýän tölegler;

4) pul gymmatlyklarynyň saglygy bejertmek, okuw we beýleki haýyr-sahawat maksatlary üçin muzdsuz berilmegi;

5) fiziki şahslar tarapyndan pul gymmatlyklarynyň saklanylmagy, sowgat berilmegi, wesýet edilmegi ýa-da miras hukugyna görä alynmagy;

6) fiziki şahslaryň toplamak maksady bilen ýeke-täk pul belgilerini we şaýy pullaryny edinmegi we aýrybaşgalamagy;

7) paçsyz söwda dükanlardaky hasaplaşyklar, şeýle hem halkara gatnawlary mahalynda ulag serişdeleriniň gidýän ugurlarynda ýolagçylara harytlar ýerlenen we hyzmatlar edilen mahalyndaky hasaplaşyklar bilen baglanyşykly amallar;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde işgärlere zähmet hakynyň we hak-heşdekleriň başga görnüşleriniň tölenilmegi;

9) işgärlere iş sapar we wekilçilik çykdajylarynyň öweziniň dolunmagy;

10) şu Kanunda bellenilen tertipde dahyllylaryň daşary ýurt karz edaralarynda açylan pul hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen geçirilýän tölegler we pul geçirmeleri;

11) Türkmenistanyň pul kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda dahylsyzlaryň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryndan (goýumlaryndan) dahyllynyň borçlarynyň ýerine ýetirilmeginiň hasabyna amala aşyrylýan pul geçirmeleri;

12) Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda salgytlaryň we Türkmenistanyň Döwlet býujetine tölenilýän beýleki hökmany tölegleriň tölenilmegi  bilen baglanyşykly amallar.

2. Türkmenistanyň çäginde bellige alynmagy, ýazmaça habarly edilmegi we (ýa-da) geleşigiň pasportynyň resmileşdirilmegi talap edilýän pul amallary boýunça tölegler we pul geçirmeleri şu Kanunda bellenilen tertipde diňe ygtyýarly karz edaralarynda açylýan hasaplaryň (goýumlaryň) üsti bilen amala aşyrylýar.

 

26-njy madda. Dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralaryndaky milli puldaky hasaplary (goýumlary)

 

1. Dahylsyzlar Türkmenistanyň çäginde ygtyýarly karz edaralarynda milli pulda hasaplary (goýumlary) açmaga haklydyrlar.

Dahylsyzlaryň Türkmenistanyň çäginde ygtyýarly karz edaralarynda milli pulda hasaplarynyň (goýumlarynyň) açylmagy we ýöredilmegi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Eger ygtyýarly karz edaralarynda dahylsyzlaryň milli pulda hasaplarynyň (goýumlarynyň) açylmagynyň we ýöredilmeginiň tertibi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilmedik bolsa, onda ygtyýarly karz edaralarynda dahyllylaryň milli pulda hasaplarynyň (goýumlarynyň) açylmagy we ýöredilmegi üçin bellenilen tertip ulanylýar.

 

27-nji madda. Türkmenistanyň çäginde dahylsyzlaryň milli pulda hasaplaşyklary we pul geçirmeleri

 

1. Eger Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, dahylsyzlar Türkmenistanyň çäginde milli pulda hasaplaşyklary we pul geçirmelerini çäklendirilmesiz amala aşyrmaga haklydyrlar.

2. Türkmenistanyň çäginde dahylsyzlaryň ygtyýarly karz edaralarynda milli puldaky hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen hasaplaşyklary we pul geçirmeleri Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän tertipde amala aşyrylýar.

3. Türkmenistanyň çäginde bellige alynmak, ýazmaça habarly etmek we (ýa-da) geleşigiň pasportyny resmileşdirmek talaby bellenilen milli puldaky maýanyň hereketiniň pul amallary amala aşyrylan mahalynda hasaplaşyklar we pullaryň geçirilmegi dahylsyzlar tarapyndan diňe ygtyýarly karz edaralarynda açylan hasaplaryň (goýumlaryň) üsti bilen, şeýle hem daşary ýurt karz edarasynyň ygtyýarly karz edarasynda milli puldaky korrespondent hasaby bolan mahalynda, daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplaryň (goýumlaryň) üsti bilen amala aşyrylýar.

4. Dahylsyzlar Türkmenistanyň çäginde milli puly daşary ýurt karz edaralaryndaky öz hasaplaryndan (goýumlaryndan) ygtyýarly karz edaralaryndaky öz hasaplaryna (goýumlaryna), şeýle hem ygtyýarly karz edaralaryndaky öz hasaplaryndan (goýumlaryndan) daşary ýurt karz edaralaryndaky öz hasaplaryna (goýumlaryna) çäklendirilmesiz geçirmäge haklydyrlar.

 

28-nji madda. Dahyllylaryň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplary (goýumlary)

 

1. Dahyllylar daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen pul amallaryny amala aşyranlarynda şu Kanuna laýyklykda bu hasaplara (goýumlara) geçirilen milli we daşary ýurt pulundaky serişdeleriň hasabyna hasaplaşyklary geçirip bilýärler.

2. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary, konsullyk edaralary we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän Türkmenistanyň gaýry resmi wekilhanalary, şeýle hem Türkmenistanyň hökümetara, döwletara ýa-da halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary üçin daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň (goýumlaryň) açylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşmak arkaly amala aşyrylýar.

3. Dahyllylaryň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplary (goýumlary) şu aşakdakylar bilen baglanyşykly pul amallaryny amala aşyrmak üçin açylýar:

1) dahyllynyň daşary ýurtlarda şahamçalaryny, wekilhanalaryny saklamagy bilen - olaryň iş döwrüne;

2) dahyllynyň şahamçanyň, wekilhananyň üsti bilen ýolagçylaryň we ýükleriň daşalmagy, ýolagçylaryň we ýükleriň üstaşyr daşalmagy bilen baglanyşykly halkara ulagynyň ugratma, daşama we gatnatma (çarter) hyzmatlaryny etmek, şeýle hem agzalan ýolagçylaryň we ýükleriň ätiýaçlandyryş şertnamalary boýunça hyzmatlary etmek boýunça ulanmaga degişli çykdajylary bilen - şol hyzmatlaryň amala aşyrylýan döwrüne;

3) dahyllylar tarapyndan daşary ýurtlaryň çäginde dürli wezipeli obýektleriň gurluşygy boýunça ýerli çykdajylaryň tölenilmegi bilen - olaryň gurulýan döwrüne;

4) Türkmenistanyň çäginden daşarda dahyllylar tarapyndan sport, medeni we beýleki çäreleriň, şol sanda sergileriň geçirilmeginiň maliýeleşdirilmegi bilen - bu çäreleriň geçirilýän döwrüne;

5) dahyllynyň Türkmenistanyň çäginden daşarda bolmagy bilen baglanyşykly iş saparlarynyň we wekilçilik çykdajylarynyň öweziniň dolunmagy bilen - onuň iş saparynda bolýan döwrüne;

6) eger şeýle talap daşary ýurt döwletiniň kanunçylygynda bellenilen bolsa, dahyllynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýan, dahylly tarapyndan dahylsyz-ýuridik şahsyň esaslyk maýasynyň tölegine serişdeleriň geçirilmegi bilen - dahylsyzyň-ýuridik şahsyň bellige alynýan döwrüne;

7) dahyllylaryň dahylsyzlardan alan ssudalary, zaýomlary we bank karzlary boýunça borçlarynyň üpjün edilmegi üçin niýetlenen serişdeleriň geçirilmegi bilen - şol berginiň bar bolan döwrüne;

8) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga amallar bilen.

Dahyllylar şu bölekde görkezilen pul amallaryny, şu Kanunyň 29-njy maddasynyň üçünji we dördünji böleklerine laýyklykda bu hasaplara (goýumlara) geçirilen serişdeleriň hasabyna amala aşyrmaga haklydyrlar.

4. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilmedik dahyllylar-eýeçiligi döwlete degişli görnüşdäki ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary) tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň açylmagy (ýapylmagy) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi boýunça amala aşyrylýar.

Dahyllylar-eýeçiligi döwlete degişli bolmadyk görnüşdäki ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary) tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda hasaplaryň açylmagy (ýapylmagy) şol dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň eýeleriniň çözgüdi boýunça amala aşyrylýar.

5. Dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň (olaryň şahamçalarynyň,  wekilhanalarynyň) daşary ýurt karz edaralarynda hasaplarynyň açylmagy şu Kanunyň 8-nji maddasynda göz öňünde tutulan talaplara laýyklykda bellige alynmaga degişlidir.

Dahyllylar-ýuridik şahslar (olaryň şahamçalary, wekilhanalary) tarapyndan daşary ýurt karz edaralarynda bellige alynman açylan hasaplaryň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

Bellige almak hakynda talaplaryň bozulmagy bilen açylan hasap, olar boýunça serişdeleriň galyndylary hasaplaryň eýeleri tarapyndan öz ýurduna gaýtarylandan soňra özbaşdak ýa-da pula gözegçilik edýän edaranyň şu Kanunyň 36-njy maddasynyň ikinji böleginiň 2-nji bendiniň "ä'' kiçi bendinde göz öňünde tutulan puşmana töleginiň salynmagyny göz öňünde tutup bilýän namasyna laýyklykda ýapylýar.

6. Eger Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, dahyllylara-ýuridik şahsy döretmezden telekeçilere daşary ýurt karz edaralarynda hasaplary açmaga rugsat berilýär.

7. Dahyllylar-ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler Türkmenistana gaýdyp gelenlerinden soň, şu Kanunyň 9-njy maddasyna laýyklykda daşary ýurt karz edaralarynda hasaplarynyň açylýandygy (ýapylýandygy) barada özlerine hyzmat edýän ygtyýarly karz edaralaryny ýazmaça habarly etmäge borçludyrlar.

Eger dahyllylar-ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler tarapyndan özleriniň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryndan daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryna ýa-da olaryň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryndan ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryna tölegleriň we pul serişdeleriniň geçirilmegi amala aşyrylýan bolsa, hasaplar boýunça ýazmaça habarly etmek berlen diýlip hasap edilýär.

8. Dahyllylara-fiziki şahslara (dahyllylar-ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler muňa degişli däldir) daşary ýurt karz edaralarynda hasaplary (goýumlary) çäklendirilmesiz açmaga rugsat berilýär.

9. Dahyllylar-ýuridik şahslar we dahyllylar-ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler daşary ýurt karz edaralarynda hasaplary açandyklary (ýapandyklary) hakynda özleriniň salgyt boýunça hasaba alnan ýerindäki salgyt edaralaryna Türkmenistanyň salgyt kanunçylygynda bellenilen möhletlerde we ýagdaýlarda ýazmaça görnüşde habar bermäge borçludyrlar.

10. Şu maddanyň düzgünleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ýurt karz edaralarynda hasaplary açýan ygtyýarly karz edaralaryna we pul biržalaryna degişli däldir.

 

29-njy madda. Dahyllylaryň Türkmenistanyň çäginden daşardaky tölegleri we pul serişdelerini geçirmeleri

 

1. Eger Türkmenistanyň pul kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, dahyllylar Türkmenistanyň çäginden daşarda daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplarynyň (goýumlarynyň) üsti bilen pul amallary boýunça tölegleri we pul serişdelerini geçirmegi çäklendirilmezden amala aşyrmaga haklydyrlar.

2. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşýän Türkmenistanyň gaýry resmi wekilhanalarynyň, şeýle hem Türkmenistanyň hökümetara, döwletara ýa-da halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalarynyň işini üpjün etmek bilen baglanyşykly çykdajylaryň maliýeleşdirilmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Dahyllylar şu Kanunyň 28-nji maddasynyň üçünji böleginde görkezilen pul amallaryny amala aşyrmak üçin, özleriniň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryndan (goýumlaryndan) daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplaryna (goýumlaryna) pul serişdelerini geçirmäge haklydyrlar.

Dahyllylar-ýuridik şahslar tarapyndan özleriniň ygtyýarly karz edaralaryndaky hasaplaryndan daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplaryna tölegleriň we serişdeleriň geçirilmegi şu Kanuna laýyklykda daşary ýurt karz edarasynda hasap açylan mahalynda talap edilýän bellige almakdan soň amala aşyrylyp bilner.

4. Eger şu geleşikler boýunça pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçmeýän bolsa we şu Kanun bilen bellige alynmagy, ýazmaça habarly edilmegi, geleşigiň pasportynyň resmileşdirilmegi baradaky talaplar göz öňünde tutulmadyk bolsa, dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň we dahyllylaryň-ýuridik şahsy döretmezden telekeçileriň daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryna, dahylsyzlar bilen geleşikler boýunça girdejileriň (harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) bölek-satuw we lomaý söwdasyndan alnan düşewüntleri hem goşmak bilen) geçirilmegine rugsat berilýär.

5. Eger geçirilýän amallar Türkmenistanyň çäginde emlägiň geçirilmegi we hyzmatlaryň edilmegi bilen baglanyşykly bolmasa, dahyllylar-ýuridik şahslar we dahyllylar-ýuridik şahsy döretmezden telekeçiler şu Kanuna laýyklykda özleriniň daşary ýurt karz edaralaryndaky açylan hasaplaryna geçirilýän serişdeleriň ulanylmagy bilen pul amallaryny çäklendirilmezden geçirmäge haklydyrlar, şu Kanunda göz öňünde tutulan ýagdaýlar muňa degişli däldir.

Dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň we dahyllylaryň-ýuridik şahsy döretmezden telekeçileriň daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplarynyň üsti bilen, şu Kanun bilen bellige almak, ýazmaça habarly etmek we (ýa-da) geleşigiň pasportyny resmileşdirmek talaplary kesgitlenen, dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän maýanyň hereketiniň pul amallarynyň geçirilmegine ýol berilmeýär.

6. Dahyllylaryň daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplaryna (goýumlaryna) şu maddanyň üçünji we dördünji böleklerine laýyklykda geçirilen pul serişdeleri şu Kanunyň 28-nji maddasynyň üçünji böleginde görkezilen pul amallaryny amala aşyrmak üçin peýdalanylmalydyr we (ýa-da) dahylsyzlar bilen baglaşylan geleşikler boýunça çykdajylaryň öwezi dolunandan soň Türkmenistana gaýtarylmalydyr.

7. Dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň we dahyllylaryň-ýuridik şahsy döretmezden telekeçileriň daşary ýurt karz edaralarynda açylan hasaplaryndaky pul serişdeleriniň galyndylary boýunça, girdejileriň çykdajylardan artýan möçberleri şu Kanunyň 28-nji maddasynyň üçünji böleginde görkezilen pul amallarynyň geçirilmeli döwri tamamlanandan soň on bank gününden gijä galman Türkmenistana gaýtarylmaga degişlidir.

 

III BÖLÜM. PULA GÖZEGÇILIK ETMEK

 

5-nji bap. Pula gözegçilik edýän edaralar we agentler. Pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň hukuklary we borçlary

 

30-njy madda. Pula gözegçilik edýän edaralar we agentler

 

1. Türkmenistanda pula gözegçilik etmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, pula gözegçilik edýän edaralar we agentler tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky, şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarlyk berlen merkezi ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde Türkmenistanda pula gözegçilik edýän edaralar bolup durýar.

3. Şu aşakdakylar Türkmenistanda pula gözegçilik edýän agentler bolup durýarlar:

1) ygtyýarly karz edaralary;

2) gymmat bahaly kagyzlar (gazna), pul we haryt-çig mal biržalary, şol sanda olaryň gatnaşyjylary;

3) döwlet sanawlaryny saklaýjylar, şeýle hem döwlet bellige alyjylary;

4) Türkmenistanyň gümrük gullugy edaralary;

5) Türkmenistanyň salgyt edaralary;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda pula gözegçilik etmegi amala aşyrmaga ygtyýarlyk berlen başga edaralar.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky karz edaralarynyň, şeýle hem pul biržalarynyň amala aşyrýan pul amallaryna gözegçilik edýär.

 

31-nji madda. Pula gözegçilik edýän edaralaryň namalary

 

1. Pula gözegçilik edýän edaralar Türkmenistanyň pul kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda pula gözegçilik etmegiň meseleleri boýunça namalary çykarmaga haklydyrlar.

2. Pula gözegçilik edýän edaralaryň namalarynda pul amallaryny kadalaşdyrmagyň meselelerine degişli düzgünler bolmaly däldir.

 

32-nji madda. Pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň hukuklary

 

1. Pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şu aşakdakylara hukuklary bardyr:

1) dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň berjaý edilişine barlaglary geçirmäge;

2) dahyllylaryň we dahylsyzlaryň pul amallary boýunça hasaba alşyň we hasabatlylygyň dolulygynyň we dogrulygynyň barlagyny geçirmäge;

3) pul amallarynyň geçirilmegi, hasaplaryň (goýumlaryň) açylmagy we ýöredilmegi bilen baglanyşykly resminamalary we maglumatlary soramaga we almaga.

2. Pula gözegçilik edýän edaralaryň öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň ýüze çykarylan bozulmalaryny aradan aýyrmak hakynda teklipnamalar bermäge;

2) Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň bozulandygy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen maliýe jerimelerini we puşmana töleglerini ulanmaga;

3) pula gözegçilik etmegi talabalaýyk amala aşyrmak maksady bilen, pula gözegçilik edýän agentlere ýerine ýetirilmegi hökmany bolan tabşyryklary bermäge;

4) pul amallary boýunça hasabat bermegiň we Türkmenistanyň pul kanunçylygyny berjaý etmegiň meseleleri boýunça barlaglary geçirmegiň tertibini bellemäge.

3. Pula gözegçilik edýän agentler dahyllylardan we dahylsyzlardan öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde pula gözegçiligi amala aşyranlarynda pul amallarynyň geçirilmegi, hasaplaryň (goýumlaryň) açylmagy we ýöredilmegi bilen baglanyşykly şu aşakdaky resminamalary ýa-da olaryň göçürme nusgalaryny talap etmäge we almaga hukugy bardyr:

1) pasporty ýa-da şahsyýetini tassyklaýan başga resminamany;

2) fiziki şahsyň ýuridik şahsy döretmezden telekeçi hökmünde bellige alnandygy baradaky şahadatnamany;

3) ýuridik şahsyň döwlet tarapyndan bellige alnandygy baradaky şahadatnamany, Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmäni, tertipnamany, esaslandyryş şertnamasyny, esaslandyryjylaryň umumy ýygnagynyň teswirnamalaryny we ýuridik şahsyň beýleki resminamalaryny;

4) salgyt edarasynda hasaba alnandygy barada resminamany;

5) eger dahylsyzyň şeýle resminamany almagy daşary ýurt döwletiniň kanunçylygynda göz öňünde tutulan bolsa, dahylsyzyň ýaşaýan (bellige alnan) döwletiniň edaralary tarapyndan resmileşdirilýän we berilýän, dahylsyzlaryň pul amallaryny geçirmäge, hasaplary (goýumlary) açmaga hukugyny tassyklaýan resminamalary;

6) ygtyýarnamalary, şeýle hem şu Kanunda bellenilen ýagdaýlarda bellige alyş resminamalaryny ýa-da ýazmaça habarly edilýän hatlarynyň göçürme nusgalaryny;

7) pul şertnamalaryny;

8) karz edaralary tarapyndan berilýän, hasaplar (goýumlar) boýunça pul amallarynyň geçirilendigini tassyklaýan güwänamalary we göçürmeleri;

9) geleşigiň pasportyny, şol sanda geleşikler boýunça borçlaryň ýerine ýetirilendigini tassyklaýan resminamalary;

10) ýük gümrük deklarasiýalaryny, şeýle hem pul gymmatlyklarynyň Türkmenistana getirilendigini ýa-da Türkmenistandan alnyp gidilendigini tassyklaýan gümrük deklarasiýalaryny;

11) emläk we emläk däl hukuklary tassyklaýan resminamalary;

12) pul amallarynyň geçirilmegi, hasaplaryň (goýumlaryň) açylmagy we ýöredilmegi bilen baglanyşykly başga resminamalary.

4. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, daşary ýurt döwletiniň döwlet edarasy tarapyndan berilýän resminama bellenilen tertipde kanunlaşdyrylmalydyr.

Zerur bolan ýagdaýlarda daşary ýurt dilindäki resminama Türkmenistanyň döwlet diline resmi taýdan terjimesi bilen bilelikde berilýär.

5. Pula gözegçilik edýän agentler dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan berilýän resminamalaryň dogrulygyna jogapkärçilik çekmeýärler.

Pula gözegçilik edýän agentler zerur bolan ýagdaýlarda berlen geçürme nusgalary bilen deňeşdirmek üçin ol resminamalaryň asyl nusgalaryny talap etmäge haklydyrlar.

Dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan aýry-aýry ýagdaýlarda pula gözegçilik edýän agentler bilen ylalaşyk arkaly şol resminamalaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde tassyk edilen göçürmeleri berlip bilner.

6. Pula gözegçilik edýän agentler şu aşakdaky ýagdaýlarda olaryň gatnaşmaklarynda dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan amala aşyrylýan pul amallaryny geçirmekden boýun gaçyrmaga haklydyrlar:

1) pul amalyny geçirmek üçin zerur bolan resminamalaryň doly bolmadyk sanawy berlende;

2) berlen resminamalar Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň talaplaryna laýyk gelmedik ýagdaýynda;

3) berlen resminamalarda nädogry maglumatlar ýüze çykarylanda.

 

33-nji madda. Pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň borçlary

 

1. Pula gözegçilik edýän edaralar we agentler öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde Türkmenistanda dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan amala aşyrylýan pul amallaryna gözegçiligi amala aşyrmaga borçludyrlar.

2. Pula gözegçilik edýän edaralar we agentler dahyllylaryň şu Kanuna laýyklykda talap edilýän bellige almak we geleşikleriň pasportlaryny resmileşdirmek hakynda arzalaryna Türkmenistanyň  kanunçylygynda bellenilen möhletlerde seretmäge borçludyrlar.

3. Pula gözegçilik edýän agentler şu  aşakdakylara borçludyrlar:

1) dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmaga;

2) pul amallary boýunça hasaba alşyň we hasabatlylygyň dolulygyna we dogrulygyna gözegçiligi amala aşyrmaga;

3) dahyllylar we dahylsyzlar tarapyndan ýol berlen Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň bozulmalary barada özlerine mälim bolan ýagdaýlar hakynda pula gözegçilik edýän edaralara habar bermäge;

4) bellenilen tertipde pula gözegçilik edýän edaralara pul amallary barada maglumat bermäge;

5) milli we daşary ýurt pulunyň öz ýurduna gaýtarylmagyna degişli talaplaryň dahyllylar tarapyndan ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrmaga.

4. Pula gözegçilik edýän edaralar we agentler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz ygtyýarlylyklaryny amala aşyranlarynda özlerine mälim bolan täjirçilik, bank syryny düzýän maglumatlary we başga gizlin maglumatlary aýan etmezlige borçludyrlar.

 

6-njy bap. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň hukuklary we borçlary

 

34-nji madda. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň hukuklary

 

Türkmenistanda pul amallaryny amala aşyrýan dahyllylaryň we dahylsyzlaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) pula gözegçilik edýän edaralar we agentler tarapyndan geçirilen barlaglaryň ykrarhatlary bilen tanyşmaga;

2) pula gözegçilik edýän edaralar we (ýa-da) agentler tarapyndan geçirilen barlagyň ykrarhatynda görkezilen deliller boýunça ýazmaça görnüşde nägilelikler bildirmäge;

3) pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň hereketlerine (hereketsizligine) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şikaýat etmäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga hukuklaryny amala aşyrmaga.

 

35-nji madda. Dahyllylaryň we dahylsyzlaryň borçlary

 

Türkmenistanda pul amallaryny amala aşyrýan dahyllylar we dahylsyzlar şu  aşakdakylara borçludyrlar:

1) pula gözegçilik edýän edaralara we agentlere şu Kanunda göz öňünde tutulan resminamalary we maglumatlary bermäge;

2) geçirýän pul amallary boýunça bellenilen tertipde hasaba alşy we hasabatlylygy alyp barmaga;

3) degişli pul amalynyň geçirilen gününden başlap azyndan bäş ýylyň dowamynda resminamalaryň we maglumatlaryň saklanyp galmagyny üpjün etmäge;

4) pula gözegçilik edýän edaralaryň barlaglaryň barşynda ýüze çykarylan hukuk bozulmalaryny aradan aýyrmak barada görkezmelerini ýerine ýetirmäge.

 

IV BÖLÜM. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

36-njy madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

1. Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

2. Dahyllylar tarapyndan şu Kanunyň düzgünleriniň bozulmagy pula gözegçilik edýän edaralar tarapyndan dahyllylara şu aşakdaky görnüşde maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň salynmagyna getirýär:

1) aşakdaky amalyň pul möçberiniň ýüz göterimi möçberinde bir gezeklik maliýe jerime salynmagyna:

а) dahyllylaryň arasynda daşary ýurt pulunda  geçirilen pul amaly üçin maliýe jerimesi daşary ýurt puluny alyja-dahylla ulanylýar, şu Kanunyň 15-nji maddasyna laýyklykda dahyllylaryň arasynda daşary ýurt pulunda  amala aşyrylan pul amallary muňa degişli däldir;

b) Türkmenistanyň çäginde dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasynda daşary ýurt pulunda geçirilen pul amaly üçin, şu Kanunyň 16-njy maddasynda göz öňünde tutulan, dahyllylaryň we dahylsyzlaryň arasynda Türkmenistanyň çägindäki daşary ýurt pulundaky pul amallary muňa degişli däldir;

2) her bir senenama güni üçin aşakdaky amalyň möçberiniň nol bitin ondan bir göterimi möçberinde puşmana töleginiň salynmagyna:

а) harytlaryň (işleriň, hyzmatlaryň) eksporty üçin dahylla tölenilmeli, emma dahylsyz bilen baglaşylan daşary söwda geleşiginde göz öňünde tutulan möhletde gelip düşmedik milli ýa-da daşary ýurt pulunyň;

b) importy tölemek üçin dahylly tarapyndan deslapdan geçirilen, dahylsyzyň öz borçlaryny ýerine ýetirmezligi bilen baglanyşyklylykda, dahylsyz bilen baglaşylan daşary söwda geleşiginde göz öňünde tutulan möhletde yzyna gaýtarylmadyk milli ýa-da daşary ýurt pulunyň;

ç) dahyllylaryň daşary ýurt banklarynda açan hasaplaryndaky (goýumlaryndaky), pul amallaryny geçirmegiň döwürleri tamamlanandan soň on bank gününiň dowamynda Türkmenistana gaýtarylmadyk pul serişdeleriniň galyndysynyň;

d) pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän maýanyň hereketi bilen baglanyşykly pul amallary boýunça dahylsyzyň dahyllynyň öňündäki möhletinde üzülmedik bergisiniň, şol sanda dahylsyzyň daşary söwda işi bilen baglanyşyklylykda dahyllydan şu Kanunyň 16-njy maddasynyň on ikinji böleginde göz öňünde tutulan üpjünçiliksiz alnan we möhleti Türkmenistanyň pul kanunçylygynda bellenilen aňryçäk möhletden geçen söwda karzy boýunça bergisiniň;

e) pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän, bellige alynmaga degişli, emma hakykatda bellige alynmazdan amala aşyrylan maýanyň hereketiniň pul amallary boýunça dahylsyzyň dahyllynyň öňündäki bergisiniň;

ä) dahyllylaryň-ýuridik şahslaryň (olaryň şahamçalarynyň,  wekilhanalarynyň) bellige alnandan soň açmaga degişli bolan, emma hakykatda bellige alynmazdan açylan daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryna gelip düşen serişdeleriniň;

f) pul şertnamasynyň möçberi erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän, soň ýazmaça habarly etmek bilen geçirilmäge degişli, emma  pul amalynyň geçirilmeginiň başlanan senesinden soň on bank güni geçen we hakykatda ýazmaça habarly edilmedik maýanyň hereketiniň pul amallary boýunça dahylsyzyň dahyllynyň öňündäki bergisiniň;

g) dahyllylaryň-ýuridik şahsy döretmezden telekeçileriň daşary ýurt karz edaralarynda soň ýazmaça habarly etmek bilen açylýan, pul amalynyň geçirilmeginiň başlanan senesinden soň on bank güni geçen we hakykatda ýazmaça habarly edilmedik, hasaplaryna gelip düşen serişdeleriň;

h) düşewündiň gündelik pul hasabyna gelip düşeninden soň bäş bank güni geçip, şu Kanunyň 12-nji maddasyna laýyklykda dahylly tarapyndan pul düşewündinden öz wagtynda geçirilmedik geçirimleriniň;

i) düşewündiň gündelik pul hasabyna gelip düşeninden soň bäş bank güni geçip, şu Kanunyň 13-nji maddasyna laýyklykda dahylly tarapyndan hökmany satylmaga degişli pul düşewündiniň öz wagtynda satylmadyk böleginiň.

3. Dahyllynyň puşmana tölegini tölemek boýunça borjy düzgün bozmanyň ýüze çykan pursatyndan başlanýar we dahyllynyň ýüze çykarylan düzgün bozulmany doly aradan aýran pursadyna ýa-da hasaplanan puşmana tölegleriniň ýüze çykarylan düzgün bozulmanyň ýüz göterimine ýeten pursadyna çenli dowam edýär.

4. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen dahyllylara maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň ulanylmagyna şu aşakdaky ýagdaýlarda ýol berilmeýär, eger:

1) olara sebäp bolan ýagdaýlar pula gözegçilik edýän edaralaryň we agentleriň bikanun hereketleri (hereketsizligi) bilen baglanyşykly bolsa;

2) agzalan ýagdaýlar ýeňip geçip bolmaýan güýjüň hereketi netijesinde bolan bolsa;

3) hak isleýiş wagt möhletiniň geçmeginiň arasy kazyýete hak isleginiň bildirilmegi bilen üzülse ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hakykat ýüzündäki ýagdaýlar boýunça togtadylsa;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen başga ýagdaýlar bolanda.

Şu Kanuna laýyklykda maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň ulanylmagy we (ýa-da) ulanylmazlygy dahyllylary ýüze çykarylan düzgün bozulmalary aradan aýyrmak borjundan boşatmaýar.

5. Pula gözegçilik edýän edaralar tarapyndan ulanylan maliýe jerimeleri we puşmana tölegleri pula gözegçilik edýän agentler tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jedelsiz tertipde  töletdirilýär.  

Türkmenistanyň pul kanunçylygynyň bozulandygy üçin maliýe  jerimeleri we puşmana tölegleri olaryň ýüze çykarylan ýylyndan öň gelýän bäş ýyldan köp bolmadyk döwürde goýberilen  düzgün  bozulmalar üçin salnyp bilner.

6. Hasaplanylyp ýazylan maliýe jerimeleriniň we puşmana tölegleriniň möçberleri puluň resmi hümmeti boýunça milli pulda Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirilmäge degişlidir.

7. Şu madda 2012-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

 

37-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

Daşary ykdysady gatnaşyklarynda puly kadalaşdyrmagyň we pula gözegçilik etmegiň meseleleri boýunça ýüze çykýan jedeller kazyýet tertibinde çözülýär.

 

38-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär, şu Kanunyň 2012-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýän 36-njy maddasy muňa degişli däldir.  

2. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanunyň güýje giren gününden başlap üç aý möhletiň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

3. 1993-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda kabul edilen "Walýuta operasiýalaryny düzgünleşdirmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 ý., № 9-10, 88-nji madda), oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen ähli soňraky kanunlary ýa-da olaryň degişli böleklerini güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

 

 

   Türkmenistanyň                                                       Gurbanguly

       Prezidenti                                                       Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 1-nji oktýabry.

№ 230-IV.

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О валютном регулировании и валютном контроле

во внешнеэкономических отношениях

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 4, ст.74)

 

(С изменениями внесенным Законами Туркменистана

 от 29.08.2013 г. № 429-IV, от 01.03.2014 г. № 49-V, от 27.03.2015 г. № 211-V, 04.11.2017 г. № 636-V и от 09.06.2018 г. № 41-VI)

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля во внешнеэкономических отношениях, направлен на проведение единой государственной валютной политики в Туркменистане, обеспечение устойчивости национальной валюты, стабильности валютного рынка Туркменистана, определяет компетенцию органов валютного регулирования, права и обязанности резидентов и нерезидентов, органов и агентов валютного контроля.

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в  настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) валюта:

а)_денежные знаки в виде банкнот,  казначейских билетов и монет, в том числе изготовленные из драгоценных металлов, принятые в государстве (группе государств) как законное платёжное средство и находящиеся в обращении (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки);

б)_средства на банковских счетах (вкладах) в денежных единицах, принятых в государстве (группе государств), а также в международных денежных или расчётных единицах;

2) национальная валюта валюта Туркменистана, эмитируемая Центральным банком Туркменистана для её использования при расчётах и платежах;

3) иностранная валюта валюта иностранного государства, а также международные денежные или расчётные единицы;

4)_валютный курс цена денежной единицы одного государства (группы государств), выраженная в денежных единицах другого государства (группы государств), в том числе:

а) официальный валютный курс, устанавливаемый Центральным банком Туркменистана;

б) рыночный валютный курс, устанавливаемый участниками валютного рынка на основе спроса и предложения;

5)_резервная валюта основной вид (основные виды) свободно конвертируемой валюты (обмениваемой в международных операциях без ограничений), применяемой Туркменистаном во внешнеторговой деятельности;

6)_валютные ценности:

а)_национальная валюта, ценные бумаги и платёжные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

б)_иностранная валюта;

в)_ценные бумаги (акции, облигации и иное), а также платёжные документы (чеки, векселя, аккредитивы и иное) в иностранной валюте;

7)_валютный счёт счёт (вклад) в уполномоченном  кредитном учреждении, открываемый физическому лицу (в том числе физическому лицу-предпринимателю без образования юридического лица) или юридическому лицу (филиалу, представительству), предназначенный для учёта и хранения валютных ценностей и осуществления валютных операций;

8) валютные операции:

а)_операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) ввоз на таможенную территорию Туркменистана и вывоз с таможенной территории Туркменистана валютных ценностей;

в)_перевод валютных ценностей со счёта (вклада), открытого за пределами территории Туркменистана, на счёт (вклад) того же лица, открытый на территории Туркменистана, и со счёта (вклада), открытого на территории Туркменистана, на счёт (вклад) того же лица, открытый за пределами территории Туркменистана;

9)_резиденты:

а)_физические лица-граждане Туркменистана (в том числе физические лица-предприниматели без образования юридического лица), постоянно проживающие на территории  Туркменистана или временно находящиеся за пределами Туркменистана, за исключением граждан Туркменистана, имеющих документ на право проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

б)_физические лица-иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе физические лица-предприниматели  без образования юридического лица), имеющие документ на право проживания на территории Туркменистана, выданный в соответствии с законодательством Туркменистана;

в)_юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана, (их филиалы, представительства), находящиеся на территории Туркменистана и за её пределами;

г)_дипломатические представительства, консульские учреждения Туркменистана и иные официальные представительства Туркменистана, находящиеся за пределами Туркменистана, а также постоянные представительства Туркменистана при межгосударственных, межправительственных, международных организациях;

10)_нерезиденты:

а)_физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с  подпунктами  "а" и "б" пункта 9 настоящей части;

б)_юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

в)_организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

г)_ филиалы, представительства и иные обособленные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, находящиеся на территории Туркменистана;

д)_дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Туркменистане, и постоянные представительства этих государств при межгосударственных, межправительственных, международных организациях;

е) иностранные государства, их административно-территориальные единицы;

ж)_межгосударственные, межправительственные, международные организации, их филиалы и постоянные представительства в Туркменистане;

з)_иные лица, не указанные в  пункте 9 настоящей части;

11) уполномоченные небанковские кредитные учреждения -небанковские кредитные учреждения, имеющие право в соответствии с законодательством Туркменистана осуществлять отдельные виды банковских операций с валютными ценностями на основании лицензии Центрального банка Туркменистана;

12)_уполномоченные кредитные учреждения:

а)_банки и небанковские кредитные учреждения - резиденты, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана и имеющие право на основании лицензии Центрального банка Туркменистана осуществлять любые или отдельные виды банковских операций с валютными ценностями;

б)_зарегистрированные и действующие на территории Туркменистана в соответствии с лицензией Центрального банка Туркменистана филиалы банков и иных финансовых институтов-нерезидентов, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять любые или отдельные виды банковских операций с валютными ценностями;

 13)_иностранные кредитные учреждения:

а)_банки, а также иные финансовые институты, созданные за пределами Туркменистана и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

б)_ филиалы, представительства уполномоченных кредитных учреждений Туркменистана, зарегистрированные и действующие за пределами Туркменистана в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять любые или отдельные виды банковских операций;

14)_ уполномоченные банки банки, имеющие право на основании лицензии Центрального банка Туркменистана осуществлять банковские операции и сделки с валютными ценностями;

15)_валютная биржа юридическое лицо или его обособленное подразделение, созданное в соответствии с законодательством Туркменистана, основным видом деятельности которого является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, устанавливаемыми законодательством Туркменистана;

 16)_обменные операции обмен одной валюты на другую, то есть покупка и продажа иностранной валюты за национальную валюту (конвертирование) и другие иностранные валюты (конверсия), по которым пропорции обмена устанавливаются через котировку или валютный курс;

17)_обменный пункт специально оборудованное место для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой;

18) уполномоченный брокер - кредитное учреждение, участвующее в торговых сделках купли-продажи валюты от своего имени по поручению и за счёт клиента в соответствии с выданной ему лицензией;

19)_уполномоченный дилер кредитное учреждение, участвующее в торговых сделках купли-продажи валюты от своего имени и за свой счёт в соответствии с выданной ему лицензией;

20)_валютная позиция соотношение требований (сумма купленной и (или) вырученной валюты) и обязательств (сумма проданной и (или) израсходованной валюты) дилера в иностранной валюте включая его внебалансовые операции, которое при равенстве требований и обязательств по конкретной валюте  считается закрытой, а при их несовпадении - открытой, из которых:

а)_открытая короткая валютная позиция превышение пассивов и обязательств по проданной и (или) израсходованной валюте над активами и требованиями в ней (возникновение недостатка по данной валюте);

б)_открытая длинная валютная позиция превышение активов и требований по купленной и (или) вырученной валюте над пассивами и обязательствами (превышение притока валюты над её оттоком, превышение покупки и (или) вырученной валюты над её продажей и (или) расходованием);

21)_предел валютной позиции норматив предельно открытой короткой или длинной валютной позиции уполномоченных дилеров на конец банковского дня;

22)_торговые кредиты отсрочка платежа по экспорту, предварительная оплата (авансовый платёж) по импорту или опережение (превышение) экспорта над импортом при взаимных поставках по договору мены, осуществляемая непосредственно между поставщиками (продавцами) и получателями (покупателями) товаров (работ, услуг);

23) прямые инвестиции:

а) владение, приобретение инвестором не менее десяти процентов акций (доли, вклада) в уставном капитале созданного или вновь создаваемого юридического лица;

б) вложение капитала в основные фонды создаваемого филиала юридического лица;

24)_международные резервы Туркменистана:

а)_аффинированное золото в слитках, иностранная валюта в виде банкнот или монет, а также остатки иностранной валюты на банковских счетах (вкладах) за пределами Туркменистана;

б)_право на приобретение у Международного валютного фонда части его резервов, специальные права заимствования Международного валютного фонда;

в)_выпущенные или гарантированные иностранными государствами или центральными банками иностранных государств, или международными финансовыми организациями долговые обязательства, оплачиваемые в иностранных валютах;

г) иные активы, определяемые Правлением Центрального банка Туркменистана по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана;

25)_предел свободно обращаемой валюты величина в резервной валюте (или её эквивалент в национальной или  иностранной валюте), устанавливаемая Центральным банком Туркменистана,  в пределах которой единовременные валютные операции резидентов и нерезидентов, установленные настоящим Законом, осуществляются без использования ограничительных мер;

26) банковский день период, отведённый в банке для приёма и обслуживания клиентов, выполнения банковских операций;

27) валютное регулирование деятельность органов валютного регулирования  по установлению  порядка обращения валютных ценностей, в том числе правил владения, пользования и распоряжения ими;

28) валютный контроль деятельность органов и агентов валютного контроля, направленная на  обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами требований законодательства Туркменистана в области валютного регулирования и валютного контроля (далее - валютное законодательство Туркменистана);

29) валютный договор договор, соглашение, контракт, учредительный договор, включая изменения и дополнения к ним, а также иные документы, на основании и (или) во исполнение которых открываются счета (вклады), осуществляются валютные операции;

30)_экспорт вывоз товара (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с таможенной территории за границу без обязательства об обратном ввозе при реализации товаров (работ, услуг) резидентом нерезиденту. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Туркменистана, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности;

31)_импорт ввоз товара (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на таможенную территорию из-за границы без обязательства об обратном вывозе при реализации товаров (работ, услуг) нерезидентом резиденту. Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы Туркменистана, предоставления услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности.

 

Статья 2. Валютное законодательство Туркменистана

 

1. Валютное законодательство Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы валютного регулирования и валютного контроля.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на резидентов и нерезидентов, осуществляющих валютные операции на территории Туркменистана, а также на резидентов, осуществляющих валютные операции за пределами Туркменистана.

2. Положения настоящего Закона применяются с учётом особенностей проведения валютных операций, установленных налоговым законодательством Туркменистана, Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах" и иными нормативными правовыми актами  Туркменистана.

3. Настоящий Закон применяется к отношениям, возникшим после вступления его в силу, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Законом.

 

Статья 4. Принципы государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля

 

Принципами государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля являются:

1) использование рыночных механизмов в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

2) защита прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций;

3) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

4) недопустимость необоснованного вмешательства органов валютного контроля в валютные операции резидентов и нерезидентов.

 

РАЗДЕЛ II. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Глава 1. Органы  валютного регулирования. Основные методы и способы валютного регулирования

 

Статья 5. Органы валютного регулирования

 

1. Органами валютного регулирования в Туркменистане являются Кабинет Министров Туркменистана и Центральный банк Туркменистана.

2. Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет государственную политику в области валютного регулирования;

2) издаёт нормативные правовые акты Туркменистана в области валютного регулирования;

3) осуществляет иные функции в области валютного регулирования.

3. Центральный банк Туркменистана:

a) осуществляет лицензирование банковской деятельности кредитных учреждений, уполномоченных на проведение  банковских операций и сделок с валютными ценностями;

б) определяет порядок обращения валютных ценностей на территории Туркменистана, в том числе осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами;

в) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты Туркменистана в области валютного регулирования, обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами;

г) устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к национальной валюте;

д) устанавливает формы учёта и отчётности по валютным операциям, порядок и сроки их представления, обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами;

е) устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами сведений о проводимых ими валютных операциях в целях составления Платёжного баланса Туркменистана;

ж) осуществляет иные функции в области валютного регулирования.

4. Резиденты и нерезиденты вправе осуществлять валютные операции, открывать счета (вклады) и проводить операции по счетам (вкладам) без ограничений, если органами валютного регулирования в соответствии с валютным законодательством Туркменистана не установлен порядок осуществления валютных операций и порядок использования счетов (вкладов).

5. Кабинет Министров Туркменистана и Центральный банк Туркменистана осуществляют все виды валютных операций, регулируемые настоящим Законом, без ограничений.

 

Статья 6. Основные методы и способы валютного регулирования

 

1. Основными методами валютного регулирования являются:

1) лицензирование банковских операций с валютными ценностями;

2) регистрация валютных операций, счетов (вкладов);

3) уведомление о валютных операциях, счетах (вкладах).

В отдельных случаях регистрация валютных операций и (или) проведение валютной операции с уведомлением могут быть заменены паспортом сделки.

2. Использование различных методов валютного регулирования применительно к одному виду валютной операции не допускается.

3. Розничная торговля и оказание услуг за наличную валюту на территории Туркменистана осуществляются резидентами и нерезидентами только в национальной валюте, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Туркменистана, Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах",  актами Президента Туркменистана.

4. Резидентам и нерезидентам не требуется получение разрешения органов валютного регулирования для осуществления розничной торговли и оказания услуг за наличную иностранную валюту в таможенном режиме магазина беспошлинной торговли, а также на морском, внутреннем водном, воздушном, железнодорожном и автомобильном транспорте, совершающем международные перевозки.

5. Не допускается установление органами валютного регулирования требования о получении резидентами и нерезидентами разрешений индивидуального характера на проведение валютных операций, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

6. Основными способами валютного регулирования являются:

1) репатриация резидентами национальной и иностранной валюты;

2) обязательная продажа резидентами части валютной выручки;

3) отчисления резидентов в валютный резерв Туркменистана.

 

Статья 7. Лицензирование банковской деятельности по проведению банковских  операций и сделок с валютными ценностями

 

Лицензирование банковской деятельности кредитных учреждений, уполномоченных на проведение банковских операций и сделок с валютными ценностями, осуществляется Центральным банком Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Регистрация валютных операций, счетов в иностранных кредитных учреждениях

 

1. Валютные операции движения капитала между резидентами и нерезидентами с суммой валютного договора, превышающей предел свободно обращаемой валюты, а также открытие резидентами счетов в иностранных кредитных учреждениях, подлежат регистрации в порядке, устанавливаемом  валютным законодательством Туркменистана.

Под регистрацией понимается регистрация валютного договора и последующее представление информации о проведённых валютных операциях и изменениях к валютному договору.

2. Регистрации подлежат:

1) валютные операции движения капитала между резидентами и нерезидентами, связанные с предоставлением торговых кредитов, осуществлением прямых инвестиций, предоставлением ссуд, займов и банковских кредитов, привлечением и размещением денежных средств в доверительное управление на счета  (вклады);

2) открытие юридическими лицами-резидентами (их филиалами, представительствами) счетов в иностранных кредитных учреждениях.

3. Для регистрации валютной операции движения капитала между резидентом и нерезидентом резидент представляет в уполномоченное кредитное учреждение, обслуживающее его валютный счёт:

1) заявление о регистрации валютной операции, содержащее сведения о размере суммы валютного договора;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

3) копию регистрационного удостоверения и соответствующего патента - для физического лица-предпринимателя без образования юридического лица;

4) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

5) копию решения Кабинета Министров Туркменистана на проведение валютной операции движения капитала - для юридического лица государственной формы собственности (филиала, представительства);

6) копию протокола решения собственника (собственников) юридического лица на проведение валютной операции движения капитала - для юридического лица негосударственной формы собственности (филиала, представительства);

7) копию валютного договора;

8) копии документов, подтверждающих возникновение, исполнение и прекращение обязательств по валютному договору.

4. Для регистрации счёта, открываемого в иностранном кредитном учреждении в соответствии с пунктом 2 части второй настоящей статьи, юридическое лицо-резидент представляет в уполномоченное кредитное учреждение, обслуживающее его валютный счёт:

1) заявление о регистрации, содержащее сведения о наименовании страны открытия счёта и полном наименовании иностранного кредитного учреждения, в котором открывается счёт;

2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4) копию решения Кабинета Министров Туркменистана об открытии счёта в иностранном кредитном учреждении для юридического лица государственной формы собственности (его филиала,  представительства);

5) копию учредительного договора, протокола общего собрания учредителей, в том числе протокола решения собственника (собственников) этого юридического лица об открытии счёта в иностранном кредитном учреждении - для юридического лица негосударственной формы собственности (его филиала,  представительства);

6) копию устава (положения) юридического лица-резидента (его филиала,  представительства).

5. Уполномоченное кредитное учреждение вправе запросить у резидента оригиналы документов, указанных в частях третьей и четвёртой настоящей статьи, а также иных документов для их сличения с копиями, подтверждающими возможность выполнения резидентом условия валютного договора. Копии этих документов заверяются подписью и печатью (при наличии) самого резидента.

6. Заявление о регистрации валютной операции и счёта рассматривается уполномоченным кредитным учреждением в течение десяти банковских дней со дня его получения.

По истечении указанного срока уполномоченное кредитное учреждение обязано осуществить регистрацию (выдать регистрационный документ) либо представить мотивированный отказ в регистрации.

7. Отказ в регистрации допускается только в случаях:

1) представления неполного перечня документов, требуемых для регистрации;

2) несоответствия представленных документов требованиям законодательства Туркменистана;

3) выявления в представленных документах недостоверной информации;

4) наличия у нерезидента, с которым предполагается заключение валютного договора, непогашенной в установленный срок задолженности перед резидентами по валютным операциям движения капитала с суммой валютного договора, превышающей предел свободно обращаемой валюты;

5) если на день обращения резидента за регистрацией, счёт в иностранном кредитном учреждении был открыт;

6) введения в соответствии с законодательством Туркменистана запрета (ограничений) на проведение валютных операций движения капитала между резидентами и нерезидентами или запрета (ограничений) на открытие резидентами счетов в иностранных кредитных учреждениях.

Отказ в регистрации по иным мотивам, в том числе отказ по мотивам отсутствия экономической целесообразности открытия счёта  в иностранном кредитном учреждении и совершения валютных операций, не допускается.

8. Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке.

9. При закрытии счёта  в иностранном кредитном учреждении юридическое лицо-резидент представляет в уполномоченное кредитное учреждение, обслуживающее его валютный счёт, письменное сообщение о его закрытии с указанием полного наименования иностранного кредитного учреждения, в котором закрывается счёт, и письменное подтверждение иностранного кредитного учреждения о закрытии счёта.

 

Статья 9. Уведомление о валютных операциях, счетах в иностранных кредитных учреждениях

 

1. Валютные операции движения капитала между резидентами и нерезидентами с суммой валютного договора, превышающей предел свободно обращаемой валюты, а также открытие (закрытие) резидентами счетов  в иностранных кредитных учреждениях, производятся с уведомлением в порядке, устанавливаемом валютным законодательством Туркменистана.

Под уведомлением понимается регистрация валютного договора и последующее представление информации о проведённых валютных операциях и изменениях к валютному договору.

2. Уведомлению подлежат:

1) валютные операции движения капитала между резидентами и нерезидентами, связанные с участием в уставном капитале, не превышающем десяти процентов, а также приобретением права собственности на недвижимость за рубежом или исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;

2) открытие (закрытие) предпринимателями без образования юридического лица-резидентами счетов в иностранных кредитных учреждениях.

3. Резиденты после заключения валютного договора и проведения по нему валютной операции уведомляют об этом уполномоченное кредитное учреждение, обслуживающее их валютные счёта, не позднее десяти банковских дней со дня проведения валютной операции.

 

Статья 10. Паспорт сделки

 

1. В целях обеспечения учёта и отчётности по валютным операциям оформляется паспорт сделки, в котором отражаются сведения о внешнеэкономической сделке.

2. Форма паспорта сделки, правила и условия его оформления, а также виды валютных операций, при осуществлении которых требуется оформление паспорта сделки, устанавливаются Центральным банком Туркменистана.

 

Статья 11. Репатриация резидентами национальной и иностранной валюты

 

1. Национальная и иностранная валюта, причитающаяся резидентам по внешнеторговым сделкам с нерезидентами, подлежит репатриации - зачислению на счета резидентов в уполномоченных кредитных учреждениях, если иное не предусмотрено законодательством  Туркменистана.

2. Резиденты обязаны в сроки, предусмотренные условиями внешнеторговых сделок с нерезидентами, обеспечить:

1) получение от нерезидента национальной или иностранной валюты, причитающейся резиденту в соответствии с условием экспортной сделки;

2) возврат национальной и иностранной валюты, переведённой резидентом в пользу нерезидента для осуществления расчётов по импортной сделке, в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом.

3. Резиденты вправе не зачислять на свои счета в уполномоченных кредитных учреждениях национальную и иностранную валюту:

1) в случаях зачисления валютной выручки на свои счета в иностранных кредитных учреждениях в порядке, установленном настоящим Законом;

2) в случаях проведения зачёта встречных требований по обязательствам между резидентами и нерезидентами;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

4. По суммам национальной и иностранной валюты, не полученным на счета резидентов в уполномоченных кредитных учреждениях при осуществлении расчётов по экспортным и импортным сделкам, обязательство по зачислению средств в пользу резидента в соответствии с настоящим Законом считается частично или полностью исполненным в случаях:

1) прекращения обязательства нерезидента путем зачёта встречного однородного требования;

2) прекращения обязательства нерезидента  в связи с заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения;

3)  уступки другому лицу права требования к нерезиденту;

4) получения страховой выплаты при наступлении страхового случая по договорам страхования риска неисполнения нерезидентом обязательств.

5. В целях обеспечения выполнения  резидентами требования репатриации взаиморасчёты между резидентами и нерезидентами по экспортным и импортным сделкам, сумма валютного договора каждого из которых превышает предел свободно обращаемой валюты, осуществляются с оформлением паспорта сделки.

При этом паспорт сделки не оформляется по экспортным и импортным сделкам, сумма валютного договора которых не превышает предела свободно обращаемой валюты на дату заключения экспортёром и импортёром валютного договора.

6. В заключаемых экспортных и импортных сделках резиденты обязаны указывать конкретные сроки исполнения обязательств нерезидентами.

7. Положения настоящей статьи не распространяются на уполномоченные кредитные учреждения и валютные биржи, осуществляющие операции в национальной и иностранной валюте в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Отчисления в валютный резерв  Туркменистана

 

1. В целях обеспечения достаточного уровня международных резервов Туркменистана в Центральном банке Туркменистана формируется валютный резерв Туркменистана.

2. Юридические лица-резиденты государственной формы собственности (их филиалы, представительства) производят отчисления от полученной ими суммы иностранной валюты в валютный резерв Туркменистана. Перечень юридических лиц-резидентов (их филиалов, представительств) государственной формы собственности и размеры отчислений в валютный резерв Туркменистана устанавливаются актами Президента Туркменистана.

3. Сумма валютной выручки, от которой производится отчисление в валютный резерв Туркменистана, включает в себя поступления на счета в уполномоченных и иностранных банках иностранной валюты, причитающиеся резидентам по заключённым сделкам, а также другие виды поступлений в иностранной валюте, устанавливаемые актами  Президента Туркменистана.

4. Отчисление в валютный резерв Туркменистана является безусловным обязательством резидента, которое исполняется им самостоятельно или обслуживающим уполномоченным кредитным учреждением по договору не позднее пяти банковских дней, следующих за днём документальной идентификации средств, поступивших в иностранной валюте.

 

Статья 13. Обязательная продажа резидентами части валютной выручки  

 

1. Юридические лица-резиденты государственной формы собственности продают Центральному банку Туркменистана для целей осуществления им валютной интервенции часть валютной выручки, остающуюся в их распоряжении после произведённых отчислений в валютный резерв Туркменистана.

2. Размеры обязательной продажи части валютной выручки устанавливаются актами Президента Туркменистана.

3. Сумма обязательной продажи валютной выручки включает в себя поступления иностранной валюты на счета в уполномоченных и иностранных банках, причитающиеся резидентам по заключённым сделкам, за исключением:

1) сумм в иностранной валюте, получаемых Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченными им органами исполнительной власти, Центральным банком Туркменистана от операций и сделок, осуществляемых ими в пределах их компетенции;

2) сумм в иностранной валюте, получаемых уполномоченными банками от осуществляемых ими банковских операций и иных сделок, в соответствии с законодательством Туркменистана;

3) валютной выручки резидентов в пределах суммы, необходимой для исполнения обязательств резидентов по договорам ссуды, договорам займа и договорам банковского кредита с организациями-нерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств.

4. Общая сумма валютной выручки резидентов до обязательной продажи её части подлежит уменьшению на расходы и иные платежи, связанные с исполнением соответствующих сделок, расчёты по которым осуществляются в иностранной валюте. К ним относятся:

1) оплата транспортировки, экспедирования и страхования грузов;

2) уплата вывозных таможенных пошлин, а также таможенных сборов;

3) выплата комиссионного вознаграждения кредитным учреждениям;

4) суммы, причитающиеся иностранным туристическим предприятиям за оказание туристических услуг;

5) иные расходы и платежи по операциям, перечень которых определяется актами Президента Туркменистана.

5. Обязательная продажа части валютной выручки является безусловным обязательством резидента, которое исполняется им самостоятельно или обслуживающим его уполномоченным кредитным учреждением по договору не позднее пяти банковских дней, следующих за днём документальной идентификации поступивших средств в иностранной валюте.

6. Обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется по официальным валютным курсам Центрального банка Туркменистана,  установленным на день продажи.

 

Статья 14. Право нерезидентов на вывоз валютных ценностей

 

1. Нерезиденты в соответствии с законодательством Туркменистана вправе без ограничений:

1) вывозить ранее ввезённые на территорию Туркменистана валютные ценности;

2) получать и переводить дивиденды, вознаграждения и иные доходы, полученные по счетам (вкладам), депозитам, займам, банковским кредитам, ценным бумагам и иным валютным операциям движения капитала с резидентами;

3) переводить суммы превышения доходов над расходами, полученные по валютным операциям с резидентами.

2. Переводы денежных средств  нерезидентов осуществляются в соответствии с валютным договором. В случае отсутствия валютного  договора или соответствующих положений в нём переводы осуществляются в национальной валюте или любой  иностранной валюте по рыночным валютным курсам в соответствии с правилами обменных операций, применяемыми на дату осуществления такого перевода.

3. В соответствии с валютным договором денежные средства нерезидента  переводятся на банковские счета (вклады), открытые на его имя.

4. Переводы денежных средств на банковские счета (вклады) третьих лиц, как физических, так и юридических лиц, не являющихся стороной валютного договора, не допускаются. Указанное не относится к валютным договорам, предусматривающим открытие переводного (трансферабельного) аккредитива.

 

Глава 2. Валютные операции

 

Статья 15. Валютные операции между резидентами

 

1. Расчёты и платежи по сделкам между резидентами на территории Туркменистана осуществляются в национальной валюте.

2. Осуществление валютных операций между резидентами на территории Туркменистана не допускается, за исключением операций:

1) связанных с проведением сделок между уполномоченными кредитными учреждениями-резидентами, в том числе по купле-продаже иностранной валюты на валютных биржах, совершаемые ими как по поручению и за счёт клиентов, так и от своего имени и за свой счёт;

2) с валютными ценностями между резидентами и уполномоченными кредитными учреждениями-резидентами, относящимся к банковским операциям и сделкам, которые вправе осуществлять уполномоченные кредитные учреждения в соответствии с выданной им лицензией и (или) законодательством  Туркменистана;

3) связанных с приобретением, продажей и (или) погашением ценных бумаг, а также  выплатой вознаграждений по ценным бумагам, выпущенным резидентами в иностранной валюте, и ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, при условии учёта прав на такие ценные бумаги в депозитариях, созданных в соответствии с законодательством Туркменистана, и осуществления расчётов в национальной валюте;

4) связанных с передачей (индоссамент) векселей, выраженных в иностранной валюте, в качестве исполнения денежных обязательств при условии осуществления расчётов в национальной валюте;

5) связанных с расчётами в магазинах беспошлинной торговли, а также при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств в международных перевозках;

6) осуществляемых между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров (работ, услуг);

7) осуществляемых по договорам международной транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой груза в Туркменистан или из Туркменистана, транзитной перевозкой груза по территории Туркменистана, а также по договорам страхования указанных грузов;

8) связанных с безвозмездным переводом денег или безвозмездной передачей валютных ценностей на лечение, обучение и иные благотворительные цели;

9) по хранению, дарению, завещанию или получению по праву наследования валютных ценностей  физическими лицами;

10) связанных с приобретением и отчуждением в целях коллекционирования единичных денежных знаков и монет физическими лицами;

11) по возмещению командировочных, представительских и иных расходов работникам, находившимся за пределами Туркменистана;

12) по возмещению расходов по обеспечению деятельности филиала, представительства юридического лица-резидента, находящихся за пределами Туркменистана;

13) по выплате заработной платы и иных видов денежного вознаграждения физическим лицам-резидентам, работающим в филиале, представительстве юридического лица-резидента, расположенных за пределами Туркменистана;

14) по возмещению расходов по обеспечению деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Туркменистана и иных официальных представительств Туркменистана, находящихся за пределами Туркменистана, а также постоянных представительств Туркменистана при межгосударственных, межправительственных или международных организациях;

15) по выплате заработной платы и иных видов денежного вознаграждения физическим лицам-резидентам, работающим на государственной службе в дипломатических представительствах, консульских учреждениях Туркменистана и иных официальных представительствах Туркменистана, находящихся за пределами Туркменистана, а также постоянных представительствах Туркменистана при межгосударственных, межправительственных или международных организациях;

16) связанных с осуществлением сделок между резидентами и лицами, являющимися подрядчиками и субподрядчиками в соответствии с Законом Туркменистана "Об углеводородных ресурсах";

17) связанных с уплатой налогов и иных обязательных платежей в Государственный бюджет Туркменистана в случаях, установленных налоговым законодательством Туркменистана;

18) связанных с осуществлением туристической деятельности, а также деятельности в экономической зоне свободного предпринимательства, национальной туристической зоне в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

 

1. Валютные операции между резидентами и нерезидентами, за исключением операций, связанных с передачей имущества и выполнением работ (оказанием услуг) на территории Туркменистана, осуществляются по соглашению сторон на основании валютного договора в национальной и (или) иностранной валюте в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. При заключении валютного договора между резидентами и нерезидентами валютным законодательством Туркменистана может быть установлено требование об использовании резервной валюты в качестве валюты платежа.

3. Валютные операции между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей имущества и выполнением работ (оказанием услуг) на территории Туркменистана, осуществляются только в национальной валюте, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Туркменистана, Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», актами Президента Туркменистана.

Если указанные валютные операции, связанные с передачей имущества и выполнением работ (оказанием услуг) резидентами для нерезидентов, осуществляются в безналичном виде, они по согласованию сторон могут быть совершены и в иностранной валюте..

4. Валютные операции между резидентами и нерезидентами, сумма которых по валютному договору не превышает предел свободно обращаемой валюты, проводятся без ограничений, за исключением случаев, указанных в частях первой-третьей настоящей статьи.

5. Валютные операции движения капитала между резидентами и нерезидентами с суммой валютного договора, превышающей предел свободно обращаемой валюты, подлежат регистрации в соответствии со статьёй  8 настоящего Закона.

К валютным операциям, подлежащим регистрации, относятся:

1) предоставление резидентами нерезидентам торговых кредитов;

2) прямые инвестиции нерезидентов в Туркменистан и резидентов за пределы Туркменистана;

3) предоставление ссуд, займов и банковских кредитов резидентами нерезидентам и нерезидентами резидентам;

4) привлечение и размещение в доверительное управление на счета (вклады) средств нерезидентов в Туркменистане и резидентов за пределами Туркменистана.

6. Резиденты обязаны уведомлять уполномоченные кредитные учреждения о валютных операциях движения капитала с нерезидентами, сумма валютного договора которых превышает предел свободно обращаемой валюты в соответствии со статьёй 9 настоящего Закона.

К валютным операциям, подлежащим уведомлению о них, относятся операции, связанные с приобретением:

1) ценных бумаг, паёв инвестиционных фондов, производных финансовых инструментов, внесением вкладов в целях обеспечения участия в уставном капитале, при условии, что доля резидента в нём не превышает десяти процентов;

2) права собственности на недвижимость в иностранных государствах;

3) исключительного права на объекты интеллектуальной собственности.

7. Валютные операции движения капитала между юридическими лицами-резидентами государственной формы собственности и нерезидентами, осуществляемые в соответствии с частями пятой и шестой настоящей статьи, производятся по решению Кабинета Министров Туркменистана.

8. Валютные операции движения капитала между юридическими лицами-резидентами негосударственной формы собственности и нерезидентами, осуществляемые в соответствии с частями пятой и шестой настоящей статьи, производятся по решению собственников юридических лиц-резидентов.

9. Предоставление резидентами нерезидентам торговых кредитов без соответствующего обеспечения, предусмотренного частью двенадцатой настоящей статьи, осуществляется на срок, определяемый в соответствии с валютным договором, в том числе:

1) на условиях предоставления резидентами нерезидентам отсрочки платежа при экспорте товаров - со дня фактического пересечения экспортируемыми товарами таможенной границы Туркменистана, при экспорте работ (услуг) - со дня фактического выполнения работ (услуг) до дня фактического поступления отсроченного платежа или до дня иного фактического исполнения нерезидентом обязательств;

2) в виде предварительной (авансовой) оплаты резидентами нерезидентам при импорте товаров (работ, услуг) - со дня перечисления резидентом нерезиденту денежных средств до дня фактического пересечения импортируемыми товарами таможенной границы Туркменистана, при импорте работ (услуг) - до дня фактического выполнения работ (услуг) или до дня иного исполнения обязательств нерезидентом.

Днём фактического пересечения экспортируемыми (импортируемыми) товарами таможенной границы Туркменистана является дата, указанная в таможенной декларации, а днём фактического выполнения работ (услуг) - дата, указанная в акте приёмки и (или) приёма-передачи выполненных работ (услуг).

Предельные сроки предоставления резидентами нерезидентам торговых кредитов без соответствующего обеспечения могут быть ограничены валютным законодательством Туркменистана или актами Президента Туркменистана.

10. Превышение фактического срока возврата средств или иного исполнения обязательств нерезидента перед резидентом влечёт приостановку органами и агентами валютного контроля всех внешнеторговых операций резидентов с этим нерезидентом до полного погашения им образовавшейся просроченной задолженности.

11. Валютный договор между резидентами и нерезидентами по экспортным и импортным сделкам может предусматривать базисные условия поставки (отгрузки) товара, которые определяются в соответствии с международными правилами толкования торговых терминов.

12. Для валютных операций по экспорту и импорту, не предусматривающих предоставление резидентами нерезидентам торговых кредитов в соответствии с частью девятой  настоящей статьи, в целях обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом во взаиморасчётах по соглашению сторон могут служить:

1) банковская гарантия иностранного кредитного учреждения, выданная в пользу  резидента;

2) безотзывный аккредитив, покрытый за счёт плательщика по аккредитиву, при условии, что исполняющим банком является уполномоченный банк либо иностранное кредитное учреждение;

3) вексель, выданный нерезидентом резиденту, авалированный  иностранным кредитным учреждением;

4) страховой полис или сертификат, выписанный в пользу резидента и покрывающий все виды рисков на сумму, составляющую не менее ста десяти процентов от стоимости имущества, причитающегося резиденту, в том числе неполучения резидентом или невозврата ему денежных средств, либо невозврата или непоставки ему товаров. Требования к страховым организациям (страховщикам), страховой полис которых может быть признан в качестве средства обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом, устанавливаются Министерством финансов и экономики Туркменистана;

5) ликвидный залог, принадлежащий на праве собственности залогодателю-нерезиденту или вещному поручителю-нерезиденту в пределах Туркменистана, переданный залогодержателю-резиденту в обеспечение исполнения обязательства;

6) иные инструменты обеспечения исполнения обязательства нерезидента перед резидентом, предусмотренные законодательством Туркменистана.

Критерии, которым должно удовлетворять иностранное кредитное учреждение, устанавливаются Центральным банком Туркменистана.

13. Условия взаиморасчётов при проведении валютных операций по экспорту и импорту определяются валютным договором, составляемым между резидентами и нерезидентами в соответствии с валютным законодательством Туркменистана, обычаями делового оборота и международного права.

14. Резиденты вправе выпускать по валютным операциям с нерезидентами векселя, чеки и иные платёжные документы, выраженные как в национальной, так и в иностранной валюте, в порядке, устанавливаемом Центральным банком Туркменистана.

15. По трудовым договорам гражданско-правового характера, заключаемым между резидентами и нерезидентами, заработная плата и иные виды денежного вознаграждения могут быть выплачены как в национальной, так и в иностранной валюте, в том числе:

1) работодателями-резидентами работникам-нерезидентам;

2) работодателями-нерезидентами работникам-резидентам.

16. Денежные расчёты по операциям с ценными бумагами между резидентами и нерезидентами, если иное не установлено валютным законодательством Туркменистана, осуществляются:

1) с ценными бумагами, выпущенными в Туркменистане, - в национальной валюте;

2) с ценными бумагами, выпущенными за пределами Туркменистана, - в национальной и (или) иностранной валюте.

17. Действие частей первой-шестнадцатой настоящей статьи не распространяется на валютные операции движения капитала, осуществляемые между уполномоченными кредитными учреждениями-резидентами и нерезидентами.

Центральный банк Туркменистана вправе устанавливать особенности применения требований, предусмотренных настоящей статьёй, к банковским операциям уполномоченных кредитных учреждений.

18. Валютные операции по иным сделкам между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений.

 

Статья 17. Валютные операции между нерезидентами на территории Туркменистана

 

1. Валютные операции между нерезидентами на территории Туркменистана в национальной валюте осуществляются через счета (вклады), открытые в уполномоченных кредитных учреждениях в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Нерезиденты вправе осуществлять между собой валютные операции с ценными бумагами, выпущенными резидентами на территории Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Валютные операции между нерезидентами в иностранной валюте осуществляются без ограничений, в том числе переводы иностранной валюты:

1) со счетов (вкладов) нерезидентов в иностранных кредитных учреждениях на счета (вклады) нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях;

2) со счетов (вкладов) нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях на счета (вклады) нерезидентов в иностранных кредитных учреждениях;

3) со счетов (вкладов) нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях на счета (вклады) нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях.

4. Органами валютного регулирования могут быть введены ограничения на проведение валютных операций между нерезидентами на территории Туркменистана только в случаях проявления ими недобросовестной конкуренции, а также заключения соглашений о ценах или о распределении рынков сбыта товаров (работ, услуг), ограничивающих права иных хозяйствующих субъектов в Туркменистане и противоречащих антимонопольному законодательству Туркменистана.

 

Статья 18. Ввоз в Туркменистан и вывоз из Туркменистана валютных ценностей

 

1. Порядок ввоза в Туркменистан и вывоза из Туркменистана валютных ценностей определяется валютным законодательством Туркменистана.

2. Таможенное оформление ввоза в Туркменистан и вывоза из Туркменистана валютных ценностей осуществляется в порядке, установленном таможенным законодательством Туркменистана.

3. Ввоз в Туркменистан наличной национальной и (или)  иностранной валюты и вывоз из Туркменистана наличной национальной и (или) иностранной валюты, ранее переведённой из-за рубежа или ввезённой и задекларированной при въезде в страну физическими лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами, не ограничиваются при соблюдении требований, предусмотренных частью пятой настоящей  статьи.  

4. Единовременный ввоз в Туркменистан и вывоз из Туркменистана физическими лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами наличной национальной и (или) иностранной валюты, сумма которой по официальному валютному курсу в совокупности не превышает предел свободно обращаемой валюты, не подлежит декларированию таможенному органу. По просьбе самого физического лица эти валютные операции могут быть задекларированы таможенному органу.

5. Единовременный ввоз в Туркменистан и ограничиваемый настоящей частью вывоз из Туркменистана физическими лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами наличной национальной и (или) иностранной валюты, сумма которой в совокупности превышает предел свободно обращаемой валюты,  подлежит декларированию на таможенном пункте при въезде или выезде путём подачи таможенной декларации на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной национальной и (или) иностранной валюты.

Не допускается единовременный вывоз из Туркменистана физическими лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами ранее не переведённой из-за рубежа или не ввезённой, а также ввезённой, но  не задекларированной при въезде в страну, наличной национальной и (или) иностранной валюты, сумма которой в совокупности превышает предел свободно обращаемой валюты, если иное не предусмотрено  законодательством Туркменистана.

Выявление при таможенном контроле у физического лица-резидента или физического лица-нерезидента  незадекларированной, но подлежащей декларированию, наличной национальной и (или) иностранной  валюты влечёт  в отношении этих лиц ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

6. Запрещается проведение юридическими лицами-резидентами и юридическими лицами-нерезидентами, за исключением уполномоченных кредитных учреждений, операций по ввозу в Туркменистан и вывозу из Туркменистана наличной национальной и иностранной валюты.

Уполномоченные кредитные учреждения ввозят в Туркменистан и вывозят из Туркменистана наличную национальную и (или) иностранную валюту в порядке, устанавливаемом Центральным банком Туркменистана.

7. Ввоз в Туркменистан и вывоз из Туркменистана ценных бумаг в виде платёжных документов (чеки, векселя, аккредитивы и другое) и фондовых активов (акции, облигации и другое), номинальная стоимость которых выражена в национальной и (или) иностранной валюте, не подлежат декларированию и осуществляются без ограничений, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

 

Глава 3. Валютный курс и валютный рынок

 

Статья 19. Валютный курс

 

1. Валютный курс применяется при осуществлении обменных операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, за валюту Туркменистана и иностранную валюту. Валютный курс определяется в соответствии с валютным законодательством Туркменистана.

2. В целях регулирования валютного рынка Туркменистана применяются официальный и рыночный валютные курсы, если иное не установлено валютным законодательством Туркменистана.

3. Официальный валютный курс устанавливается на основании усреднённой величины рыночного валютного курса. По официальному валютному курсу  осуществляются  все виды валютных операций, в том числе операции, связанные с уплатой налоговых, таможенных и иных обязательных платежей, установленных законодательством Туркменистана.

Ведение бухгалтерского учёта, составление финансовой, статистической и иной отчётности по валютным операциям осуществляются с применением официального валютного курса.

4. Рыночный валютный курс определяется на основании спроса и предложения на валютном рынке Туркменистана с учётом требований, изложенных в части шестой статьи 20 и части четвёртой статьи 21 настоящего Закона.

По рыночному валютному курсу осуществляются обменные операции.

5. Любая операция в иностранной валюте в учётных документах отражается по номинальной стоимости и в целях ведения бухгалтерского учёта пересчитывается в национальную валюту по действующему на момент её совершения официальному валютному курсу. При каждом изменении официального валютного курса остатки средств, рассчитанные и учтённые по валютным счетам (вкладам) в национальной валюте, подлежат переоценке без изменения номинальной стоимости остатков иностранной валюты.

6. Центральный банк Туркменистана не покрывает риск, связанный с валютным курсом, и не предоставляет никаких субсидий по валютным операциям или связанным с ними действиям.

 

Статья 20. Обменные операции резидентов и нерезидентов

 

1. Резиденты и нерезиденты покупают и продают иностранную валюту в Туркменистане исключительно через уполномоченные кредитные учреждения и их обменные пункты.

2. Уполномоченные кредитные учреждения в соответствии с выданной им лицензией и (или) правом, предоставленным законодательством Туркменистана, в интересах резидентов и нерезидентов осуществляют:

1) куплю-продажу в безналичной  форме иностранной валюты за валюту Туркменистана и иностранную валюту для юридических лиц (их филиалов, представительств), а также предпринимателей без образования юридического лица;

2) куплю-продажу, обмен (замену) в наличной и безналичной формах иностранной валюты за валюту Туркменистана и иностранную валюту для физических лиц не для целей осуществления ими предпринимательской деятельности.

3. При купле-продаже, обмене и (или) замене через обменный пункт наличной иностранной валюты в сумме, не превышающей предел свободно обращаемой валюты, установление требования об идентификации личности не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

По просьбе самого физического лица сведения, идентифицирующие его личность, могут быть внесены в документ,  подтверждающий  совершение обменной операции.

4. Купля-продажа, обмен и (или) замена через обменные пункты наличной иностранной валюты в сумме, превышающей предел свободно обращаемой валюты, осуществляется только после идентификации личности физического лица.

5. Правила проведения обменных операций определяются Центральным банком Туркменистана и актами Президента Туркменистана.

6. Обменные операции осуществляются уполномоченными кредитными учреждениями на платной основе путём введения курсовой разницы между операциями по покупке и продаже (спрэд) иностранной валюты либо путём взимания комиссионного сбора от суммы сделки в соответствии с установленными правилами.

Предел возможного отклонения курса покупки или продажи иностранной валюты от официального валютного курса, в том числе с учётом комиссионного сбора, не должен составлять более одного процента, если иное не установлено валютным законодательством Туркменистана.

7. Уполномоченные кредитные учреждения обязаны предоставлять преимущественное право покупки и продажи иностранной валюты юридическим лицам-резидентам (их филиалам, представительствам), а также предпринимателям без образования юридического лица-резидентам, осуществляющим реализацию проектов, независимо от источников финансирования, в сферах промышленного производства продукции и товаров, сельхозпродуктов, продовольствия и  потребительских товаров, в том числе на экспорт, строительства объектов производственного и социально-бытового назначения.

 

Статья 21. Межбанковский валютный рынок

 

1. Уполномоченные кредитные учреждения могут свободно приобретать и продавать валюту на межбанковском валютном рынке в Туркменистане и за пределами Туркменистана  в соответствии с валютным законодательством Туркменистана.

2. Межбанковский валютный рынок внутри Туркменистана состоит из биржевого и внебиржевого  валютного рынка.

3. Уполномоченные кредитные учреждения в соответствии с выданной им лицензией или правом, предоставленным законодательными актами Туркменистана, продают и покупают иностранную валюту как напрямую на валютных биржах (биржевой рынок), так и через банки - корреспонденты (внебиржевой рынок).

4. При продаже и (или) покупке иностранной валюты на валютном рынке Туркменистана предел возможного отклонения рыночных валютных курсов, устанавливаемых участниками межбанковского валютного рынка Туркменистана, не должен превышать ноль целых пять десятых процента от официальных валютных курсов, если иное не установлено валютным законодательством Туркменистана.

5. Валютные биржи предоставляют торговую площадку своим членам, обеспечивают условия для проведения биржевых торгов и регулируют биржевую торговлю в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Валютные биржи организуют и ведут биржевые торги, они не могут совершать биржевые сделки от своего имени и за свой счёт, а также осуществлять торгово-посредническую деятельность, непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли.

6. В случаях, предусмотренных валютным законодательством Туркменистана, уполномоченным дилерам устанавливаются пределы валютных позиций.

 

Статья 22. Валютная интервенция

 

1. Валютная интервенция является одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Туркменистана, проводимой Центральным банком Туркменистана.

Валютная интервенция осуществляется в целях поддержания стабильного валютного курса, а также воздействия на курс национальной валюты, её суммарный спрос и предложение.

2. Валютная интервенция осуществляется путём покупки и продажи Центральным банком Туркменистана иностранной валюты на валютном рынке Туркменистана.

3. Продажа иностранной валюты осуществляется за счёт средств, образованных от обязательной продажи части валютной выручки резидентами, а также иной покупаемой иностранной валюты у физических и юридических лиц.

 

Глава 4. Банковское обслуживание

 

Статья 23. Валютные счета (вклады) резидентов и нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях

 

1. Резиденты и нерезиденты на территории Туркменистана вправе открывать валютные счета (вклады) в уполномоченных кредитных учреждениях в порядке, устанавливаемом Центральным банком Туркменистана.

2. Обслуживание валютных счетов (вкладов) резидентов и нерезидентов уполномоченными кредитными учреждениями  осуществляется на основе договора, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

3. Каждому юридическому лицу-резиденту (нерезиденту),  его филиалам, представительствам, а также каждому предпринимателю без образования юридического лица-резиденту (нерезиденту) могут быть открыты текущий валютный счёт для обслуживания основной деятельности только в одном уполномоченном кредитном учреждении.

4. Уполномоченные кредитные учреждения открывают физическим лицам-резидентам  (нерезидентам) валютные счета (вклады) без ограничений. Физические лица-резиденты (нерезиденты)-владельцы валютных счетов (вкладов) могут осуществлять операции по ним как лично, так и через уполномоченное лицо в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Платежи и переводы по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана

 

1. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана, за исключением валютных операций, осуществляемых в соответствии со статьёй 25 настоящего Закона,  осуществляются через валютные счета (вклады), открытые в уполномоченных кредитных учреждениях, если иное не предусмотрено валютным законодательством Туркменистана.

2. Платежи и переводы денег по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана осуществляются в порядке, устанавливаемом Центральным банком Туркменистана.

3. Платежи и переводы денег  по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана, осуществляемые через валютные счета (вклады) в уполномоченных кредитных учреждениях в соответствии с видом и назначением платежа, подлежат документальной идентификации, за исключением:

1) операций с валютными ценностями между уполномоченными кредитными учреждениями и их клиентами, относимых к банковским операциям и сделкам, которые вправе осуществлять уполномоченные кредитные учреждения в соответствии с выданной им лицензией;

2) платежей, осуществляемых с одного валютного счёта юридического лица на другой его валютный счёт, а также платежей, связанных с обеспечением деятельности его филиала, представительства в Туркменистане;

3) платежей, осуществляемых с одного валютного счёта предпринимателя без образования юридического лица на другой его валютный счёт;

4) платежей, связанных с обеспечением деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений, а также международных организаций в Туркменистане;

5) платежей и переводов между физическими лицами;

6) операций, связанных с возмещением командировочных и представительских расходов работникам-физическим лицам;

7) операций по выплате заработной платы и иных видов вознаграждений работникам-физическим лицам;

8) безвозмездных платежей и переводов денег или безвозмездной передачи валютных ценностей на лечение, обучение и иные благотворительные цели;

9) операций, связанных с уплатой налогов и иных обязательных платежей в Государственный бюджет Туркменистана в случаях, предусмотренных налоговым законодательством  Туркменистана;

10) иных платежей и переводов, предусмотренных валютным законодательством Туркменистана.

4. Взаимные претензии резидентов и нерезидентов по валютным операциям, осуществляемым на территории Туркменистана, рассматриваются без участия обслуживающих уполномоченных кредитных учреждений. Претензии к уполномоченному кредитному учреждению, связанные с выполнением банковских операций, направляются резидентами и нерезидентами в обслуживающее их уполномоченное кредитное учреждение.

5. Резиденты и нерезиденты могут осуществлять расчёты через свои валютные счета (вклады) в любой иностранной валюте с проведением в случае необходимости обменной операции по рыночному курсу, согласованному с уполномоченным кредитным учреждением.

6. Исполнение безакцептных платёжных требований в национальной валюте, выставленных владельцу счёта через уполномоченное кредитное учреждение, в котором ведётся обслуживание валютного счёта резидента или нерезидента, осуществляется уполномоченным кредитным учреждением путём продажи валютных средств, находящихся на его счёте, за национальную валюту также в безакцептном порядке.

7. Положения настоящей статьи не распространяются на операции по сделкам между уполномоченными кредитными учреждениями, а также уполномоченными кредитными учреждениями и иностранными кредитными учреждениями.

 

Статья  25. Платежи и переводы денежных средств по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана, осуществляемые без  использования валютных счетов (вкладов)

 

1. К платежам и переводам денежных средств  по валютным операциям резидентов и нерезидентов на территории Туркменистана, осуществляемым без использования валютных счетов (вкладов), открытых в уполномоченных кредитных учреждениях, если иное не предусмотрено валютным законодательством Туркменистана, относятся:

1) платежи и денежные переводы физических лиц, не превышающие предел свободно обращаемой валюты, осуществляемые без открытия валютного счёта в уполномоченных кредитных учреждениях;

2) платежи и денежные переводы физических лиц, связанные с куплей-продажей, обменом и (или) заменой наличной иностранной валюты через обменные пункты уполномоченных кредитных учреждений;

3) платежи посредством выдачи (передачи) чека, векселя;

4) безвозмездная передача валютных ценностей на лечение, обучение и иные благотворительные цели;

5) хранение, дарение, завещание или получение по праву наследования валютных ценностей  физическими лицами;

6) приобретение и отчуждение единичных денежных знаков и монет в целях коллекционирования физическими лицами;

7) операции, связанные с расчётами в магазинах беспошлинной торговли, а также с расчётами при реализации товаров и оказании услуг пассажирам в пути следования транспортных средств при международных перевозках;

8) выплата заработной платы и иных видов вознаграждений работникам в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

9) возмещение работникам командировочных и представительских расходов;

10) платежи и денежные переводы, осуществляемые через валютные счета (вклады) резидентов в иностранных кредитных учреждениях, открытые в порядке, установленном настоящим Законом;

11) денежные переводы со счетов (вкладов) нерезидентов в иностранных кредитных учреждениях, осуществляемые ими в счёт исполнения обязательств резидента, в случаях, предусмотренных валютным законодательством Туркменистана;

12) операции, связанные с уплатой налогов и иных обязательных платежей в Государственный бюджет Туркменистана в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Туркменистана.

2. Платежи и денежные переводы по валютным операциям на территории Туркменистана, в отношении которых требуются регистрация, уведомление и (или) оформление паспорта сделки, осуществляются только через счета (вклады), открытые в уполномоченных кредитных учреждениях в порядке, установленном настоящим Законом.

 

Статья 26. Счета (вклады) в национальной валюте нерезидентов в уполномоченных кредитных учреждениях

 

1. Нерезиденты вправе открывать на территории Туркменистана счета (вклады) в национальной валюте в уполномоченных кредитных учреждениях.  

Открытие и ведение счетов (вкладов) нерезидентов в национальной валюте на территории Туркменистана в уполномоченных кредитных учреждениях осуществляется в порядке, устанавливаемом Центральным банком Туркменистана.

2. Если порядок открытия и ведения счетов (вкладов)  нерезидентов в национальной валюте в уполномоченных кредитных учреждениях не установлен Центральным банком Туркменистана, то применяется  порядок, установленный для открытия и ведения счетов (вкладов) резидентов в национальной валюте в уполномоченных кредитных учреждениях.

 

Статья 27. Расчёты и переводы денег нерезидентов в национальной валюте на территории Туркменистана

 

1. Нерезиденты вправе производить расчёты и переводы денег в национальной валюте на территории Туркменистана без ограничений, если иное не установлено валютным законодательством Туркменистана.

2. Расчёты и переводы денег через счета (вклады) нерезидентов в национальной валюте в уполномоченных кредитных учреждениях на территории Туркменистана осуществляются в порядке, устанавливаемом Центральным банком Туркменистана.

3. При осуществлении валютных операций движения капитала в национальной валюте на территории Туркменистана, в отношении которых установлено требование регистрации, уведомления и (или) оформления паспорта сделки, расчёты и переводы денег производятся нерезидентами только через счета (вклады), открытые в уполномоченных кредитных учреждениях, а также через счета (вклады), открытые в иностранных кредитных учреждениях, при наличии у иностранного кредитного учреждения корреспондентского счёта в национальной валюте в уполномоченном кредитном учреждении.

4. Нерезиденты вправе перечислять национальную валюту на территории Туркменистана со своих счетов (вкладов) в иностранных кредитных учреждениях на свои счета (вклады) в уполномоченных кредитных учреждениях, а также со своих счетов (вкладов) в уполномоченных кредитных учреждениях на свои счета (вклады) в иностранных кредитных учреждениях без ограничений.

 

Статья 28. Счета (вклады) резидентов в иностранных кредитных учреждениях

 

1. Резиденты могут производить расчёты при осуществлении валютных операций через счета (вклады), открытые в иностранных кредитных учреждениях, за счёт средств в национальной и иностранной валютах, зачисленных на эти счета (вклады) в соответствии с настоящим Законом.

2. Открытие счетов (вкладов) в иностранных кредитных учреждениях для дипломатических представительств, консульских учреждений Туркменистана и иных официальных представительств Туркменистана, находящихся за пределами Туркменистана, а также постоянных представительств Туркменистана при межправительственных, межгосударственных или международных организациях осуществляется по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Счета (вклады) резидентов в иностранных кредитных учреждениях открываются для осуществления валютных операций, связанных с:

1) содержанием зарубежных филиалов, представительств резидента, - на период их деятельности;

2) эксплуатационными  расходами резидента через филиал, представительство по оказанию услуг международной транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера), связанного с перевозкой пассажиров и груза, транзитной перевозкой пассажиров и груза, а также по договорам страхования указанных пассажиров и груза, - на период осуществления этих услуг;

3) оплатой местных расходов по строительству резидентами объектов различного назначения на территориях иностранных государств, - на период их строительства;

4) финансированием проведения резидентами спортивных, культурных и иных мероприятий, в том числе выставок за пределами Туркменистана, - на период проведения этих  мероприятий;

5) возмещением командировочных и представительских расходов по пребыванию резидента за пределами Туркменистана, - на период его командирования;

6) зачислением резидентом средств в оплату уставного капитала юридического лица-нерезидента, в котором предполагается участие резидента, если такое требование установлено законодательством иностранного государства, - на период регистрации юридического лица-нерезидента;

7) зачислением средств, предназначенных для обеспечения обязательств по ссудам, займам и банковским кредитам резидентов, привлечённым от нерезидентов, - на период наличия этой задолженности;

8) иными операциями, предусмотренными законодательством Туркменистана.

Валютные операции, указанные в настоящей части, резиденты вправе осуществлять за счёт средств, зачисляемых на эти счета (вклады), в соответствии с частями третьей и четвёртой статьи 29 настоящего Закона.

4. Открытие (закрытие) счетов в иностранных кредитных учреждениях юридическими лицами-резидентами государственной формы собственности (их филиалами,  представительствами), не указанными в части второй настоящей статьи, осуществляется по решению Кабинета Министров Туркменистана.

Открытие (закрытие) счетов в иностранных кредитных учреждениях юридическими лицами-резидентами негосударственной формы собственности (их филиалами, представительствами), осуществляется по решению собственников этих юридических лиц-резидентов.

5. Открытие счетов юридических лиц-резидентов (их филиалов, представительств) в иностранных кредитных учреждениях подлежит регистрации в соответствии с требованиями, предусмотренными статьёй 8 настоящего Закона.

Использование юридическими лицами-резидентами (их филиалами,  представительствами) счетов, открытых в иностранных кредитных учреждениях без регистрации, не допускается.

Счёт, открытый в нарушение требований о его регистрации, закрывается после репатриации остатков средств по нему владельцами счетов самостоятельно либо в соответствии с актом органа валютного контроля, который может предусматривать наложение пени, предусмотренных подпунктом "е" пункта 2 части второй статьи 36 настоящего Закона.

6. Предпринимателям без образования юридического лица-резидентам разрешается открытие счетов в иностранных кредитных учреждениях, если иное не установлено валютным законодательством Туркменистана.

7. После возвращения в Туркменистан предприниматели без образования юридического лица-резиденты обязаны уведомить обслуживающие их уполномоченные кредитные учреждения об открытии (закрытии) счетов в иностранных кредитных учреждениях в соответствии со статьёй 9 настоящего Закона.

Уведомления по счетам считаются представленными, если предпринимателями без образования юридического лица-резидентами осуществляются платежи и  переводы денежных средств со своих счетов в уполномоченных кредитных учреждениях на свои счета в иностранных кредитных учреждениях или со своих счетов в иностранных кредитных учреждениях на свои счета в уполномоченных кредитных учреждениях.

8. Физическим лицам-резидентам (за исключением предпринимателей без образования юридического лица- резидентов) разрешается открытие счетов (вкладов) в иностранных кредитных учреждениях без ограничений.

9. Юридические лица-резиденты и предприниматели без образования юридического лица-резиденты обязаны в письменной форме сообщать в налоговые органы по месту постановки на налоговый учёт об открытии (закрытии) счетов  в иностранных кредитных учреждениях в случаях и сроки, установленные налоговым законодательством Туркменистана.

10. Положения настоящей статьи не распространяются на уполномоченные кредитные учреждения и валютные биржи, открывающие счета  в иностранных кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Платежи и переводы денежных средств резидентов за пределами Туркменистана

 

1. Резиденты за пределами Туркменистана вправе без ограничений производить платежи и  переводы денежных средств по валютным операциям через счета (вклады), открытые в иностранных кредитных учреждениях, если иное не предусмотрено валютным законодательством Туркменистана.

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений Туркменистана и иных официальных представительств Туркменистана, находящихся за пределами Туркменистана, а также постоянных представительств Туркменистана при межправительственных, межгосударственных или международных организациях осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Резиденты вправе производить переводы денежных средств со своих счетов (вкладов) в уполномоченных кредитных учреждениях на свои счета (вклады), открытые в иностранных кредитных учреждениях для осуществления валютных операций, указанных в части третьей статьи 28 настоящего Закона.

Платежи и переводы средств юридическими лицами-резидентами со своих счетов в уполномоченных кредитных учреждениях на свои счета, открытые в иностранных кредитных учреждениях, могут осуществляться после регистрации, требуемой при открытии счёта в иностранном кредитном учреждении в соответствии с настоящим Законом.

4. На счета юридических лиц-резидентов и предпринимателей без образования юридических лиц-резидентов в иностранных кредитных учреждениях допускается зачисление доходов (включая выручку от розничной и оптовой продажи товаров (работ, услуг) по сделкам с нерезидентами, если сумма валютного договора по этим сделкам не превышает предел свободно обращаемой валюты и настоящим Законом не предусмотрено требование о регистрации, уведомлении, оформлении паспорта сделки.

5. Юридические лица-резиденты и предприниматели без образования юридического лица-резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисляемых в соответствии с настоящим Законом на их счета, открытые в иностранных кредитных учреждениях, если эти операции не связаны с передачей имущества и оказанием услуг на территории Туркменистана, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Проведение по счетам юридических лиц-резидентов и предпринимателей без образования юридического лица-резидентов, открытым в иностранных кредитных учреждениях, валютных операций движения капитала между резидентами и нерезидентами с суммой валютного договора, превышающей предел свободно обращаемой валюты, по которым настоящим Законом определено требование о регистрации, уведомлении, оформлении паспорта сделки, не допускается.

6. Денежные средства, зачисленные в соответствии с частями третьей и четвёртой  настоящей статьи на счета (вклады) резидентов, открытые в иностранных кредитных учреждениях, должны быть использованы для осуществления валютных операций, указанных в части третьей статьи 28 настоящего Закона, и (или) после возмещения расходов по сделкам с нерезидентами репатриированы в Туркменистан.

7. По остаткам денежных средств на счетах юридических лиц-резидентов и предпринимателей без образования юридического лица-резидентов, открытых в иностранных кредитных учреждениях, суммы превышения доходов над расходами подлежат репатриации в Туркменистан не позднее десяти банковских дней после завершения периодов проведения валютных операций, указанных в части третьей статьи 28 настоящего Закона.

 

РАЗДЕЛ III. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

 

Глава  5. Органы и агенты валютного контроля.  Права и обязанности органов и агентов  валютного контроля

 

Статья 30. Органы и агенты валютного контроля

 

1. Валютный контроль в Туркменистане осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, органами и агентами валютного контроля.

2. Органами валютного контроля в Туркменистане являются Центральный банк Туркменистана, а также уполномоченные Кабинетом Министров Туркменистана центральные органы исполнительной власти в пределах их компетенции, установленной законодательством Туркменистана.

3. Агентами валютного контроля в Туркменистане являются:

1) уполномоченные кредитные учреждения;

2) фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи, в том числе их участники;

3) держатели государственных реестров, а также государственные регистраторы;

4) органы таможенной службы Туркменистана;

5) налоговые органы Туркменистана;

6) иные органы, уполномоченные осуществлять валютный контроль в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана контролирует валютные операции, осуществляемые кредитными учреждениями, а также валютными биржами.

 

Статья 31. Акты органов валютного контроля

 

1. Органы валютного контроля вправе  издавать акты по вопросам валютного контроля в случаях, предусмотренных валютным законодательством Туркменистана.

2. Акты органов валютного контроля не должны содержать положения, касающиеся вопросов регулирования валютных операций.

 

Статья  32. Права органов и агентов валютного контроля

 

1. Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Туркменистана имеют право:

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного законодательства Туркменистана;

2) проводить проверки полноты и достоверности учёта и отчётности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивать и получать документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов).

2. Органы валютного контроля в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Туркменистана имеют право:

1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства Туркменистана;

2) применять установленные законодательством Туркменистана финансовые санкции и пени за нарушение валютного законодательства Туркменистана;

3) давать агентам валютного контроля обязательные для  исполнения ими поручения в целях надлежащего осуществления валютного контроля;

4) устанавливать порядок представления отчётности по валютным операциям и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Туркменистана.

3. Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции при осуществлении валютного контроля имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы или их копии, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов):

1) паспорт или иной  документ,  удостоверяющий личность;

2) свидетельство о регистрации физического лица в качестве предпринимателя без образования юридического лица;

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, устав, учредительный договор, протоколы общего собрания учредителей и иные документы юридического лица;

4)  документ о постановке на учёт в налоговом органе;

5) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами государства места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;

6) лицензии, а также регистрационные документы или копии уведомлений - в случаях, установленных настоящим Законом;

7) валютные договоры;

8) справки и выписки по счетам (вкладам), подтверждающие совершение валютных операций, выдаваемые кредитными учреждениями;

9) паспорт сделки, в том числе документы, подтверждающие исполнение обязательств по сделкам;

10) грузовые таможенные декларации, а также таможенные декларации, подтверждающие ввоз в Туркменистан или вывоз из Туркменистана валютных ценностей;

11) документы, удостоверяющие имущественные и неимущественные права;

12) иные документы, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов (вкладов).

4. Документ, представляемый государственным органом иностранного государства, должен быть легализован в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Туркменистана.

Документ на иностранном языке в необходимых случаях представляется вместе с официальным переводом на государственный язык Туркменистана.

5. Агенты валютного контроля не несут ответственность за достоверность документов, представляемых им резидентами и нерезидентами.

Агенты валютного контроля в необходимых случаях вправе затребовать оригиналы этих документов для сличения их с представленными копиями.

В отдельных случаях резидентами и нерезидентами по согласованию с агентами валютного контроля могут быть представлены выписки из документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

6. Агенты валютного контроля вправе отказать резидентам и нерезидентам в проведении валютной операции, осуществляемой с их участием, в случаях:

1) представления неполного перечня необходимых документов для проведения валютной операции;

2) несоответствия представленных документов требованиям валютного законодательства Туркменистана;

3) выявления недостоверной информации в представленных документах.

 

Статья 33. Обязанности органов и агентов валютного контроля

 

1. Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции обязаны осуществлять контроль за валютными операциями, проводимыми в Туркменистане резидентами и нерезидентами.

2. Органы и агенты валютного контроля обязаны рассматривать в сроки, установленные законодательством Туркменистана, заявления резидентов о регистрации и оформлении паспортов сделок, требуемых в соответствии с настоящим Законом.

3. Агенты валютного контроля обязаны:

1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства Туркменистана;

2) осуществлять контроль за соблюдением полноты и достоверности учёта и отчётности по валютным операциям;

3) сообщать о ставших им известными фактах нарушений законодательства Туркменистана, допущенных резидентами и нерезидентами, органам валютного контроля;

4) представлять в установленном порядке органам валютного контроля информацию о валютных операциях;

5) осуществлять контроль за выполнением резидентами требований репатриации национальной и иностранной валюты.

4. Органы и агенты валютного контроля обязаны не разглашать сведения, составляющие коммерческую, банковскую тайну и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной при осуществлении их полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 6. Права и обязанности резидентов и нерезидентов

 

Статья 34. Права резидентов и нерезидентов

 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Туркменистане валютные операции, имеют право:

1) быть ознакомленными с актами проверок, проведённых органами и агентами валютного контроля;

2) представлять письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, проведённой органами и (или) агентами валютного контроля;

3) обжаловать действия (бездействие) органов и агентов валютного контроля в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Туркменистана.

 

Статья 35. Обязанности резидентов и нерезидентов

 

Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Туркменистане валютные операции, обязаны:

1) представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, предусмотренные настоящим Законом;

 

2) вести в установленном порядке учёт и отчётность по проводимым ими валютным операциям;

3) обеспечивать сохранность документов и информации в течение не менее пяти лет со дня совершения соответствующей валютной операции;

4) выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных правонарушений в ходе проведения проверок.

 

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 36. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

1. Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

2. Нарушение резидентами положений настоящего Закона влечёт за собой наложение органами валютного контроля финансовых санкций и пени  на резидентов в виде:

1) единовременной финансовой санкции в размере ста процентов от суммы:

а) проведённой валютной операции в иностранной валюте между резидентами, при которой финансовая санкция применяется к резиденту-получателю иностранной валюты, за исключением валютных операций в иностранной валюте между резидентами, осуществляемых в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;

б) проведённой валютной операции в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами на территории  Туркменистана, за исключением валютных операций в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами на территории Туркменистана, предусмотренных статьёй 16 настоящего Закона;

2) начисляемых за каждый календарный день пени в размере ноль целых одной десятой процента от суммы:

а) национальной и иностранной валюты, причитающейся резиденту и не поступившей в срок, предусмотренный условием внешнеторговой сделки с нерезидентами, за экспорт товаров (работ, услуг);

б) национальной и иностранной валюты, предварительно переведённой резидентом в оплату импорта, не возвращённой в срок, предусмотренный условием внешнеторговой сделки с нерезидентом, в связи с неисполнением обязательства нерезидентом;

в) остатков денежных средств на открытых в иностранных банках счетах (вкладах) резидентов, которые после завершения периодов проведения валютных операций не репатриированы в Туркменистан в течение десяти банковских дней;

г) задолженности нерезидента, не погашенной в срок перед резидентом по валютным операциям движения капитала, с суммой валютного договора, превышающей предел свободно обращаемой валюты, в том числе задолженности нерезидента по торговому кредиту, в связи с внешнеторговой деятельностью, полученному от резидента без обеспечения, предусмотренного частью двенадцатой статьи 16 настоящего Закона, срок по которому превысил предельный срок, установленный валютным законодательством Туркменистана;  

д) задолженности нерезидента перед резидентом по валютным операциям движения капитала с суммой валютного договора, превышающего предел свободно обращаемой валюты, подлежащим регистрации, но фактически осуществлённым без соответствующей регистрации;

е) средств, поступивших на счета юридических лиц-резидентов (их филиалов, представительств) в иностранных кредитных учреждениях, подлежащих открытию после регистрации, но фактически открытых без соответствующей регистрации;

ж) задолженности нерезидента перед резидентом по валютным операциям движения капитала с суммой валютного договора, превышающего предел свободно обращаемой валюты, подлежащим проведению с уведомлением,  по которым с даты начала проведения валютной операции истекли десять банковских дней и уведомление фактически не было отправлено;

з) средств, поступивших на счета предпринимателей без образования юридического лица-резидентов в иностранных кредитных учреждениях, открываемых с уведомлением, по которым с даты начала проведения валютной операции истекли десять банковских дней и фактически уведомление не отправлено;

и) несвоевременно произведённых отчислений резидентом из валютной выручки в соответствии со статьёй 12 настоящего Закона, по которым истекли пять банковских дней со дня поступления выручки на его текущий валютный счёт;

к) несвоевременно проданной резидентом части валютной выручки, подлежащей обязательной продаже в соответствии со статьёй 13 настоящего Закона, по которой истекли пять банковских дней со дня поступления выручки на его текущий валютный счёт.

3. Обязанность резидента по уплате пени начинается со дня возникновения нарушения и продолжается до момента полного устранения резидентом выявленного нарушения или до достижения начисленных пени размера ста процентов от суммы выявленного нарушения.

4. Применение финансовых санкций и пени к резидентам, указанным в части второй настоящей статьи, не допускается, если:

1) обстоятельства, их вызвавшие, связаны с неправомерными действиями (бездействием) органов и агентов валютного контроля;

2) указанные обстоятельства явились следствием действия непреодолимой силы;

3) течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в суд или приостанавливается по фактическим обстоятельствам в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) существуют иные основания, установленные законодательством Туркменистана.

Применение и (или) неприменение финансовых санкций и пени в соответствии с настоящим Законом не освобождает резидентов от обязанности устранения выявленных нарушений.

5. Финансовые санкции и пени, применённые органами валютного контроля, взыскиваются агентами валютного контроля в бесспорном порядке в соответствии с законодательством Туркменистана.

Финансовые санкции и пени  могут быть наложены за нарушения валютного законодательства Туркменистана, совершённые в период, составляющий не более пяти лет, предшествующих году, в котором они были выявлены.

6. Суммы начисленных финансовых санкций и пени подлежат перечислению в Государственный бюджет Туркменистана в национальной валюте по официальному валютному курсу.

7. Настоящая статья вступает в силу с 1 января 2012 года.

 

Статья 37. Разрешение споров

 

Споры, возникающие по вопросам валютного регулирования и валютного контроля во внешнеэкономических отношениях, разрешаются в  судебном порядке.

 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 36 настоящего Закона,  вводимой в действие с 1 января  2012 года.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в трёхмесячный срок со дня его вступления в силу.

3. Признать утратившими силу Закон Туркменистана "О валютном регулировании" от 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 88), все последующие законы либо их соответствующие части, которыми вносились в него изменения и дополнения.

 

 

             Президент                                                   Гурбангулы

        Туркменистана                                          Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

1 октября 2011 года

№ 230-IV.