Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 3, 54-nji madda)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň işiniň hukuk esaslaryny, wezipelerini we ýerine ýetirýän işlerini, olary döretmegiň, işini togtatmagyň we bes etmegiň esaslaryny, diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlaryny we diplomatik personalynyň agzalaryny wezipä bellemegiň we işini bes etmegiň tertibini, şeýle hem olara we olaryň maşgala agzalaryna artykmaçlyklary hem-de immunitetleri bermegiň esaslaryny kesgitleýär.

 

1-nji madda

Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalary (mundan beýläk - diplomatik wekilhanalar) bolýan döwleti bilen resmi döwletara gatnaşyklary saklamak, Türkmenistanyň we onuň raýatlarynyň hukuklaryna we bähbitlerine wekilçilik etmek hem-de goramak üçin döredilýär.

 

2-nji madda

Diplomatik wekilhanalar Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň esasynda döredilýär. Bu barada deslapky ylalaşyk daşary ýurt döwletleri bilen Türkmenistanyň ikitaraplaýyn resminamalarynyň (şertnamalaryň, ylalaşyklaryň, teswirnamalaryň, ähtnamalaryň, beýannamalaryň, şeýle hem diplomatik notalary alyşmagyň we başgalaryň) esasynda bellenilýär.

Diplomatik wekilhana öz işini Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy esasynda togtadýar ýa-da bes edýär. Şunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi diplomatik ýollar arkaly bolunýan döwlete diplomatik wekilhananyň işiniň togtadylýandygy ýa-da bes edilýändigi barada degişli habary iberýär.

 

3-nji madda

Diplomatik wekilhanalar öz işinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan, Türkmenistanyň kanunlaryndan we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan we halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryndan gollanýarlar.

 

4-nji madda

Diplomatik wekilhanalar Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň ulgamyna girýärler.

Diplomatik wekilhanalar öz işinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine hasabat berýärler.

 

5-nji madda

Diplomatik wekilhanalar ilçihanalara we missiýalara bölünýär.

Türkmenistanyň ilçihanalaryna Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçileri baştutanlyk edýärler.

Türkmenistanyň missiýalaryna Türkmenistanyň wekilleri, Türkmenistanyň işleri ynanylanlar, halkara guramalarynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilleri baştutanlyk edýärler.

Türkmenistanyň ilçihanalary we missiýalary daşary ýurt döwletleri bilen gatnaşyklary saklamak maksady bilen açylýar.

Türkmenistanyň missiýalary Hemişelik wekilhanalar, hemişelik ýa-da wagtlaýyn missiýalar görnüşinde halkara guramalarynyň ýanynda hem açylyp bilner.

 

6-njy madda

Diplomatik wekilhanalaryň personalynyň sany Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň teklibi boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Zerur halatynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň personalynyň sany hakyndaky mesele bolýan döwleti bilen deslapdan ylalaşylýar.

 

7-nji madda

Diplomatik wekilhanalar aşakdaky işleri amala aşyrýarlar:

1) bolýan döwletinde Türkmenistana wekilçilik edýärler;

2) bolýan döwleti we halkara guramalary bilen Türkmenistanyň syýasy, durmuş-ykdysady, medeni-ynsanperwer we özara gyzyklanma bildirýän beýleki çygyrlarda gatnaşyklarynyň we arabaglanyşyklarynyň ösdürilmegine ýardam edýärler;

3) bolýan döwletinde halkara hukugy we bu döwlet bilen ikitaraplaýyn halkara şertnamalary, şeýle hem döwletleriň ikisiniň gatnaşyjylary bolup durýan köptaraplaýyn şertnamalary bilen bellenen çäklerde Türkmenistanyň, onuň raýatlarynyň we ýuridik şahslarynyň hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny üpjün edýärler;

4) bolýan döwletinde Türkmenistanyň daşary we içeri syýasaty, onuň durmuş-ykdysady, medeni we ruhy durmuşy baradaky resmi maglumatlary ýaýradýarlar;

5) bolýan döwletiniň hökümeti we beýleki guramalary hem-de edaralary bilen gepleşikleri alyp barýarlar;

6) ýokary, hökümet we parlament derejelerinde döwletara gatnaşyklaryny, şeýle hem resmi wekiliýetleriň saparlaryny taýýarlamaga we amala aşyrmaga gatnaşýarlar, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň tabşyrmagy boýunça bolýan döwletine Türkmenistanyň wekiliýetlerini ugratmagyň meselelerini ylalaşýarlar;

7) bolýan döwleti we halkara guramalary bilen Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň taslamalaryny taýýarlamaga, şeýle hem halkara şertnamalaryny baglaşmak, tassyklamak, ýerine ýetirmek, hereketini togtatmak we ýatyrmak baradaky teklipleri taýýarlamaga gatnaşýarlar;

8) bolýan döwletiniň daşary syýasat edarasy bilen, şeýle hem bu döwletde ýerleşýän diplomatik, gaýry wekilhanalary we konsullyk edaralary bilen hemişelik aragatnaşyk saklaýarlar;

9) bolýan döwletindäki wakalar hakynda maglumatlary ähli kanuny usullar bilen alýarlar we olar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistanyň Hökümetine habar berýärler;

10) bolýan döwleti bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça tekliplerini bellenilen tertipde girizýärler;

11) bolýan döwletinde ýaşaýan watandaşlar bilen aragatnaşyklary hem-de arabaglanyşyklary ýola goýmaga  we ösdürmäge ýardam edýärler;

12) Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň tabşyrmagy boýunça halkara-hukuk kadalary bilen düzgünleşdirilen we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen konsullyk işlerini hem ýerine ýetirýärler;

13) Türkmenistanyň kanunçylygy hem-de halkara hukugynyň kadalary bilen olaryň ygtyýaryna degişli edilen beýleki işleri amala aşyrýarlar.

 

8-nji madda

Diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary (adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçiler, wekiller, işleri ynanylanlar we halkara guramalarynyň ýanyndaky hemişelik wekiller) olaryň bellenilýän daşary ýurt döwletiniň razylygy (agreman) bellenilen tertipde alnandan soň Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär.

Diplomatik wekilhanalaryň baştutanlaryny wezipä bellemek Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň teklibi boýunça amala aşyrylýar.

Öz bellenilen döwletine gidýän Türkmenistanyň ilçilerine we wekillerine Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen we Türkmenistanyň Daşary işler ministri tarapyndan kontrassiglenen ynanç  haty berilýär.

Halkara guramalarynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekillerine Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara guramasynyň baştutanynyň adyna ýazylan haty berilýär.

Türkmenistanyň işleri ynanylanlara Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň kabul edýän döwletiň Daşary işler ministriniň adyna ýazylan degişli haty berilýär.

Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň baştutany kabul edýän döwlete baranynda bu döwletde (halkara guramasynda) bellenen  amallara laýyklykda ynanç hatyny (haty) gowşurýar.

 

9-njy madda

Diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary we diplomatik personalynyň agzalary diňe Türkmenistanyň raýatlary bolup bilerler.

Diplomatik wekilhananyň dolandyryş-tehniki we hyzmat ediji personalynyň agzalary bolýan döwletiniň raýatlary ýa-da bolýan döwletiniň çäginde ýaşaýan beýleki döwletleriň raýatlary bolup bilerler. Olary işe kabul etmek we işden boşatmak bolýan döwletiniň Daşary işler ministrligini habarly etmek bilen amala aşyrylýar.

 

10-njy madda

Türkmenistanyň ilçileri we wekilleri bolýan döwletindäki hereket edýän tejribä baglylykda şol döwletde öz wezipelerini ýerine ýetirmäge girişýärler, hususan-da:

1) ynanç hatyny ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň hatyny gowşuran pursadyndan başlap;

2) özleriniň bellenilen döwletiniň Daşary işler ministrligine baranlygy hakyndaky habary beren we ynanç hatynyň tassyklanan nusgasyny gowşuran pursadyndan başlap.

Türkmenistanyň işleri ynanylanlar özleriniň bellenilen döwletiniň Daşary işler ministrine degişli haty gowşuran pursadyndan başlap öz  wezipelerini ýerine ýetirmäge girişýärler.

 

11-nji madda

Diplomatik wekilhananyň baştutanynyň we beýleki agzalarynyň bellenilen döwletindäki işi şu halatlarda bes edilýär:

1) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen  tertipde işden boşanda;

2) aradan çykanda;

3) bolýan döwletinde ol persona non grata diýlip yglan edilende.

 

12-nji madda

Diplomatik wekilhanalaryň  baştutanlary:

1) Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Hökümetiniň adyndan çykyş edýärler we hereket edýärler;

2) diplomatik wekilhanalaryň işini guraýarlar we ugrukdyrýarlar;

3) bolýan ýurdunyň döwlet häkimiýet edaralarynda Türkmenistanyň bähbitlerine degişli meseleleriň garalmagyna we çözülmegine gatnaşýarlar;

4) diplomatik wekilhanalaryň üstüne ýüklenilen wezipeleriň we işleriň ýerine ýetirilmegi üçin şahsy jogapkärçilik çekýärler, diplomatik, administratiw-tehniki we hyzmat ediji personalyň agzalarynyň jogapkärçilik derejesini belleýärler;

5) bolýan döwletinde öz işini alyp barýan Türkmenistanyň ähli wekilhanalaryna umumy syýasy ýolbaşçylygy amala aşyrýarlar.

 

13-nji madda

Eger bolýan döwletiniň islendigi tarapyndan garşylyk bildirilmese, diplomatik wekilhananyň baştutany şol bir wagtyň özünde daşary ýurt döwletleriniň birinde ýa-da birnäçesinde şol wezipä bellenilip bilner.

Diplomatik wekilhananyň baştutany, şonuň ýaly-da diplomatik wekilhananyň agzalary şu Kanunyň 8-nji maddasynda göz öňünde tutulan tertipde islendik halkara guramasynda Türkmenistanyň wekilleri edilip bellenilip bilner.

 

14-nji madda

Diplomatik wekilhanalaryň baştutanynyň we diplomatik personalynyň agzalarynyň şulara hukugy ýokdur:

1) mugallymçylyk, ylmy we döredijilik işinden başga, beýleki hak tölenilýän iş bilen meşgullanmaga;

2) özüniň ýa-da ynanylan adamlarynyň üsti bilen telekeçilik işi bilen meşgullanmaga;

3) Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bolmasa, daşary ýurt döwletleriniň, halkara we daşary ýurt guramalarynyň sylaglaryny, hormatly we ýörite atlaryny almaga.

 

15-nji madda

Eger bolýan döwleti bilen Türkmenistanyň ikitaraplaýyn ylalaşyklarynda başgaça bellenilmedik bolsa, diplomatik wekilhanalaryň baştutanlary we agzalary, şonuň ýaly-da olaryň maşgala agzalary, dolandyryş-tehniki we hyzmat ediji personalyň agzalary we olaryň maşgala agzalary diplomatik gatnaşyklar hakyndaky 1961-nji ýylyň Wena Konwensiýasynda hem-de bolýan döwletiniň kanunçylygynda göz öňünde tutulan artykmaçlyklardan we immunitetlerden peýdalanýarlar.

 

16-njy madda

Diplomatik wekilhanalar ýuridik şahsdyrlar we olaryň Türkmenistanyň Döwlet tugrasy şekillendirilen hem-de Türkmenistanyň döwlet dilinde we iňlis dilinde öz atlary ýazylan möhri bardyr.

 

17-nji madda

Diplomatik wekilhananyň edara binasynda we Türkmenistanyň diplomatik wekilhanasynyň baştutanynyň rezidensiýasynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy galdyrylýar, şonuň ýaly-da Türkmenistanyň Döwlet tugrasy şekillendirilen we Türkmenistanyň döwlet dilinde hem-de bolýan ýurdunyň dilinde ýazylan ýazgy goýulýar.

Türkmenistanyň döwlet nyşanlary bolýan döwletiniň protokol tejribesini göz öňünde tutmak bilen ulanylýar.

 

18-nji madda

Diplomatik wekilhanalaryň emlägi Türkmenistanyň eýeçiligidir.

19-njy madda

Şu Kanun onuň resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

1996-njy ýylyň 18-nji iýunynda kabul edilen "Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň statusy hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 1-2, 5-nji madda) güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.  

 

 

    Türkmenistanyň                                                Gurbanguly

        Prezidenti                                                   Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 4-nji awgusty.

№ 210-IV.

 


 

З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

О статусе дипломатических представительств Туркменистана в иностранных государствах

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.54)

 

Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности, задачи и функции дипломатических представительств Туркменистана в иностранных государствах, основания создания, приостановления и прекращения их деятельности, порядок назначения и прекращения деятельности глав и членов дипломатического персонала дипломатических представительств, а также основания предоставления привилегий и иммунитетов им и членам их семей.

 

Статья 1

Дипломатические представительства Туркменистана в иностранных государствах (далее – дипломатические представительства) создаются для поддержания официальных межгосударственных отношений с государством пребывания, представления и защиты прав и интересов Туркменистана и его граждан.

 

Статья 2

Дипломатические представительства создаются на основании актов Президента Туркменистана. Предварительная договоренность об этом устанавливается на основе двусторонних документов Туркменистана с иностранными государствами (договоров, соглашений, протоколов, меморандумов, коммюнике, а также обмена дипломатическими нотами и других).

Дипломатическое представительство приостанавливает или прекращает свою деятельность на основании акта Президента Туркменистана. При этом Министерство иностранных дел Туркменистана направляет по дипломатическим каналам соответствующее уведомление государству пребывания, в котором сообщается о приостановлении или прекращении деятельности дипломатического представительства.

 

Статья 3

Дипломатические представительства в своей деятельности руководствуются Конституцией Туркменистана, законами и иными  нормативными правовыми актами Туркменистана, а также международными договорами Туркменистана и общепризнанными нормами международного права.

 

Статья 4

Дипломатические представительства входят в систему дипломатической службы Туркменистана, возглавляемую Министерством иностранных дел Туркменистана.

Дипломатические представительства в своей деятельности подотчётны Министерству иностранных дел Туркменистана.

 

Статья 5

Дипломатические представительства подразделяются на посольства и миссии.

Посольства Туркменистана возглавляют Чрезвычайные и Полномочные Послы Туркменистана.

Миссии Туркменистана возглавляют посланники Туркменистана, поверенные в делах Туркменистана, постоянные представители Туркменистана при международных организациях.

Посольства и миссии Туркменистана открываются в целях поддержания отношений с иностранными государствами.

Миссии Туркменистана могут также открываться при международных организациях в форме Постоянных представительств, постоянных либо временных миссий.

 

Статья 6

Численность персонала дипломатических представительств устанавливается Президентом Туркменистана по представлению Министерства иностранных дел Туркменистана.

В случае необходимости вопрос о численности персонала дипломатического представительства Туркменистана предварительно согласовывается с государством пребывания.

 

Статья 7

Дипломатические представительства осуществляют нижеследующие функции:

1) представляют Туркменистан в государстве пребывания;

2) содействуют развитию отношений и контактов Туркменистана с государством пребывания и международными организациями в политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес;

3) обеспечивают защиту в государстве пребывания  прав и интересов Туркменистана, его граждан и юридических лиц в пределах, установленных международным правом и двусторонними международными договорами с этим    государством, а также многосторонними договорами, участниками которых являются оба государства;

4) распространяют в государстве пребывания официальную информацию о внешней и внутренней политике Туркменистана, её социально-экономической, культурной и духовной жизни;

5) ведут переговоры с правительством и другими органами и учреждениями государства пребывания;

6) участвуют в подготовке и осуществлении межгосударственных контактов на высшем,  правительственном и парламентском уровнях, а также визитов официальных делегаций, согласовывают по поручению Министерства иностранных дел Туркменистана вопросы направления делегаций Туркменистана в государство пребывания;

7) участвуют в подготовке проектов международных договоров Туркменистана с государством пребывания и международными организациями, а также подготовке предложений о заключении, ратификации, исполнении, приостановлении действия и денонсации международных договоров;

8) поддерживают постоянную связь с внешнеполитическим ведомством государства пребывания, а также с дипломатическими,  иными представительствами и консульскими учреждениями, аккредитованными в этом государстве;

9) получают всеми законными способами информацию о событиях в государстве пребывания и сообщают о них Правительству Туркменистана через Министерство иностранных дел Туркменистана;

10) вносят в установленном порядке предложения по развитию отношений Туркменистана с государством пребывания;

11) содействуют установлению и развитию связей и контактов с соотечественниками, проживающими в государстве пребывания;

12) по поручению Министра иностранных дел Туркменистана выполняют также консульские функции, регламентированные международно-правовыми нормами и установленные законодательством Туркменистана;

13) осуществляют иные функции, отнесённые к их компетенции законодательством Туркменистана и нормами международного права.

 

Статья 8

Главы дипломатических представительств (чрезвычайные и полномочные послы, посланники, поверенные в делах и постоянные представители при международных организациях) назначаются на должность Президентом Туркменистана после получения в установленном порядке согласия (агремана) иностранного государства, в которое они назначаются.

Назначение лиц на должности глав дипломатических представительств осуществляется по представлению Министра  иностранных дел Туркменистана.

Послам и посланникам Туркменистана, отбывающим в государство, в которое они назначены, выдаётся верительная грамота, подписанная Президентом Туркменистана и контрассигнованная Министром иностранных дел Туркменистана.

Постоянным представителям Туркменистана при международных организациях выдаётся письмо Президента Туркменистана, адресованное главе международной организации.

Поверенным в делах Туркменистана выдаётся соответствующее письмо Министра иностранных дел Туркменистана, адресованное Министру иностранных дел принимающего государства.

По прибытии в принимающее государство глава дипломатического представительства Туркменистана вручает верительную грамоту (письмо) в соответствии с пpоцедурами, установленными в этом государстве (международной организации).

 

Статья 9

Главами и членами дипломатического персонала дипломатических представительств могут быть исключительно граждане Туркменистана.

Членами  административно-технического  и обслуживающего   персонала дипломатического представительства могут быть граждане государства пребывания или граждане других государств, проживающие на территории государства пребывания. Принятие их на работу и увольнение осуществляются с уведомлением Министерства иностранных дел государства пребывания.

 

Статья 10

Послы и посланники Туркменистана приступают к    выполнению своих функций в государстве пребывания, в зависимости от практики, существующей в этом государстве, а именно:

1) с момента вручения верительной грамоты или письма Президента Туркменистана;

2) с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенной копии верительной грамоты Министерству иностранных дел государства, в которое они назначены.

Поверенные в делах Туркменистана приступают к выполнению своих функций с момента вручения соответствующего письма Министру иностранных дел государства, в которое они назначены.

 

Статья 11

Деятельность главы и других членов дипломатического представительства в государстве, в которое они назначены, прекращается в случаях:

1) увольнения в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

2) смерти;

3) объявления его persona non grata в государстве пребывания.

 

Статья 12

Главы дипломатических представительств:

1) выступают и действуют от имени Президента Туркменистана и Правительства Туркменистана;

2) организуют и направляют деятельность дипломатических представительств;

3) участвуют в рассмотрении и решении вопросов, касающихся интересов Туркменистана, в органах государственной власти страны пребывания;

4) несут персональную ответственность за  выполнение задач и функций, возложенных на дипломатические представительства,  устанавливают степень  ответственности членов дипломатического, административно-технического и обслуживающего персонала;

5) осуществляют общее политическое руководство всеми  представительствами Туркменистана,  осуществляющими свою деятельность в государстве пребывания.

 

Статья 13

Глава дипломатического представительства одновременно может быть аккредитован в одном или нескольких иностранных государствах, если не заявлено возражений со стороны любого из государств пребывания.

Глава дипломатического представительства, а также члены дипломатического представительства могут быть назначены представителями Туркменистана в любой международной организации в порядке, предусмотренном статьёй 8 настоящего Закона.

 

Статья 14

Глава и члены дипломатического персонала дипломатических представительств не имеют права:

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

3) принимать без разрешения Президента Туркменистана награды, почётные и специальные звания иностранных государств, международных и иностранных организаций.

 

Статья 15

Главы и члены дипломатических представительств, а также члены их семей, члены административно-технического и обслуживающего персонала и члены их семей пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными Венской Конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и законодательством страны пребывания, если иное не установлено двусторонними соглашениями Туркменистана с государством пребывания.

 

Статья 16

Дипломатические представительства являются юридическими лицами и имеют печати с изображением Государственного герба Туркменистана и своими наименованиями на государственном языке Туркменистана и английском языке.

 

Статья 17

На здании дипломатического представительства и резиденции главы дипломатического представительства Туркменистана поднимается Государственный флаг Туркменистана, а также устанавливается вывеска с изображением Государственного герба Туркменистана и соответствующими наименованиями на государственном языке Туркменистана и языке страны пребывания.

Государственная символика Туркменистана используется с учётом протокольной практики государства пребывания.

 

Статья 18

Имущество дипломатических представительств является собственностью Туркменистана.

 

Статья 19

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Признать утратившим силу Закон Туркменистана «О статусе дипломатических представительств Туркменистана за рубежом», принятый 18 июня 1996 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 1-2, ст. 5).

 

 

           Президент                                                Гурбангулы

        Туркменистана                                     Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

4 августа 2011 года

№ 210-IV.