Karz birleşmeleri hakynda  

 

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Karz birleşmeleri hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 3, 52-nji madda)

 

Şu Kanun karz birleşmelerini döretmegiň we olaryň işlemeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanda maliýe hyzmatlarynyň bazaryny we telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilendir.

 

1-nji bap. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) karz birleşmesi – her bir gatnaşyjysynyň onuň işine şahsy gatnaşmagyna esaslanýan we olaryň pul serişdeleriniň özara karzlaşdyrmak we öz gatnaşyjylaryna beýleki maliýe hyzmatlaryny etmek maksady bilen goşulmagy arkaly döredilýän bank däl karz edarasy;

2) paý gatanjy – karz birleşmesiniň esaslyk maýasyna onuň gatnaşyjysy tarapyndan girizilen pul serişdeleriniň möçberi.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň karz birleşmeleri hakynda kanunçylygy

 

Türkmenistanyň karz birleşmeleri hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

 

3-nji madda. Karz birleşmesiniň işiniň esasy ýörelgeleri

 

Karz birleşmesiniň işi şu ýörelgelere esaslanýar:

1) bähbitleriň umumylygy, deňhukukly meýletin agzalyk we özara ynanyşmak;

2) aýanlyk;

3) gatnaşyjylaryň karz birleşmesini dolandyrmaga şahsy gatnaşmagy;

4) hojalyk özbaşdaklygy.

 

4-nji madda. Karz birleşmesiniň döwlet edaralary bilen gatnaşyklary

 

1. Karz birleşmesi döwletiň borçnamalary boýunça jogap bermeýär we döwlet karz birleşmesiniň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär.

2. Karz birleşmesi özüniň gündelik işi bilen baglanyşykly çözgütlerini kabul eden mahalynda döwlet häkimiýet we dolandyryş edaralaryna, ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralaryna garaşly däldir.

 

2-nji bap. KARZ BIRLEŞMESINIŇ DÖREDILMEGI, ÜÝTGEDILIP GURALMAGY, IŞINI BES ETMEGI WE ÝATYRYLMAGY

 

5-nji madda. Karz birleşmesiniň döredilmegi we  döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

1. Karz birleşmesiniň döredilmegi we döwlet tarapyndan bellige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň raýatlary karz birleşmesiniň esaslandyryjylary (gatnaşyjylary) (mundan beýläk-gatnaşyjy) bolup bilerler.

Karz birleşmesi Türkmenistanyň azyndan 11 raýatynyň başlangyjy boýunça döredilýär we olaryň onuň işine şahsy gatnaşmagyna esaslanýar.

3. Karz birleşmesiniň döwlet dilindäki doly firma ady bolmalydyr we gysgaldylan firma adyny edinmäge haky bardyr. Şeýle hem karz birleşmesi daşary ýurt dilleriniň birindäki doly we (ýa-da) gysgaldylan firma adyny edinmäge haklydyr.

4. Karz birleşmesiniň firma adynda "milli", "döwlet", "Türkmenistan" sözlerini ulanmaga hukugy ýokdur.

 

6-njy madda. Karz birleşmeleriniň birleşikleri (assosiasiýalary)

 

1. Karz birleşmeleri öz gatnaşyjylarynyň bähbitlerini goramak we olara wekilçilik etmek, olaryň işini utgaşdyrmak we başga bilelikdäki wezipeleri çözmek üçin peýda almak maksadyny yzarlamaýan birleşikleri (assosiasiýalary) döredip bilerler.

Karz birleşmeleriniň birleşiklerini (assosiasiýalaryny) döretmek we olary bellige almak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Karz birleşmeleriniň birleşikleriniň (assosiasiýalarynyň) karz birleşmesiniň wezipelerini amala aşyrmaga haky ýokdur.

 

7-nji madda. Karz birleşmesiniň üýtgedilip guralmagy, işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy

 

Karz birleşmesiniň üýtgedilip guralmagy, işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

3-nji bap. KARZ BIRLEŞMESINDE AGZALYK

 

8-nji madda. Karz birleşmesiniň gatnaşyjylary

 

1. Gatnaşyjylaryň karz birleşmesine kabul edilmeginiň tertibi karz birleşmesiniň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenilýär.

Bir karz birleşmesiniň gatnaşyjysy beýleki karz birleşmesiniň gatnaşyjysy  bolup bilmez.

2. Karz birleşmesi öz gatnaşyjylarynyň  sanawyny ýöredýär.

 

9-njy madda. Karz birleşmesinden çykmak

 

1. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysynyň  karz birleşmesiniň öňünde borçnamalary bolmadyk halatynda ondan çykmaga hukugy bardyr.

Şonda ol öz paý gatanjyny alyp ýa-da razylyk boýunça ony karz birleşmesiniň başga gatnaşyjysyna onuň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde berip biler.

2. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysy çykmagynyň çak edilýän senesine 30 gün galanda karz birleşmesiniň Müdiriýetine karz birleşmesinden çykmak maksadynyň bardygy hakynda ýazmaça görnüşde habar bermelidir.

 

10-njy madda. Karz birleşmesinden çykarylmak

 

1. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysy şu Kanunda bellenilen borçnamalary ýerine ýetirmedik halatynda karz birleşmesiniň Müdiriýetiniň çözgüdi bilen karz birleşmesinden çykarylyp bilner.

2. Karz birleşmesinden çykarmak hakyndaky çözgüde gatnaşyjy  tarapyndan kazyýete şikaýat edilip bilner.

3. Gatnaşyjynyň  karz birleşmesinden çykarylmagy ony karz birleşmesiniň öňündäki borçnamalaryny ýerine ýetirmekden boşatmaýar.

4. Gatnaşyjy karz birleşmesinden çykarylan halatynda oňa öz paý gatanjy  karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde, şu maddanyň üçünji böleginiň düzgünini hasaba almak bilen tölenilýär.

 

4-nji bap. KARZ BIRLEŞMESINIŇ HYZMATLARYNYŇ GÖRNÜŞLERI WE OLARDAN PEÝDALANYJYLAR

 

11-nji madda. Karz birleşmesi tarapyndan edilýän hyzmatlaryň görnüşleri

 

Karz birleşmesi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy esasynda öz gatnaşyjylaryna möhletlilik, gaýtarylmak we töleglilik şertlerinde karzlary berip we Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bank däl karz edaralary üçin bellenilen sanawa görä başga maliýe hyzmatlaryny edip biler.

 

12-nji madda. Karz birleşmesiniň hyzmatlaryndan peýdalanyjylar

 

1. Diňe karz birleşmesiniň gatnaşyjylary onuň hyzmatlaryndan peýdalanyjylar bolup bilýärler.

2. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, karz birleşmesiniň öz gatnaşyjylary bilen özara gatnaşyklary hyzmatlary etmek hakyndaky şertnama esasynda amala aşyrylýar.

 

13-nji madda. Borçnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegi

 

Karz birleşmesi karzlary borçnamanyň Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan görnüşlerinde ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegi, şonuň ýaly-da üpjün edilmezligi (ynanyşykly karz) şertlerinde berip biler.

 

5-nji bap. KARZ BIRLEŞMESINIŇ MAÝASY

 

14-nji madda. Karz birleşmesiniň esaslyk maýasy

 

1. Karz birleşmesiniň esaslyk maýasy onuň gatnaşyjylarynyň pul görnüşindäki paý gatançlarynyň möçberinden emele gelýär.

Gatnaşyjynyň karz birleşmesine girendäki onuň esaslyk maýasyna paý gatanjynyň möçberi, ony girizmegiň tertibi we möhleti, karz birleşmesiniň Tertipnamasy bilen Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilýär.

2. Döredilýän karz birleşmeleri üçin esaslyk maýanyň iň az möçberi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

3. Eger esaslandyryş şertnamasynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, her bir gatnaşyjynyň paý gatanjynyň karz birleşmesiniň esaslyk maýasynyň umumy möçberine bolan gatnaşygy gatnaşyjynyň karz birleşmesiniň esaslyk maýasyndaky paýy bolup durýar.

4. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysyna, onuň karz birleşmesiniň esaslyk maýasyndaky paý gatanjynyň möçberine proporsionallykda hasaplanyp çykarylýan diwidendler karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde tölenilýär.

Karz birleşmesiniň diwidendleri tölemek üçin gönükdirilýän girdejisiniň möçberi, karz birleşmesiniň gatnaşyjylarynyň umumy ýygnagy tarapyndan maliýe ýylynyň jemleri boýunça kesgitlenilýär.

 

15-nji madda. Karz birleşmesiniň esaslyk maýasynyň köpeldilmegi ýa-da azaldylmagy

 

Karz birleşmesiniň esaslyk maýasynyň köpeldilmegi ýa-da azaldylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

6-njy bap. KARZ BIRLEŞMESINIŇ WE ONUŇ GATNAŞYJYLARYNYŇ HUKUKLARY, BORÇLARY WE JOGAPKÄRÇILIGI

 

16-njy madda. Karz birleşmesiniň hukuklary we borçlary

 

1. Karz birleşmesiniň şulara hukugy bardyr:

1) karz birleşmesiniň gatnaşyjylarynyň pul serişdelerini esaslyk maýasyna paý gatanjy hökmünde çekmäge;

2) öz gatnaşyjylaryna karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde karzlary bermäge;

3) erkin pul serişdelerini karz edaralarynda goýumlar (depozitler) görnüşinde ýerleşdirmäge;

4) gatnaşyjylardan  karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde we möhletlerde esaslyk maýa paý gatanjyny girizmegini talap etmäge;

5) gatnaşyjylardan karzyň berilmegi we şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan resminamalary sorap almaga;

6) eger bu şertnamada göz öňünde tutulan bolsa, berlen karzyň möçberini we olar boýunça hasaplanyp ýazylan göterimleri möhletinden öň tutup almaga.

2. Karz birleşmesi şulara borçludyr:

1) gatnaşyja karz bermegiň we başga maliýe hyzmatlaryny etmegiň tertibi we şertleri hakynda, onuň hukuklary we borçlary hakynda ygtybarly we doly maglumatlary habar bermäge;

2) şertnamada bellenilen tertipde, möhletlerde we şertlerde karz bermäge we başga maliýe hyzmatlaryny etmäge;

3) berlen karzlar we başga maliýe hyzmatlary boýunça bergileriň tutulyp alynmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ähli çäreleri görmäge.

3. Karz birleşmesiniň Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz Tertipnamasyna laýyklykda başga hukuklary bolup biler we ol gaýry borçlary çekip biler.

 

17-nji madda. Karz birleşmesiniň gatnaşyjylarynyň hukuklary we borçlary

 

1. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysynyň  şulara hukugy bardyr:

1) karz birleşmesiniň hyzmatlaryndan peýdalanmaga;

2) karz birleşmesiniň işiniň meseleleri boýunça çözgütleri kabul etmäge gatnaşmaga;

3) karz birleşmesiniň Tertipnamasyna laýyklykda onuň dolandyryş we gözegçilik edaralarynyň düzümine saýlanmaga;

4) karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde diwidendleri almaga;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde öz paý gatanjyny aýrybaşgalamaga;

6) karz birleşmesiniň wezipeli adamlaryndan karz birleşmesiniň işi hakynda zerur maglumatlary almaga;

7) karz birleşmesiniň agzalygyndan çykmaga we karz birleşmesiniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde paý gatanjynyň we diwidendleriň pul möçberini almaga;

8) karz birleşmesiniň dolandyryş edaralarynyň çözgütlerine kazyýete şikaýat etmäge.

2. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysy  şulara borçludyr:

1) karz birleşmesiniň esaslyk maýasyna onuň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde we möhletlerde paý gatanjyny girizmäge;

2) karz birleşmesiniň Tertipnamasynda we beýleki içki namalarynda göz öňünde tutulan talaplary we düzgünleri berjaý etmäge;

3) karz birleşmesine karz almak üçin we şertnama boýunça borçlaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin zerur bolan resminamalary bermäge;

4) alnan karzy şertnamada bellenilen tertipde we möhletlerde yzyna gaýtarmaga;

5) karz birleşmesiniň dolandyryş we gözegçilik edaralarynyň öz ygtyýarlylygyna laýyklykda kabul eden çözgütlerini ýerine ýetirmäge.

3. Karz birleşmesiniň gatnaşyjysynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna we karz birleşmesiniň Tertipnamasyna laýyklykda başga hukuklary bolup biler we ol gaýry borçlary çekip biler.

 

18-nji madda. Karz birleşmesiniň we onuň gatnaşyjylarynyň jogapkärçiligi

 

1. Karz birleşmesi öz borçnamalary boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jerime salnyp bilinjek ähli özüne degişli emlägi bilen jogapkärçilik çekýär.

2. Karz birleşmesiniň gatnaşyjylary karz birleşmesiniň borçnamalary boýunça karz birleşmesiniň esaslyk maýasyndaky öz paý gatançlarynyň çäklerinde raýdaşlykda jogapkärçilik çekýärler.

 

7-nji bap. KARZ BIRLEŞMESINI DOLANDYRMAK.

KARZ BIRLEŞMELERINIŇ IŞINI DÜZGÜNLEŞDIRMEK WE  IŞINE GÖZEGÇILIK BARLAGYNY GEÇIRMEK

 

19-njy madda. Karz birleşmesiniň dolandyryş edaralary

 

1. Karz birleşmesini dolandyrmak şu edaralar tarapyndan amala aşyrylýar:

1) gatnaşyjylarynyň umumy ýygnagy;

2) ýeke-täk (karz birleşmesiniň Başlygy) we (ýa-da) kollegial (karz birleşmesiniň Müdiriýeti) ýerine ýetiriji edaralar.

2. Gatnaşyjylaryň umumy ýygnagy karz birleşmesiniň iň ýokary dolandyryş edarasy bolup durýar.

3. Karz birleşmesiniň dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlylygy, emele geliş tertibi we işiniň guralyşy, şeýle hem olaryň ygtyýarlylyk möhletleri karz birleşmesiniň Tertipnamasy bilen Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.

 

20-nji madda. Karz birleşmeleriniň işiniň esasy düzgünleri

 

Karz birleşmesi öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasyna hem-de öz Tertipnamasyna laýyklykda özbaşdaklykda guraýar we amala aşyrýar.

 

21-nji madda. Karz birleşmesiniň bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

1. Karz birleşmesiniň bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy bolmazdan bank işini amala aşyrmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

22-nji madda. Karz birleşmesiniň işiniň bank tarapyndan düzgünleşdirilmegi we bank gözegçilik barlagy

 

1. Karz birleşmesiniň işiniň bank tarapyndan düzgünleşdirilmegi we bank gözegçilik barlagy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky karz birleşmesiniň dolandyryş edarasyna bank gözegçilik barlagy tertibinde geçirilen barlaglaryň netijeleri hakynda habar berýär.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň karz birleşmesiniň işinde düzgün bozmalary ýüze çykaran halatlarynda oňa Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jerimeleri ulanmaga haky bardyr.

 

23-nji madda. Karz birleşmesine salgyt salynmagy

 

Karz birleşmesine salgyt salmak Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

8-nji bap. KARZ BIRLEŞMELERINDE HASABA ALYŞ WE HASABATLYLYK

 

24-nji madda. Karz birleşmelerinde buhgalterçilik hasaba alnyşy we hasabatlylyk

 

1. Karz birleşmesiniň maliýe ýyly diýip 1-nji ýanwardan 31-nji dekabry öz içine alýan döwür (senenama ýyly) bellenilýär.

2. Karz birleşmeleri buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmegi, maliýe we statistik hasabatlylygynyň düzülmegini we berilmegini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda üpjün edýärler.

 

25-nji madda. Karz birleşmeleri tarapyndan resminamalaryň hasaba alnyşy we saklanylyşy

 

Karz birleşmeleri resminamalaryň pugta hasaba alynmagyny we saklanylmagyny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda üpjün etmäge borçludyr.

 

9-njy bap. AUDIT WE KARZ BIRLEŞMESINIŇ IŞINIŇ BARLAGY

 

26-njy madda. Audit

 

1. Karz birleşmesi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen talaplara laýyklykda töwekgelçiliklere içki gözegçiligi guramaga borçludyr.

2. Karz birleşmesiniň ýyllyk maliýe hasabatlylygynyň daşarky auditor barlagy karz birleşmesi tarapyndan kesgitlenilýän garaşsyz auditor guramasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Karz birleşmesiniň şol bir auditor guramasyny yzygider bäş ýyldan köp möhlete auditor bellemäge haky ýokdur.

 

27-nji madda. Karz birleşmesiniň işiniň barlagy

 

1. Degişli döwlet gözegçiligini we gözegçilik barlagyny üpjün etmäge ygtyýarly edilen döwlet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ygtyýarlylygynyň çäklerinde we Türkmenistanyň Merkezi bankyny mälim etmek bilen karz birleşmesiniň barlaglaryny amala aşyrýarlar.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen döwlet edaralary döwlet gözegçiligini we gözegçilik barlagyny amala aşyran mahalynda alan maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny üpjün etmäge borçludyrlar.

 

10-njy bap. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

28-nji madda. Jedelleriň çözlüşi

 

Karz birleşmeleriniň işiniň barşynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

29-njy madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

30-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

         Türkmenistanyň                                                 Gurbanguly

             Prezidenti                                                   Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 4-nji awgusty.

№ 208-IV.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О кредитных союзах

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.52)

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы создания и функционирования кредитных союзов и направлен на развитие рынка финансовых услуг и  предпринимательства в Туркменистане.

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) кредитный союз – небанковское кредитное учреждение, основанное на личном участии каждого участника в его деятельности и создаваемое путём слияния их денежных средств в целях взаимного кредитования и оказания других финансовых услуг своим участникам;

2) паевой взнос – сумма денежных средств, внесённых в уставный капитал кредитного союза его  участником.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о кредитных союзах

 

Законодательство Туркменистана о кредитных союзах основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

 

Статья 3. Основные принципы деятельности кредитного союза

 

Деятельность кредитного союза основывается на принципах:

1) общности интересов, добровольного равноправного  членства и взаимного доверия;

2) гласности;

3) личного участия участников в управлении кредитным союзом;

4) хозяйственной самостоятельности.

 

Статья 4. Отношения кредитного союза с государственными органами

 

1. Кредитный союз не отвечает по обязательствам государства и государство не несёт ответственность по обязательствам кредитного союза.

2. Кредитный союз не зависим от органов государственной власти и управления, органов местной исполнительной власти при принятии им решений, связанных с его текущей деятельностью.

 

Глава 2. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО СОЮЗА

 

Статья 5. Создание и государственная регистрация кредитного союза

 

1. Создание и государственная регистрация кредитного союза производятся в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Учредителями (участниками) (далее-участник) кредитного союза являются граждане Туркменистана.

Кредитный союз создаётся по инициативе не менее 11 граждан Туркменистана и основывается на их личном участии в его деятельности.

3. Кредитный союз должен иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на государственном языке. Кредитный союз вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на одном из иностранных языков.

4. Кредитный союз не имеет права использовать в фирменном наименовании слова «национальный», «государственный», «Туркменистан».

 

Статья 6. Объединения (ассоциации) кредитных союзов

 

1. Кредитные союзы для защиты и представления интересов своих участников, координации их деятельности и решения иных совместных задач могут создавать объединения (ассоциации), не преследующие цели извлечения прибыли.

Создание и регистрация объединений (ассоциаций) кредитных союзов осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Объединения (ассоциации) кредитных союзов не вправе осуществлять функции кредитного союза.

 

Статья 7. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация кредитного союза

 

Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация кредитного союза осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 3. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ СОЮЗЕ

 

Статья 8. Участники кредитного союза

 

1. Порядок приёма участников в кредитный союз определяется Правлением кредитного союза.

Участник  одного кредитного союза не может быть участником другого кредитного союза.

2. Кредитный союз ведёт реестр своих участников.

 

Статья 9. Выход из кредитного союза

 

1. Участник кредитного союза вправе выйти из него в случае отсутствия у него обязательств перед кредитным союзом.

При этом он может получить свой паевой взнос или по согласию передать его другому участнику кредитного союза в порядке, предусмотренном его Уставом.

2. Участник кредитного союза должен в письменной форме уведомить Правление кредитного союза о намерении выйти из кредитного союза за 30 дней до предполагаемой даты выхода.

 

Статья 10. Исключение из кредитного союза

 

1. Участник кредитного союза решением Правления кредитного союза может быть исключён из  кредитного союза в случае невыполнения им обязанностей, установленных настоящим Законом.

2. Решение об исключении из кредитного союза может быть обжаловано участником в суд.

3. Исключение участника из кредитного союза не освобождает его от выполнения обязательств перед кредитным союзом.

4. В случае исключения участника  из кредитного союза ему выплачивается его паевой взнос в порядке, предусмотренном Уставом кредитного союза с учётом положения части третьей настоящей статьи.

 

Глава 4. ВИДЫ УСЛУГ КРЕДИТНОГО

СОЮЗА И ИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

 

Статья 11. Виды услуг, оказываемых кредитным союзом

 

Кредитный союз на основании лицензии Центрального банка Туркменистана может предоставлять своим участникам кредиты на условиях срочности, возвратности и платности и другие финансовые услуги согласно перечню, устанавливаемому Центральным банком Туркменистана для небанковских кредитных учреждений.

 

Статья 12. Пользователи услуг кредитного союза

 

1. Пользователями услуг кредитного союза являются только его участники.

2. Взаимоотношения кредитного союза с его участниками  осуществляются на основе договора о предоставлении услуг, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Обеспечение исполнения обязательств  

 

Кредитный союз может предоставлять кредиты как под обеспечение исполнения обязательства в формах, предусмотренных законодательством Туркменистана, так и без обеспечения (доверительный кредит).

 

Глава 5. КАПИТАЛ КРЕДИТНОГО СОЮЗА

 

Статья 14. Уставный капитал кредитного союза

 

1. Уставный капитал кредитного союза формируется из величины  паевых взносов его участников в денежной форме.

Размер паевого взноса участника в уставный капитал кредитного союза при вступлении, порядок и срок его внесения устанавливаются Уставом кредитного союза в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных союзов устанавливается Центральным банком Туркменистана.

3. Отношение  паевого взноса  каждого участника  к общей сумме уставного капитала кредитного союза является долей (паем) участника в уставном капитале кредитного союза, если иное не предусмотрено учредительным договором.

4. Участнику кредитного союза выплачиваются дивиденды, исчисляемые пропорционально размеру их доли в уставном капитале кредитного союза, в порядке, предусмотренном Уставом кредитного союза.

Сумма дохода кредитного союза, направляемая на выплату дивидендов, определяется общим собранием участников кредитного союза по итогам финансового года.

 

Статья 15. Увеличение или уменьшение уставного  капитала кредитного союза

 

Увеличение или уменьшение уставного капитала кредитного союза осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНОГО СОЮЗА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

 

Статья 16. Права и обязанности кредитного союза

 

1. Кредитный союз имеет право:

1) привлекать денежные средства участников кредитного союза в качестве паевого взноса в уставный капитал;

2) выдавать кредиты своим участникам в порядке, предусмотренном Уставом кредитного союза;

3) размещать свободные денежные средства в кредитных учреждениях  в форме вкладов (депозитов);

4) требовать от участников внесения паевого взноса в уставный капитал в порядке и сроки, предусмотренные Уставом кредитного союза;

5) запрашивать от участников  документы, необходимые для предоставления кредита и исполнения обязательств по договору;

6) досрочно взыскивать предоставленные суммы кредита и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором.

2. Кредитный союз обязан:

1) сообщать участнику  достоверную и полную информацию о порядке и условиях предоставления кредита и других финансовых услуг, о его правах и обязанностях;

2) предоставлять кредит и другие финансовые услуги в порядке, сроки и на условиях, установленными договором;

3) предпринимать все меры, предусмотренные законодательством Туркменистана, для взыскания задолженности по предоставленным кредитам и другим финансовым услугам.

3. Кредитный союз может иметь иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и своим Уставом.

 

Статья 17. Права и обязанности участников кредитного союза  

 

1. Участник кредитного союза имеет право:

1)пользоваться услугами кредитного союза;

2) участвовать в принятии решений по вопросам деятельности кредитного союза;

3) быть избранным в состав органов управления и контроля кредитного союза в соответствии с его Уставом;

4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом кредитного союза;

5) отчуждать свой паевой взнос в порядке, предусмотренном Уставом кредитного союза, в соответствии с законодательством Туркменистана;

6) получать у должностных лиц кредитного союза необходимую информацию о деятельности кредитного союза;

7) выбыть из членства в кредитном союзе и получить сумму  паевого взноса и дивидендов в порядке, предусмотренном Уставом кредитного союза;

8) обжаловать в суд решения органов управления кредитного союза.

2. Участник  кредитного союза обязан:

1) внести паевой взнос в уставный капитал кредитного союза в порядке и сроки, предусмотренные его Уставом;

2) соблюдать требования и правила, предусмотренные Уставом и другими внутренними актами кредитного союза;

3) предоставлять кредитному союзу документы, необходимые для получения кредита и обеспечения исполнения обязательств по договору;

4) возвращать полученный кредит в порядке и сроки, установленными договором;

5) выполнять решения органов управления и контроля кредитного союза, принятые в соответствии с их компетенцией.

3. Участник кредитного союза может иметь иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и Уставом кредитного союза.

 

Статья 18. Ответственность кредитного союза и его участников

 

1. Кредитный союз несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Участники кредитного союза несут солидарную ответственность по обязательствам кредитного союза в пределах их паевых взносов в уставном капитале кредитного союза.

 

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ СОЮЗОМ. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАДЗОР

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

 

Статья 19. Органы управления кредитного союза

 

1. Управление кредитным союзом осуществляется следующими органами:

1) общим собранием участников;

2) единоличным (Председатель кредитного союза) и (или) коллегиальным (Правление кредитного союза) исполнительными органами.

2. Общее собрание участников является высшим органом управления кредитного союза.

3. Компетенция, порядок формирования и организации деятельности органов управления кредитного союза, а также сроки их полномочий определяются Уставом кредитного союза в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Основные правила деятельности кредитных союзов

 

Кредитный союз самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана, лицензией Центрального банка Туркменистана и  своим Уставом.

 

Статья 21. Лицензирование банковской деятельности кредитного союза

 

1. Лицензирование банковской деятельности кредитного союза осуществляется Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Осуществление банковской деятельности без лицензии Центрального банка Туркменистана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 22. Банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью кредитного союза

 

1. Банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью кредитного союза осуществляются Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана уведомляет орган управления кредитного союза о результатах проверки, проведённой в порядке банковского надзора.

3. Центральный банк Туркменистана в случаях выявления нарушений в деятельности кредитного союза вправе применять к нему санкции, установленные законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Налогообложение кредитного союза

 

Налогообложение кредитного союза осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

 

Глава 8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В

КРЕДИТНЫХ СОЮЗАХ

 

Статья 24. Бухгалтерский учёт и отчётность в кредитных союзах

 

1. Финансовый год кредитного союза устанавливается с 1 января по 31 декабря (календарный год).

2. Кредитные союзы обеспечивают ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 25. Учёт и хранение документов  кредитными союзами

 

Кредитные союзы обязаны обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 9. АУДИТ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРЕДИТНОГО СОЮЗА

 

Статья 26. Аудит

 

1. Кредитный союз обязан организовать внутренний контроль за рисками в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Туркменистана.

2. Внешняя аудиторская проверка годовой финансовой отчётности кредитного союза осуществляется независимой аудиторской организацией, определяемой кредитным союзом, в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Кредитный союз не вправе назначать аудитором одну и ту же аудиторскую организацию на срок более пяти лет подряд.

 

Статья 27. Проверка деятельности кредитного союза

 

1. Государственные органы, уполномоченные обеспечивать соответствующий государственный контроль и надзор, осуществляют проверки кредитного союза в пределах их компетенции, установленной законодательством Туркменистана, и с уведомлением Центрального банка Туркменистана.

2. Государственные органы, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ими при осуществлении государственного контроля и надзора.

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 28. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в процессе деятельности кредитных союзов, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

          Президент               Гурбангулы

     Туркменистана           Бердымухамедов

 

 гор. Ашхабад

 4 августа 2011 года

 № 208-IV.