Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak hakynda  

 

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan

goramak hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 3, 51-nji madda)

 

Şu Kanun goralýan seleksiýanyň gazananlary babatda işiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär, emläk, şeýle hem onuň bilen baglanyşykly goralýan seleksiýanyň gazananlaryny döretmek, ýüze çykarmak, ösdürip ýetişdirmek we peýdalanmak bilen baglanyşykly ýüze çykýan şahsy emläk däl gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

seleksiýanyň gazananlary – seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda bellige alnan ösümligiň täze sorty, haýwanyň täze tohumy (olaryň ugurlary, görnüşleri we kroslary);

sort – genotipi ýa-da genotipleriň utgaşmasyny häsiýetlendirýän alamatlary boýunça kesgitlenýän we şol bir botaniki taksonyň beýleki ösümlikleriniň toparlaryndan bir ýa-da birnäçe alamatlary bilen tapawutlanýan ösümlikleriň topary;

tohum – genetiki taýdan şertlendirilen we ony haýwanlaryň beýleki toparlaryndan tapawutlandyrýan biologik we morfologik häsiýetlere eýe bolan haýwanlaryň topary. Tohum urkaçy we erkek jynsy bilen ýa-da tohumlyk serişde gornüşinde berlip bilner;

seleksioner – döredijilikli zähmeti bilen seleksiýanyň gazananlaryny döreden ýa-da ýüze çykaran we kämilleşdiren şahs;

tohumlyk we oturdylan ekin – sorty üznüksiz köpeltmek üçin niýetlenen ösümlikleriň tohumy, şitili, soganlygy we beýleki bölekleri;

tohumlyk haýwan (mal) – tohumy üznüksiz köpeltmek üçin niýetlenen haýwan;

tohumlyk serişde – tohumlyk haýwan, onuň gametalary ýa-da zigotalary (düwünçekleri);

haýyşnamaçy – seleksiýanyň gazananlaryna patentiň berilmegi üçin haýyşnama beren ýuridik ýa-da fiziki şahs;

patent eýesi – patent bilen goralýan seleksiýanyň gazananlaryna aýratyn hukugy bolan şahs.

 

2-nji madda. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak babatda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak babatda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak meselelerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan durýar.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulandan başga kadalar bellenilse, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň hukuk taýdan goragy

 

1. Seleksiýanyň gazananlaryna bolan hukuk şu Kanun, Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalary bilen goralýar we seleksiýanyň gazananlaryna bolan patent (mundan beýläk – patent) bilen tassyklanylýar.

Patent seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan patent eýesiniň aýratyn hukugyny, seleksioneriň awtorlygyny we seleksiýanyň gazananlarynyň ileri tutulmagyny tassyklaýar.

Patent berlen seleksiýanyň gazananlaryny goramagyň möçberi seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda seleksiýanyň gazananlarynyň resmi ýazgysynda bellenen düýpli alamatlaryň jemi bilen kesgitlenilýär.

2. Patentiň hereket ediş möhleti seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda seleksiýanyň gazananlary bellige alnan seneden hasaplanylýar we şu aşakdakylary düzýär:

üzümiň, bezeg, miweli baglaryň we tokaý agaçlarynyň, şol sanda olaryň sapylan nahallarynyň sorty üçin – 30 ýyl;

beýleki görnüşdäki ösümlikleriň sorty üçin – 25 ýyl;

haýwanlaryň tohumy üçin – 30 ýyl.

 

II BAP. SELEKSIÝANYŇ GAZANANLARYNY HUKUK

TAÝDAN GORAMAGYŇ DÖWLET TARAPYNDAN

DÜZGÜNLEŞDIRILIŞI

 

4-nji madda. Döwlet tarapyndan düzgünleşdiriji edaralar

 

Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramagy döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy, sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrýarlar.

 

5-nji madda. Seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň, şu Kanunyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlarynyň, seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goramak babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

seleksiýanyň gazananlaryny goramak babatda döwlet syýasatyny amala aşyrýar;

seleksiýanyň gazananlaryny hukuk taýdan goralmaga degişli bolan ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň botaniki we zoologik uruglarynyň hem-de görnüşleriniň Döwlet sanawyny tassyklaýar;

ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň teklipleri boýunça ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň botaniki we zoologik uruglarynyň hem-de görnüşleriniň Döwlet sanawyna urugrlary hem-de görnüşleri goşýar we aýyrýar;

seleksiýanyň gazananlaryny goramak babatda halkara hyzmatdaşlygyny üpjün edýär;

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň ygtyýaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözýär.

 

6-njy madda. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy:

seleksiýanyň gazananlaryna patentleriň berilmegine bolan haýyşnamalara seretmek üçin kabul edýär;

patentleriň berilmegine haýyşnamalaryň deslapky seljermesini geçirýär;

täzelik üçin seljermäniň, şeýle hem sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasyndan we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasyndan alnan tapawutlylyga,     birmeňzeşlige we durnuklylyga bolan synaglaryň netijeleri boýunça patenti bermek ýa-da ony bermekden ýüz döndermek hakynda karar kabul edýär;

seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna seleksiýanyň gazananlaryny döwlet tarapyndan bellige alýar;

seleksiýanyň gazananlarynyň goragyna degişli resmi maglumatlaryň çap edilmegini üpjün edýär;

seleksiýanyň gazananlaryna patentleri berýär;

seleksiýanyň gazananlaryna bolan patentleriň güýjünde saklanylyşyna gözegçilik edýär;

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň ygtyýaryna degişli edilen beýleki wezipeleri ýerine ýetirýär.

 

7-nji madda. Sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy:

tapawutlylyga, birmeňzeşlige we durnuklylyga bolan synaglary geçirýärler;

degişlilikde ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglarynyň netijeleri hakynda netijenamalar berýärler;

Türkmenistanyň kanunçylygy bilen olaryň ygtyýaryna degişli edilen beýleki wezipeleri ýerine ýetirýärler.

 

8-nji madda. Wekilçilik

 

Ýuridik we fiziki şahslar şu Kanunyň 51-nji maddasynyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan halatlardan başga gös-göni, wekilleriň ýa-da patenti ynanylan wekilleriň üsti bilen ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy bilen işleri alyp barmaga haklydyrlar.

Wekiliň ýa-da patenti ynanylan wekiliniň ygtyýarlyklary ynanç haty bilen tassyklanylýar.

 

III BAP. SELEKSIÝANYŇ GAZANANLARYNYŇ GORAG

UKYPLYLYGY

 

9-njy madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň gorag ukyplylygynyň şertleri

 

1. Patent gorag ukyplylygynyň  şertlerine jogap berýän we ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň botaniki we zoologik uruglarynyň hem-de görnüşleriniň Döwlet sanawyna girizilen seleksiýanyň gazananlary üçin berilýär.

Seleksiýanyň gazananlarynyň gorag ukyplylygynyň çelgileri täzelik, tapawutlylyk, birmeňzeşlik we durnuklylyk bolup durýar.

2. Eger tohumlyk we oturdylan ekiniň ýa-da bu seleksiýanyň gazananlarynyň tohumlyk serişdelerine patentiň berilmegi üçin haýyşnamanyň berlen senesinde seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmak üçin seleksioner, onuň hukuk oruntutary tarapyndan ýa-da olaryň razylygy bilen başga şahslara satylmadyk ýa-da başga görnüşde berilmedik bolsa, seleksiýanyň gazananlary täze diýlip hasap edilýär:

Türkmenistanyň çäginde – bu senä çenli bir ýyldan bärde;

beýleki döwletiň çäginde:

a) görkezilen senä çenli dört ýyldan bärde,

b) eger bu üzüme, agaç, bezeg, miweli baglara we tokaý agaçlaryna degişli bolsa alty ýyldan ir.

3. Seleksiýanyň gazananlary, eger ol haýyşnamanyň berlen senesinde bar bolan islendik beýleki umumy mälim bolan seleksiýanyň gazananyndan aýdyň tapawutlansa, tapawutlanýan diýlip hasap edilýär.

Resmi kataloglarda, maglumat gaznasynda bolan ýa-da çap etmeleriň birinde takyk ýazgysy bolan ýa-da seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna goşulan seleksiýanyň gazananlary umumy mälim bolan seleksiýanyň gazananlary diýlip hasap edilýär.

Haýyşnama boýunça patent ýa-da goragyň beýleki şuňa meňzeş görnüşi berilmek şerti bilen seleksiýanyň gazananlary islendik ýurtda haýyşnamanyň berlen senesinden başlap umumy mälim bolan diýlip hasap edilýär.

4. Eger ösümlikleriň we haýwanlaryň köpelmek aýratynlyklaryny hasaba almak bilen özüniň esasy alamatlary boýunça meňzeş bolsa, seleksiýanyň gazananlary birmeňzeş diýlip hasap edilýär.

5. Eger onuň esasy alamatlary birnäçe gezek köpeldilenden soň ýa-da köpeltmegiň aýratyn döwri mahalynda, her bir köpeldiş döwrüniň ahyrynda üýtgewsiz galsa, seleksiýanyň gazananlary durnukly diýlip hasap edilýär.

 

10-njy madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň ady

 

1. Seleksiýanyň gazananlarynyň gelip çykyşyny görkezmek bilen onuň ady bolmalydyr.

Seleksiýanyň gazananlarynyň ady seleksiýanyň gazananlaryny tanamaga mümkinçilik bermelidir, gysga bolmalydyr, oňa ýakyn botaniki ýa-da zoologik toparlaryň seleksiýanyň gazananlarynyň atlaryndan tapawutlanmalydyr. Ol diňe bir sanlardan düzülmeli däldir, seleksiýanyň gazananlarynyň häsiýetleri, gelip çykyşy, ähmiýeti, seleksioneriň şahsyýeti babatda bulaşyklyga getirmeli däldir, jemgyýetçilik ahlagynyň ýörelgelerine garşy gelmeli däldir.

2. Seleksiýanyň gazananlarynyň ady patenti almak üçin ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamaçy tarapyndan hödürlenýär. Eger seleksiýanyň gazananlarynyň ady şu maddanyň talaplaryna laýyk gelmese, haýyşnamaçy ony bellenilen möhletlerde üýtgetmäge borçludyr.

Seleksiýanyň gazananlarynyň ady ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýän şertler berjaý edilende haýyşnamaçynyň başlangyjy boýunça üýtgedilip bilner.

3. Seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanýan islendik şahs Türkmenistanda seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda özüniň bellige alnan adyny ulanmalydyr.

Haçan-da seleksiýanyň gazananlary satuwa hödürlenende ýa-da täjirçilik dolanyşygyna girizilende, ony bellige alnan ady bilen we haryt nyşany, täjirçilik ady ýa-da beýleki şuňa meňzeş belgileri utgaşdyryp ulanmaga ygtyýar berilýär. Şeýle utgaşdyrylyp berlen seleksiýanyň gazananlarynyň ady ýeňil tanalar ýaly bolmalydyr.

 

11-nji madda. Seleksiýanyň gazananlaryna patentiň berilmegi üçin haýyşnamany bermek hukugyna eýe bolan şahslar

 

1. Seleksiýanyň gazananlaryna patentiň berilmegi üçin haýyşnamany (mundan beýläk – haýyşnama) bermek hukugyna seleksioner, iş beriji ýa-da olaryň hukuk oruntutary (mundan beýläk – haýyşnamaçy) eýedir.

Eger seleksiýanyň gazananlary birnäçe şahslar tarapyndan bilelikde döredilse, onda olara haýyşnamany bilelikde bermek hukugy berilýär.

2. Haýyşnama ynanylan şahsyň (wekiliň) üsti bilen berlip bilner, ol ynanç hatyna laýyklykda patenti almak bilen baglanyşykly işleri ýöredýär.

3. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň, şeýle hem sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň işgärleri bu edaralarda işlän bütin döwrüniň dowamynda seleksiýanyň gazananlaryna bolan patentiň berilmegi üçin haýyşnama bermek ýa-da wekil hökmünde çykyş etmek hukugyna eýe däldirler.

 

12-nji madda. Gulluk tertibinde döredilen seleksiýanyň gazananlary

 

1. Seleksiýanyň gazananlary gulluk tertibinde döredilen diýlip hasap edilýär, eger ony döredende seleksioner şu aşakdakylary ýerine ýetirse:

1) özüniň eýeleýän wezipesine mahsus bolan borçlary;

2) seleksiýanyň gazananlaryny döretmek maksady bilen özüniň üstüne ýörite ýüklenen tabşyrygy.

2. Gulluk tertibinde döredilen seleksiýanyň gazananlaryna bolan haýyşnamany bermek hukugy, eger seleksioner bilen iş berijiniň arasyndaky şertnamada başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, iş berijä degişlidir.

Eger iş beriji döredilen seleksiýanyň gazananlary hakynda seleksioner tarapyndan özüne habar berlen seneden başlap dört aýyň içinde ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnama bermese, onda seleksioner haýyşnamany bermek we öz adyna patent almak hukugyna eýedir.

Şu ýagdaýda iş beriji şertnamalaýyn esasda kesgitlenýän öwez puluny patent eýesine tölemek bilen öz önümçiliginde seleksiýanyň gazananlaryny ileri tutup peýdalanmaga bolan hukuga eýedir.

3. Iş berijiniň maliýe, tehniki we beýleki maddy serişdelerini peýdalanmak bilen işgär tarapyndan döredilen, ösdürilip ýetişdirilen ýa-da ýüze çykarylan, ýöne öz zähmet borçlaryny ýa-da iş berijiniň anyk tabşyrygyny ýerine ýetirmek tertibinde bolmadyk seleksiýanyň gazananlary gulluk seleksiýanyň gazananlary bolup durmaýar. Patent almaga bolan hukuk ýa-da şeýle seleksiýanyň gazananlaryna bolan aýratyn hukuk işgäre degişlidir.

Şu ýagdaýda iş beriji öz saýlamagy boýunça seleksiýanyň gazananlaryna bolan aýratyn hukugynyň hereket edýän bütin möhleti üçin seleksiýanyň gazananlaryna öz hajatlary üçin peýdalanmaga bolan muzdsuz, ýönekeý (aýratyn bolmadyk)  ygtyýarnamanyň berilmegini ýa-da şeýle seleksiýanyň gazananlaryny döretmek, ösdürip ýetişdirmek ýa-da ýüze çykarmak bilen baglanyşykly iş berijiniň çeken çykdajylarynyň işgär tarapyndan öweziniň dolunmagyny talap etmek hukugyna eýedir.

 

13-nji madda. Patentiň berilmegi üçin haýyşnamany bermek

 

1. Patentiň berilmegi üçin haýyşnama ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna berilýär, haýyşnamanyň berlen güni onuň kabul edilen güni diýlip hasap edilýär.

Patentiň berilmegi üçin haýyşnama seleksiýanyň gazananlarynyň birine degişli bolmalydyr.

2. Patentiň berilmegi üçin haýyşnamada şu aşakdakylar bolmalydyr:

1) adyna patent berilmegi soralýan awtory (şärikli awtorlary) we şahsy (şahslary), şeýle hem onuň (olaryň) ýaşaýan ýerini ýa-da bolýan ýerini görkezmek bilen seleksiýanyň gazananlaryna bolan patentiň berilmegi hakynda haýyşnama.

2) sortuň ýa-da tohumyň ýazgysy.

3. Haýyşnama şu aşakdaky resminamalar goşulýar:

1) sortuň (tohumyň) anketasy;

2) sortuň (tohumyň) suratlar toplumy;

3) bellenilen ölçegde haýyşnamanyň berilmegi üçin pajyň tölenendigini tassyklaýan ýa-da paç tölemekden boşatmak ýa-da onuň möçberini azaltmak üçin esaslary tassyklaýan resminama;

4) eger haýyşnama haýyşnamaçynyň wekili tarapyndan berilse, ynanç haty.

4. Haýyşnama goşulýan resminamalar ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamanyň gelip gowşan senesinden başlap üç aýyň içinde berilmelidir.

Eger ýatlanylan resminamalar haýyşnamanyň berlen senesinden başlap üç aýyň içinde berilmese, bellenilen möhlet haýyşnamaçynyň towakganamasy boýunça degişli paç tölenen şertinde goşmaça üç aýa çenli uzaldylyp bilner.

Haýyşnamanyň bellenen we goşmaça möhletinde ýokarda görkezilen resminamalar berilmedik mahalynda haýyşnama yzyna alnan diýlip ykrar edilýär.

5. Patenti bermek hakynda haýyşnama Türkmenistanyň döwlet dilinde berilýär. Haýyşnamanyň beýleki resminamalary olaryň terjimesini goşmak bilen başga dilde berlip bilner.

Başga dilde berlen resminamalar, eger olaryň terjimesi haýyşnamanyň berlen senesinden başlap üç aýyň içinde gelip gowuşsa, ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamanyň berlen senesinde berlen diýlip hasap edilýär.

Eger ýatlanylan terjime haýyşnamanyň berlen senesinden başlap üç aýyň içinde berilmese, bellenilen möhlet degişli pajyň tölenen mahalynda haýyşnamaçynyň towakganamasy boýunça goşmaça üç aý uzaldylyp bilner.

Terjime bellenilen we goşmaça möhletde berilmedik mahalynda haýyşnama yzyna alnan diýlip ykrar edilýär.

6. Ileri tutmak hukugyny talap etmek bilen haýyşnama goşmaça ilkinji haýyşnamanyň tassyklanan nusgasy we onuň döwlet diline terjimesi goşulýar, olar ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky döwlet edarasyna haýyşnamanyň berlen senesinden başlap dört aýdan gijä galman berilýär.

7. Haýyşnamaçy haýyşnamanyň materiallarynda görkezilen maglumatlaryň dogrulygy üçin jogapkärçilik çekýär.

Haýyşnamaçy patentiň berilmegi üçin haýyşnamany onuň berlendigi hakynda ýa-da bermekden ýüz dönderilendigi hakynda kararyň çykarylan senesine çenli islendik wagt yzyna almaga hukuklydyr.

8. Patentiň berilmegi üçin haýyşnama we oňa goşulýan resminamalara bolan talaplar ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýär.

 

14-nji madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň ileri tutulmagy

 

Seleksiýanyň gazananlarynyň ileri tutulmagy ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamanyň berlen senesi boýunça bellenilýär.

Eger haýyşnama ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna görkezilen seneden başlap on iki aýyň içinde gelip gowuşsa, seleksiýanyň gazananlarynyň ileriligi daşary ýurt döwletine ilkinji haýyşnamanyň berlen senesi boýunça bellenilip bilner. Eger haýyşnamaça bagly bolmadyk ýagdaýlar boýunça ileriligi talap etmek bilen haýyşnama bellenilen möhletde berlip bilinmese, möhlet üç aýdan köp bolmadyk wagta uzaldylyp bilner.

Ileriligi bellemek hakynda haýyşnama berlende ýa-da ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamanyň berlen senesinden başlap üç aýyň içinde mälim edilmelidir.

Ilkinji haýyşnamanyň, şeýle hem haýyşnamalaryň ikisiniň närsesi bolup durýan seleksiýanyň gazananlarynyň meňzeş nusgalary we (ýa-da) beýleki subutnamalary ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamanyň gelip gowşan senesinden başlap dört aýdan gijä galman berilýär.

Eger birmeňzeş seleksiýanyň gazananlarynyň şol bir ilerilik senesi bolsa, onda patent ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek boýunça ygtyýarly döwlet edarasyna has irki senede iberilenligi subut edilen haýyşnama boýunça berilýär, bu seneler gabat gelen mahalynda bolsa, bu edarada has irki bellige alyş belgisi bolan haýyşnama boýunça berilýär.

 

IV BAP. SELEKSIÝANYŇ GAZANANLARYNYŇ

SELJERMESI

 

15-nji madda. Haýyşnamanyň seljermesi

 

Haýyşnamanyň seljermesi deslapky seljermäni, täzelik üçin seljermäni, şeýle-de berlen seleksiýanyň gazananlarynyň tapawutlylyga,   birmeňzeşlige we durnuklylyga bolan synagy öz içine alýar.

 

16-njy madda. Haýyşnamanyň deslapky seljermesi

 

1. Haýyşnamanyň deslapky seljermesi şu Kanunyň 13-nji maddasynda göz öňünde tutulan resminamalar bolan mahalynda ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna onuň berlen senesinden başlap üç aýyň geçmegi bilen bir aý möhletde geçirilýär.

Deslapky seljermäniň geçirilýän döwründe haýyşnamaçy öz başlangyjy boýunça mälim edilen seleksiýanyň gazananlaryny düýpli alamatlaryny üýtgetmezden haýyşnamanyň materiallarynyň üstüni ýetirmäge, takyklamaga ýa-da düzetmäge bolan hukuga eýedir.

2. Deslapky seljerme şu aşakdakylary barlamagy öz içine alýar:

mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň botaniki we zoologik uruglarynyň hem-de görnüşleriniň tassyklanan Döwlet sanawyna laýyk gelşini;

haýyşnamanyň materiallarynyň bir seleksiýanyň gazananlaryna degişliligini;

zerur resminamalaryň bolmagyny we olar üçin bellenen talaplaryň berjaý edilmegini;

seleksiýanyň gazananlarynyň adyna bolan talaplaryň berjaý edilmegini;

ileri tutmany talap etmegiň hukuga laýyk gelşiniň we tertibiniň berjaý edilmegini.

Eger haýyşnama deslapky seljermäniň talaplaryna laýyk gelse, ony bermegiň bellenilen senesini we haýyşnamanyň belgisini görkezmek bilen garamak üçin haýyşnamanyň kabul edilendigi hakynda haýyşnamaça habar iberýär.

Mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň botaniki we zoologik uruglarynyň hem-de görnüşleriniň tassyklanan Döwlet sanawyna laýyk gelmedik ýa-da şu Kanunyň 13-nji maddasynda göz öňünde tutulan resminamalar bolmadyk mahalynda haýyşnama berijä garamak üçin haýyşnamany kabul etmekden ýüz döndermek hakynda habar iberilýär.

3. Talaplary bozmak bilen oňa goşulýan resminamalara resmileşdirilen haýyşnama boýunça haýyşnamaça onuň iberilen senesinden başlap üç aýyň içinde düzedilen ýa-da ýetmeýän resminamalary bermek teklibi bolan talap iberilýär.

Haýyşnamaçynyň towakganamasy boýunça bellenilen üç aýlyk möhlet alty aýa çenli uzaldylyp bilner.

Eger haýyşnamaçy bellenen üç aýlyk möhletde soralýan resminamalary ýa-da ony uzaltmak hakyndaky towakganamany bermese, haýyşnamaça bellenilen möhletiň geçendigi hakynda habar iberilýär.

Soralan resminamalary bermek üçin duşdan geçirilen möhlet haýyşnamaçynyň towakganamasy boýunça dikeldilip bilner. Soralýan resminamalary goşmak bilen duşdan geçirilen möhleti dikeltmek hakynda towakganama bellenilen möhletiň geçen senesinden başlap alty aýdan gijä galman haýyşnamaçy tarapyndan berilmelidir.

Möhleti dikeltmek hakynda alty aýyň içinde towakganama berilmedik halatynda haýyşnama yzyna alnan diýlip ykrar edilýär, ol hakda haýyşnamaçy habarly edilýär.

Deslapky seljermäniň çözgüdi bilen razy bolmadyk mahalynda haýyşnamaçy çözgüdiň iberilen senesinden başlap üç aýyň içinde ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň Apellýasiýa toparyna garşylyk bermäge haklydyr.

 

17-nji madda. Haýyşnamany çap etmek

 

1. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy oňyn netije bilen haýyşnamanyň  deslapky seljermesiniň tamamlanan senesinden başlap alty aý möhlet bilen resmi býulletende haýyşnama hakyndaky maglumatlary çap edýär. Çap edilýän maglumatlaryň düzümi ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär. Haýyşnama hakyndaky maglumatlar çap edilenden soň islendik şahs onuň materiallary bilen tanyşmaga haklydyr.

2. Eger çap etmek möhletiniň gutarmagyna çenli haýyşnama yzyna alynsa, haýyşnama hakyndaky maglumatlary çap etmek geçirilmeýär.

3. Seleksiýanyň gazananlarynyň awtory, eger ol haýyşnamaçy bolmasa, haýyşnama hakdaky çap edilýän maglumatlarda awtor hökmünde ýatladylmakdan ýüz dönderip biler.

 

18-nji madda. Wagtlaýyn hukuk goragy

 

1. Wagtlaýyn hukuk goragy haýyşnama hakdaky maglumatlaryň çap edilen senesinden seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda seleksiýanyň gazananlary hasaba alnan senesine çenli mälim edilen seleksiýanyň gazananlaryna berilýär.

2. Wagtlaýyn hukuk goragy döwründe haýyşnamaça şu Kanunyň 28-nji maddasynyň ikinji we üçünji böleklerine laýyklykda patent  eýesiniň hukugy degişlidir.

3. Eger haýyşnama boýunça patenti bermekden boýun gaçyrmak hakynda karar kabul edilse, wagtlaýyn hukuk goragy gelip ýetmedik diýlip hasap edilýär.

4. Mälim edilen seleksiýanyň gazananlary onuň wagtlaýyn hukuk goragy döwründe peýdalanýan şahs patent eýesiniň talap etmegi boýunça patent alnandan soň patente eýelik edijä öwez puluny tölemäge borçludyr, onuň möçberi patent eýesi bilen ylalaşylyp kesgitlenilýär. Eger taraplaryň arasynda ylalaşyk gazanylmasa, öwez puluny tölemegiň möçberi, möhletleri we tertibi kazyýet tarapyndan kesgitlenilýär.

Görkezilen çäreler haýyşnamany bermek hakynda diňe haýyşnamaçynyň habar beren şahslary babatda ulanylýar.

 

19-njy madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň täzeliginiň seljermesi

 

1. Täzelik üçin mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň seljermesi ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan geçirilýär. Islendik gyzyklanýan şahs haýyşnama hakyndaky maglumatlaryň çap edilen senesinden başlap alty aýyň içinde mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň täzeligi babatda bu edara nägilelik bermäge hukuklydyr.

Haýyşnamaçy nägileligiň gelip gowşandygy hakynda habarly edilýär. Nägilelik bilen razy bolmadyk mahalynda haýyşnamaçy habaryň iberilen gününden başlap üç aý möhletde ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna esaslandyrylan garşylygyny bermäge hukuklydyr.

Seljermäniň netijeleri boýunça ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň täzeligiň çelgisine laýyk gelýändigi ýa-da gelmeýändigi hakynda netijenama çykarýar, ol hakda haýyşnamaça we nägileligi beren şahsa habar berilýär.

2. Eger mälim edilen seleksiýanyň gazananlary täzeligiň çelgisine laýyk gelmese, ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy patent bermekden ýüz döndermek hakynda çözgüt çykarýar.

3. Täzelik üçin seleksiýanyň gazananlarynyň seljermesiniň oňyn netijeleri bolan ýagdaýynda ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy haýyşnamaça degişli habar iberýär, onda iberilen seneden başlap on iki aý möhletde şu aşakdakylar teklip edilýär:

- sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy ýa-da haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy ýa-da beýleki döwletleriň ygtyýarly edaralary tarapyndan degişlilikde geçirilen seleksiýanyň gazananlarynyň synaglarynyň netijelerini bermek;

ýa-da

- tapawutlylyk, birmeňzeşlik we durnuklylyk üçin seleksiýanyň gazananlarynyň synaglaryny geçirmek hakynda towakganama bermek we bellenilen pajy tölemek.

4. Eger haýyşnamaçy bellenilen on iki aý möhletde talap edilýän materiallary bermese ýa-da bellenilen möhleti uzaltmak hakynda towakganama bermese, ýa-da synaglary geçirmek hakynda towakganama bermese, haýyşnama yzyna alnan diýlip hasap edilýär.

Bellenilen on iki aý möhlet haýyşnamaçynyň towakganamasy boýunça alty aýdan köp bolmadyk möhlete uzaldylyp bilner.

 

20-nji madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň tapawutlylyga, birmeňzeşlige we durnuklylyga synaglary

 

1. Mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň tapawutlylyk, birmeňzeşlik we durnuklylyk üçin degişlilikde sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy ýa-da haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan seleksioneriň ýa-da onuň iş berijisiniň towakganamasy boýunça geçirilýär.

Seleksiýanyň gazananlarynyň synaglary kabul edilen nusgawy usulyýetleri boýunça we bu edaralar tarapyndan bellenilýän möhletlerde geçirilýär.

Haýyşnamaçy synag etmek üçin tohumlyk, oturdylan ýa-da tohum serişdeleriniň zerur mukdaryny bermäge borçludyr.

2. Synaglaryň netijeleri boýunça sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy ýa-da haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy degişlilikde mälim edilen seleksiýanyň gazananlarynyň tapawutlylygy, birmeňzeşligi we durnuklylygy babatda netijenama çykarýar, ol ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna iberýär.

3. Netijenama taýýarlananda sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy we haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasy Türkmenistanyň beýleki ygtyýarly guramalary ýa-da daşary ýurtlaryň ygtyýarly guramalary tarapyndan geçirilen synaglaryň netijelerini, şeýle hem haýyşnamaçynyň özi tarapyndan berlen maglumatlary peýdalanmaga haklydyr.

 

21-nji madda. Seljerme çözgüdini çykarmak

 

1. 20-nji maddanyň ikinji bölegine ýa-da haýyşnamaçy tarapyndan berlen netijenama laýyklykda, 20-nji maddanyň üçünji bölegine laýyklykda synaglaryň netijeleriniň esasynda ösümlikleriň sortlaryna we

haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy ýokarda ýatlanan resminamalaryň alnan senesinden başlap üç aý möhletden gijä galman seleksiýanyň gazananlarynyň gorag ukyplylygynyň çelgisine laýyk gelşine garaýar.

2. Eger seleksiýanyň gazananlary gorag ukyplylygynyň çelgisini kanagatlandyrsa we onuň ady bellenilen talaplara laýyk gelse, ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy patenti bermek hakynda çözgüt çykarýar.

Seleksiýanyň gazananlarynyň beýany goşulan çözgüt haýyşnamaça iberilýär.

3. Eger seleksiýanyň gazananlary gorag ukyplylygynyň çelgisine jogap bermese, ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy patenti bermekden ýüz döndermek hakynda esaslandyrylan çözgüt çykarýar, ony haýyşnamaça iberilýär.

 

22-nji madda. Seljerme çözgüdine şikaýat etmek

 

1. Haýyşnama garamagyň islendik tapgyrynda çykarylan seljerme çözgüdi bilen razy bolmadyk mahalynda haýyşnamaçy çözgüdiň çykarylan senesinden başlap üç aýyň içinde garşylygyny ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň Apellýasiýa toparyna (mundan beýläk – Apellýasiýa topary) bermäge haklydyr.

Garşylyga onuň alnan senesinden başlap dört aý möhletde Apellýasiýa topary tarapyndan garalmalydyr.

Haýyşnamaçy garşylygyň garalmagyna özi ýa-da öz wekiliniň üsti bilen gatnaşmaga haklydyr.

2. Seljerme çözgütlerine şikaýat etmek ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanýan tertibe laýyklykda amala aşyrylýar.

 

V BAP. SELEKSIÝANYŇ GAZANANLARYNY BELLIGE

ALMAK WE PATENTI BERMEK

 

23-nji madda. Seleksiýanyň gazananlaryny bellige almagyň we patenti bermegiň tertibi

 

1. Seleksiýanyň gazananlaryny ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy patentiň hasaba alnandygy we berlendigi üçin pajyň tölenendigi hakynda resminama alnan gününden başlap iki aýyň içinde goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda bellige alynýar.

Seleksiýanyň gazananlary bellige alnandygy üçin pajyň tölenendigini tassyklaýan resminama patentiň berlendigi hakynda çözgüdiň iberilen senesinden başlap üç aý möhletde haýyşnamaçy tarapyndan berilmelidir.

Pajyň tölegi bökdelende bellenen üç aý möhletiň geçen senesinden başlap, degişli pajy tölemek şerti bilen alty aý ýeňillikli möhlet berilýär. Bellenen we ýeňillikli möhletlerde pajyň tölenendigi hakynda resminama berilmedik mahalynda haýyşnama yzyna alnan diýlip hasap edilýär, bu hakda haýyşnamaça habar berilýär.

2. Bellige alnan seleksiýanyň gazananlary üçin ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy onuň adyna soralýan şahsa patent berýär.

Patent atlaryna soralýan birnäçe şahslar bolan mahalynda bir patent, ol hem haýyşnamada ady birinji görkezilen haýyşnamaça berilýär.

3. Patent hakyndaky maglumata patent eýesi hakyndaky maglumatlary üýtgetmek bilen baglanyşykly üýtgetmeler we patent hakyndaky maglumatlara degişli beýleki üýtgetmeler girizilýär.

4. Goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizilýän maglumatlaryň sanawy, patentiň görnüşi we onda görkezilýän maglumatlaryň düzümi ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýär.

5. Patenti alandan soň patent eýesi ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň talaby boýunça tohumlyk ýa-da tohum serişdeleriň zerur mukdaryny saklamak üçin ibermäge borçludyr.

 

24-nji madda. Patent hakynda maglumatlary çap etmek

 

1. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda goralýan seleksiýanyň gazananlaryny bellige alnan senesinden başlap alty aýyň içinde patenti bermek hakyndaky maglumatlary we seleksiýanyň gazananlarynyň resmi beýanyny resmi býulletende çap edýär. Çap edilýän maglumatlaryň düzümini ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy kesgitleýär.

2. Seleksiýanyň gazananlarynyň awtory, eger ol patent eýesi bolmasa, patent hakyndaky çap edilýän maglumatlarda awtor hökmünde ýatlanylmakdan ýüz döndermäge hukuklydyr.

3. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy şu aşakdakylar babatda goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizilen ähli soňky üýtgetmeleri býulletende çap edýär:

- patent eýesi;

- hukuklary we ygtyýarlandyrylan şertnamalary bermek hakynda bellige alnan şertnamalar;

- patentiň hereketini bes etmek ýa-da dikeltmek;

- patenti hakyky däl diýip ykrar etmek;

- patenti ýatyrmak;

- seleksiýanyň gazananlaryna degişli beýleki maglumatlar.

 

25-nji madda. Paçlar

 

1. Haýyşnamany bermek, seljermesi, synaglary, patenti bermek we ony güýjünde saklamak bilen baglanyşykly hukuk taýdan ähmiýetli hereketleriň edilmegi üçin, şeýle hem beýleki amallar üçin paçlar hakyndaky degişli Düzgünnama bilen bellenen paçlar alynýar.

Paçlar hakyndaky Düzgünnama we paçlaryň möçberlerini, möhletlerini we tölegiň tertibini görkezmek bilen amala aşyrylan hereketler üçin paçlaryň alynýan, oňa goşulýan Sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

2. Patent eýesi patentiň güýjünde saklanylmagy üçin ýyllyk paçlary  tölemäge borçludyr.

Ýyllyk paçlary pajyň geçirilýän patentiň hereket edýän ýylynyň birinji aýy gutarandan giç bolmadyk möhletde tölenilýär. Paç patentiň hereket edýän doly ýyly üçin tölenilýär.

Patentiň güýjünde saklanylmagy üçin pajyň tölenilmegi patent eýesine goşmaça pajy tölemek şerti bilen ýeňillikli alty aýlyk möhlet berilýär.

Paçlar haýyşnamaçy, patent eýesi ýa-da başga şahs tarapyndan tölenilip bilner.

Eger patentiň güýjünde saklanylmagy üçin paç we goşmaça paç ýeňillikli möhletiň içinde tölenilmese, patentiň hereketi möhletinden öň bes edilýär.

3. Paçlary almakdan alnan serişdeler Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýar.

Tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagy, döretmegi we onuň awtomatlaşdyrylan ulgamynyň ulanylmagy; döwlet patent-maglumat binýadynyň döredilmegi; işgärleriň zähmetine hak tölemegi, hünärmenleri taýýarlamagy we höweslendirmegi; seleksiýanyň gazananlaryny goramak babatda Türkmenistanyň halkara ylalaşyklaryna gatnaşmagyny üpjün etmek üçin gerek bolan gatançlaryň we beýleki tölegleriň tölenmegini goşup, bu serişdelerden seleksiýanyň gazananlaryny goramagyň döwlet ulgamynyň işlemegi we ösmegi üçin çykdajy harajatlaryň maliýeleşdirilmegi amala aşyrylýar.

 

VI BAP. SELEKSIÝANYŇ GAZANANLARYNYŇ

AWTORY WE ONUŇ HUKUKLARY

 

26-njy madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň awtory

 

1. Seleksiýanyň gazananlarynyň awtory diýlip, döredijilikli zähmeti bilen ony döreden fiziki şahs ykrar edilýär.

2. Eger seleksiýanyň gazananlaryny döretmäge birnäçe şahs gatnaşsa, olaryň hemmesi şärikli awtorlar diýlip hasap edilýär. Şärikli awtorlara degişli hukuklary peýdalanmagyň tertibi olaryň arasyndaky ylalaşyk bilen kesgitlenilýär.

3. Seleksiýanyň gazananlarynyň döredilmegine şahsy goşant goşman, diňe awtora (awtorlara) tehniki, guramaçylyk, maddy ýa-da başga kömek beren şahslar şärikli awtorlar diýlip ykrar edilmeýär.

 

27-nji madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň awtorynyň hukuklary

 

1. Awtoryň hukugy aýrybaşgalanmaýan şahsy hukuk bolup durýar we möhletsiz goralýar.

2. Goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizilen, patent eýesi bolmadyk, seleksiýanyň gazananlarynyň awtoryna, ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy, onyň awtorlygyny tassyklaýan ýörite şahsyýetnama  berýär.

3. Awtor öz adyndan seleksiýanyň gazananlaryna at dakmaga hukugy bardyr.

4. Awtor patentiň hereket edýän möhletinde patent eýesinden döreden, ýüze çykaran ýa-da çykaran seleksiýanyň gazananlary üçin hak-heşdek almaga hukugy bardyr. Hak-heşdegiň möçberi we almagyň şertleri seleksiýanyň gazananlarynyň awtory bilen patent eýesiniň arasynda baglaşylan şertnama bilen kesgitlenilýär.

Şonda seleksiýanyň gazananlary üçin hak-heşdegiň ölçegi binýatlyk ululygyndan kem bolmaly däldir, ýagny ösümlikleriň sortlarynyň we haýwanlaryň tohumlarynyň her haýsy aýratynlykda, geljeginiň bardygy, ulanylyş möçberi we ykdysady netijeliligi bilen kesgitlenýär we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenen  tertipde tasyklanýar.

5. Patent eýesi bilen awtoryň şertnamasynda başga zat göz öňünde tutulmasa, awtora hak-heşdek seleksiýanyň gazananlarynyň peýdalanylan her bir ýyly geçenden soň alty aýyň içinde tölenilýär.

6. Eger sort ýa-da malyň tohumy birnäçe şärikli awtorlar bolup döredilen ýa-da çykarylan bolsa, hak-heşdek olaryň arasynda ylalaşyga laýyklykda paýlanýar.

7. Seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmak bilen baglanyşykly patent eýesi tarapyndan hak-heşdek tölemegiň möçberi, tertibi ýa-da onuň şertleri hakynda jedel kazyýet tarapyndan çözülýär.

 

VII BAP. PATENT EÝESI, ONUŇ HUKUKLARY

WE BORÇLARY

 

28-nji madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň patent eýesi

 

Patenti almaga bolan hukuk şu aşakdakylara degişlidir:

- seleksiýanyň gazananlarynyň awtoryna (şärikli awtorlaryna);

- şu Kanunyň 12-nji maddasynda göz öňünde tutulan halatlarda iş berijä;

- seleksiýanyň gazananlarynyň awtorynyň hukuk oruntutaryna (hukuk oruntutarlaryna) ýa-da iş berijä.

 

29-njy madda. Patent eýesiniň hukuklary

 

1. Goralýan seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmagyň, şeýle hem peýdalanmaga rugsat bermegiň ýa-da gadagan etmegiň aýratyn hukugy patent eýesine degişlidir.

Patent eýesiniň aýratyn hukugynyň bozulmagy bolup durýan hereketleri amala aşyrmaga, şol sanda şu Kanunda göz öňünde tutulan halatlardan başga onuň rugsady bolmazdan seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga hiç kimiň haky ýokdur.

2. Seleksiýanyň gazananlary babatda patentiň eýesine hereket etmäge aşakdaky ýagdaýda rugsat  talap edilýär:

1) öndürilende ýa-da täzeden öndürilende (köpeldilende);

2) tohumy kopeltmek üçin ekiş kondisiýasyna ýetirilende;

3) satuwa hödürlenende;

4) satuw ýa-da ýerleşdirişiň beýleki görnüşlerinde;

5) Türkmenistanyň çäginden çykarylanda;

6) Türkmenistanyň çägine getirilende;

7) ýokarky maksatlar üçin saklananda.

3. Patent eýesiniň aýratyn hukugy goralýan sortuň tohum ýa-da   oturdylan ekinlerden öndürilen ösümlik materialyna, şeýle-de patent eýesiniň rugsady bolmazdan hojalyk dolanyşygyna girizilen, goralýan tohum haýwanlaryň tohumyndan öndürilen harytlyk mallara degişlidir.

Patent eýesiniň aýratyn hukugy tohumlyk, oturdylan ýa-da tohumlyk serişdelerine hem degişlidir, olar:

- eger bu goralýan sort ýa-da tohum düýpli ýagdaýda beýleki seleksiýanyň gazananlarynyň alamatlaryny nesle geçirmese, düýpli ýagdaýda goralýan (başlangyç) sortuň alamatlary nesle geçirýär;

- goralýan sortdan, tohumdan anyk tapawutlary bolmasalar;

- olary gaýtadan köpeltmek üçin goralýan sortuň, tohumyň birnäçe gezek peýdalanylmagyny talap edýärler.

4. Beýleki (başlangyç) goralýan seleksiýanyň gazananlaryny düýpli ýagdaýda nesil alamatlary bolan seleksiýanyň gazananlary diýlip, başlangyçdan aýdyň tapawutlanýan seleksiýanyň gazananlary ykrar edilýär:

- başlangyç seleksiýanyň gazananlary ýa-da seleksiýanyň gazananlary has düýpli alamatlaryny nesle geçirýär, şunda başlangyç seleksiýanyň gazananlarynyň mahsus alamatlaryny öz nesline geçirip, seleksiýanyň gazananlarynyň genotipini ýa-da genotipleriň kombinasiýasyny görkezýän esasy alamatlary saklanyp galsa;

- tohumyň başlangyç sortundan hususy seçip almak, indusirlenen mutant, gen inženeriýasy ýaly usullary ulanylmak bilen dörän gyşarmalardan başga başlangyç seleksiýanyň gazananlarynyň genotipine ýa-da genotipleriň kombinasiýasyna laýyk gelse.

5. Patent eýesiniň birnäçesine degişli seleksiýanyň gazananlary peýdalanylanda özara gatnaşyklar olaryň arasyndaky ylalaşyk bilen kesgitlenilýär. Şeýle ylalaşyk bolmadyk mahalynda her bir patent eýesi seleksiýanyň gazananlaryny öz islegine görä peýdalanyp biler, ýöne oňa ygtyýarnama bermäge ýa-da galan patent eýeleriniň razylygy bolmazdan patenti başga şahsa bermäge haky ýokdur.

 

30-njy madda. Patent eýesiniň borçlary

 

Patent eýesi patentiň hereket edýän möhletiniň içinde sorty, tohumy goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda olaryň bellige alnan senesinde sortuň, tohumyň resmi ýazgysynda görkezilen başdaky alamatlary saklar ýaly saklamaga borçludyr.

Patent eýesi ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň talaby boýunça sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna ýa-da haýwanlaryň tohumynyň tohum synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna gözegçilik synaglaryny geçirmek üçin degişlilikde tohumlary ibermäge we ýerinde gözegçiligi geçirmek üçin şertleri üpjün etmäge ýa-da ýerinde gözegçilik synagyny geçirmek üçin tohumlyk serişdelerini bermäge borçludyr.

 

31-nji madda. Patent eýesiniň hukugynyň gutarmagy

 

Patent eýesiniň hukugy, eger şeýle hereketler soňra sorty, tohumy köpeltmek üçin gönükdirilmese, Türkmenistanyň çäginden çykarylanda patent eýeleriniň özlerine ýa-da onuň razylygy bilen satmak ýa-da ýerlemegiň başga görnüşleri arkaly olar hojalyk dolanyşygyna girizilenden soň goralýan sortuň ýa-da tohumyň islendik serişdesi babatda hereketine degişli däldir.

 

32-nji madda. Patent eýesiniň hukugynyň bozulmagy

 

Patent eýesiniň hukugynyň bozulmagy diýlip, patent eýesiniň rugsady bolmazdan amala aşyrylan şu aşakdaky hereketler ykrar edilýär:

- seleksiýanyň gazananlaryny öndürmek we gaýtadan öndürmek (köpeltmek);

- seleksiýanyň gazananlaryny tohumlyk ýa-da tohum kondisiýasyna ýetirmek;

- seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmak bilen döredilen önümi satmaga teklip etmek, satmak we  täjirçilik dolanyşygyna başga hili girizmek;

- goralýan seleksiýanyň gazananlaryny tohumlyk, oturdylan ýa-da tohum serişdelerini ýokarda sanalyp geçilen maksatlar üçin Türkmenistanyň çäginde saklamak, onuň çägine getirmek, äkitmek.

 

33-nji madda. Patent eýesiniň hukugynyň bozulmagy diýlip ykrar edilmeýän hereketler

 

Şu aşakdakylar patent eýesiniň hukugynyň bozulmagy diýlip ykrar edilmeýär:

- goralýan sorty, tohumy täze seleksiýanyň gazananlaryny çykarmak üçin başlangyç material hökmünde peýdalanmak boýunça hereketler;

- patent eýesiniň rugsat beren ýagdaýynda ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň ygtýarnama bermegi bilen, eger patent eýesi adalatly  hak-heşdek alan ýagdaýynda üçünji adama patentiň hereketini amala aşyrmaga ygtyýar berilýär;  

- hojalygy ýörediji subýektiň çäginde gaýtadan öndürmek üçin patent eýesinden alnan tohumlyk, oturdylan ýa-da tohum serişdeleriniň şu hojalygy ýörediji subýekt tarpyndan peýdalanylmagy.

 

34-nji madda. Patent eýesiniň hukugy we täjirçilik işini düzgünleşdirýän çäreler

 

Patent eýesiniň hukugy Türkmenistanyň çäginde seleksiýanyň gazananlarynyň materialynyň öndürilişini, güwälendirilişini we marketingini ýa-da şeýle materialy äkitmegi ýa-da getirmegi düzgünleşdirmek maksady bilen görülýän islendik çärelere bagly däldir.

 

35-nji madda. Patent eýesiniň hukuklaryny ýatyrmagyň islendik başga esasyny aradan aýyrmak

 

Patent eýesiniň hukugy şu Kanunyň 36-njy maddasynyň birinji böleginiň we 37-nji maddasynyň birinji böleginiň düzgünlerinde beýan edilenlerden tapawutlanýan esaslaryň güýjünde ýatyrylyp bilinmez.

 

VIII BAP. PATENTI HAKYKY DÄL DIÝIP YKRAR ETMEK, PATENTIŇ HEREKETINI BES ETMEK WE DIKELTMEK

 

36-njy madda. Patenti hakyky däl diýip ykrar etmek

 

1.Patent onuň hereketiniň bütin möhletiniň içinde jedelleşilip we hakyky däl diýlip ykrar edilip bilner, eger:

- bellige alnan seleksiýanyň gazananlary şu Kanunda bellenen gorag ukyplylygynyň şertlerine laýyk gelmese;

- patent eýesi hökmünde patentde görkezilen şahsyň ony almak üçin kanuny esaslary bolmasa.

2. Islendik gyzyklanýan şahs  şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan esaslar boýunça patenti hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda esasly garşylygyny Apellýasiýa toparyna berip biler. Garşylygyň berilmegi we garalmagy üçin paç tölenilýär.

Garşylygyň nusgasy patent eýesine iberilýär, ol garşylygyň nusgasyny alan senesinden başlap üç aýyň içinde esaslandyrylan jogaby berip biler.

3. Şu maddanyň birinji bölegine laýyklykda hakyky däl diýlip ykrar edilen patentiň hereketi seleksiýanyň gazananlarynyň bellige alnan senesinden bes edilýär.

Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy hakyky däl diýlip ykrar edilen patentler hakyndaky maglumaty seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizýär we býulletende çap edýär.

 

37-nji madda. Patentiň hereketini möhletinden öň bes etmek

 

1. Eger patent eýesi patenti bellenilen we goşmaça möhletlerde güýjünde saklamak üçin ýyllyk pajy tölemese, patentiň hereketi möhletinden öň bes edilýär. Şu ýagdaýda patentiň hereketi bellenilen möhletiň gutaran senesinden bes edilýär.

2. Patent eýesiniň patentden ýüz öwürmek hakyndaky haýyşnamasynyň esasynda patentiň hereketi möhletinden öň bes edilip bilner. Ýüz öwürmek ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamanyň gelip gowşan senesinden güýje girýär. Patentden ýüz öwürmek hakyndaky haýyşnama yzyna alynmaga degişli däldir.

Patent eýesi patentden ýüz öwürmek meýli hakynda awtora (awtorlara) habar bermäge borçludyr. Şu ýagdaýda awtor patente eýelik etmäge bolan artykmaç hukuga eýedir.

Eger patent ygtyýarnama şertnamasynyň obýekti bolsa, eger şertnamada başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, ondan ýüz öwürmek diňe ygtyýarnamanyň eýesiniň razylygy bilen mümkindir.

3. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy hereketi möhletinden öň bes edilen patentler hakyndaky maglumatlary seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizýär we býulletende çap edýär.

 

38-nji madda. Patenti ýatyrmak

 

1. Patent aşakdaky ýagdaýlarda ýatyrylýar, eger:

- seleksiýanyň gazananlary birmeňzeşligiň we durnuklylygyň  çelgisine indiden beýläk laýyk gelmese;

- patent eýesi on iki aýyň içinde sort synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň, haýwanlaryň tohumlarynyň synaglary baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň ýa-da ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň talaby boýunça birmeňzeşligiň we durnuklylygyň çelgisi seleksiýanyň gazananlaryna laýyk gelşini barlamak üçin gerek bolan tohumlyk, oturdylan, tohum serişdelerini, resminamalary we maglumaty bermese ýa-da bu maksatlar üçin ýerinde seleksiýanyň gazananlarynyň barlagyny geçirmek mümkinçiliklerini bermese;

- seleksiýanyň gazananlarynyň ady ýatyrylsa, patent eýesi bolsa, başga gabat gelýän ady teklip etmese.

2. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy ýatyrylan patentler hakyndaky maglumatlary seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizýär we býulletende çap edýär.

 

39-njy madda. Geçirilen möhletleri dikeltmek

 

1. Haýyşnamaçy ýa-da patent eýesi tarapyndan 13-nji maddanyň dördünji böleginde, 16-njy maddanyň üçünji böleginde, şu maddanyň ikinji böleginde, şu Kanunyň 23-nji maddasynyň birinji böleginde göz öňünde tutulan, geçirilen möhletler ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan dikeldilip bilner.

2. Seljermäniň talap etmegi boýunça resminamalary we goşmaça materiallary bermegiň haýyşnamaçy tarapyndan geçirilen möhleti, seljermäni geçirmek hakynda towakganamany bermegiň möhleti, seljermäniň çözgüdine garşylygy bermegiň möhleti haýyşnamaçynyň towakganamasy boýunça dikeldilip bilner.

3. Geçirilen möhleti dikeltmek hakyndaky towakganama haýyşnamaçy tarapyndan goşmaça paç tölenilen mahalynda bellenilen möhletiň gutaran senesinden başlap alty aýdan gijä galman ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna haýyşnamaçy tarapyndan berlip bilner.

 

40-njy madda. Patentiň hereketini dikeltmek

 

1. Seleksiýanyň gazananlaryna bolan patentiň güýjünde saklanylmagy üçin pajyň tölenmezligi bilen baglanyşykly onuň bes edilen hereketi patent eýesi ýa-da aýratyn ygtyýarnama eýelik edijiniň towakganamasy boýunça dikeldilip bilner. Towakganama patentiň hereketiniň bes edilen senesinden başlap üç ýylyň içinde, ýöne onuň hereketiniň bellenilen möhletiniň gutarmagyndan gijä galman ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna berilmelidir. Towakganama patentiň hereketiniň dikeldilmegi üçin pajyň tölenilmegini tassyklaýan resminama goşulmalydyr.

2. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy patentiň hereketini dikeltmek hakyndaky maglumaty býulletende çap edýär.

 

41-nji madda. Soňundan ulanmak hukugy

 

Patentiň hereketiniň bes edilen senesi bilen patentiň hereketini dikeltmek hakyndaky maglumatlaryň ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň resmi býulleteninde çap edilen senäniň arasyndaky döwürde ýuridik ýa-da fiziki şahs Türkmenistanyň çäginde patentlenen seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga başlasa ýa-da görkezilen döwürde munuň üçin gerek bolan taýýarlyk etse, şeýle peýdalanmagyň  möçberini artdyrmazdan ony mundan beýläk muzdsuz peýdalanmaga bolan hukugyny (soňundan ulanmak hukugyny) saklaýar.

 

IX BAP. PATENTE BOLAN HUKUKLARY GEÇIRMEK

 

42-nji madda. Seleksiýanyň gazananlaryna bolan hukuklary geçirmek

 

Seleksiýanyň gazananlary üçin patent hereket edýän bütin möhletiniň içinde hukugy geçirmegiň obýekti bolup biler.

Patenti almaga bolan hukuk, patentiň berilmegi üçin haýyşnamanyň bellige alynmagyndan gelip çykýan hukuklar, şeýle hem patentden gelip çykýan hukuklar islendik şahsa geçirilip bilner.

Hukuklary geçirmek hukugy şertnama esasynda, hukuk oruntutarlygyň we miras almagyň tertibinde, şeýle hem ygtyýarnama şertnamasynyň esasynda amala aşyrylyp bilner.

 

43-nji madda. Patenti bermek

 

Patente bolan hukuk erkin görnüşde düzülen we patent eýesi hem-de hukuk oruntutary tarapyndan gol çekilen şertnama boýunça islendik gyzyklanýan şahsa berlip bilner.

Şertnama taraplaryň islendiginiň ýazmaça haýyşnamasy boýunça ösümlikleriň sortlaryna we tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynda bellige alynýar we seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda ol bellige alnandan soň güýje girýär. Şertnamanyň bellige alnandygy hakynda maglumatlar býulletende çap edilýär. Bellige alynmadyk şertnama hakyky däl diýlip hasap edilýär.

 

44-nji madda. Patente bolan ygtyýarnama

 

1. Patent eýesi bolup durmaýan ýuridik ýa-da fiziki şahs diňe ygtyýarnama şertnamasynyň esasynda patent eýesiniň rugsat bermegi bilen patentlenen seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga haklydyr.

Patent eýesi (lisenziar) ygtyýarnama şertnamasy boýunça goralýan seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan hukugy şertnamada göz öňünde tutulan möçberde beýleki şahsa (lisenziata) bermäge borçlanýar. Lisenziat şertnama bilen şertlendirilen tölegleri lisenziata geçirmek we şertnamada göz öňünde tutulan beýleki hereketleri amala aşyrmak borjuny öz üstüne alýar.

2. Aýratyn ygtyýarnama bolanda lisenziata berilmeýän böleginde ony peýdalanmak hukugyny lisenziatda saklap galmak bilen şertnamada görkezilen çäklerde lisenziata seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan aýratyn hukuk berilýär.

Aýratyn bolmadyk ygtyýarnama mahalynda lisenziar patent bilen berilýän ähli hukuklary, şol sanda üçünji taraplara ygtyýarnamalary bermäge bolan hukuklary özünde saklaýar.

Doly ygtyýarnama mahalynda lisenziara peýdalanmak we ygtyýarnamany beýleki şahslara bermäge bolan hukuklaryny saklap galmazdan lisenziata seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga aýratyn hukuk berilýär.

3. Eger ygtyýarnama şertnamasynda kömekçi ygtyýarnama şertnamasyny baglaşmak mümkinçiligi göz öňünde tutulsa, onda şu ýagdaýda kömekçi lisenziat hökmünde çykyş edýän kömekçi lisenziar seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan artykmaç däl ygtyýarnamany bermek hakynda üçünji tarap (kömekçi lisenziat) bilen kömekçi ygtyýarnama şertnamasyny baglaşmaga haklydyr.

Eger ygtyýarnama şertnamasy bilen başga zat göz öňünde tutulmasa, kömekçi lisenziaryň hereketleri üçin lisenziatyň öňündäki jogapkärçiligi lisenziat çekýär.

4. Ygtyýarnamanyň bellige alnandygy hakynda maglumatlar býulletende çap edilýär. Bellige alynmadyk ygtyýarnama hakyky däl diýlip hasap edilýär.

5. Patent eýesi seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan hukuklary islendik şahsa bermek hakyndaky haýyşnamany ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna berip biler (açyk ygtyýarnama). Şu ýagdaýda patentiň güýjünde saklanylmagy üçin paçlar ygtyýarnama hakyndaky maglumatlaryň çap edilen ýylyndan soň gelýän ýyldan başlap 50 göterim kemeldilýär. Görkezilen seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga isleg bildiren şahs patent eýesi bilen degişli şertnamany baglaşmaga borçludyr.

Açyk ygtyýarnamada berilýän hukuklar aýratyn bolmadyk ygtyýarnamada berilýän hukuklaryň möçberinden ýokary geçip bilmez.

Açyk ygtyýarnama hakynda maglumatlar çap edilenden soň açyk ygtyýarnama bolan hukuklary bermek hakynda patent eýesiniň haýyşnamasy yzyna alynmaga degişli däldir.

 

45-nji madda. Mejbury ygtyýarnama

 

1. Eger seleksiýanyň gazananlaryna patent eýesi tarapyndan ýa-da olara hukuk berlen şahslar tarapyndan patentiň berlen senesinden başlap dört ýylyň içinde Türkmenistanda peýdalanylmasa ýa-da ýeterlik peýdalanylmasa, onda seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmak isleýän we peýdalanmaga taýýar bolan islendik şahs degişli tejribede ýola goýlan şertlerde patent eýesi bu şahs bilen ygtyýarnama şertnamasyny baglaşmakdan boýun gaçyran mahalynda görkezilen seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan aýratyn bolmadyk mejbury ygtyýarnamanyň özüne berilmegi hakynda hak islegi bilen kazyýete ýüz tutmaga hukuklydyr.

Eger patent eýesi seleksiýanyň gazananlarynyň peýdalanylmazlygyny ýa-da ýeterlik bolmadyk peýdalanylmagyny esasly sebäpler bilen şertlendirilendigini subut etmese, kazyýet peýdalanmagyň çäklerini, hereket ediş möhletini, möçberini, tölegleriň möhletlerini we tertibini kesgitlemek bilen gyzyklanýan şahsa aýratyn bolmadyk mejbury ygtyýarnamany berýär. Tölegleriň möçberi ýola goýlan tejribä laýyklykda kesgitlenen ygtyýarnamanyň bazar bahasyndan pes bolmadyk baha bilen bellenilmelidir.

Mejbury ygtyýarnamanyň hereket ediş möhleti kazyýet tarapyndan bellenilýär.

Mejbury ygtyýarnama diňe berlen ygtyýarnama laýyklykda we çäklerde ýol berilýän usul bilen seleksiýanyň gazananlaryny netijeli peýdalanmagy üpjün edip biljek şahsa berilýär.

2. Mejbury aýratyn bolmadyk ygtyýarnama mejbury ygtyýarnamany peýdalanmak üçin ýeterlik bolan mukdarda ilkinji tohum, oturdylan ýa-da tohum serişdeleri patent eýesinden almak hukugyny onuň eýesine berýär.

Mejbury ygtyýarnama goralýan seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmak ýa-da ony peýdalanmak üçin ygtyýarnamany üçünji şahsa bermek üçin patent eýesine päsgelçilikler döretmeýär.

3. Ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy mejbury ygtyýarnamany bermek hakyndaky maglumatlary seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawyna girizýär we býulletende çap edýär.

Mejbury ygtyýarnamany bermek hakyndaky maglumatlaryň bellige alnandygy we resmi býulletende çap edilendigi üçin lisenziat tarapyndan degişli paç tölenilýär.

 

46-njy madda. Seleksiýanyň gazananlaryny ulanmak

 

Eger morfologik we fiziologik alamatlar boýunça tohumlyk, oturdylan ýa-da tohum serişdeleri soňra köpeltmek üçin öndürilen, köpeldilen we sort ýa-da tohum kondisiýasyna ýetirilen, goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň resmi ýazgysynda bar bolan maglumatlara laýyk gelse, seleksiýanyň gazananlary ulanylýar diýlip ykrar edilýär.

 

X BAP. AWTORLARYŇ, HAÝYŞNAMAÇYLARYŇ WE

PATENT EÝELERINIŇ HUKUKLARYNY GORAMAK

 

47-nji madda. Patent eýesiniň hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

1. Patentlenen seleksiýanyň gazananlaryny şu Kanuny bozmak bilen peýdalanýan ýuridik ýa-da fiziki şahs patent eýesiniň aýratyn hukugyny bozujy diýlip hasap edilýär we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýär.

2. Patent eýesiniň aýratyn hukugynyň bozulandygy hakynda hak islegi haçan-da patent eýesiniň öz hukugynyň bozulandygy hakynda bilen ýa-da bilmeli bolan gününden başlap üç ýylyň içinde bildirilip bilner.

Patent eýesiniň aýratyn hukugynyň bozulandygy hakynda hak islegi patent eýesi ýa-da onuň hukuk oruntutary tarapyndan bildirilýär.

Patent eýesiniň hukuklarynyň bozulmagy hakynda hak islegi, eger ygtyýarnama şertnamasynda başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, aýratyn ygtyýarnamanyň eýesi tarapyndan ýa-da eger ygtyýarnama şertnamasynda bu göz öňünde tutulan bolsa, aýratyn bolmadyk ygtyýarnamanyň eýesi tarapyndan hem berlip bilner.

3. Patentlenen seleksiýanyň gazananlaryny bikanun peýdalanýan ýuridik ýa-da fiziki şahs patent eýesiniň  talap etmegi ýa-da kazyýetiň çözgüdi boýunça şu aşakdakylara borçludyr:

patent eýesiniň hukugyny ykrar etmäge;

patent eýesiniň hukuklaryny bozýan hereketleri bes etmäge;

elden gidirilen peýdany goşup, ýitgileriň öwezini dolmaga ýa-da kazyýetiň çözgüdi bilen ýa-da taraplaryň ylalaşmagy boýunça kesgitlenýän öwez puluny tölemäge;

ahlak taýdan ýetirilen zyýanyň öwezini dolmaga;

patent eýesiniň işewür abraýyny dikeltmek maksady bilen kazyýet çözgüdini çap etmäge.

Kazyýet patenti bozujydan goralýan seleksiýanyň gazananlarynyň tohumlyk, oturdylan ýa-da tohum serişdelerini, şeýle hem ony peýdalanmak bilen döredilen önümi muzdsuz almak hakynda karar çykarmaga haklydyr.

 

48-nji madda. Apellýasiýa topary

 

1. Apellýasiýa topary şu Kanuny ulanmak bilen baglanyşykly aşakdaky garşylyklara garamaga doly ygtyýarlydyr:

a) seleksiýanyň gazananlaryna bolan haýyşnama boýunça seljermäniň çözgüdine;

b) seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanmaga bolan patenti başga birine bermek hakynda şertnamanyň ýa-da ygtyýarnama şertnamanyň bellige alnandygy hakynda seljermäniň çözgüdine;

ç) şu Kanunyň 36-njy maddasyna laýyklykda patenti hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda;

d) şu Kanunyň 37-nji, 38-nji we 40-njy maddalarynyň esasynda patentiň hereketini möhletinden öň bes etmek, ýatyrmak ýa-da hereketini dikeltmek hakynda ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň çözgüdine;

e) Apellýasiýa toparynyň ygtyýaryna girýän beýleki meseleler boýunça.

2. Haýyşnamaçy ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenen möhletlerde şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan garşylyklary Apellýasiýa toparyna bermäge haklydyr.

Şu maddanyň birinji böleginiň "a", "b", "d" we "e" kiçi bentlerinde göz öňünde tutulan garşylyklar olaryň gelip gowşan senesinden başlap dört aý möhletde Apellýasiýa topary tarapyndan garalmalydyr.

Şu maddanyň birinji böleginiň "ç" kiçi bendinde göz öňünde tutulan garşylyklar, eger seleksiýanyň gazananlarynyň goşmaça synaglaryny geçirmek talap edilmese, olaryň gelip gowşan senesinden başlap alty aý möhletde Apellýasiýa topary tarapyndan garalmalydyr.

3. Apellýasiýa toparynyň çözgüdine Apellýasiýa topary tarapyndan çözgüdiň tassyklanan senesinden başlap alty aýyň içinde gyzyklanýan taraplaryň islendigi tarapyndan kazyýete şikaýat edilip bilner.

4. Apellýasiýa topary hakyndaky Düzgünnama we Apellýasiýa toparyna berlen garşylyklara we haýyşnamalara garamagyň Tertibi ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasynyň ýokarda durýan guramasy tarapyndan tassyklanylýar.

 

49-njy madda. Seleksiýanyň gazananlaryny döretmegi we peýdalanmagy döwlet tarapyndan höweslendirmek

 

Ylmy-tehniki progresi üpjün etmek, Türkmenistanyň intellektual mümkinçiligini pugtalandyrmak we seleksiýa babatda döredijiligiň ösdürilmegine ýardam etmek maksady bilen döwlet tarapyndan patent eýelerine we ygtyýarnama şertnamasy boýunça seleksiýanyň gazananlaryny peýdalanýan şahslara, şeýle hem seleksiýanyň gazananlaryna bolan hukugy almaga we goramaga ýardam edýän şahslara Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýeňillikler berilýär.

 

XI BAP. SELEKSIÝANYŇ GAZANANLARYNY HUKUK TAÝDAN GORAMAK BABATDA HALKARA GATNAŞYGY

 

50-nji madda. Beýleki döwletlerden patenti almak üçin haýyşnamany bermek hukugy

 

Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary seleksiýanyň gazananlarynyň hukuk goragy üçin haýyşnamany beýleki döwletiň ygtyýarly edaralaryna bermäge haklydyrlar.

Seleksiýanyň gazananlarynyň hukuk goragy üçin beýleki ýurda berilýän haýyşnama Türkmenistanda ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna deslapdan berilmelidir. Türkmenistanyň çäklerinden daşarda seleksiýanyň gazananlaryna bolan hukuk goragy bilen baglanyşykly çykdajylary haýyşnamaçy çekýär.

 

51-nji madda. Daşary ýurtly ýuridik we fiziki şahslaryň hukuklary

 

1. Daşary ýurtly ýuridik we fiziki şahslar gatnaşyjysy Türkmenistan bolup durýan halkara şertnamalarynyň güýjünde ýa-da arkalaşyklylyk ýörelgesiniň esasynda Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary bilen bir hatarda şu Kanunda göz öňünde tutulan hukuklardan peýdalanýarlar.

2. Daşary ýurtly ýuridik we fiziki şahslar, şeýle hem Türkmenistanyň çäklerinden daşarda ýaşaýan we hemişelik ýaşaýan ýeri bolan Türkmenistanyň raýatlary ösümlikleriň sortlaryna we haýwanlaryň tohumlaryna patentleri bermek baradaky ygtyýarly döwlet edarasy bilen gatnaşyklarda, eger gatnaşyjysy Türkmenistan bolup durýan halkara şertnamalarynda başga tertip göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu edarada bellige alnan patentli ynanylan wekilleriň üsti bilen öz hukuklaryny durmuşa geçirýär.

 

52-nji madda. Seleksiýanyň gazananlarynyň getirilişine we äkidilişine gözegçilik

 

Seleksiýanyň gazananlarynyň Döwlet sanawynda hasaba alnan seleksiýanyň gazananlarynyň Türkmenistanyň çägine getirilişine we ondan äkidilişine gözegçilik Türkmenistanyň Gümrük kodeksine we seleksiýanyň gazananlaryny getirmegiň we äkitmegiň meselelerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda gümrük edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

XII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

53-nji madda. Jedellere garamak

 

Şu Kanuny ulanmak bilen baglanyşykly jedellere Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde garalýar.

 

54-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

Şu Kanun onuň resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

       Türkmenistanyň                                                 Gurbanguly

             Prezidenti                                                   Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 4-nji awgusty.

№ 207-IV.

 


 

З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О правовой охране селекционных достижений

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 3, ст.51)

 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности в области охраны селекционных достижений, регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, выявлением, выведением, охраной и использованием селекционных достижений.

 

Глава I. Общие положения

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

селекционное достижение – новый сорт растения, новая порода животного (их линии, типы и кроссы), зарегистрированные в Государственном реестре селекционных достижений;

сортгруппа растений, которая определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками;

порода - группа животных, которая обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами, признаками, которые специфичны для данной группы и отличают её от других групп животных. Порода может быть представлена женской и мужской особью или племенным материалом;

селекционер – лицо, которое творческим трудом вывело или выявило и усовершенствовало селекционное достижение;

семенной и посадочный материал – семена, рассада, луковицы и другие части растений, предназначенные для воспроизводства сорта;

племенное животное – животное, предназначенное для воспроизводства породы;

племенной материал - племенное животное, его гаметы или зиготы (эмбрионы);

заявитель – физическое или юридическое лицо, которое подало заявку на выдачу патента на селекционное достижение;

патентообладатель – лицо, обладающее исключительным правом на охраняемое патентом селекционное достижение.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана в области правовой охраны селекционных достижений

 

1. Законодательство Туркменистана в области правовой охраны селекционных достижений основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы правовой охраны селекционных достижений.

2. Если международным договором Туркменистана, установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Правовая охрана селекционных достижений

 

1. Право на селекционное достижение охраняется настоящим Законом, другими законодательными актами Туркменистана и подтверждается патентом на селекционное достижение (далее – патент).

Патент удостоверяет исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, авторство селекционера и приоритет селекционного достижения.

Объём охраны селекционного достижения, на которое выдан патент, определяется совокупностью существенных признаков, зафиксированных в официальном описании селекционного достижения в Государственном реестре селекционных достижений.

2. Срок действия патента исчисляется с даты регистрации селекционного достижения в Государственном реестре селекционных достижений и составляет:

30 лет - на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев;

25 лет - на сорта растений других видов;

30 лет - на породу животного.

 

ГЛАВА II. Государственное регулирование в ОБЛАСТИ правовой охраны селекционных достижений

 

Статья 4. Органы государственного регулирования

 

Государственное регулирование в области правовой охраны селекционных достижений осуществляют Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных, уполномоченный государственный орган по сортоиспытаниям и уполномоченный государственный орган по испытаниям пород животных в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области правовой охраны селекционных достижений

 

Кабинет Министров Туркменистана:

обеспечивает исполнение Конституции Туркменистана, настоящего Закона, актов Президента Туркменистана и постановлений Кабинета Министров Туркменистана, международных договоров Туркменистана, регулирующих отношения в области правовой охраны селекционных достижений;

осуществляет государственную политику в области охраны селекционных достижений;

утверждает Государственный перечень ботанических и зоологических родов и видов сортов растений и пород животных, на которые распространяется правовая охрана селекционных достижений;

дополняет и исключает роды и виды из Государственного перечня ботанических и зоологических родов и видов сортов растений и пород животных по предложениям уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных;

обеспечивает международное сотрудничество в области охраны селекционных достижений;

решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

 

Статья 6. Компетенция уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных

 

Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных:

принимает к рассмотрению заявки на выдачу патентов на селекционные достижения;

проводит предварительную экспертизу заявок на выдачу патентов;

принимает решение о выдаче патента или об отказе в его выдаче по результатам экспертизы на новизну, а также испытаний на отличимость, однородность и стабильность, полученных от уполномоченного государственного органа по сортоиспытаниям и уполномоченного государственного органа по испытаниям пород животных;

осуществляет государственную регистрацию селекционных достижений в Государственном реестре селекционных достижений;

обеспечивает публикацию официальных сведений, касающихся охраны селекционных достижений;

выдаёт патенты на селекционные достижения;

осуществляет контроль за поддержанием в силе патентов на селекционные достижения;

выполняет другие функции, отнесённые к его компетенции законодательством Туркменистана.

 

Статья 7. Компетенция уполномоченного государственного органа по сортоиспытаниям и уполномоченного государственного органа по испытаниям пород животных

 

Уполномоченный государственный орган по сортоиспытаниям и уполномоченный государственный орган по испытаниям пород животных:

проводят испытания на отличимость, однородность и стабильность;

выдают заключения о результатах испытания соответственно сортов растений и пород животных;

выполняют другие функции, отнесённые к их компетенции законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Представительство

 

Юридические и физические лица вправе вести дела с уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных непосредственно, через представителей или патентных поверенных, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 51 настоящего Закона.

Полномочия представителя или патентного поверенного удостоверяются доверенностью.

 

Глава III. охраноспособностЬ селекционного достижения

 

Статья 9. Условия охраноспособности селекционного достижения

 

1. Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям охраноспособности и роду и виду сортов растений и пород животных, входящих в Государственный перечень ботанических и зоологических родов и видов сортов растений и пород животных.

Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна, отличимость, однородность и стабильность.

2. Селекционное достижение считается новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента семенной и посадочный материал или племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом другим лицам селекционером, его правопреемником или, с их согласия, для использования селекционного достижения:

на территории Туркменистана - ранее чем за один год до этой даты;

на территории другого государства:

а) ранее чем за четыре года до указанной даты,

б) ранее чем за шесть лет, если это касается винограда, древесных, декоративных, плодовых культур и лесных пород.

3. Селекционное достижение считается отличимым, если оно явно отличается от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существовавшего на дату подачи заявки.

Общеизвестным селекционным достижением признается селекционное достижение, находящееся в официальных каталогах, справочном фонде или имеющее точное описание в одной из публикаций или включённое в Государственный реестр селекционных достижений.

Селекционное достижение считается общеизвестным с даты подачи заявки в любой стране при условии, что по этой заявке выдан патент или предоставлена другая схожая форма охраны.

4. Селекционное достижение считается однородным, если с учётом особенностей размножения растения и животные достаточно сходны по своим существенным признакам.

5. Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или, в случае особого цикла размножения, в конце каждого цикла размножения.

 

Статья 10. Наименование селекционного достижения

 

1. Селекционное достижение должно иметь наименование с указанием его родовой принадлежности.

Наименование селекционного достижения должно позволять идентифицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от названий существующих селекционных достижений такого же или близкого ботанического или зоологического рода. Оно не должно состоять только из цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, происхождения, значения селекционного достижения, личности селекционера, противоречить принципам общественной морали.

2. Наименование селекционного достижения предлагается заявителем на получение патента в уполномоченном государственном органе по выдаче патентов на сорта растений и породы животных. Если наименование селекционного достижения не соответствует требованиям настоящей статьи, заявитель обязан изменить его в установленные сроки.

Наименование селекционного достижения может быть изменено по инициативе заявителя, при соблюдении условий, устанавливаемых уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

3. Любое лицо, использующее селекционное достижение, должно применять наименование, под которым оно зарегистрировано в Туркменистане в Государственном реестре селекционных достижений.

Когда селекционное достижение предлагается к продаже или вводится в коммерческий оборот, разрешается использовать его зарегистрированное наименование в сочетании с товарным знаком, коммерческим наименованием или другим подобным обозначением. В случае такого сочетания наименование селекционного достижения должно быть, тем не менее, легко узнаваемым.

 

Статья 11. Лица, имеющие право подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение

 

1. Право подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение (далее - заявка) имеет селекционер, работодатель или их правопреемник (далее - заявитель).

Если селекционное достижение создано несколькими лицами совместно, то им предоставляется право совместной подачи заявки.

2. Заявка может быть подана через доверенное лицо (представителя), которое, согласно доверенности, ведёт дела, связанные с получением патента.

3. Работники уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных, а также уполномоченного государственного органа по сортоиспытаниям и уполномоченного государственного органа по испытаниям пород животных в течение всего периода работы в этих учреждениях не имеют права подавать заявки на выдачу патента на селекционное достижение или выступать в качестве представителя.

 

Статья 12. Селекционное достижение, созданное в служебном порядке

 

1. Селекционное достижение считается созданным в служебном порядке, если при его создании селекционер выполнял:

1) обязанности, присущие занимаемой им должности;

2) задание, специально возложенное на него с целью создания селекционного достижения.

2. Право подачи заявки на селекционное достижение, созданное в служебном порядке, принадлежит работодателю, если договором между селекционером и работодателем не предусмотрено иное.

Если работодатель в течение четырёх месяцев с даты уведомления его селекционером о созданном селекционном достижении не подаст заявку в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных, то селекционер имеет право подать заявку и получить патент на своё имя.

В этом случае работодатель имеет право на приоритетное использование селекционного достижения в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе.

3. Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное работником с использованием финансовых, технических и иных материальных средств работодателя, но не в порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не является служебным. Право на получение патента и исключительное право на такое селекционное достижение принадлежат работнику.

В этом случае работодатель имеет право по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование селекционного достижения для собственных нужд на весь срок действия исключительного права на селекционное достижение либо возмещения со стороны работника расходов, понесённых работодателем в связи с созданием, выведением или выявлением такого селекционного достижения.

 

Статья 13. Подача заявки на выдачу патента

 

1. Заявка на выдачу патента подаётся в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных, дата получения которой является датой подачи заявки.

Заявка на выдачу патента должна относиться к одному селекционному достижению.

2. Заявка на выдачу патента должна содержать:

1) заявление о выдаче патента на селекционное достижение с указанием автора (соавторов) и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также его (их) место жительства или место нахождения;

2) описание сорта или породы.

3. К заявке прилагаются следующие документы:

1) анкета сорта (породы);

2) комплект фотографий сорта (породы);

3) документ, подтверждающий оплату пошлины за подачу заявки в установленном размере либо подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины или уменьшения её размера;

4) доверенность, если заявка подаётся представителем заявителя.

4. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в течение трёх месяцев с даты поступления заявки.

Если упомянутые документы не представлены в течение трёх месяцев с даты подачи заявки, установленный срок может быть продлён по ходатайству заявителя дополнительно на три месяца при условии оплаты соответствующей пошлины.

В случае непредставления вышеуказанных документов в установленный и дополнительный сроки заявка признаётся отозванной.

5. Заявление о выдаче патента представляется на государственном языке Туркменистана. Другие документы заявки могут быть представлены на ином языке с приложением их перевода.

Документы, представленные на ином языке, считаются поданными на дату подачи заявки в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных, если их перевод поступил в течение трёх месяцев с даты подачи заявки.

Если упомянутый перевод не представлен в течение трёх месяцев с даты подачи заявки, установленный срок может быть продлён по ходатайству заявителя дополнительно на три месяца при условии оплаты соответствующей пошлины.

В случае непредставления перевода в установленный и дополнительный сроки заявка признаётся отозванной.

6. К заявке с истребованием права приоритета дополнительно прилагается заверенная копия первой заявки и её перевод на государственный язык, которые представляются не позднее четырёх месяцев с даты подачи заявки в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

7. Заявитель несёт ответственность за достоверность сведений, указанных в материалах заявки.

Заявитель имеет право отозвать заявку на выдачу патента в любое время до даты вынесения решения о его выдаче или об отказе в выдаче.

8. Требования к заявке на выдачу патента и прилагаемым к ней документам устанавливаются уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

 

Статья 14. Приоритет селекционного достижения

 

Приоритет селекционного достижения устанавливается по дате подачи заявки в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

Приоритет селекционного достижения может быть установлен по дате подачи первой заявки в иностранном государстве, если заявка поступила в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в течение двенадцати месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя обстоятельствам заявка с истребованием приоритета не могла быть подана в установленный срок, последний может быть продлён не более чем на три месяца.

Об установлении приоритета должно быть заявлено при подаче заявки или в течение трёх месяцев с даты подачи заявки в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

Заверенная копия первой заявки, а также пробы и (или) другие доказательства тождественности селекционных достижений, являющихся предметом обеих заявок, представляются не позднее чем через четыре месяца с даты поступления заявки в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

Если установлено, что тождественные селекционные достижения имеют одну и ту же дату приоритета, то патент выдаётся по заявке, по которой доказана более ранняя дата её отправки в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных, а при совпадении этих дат – по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер в данном органе.

 

Глава Iv. Экспертиза селекционного достижения

 

Статья 15. Экспертиза заявки

 

Экспертиза заявки включает предварительную экспертизу, экспертизу на новизну, а также испытание заявленного селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность.

 

Статья 16. Предварительная экспертиза заявки

 

1. Предварительная экспертиза заявки проводится в месячный срок по истечении трёх месяцев с даты её подачи в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных при наличии документов, предусмотренных статьёй 13 настоящего Закона.

В период проведения предварительной экспертизы заявитель имеет право по собственной инициативе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки без изменения существенных признаков заявленного селекционного достижения.

2. Предварительная экспертиза включает в себя проверку:

соответствия заявленного селекционного достижения утверждённому Государственному перечню ботанических и зоологических родов и видов сортов растений и пород животных;

принадлежности материалов заявки одному селекционному достижению;

наличия необходимых документов и соблюдение установленных требований к ним;

соблюдения требований к названию селекционного достижения;

соблюдения правомерности и порядка истребования приоритета.

Если заявка соответствует требованиям предварительной экспертизы, заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты её подачи и номером заявки.

В случае несоответствия заявленного селекционного достижения утверждённому Государственному перечню ботанических и зоологических родов и видов сортов растений и пород животных или отсутствия документов, предусмотренных статьёй 13 настоящего Закона, заявителю направляется уведомление об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

3. По заявке, оформленной с нарушением требований к прилагаемым к ней документам, заявителю направляется запрос с предложением в течение трёх месяцев с даты его направления представить исправленные или недостающие документы.

Установленный трёхмесячный срок по ходатайству заявителя может быть продлён на шесть месяцев.

В случае, если заявитель в установленный трёхмесячный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о его продлении, заявителю направляется извещение об истечении установленного срока.

Срок, пропущенный для представления запрошенных документов, может быть восстановлен по ходатайству заявителя. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока с приложением запрашиваемых документов должно быть подано заявителем не позднее шести месяцев с даты истечения установленного срока.

В случае непредставления ходатайства о восстановлении срока в течение шести месяцев заявка признается отозванной, о чём заявитель уведомляется.

При несогласии с решением предварительной экспертизы заявитель вправе в течение трёх месяцев с даты направления решения подать возражение в апелляционную комиссию уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

 

Статья 17. Публикация заявки

 

1. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в шестимесячный срок, начиная с даты завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом,  публикует сведения о заявке в официальном бюллетене. Состав публикуемых сведений определяется уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных. После публикации сведений о заявке любое лицо вправе ознакомиться с её материалами.

2. Публикация сведений о заявке не производится, если до истечения срока публикации заявка была отозвана.

3. Автор селекционного достижения может отказаться от упоминания в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке, если он не является заявителем.

 

Статья 18. Временная правовая охрана

 

1. Временная правовая охрана предоставляется заявленному селекционному достижению с даты публикации сведений о заявке до даты регистрации селекционного достижения в Государственном реестре селекционных достижений.

2. На период временной правовой охраны на заявителя распространяется право патентообладателя в соответствии с частями второй и третьей  статьи 28 настоящего Закона.

3. Временная правовая охрана считается не наступившей, если по заявке принято решение об отказе в выдаче патента.

4. Лицо, использующее заявленное селекционное достижение в период его временной правовой охраны, обязано по требованию патентообладателя выплатить последнему после получения патента денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением с патентовладельцем. Если соглашение между сторонами не достигнуто, размер, сроки и порядок выплаты компенсации определяются судом.

Указанные меры применяются только в отношении лиц, которых заявитель уведомил о подаче заявки.

 

Статья 19. Экспертиза селекционного достижения на новизну

 

1. Экспертиза заявленного селекционного достижения на новизну проводится уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных. Любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке имеет право подать в данный орган претензию в отношении новизны заявленного селекционного достижения.

Заявитель уведомляется о поступлении претензии. При несогласии с претензией заявитель имеет право в трёхмесячный срок со дня направления уведомления подать мотивированное возражение в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

По результатам экспертизы уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных выносит заключение о соответствии или несоответствии заявленного селекционного достижения критерию новизны, о чём сообщается заявителю и лицу, подавшему претензию.

2. Если заявленное селекционное достижение не соответствует критерию новизны, уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных выносит решение об отказе в выдаче патента.

3. При положительных результатах экспертизы селекционного достижения на новизну уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных направляет заявителю соответствующее уведомление, в котором в двенадцатимесячный срок с даты направления предлагается:

- представить результаты испытаний селекционного достижения, проведённых соответственно уполномоченным государственным органом по сортоиспытаниям или уполномоченным государственным органом по испытаниям пород животных, либо компетентными органами других государств;

или

- подать ходатайство о проведении испытаний селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность и оплатить установленную пошлину.

4. Если заявитель в установленный двенадцатимесячный срок не представил требуемые материалы или не подал ходатайство о продлении установленного срока, либо не подал ходатайство о проведении испытаний, заявка считается отозванной.

Установленный двенадцатимесячный срок по ходатайству заявителя может быть продлён не более чем на шесть месяцев.

 

Статья 20. Испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность

 

1. Испытания заявленного селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность проводятся соответственно уполномоченным государственным органом по сортоиспытаниям или уполномоченным государственным органом по испытаниям пород животных по ходатайству селекционера или его работодателя.

Испытания селекционного достижения проводятся по принятым стандартным методикам и в сроки, устанавливаемые данными органами.

Заявитель обязан представить для испытаний необходимое количество семенного, посадочного или племенного материала.

2. По результатам испытаний соответственно уполномоченный государственный орган по сортоиспытаниям или уполномоченный государственный орган по испытаниям пород животных выносит заключение в отношении отличимости, однородности и стабильности заявленного селекционного достижения, которое направляется в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

3. Уполномоченный государственный орган по сортоиспытаниям или уполномоченный государственный орган по испытаниям пород животных при подготовке заключения вправе использовать результаты испытаний, проведённых другими компетентными организациями Туркменистана или компетентными организациями зарубежных стран, а также данные, представленные самим заявителем.

 

Статья 21. Вынесение решения экспертизы

 

1. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных на основании результатов испытаний согласно части второй статьи 20 или заключения, представленного заявителем согласно части третьей статьи 20, не позднее чем в трёхмесячный срок с даты получения вышеупомянутых документов рассматривает заявку на соответствие селекционного достижения критериям охраноспособности.

2. Если селекционное достижение удовлетворяет критериям охраноспособности и его наименование соответствует установленным требованиям, уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных  выносит решение о выдаче патента.

Решение с приложенным описанием селекционного достижения направляется заявителю.

3. Если селекционное достижение не отвечает критериям охраноспособности, уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных выносит мотивированное решение об отказе в выдаче патента, которое направляется заявителю.

 

Статья 22. Обжалование решения экспертизы

 

1. В случае несогласия с решением экспертизы, вынесенным на любом этапе рассмотрения заявки, заявитель вправе в течение трёх месяцев с даты направления решения подать возражение в апелляционную комиссию уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных (далее – Апелляционная комиссия).

Возражение должно быть рассмотрено Апелляционной комиссией в четырёхмесячный срок с даты его получения.

Заявитель вправе лично или через своего представителя участвовать в рассмотрении возражения.

2. Обжалование решений экспертизы осуществляется согласно порядку, утверждаемому уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

 

Глава V. Регистрация селекционного достижения и выдача патента

 

Статья 23. Порядок регистрации селекционного достижения и выдачи патента

 

1. Селекционное достижение регистрируется уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений в течение двух месяцев с даты получения документа об уплате пошлины за регистрацию и выдачу патента.

Документ, подтверждающий оплату пошлины за регистрацию селекционного достижения, должен быть представлен заявителем в трёхмесячный срок с даты направления решения о выдаче патента.

При задержке оплаты пошлины заявителю предоставляется льготный срок, составляющий шесть месяцев с даты истечения установленного трёхмесячного срока, и при условии оплаты соответствующей пошлины. При непредставлении документа об оплате пошлины в установленный и льготный сроки заявка считается отозванной, о чём заявитель уведомляется.

2. На зарегистрированное селекционное достижение уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных выдаёт патент лицу, на имя которого он испрашивался.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, он выдается заявителю, указанному в заявлении первым.

3. В сведения о патенте могут вноситься изменения, связанные с изменением данных о патентообладателе, и другие изменения, относящиеся к сведениям о патенте.

4. Перечень сведений, вносимых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, форма патента и состав указываемых в нём сведений устанавливаются уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

5. После получения патента патентообладатель обязан по запросу уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных направить необходимое количество семенного или племенного материала на депонирование.

 

Статья 24. Публикация сведений о патенте

 

1. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в течение шести месяцев с даты регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента и официальное описание селекционного достижения. Состав публикуемых сведений определяет уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

2. Автор селекционного достижения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о патенте, если он не является патентообладателем.

3. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных публикует в бюллетене все последующие изменения, внесённые в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, касающиеся:

- патентообладателя;

- зарегистрированных договоров об уступке прав и лицензионных договоров;

- прекращения или восстановления действия патента;

- признания патента недействительным;

- аннулирования патента;

- другие сведения, относящиеся к селекционному достижению.

 

Статья 25. Пошлины

 

1. За совершение юридически значимых действий, связанных с подачей заявки, экспертизой, испытаниями, выдачей патента и поддержанием его в силе, а также за иные процедуры взимаются пошлины, установленные соответствующим Положением о пошлинах.

Положение о пошлинах и прилагаемый к нему Перечень действий, за совершение которых взимаются пошлины, с указанием их размеров, сроков и порядка оплаты утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Патентообладатель обязан оплачивать годовые пошлины за поддержание патента в силе.

Годовые пошлины уплачиваются в срок не позднее окончания первого месяца года действия патента, за который вносится пошлина. Пошлина уплачивается за полный год действия патента.

Для уплаты пошлин за поддержание патента в силе патентообладателю предоставляется льготный шестимесячный срок при условии оплаты дополнительной пошлины.

Пошлины могут быть уплачены заявителем, патентообладателем или иным лицом.

Если пошлина за поддержание патента в силе и дополнительная пошлина не уплачены в течение льготного срока, действие патента прекращается досрочно.

3. Средства, полученные от взимания пошлин, поступают в Государственный бюджет Туркменистана.

Из этих средств осуществляется финансирование расходов на функционирование и развитие государственной системы охраны селекционных достижений, включая техническое оснащение, создание и применение её автоматизированной системы; формирование государственной патентно-информационной базы; оплату труда, подготовку и стимулирование кадров; оплату взносов и иных платежей, необходимых для обеспечения участия Туркменистана в международных соглашениях в области охраны селекционных достижений.

 

Глава VI. Автор селекционного

достижения И ЕГО ПРАВА

 

Статья 26. Автор селекционного достижения

 

1. Автором селекционного достижения признается физическое лицо, творческим трудом которого оно создано.

2. Если в создании селекционного достижения участвовали несколько лиц, все они считаются соавторами. Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними.

3. Не признаются соавторами лица, не внёсшие личный вклад в создание селекционного достижения, а оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную, материальную или иную помощь.

 

Статья 27. Права автора селекционного достижения

 

1. Право автора является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

2. Автору селекционного достижения, внесённого в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, не являющемуся патентообладателем, уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных выдаёт официальное удостоверение, подтверждающее его авторство.

3. Автор имеет право на присвоение своего имени его селекционному достижению.

4. Автор имеет право на получение от патентообладателя вознаграждения за использование созданного, выявленного или выведенного им селекционного достижения в течение срока действия патента. Размер и условия выплаты вознаграждения определяются договором, заключённым между патентообладателем и автором.

При этом размер вознаграждения автору не должен быть ниже минимальной величины, которая по селекционным достижениям определяется дифференцированно исходя из перспективности, масштабов применения и экономической эффективности сортов растений и пород животных и утверждается в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. Вознаграждение выплачивается автору в течение шести месяцев по истечении каждого года, в котором использовалось селекционное достижение, если договором автора с патентообладателем не предусмотрено иное.

6. Если сорт, порода созданы, выявлены или выведены несколькими авторами, вознаграждение распределяется в соответствии с соглашением между ними.

7. Спор о размере, порядке или об условиях выплаты патентообладателем вознаграждения в связи с использованием селекционного достижения разрешается судом.

 

Глава VII. ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛь, его ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ

 

Статья 28. Патентообладатель селекционного достижения

 

Право на получение патента принадлежит:

- автору (соавторам) селекционного достижения;

- работодателю в случаях, предусмотренных статьёй 12 настоящего Закона;

- правопреемнику (правопреемникам) автора селекционного достижения или работодателя.

 

Статья 29. Права патентообладателя

 

1. Патентообладателю принадлежит исключительное право использовать, а также разрешать или запрещать использование охраняемого селекционного достижения.

Никто не вправе совершать действия, являющиеся нарушением исключительного права патентовладельца, в том числе использовать без его разрешения селекционное достижение, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом.

2. Разрешение патентообладателя требуется на следующие действия в отношении селекционного достижения:

1) производство или воспроизводство (размножение);

2) доведение до посевных кондиций семян для целей размножения;

3) предложение к продаже;

4) продажу или иные виды сбыта;

5) вывоз с территории Туркменистана;

6) ввоз на территорию Туркменистана;

7) хранение для вышеуказанных целей.

3. Исключительное право патентообладателя распространяется также на растительный материал, произведённый из семенного или посадочного материала охраняемого сорта, а также на товарных животных, произведённых от племенных животных охраняемой породы, которые были введены в хозяйственный оборот без разрешения патентообладателя.

Исключительное право патентообладателя распространяется также на семенной, посадочный или племенной материал,  которые:

- существенным образом наследуют признаки охраняемого (исходного) сорта, породы, если этот охраняемый сорт или порода существенным образом не наследуют признаки других селекционных достижений;

- не имеют явных отличий от охраняемого сорта, породы;

- требуют неоднократного использования охраняемого сорта, породы для их воспроизводства.

4. Селекционным достижением, существенным образом наследующим признаки другого (исходного) охраняемого селекционного достижения, признаётся селекционное достижение, которое при явном отличии от исходного:

- наследует наиболее существенные признаки исходного селекционного достижения или селекционного достижения, которое само наследует существенные признаки исходного селекционного достижения, сохраняя при этом основные признаки, отражающие генотип или комбинацию генотипов исходного селекционного достижения;

- соответствует генотипу или комбинации генотипов исходного селекционного достижения, за исключением отклонений, вызванных применением таких методов, как индивидуальный отбор из исходного сорта породы, отбор индуцированного мутанта, генная инженерия.

5. Взаимоотношения при использовании селекционного достижения, принадлежащего нескольким патентообладателям, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждый патентообладатель может использовать селекционное достижение по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных патентообладателей.

 

Статья 30. Обязанности патентообладателя

 

1. Патентообладатель обязан поддерживать сорт, породу в течение срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись первоначальные признаки, указанные в официальном описании сорта, породы на дату регистрации их в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

2. Патентообладатель обязан по запросу уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных направлять соответственно в уполномоченный государственный орган по сортоиспытаниям или уполномоченный государственный орган по испытаниям пород животных семена для проведения контрольных испытаний и обеспечивать условия для проведения инспекции на месте или предоставлять племенной материал для проведения контрольной апробации на месте.

 

Статья 31. Исчерпание права патентообладателя

 

Право патентообладателя не распространяется на действия в отношении любого материала охраняемого сорта или породы после их введения в хозяйственный оборот путём продажи или других видов сбыта на территории Туркменистана или вывоза за его пределы самим патентообладателем или с его согласия, если такие действия не направлены на последующее размножение сорта, породы.

 

Статья 32. Нарушение права патентообладателя

 

Нарушением права патентообладателя признаются следующие действия, осуществлённые без разрешения патентообладателя:

- производство и воспроизводство (размножение) селекционного достижения;

- доведение селекционного достижения до семенной или племенной кондиции;

- предложение к продаже, продажа и иное введение в коммерческий оборот продукта, созданного с использованием селекционного достижения;

- хранение, ввоз, вывоз с территории Туркменистана для вышеперечисленных целей семенного, посадочного или племенного материала охраняемого селекционного достижения.

 

Статья 33. Действия, не признаваемые нарушением права патентообладателя

 

Не признаются нарушением права патентообладателя:

- действия по использованию охраняемого сорта, породы в качестве исходного материала для выведения нового селекционного достижения;

- предоставление уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных третьему лицу разрешения на совершение действий, требующих разрешения патентообладателя, если патентообладатель получает справедливое вознаграждение;

- использование хозяйствующим субъектом семенного, посадочного или племенного материала, полученного у патентообладателя, для воспроизводства на своей территории.

 

Cтатья 34. Право патентообладателя и меры, регулирующие коммерческую деятельность

 

Право патентообладателя не зависит от любых мер, предпринимаемых в целях регулирования на территории Туркменистана производства, сертификации и маркетинга материала селекционных достижений, либо вывоза или ввоза такого материала.

 

Cтатья 35. Исключение любого другого основания отмены права патентообладателя

 

Право патентообладателя не может быть отменено в силу оснований, отличных от изложенных в положениях части первой статьи 36 и части первой статьи 37 настоящего Закона.

 

Глава VIII. ПРИЗНАНИЕ ПАТЕНТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ, Прекращение и восстановление действия патента

 

Статья 36. Признание патента недействительным

 

1. Патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным, если:

- зарегистрированное селекционное достижение не соответствовало условиям охраноспособности, установленным настоящим Законом;

- лицо, указанное в патенте в качестве патентообладателя, не имело законных оснований для его получения.

2. Любое заинтересованное лицо может подать в Апелляционную комиссию мотивированное возражение о признании патента недействительным по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи. За подачу и рассмотрение возражения уплачивается пошлина.

Копия возражения направляется патентообладателю, который в течение трёх месяцев с даты получения копии возражения может представить аргументированный ответ.

3. Действие патента, признанного недействительным в соответствии с частью первой настоящей статьи, прекращается с даты регистрации селекционного достижения.

Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных вносит в Государственный реестр селекционных достижений и публикует в бюллетене сведения о патентах, признанных недействительными.

 

Статья 37. Досрочное прекращение действия патента

 

1. Действие патента прекращается досрочно, если патентообладатель не уплатил годовую пошлину за поддержание патента в силе в установленный и дополнительный сроки.  В этом случае действие патента прекращается с даты истечения установленного срока.

2. Действие патента может быть прекращено досрочно на основании заявления патентообладателя об отказе от патента. Отказ вступает в силу с даты поступления  заявления в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных. Заявление об отказе от патента отзыву не подлежит.

Патентообладатель обязан известить автора (авторов) о намерении отказаться от патента. В этом случае автор  имеет преимущественное право на владение патентом.

Если патент является объектом лицензионного договора, отказ от него возможен только с согласия владельца лицензии, если иное не предусмотрено договором.

3. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных вносит в Государственный реестр селекционных достижений и публикует в бюллетене сведения о патентах, действие которых прекращено досрочно.

 

Статья 38. Аннулирование патента

 

1. Патент аннулируется, если:

- селекционное достижение более не соответствует критериям однородности и стабильности;

- патентообладатель в течение двенадцати месяцев не представил по запросу уполномоченного государственного органа по сортоиспытаниям, уполномоченного государственного органа по испытаниям пород животных или уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных семенной, посадочный, племенной материал, документы и информацию, которые необходимы для проверки соответствия селекционного достижения критериям однородности и стабильности, либо не предоставил возможности провести инспекцию селекционного достижения на месте в этих целях;

- название селекционного достижения аннулируется, а патентообладатель не предложил другого подходящего названия.

2. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных вносит в Государственный реестр селекционных достижений и публикует в бюллетене сведения об аннулированных патентах.

 

Статья 39. Восстановление пропущенных сроков

 

1. Пропущенные заявителем или патентообладателем сроки, предусмотренные частью четвёртой статьи 13, частью третьей статьи 16, частью второй настоящей статьи, частью первой статьи 23 настоящего Закона, могут быть восстановлены  уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

2. Пропущенный заявителем срок представления документов или дополнительных материалов по запросу экспертизы, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы, срок подачи возражения на решение экспертизы могут быть восстановлены по ходатайству заявителя.

3. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных не позднее шести месяцев с даты истечения установленного срока, при условии оплаты дополнительной пошлины.

 

Статья 40. Восстановление действия патента

 

1. Действие патента на селекционное достижение, прекращённое в связи с неуплатой пошлины за его поддержание в силе, может быть восстановлено по ходатайству патентообладателя или обладателя исключительной лицензии. Ходатайство должно быть подано в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в течение трёх лет с даты прекращения действия патента, но не позднее истечения установленного срока его действия. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление действия патента.

2. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных публикует в бюллетене сведения о восстановлении действия патента.

 

Статья 41. Право послепользования

 

1. Юридическое или физическое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных сведений о восстановлении действия патента начало использование запатентованного селекционного достижения на территории Туркменистана, либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без увеличения объёма такого использования (право послепользования).

 

Глава IX. Передача прав на патент

 

Статья 42. Передача прав на селекционное достижение

 

Патент на селекционное достижение в течение всего срока действия может быть объектом передачи права.

Право на получение патента, права, вытекающие из регистрации заявки на выдачу патента, а также права, вытекающие из патента, могут быть переданы любому лицу.

Передача прав может осуществляться на основании договора об уступке прав, в порядке правопреемства или наследования, а также на основании лицензионного договора.

 

Статья 43. Уступка патента

 

Право на патент может быть передано любому заинтересованному лицу по договору, составленному в произвольной форме и подписанному патентообладателем и правопреемником.

Договор регистрируется в уполномоченном государственном органе по выдаче патентов на сорта растений и породы животных по письменному заявлению любой из сторон и вступает в силу после его регистрации в Государственном реестре селекционных достижений. Сведения о регистрации договора публикуются в бюллетене. Без регистрации договор считается недействительным.

 

Статья 44. Лицензия на патент

 

1. Юридическое или физическое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованное селекционное достижение лишь с разрешения патентообладателя на основе лицензионного договора.

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется передать право на использование охраняемого селекционного достижения в объёме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату). Лицензиат принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

2. При исключительной лицензии лицензиату передаётся исключительное право на использование селекционного достижения в пределах, оговорённых договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар сохраняет за собой все права, предоставляемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

При полной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование селекционного достижения без сохранения за лицензиаром права использования и выдачи лицензии другим лицам.

3. Если лицензионным договором предусмотрена возможность заключения сублицензионного договора, то лицензиат, выступающий в данном случае как сублицензиар вправе заключить сублицензионный договор с третьим лицом (сублицензиатом) о предоставлении неисключительной лицензии на использование селекционного достижения.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несёт лицензиат, если иное не предусмотрено лицензионным договором.

4. Сведения о регистрации лицензии публикуются в бюллетене. Без регистрации лицензия считается недействительной.

5. Патентообладатель может подать в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных заявление о предоставлении любому лицу права на использование селекционного достижения (открытая лицензия). В этом случае оплата пошлин за поддержание патента снижается на 50 процентов с года, следующего за годом опубликования сведений об открытой лицензии. Лицо, изъявившее желание использовать указанное селекционное достижение, обязано заключить с патентообладателем соответствующий договор.

Права, предоставляемые при открытой лицензии, не могут превышать объёма прав, передаваемых при неисключительной лицензии.

После опубликования сведений об открытой лицензии заявление патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию отзыву не подлежит.

 

Статья 45. Принудительная лицензия

 

1. Если селекционное достижение не используется или недостаточно используется в Туркменистане патентообладателем или лицами, которым переданы права на них, в течение четырёх лет с даты выдачи патента, то любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, в случае отказа патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии на использование указанного селекционного достижения.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование селекционного достижения обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет заинтересованному лицу принудительную неисключительную лицензию с определением пределов использования, срока действия, размера, сроков и порядка платежей. Размер платежей должен быть установлен не ниже рыночной цены лицензии, определённой в соответствии с установившейся практикой.

Срок действия принудительной лицензии устанавливается судом.

Принудительная лицензия выдаётся только лицу, которое может обеспечить эффективное использование селекционного достижения допустимым способом, согласно  и в пределах  выданной лицензии.

2. Принудительная неисключительная лицензия предоставляет её владельцу право на получение от патентообладателя исходного семенного, посадочного или племенного материала в количестве, достаточном для использования принудительной лицензии.

Принудительная лицензия не создает препятствий патентообладателю для использования охраняемого селекционного достижения или предоставления лицензии на его использование третьему лицу.

3. Уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных вносит в Государственный реестр селекционных достижений и публикует в бюллетене сведения о выдаче принудительной лицензии.

За регистрацию и публикацию в официальном бюллетене сведений о выдаче принудительной лицензии соответствующая пошлина уплачивается лицензиатом.

 

Статья 46. Использование селекционного достижения

 

Селекционное достижение используется, если произведённый, воспроизведённый и доведённый до сортовой или племенной кондиции для последующего размножения семенной, посадочный или племенной материал по морфологическим и физиологическим признакам соответствует сведениям, содержащимся в официальном описании охраняемого селекционного достижения.

 

Глава X. Защита прав авторов, заявителей

и патентообладателей

 

Статья 47. Ответственность за нарушение прав патентообладателя

 

1. Юридическое или физическое лицо, использующее запатентованное селекционное достижение с нарушением настоящего Закона, считается нарушителем исключительного права патентообладателя и несёт ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Иск о нарушении исключительного права патентообладателя может быть предъявлен в течение трёх лет с дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Иск о нарушении исключительного права патентообладателя предъявляется патентообладателем или его правопреемником.

Иск о нарушении прав патентообладателя может быть подан также владельцем исключительной лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором, или владельцем неисключительной лицензии, если это предусмотрено лицензионным договором.

3. Юридическое или физическое лицо, незаконно использующее запатентованное селекционное достижение, по требованию патентообладателя или решению суда обязано:

признать права патентообладателя;

прекратить действия, нарушающие права патентообладателя;

возместить убытки, включая упущенную выгоду, либо выплатить компенсацию, определяемую решением суда или по согласованию сторон;

компенсировать моральный ущерб;

опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации патентообладателя.

Суд вправе вынести решение о конфискации у нарушителя патента семенного, посадочного или племенного материала охраняемого селекционного достижения, а также продукта, созданного с его использованием.

 

Статья 48. Апелляционная комиссия

 

1. В связи с применением настоящего Закона Апелляционная комиссия правомочна рассматривать нижеследующие возражения:

а) на решение экспертизы по заявке на селекционное достижение;

б) на решение экспертизы о регистрации договора об уступке патента и лицензионного договора на использование селекционного достижения;

в) о признании патента недействительным в соответствии со статьёй 36  настоящего Закона;

г) на решения уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных о досрочном прекращении действия патента, аннулировании или восстановлении действия патента на основании статей 37, 38 и 40 настоящего Закона;

д) по другим вопросам, входящим в компетенцию Апелляционной комиссии.

2. Заявитель вправе подать в Апелляционную комиссию возражения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, в сроки, установленные уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.  

Возражения, предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» и «д» части первой  настоящей статьи, должны быть рассмотрены Апелляционной комиссией в четырёхмесячный срок с даты их поступления.

Возражения, предусмотренные подпунктом «в» части первой настоящей статьи, должны быть рассмотрены Апелляционной комиссией в шестимесячный срок с даты их поступления, если не требуется проведение дополнительных испытаний селекционного достижения.

3. Решение Апелляционной комиссии может быть обжаловано в суде любой из заинтересованных сторон в течение шести месяцев с даты утверждения решения Апелляционной комиссии.

4. Положение об Апелляционной комиссии и Порядок рассмотрения возражений и заявлений, представленных в Апелляционную комиссию, утверждаются вышестоящей организацией уполномоченного государственного органа по выдаче патентов на сорта растений и породы животных.

 

Статья 49. Государственное стимулирование создания и использования селекционных достижений

 

В целях обеспечения научно-технического прогресса, укрепления интеллектуального потенциала Туркменистана и содействия развитию творчества в области селекции государство вправе предоставлять патентообладателям и лицам, использующим селекционное достижение по лицензионному договору, а также лицам, содействующим получению и охране прав на селекционные достижения, льготы в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

 

Статья 50. Право подачи заявки на получение патента в других государствах

 

Юридические и физические лица Туркменистана вправе подать заявку на правовую охрану селекционного достижения в компетентные органы другого государства.

Заявка на правовую охрану селекционного достижения, подаваемая в другую страну, должна быть предварительно подана в уполномоченный государственный орган по выдаче патентов на сорта растений и породы животных в Туркменистане. Расходы, связанные с охраной прав на селекционные достижения за пределами Туркменистана, несёт заявитель.

 

Статья 51. Права иностранных юридических и физических лиц

 

1. Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Туркменистана в силу международных договоров, участником которых является Туркменистан, или на основе принципа взаимности.

2. Иностранные юридические и физические лица, а также граждане Туркменистана, проживающие или имеющие постоянное местожительство за пределами Туркменистана, в отношениях с уполномоченным государственным органом по выдаче патентов на сорта растений и породы животных реализуют свои права через патентных поверенных, зарегистрированных в этом органе,  если иной порядок не предусмотрен международными договорами, участником которых является Туркменистан.

 

Статья 52. Контроль за ввозом и вывозом селекционных достижений

 

Контроль за ввозом и вывозом с территории Туркменистана селекционных достижений, зарегистрированных в Государственном реестре селекционных достижений, осуществляется таможенными органами в соответствии с Таможенным кодексом Туркменистана и другими законодательными актами Туркменистана, регулирующими вопросы ввоза и вывоза селекционных достижений.

 

Глава XII. Заключительные положения

 

Статья 53. Рассмотрение споров

 

Споры, связанные с применением настоящего Закона, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 54. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

             Президент                                                    Гурбангулы

         Туркменистана                                            Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

4 августа 2011 года

№ 207-IV.