Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Mikromaliýe guramalary we mikromaliýeleşdirme hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 2, 43-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun mikromaliýe guramalaryny döretmegiň we olaryň işlemeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanda maliýe hyzmatlarynyň bazaryny ösdürmäge gönükdirilendir.

 

1-nji bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) mikrokarz – mikromaliýe guramasy tarapyndan karz şertamasy boýunça möhletlilik we gaýtarylmak, şertnamada göz öňünde tutulan ýagdaýlarda bolsa – töleglilik şertlerinde karz alyja berilýän, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen limitden geçmeýän möçberdäki karz;

2) mikrokredit – mikromaliýe guramasy tarapyndan şertnama boýunça möhletlilik, gaýtarylmak we töleglilik şertlerinde karz alyja berilýän, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen limitden geçmeýän möçberdäki kredit;

3) mikrolizing – mikromaliýe guramasy tarapyndan, lizing alyjynyň sargydy boýunça, üçünji tarapdan Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen limitden geçmeýän möçberde emlägiň edinilmegi we onuň lizing alyja, lizing şertnamasynda kesgitlenilen möhletde we şertlerde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ulanylmaga berilmegi;

4) mikromaliýeleşdirmemikromaliýe guramasy tarapyndan fiziki we ýuridik şahslara şertnama boýunça mikromaliýe hyzmatlarynyň edilmegi;

5) mikromaliýe guramasyTürkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasyna laýyklykda mikromaliýe hyzmatlaryny etmek boýunça işi amala aşyrýan bank däl karz edarasy.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň mikromaliýeleşdirme hakynda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň mikromaliýeleşdirme hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary we esasy wezipeleri

 

1. Türkmenistanda maliýe hyzmatlarynyň bazaryny mundan beýläk hem ösdürmek, ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek şu Kanunyň maksatlary bolup durýar.

2. Şu Kanunyň esasy wezipeleri:

1) mikromaliýeleşdiriş çygrynda maliýe durnuklylygyny üpjün etmek;

2) mikromaliýeleşdiriş hyzmatlarynyň bazaryny ösdürmek üçin amatly şertleri döretmek we onuň işiniň netijeli guralyny üpjün etmek;

3) päk ýürekli bäsdeşligi ösdürmek;

4) ilatyň, kiçi we orta telekeçiligiň subýektleriniň maliýe gorlaryndan peýdalanyp bilmeklerini ýönekeýleşdirmek;

5) raýatlara – öz işini guramagy üçin, kiçi we orta telekeçiligiň subýektlerine täjirçiligi ösdürmek üçin mümkinçilik döretmek, bolup durýar.

 

4-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň döwlet edaralary we Türkmenistanyň Merkezi banky bilen gatnaşyklary

 

1. Mikromaliýe guramasy öz işini öz Tertipnamasyna laýyklykda özbaşdaklykda guraýar we amala aşyrýar, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen çäklendirmeler muňa degişli däldir.

2. Mikromaliýe guramasy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň borçnamalary boýunça Türkmenistanyň Merkezi bankynyň mikromaliýe guramasynyň borçnamalary boýunça jogap bermeýşi ýaly jogapkärçilik çekmeýär, olaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şeýle borçnamalary öz üstüne alan halatlary muňa degişli däldir.

3. Mikromaliýe guramalary mikromaliýe hyzmatlaryny etmek boýunça gündelik işi bilen baglanyşykly çözgütleri kabul edenlerinde döwlet häkimiýet edaralaryna garaşly däldir.

 

2-nji bap. Mikromaliýe guramasynyň döredilmegi we onuň işiniň amala aşyrylmagy. Mikromaliýe guramasynyň üýtgedilip guralmagy, işini

bes etmegi we ýatyrylmagy

 

5-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň döredilmegi we döwlet tarapyndan bellige alynmagy

 

1. Mikromaliýe guramasynyň döredilmegi we döwlet tarapyndan bellige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Mikromaliýe guramalary ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti görnüşinde döredilýärler.

3. Mikromaliýe guramasynyň degişli guramaçylyk-hukuk görnüşindäki ýuridik şahs üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslandyryş resminamalary bolmalydyr.

4. Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem raýatlygy bolmadyk adamlar mikromaliýe guramasynyň esaslandyryjylary bolup bilerler, şu maddanyň altynjy böleginde görkezilen şahslar muňa degişli däldir.

5. Esaslandyryjylaryň, şeýle hem affilirlenen şahslaryň işjeňlik abraýyna we maliýe ýagdaýyna bildirilýän talaplar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýär.

6. Şular mikromaliýe guramasynyň esaslandyryjylary bolup bilmeýärler:

1) offşor zolaklarynda bellige alnan ýa-da esaslandyryjylar hökmünde offşor zolaklarynda bellige alnan affilirlenen şahslary, ýa-da offşor zolaklarynyň çäginde ýaşaýan ýa-da offşor zolaklarynda bellige alnan ýuridik şahslaryň esaslandyryjylary bolup durýan fiziki şahslary bolan ýuridik şahslar;

2) döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, syýasy partiýalar, dini guramalar;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen başga şahslar.

7. Mikromaliýe guramasynyň döwlet dilindäki doly firma ady bolmalydyr we gysgaldylan firma adyny edinmäge haky bardyr. Mikromaliýe guramasy daşary ýurt dilleriniň birindäki doly we (ýa-da) gysgaldylan firma adyny edinmäge haklydyr.

8. Mikromaliýe guramasynyň firma adynda "milli", "döwlet", "Türkmenistan" sözlerini ulanmaga hukugy ýokdur.

 

6-njy madda. Mikromaliýe guramasy tarapyndan edilýän hyzmatlaryň görnüşleri

 

Mikromaliýe guramasy degişli ygtyýarnamasy bolan mahalynda mikrolizing amallaryny, mikrokarzlary, mikrokreditleri bermegi we Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bank däl karz edaralary üçin bellenilen sanawa laýyklykda beýleki mikromaliýe hyzmatlaryny amala aşyryp biler.  

 

7-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň şahamçalarynyň döredilmegi

 

1. Mikromaliýe guramalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şahamçalaryny döredip biler.

2. Mikromaliýe guramasy Türkmenistanyň Merkezi bankyna şahamçalarynyň döredilendigi we işe başlandygy, şeýle hem olaryň öz işini bes edendigi hakynda ýazmaça görnüşde habar berýär.

3. Mikromaliýe guramalarynyň şahamçalary mikromaliýe guramasynyň adyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda mikromaliýe hyzmatlarynyň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga haklydyr.

4. Mikromaliýe guramasy öz şahamçalarynyň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekýär.

 

8-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň esaslyk maýasy

 

1. Mikromaliýe guramasynyň esaslyk maýasy onuň esaslandyryjylarynyň edinen paýnamalary üçin girizen pul görnüşindäki goýumlarynyň möçberinden emele gelýär.

2. Döredilýän mikromaliýe guramalary üçin esaslyk maýanyň iň az möçberi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

3. Mikromaliýe guramasynyň paýnamalarynyň çykarylmagy, ýerleşdirilmegi, edinilmegi, yzyna satyn alynmagy onuň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan tertipde, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Mikromaliýe guramasy döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyna çenli esaslandyryjylar tarapyndan onuň esaslyk maýasynyň azyndan ýarysy we döwlet tarapyndan bellige alnan pursatyndan soň on iki aýyň dowamynda dolulygyna tölenilmelidir.

 

9-njy madda. Mikromaliýe guramasynyň üýtgedilip guralmagy, işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy

 

Mikromaliýe guramasynyň üýtgedilip guralmagy, işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

3-nji bap. Mikromaliýe hyzmatlaryny etmegiň tertibi

 

10-njy madda. Mikromaliýe hyzmatlaryny etmek üçin serişdeler

 

1. Mikromaliýe guramasy mikromaliýe hyzmatlaryny öz hususy serişdeleriniň hasabyna amala aşyrýar.

2. Mikromaliýe guramasy Türkmenistanyň kanuncylygyna laýyklykda aktiwler boýunça bolup biljek ýitgileriň üstüni dolmak üçin ätiýaçlyklary döretmäge borçludyr.

 

11-nji madda. Mikromaliýe hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin berilýän resminamalar

 

Karz alyjy mikromaliýe hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin mikromaliýe guramasyna mikromaliýe hyzmatlaryny almak üçin arza (mundan beýläk – arza) we özüniň işi we girdejileri hakynda maglumatlary özünde jemleýän resminamalary berýär. Arzada berlen wagty görkezilip, karz alyjy tarapyndan gol çekilýär.

 

12-nji madda. Arzada görkezilýän maglumatlar

 

Arzada karz alyjy tarapyndan şu aşakdaky maglumatlar görkezilýär:

1) ýuridik şahs üçin – doly ady, ýerleşýän ýeri (ýuridik salgysy), şahsy salgyt belgisi we  bank rekwizitleri;

2) fiziki şahs üçin – familiýasy, ady, atasynyň ady, pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasynyň) seriýasy we san belgisi, hemişelik ýaşaýan ýeriniň salgysy (karz alyjy-fiziki şahs-hususy telekeçi üçin goşmaça şahsy salgyt belgisi we bank rekwizitleri);

3) mikromaliýe hyzmatynyň görnüşi, peýdalanylyşynyň maksady;

4) pul serişdeleriniň zerur möçberi we yzyna gaýtarylyş möhletleri;

5) karz alyjynyň arza beren senesiniň öňündäki ýyl üçin resminamalaýyn tassyklanylan girdejileri.

 

13-nji madda. Arza seretmek

 

1. Mikromaliýe guramasy arza alan gününden başlap on iş gününiň dowamynda oňa seretmäge we mikromaliýe hyzmatynyň edilmegi ýa-da delillendirmek bilen, ondan boýun gaçyrylmagy hakynda çözgüt kabul etmäge borçludyr.

2. Mikromaliýe guramasy arza sereden mahalynda:

1) berlen resminamalar esasynda karz alyjynyň karzyny üzmäge bolan ukyplylygyny;

2) arzada görkezilen maglumatlaryň ygtybarlydygyny,

kesgitleýär.

3. Mikromaliýe guramasy mikromaliýe hyzmatyny etmekden boýun gaçyran halatynda, şeýle çözgüdini delillendirmäge we çözgüt kabul edenden soň üç iş gününiň dowamynda ol barada karz alyja ýazmaça görnüşde habar bermäge borçludyr.

 

14-nji madda. Mikromaliýe hyzmatlaryny etmek hakynda şertnama

 

1. Mikromaliýe guramasy tarapyndan mikromaliýe hyzmatyny etmek hakynda çözgüt kabul edilen halatynda onuň we karz alyjynyň arasynda mikromaliýe hyzmatyny etmek hakynda ýazmaça görnüşde şertnama (mundan beýläk – şertnama) baglaşylýar.

2. Mikromaliýe guramasy şertnama baglaşylmazdan öň karz alyjyny mikromaliýe hyzmatlaryny etmegiň şertleri bilen tanyşdyrmaga borçludyr.

 

15-nji madda. Şertnamanyň mazmuny

 

1. Şertnamada şu aşakdakylar görkezilýär:

1) mikromaliýe guramasynyň doly firma ady, guramaçylyk-hukuk görnüşi, onuň ýerleşýän ýeri (ýuridik salgysy), şahsy salgyt belgisi we bank rekwizitleri;

2) karz alyjynyň-ýuridik şahsyň doly ady, ýerleşýän ýeri (ýuridik salgysy), şahsy salgyt belgisi we bank rekwizitleri

ýa-da

karz alyjynyň-fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady, pasportynyň (ýa-da onuň ornuny tutýan resminamasynyň) seriýasy we san belgisi, hemişelik ýaşaýan ýeriniň salgysy (karz alyjy-fiziki şahs-hususy telekeçi üçin goşmaça şahsy salgyt belgisi we bank rekwizitleri);

3) mikromaliýe hyzmatynyň umumy möçberi we maksady;

4) mikromaliýe hyzmatlary boýunça göterimleriň pul möçberleri ýa-da tölegleriň möçberleri;

5) mikromaliýe hyzmatyny etmegiň tertibi, şertleri we möhletleri;

6) mikromaliýe hyzmaty boýunça esasy bergini gaýtarmagyň, şeýle hem bu hyzmat boýunça göterimleri ýa-da tölegleri tölemegiň tertibi we möhletleri;

7) taraplaryň hukuklary we borçlary;

8) tölegleriň amala aşyrylmagynyň möhletleri boýunça borçnamalaryň bozulandygy üçin jogapkärçiligi hem goşmak bilen, taraplaryň şertnamanyň bozulandygy üçin emläk jogapkärçiligi;

9) şertnamanyň hereket edýän möhleti;

10) şertnamany üýtgetmegiň we bozmagyň tertibi.

2. Şertnamada Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga şertler hem göz öňünde tutulyp bilner.

 

16-njy madda. Şertnamanyň şertleriniň üýtgedilmegi we onuň bozulmagy

 

1. Mikromaliýe guramasynyň şertnamanyň şertlerini birtaraplaýyn tertipde üýtgetmäge hukugy ýokdur, şeýle hukugyň şertnamada göz öňünde tutulan halaty, şeýle hem şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan halaty muňa degişli däldir.

2. Karz alyjy şertnama baglaşan gününden başlap iki hepdäniň dowamynda, bu barada mikromaliýe guramasyna ýazmaça habar bermek arkaly mikromaliýe hyzmatynyň peýdalanylmadyk möçberinden boýun gaçyrmaga haklydyr.

3. Eger karz alyjy şertnama baglaşylan gününden başlap bir aýyň dowamynda mikromaliýe hyzmatyndan peýdalanmadyk bolsa, mikromaliýe guramasy birtaraplaýyn tertipde ol barada karz alyja ýazmaça görnüşde habar bermek arkaly şertnamany bozmaga haklydyr.

4. Şu maddanyň ikinji we üçünji böleklerine laýyklykda ýazmaça habaryň ugradylan senesi diýlip onuň gowşurylan senesi ýa-da habaryň poçta bilen ugradylan senesi hasap edilýär.

 

17-nji madda. Karz alyjynyň hukuklary we borçlary

 

1. Karz alyjynyň şulara hukugy bardyr:

1) mikromaliýe hyzmatlarynyň edilmeginiň tertibi we şertleri, öz hukuklary we borçlary hakynda ygtybarly we doly maglumat almaga;

2) mikromaliýe guramasyndan şertnamada bellenilen tertipde we möhletlerde şertnamanyň şertleriniň ýerine ýetirilmegini talap etmäge;

3) mikromaliýe guramasyndan şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmändigi ýa-da bolmalysy ýaly ýerine ýetirilmändigi netijesinde ýetirilen ýitgileriň öweziniň dolunmagyny talap etmäge.

2. Karz alyjy şulara borçludyr:

1) mikromaliýe hyzmatyny almagy we şertnama boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirmegi üçin zerur bolan resminamalary bermäge;

2) mikromaliýe hyzmatynyň edilmegi tertibinde alnan pul möçberlerini şertnamada göz öňünde tutulan maksatlaýyn wezipesi boýunça peýdalanmaga;  

3) şertnamada bellenilen tertipde we möhletlerde borçnamalaryny ýerine ýetirmäge.

3. Karz alyjy Türkmenistanyň kanunçylygyna we şertnama laýyklykda başga hukuklary edinip we başga borçlary çekip biler.

 

18-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň hukuklary we borçlary

 

1. Mikromaliýe guramasynyň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) şertnama laýyklykda mikromaliýe hyzmatlaryny etmäge;

2) karz alyjydan mikromaliýe hyzmatlaryny etmek we şertnama boýunça borçnamalary ýerine ýetirmek üçin zerur bolan resminamalary sorap almaga;

3) eger bu şertnamada göz öňünde tutulan bolsa mikromaliýe hyzmatynyň berlen möçberlerini we olar boýunça hasaplanyp çykarylan göterimleri möhletinden öň tutup almaga, şeýle hem şu Kanunyň 19-njy maddasyna laýyklykda girewine goýlan emlägiň hasabyna Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde töletdirip almaga;

4) mikromaliýe hyzmatyny etmekden delillendirmek bilen boýun gaçyrmaga.

2. Mikromaliýe guramasy şulara borçludyr:

1) karz alyja mikromaliýe hyzmatlaryny etmegiň tertibi we şertleri hakynda, onuň hukuklary we borçlary hakynda ygtybarly we doly maglumatlary habar bermäge;

2) şertnamada bellenilen tertipde, möhletlerde we şertlerde mikromaliýe hyzmatlaryny etmäge;

3) şertnama boýunça borçnamalary ýerine ýetirmändiginiň ýa-da bolmalysy ýaly ýerine ýetirmändiginiň netijesinde karz alyja ýetirilen ýitgileriň öwezini dolmaga.

3. Mikromaliýe guramasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna we şertnama laýyklykda başga hukuklary we borçlary bolup biler.

 

19-njy madda. Şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegi

 

1. Mikromaliýe guramasy borçnamanyň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmeginde mikromaliýe hyzmatyny edip biler.

2.  Karz alyjy tarapyndan şertnama boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi:

1) bankyň kepillendirmesi;

2) zamunçylyk;

3) emlägiň, şol sanda döwlet we beýleki gymmatly kagyzlarynyň girewe goýulmagy ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki görnüşlerdäki borçnamalar bilen,

üpjün edilip bilner.

3. Mikromaliýe guramasy üpjünçiliksiz mikromaliýe hyzmatyny (ynanyşykly mikromaliýe hyzmaty) etmek hakynda çözgüdi kabul etmäge haklydyr.

4. Mikromaliýe guramasy berginiň töledilmegi üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ähli çäreleri görmäge borçludyr.

 

20-nji madda. Affilirlenen şahsa mikromaliýe hyzmatlaryny etmek

 

Affilirlenen şahsa mikromaliýe hyzmatlaryny etmek Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

21-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň täjirçilik syry

 

1. Mikromaliýe guramasynyň täjirçilik syryna degişli maglumatlar we olaryň berlip bilinjek adamlarynyň toparlary Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda, mikromaliýe guramasynyň işgärleriniň gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly özlerine mälim bolan täjirçilik syryny we başga gulluk maglumatyny ýaýmaga, şeýle hem ony şahsy bähbitleri üçin peýdalanmaga  hukugy ýokdur.

 

4-nji bap. Mikromaliýe guramalarynyň işini düzgünleşdirmek we olaryň işine gözegçilik barlagyny amala aşyrmak

 

22-nji madda. Mikromaliýe guramalarynyň işiniň esasy düzgünleri

 

1. Mikromaliýe guramasy öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň namalaryna we ygtyýarnamasyna hem-de öz Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar.

2. Mikromaliýe guramasy netijeli işlemek üçin şulara borçludyr:

1) maýasynyň ýeterlikligini we onuň ukyplylygyny saklamaga;

2) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda aktiwleri boýunça bolup biljek ýitgileriň öwezini dolmak üçin ätiýaçlyklary döretmäge;

3) töwekgelçilikleri netijeli dolandyrmagy amala aşyrmaga.

3. Mikromaliýe guramalary Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary we ätiýaçlyk talaplary ýerine ýetirmelidirler.

 

23-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

1. Türkmenistanda mikromaliýe guramasynyň bank işiniň ygtyýarlylandyrylmagy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy bolmazdan bank işiniň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

24-nji madda. Mikromaliýe guramasynyň işiniň bank düzgünleşdirmesi we bank gözegçilik barlagy

 

1. Mikromaliýe guramasynyň işiniň bank  düzgünleşdirmesi we bank gözegçilik barlagy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky mikromaliýe guramasynyň dolandyryş edarasyna bank gözegçilik barlagy tertibinde geçirilen barlagyň netijeleri hakynda habar berýär.

3. Mikromaliýe guramasynyň işinde düzgün bozmalar ýüze çykarylan halatlarynda Türkmenistanyň Merkezi banky oňa Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen temmileri ulanmaga haklydyr.

25-nji madda. Mikromaliýe guramasyna salgyt salynmagy

 

Mikromaliýe guramasyna we onuň agzalaryna salgyt salmak Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

5-nji bap. Mikromaliýe guramalarynda hasaba alyş we

hasabatlylyk

 

26-njy madda. Mikromaliýe guramalarynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we hasabatlylyk

 

1. Mikromaliýe guramasynyň maliýe ýyly diýip 1-nji ýanwardan 31-nji dekabry öz içine alýan döwür (senenama ýyly) bellenilýär.

2. Mikromaliýe guramalary buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmegi, maliýe we statistik hasabatlylygyň düzülmegini we berilmegini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda üpjün edýärler.

 

27-nji madda. Mikromaliýe guramalary tarapyndan resminamalaryň hasaba alnyşy we saklanylyşy

 

Mikromaliýe guramalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda resminamalaryň pugta hasaba alnyşyny we saklanylyşyny üpjün etmäge borçludyrlar.

 

6-njy bap. Audit we mikromaliýe guramasynyň

işiniň barlagy

 

28-nji madda. Audit

 

1. Mikromaliýe guramasy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen talaplara laýyklykda töwekgelçiliklere içerki gözegçiligi guramaga borçludyr.

2. Mikromaliýe guramasynyň ýyllyk maliýe hasabatlylygynyň daşarky auditor barlagy mikromaliýe guramasy tarapyndan kesgitlenilýän garaşsyz auditor guramasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Mikromaliýe guramasynyň şol bir auditor guramasyny yzygider bäş ýyldan köp möhlete auditor bellemäge haky ýokdur.

 

29-njy madda. Mikromaliýe guramasynyň işiniň barlagy

 

1. Degişli döwlet gözegçiligini we gözegçilik barlagyny üpjün etmäge ygtyýarly edilen döwlet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we Türkmenistanyň Merkezi bankyny mälim etmek bilen mikromaliýe guramasynyň barlaglaryny amala aşyrýar.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen döwlet edaralary döwlet gözegçiligini we gözegçilik barlagyny amala aşyran mahalynda alan maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny üpjün etmäge borçludyrlar.

 

7-nji bap. Jemleýji düzgünler

 

30-njy madda. Jedelleriň çözülişi

 

Mikromaliýe guramalarynyň işiniň barşynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

31-nji madda. Şu Kanunyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

32-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň şu Kanuna çapraz gelýän kadalaşdyryjy hukuk namalary ol güýje giren gününden  başlap üç aýyň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

        Türkmenistanyň                                                 Gurbanguly

              Prezidenti                                                   Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 21-nji maýy.

№ 199-IV.

 


 

З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О микрофинансовых организациях и

микрофинансировании

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 2, ст.43)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 08.06.2019 г. № 153-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы создания и функционирования микрофинансовых организаций и направлен на развитие рынка финансовых услуг в Туркменистане.

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) микрозаём – заём в сумме, не превышающей лимит, установленный Центральным банком Туркменистана, предоставляемый микрофинансовой организацией по договору займа заёмщику на условиях срочности и возвратности, а в случаях, предусмотренных договором, - и платности;

2) микрокредит – кредит в сумме, не превышающей лимит, установленный Центральным банком Туркменистана, предоставляемый микрофинансовой организацией по договору заёмщику на условиях срочности, возвратности и платности;

3) микролизинг – приобретение микрофинансовой организацией по поручению лизингополучателя у третьего лица имущества в сумме, не превышающей лимит, установленный Центральным банком Туркменистана, и предоставление его лизингополучателю в пользование на срок и на условиях, определённых договором лизинга в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) микрофинансирование предоставление микрофинансовой организацией по договору физическим и юридическим лицам микрофинансовых услуг;

5) микрофинансовая организация – небанковское кредитное учреждение, осуществляющее деятельность по предоставлению микрофинансовых услуг в соответствии с лицензией Центрального банка Туркменистана.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о микрофинансировании

 

1. Законодательство Туркменистана о микрофинансировании основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Цели и основные задачи настоящего Закона

 

1. Целями настоящего Закона являются дальнейшее развитие рынка финансовых услуг, повышение уровня трудовой занятости населения,  развитие малого и среднего предпринимательства в Туркменистане.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение финансовой стабильности в сфере микрофинансирования;

2) создание благоприятных условий для развития рынка микрофинансовых услуг и обеспечение эффективного механизма его функционирования;

3) развитие добросовестной конкуренции;

4) упрощение доступа населения, субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам;  

5) предоставление возможности гражданам для организации собственного дела, субъектам малого и среднего предпринимательства - для развития бизнеса.  

 

Статья 4. Отношения микрофинансовой организации с государственными органами и Центральным банком Туркменистана

 

1. Микрофинансовая организация самостоятельно организует и осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом за исключением ограничений, установленных законодательством Туркменистана.

2. Микрофинансовая организация не отвечает по обязательствам Центрального банка Туркменистана, равно как Центральный банк Туркменистана не отвечает по обязательствам микрофинансовой организации, за исключением случаев, когда ими были приняты на себя такие обязательства в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Микрофинансовые организации не зависимы от органов государственной власти при принятии ими решений, связанных с текущей деятельностью по предоставлению микрофинансовых услуг.

 

Глава 2. СОЗДАНИЕ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ,

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Статья 5. Создание и государственная регистрация микрофинансовой организации

 

1. Создание и государственная регистрация микрофинансовой организации производятся в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Микрофинансовые организации создаются в форме акционерного общества закрытого типа.

3. Микрофинансовая организация должна иметь учредительные документы, предусмотренные законодательством Туркменистана для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы.

4. Учредителями микрофинансовой организации могут быть юридические и физические лица Туркменистана и иностранных государств, а также лица без гражданства, за исключением лиц, указанных в части шестой настоящей статьи.

5. Требования к деловой репутации и финансовому положению учредителей, а также аффилированных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана.

6. Не могут быть учредителями микрофинансовой организации:

1) юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие в качестве учредителей аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, либо физических лиц, проживающих на территории оффшорных зон или являющихся учредителями юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах;

2) органы государственной власти и местного самоуправления, политические партии, религиозные организации;

3) иные лица, установленные законодательством Туркменистана.

7. Микрофинансовая организация должна иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на государственном языке. Микрофинансовая организация вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на одном из иностранных языков.

8. Микрофинансовая организация не имеет права использовать в фирменном наименовании слова «национальный», «государственный», «Туркменистан».

 

Статья 6. Виды услуг, предоставляемые микрофинансовой организацией

 

Микрофинансовая организация при наличии соответствующей лицензии может осуществлять микролизинговые операции, выдачу микрозаймов, микрокредитов и другие микрофинансовые услуги согласно перечню, устанавливаемому Центральным банком Туркменистана для небанковских кредитных учреждений.

 

Статья 7. Создание филиалов микрофинансовой организации

 

1. Микрофинансовые организации могут создавать филиалы в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Микрофинансовая организация в письменной форме уведомляет Центральный банк Туркменистана о создании и начале деятельности филиалов, а также о прекращении их деятельности.

3. Филиалы микрофинансовой организации вправе осуществлять от имени микрофинансовой организации отдельные виды микрофинансовых услуг в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Микрофинансовая организация несёт ответственность по обязательствам своих филиалов.

 

Статья 8. Уставный капитал микрофинансовой организации

 

1. Уставный капитал микрофинансовой организации формируется из величины суммы вкладов её учредителей в денежной форме, внесённой за приобретаемые ими акции.

2. Минимальный размер уставного капитала для создаваемых микрофинансовых организаций устанавливается Центральным банком Туркменистана.

3. Выпуск, размещение, приобретение, выкуп акций микрофинансовой организации осуществляются в порядке, предусмотренном её Уставом, в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. На момент государственной регистрации микрофинансовой организации её уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину и в течение двенадцати месяцев с момента государственной регистрации должен быть оплачен полностью.

 

Статья 9. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация  микрофинансовой организации

 

Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация микрофинансовой организации осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

 

Статья 10. Средства для предоставления микрофинансовых услуг

 

1. Микрофинансовая организация предоставляет микрофинансовые услуги за счёт собственных средств.

2. Микрофинансовая организация обязана создавать резервы для покрытия возможных потерь по активам в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Документы, представляемые для получения микрофинансовых услуг

 

Заёмщик для получения микрофинансовых услуг представляет в микрофинансовую организацию заявку на получение микрофинансовых услуг (далее − заявка) и документы, содержащие сведения о его деятельности и доходах. Заявка подписывается заёмщиком с указанием даты её подачи.

 

Статья 12. Сведения, указываемые в заявке

 

В заявке заёмщиком указываются следующие сведения:

1) полное наименование, местонахождение (юридический адрес), индивидуальный налоговый номер и банковские реквизиты – для юридического лица;

2) фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта (либо заменяющего его документа), адрес постоянного места жительства – для физического лица (дополнительно индивидуальный налоговый номер и банковские реквизиты для заёмщика-физического лица-индивидуального предпринимателя);

3) вид микрофинансовой услуги, цель использования;

4) необходимая сумма денежных средств и сроки возврата;

5) документально подтверждённые доходы заёмщика за год, предшествующий дате подачи заявки.

 

Статья 13. Рассмотрение заявки

 

1.Микрофинансовая организация в течение десяти рабочих дней со дня получения заявки обязана рассмотреть её и принять решение о предоставлении или о мотивированном отказе в предоставлении микрофинансовой услуги.

2. Микрофинансовая организация при рассмотрении заявки определяет:

1) кредитоспособность заёмщика на основании представленных документов;

2) достоверность сведений, указанных в заявке.

2. В случае отказа в предоставлении микрофинансовой услуги микрофинансовая организация обязана мотивировать такое  решение и проинформировать об этом заёмщика в письменной форме в течение трёх рабочих дней после принятия решения.

 

Статья 14. Договор о предоставлении микрофинансовых услуг

 

1. В случае принятия микрофинансовой организацией решения о предоставлении микрофинансовой услуги между ней и заёмщиком в письменной форме заключается договор о предоставлении микрофинансовой услуги (далее-договор).

2. До заключения договора микрофинансовая организация обязана ознакомить заёмщика с условиями предоставления микрофинансовых услуг.

 

Статья 15. Содержание договора

 

1. В договоре указываются:

1) полное фирменное наименование, организационно-правовая форма микрофинансовой организации, её местонахождение (юридический адрес), индивидуальный налоговый номер и банковские реквизиты;

2) полное наименование, местонахождение (юридический адрес), индивидуальный налоговый номер и банковские реквизиты заёмщика-юридического лица

либо

фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта (либо заменяющего его документа), адрес постоянного места жительства заёмщика-физического лица (дополнительно индивидуальный налоговый номер и банковские реквизиты для заёмщика-физического лица-индивидуального предпринимателя);

3) общая сумма и цель  микрофинансовой услуги;

4) процентные ставки или размеры платежей по микрофинансовым услугам;

5) порядок, условия и сроки предоставления микрофинансовой услуги;

6) порядок и сроки возврата основного долга по микрофинансовой услуге, а также уплаты процентов или платежей по данной услуге;

7) права и обязанности сторон;

8) имущественная ответственность сторон за нарушение договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей;

9) срок действия договора;

10) порядок изменения и расторжения договора.

2. В договоре могут быть предусмотрены и иные условия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Изменение условий договора и его расторжение

 

1. Микрофинансовая организация не имеет права в одностороннем порядке изменять условия договора, за исключением случая, когда такое право предусмотрено договором, а также в случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи.

2. Заёмщик вправе отказаться от неиспользованной суммы микрофинансовой услуги в течение двух недель со дня заключения договора путём письменного уведомления об этом микрофинансовой организации.

3. Микрофинансовая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае, если заёмщик не воспользовался микрофинансовой услугой в течение одного месяца со дня заключения договора, путём письменного уведомления заёмщика об этом.

4. Датой направления письменного уведомления в соответствии с частями второй и третьей настоящей статьи считается дата его вручения или дата почтового отправления уведомления.

 

Статья 17. Права и обязанности заёмщика

 

1. Заёмщик имеет право:

1) получать достоверную и полную информацию о порядке и условиях предоставления микрофинансовых услуг, о своих правах и обязанностях;

2) требовать от микрофинансовой организации выполнения условий договора в порядке и сроки, установленные договором;

3) требовать от микрофинансовой организации возмещения убытков, причинённых в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

2. Заёмщик обязан:

1) представлять документы, необходимые для получения микрофинансовой услуги и исполнения обязательств по договору;

2) использовать суммы, полученные в порядке предоставления микрофинансовой услуги, по целевому назначению, предусмотренному договором;

3) выполнять обязательства в порядке и сроки, установленные договором.

3. Заёмщик может иметь иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и договором.

 

Статья 18. Права и обязанности микрофинансовой организации

 

1. Микрофинансовая организация имеет право:

1) предоставлять микрофинансовые услуги в соответствии с  договором;

2) запрашивать у заёмщика документы, необходимые для предоставления микрофинансовой услуги и исполнения обязательств по договору;

3) досрочно взыскивать предоставленные суммы микрофинансовой услуги и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в соответствии со статьёй 19 настоящего Закона в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) на мотивированный отказ в предоставлении микрофинансовой услуги.

2. Микрофинансовая организация обязана:

1) сообщать заёмщику достоверную и полную информацию о порядке и условиях предоставления микрофинансовых услуг, о его правах и обязанностях;

2) предоставлять микрофинансовые услуги в порядке,  сроки и на условиях, установленных договором;

3) возмещать заёмщику убытки, причинённые в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору.

3. Микрофинансовая организация может иметь иные права и нести иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и договором.

 

Статья 19. Обеспечение исполнения обязательств по договору

 

1. Микрофинансовая организация может предоставлять микрофинансовую услугу под обеспечение исполнения обязательства.

2. Исполнение заёмщиком обязательств по договору может обеспечиваться:

1) гарантией банка;

2) поручительством;

3) залогом имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, или обязательствами в других формах, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Микрофинансовая организация вправе принимать решение о предоставлении микрофинансовой услуги без обеспечения (доверительная микрофинансовая услуга).

4. Микрофинансовая организация обязана предпринять все меры, предусмотренные законодательством Туркменистана для взыскания задолженности.

 

Статья 20. Предоставление микрофинансовых услуг аффилированному лицу

 

Предоставление микрофинансовых услуг аффилированному лицу осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана.

 

Статья 21. Коммерческая тайна микрофинансовой организации

 

1. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне микрофинансовой организации и категории лиц, которым они могут предоставляться, определяются законодательством Туркменистана.

2. Работники микрофинансовой организации не имеют права разглашать коммерческую тайну и иную служебную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, а также использовать её в личных интересах.

 

Глава 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАДЗОР

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

Статья 22. Основные правила деятельности микрофинансовых организаций

 

1. Микрофинансовая организация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана, актами и лицензией Центрального банка Туркменистана и своим Уставом.

2. Микрофинансовая организация в целях эффективного функционирования должна:

1) поддерживать достаточность капитала и его ликвидность;

2) создавать резервы для покрытия возможных потерь по активам в соответствии с  законодательством Туркменистана;

3) осуществлять эффективное управление рисками.

3. Микрофинансовые организации должны выполнять обязательные экономические нормативы и резервные требования, устанавливаемые Центральным банком Туркменистана.

 

Статья 23. Лицензирование банковской деятельности микрофинансовой организации

 

1. Лицензирование банковской деятельности микрофинансовой организации в Туркменистане осуществляется Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Осуществление банковской деятельности без лицензии Центрального банка Туркменистана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью микрофинансовой организации

 

1. Банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью микрофинансовой организации осуществляются Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана уведомляет орган управления микрофинансовой организации о результатах проверки, проведённой в порядке банковского надзора.

3. Центральный банк Туркменистана в случаях выявления нарушений в деятельности микрофинансовой организации вправе применять к нему санкции, установленные законодательством Туркменистана.

 

Статья 25. Налогообложение микрофинансовой организации

 

Налогообложение микрофинансовой организации и его членов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

 

Глава 5. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В

МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 

Статья 26. Бухгалтерский учёт и отчётность в микрофинансовых организациях

 

1. Финансовый год микрофинансовой организации устанавливается с 1 января по 31 декабря (календарный год).

2. Микрофинансовые организации обеспечивают ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 27. Учёт и хранение документов микрофинансовыми организациями

 

Микрофинансовые организации обязаны обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 6. АУДИТ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Статья 28. Аудит

 

1. Микрофинансовая организация обязана организовать внутренний контроль за рисками в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Туркменистана.

2. Внешняя аудиторская проверка годовой финансовой отчётности микрофинансовой организации осуществляется независимой аудиторской организацией, определяемой микрофинансовой организацией, в соответствии  с законодательством Туркменистана.

3. Микрофинансовая организация не вправе назначать аудитором одну и ту же аудиторскую организацию на срок более пяти лет подряд.

 

Статья 29. Проверка деятельности микрофинансовой организации

 

1. Государственные органы, уполномоченные обеспечивать соответствующий государственный контроль и надзор, осуществляют проверки микрофинансовой организации в пределах их компетенции, установленной законодательством Туркменистана, и с уведомлением Центрального банка Туркменистана.

2. Государственные органы, указанные в части первой настоящей статьи, обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ими при осуществлении государственного контроля и надзора.

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 30. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в процессе деятельности микрофинансовых организаций, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 32. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана, противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в соответствие с ним в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

 

    Президент      Гурбангулы

Туркменистана            Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

21 мая 2011 года

№ 199-IV.