Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler

birleşmesi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 2, 42-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 26.08.2017 ý. № 604-V we 04.11.2017 ý. № 636-V Kanunlary esasynda

girizilen üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işiniň hukuk, guramaçylyk, ykdysady esaslaryny kesgitleýär we Türkmenistanda telekeçiligi ösdürmekde onuň ornuny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

 

1-nji bap. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, "Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda" Türkmenistanyň Kanunyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi

 

1. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (mundan beýläk – Birleşme) öz agzalarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini beýan etmäge we goramaga, Türkmenistanda telekeçiligiň ösmegine goldaw bermäge hyzmat edýän, eýeçiligiň hususy görnüşi esasynda telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki we ýuridik şahslary (mundan beýläk – Birleşmäniň agzalary) birleşdirýän jemgyýetçilik guramasy bolup durýar.

2. Birleşme telekeçi däl ýuridik şahs bolup durýar.

3. Birleşme eýeçilik hukugynda özüne degişli aýrybaşgalanan emläge eýelik edýär, öz borçnamalary boýunça şol emläk bilen jogap berýär, öz adyndan emläk we şahsy emläk däl hukuklary edinip we jogapkärçilikleri çekip, kazyýetde talapkär we jogapkär bolup biler.

Birleşme öz agzalarynyň borçnamalary boýunça jogapkär däldir we Birleşmäniň agzalary hem Birleşmäniň borçnamalary boýunça jogapkär däldirler.

4. Birleşmäniň döwlet dilindäki doly ady bardyr we ol gysgaldylan adyny edinmäge haklydyr.

Birleşme, şeýle-de daşary ýurt dilleriniň birindäki doly we (ýa-da) gysgaldylan ady edinmäge haklydyr.

"Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi" diýen sözler diňe Birleşmäniň ulgamyna girýän kärhanalar we guramalar tarapyndan peýdalanylyp bilner.

5. Birleşmäniň öz nyşany we "Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi" ýazgysy bolan möhüri bardyr.

6. Aşgabat şäheri Birleşmäniň  ýerleşýän ýeri bolup durýar.

 

2-nji bap. BIRLEŞMÄNIŇ MAKSATLARY, ESASY

WEZIPELERI WE IŞLERI

 

3-nji madda. Birleşmäniň maksatlary we esasy wezipeleri

 

1. Şular Birleşmäniň maksatlary bolup durýar:

1) ykdysadyýetiň we bazar gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýardam etmek;

2) häzirki zaman senagat we telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmek, ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmek;

3) täze iş ýerlerini döretmek, ilatyň iş bilen üpjünçiligini we telekeçilik işjeňligini ýokarlandyrmak.

2. Şular Birleşmäniň esasy wezipeleri bolup durýar:

1) Birleşmäniň agzalarynyň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak;

2) senagat we beýleki önümçilik düzümlerini, tehnoparklaryň, tehnopolisleriň, täjirçilik-inkubatorlaryň ulgamlaryny, önümçilik-tehniki merkezlerini, innowasiýa işiniň merkezlerini we gaýry bazar düzümlerini döretmäge ýardam bermek;

3) agrosenagat toplumynyň we ykdysadyýetiň oba hojalyk sektorynda telekeçiligiň ösmegine ýardam bermek;

4) Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliginiň ösmegine ýardam bermek;

5) importyň ýerini tutýan we eksporta niýetlenen önümiň we tehnologiýalaryň täze görnüşleriniň önümçiligini we bazara çykarylmagyny goldamak;

6) telekeçiligiň subýektlerine, şol sanda kiçi we orta telekeçiligiň subýektlerine işgärleri taýýarlamakda, gaýtadan taýýarlamakda we olaryň hünärlerini ýokarlandyrmakda, şol sanda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda hünärmenleriň hünärmençilik okuwyny we stažirowkasyny guramak arkaly ýardam bermek;

7) Birleşmäniň agzalarynyň-telekeçiligiň subýektleriniň daşary ykdysady işe, sebitara hyzmatdaşlyga gatnaşmaklaryna, şeýle hem olaryň eksport mümkinçiliginiň artmagyna ýardam bermek;

8) jemgyýetiň we döwletiň ykdysady we sosial ösüşiniň has möhüm meseleleri boýunça Birleşmäniň agzalarynyň tutýan ornuny emele getirmek;

9) Birleşmäniň agzalarynyň harytlarynyň (işleriniň, hyzmatlarynyň) döwlet tarapyndan satyn alynmagyna gatnaşmagyny üpjün etmek.

 

4-nji madda. Birleşmäniň işleri

 

1. Birleşme şu Kanunda kesgitlenilen maksatlaryna we wezipelerine laýyklykda şu aşakdaky işleri amala aşyrýar:

1) Birleşmäniň agzalarynyň adyndan hereket edýär we olaryň döwlet häkimiýet edaralary, Türkmenistandaky we onuň çäginden daşardaky beýleki ýuridik şahslar bilen gatnaşyklarynda olaryň kanuny bähbitlerine ynanç hatsyz wekilçilik edýär;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we möçberlerde döwlet edaralarynyň çözgütlerini işläp düzmäge gatnaşýar;

3) ykdysadyýetiň döwlete degişli däl sektorynyň ösüş maksatnamalarynyň jemgyýetçilik bilermenler seljermesini amala aşyrýar;

4) öz ygtyýarlylygyna girýän meseleler boýunça Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamaga gatnaşýar;

5) telekeçiligiň, şol sanda kiçi we orta telekeçiligiň ýagdaýyny seljerýär, Türkmenistanda ony ösdürmegiň höweslendiriliş çäreleri hakynda teklipleri işläp düzýär;

6) umumy döwlet ylmy-barlag işlerine we işläp düzmelere gatnaşmagyny hem goşmak bilen, ylmy we innowasiýa telekeçilik işini ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryna gatnaşýar;

7) döwlet emläginiň döwletden aýrylmagynyň we hususylaşdyrylmagynyň döwlet maksatnamasyna gatnaşýar;

8)  täze senagat we beýleki önümçilik düzümlerini, tehnoparklaryň, tehnopolisleriň, täjirçilik-inkubatorlaryň ulgamlaryny, önümçilik-tehniki merkezlerini, innowasiýa işiniň merkezlerini we gaýry bazar düzümlerini döretmek boýunça çäreleri amala aşyrýar;

9) Birleşmäniň agzalarynyň arasyndaky jedellere kazyýetde seredilmezden öň seretmegi amala aşyrýar;

10) hukuk, ykdysady, statistik we şol sanda daşary ýurt tejribesini özünde jemleýän gaýry maglumatlary özünde saklaýan maglumatlar binýadyny döredýär;

11) maglumatlar tehnologiýalaryny ulanmak bilen Birleşmäniň agzalaryna-telekeçiligiň subýektlerine, şeýle hem telekeçiligiň daşary ýurtly subýektlerine hukuk kömegini we konsalting hyzmatlaryny edýär;

12) işjeň önümçilik, maýa goýum we daşary ykdysady iş üçin şertleriň döredilmegine ýardam edýär;

13) sergileriň, ýarmarkalaryň, seminarlaryň, konferensiýalaryň, forumlaryň we gaýry jemagatçylyk çäreleriniň, şol sanda daşary ýurtlarda taýýarlanmagyna we geçirilmegine gatnaşýar, ol çärelere Birleşmäniň agzalarynyň gatnaşmagyny üpjün edýär;

14) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda halkara guramalary, daşary ýurt döwletleriniň senagatçylarynyň we telekeçileriniň jemgyýetçilik birleşikleri we beýleki ýuridik şahslary bilen gatnaşyklary ýola goýýar we ösdürýär;

15) öz ygtyýarlylyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga işleri amala aşyrýar.

 

5-nji madda. Birleşmäniň işiniň ýörelgeleri

 

1. Birleşmäniň işi jemgyýetçilik we döwlet bähbitleriniň utgaşdyrylmagynyň, kanunylygyň we aýanlygyň ýörelgelerine esaslanýar.

2. Birleşme öz işini şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar.

3. Birleşme telekeçilik işini diňe tertipnamalaýyn işleriniň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly amala aşyrýar we peýdany öz agzalarynyň arasynda paýlamaýar.

 

6-njy madda. Birleşmäniň we döwletiň özara gatnaşyklary

 

1. Döwlet Birleşmäniň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň berjaý edilmegini üpjün edýär.

2. Birleşme döwletiň borçnamalary boýunça jogapkär däldir we döwlet hem Birleşmäniň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär, olaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz üstüne şeýle borçnamalary alan halatlary muňa degişli däldir.

 

3-nji bap. BIRLEŞMÄNIŇ DÖREDILMEGI, ÜÝTGEDILIP

GURALMAGY, IŞINI BES ETMEGI WE ÝATYRYLMAGY

 

7-nji madda. Birleşmäni döretmegiň umumy şertleri

 

1. Birleşme azyndan 250 agzasynyň-esaslandyryjysynyň başlangyjy boýunça döredilýär.

2. Eýeçiligiň hususy görnüşi esasynda telekeçilik işini amala aşyrýan Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň  fiziki we ýuridik şahslary Birleşmäniň agzalary bolup bilerler.

3. Birleşmäniň Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslandyryjy resminamalary bardyr.

4. Birleşmäniň bellige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

Birleşme Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Ýuridik şahslaryň ýeke-täk döwlet sanawyna hökmany goşulmaga degişlidir.

5. Birleşmäniň agzalary möçberleri Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda onuň Konferensiýasy tarapyndan tassyklanylýan giriş we her ýylky agzalyk gatançlary töleýärler.

Birleşmeden çykan halatynda onuň agzalarynyň tölän giriş we agzalyk gatançlary, şeýle hem goşan meýletin gatançlary yzyna gaýtarylmaýar.

6. Birleşme Birleşmäniň agzalaryny bellige almaklygy Birleşmäniň Müdiriýeti tarapyndan bellenilen görnüşde Birleşmäniň agzalarynyň sanawyna goşmak arkaly amala aşyrýar.

7. Birleşmede agza bolmak şulara hukuk berýär:

1) Birleşmäniň Konferensiýasynyň we Birleşmäniň beýleki dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlylygyna girýän meseleler boýunça çözgütleri kabul etmäge gatnaşmaga;

2) Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda Birleşmäniň dolandyryş edaralarynyň düzümine saýlanmaga;

3) Birleşme tarapyndan telekeçilik işiň goldanylmagyna, hukuklaryň we kanuny bähbitleriň goralmagyna, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet tarapyndan goldanylmagyna.

 

8-nji madda. Birleşmäniň Tertipnamasy

 

1. Birleşmäniň Tertipnamasy onuň esaslandyryjy resminamasy bolup durýar.

2. Birleşmäniň Tertipnamasynda şular bolmalydyr:

1) Birleşmäniň ady, ýuridik salgysy;

2) Birleşmäniň maksatlary, wezipeleri we işleri;

3) Birleşmäniň agzalygyna kabul etmegiň we ondan çykarmagyň şertleri we tertibi;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Birleşmäniň esaslandyryjylary hakynda maglumatlar;

5) Birleşmäniň agzalarynyň hukuklary we borçlary;

6) Birleşmäniň ýolbaşçy edaralarynyň ygtyýarlylygy we dörediliş tertibi, şeýle hem olaryň ygtyýarlyklarynyň möhletleri;

7) Birleşmäniň pul serişdeleriniň we gaýry emläginiň emele geliş çeşmeleri, Birleşmäniň emlägini dolandyrmak boýunça hukuklary;

8) Birleşmäniň Tertipnamasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň tertibi;

9) Birleşmäniň üýtgedilip guralyşynyň, işini bes edişiniň we ýatyrylyşynyň tertibi;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna çapraz gelmeýän beýleki düzgünler.

3. Tertipnama Birleşmäniň Konferensiýasy tarapyndan tassyklanylýar we oňa ähli esaslandyryjylar tarapyndan gol çekilýär.

 

9-njy madda. Birleşmäniň üýtgedilip guralmagy, işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy

 

Birleşmäniň üýtgedilip guralmagy, işiniň bes edilmegi we ýatyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna we Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

4-nji bap. BIRLEŞMÄNIŇ EÝEÇILIGI WE EMLÄGINIŇ

DOLANDYRYLYŞY

 

10-njy madda. Birleşmäniň eýeçiligi we eýeçilik hukugynyň subýektleri

 

1. Birleşme tertipnamalaýyn maksatlaryny we wezipelerini amala aşyrmak üçin zerur bolan aýrybaşgalanan emläge eýelik edýär.

2. Birleşmäniň her bir aýry agzasynyň Birleşmä degişli emlägiň paýyna eýeçilik hukugy ýokdur.

 

11-nji madda. Birleşmäniň işiniň maliýeleşdirilmegi

 

Giriş we agzalyk gatançlary, telekeçilik işinden alýan girdejileri, Birleşmäniň kärhanalarynyň, guramalarynyň we edaralarynyň bölüp berýän serişdeleri, ýuridik we fiziki şahslaryň meýletin gatançlary hem-de Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik başga serişdeler Birleşmäniň işini maliýeleşdirmegiň çeşmeleri bolup durýarlar.

 

5-nji bap. BIRLEŞMÄNIŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

12-nji madda. Birleşmäniň hukuklary

 

1. Birleşme öz Tertipnamasyna laýyklykda maksatlaryny, wezipelerini we işlerini amala aşyrmak üçin zerur bolan hukuklara eýelik edýär.

2. Birleşmäniň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) öz hukuklaryna wekilçilik etmäge we olary goramaga, Birleşmäniň agzalarynyň adyndan hereket etmäge we olaryň döwlet häkimiýet edaralary, Türkmenistanyň we onuň çäginden daşardaky beýleki ýuridik şahslar bilen gatnaşyklarynda olaryň kanuny bähbitlerine ynanç hatsyz wekilçilik etmäge;

2) jemgyýetçilik we döwlet durmuşynyň meseleleri boýunça başlangyç bilen çykyş etmäge, ol meseleler boýunça döwlet edaralaryna teklipleri girizmäge;

3) saýlaw çärelerine gatnaşmaga we saýlawly wezipelere dalaşgärleri hödürlemäge;

4) Tertipnamada göz öňünde tutulan telekeçilik, şol sanda maýa goýum işini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrmaga;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Birleşmäniň emlägine eýelik etmäge, ondan peýdalanmaga, oňa ygtyýarlyk etmäge;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şu aşakdakylary döretmäge:

a) Birleşmäniň Türkmenistanda we daşary ýurtlarda şahamçalaryny we wekilhanalaryny;

b) kärhanalary, guramalary we edaralary, şol sanda karz edaralaryny, ýokary we orta hünärmençilik, şeýle hem işgärleriň hünärlerini kämilleşdiriş we olary gaýtadan taýýarlaýyş bilim edaralaryny;

7) köpçülikleýin habar beriş serişdelerini esaslandyrmaga, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde neşirýat we mahabat işini amala aşyrmaga;

8) başga ýuridik şahslaryň esaslyk maýasyna, şeýle hem Birleşmäniň agzalary bilen bilelikde paýly gurluşyga gatnaşmaga;

9) öz işiniň amala aşyrylmagynyň usullaryny, Birleşmäniň düzümini kesgitlemäge, onuň wezipe sanawyny, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Birleşmäniň işgärleriniň zähmet we höweslendiriş tölegleriniň görnüşini, ulgamyny we möçberlerini tassyklamaga.

 

13-nji madda. Birleşmäniň borçlary

 

Birleşme Türkmenistanyň kanunçylygyny, şol sanda jemgyýetçilik birleşikleri hakynda, ygtyýarlylandyrylýan işleriň görnüşlerini amala aşyran mahalynda ygtyýarlylandyrmak hakynda kanunçylygy, halkara hukugynyň olaryň işiniň çygryna degişli umumy ykrar edilen ýörelgelerini we kadalaryny, şeýle hem Birleşmäniň Tertipnamasynda göz öňünde tutulan kadalary berjaý etmäge borçludyr.

 

6-njy bap. BIRLEŞMÄNIŇ TELEKEÇILIK IŞI WE

OŇA SALGYT SALYNMAGY

 

14-nji madda. Birleşmäniň telekeçilik işi

 

1. Birleşme girdejileri Birleşmäniň agzalarynyň arasynda gaýtadan paýlanyp bilinmejek we diňe Tertipnamada göz öňünde tutulýan maksatlara ýetmek üçin peýdalanylýan, Tertipnamada göz öňünde tutulan telekeçilik işini amala aşyryp biler.

2. Birleşmäniň telekeçilik işi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

15-nji madda. Birleşmä salgyt salynmagy

 

Birleşmä we onuň agzalaryna salgyt salmak Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

16-njy madda. Birleşmäniň telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

Birleşmäniň telekeçilik işiniň ygtyýarlylandyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Birleşmäniň telekeçilik işiniň döwlet tarapyndan goldanylmagy

 

Birleşmäniň we onuň agzalarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz işiniň döwlet tarapyndan goldanylmagyna hukugy bardyr.

 

7-nji bap. BIRLEŞMÄNIŇ DOLANDYRYŞ WE

GÖZEGÇILIK EDARALARY

 

18-nji madda. Birleşmäniň ýolbaşçy edaralary

 

1. Şular Birleşmäniň ýolbaşçy edaralary bolup durýarlar:

1) Birleşmäniň Konferensiýasy;

2) Birleşmäniň Müdiriýeti;

3) Birleşmäniň Başlygy.

2. Azyndan ýylda bir gezek çagyrylýan Konferensiýa Birleşmäniň ýokary ýolbaşçylyk edarasy bolup durýar.

Nobatdan daşary Konferensiýa Birleşmäniň agzalarynyň azyndan üçden biriniň talap etmegi boýunça çagyrylyp bilner.

3. Birleşmäniň ýolbaşçylyk ediji edaralarynyň ygtyýarlylygy we dörediliş tertibi, şeýle hem olaryň ygtyýarlylyk möhletleri Birleşmäniň Tertipnamasy bilen bellenilýär.

 

19-njy madda. Birleşmäniň derňew topary

 

Birleşmäniň Konferensiýasy Birleşmäniň maliýe-hojalyk işiniň derňelmegi üçin Birleşmäniň Müdiriýetiniň düzümine girmeýän adamlaryň hataryndan derňew toparyny saýlaýar.

Derňew toparynyň agzalarynyň sany Birleşmäniň Konferensiýasy tarapyndan kesgitlenilýär.

 

8-nji bap. BIRLEŞMEDE HASABA ALYŞ WE

HASABATLYLYK

 

20-nji madda. Buhgalterçilik hasaba alnyşy we hasabatlylyk

 

Birleşme buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmegi, maliýe we statistik hasabatlylygy düzmegi we bermegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda üpjün edýär.

 

21-nji madda. Birleşme tarapyndan resminamalaryň hasaba alnyşy we saklanylyşy

 

Birleşme resminamalaryň pugta hasaba alynmagyny we saklanylmagyny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda üpjün etmäge borçludyr.

 

9-njy bap. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

22-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

Birleşmäniň işiniň barşynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

23-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

24-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

     Türkmenistanyň        Gurbanguly

     Prezidenti    Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 21-nji maýy.

№ 198-IV.

 


 

З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О Союзе промышленников и

предпринимателей Туркменистана

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 2, ст.42)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 26.08.2017 г. № 604-V и от 04.11.2017 г. № 636-V)

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные, экономические основы деятельности Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и направлен на повышение его роли в развитии предпринимательства в Туркменистане.

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Законодательство Туркменистана о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана

 

1. Законодательство Туркменистана о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана, Законе Туркменистана «Об общественных объединениях» и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 2. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана

 

1. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана (далее – Союз) является общественной организацией, объединяющей физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе частной формы собственности (далее - члены Союза), призванной выражать и защищать права и законные интересы своих членов, содействовать развитию предпринимательства в Туркменистане.

2. Союз является непредпринимательским юридическим лицом.

3. Союз обладает обособленным имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Союз не отвечает по обязательствам своих членов и члены Союза не отвечают по обязательствам Союза.

4. Союз имеет полное наименование и вправе иметь сокращённое наименование на государственном языке.

Союз вправе иметь также полное и (или) сокращённое наименование на одном из иностранных языков.

Словосочетание «Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана» может быть использовано в своих названиях только предприятиями и организациями, входящими в систему Союза.

5. Союз имеет печать со своей символикой и надписью «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi».

6. Местом нахождения Союза является город Ашхабад.

 

Глава 2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОЮЗА

 

Статья 3. Цели и основные задачи Союза

 

1. Целями Союза являются:

1) содействие развитию экономики и рыночных  отношений;

2) формирование современной промышленной и предпринимательской инфраструктуры, развитие частного сектора экономики;

3) создание новых рабочих мест, повышение уровня трудовой занятости и предпринимательской активности населения.

2. Основными задачами Союза являются:

1) защита прав и законных интересов членов Союза;

2) содействие в создании промышленных и других производственных структур, сети технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, производственно-технических центров, центров инновационной деятельности и иных рыночных структур;

3) содействие развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства в сельскохозяйственном секторе экономики;

4) содействие развитию туристического потенциала Туркменистана;

5) поддержка производства и продвижение на рынок новых видов импортозамещающей и экспортоориентированной продукции и технологий;

6) оказание субъектам предпринимательства, в том числе малого и среднего предпринимательства, содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путём организации профессионального обучения и стажировки специалистов в Туркменистане и за его пределами;

7) содействие участию во внешнеэкономической деятельности, межрегиональном сотрудничестве, а также наращиванию экспортного потенциала субъектов предпринимательства-членов Союза;

8) формирование позиции членов Союза по наиболее важным вопросам экономического и социального развития общества и государства;

9) обеспечение участия членов Союза в государственных закупках товаров (работ, услуг).

 

Статья 4. Функции Союза

 

1. Союз в соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Законом, осуществляет следующие функции:

1) действует от имени членов Союза и представляет без доверенности их законные интересы в отношениях с органами государственной власти, другими юридическими лицами в Туркменистане и за его пределами;

2) участвует в выработке решений государственных органов в порядке и объёмах, установленных законодательством Туркменистана;

3) осуществляет общественную экспертизу программ развития негосударственного сектора экономики;

4) участвует в подготовке нормативных правовых актов Туркменистана по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) анализирует состояние предпринимательства, в том числе малого и среднего предпринимательства, разрабатывает предложения о мерах стимулирования его развития в Туркменистане;

6) участвует в государственных программах развития научной и инновационной предпринимательской деятельности, включая участие в общегосударственных научных исследованиях и разработках;

7) принимает участие в государственной программе разгосударствления и приватизации государственной собственности;

8) осуществляет меры по созданию новых промышленных и других производственных структур, сети технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов, производственно-технических центров, центров инновационной деятельности и иных рыночных структур;

9) осуществляет досудебное рассмотрение споров между членами Союза;

10) создаёт информационную базу данных, содержащую правовую, экономическую, статистическую и иную информацию, в том числе обобщающую зарубежный опыт;

11) оказывает правовую помощь и консалтинговые услуги с использованием информационных технологий субъектам предпринимательства-членам Союза, а также иностранным субъектам предпринимательства;

12) способствует созданию условий для активной производственной, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности;

13) участвует в подготовке и проведении выставок, ярмарок, семинаров, конференций, форумов и иных публичных мероприятий, в том числе за пределами Туркменистана, обеспечивает участие в этих мероприятиях членов Союза;

14) устанавливает и развивает связи с международными организациями, общественными объединениями промышленников и предпринимателей и другими юридическими лицами иностранных государств в соответствии с законодательством Туркменистана;

15) осуществляет иные функции в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 5. Принципы деятельности Союза

 

1. Деятельность Союза основывается на принципах сочетания общественных и государственных интересов, законности и гласности.

2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана, Уставом Союза.

3. Союз осуществляет предпринимательскую деятельность только в связи с выполнением уставных функций и не распределяет прибыль между своими членами.

 

Статья 6. Взаимоотношения Союза и государства

 

1. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов Союза.

2. Союз не отвечает по обязательствам государства и государство не несёт ответственности по обязательствам Союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Туркменистана ими были приняты на себя такие обязательства.

 

Глава 3. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА

 

Статья 7. Общие условия создания Союза

 

1. Союз создаётся по инициативе не менее 250 учредителей-членов.

2. Членами Союза могут быть физические и юридические лица Туркменистана и иностранных государств, осуществляющие предпринимательскую деятельность на основе частной формы собственности.

3. Союз имеет учредительные документы, предусмотренные законодательством Туркменистана.

4. Регистрация Союза производится Министерством адалат Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Союз подлежит обязательному включению в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

5. Члены Союза уплачивают вступительные и ежегодные членские взносы, размеры которых утверждаются Конференцией Союза в соответствии с его Уставом.

В случае выхода из Союза уплаченные членами  вступительные и членские взносы, а также внесённые  добровольные взносы не возвращаются.

6. Союз производит регистрацию членов Союза путём внесения их в реестр членов Союза по форме, установленной Правлением Союза.

7. Членство в Союзе дает право:

1) участвовать в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Конференции Союза и других органов управления Союза;

2) быть избранными в состав органов управления Союза в соответствии с Уставом Союза;

3) на поддержку со стороны Союза предпринимательской деятельности, защиту прав и законных интересов, а также на государственную поддержку в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Устав Союза

 

1. Устав Союза является его учредительным документом.

2. Устав Союза должен содержать:

1) наименование, юридический адрес Союза;

2) цели, задачи и функции Союза;

3) условия и порядок приёма в члены Союза и выхода из него;

4) сведения об учредителях Союза в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) права и обязанности членов Союза;

6) компетенцию и порядок формирования руководящих органов Союза, а также сроки их полномочий;

7) источники формирования денежных средств и иного имущества Союза, права Союза по управлению имуществом;

8) порядок внесения изменений и дополнений в Устав Союза;

9) порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации Союза;

10) иные положения, не противоречащие законодательству Туркменистана.

3. Устав утверждается Конференцией Союза и подписывается всеми учредителями Союза.

 

Статья 9. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация Союза

 

Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация Союза осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана и Уставом Союза.

 

Глава 4. СОБСТВЕННОСТЬ СОЮЗА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

 

Статья 10. Собственность Союза и субъекты права собственности

 

1. Союз обладает обособленным имуществом, необходимым для осуществления его уставных целей и задач.

2. Каждый отдельный член Союза не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Союзу.

 

Статья 11. Финансирование деятельности Союза

Источниками финансирования деятельности Союза являются вступительные и членские взносы, доходы от предпринимательской деятельности, отчисления предприятий, организаций и учреждений Союза, добровольные взносы юридических и физических лиц и иные поступления, не запрещённые законодательством Туркменистана.

 

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

 

Статья 12. Права Союза

 

1. Союз обладает правами, необходимыми для осуществления целей, задач и функций в соответствии с его Уставом.

2. Союз имеет право:

1) представлять и защищать свои права, действовать от имени членов Союза и представлять без доверенности их законные интересы в отношениях с органами государственной власти, другими юридическими лицами в Туркменистане и за его пределами;

2) выступать с инициативами по вопросам общественной и государственной жизни, вносить предложения по этим вопросам в государственные органы;

3) участвовать в избирательных компаниях и выдвигать кандидатов на выборные должности;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную Уставом, в том числе инвестиционную, в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом Союза в соответствии с законодательством Туркменистана;

6) создавать в соответствии с законодательством Туркменистана:

а) филиалы и представительства Союза в Туркменистане и за рубежом;

б) предприятия, организации и учреждения, в том числе кредитные учреждения, учреждения высшего и среднего профессионального образования, а также повышения квалификации и переподготовки кадров;

7) учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую и рекламную деятельность в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

8) участвовать в уставных капиталах других юридических лиц, а также в долевом строительстве совместно с членами Союза;

9) определять методы осуществления своей деятельности, структуру Союза, утверждать его штатное расписание, форму, систему и размеры оплаты и стимулирования труда работников Союза в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Обязанности Союза

 

Союз обязан соблюдать законодательство Туркменистана, в том числе законодательство об общественных объединениях, о лицензировании при осуществлении лицензируемых видов деятельности, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы их деятельности, а также нормы, предусмотренные  Уставом Союза.

 

Глава 6. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СОЮЗА

 

Статья 14. Предпринимательская деятельность Союза

 

1. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную Уставом, доходы от которой не могут перераспределяться между членами Союза и используются только для достижения целей, предусмотренных  Уставом.

2. Предпринимательская деятельность Союза осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 15. Налогообложение Союза

 

Налогообложение Союза и его членов осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Лицензирование предпринимательской деятельности Союза

 

Лицензирование предпринимательской деятельности Союза осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Государственная поддержка предпринимательской деятельности Союза

 

Союз и его члены имеют право на государственную поддержку  своей деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СОЮЗА

 

Статья 18. Руководящие органы Союза

 

1. Руководящими органами Союза являются:

1) Конференция Союза;

2) Правление Союза;

3) Председатель Союза.

2. Высшим руководящим органом Союза является Конференция, созываемая не реже одного раза в год.

По требованию не менее чем одной трети членов Союза может быть созвана внеочередная Конференция.

3. Компетенция и порядок формирования руководящих органов Союза, а также сроки их полномочий устанавливаются Уставом Союза.

 

Статья 19. Ревизионная комиссия Союза

 

Для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза Конференция Союза избирает ревизионную комиссию из числа лиц, не входящих в состав Правления Союза.

Количество членов ревизионной комиссии определяется Конференцией Союза.

 

Глава 8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ СОЮЗА

 

Статья 20. Бухгалтерский учёт и отчётность

 

Союз обеспечивает ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Учёт и хранение документов Союзом

 

Союз обязан обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 22. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в процессе деятельности Союза, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

    Президент         Гурбангулы

Туркменистана                  Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

21 мая 2011 года

№ 198-IV.