Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň

hukuk ýagdaýy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 13-nji madda)

 

Şu Kanun Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär, şeýle hem olaryň Türkmenistanyň çäginde bolmagy (ýaşamagy) we zähmet, telekeçilik ýa-da gaýry işlerini amala aşyrmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

 

I bap. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary

 

Türkmenistanyň raýatlary bolup durmaýan hem-de özüniň haýsydyr bir daşary ýurt döwletiniň raýatlygyna degişlidiginiň subutnamalary bar bolan adamlar Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary diýlip ykrar edilýär.

 

2-nji madda. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

Türkmenistandaky Daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýyny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk  namalaryndan ybaratdyr.

Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýynyň ýörelgeleri

 

Eger Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan, şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalaryndan başga zat gelip çykmaýan bolsa, Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukuklardan we azatlyklardan peýdalanýarlar hem-de borçlary ýerine ýetirýärler.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary gelip çykyşyna, emläk we wezipe ýagdaýyna, teniniň reňkine we haýsy millete degişliligine, jynsyna, bilimine, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna hem-de  beýleki ýagdaýlara garamazdan, kanunyň öňünde deňdirler.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň öz hukuklaryndan we azatlyklaryndan peýdalanmaklary jemgyýetiň hem-de döwletiň bähbitlerine, Türkmenistanyň raýatlarynyň we beýleki adamlaryň hukuklaryna we kanuny bähbitlerine zyýan ýetirmeli däldir.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň Konstitusiýasyny we kanunlaryny berjaý  etmek

 

Türkmenistanda daşary ýurt raýatlaryna berlen hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşyrylmagy olaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen borçlary ýerine ýetirmegi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, kanunlaryny berjaý etmäge we milli däp-dessurlary hormatlamaga borçludyrlar.

 

5-nji madda. Türkmenistanda ýaşaýan we wagtlaýyn bolýan daşary ýurt raýatlary

 

Eger Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde berlen ýaşamak üçin ygtyýarnama bar bolsa, olar Türkmenistanda ýaşap bilerler. Ýaşamak üçin ygtyýarnamany bermegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

Başga bir kanuny esasda Türkmenistanda bolýan daşary ýurt raýatlary Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt raýatlary diýlip hasap edilýär. Olar öz daşary ýurt pasportlaryny ýa-da olaryň ornuny tutýan resminamalaryny bellenilen tertipde hasaba aldyrmaga hem-de özleri üçin bellenilen bolmak möhleti tamamlanandan soň, Türkmenistandan gitmäge borçludyrlar.

 

6-njy madda. Gaçybatalga bermek

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda Türkmenistan daşary ýurt raýatlaryna kanunda bellenilen tertipde gaçybatalga berýär.

Gaçybatalga bermek hakyndaky mesele Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan çözülýär.

 

II bap. TÜRKMENISTANDAKY DAŞARY ÝURT RAÝATLARYNYŇ ESASY HUKUKLARY, AZATLYKLARY WE BORÇLARY

 

7-nji madda. Zähmet işi

 

Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet kanunçylygynda bellenilen esaslarda we tertipde kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işçiler ýa-da gullukçylar hökmünde işläp ýa-da başga bir zähmet işi bilen meşgullanyp bilerler.

Eger Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan daşary ýurt raýatlarynyň zähmet işi olaryň Türkmenistanda bolmaklarynyň maksatlaryna laýyk gelýän bolsa we olaryň zähmet işiniň görnüşi Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän bolsa, olar Türkmenistanda zähmet işi bilen meşgullanyp bilerler.

Eger aýry-aýry wezipelere bellemek ýa-da belli bir zähmet işi bilen meşgullanmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlygyna degişliligi bilen baglanyşykly bolsa, Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary şol wezipelere bellenilip ýa-da şol zähmet işi bilen meşgullanyp bilmezler.

Eger Türkmenistanyň kanunçylygyndan başga zat gelip çykmaýan bolsa Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň zähmet gatnaşyklarynda Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukuklary bardyr we  borçlary ýerine ýetirýärler.

 

8-nji madda. Dynç alyş

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň raýatlary bilen umumy esaslarda dynç almak hukugy bardyr.

 

9-njy madda. Saglygy goramak

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary saglygyny goramakda Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukuklardan peýdalanýarlar we  borçlary ýerine ýetirýärler.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary saglygy goraýyş ulgamynyň edaralaryndan we lukmançylyk hyzmatlaryndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen esasda we tertipde peýdalanýarlar.

 

10-njy madda. Durmuş üpjünçiligi

 

Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň kanunçylygy arkaly bellenilen esaslarda we tertipde durmuş üpjünçiligine hukugy bardyr.

 

11-nji madda. Ýaşaýyş jaýyna hukuk

 

Türkmenistanda ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýaşaýyş jaýyna hukugy bardyr.

 

12-nji madda. Emläk we şahsy emläk däl hukuklar

 

Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanda eýeçilik hukugynda ýaşaýyş jaýy we başga emlägi bolup biler.

Daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda emlägi miras alyp hem-de wesýet edip bilerler, olaryň ylym, edebiýat we sungat eserleri, açyşlar, oýlap tapyşlar, senagat nusgasy babatda awtorlyk hukuklary, şeýle hem başga emläk hukuklary we şahsy emläk däl hukuklary bolup biler.

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýer böleklerinden peýdalanmaga hem hukugy bardyr.

 

13-nji madda. Bilim almak

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bilim almaga hukugy bardyr.

Türkmenistanyň okuw mekdeplerinde okaýan daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda okuwçylaryň hem-de talyplaryň hukuklaryna eýedirler we borçlary ýerine ýetirýärler.

 

14-nji madda. Medeniýetiň gazananlaryndan peýdalanmak

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda medeniýetiň gazananlaryndan peýdalanmaga hukugy bardyr.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary taryhy we medeni ýadygärliklere, beýleki medeni gymmatlyklara aýawly garamaga borçludyrlar.

 

15-nji madda. Jemgyýetçilik birleşiklerine gatnaşmak

 

Eger jemgyýetçilik birleşikleriniň tertipnamalarynda göz öňünde tutulan bolsa, Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň jemgyýetçilik birleşiklerine girmek hukugy bardyr. Daşary ýurt raýatlarynyň jemgyýetçilik birleşiklerindäki agzalygy Türkmenistanyň degişli кanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

 

 

16-njy madda. Dine uýmagyň erkinligi

 

Turkmenistandaky daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dine uýmagyň erkinligi kepillendirilýär.

Dini düşünjeler bilen baglanyşykly duşmançylygy we ýigrenç duýgusyny döretmek gadagandyr.

 

 

17-nji madda. Nika we maşgala gatnaşyklary

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary bilen we öz aralarynda nikalaşyp we nikasyny bozup bilerler.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary nika we maşgala gatnaşyklarynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda hukuklardan peýdalanýarlar we borçlary ýerine ýetirýärler.

 

 

18-nji madda. Şahsyýetiň we ýaşaýyş jaýynyň eldegrilmesizligi

 

Daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanda olaryň şahsyýetiniň, ýaşaýyş jaýynyň, at-abraýnyň we mertebesiniň eldegrilmesizligi kepillendirilýär.

 

 

19-njy madda. Türkmenistanyň çägi boýunça hereket etmek we ýaşaýyş ýerini saýlap almak

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň çägi boýunça erkin hereket edip we ýaşaýyş ýerini saýlap alyp bilerler. Milli howpsuzlygy üpjün etmek, jemgyýetçilik tertibini, ilatyň saglygyny we ahlagyny goramak, Türkmenistanyň raýatlarynyň we beýleki adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini goramak üçin zerur bolanda Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen halatlarda hereket etmek we ýaşaýyş ýerini saýlap almak babatda çäklendirilmelere  ýol berilýär.

 

20-nji madda. Salgytlar we ýygymlar

 

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlaryndan Türkmenistanyň raýatlary bilen umumy esaslarda salgytlar we  ýygymlar alynýar.

 

21-nji madda. Daşary ýurt raýatlarynyň hukuklaryny goramak

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň özlerine degişli şahsy, emläk we beýleki hukuklaryny goramak üçin kazyýete we beýleki döwlet edaralaryna, şeýle hem öz ýurtlarynyň diplomatik wekilhanalaryna we konsullyk edaralaryna ýüz tutmaga hukugy bardyr.

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary kazyýetde Türkmenistanyň raýatlary bilen deň hatarda iş ýörediş  hukuklaryndan peýdalanýarlar.

 

22-nji madda. Saýlaw hukugyna degişlilik

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary saýlawly döwlet edaralaryna saýlap we saýlanyp, şeýle hem ählihalk we ýerli sala salşyklaryna gatnaşyp bilmezler.

 

23-nji madda. Harby gulluga degişlilik

 

Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň hatarlarynda harby gulluk geçmek borjuny çekmeýärler.

 

III bap. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

24-nji madda. Şu Kanunyň raýatlygy bolmadyk adamlar babatyndaky täsiri

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başga düzgünler bellenilmedik bolsa, şu Kanunyň düzgünleri Türkmenistanda bolýan (ýaşaýan) raýatlygy bolmadyk adamlara hem degişlidir.

 

25-nji madda. Daşary ýurt döwletleriniň wekilhanalarynyň baştutanlarynyň we işgärleriniň hem-de beýleki adamlaryň artykmaçlyklary we immunitetleri

 

Şu Kanunyň düzgünleri daşary ýurtlaryň diplomatik we konsullyk wekilhanalarynyň baştutanlarynyň hem-de işgärleriniň Türkmenistanyň kanunçylygy we halkara şertnamalary bilen bellenilen artykmaçlyklaryna we immunitetlerine, şeýle hem şunuň ýaly artykmaçlyklary we immunitetleri bar bolan beýleki adamlara degişli däldir.

 

26-njy madda. Şu Kanunyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

27-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

Şu Kanunyň güýje giren gününden aşakdaky kаnunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) 1993-nji ýylyň 8-nji oktýabryndaky "Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 y., № 9-10, 99-njy madda);

2) 1995-nji ýylyň 24-nji noýabryndaky "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk aktlaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň II bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1995 ý., № 3, 38-nji madda);

3) 2000-nji ýylyň 19-njy dekabryndaky "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň IV bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň  Maglumatlary, 2000 ý., №  3-4, 41-nji madda);

4) 2003-nji ýylyň 14-nji iýunyndaky "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň V bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň  Maglumatlary, 2003 ý., № 2, 10-njy madda);

5) 2007-nji ýylyň 12-nji iýunyndaky "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň II bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň  Maglumatlary, 2007 ý., № 2, 49-njy madda);

6) 2010-njy ýylyň 10-njy maýyndaky "Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň VI bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň  Maglumatlary, 2010 ý., № 2, 34-nji madda).

 

Türkmenistanyň                                                   Gurbanguly

      Prezidenti                                                  Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 26-njy marty.

№ 169-IV.

 


З а к о н

Туркменистана

 

О правовом положении иностранных

граждан в Туркменистане

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 13)

 

Настоящий Закон определяет правовое положение иностранных граждан в Туркменистане, а также регулирует отношения, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) и осуществлением ими трудовой, предпринимательской или иной деятельности на территории Туркменистана.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Иностранные граждане в Туркменистане

 

Иностранными гражданами в Туркменистане признаются лица, не являющиеся гражданами Туркменистана и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о правовом положении иностранных граждан в Туркменистане

 

Законодательство Туркменистана о правовом положении иностранных граждан основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих правовое положение иностранных граждан в Туркменистане.

Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Принципы правового положения иностранных граждан в Туркменистане

 

Иностранные граждане в Туркменистане пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане Туркменистана, если иное не вытекает из Конституции Туркменистана, настоящего Закона и других законодательных актов Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане равны перед законом независимо от происхождения, имущественного и должностного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, места жительства, языка, отношения к религии и других обстоятельств.

Использование иностранными гражданами в Туркменистане своих прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам и законным интересам граждан Туркменистана и других лиц.

 

Статья 4. Соблюдение Конституции и законов Туркменистана

 

Осуществление прав и свобод, предоставленных в Туркменистане иностранным гражданам, неотделимо от исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане обязаны соблюдать Конституцию, законы Туркменистана и уважать национальные традиции.

 

Статья 5. Проживающие и временно пребывающие в Туркменистане иностранные граждане

 

Иностранные граждане могут проживать в Туркменистане, если они имеют вид на жительство, выданный в порядке, установленном законодательством Туркменистана. Порядок выдачи вида на жительство определяется Президентом  Туркменистана.

Иностранные граждане, находящиеся в Туркменистане на ином законном основании, считаются временно пребывающими в Туркменистане. Они обязаны в установленном порядке зарегистрировать свои заграничные паспорта или заменяющие их документы и выехать из Туркменистана по истечении определённого им срока пребывания.

 

Статья 6. Предоставление убежища

Туркменистан в соответствии с Конституцией Туркменистана и общепризнанными нормами международного права в установленном законом порядке предоставляет убежище иностранным гражданам.

Вопрос о предоставлении убежища решается Президентом Туркменистана.

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 7. Трудовая деятельность

 

Иностранные граждане, проживающие в Туркменистане, могут работать в качестве рабочих или служащих на предприятиях, в учреждениях и организациях или заниматься иной трудовой деятельностью на основаниях и в порядке, которые установлены трудовым законодательством для граждан Туркменистана.

Временно пребывающие в Туркменистане иностранные граждане могут заниматься трудовой деятельностью в Туркменистане, если это совместимо с целями их пребывания в Туркменистане и вид их трудовой деятельности не противоречит законодательству Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане не могут назначаться на отдельные должности или заниматься определённым видом трудовой деятельности, если в соответствии с законодательством Туркменистана назначение на эти должности или занятие такой деятельностью связано с принадлежностью к гражданству Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане в трудовых отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Туркменистана, если иное не вытекает из законодательства Туркменистана.

 

Статья 8. Отдых

 

Иностранные граждане в Туркменистане имеют право на отдых на общих основаниях с гражданами Туркменистана.

 

Статья 9. Охрана здоровья

 

Иностранные граждане в Туркменистане имеют те же права на охрану здоровья и несут те же обязанности, что и граждане Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане пользуются сетью учреждений здравоохранения и медицинским обслуживанием на основании и в порядке, которые установлены законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Социальное обеспечение

 

Иностранные граждане, проживающие в Туркменистане, имеют право на социальное обеспечение на основаниях и в порядке, которые установлены законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Право на жилище

 

Иностранные граждане, проживающие в Туркменистане, имеют право на жилище в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Имущественные и личные неимущественные права

 

Иностранные граждане, проживающие на территории Туркменистана, могут в соответствии с законодательством Туркменистана иметь на правах собственности жилой дом и иное имущество.

Иностранные граждане могут в соответствии с законодательством Туркменистана наследовать и завещать имущество, иметь права автора произведений науки, литературы и искусства, открытия, изобретения, промышленного образца, а также иные имущественные и личные неимущественные права.

Иностранные граждане имеют также право пользоваться земельными участками в порядке, установленном  законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Получение образования

 

Иностранные граждане в Туркменистане имеют право на получение образования в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Иностранные граждане, обучающиеся в учебных заведениях Туркменистана, имеют правa и несут обязанности учащихся и студентов в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Пользование достижениями культуры

 

Иностранные граждане в Туркменистане имеют право на пользование достижениями культуры наравне с гражданами Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане обязаны бережно относиться к памятникам истории и культуры, другим культурным ценностям.

 

Статья 15. Участие в общественных объединениях

 

Иностранные граждане в Туркменистане имеют право вступать в общественные объединения, если это предусмотрено их уставами. Членство иностранных граждан в общественных объединениях регулируется соответствующим законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Свобода вероисповеданий

 

Иностранным гражданам в Туркменистане наравне с гражданами Туркменистана гарантируется свобода  вероисповедания в соответствии с законодательством Туркменистана.

Запрещается возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями.

 

Статья 17. Брачные и семейные отношения

 

Иностранные граждане в Туркменистане могут заключать и расторгать браки с гражданами Туркменистана и между собой в соответствии с законодательством Туркменистана.

Иностранные граждане в Туркменистане пользуются правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях наравне с гражданами Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Неприкосновенность личности и жилища

 

Иностранным гражданам в соответствии с законодательством Туркменистана гарантируется в Туркменистане неприкосновенность личности, жилища,  их чести и достоинства.

 

Статья 19. Передвижение по территории Туркменистана и выбор места жительства

 

Иностранные граждане в Туркменистане могут свободно передвигаться по территории Туркменистана и избирать место жительства в порядке, установленном законодательством Туркменистана. Ограничения в передвижении и выборе места жительства допускаются в случаях, определённых законодательством Туркменистана, когда это необходимо для обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения, защиты прав, свобод и законных интересов граждан Туркменистана и других лиц.

 

Статья 20. Налоги и сборы

 

Иностранные граждане в Туркменистане облагаются налогами и сборами на общих основаниях с гражданами Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

 

Статья 21. Защита прав иностранных граждан

 

Иностранные граждане в Туркменистане имеют право на обращение в суд и иные государственные органы, а также дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран для защиты принадлежащих им личных, имущественных и иных прав.

Иностранные граждане в Туркменистане пользуются в суде процессуальными правами наравне с гражданами Туркменистана.

 

Статья 22. Отношение к избирательному праву

 

Иностранные граждане в Туркменистане не могут избирать и быть избранными в выборные государственные органы, а также принимать участие во всенародных  и местных референдумах.

 

Статья 23. Отношение к воинской службе

 

Иностранные граждане в Туркменистане не несут обязанности воинской службы в рядах Вооружённых Сил Туркменистана.

 

Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 24. Действие настоящего Закона в отношении лиц без гражданства

 

Положения настоящего Закона распространяются также на лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в Туркменистане, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

 

Статья 25. Привилегии и иммунитеты глав и сотрудников представительств иностранных государств и других лиц

 

Положения настоящего Закона не затрагивают установленные законодательством и международными договорами Туркменистана привилегии и иммунитеты глав и сотрудников иностранных дипломатических и консульских представительств, а также других лиц, имеющих такие же привилегии и иммунитеты.

 

Статья 26. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу нижеследующие законодательные акты:

1) Закон Туркменистана от 8 октября 1993 года «О правовом положении иностранных граждан в Туркменистане» (Ведомости  Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 99);

2) Часть II Закона Туркменистана от 24 ноября 1995 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1995 г., № 3, ст. 38);

3) Часть IV Закона Туркменистана от 19 декабря 2000 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 г., № 3-4, cт. 41);

4) Часть V Закона Туркменистана от 14 июня 2003 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г., № 2, ст. 10);

5) Часть II Закона Туркменистана от 12 июня 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 2, ст. 49);

6) Часть VI Закона Туркменистана от 10 мая 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2010 г., № 2, ст. 34).

 

 

   Президент                                                 Гурбангулы

Туркменистана                                           Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

26 марта 2011 года

№ 169-IV.