Karz edaralary we bank işi hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

 K A N U N Y

 

Karz edaralary we bank işi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 12-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 18.08.2015 ý. № 272-V we 04.11.2017 ý. № 636-V Kanunlary esasynda

girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda bank işiniň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanyň bank ulgamynyň netijeli işlemegine gönükdirilendir.

 

1-nji bap. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) affilirlenen şahs – degişli karz edarasynda çözgütleriň kabul edilmegine täsir edip bilýän fiziki şahs ýa-da başga ýuridik şahsda (karz edarasynda) paýly gatnaşýan ýa-da başga bähbidi bolan we şonuň esasynda onda çözgüt kabul edilmegine täsir edip bilýän ýuridik şahs (karz edarasy);

2) bank fiziki we ýuridik şahslaryň pul serişdelerini çekmäge, olary gaýtarylmak, tölenilmek we möhletlilik şertlerinde öz adyndan we öz hasabyna ýerleşdirmäge, ýuridik we fiziki şahslaryň bank hasaplaryny açmaga we ýöretmäge, şeýle hem gaýry bank amallaryny amala aşyrmaga aýratyn hukuk berlen karz edarasy;

3) bank däl karz edarasybank amallarynyň, sanawy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän aýry-aýry görnüşlerini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrmaga hukugy bolan karz edarasy;

4) bank işi karz edaralarynyň bank amallaryny we geleşiklerini amala aşyrmak boýunça işi;

5) göterimiň bellenilen möçberi – karz edaralarynyň, öz geçirýän dürli görnüşdäki amallary boýunça belleýän göterimleriniň mukdar ölçegi;

6) karz edarasy – Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan berlen ygtyýarnamanyň esasynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan bank amallarynyň ähli ýa-da aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga hukugy bolan we esasy maksady peýda almak bolup durýan ýuridik şahs (bank ýa-da bank däl karz edarasy);

7) korrespondent gatnaşyklary – karz edaralarynyň arasynda biri-biriniň tabşyrygy boýunça töleg-hasaplaşyk amallaryny amala aşyrmak maksady bilen ýola goýulýan şertnamalaýyn gatnaşyklar;

8) Türkmenistanyň bank ulgamy – Türkmenistanyň Merkezi bankyny (birinji dereje) we karz edaralaryny, şol sanda daşary ýurt banklarynyň Türkmenistanda bellige alnan şahamçalaryny we wekilliklerini (ikinji dereje) özünde jemleýän iki derejeli ulgam.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň bank işi hakynda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň bank işi hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan, "Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda" Türkmenistanyň Kanunyndan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Bank amallary we karz edaralarynyň başga geleşikleri

 

1. Bank amallaryna şular degişlidir:

1) fiziki we ýuridik şahslaryň pul serişdelerini goýumlara (depozitlere) çekmek;

2) çekilen serişdeleri öz adyndan we öz hasabyna gaýtarylmak, tölenilmek we möhletlilik şertlerinde, şol sanda Türkmenistanyň çäginden daşarda ýerleşdirmek;

3) fiziki we ýuridik şahslaryň bank hasaplaryny, şol sanda gymmat bahaly metallardaky hasaplaryny açmak we ýöretmek;

4) gymmat bahaly metallary goýumlara (depozitlere) çekmek we ýerleşdirmek;

5) ýuridik we fiziki şahslaryň, şol sanda korrespondent-banklaryň hasaplaşyk we (ýa-da) kassa hyzmatlaryny amala aşyrmak;

6) fiziki şahslaryň tabşyrygy boýunça bank hasaplaryny açmazdan, pul serişdelerini geçirmegi amala aşyrmak;

7) nagt we nagt däl görnüşlerde daşary ýurt puluny satyn almak-satmak;

8) bank kepilliklerini bermek;

9) ýuridik we fiziki şahslar bilen şertnama boýunça pul serişdelerini we gaýry emlägi ynanyşykly dolandyrmak;

10) töleg-hasaplaşyk resminamalaryny inkassirlemek;

11) bankyň plastik kartlaryny dolanyşyga goýbermek we (ýa-da) ekwaýring;

12) gymmatly kagyzlar, maliýe gurallary, şol sanda başga maliýe amalyna esaslanýanlary  bilen amallar;

13) gaýry bank amallary.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen amallary geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda  Türkmenistanyň Merkezi bankynyň namalary we karz edarasynyň içki namalary bilen bellenilýär.

3. Karz edaralary şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan bank amallaryndan başga-da, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şu amallary we geleşikleri amala aşyrmaga haklydyr:

1) zamunlyklary bermek;

2) faktoring we forfeýting amallaryny geçirmek;

3) lizing amallary;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda gymmat bahaly metallary we (ýa-da) gymmat bahaly daşlary satyn almak-satmak;

5) ýuridik we fiziki şahslara resminamalary we gymmatlyklary saklamak üçin ýörite jaýlary ýa-da olarda duran seýfleri kärendesine bermek;

6) maliýe agenti we maýa goýumlaryny dolandyryjy hökmünde hyzmatlary etmek;

7) maslahatçy ýa-da maliýe maslahatçysy hökmündäki hyzmatlary etmek;

8) maglumat beriş hyzmatlaryny etmek;

9) Türkmenistanyň kanunçylygyna çapraz gelmeýän gaýry amallar we geleşikler.

4. Ýygym hak-heşdekleriniň bellenilen möçberleri, bank hyzmatlaryny etmek üçin tarifler karz edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda özbaşdak bellenilýär.

5. Karz edaralaryna önümçilik, söwda (ýubileý, ýatlama we numizmatik teňňeleri ýerlemekden başga), ätiýaçlandyryş işi (bank amallary boýunça töwekgelçilikleri ätiýaçlandyrmakdan başga) bilen meşgullanmak gadagan edilýär.

 

4-nji madda. Karz edarasynyň gymmatly kagyzlar bazaryndaky işi

 

1. Karz edarasy gymmatly kagyzlary goýbermegi, satyn almagy, satmagy, hasaba almagy, saklamagy we olar bilen gaýry amallary amala aşyrmaga, şeýle hem ýuridik we fiziki şahslar bilen şertnama boýunça olary ynanyşykly dolandyrmagy amala aşyrmaga haklydyr.

2. Karz edarasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gymmatly kagyzlar bazarynda professional işi amala aşyrmaga hukugy bardyr.

3. Karz edarasynyň öz paýnamalaryny girewine alyp karz bermäge, bank kepilligini ýa-da zamunlyk bermäge haky ýokdur.

 

5-nji madda. Karz edarasynyň döwlet bilen özara gatnaşyklary

 

1. Karz edarasy döwletiň borçnamalary boýunça jogapkär däldir we döwlet hem karz edarasynyň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär, olaryň şeýle borçnamalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz üstüne alan halatlary muňa degişli däldir.

2. Karz edaralary gündelik bank işi bilen baglanyşykly çözgütleri kabul edenlerinde döwlet häkimiýet edaralaryndan garaşsyzdyr.

 

6-njy madda. Karz edaralarynyň birleşikleri (assosiasiýalary)

 

1. Karz edaralary öz agzalarynyň bähbitlerini goramak we olara wekilçilik etmek, olaryň işini utgaşdyrmak, halkara gatnaşyklaryny ösdürmek we karz edaralarynyň başga bilelikdäki wezipelerini çözmek üçin peýda almak maksatlaryny yzarlamaýan birleşikleri (assosiasiýalary) döredip bilerler.

Karz edaralarynyň birleşikleriniň (assosiasiýalarynyň) döredilmegi we bellige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Karz edaralarynyň birleşiklerine (assosiasiýalaryna) bank amallaryny we geleşikleri amala aşyrmak gadagan edilýär.

 

2-nji bap. KARZ EDARASYNYŇ DÖREDILMEGI, ÜÝTGEDILIP GURALMAGY, IŞINI BES ETMEGI WE ÝATYRYLMAGY

 

7-nji madda. Karz edarasynyň döredilmegi we döwlet tarapyndan bellige alynmagy

1. Karz edarasynyň döredilmegi we döwlet tarapyndan bellige alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Karz edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen guramaçylyk-hukuk görnüşlerinde döredilýärler.

3. Karz edarasynyň degişli guramaçylyk-hukuk görnüşindäki ýuridik şahs üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen esaslandyryş resminamalary bolmalydyr.

4. Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň ýuridik we fiziki şahslary karz edarasynyň esaslandyryjylary bolup bilerler.

5. Esaslandyryjylaryň, şeýle hem affilirlenen şahslaryň işjeňlik abraýyna we maliýe ýagdaýyna bildirilýän talaplar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýär.

6. Türkmenistanyň Merkezi banky karz edaralarynyň sanawyny ýöredýär.

 

8-nji madda. Karz edarasynyň firma ady

 

1. Karz edarasynyň döwlet dilindäki doly firma ady bolmalydyr we onuň gysgaldylan firma adyny edinmäge haky bardyr. Karz edarasynyň, şeýle hem daşary ýurt dilleriniň birindäki doly we (ýa-da) gysgaldylan firma adyny edinmäge haky bardyr.

2. Karz edarasynyň firma adyna bildirilýän talaplar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýär.

3. Türkmenistanda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň bank amallaryny amala aşyrmak üçin ygtyýarnamasyny alan ýuridik şahslardan başga ýuridik şahslar, Türkmenistanyň kanunçylygynda ýa-da Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda, öz firma adynda "bank", "karz edarasy", "bank däl karz edarasy" sözlerini ulanyp ýa-da bu ýuridik şahsyň bank amallaryny amala aşyrmaga hukugynyň bardygyny başgaça görkezip bilmeýärler.

4. Eger şeýle at eýýäm karz edaralarynyň sanawynda bar bolsa, onuň guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan karz edarasynyň firma adynyň peýdalanylmagyna ýol berilmeýär.

 

9-njy madda. Daşary ýurt maýasynyň gatnaşmagyndaky karz edaralaryny döretmegiň aýratynlyklary

 

1. Türkmenistanda daşary ýurt maýasynyň gatnaşmagyndaky karz edaralarynyň we pugta maliýe ýagdaýyna we birkemsiz işjeň abraýa eýe bolan daşary ýurt banklarynyň şahamçalarynyň açylmagyna rugsat berilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti Türkmenistanyň bank ulgamyna daşary ýurt maýasynyň girmeginiň paýyny we şertlerini kesgitleýär.

3. Agzalan paý Türkmenistanyň daşary ýurt maýaly karz edaralarynyň esaslyk maýalaryndaky Türkmenistanyň dahylsyzlaryna degişli bolan umumy maýanyň we daşary ýurt banklarynyň şahamçalarynyň maýasynyň Türkmenistanyň çäginde bellige alnan karz edaralarynyň bilelikdäki esaslyk maýasyna bolan gatnaşygy hökmünde hasaplanylýar.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan bellenilen paýlaryň çäklerinde daşary ýurt maýasynyň gatnaşmagyndaky karz edaralaryny we daşary ýurt banklarynyň şahamçalaryny açmaga rugsat bermek hakynda çözgüt kabul edýär.

5. Türkmenistanyň Merkezi banky daşary ýurt maýasynyň Türkmenistanyň bank ulgamyna gatnaşmagynyň bellenilen paýyna ýetilende daşary ýurt maýasy bolan karz edaralaryna, daşary ýurt banklarynyň şahamçalaryna bank amallaryny amala aşyrmak üçin ygtyýarnama bermegini bes edýär.

6. Daşary ýurt maýasy bolan karz edaralary üçin esaslyk maýanyň iň az möçberi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň dahyllylary-daşary ýurt maýasy gatnaşmaýan karz edaralary üçin bellenilen esaslyk maýanyň iň az möçberine deňdir.

7. Daşary ýurt maýasy bolan karz edarasynyň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň)-Türkmenistanyň dahylsyzlarynyň biri hökmany ýagdaýda karz edarasy bolmalydyr.

 

10-njy madda. Türkmenistanyň karz edaralarynyň şahamçasyny, wekilligini we beýleki düzüm birliklerini döretmek

 

1. Türkmenistanyň karz edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şahamçalaryny we wekilliklerini döredýärler.

2. Karz edarasy we onuň şahamçalary Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen tertipde özbaşdak balansy bolmadyk düzüm birliklerini (bank gulluklaryny, hasaplaşyk-kassa merkezlerini, prosessing merkezlerini, alyş-çalyş nokatlaryny we başgalary) döredip bilerler.

3. Karz edarasy şahamçalarynyň, wekillikleriniň we beýleki düzüm birlikleriniň döredilýändigi we işine başlaýandygy, şeýle hem olaryň işini bes edýändigi hakynda Türkmenistanyň Merkezi bankyna ýazmaça görnüşde habar berýär.

4. Karz edarasynyň şahamçalarynyň we beýleki düzüm birlikleriniň, şeýle hem onuň şahamçasynyň düzüm birlikleriniň karz edarasynyň adyndan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda müşderilere hasaplaşyk we (ýa-da) kassa hyzmatlaryny etmäge, daşary ýurt puluny alyş-çalyş we gaýry bank amallaryny amala aşyrmaga hukuklary bardyr.

5. Karz edarasynyň wekilligi onuň bähbitlerini goramagy we olara wekilçilik etmegi amala aşyrýar, onuň adyndan geleşikleri we başga ýuridik hereketleri amala aşyrýar.

 

11-nji madda. Karz edarasynyň Türkmenistanyň çäginden daşarda şahamçasyny, wekilligini we golçur bankyny döretmeginiň aýratynlyklary

 

1. Türkmenistanyň karz edarasy daşary ýurt döwletiniň çäginde şahamçasyny, wekilligini döredip ýa-da golçur bankyny esaslandyryp biler.

2. Karz edarasy Türkmenistanyň Merkezi bankyna özüniň daşary ýurt döwletiniň çägindäki şahamçasynyň, wekilliginiň ýa-da golçur bankynyň ýerleşýän ýeriniň üýtgändigi ýa-da işini bes edendigi hakynda habar berýär.

 

12-nji madda. Karz edaralarynyň üýtgedilip guralmagy, işini bes etmegi we ýatyrylmagy

 

Karz edaralarynyň, şol sanda gurbunyň çatmazlygy (batmagy) esasynda, üýtgedilip guralmagy, işini bes etmegi we ýatyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

3-nji bap. KARZ EDARASYNYŇ MAÝASY

 

13-nji madda. Karz edarasynyň maýasy

 

1. Karz edarasynyň esaslyk maýasy onuň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) milli puldaky goýumlarynyň pul möçberinden, olaryň pul serişdelerini, gaýry emlägi (jaýlary, desgalary, enjamlary we ş.m.), pul bilen bahalandyrylýan emläk we gaýry hukuklaryny goýmagy arkaly emele gelýär.

2. Döredilýän karz edaralary üçin esaslyk maýanyň iň az möçberi, bank däl karz edarasy tarapyndan bank statusynyň alynmagy üçin hususy serişdeleriniň (maýasynyň) möçberi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

3. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, karz edarasy Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, döwletiň býujetden daşarky gaznalarynyň, grantlaryň, çekilen we karz serişdeleriniň hasabyna esaslyk maýasyny döredip we onuň üstüni dolduryp bilmeýär.

4. Karz edarasynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaznalary we ätiýaçlyklary döretmäge haky bardyr.

 

4-nji bap. KARZ EDARASYNY DOLANDYRMAK

 

14-nji madda. Karz edarasynyň dolandyryş edaralary

 

1. Karz edarasyny dolandyrmak:

1) esaslandyryjylaryň (gatnaşyjylaryň) umumy ýygnagy;

2) esaslandyryjylaryň (gatnaşyjylaryň) umumy ýygnagy tarapyndan saýlanylýan Gözegçilik geňeşi;

3) ýeke-täk we (ýa-da) kollegial ýerine ýetiriji edaralar tarapyndan

amala aşyrylýar.

2. Esaslandyryjylaryň (gatnaşyjylaryň) umumy ýygnagy karz edarasynyň iň ýokary dolandyryş edarasy bolup durýar.

3. Karz edarasynyň Gözegçilik geňeşi:

1) karz edarasynyň işiniň esasy ugurlaryny kesgitleýär;

2) karz edarasynyň maýa goýum syýasatyny kesgitleýär;

3)Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda karz edarasynyň içki gözegçilik ulgamyny kesgitleýär;

4) töwekgelçilikleri dolandyrmagyň standartlaryny belleýär;

5) öz kabul edýän çözgütleriniň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

6) öz ygtyýarlylygynyň çäklerindäki başga meseleleri çözýär.

4. Gözegçilik geňeşi karz edarasynyň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) we olaryň wekilleriniň hataryndan saýlanylyp bilner. Gözegçilik geňeşi öz agzalarynyň hataryndan geňeşiň başlygyny saýlaýar.

 

15-nji madda. Karz edarasynyň dolandyryşynyň ýerine ýetiriji edarasy

 

1. Karz edarasynyň gündelik işine gös-göni ýolbaşçylygy onuň kollegial ýerine ýetiriji edarasy (karz edarasynyň Müdiriýeti) we (ýa-da) ýeke-täk ýerine ýetiriji edara (karz edarasynyň Başlygy) tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Döwlet karz edarasynyň başlygy we onuň orunbasarlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýärler we wezipeden boşadylýarlar. Döwlet karz edarasynyň başlygy bir wagtyň özünde şol karz edarasynyň Müdiriýetiniň Başlygy bolup durýar.

3. Karz edarasynyň Müdiriýetiniň agzasy Gözegçilik geňeşiniň agzalygyna saýlanyp bilinmez. Gözegçilik geňeşiniň başlygy karz edarasyna Başlyk bellenilip bilinmez. Gözegçilik geňeşiniň agzasy karz edarasynyň Müdiriýetiniň agzalygyna saýlanylyp bilinmez.

4. Gözegçilik geňeşiniň agzalarynyň, karz edarasynyň Başlygynyň, onuň orunbasarynyň, karz edarasynyň baş buhgalteriniň, şeýle hem karz edarasynyň şahamçasynyň ýolbaşçysynyň, ýolbaşçysynyň orunbasarynyň, baş buhgalteriniň wezipelerine dalaşgärler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen hünär dereje talaplaryna laýyk gelmelidirler.

 

5-nji bap. KARZ EDARALARYNYŇ IŞINI

DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

16-njy madda. Karz edaralarynyň işiniň esasy düzgünleri

 

1. Karz edarasy öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň namalaryna we ygtyýarnamasyna, şeýle hem öz içerki namalaryna laýyklykda amala aşyrýar.

2. Karz edarasy şulara borçludyr:

1) maýanyň ýeterlikligini we onuň ukyplylygyny saklamaga;

2) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda aktiwler boýunça bolup biljek ýitgileriň öwezini dolmak üçin ätiýaçlyklary döretmäge;

3) töwekgelçilikleri netijeli dolandyrmagy amala aşyrmaga.

3. Şu babyň düzgünleri daşary ýurt banklarynyň Türkmenistanyň çäginde bellige alnan şahamçalarynyň işine hem degişlidir.

 

17-nji madda. Bank işini ygtyýarlylandyrmak

 

1. Türkmenistanda bank işini ygtyýarlylandyrmak Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Fiziki ýa-da ýuridik şahs tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ygtyýarnamasy bolmazdan bank işiniň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

18-nji madda. Hökmany ykdysady kadalaşdyryjylar we ätiýaçlyk talaplar

 

1. Karz edaralary Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen şu hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary ýerine ýetirmelidirler:

1) döredilýän karz edaralary üçin esaslyk maýanyň iň az möçberini, bank däl karz edarasy tarapyndan bank statusynyň alynmagy üçin hususy serişdeleriniň (maýasynyň) möçberini;

2) karz edarasynyň esaslyk maýasyna emläk (pul däl) goýumlarynyň aňryçäk möçberini;

3) bir karz alyjy ýa-da karz alyjylaryň baglanyşykly  topary üçin töwekgelçiligiň iň uly möçberini;

4) iri karz töwekgelçilikleriniň iň ýokary möçberini;

5) karz edarasynyň  ukyplylygynyň kadalaşdyryjylaryny;

6) hususy serişdeleriň (maýanyň) ýeterlilik kadalaşdyryjylaryny;

7) karz edarasynyň başga ýuridik şahslaryň paýnamalaryny (paýlaryny) satyn almak üçin hususy serişdelerini (maýasyny) peýdalanmagynyň kadalaşdyryjylaryny;

8) karz edarasy tarapyndan öz esaslandyryjylaryna (gatnaşyjylaryna) berilýän karzlaryň, bank kepillikleriniň we zamunlyklarynyň iň uly möçberini;

9) zerur halatlarda – töwekgelçilikleri dolandyrmak üçin başga kadalaşdyryjylary.

2. Karz edaralary Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän ätiýaçlyk talaplary berjaý etmäge borçludyrlar.

3. Karz edarasy içerki syýasatyny töwekgelçilikleri dolandyrmagyň düzgünlerini, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary berjaý etmek bilen alyp barýar.

 

19-njy madda. Daşary ýurt puly bilen bank amallary

 

Karz edaralary daşary ýurt puly bilen bank amallaryny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrýarlar.

 

20-nji madda. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň  kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek

 

Karz edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň bank ulgamynyň jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak we terrorçylygy maliýeleşdirmek maksady bilen ulanylmagynyň öňüni almak boýunça çäreleri görmäge borçludyrlar.

 

6-njy bap. KARZ EDARALARYNYŇ WE OLARYŇ

MÜŞDERILERINIŇ ÖZARA GATNAŞYKLARY

 

21-nji madda. Karz edaralarynyň, karz edarasy bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň özara gatnaşyklary

 

1. Karz edaralarynyň, karz edarasy bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň özara gatnaşyklary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgünleşdirilýär.

2. Karz edarasy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň borçnamalary boýunça jogapkär däldir we Türkmenistanyň Merkezi banky hem karz edarasynyň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär, olaryň şeýle borçnamalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz üstüne alan halatlary muňa degişli däldir.

3. Karz edarasy şertnamalaýyn esasda başga karz edaralaryna goýumlar (depozitler), karzlar görnüşindäki serişdeleri ýerleşdirip, hasaplaşyk merkezleriniň we korrespondent hasaplarynyň üsti bilen hasaplaşyklary amala aşyryp, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan berlen ygtyýarnamada göz öňünde tutulan başga amallary geçirip biler.

4. Türkmenistanyň bank ulgamynyň ösdürilmegine we karz-pul gatnaşyklary ulgamynyň netijeli işlemegine gönükdirilen çäreleri işläp düzmek maksady bilen kollegial edara bolup durýan Bankara geňeşi döredilýär.

Bankara geňeşi öz wezipelerini Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Düzgünnama laýyklykda amala aşyrýar.

 

22-nji madda. Karz edaralarynyň müşderiler bilen özara gatnaşyklary

 

1. Karz edaralarynyň müşderiler bilen özara gatnaşyklary, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, şertnama esasynda amala aşyrylýar.

2. Şertnamada karzlar we goýumlar (depozitler) boýunça göterimleriň bellenilen möçberleri, bank hyzmatlarynyň bahasy we olary ýerine ýetirmegiň möhletleri, tölegleriň amala aşyrylyş möhletleri boýunça borçnamalaryň bozulandygy üçin jogapkärçiligi hem goşmak bilen, şertnamanyň bozulandygy üçin taraplaryň emläk jogapkärçiligi, şeýle hem şertnamanyň bozulyş tertibi we şertnamanyň beýleki möhüm şertleri görkezilýär.

Karz edarasy şertnama baglaşmazdan öň bank hyzmatlarynyň edilmeginiň şertleri, şol sanda karzlar, goýumlar (depozitler) boýunça göterimleriň bellenilen möçberleri, amallar boýunça ýygym hak-heşdekleri, bank hyzmaty üçin töleg bilen müşderini tanyşdyrmaga borçludyr.

3. Fiziki şahslaryň karz edarasyny erkin saýlamaga hukugy bardyr we eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, olar bir ýa-da birnäçe karz edarasynda bank hasaplaryny açyp bilerler.

4. Ýuridik şahslaryň, ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslaryň karz edarasyny erkin saýlamaga hukugy bardyr we olar bir ýa-da birnäçe karz edarasynda bank hasaplaryny açyp bilerler, her biri diňe bir karz edarasynda açylyp bilinýän hasaplaşyk we gündelik walýuta hasaplary muňa girmeýär.

5. Karz edarasynyň, şeýle hukugyň şertnamada göz öňünde tutulan halatlaryndan başga ýagdaýlarda, şertnamanyň şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan şertlerini birtaraplaýyn tertipde üýtgetmäge hukugy ýokdur.

 

23-nji madda. Karz edarasy tarapyndan hasaplaşyklaryň amala aşyrylmagy

 

Karz edarasy, elektron tölegler ulgamy we Internet ulgamy ulanylýan hasaplaşyklary hem goşmak bilen, Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen we bank işiniň halkara tejribesinde kabul edilen düzgünler, görnüşler we standartlar boýunça hasaplaşyklary amala aşyrýar.

 

24-nji madda. Karzlaryň gaýtarylmagynyň üpjün edilmegi

 

1. Karz edarasy tarapyndan berilýän karzlar emlägiň, şol sanda döwlete degişli we başga gymmatly kagyzlaryň girewi, bank kepillikleri, zamunlyklar we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan başga görnüşlerdäki borçnamalar bilen üpjün edilip bilner.

2. Karz alyjy tarapyndan karz şertnamasy boýunça borçnamalar bozulan mahalynda, eger bu şertnamada göz öňünde tutulan bolsa, karz edarasy beren karzlaryny we olar boýunça hasaplanan göterimleri möhletinden öň tutup almaga, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde girewine goýlan emlägiň hasabyna töletdirmäge haklydyr.

3. Karz edarasynyň üpjünçiliksiz karz (ynanyşykly karz) bermek hakynda çözgüt kabul etmäge hukugy bardyr.

4. Karz edarasy bergini tutup almak üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ähli çäreleri görmäge borçludyr.

5. Eger görlen çäreler karz alyjylaryň karz şertnamasy boýunça  borçnamalaryny ýerine ýetirmegini üpjün etmeýän bolsa, karz edarasynyň berginiň möçberini şu Kanunyň 16-njy maddasynyň ikinji böleginde görkezilen ätiýaçlyklaryň hasabyna balansdan öçürmäge haky bardyr.

 

25-nji madda. Karz edarasynyň amallary boýunça hak isleýiş wagt möhleti

 

Hak isleýiş wagt möhleti şu aşakdakylaryň talaplaryna degişli däldir:

1) goýumçylaryň, karz edaralaryna goýan goýumlary babatynda;

2) karz edarasynyň, şu Kanunyň 24-nji maddasynyň bäşinji bölegine laýyklykda hasapdan öçürilen karzlary hem goşmak bilen, beren karzlary boýunça.

 

26-njy madda. Bäsleşigiň üpjün edilmegi

 

1. Karz edaralaryna bank hyzmatlary bazarynyň monopoliýalaşdyrylmagyna, şeýle hem bank işindäki bäsleşigiň çäklendirilmegine gönükdirilen şertnamalary baglaşmak we ylalaşykly hereketleri amala aşyrmak gadagan edilýär.

2. Karz edaralarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz işini mahabatlandyrmaga hukugy bardyr.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky karz edaralary tarapyndan bank hyzmatlary bazarynyň monopoliýalaşdyrylmagyna we bank işinde bäsleşigiň çäklendirilmegine gönükdirilen hereketlere ýol berilmezligine gözegçiligi amala aşyrýar.

 

7-nji bap. TÜRKMENISTANDA SÜÝŞÜRINTGI IŞI

 

27-nji madda. Fiziki şahslaryň bank goýumlary (depozitleri)

 

1. Fiziki şahslaryň bank goýumlary (depozitleri) diňe Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan berilýän ygtyýarnama laýyklykda şeýle hukugy bolan banklar tarapyndan kabul edilýär.

2. Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurtlaryň raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar bankyň goýumçylary bolup bilerler.

3. Bank fiziki şahsdan goýumlara (depozitlere) pul serişdelerini alan mahalynda goýumça goýumy (depoziti) alandygyny tassyklaýan resminama berýär.

4. Bank fiziki şahslaryň goýumlarynyň (depozitleriniň) doly aýawlylygyny we olaryň birinji talap etmegi boýunça berilmegini kepillendirýär.

5. Fiziki şahslaryň goýumlarynyň (depozitleriniň) aýawlylygynyň kepilligi, banklar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda fiziki şahslaryň goýumlarynyň (depozitleriniň) kepilliginiň gaznasynyň döredilmegi arkaly üpjün edilýär.  

 

8-nji bap. KARZ EDARALARYNDA HASABA ALYŞ WE

HASABATLYLYK

 

28-nji madda. Karz edaralarynda buhgalterçilik hasaba alşy we hasabatlylyk

 

1. Karz edarasynyň maliýe ýyly diýip 1-nji ýanwardan 31-nji dekabry öz içine alýan döwür (senenama ýyly) bellenilýär.

2. Karz edaralary buhgalterçilik hasaba alnyşynyň ýöredilmegini, maliýe we statistik hasabatlylygynyň düzülmegini we berilmegini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda guraýarlar.

 

29-njy madda. Karz edaralary tarapyndan resminamalaryň hasaba alnyşy we saklanylyşy

 

1. Karz edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda resminamalaryň pugta hasaba alnyşyny we saklanylyşyny üpjün etmäge borçludyrlar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda karz edaralary tarapyndan resminamalaryň saklanylmagynyň meselelerini düzgünleşdirýän namalary kabul edip biler.

 

9-njy bap. KARZ EDARALARYNYŇ IŞINE

GÖZEGÇILIK BARLAGY WE AUDIT

 

30-njy madda. Karz edarasynyň işiniň bank düzgünleşdirmesi we bank gözegçilik barlagy

 

1. Karz edarasynyň işiniň bank düzgünleşdirmesi we bank gözegçilik barlagy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky karz edarasynyň Gözegçilik geňeşine ýa-da Müdirýetine bank gözegçilik barlagy tertibinde geçirilen barlagyň netijeleri hakynda habar berýär.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky karz edarasynyň işinde düzgün bozulmalar ýüze çykarylan halatlarynda oňa Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen temmileri ulanmaga haklydyr.

 

31-nji madda. Karz edarasynyň auditor komiteti

 

1. Karz edarasynyň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) umumy ýygnagy karz edarasynyň maliýe hasabatlylygyna gözegçilik etmek we içki gözegçiliginiň guralyşyna gözegçilik barlagyny etmek maksady bilen auditor komitetini döretmäge hukugy bardyr.

2. Auditor komitetiniň düzümi, onuň wezipeleri we ygtyýarlylyklary şol karz edarasynyň esaslandyryjylarynyň (gatnaşyjylarynyň) umumy ýygnagy tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Karz edarasynyň Gözegçilik geňeşiniň Başlygy, karz edarasynyň Başlygy we karz edarasynyň Müdirýetiniň agzalary auditor komitetiniň agzalary bolup bilmezler.

4. Auditor komiteti her ýyl Gözegçilik geňeşine we esaslandyryjylaryň (gatnaşyjylaryň) umumy ýygnagyna öz işi hakynda hasabat berýär.

 

32-nji madda. Içki gözegçiligiň guralyşy

 

Karz edarasy Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen talaplara laýyklykda töwekgelçiliklere içki gözegçiligi guramaga borçludyr.

 

33-nji madda. Karz edarasynyň auditi we işiniň barlagy

 

1. Karz edarasynyň ýyllyk maliýe hasabatlylygynyň daşky auditor barlagy karz edarasy tarapyndan kesgitlenilýän garaşsyz auditor guramasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Karz edarasynyň şol bir auditor guramasyny yzygider bäş ýyldan köp möhlete auditor bellemäge hukugy ýokdur.

3. Degişli döwlet gözegçiligini we gözegçilik barlagyny üpjün etmäge ygtyýarly edilen döwlet edaralary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we Türkmenistanyň Merkezi bankyna habar bermek bilen karz edarasynyň barlaglaryny amala aşyrýarlar.

4. Döwlet edaralary özleri tarapyndan şeýle gözegçilik we gözegçilik barlagy amala aşyrylan mahalynda alan maglumatlarynyň ýaşyrynlygyny üpjün etmäge borçludyrlar.

 

34-nji madda. Bank syry

 

1. Bank syry – karz edaralarynyň müşderileriniň we korrespondentleriniň bank hasaplary, amallary we goýumlary hakynda ýaýylmazlyga degişli maglumatlar.

2. Bank syryna şular hakyndaky maglumatlar degişlidir:

1) karz edarasynyň müşderileri we korrespondentleri, olaryň bank hasaplary we olar boýunça amallary;

2) goýumlar, çekilen we ýerleşdirilen pul serişdeleri;

3) fiziki şahslaryň hasap açmazdan, karz edaralarynyň üstünden amala aşyrýan pul geçirimleri;

4) müşderiniň pul serişdeleri we karz edarasynyň saklamagynda duran başga gymmatlyklary.

3. Bank syryna degişli maglumatlar şu aşakdakylara berilýär:

1) karz edarasynyň müşderisine, onuň kanuny wekiline, müşderiniň-ýuridik şahsyň ýokarda duran edarasyna –şol sanda müşderi bilen karz edarasynyň özara gatnaşyklary bes edilenden soň hem , onuň bank hasaby we saklamakda duran gymmatlyklary babatda;

2) karz edarasynyň korrespondentine, onuň kanuny wekiline, korrespondentiň ýokarda duran edarasyna – şol sanda karz edaralarynyň arasyndaky  korrespondent gatnaşyklary bes edilenden soň hem, onuň bank hasaby we saklamakda duran gymmatlyklary babatda;

3) Türkmenistanyň Merkezi bankyna;

4) öz ygtyýarlylyklaryna laýyklykda gözegçilik we gözegçilik barlag wezipelerini amala aşyrýan döwlet edaralaryna;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek baradaky ygtyýarly döwlet edarasyna;

6) kazyýetlere, olaryň önümçiliginde duran işler babatynda;

7) derňew edaralaryna, olaryň önümçiliginde duran karz edarasynyň müşderileri babatynda jenaýat işleri boýunça;

8) salgyt edaralaryna salgyt salmak meseleleri boýunça;

8¹) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine – Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda daşary ýurt döwletleriniň ygtyýarly edaralaryna berilmegi göz öňünde tutulan maglumatlary we resminamalary;

9) auditor guramalaryna;

10) döwlet kepillendiriş edaralaryna, diplomatik wekilhanalara ýa-da konsullyk edaralaryna – mirasdüşerlik we hukuk oruntutarlyk işleri boýunça.

4. Gözegçilik we gözegçilik barlag wezipelerini amala aşyrýan we öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda bank syryna degişli maglumatlary almaga hukugy we ondan peýdalanmaga mümkinçiligi bolan döwlet edaralary onuň üçünji taraplara ýaýylmagyndan goralmagyny üpjün edýärler.

5. Karz edarasynyň işgärleriniň gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly özlerine belli bolan bank syryny we başga gulluk maglumatlaryny Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan gaýry ýagdaýlarda ýaýmaga, şeýle hem olary şahsy bähbitleri üçin ulanmaga haky ýokdur.

6. Bank syryny we başga gulluk maglumatlaryny ýaýmakda günäkär şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

10-njy bap. KARZ EDARASYNDA DURAN PUL SERIŞDELERINIŇ WE GAÝRY GYMMATLYKLARYŇ TUSSAG EDILMEGI

WE OLARYŇ TÖLETDIRIP ALYNMAGY

 

35-nji madda. Karz edarasynyň müşderileriniň pul serişdeleriniň we gaýry gymmatlyklarynyň tussag edilmegi

 

1. Karz edarasynyň müşderileriniň hasaplarynda we goýumlarynda ýa-da karz edarasynyň saklamagynda duran pul serişdeleri we gaýry gymmatlyklary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kazyýet, şeýle hem deslapky derňew we anyklaýyş edaralary tarapyndan tussag edilip bilner.

2. Hasaplarda we goýumlarda duran pul serişdeleri tussag edilen mahalynda karz edarasy tussag etmek hakynda kazyýetiň çözgüdini ýa-da deslapky derňew we anyklaýyş edaralarynyň kararyny (kesgitnamasyny) alan badyna haýal etmän tussag edilen serişdeleriň çäklerinde degişli hasap (goýum) boýunça çykdajy amallaryny bes edýär.

 

36-njy madda. Karz edarasynyň müşderileriniň pul serişdeleriniň we gaýry gymmatlyklarynyň töletdirip alynmagy

 

1. Karz edarasynyň müşderileriniň, karz edarasynyň hasaplarynda we goýumlarynda ýa-da saklamagynda duran pul serişdeleri we gaýry gymmatlyklary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda töletdirilip alnyp bilner.

2. Karz edarasy Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda öz müşderileriniň pul serişdeleriniň we gaýry gymmatlyklarynyň tussag edilmegi ýa-da olaryň töletdirilip alynmagy netijesinde ýetirilen ýitgi üçin jogapkärçilik çekmeýär.

 

11-nji bap. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

37-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

Karz edaralarynyň işiniň barşynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

38-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

39-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. 1993-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kabul edilen "Täjirçilik banklary we bank işi hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 ý., № 9-10, 87-nji madda), oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen ähli soňky kanunlary ýa-da olaryň degişli böleklerini güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

3. Türkmenistanyň şu Kanuna çapraz gelýän kadalaşdyryjy hukuk namalary ol güýje giren gününden başlap üç aýyň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň                                                          Gurbanguly

     Prezidenti                                                             Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 25-nji marty.

№ 168-IV.

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О кредитных учреждениях и банковской деятельности

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 12)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 18.08.2015 г. № 272-V и 04.11.2017 г. № 636-V)

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы банковской деятельности в Туркменистане и направлен на эффективное функционирование банковской системы Туркменистана.

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) аффилированное лицо – физическое лицо, имеющее возможность влиять на принятие решений в данном кредитном учреждении, или юридическое лицо (кредитное учреждение), принимающее долевое участие или имеющее иной интерес в другом юридическом лице (кредитном учреждении), и на этой основе имеющее возможность влиять на принятие решений в нём;

2) банк − кредитное учреждение, которому предоставлено исключительное право привлекать денежные средства физических и юридических лиц,  размещать их от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности и срочности, открывать и вести банковские счета юридических и физических лиц, а также осуществлять иные банковские операции;

3) небанковское кредитное учреждение − кредитное учреждение, имеющее право в соответствии с законодательством Туркменистана осуществлять отдельные виды банковских операций, перечень которых устанавливается Центральным банком Туркменистана;

4) банковская деятельность – деятельность кредитных учреждений по осуществлению банковских операций и сделок;

5) процентная ставка − количественная мера процентов, устанавливаемых кредитными учреждениями по различным видам проводимых ими операций;

6) кредитное учреждение − юридическое лицо (банк или небанковское кредитное учреждение), имеющее право на основании лицензии, выданной Центральным банком Туркменистана, осуществлять все или отдельные  виды банковских операций, которые предусмотрены законодательством Туркменистана, и основной целью которого является получение прибыли;

7) корреспондентские отношения – договорные отношения между кредитными учреждениями, устанавливаемые в целях осуществления платежно-расчётных операций по поручению друг друга;

8) банковская система Туркменистана – двухуровневая система, включающая в себя Центральный банк Туркменистана (первый уровень) и кредитные учреждения, в том числе филиалы и представительства иностранных банков, зарегистрированные в Туркменистане (второй уровень).

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о банковской деятельности

 

1. Законодательство Туркменистана о банковской деятельности основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, Закона Туркменистана «О Центральном банке Туркменистана» и других нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Банковские операции и другие сделки кредитных учреждений

 

1. К банковским операциям относятся:

1) привлечение денежных средств физических и  юридических лиц во вклады (депозиты);

2) размещение привлечённых средств, в том числе за пределами Туркменистана, от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности и срочности;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и  юридических лиц, в том числе в драгоценных металлах;

4) привлечение во вклады (депозиты) и размещение драгоценных металлов;

5) осуществление расчётного и (или) кассового обслуживания юридических и физических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

6) осуществление переводов денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов;

7) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

8) выдача банковских гарантий;

9) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с юридическими и физическими лицами;

10) инкассирование платёжно-расчётных документов;

11) выпуск в обращение банковских пластиковых карточек и (или) эквайринг;

12) операции с ценными бумагами, с финансовыми инструментами, в том числе производными;

13) прочие банковские операции.

2. Порядок проведения операций, указанных в части первой настоящей статьи, устанавливается актами Центрального банка Туркменистана и внутренними актами кредитного учреждения в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Кредитные учреждения, кроме банковских операций, предусмотренных частью первой настоящей статьи, вправе осуществлять следующие операции и сделки в соответствии с законодательством Туркменистана:

1) выдача поручительств;

2) проведение факторинговых и форфейтинговых операций;

3) лизинговые операции;

4) купля-продажа драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;

5) предоставление в аренду юридическим и физическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) предоставление услуг в качестве финансового агента и управляющего инвестициями;

7) предоставление услуг в качестве советника или финансового консультанта;

8) предоставление информационных услуг;

9) иные операции и сделки, не противоречащие  законодательству Туркменистана.

4. Ставки комиссионных вознаграждений, тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются кредитными учреждениями самостоятельно в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Кредитным учреждениям запрещается заниматься  производственной, торговой (кроме реализации юбилейных, памятных и нумизматических монет), страховой деятельностью (кроме страхования рисков по банковским операциям).

 

Статья 4. Деятельность кредитного учреждения на рынке ценных бумаг

 

1. Кредитное учреждение правомочно осуществлять выпуск, покупку, продажу, учёт, хранение и иные операции с ценными бумагами, а также вправе осуществлять доверительное управление ими по договору с юридическими и физическими лицами.

2. Кредитное учреждение имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Кредитное учреждение не вправе предоставлять кредит, выдавать банковскую гарантию или поручительство под залог своих акций.

 

Статья 5. Взаимоотношения кредитного учреждения и государства

 

1. Кредитное учреждение не отвечает по обязательствам государства, и государство не несёт ответственность по обязательствам кредитного учреждения, за исключением случаев, когда ими были приняты на себя такие обязательства в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Кредитные учреждения не зависимы от органов государственной власти при принятии ими решений, связанных с текущей банковской деятельностью.

 

Статья 6. Объединения (ассоциации) кредитных учреждений

 

1. Кредитные учреждения для защиты и представления интересов своих членов, координации их деятельности, развития международных связей и решения иных совместных задач кредитных учреждений могут создавать объединения (ассоциации), не преследующие цели извлечения прибыли.

Создание и регистрация объединений (ассоциаций) кредитных учреждений осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Объединениям (ассоциациям) кредитных учреждений запрещается осуществлять банковские операции и сделки.

 

ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 

Статья 7. Создание и государственная регистрация кредитного учреждения

 

1. Создание и государственная регистрация кредитного учреждения производятся в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Кредитные учреждения создаются в организационно-правовых формах, установленных законодательством Туркменистана.

3. Кредитное учреждение должно иметь учредительные документы, предусмотренные законодательством Туркменистана для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы.

4. Учредителями кредитного учреждения могут быть юридические и физические лица Туркменистана и иностранных государств.

5. Требования к деловой репутации и финансовому положению учредителей, а также аффилированных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана.

6. Центральный банк Туркменистана ведёт реестр кредитных учреждений.

 

Статья 8. Фирменное наименование кредитного учреждения

 

1. Кредитное учреждение должно иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на государственном языке. Кредитное учреждение вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на одном из иностранных языков.

2. Требования к фирменному наименованию кредитного учреждения устанавливаются законодательством Туркменистана.

3. Юридические лица в Туркменистане, за исключением юридических лиц, получивших лицензию Центрального банка Туркменистана на осуществление банковских операций, не могут использовать в своем фирменном наименовании слова «банк», «кредитное учреждение», «небанковское кредитное учреждение» или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана или международными договорами Туркменистана.

4. Не допускается использование фирменного наименования кредитного учреждения, независимо от его организационно-правовой формы, если такое наименование уже содержится в реестре кредитных учреждений.

 

Статья  9. Особенности создания кредитных учреждений с участием иностранного капитала

 

1. В Туркменистане допускается открытие кредитных учреждений с участием иностранного капитала и филиалов иностранных банков, обладающих прочным финансовым положением и безупречной деловой репутацией.

2. Правление Центрального банка Туркменистана определяет квоту и условия допуска иностранного капитала в банковскую систему Туркменистана.

3. Указанная квота рассчитывается как соотношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам Туркменистана в уставных капиталах кредитных учреждений Туркменистана с иностранным капиталом, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных учреждений, зарегистрированных на территории Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана принимает решение о выдаче разрешения на открытие на территории Туркменистана кредитных учреждений с участием иностранного капитала и филиалов иностранных банков в пределах квоты, установленной Правлением Центрального банка Туркменистана.

5. Центральный банк Туркменистана прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских операций кредитным учреждениям с иностранным капиталом, филиалам иностранных банков по достижении установленной  квоты участия иностранного капитала в банковской системе Туркменистана.

6. Минимальный размер уставного капитала для кредитных учреждений с иностранным капиталом равен минимальному размеру уставного капитала, установленного в соответствии с законодательством Туркменистана для кредитных учреждений-резидентов Туркменистана без участия иностранного капитала.

7. Один из учредителей (участников) кредитного учреждения с иностранным капиталом-нерезидентов Туркменистана обязательно должен являться кредитным учреждением.

 

Статья 10. Создание филиала, представительства и других структурных подразделений кредитных учреждений Туркменистана

 

1. Кредитные учреждения Туркменистана создают филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Кредитное учреждение и его филиалы могут создавать структурные подразделения (агентства, расчётно-кассовые центры, процессинговые центры, обменные пункты и др.), не имеющие самостоятельного баланса, в порядке, установленном Центральным банком Туркменистана.

3. Кредитное учреждение в письменной форме уведомляет Центральный банк Туркменистана о создании и начале деятельности филиалов, представительств и других структурных подразделений, а также о прекращении их деятельности.

4. Филиалы и другие структурные подразделения кредитного учреждения, а также структурные подразделения его филиала вправе осуществлять от имени кредитного учреждения  расчётное и (или) кассовое обслуживание клиентов, валютно-обменные и иные банковские операции в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана.

5. Представительство кредитного учреждения осуществляет защиту и представительство его интересов, совершает от его имени сделки и иные юридические действия.

 

Статья 11. Особенности создания филиала, представительства и дочернего банка кредитного учреждения за пределами Туркменистана

 

1. Кредитное учреждение Туркменистана может создавать филиал, представительство или учреждать дочерний банк на территории иностранного государства.

2. Кредитное учреждение извещает Центральный банк Туркменистана об изменении местонахождения или прекращения деятельности своего филиала, представительства или дочернего банка на территории иностранного государства.

 

Статья 12. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация кредитных учреждений

 

Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация кредитных учреждений, в том числе по основаниям вследствие несостоятельности (банкротства), осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана. 

 

Глава 3. КАПИТАЛ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 

Статья 13. Капитал кредитного учреждения

 

1. Уставный капитал кредитного учреждения формируется из величины суммы вкладов его учредителей (участников) в национальной валюте путём внесения ими денежных средств, иного имущества (здания, сооружения, оборудование и т.п.), имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

2. Минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных учреждений, размер собственных средств (капитала) для получения небанковским кредитным учреждением статуса банка устанавливается Центральным банком Туркменистана.

3. Кредитное учреждение не может формировать и пополнять уставный капитал за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, государственных внебюджетных фондов, грантов, привлечённых и заёмных средств, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

4. Кредитное учреждение вправе создавать фонды и резервы в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

 

Статья 14. Органы управления кредитного учреждения

 

1. Управление кредитным учреждением осуществляется следующими органами:

1) общим собранием учредителей (участников);

2) Наблюдательным советом, избираемым общим собранием учредителей (участников);

3) единоличным и (или) коллегиальным исполнительными органами.

2. Общее собрание учредителей (участников) является высшим органом управления кредитного учреждения.

3. Наблюдательный совет кредитного учреждения:

1) определяет основные направления деятельности кредитного учреждения;

2) определяет инвестиционную политику кредитного учреждения;

3) определяет систему внутреннего контроля кредитного учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана;

4) устанавливает стандарты управления рисками;

5) осуществляет контроль за реализацией принимаемых им решений;

6) решает иные вопросы в пределах своей компетенции.

4. Наблюдательный совет может быть избран из числа учредителей (участников) кредитного учреждения и их представителей. Наблюдательный совет избирает председателя совета из числа своих членов.

 

Статья 15. Исполнительный орган управления кредитного учреждения

 

1. Непосредственное руководство текущей деятельностью кредитного учреждения осуществляется его коллегиальным  исполнительным органом (Правлением кредитного учреждения)  и (или) единоличным исполнительным органом (Председателем кредитного учреждения).

2. Председатель государственного кредитного учреждения и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана. Председатель государственного кредитного учреждения одновременно является Председателем Правления этого кредитного учреждения.

3. Член Правления кредитного учреждения не может быть избран членом Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета не может быть назначен Председателем кредитного учреждения. Член Наблюдательного совета не может быть избран членом Правления кредитного учреждения.

4. Кандидаты на должности членов Наблюдательного совета, Председателя кредитного учреждения, его заместителя, главного бухгалтера кредитного учреждения, а также руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера филиала кредитного учреждения должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Туркменистана.

 

Глава 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 

Статья 16. Основные правила деятельности кредитных учреждений

 

1. Кредитное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана, актами и лицензией Центрального банка Туркменистана, а также своими внутренними актами.

2.  Кредитное учреждение обязано:

1) поддерживать достаточность капитала и его ликвидность;

2) создавать резервы для покрытия возможных потерь по активам в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана;

3) осуществлять эффективное управление рисками.

3. Правила данной главы распространяются и на деятельность филиалов иностранных банков, зарегистрированных на территории Туркменистана.

 

Статья 17. Лицензирование банковской деятельности

 

1. Лицензирование банковской деятельности в Туркменистане осуществляется Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Осуществление физическим или юридическим лицом банковской деятельности без лицензии Центрального банка Туркменистана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, влечёт ответственность, установленную  законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Обязательные экономические нормативы и резервные требования

 

1. Кредитные учреждения должны выполнять обязательные экономические нормативы, установленные Центральным банком Туркменистана:

1) минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных учреждений, размер собственных средств (капитала) для получения небанковским кредитным учреждением статуса банка;

2) предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитного учреждения;

3) максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков;

4) максимальный размер крупных кредитных рисков;

5) нормативы ликвидности кредитного учреждения;

6) нормативы достаточности собственных средств (капитала);

7) нормативы использования собственных средств (капитала) кредитного учреждения для приобретения акций (долей) других юридических лиц;

8) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставляемых кредитным учреждением  своим учредителям (участникам);

9) в необходимых случаях – другие нормативы для управления рисками.

2. Кредитные учреждения обязаны соблюдать резервные требования, устанавливаемые Центральным банком Туркменистана.

3. Кредитное учреждение проводит внутреннюю политику с соблюдением правил управления рисками, обязательных экономических нормативов, устанавливаемых Центральным банком Туркменистана.

 

Статья 19. Банковские операции с иностранной валютой

 

Кредитные учреждения осуществляют банковские операции с иностранной валютой в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём,  и финансированию терроризма

 

Кредитные учреждения обязаны в соответствии с законодательством Туркменистана принимать меры по предотвращению использования банковской системы Туркменистана в целях легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

 

Глава 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИХ КЛИЕНТАМИ

 

Статья 21. Взаимоотношения между кредитными учреждениями, кредитным учреждением и Центральным банком Туркменистана

 

1. Взаимоотношения между кредитными учреждениями, кредитным учреждением и Центральным банком Туркменистана регулируются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Кредитное учреждение не отвечает по обязательствам Центрального банка Туркменистана, и Центральный банк Туркменистана не несёт ответственность по обязательствам кредитного учреждения, за исключением случаев, когда ими были приняты на себя такие обязательства в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Кредитное учреждение на договорной основе может размещать в других кредитных учреждениях средства в форме вкладов (депозитов), кредитов, осуществлять расчёты через расчётные центры и корреспондентские счета, совершать другие операции, предусмотренные лицензией, выданной Центральным банком Туркменистана.

4. В целях выработки мер, направленных на развитие банковской системы Туркменистана и эффективное функционирование системы кредитно-денежных отношений создаётся Межбанковский совет, являющийся коллегиальным органом.

Межбанковский совет осуществляет свои функции в соответствии с Положением, утверждаемым Президентом Туркменистана.

 

Статья 22. Взаимоотношения кредитных учреждений с клиентами

 

1. Взаимоотношения кредитных учреждений с клиентами  осуществляются на основе договора, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

2. В договоре указываются процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, имущественная ответственность сторон за нарушение договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, а также порядок расторжения договора и другие существенные условия договора.

До заключения договора кредитное учреждение обязано ознакомить клиента об условиях предоставления банковских услуг, в том числе о процентных ставках по кредитам, вкладам (депозитам), комиссионных вознаграждениях по операциям, плате за банковское обслуживание.

3. Физические лица имеют право свободного выбора кредитного учреждения и могут открывать банковские счета в одном или нескольких кредитных учреждениях, если иное не установлено законодательством  Туркменистана.

4. Юридические лица, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, имеют право свободного выбора кредитного учреждения и могут открывать банковские счета в одном или нескольких кредитных учреждениях, за исключением расчётного и текущего валютного счетов, каждый из которых  может быть открыт только в одном кредитном учреждении.

5. Кредитное учреждение не имеет права в одностороннем порядке изменять условия договора, предусмотренные частью второй настоящей статьи, за исключением случаев, когда такое право предусмотрено договором.

 

Статья 23. Осуществление расчётов кредитным учреждением

 

Кредитное учреждение осуществляет расчёты по правилам, формам и стандартам, установленными Центральным банком Туркменистана и принятым в международной банковской практике, включая расчёты с применением системы электронных платежей и сети Интернет.

 

Статья 24. Обеспечение возвратности кредитов

 

1. Кредиты, предоставляемые кредитным учреждением, могут обеспечиваться залогом имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, банковскими гарантиями, поручительствами и обязательствами в других формах, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. При нарушении заёмщиком обязательств по кредитному договору кредитное учреждение вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Кредитное учреждение вправе принимать решение о предоставлении кредита без обеспечения (доверительный кредит).

4. Кредитное учреждение обязано предпринять все меры, предусмотренные законодательством Туркменистана, для взыскания задолженности.

5. В случае, если принятые меры не обеспечивают выполнения заёмщиками своих обязательств по кредитному договору, кредитное учреждение вправе списать с баланса сумму  задолженности за счёт резервов, указанных в части второй статьи 16 настоящего Закона.

 

Статья  25. Исковая давность по операциям кредитного учреждения

 

Срок исковой давности не распространяется на требования:

1) вкладчиков относительно вкладов, внесённых в кредитные учреждения;

2) кредитного учреждения по предоставленным им кредитам, включая кредиты, списанные в соответствии с частью пятой статьи 24 настоящего Закона.

 

Статья 26. Обеспечение конкуренции

 

1. Кредитным учреждениям запрещается заключать договоры и осуществлять согласованные действия, направленные на  монополизацию рынка банковских услуг, а также на ограничение конкуренции в банковском деле.

2. Кредитные учреждения вправе рекламировать свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана осуществляет контроль за недопущением кредитными учреждениями действий, направленных на монополизацию рынка банковских услуг и ограничение конкуренции в банковском деле.

 

ГЛАВА 7. СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 27. Банковские вклады (депозиты) физических лиц

 

1. Банковские вклады (депозиты) физических лиц принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой Центральным банком Туркменистана.

2. Вкладчиками банка могут быть граждане Туркменистана, иностранные граждане и лица без гражданства.

3. При приёме от физического лица денежных средств во вклады (депозиты) банк выдаёт вкладчику документ, удостоверяющий приём вклада (депозита).

4. Банк гарантирует полную сохранность вкладов (депозитов) физических лиц и выдачу их по его первому требованию.

5. Гарантия сохранности вкладов (депозитов) физических лиц обеспечивается посредством формирования банками фонда гарантий вкладов (депозитов) физических лиц в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА 8. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В КРЕДИТНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

 

Статья 28. Бухгалтерский учёт и отчётность в кредитных учреждениях

 

1. Финансовый год кредитного учреждения устанавливается с 1 января по 31 декабря (календарный год).

2. Кредитные учреждения организуют ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Учёт и хранение документов кредитными учреждениями

 

1. Кредитные учреждения обязаны обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана может принимать акты, регулирующие вопросы хранения документов кредитными учреждениями, в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА 9. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И АУДИТ

 

Статья 30. Банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью кредитного  учреждения

 

1. Банковское регулирование и банковский надзор за деятельностью кредитного учреждения осуществляются Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана уведомляет Наблюдательный совет или Правление кредитного учреждения о результатах проверки, проведённой в порядке банковского надзора.

3. Центральный банк Туркменистана в случаях выявления нарушений в деятельности кредитного учреждения вправе применять к нему санкции, установленные законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Аудиторский комитет кредитного учреждения

 

1. Общее собрание учредителей (участников) кредитного учреждения вправе создать аудиторский комитет в целях контроля за финансовой отчётностью и надзора за организацией внутреннего контроля кредитного учреждения.

2. Состав аудиторского комитета, его задачи и полномочия определяются oбщим собранием учредителей (участников) данного кредитного учреждения.

3. Председатель Наблюдательного совета кредитного учреждения, Председатель кредитного учреждения и члены Правления кредитного учреждения не могут быть членами аудиторского комитета.

4. Аудиторский комитет ежегодно представляет Наблюдательному совету и общему собранию учредителей (участников) отчёт о своей деятельности.

 

Статья 32. Организация внутреннего контроля

 

Кредитное учреждение обязано организовать внутренний контроль за рисками в соответствии с требованиями, установленными Центральным банком Туркменистана.

 

Статья 33. Аудит и проверка деятельности кредитного учреждения

 

1. Внешняя аудиторская проверка годовой финансовой отчётности кредитного учреждения осуществляется независимой  аудиторской организацией, определяемой кредитным учреждением, в соответствии  с законодательством Туркменистана.

2. Кредитное учреждение не вправе назначать аудитором одну и ту же аудиторскую организацию на срок более пяти лет подряд.

3. Государственные органы, уполномоченные обеспечивать соответствующий государственный контроль и надзор, осуществляют проверки кредитного учреждения в пределах их компетенции, установленной законодательством Туркменистана, и с уведомлением Центрального банка Туркменистана.

4. Государственные органы обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ими при осуществлении такого контроля и надзора.

 

Статья 34. Банковская тайна

 

1. Банковская тайна - не подлежащая разглашению информация о банковских счетах, операциях и вкладах клиентов и корреспондентов кредитных учреждений.

2. К банковской тайне относятся сведения о:

1) клиентах и корреспондентах кредитного учреждения, их банковских счетах и операциях по ним;

2) вкладах, привлечённых и размещённых денежных средствах;

3) денежных переводах физических лиц, осуществлённых через кредитные учреждения без открытия счёта;

4) денежных средствах и других ценностях клиента, находящихся на хранении в кредитном учреждении.

3. Информация, относящаяся к банковской тайне, предоставляется:

1) клиенту кредитного учреждения, его законному представителю, вышестоящему органу клиента-юридического лица - относительно его банковского счёта и ценностей, находящихся на хранении, в том числе после прекращения взаимоотношений клиента и кредитного учреждения;

2) корреспонденту кредитного учреждения, его законному представителю, вышестоящему органу корреспондента - относительно его банковского счёта и ценностей, находящихся на хранении, в том числе после прекращения корреспондентских отношений между кредитными учреждениями;

3) Центральному банку Туркменистана;

4) государственным органам, осуществляющим контрольные и надзорные функции, в соответствии с их компетенцией;

5) уполномоченному государственному органу по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Туркменистана;

6) судам - в отношении дел, находящихся в их производстве;

7) следственным органам - по уголовным делам в отношении клиентов кредитного учреждения, находящимся в их производстве;

8) налоговым органам – по вопросам налогообложения;

8¹) Министерству финансов и экономики Туркменистана – информацию и документы, представление которых в уполномоченные органы иностранных государств предусмотрено международным договором Туркменистана;

9) аудиторским организациям;

10) государственным нотариальным конторам,  дипломатическим представительствам или консульским учреждениям - по делам наследства и правопреемства.

4. Государственные органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции и имеющие в соответствии с их компетенцией право получения информации, относящейся к банковской тайне, и доступ к ней, обеспечивают её защиту от разглашения третьим лицам.

5. Работники кредитного учреждения не имеют права разглашать банковскую тайну и иную служебную информацию,  которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, а также использовать её в личных интересах.

6. Лица, виновные в разглашении банковской тайны и иной служебной информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА 10. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА И ОБРАЩЕНИЕ

ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  И ИНЫЕ ЦЕННОСТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В КРЕДИТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

 

Статья 35. Наложение ареста на денежные средства и иные ценности клиентов кредитного учреждения

 

1. На денежные средства и иные ценности клиентов кредитного учреждения, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитном учреждении, арест может быть наложен судом, а также органами предварительного следствия и дознания в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, кредитное учреждение незамедлительно по получении решения суда или постановления (определения) органов предварительного следствия и дознания о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счёту (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест.

 

Статья 36. Обращение взыскания на денежные средства и иные ценности клиентов кредитного учреждения

 

1. Взыскание на денежные средства и иные ценности клиентов кредитного учреждения, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитном учреждении, может быть обращено в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Кредитное учреждение не несёт ответственность за ущерб, причинённый в результате наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства и иные ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 37. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в процессе деятельности кредитных учреждений, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 39. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу Закон Туркменистана «О коммерческих банках и банковской деятельности» принятый Меджлисом Туркменистана 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 87), все последующие законы либо их соответствующие части, которыми вносились в него изменения и дополнения.

3. Нормативные правовые акты Туркменистана, противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в соответствие с ним в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

 

 

   Президент                                                                Гурбангулы

Туркменистана                                                     Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

25 марта 2011 года

№ 168-IV.