Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., № 1, 11-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 08.11.2014 ý. 147-V, 23.05.2015 ý. № 234-V, 09.06.2018 ý.

№ 41-VI we 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanunlary esasynda girizilen

üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işiniň, döwlet häkimiýet edaralary, karz edaralary bilen onuň özara gatnaşyklarynyň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmäge we pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

 

1-nji bap. Umumy düzgünler

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

1.Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) bergi borçnamasy – resminamany saklaýja ýerine ýetirmek borçnamasy bolan bergi dolanyşyk resminamasy ýa-da oňa barabar bolan başga resminama;

2) gaýtadan maliýeleşdirmek – Türkmenistanda bellige alnan karz edaralaryny Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan karzlaşdyrmak ulgamy;

3) korrespondent banklar – Türkmenistanyň Merkezi bankynyň korrespondent gatnaşyklaryny bellän banklary;

4) maliýe guraly – maliýe resminamasy bolup, onuň esasynda bir wagtyň özünde bir tarapdan maliýe aktiwi we beýleki tarapdan maliýe borçnamasy ýüze çykýar;

5) manady konwertirleme – Türkmenistanyň milli pulunyň daşary ýurt puluna çalşylmagy;

6) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň agenti – döwlet häkimiýet edaralarynda, kazyýetde we halkara guramalarynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň bähbitlerine wekilçilik edýän fiziki ýa-da ýuridik şahs;

7) Türkmenistanyň pul belgileri – Türkmenistanyň Merkezi bankynyň banknotlary we şaýy puly.

2. Şu Kanunda ähli beýleki düşünjeler Türkmenistanyň raýat we beýleki kanunçylygynda kesgitlenilen, şeýle hem şu Kanunyň degişli maddalaryndaky manylarda ulanylýar.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de bank işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanundakydan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi banky

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň milli bankydyr.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berýär.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankyna Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy ýolbaşçylyk edýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygynyň orunbasarlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipeden boşadylýar.  

4. Türkmenstanyň Merkezi banky öz çykdajylaryny öz girdejileriniň hasabyna amala aşyrýar.

5. Türkmenistanyň Merkezi banky şu Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maýasyna we gaýry emlägine eýelik etmek, peýdalanmak we ygtyýar etmek boýunça ygtyýarlyklary amala aşyrýar. Eger şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň razylygy bolmazdan görkezilen emlägi almaga we borçnamalar bilen agyr ýagdaýa goýulmagyna ýol berilmeýär.

6. Türkmenistanyň Merkezi banky ýuridik şahs bolup durýar.

7. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Türkmenistanyň Döwlet tugrasy şekillendirilen we "Türkmenistanyň Merkezi banky" diýen ýazgy bolan möhri bardyr.

8. Beýleki karz edaralarynyň atlarynda we nyşanynda "TMB" gysgaltmasynyň, şeýle hem "Merkezi" diýen sözüň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

9. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şahamçalary, wekillikleri, kärhanalary, edaralary, guramalary döretmäge, Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň agentlerini we korrespondent banklary kesgitlemäge haklydyr.

10. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň bankiri, geňeşçisi we fiskal agenti bolup durýar.

11. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň (merkezi edarasynyň) ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheridir.

 

4-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň namalary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky şu Kanun bilen öz ygtyýaryna degişli edilen meseleler boýunça döwlet häkimiýet edaralary, Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän karz edaralary we olaryň müşderileri, beýleki fiziki we ýuridik şahslar üçin hökmany bolan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlaýar we tassyklaýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmaga degişlidir.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ulgamynyň işlemegini we karz edaralarynyň işiniň kadalaşdyrylmagyny üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Merkezi banky beýleki namalary kabul edýär.

4. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary zerur halatlarda ähli bellige alnan karz edaralaryna doly möçberde iberilýär.

5. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň gaýdymlaýyn güýji ýokdur.

6-njy bölegi Türkmenistanyň 08.11.2014 ý. 147-V  Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

7. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çap edilýär we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi saýtynda ýerleşdirilýär.

 

2-nji bap. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maksatlary,

esasy borçlary  we wezipeleri

 

5-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maksatlary we esasy borçlary

 

1. Şu aşakdakylar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maksatlarydyr:

1) manadyň durnuklylygyny üpjün etmek;

2) Türkmenistanyň bank ulgamyny ösdürmek we pugtalandyrmak.

2. Peýda almak Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işiniň maksady däldir.

3. Şu aşakdakylar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esasy borçlarydyr:

1) Türkmenistanyň bank ulgamynyň işlemegi üçin zerur hukuk şertlerini we kepilliklerini döretmek;

2) netijeli ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatyny geçirmek;

3) nagt pul dolanyşygyny guramak;

4) hasaplaşyk-töleg ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün etmek;

5) bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny guramak;

6) bahalaryň durnuklylygyny saklamak;

7) karz edaralarynyň kreditorlarynyň we goýumçylarynyň bähbitlerini goramak;

8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek;

9) döwletiň ätiýaçlyk altyn goruny goşmak bilen, Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň (altyn pul aktiwleriniň) netijeli dolandyrylmagyny üpjün etmek.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň wezipeleri

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky şu Kanunda kesgitlenilen maksatlara we borçlara laýyklykda aşakdaky wezipeleri amala aşyrýar:

1) ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň esasy ugurlarynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar we ony Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň garamagyna berýär;

2) ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleri amala aşyrýar;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ykdysady gatnaşyklarda pul kadalaşdyrmasyny we pul gözegçiligini özbaşdak we bank ulgamynyň üsti bilen guraýar hem-de amala aşyrýar;

4) Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ýagdaýyna seljerme we çaklama geçirilmegine gatnaşýar;

5) milli pula gatnaşykda daşary ýurt pullarynyň resmi hümmetlerini belleýär;

6) pul belgileriniň emissiýasyny we olaryň dolanyşykdan alynmagyny amala aşyrýar hem-de Türkmenistanyň çäginde  Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgileriniň ýeke-täk emitenti bolup durýar;

7) Türkmenistanyň çäginde nagt pul dolanyşygyny guraýar;

8) pul belgilerini we beýleki gymmatlyklary hasaba almagyň, saklamagyň, daşamagyň we inkassasiýa etmegiň düzgünlerini belleýär;

9) pul belgileriniň we beýleki gymmatlyklaryň döwlet ätiýaçlyk gaznalaryny döredýär;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda karz edaralarynyň bellige alynmagyny, bank işiniň, gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar bilen baglanyşykly işiň ygtyýarlylandyrylmagyny amala aşyrýar;

11) Türkmenistanda hasaplaşyklary geçirmegiň düzgünlerini belleýär we olaryň geçirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

12) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hasaplaryna, karz edaralarynyň we beýleki müşderileriň hasaplaryna hyzmat edýär;

13) döwletiň ätiýaçlyk altyn goruny goşmak bilen, Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň (altyn pul aktiwleriniň) saklanylmagyny we hyzmat edilmegini üpjün edýär;

14) Türkmenistanyň kanunçylygyna we maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlaryna laýyklykda Türkmenistanda bellige alnan karz edaralarynda buhgalterçilik hasaba alnyş we maliýe hasabatlylyk ulgamynyň kadalaşdyrylmagyny amala aşyrýar;

15) bank hasaplaryny açmagyň we bank amallaryny geçirmegiň umumy düzgünlerini belleýär;

16) halkara guramalary we daşary ýurt döwletleri bilen, şeýle hem daşary ýurt döwletleriniň fiziki we ýuridik şahslary bilen hasaplaşyklary amala aşyrmagyň tertibini kesgitleýär;

17) karz edaralaryny gaýtadan maliýeleşdirmegi amala aşyrýar we olar üçin soňky basgançakdaky karz beriji bolup durýar;

18) Türkmenistanyň töleg balansynyň düzülmegini guraýar;

19) bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny amala aşyrýar;

20) karz edaralary hem-de gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar bilen baglanyşykly işi amala aşyrýan şahslar tarapyndan jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy çäreleriň geçirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

21) daşary ýurt korrespondent banklaryndan we beýleki karz edaralaryndan şertnamalaýyn şertlerde depozitleri kabul edýär;

22-nji bendi Türkmenistanyň 23.05.2015 ý. № 234-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

23) Türkmenistanyň bank ulgamy üçin işgärleri taýýarlamaga gatnaşýar;

24) bank amallarynyň we geleşikleriň ähli görnüşlerini amala aşyrýar;

25) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz ygtyýaryna girýän beýleki wezipeleri amala aşyrýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky şu aşakdakylara haklydyr:

1) şübheli bergiler we ygtybarsyz talaplar boýunça prowiziýalary (ätiýaçlyklary) döretmäge;

2) öz adyndan bergi borçnamalarynyň çykarylmagyny amala aşyrmaga.

 

7-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kazyýetlere ýüz tutmak hukugy

 

Türkmenistanyň Merkezi banky öz bähbitlerini goramak maksady bilen Türkmenistanyň kazyýetlerine, şeýle hem halkara kazyýetlerine we bitarap kazyýetlere hak islegleri bilen ýüz tutmaga haklydyr.

 

3-nji bap. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maýasy

 

8-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maýasynyň düzümi

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maýasy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilýän esaslyk maýadan, gaznalardan we ätiýaçlyklardan durýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň öz maýasyny aýrybaşgalamaga ýa-da girewine bermäge haky ýokdur.

 

9-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasy

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen bellenilýän möçberde döredilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasy kreditorlar tarapyndan tutup almalaryň obýekti (nägilelikleriň närsesi) bolup bilmez.

 

10-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň sap girdejisi

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň sap girdejisi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan şu Kanunda bellenilen wezipeleriň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly bank amallaryndan we geleşiklerden gelýän girdejileriň pul möçberi bilen çykdajylaryň (prowiziýalary we beýleki ätiýaçlyklary döretmek üçin çykdajylary goşup) arasyndaky tapawut hökmünde kesgitlenilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň sap girdejisi şu Kanunyň 11-nji maddasyna laýyklykda gaznalary we ätiýaçlyklary döretmek (üstüni doldurmak) üçin, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasyny artdyrmak üçin paýlanylýar.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasyny artdyrmaga we (ýa-da) gaznalary we ätiýaçlyklary döretmäge (üstüni doldurmaga) sap girdejiden gönükdirilýän serişde geçirmeleriň  möçberi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Şu maddanyň üçünji bölegine laýyklykda sap girdeji paýlanylandan soň onuň galýan bölegi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň çözgüdi boýunça ulanylýar.

5. Maliýe ýylynyň ýitgileriniň öwezini dolmak üçin esasy ätiýaçlyk gaznasynyň we  umumy bank töwekgelçiliklerini ýapmak gaznasynyň serişdeleri ýeterlik bolmadyk mahalynda:

a) Türkmenistanyň Hökümetini karzlaşdyrmak we onuň çykdajylaryny maliýeleşdirmek bilen;

b) altynyň, karz bermegiň ýörite hukuklarynyň ýa-da manada görä daşary ýurt pullarynyň hümmetleriniň üýtgemegi netijesinde ýüze çykan ýitgiler bilen, baglanyşykly Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýitgileri, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän çeşmeleriň hasabyna öwezi dolunýar.

 

11-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gaznalary we ätiýaçlyklary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gaznalary esasy ätiýaçlyk gaznasyny, umumy bank töwekgelçiliklerini ýapmak gaznasyny we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki gaznalary öz içine alýar.

2. Esasy ätiýaçlyk gaznasy we umumy bank töwekgelçiliklerini ýapmak gaznasy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasynyň möçberinden az bolmadyk möçberde döredilýär.

Esasy ätiýaçlyk gaznasy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan bellenilen tertipde diňe Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan geçirilýän amallar boýunça ýitgileriň öwez tölegleri we zyýanlaryň öwezini dolmak üçin niýetlenilýär.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ätiýaçlyklary aktiwlere gaýtadan baha bermegiň ätiýaçlyklaryny we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ätiýaçlyklary öz içine alýar.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň aktiwlere gaýtadan baha bermegiň ätiýaçlygynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň aktiwleriniň gymmatynyň üýtgemegi hasaba alynýar.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Prezidentiniň rugsady bilen beýleki maksatlaýyn gaznalary we ätiýaçlyklary döredip biler.

 

12-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankyna salgyt salmak

 

Türkmenistanyň Merkezi bankyna salgyt salmak Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

13-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankyny döwlet paçlaryndan we ýygymlaryndan boşatmak

 

Türkmenistanyň Merkezi banky döwlet paçlaryny we ýygymlaryny tölemekden boşadylýar, Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda tölemäge degişli bolan ýerli ýygymlaryň görnüşleri muňa girmeýär.

 

4-nji bap. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň

guramaçylyk gurluşy

 

14-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluşy we dolandyryş edaralary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky dolandyryşyň wertikal gurluşy bolan ýeke-täk ulgamy emele getirýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ulgamyna merkezi edara, gurluş düzüm birlikleri (şahamçalar, wekillikler, kärhanalar, guramalar we edaralar) girýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň dolandyryş edarasy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetidir.

 

15-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti agzalaryň täk sanyndan durýar.

Müdiriýetiň düzümine şol bir wagtda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň  Başlygy bolup durýan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalary girýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipeden boşadylýar.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

16-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň ygtyýarlyklary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işini umumy dolandyrmagy amala aşyrýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti:

1) şulary Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna berýär:

a) Türkmenistanyň ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň esasy ugurlarynyň taslamasyny;

b) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýyllyk hasabatyny;

ç) döwletiň ätiýaçlyk altyn goruny goşmak bilen, Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklaryny (altyn pul aktiwlerini) dolandyrmak boýunça teklipleri;

d) zerur mahalynda - Türkmenistanyň Merkezi bankynyň esaslyk maýasynyň möçberini artdyrmak, şu Kanunyň 11-nji maddasynyň dördünji bölegine laýyklykda maksatlaýyn gaznalary we ätiýaçlyklary döretmek boýunça teklipleri;

2) şulary kesgitleýär:

a) Türkmenistanyň ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň esasy ugurlaryny durmuşa geçirmek boýunça çäreleri;

b) Türkmenistanyň bank ulgamyna daşary ýurt maýasynyň girmeginiň paýyny we şertlerini;

ç) dolanyşyga goýberilýän pul belgileriniň nominalyny we beýleki häsiýetnamalaryny, şeýle hem pul belgilerini dolanyşykdan aýyrmagyň şertlerini, şu hakda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen habar berilýär;

3) şulary tassyklaýar:

a) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň iş meýilnamasyny;

b) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýyllyk maliýe hasabatlylygyny, şeýle hem onuň girdejiler we çykdajylar sanawyny hem-de Türkmenistanyň Merkezi bankynyň sap girdejisini peýdalanmagyň ugurlaryny;

ç) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň guramaçylyk gurluşyny, onuň gurluş düzüm birlikleri hakyndaky düzgünnamalary (tertipnamalary);

d) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda zähmete hak tölemegiň şertlerini, ulgamyny we möçberini, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärlerini durmuş taýdan goldamagyň şertlerini;

e) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň agentleri boýunça tabşyryknamalary;

ä) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gaznalaryny we ätiýaçlyklaryny döretmegiň hem-de peýdalanmagyň tertibi hakyndaky düzgünnamany;

4) şu çözgütleri kabul edýär:

a) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň merkezi edarasynyň gulluklaryny we gurluş düzüm birliklerini döretmek, üýtgedip guramak ýa-da ýatyrmak hakynda;

b) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň komitetlerini, şol sanda pul-karz we daşary ykdysady gatnaşyklarda pul (walýuta) komitetini, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işini amala aşyrmak üçin zerur bolan iş toparlaryny we komissiýalaryny döretmek, üýtgedip guramak ýa-da ýatyrmak hakynda;

ç) açyk bazardaky amallara bolan çäklendirmeleri (limitleri) bellemek hakynda;

d) göni mukdar çäklendirmelerini ulanmak hakynda;

e) gaýtadan maliýeleşdirmegiň derejelerini bellemek hakynda;

ä) karz edaralary üçin hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary bellemek hakynda;

f) döwlet çärelerini geçirmek üçin niýetlenilen gymmatly sowgatlary,Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylan eskizler boýunça gymmat bahaly metallardan we gymmat bahaly daşlardan ordenleri we medallary taýýarlamak, satyn almak we eltmek hakynda;

g) ýubileý, ýatlama we numizmatik şaýy pullaryny goşmak bilen, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň täze nusgadaky pul belgilerini çykarmak, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň köne nusgadaky pul belgilerini dolanyşykdan aýyrmak hakynda;

h) işgärleri durmuş taýdan goldamagyň çäreleri hakynda;

i) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň we onuň gurluş düzüm birlikleriniň işini üpjün etmek üçin gozgalmaýan emlägi edinmek hakynda;

j) karz edaralary tarapyndan   ätiýaçlyk talaplaryny   döretmegiň tertibi hakynda;

5) döwletiň ätiýaçlyk altyn goruny goşmak bilen, Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň (altyn pul aktiwleriniň) dolandyrylmagyny üpjün edýär;

6) alyş-çalyş hümmetlerini kesgitlemegiň tertibine garaýar;

7) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birlikleriniň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňleýär;

8) şu Kanuna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

17-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisleri

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisleri Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň tassyklanylan iş meýilnamasyna laýyklykda, ýöne çärýekde bir gezekden az bolmazdan geçirilýär.

2. Zerur mahalynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy tarapyndan çagyrylyp bilner.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalarynyň azyndan üçüsiniň, adatdan daşary ýagdaýlarda bolsa - Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalarynyň ikisiniň ýazmaça ýüz tutmasy boýunça çagyrylyp bilner.

3. Eger mejlise Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalarynyň umumy sanynyň azyndan üçden ikisi gatnaşsa, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisi ygtyýarlydyr.

4. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlislerinde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy, onuň bolmadyk mahalynda bolsa - Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalarynyň hataryndan onuň ýerini tutýan adam başlyklyk edýär.

5. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň agzalary  Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisiniň geçirilýändigi hakynda ýazmaça habarly edilýär.

6. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň çözgütleri Müdiriýetiň mejlise gatnaşýan agzalarynyň sesleriniň ýönekeý köplügi bilen kabul edilýär. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň her agzasynyň bir sesi bardyr. Sesler deň bolan mahalynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygynyň sesi çözüji bolup durýar.

7. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisleriniň teswirnamalary Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň kätibi tarapyndan resmileşdirilýär, ol Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleriniň hataryndan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy tarapyndan bellenilýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň kätibi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiň agzasy bolup durmaýar.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisleriniň teswirnamalary gullukda peýdalanmak resminamalary bolup durýarlar, bir nusgalykda resmileşdirilýär we mejlisde başlyklyk ediji, Müdiriýetiň gatnaşýan agzalary we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň kätibi tarapyndan gol çekilýär.

8. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň mejlisine Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, onuň gurluş düzüm birlikleriniň, karz edaralaryň we beýleki guramalaryň degişli işgärleri çagyrylyp bilner.

 

18-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işine umumy ýolbaşçylyk edýär, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň adyndan hereket edýär we döwlet häkimiýet edaralary, karz edaralary, daşary ýurt döwletleriniň guramalary, Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky halkara we beýleki guramalar bilen gatnaşyklarda onuň bähbitlerine ynanç hatsyz wekilçilik edýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy:

1) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň auditor gullugynyň başlygyny wezipä belleýär we wezipesinden boşadýar;

2) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň agentlerini we korrespondent banklary kesgitleýär;

3) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny tassyklaýar;

4) Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan baglaşylýan ylalaşyklara we şertnamalara gol çekýär;

5) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň merkezi edarasynyň ähli gulluklary we onuň gurluş düzüm birlikleri tarapyndan ýerine ýetirmek üçin hökmany bolan buýruklary çykarýar we görkezmeleri berýär;

6) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleriniň wezipe sanawyny, aýlyk wezipe haklaryny we wezipe gollanmalaryny tassyklaýar;

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleriniň işe kabul edilmegini we işden boşadylmagyny amala aşyrýar;

8) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birlikleriniň ýolbaşçylaryny wezipä belleýär we wezipesinden boşadýar, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birlikleriniň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak Türkmenistanyň Prezidentiniň ygtyýaryna girýän halatlary muňa degişli däldir;

9) şu Kanuna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy öz ygtyýarlyklarynyň bir bölegini öz orunbasarlaryna bermek hukugyna eýedir.

4. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygynyň orunbasarynyň wezipesine  hödürlenýän boýunça teklibi Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna  berýär.

5. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işi üçin jogapkärçilik çekýär.

6. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy bolmadyk ýa-da öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bolmadyk mahalynda onuň ygtyýarlyklaryny onuň orunbasarlarynyň biri amala aşyrýar.

 

19-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birlikleri

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birlikleri öz işini özleri hakdaky düzgünnamalara (tertipnamalara) laýyklykda amala aşyrýarlar.

2. Gurluş düzüm birligi öz işinde ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralaryndan garaşsyzdyr we döwletiň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekmeýär, haçan-da şeýle jogapkärçilik Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan onuň üstüne ýüklenen halatlary muňa degişli däldir.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýuridik şahslary bolup durýan gurluş düzüm birlikleri öz borçnamalary boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýuridik şahslary bolup durmaýan gurluş düzüm birlikleriniň borçnamalary boýunça jogapkärçilik çekýär.

3. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birliginiň işine onuň başlygy ýolbaşçylyk edýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýuridik şahs bolup durmaýan gurluş düzüm birliginiň başlygy öz işini Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan berlen ynanç hatynyň esasynda amala aşyrýar.

4. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birliginiň ýolbaşçysyna gurluş düzüm birligi hakyndaky düzgünnama  (tertipnama) laýyklykda ygtyýarlyklar berilýär.

5.Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gurluş düzüm birliginiň ýolbaşçysy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şol gurluş düzüm birliginiň işine jogapkärçilik çekýär.

6. Türkmenistanyň Merkezi banky zerur bolan mahalynda öz gurluş düzüm birliklerine olaryň işini üpjün etmek maksady bilen maliýe serişdelerini berýär.

 

20-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleri

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleriniň zähmet gatnaşyklary, olaryň durmuş taýdan üpjünçiliginiň meseleleri Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

2.Türkmenistanyň Merkezi bankynyň wezipeli işgärleri Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işine Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde jogapkärçilik çekýärler.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işgärleriniň durmuş-ýaşaýyş jaý şertlerini gowulandyrmak bilen baglanyşykly gozgalmaýan emlägiň edinilmegini goşmak bilen, işgärleri durmuş taýdan goldamak boýunça çäreler görmäge haklydyr.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrýar.

5. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleriniň Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga, öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly özlerine mälim bolan bank syryny we gaýry gulluk maglumatyny jar etmäge, şeýle hem ony şahsy bähbitlerine peýdalanmaga hukuklary ýokdur.  

6. Gulluk maglumatyny jar etmekde günäkär bolan adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

5-nji bap. Türkmenistanyň pul birligi we pul belgileri.

Nagt pul dolanyşygy

 

21-nji madda. Türkmenistanyň pul birligi we pul belgileri

 

1. Türkmenistanyň pul birligi (milli puly) manatdyr. Bir manat 100 teňňä deňdir.

2. Dolanyşykdaky nagt pul Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgilerinden durýar.

3. Türkmenistanyň çäginde ýeke-täk kanuny töleg serişdesi manatdyr.

4. Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt pulunyň töleg serişdesi hökmünde peýdalanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

5. Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk pul birliklerini girizmek we pul belgilerini çykarmak gadagandyr.

 

22-nji madda. Nagt pul dolanyşygyny guramak

 

Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň çäginde nagt pul dolanyşygyny guramak maksady bilen:

1) karz edaralary we olaryň müşderileri tarapyndan pulhana amallaryny ýöretmegiň tertibini işläp taýýarlaýar we tassyklaýar;

2) pul belgilerini çykarmakda döwletiň talabyny kesgitleýär we olary taýýarlamak üçin buýurmany ýerleşdirýär;

3) pul belgileriniň gorag alamatlaryny kesgitleýär;

4) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgileriniň daşalmagyny we saklanylmagyny guraýar, olaryň ätiýaçlyk gaznalarynyň döredilmegini üpjün edýär;

5) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgileriniň tölege ukyplylyk alamatlaryny belleýär;

6) pul belgileriniň emissiýasyny we dolanyşykdan aýrylmagyny geçirýär;

7) dolanyşyga goýberilýän pul belgilerini çalyşmagyň tertibini, şeýle hem zeper ýetirilen we dolanyşykdan aýrylan pul belgilerini ýok etmegiň tertibini kesgitleýär;

8) könelen we zeper ýetirilen pul belgilerini bellenilen düzgünlere laýyklykda çäklendirmeler bolmazdan çalyşýar;

9) nagt pul dolanyşygyny düzgünleşdirmegiň beýleki çärelerini ulanýar.

 

23-nji madda. Pul belgilerini kabul etmäge bolan talaplar

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgileri Türkmenistanyň bütin çäginde bellenilen gymmaty boýunça tölegleriň we hasaplaşyklaryň ähli görnüşleri boýunça kabul etmek üçin, şeýle hem hasaplara, goýumlara geçirmek üçin we geçirim üçin hökmanydyr.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgileri Türkmenistanyň ähli banklarynda çäklendirmezden çalşylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul belgileri Türkmenistanyň Merkezi bankynyň şertsiz borçnamasy bolup durýarlar we onuň ähli aktiwleri bilen üpjün edilýärler.

 

24-nji madda. Pul belgileriniň emissiýasy we olary dolanyşykdan aýyrmak

 

1. Türkmenistanyň çäginde pul belgileriniň emissiýasy, olaryň dolanyşygyny guramak we dolanyşykdan aýyrmak diňe Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan dolanyşyga goýberilen pul belgileriniň çalşygyny yglan etmek ýa-da olary hakyky däl diýip ykrar etmek Türkmenistanyň Merkezi bankynyň aýratyn ygtyýarlyklary bolup durýar.

 

25-nji madda. Türkmenistanyň pul birligini reformirlemek

 

Türkmenistanyň pul birliginiň reformasy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

26-njy madda. Manady konwertirlemek

 

Manady konwertirlemek Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilýän tertipde geçirilýär.

 

27-nji madda. Türkmenistanyň pul belgilerini galplaşdyryp  ýasamak we ýerlemek üçin gadaganlyk

 

Türkmenistanyň pul belgilerini galplaşdyryp ýasamak we ýerlemek gadagandyr hem-de kanun boýunça yzarlanylýar.

 

6-njy bap. Pul-karz syýasatyny geçirmek

 

28-nji madda. Pul-karz syýasatynyň esasy gurallary

 

Şu aşakdakylar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul-karz syýasatynyň esasy gurallarydyr:

1) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň amallary boýunça göterim derejeleri;

2) Türkmenistanyň Merkezi bankynda deponirlenýän ätiýaçlyk talaplaryň möçberleri;

3) açyk bazardaky amallar;

4) karz edaralaryny gaýtadan maliýeleşdirmek;

5) pul interwensiýalary;

6) pul toplumynyň ösüşiniň gözükdirijilerini bellemek;

7) göni mukdar çäklendirmeleri;

8) pul-karz syýasatynyň beýleki gurallary.

 

29-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň amallary boýunça göterim derejeleri

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky amallaryň dürli görnüşleri boýunça bir ýa-da birnäçe göterim derejelerini bellemäge ýa-da göterim derejesini bellemezden göterim syýasatyny geçirmäge haklydyr.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky bazar göterim derejelerine täsir etmek üçin göterim syýasatyny ulanýar.

 

30-njy madda. Ätiýaçlyk talaplary

 

1. Ätiýaçlyk talaplary – munuň özi Türkmenistanyň bank ulgamynyň umumy ukyplylygyny düzgünleşdirmek maksady bilen karz edaralarynyň Türkmenistanyň Merkezi bankynda deponirlenen serişdeleri.

2.  Ätiýaçlyk talaplarynyň kadalaşdyryjysy, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi bankynda olary deponirlemegiň tertibi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýär.

3. Ätiýaçlyk talaplarynyň kadalaşdyryjysy karz edarasynyň borçnamalarynyň 20 göteriminden ýokary geçip bilmez we dürli karz edaralary üçin tapawutly bolup biler.

4. Ätiýaçlyk talaplarynyň kadalaşdyryjysy bozulan mahalynda Türkmenistanyň Merkezi banky karz edarasynyň Türkmenistanyň Merkezi bankynda açylan korrespondent hasabyndan geçirilmedik serişdeleriň pul möçberini jedelsiz tertipde tutup almaga haklydyr.

5. Ätiýaçlyk talaplaryna tutup almalar degişli däldir.

6. Karz edarasy ýatyrylan mahalynda Türkmenistanyň Merkezi banky ätiýaçlyk talaplarynyň pul möçberini bellenilen tertipde karz edarasyna gaýtarýar.

 

31-nji madda. Açyk bazardaky amallar

 

1. Açyk bazardaky amallar diýlip Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan döwletiň gymmatly kagyzlarynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gymmatly kagyzlarynyň, şol sanda bergidarlyk gymmatly kagyzlarynyň satyn alynmagyna-satylmagyna, şeýle hem soňundan gaýdymlaýyn geleşigi amala aşyrmak hukugy bilen görkezilen gymmatly kagyzlar bilen gysga möhletli amallara düşünilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky pul toplumynyň möçberini kadalaşdyrmak maksady bilen gös-göni öz adyndan ýa-da gymmatly kagyzlary gaýtadan satyn almak hakyndaky ylalaşyk arkaly satyn almak we satmak boýunça bellenilen limitiň çäklerinde şu maddanyň birinji böleginde görkezilen açyk bazardaky amallary amala aşyrýar.

 

32-nji madda. Karz edaralaryny gaýtadan maliýeleşdirmek

 

1. Karz edaralaryny gaýtadan maliýeleşdirmegiň tertibi we şertleri (şol sanda çäkleri kesgitlemek) Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky diňe karz edarasynyň ukyplylygyny saklamak zerurlygyndan dörän aýratyn ýagdaýlaryň täsiri boýunça gaýtadan maliýeleşdirmegi amala aşyrýar.

 

33-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň göni mukdar çäklendirmeleri

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň göni mukdar çäklendirmeleri diýlip karz edaralaryny gaýtadan maliýeleşdirmäge we olar tarapyndan bank amallarynyň aýry-aýry görnüşlerini geçirmäge çäkleriň bellenilmegine düşünilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kabul edilen ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatyna laýyklykda, berilýän karzlaryň umumy möçberini kadalaşdyrýar.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky aýratyn halatlarda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşyp ähli karz edaralaryna deň derejede degişli göni mukdar çäklendirmelerini ulanmaga haklydyr.

 

34-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul interwensiýalary

 

Pul interwensiýalary Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

35-nji madda. Pul toplumynyň artmagynyň çelgilerini bellemek

 

Türkmenistanyň Merkezi banky ýeke-täk döwlet pul-karz syýasatynyň esasy ugurlaryndan ugur  alyp, pul toplumynyň bir ýa-da birnäçe görkezijileriniň artmagynyň çelgilerini belläp biler.

 

36-njy madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň bank amallary we geleşikleri

 

1.Türkmenistanyň Merkezi banky şu Kanunda göz öňünde tutulan maksatlara ýetmek üçin şu aşakdaky bank amallaryny we geleşiklerini amala aşyrmak hukugyna eýedir:

1) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa, gymmatly kagyzlar we beýleki aktiwler bilen üpjünçilik esasynda karzlary bermek;

2) açyk bazarda döwletiň gymmatly kagyzlaryny satyn almak we satmak;

3) Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan emitirlenen obligasiýalary we depozit güwänamalaryny satyn almak we satmak;

4) daşary ýurt puluny, şeýle hem Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň karz edaralary tarapyndan çykarylyp goýlan, daşary ýurt pulunda nominirlenen töleg resminamalaryny we borçnamalaryny satyn almak we satmak;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gymmat bahaly metallary we pul gymmatlyklarynyň beýleki görnüşlerini satyn almak, saklamak, satmak;

6) hasaplaşyk, pulhana we depozit amallaryny geçirmek, gymmatly kagyzlary we beýleki aktiwleri saklamaga we dolandyrmaga kabul etmek;

7) maliýe töwekgelçiliklerini dolandyrmak üçin peýdalanylýan maliýe gurallary bilen amallary amala aşyrmak;

8) Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň karz edaralarynda hasaplary açmak;

9) islendik puldaky çekleri we wekselleri çykaryp goýmak;

10) halkara bank tejribesinde kabul edilen iş dolanyşygynyň adatlaryna laýyklykda öz adyndan beýleki bank amallaryny we geleşikleri amala aşyrmak.

Türkmenistanyň Merkezi banky bank amallaryny we geleşikleri ýygymly esasda amala aşyrmaga haklydyr, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň şu aşakdakylara haky ýokdur:

1) şu Kanunyň 19-njy maddasynyň altynjy böleginde göz öňünde tutulan halatdan başga ýagdaýlarda, gös-göni karz, gaýtarylmaýan ssuda, şertli borçnama görnüşinde ýa-da islendik başga görnüşde maliýe kömegini bermäge;

2) eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, karz edaralaryň, beýleki täjirçilik we täjirçilik bolmadyk guramalaryň maýalaryna gatnaşmaga;

3) täjirçilik işi bilen meşgullanmaga;

4) gozgalmaýan eýeçilige ýa-da ondaky paýlara eýelik etmäge bolan hakyky hukuklary edinmäge, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işini üpjün etmek, şeýle hem Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işgärleriniň okadylmagyny, dynç alşyny, durmuş taýdan goldawyny üpjün etmek üçin zerur bolan halatlar muňa degişli däldir.

 

7-nji bap. Daşary ykdysady gatnaşyklar. Pul amallary

 

37-nji madda. Daşary ykdysady gatnaşyklar

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky daşary ýurt döwletleriniň merkezi banklary, halkara banklary we beýleki halkara maliýe guramalary bilen özara gatnaşyklarda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik edýär hem-de olar bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygynda we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan halatlarda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabşyrygy boýunça:

1) döwletara  duşuşyklaryna, hökümetara maslahatlaryna, geňeşlerine Türkmenistanyň adyndan gatnaşýar we pul-karz syýasaty babatda onuň bähbitlerine wekilçilik edýär;

2) Türkmenistanyň wekili hökmünde Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenen serişdeleriň çeşmeleriniň hasabyna öz üstüne borçnamalary alýar we halkara guramalarynyň işine Türkmenistanyň gatnaşmagy bilen baglanyşykly amallary amala aşyrýar.

 

38-nji madda. Daşary ykdysady gatnaşyklarda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik

 

Türkmenistanyň Merkezi banky daşary ykdysady gatnaşyklarda puly kadalaşdyrmak we pula gözegçilik ediji edaradyr we bu wezipeleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrýar.

 

39-njy madda. Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklaryny dolandyrýar we olaryň saklanylmagyny we hyzmat edilmegini üpjün edýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň saklanylmagyny döwletiň pul-karz we daşary ykdysady gatnaşyklarda pul (walýuta) syýasatynyň hem-de halkara amallary boýunça döwletiň öz wagtynda hasaplaşyklarynyň netijeli geçirilmegini üpjün edýän derejede   amala aşyrýar.

3. Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň derejesi peselen ýa-da Türkmenistanyň netijeli döwlet pul-karz we we daşary ykdysady gatnaşyklarda pul (walýuta) syýasatyny, şeýle hem halkara amallary boýunça ýurduň öz wagtynda hasaplaşygyny geçirmek mümkinçiliginden Türkmenistany mahrum edýän derejä çenli olaryň aşaklamak howpy bolan halatlarynda Türkmenistanyň Merkezi banky olaryň peselmegine getiren ýa-da getirip biljek sebäplerini, şeýle hem olary düzetmek boýunça teklipleri görkezmek bilen Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň ýagdaýy hakyndaky maglumaty Türkmenistanyň Prezidentine berýär.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Prezidentine Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň gurluşy we ýerleşdirilişi hakyndaky teklipleri berýär.

 

40-njy madda. Halkara ätiýaçlyklary dolandyrmak boýunça amallar

 

Türkmenistanyň Merkezi banky döwletiň ätiýaçlyk altyn goruny goşmak bilen, Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklaryny (altyn pul aktiwlerini) dolandyrmak maksady bilen şu aşakdaky amallary amala aşyrmaga haklydyr:

1) aşakdakylar bilen satyn almak, satmak ýa-da gaýry amallary amala aşyrmaga:

a) erkin ýörgünli daşary ýurt puly;

b) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan daşary ýurt pulunda, daşary ýurt döwletleriniň hökümetleri, merkezi (milli) banklary ýa-da halkara maliýe guramalary tarapyndan çykarylan we kepillendirilen gymmatly kagyzlar;

ç) altyn (monetar altyn);

d) iň pes derejesi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenilýän karz bahalandyrmasy bolan emitentler tarapyndan çykarylan gymmatly kagyzlar;

2) daşary ýurt döwletleriniň merkezi (milli) banklarynda, birinji derejeli we beýleki banklarynda we maliýe edaralarynda, şeýle hem halkara maliýe guramalarynda hasaplary açmaga;

3) hasaplary açmaga we alyp barmaga, özleriniň hasaba alnan döwletleriniň kanunçylygy boýunça degişli hukugy bolan daşary ýurt döwletiniň merkezi (milli) bankynyň, beýleki banklarynyň we maliýe edaralarynyň, daşary ýurt döwletleriniň hökümetleriniň we olaryň wekilleriniň, şeýle hem halkara maliýe guramalarynyň wekili ýa-da korrespondenti hökmünde hereket etmäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde gymmat bahaly metallary we gaýry pul gymmatlyklaryny Türkmenistana getirmäge, şeýle hem daşary ýurt banklaryndaky we ýöriteleşdirilen maliýe guramalaryndaky öz hasaplaryna ýerleşdirmek üçin olary daşary ýurtlara äkitmäge;

5) iň pes derejesi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenilýän karz bahalandyrmasy bolan emitentler tarapyndan çykarylan bergidarlyk borçnamalar bilen amallary amala aşyrmaga;

6) karz bahalandyrmalary Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan kesgitlenen karz bahalandyrmasynyň iň pes derejesinden pes bolmadyk özara hyzmatdaşlar bilen döredilen maliýe gurallary bilen amallary amala aşyrmaga;

7) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýetiniň çözgüdi boýunça gaýry amallary amala aşyrmaga.

 

8-nji bap. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň döwlet bilen

özara gatnaşyklary

 

41-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň döwlet häkimiýet edaralary bilen özara gatnaşyklary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky öz üstüne ýüklenen wezipeleri durmuşa geçirmek bilen döwletiň ykdysady syýasatynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlislerine gatnaşmaga, Türkmenistanyň ykdysady, pul-karz, maliýe we bank syýasatynyň meselelerine dahylly kanunçylyk namalarynyň taslamalaryna garalanda Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatlaryna gatnaşmaga haklydyr.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan wekilçilik edilýän Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine karzlary bermäge haklydyr.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky döwletiň borçnamalary boýunça jogap bermeýär, döwlet Türkmenistanyň Merkezi bankynyň borçnamalary boýunça jogap bermeýär, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýa-da döwletiň şeýle jogapkärçiligi öz üstüne alan halatlary muňa degişli däldir.

5. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň kanunçylygy bilen özüne berkidilen wezipeleri durmuşa geçirende döwlet häkimiýet edaralaryndan garaşsyzdyr.

 

42-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň bankiri, geňeşçisi we fiskal agenti hökmünde

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleri Türkmenistanyň Merkezi bankynda saklanylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň bank hyzmatyny, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleri bilen amallary ýygym hak-heşdeklerini almazdan amala aşyrýar.

Görkezilenler:

a) hakyky harajatlar boýunça amala aşyrylýan daşary ýurt banklary tarapyndan alynýan ýygym hak-heşdekleriniň öwezi dolunan;

b) ýygym hak-heşdekleriniň öwezini dolmak býujet sarp edijileri üçin işleri ýerine ýetirýän, hyzmatlary edýän we harytlary getirmekligi amala aşyrýan şertnamanyň tarapyna degişli edilen,

halatlara degişli däldir.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabşyrygy boýunça hem-de Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna döwletiň içerki we daşarky  bergisine bank hyzmatyny amala aşyrýar.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky döwlet karz almak-bermek syýasatyny işläp taýýarlamakda we durmuşa geçirmekde, pul-karz syýasatynyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň Döwlet býujetini döretmekde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geňeşçisidir.

5. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Prezidenti bilen ylalaşylan şertlerde Türkmenistanyň fiskal agenti hökmünde çykyş edýär.

 

43-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi banky depozitariý-bank hökmünde

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky depozitariý-bank hökmünde çykyş etmäge we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bank hyzmatyny etmek boýunça amallary amala aşyrmaga haklydyr.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky beýleki karz edaralaryna Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan göz öňünde tutulan şertlere laýyklykda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetinden depozitleri kabul etmäge rugsat bermäge haklydyr.

 

9-njy bap. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň karz edaralary

we beýleki müşderiler bilen özara gatnaşyklary

 

44-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynda açylýan korrespondent we beýleki hasaplar

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky öz balansynda karz edaralarynyň, maliýe edaralarynyň we beýleki müşderileriň korrespondent we gaýry hasaplaryny saklamaga we Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenen kadalara laýyklykda olardan depozitleri almaga ygtyýarlydyr.

2. Türkmenistanyň karz edaralary Türkmenistanyň Merkezi bankynda korrespondent hasaplaryny açmaga borçludyrlar.

 

45-nji madda. Nagt däl hasaplaşyklary guramak

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmagyň görnüşlerini, düzgünlerini we möhletlerini, şeýle hem standartlaryny belleýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky bankara nagt däl hasaplaşyklaryny öz korrespondent banklarynyň üsti bilen amala aşyrýar.

 

10-njy bap. Bank kadalaşdyrmasy we bank gözegçilik barlagy

 

46-njy madda. Bank kadalaşdyrmasynyň we bank gözegçilik barlagynyň esaslary

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň çäginde bellige alnan karz edaralarynyň işine bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny amala aşyrýan edara bolup durýar.

2. Bank kadalaşdyrmasynyň we bank gözegçilik barlagynyň maksatlary Türkmenistanyň bank ulgamynyň durnuklylygyny saklamak we goýumçylaryň hem-de karz berijileriň bähbitlerini goramak, Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilmegini üpjün etmek bolup durýar.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň karz edaralarynyň derhal işine gatyşmaga haky ýokdur, Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny amala aşyrmak maksady bilen:

1) bank amallaryny geçirmegiň, buhgalterçilik hasaba alnyşyny ýöretmegiň, maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlaryna laýyklykda maliýe hasabatlylygyny düzmegiň we bermegiň, statistiki hasabatlylygy düzmegiň we bermegiň, içerki gözegçiligi guramagyň karz edaralary üçin hökmany bolan umumy kadalaryny belleýär;

2)  karz edaralarynyň barlaglaryny geçirýär, buhgalterçilik hasaplarynyň, kitaplarynyň we beýleki resminamalarynyň barlagyny amala aşyrýar;

3) karz edaralary üçin ygtyýarnama almak boýunça işleri we hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary belleýär, şeýle hem olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik barlagyny amala aşyrýar;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda karz edaralarynyň ýolbaşçylaryna we wezipeli adamlarynyň kesgitlenen derejelerine hünär talaplaryny belleýär;

5) fiziki şahslaryň depozitleriniň kepillendiriliş gaznasyny döretmegiň tertibini we ony peýdalanmagyň tärini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda belleýär.

4. Şu maddanyň üçünji böleginiň 3-nji bendine laýyklykda karz edaralarynyň durnuklylygyny üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Merkezi banky şu aşakdaky hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary belläp biler:

1) döredilýän karz edaralarynyň esaslyk maýasynyň iň az möçberini, bank bolmadyk karz edarasy tarapyndan bankyň statusyny almak üçin öz serişdeleriniň (maýasynyň) möçberini;

2) karz edarasynyň esaslyk maýasynda emläk (pul bolmadyk) goýumlaryň aňryçäk möçberini;

3) bir karz alyjy ýa-da baglanyşykly karz alyjylar topary üçin töwekgelçiligiň iň ýokary möçberini;

4) uly karz töwekgelçilikleriniň iň ýokary möçberini;

5) karz edarasynyň ukyplylygynyň kadalaşdyryjylaryny;

6) öz serişdeleriniň (maýasynyň) ýeterlilik kadalaşdyryjylaryny;

7) beýleki ýuridik şahslaryň paýnamalaryny (paýlaryny) edinmek üçin karz edarasynyň öz serişdelerini (maýasyny) peýdalanmagynyň kadalaşdyryjylaryny;

8) karz edarasy tarapyndan öz esaslandyryjylaryna (gatnaşyjylaryna) berilýän karzlaryň, bank kepillikleriniň we güwä geçmeleriň iň ýokary möçberini;

9) zerur halatlarda – töwekgelçilikleri dolandyrmak üçin başga kadalaşdyryjylary.

5. Türkmenistanyň Merkezi banky halkara standartlaryny we karz edaralary bilen maslahatlary hasaba almak bilen karz edarasynyň öz serişdelerini (maýasyny), aktiwlerini, passiwlerini we aktiwler boýunça her bir kadalaşdyryjy üçin töwekgelçiligiň möçberlerini kesgitlemegiň usulyýetini işläp taýýarlaýar we tassyklaýar.

Türkmenistanyň Merkezi banky karz edaralarynyň görnüşleri boýunça tapawutlandyrylan kadalaşdyryjylary we olary hasaplamagyň usulyýetini bellemäge haklydyr.

6. Hökmany ykdysady kadalaşdyryjylaryň we olary hasaplamak usulyýetleriniň geljekki üýtgemegi hakynda Türkmenistanyň Merkezi banky olaryň herekete girmegine çenli bir aýdan gijä galman resmi taýdan yglan edýär.

 

47-nji madda. Bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny amala aşyrmak

 

1. Türkmenistanyň Merkezi banky bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny amala aşyrmak maksady bilen karz edaralarynyň işiniň barlaglaryny geçirýär.

2. Karz edarasynyň işinde düzgün bozmalar ýüze çykan mahalynda Türkmenistanyň Merkezi banky ýüze çykan düzgün bozmalary düzetmek hakynda oňa ýerine ýetirilmegi hökmany bolan tabşyryknamalary iberýär hem-de şu Kanunda göz öňünde tutulan temmileri ulanýar.

3. Barlaglar Türkmenistanyň Merkezi bankynyň bank gözegçilik barlagy gullugy tarapyndan hem-de onuň çäk gulluklary tarapyndan amala aşyrylyp bilner.

Karz edaralarynyň barlaglaryny geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Müdiriýeti tarapyndan tassyklanylýar.

4. Türkmenistanyň Merkezi banky bank kadalaşdyrmasyny we bank gözegçilik barlagyny amala aşyranda karz edarasynyň barlagyny ýylda bir gezekden artyk we karz edarasynyň işiniň şol bir hasabat döwri üçin şol bir meseleler boýunça barlagyny bir gezekden köp geçirmäge haky ýokdur, şu maddanyň bäşinji böleginde göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir.

5. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan karz edarasynyň işiniň şol bir hasabat döwri üçin şol bir meseleler boýunça karz edarasynyň gaýtadan barlaglaryny geçirmäge şu aşakdaky halatlarda rugsat berilýär:

1) eger şeýle barlag karz edarasynyň üýtgedilip guralmagy ýa-da ýatyrylmagy bilen baglanyşykly geçirilse;

2) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň karz edarasynyň barlagyny geçiren ýerli bank gözegçilik barlagy gullugynyň işine gözegçilik tertibinde. Görkezilen gözegçilik tertibinde karz edarasyny gaýtadan barlamak Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygynyň esasly çözgüdiniň esasynda geçirilýär;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda.

6. Bank gözegçilik barlagyny amala aşyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Merkezi banky karz edaralaryndan olaryň işi hakyndaky, şol sanda maliýe ýagdaýy, anyk amallar boýunça esaslandyryjylaryň (gatnaşyjylaryň) iş abraýy hakyndaky zerur maglumaty olardan soramaga we almaga hem-de alnan maglumat boýunça düşündirişleri talap etmäge haklydyr.

7. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň şu aşakdakylara haky ýokdur:

1) karz edaralarynyň müşderileri hakynda we bank hyzmaty bilen baglanyşykly bolmadyk beýleki üçünji şahslar hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk maglumatyň berilmegini karz edaralaryndan talap etmäge;

2) karz edaralarynyň müşderileri tarapyndan amallaryň geçirilmegine Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk göni ýa-da gytaklaýyn çäklendirmeleri bellemäge;

3) karz edaralaryny olaryň müşderilerinden Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk resminamalary talap etmegi borçlandyrmaga.

 

48-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan karz edaralaryna ulanylýan temmiler

 

1. Karz edarasy tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň, oňa laýyklykda çykarylýan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň bozulan, maglumatyň berilmedik, doly däl ýa-da hakyky bolmadyk maglumatyň berlen halatlarynda Türkmenistanyň Merkezi banky ýüze çykarylan düzgün bozmalaryň düzedilmegini karz edarasyndan talap etmäge, esaslyk maýanyň iň az möçberiniň 0,1 göterimine çenli möçberde jerime salmaga ýa-da karz edarasy tarapyndan bank amallarynyň aýry-aýry görnüşleriniň geçirilmegini alty aýa çenli möhlet üçin çäklendirmäge haklydyr.

2. Karz edarasynyň işinde ýüze çykarylan düzgün bozmalary Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen möhletde düzetmek hakynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň tabşyryknamalary ýerine ýetirilmedik mahalynda, şeýle hem eger bu düzgün bozmalar ýa-da karz edarasy tarapyndan amala aşyrylýan amallar ýa-da geleşikler onuň karz berijileriniň bähbitlerine hakyky howp döreden bolsa, Türkmenistanyň Merkezi banky şu aşakdakylara haklydyr:

1) karz edarasyndan tölenen esaslyk maýanyň möçberiniň 0,1 göterimine çenli möçberde, ýöne esaslyk maýanyň Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilen iň az möçberiniň 0,1 göterimi möçberinden köp bolmadyk jerimäni almaga;

2) karz edarasyndan şu aşakdakylaryň amala aşyrylmagyny talap etmäge:

a) karz edarasyny maliýe taýdan sagdynlaşdyrmak boýunça çäreleri amala aşyrmagy, şol sanda onuň aktiwleriniň gurluşyny üýtgetmegi;

b) karz edarasynyň  üýtgedip guralmagyny;

3) karz edarasy üçin bellenilen hökmany ykdysady kadalaşdyryjylary alty aýa çenli möhlet üçin üýtgetmäge;

4) karz edarasyna bank amallaryny amala aşyrmak üçin berlen ygtyýarnamada göz öňünde tutulan bank amallarynyň aýry-aýry görnüşlerini amala aşyrmaga we (ýa-da) onuň şahamça açmagyna bir ýyla çenli möhlete gadaganlyk girizmäge;

5) karz edarasyny dolandyrýan ygtyýarly edara onuň ýolbaşçylaryny ýa-da beýleki wezipeli adamlaryny eýeleýän wezipesinden çetleşdirmek hakynda ýa-da Türkmenistanyň Merkezi bankynda hünär synagyna degişli adamlaryň hünär laýyklygyna gaýtadan baha bermegi geçirmek hakynda oňa tabşyryknama ibermäge, şeýle hem karz edarasyny dolandyrýan wagtlaýyn administrasiýany Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde alty aýa çenli möhlet üçin bellemäge;

6) eger karz edarasynyň üýtgedilip guralmagy netijesinde Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda karz edarasynyň batyp galmagynyň öňüni almak boýunça çäreleri görmek üçin esaslar ýüze çyksa, onuň amala aşyrylmagyna  gadaganlyk girizmäge;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde karz edarasynyň ygtyýarnamasyny wagtlaýyn togtatmaga ýa-da ýatyrmaga.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky  şu Kanunda göz öňünde tutulan temmileri ulanmagyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär.

4. Karz edarasyna temmileri ulanmagyň tertibi Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýär.

5. Şu maddanyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda jerime temmileriniň pul möçberleri Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirilýär.

6. Türkmenistanyň Merkezi banky karz edaralarynyň goýumçylarynyň we karz berijileriniň kanuny bähbitlerine, Türkmenistanyň bank ulgamynyň durnuklylygyna howp salýan ýagdaýlary ýüze çykarmak maksady bilen karz edaralarynyň işiniň seljermesini amala aşyrýar.

 

49-njy madda. Daşary ýurt döwletleriniň bank gözegçilik barlagy edaralary bilen hyzmatdaşlyk

 

Türkmenistanyň Merkezi banky daşary ýurt döwletleriniň bank gözegçilik barlagy edaralary bilen özara arkalaşyk esasynda, şol sanda olaryň ýurisdiksiýasynyň çäklerinde hereket edýän islendik karz edarasy we (ýa-da) maliýe guramasy babatda maglumat alyşmak boýunça, alnan maglumatyň ýaşyrynlygyny özara berjaý etmek şertinde hyzmatdaşlygy amala aşyrýar.

 

11-nji bap. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň buhgalterçilik

hasaba alnyşy we hasabatlylygy. Türkmenistanyň

Merkezi bankynyň işini barlamak

 

50-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň buhgalterçilik hasaba alnyşy

 

Türkmenistanyň Merkezi banky buhgalterçilik hasaba alnyşyny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýöredýär.

 

51-nji madda. Ýyllyk hasabat

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maliýe ýyly 1-nji ýanwardan 31-nji dekabry hem öz içine alýan aralykda (senenama ýyly)  bellenilýär.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky her bir maliýe ýyly tamamlanandan soň üç aýyň geçmegi boýunça Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işi hakynda ýyllyk hasabaty her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna berýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýyllyk hasabaty şu aşakdakylary öz içine alýar:

1) pul-karz syýasaty we maliýe bazarynyň ýagdaýy hakynda nutugy;

2) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň geçen ýyldaky işi hakynda hasabaty;

3) Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýyllyk maliýe hasabatlylygy.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky ýyllyk maliýe hasabatlylygyny Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzýär we berýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maliýe hasabatlylygynyň düzümi hasaba alyş syýasaty bilen kesgitlenilýär.

4. Ýyllyk maliýe hasabatlylygy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi metbugatynda çap edilýär we onuň resmi saýtynda ýerleşdirilýär.

 

52-nji madda. Maglumaty ýygnamak, bermek we çap etmek

 

1. Türkmenistanyň bank we pul statistikasyny, töleg balansyny düzmek, Türkmenistanda emele gelen ykdysady ýagdaýy  seljermek üçin Türkmenistanyň Merkezi bankynyň muzdsuz esasda döwlet häkimiýet edaralaryndan, ýuridik şahslardan Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan bellenilýän görnüş we möhletler boýunça zerur maglumaty soramaga we almaga hukugy bardyr.

2. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň Döwlet býujetini meýilleşdirmek (çaklamak) üçin zerur bolan we onuň ýerine ýetirilişi boýunça maglumaty Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan bellenilýän görnüş we möhletler boýunça Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine berýär.

21. Türkmenistanyň Merkezi banky «Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda şübheli geleşikler we amallar, şeýle hem hökmany gözegçilik edilmäge degişli geleşikler we amallar babatynda ygtyýarly döwlet edarasyna maglumatlary berýär.

3. Türkmenistanyň Merkezi banky Türkmenistanyň bank ulgamy hakynda jemlenen statistik we seljerme maglumaty çap edýär.

 

53-nji madda. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň işiniň auditi we barlagy

 

1. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýyllyk maliýe hasabatlylygynyň daşarky auditor barlagy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilen garaşsyz auditor guramasy tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň we onuň gurluş düzüm birlikleriniň işiniň içerki auditi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň auditor gullugy tarapyndan amala aşyrylýar, ol gös-göni Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Başlygyna tabyndyr.

3. Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan Türkmenistanyň Merkezi bankynyň we onuň gurluş düzüm birlikleriniň maliýe-hojalyk işini barlamak Türkmenistanyň Prezidentiniň razylygy bilen ýa-da onuň tabşyrmagy boýunça amala aşyrylýar.

 

12-nji bap. Jemleýji düzgünler

 

54-nji madda. Jedelleri çözmek

 

Bank çygrynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

55-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

56-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. 1993-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan kabul edilen "Türkmenistanyň Merkezi banky hakynda" Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 ý., № 9-10, 86-njy madda), oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen ähli soňky kanunlary ýa-da olaryň degişli böleklerini güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

3. Türkmenistanyň şu Kanuna çapraz gelýän kadalaşdyryjy hukuk namalary ol güýje giren gününden başlap üç aýyň dowamynda şu Kanuna laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň            Gurbanguly

    Prezidenti                        Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2011-nji ýylyň 25-nji marty.

№ 167-IV.

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О Центральном банке Туркменистана

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 11)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 08.11.2014 г. № 147-V, 23.05.2015 г. № 234-V, 09.06.2018 г. № 41-VI и от

08.06.2019 г. № 153-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы деятельности Центрального банка Туркменистана, его взаимоотношений с органами государственной власти, кредитными учреждениями и направлен на развитие и укрепление банковской системы Туркменистана.

 

Глава 1. Общие положения

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

1.В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) долговое обязательство − долговой оборотный документ или иной эквивалентный ему документ, в котором содержится обязательство произвести исполнение держателю документа;

2) рефинансирование − система кредитования Центральным банком Туркменистана кредитных учреждений, зарегистрированных в Туркменистане;

3) банки-корреспонденты − банки, с которыми Центральным банком Туркменистана установлены корреспондентские отношения;

4) финансовый инструмент − финансовый документ, на основании которого одновременно возникают финансовый актив у одной стороны и финансовое обязательство – у другой;

5) конвертирование маната – обмен национальной валюты Туркменистана на иностранную валюту;

6) агент Центрального банка Туркменистана − физическое или юридическое лицо, представляющее интересы Центрального банка Туркменистана в органах государственной власти, суде и международных организациях;

7) денежные знаки Туркменистана – банкноты и монета Центрального банка Туркменистана.

2. Все иные понятия употребляются в настоящем Законе в значениях, определённых гражданским и иным законодательством Туркменистана, а также соответствующими статьями настоящего Закона.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о Центральном банке Туркменистана

 

1. Законодательство Туркменистана о Центральном банке Туркменистана основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих  банковскую деятельность.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Центральный банк Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана является национальным банком Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана подотчётен Президенту Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана возглавляет Председатель Центрального банка Туркменистана.

Председатель Центрального банка Туркменистана, заместители Председателя Центрального банка Туркменистана назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана осуществляет свои расходы за счёт собственных доходов.

5. Центральный банк Туркменистана осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению капиталом и иным имуществом Центрального банка Туркменистана в соответствии с настоящим Законом. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Центрального банка Туркменистана не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

6. Центральный банк Туркменистана является юридическим лицом.

7. Центральный банк Туркменистана имеет печать с изображением Государственного герба Туркменистана и надписью "Türkmenistanyň Merkezi banky".

8. Не допускается использование аббревиатуры "TMB", а также слова "Merkezi" в названиях и символике других кредитных учреждений.

9. Центральный банк Туркменистана вправе создавать филиалы, представительства, предприятия, учреждения, организации, определять агентов Центрального банка Туркменистана и банки-корреспонденты в Туркменистане и за рубежом в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

10. Центральный банк Туркменистана является банкиром, советником и фискальным агентом Кабинета Министров Туркменистана.

11. Местом нахождения Центрального банка Туркменистана (центрального аппарата) является город Ашхабад.

 

Статья 4. Акты Центрального банка Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана по вопросам, отнесённым к его компетенции настоящим Законом, разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, обязательные для органов государственной власти, кредитных учреждений и их клиентов, иных физических и юридических лиц, находящихся на  территории Туркменистана.

2. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в целях обеспечения функционирования системы Центрального банка Туркменистана и регулирования деятельности кредитных учреждений издаёт также иные акты.  

4. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана в необходимых случаях в полном объёме направляются во все зарегистрированные кредитные учреждения.

5. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана не имеют обратной силы.

Часть 6 утратила силу Законом Туркменистана от 08.11.2014 г. № 147-V.

7. Нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана публикуются в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и размещаются на официальном сайте Центрального банка Туркменистана.

 

Глава 2. Цели, основные задачи и функции

Центрального банка Туркменистана

 

Статья 5. Цели и основные задачи Центрального банка Туркменистана

 

1. Целями Центрального банка Туркменистана являются:

1) обеспечение устойчивости маната;

2) развитие и укрепление банковской системы Туркменистана.

2. Получение прибыли не является целью деятельности Центрального банка Туркменистана.

3. Основными задачами Центрального банка Туркменистана являются:

1) создание необходимых правовых условий и гарантий для функционирования банковской системы Туркменистана;

2) проведение эффективной единой государственной денежно-кредитной политики;

3) организация наличного денежного обращения;

4) обеспечение эффективного функционирования расчётно-платёжной системы;

5) организация банковского регулирования и банковского надзора;

6) поддержание стабильности цен;

7) защита интересов кредиторов и вкладчиков кредитных учреждений;

8) противодействие легализации доходов, полученных преступным  путём, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Туркменистана;

9) обеспечение эффективного управления международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства.

 

Статья 6. Функции Центрального банка Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана в соответствии с целями и задачами, определёнными настоящим Законом, осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики и представляет его на рассмотрение Правления Центрального банка Туркменистана;

2) осуществляет меры по реализации единой государственной денежно-кредитной политики;

3) самостоятельно и через банковскую систему организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль  в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) участвует в проведении анализа и прогнозирования состояния экономики Туркменистана;

5) устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к национальной валюте;

6) осуществляет эмиссию денежных знаков и их изъятие из обращения и является единственным эмитентом денежных знаков Центрального банка Туркменистана на территории Туркменистана;

7) организует наличное денежное обращение на территории Туркменистана;

8) устанавливает правила учёта, хранения, перевозки и инкассации денежных знаков и иных ценностей;

9) создаёт государственные резервные фонды денежных знаков и иных ценностей;

10) осуществляет регистрацию кредитных учреждений, а также лицензирование банковской деятельности, деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в соответствии с законодательством Туркменистана;

11) устанавливает правила проведения расчётов в Туркменистане и осуществляет контроль за их  проведением;

12) обслуживает счета Министерства финансов и экономики Туркменистана, счета кредитных учреждений и других клиентов;

13) обеспечивает содержание и обслуживание международных резервов (золотовалютных активов) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства;

14) осуществляет регулирование системы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности в кредитных учреждениях, зарегистрированных в Туркменистане, в соответствии с законодательством Туркменистана и международными стандартами финансовой отчётности;

15) устанавливает общие правила открытия банковских счетов и проведения банковских операций;

16) определяет порядок осуществления расчётов с международными организациями и иностранными государствами, а также с физическими и юридическими лицами иностранных государств;

17) осуществляет рефинансирование кредитных учреждений и является для них кредитором последней инстанции;

18) организует составление платёжного баланса Туркменистана;

19) осуществляет банковское регулирование и банковский надзор;

20) осуществляет контроль за проведением кредитными учреждениями и лицами, осуществляющими деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

21) принимает депозиты от иностранных банков-корреспондентов  и иных кредитных учреждений на договорных условиях;

Пункт 22 утратил силу Законом Туркменистана от 23.05.2015 г. № 234-V.

23) участвует в подготовке кадров для банковской системы Туркменистана;

24) осуществляет все виды банковских операций и сделок;

25) осуществляет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии  с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана вправе:

1) создавать провизии (резервы) по сомнительным долгам и безнадёжным требованиям;

2) осуществлять выпуск долговых обязательств от своего имени.

 

Статья 7. Право Центрального банка Туркменистана на обращение в суды

 

Центральный банк Туркменистана в целях защиты своих интересов вправе обращаться с исками в суды Туркменистана, а также международные суды и третейские суды.

 

Глава 3. Капитал Центрального банка Туркменистана

 

Статья 8. Состав капитала Центрального банка Туркменистана

 

1. Капитал Центрального банка Туркменистана состоит из уставного капитала, фондов и резервов, создаваемых в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана не вправе отчуждать или передавать в залог свой капитал.

 

Статья 9. Уставный капитал Центрального банка Туркменистана

 

1. Уставный капитал Центрального банка Туркменистана формируется в размере, устанавливаемом актом Президента Туркменистана.

2. Уставный капитал Центрального банка Туркменистана не может быть объектом взысканий (предметом претензий) со стороны кредиторов.

 

Статья 10. Чистый доход Центрального банка Туркменистана

 

1. Чистый доход Центрального банка Туркменистана определяется как разница между суммой доходов от банковских операций и сделок и расходами (включая расходы на создание провизий и иных резервов), связанными с осуществлением Центральным банком Туркменистана функций, установленных настоящим Законом.

2. Чистый доход Центрального банка Туркменистана распределяется на создание (пополнение) фондов и резервов в соответствии со статьёй 11 настоящего Закона, а также на увеличение уставного капитала Центрального банка Туркменистана.

3. Размер отчислений от чистого дохода, направляемых  на увеличение уставного капитала Центрального банка Туркменистана и (или)  создание  (пополнение) фондов и резервов, определяется Правлением Центрального банка Туркменистана.

4. Часть чистого дохода, остающаяся после его распределения в соответствии с частью третьей настоящей статьи, используется по решению Кабинета Министров Туркменистана.  

5. При недостаточности для возмещения убытков финансового года средств основного резервного фонда и  фонда на покрытие общих банковских рисков убытки Центрального банка Туркменистана, связанные:

а) с кредитованием и финансированием расходов Правительства Туркменистана;

б) с потерями, возникшими в результате изменения курсов золота, специальных прав заимствования или иностранных валют по отношению к манату,

компенсируются за счёт источников, определяемых Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 11. Фонды и резервы Центрального банка Туркменистана

 

1. Фонды Центрального банка Туркменистана включают в себя основной резервный фонд,  фонд на покрытие общих банковских рисков и другие фонды, предусмотренные законодательством Туркменистана.  

2. Основной резервный фонд и фонд на покрытие общих банковских рисков формируются в размере не менее размера уставного капитала Центрального банка Туркменистана.

Основной резервный фонд предназначается исключительно для компенсации потерь и возмещения убытков по проводимым Центральным банком Туркменистана операциям в порядке, установленном Правлением Центрального банка Туркменистана.  

3. Резервы Центрального банка Туркменистана включают в себя резервы переоценки активов и другие резервы, предусмотренные законодательством Туркменистана.

В резерве переоценки активов Центрального банка Туркменистана учитываются изменения стоимости активов Центрального банка Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана с разрешения Президента Туркменистана может создавать иные фонды и резервы целевого назначения.

 

Статья 12. Налогообложение Центрального банка Туркменистана

 

Налогообложение Центрального банка Туркменистана производится в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

 

Статья 13. Освобождение Центрального банка Туркменистана от государственных пошлин и сборов

 

Центральный банк Туркменистана освобождается от уплаты государственных пошлин и сборов, за исключением тех видов местных сборов, которые подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

 

Глава 4. Организационная структура Центрального

банка Туркменистана

 

Статья 14. Структура и органы управления Центрального банка Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана представляет собой единую систему с вертикальной структурой управления.

В систему Центрального банка Туркменистана входят центральный аппарат, структурные подразделения (филиалы, представительства, предприятия, организации и учреждения).

2. Органом управления Центрального банка Туркменистана является Правление Центрального банка Туркменистана.

 

Статья 15. Правление Центрального банка Туркменистана

 

1. Правление Центрального банка Туркменистана состоит из нечётного числа членов.  

В состав Правления входят Председатель Центрального банка Туркменистана, который одновременно является Председателем Правления Центрального банка Туркменистана, и члены Правления Центрального банка Туркменистана.

2. Члены Правления Центрального банка Туркменистана назначаются на должность и освобождаются от должности  Президентом Туркменистана.

3. Члены Правления Центрального банка Туркменистана несут ответственность в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Полномочия Правления Центрального банка Туркменистана

 

1. Правление Центрального банка Туркменистана осуществляет общее управление деятельностью Центрального банка Туркменистана.

2. Правление Центрального банка Туркменистана:

1) вносит Президенту Туркменистана на рассмотрение:

а) проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Туркменистана;

б)  годовой отчёт Центрального банка Туркменистана;

в) предложения по управлению международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства;

г) в случае необходимости - предложения по увеличению размера уставного капитала Центрального банка Туркменистана, созданию фондов и резервов целевого назначения в соответствии с частью четвёртой статьи 11 настоящего Закона;

2) определяет:

а) меры по реализации основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Туркменистана;

б) квоту и условия допуска иностранного капитала в банковскую систему Туркменистана;

в) номинал и другие характеристики денежных знаков, выпускаемых в обращение, а также условия изъятия денежных знаков из обращения, о чём сообщается через средства массовой информации;

3) утверждает:

а) план работы Правления Центрального банка Туркменистана;

б) годовую финансовую отчётность Центрального банка Туркменистана, а также его смету доходов и расходов и направления использования чистого дохода Центрального банка Туркменистана;

в) организационную структуру Центрального банка Туркменистана, положения (уставы) о его структурных подразделениях;

г) условия, систему и размеры оплаты труда, условия социальной поддержки работников Центрального банка Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана;

д) предписания по агентам Центрального банка Туркменистана;

е) положения о порядке формирования и использования фондов и резервов Центрального банка Туркменистана;

4) принимает решения:

а) о создании, реорганизации или ликвидации служб центрального аппарата и структурных подразделений Центрального банка Туркменистана;

б) о создании, реорганизации или ликвидации комитетов Центрального банка Туркменистана, в том числе денежно-кредитного и валютного, а также рабочих групп и  комиссий, необходимых для осуществления деятельности Центрального банка Туркменистана;

в) об установлении ограничений (лимитов) на операции на открытом рынке;

г) о применении прямых количественных ограничений;

д) об установлении ставки рефинансирования;

е) об установлении обязательных экономических нормативов для кредитных учреждений;

ё) об изготовлении, приобретении и доставке ценных подарков, орденов и медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней по эскизам, утверждённым Президентом Туркменистана и предназначенным для проведения  государственных мероприятий;

ж) о выпуске денежных знаков Центрального банка Туркменистана нового образца, включая юбилейные, памятные и нумизматические монеты, об изъятии из обращения денежных знаков Центрального банка Туркменистана старого образца;

з) о мерах социальной поддержки работников;

и) о приобретении недвижимости для обеспечения деятельности Центрального банка Туркменистана и его структурных подразделений;

к) о порядке формирования резервных требований кредитными учреждениями;

5) обеспечивает управление международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства;

6) рассматривает порядок определения обменных курсов;

7) заслушивает отчёты руководителей структурных подразделений Центрального банка Туркменистана;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

 

Статья 17. Заседания Правления Центрального  банка Туркменистана

 

1. Заседания Правления Центрального банка Туркменистана проводятся в соответствии с утверждённым планом работы Правления Центрального банка Туркменистана, но не реже одного раза в квартал.

2. В случае необходимости заседание Правления Центрального банка Туркменистана может созываться Председателем Центрального банка Туркменистана.

Заседание Правления Центрального банка Туркменистана может быть созвано по письменному запросу не менее трёх членов Правления Центрального банка Туркменистана, а в случае чрезвычайных обстоятельств - двух членов Правления Центрального банка Туркменистана.

3. Заседание Правления Центрального банка Туркменистана правомочно, если на заседании  присутствует не менее двух третей от общего числа членов Правления Центрального банка Туркменистана.

4. На заседаниях Правления Центрального банка Туркменистана председательствует Председатель Центрального банка Туркменистана, а в случае его отсутствия – замещающее его лицо из числа членов Правления Центрального банка Туркменистана.

5. Члены Правления Центрального банка Туркменистана письменно уведомляются о проведении заседания Правления Центрального банка Туркменистана.

6. Решения Правления Центрального банка Туркменистана  принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. Каждый член Правления Центрального банка Туркменистана  имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Центрального банка Туркменистана является решающим.

7. Протоколы заседаний Правления Центрального банка Туркменистана оформляются секретарём Правления Центрального банка Туркменистана, который назначается Председателем Центрального банка Туркменистана  из числа работников Центрального банка Туркменистана.

Секретарь Правления Центрального банка Туркменистана не является членом Правления Центрального банка Туркменистана.

Протоколы заседаний Правления Центрального банка Туркменистана являются документами служебного пользования,  оформляются в одном экземпляре и подписываются председательствующим на заседании, присутствующими членами Правления и секретарём Правления Центрального банка Туркменистана.

8. На заседания Правления Центрального банка Туркменистана могут быть приглашены соответствующие работники Центрального банка Туркменистана, его структурных подразделений, кредитных учреждений и иных организаций.

 

Статья 18. Председатель Центрального банка  Туркменистана

 

1. Председатель Центрального банка Туркменистана осуществляет общее руководство деятельностью Центрального банка Туркменистана, действует от имени Центрального банка Туркменистана и представляет без доверенности его интересы в отношениях с органами государственной власти, кредитными учреждениями, организациями иностранных государств, международными и иными  организациями в Туркменистане и за рубежом.

2. Председатель Центрального банка Туркменистана:

1) назначает на должность и освобождает от должности начальника аудиторской службы Центрального банка Туркменистана;

2) определяет агентов Центрального банка Туркменистана и банки-корреспонденты;

3) утверждает нормативные правовые акты Центрального банка Туркменистана;

4) подписывает соглашения и договоры, заключаемые Центральным банком Туркменистана;

5) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми службами центрального аппарата Центрального банка Туркменистана и его структурными подразделениями;

6) утверждает штатное расписание, должностные оклады и должностные инструкции работников Центрального банка Туркменистана;

7) осуществляет приём на работу работников Центрального банка Туркменистана и их увольнение в соответствии с законодательством Туркменистана;

8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей структурных подразделений Центрального банка Туркменистана, за исключением случаев, когда назначение и освобождение от должности руководителей структурных подразделений Центрального банка Туркменистана входит в компетенцию Президента Туркменистана;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

3. Председатель Центрального банка Туркменистана имеет право делегировать часть своих полномочий своим заместителям.

4. Председатель Центрального банка Туркменистана представляет на рассмотрение Президенту Туркменистана предложения по кандидатуре на должность заместителя Председателя Центрального банка Туркменистана.

5. Председатель Центрального банка Туркменистана несёт ответственность за деятельность Центрального банка Туркменистана.

6. В случае отсутствия Председателя Центрального банка Туркменистана или невозможности выполнения им своих служебных обязанностей его полномочия осуществляет один из его заместителей.

 

Статья 19. Структурные подразделения Центрального банка Туркменистана

 

1. Структурные подразделения Центрального банка Туркменистана осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями (уставами) о них.

2. Структурное подразделение в своей деятельности независимо от местных органов исполнительной власти и не несёт ответственность по обязательствам государства, за исключением случаев, когда такая ответственность возлагается на него Центральным банком Туркменистана.

Структурные подразделения Центрального банка Туркменистана, являющиеся юридическими лицами, несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Туркменистана.

Центральный банк Туркменистана несёт ответственность по обязательствам структурных подразделений Центрального банка Туркменистана, не являющихся юридическими лицами.

3. Руководство деятельностью структурного подразделения Центрального банка Туркменистана осуществляет его руководителя.

Руководитель структурного подразделения Центрального банка Туркменистана, не являющегося юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании доверенности, выданной Центральным банком Туркменистана.

4. Руководитель структурного подразделения Центрального банка Туркменистана наделяется полномочиями в соответствии с положением  (уставом) о структурном подразделении.

5. Руководитель структурного подразделения Центрального банка Туркменистана несёт ответственность за деятельность этого структурного подразделения в соответствии с законодательством Туркменистана.

6. Центральный банк Туркменистана в случае необходимости предоставляет финансовые средства своим структурным подразделениям  в целях обеспечения их деятельности.

 

Статья 20. Работники Центрального банка Туркменистана

 

1. Трудовые отношения работников Центрального банка Туркменистана, вопросы их социального обеспечения регулируются законодательством Туркменистана.

2. Должностные лица Центрального банка Туркменистана несут ответственность за деятельность Центрального банка Туркменистана в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана вправе принимать меры по социальной поддержке работников, включая приобретение недвижимости, связанной с улучшением социально-жилищных условий его работников.

4. Центральный банк Туркменистана осуществляет меры по повышению квалификации своих работников в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Работники Центрального банка Туркменистана  не имеют права разглашать банковскую тайну и иную служебную информацию,  которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, а также использовать её в личных интересах.

6. Лица, виновные в разглашении служебной информации, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Глава 5. Денежная единица и денежные

знаки Туркменистана. Наличное денежное обращение

 

Статья 21. Денежная единица и денежные знаки Туркменистана

 

1. Денежной единицей Туркменистана (национальной валютой) является манат. Один манат равен 100 тенге.

2. Наличность в обращении состоит из денежных знаков  Центрального банка Туркменистана.

3. Единственным законным средством платежа на территории Туркменистана является манат.

4. Использование иностранной валюты на территории Туркменистана как средства платежа регулируется законодательством Туркменистана.

5. Введение на территории Туркменистана денежных единиц и выпуск денежных знаков, не предусмотренных законодательством Туркменистана,  запрещается.

 

Статья 22. Организация наличного денежного обращения

 

Центральный банк Туркменистана в целях организации наличного денежного обращения на территории Туркменистана:

1) разрабатывает и утверждает порядок ведения кассовых операций  кредитными учреждениями и их клиентами;

2) определяет потребность государства в выпуске денежных знаков и размещает заказ на их изготовление;

3) определяет признаки защиты денежных знаков;

4) организовывает перевозку и хранение денежных знаков Центрального банка Туркменистана, обеспечивает создание их резервных фондов;

5) устанавливает признаки платёжеспособности денежных знаков Центрального банка Туркменистана;

6) проводит эмиссию и изъятие из обращения денежных знаков;

7) определяет порядок замены выпускаемых в обращение денежных знаков, а также порядок уничтожения повреждённых и изъятых из обращения денежных знаков;

8) без ограничений обменивает ветхие и повреждённые денежные знаки в соответствии с установленными правилами;

9) применяет иные меры регулирования наличного денежного обращения.

 

Статья 23. Требования к приёму денежных знаков

 

1. Денежные знаки Центрального банка Туркменистана обязательны к приёму по нарицательной стоимости на всей территории Туркменистана по всем видам платежей и расчётов, а также для зачисления на счета, во вклады и для перевода.

Денежные знаки Центрального банка Туркменистана без ограничения размениваются во всех банках Туркменистана.

2. Денежные знаки Центрального банка Туркменистана являются безусловным обязательством Центрального банка Туркменистана и обеспечиваются всеми его активами.

 

Статья 24. Эмиссия и изъятие из обращения денежных знаков

 

1. Эмиссия денежных знаков, организация их обращения и изъятие из обращения на территории Туркменистана осуществляются исключительно Центральным банком Туркменистана.

2. Объявление об обмене денежных знаков, выпущенных в обращение Центральным банком Туркменистана, или признание их недействительными являются исключительными полномочиями Центрального банка Туркменистана.

 

Статья 25. Реформирование денежной единицы Туркменистана  

 

Реформа денежной единицы Туркменистана осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Конвертирование маната

 

Конвертирование маната производится в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

 

Статья 27. Запрет на изготовление и сбыт поддельных денежных знаков Туркменистана  

 

Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков Туркменистана запрещаются и преследуются по закону.

 

Глава 6. Проведение денежно-кредитной политики

 

Статья 28. Основные инструменты денежно-кредитной политики

 

Основными инструментами денежно-кредитной политики Центрального банка Туркменистана являются:

1) процентные ставки по операциям Центрального банка Туркменистана;

2) размеры резервных требований, депонируемых в Центральном банке Туркменистана;

3) операции на открытом рынке;

4) рефинансирование кредитных учреждений;

5) валютные интервенции;

6) установление ориентиров роста денежной массы;

7) прямые количественные ограничения;

8) иные инструменты денежно-кредитной политики.

 

Статья 29. Процентные ставки по операциям Центрального банка Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана  вправе устанавливать одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную политику без фиксации процентной ставки.

2. Центральный банк Туркменистана использует процентную политику для воздействия на рыночные процентные ставки.

 

Статья 30. Резервные требования

 

1. Резервные требования – это средства кредитных учреждений, депонированные в Центральном банке Туркменистана в целях регулирования общей ликвидности банковской системы Туркменистана.

2. Норматив резервных требований, а также порядок их депонирования в Центральном банке Туркменистана устанавливаются нормативными правовыми актами Центрального банка Туркменистана.

3. Норматив резервных требований не может превышать 20 процентов обязательств кредитного учреждения и может быть дифференцированным для различных кредитных учреждений.

4. При нарушении норматива резервных требований Центральный банк Туркменистана вправе взыскать с корреспондентского счёта кредитного учреждения, открытого в Центральном банке Туркменистана, в бесспорном порядке сумму недовнесённых им средств.

5. На резервные требования взыскания не обращаются.

6. При ликвидации кредитного учреждения Центральный банк Туркменистана в установленном порядке возвращает кредитному учреждению сумму резервных требований.

 

Статья 31. Операции на открытом рынке

 

1. Под операциями на открытом рынке понимаются   купля-продажа Центральным банком Туркменистана  государственных ценных бумаг, ценных бумаг Центрального банка Туркменистана, в том числе долговых ценных бумаг, а также краткосрочные операции с указанными ценными бумагами с правом совершения впоследствии обратной сделки.

2. Центральный банк Туркменистана в целях регулирования объёма денежной массы в пределах установленного лимита осуществляет операции на открытом рынке по приобретению или продаже непосредственно от своего имени или через соглашение о перекупке ценных бумаг, указанных в части первой настоящей статьи.

 

Статья 32. Рефинансирование кредитных учреждений

 

1. Порядок и условия рефинансирования кредитных учреждений (в том числе определение лимитов) устанавливаются Центральным банком Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет рефинансирование только в силу особых обстоятельств, вызванных  необходимостью поддержания ликвидности кредитного учреждения.

 

Статья 33. Прямые количественные ограничения Центрального банка Туркменистана

 

1. Под прямыми количественными ограничениями Центрального банка Туркменистана понимается установление лимитов на рефинансирование кредитных учреждений и на проведение ими отдельных видов банковских операций.

2. Центральный банк Туркменистана регулирует общий объём выдаваемых кредитов в соответствии с принятой единой государственной денежно-кредитной политикой Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана  в исключительных случаях по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана вправе применять прямые количественные ограничения, в равной степени касающиеся всех кредитных учреждений.

 

Статья 34. Валютные интервенции Центрального банка Туркменистана

 

Валютные интервенции осуществляются Центральным банком Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 35. Установление ориентиров роста денежной  массы

 

Центральный банк Туркменистана может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей денежной массы исходя из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики.

 

Статья 36. Банковские операции и сделки Центрального банка Туркменистана 

 

1. Центральный банк Туркменистана для достижения целей, предусмотренных настоящим  Законом, имеет право осуществлять следующие банковские операции и сделки:

1) предоставлять кредиты под обеспечение ценными бумагами и другими активами, если иное не установлено законодательством Туркменистана;

2) покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке;

3) покупать и продавать облигации, эмитированные Центральным банком Туркменистана, и депозитные сертификаты;

4) покупать и продавать иностранную валюту, а также платёжные документы и обязательства, номинированные в иностранной валюте, выставленные кредитными учреждениями Туркменистана и иностранных государств;

5) покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды валютных ценностей в соответствии с законодательством Туркменистана;

6) проводить расчётные, кассовые и депозитные операции, принимать на хранение и в управление ценные бумаги и другие активы;

7) осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления финансовыми рисками;

8) открывать счета в кредитных учреждениях Туркменистана и иностранных государств;

9) выставлять чеки и векселя в любой валюте;

10) осуществлять иные банковские операции и сделки от своего имени в соответствии с обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской практике.

Центральный банк Туркменистана вправе осуществлять банковские операции и сделки на комиссионной основе, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана не вправе:

1) предоставлять финансовую помощь в виде непосредственного займа, невозвратной ссуды, условного обязательства или в любой иной  форме, за исключением случая, предусмотренного частью шестой статьи 19 настоящего Закона;

2) участвовать в капиталах кредитных учреждений, иных коммерческих и некоммерческих организаций, если иное не установлено законодательством Туркменистана;

3) заниматься коммерческой деятельностью;

4) приобретать реальные права на владение недвижимой собственностью или долями в ней, за исключением тех случаев, когда это необходимо для обеспечения деятельности Центрального банка Туркменистана, а также обучения, отдыха, социальной поддержки работников Центрального банка Туркменистана.

 

Глава 7. Внешнеэкономические отношения.

Валютные операции

 

Статья 37. Внешнеэкономические отношения

 

1. Центральный банк Туркменистана представляет интересы Туркменистана во взаимоотношениях с центральными банками  иностранных государств, международными банками и иными международными финансовыми организациями и развивает сотрудничество с ними.

2. Центральный банк Туркменистана в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана, по поручению Кабинета Министров Туркменистана:

1) участвует от имени Туркменистана в межгосударственных встречах, межправительственных совещаниях, советах и представляет его интересы в области денежно-кредитной политики;

2) в качестве представителя Туркменистана за счёт источников средств, определённых законодательством Туркменистана, берёт на себя обязательства и осуществляет операции, связанные с участием Туркменистана в работе международных организаций.

 

Статья 38. Валютное регулирование и валютный контроль

 

Центральный банк Туркменистана является органом валютного регулирования и валютного контроля и осуществляет эти функции в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 39. Международные резервы Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана осуществляет управление международными резервами Туркменистана и обеспечивает их  содержание и обслуживание.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет меры по поддержанию международных резервов Туркменистана на уровне, обеспечивающем проведение эффективной государственной денежно-кредитной и валютной политики и своевременных расчётов государства по международным операциям.

3. В случаях снижения уровня международных резервов Туркменистана или угрозы их понижения до уровня, лишающего Туркменистан возможности проведения эффективной государственной денежно-кредитной и валютной политики, а также своевременного расчёта страны по международным операциям Центральный банк Туркменистана представляет Президенту Туркменистана информацию о состоянии международных резервов Туркменистана с указанием причин, которые привели или могут привести к их снижению, а также предложения по их устранению.

4. Центральный банк Туркменистана представляет Президенту Туркменистана предложения по структуре и размещению международных резервов Туркменистана.

 

Статья 40. Операции по управлению международными резервами

 

Центральный банк Туркменистана в целях управления международными резервами (золотовалютными активами) Туркменистана, включая резервный золотой запас государства, вправе осуществлять следующие операции:

1) покупать, продавать или осуществлять иные операции с:

а) свободно конвертируемой иностранной валютой;

б) ценными бумагами, выпущенными и гарантированными Кабинетом Министров Туркменистана в иностранной валюте, правительствами, центральными (национальными) банками иностранных государств или международными финансовыми организациями;

в) золотом (монетарным золотом);

г) ценными бумагами, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Центрального банка Туркменистана;

2) открывать счета в центральных (национальных) банках,  первоклассных и других банках и финансовых институтах иностранных государств, а также в международных финансовых организациях;

3) открывать и вести счета, действовать в качестве представителя или корреспондента центрального (национального) банка, других банков и финансовых институтов иностранного государства, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы, правительств иностранных государств и их агентов, а также международных финансовых организаций;

4) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, ввозить в Туркменистан драгоценные металлы и иные валютные ценности, а также вывозить их за рубеж для размещения на своих счетах в иностранных банках и специализированных финансовых организациях;

5) осуществлять операции с долговыми обязательствами, выпущенными эмитентами, имеющими кредитный рейтинг, минимальный уровень которого определяется Правлением Центрального банка Туркменистана;

6) осуществлять операции с производными финансовыми инструментами с контрпартнёрами, кредитные рейтинги которых не ниже минимального уровня кредитного рейтинга, определённого Правлением Центрального банка Туркменистана;

7) осуществлять иные операции по решению Правления Центрального банка Туркменистана.

 

Глава 8. Взаимоотношения  Центрального банка

Туркменистана с государством

 

Статья 41. Взаимоотношения Центрального банка  Туркменистана с органами государственной власти

 

1. Центральный банк Туркменистана, реализуя возложенные на него функции, участвует в разработке экономической политики государства.

2. Председатель Центрального банка Туркменистана вправе участвовать в заседаниях Кабинета Министров Туркменистана, принимать участие в сессиях Меджлиса Туркменистана при рассмотрении проектов законодательных актов Туркменистана, касающихся вопросов экономической, денежно-кредитной, финансовой и банковской политики.

3. Центральный банк Туркменистана вправе предоставлять кредиты Кабинету Министров Туркменистана в лице Министерства финансов и экономики Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана не отвечает по обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка Туркменистана, кроме случаев, когда Центральный банк Туркменистана или государство принимают на себя такую ответственность.

5. Центральный банк Туркменистана при реализации функций, закреплённых за ним законодательством Туркменистана, независим от органов государственной власти.

 

Статья 42. Центральный банк Туркменистана в качестве банкира, советника и  фискального агента Туркменистана

 

1. Средства Государственного бюджета Туркменистана хранятся в Центральном банке Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет банковское обслуживание Кабинета Министров Туркменистана, а также операции со средствами Государственного бюджета Туркменистана без взимания комиссионных вознаграждений.

Указанное не относится к случаям:

а) возмещения комиссионных вознаграждений, взимаемых иностранными банками, которое осуществляется по фактическим расходам;

б) отнесения возмещения комиссионных вознаграждений стороне договора, выполняющей работы, оказывающей услуги и осуществляющей поставку товаров для бюджетных потребителей.

3. Центральный банк Туркменистана по поручению Кабинета Министров Туркменистана и за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана осуществляет банковское обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга.

4. Центральный банк Туркменистана является советником Кабинета Министров Туркменистана при разработке и реализации политики государственного заимствования, формирования Государственного бюджета Туркменистана по вопросам денежно-кредитной политики.

5. Центральный банк Туркменистана выступает в качестве фискального агента Туркменистана на условиях, согласованных  с Президентом Туркменистана.

 

Статья 43. Центральный банк Туркменистана в качестве банка-депозитария

 

1. Центральный банк Туркменистана вправе выступать в качестве банка-депозитария и осуществлять операции по банковскому обслуживанию Кабинета Министров Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана вправе разрешить другим кредитным учреждениям принимать депозиты от Кабинета Министров Туркменистана в соответствии с условиями, предусмотренными Центральным банком Туркменистана.

 

Глава 9. Взаимоотношения Центрального банка

Туркменистана с кредитными учреждениями

и другими клиентами

 

Статья 44. Корреспондентские и иные счета, открываемые в Центральном банке Туркменистана

 

1. Центральный банк Туркменистана  уполномочен иметь на своём балансе корреспондентские и иные счета кредитных учреждений, финансовых институтов и других клиентов и получать от них депозиты в соответствии с правилами, установленными Центральным банком Туркменистана.

2. Кредитные учреждения Туркменистана обязаны открывать корреспондентские счета в Центральном банке Туркменистана.

 

Статья 45. Организация безналичных расчётов

 

1. Центральный банк Туркменистана устанавливает формы, правила и сроки, а также стандарты осуществления безналичных расчётов.

2. Центральный банк Туркменистана осуществляет межбанковские безналичные расчёты через свои банки-корреспонденты.

 

Глава 10. Банковское регулирование и банковский надзор

 

Статья 46. Основы банковского регулирования и банковского надзора

 

1. Центральный банк Туркменистана является органом банковского регулирования и банковского надзора за деятельностью кредитных учреждений, зарегистрированных на территории  Туркменистана.

2. Целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Туркменистана и защита интересов вкладчиков и кредиторов, обеспечение соблюдения законодательства Туркменистана.

Центральный банк Туркменистана не вправе вмешиваться в оперативную деятельность кредитных учреждений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана в целях осуществления банковского регулирования и банковского надзора:

1) устанавливает обязательные для кредитных учреждений общие правила проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учёта, составления и представления финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, составления и представления статистической отчётности, организации внутреннего контроля;

2) проводит проверки кредитных учреждений, осуществляет инспектирование бухгалтерских счетов, книг и иных документов;

3) устанавливает лицензионные процедуры и обязательные экономические нормативы для кредитных учреждений, а также осуществляет надзор за их выполнением;

4) устанавливает квалификационные требования к руководителям и определённой категории должностных лиц кредитных учреждений в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) устанавливает порядок формирования фонда гарантирования депозитов физических лиц и механизм его использования в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. В целях обеспечения устойчивости кредитных учреждений в соответствии с пунктом 3 части третьей настоящей статьи Центральный банк Туркменистана может устанавливать следующие обязательные экономические нормативы:

1) минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных учреждений, размер собственных средств (капитала) для получения небанковским кредитным учреждением статуса банка;

2) предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитного учреждения;

3) максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных заёмщиков;

4) максимальный размер крупных кредитных рисков;

5) нормативы ликвидности кредитного учреждения;

6) нормативы достаточности собственных средств (капитала);

7) нормативы использования собственных средств (капитала) кредитного учреждения для приобретения акций (долей) других юридических лиц;

8) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставляемых кредитным учреждением  своим учредителям (участникам);

9) в необходимых случаях – другие нормативы для управления рисками.

5. Центральный банк Туркменистана разрабатывает и утверждает методику определения собственных средств (капитала) кредитного учреждения, активов, пассивов и размеров риска по активам для каждого норматива с учётом международных стандартов и консультаций с кредитными учреждениями.

Центральный банк Туркменистана вправе устанавливать дифференцированные нормативы и методику их расчёта по видам кредитных учреждений.

6. О предстоящем изменении обязательных экономических нормативов и методик их расчёта Центральный банк Туркменистана официально объявляет не позднее чем за один месяц до их введения в действие.

 

Статья 47. Осуществление банковского регулирования и банковского надзора

 

1. Центральный банк Туркменистана в целях осуществления банковского регулирования и банковского надзора проводит проверки деятельности кредитных учреждений.

2. В случае выявления нарушений в деятельности кредитного учреждения Центральный банк Туркменистана направляет  ему обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений и применяет к нему санкции, предусмотренные настоящим Законом.

3. Проверки могут осуществляться службой банковского надзора Центрального банка Туркменистана и его территориальными службами.

Порядок проведения проверок кредитных учреждений утверждается Правлением Центрального банка Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана при осуществлении банковского регулирования и банковского надзора не вправе проводить проверку кредитного учреждения более одного раза в год и более одной проверки  по одним и тем же вопросам за один и тот же отчётный период деятельности кредитного учреждения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой настоящей статьи.

5. Проведение Центральным банком Туркменистана повторной проверки кредитного учреждения по одним и тем же вопросам за один и тот же отчётный период деятельности кредитного учреждения разрешается в  случаях:

1) если такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитного учреждения;

2) в порядке контроля за деятельностью территориальной службы банковского надзора Центрального банка Туркменистана, проводившего проверку кредитного учреждения. Повторная проверка кредитного учреждения  в порядке указанного контроля проводится Центральным банком Туркменистана на основании мотивированного решения Председателя Центрального банка Туркменистана;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

6. В целях осуществления банковского надзора Центральный банк Туркменистана вправе запрашивать и получать от кредитных учреждений необходимую информацию об их деятельности, в том числе о финансовом положении, деловой репутации учредителей (участников)  по конкретным операциям и требовать разъяснения по полученной информации.

7. Центральный банк Туркменистана не вправе:

1) требовать от кредитных учреждений предоставления не предусмотренной законодательством Туркменистана информации о клиентах кредитных учреждений и об иных третьих лицах, не связанной с банковским обслуживанием указанных лиц;

2) устанавливать прямо или косвенно не предусмотренные законодательством Туркменистана ограничения на проведение операций клиентами кредитных учреждений;

3) обязывать кредитные учреждения требовать от их клиентов документы, не предусмотренные законодательством Туркменистана.

 

Статья 48. Санкции, применяемые Центральным банком Туркменистана к кредитным учреждениям

 

1. В случаях нарушения кредитным учреждением законодательства Туркменистана, издаваемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Центрального банка Туркменистана, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации Центральный банк Туркменистана вправе требовать от кредитного учреждения устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала либо ограничивать проведение кредитным учреждением отдельных видов банковских операций на срок до шести месяцев.

2. В случае неисполнения предписаний Центрального банка Туркменистана об устранении выявленных нарушений в деятельности кредитного учреждения в срок, установленный Центральным банком Туркменистана, а также в случае, если эти нарушения  или совершаемые кредитным учреждением операции или сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов, Центральный банк Туркменистана вправе:

1) взыскать с кредитного учреждения штраф в размере до 0,1 процента размера оплаченного уставного капитала, но не более 0,1 процента минимального размера уставного капитала, установленного Центральным банком Туркменистана;

2) потребовать от кредитного учреждения осуществления:

а) мероприятий по финансовому оздоровлению кредитного учреждения, в том числе изменения структуры его активов;

б)  реорганизации кредитного учреждения;

3) изменить на срок до шести месяцев установленные для кредитного учреждения обязательные экономические  нормативы;

4) ввести на срок до одного года запрет на осуществление кредитным учреждением  отдельных видов банковских операций, предусмотренных выданной ему лицензией на осуществление банковских операций, и (или) на открытие им филиала;

5) направить в уполномоченный орган управления кредитного учреждения представление об отстранении от занимаемой должности его руководителей  либо других должностных  лиц, либо о проведении повторной оценки профессионального соответствия лиц, подлежащих аттестации в Центральном банке Туркменистана, а также  назначить временную администрацию по управлению кредитным учреждением на срок до шести месяцев в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

6) ввести запрет на осуществление реорганизации кредитного учреждения, если в результате её проведения возникнут основания для применения мер по предупреждению банкротства кредитного учреждения в соответствии с законодательством Туркменистана;

7) временно приостановить или аннулировать лицензию кредитного учреждения в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана не несёт ответственность за убытки, возникшие в результате применения санкций, предусмотренных настоящим Законом.

4. Порядок применения санкций к кредитному учреждению устанавливается Центральным банком Туркменистана.

5. Суммы штрафных санкций в соответствии с  частями первой и второй настоящей статьи перечисляются в Государственный бюджет Туркменистана.  

6. Центральный банк Туркменистана осуществляет анализ деятельности кредитных учреждений в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам их вкладчиков и кредиторов, стабильности банковской системы Туркменистана.

 

Статья 49. Сотрудничество с органами банковского надзора иностранных государств

 

Центральный банк Туркменистана осуществляет сотрудничество на основе взаимности с органами банковского надзора иностранных государств, в том числе по обмену информацией относительно любого кредитного учреждения и (или) финансовой организации, действующих в пределах их юрисдикции, при условии взаимного соблюдения конфиденциальности полученной информации.

 

Глава 11. Бухгалтерский учёт и отчётность Центрального банка Туркменистана. Проверка деятельности

Центрального банка Туркменистана

 

Статья 50. Бухгалтерский учёт Центрального банка Туркменистана

 

Центральный банк Туркменистана ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 51. Годовой отчёт

 

1. Финансовый год Центрального банка Туркменистана устанавливается с 1 января по 31 декабря (календарный год).

2. Центральный банк Туркменистана ежегодно по истечении трёх месяцев после завершения каждого финансового года представляет на рассмотрение Президенту Туркменистана годовой отчёт о деятельности Центрального банка Туркменистана.

Годовой отчёт Центрального банка Туркменистана  включает:

1) доклад о денежно-кредитной политике и состоянии финансового рынка;

2) отчёт о деятельности Центрального банка Туркменистана  в истёкшем году;

3) годовую финансовую отчётность Центрального банка Туркменистана.

3. Центральный банк Туркменистана составляет и представляет годовую финансовую отчётность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Состав финансовой отчётности Центрального банка Туркменистана определяется в соответствии с учётной политикой.

4. Годовая финансовая отчётность публикуется в официальной печати Центрального банка Туркменистана и размещается на его официальном сайте.  

 

Статья 52. Сбор, представление и публикация информации

 

1. Для составления банковской и денежной статистики, платёжного баланса Туркменистана, анализа экономической ситуации, сложившейся в Туркменистане, Центральный банк Туркменистана имеет право запрашивать и получать необходимую информацию на безвозмездной основе у органов государственной власти, юридических лиц по форме и срокам, устанавливаемым Центральным банком Туркменистана.

2. Центральный банк Туркменистана представляет Министерству финансов и экономики Туркменистана информацию,  необходимую для планирования (прогнозирования) Государственного бюджета Туркменистана и по его исполнению, по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством финансов и экономики Туркменистана.

21. Центральный банк Туркменистана в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» представляет уполномоченному государственному органу сведения в отношении подозрительных сделок и операций, а также сделок и операций, подлежащих обязательному контролю.

3. Центральный банк Туркменистана публикует сводную статистическую и аналитическую информацию о банковской системе Туркменистана.

 

Статья 53. Аудит и проверка деятельности Центрального банка Туркменистана

 

1. Внешняя аудиторская проверка годовой финансовой отчётности Центрального банка Туркменистана осуществляется независимой аудиторской организацией, определённой Президентом Туркменистана.

2. Внутренний аудит деятельности Центрального банка Туркменистана и его структурных подразделений осуществляется аудиторской службой Центрального банка Туркменистана, которая подчиняется непосредственно Председателю Центрального банка Туркменистана.

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Туркменистана и его структурных подразделений государственными органами Туркменистана осуществляется с согласия или по поручению Президента Туркменистана.

 

Глава 12. Заключительные положения

 

Статья 54. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в банковской сфере, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 55. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 56. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу Закон Туркменистана «О Центральном банке Туркменистана», принятый Меджлисом Туркменистана 8 октября 1993 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст. 86), все последующие законы либо их соответствующие части, которыми вносились в него изменения и дополнения.

3.Нормативные правовые акты Туркменистана, противоречащие настоящему Закону, подлежат приведению в соответствие с ним в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

 

     Президент          Гурбангулы

Туркменистана                Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

25 марта 2011 года

№ 167-IV.