Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 1998 ý., № 3, 53-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 18.04.2009 ý. № 32-IV Kanuny esasynda girizilen üýtgetmeler we

goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun aw -awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky gatnaşyklary düzgünleşdirýär hem-de Türkmenistanyn haýwanat dünýäsini awlamaga degişli edilen obýektlerini goramaga we rejeli peýdalanmaga gönükdirilendir.

 

I BÖLÜM. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1 madda. Türkmenistanyň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlary

 

Türkmenistanyň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlary şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk aktlaryndan ybaratdyr.

Eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda Türkmenistanyň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlarynda göz öňünde tutulanyndan başga düzgünler bellenilen bolsa, onda halkara şertnamalarynyň normalary ulanylýar.

 

2 madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda şu esasy düşünjeler ulanylýar:

döwletiň aw fondy (awlanylýan haýwanlar) - haýwanat dünýäsiniň obýektleri (ýabany haýwanlar, guşlar, suwda ýaşaýan oňurgaly haýwanlar) Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilen tertipde awlamaga degişli edilen görnüşleri;

aw gurallary - ok atýan we sowuk aw ýaragy, ýabany haýwanlary awlamak  üçin ulanylýan, bellenilen tertipde ygtyýar edilen beýleki serişdeler;

aw önümleri - aw awlamagyň barşynda ele salnan awlanylýan haýwanlar, şeýle hem olardan alnan et, deriler, şahlar, toýnaklar, iç goşlary we göwresiniň beýleki bölekleri;

awlagdan peýdalanyjy - özüne berkidilen awlaklarda awlanylýan haýwanlardan peýdalanmaga hukuk alnan ýuridiki we fiziki şahs;

awçy - Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilen tertipde aw awlamaga hukuk berlen Türkmenistanyň graždany, daşary ýurt döwletiň graždany ýa bolmasa graždanlygy bolmadyk şahs;

aw awlamak kadalary - Türkmenistanyň döwlet organlary tarapyndan aw awlamagyň möhletlerini, gurallaryny, usullaryny, tertibini we beýleki şertlerini belleýän normatiw hukuk aktlarynyň jemidir;

awlanylýan haýwanlaryň gymmatly görnüşleri – awlanylýan haýwanlaryň diňe belli bir şahsyň adyna Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan bellenilen tertipde berilýän bir gezeklik tölegli rugsatnamalar bar mahaly awlap almaga rugsat berilýän görnüşleri;

belli bir şahsyň adyna berilýän bir gezeklik tölegli rugsatnama – aw awlamagyň ýeri we möhleti görkezilip,  awlanylýan  haýwanyň degişli görnüşiniň birini tebigy ýaşaýan ýerinden bir gezek awlap almak üçin Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan bellenilen tertipde berilýän ýörite rugsatnama;

putewka - awlakdan peýdalanyjylar tarapyndan awça (awçylara ýazylan belli  bir awlaklarda aw awlamaga hukuk berlendigi barada bellenilen tertipde berilýän ýörite rugsatnama.

 

II BÖLÜM. AW AWLAMAK WE AW HOJALYGYNY ÝÖRETMEK BABATDA DOLANDYRYŞ

 

3 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda döwlet dolandyryşy organlary

 

Türkmenistanyň Ministrler kabineti, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet organlary we döwlet dolandyryşynyň munuň üçin ýörite ygtyýarly edilen organlary aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde döwlet dolandyryşy organlary bolup durýarlar.

 

4 madda. Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky ygtyýarlyklary

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň garamagyna şular degişlidir:

aw awlamak we aw  hojalygyny  ýöretmek babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny ýöretmek;

döwletiň aw fonduny goramak, rejeli peýdalanmak we aw hojalygyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny tassyklamak;

döwlet dolandyryşy organlarynyň, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet organlarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky işini utgaşdyrmak hem oňa kontrollyk etmek;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatyny düzgünleşdirmegi amala aşyrýan we oňa kontrollyk  (gözegçilik) edýän döwlet organlarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň ýörite maliýe çeşmelerini döretmegiň hem peýdalanmagyň tertibini bellemek;

döwletiň aw fonduny döwlet tarapyndan hasaba almagy, döwlet kadastryny we döwlet monitoringini ýöretmegiň ýeke-täk tertibini kesgitlemek;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda döwlet standartlaryny, kadalaryny, çäklendirmelerini we normatiwlerini, şeýle hem döwletiň aw fondundan peýdalanmak üçin töleg almagyň tertibini bellemek;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda beýleki meseleleri düzgünleşdirmek.

 

5 madda. Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň ygtyýarlyklary

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň garamagyna şular degişlidir:

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;

döwletiň aw fonduny goramak, rejeli peýdalanmak we aw hojalygyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamak hem-de durmuşa geçirmek;

döwletiň aw fonduna degişli edilen ýabany haýwanlaryň görnüşleriniň sanawlaryny işläp taýýarlamak we tassyklamak;

aw awlamagy guramak, döwletiň aw fonduny goramak we rejeli peýdanmak hem-de aw hojalygyny ýöretmek boýunça wedomstwolaýyn normatiw aktlary işläp taýýarlamak we tassyklamak;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda tebigaty goraýjy kanunlaryň berjaý edilişine döwlet kontrollygyny amala aşyrmak;

hojalyk ýörediji subýektlere Türkmenistanyň territoriýasynda awlaklaryň degişli çäklerinde aw hojalygyny ýöretmäge hukuk bermek;

awlaglardan peýdalanyjylara şolary berkitmek hakyndaky teklipleri bellenilen tertipde taýýarlamak, aw haýwanlaryny we aw ýerlerini kesgitlemek, aw möwsüminiň möhletlerini bellemek;

aw haýwanlaryndan peýdalanmak üçin bellenilen möçberini kesgitlemek hem-de rugsatnamalary bellenilen tertipde bermek;

döwletiň aw fonduny goramak we rejeli peýdalanmak babatda ylmy barlaglary guramak;

Türkmenistanyň kanunlary bilen Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň ygtyýarlyklaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözmek.

 

6 madda. Ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet organlarynyň ygtyýarlyklary

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet organlarynyň garamagyna şular degişlidir:

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky döwlet syýasatyny degişli territoriýalarda durmuşa geçirmek;

döwletiň aw fonduny goramak, rejeli peýdalanmak we aw hojalygyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge ýardam etmek hem-de territorial maksatnamalary işläp taýýarlamak;

eýeçiliginiň görnüşlerine we kime tabyndygyna garamazdan, degişli territoriýalarda hojalyk ýörediji subýektleriň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky işini utgaşdyrmak hem-de oňa gözegçilik etmek;

awlaglardan peýdalanyjylara awlaglary berkitmek hakynda çözgütleri kabul etmek;

jemgyýetçilik birleşikleriniň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky işine ýardam etmek.

 

7 madda. Aw awlamagy we aw hojalygyny ýöretmegi guramakda jemgyýetçilik birleşikleriniň roly

 

Jemgyýetçilik birleşikleri öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde döwlet aw fonduny goramak we rejeli peýdalanmak boýunça çäreleri amala aşyrmakda, aw awlamagy we aw hojalygyny ýöretmegi guramak işinde döwlet dolandyryşy organlaryna öz ustawlaryna, şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk aktlaryna laýyklykda ýardam berýärler.

Türkmenistanda awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň işini utgaşdyrmak üçin awlaglardan esasy peýdalanyjy bolup durýan Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşigi (soýuzy) döredilýär.

 

III BÖLÜM. DÖWLETIŇ AW FONDY WE AWLAGLAR

 

8 madda. Döwletiň aw fondundan peýdalanmagyň tertibi

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakynda Türkmenistanyň hereket edýän kanunlary bilen bellenilen tertipde döwletiň aw fondundan peýdalanmaga ýol berilýär.

 

9 madda. Döwletiň aw fondundan peýdalanmagyň esasy ýörelgeleri

 

Döwletiň aw fondundan peýdalanylan mahaly eýeçiligiň görnüşlerine we kime tabynlygyna garamazdan kärhanalar, edaralar hem-de guramalar, awçylar we balykçylar jemgyýetleri, daşary ýurt ýuridiki şahslar, şeýle hem Türkmenistanyň graždanlary we Türkmenistanyň territoriýasynda ýaşaýan ýa-da bolýan beýleki şahslar şu esasy ýörelgeleri goldanmalydyr:

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň talaplaryny berjaý etmek, olaryň bozulandygy üçin jogapkärçiligiň gutulgysyzdygy;

aw haýwanlarynyň tebigy erkinlik ýagdaýynda dürli-dürlülik görnüşlerini saklamak;

aw haýwanlarynyň mesgen  tutan ýerlerini, köpelýän ýerlerini we göçýän ýollaryny hem-de olaryň jemlenýän beýleki ýerlerini goramak;

döwletiň aw fonduny haýwanlaryň populýasiýalarynyň sanyny,olaryň üznüksiz köpeldilmeginiň hojalyk we beýleki jähtden maksadalaýykdygyny we üznüksiz köpeltmek şertleriniň goralyp saklanylmagyny nazara almak bilen rejeli peýdalanmak.

 

10 madda. Döwletiň aw fondundan peýdalanmagyň görnüşleri we tertibi

 

Türkmenistanda döwletiň aw fondundan peýdalanmagyň şu görnüşleri amala aşyrylyp bilner:

aw awlamak (höwesjeň, güzeran çeşmesi hökmünde);

döwletiň aw fonduny ylmy, medeni aň-bilim we hojalyk maksatlary üçin peýdalanmak.

Aw awlamagyň tertibi Türkmenistanda aw awlamagyň Kadalary bilen bellenilýär.

Döwletiň aw fonduny hojalyk, ylmy, medeni aň-bilim, terbiýeçilik, dikeldiş we estetik maksatlar bilen peýdalanmak Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

Awlaglaryň territoriýasynda haýwanat dünýäsinden peýdalanmagyň beýleki görnüşlerine (awlamaga degişli bolmadyk haýwanlary ele salmak, haýwanlaryň peýdaly sypatlaryny ulanmak we olardan önýän önümleri almak hem-de beýlekiler) bellenilen tertipde Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan berilýän ýörite rugsatnamalar boýunça ýol berilýär.

 

11 madda. Awlaglar

 

Ýabany haýwanlaryň we guşlaryň ýaşaýan ýerleri bolan hem-de aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek üçin peýdalanylyp bilinjek ähli ýerler we tokaýlar, dag giňişlikleri, derýalaryň çaýlymlary, deňziň, howdanlaryň, suw howdanlarynyň akwatoriýalary awlaglar diýlip ykrar edilýär.

 

12 madda. Awlaglaryň klassifikasiýasy

 

Awlaglar şu aşakdakylara bölünýär, ýagny:

kärhanalara, edaralara, guramalara we jemgyýetçilik birleşiklerine berkidilen awlaglar;

umumylykda peýdalanylýan awlaglar (ätiýaçlyk zona);

awlanylýan haýwanlaryň ähli ýa-da aýry-aýry görnüşlerini awlamak belli bir möhlet üçin gadagan edilen döwlet ýa-da ýerli ähmiýetli zakaznikler;

ulanylýan kanunlara laýyklykda aw awlamak gadagan edilen ýerler (gorughanalar, gorughanalaryň goralýan zonalary, graždanlaryň köpçülikleýin dynç alýan ýerlerine ýanaşyk şäherleriň we ilatly ýerleriň töweregindäki bag-bakjaly zonalar), hökmünde tapawutlandyrylýar.

 

13 madda. Awlaglardan peýdalanyjylara awlaglary berkitmek

 

Awlaglary aw hojalygyny ýöretmek üçin awlaglardan peýdalanyjylara berkitmek Türkmenistanyň kanunlary tarapyndan bellenilen tertipde geçirilýär.

 

IV BÖLÜM. AW AWLAMAK

 

14 madda. Aw awlamak diýen düşünje

 

Döwletiň aw fonduna bellenilen tertipde degişli edilen ýabany haýwanlaryň, guşlaryň we suwda ýaşaýan oňurgaly haýwanlaryň ele salmak maksady bilen agtarylmagy, olaryň yzarlanylmagy we ele salynmagynyň özi (tutulmagy, atylmagy) aw awlamak diýlip ykrar edilýär.

Şahslaryň awlaglaryň çäklerinde (umumylykda peýdalanylýan ýollaryň çyzygyndan daşarda) tüpeňler,  ele salmagyň ýaraglary, aw itleri, aw guşlary bilen, şeýle hem ele salnan aw önümi bilen bolmagy aw awlamak bilen deňleşdirilýär.

Eger haýwanlary we guşlary tebigy ýaşaýan ýerlerine goýbermek nähilidir bir sebäpler bilen  mümkin bolmasa, olary heläkçilikli ýagdaýdan halas etmek hem-de öý şertlerinde wagtlaýyn saklamak aw awlamak diýlip hasap edilmeýär.

Gulluk borçlarynyň ýerine ýetirilmegi ok atýan ýaragy Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň edaralary tarapyndan berlen degişli ygtyýarnama bar mahaly ýanynda götermek bilen baglanyşykly bolan wezipeli şahslaryň awlaglarda ýany ok atýan ýaragly bolmagyna aw awlamagyň möhletine  garamazdan ygtyýar berilýär. Şol şahslaryň aw awlamagyna umumy esaslarda ygtyýar berilýär.

 

15 madda. Aw awlamagyň görnüşleri

 

Türkmenistanda höwesjeň awçylyk hem-de güzeran maksatly awçylyk amala aşyrylýar.

Dynç almak höwesjeň awçylaryň maksady bolanda, şeýle awçylaryň aw önümine bolan şahsy talabyny kanagatlandyrmak maksady bilen geçirilen aw awlamak höwesjeň awçylyk diýlip ykrar edilýär.

Hojalyk babatda peýdaly önüm almak maksadyna eýerip, taýýarlaýyş guramalary bilen aw önümini taýýarlamak baradaky baglaşylan şertnamalary ýerine ýetirmek maksady bilen aw awlamak güzeran maksady bilen aw awlamak diýlip ykrar edilýär.

Aw haýwanlarynyň gymmat bahaly görnüşleriniň awlanylmagyna diňe Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan berilýän tölegli sport rugsatnamalary (höwesjeň awçylyk) hem-de  awçylyk üçin berilýän harytlyk (güzeran maksatly) rugsatnamalary boýunça ýol berilýär.

 

16 madda. Aw awlamak hukugy

 

Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşiginiň agzalary bolup durýan Türkmenistanyň raýatlary, şeýle hem daşary ýurtly raýatlary we raýatlygy bolmadyk şahslar aw awlamak hukugyndan peýdalanýarlar, olar döwlet pajyny wagtynda töläp, Türkmenistanyň awlaklarynda aw awlamak üçin rugsatnama almalydyr.

Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşiginiň agzalygyna kabul etmegiň tertibi şol jemgyýetiň Ustawy bilen kesgitlenilýär.

 

17 madda. Aw awlamak hukugyny bermegiň tertibi

 

Şular höwesjeň awçylyk hukugy üçin şaýatnama bolup hyzmat edýär:

a) awçylyk minimumynyň tabşyrylandygy hakynda bellikler goýlan, Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşigi tarapyndan berilýän awçylyk bileti;

b) öz adyna berkidilen awlaglarda aw awlamak üçin Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşigi tarapyndan berlen putýowka (rugsatnama);

w) aw haýwanlarynyň gymmat bahaly görnüşleri awlanylan mahaly bellenilen tertipde Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan bir şahsyň adyna berlen tölegli bir gezeklik rugsatnama.

Şular güzeran maksatly aw awlamak hukugy üçin şaýatnama bolup hyzmat edýär:

a) awçylyk minimumyny tabşyrandygy hakynda we döwlet pajynyň tölenilendigi barada bellikler edilen awçylyk bileti;

b) aw önümlerini ibermek hakynda taýýarlaýyş guramasy bilen baglaşylan şertnama;

w) aw haýwanlarynyň gymmat bahaly görnüşleri awlanylan mahaly bellenilen tertipde Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan belli bir şahsyň adyna berlen tölegli bir gezeklik rugsatnama.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň organlarynyň aw ýaragyny saklamak we ýanynda götermek hukugy üçin beren rugsatnamasy Türkmenistanyň graždanlarynyň hem-de aw ýaragyny Türkmenistana getirmek we ondan alyp gitmek hukugy üçin beren rugsatnamasy daşary ýurt graždanlarynyň aw awlamak hukugyna güwä geçýän goşmaça dokument bolup durýar.

Awlaglary peýdalanyjylara berkidilen ýerlerde aw awlamaga şol awlaglary peýdalanyjylar tarapyndan berlen rugsatnamalar boýunça ýol berilýär.

 

18 madda. Aw awlamagyň gurallary

 

Ok atýan we sowuk aw ýaragy, gapanlar, çirtmekler, aw itleri, el guşlar hem-de aw haýwanlaryny ele salmak maksady bilen agtarmak, çagyrmak, yzarlamak üçin hem-de ele salmagyň (atmagyň, tutmagyň) özi üçin ýörite niýetlenilen we gös-göni peýdalanylýan aw awlaýyş gurallary we enjamlar aw awlamagyň gurallaryna degişlidir.

 

19 madda. Aw tüpeňini we ok-därileri satyn almagyň hem-de ýerlemegiň tertibi

 

Aw tüpeňini we onuň üçin ok-därileri satyn almagyň we ýerlemegiň şeýle hem olary Türkmenistana getirmegiň we onuň çäklerinden daşyna alyp gitmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilýär.

 

20 madda. Aw itleri bilen aw awlamak. Itleri türgenleşdirmek

 

Aw haýwanlaryny agtarmak, yzarlamak we ele salmak üçin aw itlerini peýdalanmaga rugsat berilýär.

Awlaglarda awçy bilen bilelikde bolýan itleriň ählisi onuň awçylyk biletine ýazylan bolmalydyr hem-de olaryň weterinariýa gözegçiligi organlarynda bellige alnandygy hakynda şahadatnama  bolmalydyr.

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan bellenilen aw möhletlerinde aw awlamak üçin açyk bolan awlaglaryň ählisinde aw itleri bilen aw awlamaga, olary türgenleşdirmäge ygtyýar berilýär.

Aw itlerini aw möhletlerinden başga wagtda ýörite bellenilen awlaklarda ýa-da awlaklaryň ýörite bellenilen ýerlerinde awlaklardan peýdalanyjylar tarapyndan berlen ýörite rugsatnamalar (putýowkalar) boýunça türgenleşdirmäge we kowgy öwretmäge ygtyýar berilýär.

Öz itleri tarapyndan aw kadalary bozulan halatynda itleriň eýeleri döwletiň aw fonduna ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik çekýärler.

 

21 madda. Elguşlar bilen aw awlamak

 

Türkmenistanda aw awlanylan mahaly, elguşlary peýdalanmaga ýol berilýär.

Elguşlar bilen aw awlamaga 1 oktýabrdan 1 fewrala çenli döwürde ygtyýar berilýär.

Ygtyýar edilen möhletlerde elguşlar bilen aw awlanylan mahaly awyň mukdary babatdaky çäklendirmeler hem-de aw awlamak gadagan edilen günler bellenilmeýär.

Ýabany elguşlary tutmaga we kapasada saklamaga, olary Türkmenistana getirmäge we Türkmenistanyň çäklerinden daşyna alyp gitmäge Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan berlen rugsatnamalar boýunça ýol berilýär.

Ozal getirilen elguşlar Türkmenistandan alnyp gidilen mahaly olaryň sany ilkibaşdaky sanyndan köp bolmaly däldir. Aýratyn halatlarda Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň organlary elguşlary belgilemek usulyny peýdalanyp bilerler.

Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilmäge degişli edilen görnüşli elguşlary satyn almaga, satmaga, çalyşmaga we sowgat bermäge ýol berilmeýär.

 

22 madda. Bikanun aw awlamak (brakonýerçilik)

 

Şular bikanun aw awlamak (brakonýerçilik) diýlip hasap edilýär:

aw haýwanlarynyň ele salynmagy gadagan edilen görnüşleriniň awlanylmagy;

haýwanyň belli bir görnüşine aw awlamagyň bellenilen möhletlerinden başga wagt awlanylmagy;

aw awlamak gadagan edilen ýerlerde (gorughanalarda, gorughanalaryň goralýan zonalarynda, zakazniklerde, şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň töweregindäki bag-bakjaly ilatyň köpçülikleýin dynç alýan ýerlerine ýanaşyk zonalarda) aw awlanylmagy;

aw haýwanlarynyň gymmat bahaly görnüşleriniň Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň ýörite rugsatnamasy bolmazdan awlanylmagy;

awlanylýan haýwanlaryň aw kadalary bilen bellenilen ölçeglerinden artyk ele salynmagy, aw awlamagyň gadagan edilen gurallaryny we usullaryny (özi atylýan tüpeňleri we ýaýlary gurap goýmak, garymlary gazmak, özi döwülýän syrtmaklary goýmak, partlaýjy maddalary, zäherlenen imrindiriji azyk önümlerini, duzaklary, awyly himikatlary, beýhuş ediji preparatlary hem-de beýleki serişdeleri ulanmak bilen aw awlamak, harby nusgadaky hyrly ýaragy, elde ýasalan hyrly niller soň oturdylan kiçi kalibrli we pnewmatik ýaraglary, nili 50 santimetrden gysga bolan hyrsyz ýaragy we gundagy kesilen ýaragy ulanmak bilen aw awlamak;

balyklaryň, samyrlaryň we gunduzlaryň ähli görnüşlerini ok atýan ýarag ulanyp ele salmak;

hereket etmegiň mehanizmleşdirilen serişdelerini: wertoletlary, katerleri we motorly gaýyklary, awtomototransport serişdelerini ulanmak bilen aw awlamak (Türkmenistanyň Tebigatdan peýdalanmak we daş-töweregi goramak ministrligi tarapyndan berlen ýörite ygtyýarnamalar boýunça ýyrtyjy haýwanlaryň awlanylmagy muňa girmeýär);

ýiti yşykly  çyralary, reflektorlary we beýleki yşyklandyryjy enjamlary, şeýle hem gije görmek üçin ulanylýan enjamlary ulanmak bilen aw awlamak (aw tüpeňlerinde oturdylan we awçylyk biletinde bellige alnan yşyklandyryjy enjamlary ulanmak bilen gije ýekegapany we oklukirpini awlamak muňa girmeýär);

aw haýwanlaryny olar suw howdanlaryndan geçýän mahaly ele salmak;

betbagtçylykly we mejalsyz ýagdaýda bolan (tupandan, ýangyndan, gar syrgynyndan, suw joşmagyndan, iýmsizlikden, doňaklykdan halas bolmaga synanyşýan) aw haýwanlaryny ele salmak, şeýle hem ganatlanmadyk jüýjeleri we perini täzeleýän guşlary awlamak;

Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşiginde bellenilen tertipde bellige alynmadyk aw itleri we elguşlar bilen aw awlamak;

haýwanlaryň suwa inýän ýerlerinde bukudan (bukuda oturylýan ýerden) aw awlamak hem-de galkanlara gizlenip aw awlamak;

göze görünmeýän ýa-da äşgär görünmeýän nyşana tarap ok atmak, dürli seslere we şygyrdylara tarap ok atmak, jeňňelliklerde 2 metrden aşakdaky nyşanany atmak, 50 metrden uzakda bolan guşlary hyrsyz tüpeňlerden atmak, tüpeňi serhoş ýagdaýda peýdalanmak.

 

23 madda. Aw önümleri we olary peýdalanmagyň tertibi

 

Aw haýwanlary we olary gaýtadan işlemek netijesinde alynýan sütükler, deriler, şahlar, toýnaklar, et, şeýle hem aw haýwanlaryndan alynýan önümler we aw awlamagyň barşynda ele salnan beýleki aw oljalary aw önümlerine degişlidir.

Höwesjeň awçylygyň barşynda ele salnan aw önümleri awçynyň eýeçiligi bolup durýar, onuň özi tarapyndan peýdalanylýar ýa bolmasa Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilen tertipde ýerlemek üçin şertnamalaýyn nyrhlar boýunça onuň özi tarapyndan taýýarlaýyş ýa-da söwda guramalaryna tabşyrylyp bilner. Güzeran maksatly awçylygyň önümleri bellenilen tertipde taýýarlaýyş guramalaryna hökmany suratda tabşyrylmaga degişlidir.

Şikes ýetmegi, tebigy betbagtçylyklar ýa-da beýleki sebäpler netijesinde ölen ýabany haýwanlary we guşlary gaýtadan işlemek netijesinde alnan önümler bellenilen tertipde taýýarlaýyş guramalaryna ýa-da Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşiginiň hem-de Türkmenistanyň tebigaty goramak jemgyýetiniň Ýöriteleşdirilen magazinlerine tabşyrylmaga degişlidir. Görkezilen önümi döwlet weterinariýa gullugynyň edaralarynyň gelen netijesine laýyklykda, ulanmaga mümkin bolmadyk halatda, şol önüm ýok edilmäge degişlidir.

Aw oljalaryny (şahlary, kelleçanaklary, toýnaklary, derileri haýwanlaryň gäplerini) Türkmenistana getirmek we Türkmenistanyň çäklerinden alyp gitmek döwlet weterinariýa gullugynyň organlary bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň beren ygtyýarnamalary boýunça amala aşyrylýar.

 

24 madda. Bikanun aw awlamagyň önümleri

 

Şular bikanun aw awlamagyň önumleri diýlip ykrar edilýär:

a) aw awlamagyň  rugsat edilmeýän  usullary bilen, aw awlamak gadagan edilen möhletlerde ýa-da gadagan edilen ýerlerde ele salnan aw haýwanlarynyň sütükleri, derileri, eti, aw oljalary we aw awlamagyň beýleki önümleri;

b) awçylyk bileti, aw haýwanlaryny ele salmak hukugy üçin ýol haty ýa-da rugsatnamalary bolmadyk şahslar tarapyndan ele salnan her dürli aw önümleri;

w) ele salynmagy gadagan edilen ýa-da bellenilen ölçeglerden artyk ele salnan haýwanlaryň sütügi, derileri, eti aw oljalary we beýleki aw önümleri.

Ýabany saýrak guşlaryň we aw awlamagyň beýleki önümleriniň bazarda satylmagyna, ýabany haýwanlaryň sütügini ýa-da derisini gaýtadan işlemek, satyn almak, şeýle hem sütükli haýwanlaryň taýýarlaýyş ýa-da söwda guramalaryna hökmany  suratla tabşyrmaga degişli bolan gymmat bahaly görnüşleriniň işlenilmedik ýa-da işlenilen, ýöne taýýarlaýjy guramalaryň tagmasy (ştampy) basylmadyk derileriniň  satylmagyna, satyn alynmagyna, çalşylmagyna we gaýtadan işlenilmegine ýol berilmeýär.

 

25 madda. Bikanun ele salnan aw önümlerini peýdalanmak

 

Bikanun ele salnan aw önümleri Türkmenistanyň kanunlary tarapyndan bellenilen tertipde elinden alynmaga we konfiskasiýalanmaga degişlidir.

Bikanun ele salnan aw önümlerini elinden almak mümkin däl bolan mahaly (kanunlary bozujylar olary peýdalananda ýa-da ýerlände ýa bolmasa önümler zaýalananda) şol önümiň bahasyny Türkmenistanyň kanunlary arkaly bellenilen tertipde töletdirmek meselesi goýulýar.

 

26 madda. Haýwanlaryň taksidermiýasy (gäplerini ýasamak) Taksidermik önümleri ýerlemegiň tertibi

 

Bellenilen tertipde ele salnan islendik haýwanlardan awçylar taksidermik önümleri özbaşdak ýa-da  ýöriteleşdirilen sehleriň ýa bolmasa ussahanalaryň üsti bilen ýasap biler. Öli ýagdaýda tapylan haýwanlardan taksidermik önümler diňe döwlet weterinariýa gullugynyň edaralary oňyn netije çykaranyndan soň ýasalyp bilner.

Aw haýwanlaryndan taksidermik önümleri ýasamak isleýän şahslar bellenilen tertipde Türkmenistanyň  awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşiginde bellige alynmalydyr.

Seýrek we ýitip barýan görnüşlere degişli edilen aw haýwanlaryndan taksidermik önümleri ýasamaga Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan berlen ýörite rugsatnamalar boýunça ýol berilýär. Şol haýwanlaryň gäpleriniň söwdasyna ýol berilmeýär.

 

27 madda. Aw awlamagyň möhletleri

 

Aw awlamagyň möhletleri munuň üçin ýörite ygtyýarly edilen beýleki döwlet organlary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan bellenilýär.

 

28 madda. Aw haýwanlaryny ele salmagyň ölçegleri

 

Aw haýwanlaryny ele salmagyň ölçegleri Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan bellenilýär.

 

V BÖLÜM. AW HOJALYGY

 

29 madda. Aw hojalygynyň wezipeleri

 

Aw hojalygynyň esasy wezipeleri döwletiň aw fonduny goramakdan, gaýtadan üznüksiz öndürmekden we rejeli peýdalanmakdan, döwletiň hem-de ilatyň aw önümlerine bolan hajatlaryny üpjün etmekden, şeýle hem aw haýwanlarynyň ýaşaýan şertlerini aw hojalygyny ýöretmegiň ylmy taýdan esaslandyrylýan ýörelgelerde goramakdan ybaratdyr.

 

30 madda. Aw hojalygyny ýöretmegiň ýörelgeleri

 

Aw hojalygyny ýöredýän kärhanalar, edaralar, guramalar we jemgyýetçilik birleşikleri şu esasy ýörelgeleri goldanmaga borçludyr:

awlanylýan haýwanlary goramak we rejeli peýdalanmak bähbitlerini aw awlamak bähbitlerinden ileri tutmak;

döwletiň aw fonduny rejeli peýdalanmagy üpjün edýän ekologik, ykdysady, ylmy, medeni, estetik bähbitleri ylmy esasda utgaşdyrmak;

tebigaty goraýjy kanunlaryň talaplaryny berjaý etmek we öz bähbitlerini ýerden, tokaýdan, suwdan we beýleki tebigy serişdelerden peýdalanyjylaryň bähbitleri bilen utgaşdyrmak;

işde aýanlyk hem-de döwletiň aw fonduny goramak we rejeli peýdalanmak wezipelerini çözmekde jemgyýetçilik guramalary we ilat bilen ysnyşykly aragatnaşyklary üpjün etmek;

aw awlamagyň milli görnüşlerini saklap galmak hem-de aw awlamagyň we aw  hojalygyny ýöretmegiň umumy medeniýetini ýokarlandyrmak;

döwletiň aw fonduny goramak we rejeli peýdalanmak babatda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak.

 

31 madda. Aw hojalygyny ýöretmek hukugy

 

Ýuridiki we fiziki şahslar tarapyndan Türkmenistanyň territoriýasynda awlaklaryň degişli serhetlerinde aw hojalygyny ýöretmek hukugy Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi tarapyndan berilýär.

Şertnamalaýyn şertleri ýerine ýetiren ýuridiki we fiziki şahslar şertnamada bellenilen möhlet tamamlanandan soň, aw hojalygyny ýöretmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýarlar.

 

32 madda. Aw hojalygyny ýöretmek hukugynyň ýatyrylmagy

 

Aw hojalygyny ýöretmek hukugy şu halatlarda ýatyrylýar, ýagny:

kärhanalar, edaralar, guramalar we jemgyýetçilik birleşikleri aw hojalygyny ýöretmekden meýletin boýun gaçyranda;

şertnamada bellenilen möhlet tamamlananda;

aw hojalygy öz ähmiýetini ýitirende;

aw hojalygyny ýöretmek hukugy özüne  berlen ýuridiki, şahslaryň işi bes edilende;

aw hojalygyny ýöretmegiň talaplary we ölçegleri haýwanat dünýäsiniň haýwanlarynyň sanynyň azalmagyna getirýän şekilde bozulanda;

awlaglardan peýdalanyjylar şertnamanyň şertlerini bozan halatynda.

 

33 madda. Aw hojalygyny peýdalanmagyň möhletleri

 

Awlaglarda aw hojalygyny ýöretmek hukugy kärhanalara, edaralara, guramalara we jemgyýetçilik birleşiklerine degişli şertnamalar we rugsatnamalar bilen kesgitlenen möhlet üçin berilýär.

 

34 madda. Awlaglardan peýdalanyjylaryň hukuklary we borçlary

 

Awlaglardan peýdalanyjylaryň ýerden esasy peýdalanyjy bilen ylalaşyp, awlaklarda zerur jaýlary gurmaga, iýmlik we gorag ösümliklerini ekmäge hem-de aw hojalygyny ýöretmek üçin zerur bolan beýleki çäreleri amala aşyrmaga hukugy bardyr.

Awlaglardan peýdalanyjylar özlerine berkidilen awlaglaryň territoriýasynda şulary amala aşyrmaga borçludyrlar:

aw awlamagyň bellenilen tertibini we möhletlerini, şeýle hem aw hojalygyny ýöretmegiň kadalaryny we ölçeglerini berjaý etmäge ;

döwletiň aw fonduny tebigy toparlaryň bütewiliginiň bozulmagyna ýol bermeýän hem-de peýdalanmaga berilmedik haýwanlaryň goralyp saklanylmagyny üpjün edýän usullar bilen peýdalanmaga;

döwletiň aw fonduny we beýleki haýwanlary goramagy, rejeli peýdalanmagy we üznüksiz öndürmegi üpjün etmäge;

haýwanlaryň ýaşaýan sredasynyň, köpelýän ýerleriniň we göçýän ýollarynyň  bozulmagyna ýol  bermezlige, berkidilen  awlaglary goramak we olaryň önümliligini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrmaga;

haýwanlaryň sanyny hem-de  peýdalanylýan haýwanlaryň ýagdaýyny hasaba almaga, ýabany haýwanlaryň görnüşleriniň köp dürlüligini gorap saklamak boýunça toplumlaýyn çäreleri geçirmäge;

ilatyň saglygyny goramak hem-de halk hojalygyna zyýan ýetirilmeginiň öňüni almak maksady bilen ýabany haýwanlaryň sanyny düzgünleşdirmäge;

aw awlanylýan döwürde awlaglarda graždanlaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge.

 

VI BÖLÜM. AW AWLAMAK WE AW HOJALYGYNY ÝÖRETMEK HAKYNDAKY KANUNLARYŇ BERJAÝ EDILIŞINE GÖZEGÇILIK

 

35 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine döwlet gözegçiligi

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini Türkmenistanyň Ministrler kabineti, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet organlary we döwlet dolandyryşynyň munuň üçin ýörite ygtyýarly edilen beýleki organlary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde amala aşyrýarlar.

Ýokarda görkezilen döwlet organlary aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmaga gatnaşmak üçin degişli wedomstwolaýyn gulluklary, jemgyýetçilik inspeksiýalaryny bellenilen tertipde çekip bilerler.

 

36 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine wedomstwolaýyn gözegçilik

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine wedomstwolaýyn gözegçiligi öz kärhanalaryna, edaralaryna we guramalaryna awlaklar berkidilen degişli ministrlikler hem-de wedomstwolar amala aşyrýarlar.

Ministrlikler hem-de wedomstwolar wedomstwolaýyn gözegçiligi amala aşyran mahaly Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň hem-de döwlet dolandyryşynyň munuň üçin ýörite ygtyýarly edilen beýleki organlarynyň  çözgütlerini  we  gollanmalaryny  goldanmaga borçludyrlar.

 

37 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine jemgyýetçilik gözegçiligi

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine jemgyýetçilik gözegçiligini Türkmenistanyň awçylar we balykçylar jemgyýetleriniň birleşigi Türkmenistanyň ulanylýan kanunlaryna we öz Ustawyna laýyklykda amala aşyrýar.

 

38 madda. Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň hem-de ýörite ygtyýarly edilen beýleki organlaryň wezipeli şahslarynyň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky hukuklary

 

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň hem-de aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça ýörite ygtyýarly edilen beýleki organlaryň wezipeli şahslarynyň şulara hukugy bardyr;

a) aw awlaýan ýa-da aw awlamak bilen deňleşdirilýän hereketleri edýän şahslaryň aw awlamak üçin hukugyna güwä geçýän dökümentlerini barlamaga, aw tüpeňini, beýleki aw gurallaryny we aw önümlerini gözden geçirmäge;

b) hukuk düzgünlerini bozujylar hakynda protokollary düzmäge hem şeýle düzgün bozujylar hakynda hukuk goraýjy organlara habar bermäge;

w) saklanylan şahslaryň zatlaryny we hut özlerini gözden geçirmäge,  awçylaryň suwda ýüzýän we ulag serişdelerini saklamaga hem-de gözden geçirmäge, ýaraglary, beýleki aw gurallaryny we aw önümlerini ,şol sanda olar daşalan mahaly, saklanylýan, gaýtadan işlenilýän we ýerlenilýän ýerlerinde barlamaga;

g) aw awlamak hukugy üçin dokumentleri, ýaragy we onuň üçin ok-därileri, beýleki aw gurallaryny ýa-da düzgüni bozmagyň guraly bolan zatlary, bikanun ele salnan aw önümlerini, suwda ýüzýän we transport serişdelerini, şeýle hem degişli dokumentleri bozujylaryň elinden alyp, olaryň elden alnandygyny bellenilen tertipde resmileşdirmäge.

 

39 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýän organlaryň wezipeli şahslarynyň strahowaniýesi

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýän Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň hem-de ýörite ygtyýarly edilen beýleki organlaryň Türkmenistanyň Ministrler kabineti tarapyndan tassyklanylýan sanawy hökmany suratda strahowaniýe edilmäge degişlidir we olaryň şikes ýeten ýa-da ölen halatynda bellenilen tertipde zyýanyň öweziniň dolunmagyna hukugy bardyr.

Hökmany strahowaniýäniň görnüşleri, şertleri we ony geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň kanunlary bilen kesgitlenilýär.

 

VII BÖLÜM. DÖWLETIŇ AW FONDUNYŇ OBÝEKTLERINIŇ DÖWLET TARAPYNDAN HASABA ALYNMAGY, DÖWLET KADASTRY WE MONITORINGI

 

40 madda. Döwletiň aw fondunyň obýektleriniň döwlet tarapyndan hasaba alynmagy we döwlet kadastry

 

Döwletiň aw fondunyň döwlet tarapyndan hasaba alynmagy we döwlet kadastry haýwanat dünýäsiniň döwlet tarapyndan hasaba alynmagynyň we döwlet kadastrynyň çäklerinde geçirilýär.

Aw hojalygyny ýöredýän ministrlikler hem-de wedomstwolar döwletiň aw fonduny goramagy üpjün etmek we rejeli peýdalanmagy gurmak maksady bilen berkidilen awlaklarda aw haýwanlaryny her ýyl hasaba almaga hem-de alnan maglumatlary Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligine bermäge borçludyr.

 

41 madda. Döwletiň aw fondunyň monitoringi

 

Döwletiň aw fondunyň monitoringi döwletiň aw fondunyň ýagdaýyny we oňa degişli haýwanlaryň ýaşaýan şertlerini, olardaky üýtgeşmeleriň wagtynda üstüni açmak, olara baha bermek, olaryň öňüni almak hem-de ýaramaz hadysalaryň we olaryň zyýanly netijeleriniň öňüni almak hem-de olary  düzetmek  maksady  bilen geçirilýän gözegçilik işleriniň sistemasyndan ybaratdyr.

Monitoringiň gurluşy, mazmuny we ony amala aşyrmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

VIII BÖLÜM. AW AWLAMAGY WE AW HOJALYGYNY ÝÖRETMEGI YKDYSADY TAÝDAN DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

42 madda. Aw awlamagy we aw hojalygyny ýöretmegi ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň maksatlary hem-de wezipeleri

 

Aw awlamagy we aw hojalygyny ýöretmegi ykdysady taýdan düzgünleşdirmek işi döwletiň aw fonduny peýdalanyjylar bilen aw hojalygyny ýöredýän kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ýola goýmagy we düzgünleşdirmegi, döwletiň aw fondundan peýdalanmak üçin tölegler sistemasyny emele getirmegi hem-de aw haýwanlaryny goramagyň, üznüksiz öndürmegiň we rejeli peýdalanmagyň durnukly ykdysady esasyny döretmegi, şeýle hem aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda döwletin bähbitlerini we awçylary ykdysady taýdan goramagy göz öňünde tutýar.

 

43 madda. Aw awlamagy we aw hojalygyny ýöretmegi ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň gurluşy

 

Aw awlamagy we aw hojalygyny ýöretmegi ykdysady taýdan düzgünleşdirmek şulary göz önünde tutýar:

döwletiň aw fondunyň obýektlerini hasaba almagy we olara baha bermegi;

aw haýwanlaryndan peýdalanmagyň çäk normalaryny, döwletiň aw fondundan peýdalanmak üçin tölegiň normatiwlerini we tölegleriň möçberlerini bellemegi;

aw haýwanlaryna, olaryň ýaşaýan şertlerine we göçýän ýollaryna ýetirilen zyýanyň bellenilen tertipde öweziniň dolunmagyny;

aw haýwanlaryny goramak we üznüksiz öndürmek boýunça çäreleriň býujetden maliýeleşdirilmegini;

ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak hakyndaky talap arzalary boýunça alynýan serişdeleri hem-de aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň bozulmagy üçin jerimeleri, şeýle hem konfiskasiýalanylan aw gurallaryny we olaryň kömegi bilen bikanun ele salnan önümleri ýerlemekden alnan serişdeleriň belli bir maksat bilen peýdalanylmagyny;

graždanlaryň we ýuridiki şahslaryň meýletin wznoslaryny.

 

44 madda. Döwletiň aw fondundan peýdalanmak üçin tölegler

 

Eýeçiligiň görnüşlerine we kime tabynlygyna garamazdan kärhanalar,edaralar we guramalar, awçylar we balykçylar jemgyýetleri, daşary ýurtly ýuridiki we fiziki şahslar, şeýle hem Türkmenistanyň graždanlary we Türkmenistanyň territoriýasynda ýaşaýan ýa-da bolýan beýleki şahslar döwletiň aw fondundan peýdadanmak üçin tölegleri Türkmenistanyň normatiw hukuk aktlary bilen bellenilen tertipde amala aşyrmalydyrlar.

Aw haýwanlaryndan peýdalanmak üçin tölegleriň tölenilmegi olardan peýdalanyjylary haýwanat dünýäsiniň obýektlerini we olaryň ýaşaýan şertlerini goramak boýunça çäreleri ýerine ýetirmekden, şeýle hem olara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmakdan boşatmaýar.

 

45 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýän organlaryň ýörite serişdelerini emele getirmek

 

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi, aw awlamak hem-de aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik edýän beýleki döwlet organlary we jemgyýetçilik birleşikleri Türkmenistanyň kanunlary tarapyndan bellenen tertipde ýörite maliýe çeşmelerini döretmäge we şolara bellenen maksat boýunça ygtyýar etmäge haklydyrlar.

Ýörite maliýe çeşmeleri alynmaga degişli däldir hem-de Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi, aw awlamaga we aw hojalygyny ýöretmäge gözegçilik edýän, beýleki döwlet organlary hem-de jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan şu maksatlar üçin peýdalanylýar;

döwletiň aw fonduny goramak üçin maddy-tehniki serişdeleri satyn almak;

döwletiň aw fonduny rejeli peýdalanmaga gönükdirilen çäreleri geçirmek;

awlaglary, gorughanalaryň territoriýalaryny biologiýa-ykdysady taýdan barlamak hem-de biologik çeşmeleri üznüksiz öndürmek boýunça çäreleri geçirmek;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlary bozujylary ýüze çykarmaga we saklamaga gatnaşýan şahslara baýrak bermek;

tebigaty goramagy wagyz etmek.

 

IX BÖLÜM. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

46 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky kanunlaryň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň bozulmalary şular hasaplanylýar, ýagny:

döwletiň aw fondundan bikanun peýdalanylmagy we awlanylýan önümleri bikanun peýdalanmak;

aw awlamak kadalaryny, haýwanlaryň ýaşaýan şertlerini we göçýän ýollaryny goramak kadalaryny bozmakda;

aw haýwanlaryny, olardan alnan önümleri, şeýle hem zoologik kolleksiýalary Türkmenistana getirmegiň we Türkmenistandan alyp gitmegiň bellenilen tertibini bozmakda;

aw haýwanlaryny zoologik kolleksiýalar we beýleki maksatlar üçin idinsiz göçürmekde, başga  ýerlere uýgunlaşdyrmakda we bolýan tebigy şertlerinden aýyrmakda;

aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrýan organlaryň wekillerine tabyn bolmazlyk;

aw awlamak we awçylyk hojalygyny ýöretmek baradaky Türkmenistanyň hereket edýän kanunlarynyň başga hili bozulmalary;

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky kanunlaryň bozulmagynda günäkär şahslar Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

47 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek hakyndaky kanunlaryň bozulmagy netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

 

Ýuridiki we fiziki şahslar aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek baradaky kanunlaryň bozulmagy bilen ýetirilen zyýanyň öwezini Türkmenistanyň kanunlary arkaly bellenilen  möçberlerde we tertipde dolmaga borçludyrlar.

Kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak bilen baglanyşykly çykdajy çekmegine sebäp bolan wezipeli şahslar we beýleki işgärler bellenilen tertipde maddy jogapkärçilik çekýärler.

 

48 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatda geleşikleriň hakyky däldigi

 

Türkmenistanyň aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek babatdaky kanunlary we beýleki normatiw hukuk aktlary bozulyp, amala aşyrylýan ähli geleşikler hakyky däldir.

 

49 madda. Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek meseleleri boýunça jedelleri çözmegiň tertibi

 

Aw awlamak we aw hojalygyny ýöretmek meseleleri boýunça jedeller Türkmenistanyň kanunlary bilen bellenilen tertipde çözülýär.

 

 Türkmenistanyň                                         Saparmyrat

  Prezidenti                                                   Türkmenbaşy

 

Aşgabat şäheri

1998-nji  ýylyň  15-nji sentýabry

№ 312-1

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об охоте и ведении охотничьего хозяйства

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1998 г., № 3, ст. 53)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана

от 18.04.2009 г. № 32-IV)

 

Настоящий Закон регулирует отношения в области охоты и ведения охотничьего хозяйства и направлен на охрану и рациональное использование животного мира Туркменистана, отнесённого к объектам охоты.

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Законодательство Туркменистана об охоте и ведении охотничьего хозяйства

 

Законодательство Туркменистана об охоте и ведении охотничьего хозяйства состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства Туркменистана.

Если международными договорами Туркменистана установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Туркменистана об охоте и ведении охотничьего хозяйства, то применяются нормы международных договоров.

 

Статья 2. Основные понятия

 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

государственный охотничий фонд (охотничьи животные) - объекты животного мира (звери, птицы, водные позвоночные животные), отнесённые к объектам охоты в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

орудия охоты - охотничье огнестрельное и холодное оружие, иные разрешённые в установленном порядке средства, при помощи которых осуществляется добыча диких животных;

продукция охоты - охотничьи животные, добытые в процессе охоты, а также полученные от них мясо, шкуры, рога, копыта, внутренние органы и иные части тела;

охотопользователь - юридическое и физическое лицо, получившее право пользования охотничьими животными в закреплённых за ним охотничьих угодьях;

охотник - гражданин Туркменистана, гражданин иностранного государства либо лицо без гражданства, которому предоставлено право на охоту в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

правила охоты - совокупность нормативных правовых актов, установленных государственными органами Туркменистана, определяющих сроки, орудия, способы, порядок и иные условия осуществления охоты;

ценные виды охотничьих животных - виды охотничьих животных, изъятие которых разрешается только при наличии именных разовых платных разрешений, выдаваемых в установленном порядке Министерством охраны природы Туркменистана;

именное разовое платное разрешение - специальное разрешение на однократное изъятие из естественной среды обитания одной особи соответствующего вида охотничьего животного с указанием места и срока охоты, выдаваемое в установленном порядке Министерством охраны Туркменистана;

 путёвка - выдаваемое в установленном порядке охотопользователями охотнику (охотникам) специальное разрешение на предоставление ему (им) права охоты в приписных охотничьих угодьях.

 

РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ

И ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

 

Статья 3. Органы государственного управления в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Органами государственного управления в области охоты и ведения охотничьего хозяйства являются Кабинет министров Туркменистана, Министерство охраны природы Туркменистана, органы местной исполнительной власти и другие специально уполномоченные на то органы государственного управления в пределах их компетенции.

 

Статья 4. Компетенция Кабинета министров Туркменистана в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

К ведению Кабинета министров Туркменистана в области охоты и ведения охотничьего хозяйства относятся:

проведение единой государственной политики в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

утверждение государственных программ по охране, рациональному использованию государственного охотничьего фонда и развитию охотничьего хозяйства;

координация и контроль за деятельностью органов государственного управления, органов местной исполнительной власти и общественных объединений в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

установление порядка образования и использования специальных финансовых источников государственных органов и общественных объединений, осуществляющих регулирование и контроль в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

определение единого порядка ведения государственного учёта, государственного кадастра и мониторинга государственного охотничьего фонда;

установление государственных стандартов, правил, лимитов и нормативов в области охоты и ведения охотничьего хозяйства, а также порядка взимания платы за пользование государственным охотничьим фондом;

осуществление международного сотрудничества в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

регулирование других вопросов в области охоты и ведения охотничьего хозяйства.

 

Статья 5. Компетенция Министерства охраны природы Туркменистана

 

К ведению Министерства охраны природы Туркменистана в области охоты и ведения охотничьего хозяйства относятся:

реализация государственной политики в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

разработка и реализация государственных программ по охране, рациональному использованию государственного охотничьего фонда и развитию охотничьего хозяйства;

разработка и утверждение перечней видов диких животных, отнесённых к государственному охотничьему фонду;

разработка и утверждение ведомственных нормативных актов по организации охоты, охране и рациональному использованию государственного охотничьего фонда и ведению охотничьего хозяйства;

осуществление государственного контроля за соблюдением природоохранительного законодательства в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

предоставление хозяйствующим субъектам права ведения охотничьего хозяйства в соответствующих границах охотничьих угодий на территории Туркменистана;

подготовка в установленном порядке предложений о закреплении охотничьих угодий за охотопользователями, определение объектов и мест охоты, установление сроков охотничьего сезона;

определение квот и выдача в установленном порядке разрешений на пользование охотничьими животными;

организация научных исследований в области охраны и рационального использования государственного охотничьего фонда;

решение других вопросов, отнесённых законодательством Туркменистана к компетенции Министерства охраны природы Туркменистана.

 

Статья 6. Компетенция органов местной исполнительной власти

 

К ведению органов местной исполнительной власти в области охоты и ведения охотничьего хозяйства относятся:

реализация государственной политики в области охоты и ведения охотничьего хозяйства на соответствующих территориях;

содействие в реализации государственных программ и разработка территориальных программ по охране, рациональному использованию государственного охотничьего фонда и развитию охотничьего хозяйства;

координация и контроль за деятельностью хозяйствующих на соответствующих территориях субъектов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

принятие решений о закреплении охотничьих угодий за охотопользователями;

содействие деятельности общественных объединений в области охоты и ведения охотничьего хозяйства.

 

Статья 7. Роль общественных объединений в организации охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Общественные объединения в пределах своих полномочий оказывают содействие органам государственного управления в осуществлении мероприятий по охране и рациональному использованию государственного охотничьего фонда, в деле организации охоты и ведения охотничьего хозяйства в соответствии с их уставами, настоящим Законом и иными законодательными актами Туркменистана.

Для координации деятельности общества охотников и рыболовов в Туркменистане создаётся Туркменский союз обществ охотников и рыболовов, являющийся основным охотопользователем.

 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ФОНД

И ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ

 

Статья 8. Порядок пользования государственным охотничьим фондом

 

Пользование государственным охотничьим фондом допускается в порядке, установленном действующим законодательством Туркменистана об охоте и ведении охотничьего хозяйства.

 

Статья 9. Основные принципы пользования государственным охотничьим фондом

 

При осуществлении пользования государственным охотничьим фондом предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общества охотников и рыболовов, иностранные юридические лица, а также граждане Туркменистана и иные лица, проживающие или пребывающие на территории Туркменистана, должны руководствоваться следующими основными принципами:

соблюдение требований законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства, неотвратимость наступления ответственности за их нарушения;

сохранение видового разнообразия охотничьих животных в состоянии естественной свободы;

охрана среды обитания, мест размножения и путей миграции охотничьих животных и иных мест их концентрации;

рациональное пользование государственным охотничьим фондом с учётом численности популяций, хозяйственной и иной целесообразности и сохранения условий воспроизводства животных.

 

Статья 10. Виды и порядок пользования государственным охотничьим фондом

 

В Туркменистане могут осуществляться следующие виды пользования государственным охотничьим фондом:

охота (любительская, промысловая);

пользование государственным охотничьим фондом в научных, культурно-просветительских и хозяйственных целях.

Порядок осуществления охоты устанавливается Правилами охоты в Туркменистане.

Пользование государственным охотничьим фондом в хозяйственных, научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных и эстетических целях осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Другие виды пользования животным миром на территории охотничьих угодий (добывание животных, не относящихся к объектам охоты, использование полезных свойств и получение продуктов жизнедеятельности животных и другие) допускаются по специальным разрешениям, выдаваемым в установленном порядке Министерством охраны природы Туркменистана.

 

Статья 11. Охотничьи угодья

 

Охотничьими угодьями признаются все земельные и лесные площади, горные массивы, поймы рек, акватории моря, водоёмов, водохранилищ, являющиеся местами обитания диких зверей и птиц, и которые могут быть использованы для производства охоты и ведения охотничьего хозяйства.

 

Статья 12. Классификация охотничьих угодий

 

Охотничьи угодья разделяются на:

угодья, закреплённые за предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями;

угодья общего пользования (резервная зона);

заказники государственного или местного значения, в которых охота запрещена на все или отдельные виды охотничьих животных на определённый срок;

угодья, охота на которых запрещена в соответствии с действующим законодательством (заповедники, охранные зоны заповедников, зелёные зоны вокруг городов и населённых пунктов, прилегающие к местам массового отдыха граждан).

 

Статья 13. Закрепление охотничьих угодий за охотопользователями

 

Закрепление охотничьих угодий за охотопользователями для ведения охотничьего хозяйства производится в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ IV. ОХОТА

 

Статья 14. Понятие охоты

 

Охотой признаётся выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча (отлов, отстрел) диких зверей, птиц и водных позвоночных, отнесённых в установленном порядке к государственному охотничьему фонду.

Нахождение лиц в пределах охотничьих угодий (вне дорог общего пользования) с ружьями, орудиями лова, охотничьими собаками, ловчими птицами, а равно с добытой охотничьей продукцией приравнивается к охоте.

Не считается охотой вызволение зверей и птиц из бедственного положения и временное содержание их в домашних условиях, если по каким-либо причинам невозможно выпустить их в естественные места обитания.

Должностным лицам, исполнение служебных обязанностей которых связано с ношением огнестрельного оружия при наличии соответствующего разрешения органов Министерства внутренних дел Туркменистана, разрешается нахождение с огнестрельным оружием в охотничьих угодьях, независимо от срока охоты. Охота этим лицам разрешается на общих основаниях.

 

Статья 15. Виды охоты

 

Охота в Туркменистане осуществляется в любительских и промысловых целях.

Любительской признаётся охота, целью которой является отдых охотников-любителей, а также удовлетворение личной потребности охотников в охотничьей продукции.

Промысловой признаётся охота, целью которой является выполнение договорных условий при заготовке охотничьей продукции с заготовительными организациями с целью получения хозяйственно-полезной продукции.

Охота на ценные виды охотничьих животных допускается только по платным спортивным (для любительской охоты) и товарным (для промысловой охоты) разрешениям, выдаваемым Министерством охраны природы Туркменистана.

 

Статья 16. Право охоты

 

Правом охоты на территории Туркменистана пользуются граждане Туркменистана, являющиеся членами Туркменского союза обществ охотников и рыболовов, а также иностранные граждане и лица без гражданства, своевременно уплатившие государственную пошлину и приобретшие разрешение на охоту в охотничьих угодьях Туркменистана.

Порядок приёма в члены Туркменского союза обществ охотников и рыболовов определяется Уставом этого общества.

 

Статья 17. Порядок предоставления права охоты

 

Удостоверением на право любительской охоты служат:

а) охотничий билет с отметками о сдаче охотничьего минимума, выдаваемый Туркменским союзом обществ охотников и рыболовов;

б) путёвка (разрешение), выданная Туркменским союзом обществ охотников и рыболовов на охоту в закреплённых за ним охотничьих угодьях;

в) при охоте на ценные виды охотничьих животных – именное разовое платное разрешение, выданное в установленном порядке Министерством охраны природы Туркменистана.

Удостоверением на право промысловой охоты служат:

а) охотничий билет с отметками о сдаче охотничьего минимума и об уплате государственной пошлины;

б) договор, заключённый с заготовительной организацией о поставке охотничьей продукции;

в) при охоте на ценные виды охотничьих животных – именное разовое платное разрешение, выданное в установленном порядке Министерством охраны природы Туркменистана.

Дополнительным документом, удостоверяющим право на охоту, является разрешение органов Министерства внутренних дел Туркменистана на право хранения и ношения охотничьего оружия для граждан Туркменистана и для иностранных граждан - на право ввоза в Туркменистан и вывоза из него охотничьего оружия.

Охота в угодьях, закреплённых за охотопользователями, допускается по разрешениям, выдаваемым этими охотопользователями.

 

Статья 18. Орудия охоты

 

К орудиям охоты относятся огнестрельное и холодное охотничье оружие, капканы, самоловы, охотничьи собаки, ловчие птицы и другие орудия добычи и приспособления, специально предназначенные и непосредственно используемые для выслеживания, приманивания, преследования с целью добычи и самой добычи (отстрела, отлова) охотничьих животных.

 

Статья 19. Порядок приобретения и реализации охотничьего оружия и боеприпасов

 

Порядок приобретения и реализации охотничьего оружия и боеприпасов к нему, а также ввоза их в Туркменистан и вывоза за его пределы устанавливается законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Охота с охотничьими собаками. Натаска и притравливание собак

 

Для выслеживания, преследования и добычи охотничьих животных разрешается использование охотничьих собак.

Все собаки, находящиеся вместе с охотником в охотничьих угодьях, должны быть вписаны в его охотничий билет и иметь свидетельство о регистрации в органах ветеринарного надзора.

Охота с охотничьими собаками, их натаска, притравливание и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в установленные Министерством охраны природы Туркменистана сроки охоты.

Натаска и нагонка охотничьих собак вне сроков охоты разрешается в специально отведённых угодьях либо на участках угодий по специальным разрешениям (путёвкам) охотопользователей.

Владельцы собак несут ответственность за ущерб, причинённый государственному охотничьему фонду их собаками в случае нарушения правил охоты.

 

Статья 21. Охота с ловчими птицами

 

В Туркменистане при производстве охоты допускается использование ловчих птиц. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 1 октября до 1 февраля.

При охоте с ловчими птицами в разрешённые сроки норма добычи и дни, запрещённые для охоты, не устанавливаются.

Отлов и содержание в неволе ловчих (хищных) птиц, ввоз их в Туркменистан и вывоз за пределы Туркменистана допускаются по разрешениям Министерства охраны природы Туркменистана.

При вывозе из Туркменистана ранее завезённых ловчих птиц их количество не должно превышать первоначальную численность. В отдельных случаях органами Министерства охраны природы Туркменистана может производиться мечение ловчих птиц.

Скупка, продажа, обмен и дарение ловчих птиц, отнесённых к видам, занесённым в Красную книгу Туркменистана, не допускаются.

 

Статья 22. Незаконная охота (браконьерство)

 

Незаконной охотой (браконьерством) считается:

охота на виды охотничьих животных, добыча которых запрещена;

охота вне установленных сроков охоты на определённый вид животного;

охота в угодьях, на которых охота запрещена (заповедниках, охранных зонах заповедников, заказниках, зелёных зонах вокруг городов и других населённых пунктов, прилегающих к местам массового отдыха населения);

охота на ценные виды охотничьих животных без специального разрешения Министерства охраны природы Туркменистана;

добыча охотничьих животных сверх норм, установленных правилами охоты, охота с применением запрещённых орудий и способов охоты (настораживание ружей и луков-самострелов, устройство ловчих ям, установка петель, применение взрывчатых веществ, отравляющих приманок, ловушек, ядохимикатов, транквилизирующих препаратов и других средств), с применением нарезного оружия военного образца, мелкокалиберного и пневматического оружия с самодельно вмонтированными нарезными стволами, гладкоствольным оружием со стволами короче 50 см и обрезанными прикладами;

добыча с применением огнестрельного оружия всех видов рыб, ондатры и нутрии;

охота с применением механизированных средств передвижения: вертолётов, катеров и моторных лодок, автомототранспортных средств (за исключением охоты на хищных зверей по специальным разрешениям Министерства охраны природы Туркменистана);

охота с применением прожекторов, рефлекторов и других осветительных приборов, а также приборов ночного видения (кроме ночной охоты на кабана и дикобраза с применением осветительных приборов, установленных на охотничьих ружьях и зарегистрированных в охотничьем билете);

добыча охотничьих животных во время их переправы через водоёмы;

добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном и беспомощном состоянии (спасающихся от бури, пожара, снегопада, разлива, бескормицы, в гололёд), а также охота на нелётный молодняк и линяющих птиц;

охота с собаками и ловчими птицами, не зарегистрированными в установленном порядке в Туркменском союзе обществ охотников и рыболовов;

охота из укрытий (засидок) в местах водопоя и охота со щитами;

стрельба по невидимой или неясно видимой цели, стрельба на шум и шорох, стрельба по цели ниже уровня 2 метров в зарослях, стрельба по дичи из гладкоствольных ружей далее 50 метров, пользование ружьём в нетрезвом состоянии.

 

Статья 23. Продукция охоты и порядок её использования

 

К продукции охоты относятся охотничьи животные и получаемые в результате их переработки пушнина, шкуры, рога, копыта, мясо, а также продукты жизнедеятельности охотничьих животных и другие охотничьи трофеи, добытые в процессе охоты.

Охотничья продукция, добытая в процессе любительской охоты, является собственностью охотника, используется им самим либо может быть им сдана заготовительным или торгующим организациям по договорным ценам для реализации в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Продукция промысловой охоты подлежит обязательной сдаче в установленном порядке заготовительным организациям.

Продукция, полученная в результате переработки диких зверей и птиц, павших вследствие травм, стихийных бедствий или других причин, подлежит сдаче в установленном порядке заготовительным организациям или специализированным магазинам Туркменского союза обществ охотников и рыболовов и Туркменского общества охраны природы. В случае невозможности использования указанной продукции, согласно заключению органов государственной ветеринарной службы она подлежит уничтожению.

Ввоз в Туркменистан и вывоз за пределы Туркменистана охотничьих трофеев (рогов, черепов, копыт, шкур, чучел животных) осуществляется по разрешениям Министерства охраны природы Туркменистана по согласованию с органами государственной ветеринарной службы.

 

Статья 24. Продукция незаконной охоты

 

Продукцией незаконной охоты признаётся:

а) пушнина, шкуры, мясо охотничьих животных, охотничьи трофеи и другая продукция охотничьего промысла, добытая недозволенными способами охоты, в запрещённые для охоты сроки или в запрещённых местах;

б) всякая продукция охоты, добытая лицами, не имеющими охотничьего билета, путёвки или разрешения на право добычи охотничьих животных;

в) пушнина, шкуры, мясо, охотничьи трофеи и другая охотничья продукция животных, запрещённых к добыче или добытых сверх установленных норм.

Продажа на рынках диких певчих птиц и иной продукции охотничьего промысла, обработка, скупка пушнины и мехового сырья диких зверей, а также продажа, скупка, обмен и переработка невыделанных или выделанных, но не имеющих клейма (штампа) заготовительных организаций шкур ценных видов пушных зверей, подлежащих обязательной сдаче заготовительным или торгующим организациям, не допускаются.

 

Статья 25. Использование незаконно добытой охотничьей продукции

 

Незаконно добытая охотничья продукция подлежит изъятию и конфискации в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

При невозможности изъятия незаконно добытой продукции охоты (использования или реализации нарушителями, либо порчи продукции) ставится вопрос о взыскании стоимости этой продукции в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Таксидермия (изготовление чучел) животных. Порядок реализации таксидермических изделий

 

Из любых животных, добытых в установленном порядке, охотником могут быть изготовлены таксидермические изделия самостоятельно либо через специализированные цехи или мастерские. Из животных, найденных мёртвыми, таксидермические изделия могут быть изготовлены только после положительного заключения органов государственной ветеринарной службы.

Лица, желающие изготавливать таксидермические изделия из охотничьих животных, должны зарегистрироваться в установленном порядке в Туркменском союзе обществ охотников и рыболовов.

Изготовление таксидермических изделий из охотничьих животных, отнесённых к редким и исчезающим видам, допускается по специальным разрешениям Министерства охраны природы Туркменистана. Торговля чучелами этих животных не допускается.

 

Статья 27. Сроки охоты

 

Сроки охоты устанавливаются Министерством охраны природы Туркменистана по согласованию с другими специально уполномоченными на то государственными органами и общественными объединениями.

 

Статья 28. Нормы добычи охотничьих животных

 

Нормы добычи охотничьих животных устанавливаются Министерством охраны природы Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ V. ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

 

Статья 29. Задачи охотничьего хозяйства

 

Основными задачами охотничьего хозяйства являются охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда, обеспечение потребностей государства и населения в охотничьей продукции, а также охрана среды обитания охотничьих животных на принципах научно обоснованного ведения охотничьего хозяйства.

 

Статья 30. Принципы ведения охотничьего хозяйства

 

Предприятия, учреждения, организации и общественные объединения, ведущие охотничьи хозяйства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

приоритета интересов охраны и рационального использования охотничьих животных над интересами охоты;

научно обоснованного сочетания экологических, экономических, научных, культурных, эстетических интересов, обеспечивающих рациональное использование государственного охотничьего фонда;

соблюдения требований природоохранительного законодательства и сочетания собственных интересов с интересами земле-, лесо-, водо- и других природопользователей;

гласности в работе и обеспечения тесных связей с общественными организациями и населением в решении задач охраны и рационального использования государственного охотничьего фонда;

сохранения национальных видов охоты и повышения общей культуры охоты и ведения охотничьего хозяйства;

международного сотрудничества в области охраны и рационального использования государственного охотничьего фонда.

 

Статья 31. Право ведения охотничьего хозяйства

 

Право ведения охотничьего хозяйства юридическими и физическими лицами в соответствующих границах охотничьих угодий на территории Туркменистана предоставляется Министерством охраны природы Туркменистана.

Преимущественным правом на ведение охотничьего хозяйства после истечения установленного договором срока пользуются юридические и физические лица, выполнившие договорные условия.

 

Статья 32. Прекращение права ведения охотничьего хозяйства

 

Право ведения охотничьего хозяйства прекращается в случаях:

добровольного отказа предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений от ведения охотничьего хозяйства;

истечения установленного договором срока;

утраты охотничьим хозяйством охотохозяйственной значимости;

прекращения деятельности юридических лиц, которым было предоставлено право ведения охотничьего хозяйства;

нарушения требований и норм ведения охотничьего хозяйства, приводящих к снижению численности объектов животного мира;

нарушения охотопользователями условий договора.

 

Статья 33. Сроки пользования охотничьим хозяйством

 

Право ведения охотничьего хозяйства в охотничьих угодьях предоставляется предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям на срок, определённый соответствующими договорами и разрешениями.

 

Статья 34. Права и обязанности охотопользователей

 

Охотопользователи имеют право по согласованию с основным землепользователем возводить в охотничьих угодьях необходимые постройки, производить посевы кормовых и защитных растений и осуществлять другие мероприятия, необходимые для ведения охотничьего хозяйства.

Охотопользователи на территории закреплённых за ними охотничьих угодьях обязаны:

соблюдать установленные порядок и сроки охоты, а также правила и нормы ведения охотничьего хозяйства;

пользоваться государственным охотничьим фондом способами, не допускающими нарушения целостности естественных сообществ и обеспечивающими сохранение животных, не предоставленных в пользование;

обеспечивать охрану, рациональное использование и воспроизводство государственного охотничьего фонда и других животных;

не допускать нарушения среды обитания, мест размножения и путей миграции животных, осуществлять мероприятия по охране и повышению продуктивности закреплённых охотничьих угодий;

проводить учёт численности животных и состояния используемых животных, проводить комплексные мероприятия по сохранению видового многообразия диких животных;

регулировать численность диких животных в целях охраны здоровья населения и предотвращения ущерба народному хозяйству;

обеспечивать безопасность граждан в охотничьих угодьях в период охоты.

 

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХОТЕ И ВЕДЕНИИ

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

 

Статья 35. Государственный контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства

 

Государственный контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства осуществляется Кабинетом министров Туркменистана, Министерством охраны природы Туркменистана, органами местной исполнительной власти и другими специально уполномоченными на то органами государственного управления в пределах их компетенции.

Указанные государственные органы могут привлекать в установленном порядке соответствующие ведомственные службы, общественные инспекции для участия в осуществлении контроля за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства.

 

Статья 36. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства

 

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства осуществляется соответствующими министерствами и ведомствами, за предприятиями, учреждениями и организациями которых закреплены охотничьи угодья.

При осуществлении ведомственного контроля министерства и ведомства обязаны руководствоваться законодательством Туркменистана, решениями и инструкциями Министерства охраны природы Туркменистана и других специально уполномоченных на то органов государственного управления.

 

Статья 37. Общественный контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства

 

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства осуществляется Туркменским союзом обществ охотников и рыболовов в соответствии с действующим законодательством Туркменистана и своим Уставом.

 

Статья 38. Права должностных лиц Министерства охраны природы Туркменистана и других специально уполномоченных органов в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Должностные лица Министерства охраны природы Туркменистана и других специально уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства в области охоты и ведения охотничьего хозяйства имеют право:

а) проверять у лиц, производящих охоту или действия, приравниваемые к ней, документы, удостоверяющие право на охоту, осматривать охотничье оружие, другие орудия охоты и охотничью продукцию;

б) составлять протоколы о совершённых правонарушениях и сообщать о лицах, совершивших такие правонарушения в правоохранительные органы;

в) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр плавучих и транспортных средств охотников, проверку оружия, других орудий охоты и охотничьей продукции, в том числе во время её транспортировки в местах складирования, переработки и реализации;

г) изымать у нарушителей документы на право охоты, оружие и боеприпасы к нему, другие орудия охоты или предметы, явившиеся орудием совершения нарушения, незаконно добытую охотничью продукцию, плавучие и транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установленном порядке.

 

Статья 39. Страхование должностных лиц органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Должностные лица Министерства охраны природы Туркменистана и других специально уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства, перечень которых утверждается Кабинетом министров Туркменистана, подлежат обязательному страхованию и имеют право на возмещение ущерба в установленном порядке в случае увечья или гибели.

Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются законодательством Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЁТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО ФОНДА

 

Статья 40. Государственный учёт и государственный кадастр объектов государственного охотничьего фонда

 

Государственный учёт и государственный кадастр государственного охотничьего фонда проводятся в рамках государственного учёта и государственного кадастра животного мира.

Для обеспечения охраны и организации рационального использования государственного охотничьего фонда министерства и ведомства, ведущие охотничье хозяйство, обязаны ежегодно проводить учёт охотничьих животных на закреплённых охотничьих угодьях и полученные сведения представлять Министерству охраны природы Туркменистана.

 

Статья 41. Мониторинг государственного охотничьего фонда

 

Мониторинг государственного охотничьего фонда представляет собой систему наблюдений за состоянием государственного охотничьего фонда и среды его обитания с целью своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения негативных процессов и их последствий.

Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга устанавливаются Кабинетом министров Туркменистана.

 

РАЗДЕЛ VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХОТЫ

И ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

 

Статья 42. Цели и задачи экономического регулирования охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Экономическое регулирование охоты и ведения охотничьего хозяйства предусматривает установление и регулирование экономических отношений между пользователями государственным охотничьим фондом и предприятиями, учреждениями и организациями, ведущими охотничье хозяйство, формирование системы платежей за пользование государственным охотничьим фондом и создание стабильной экономической основы, охраны, воспроизводства и рационального использования охотничьих животных, а также экономическую защиту государственных интересов в области охоты и ведения охотничьего хозяйства и охотников.

 

Статья 43. Структура экономического регулирования охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Экономическое регулирование охоты и ведения охотничьего хозяйства предусматривает:

учёт и оценку объектов государственного охотничьего фонда;

установление лимитов пользования охотничьими животными, нормативов платы и размеров платежей за пользование государственным охотничьим фондом;

возмещение в установленном порядке вреда, причинённого охотничьим животным, среде их обитания и путям миграции;

бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих животных;

целенаправленное использование средств, получаемых по искам о возмещении вреда и штрафов за нарушения законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства, а также средств от реализации конфискованных орудий охоты и незаконно добытой с их помощью продукции;

добровольные взносы граждан и юридических лиц.

 

Статья 44. Платежи за пользование государственным охотничьим фондом

 

Предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общества охотников и рыболовов, иностранные юридические и физические лица, а также граждане Туркменистана и иные лица, проживающие или пребывающие на территории Туркменистана, должны осуществлять платежи за пользование государственным охотничьим фондом в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Туркменистана.

Внесение платежей за пользование охотничьими животными не освобождает пользователей от выполнения мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, а также от возмещения причинённого им вреда.

 

Статья 45. Образование специальных средств органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего  хозяйства

 

Министерство охраны природы Туркменистана, другие государственные органы и общественные объединения, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства, вправе создавать в порядке, установленном законодательством Туркменистана, специальные финансовые источники и распоряжаться ими по целевому назначению.

Специальные финансовые источники используются Министерством охраны природы Туркменистана, другими государственными органами и общественными объединениями, осуществляющими контроль за охотой и ведением охотничьего хозяйства, для следующих целей:

приобретения материально-технических средств для охраны государственного охотничьего фонда;

проведения мероприятий, направленных на рациональное использование государственного охотничьего фонда;

биолого-экономических обследований охотничьих угодий, заповедных территорий и проведения мероприятий по воспроизводству биологических ресурсов;

премирования лиц, участвующих в выявлении и задержании нарушителей законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства;

пропаганды охраны природы.

 

РАЗДЕЛ IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 46. Ответственность за нарушения законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства

 

Нарушениями законодательства в области охоты и ведения охотничьего хозяйства являются:

незаконное пользование государственным охотничьим фондом и использование продукции охоты;

нарушение правил охоты, правил охраны среды обитания и путей миграции животных;

нарушение установленного порядка ввоза в Туркменистан и вывоза из Туркменистана охотничьих животных, их продуктов, а также зоологических коллекций;

самовольное переселение, акклиматизация и изъятие охотничьих животных из природной среды для зоологических коллекций и других целей;

неподчинение представителям органов, осуществляющих государственный контроль за соблюдением законодательства в области охоты и ведения охотничьего хозяйства;

иные нарушения действующего законодательства Туркменистана в области охоты и ведения охотничьего хозяйства.

Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты и ведения охотничьего хозяйства, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 47. Возмещение ущерба, причинённого в результате нарушения законодательства об охоте и ведении  охотничьего хозяйства

 

Юридические и физические лица обязаны возмещать ущерб, причинённый нарушением законодательства об охоте и ведении охотничьего хозяйства, в размерах и порядке, установленных законодательством Туркменистана.

Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, учреждения и организации понесли расходы, связанные с возмещением ущерба, несут материальную ответственность в установленном порядке.

 

Статья 48. Недействительность сделок в области охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Все сделки, совершаемые в нарушение законов и иных нормативных правовых актов Туркменистана в области охоты и ведения охотничьего хозяйства, являются недействительными.

 

Статья 49. Порядок разрешения споров по вопросам охоты и ведения охотничьего хозяйства

 

Споры по вопросам охоты и ведения охотничьего хозяйства разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Президент                                         Сапармурат

Туркменистана                               Туркменбаши

 

гор. Ашгабат

15 сентября 1998 г.

№ 312-1