Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda    

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan

döwlet organlarynyň¸ jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli

öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli

adamlaryň hereketlerini suda şikaýat etmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 1998 ý.¸ № 1¸ 2 -madda)

 

Şu Kanun graždanlaryň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan döwlet organlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň we wezipeli adamlarynyň hereketlerine ýa-da kararlaryna graždanlar tarapyndan suda şikaýat etmekleriniň hukuk esaslaryny, şeýle hem görkezilen şikaýatlara sud tarapyndan garamagyň tertibini Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda kesgitleýär.

 

1 madda. Graždanlaryň şikaýat bilen suda ýüz tutmaga bolan hukugy

 

Döwlet organlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi bolandyryş organlarynyň ýa-da wezipeli adamlaryň hereketleri ýa-da kararlary bilen konstitusion hukuklary we azatlyklary bozulan ýa-da çäklendirilen her bir graždanin suda şikaýat bilen ýüz tutmaga haklydyr.

Daşary ýurtly graždanlar ýa-da graždanlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň kanunçylygy ýa-da halkara şertnamalary arkaly başgaça kesgitlenmese, şu Kanun tarapyndan bellenilen tertipde suda şikaýat bilen ýüz tutmak hukugyndan peýdalanýarlar.

 

2 madda. Suda şikaýat edilip bilinjek hereketler ýa-da kararlar

 

Döwlet organlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň¸ ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň ýa-da wezipeli adamlaryň kollegial ýa-da özbaşyna eden hereketlerine ýa-da kararlaryna, eger şeýle hereketleriň ýa-da kararlaryň netijesinde aşakdakylara ýol berlen bolsa, graždanlar tarapyndan suda şikaýat edilip bilner:

- adamyň we graždaniniň Türkmenistanyň Konstitusiýasy ýa-da kanunlary arkaly bellenilen hukuklary we azatlyklary bozulsa;

- adamyň we graždaniniň  konstitusion hukuklary we azatlyklary çäklendirilse ýa-da olaryň amala  aşyrmagy üçin päsgelçilikler döredilse;

- graždaniniň üstüne haýsydyr  bir  borç bikanun  ýüklense.

 

3 madda. Şikaýaty bermegiň tertibi

 

Adamyň we graždaniniň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny bozýan hereketlere ýa-da kararlara ol ýokarda durýan organa, ýokarda durýan wezipeli adama, prokurora ýa-da gös-göni suda şikaýat bilen ýüz tutmaga haklydyr.

Şikaýat konstitusion hukuklary ýa-da azatlyklary bozulan graždanin ýa-da onuň wekili tarapyndan berlip bilner.

Graždaniniň islegine görä şikaýat onuň ýaşaýan ýerindäki suda ýa-da organyň ýerleşýän ýerindäki ýa-da hereketlerine ýa-da kararlaryna şikaýat edilýän wezipeli adamyň işleýän ýerindäki suda berilýär.

 

4 madda. Suda şikaýat bilen ýüz tutmagyň möhletleri

 

Suda şikaýat bilen ýüz tutmak üçin aşakdaky möhletler bellenilýär:

graždanine öz hukuklarynyň we azatlyklarynyň bozulandygy hakynda mälim bolan günden başlap bir ýyl;

ýokarda durýan organyň ýa-da wezipeli adamyň şikaýaty kanagatlandyrmakdan ýüz öwrendigi hakyndaky ýazmaça habary graždaniniň alan gününden başlap üç aý;

eger graždaniň tarapyndan şikaýat berlenden soň oňa ýazmaça jogap almasa, şikaýata garamak üçin bellenilen möhletiň geçen gününden başlap üç aý.

Şikaýaty bermegiň esasly sebäp boýunça goýberilen möhleti sud tarapyndan dikeldilip bilner.

 

5 madda. Şikaýat boýunça suduň hereketleri

 

Bellenilen tertipde berlen şikaýat garalmaga degişlidir. Şikaýaty kabul etmekden ýüz öwürmek gadagandyr. Şikaýata garamak üçin kabul eden sud:

degişli organlardan ýa-da wezipeli adamlardan zerur materiallary talap edýär;

graždaniniň ýa-da onuň wekiliniň haýyşy boýunça ýa-ça öz inisiatiwasy boýunça şikaýata düýp manysy boýunça garalmagyna çenli şikaýat edilýän hereketiň ýa-da kararyň ýerine ýetirilmegini togtatmak hakyndaky meseläni çözýär.

 

6 madda. Sud tarapyndan şikaýata garamagyň tertibi

 

Döwlet organlarynyň, kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, jemgyýetçilik öz-özüňi dolandyryş organlarynyň ýa-da wezipeli adamlaryň hereketlerine we kararlaryna graždaniniň şikaýatlaryna graždan sud işini ýöredişiň kadalary boýunça on gün möhletde sudýa tarapyndan özbaşyna garalýar.

 

7 madda. Suduň şikaýat boýunça çözgüdi

 

Sud şikaýata garamagyň netijeleri boýunça  çözgüt çykarýar.

Şikaýatyň esaslylygyny belläp, sud şikaýat edilýän hereketi ýa-da karary bikanun diýip ykrar edýär¸ graždaniniň talabyny kanagatlandyrmaga, onuň bozulan konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny dikeltmäge, graždaniniň öz hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyrmagyny çäklendirýän ýa-da päsgel berýän ýagdaýlary ýok etmäge borçly edýär.

Eger sud şikaýat edilýän hereketi ýa-da karary kanuny, graždaniniň hukuklaryny we azatlyklaryny bozmaýan we çäklendirmeýän, olaryň amala aşyrylmagyna päsgelçilik döretmeýän diýip hasap etse, ol şikaýaty kanagatlandyrmakdan ýüz öwürýär.

Graždaniniň şikaýatyny kanagatlandyrmakdan suduň ýüz öwürmegi şikaýat edilýän hereketiň ýa-da kararyň ýerine ýetirilmegini togtatmak hakyndaky kararyň ýatyrylmagyna eltýär.

Graždaniniň şikaýaty boýunça suduň çözgüdine ýokarda durýan suda kanunçylykda bellenen tertipde şikaýat edilip bilner.

 

8 madda. Suduň şikaýat boýunça çözgüdiniň ýerine ýetirilmegi

 

Suduň kanuny güýje giren çözgüdi döwlet organlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş organlarynyň, wezipeli adamlaryň, graždanlaryň ählisi üçin hökmanydyr we ýerine ýetirilmäge degişlidir.

Suduň çözgüdi hereketlerine we kararlaryna şikaýat edilen organa ýa-da wezipeli adama, şeýle hem şikaýaty beren graždanine çözgüt kanuny güýje girenden soň on günden gijä galman iberilýär.

 

9 madda. Şikaýata garamak bilen baglanyşykly sud harajatlarynyň öwezini dolmak

 

Eger sud organlaryň ýa-da wezipeli adamlaryň hereketleriniň ýa-da kararlarynyň bikanundygyny bellese, graždaniniň konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyrmagyny bozýar, çäklendirýär ýa-da päsgel berýär diýip bellese, şikaýata garamak bilen baglanyşykly sud harajatlary şol organyň ýa-da wezipeli adamyň üstüne ýüklenilýär.

Eger sud şikaýaty kanagatlandyrmakdan ýüz öwürmek hakynda çözgüt çykarsa, şikaýata garamak bilen baglanyşykly sud harajatlary graždaniniň üstüne ýüklenip bilinmez.

 

Türkmenistanyň                                        Saparmyrat

Prezidenti                                                  Türkmenbaşy

 

Aşgabat şäheri

1998-nji ýylyň 6-njy fewraly

№ 270a - 1

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об обжаловании в суд действий государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы граждан

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана 1998 г., № 1, ст. 2)

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Туркменистана определяет правовые основы обжалования гражданами в суд действий или решений государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц, нарушающих конституционные права и свободы граждан, а также порядок рассмотрения судом указанных жалоб.

 

Статья 1. Право граждан на обращение с жалобой в суд

 

Каждый гражданин, чьи конституционные права и свободы нарушены или ущемлены действиями или решениями государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления или должностных лиц, вправе обратиться с жалобой в суд.

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правом обращения с жалобой в суд в порядке, установленном настоящим Законом, если иное не определено законодательством или международными договорами Туркменистана.

 

Статья 2. Действия или решения, которые могут быть обжалованы в суд

 

Коллегиальные или единоличные действия или решения государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в суд, если в результате этих действий или решений:

- нарушены установленные Конституцией и законами Туркменистана права и свободы человека и гражданина;

- ущемлены конституционные права и свободы человека и гражданина или созданы препятствия для их осуществления;

 -на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность.

 

Статья 3. Порядок подачи жалобы

 

На действия или решения, нарушающие конституционные права и свободы человека и гражданина, он вправе обратиться с жалобой в вышестоящий орган, к вышестоящему должностному лицу, к прокурору либо непосредственно в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, конституционные права и свободы которого нарушены, или его представителем.

По усмотрению гражданина жалоба подается в суд по месту его жительства или в суд по месту нахождения органа, либо по месту работы должностного лица, чьи действия или решения обжалуются.

 

Статья 4. Сроки обращения в суд с жалобой

 

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

- один год со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и свобод;

- три месяца со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа или должностного лица в удовлетворении жалобы;

- три месяца со дня истечения установленного для рассмотрения жалобы срока, если гражданином после подачи жалобы не был получен на нее письменный ответ.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом.

 

Статья 5. Действия суда по жалобе

 

Жалоба, поданная в установленном порядке, подлежит рассмотрению. Отказ в приеме жалобы запрещается. Приняв жалобу к рассмотрению, суд:

истребует необходимые материалы от соответствующих органов или должностных лиц;

по просьбе гражданина или его представителя, либо по своей инициативе разрешает вопрос о приостановлении исполнения обжалуемого действия или решения до рассмотрения жалобы по существу.

 

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы судом

 

Жалобы гражданина на действия или решения государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления и должностных лиц рассматриваются единолично судьей в десятидневный срок по правилам гражданского судопроизводства.

 

Статья 7. Решение суда по жалобе

 

По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение.

Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуемое действие или решение незаконным, обязывает удовлетворить требование гражданина, восстановить его нарушенные конституционные права и свободы либо устранить обстоятельства, ущемляющие или препятствующие осуществлению гражданином его прав и свобод.

Если суд признает обжалуемое действие или решение законным, не нарушающим и не ущемляющим права и свободы гражданина, а также не препятствующим их осуществлению, он отказывает в удовлетворении жалобы.

Отказ суда в удовлетворении жалобы гражданина влечет отмену решения о приостановлении исполнения обжалуемого действия или решения.

Решение суда по жалобе гражданина может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке, установленном законодательством.

 

Статья 8. Исполнение решения суда по жалобе

 

Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для всех государственных органов, общественных объединений, органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан и подлежит исполнению.

Решение суда направляется органу или должностному лица, действия или решения которых были обжалованы, а также гражданину, подавшему жалобу, не позднее десяти дней после вступления его в законную силу.

 

Статья 9. Возмещение судебных издержек, связанных с рассмотрением жалобы

 

Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, возлагаются на орган или должностное лицо, если суд установит, что их действия или решения являются незаконными, нарушают, ущемляют или препятствуют осуществлению гражданином его конституционных прав и свобод.

Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, если суд вынесет решение об отказе в ее удовлетворении, не могут быть возложены на гражданина.

 

Президент                                                  Сапармурат

Туркменистана                                         Туркменбаши

 

гор. Ашгабат

6 февраля 1998 г.

№ 270a- 1