Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda  

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 ý., № 9-10, 90-njy madda )

 

(Türkmenistanyň 23.09.1994 ý. № 968–XII, 01.10.2007 ý. № 144-III, 18.04.2009 ý.

№ 32-IV we 31.03.2012 ý. № 297-IV kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun erkin telekeçiligiň ykdysady zonalarynyň guralyşynyň we amal etmeginiň hukuk hem ykdysady taýdan umumy esaslaryny kesgitleýär, erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň çäginde hereket edýän hojalyk ýörediji subýektleriň gatnaşyklary düzgünleşdirilýär.

Şu Kanun daşary ýurt maýa goýujylaryny (inwestorlaryny) hem-de ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk sektorynyň hojalyk ýörediji subýektlerini çekmek arkaly regional ykdysady we ylmy-tehniki güýç-kuwwatyň ösdürilmegini üpjün etmäge gönükdirilendir.

 

I bölüm

UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. «Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy» diýen düşünje

 

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy munuň özi ýörite bölünip berlen adminstratiw araçäkleri anyk kesgitlenen hem-de aýratyn hukuk düzgüni bellenen territoriýa.

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň eýeleýän territoriýasynyň araçägi Türkmenistanyň kanunçylyk aktlarynda kesgitlenen.

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň territoriýasynda Türkmenistaтyň ykdysadyýetiniň döwlete degişli bolmadyk sektorynyň hojalyk ýörediji subýektleriniň hem-de daşary ýurt maýa goýujylarynyň Türkmenistanyň kanunlarynda gadagan edilen işlerden başga hojalyk, maliýe işleriniň we başga işleriň islendik görnüşini alyp barmagyna ýol berilýär.

 

2-nji madda. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy hakyndaky kanunlar

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda ýüze çykýan hukuk gatnaşyklary şu Kanun bilen hem-de Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk aktlary bilen düzgünleşdirilýär.

2. Eger Türkmenistanyň gatnaşýan halkara şertnamasynda bellenen kadalar şu Kanunda kesgitlenen kadalardan başga hili bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyny döretmek

 

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyny döretmek we ony ulanmagyň tärini kesgitlemek işi Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda amala aşyrylýar.

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda syýahatçylyk we onuň bilen ugurdaş işiň görnüşleri esasy bolup durýar, milli syýahatçylyk zonasy görnüşinde döredilýär.

Milli syýahatçylyk zonasyny döretmek we onuň iş tertibi "Syýahat hakynda" Türkmenistanyň Kanuny we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenilýär.

 

4-nji madda. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda kärhanany döretmek we ýatyrmak

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky kärhanalar we guramalar Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan tertipde bellige alynýar (registrirlenýär).

Daşary ýurtlaryň gatnaşmagy bilen döredilen kärhanalar Ministrler kabinetiniň ygtyýarly eden organynyň ygtyýar bermegi esasynda bellige alynýar.

Daşary ýurtlaryň gatnaşmagy bilen döredilen kärhana ýuridiki tarapyň hukugyna döwlet belligine alnanlygy (gaýtadan bellige alnanlygy) hakyndaky şahadatnamany eýeçiligiň we hojalygy ýöretmegiň ähli görnüşlerindäki kärhanalary hem-de guramalary bellige alýan Ýeke-täk döwlet organyndan alnan pursatyndan başlap eýe bolýar.

2. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky kärhanalary we guramalary ýatyrmak işi (olaryň haýsy guramaçylyk-hukuk formalaryna degişlidigine garamazdan) Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda geçirilýär.

 

5-nji madda. Hojalyk ýörediji subýektleriň hukuklaryny we bähbitlerini kepillendirmek

 

1. Türkmenistan erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky hojalyk ýörediji subýektleriň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň berjaý edilmegini kepillendirýär.

2. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky hojalyk ýörediji subýektleriň emläginiň döwlet tarapyndan millileşdirilmegine ýol berilmeýär.

3. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda daşary ýurt maýalary (inwestisiýalary) çekilen kärhanalaryň erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda işleýän beýleki kärhanalara garanda nähilidir bir kemsidilmegine, şeýle hem daşary ýurt maýalaryny (inwestisiýalaryny) ellerinden mejbur edip almak (millileşdirmek, rekwizisiýa, konfiskasiýa) çäreleriniň ýa-da şolar ýaly netijelere getirýän başga hili çäreleriň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

Maýa goýlan emläge erk etmegiň gadagan edilmegine (sekwestrlenmegine) ýol berilmeýär, ýöne maýa goýujynyň öz borçlaryny üzýänçä hukugynyň wagtlaýyn togtadylýan halatlary muňa girmeýär.

Maýalaryň mejbur edilip alynmagyna diňe suduň karary esasynda, özem şol mejbury suratda alynýan maýalaryň degişli hakyny (bazar) gymmatynyň öwezini tölemek, şol sanda hem maýalaryň iş ýüzünde yzyna alnan ýa-da şol hereketi amala aşyrmak barada öňde durýan çäreler hakyndaky kararyň kabul edilen pursatynda kesgitlenilişi ýaly elden giderilen peýdanyň öwezini tölemek şerti bilen ýol berlip bilner.

Öwez puly ilki başda maýa (inwesitisiýa) haýsy walýuta boýunça goýlan bolsa, şol walýuta boýunça tölenilýär.

4. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda iş alyp barýan daşary ýurt maýa goýujylaryna olaryň öz gazanan daşary ýurt walýutasyny salgytlary töländen soň daşary ýurda ibermek (perewod etmek) hukugy kepillendirilýär.

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda daşary ýurt maýa goýujylarynyň erkin çalşylýan (konwertirlenýän) walýuta maýalaryny ibermek (perewod etmek), bermek, girew goýmak, eksport etmek we maýa goýmagy  bes etmek barada çäklendirilmedik hukugy bardyr.

5. Döwlet we ýerli dolandyryş organlary Türkmenistanyň graždanlarynyň erkin telekeçiligiň ykdysady zonasy bilen ýurdumyzyň beýleki regionlarynyň arasynda erkin gelip-gidip durmagyna päsgel berip bilmezler.

 

II bölüm.

ERKIN TELEKEÇILIGIŇ YKDYSADY ZONASYNDA IŞ ALNYP BARYLMAGY

 

6-njy madda. Hojalyk ýörediji subýektleriň işiniň esasy prinsipleri

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda ýerleşen kärhanalaryň girýän hojalyk gatnaşyklary şertnama esasynda guralýar. Önümçilik programmasyny kärhanalaryň özi özbaşdak düzýär hem-de öndürýän önümini (hyzmatlary) özbaşdak ýerleýär. Kärhanalaryň önümi bütinleý olaryň ygtyýaryna degişli bolýar.

2. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň emele getirilmegi we onda iş alnyp barylmagy öz-özüňi maliýeleşdirmek, şol sanda hem walýuta bilen maliýeleşdirmek esasynda ýola goýulýar.

3. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda iş alyp barýan hojalyk ýörediji subýektleriň daşary ýurt banklarynyň berýän karz pularyndan (kreditlerinden) peýdalanmagy hem-de strahowaniýe geleşikleriniň ähli görnüşini baglaşmak üçin daşary ýurtlaryň strahowaniýe kompaniýalaryny çekmäge haky bardyr.

4. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda ýerleşen kärhanalaryň sarp ediş üçin gönükdirýän serişdeleri döwlet tarapyndan düzgünleşdirilýär.

5. Özleriniň hojalyk iş şertleri, ýagny täzeden dikeldilýän we dikeldilmeýän tebigy resurslary, şol sanda deňiz boýunça ykdysady zonanyň resurslaryny  hem agtarmak, gözleg geçirmek, ulanmak we gazyp almak bilen baglanyşykly bolan hojalyk iş şertleri daşary ýurt maýa goýumçylary üçin Türkmenistanyň degişli kanunlary boýunça kesgitlenýär.

 

7-nji madda. Eksport-import operasiýalaryny amala aşyrmagyň aýratynlyklary

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda eksport-import operasiýalaryny amala aşyrmagyň sadalaşdyrylan tertibi ulanylýar, ol şu aşakdakylary göz öňünde tutýar:

önümleriň aýry-aýry görnüşi bolaýmasa (olaryň sanawyny Ministrler kabineti belleýär), öndürilen harytlary eksport etmek işi kwotalanmaga (normalanmaga) we lisenziýalanmaga (rugsat berilmegine) degişli däldir;

eger harydy işläp bejermek arkaly onuň artdyrylan gymmatynyň möçberi onuň umumy gymmatynyň 30 prosentinden geçýän bolsa, onda şol haryt erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda öndürilen hasap edilýär;

kärhanalaryň we guramalaryň erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda öndürilýän harytlar we edilýän hyzmatlar barada haryt alyş-çalyşygyny (barter alyş-çalyşygyny) hem-de dellallyk hereketlerini etmäge haky bardyr;

erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyna harytlar (hyzmatlar) kwotalanman we lisenziýalanman import edilýär, ýöne şolardan ýörite dowam edýän kadalara we hökümetara ylalaşyklaryna laýyklykda import edilýänleri muňa girmeýär.

 

8-nji madda.  Gümrük düzgüniniň (režiminiň) aýratynlyklary

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň çäginde gümrük düzgüniniň aşakdaky aýratynlykalary bolýar:

erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň çägine import edilýän harytlar we gaýry emläk gümrük pajyny tölemekden boşadylýar;

erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndan beýleki ýurtlara eksport edilýän harytlar we gaýry emläk gümrük pajyny tölemekden boşadylýar, ýöne daşary ýurt harytlary we emlägi muňa girmeýär;

erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň çägine getirilýän hem-de şondan çykarylýan harytlar we gaýry emläk hökmany suratda deklarirlenmelidir.

2. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda işlenip taýýarlanylmadyk harytlary bu zonanyň çäginden Türkmenistanyň beýleki sebitlerine üstaşyr (tranzit) geçirmek ýa-da alyp gaýtadan satmak işi, şeýle hem harytlary erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň üsti bilen Türkmenistanyň beýleki sebitlerinden eksport edip ibermek işi tarif-gümrük ýeňillikleri berilmezden amala aşyrylýar.

3. Gümrük pajy tölenilmän getirilen daşary ýurt harytlarynyň we emläginiň erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndan çykarylyşyna gözegçiligi Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy degişli resminamalary barlamak arkaly amala aşyrýar.

 

9-njy madda Türkmenistanyň 18.04.2009 ý. № 32-IV Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

 

 

III bölüm.

WALÝUTA WE MALIÝE-KREDIT MEHANIZMI, NYRH ÇYKARYŞ

 

10-njy madda. Pul we walýuta dolanyşygy

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda iş alyp barýan maýa goýujylaryň Türkmenistanyň banklarynda goýum (tekuşiý) we hasaplaşyk sçýotlary (walýuta görnüşinde we Türkmenistanyň pul birligi görnüşinde) bolup biler, şunda olaryň degişli serişdeleri dowam edýän kanunlara laýyklykda Türkmenistanyň bütin territoriýasynda harçlamak hukugy hem berilýär.

Özleriniň hasaplaşyk sçýotlaryndaky puly daşary ýurda ibermek (perewod etmek) üçin, daşary ýurt maýa goýujylary Türkmenistanyň walýuta biržasynda emele gelýän pul hümmeti (kurs) boýunça daşary ýurt walýutasyny satyn alyp bilerler.

2. Daşary ýurt maýa goýujylary möhüm halk hojalyk ähmiýeti bolup, import önümleriniň ýerini tutýan önümleri öndürýän mahalynda, daşary ýurt maýa goýujysyna Türkmenistanyň pul birliginde düşýän peýdasynyň bir bölegini ibermek (perewod etmek) işi gyzyklanýan taraplaryň walýuta serişdeleriniň hasabyna özara ylalaşylan pul hümmeti (kurs) boýunça amala aşyrylyp bilner.

3. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky banklaryň we beýleki kredit edaralarynyň, şol sanda hem daşary ýurt banklarynyň bölümleriniň we filiallarynyň hem-de daşary ýurtlular gatnaşýan banklaryň bellige alnyşyna (registrirlenişine), zonanyň çäginde walýutanyň ähli görnüşiniň dolanyşyga girizilmegine kontrollygy Türkmenistanyň Merkezi banky edýär.

4. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň nagt (nagt däl) daşary ýurt walýutasy bilen operasiýa geçirilmegine rugsat bermäge hem-de zonada erkin telekeçiligiň ösdürilmegini höweslendirmek üçin erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň çäginde walýutany harçlamagyň we daşary ýurda geçirmegiň aýratyn tertibini bellemäge hukugy bardyr.

5. Zonanyň banklarynyň Türkmenistanyň pul birliginde hem-de başga walýutada Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň ýuridiki we fiziki taraplaryna  sçýot açmaga haky bardyr.

 

11-nji madda. Nyrh çykarmak

 

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda öndürilýän harytlaryň we edilýän hyzmatlaryň ähli görnüşi üçin erkin nyrh çykarmak düzgüni hereket edýär.

 

12-nji madda. Kärende gatnaşyklary

 

1. Türkmenistanyň we beýleki döwletleriň erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynyň çäginde iş alyp barýan ýuridiki we fiziki taraplary kärende şertnamasynyň baglaşylan pursatyndan beýläk ýer üçin kärende hakyny tölemekden üç ýyllap boşadylýar.

Ýeňillikli döwür gutarandan soň, ýer üçin kärende haky peseldilen stawka boýunça alynýar: gatnaşýan daşary ýurtlularyň ustaw fondundaky paýy 30 prosentden geçýän kärhanalardan – 50 prosent möçberinde, Türkmenistanyň ýuridiki we fiziki taraplaryndan – 20 prosent möçberinde alynýar.

2. Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň maýa goýujylarynyň kärende ylalaşygyna gol çeken taraplaryň ýa-da olaryň  oruntutarlarynyň ikitaraplaýyn ylalaşmagy esasynda emlägi hem-de emläk hukuklaryny tirkeşikli kärendä bermek hukugyna we peýdalanmak hukugyny başga birine bermek (geçmek) hukugyna eýe bolýarlar. Peýdalanmak hukugyny maýa goýujy girew hökmünde peýdalanyp biler.

3. Ýer uçastoklaryny, jaýlary, desgalary we beýleki obýektleri kärendä bermek hakyndaky şertnamalaryň şertleriniň üýtgedilmegine Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda taraplaryň özara ylalaşygy ýa-da hojalyk sudunyň karary esasynda ýol berilýär.

 

13-nji madda. Daşary ykdysady iş

 

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda iş alyp barýan ähli ýuridiki taraplar we graždanlar daşary ykdysady işi, şol sanda kommersiýa dellallygyny özbaşdak ýerine ýetirýärler.

Daşary ykdysady işe gatnaşyjylary bellige almak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde geçirilýär.

 

14-nji madda. Zähmet baradaky hukuk gatnaşyklary

 

1. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda ýerleşen kärhanalarda zähmet baradaky hukuk gatnaşyklary Türkmenistanyň kanunlaryna laýykykda kollektiwleýin we indiwidual şertnamalar (kontraktlar) esasynda düzgünleşdirilýär. Iş hakyny düzgünleşdirmek meselelerinde tarif sistemasy diňe maslahat beriji tertibinde peýdalanylýar.

2. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda bellenilen iş hakynyň, stipendiýalaryň, pensiýalaryň, posobiýeleriň we beýleki sosial tölegleriň iň pes möçberi Türkmenistanyň kanunlarynda bellenen şolar ýaly tölegleriň möçberinden pes bolup bilmez.

3. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky kärhanalaryň işgärlere iş hakyny daşary ýurt walýutasynda hasaplap ýazmaga haky bardyr.

4. Daşary ýurtly işgärleriň zähmet şertleri indiwidual kontraktlarda kesgitlenýär. Şol işgärleriň daşary ýurt walýutasynda alan girdejisi tölenmeli salgytlar tölenenden soň, olar tarapyndan daşary ýurda päsgelsiz geçirilip bilner.

5. Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda işe kabul edilende Türkmenistanyň graždanlarynyň ýaşaýan ýerine baglylykda kontraktlar baglaşmak barada çäklendirmelere ýol berilmeýär.

 

15-nji madda. Jedellere garamagyň tertibi

 

Erkin telekeçiligiň ykdysady zonasynda hojalyk ýörediji subýektleriň Türkmenistanyň döwlet organlary bilen, beýleki ýuridik taraplary we graždanlary bilen erkin telekeçiligiň ykdysady zonasyndaky işe degişli meseleler baradaky jedellerine, şeýle hem hojalyk ýörediji subýektleriň öz aralaryndaky jedellere Türkmenistanyň sudlarynda garalmalydyr.

 

Türkmenistanyň Saparmyrat

Prezidenti          Türkmenbaşy

 

Aşgabat şäheri  

1993-nji ýyl, 8-nji  oktýabr

№ 893-ХП

 


 З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ СВОБОДНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г. № 9-10, ст. 90)

 

(С изменениями и дополнениями  внесенными Законами Туркменистана

 от 23.09.1994 г. № 968-ХП, 01.10.2007 г. № 144-Ш, 18.04.2009 г. № 32-IV и

31.03.2012 г. № 297-IV)

 

Настоящий Закон определяет общие правовые и экономические основы организации и функционирования экономических зон свободного предпринимательства, регулирует отношения хозяйствующих субъектов, действующих на территории экономической зоны свободного предпринимательства.

Закон направлен на обеспечение развития регионального экономического и научно-технического потенциала с привлечением иностранных инвесторов и хозяйствующих субъектов негосударственного сектора экономики.

 

Раздел I. Общие положения

 

Статья 1. Понятие экономической зоны свободного предпринимательства

 

Экономическая зона свободного предпринимательства - это специально выделенная территория с четко определенными административными границами и особым правовым режимом.

Экономическая зона свободного предпринимательства занимает территорию, границы которой определены актами законодательства Туркменистана.

На территории экономической зоны свободного предпринимательства допускаются любые виды хозяйственной, финансовой и иной деятельности хозяйствующих субъектов негосударственного сектора экономики Туркменистана и иностранных инвесторов, за исключением запрещенной законодательством Туркменистана.

 

Статья 2. Законодательство об экономической зоне свободного предпринимательства

 

1. Правоотношения, возникающие в экономической зоне свободного предпринимательства, регулируются настоящим  Законом и другими актами законодательства Туркменистана.

2. Если международным договором с участием Туркменистана установлены иные правила, чем те, которые определены в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Создание экономической зоны свободного предпринимательства

 

Создание экономической зоны свободного предпринимательства и регламентация механизма ее функционирования осуществляются решением Президента Туркменистана.

Экономическая зона свободного предпринимательства, в которой туристическая и сопутствующие ей виды деятельности являются основными, создается в виде национальной туристической зоны.

Порядок создания и функционирования национальной туристической зоны устанавливается Законом Туркменистана «О туризме» и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 4. Создание и ликвидация предприятия в экономической зоне свободного предпринимательства

 

1. Регистрация предприятий в экономической зоне свободного предпринимательства осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

Регистрация предприятий с иностранным участием производится органом, уполномоченным Кабинетом министров.

Предприятие с иностранным участием приобретает статус юридического лица с момента получения свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), выданного держателем Единого государственного регистра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования.

2. Ликвидация предприятий в экономической зоне свободного предпринимательства независимо от их организационно-правовых форм осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 5. Гарантии прав и интересов хозяйствующих субъектов

 

1. Туркменистан гарантирует соблюдение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в экономической зоне свободного предпринимательства.

2. Национализация государством имущества хозяйствующих субъектов в экономической зоне свободного предпринимательства не допускается.

3. В экономической зоне свободного предпринимательства не допускается какая-либо дискриминация предприятий с иностранными инвестициями по сравнению с другими действующими в экономической зоне свободного предпринимательства предприятиями, а также меры по принудительному изъятию иностранных инвестиций (национализация, реквизиция, конфискация) или иные меры, аналогичные по своим последствиям.

Не допускается секвестр инвестированного имущества, за исключением временного приостановления права до погашения инвестором его обязательств.

Принудительные изъятия могут осуществляться только по решению суда при условиях выплаты компенсации, соответствующей реальной (рыночной) стоимости изымаемых инвестиций, включая упущенную выгоду, определенную в момент фактического осуществления принудительного изъятия или принятия решения о предстоящих мерах по осуществлению этого акта.

Компенсация осуществляется в той же валюте, в которой эти инвестиции были первоначально произведены.

4. Иностранным инвесторам, действующим в экономической зоне свободного  предпринимательства, гарантируется после уплаты налогов право перевода за границу заработанной ими иностранной валюты.

В экономической зоне свободного предпринимательства иностранные инвесторы имеют неограниченное право на перевод, передачу, залог, экспорт и прекращение инвестиций свободно конвертируемой валюты.

5. Органы государственного и местного управления не могут препятствовать свободному перемещению граждан Туркменистана между экономической зоной свободного предпринимательства и другими регионами страны.

 

Раздел II. Функционирование экономической зоны свободного предпринимательства

 

Статья 6. Основные принципы деятельности хозяйствующих субъектов

 

1. Хозяйственные отношения, в которые вступают предприятия, расположенные в экономической зоне свободного предпринимательства, строятся на договорной основе. Предприятия самостоятельно формируют производственные программы и реализуют производимую продукцию (услуги). Продукция предприятий поступает в их полное распоряжение.

2. Формирование и функционирование экономической зоны свободного предпринимательства осуществляется на основе самофинансирования, в том числе и валютного.

3. Хозяйствующие субъекты, действующие в экономической зоне свободного предпринимательства, имеют право пользоваться кредитами иностранных банков и привлекать иностранные страховые компании для заключения всех видов страховых сделок.

4. Для предприятий, расположенных в экономической зоне свободного предпринимательства, не производится государственное регулирование средств, направляемых на потребление.

5. Для иностранных инвесторов условия хозяйственной деятельности, которая связана с поиском, разведкой, эксплуатацией и добычей возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов, включая ресурсы морской экономической зоны, определяются соответствующим законодательством Туркменистана.

 

Статья 7. Особенности осуществления экспортно-импортных операций

 

1. В экономической зоне свободного предпринимательства действует упрощенный порядок осуществления экспортно-импортных операций, предусматривающий следующее:

экспорт произведенных товаров не подлежит квотированию и лицензированию за исключением отдельных видов продукции, перечень которых устанавливается Кабинетом министров;

товар считается произведенным в экономической зоне свободного предпринимательства, если величина добавленной стоимости обработки превышает 30 процентов его общей стоимости;

предприятия и организации имеют право осуществлять товарообменные (бартерные) и посреднические операции с товарами и услугами, производимыми в экономической зоне свободного предпринимательства;

импорт товаров (услуг) в экономическую зону свободного предпринимательства осуществляется без квотирования и лицензирования, кроме тех из них, которые импортируются в соответствии со специальными действующими правилами и межправительственными соглашениями.

 

Статья 8. Особенности таможенного режима

 

1. На территории экономической зоны свободного  предпринимательства таможенный режим имеет следующие особенности:

товары и иное имущество, импортируемые на территорию  экономической зоны свободного предпринимательства, освобождаются от уплаты таможенной пошлины;

товары и иное имущество, экспортируемые из экономической зоны свободного предпринимательства  в другие страны, освобождаются от уплаты таможенной пошлины, за исключением той части товаров, имущества, которая имеет иностранное происхождение;

товары и иное имущество, ввозимые на территорию экономической зоны свободного предпринимательства и вывозимые с этой территории, подлежат обязательному декларированию.

2. Транзит или перепродажа товаров, не подвергшихся переработке в экономической зоне свободного предпринимательства, через территорию зоны в другие регионы Туркменистана, а также поставка товаров на экспорт из других регионов Туркменистана через территорию экономической зоны свободного предпринимательства осуществляются без предоставления тарифно-таможенных льгот.

3. Контроль за вывозом из экономической зоны свободного предпринимательства товаров и имущества иностранного происхождения, ввезённых в неё без уплаты таможенной пошлины, осуществляется Государственной таможенной службой Туркменистана путём проверки соответствующих документов.

 

Статья 9 утратила силу Законом Туркменистана от 18.04.2009 г. № 32-IV.

 

Раздел III. Валютный и финансово-кредитный механизм, ценообразование

 

Статья 10. Денежное и валютное обращение

 

1. Инвесторы, действующие в экономической зоне свободного предпринимательства, могут иметь текущие и расчетные счета (в валюте и в денежной единице Туркменистана) в банках Туркменистана с правом расходования соответствующих средств на всей территории Туркменистана согласно действующему законодательству.

Для перевода сумм со своих расчетных счетов за границу иностранные инвесторы могут приобретать иностранную валюту по курсам, складывающимся на валютной бирже Туркменистана.

2. В случаях, когда иностранные инвесторы производят импорто-замещающую продукцию, имеющую важное народнохозяйственное значение, перевод части прибыли в денежной единице Туркменистана, причитающейся иностранному инвестору, может осуществляться по взаимосогласованному курсу за счет валютных средств заинтересованных сторон.

3. Контроль за регистрацией банков и других кредитных учреждений в экономической зоне свободного предпринимательства, включая отделения и филиалы иностранных банков и банков с иностранным участием, а также за производимыми кредитно-финансовыми операциями, за обращением всех видов валюты на территории зоны осуществляется Центральным банком Туркменистана.

4. Центральный банк Туркменистана правомочен давать  разрешения на операции с наличной (безналичной) иностранной валютой и определять особый порядок ее расходования на территории экономической зоны свободного предпринимательства и перемещения за рубеж, устанавливаемый с целью стимулирования развития свободного предпринимательства в зоне.

5. Банки зоны имеют право открывать счета в денежной единице Туркменистана и другой валюте юридическим и физическим лицам Туркменистана и иностранных государств.

 

Статья 11. Ценообразование

 

В экономической зоне свободного предпринимательства действует режим свободного ценообразования на все виды производимых товаров и услуг.

 

Статья 12. Арендные отношения

 

1. Юридические и физические лица Туркменистана и других государств, действующие на территории экономической зоны свободного предпринимательства, освобождаются на три года от арендной платы за землю с момента заключения договора аренды.

После завершения льготного периода арендная плата за землю взимается по пониженной ставке: с предприятий, доля иностранного участника в уставном фонде которых составляет более 30 процентов, - на 50 процентов, с юридических и физических лиц Туркменистана - на 20 процентов.

2. Инвесторы Туркменистана и иностранных государств обладают правом субаренды имущества и имущественных прав и переуступки прав пользования по обоюдному соглашению сторон, подписавших  арендное соглашение, или их правопреемников. Права пользования могут использоваться инвестором в качестве залога.

3. Изменение условий договоров об аренде земельных участков, зданий, сооружений и других объектов допускается в соответствии с законодательством Туркменистана по взаимному согласию сторон или по решению хозяйственного суда.

 

Статья 13. Внешнеэкономическая деятельность

 

Все юридические лица и граждане, осуществляющие деятельность в экономической зоне свободного предпринимательства, самостоятельно выполняют внешнеэкономическую деятельность, включая коммерческое посредничество.

Регистрация участников внешнеэкономической деятельности производится в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Трудовые правоотношения

 

1. Трудовые правоотношения на предприятиях, расположенных в экономической зоне свободного предпринимательства, регулируются коллективными и индивидуальными договорами (контрактами) в соответствии с законодательством Туркменистана. В вопросах регулирования заработанной платы тарифная система используется только в рекомендательном порядке.

2. Размеры минимальной заработанной платы, стипендий, пенсий, пособий и других социальных выплат, установленных в экономической зоне свободного предпринимательства, не могут быть ниже размеров аналогичных выплат, установленных законодательством Туркменистана.

3. Предприятия экономической зоны свободного предпринимательства имеют право начислять работникам заработную плату в иностранной валюте.

4. Условия труда иностранных работников определяются в индивидуальных контрактах. Полученные этими работниками доходы в иностранной валюте после уплаты налогов могут беспрепятственно переводиться ими за границу.

5. Не допускается ограничений по заключению контрактов при приеме на работу в экономической зоне свободного предпринимательства, в зависимости от места жительства граждан Туркменистана.

 

Статья 15. Порядок рассмотрения споров

 

Споры хозяйствующих субъектов в экономической зоне свободного предпринимательства с государственными органами, другими юридическими лицами и гражданами Туркменистана, как и споры между хозяйствующими субъектами по вопросам деятельности в экономической зоне свободного предпринимательства, подлежат рассмотрению в судах Туркменистана.

 

Президент                                              Сапармурат

Туркменистана                                     Туркменбаши

 

гор. Ашгабат

8 октября 1993 г.

 № 893-ХП