Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 4, 163-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 02.03.2019 ý. № 127-VI Kanuny esasynda girizilen

 üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun terrorçylyga garşy hereket etmegiň hukuk we guramaçylyk esaslaryny, döwlet häkimiýet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, gaýry guramalaryň, wezipeli adamlaryň ygtyýarlyklaryny we borçlaryny kesgitleýär, şeýle hem terrorçylyga garşy hereket etmäge gatnaşmaklary bilen baglanyşykly raýatlaryň hukuk we durmuş taýdan goragynyň kepilliklerini belleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmegiň hukuk esasy

 

Terrorçylyga garşy hereket etmegiň hukuk esasyny Türkmenistanyň Konstitusiýasy, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalary, Türkmenistanyň halkara şertnamalary, şu Kanun we bu ugurda hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki hukuk namalary düzýärler.

 

2-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmegiň esasy ýörelgeleri

 

Türkmenistanda terrorçylyga garşy hereket etmegiň esasy ýörelgeleri şular bolup durýar:

1) adamyň we raýatyň esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegi we goragy;

2) kanunylyk;

3) terrorçylygyň öňüni almak we terrorçylyk howpuna sezewar bolýan şahslaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak çäreleriniň ileri tutulmagy;

4) terrorçylyk işiniň amala aşyrylanlygy üçin jezanyň gutulgysyzlygy;

5) terrorçylyga garşy göreşmegiň aýan we aýan däl usullarynyň sazlaşygy;

6) hukuk, syýasy, durmuş-ykdysady, habar maglumatlaýyn-wagyz ediş çäreleriniň toplumlaýyn peýdalanylmagy;

7) döwletiň terrorçylyga garşy göreşde jemgyýetçilik birleşikler we dini guramalar, halkara we gaýry guramalar, raýatlar bilen hyzmatdaşlygy;

8) terrorçylyga garşy göreş çäreleri geçirilende çekilýän güýçlere we serişdelere ýolbaşçylygyň ýeketäkligi;

9) terrorçylyga garşy ýörite çäreleri geçirmegiň usullary, ýörite serişdeleri, tehniki tilsimleri barada, şeýle hem şolara gatnaşýanlaryň düzümi barada maglumatlaryň ýaşyrynlygy;

10) bialaç zerurlyk bolan halatynda terrorçylara ujypsyz ýeňillik berilmegi;

11) terrorçylygyň ýüze çykmagynyň netijeleriniň iň az möçbere çenli peseldilmegi we (ýa-da) ýok edilmegi;

12) terrorçylyga garşy hereket etmegiň çäreleriniň terrorçylyk howpunyň häsiýetine we derejesine barabarlygy;

13) jemgyýetçiligiň terrorçylykly hereketler barada we terrorçylyga garşy ýörite çäreleriň geçirilýänligi hakynda habarly edilmegi.

 

3-nji madda. Esasy adalgalar we olaryň kesgitlemeleri

 

Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky adalgalar peýdalanylýar we olaryň kesgitlemeleri ulanylýar:

1) terrorçylyk döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýa-da halkara guramalary ýa gaýry şahslar tarapyndan çözgüt çykarylmagyna zorluk etmegiň taglymy we täsir etmegiň usuly; jenaýatçylykly maksatlara ýetmek üçin adamlary girewine almak, otlamak, öldürmek, gynamak, ilaty we häkimiýet edaralaryny gorkuzmak ýa-da bigünä adamlaryň janyna ýa-da saglygyna başga kast etmeleri amala aşyrmak, ýa-da haýsydyr bir jenaýatçylykly hereketleri amala aşyrmak howpuny salmak ýoly bilen bilkastlaýyn zorluk ulanmakdan ybarat jemgyýete howply etmiş;

2) tehnologik terrorçylygy – ýadro, himiki, bakteriologik (biologik) we beýleki köpçülikleýin gyryş ýaraglaryny ýa-da onuň düzümlerini, adamlaryň saglygyna beýleki zyýanly maddalary, elektromagnit täsir ediş serişdelerini, kompýuter ulgamlaryny we kommunikasiýa torlaryny ulanmak bilen terrorçylykly maksatlar üçin amala aşyrylýan jemgyýete howply iş, şol sanda göni ýa-da gytaklaýyn aýratyn adatdan daşary ýagdaýlary, awariýalary we şeýle hereketler netijesinde işgärler düzümine, ilata we daşky gurşawa howp döretjek tehnogen häsiýetli heläkçilikleri döredýän ýa-da döretmegi mümkin bolan aýratyn howply desgalary basyp almak, hatardan çykarmak we berbat etmek;

3) halkara terrorçylygy – kesgitli maksatlara ýetmek üçin bigünä adamlary ogurlamak, ele salmak, öldürmek ýa-da olaryň janyna we saglygyna howp salmak, möhüm desgalary, ýaşaýyş üpjünçilik, kommunikasiýa ulgamlaryny weýran etmek ýa-da weýran etmek howpuny salmak bilen baglanyşykly terrorçylykly toparlar ýa-da guramalar tarapyndan dünýä we sebit derejesinde, şol sanda aýry-aýry döwletleriň döwlet edaralary tarapyndan goldanylmagy bilen amala aşyrylýan jemgyýetçilik howply zorlukly etmişler;

4) terrorçylykly iş şulary öz içine alýan iş:

a) terrorçylykly hereketi meýilleşdirmegi, guramagy, taýýarlamagy we amala aşyrmagy;

b) terrorçylykly hereketleri amala aşyrmaga, fiziki şahslara ýa-da ýuridik şahslara zorluk etmäge, terrorçylykly maksatlar bilen maddy obýektleri ýok etmäge meçew bermegi, şeýle hem jemgyýetiň arasynda terrorçylygy aklamagy;

ç) terrorçylykly hereketi amala aşyrmak üçin bikanun ýaragly birikmeleri, jenaýatçylykly bileleşikleri (jenaýatçylykly guramalary), guramaçylykly toparlary döretmegi, şonuň ýaly-da şeýle düzümlere gatnaşmagy;

d) terrorçylary öz tarapyňa çekmegi, ýaraglandyrmagy, okatmagy we peýdalanmagy;

e) terrorçylygyň taglymynyň wagyz edilmegini we ýaýradylmagyny, terrorçylyk işini amala aşyrmaga çagyrýan materiallaryň ýa-da maglumatlaryň ýaýradylmagyny;

ä) terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we oňa başgaça ýardam edilmegi;

5) halkara terrorçylykly iş – terrorçylar, terrorçylykly toparlar ýa-da guramalar tarapyndan birden köp döwletiň çäginde amala aşyrylýan ýa-da birden köp döwletiň bähbitlerine zyýan ýetirýän, bir döwletiň raýatlary tarapyndan başga bir döwletiň raýatlary babatynda ýa-da başga bir döwletiň çäginde amala aşyrylýan, terrorçy we terrorçylygyň pidasy şol bir döwletiň ýa-da dürli döwletleriň raýatlary bolup durýan, ýöne jenaýat bu döwletleriň çäkleriniň daşynda amala aşyrylýan halatyndaky terrorçylykly iş;

6) terrorçylykly hereket şu aşakdakylardan ybaratdyr:

a) partlatmak, otlamak, ýadro partlaýjy enjamly, radioaktiw, himiki, biologik, partladyjy, zäherleýji, güýçli täsir ediji maddalary ulanmak ýa-da ulanmak howpuny salmak arkaly terrorçylyk häsiýetli jenaýatyň gönüden-göni amala aşyrylmagy;

b) ulag serişdeleriniň ýa-da gaýry desgalaryň basylyp alynmagy, zeper ýetirilmegi, ogryn äkidilmegi, ýok edilmegi;

ç) ilatyň jemlenen ýerinde we köpçülikleýin çäreler geçirilende bidüzgünçilikleri öjükdirmek we howsala döredilmegi;

d) döwlet ýa-da jemgyýetçilik wezipeli adamyň, ilatyň milli, etniki, dini ýa-da gaýry toparlarynyň wekiliniň janyna kast edilmegi;

e) adamlaryň girew alynmagy, adamyň ogurlanylmagy;

ä) betbagtçylykly hadysalar we tehnogen häsiýetli heläkçilikler üçin şertleri döretmek ýa-da şeýle howpy döretmek haýbatyny hakyky atmak arkaly aýry-aýry şahslaryň janyna, saglygyna ýa-da emlägine zyýan ýetirmek howpunyň döredilmegi;

f) howplaryň islendik görnüşde we islendik serişdeler arkaly ýaýradylmagy;

g) adam pidalaryna, emläge ep-esli möçberde zyýan ýetirilmegine ýa-da jemgyýetçilik howply netijelere getirýän gaýry hereketler;

7) terrorçylyk häsiýetli jenaýatlar – Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 169-1692-nji, 170-nji, 174-nji, 1741-nji, 175-1753-nji maddalarynda, 176-njy maddasynyň birinji böleginde, 271-2715-nji, 273-nji, 277-2771-nji, 283-nji, 285-nji maddalarynda göz öňünde tutulan jenaýatlar. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksinde göz öňünde tutulan beýleki jenaýatlar hem, eger olar terrorçylykly maksatlar bilen amala aşyrylan bolsa, terrorçylyk häsiýetli jenaýatlara degişli edilip bilner;

8) terrorçy – terrorçylykly işe islendik görnüşde gatnaşýan şahs;

9) terrorçylykly topar – terrorçylyk maksatly hereketleri amala aşyrmak üçin bileleşen iki we şondan köp şahslardan ybarat topar;

10) terrorçylyk guramasy terrorçylykly işi amala aşyrmak maksady bilen döredilýän, özünde wezipeleriň paýlanyşygy bellenilen, onuň düzümine girýän şahslar üçin hökmany bolan özüňi alyp barmagyň kadalary kesgitlenilen ýa-da öz işinde terrorçylygy peýdalanmak mümkin diýip hasap edýän gurama.

Eger guramanyň düzüminden kimdir biri tutuş guramanyň ýolbaşçylarynyň biriniň razylygy bilen terrorçylykly işi amala aşyrýan bolsa, gurama terrorçylyk guramasy diýlip ykrar edilýär;

11) terrorçylyga garşy hereket – terrorçylykly hereketiň öňüni almak, terrorçylary zyýansyzlandyrmak, fiziki şahslaryň, guramalaryň we edaralaryň howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem terrorçylykly hereketiň zyýanly netijelerini iň az möçbere çenli peseltmek boýunça söweş tehnikasyny, ýaragy we ýörite serişdeleri ulanmak arkaly geçirilýän ýörite, dessin-söweş, goşun we gaýry çäreleriň toplumy;

12) terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagy – terrorçylyga garşy ýörite çäräniň ýolbaşçylygy tarapyndan kesgitlenen aýry-aýry ýer bölekleri, ulag serişdesi, jaý, bina, desga we çäklerinde görkezilen ýörite çäre geçirilýän olara ýanaşyk çäkler ýa-da suw ýüzüniň çäkleri;

13) girew alnan adam – ele salnan we (ýa-da) saklanylýan şahsyň azat edilmeginiň şertleri hökmünde haýsydyr bir hereketi amala aşyrmaga ýa-da haýsydyr bir hereketi amala aşyrmakdan saklanmaga döwlet guramasyny ýa-da aýry-aýry şahsyýetleri mejbur etmek maksady bilen ele salnan we (ýa-da) saklanylýan fiziki şahs.

 

4-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmegiň esasy maksatlary

 

Türkmenistanda terrorçylyga garşy hereket etmegiň esasy maksatlary şular bolup durýar:

1) şahsyýeti, jemgyýeti we döwleti terrorçylykdan goramak;

2) terrorçylykly işi duýdurmak, ýüze çykarmak, öňüni almak, soňuna çykmak we onuň netijelerini iň az möçbere çenli peseltmek;

3) terrorçylyga garşy hereket etmek bilen bagly gatnaşyklary hukuk taýdan düzgünleşdirmek;

4) ýurduň ilatynda terrorçylyga çydamsyzlyk ýagdaýyny döretmek;

5) terrorçylygyň ýüze çykmagyna we terrorçylykly işi amala aşyrmaga täsir edýän sebäpleri we şertleri ýüze çykarmak we ýok etmek.

 

II BAP. TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET ETMEGI

GURAMAGYŇ ESASLARY

 

5-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmegiň guramaçylyk esaslary

 

1. Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşine baştutanlyk edip:

1) terrorçylyga garşy hereket etmek çygrynda döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitleýär;

2) Türkmenistanyň çäginde terrorçylyga garşy hereket etmek üçin Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň, goşun düzümleriniň we (ýa-da) ýörite maksatly düzüm birlikleriniň ulanylmagy barada bellenilen tertipde buýruk berýär;

3) Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan gaýry ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) terrorçylyga garşy hereket etmek çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralarynyň ygtyýarlyklaryny kesgitleýär;

2) ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi we ýerli edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça işiniň zerur güýçler, enjamlar we serişdeler bilen üpjün edilmegini guraýar.

3. Şular özleriniň ygtyýarlyklaryna laýyklykda, terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralary bolup durýarlar:

1) Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi;

2) Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi;

3)Türkmenistanyň Prezidentiniň Howpsuzlyk gullugy;

4) Türkmenistanyň Goranmak ministrligi;

5)Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy;

6)Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy;

7)Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy;

8-nji bendi Türkmenistanyň 02.03.2019 ý. № 127-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

9) jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça ygtyýarly döwlet edarasy.

4. Beýleki döwlet häkimiýet edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça işi amala aşyrýarlar.

5. Şu maddanyň üçünji böleginde görkezilen döwlet edaralarynyň işini utgaşdyrmak Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen döredilýän Terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça döwlet topary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

6-njy madda. Terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça döwlet toparynyň esasy wezipeleri

 

Terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça döwlet topary şu esasy wezipeleri çözýär:

1) terrorçylygyň döremegine we terrorçylykly işiň amala aşyrylmagyna we terrorçylykly maksat bilen edilýän gaýry jenaýatlaryň amala aşyrylmagyna ýardam edýän sebäpleriň we şertleriň ýüze çykarylmagy we ýok edilmegi boýunça işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen teklipleri işläp düzýär;

2) Türkmenistanyň çäginde terrorçylygyň ýagdaýy we onuň  ýaýramagynyň meýilleri barada maglumatlary toplamagy geçirýär we seljermegi amala aşyrýar;

3) terrorçylyga garşy hereketi amala aşyrýan döwlet edaralarynyň terrorçylykly hereketleri duýdurmak, ýüze çykarmak we olaryň öňüni almak boýunça işini utgaşdyrýar;

4) terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça maksatnamalary işläp düzýär;

5) terrorçylykly hüjümlere sezewar bolup biljek möhüm döwlet desgalarynyň, binalarynyň we kommunikasiýalarynyň sanawyny kesgitleýär we bu desgalara abanýan terrorçylykly howplaryň aýratynlygy we häsiýeti barada maglumatlary toplamagy we seljermegi amala aşyrýar;

6) goralmaga degişli möhüm döwlet desgalarynyň, binalarynyň we kommunikasiýalarynyň goraglylygynyň ýagdaýyny seljerýär, şeýle goragyň guralmagyna talaplary, şeýle hem onuň kämilleşdirilmegi boýunça teklipleri işläp düzýär;

7) terrorçylyga garşy hereket etmegiň meseleleri boýunça daşary ýurt döwletleriniň ýörite gulluklary, hukuk goraýjy edaralary we halkara guramalar bilen özara utgaşykly hereketi üpjün edýär;

8) terrorçylyga garşy hereket etmek çygrynda Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň taýýarlanylmagyna gatnaşýar;

9) terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça okuwlaryň guralmagyny we hünärmenleriň taýýarlanylmagyny, bu ugurda ylmy barlaglaryň geçirilmegini üpjün edýär;

10) terrorçylyga garşy hereket etmek çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek barada teklipleri işläp taýýarlaýar.

 

7-nji madda. Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) döwlet edaralarynyň we guramalarynyň mümkinçiliklerinden, şeýle hem raýatlaryň ýardam etmeginden peýdalanyp, özara hereketleri amala aşyrýarlar;

2) terrorçylykly işiň kesgitlemesine gabat gelýän we şol edaralaryň ygtyýarlygyna degişli bolan faktlar we alamatlar hakynda habarly edýärler hem-de zerur bolan özara kömegi berýärler;

3) bilelikde terrorçylyga garşy ýörite çäreleri geçirýärler.

2. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi terrorçylyga garşy şular arkaly hereket edýär:

1) döwletiň konstitusion gurluşynyň zorluk bilen üýtgedilmegine we çäk bitewüliginiň bozulmagyna gönükdirilen terrorçylykly işiň duýdurylmagyna, ýüze çykarylmagyna we öňüniň alynmagyna, şol sanda halkara terrorçylykly işiň duýdurylmagyna, ýüze çykarylmagyna we öňüniň alynmagyna gönükdirilen dessin-agtaryş çärelerini geçirmek;

2) daşary ýurt we halkara terrorçylykly guramalaryň işi barada maglumatlary ýygnamak, baha bermek we umumylaşdyrmak;

3) terrorçylykly iş bilen baglanyşykly jenaýat işler boýunça jenaýatlary Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine laýyklykda derňemek;

4) Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň, konsullyk we beýleki edaralarynyň we daşary ýurtlarda bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek.

3. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi terrorçylyga garşy hereket etmegi terrorçylykly maksatlar bilen edilen jenaýatlary duýdurmak, öňüni almak, ýüze çykarmak we soňuna çykmak hem-de kanunda gadagan edilen usullar bilen alnan pul serişdeleriniň kanunlaşdyrylmagynyň öňüni almaga we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmäge gatnaşmak arkaly amala aşyrýar, şeýle hem terrorçylyga garşy ýörite çäreler geçirilen mahalynda zerur güýçleri we serişdeleri berýär hem-de bu çäreleriň geçirilýän wagtynda olaryň netijeli peýdalanylmagyny üpjün edýär.

4. Türkmenistanyň Prezidentiniň Howpsuzlyk gullugy ygtyýarlyklarynyň çäginde terrorçylyga garşy hereket etmegi goralýan şahslaryň, olaryň hemişelik ýa-da wagtlaýyn bolýan ýerleriniň, goralmaga degişli desgalaryň goragyny üpjün etmek we olarda jenaýatlary we beýleki hukuk bozulmalary ýüze çykarmak, duýdurmak hem-de öňüni almak bilen amala aşyrýar.

5. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi:

1) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň obýektleriniň, özünde ýerleşýän ýaraglaryň, ok-därileriň, harby tehnikanyň, partlaýjy maddalaryň terrorçylykly kast etmelerden abat saklanylmagyny we goralmagyny üpjün edýär, şeýle hem zerur halatlarda terrorçylyga garşy ýörite çäreleri geçirmäge we Türkmenistanyň howa we deňiz giňişliginiň howpsuzlygyny üpjün etmäge gatnaşýar;

2) ilaty we çäkleri terrorçylykly hereketler netijesinde ýüze çykan tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlardan raýat goranyşy boýunça goramak çärelerini amala aşyrýar, halas ediş işleri guraýar, terrorçylykly hereketleriň netijelerini ýok etmek boýunça beýleki gaýragoýulmasyz çäreleri görýär.

6. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy terrorçylyga garşy hereket etmegi daşary ýurt raýatlary tarapyndan ýurtda bolmagyň tertibiniň berjaý edilmegine gözegçilik etmek hem-de terrorçylaryň Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki migrasiýa gözegçilik postlaryndan geçmäge synanyşyklaryny duýdurmak, ýüze çykarmak we öňüni almak arkaly amala aşyrýar.

7. Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy terrorçylyga garşy hereket etmegi terrorçylaryň Türkmenistanyň Döwlet serhedinden geçmäge synanyşyklaryny, şeýle hem ýaraglaryň, ok-därileriň, neşe serişdeleriniň, partlaýjy, zäherleýji, radioaktiw maddalaryň we terrorçylyk maksatly hereketleri amala aşyrmagyň serişdeleri hökmünde ulanylyp bilinjek gaýry närseleriň Türkmenistanyň Döwlet serhediniň üstünden bikanun geçirilmegini duýdurmak, ýüze çykarmak we öňüni almak arkaly amala aşyrýar. Mundan başga-da, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz güýçleri serkerdeligi bilen bilelikde Türkmenistanyň çäk deňzinde we içerki suwlarynda, deňiz ykdysady zolagynda, kontinental şelfinde ýerleşýän deňiz önümçilik işiniň desgalarynda terrorçylyga garşy çäreler geçirilýän wagtynda terrorçylykly wehimiň öňüni almaga beýleki ýörite çekilen güýçlere ýardam edýärler.

8. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy terrorçylyga garşy hereket etmegi ýaraglaryň, ok-därileriň, partlaýjy, zäherleýji, radioaktiw maddalaryň, terrorçylyk işi bilen baglanyşykly jenaýatlary etmek üçin peýdalanylyp bilinjek beýleki närseleriň Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerindäki gümrük postlarynyň üstünden geçirilmegine synanyşyklary duýdurmak, ýüze çykarmak we öňüni almak arkaly amala aşyrýar.

Dokuzynjy bölegi Türkmenistanyň 02.03.2019 ý. № 127-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

10. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket boýunça ygtyýarly döwlet edarasy «Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň faktlaryny ýüze çykarmak we öňüni almak maksady bilen pul serişdeleriniň we gaýry emläk bilen bagly amallaryň monitoringini amala aşyrmak arkaly terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy durýar.

 

8-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket edilende Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ulanylmagy

 

Terrorçylyga garşy hereket etmegiň barşynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri şu maksatlar üçin ulanylyp bilner:

1) Türkmenistanyň çäk deňzinde we içerki suwlarynda, deňiz ykdysady zolagynda, kontinental şelfinde ýerleşýän deňiz önümçilik işiniň desgalarynda terrorçylyga garşy çäreler geçirilende beýleki çekilen güýçlere ýardam bermek;

2) terrorçylykly hereketi amala aşyrmak üçin peýdalanylýan ýa-da terrorçylar tarapyndan basylyp alnan howa gämileriniň uçuşynyň öňüni almak;

3) terrorçylyga garşy ýörite çäreleriň geçirilmegine gatnaşmak.

 

9-njy madda. Terrorçylyga garşy hereketi amala aşyrýan beýleki döwlet edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Terrorçylyga garşy hereket etmäge çekilýän döwlet edaralary we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) terrorçylykly hereketleriň we terrorçylyga gönükdirilen jenaýatlaryň ýüze çykarylmagy, öňüniň alynmagy we bes edilmegi boýunça çäreleri geçirýärler;

2) duýduryjy, öňüni alyş, düzgünli, guramaçylyk, terbiýeçilik we beýleki çäreleri işläp taýýarlaýarlar we durmuşa geçirýärler;

3) özleriniň dolandyryş çygryna degişli obýektlerde terrorçylyga garşy ýörite çäreleriň geçirilmegi üçin şertleri üpjün edýärler;

4) terrorçylyga garşy ýörite çäreleriň geçirilýän wagtynda degişli düzüm birliklerine maddy-tehniki we maliýe serişdelerini, ulag we aragatnaşyk serişdelerini, lukmançylyk enjamlaryny we derman hem beýleki serişdeleri, şeýle hem terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça degişli tabşyryklary ýerine ýetirmek üçin zerur bolan maglumatlary berýärler.

 

10-njy madda. Terrorçylyga garşy hereketi amala aşyrýan döwlet edaralaryna ýardam etmek

 

1. Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, dini we beýleki guramalar, ýuridik şahslar, wezipeli adamlar terrorçylyga garşy hereket etmegi amala aşyrýan döwlet edaralaryna ýardam etmäge borçludyrlar.

2. Terrorçylyk işine degişli özüne mälim bolan maglumatlar we islendik başga ýagdaýlar barada, terrorçylyk işiniň duýdurylmagyna, ýüze çykarylmagyna we öňüniň alynmagyna, şeýle hem onuň netijelerini iň az möçbere çenli peseltmäge ýardam edip biljek maglumaty hukuk goraýjy edaralara habar bermek her bir raýatyň raýatlyk borjy we wezipesi bolup durýar. Şeýle maglumatlaryň gizlenilip saklanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

3. Terrorçylyk işiniň duýdurylmagynda, ýüze çykarylmagynda, öňüniň alynmagynda, terrorçylyk häsiýetli jenaýatlaryň üstüniň açylmagynda we derňelmeginde, şeýle jenaýatlary taýýarlaýan, edýän ýa-da eden fiziki şahslaryň ýüze çykarylmagynda we ele salynmagynda ýardam eden fiziki şahslara pul serişdeleri tölenilip bilner.

Pul serişdeleriniň tölenilmegini maliýeleşdirmegiň çeşmeleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

Pul serişdelerini tölemegiň möçberleri, esaslary we tertibi terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralary tarapyndan kesgitlenilýär.

 

11-nji madda. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň terrorçylyga garşy hereketde ýardam etmek boýunça borçlary

 

1. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri terrorçylykly hereketler we terrorçylyga garşy iş bilen baglanyşykly wakalar beýan edilen mahalynda, maglumata elýeterliligiň erkinligi hukugyna we ony ýaýratmagyň erkinligine garanyňda, adamlaryň ýaşamaga hem howpsuzlyga bolan hukugynyň ileri tutulýandygyndan ugur almaga borçludyrlar.

2. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekili taýýarlanylýan terrorçylykly hereket barada maglumatlar alan mahalynda ýa-da onda terrorçylyk häsiýetli jenaýatlar baradaky işler boýunça maddy subutnama bolup hyzmat edip biljek maglumatlar ýa-da resmi materiallar bar bolan mahalynda, terrorçylyga garşy hereketi amala aşyrýan döwlet edarasyna olary bermäge borçludyr.

3. Şu maglumatlary ýaýratmaga ýol berilmeýär:

a) terrorçylyga garşy ýörite çäreleri geçirmegiň ýörite tehniki çemeleşmelerini, tilsimlerini we usullaryny açyp görkezýän;

b) terrorçylyga garşy ýörite çäreleri geçirmegi kynlaşdyrýan we adamlaryň janyna hem-de saglygyna howp salynmagyna getirýän;

ç) terrorçylygyň wagyz edilmegine ýa-da aklanylmagyna ýardam edýän;

d) tehnologik terrorçylygy amala aşyrmakda gönüden-göni ulanyp boljak serişdeler we maddalar barada;

e) terrorçylyga garşy ýörite çäreler geçirilen mahalynda ýörite düzüm birlikleriniň işgärleri, şeýle hem ony geçirmäge ýardam berýän adamlar hakynda;

ä) döwlet syryny düzýän maglumatlary açýan we girewe alnan adamyň abraýyna we mertebesine degýän.

4. Terrorçylyga garşy ýörite çäreleriň geçirilýän çäginde telewizion, alyp eşitdiriş mobil beketleriniň ýa-da (we) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň bolmagy çäklendirilýär.

5. Terrorçylyga garşy hereket etmäge ýardam etmek babatynda borçlary ýerine ýetirmeýän köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

12-nji madda. Maglumat we wagyz-nesihat arkaly terrorçylyga garşy hereket

 

1. Maglumat we wagyz-nesihat arkaly terrorçylyga garşy hereket şu maksatlar üçin amala aşyrylýar:

1) terrorçylygyň howpuny düşündirmek;

2) terrorçylaryň öz garaýyşlaryny we taglymlaryny amala aşyrmak üçin ulanýan usullaryny, ýollaryny we çemeleşmelerini açyp görkezmek;

3) jemgyýetçilikde terrorçylyga garşy düşünjäni emele getirmek;

4) terrorçylyga garşy hereketi amala aşyrýan döwlet edaralarynyň, raýat jemgyýetiniň institutlarynyň terrorçylygy duýdurmak boýunça tagallalaryny birikdirmek;

5) terrorçylygy goldamagyň durmuş binýadyny azaltmak.

2. Terrorçylyga garşy hereketi amala aşyrýan döwlet edaralary şulara borçludyrlar:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde maglumat we wagyz-nesihat arkaly terrorçylyga garşy hereketi guramaga we utgaşdyrmaga;

2) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň, ýuridik şahslaryň, raýat jemgyýetiniň institutlarynyň, dini guramalaryň bu işe gatnaşygyny höweslendirmäge;

3) jemgyýetde terrorçylyga garşy aň-düşünjäni emele getirmäge gatnaşmaga.

 

III BAP. TERRORÇYLYKLY KAST ETMELERE SEZEWAR BOLUP BILJEK OBÝEKTLER WE OLARYŇ GORAGYNYŇ DÖWLET ULGAMY

 

13-nji madda. Terrorçylykly kast etmelere sezewar bolup biljek obýektler

 

1. Terrorçylyk babatynda gowşak derejeli obýektleri goramak üçin, bu obýektleriň goraglylyk derejesini we döwlet edaralarynyň, ýuridik şahslaryň taýýarlylygyny ýokarlandyrmak, terrorçylygyň netijelerini ýok etmek we (ýa-da) peseltmek üçin hukuk, guramaçylyk, inžener-tehniki, ýörite, gorag we gaýry çäreler amala aşyrylýar.

2. Terrorçylykly kast etmelere sezewar bolup biljek obýektlere şular degişlidirler:

1) fiziki şahslar;

2) döwlet obýektleri;

3) ýuridik şahslar, şol sanda tehnogen häsiýetli heläkçiliklere sezewar çeşmeleri bolup biljek kärhanalar we guramalar;

4) adamlaryň köpçülikleýin bolýan ýerleri;

5) durmuş-üpjünçilik obýektleri, şol sanda suw gurşawyň, energetikanyň, aragatnaşygyň, ulagyň obýektleri;

6) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan sanawy kesgitlenilýän beýleki obýektler.

3. Howplulygy ýokary we durmuş-üpjünçilik obýektleriň ýolbaşçylary eýeçiliginiň görnüşine garamazdan şulara borçludyrlar:

1) degişli giriş-geçiş tertibini üpjün etmäge, obýekti olara bildirilýän talaplara laýyk döwrebap inžener-tehniki gorag enjamlary bilen abzallaşdyrmaga;

2) terrorçylykly hereketiň amala aşyrylmagy netijesinde tehnogen häsiýetli howpy ýok etmek bilen gyzyklanýan döwlet edaralary we guramalary bilen bilelikdäki işleri meýilleşdirmek we işläp düzmek;

3) desganyň maglumat torunyň goragyny guramak, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek.

4. Görkezilen talaplary, kadalary we düzgünleri ýerine ýetirmeýän howplulygy ýokary we durmuş-üpjünçilik obýektleriň ýolbaşçylary we eýeleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

14-nji madda. Terrorçylykly kast etmelere sezewar bolup biljek obýektleri goramak boýunça çäreleriň döwlet ulgamy

 

1. Terrorçylykly kast etmelere sezewar bolup biljek obýektleriň terrorçylykly hereketlere garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak we döwlet edaralarynyň, ýuridik şahslaryň terrorçylykly hereketleriň netijelerini ýok etmeklige we (ýa-da) iň az möçbere çenli peseltmeklige taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, olary terrorçylykly kast etmelerden goramak çäreleriniň hukuk, guramaçylyk, inžener-tehniki, goşun, ýörite, gorag we gaýry çäreleri öz içine alýan döwlet ulgamy amala aşyrylýar.

2. Terrorçylyk howpunyň häsiýetine görä, terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralary tarapyndan aýratyn hukuk düzgünleri girizilip bilner. Görkezilen düzgünleriň mazmuny, olary girizmek üçin esaslar, bu düzgünler bilen baglanyşykly fiziki we ýuridik şahslar üçin çäklendirmeleriň häsiýeti Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär.

3. Goralýan şahsa ýa-da obýekte aç-açan howp ýüze çykanda we ony gaýry kanuny serişdeler bilen aradan aýyrmak mümkin bolmadyk ýagdaýynda, terrorçylykly hereketiň öňüni almak üçin terrorçy (terrorçylar) gepleşikler alnyp barylmazdan we duýdurylman terrorçylyga garşy ýörite çäreleriň ýolbaşçysynyň buýrugy bilen ýok edilip bilner.

 

IV BAP. TERRORÇYLYGA GARŞY ÝÖRITE

ÇÄRÄNI GEÇIRMEK

 

15-nji madda. Terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmegiň maksatlary

 

Terrorçylyga garşy ýörite çäre diňe raýatlaryň janyna we howpsuzlygyna, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine hakyky howpuň bolan mahalynda, eger gaýry güýçler ýa-da usullar bilen onuň öňüni almak mümkin bolmasa, terrorçylykly hereketleriň öňüni almak we netijelerini iň az möçbere çenli peseltmek üçin geçirilýär.

 

16-njy madda. Terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmek hakynda çözgüt

 

1. Terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmek hakynda çözgüt, terrorçylykly etmişiň jemgyýetçilik howpunyň derejesine görä, dolandyryş merkeziniň terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmäge jogapkär ýolbaşçysy tarapyndan kabul edilýär.

2. Eger terrorçylyga garşy hereketi ýörite çäräni geçirmek üçin uly güýçler we serişdeler talap edilýän bolsa we ol köp sanly adamlaryň ýaşaýan çägini öz içine alýan bolsa, dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüniniň girizilmegi we onuň geçirilýän çägi barada Türkmenistanyň Prezidentine haýal etmän habar berýär.

 

17-nji madda. Terrorçylyga garşy ýörite çärä ýolbaşçylyk etmek

 

1. Terrorçylyga garşy ýörite çärä gönüden-göni ýolbaşçylyk etmek üçin, ýörite çäräniň geçirilmegine şahsy jogapkärçilik çekýän dolandyryş merkezi döredilýär.

2. Dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy we onuň düzümi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Türkmenistanyň Prezidenti dolandyryş merkezine ýolbaşçylyk etmegi terrorçylykly hereketiň möçberine we jemgyýetçilik howpunyň derejesine, garaşylýan zyýanly netijelerine görä, beýleki bir döwlet wezipeli adama tabşyryp biler.

4. Dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy:

1) dolandyryş merkeziniň düzümini we işiniň tertibini, şeýle hem dolandyryş merkeziniň düzümine girizilen wezipeli adamlaryň wezipelerini we borçlaryny kesgitleýär;

2) terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi üçin zerur bolan güýçleriň we serişdeleriň düzümini kesgitleýär, şeýle hem gaýry şahslary dolandyryş merkeziniň işine gatnaşmaga çekmek hakynda çözgüt kabul edýär;

3) dolandyryş merkezine terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi boýunça teklipleri taýýarlamak barada tabşyryk berýär;

4) Türkmenistanyň hukuk namalarynda bellenilen tertipde, terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň, şeýle hem beýleki döwlet edaralarynyň terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi we terrorçylykly hereketiň netijelerini iň az möçbere çenli peseltmek üçin zerur bolan güýçleri we serişdeleri çekýär;

5) terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmegiň meýilnamasyny tassyklaýar;

6) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we jemgyýetçiligiň wekilleri bilen aragatnaşygyň saklanylmagy, şeýle hem terrorçylar bilen gepleşikleriň geçirilmegi üçin dolandyryş merkeziniň jogapkär wekilini kesgitleýär we olary alyp barmagyň usulyny hem-de ugruny tassyklaýar;

7) terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüni girizilýän ýeriň (obýektiň) çäklerini kesgitleýär we şu Kanunyň 20-nji maddasynyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan çäreleriň we wagtlaýyn çäklendirmeleriň toplumyny belleýär, şeýle hem terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilişi, soňra bolsa tamamlanandygy barada haýal etmän Türkmenistanyň Prezidentini habarly edýär;

8) terrorçylyga garşy ýörite çärä ýolbaşçylyk etmek boýunça gaýry ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

5. Eýeleýän wezipesine garamazdan islendik bir başga şahsyň terrorçylyga garşy ýörite çäräniň dolandyrylyşyna gatyşmagyna ýol berilmeýär.

 

18-nji madda. Dolandyryş merkeziniň ygtyýarlyklary

 

1. Dolandyryş merkezi:

1) taýýarlanylýan ýa-da amala aşyrylýan terrorçylykly hereketiň häsiýetini we möçberini kesgitlemek maksady bilen, ýagdaý barada maglumatlary toplamagy, maglumatlara seljerme we baha bermegi amala aşyrýar;

2) terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmek boýunça teklipleri taýýarlaýar;

3) terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirmegiň meýilnamasyny işläp düzýär we onuň ýerine ýetirilmegine gözegçiligi guraýar;

4) terrorçylyga garşy ýörite çäräniň taýýarlanylmagynyň we geçirilmeginiň tertibini kesgitleýän buýruklary, beýleki resminamalary taýýarlaýar;

5) terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi üçin çekilýän güýçleriň we serişdeleriň özara utgaşykly hereketlerini guraýar;

6) terrorçylykly hereketiň öňüni almak we netijelerini iň az möçbere çenli peseltmek boýunça beýleki çäreleri görýär.

2. Dolandyryş merkeziniň işiniň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

Terrorçylyga garşy ýörite çärä ýolbaşçylyk etmek boýunça dolandyryş merkeziniň iş tertibi hakynda Düzgünnamada dolandyryş merkeziniň wezipeleri, ygtyýarlyklary, işini guramagyň we üpjün etmegiň tertibi beýan edilýär.

 

19-njy madda. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi üçin çekilýän güýçler we serişdeler

 

1. Terrorçylyga garşy ýörite çäre geçirilende terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň, şeýle hem terrorçylyga garşy ýörite çärä gatnaşmaga çekilýän kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň güýçleri we serişdeleri (şahsy düzüm, hünärmenler, ýarag, ýörite we ulag serişdeleri, aragatnaşyk serişdeleri, beýleki maddy-tehniki serişdeler) terrorçylyga garşy ýörite çärelere ýolbaşçylyk etmek boýunça dolandyryş merkeziniň işiniň tertibi hakynda Düzgünnamada kesgitlenilen tertipde ulanylýar.

Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi bilen baglanyşykly ýüze çykan çykdajylaryň we ýitgileriň öwezini dolmak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi üçin çekilen harby gullukçylar, işgärler we hünärmenler terrorçylyga garşy ýörite çäräniň başlanan pursadyndan başlap ol tamamlanýança dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysyna tabyndyrlar.

 

20-nji madda. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüni

 

1. Dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysynyň çözgüdi boýunça terrorçylykly hereketiň öňüni almak we üstüni açmak, onuň netijelerini iň az möçbere çenli peseltmek we şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň durmuş taýdan wajyp bähbitlerini goramak maksady bilen, ýörite çäräniň geçirilýän ýeriniň çäklerinde onuň geçirilýän döwründe terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüni girizilip bilner.

2. Çäklerinde şeýle düzgün girizilýän ýeriň (obýektleriň sanawynyň) kesgitlenilmegini we ulanylýan çäreleriň hem-de wagtlaýyn çäklendirmeleriň sanawyny öz içine almagy bilen, terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagynda terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüniniň girizilmegi hakynda çözgüt, şonuň ýaly-da terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüniniň ýatyrylmagy hakynda çözgüt haýal edilmän halka mälim edilmäge degişlidir.

3. Çäklerinde terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüni girizilen, terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagynda onuň geçirilýän döwründe Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde aşakdaky çäreleriň we wagtlaýyn çäklendirmeleriň ulanylmagyna ýol berilýär:

1) köçelerde we ýollarda ulag serişdeleriniň we pyýadalaryň hereketiniň wagtlaýyn çäklendirilmegine ýa-da gadagan edilmegine,        ýa-da ýeriň aýry-aýry böleklerinden we obýektlerden fiziki şahslaryň daşlaşdyrylmagyna, şeýle hem ulag serişdeleriniň, şol sanda diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralarynyň awtoulag serişdeleriniň tirkege alnyp aýrylmagyna;

2) fiziki şahslaryň şahsyýetini tassyklaýan resminamalarynyň barlanylmagyna, şeýle resminamalaryň bolmadyk halatynda bolsa, görkezilen şahslaryň şahsyýetini anyklamak üçin tutup saklanylmagyna;

3) hukuk bozulmalaryny ýa-da terrorçylyga garşy ýörite çäräni geçirýän şahslaryň kanuny talaplaryna päsgel bermeklige gönükdirilen gaýry hereketleri, şeýle hem terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagyna rugsatsyz girmek ýa-da girmäge synanyşyk etmek bilen baglanyşykly gaýry hereketleri eden ýa-da edýän fiziki şahslaryň tutup saklanylmagyna;

4) terrorçylykly hereketleriň öňi alnanda, şeýle hem terrorçylykly hereketleri etmekde güman edilýän fiziki şahslar yzarlanylanda, eger haýal-ýagallygyň edilmegi adamlaryň janyna we saglygyna hakyky howp döredip biljek bolsa, (diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralarynyň binalaryna we gaýry daşary döwletleriň wekilçilikli edaralaryna, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda diplomatik eldegrilmesizlik hukugyna eýe bolan halkara guramalaryna, olaryň işgärleriniň we maşgala agzalarynyň ýaşaýan jaýlaryndan başga) ýaşaýyş jaýlaryna we gaýry jaýlara hem-de ýer böleklerine, ýuridik şahslaryň ýer çäklerine we jaýlaryna, ulag serişdelerine güniň islendik wagtynda päsgelçiliksiz girilmegine;

5) jemgyýetçilik tertibiniň, döwlet gözegçiligine degişli obýektleriň we ilatyň ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmäge degişli binalaryň, şeýle hem aýratyn maddy, taryhy, ylmy, çeper ýa-da medeni gymmatlyklar bolup durýan binalaryň goragynyň berkidilmegine;

6) telefon gepleşiklerine we telekommunikasiýa ulgamlarynyň kanallary arkaly berilýän gaýry maglumatlara gözegçiligi girizmek, şeýle hem terrorçylykly hereketleriň amala aşyrylýandygy barada, şol hereketleri taýýarlaýan we amala aşyrýan şahslar barada maglumatlary ýüze çykarmak hem-de beýleki amala aşyryljak terrorçylykly hereketleri duýdurmak maksady bilen elektrik aragatnaşyk kanallarynda we poçta ýollanmalarynda gözleg işini amala aşyrmak;

7) terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagyna girilende we görkezilen zolakdan çykylanda fiziki şahslaryň ýanynyň barlanylmagyna, olaryň ýanyndaky goşlarynyň barlanylmagyna, ulag serişdelerini we olarda getirilýän zatlaryň, şol sanda tehniki serişdeleri ulanmak arkaly barlanylmagyna;

8) fiziki we ýuridik şahslara degişli aragatnaşyk serişdeleriniň we ulag serişdeleriniň gulluk maksatlary üçin ulanylmagyna (diplomatik wekilhanalaryň we konsullyk edaralaryň we gaýry daşary döwletleriň we halkara guramalaryň edaralarynyň awtoulag serişdelerinden başga);

9) partlaýjy, radioaktiw, himiki we biologiki howply maddalar ulanylýan howply önümçiligiň we edaralaryň işiniň togtadylmagyna;

10) karantin çäresiniň girizilmegine, arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy, weterinariýa we beýleki çäklendiriş çäreleriniň geçirilmegine;

11) düzüminde neşe serişdeleri, psihotrop ýa-da güýçli täsir ediji maddalar bolan derman serişdeleriniň, şeýle hem etil spirtiniň, alkogolly we düzüminde spirt bolan önümleriň dolanyşygynyň aýratyn düzgüniniň bellenilmegine;

12) düýpli ýa-da wagtlaýyn ýaşaýyş jaýlarynyň hökmany berilmegi bilen, terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüni girizilen çäginde ýaşaýan fiziki şahslaryň howpsuz ýerlere wagtlaýyn göçürilmegine;

13) fiziki we (ýa-da) ýuridik şahslara aragatnaşyk hyzmatlaryny togtatmak we (ýa-da) aragatnaşyk serişdesiniň we torlaryň ulanylmagynyň çäklendirilmegine;

14) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan gaýry çäreleriň geçirilmegine.

Çäklerinde terrorçylyga garşy ýörite çäräniň hukuk düzgüni girizilen ýeriň aýry-aýry böleklerinde (obýektlerinde) şu maddanyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan çäreleriň we wagtlaýyn çäklendirmeleriň tutuş toplumy, şeýle hem aýry-aýry çäreler, wagtlaýyn çäklendirmeler hem bellenilip bilner.

4. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagynda dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysynyň kanuny buýrugynyň ýa-da talabynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da ýörite çäräniň geçirilmegine päsgel berilmegi, şonuň ýaly-da onuň geçirilýän zolagyna rugsatsyz girilmegi ýa-da girmeklige synanyşyk edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen jogapkärçilige, şol sanda jenaýat jogapkärçiligine eltýär.

5. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň işi dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy tarapyndan düzgünleşdirilýär.

 

21-nji madda. Terrorçylar bilen gepleşikleri alyp barmak

 

1. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän mahalynda raýatlaryň janyny we saglygyny, maddy gymmatlyklary gorap saklamak, şeýle hem terrorçylykly hereketiň güýç ulanylmazdan öňüniň alynmagynyň mümkinçiliklerini anyklamak maksady bilen, terrorçylar bilen gepleşikleri alyp barmaklyga ýol berilýär. Terrorçylar bilen gepleşikleri diňe dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy ýa-da terrorçylyga garşy ýörite çärä gönüden-göni ýolbaşçylyk edýän wezipeli adam tarapyndan şuňa ýörite ygtyýarly edilen şahs (şahslar) geçirýär.

2. Terrorçylara haýsydyr bir şahsyň, ulanylmagy adamlaryň janyna we saglygyna howp döredip biljek ýaragyň we gaýry närseleriň, serişdeleriň berilmegi baradaky meseleler, şeýle hem terrorçylaryň syýasy talaplarynyň ýerine ýetirilmegi baradaky meseleler gepleşikleriň närsesi bolup bilmez.

3. Terrorçylar bilen gepleşikleriň alnyp barylmagy olaryň eden etmişli hereketleri üçin jogapkärçilikden boşadylmagyna esas ýa-da şert bolup hyzmat edip bilmez.

4. Eger terrorçylar bilen gepleşikleriň barşynda olaryň terrorçylyk işini bes etmäge razy bolmandyklary sebäpli gepleşikleriň maksadyna ýetilip bilinmejek bolsa we adamlaryň janyna we saglygyna hakyky howp saklanylyp galýan bolsa, şeýle halatda terrorçylary zyýansyzlandyrmak we ýok etmek boýunça zerur çäreler ulanylýar.

 

22-nji madda. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen aragatnaşyklary amala aşyrmak

 

1. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän mahalynda terrorçylykly hereket barada jemgyýetçiligi habardar etmek dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy ýa-da onuň jemgyýetçilik bilen aragatnaşygyň saklanylmagy üçin jogapkär wekili tarapyndan kesgitlenilen tertipde we möçberde amala aşyrylýar.

2. Jemgyýetçilik habarly edilende döwlet syryny goramak hakynda, şeýle hem maglumatlaryň gizlin çeşmeleriniň degişli goragy hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň düzgünleri berjaý edilýär.

 

23-nji madda. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň tamamlanmagy

 

1. Terrorçylykly hereketiň öňi alynsa (bes edilse) we terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilýän zolagynda ýerleşýän adamlaryň janyna we saglygyna, emlägine we kanun bilen goralýan gaýry bähbitlerine howp aradan aýrylsa, terrorçylyga garşy ýörite çäre tamamlanan diýlip hasap edilýär.

2. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň tamamlanandygy hakynda çözgüt dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy tarapyndan kabul edilýär.

Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň tamamlanandygy hakynda habar köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly ýa-da islendik mümkin bolan görnüşde ilata haýal edilmän habar berilýär.

 

V BAP. TERRORÇYLYKLY HEREKETIŇ NETIJESINDE ÝETIRILEN ZYÝANYŇ ÖWEZINI DOLMAK WE TERRORÇYLYKLY HEREKETIŇ NETIJESINDE JEBIR ÇEKEN ADAMLARYŇ DURMUŞ TAÝDAN

HUKUKLARYNY DIKELTMEK

 

24-nji madda. Terrorçylykly hereketiň ýa-da terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

 

1. Terrorçylykly hereketiň netijesinde fiziki we ýuridik şahslara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak, soňra bu öwez tölegi zyýany ýetiren şahsdan tutup almak bilen, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Terrorçylyga garşy ýörite çäräniň netijesinde fiziki we ýuridik şahslaryň emlägine ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde dolunýar.

Şahsa onuň terrorçylykly herekete gatnaşmagynyň öňüniň alynmagy bilen baglanyşykly ýetirilen zyýanyň öwezi dolunmaga degişli däldir.

3. Terrorçylykly hereketiň öňi alnan mahalynda terrorçylykly herekete gatnaşýan şahsyň saglygyna ýa-da emlägine kanuny hereketler bilen ýetirilen zyýanyň, şeýle hem bu şahsyň aradan çykmagy bilen dörän zyýanyň öwezi dolunmaga degişli däldir.

4. Fiziki we ýuridik şahslardan muzdsuz alnan terrorçylykly maksatlar üçin ulanylan ýa-da terrorçylykly hereketler bilen edinilen serişdeler terrorçylykly hereketlerden jebir çekenlere we (ýa-da) olaryň maşgala agzalaryna öwez tölegi üçin gönükdirilip bilner.

 

25-nji madda. Terrorçylykly hereketiň netijesinde jebir çeken şahslaryň durmuş taýdan hukuklaryny dikeltmek

 

1. Terrorçylykly hereketiň netijesinde jebir çeken şahslaryň durmuş taýdan hukuklaryny dikeltmek olary kadaly durmuşa gaýtaryp getirmek maksady bilen geçirilýär we ol zerurlygyna görä, psihologik, lukmançylyk, hünär, hukuk kömegini bermekden we ýaşaýyş jaý hem iş bilen üpjün etmekden ybarat bolýar. Bu çäre döwlet býujetiniň serişdeleriniň, şeýle-de Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Terrorçylykly hereketiň netijesinde jebir çeken şahslaryň durmuş taýdan hukuklaryny dikeltmegi amala aşyrmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

VI BAP. TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET ETMÄGE GATNAŞAN ŞAHSLARYŇ HUKUK WE DURMUŞ TAÝDAN GORAGY

 

26-njy madda. Hukuk kömeginiň berilmegine we durmuş taýdan goraga degişli şahslar

 

1. Terrorçylyga garşy hereket etmäge gatnaşan şahslar döwletiň goragynda durýarlar we hukuk kömegine hem-de durmuş taýdan goraga degişlidirler. Görkezilen şahslara şular degişlidirler:

1) terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň harby gullukçylary, işgärleri we gullukçylary;

2) terrorçylykly hereketleri ýüze çykarmakda, duýdurmakda, öňüni almakda, üstüni açmakda we derňemekde hem-de olaryň netijelerini iň az möçbere çenli peseltmekde terrorçylyga garşy hereket etmegi amala aşyrýan döwlet edaralaryna hemişelik ýa-da wagtlaýyn esasda ýardam edýän şahslar;

3) şu maddanyň birinji böleginiň 1-nji we 2-nji bentlerinde görkezilen şahslaryň maşgala agzalary, eger olaryň gorag bilen üpjün edilmeginiň zerurlygy sanalyp geçilen şahslaryň terrorçylyga garşy göreşe gatnaşmaklary bilen ýüze çykan bolsa.

2. Terrorçylyga garşy herekete gatnaşan we şunda ýardam eden şahslaryň, şeýle hem olaryň maşgala agzalarynyň janyna we saglygyna howp abanan halatynda, olaryň haýyş etmegi boýunça, terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralary üçin bölünip berilýän serişdeleriň hasabyna olaryň daş keşbi, familiýasy, ady we atasynyň ady, şeýle hem işleýän we ýaşaýan ýeri üýtgedilip bilner.

3. Terrorçylyga garşy herekete gatnaşan şahslaryň durmuş taýdan goragy olaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen hukuk ýagdaýyny hasaba almak bilen we Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilen tertibe laýyklykda amala aşyrylýar.

 

27-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmäge gatnaşan şahslara ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak we olara goşmaça hak tölemek

 

1. Şu Kanunyň 26-njy maddasynyň birinji böleginde görkezilen şahslaryň saglygyna ýa-da emlägine olaryň terrorçylyga garşy hereket etmäge gatnaşmaklary bilen baglylykda ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde dolunýar.

2. Terrorçylyga garşy ýörite çäreler geçirilende olara gatnaşan şahs wepat bolanda onuň maşgalasyna (maşgala agzalaryna) ýyllyk zähmet hakynyň on essesi möçberinde birwagtlaýyn kömek puly tölenilýär. Mundan başga-da, wepat bolanyň eklenjinde bolanlara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ekleýjisini ýitirendigi boýunça pensiýa bellenilýär we olar üçin wepat bolanyň peýdalanan ýeňillikleri saklanyp galýar.

3. Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan (amala aşyran) ýörite maksatly düzüm birliklerinde harby gullugy geçýän ýa-da geçen harby gullukçylara, işgärlere we gullukçylara aýratyn iş şertleri üçin wezipe aýlygyna otuz göterim möçberinde goşmaça hak tölenilýär.

 

28-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmäge gatnaşan şahslaryň hukuk taýdan goragynyň kepillikleri

 

1. Eger terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň harby gullukçylary, işgärleri we gullukçylary, şeýle hem görkezilen şahslara öz gulluk borçlaryny kanuna laýyklykda ýerine ýetirmekde ýardam eden şahslar tarapyndan edilen hereketler şulara gönükdirilen bolsa, jenaýat diýlip ykrar edilmeýär:

1) raýatlaryň janyny we saglygyny, konstitusion hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga;

2) jemgyýetçilik we döwlet howpsuzlygynyň jenaýatçylykly hyýanat edilmelerden goralmagyny üpjün etmäge.

2. Eger terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň we gullukçylarynyň hereketleri şu aşakdaky ýagdaýlarda amala aşyrylan bolsa, kanuny hasap edilýär:

1) terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça işi düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan kadalar berjaý edilen bolsa;

2) gulluk borçlarynyň çäklerinde ýa-da jemgyýetçilik borjunyň ýerine ýetirilen mahalynda edilen bolsa we raýatlaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goragyna, şeýle hem jemgyýetçilik we döwlet howpsuzlygyna wehim salýan has uly zyýanyň öňüniň alynmagyna gönükdirilen bolsa, eger şol ýagdaýda başga mümkinçilikler bolmadyk halatynda.

3. Terrorçylyga garşy ýörite çäre geçirilende kanunda bellenilen esaslarda we çäklerde terrorçylaryň janyna, saglygyna we emlägine, şeýle hem gaýry goralýan bähbitlerine mejbury zyýan ýetirilmegine ýol berilýär.

4. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, terrorçylyga garşy hereket etmäge gatnaşýan şahslar terrorçylyga garşy ýörite çäre  amala aşyrylanda ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilikden boşadylýarlar.

 

29-njy madda. Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň we gullukçylarynyň gulluk eden ýyllarynyň ýeňillikli hasaplanylmagy

 

1. Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň harby gullukçylaryna, işgärlerine we gullukçylaryna gulluk eden ýyllary (iş döwri) üçin  pensiýa bellemek üçin gullugyň bir güni bir ýarym güne, terrorçylyga garşy ýörite çärä gönüden-göni gatnaşan döwri bolsa, bir güni üç güne hasaplanylýar.

2. Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň we gullukçylarynyň pensiýa bellemek üçin gulluk eden ýyllaryny (iş döwrüni) ýeňillikli hasaplamak üçin terrorçylyga garşy ýörite çärelere gönüden-göni gatnaşan döwürleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenen tertipde bellenilýär.

 

VII BAP. TERRORÇYLYKlY IŞE GATNAŞANDYGY

ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

30-njy madda. Terrorçylykly işe gatnaşandygy üçin fiziki şahslaryň jogapkärçiligi

 

Terrorçylyk işine islendik görnüşde gatnaşýan fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçiligi çekýärler.

 

31-nji madda. Terrorçylykly iş üçin ýuridik şahslaryň jogapkärçiligi

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň ýa-da oňa tabyn prokuroryň arzasy esasynda kazyýetiň çözgüdi boýunça ýuridik şahs şu halatlarda terrorçylykly diýlip ykrar edilýär we ýatyrylmaga (onuň işi bolsa – gadagan edilmäge) degişlidir, eger:

1) terrorçylyk häsiýetli jenaýatlary guramak, taýýarlamak, maliýeleşdirmek ýuridik şahsyň adyndan ýa-da onuň bähbitleri üçin amala aşyrylýan bolsa;

2) görkezilen hereketlere ýuridik şahsa ýolbaşçylyk etmek wezipeleri ýüklenen edara ýa-da şahs tarapyndan ýol berlen, rugsat edilen, sanksiýalaşdyrylan, tassyklanylan ýa-da ulanylan bolsa.

Kazyýetiň ýuridik şahsy ýatyrmak (onuň işini gadagan etmek) barada çözgüdi onuň şahamçalaryna we wekilhanalaryna hem degişlidir.

Ýuridik şahs ýatyrylan (onuň işi gadagan edilen) mahalynda oňa degişli emläk muzdsuz alynýar we döwletiň haýryna geçirilýär.

2. Şu maddanyň düzgünleri Türkmenistanda öz işini amala aşyrýan daşary ýurtly ýuridik şahslara we halkara guramalaryna, şeýle hem olaryň bölümlerine, şahamçalaryna we wekilhanalaryna hem degişlidir.

 

32-nji madda. Terrorçylykly işler babatda kazyýet önümçiliginiň aýratynlygy

 

Terrorçylyk häsiýetli jenaýatlar babatda işler, şeýle hem terrorçylykly etmiş ýa-da terrorçylyga garşy ýörite çäräniň geçirilmegi sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak bilen bagly işler kazyýetiň çözgüdi boýunça kazyýet önümçiliginiň ähli düzgünleriniň berjaý edilmeginde ýapyk kazyýet mejlislerinde seredilip bilner.

 

VIII BAP. TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET

ETMEK ÇYGRYNDA TÜRKMENISTANYŇ HALKARA

HYZMATDAŞLYGY WE ONUŇ ESASY ÝÖRELGELERI

 

33-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmek çygrynda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy

 

1. Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda, Türkmenistan daşary ýurt döwletleri, olaryň hukuk goraýjy edaralary we ýörite gulluklary, şeýle hem terrorçylyga garşy göreşi amala aşyrýan halkara guramalary bilen terrorçylyga garşy hereket etmek çygrynda hyzmatdaşlyk edýär.

2. Şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň howpsuzlygyny üpjün etmek bähbitleri üçin Türkmenistan öz çäginde terrorçylyk işine dahylly şahslary, şol sanda terrorçylykly etmişler ýa-da terrorçylyk işi bilen baglanyşykly jenaýatlar onuň çäklerinde meýilleşdirilmedik ýa-da amala aşyrylmadyk bolsa, ýöne Türkmenistana zyýan ýetirýän halatynda, şeýle hem Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda yzarlaýar.

 

34-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmekde halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ýörelgeleri

 

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygy amala aşyranda şu ýörelgelerden ugur alýar:

1) terrorçylygyň has howply görnüşlerine garşy göreşde döwletleriň tagallalaryny birleşdirmegiň zerurlygyna düşünmek;

2) halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgelerini we kadalaryny, adamyň esasy hukuklaryny we azatlyklaryny berjaý etmek;

3) beýleki döwletleriň bähbitlerine hormat bilen garamak, olaryň içerki işlerine gatyşmazlyk ýörelgesini berjaý etmek.

 

IX BAP. TERRORÇYLYGA GARŞY HEREKET ETMEK

IŞINE GÖZEGÇILIK

 

35-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça işe gözegçilik

 

Terrorçylyga garşy hereketi gönüden-göni amala aşyrýan döwlet edaralarynyň işine gözegçilik Türkmenistanyň Prezidenti we Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan amala aşyrylýar.

 

36-njy madda. Terrorçylyga garşy hereket amala aşyrylanda kanunylyga gözegçilik

 

1. Terrorçylyga garşy hereket amala aşyrylanda kanunlaryň takyk we birmeňzeş berjaý edilmegine gözegçiligi Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar amala aşyrýarlar.

2. Türkmenistanyň prokuratura edaralary öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde terrorçylyk işiniň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrýarlar we Türkmenistanyň Jenaýat-iş ýörediş kodeksine laýyklykda, terrorçylyk işi bilen baglanyşykly jenaýat işleriniň derňewini geçirýärler, derňelmegine gözegçiligi, kazyýetlerde şeýle işleriň seljerilişini amala aşyrýarlar, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry çäreleri görýärler.

 

37-nji madda. Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin günäkär şahslar bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler.

 

X BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

38-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

39-njy madda. Käbir kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek

 

1. Şulary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

1) 2003-nji ýylyň 15-nji awgustynda kabul edilen «Terrorçylyga garşy göreş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2003 ý., №3, 28-nji madda);

2) 2009-njy ýylyň 2-nji iýulynda kabul edilen «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň III bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., №3, 45-nji madda);

3) 2011-nji ýylyň 26-njy martynda kabul edilen «Terrorçylyga garşy göreş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2011 ý., №1, 15-nji madda);

4) 2012-nji ýylyň 22-nji dekabrynda kabul edilen «Terrorçylyga garşy göreş hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., №4, 115-nji madda);

5) 2016-njy ýylyň 26-njy martynda kabul edilen «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hem-de olary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň I bölüminiň birinji bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., №1, 67-nji madda);

6) 2017-nji ýylyň 26-njy awgustynda kabul edilen «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň I bölüminiň birinji bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., №3, 110-njy madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                                      Gurbanguly

     Prezidenti                                                                      Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2017-nji ýylyň 25-nji noýabry.

№ 653-V.


З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

О противодействии терроризму

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 4, ст. 163)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 02.03.2019 г. № 127-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы противодействия терроризму, полномочия и обязанности органов государственной власти, общественных объединений, иных организаций, должностных лиц, а также устанавливает гарантии правовой и социальной защиты граждан в связи с их участием в противодействии терроризму.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму

 

Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Туркменистана, Уголовный кодекс Туркменистана, общепризнанные нормы международного права, международные договоры Туркменистана,  настоящий Закон и другие правовые акты Туркменистана, регулирующие правоотношения в данной области.

 

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму

 

Основными принципами противодействия терроризму в Туркменистане  являются:

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) приоритет мер предупреждения терроризма и защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;

5) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;

6) комплексное использование правовых, политических, социально-экономических, информационно-пропагандистских мероприятий;

7) сотрудничество государства с общественными объединениями и религиозными организациями, международными и иными организациями, гражданами в  борьбе с терроризмом;

8) единоначалие в руководстве силами и средствами, привлекаемыми при проведении контртеррористических операций;

9) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приёмах и тактике проведения контртеррористических операций, а также о составе участников этих операций;

10) минимальные уступки террористам  в случае крайней необходимости;

11) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;

12) адекватность мер противодействия терроризму, характеру и степени террористической угрозы;

13) информирование общественности об акте терроризма и о проведении контртеррористических операций.

 

Статья 3. Основные термины и их  определения  

 

Для целей настоящего Закона используются следующие термины и их определения:

1) терроризм –  идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями либо иными лицами; общественно опасная деятельность, которая заключается в умышленном применении насилия путём захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, устрашения населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье невиновных людей или угрозы совершения каких-либо действий для достижения преступных целей;

2) технологический терроризм – общественно опасная деятельность, совершаемая с террористической целью с применением ядерного, химического, бактериологического (биологического) и другого оружия массового поражения или его компонентов, других вредных для здоровья людей веществ, средств электромагнитного действия, компьютерных систем и коммуникационных сетей, включая захват, выведение из строя и разрушение потенциально опасных объектов, которые прямо или косвенно создали или создают угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф техногенного характера в результате этих действий и представляют опасность для персонала, населения и окружающей среды;

3) международный терроризм – общественно опасные насильственные деяния, осуществляемые в мировом или региональном масштабе террористическими группировками или организациями, в том числе при поддержке государственных органов отдельных государств, с целью достижения определённых целей, связанные с похищением, захватом, убийством ни в чём не повинных людей или угрозой их жизни и здоровью, разрушением или угрозой разрушения важных объектов, систем жизнеобеспечения, коммуникаций, применением или угрозой применения ядерного, химического, биологического и другого оружия массового поражения;

4) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя:

a) планирование, организацию, подготовку и осуществление террористических актов;

b) подстрекательство к совершению террористических актов, насилие над физическими  или юридических лицами, уничтожение материальных объектов в террористических целях, а также публичное оправдание терроризма;

ç) организацию незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористического акта, а равно участие в такой структуре;

d) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

e) пропаганду и распространение идеологии терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности;

ä) финансирование и другое содействие терроризму;  

5) международная террористическая деятельность – террористическая деятельность, осуществляемая террористом, террористической группировкой или организацией на территории более чем одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного государства, гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории другого государства, в случае, когда террорист и жертва терроризма являются гражданами одного и того же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами территорий этих государств;

6) террористический акт – состоит в следующем:

a) непосредственное совершение преступления террористического характера посредством взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывчатых элементов, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсических, сильнодействующих веществ;

b) уничтожение, повреждение или захват транспортных средств или других объектов;

ç) создание паники и провоцирование беспорядков в местах скопления населения и при проведении массовых мероприятий;

d) посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальной, этнической, религиозной или иных групп населения;

e) захват  заложников, похищение человека;

ä) создание опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу отдельных лиц путём создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности;

f) распространение угроз в любой форме и любыми средствами;

g) иные действия, влекущие человеческие жертвы, причинение значительного имущественного ущерба или общественно опасные последствия;  

7) преступления террористического характера – преступления, предусмотренные статьями 169-1692, 170, 174, 1741, 175-1753, частью первой статьи 176, статьями 271-2715, 273, 277-2771, 283, 285 Уголовного кодекса Туркменистана. К преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Туркменистана, если они совершены в террористических целях;

8) террорист – лицо, которое в любой форме принимает  участие в террористической деятельности;

9) террористическая группа – группа из двух и более лиц,  объединившихся с целью осуществления террористических актов;

10) террористическая организация – организация, создаваемая в целях осуществления террористической деятельности или считающая возможным использование терроризма в своей деятельности, в которой установлено распределение функций, определены правила поведения, обязательные для лиц, входящих в её состав.

Организация признается террористической, если кто-либо из её  состава осуществляет террористическую деятельность с согласия  одного из руководителей  всей организации;

11) контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта;

12) зона проведения контртеррористической операции – определённые руководством контртеррористической операции отдельные участки местности, транспортные средства, здания, строения, сооружения и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых проводится указанная операция;

13) заложник – физическое лицо, которое захвачено и (или)  удерживается с целью принуждения государственной организации или отдельных личностей к совершению какого-либо действия или воздержания от совершения какого-то действия как условия освобождения лица, которое захвачено и (или) удерживается.

 

Статья 4. Основные цели противодействия терроризму

 

Основными целями противодействия терроризму в Туркменистане  являются:

1) защита личности, общества и государства от терроризма;

2) предупреждение, выявление, предотвращение, пресечение террористической деятельности и минимизация её последствий;

3) правовое регулирование отношений, связанных с противодействием  терроризму;

4) формирование у населения страны обстановки нетерпимости  к терроризму;

5) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической деятельности.

 

ГЛАВА II. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

 

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму

 

1. Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Туркменистана, возглавляя Государственный совет безопасности Туркменистана:

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия терроризму и координирует деятельность по противодействию терроризму;

2) в установленном порядке отдаёт распоряжения об использовании Вооружённых Сил Туркменистана, других войск, воинских формирований и (или) подразделений специального назначения для противодействия терроризму на территории Туркменистана;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные  законами Туркменистана.

2. Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет полномочия центральных органов исполнительной власти  в области  противодействия терроризму;

2) организует обеспечение необходимыми силами, средствами и ресурсами центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по  противодействию терроризму.

3. Государственными органами, непосредственно осуществляющими противодействие терроризму, в соответствии с их полномочиями являются:

1) Министерство национальной безопасности Туркменистана;

2) Министерство внутренних дел Туркменистана;

3) Служба безопасности Президента Туркменистана;

4) Министерство обороны Туркменистана;

5) Государственная миграционная служба Туркменистана;

6) Государственная пограничная служба Туркменистана;

7) Государственная таможенная служба Туркменистана;  

пункт 8 части признано утратившим силу Законом Туркменистана от 02.03.2019 г. № 127-VI;

9) уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

4. Другие органы государственной власти осуществляют деятельность по противодействию терроризму в пределах своих полномочий.

5. Координация деятельности государственных органов, указанных в части третьей настоящей статьи, осуществляется Государственной комиссией по противодействию терроризму, которая создаётся по решению Президента Туркменистана.

 

Статья 6. Основные задачи Государственной комиссии по противодействию терроризму

 

Государственная комиссия по противодействию терроризму решает следующие основные задачи:

1) разрабатывает предложения, направленные на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению террористической деятельности, а также совершению других преступлений, осуществляемых с террористической целью;

2) проводит сбор и осуществляет анализ информации о состоянии и тенденциях распространения терроризма на территории Туркменистана;

3) координирует деятельность государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму, по предупреждению, выявлению и пресечению террористических актов;

4) разрабатывает программы по противодействию терроризму;

5) определяет перечень важных государственных объектов, сооружений и коммуникаций, которые могут быть подвергнуты террористическим атакам и осуществляет сбор и анализ информации о специфике и характере террористических угроз на эти объекты;

6) анализирует состояние  защищённости подлежащих защите важных государственных объектов, сооружений и коммуникаций, разрабатывает требования к организации такой защиты, а также рекомендации по её совершенствованию;

7) обеспечивает взаимодействие со спецслужбами, правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам противодействия терроризму;

8) принимает участие в подготовке международных договоров Туркменистана в области противодействия терроризму;

9) обеспечивает организацию обучения и подготовки специалистов по противодействию терроризму, проведение научных исследований в этой области;  

10) разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства Туркменистана в области противодействия терроризму.

 

Статья 7. Полномочия государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму

 

1.°Государственные органы, непосредственно осуществляющие противодействие терроризму, в пределах своей компетенции:

1) взаимодействуют между собой, используя возможности государственных органов и организаций, а также содействие граждан;

2) информируют о фактах и признаках подготовки деяний, подпадающих под определение террористической деятельности и относящихся к компетенции этих государственных органов, и оказывают взаимную необходимую помощь;

3) проводят совместные контртеррористические операции.

2. Министерство национальной безопасности Туркменистана противодействует терроризму, посредством:

1) проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение террористической деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя и нарушение территориальной целостности государства, в том числе предупреждение, выявление и пресечение  международной террористической деятельности;

2) сбора, оценки и обобщения информации о деятельности иностранных и международных террористических организаций;

3) расследования преступлений по уголовным делам,  связанным с террористической  деятельностью в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана;

4) обеспечения безопасности дипломатических представительств, консульских и других учреждений Туркменистана в иностранных государствах и граждан Туркменистана, пребывающих в иностранных государствах.

3. Министерство внутренних дел Туркменистана осуществляет противодействие терроризму посредством предупреждения, предотвращения, выявления и пресечения преступлений, совершённых с террористическими целями, и пресечения легализации денежных средств, полученных способами, запрещёнными законом, и участия в противодействии финансированию терроризма, а также предоставляет необходимые силы и средства при проведении контртеррористических мероприятий и обеспечивает их эффективное использование во время проведения этих мероприятий.

4. Служба безопасности Президента Туркменистана в пределах своих полномочий осуществляет противодействие терроризму посредством обеспечения охраны охраняемых лиц, мест их постоянного или  временного нахождения, объектов, подлежащих охране, и выявления, предупреждения и предотвращения преступлений и других правонарушений на охраняемых объектах.  

5. Министерство обороны Туркменистана:

1) обеспечивает сохранность и защиту от террористических посягательств объектов Вооружённых Сил Туркменистана, оружия, боеприпасов, военной техники, взрывчатых веществ,  находящихся в его ведении, а также в необходимых случаях принимает участие в проведении контртеррористических операций и обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Туркменистана;

2) осуществляет меры по гражданской защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возникших в результате совершённого акта терроризма, организует работы по спасению, принимает другие неотложные меры по ликвидации последствий террористических актов.

6. Государственная миграционная служба Туркменистана осуществляет противодействие терроризму  посредством  контроля за соблюдением иностранными гражданами порядка пребывания в стране и предупреждения, выявления и  пресечения попыток пересечения террористами контрольно-пропускных пунктов миграционных постов на Государственной границы Туркменистана.

7. Государственная пограничная служба Туркменистана осуществляет противодействие терроризму посредством предупреждения, выявления и  пресечения попыток пересечения террористами Государственной границы Туркменистана, а также незаконного перемещения через Государственную границу Туркменистана оружия, боеприпасов, наркотических средств, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ и иных предметов, которые могут быть использованы в качестве средств совершения террористических актов. Кроме этого во время проведения контртеррористических мероприятий в территориальных и внутренних водах, морской экономической зоне, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе Туркменистана, Государственная пограничная служба Туркменистана совместно с Вооружёнными Силами Туркменистана содействуют другим привлечённым специальным силам в предотвращении террористической угрозы.  

8. Государственная таможенная служба Туркменистана осуществляет противодействие терроризму посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток перемещения через контрольно-пропускные пункты Государственной границы Туркменистана оружия, боеприпасов, взрывчатых, токсических, радиоактивных веществ, других предметов, которые могут быть использованы для совершения преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Часть девятая признано утратившим силу Законом Туркменистана от 02.03.2019 г. № 127-VI.

10. Уполномоченный государственный орган по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в соответствии с Законом Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» противодействует финансированию терроризма посредством осуществления мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом с целью выявления и пресечения фактов финансирования терроризма.

 

Статья 8. Применение Вооружённых Сил Туркменистана при противодействии терроризму

 

В ходе противодействия терроризму Вооружённые Силы Туркменистана могут применяться  для следующих целей:

1) оказания содействия другим привлечённым силам при проведении контртеррористических мероприятий в территориальных и внутренних водах Туркменистана, морской экономической зоне, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе Туркменистана;

2) пресечения полётов воздушных судов, используемых для совершения акта терроризма либо захваченных террористами;

3) участия в проведении контртеррористической операции.

 

Статья 9. Полномочия других государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму

 

Государственные органы и местные органы исполнительной власти, которые привлекаются к противодействию терроризму, в пределах своих  полномочий:

1) проводят мероприятия по выявлению, предотвращению, и прекращению террористических актов и преступлений террористической направленности;

2) разрабатывают и реализуют предупредительные, профилактические, режимные, организационные, воспитательные и другие мероприятия;

3) обеспечивают условия для проведения контртеррористических операций на объектах, которые входят  в сферу их управления;

4) предоставляют соответствующим подразделениям во время проведения контртеррористических операций материально-технические и финансовые средства, средства транспорта и связи, медицинское оборудование и медикаменты, другие средства, а также информацию, необходимую для выполнения заданий, относящихся к противодействию терроризму.  

 

Статья 10. Содействие государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму

 

1. Органы местного самоуправления, общественные объединения, религиозные и иные организации, юридические лица, должностные лица обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму.

2.  Гражданским долгом и обязанностью каждого гражданина   является сообщение правоохранительным органам о ставших известными ему сведениях относительно террористической деятельности и любых других обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности, а также минимизации её последствий. Сокрытие таких сведений влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

3. Физическим лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении террористической деятельности, раскрытии и расследовании преступлений террористического характера, выявлении и задержании физических лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такие преступления,  может выплачиваться денежное вознаграждение.

Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

Размеры, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются государственными органами, непосредственно осуществляющими противодействие терроризму.  

 

Статья 11. Обязанности представителей средств массовой информации по содействию в противодействии терроризму

 

1. Представители средств массовой информации при освещении событий, связанных с актами терроризма и антитеррористической деятельностью, обязаны учитывать, что право людей на жизнь и безопасность первичны по отношению к праву на свободу доступа к информации и свободу её распространения.

2. При получении представителем средств массовой информации сведений о готовящемся акте терроризма либо при наличии у него сведений или документальных материалов, которые могут служить вещественными доказательствами по делам о преступлениях террористического характера  он обязан передать их в государственные органы, осуществляющие противодействие  терроризму.

3. Не допускается распространение информации:

а) раскрывающей специальные технические приёмы, тактику и методику проведения контртеррористической операции;

b) затрудняющей проведение контртеррористической операции и создающей  угрозу жизни и здоровью физических лиц;

ç) способствующей пропаганде или оправданию терроризма;

d) о предметах и веществах, могущих непосредственно    быть использованными для совершения актов технологического терроризма;

e) о сотрудниках подразделений при проведении контртеррористической операции, а также о лицах, оказывающих содействие в её проведении;

ä) раскрывающей сведения, составляющие государственную тайну и оскорбляющее честь и достоинство заложника.

4. В зоне проведения контртеррористической операции  ограничивается наличие телевизионных, вещательных мобильных станций или (и) пребывание представителей  средств массовой информации.

5. Представители средств массовой информации, не выполняющие обязанности в части оказания содействия  противодействию терроризму, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму

 

1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму осуществляется в целях:

1) разъяснения опасности терроризма;

2) разоблачения форм, методов и приёмов, с помощью которых террористы осуществляют пропаганду своих взглядов и идей;

3) формирования в обществе антитеррористического сознания;

4) объединения усилий государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму, и институтов гражданского общества в профилактике терроризма;

5) сокращения социальной базы поддержки терроризма.

2. Государственные органы, осуществляющие противодействие терроризму, обязаны:

1) организовывать и координировать в рамках своих  полномочий информационно-пропагандистское противодействие терроризму;

2) стимулировать участие в этой деятельности представителей средств массовой информации, юридических лиц, институтов гражданского общества, религиозных объединений;

3) участвовать в формировании антитеррористического сознания в обществе.

 

ГЛАВА III. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ОБЪЕКТЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ИХ ЗАЩИТЫ

 

Статья 13. Потенциальные объекты террористических посягательств

 

1. Для защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляются правовые, организационные, инженерно-технические, специальные, охранные и иные меры по повышению уровня контртеррористической защищённости этих объектов и готовности государственных органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации последствий актов терроризма.

2. К объектам потенциальных террористических посягательств  относятся:

1) физические лица;

2) государственные объекты;

3) юридические лица, в том числе предприятия и учреждения, являющиеся потенциальными источниками катастроф техногенного характера;

4) места массового пребывания людей;

5) объекты жизнеобеспечения, в том числе объекты водной среды, энергетики, связи, транспорта;

6) другие объекты, перечень которых определяется  Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Руководители объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения независимо от форм собственности обязаны:

1) обеспечить соответствующий пропускной режим, оснастить объекты современным инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;

2) планировать и отрабатывать совместные действия с заинтересованными государственными органами и организациями по ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершённого акта терроризма;

3) организовать защиту информационных сетей объекта, обеспечить информационную безопасность.

4. Руководители и собственники объектов повышенной опасности и жизнеобеспечения, не исполняющие указанные требования, нормы и правила, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Государственная система мер по защите объектов потенциальных террористических посягательств

 

1. В целях повышения устойчивости объектов потенциальных террористических посягательств к актам терроризма и усиления готовности государственных органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации последствий актов терроризма  осуществляется  государственная система мер их защиты от  террористических посягательств, которая включает правовые, организационные, инженерно-технические, войсковые, специальные, охранные и иные меры.

2. В зависимости от характера террористических угроз государственными органами, непосредственно осуществляющими противодействие терроризму, могут вводиться особые правовые режимы. Содержание указанных режимов, основания для их введения, характер ограничений, связанных с данными режимами, для физических и юридических лиц устанавливаются законодательством  Туркменистана.

3. При обнаружении явной угрозы охраняемому лицу или объекту и невозможности её устранения иными законными средствами в целях пресечения акта терроризма террорист (террористы) может быть (могут быть) по распоряжению руководителя контртеррористической операции ликвидирован (ликвидированы) без переговоров и предупреждения.

 

ГЛАВА IV. ПРОВЕДЕНИЕ

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

 

Статья 15. Цели проведения контртеррористической операции

 

Контртеррористическая операция проводится для пресечения и минимизации последствий акта терроризма лишь при наличии реальной угрозы жизни и безопасности граждан, интересам общества или государства, если его пресечение иными силами или способами невозможно.

 

Статья 16. Решение о проведении контртеррористической операции

 

1. Решение о проведении контртеррористической операции принимается в зависимости от степени общественной опасности террористического акта руководителем оперативного штаба, ответственным за  проведение  контртеррористической операции.

2. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает большое количество людей, руководитель оперативного штаба  немедленно информирует Президента Туркменистана о введении правового режима контртеррористической операции и о территории, в пределах которой она проводится.

 

Статья 17. Руководство контртеррористической операцией

 

1. Для непосредственного руководства контртеррористической операцией создаётся оперативный штаб, который несёт персональную ответственность за её проведение.

2. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются Президентом Туркменистана.

3. В зависимости от масштаба и степени общественной опасности, ожидаемых негативных последствий террористического акта Президент Туркменистана может поручить  возглавить оперативный штаб иному государственному должностному лицу.

4. Руководитель оперативного штаба:

1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции должностных лиц, включённых в состав оперативного штаба;

2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической операции, а также принимает решение о привлечении иных лиц к участию в работе оперативного штаба;

3) отдаёт распоряжения оперативному штабу о подготовке предложений по проведению контртеррористической операции;

4) привлекает необходимые для проведения контртеррористической операции и минимизации последствий акта терроризма силы и средства государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму, а также других государственных органов  в порядке, определяемом правовыми актами Туркменистана;

5) утверждает план проведения контртеррористической операции;

6) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с представителями средств массовой информации и общественности, а также    к ведению переговоров с террористами, утверждает их тактику и линию поведения;

7) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью третьей статьи 20 настоящего Закона, незамедлительно уведомляет  Президента Туркменистана о проведении, а впоследствии и об окончании контртеррористической операции;

8) осуществляет иные полномочия по руководству контртеррористической операцией.

5. Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности в оперативное руководство контртеррористической операцией не допускается.

 

Статья 18. Полномочия оперативного штаба

 

1. Оперативный штаб:

1) в целях определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого акта терроризма, осуществляет сбор сведений об обстановке,  анализ и оценку информации;

2) подготавливает предложения по проведению контртеррористической операции;

3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и  организует контроль над его исполнением;

4) подготавливает распоряжения, другие документы, определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции;

5) организует взаимодействие сил и средств, привлекаемых для проведения контртеррористической операции;

6) принимает другие меры  по предотвращению и минимизации последствий акта терроризма.

2. Порядок деятельности оперативного штаба определяется   Положением, которое утверждается Президентом Туркменистана.    

В Положении о порядке деятельности оперативного штаба по  руководству контртеррористической операцией отражаются задачи, полномочия, порядок организации и обеспечения деятельности оперативного штаба.

 

Статья 19. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции

 

1. При проведении контртеррористической операции используются силы и средства (личный состав, специалисты, оружие, специальные и транспортные средства, средства связи, другие материально-технические средства) государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму, а также предприятий, учреждений, организаций, которые привлекаются к участию в контртеррористической операции, в порядке, определённом Положением о порядке деятельности оперативного штаба по руководству контртеррористической операцией.

Возмещение расходов и  убытков, которые возникли в связи с проведением контртеррористической операции, осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической операции и до её окончания подчиняются руководителю оперативного штаба.

 

Статья 20. Правовой режим контртеррористической операции

 

1. В целях пресечения и раскрытия акта терроризма, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению руководителя оперативного штаба в пределах территории её проведения может вводиться правовой режим контртеррористической операции на период её проведения.

2.°Решение о введении правового режима контртеррористической операции в зоне проведения контртеррористической операции, включая определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится,  перечня применяемых мер и временных ограничений, а равно решение об отмене правового режима контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.

3. В зоне проведения контртеррористической операции, в пределах которой введён правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана,  на период её проведения допускается применение следующих мер и временных ограничений:

1) временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах либо удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств, в том числе транспортных средств дипломатических представительств и консульских учреждений;

2) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов – задержание указанных лиц для установления личности;

3) задержание физических лиц, совершивших или совершающих правонарушения либо иные действия, направленные на воспрепятствование законным требованиям лиц, проводящих контртеррористическую операцию, а также действия, связанные с несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону проведения контртеррористической операции;

4) беспрепятственное (беспрепятственный) проникновение (вход) в любое время суток в жилые и иные помещения и на земельные участки, на территории и в помещения юридических лиц, в транспортные средства (за исключением помещений и иных объектов дипломатических представительств, консульских учреждений и иных представительств иностранных государств, международных организаций, пользующихся в соответствии с международными договорами Туркменистана дипломатическим иммунитетом, и помещений, в которых проживают сотрудники этих представительств, учреждений, организаций и их семьи) при пресечении акта терроризма, а также при преследовании физических лиц, подозреваемых в совершении акта терроризма, если промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей;

5) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

6) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;

7) личный досмотр физических лиц при проходе (проезде) в зону проведения контртеррористической операции и при выходе (выезде) из указанной зоны, досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

8) использование в служебных целях средств связи и транспортных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций);

9) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

10) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;

11) установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

12) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введён правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

13) приостановление оказания услуг связи физическим и (или) юридическим лицам и (или) ограничение использования сети и средств связи;

14) иные меры, предусмотренные законодательством  Туркменистана.

На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введён правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, так и отдельные меры,  временные ограничения.

4. Невыполнение в зоне проведения контртеррористической операции законного распоряжения или требования руководителя оперативного штаба либо воспрепятствование её проведению, а равно несанкционированное проникновение либо попытка проникновения в зону проведения контртеррористической операции влечёт за собой ответственность, в том числе и уголовную, установленную законодательством Туркменистана.

5. Деятельность представителей средств массовой информации в зоне проведения контртеррористической операции регулируется руководителем оперативного штаба.

 

Статья 21. Ведение переговоров с террористами

 

1. При осуществлении контртеррористических операций в целях сохранения жизни и здоровья граждан, материальных ценностей, а также выяснения возможности предотвращения террористической акции без применения силы допускается ведение переговоров с террористами. Переговоры с террористами ведёт (ведут) только лицо (лица), специально уполномоченное (уполномоченные) на то руководителем оперативного штаба или должностным лицом, непосредственно руководящим контртеррористической операцией.

2. Не могут являться предметом переговоров вопросы о выдаче террористам, каких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных предметов и средств, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также вопросы выполнения политических требований террористов.

3. Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или условием их освобождения от ответственности за совершённые деяния.

4. В случае, если в ходе переговоров с террористами цель переговоров не может быть достигнута по причинам их несогласия прекратить террористическую деятельность и сохраняется реальная угроза жизни и здоровью людей, принимаются необходимые меры по нейтрализации и уничтожению террористов.

 

Статья 22. Осуществление связей со средствами массовой информации

 

1. При проведении контртеррористической операции информирование общественности о террористическом акте осуществляется в порядке и объёме, которые определяются руководителем оперативного штаба или его представителем, ответственным за поддержание связи с общественностью.

2. При информировании общественности обеспечивается соблюдение положений законодательства Туркменистана о защите государственной тайны, а также о соответствующей защите секретных источников информации.

 

Статья 23. Окончание контртеррористической операции

 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной, когда террористический акт пресечён (прекращён) и ликвидирована угроза жизни и здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся в зоне проведения контртеррористической операции.

2. Решение об окончании контртеррористической операции принимает руководитель оперативного штаба.

Об окончании контртеррористической операции  посредством средств массовой информации или в другой доступной форме незамедлительно извещается население.

 

ГЛАВА V.  ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА, И СОЦИАЛЬНАЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

 

Статья 24. Возмещение вреда, причинённого в результате террористического акта или проведения контртеррористической операции

 

1. Возмещение вреда, причинённого физическим и юридическим лицам в результате террористического акта, осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана с последующим взысканием сумм этого возмещения с лица, причинившего вред, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Вред, причинённый имуществу физических и юридических лиц в результате проведения контртеррористической операции, возмещается в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Не подлежит возмещению вред, причинённый лицу в связи с пресечением его участия в террористической акции.

3. Вред, причинённый правомерными действиями при пресечении террористического акта здоровью или имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица, возмещению не подлежит.

4. Средства, полученные в результате конфискации имущества физических и юридических лиц, используемого в террористических целях либо полученного в результате террористической деятельности, также могут направляться на возмещение вреда пострадавшим от акта терроризма и (или) членам их семей.

 

Статья 25. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта

 

1. Социальная  реабилитация лиц, пострадавших  в результате террористического акта, проводится с целью возвращения их к нормальной жизни и заключается в предоставлении им при необходимости психологической, медицинской, профессиональной, правовой помощи, жилья и работы. Эта мера осуществляется за счёт средств государственного бюджета,  а также из других источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

2. Порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

 

Статья 26. Лица, подлежащие правовой помощи и социальной защите

 

1. Лица, принимавшие участие в противодействии терроризму, находятся под защитой государства и подлежат правовой помощи и социальной защите. К указанным лицам относятся:

1) военнослужащие, сотрудники и служащие  государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму;

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе государственным органам, осуществляющим противодействие терроризму, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании актов терроризма и минимизации их последствий;

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1 и 2 части первой настоящей статьи, если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием перечисленных лиц в борьбе с терроризмом.

2. Лицам, участвующим в противодействии терроризму и оказавшим им содействие  в этом, а также членам их семей в случае угрозы их жизни и здоровью, по их просьбе, за счёт средств, выделяемых для государственных органов, непосредственно  осуществляющих противодействие терроризму, могут быть изменены внешний вид (облик), фамилия, имя и отчество, а также место работы и жительства.

3. Социальная защита лиц, принимавших участие в противодействии терроризму, осуществляется с учётом их правового статуса, устанавливаемого законодательством Туркменистана, и в соответствии с порядком, определяемым Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 27. Возмещение ущерба лицам, принимавшим участие в противодействии терроризму и дополнительные выплаты им

 

1. Ущерб, причинённый здоровью или имуществу лиц, указанных в части первой статьи 27 настоящего Закона, в связи с их участием в противодействии терроризму, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в контртеррористической операции семье погибшего (членам семьи) выплачивается единовременное пособие в размере десяти годовых размеров заработной платы. Кроме того, лицам, находящимся на иждивении погибшего, назначается пенсия по случаю потери кормильца в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и за ними сохраняются льготы, которыми пользовался погибший.

3. Военнослужащим, сотрудникам и служащим проходящим или проходившим службу в специализированных подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществлявших) противодействие терроризму за особые условия работы выплачивается тридцатипроцентная надбавка к должностному окладу.

 

Статья 28. Гарантии правовой защиты лиц, участвующих в противодействии терроризму

 

1. Действия, совершённые военнослужащими, сотрудниками и служащими государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму, а также лицами, оказавшими указанным лицам содействие при правомерном исполнении их служебных обязанностей, не признаются преступлениями, если они были направлены:

1) на защиту жизни и здоровья, конституционных прав и законных интересов граждан;

2) на обеспечение общественной и государственной безопасности от преступных посягательств.

2. Действия военнослужащих, сотрудников и служащих государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму, считаются правомерными, если они  были осуществлены:

1) с соблюдением норм, регламентирующих деятельность по противодействию терроризму, предусмотренных законодательством Туркменистана;

2) в пределах служебных обязанностей или при выполнении общественного долга и были направлены на защиту прав и законных интересов граждан, а также на предотвращение более значительного вреда, угрожающего общественной и государственной безопасности, если в данных обстоятельствах не  существовало иных возможностей.

3. При осуществлении контртеррористической операции по основаниям и в пределах, установленных законом, допускается вынужденное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, а также иным охраняемым законом интересам террористов.

4. Лица, участвующие в противодействии терроризму в соответствии с законодательством Туркменистана, освобождаются от ответственности за вред, причинённый при осуществлении контртеррористической операции.

 

Статья 29. Льготное исчисление выслуги лет военнослужащим, сотрудникам и служащим государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму

 

1. Военнослужащим, сотрудникам и служащим государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в контртеррористических операциях - из расчёта один день службы за три дня.

2. Периоды участия военнослужащих, сотрудников и служащих государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму в контртеррористических операциях для льготного исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 30. Ответственность физических лиц за участие в террористической деятельности

 

Физические лица, участвующие в террористической деятельности в любой форме несут ответственность, предусмотренную  законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Ответственность юридических лиц за террористическую деятельность

 

1. Юридическое лицо признаётся террористическим и подлежит ликвидации (а его деятельность – запрету) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Туркменистана  или подчинённого ему прокурора в случае, если:

1) от имени или в интересах юридического лица  осуществляются организация, подготовка, финансирование или совершение преступлений террористического характера;

2) указанные действия были допущены, санкционированы, утверждены либо использованы органом или лицом, наделённым функциями руководства юридическим лицом.

Решение суда о ликвидации юридического лица (запрете его деятельности) распространяется на его филиалы и представительства.

При ликвидации юридического лица (запрете его деятельности) принадлежащее ему имущество конфискуется и обращается в доход государства.

2. Положения настоящей статьи распространяются и на иностранных юридических лиц и международные организации, а также их отделения, филиалы и представительства, осуществляющие деятельность в Туркменистане.

 

Статья 32. Особенности судопроизводства по делам о террористической деятельности

 

Дела о преступлениях террористического характера, а также дела о возмещении вреда, причинённого в результате акта терроризма или проведения контртеррористической операции, по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства.

 

ГЛАВА VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

 

Статья 33. Международное сотрудничество Туркменистана в области противодействия терроризму и его основные принципы

 

1. Туркменистан в соответствии с международными договорами Туркменистана сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом.  

2. В интересах обеспечения безопасности личности, общества и государства Туркменистан преследует на своей территории лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе в случаях, когда террористические акты или преступления, связанные с террористической деятельностью, планировались или были совершены вне его пределов, но наносят вред Туркменистану, и в других случаях, предусмотренных международными договорами Туркменистана.

 

Статья 34. Основные принципы международного сотрудничества в области противодействия терроризму

 

Туркменистан, при осуществлении международного сотрудничества руководствуется следующими принципами:

1) понимания необходимости объединения усилий государств в борьбе с наиболее опасными формами терроризма;

2) соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права, основных прав и свобод человека;

3) уважительного отношения к интересам других государств, соблюдения принципа невмешательства в их внутренние дела.

 

ГЛАВА IX. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ

 

Статья 35. Контроль над деятельностью по противодействию терроризму

 

Контроль над деятельностью государственных органов, непосредственно осуществляющих противодействие терроризму, осуществляется Президентом Туркменистана и Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 36. Надзор за законностью при осуществлении противодействия терроризму

 

1. Надзор за точным и единообразным соблюдением законов при осуществлении противодействия терроризму осуществляют Генеральный прокурор Туркменистана и подчинённые ему прокуроры.

2. Органы прокуратуры Туркменистана в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по предупреждению террористической деятельности и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана проводят следствие, осуществляют надзор за расследованием уголовных дел, связанных с террористической деятельностью, участвуют в рассмотрении таких дел в судах, а также принимают иные меры в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 37. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о противодействии терроризму

 

Лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана о противодействии терроризму, несут ответственность в установленном порядке.

 

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

 

Статья 39. Признание некоторых законодательных актов утратившими силу

 

Признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана от 15 августа 2003 года «О борьбе с терроризмом» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2003 г., № 3, ст. 28);

2) часть III Закона Туркменистана от 2 июля 2009 года «O внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана,  2009 г., № 3, ст. 45);

3) Закон Туркменистана от 26 марта 2011 года «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О борьбе с терроризмом» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 15);

4) Закон Туркменистана от 22 декабря 2012 года «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О борьбе с терроризмом» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г., № 4, ст. 115);

5) часть первую раздела I Закона Туркменистана от 26 марта 2016 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана и признании их утратившими силу» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 67);

6) часть первую раздела I Закона Туркменистана от 26 августа 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 3, ст. 110).

 

 

             Президент                                              Гурбангулы

        Туркменистана                                   Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

25 ноября 2017 года

№ 653-V.