Hukuk namalary hakynda

 

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Hukuk namalary hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 3, 96-njy madda)

 

(Türkmenistanyň 09.06.2018 ý. № 32-VI Kanuny esasynda

girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun hukuk namalaryny işläp taýýarlamagyň, hödürlemegiň, ara alyp maslahatlaşmagyň, kabul etmegiň, bellige almagyň, herekete girizmegiň, üýtgetmegiň we hukuk namalarynyň hereketini bes etmegiň we togtatmagyň, şeýle hem olary çap etmegiň tertibini kesgitleýär.

 

I bölüm. UMUMY DÜZGÜNLER

 

I BAP. HUKUK NAMALARY HAKYNDA

ESASY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler peýdalanylýar:

1) Döwlet belligine alnan Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň sanawy Türkmenistanyň Adalat ministrliginde döwlet belligine alnan, şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 6-8-nji bentlerinde görkezilen kadalaşdyryjy hukuk namalaryň döwlet belligine alnan belgisini we rekwizitlerini saklaýan ýazmaça sanaw;

2) hukugyň analogiýasy düzgünleşdirilmedik jemgyýetçilik gatnaşyklaryna Türkmenistanyň kanunçylygynyň (mundan beýläk kanunçylyk) manysynyň, hukugyň umumy ýörelgeleriniň we hukugyň anyk pudaklarynyň ýörelgeleriniň ulanylmagy;

3) hukuk kadasy düzgünleşdirýän jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň çäklerinde kesgitlenilmedik şahslara degişli edilýän, köp gezeklik ulanylmaga niýetlenen, özüňi alyp barşyň hemişelik ýa-da wagtlaýyn häsiýetli umumy hökmany düzgüni;

4) hukuk monitoringi kanunçylygyň netijeliligine baha bermek we çaklamak, ony kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen kanunçylygyň ýagdaýy we ony ulanmagyň tejribesi hakynda hemişe synlamagyň, maglumatlary ýygnamagyň we seljermegiň ulgamy;

5) hukuk namasy kadalaşdyryjy ýa-da beýleki häkimlik ediji hukuk tabşyryklaryny özünde saklaýan, kanunçylykda bellenilen tertipde kabul edilen bellenilen görnüşli ýazmaça resmi resminama;

6) indiwidual ulanylýan hukuk namasy bir gezek ýa-da wagt boýunça gaýry çäklendirilen ulanylmaga niýetlenen, kesgitli fiziki we ýuridik şahslara degişli edilýän, bellenilen görnüşli ýazmaça resmi resminama, ol kesgitli şahslaryň kanunçylykda bellenilen hukuklaryny we borçlaryny durmuşa geçirýär;

7) kadalaşdyryjy däl hukuk namasy hukuk kadasyny özünde saklamaýan, ygtyýarly edara tarapyndan kabul edilen, kesgitli şahslaryň kanunçylykda bellenilen hukuklaryny we borçlaryny ulanýan ýa-da durmuşa geçirýän hukuk namasy;

8) kadalaşdyryjy hukuk namalaryň iýerarhiýasy (mundan beýläk iýerarhiýa) pes ýuridik güýji bolan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýokary ýuridik güýji bolan kadalaşdyryjy hukuk namalaryna tabynlygynyň tertibi;

9) kadalaşdyryjy hukuk namasy hukuk kadalaryny belleýän, olaryň hereketini üýtgedýän, togtadýan ýa-da bes edýän, ählihalk sala salşygynda ýa-da ygtyýarly edara tarapyndan kabul edilen kagyz göterijidäki ýazmaça resmi resminama ýa-da oňa barabar bolan bellenilen görnüşli elektron resminama;

10) kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namasy şu Kanunyň 57-nji we 58-nji maddalarynda görkezilen düzgünlere we şertlere laýyk gelýän, kadalaşdyryjy hukuk namasynda saklanýan kadalary düşündirýän bellenilen görnüşli ýazmaça resmi resminama;

11) kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş berilmegi – kadalaşdyryjy hukuk namasyna dogry, takyk we birmeňzeş düşünmek we ulanmak maksady bilen kadalaşdyryjy hukuk namasynyň (onuň aýry-aýry kadalarynyň) asyl manysynyň we mazmunynyň ygtyýarly edara tarapyndan takyklanmagy;

12) kadalaşdyryjy hukuk namasynyň derejesi ýuridik güýjüne baglylykda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň iýerarhiýadaky orny;

13) kadalaşdyryjy hukuk namasynyň resmi çap edilmegi kadalaşdyryjy hukuk namasynyň hemmeleriň dykgatyna ýetirilmegi üçin döwlet dilinde resmi we döwürleýin metbugat neşirlerinde çap edilmegi, şeýle hem onuň kagyz göterijidäkä barabar bolan elektron görnüşiniň Internet torunda resmi taýdan ýerleşdirilmegi;

14) kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýuridik güýji kadalaşdyryjy hukuk namasynyň degişli jemgyýetçilik gatnaşyklaryna ulanylmagynyň hökmanylygyny, şeýle hem onuň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary babatda artykmaçlygyny ýa-da tabynlygyny kesgitleýän häsiýeti;

15) kanunçylyk bellenilen tertipde kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň jemi;

16) kanunçylyk namasy konstitusion kanun, kodeks, kanun we Türkmenistanyň Mejlisiniň karary;

17) kanundan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalary kanunçylyk namalary we iýerarhiýa boýunça ýokarda durýan gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda ýa-da olary ýerine ýetirmek ýa-da mundan beýläk-de durmuşa geçirmek üçin kabul edilýän kanunçylyk namalary bolmadyk kadalaşdyryjy hukuk namalary;

18) kanunyň analogiýasy düzgünleşdirilmedik jemgyýetçilik gatnaşyklaryna meňzeş jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunlaryň kadalarynyň ulanylmagy;

19) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalyk maglumatlar toplumy Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan döwlet hasabyna alnan we ulgamlaşdyrylan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kagyz göterijidäki jemi we bu kadalaşdyryjy hukuk namalaryň elektron resminama görnüşindäki elektron ulgamy;

20) ygtyýarly edara Türkmenistanyň Konstitusiýasy (mundan beýläk - Konstitusiýa), şu Kanun, şeýle hem döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlarynyň hukuk ýagdaýyny kesgitleýän kanunçylyk tarapyndan bellenilen ygtyýarlylyklaryna laýyklykda hukuk namalaryny kabul etmäge hukugy bolan döwlet edaralary we wezipeli adamlar.

 

2-nji madda. Şu Kanunyň hereket edýän çygry

 

1. Şu Kanun Türkmenistanyň hukuk namalarynyň ulgamyny kesgitleýär we hukuk namalarynyň görnüşleriniň hukuk ýagdaýyny tapawutlandyrýar.

2. Şu Kanun şulary düzgünleşdirmeýär:

1) Konstitusiýany kabul etmegiň, üýtgetmegiň we onuň hereketini bes etmeginiň tertibini;

2) Geňeşiň kadalaşdyryjy çözgütlerini kabul etmegiň, üýtgetmegiň we olaryň hereketini bes etmeginiň tertibini;

3) Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny baglaşmagyň, ýerine ýetirmegiň, üýtgetmegiň we olaryň hereketini bes etmeginiň tertibini;

4) administratiw hukuk bozulmalary hakynda, jenaýat iş ýörediş, jenaýat ýerine ýetiriş, raýat we arbitraž iş ýörediş kanunçylygy tarapyndan bellenilen indiwidual ulanylýan hukuk namalaryny kabul etmegiň, üýtgetmegiň we olaryň hereketini bes etmeginiň tertibini.

3. Administratiw namanyň, ýagny administratiw edaranyň döwlet we raýat arasyndaky hukuk gatnaşyklar çygrynda kesgitli (anyk) meseläni düzgünleşdirýän, daşky täsiri bolan we fiziki ýa-da ýuridik şahs üçin hukuk netijelere getirýän çözgütleriniň, görkezmeleriniň ýa-da gaýry häkimlik ediji çäreleriniň netijesi boýunça hukuk namasynyň ýazmaça görnüşde kabul edilmegi «Administratiw önümçilik hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

3-nji madda. Hukuk namalaryna umumy talaplar

 

Hukuk namalary şu umumy talaplara laýyk gelmelidirler:

1) kadalaşdyryjy ýa-da beýleki häkimlik ediji hukuk tabşyryklaryny özünde saklamak;

2) ählihalk sala salşygynda ýa-da şu Kanun bilen bellenilen tertipde ygtyýarly edara tarapyndan kabul edilmek;

3) kesgitlenilmedik şahslara ýa-da kesgitlenilen şahslara ýüzlenilen bolmak;

4) jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirmäge gönükdirilen bolmak;

5) hukuklaryň we borçlaryň döredilmegine, üýtgedilmegine ýa-da bes edilmegine gönükdirilen bolmak.

 

4-nji madda. Hukuk namalarynyň görnüşleri

 

Hukuk namalary şu görnüşlere bölünýärler:

1) kadalaşdyryjy hukuk namalary;

2) kadalaşdyryjy däl hukuk namalary.

 

5-nji madda. Kada döredijilik işiniň esasy ýörelgeleri

 

Kada döredijilik işi kanunylyk, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalarynyň ileri tutulmagy, adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini goramak, durmuş adalatlylygy, aýanlyk hem-de jemgyýetçilik pikirini hasaba almak ýörelgelerinde amala aşyrylýar.

 

II BAP. TÜRKMENISTANYŇ KANUNÇYLYGY

 

6-njy madda. Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamy, onuň bitewüliginiň üpjün edilmegi

 

1. Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamyny Konstitusiýa, oňa laýyk gelýän kanunçylyk namalary we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary, şol sanda Geňeşleriň kadalaşdyryjy çözgütleri düzýärler.

2. Türkmenistanyň kanunçylyk ulgamynyň bitewüligi şular arkaly üpjün edilýär:

1) kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmegiň, olara üýtgetmeler we goşmaçalar girizmegiň kanunçylykda bellenilen tertibiniň berjaý edilmegi;

2) Konstitusiýanyň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryň şu Kanun bilen berkidilen iýerarhiýasynyň berjaý edilmegi;

3) adamyň we raýatyň hukuklaryna, azatlyklaryna we borçlaryna täsir edýän kanunlaryň we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi çap edilmegi.

 

II bölüm. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARY

 

III BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARY

HAKYNDA UMUMY DÜZGÜNLER

 

7-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasy we döredilen görnüşleri

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalary esasy we döredilen görnüşlerine bölünýärler.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasy görnüşlerine şular degişlidirler:

1) Konstitusiýa, konstitusion kanunlar, kodeksler, kanunlar;

11) Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

2) Türkmenistanyň Mejlisiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

3) Türkmenistanyň Prezidentiniň kadalaşdyryjy hukuk permanlary;

4) Türkmenistanyň Prezidentiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

5) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

6) ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk buýruklary;

7) welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň halk maslahatlarynyň (mundan beýläk – halk maslahatlary) kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

8) häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

9) Geňeşleriň kadalaşdyryjy çözgütleri.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň döredilen görnüşleri olaryň esasy görnüşleriniň kömegi arkaly tassyklanýar we olar bilen ýeke-täk bitewüligi düzýär.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň döredilen görnüşlerine şular degişlidirler:

1) düzgünnama – haýsydyr-bir döwlet edarasynyň hukuk ýagdaýyny we ygtyýarlygyny kesgitleýän we beýleki meseleleri düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namasy;

2) tehniki dessur – önümlere ýa-da olaryň ulanyş döwrüne hökmany talaplary belleýän, tehniki taýdan düzgünleşdirmek hakynda kanunçylyga laýyklykda işlenilip taýýarlanylýan we ulanylýan kadalaşdyryjy hukuk namasy;

3) düzgünler – işiň haýsydyr-bir görnüşini guramagyň we amala aşyrmagyň tertibini kesgitleýän kadalaşdyryjy hukuk namasy;

4) gözükdiriji – jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň haýsydyr-bir çygrynda kanunçylygyň ulanylmagyny jikme-jik anyklaşdyrýan kadalaşdyryjy hukuk namasy.

Türkmenistanyň kanunlary bilen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň döredilen görnüşiniň gaýry görnüşleri hem göz öňünde tutulyp bilner.

5. Ygtyýarly edaralaryň ýerli we gurluş bölünmeleriniň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmäge hukugy ýokdur, muňa ýerlerde ýerine ýetiriji häkimiýeti amala aşyrýan häkimler girmeýärler.

 

8-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryň iýerarhiýasy

 

1. Konstitusiýanyň ýokary ýuridik güýji bardyr, kanunlar we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary Konstitusiýa esasynda we oňa laýyklykda kabul edilýär.

Konstitusiýa garşy gelýän kanunlaryň we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýuridik güýji ýokdur, olar kabul edilen pursadyndan hakyky däldir we Türkmenistanyň çäginde ulanylmaýar.

2. Konstitusiýadan başga kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýuridik güýjüniň gatnaşygy şu peselýän derejelere laýyk gelýär:

1) konstitusion kanunlar;

2) kodeksler;

3) kanunlar;

31) Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

4) Türkmenistanyň Mejlisiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

5) Türkmenistanyň Prezidentiniň kadalaşdyryjy hukuk permanlary;

6) Türkmenistanyň Prezidentiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

7) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary;

8) ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk buýruklary;

9) halk maslahatlarynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary, häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk kararlary.  

3. Aşakda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalary ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalaryna garşy gelmeli däldir.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döredilen görnüşiniň iýerarhiýadaky orny görkezilen namany tassyklaýan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy görnüşiniň derejesi bilen kesgitlenýär.

5. Geňeşleriň kadalaşdyryjy çözgütleri kadalaşdyryjy hukuk namalaryň şu maddada bellenilen iýerarhiýasynyň daşynda ýerleşýär.

 

9-njy madda. Konstitusion kanunlar

 

1. Konstitusion kanun – Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan ýa-da ählihalk sala salşygynda kabul edilen, Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslaryna düýpli täsir edýän kanundyr.

2. Konstitusion kanunlar beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen deňeşdirilende Konstitusiýadan soň ýokary ýuridik güýje eýedir.

 

10-njy madda. Kodeksler

 

1. Kodeks (kodifisirlenen kadalaşdyryjy hukuk namasy) – birmeňzeş jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän hukuk kadalaryny birleşdirýän we ulgamlaşdyrýan kanundyr, ol jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň kesgitli pudagyny doly ulgamlaýyn düzgünleşdirmegi üpjün edýär.

2. Kodeksleriň beýleki kanunlar babatda ýokary ýuridik güýji bardyr, Türkmenistanyň Raýat kodeksi bolsa raýat hukugynyň kadalaryny saklaýan beýleki kodeksler we kanunlar babatda ýokary ýuridik güýje eýedir.

 

11-nji madda. Kanunlar

 

1. Kanun has möhüm jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän, esas goýujy ýörelgeleri we kadalary belleýän, ählihalk sala salşygynda, Türkmenistanyň Mejlisi, Konstitusiýada göz öňünde tutulan halatlarda bolsa, Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuk namasydyr.

2. Şular diňe kanun bilen düzgünleşdirilýär:

1) raýatlaryň esasy hukuklary, azatlyklary we borçlary, olary goramagyň we üpjün etmegiň usullary;

2) kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji we kazyýet häkimiýeti edaralaryny döretmegiň we olaryň işiniň tertibi;

3) Türkmenistanyň raýatlyk gatnaşyklary;

4) döwlet howpsuzlygy we goranmak bilen bagly meseleler;

5) eýeçilik gatnaşyklary;

6) ykdysadyýeti, medeni-durmuş gurluşy dolandyrmagy guramak;

7) býujet-maliýe ulgamy, nyrh emele getirme we salgyt salma;

8) jenaýat, administratiw we raýat kanunçylygynyň meseleleri;

9) kazyýet önümçiligi;

10) jemgyýetçilik birleşiklerini döretmegiň we olaryň işiniň meseleleri;

11) köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň hukuk ýagdaýy;

12) daşky gurşawy goramak bilen baglanyşykly meseleler.

Umumydöwlet ähmiýetli beýleki meseleler hem kanun arkaly düzgünleşdirilip bilner.

3. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilen kanuny tassyklamak barada meselä Türkmenistanyň Mejlisiniň nobatdaky maslahatynda garalýar we eger ol tassyk edilmedik halatynda bu kanun Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan degişli karar kabul edilen pursadyndan ýuridik güýjüni ýitirýär.

 

111-nji madda. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary

 

Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynda göz öňünde tutulan ygtyýarlyklaryny amala aşyrmak üçin kabul edilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlary kadalaşdyryjy hukuk namalary bolup durýar.

 

12-nji madda. Türkmenistanyň Mejlisiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary

 

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilen kanunlary tassyklamagyň, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny tassyklamagyň we ýatyrmagyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlaryny ýerine ýetirmegiň meseleleri, şeýle hem beýleki meseleler boýunça şu Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahatlarynda kabul edilýän Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlary kadalaşdyryjy hukuk namalary bolup durýar.

 

13-nji madda. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuk namalary

 

Konstitusiýanyň, kanunlaryň we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlarynyň esasynda, şeýle hem olary ýerine ýetirmek üçin umumydöwlet ähmiýetli has möhüm meseleler boýunça kabul edilýän Türkmenistanyň Prezidentiniň permanlary we kararlary kadalaşdyryjy hukuk namalary bolup durýar.

 

14-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary

 

Konstitusiýanyň, kanunlaryň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň esasynda, şeýle hem olary ýerine ýetirmek üçin kabul edilýän Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlary kadalaşdyryjy hukuk namalary bolup durýar.

 

15-nji madda. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk buýruklary

 

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary Konstitusiýanyň, kanunlaryň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlarynyň esasynda, şeýle hem olary ýerine ýetirmek üçin ygtyýarlyklarynyň çäklerinde buýruklar görnüşinde kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýärler. Buýruklarda olaryň haýsy kadalaşdyryjy hukuk namasyny ýerine ýetirmek üçin kabul edilenligi görkezilmelidir.

 

16-njy madda. Halk maslahatlary tarapyndan kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuk namalary

 

Halk maslahatlary Konstitusiýanyň, kanunlaryň we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlarynyň esasynda, şeýle hem olary ýerine ýetirmek üçin ygtyýarlyklarynyň çäklerinde kararlar görnüşinde kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýärler.

 

17-nji madda. Häkimler tarapyndan kabul edilýän kadalaşdyryjy hukuk namalary

 

Häkimler Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşmak arkaly Konstitusiýanyň, kanunlaryň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlarynyň we degişli halk maslahatlarynyň kararlarynyň esasynda, şeýle hem olary ýerine ýetirmek üçin öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde kararlar görnüşinde kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýärler.

 

18-nji madda. Geňeşiň kadalaşdyryjy çözgütleri

 

Geňeşiň kadalaşdyryjy çözgütleri Konstitusiýa we kanunlara laýyklykda onuň ygtyýarlylyklarynyň çäklerinde kabul edilýär.

 

19-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň göni hereketi

 

1. Eger kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň özlerinde ýa-da olary herekete girizmek hakynda namalarda başgaça bellenilmedik bolsa, ähli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň göni hereketi bardyr.

2. Herekete girizilen kadalaşdyryjy hukuk namalaryny ulanmak üçin haýsydyr-bir goşmaça görkezmeler talap edilmeýär.

3. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň özünde onuň haýsydyr-bir hukuk kadasynyň goşmaça kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasynda ulanylýanlygy görkezilen bolsa, onda bu kada esasy we goşmaça kadalaşdyryjy hukuk namasyna laýyklykda ulanylýar.

Goşmaça kadalaşdyryjy hukuk namasy kabul edilýänçä degişli gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalary hereket edýärler.

4. Eger jemgyýetçilik gatnaşyklary hem umumy, hem ýörite kadalar bilen düzgünleşdirilýän bolsa, onda ýörite kadalar ulanylýar.

 

20-nji madda. Dürli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hukuk kadalarynyň garşylygy

 

1. Dürli derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kadalarynda garşylyklar bolanda ýokary derejeli kadalaşdyryjy hukuk namasynyň kadalary hereket edýär.

2. Kanunlaryň kadalary kodeksleriň kadalary bilen çapraz gelende şol kanunlaryň kadalary diňe kodekslere degişli üýtgetmeler girizilenden soň ulanylyp bilner.

3. Deň ýuridik güýji we düzgünleşdirýän ýeke-täk jemgyýetçilik gatnaşyklary bolan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kadalarynyň arasynda garşylyk bolan halatynda has soňky wagtda herekete girizilen kadalaşdyryjy hukuk namasynyň kadalary hereket edýär.

 

21-nji madda. Kanunyň analogiýasyny we hukugyň analogiýasyny ulanmagyň tertibi

 

1. Anyk jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän hukuk kadasy ýok bolanda, kanunyň analogiýasy ýa-da hukugyň analogiýasy ulanylyp bilner.

2. Anyk jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän hukuk kadasy ýok bolanda, şu gatnaşyklar bilen meňzeş gatnaşyklary düzgünleşdirýän hukugyň kadasy, ýagny kanunyň analogiýasy ulanylýar.

3. Şu maddanyň ikinji böleginde göz öňünde tutulan halatlarda kanunyň analogiýasyny ulanmak mümkin bolmasa, hukugyň analogiýasy ulanylýar. Şunda kanunçylygyň we hukugyň anyk pudaklaryna degişli ýörelgeler, şeýle hem hukugyň umumy ýörelgeleri ulanylýar.

4. Kanunyň analogiýasyny we hukugyň analogiýasyny ulanmagyň barşynda fiziki ýa-da ýuridik şahslara täze borçlaryň bellenilmegine     ýa-da olaryň hukuklarynyň çäklendirilmegine ýol berilmeýär.

Jenaýat we administratiw hukuk bozulmalary hakynda kanunçylykda (etmişiň hukuga garşylygyny belleýän kadalar babatda) we salgyt kanunçylygynda kanunyň analogiýasynyň we hukugyň analogiýasynyň ulanylmagy gadagan edilýär.

Kanunçylygyň beýleki pudaklary tarapyndan düzgünleşdirilýän jemgyýetçilik gatnaşyklarynda kanunyň analogiýasyny we hukugyň analogiýasyny  ulanmagyň aýratynlyklary degişli kanunçylyk namalary bilen kesgitlenýär.

 

22-nji madda. Möhletleri hasaplamagyň tertibi

 

Kadalaşdyryjy hukuk namalarynda görkezilen möhletleri hasaplamak, olaryň geçip başlamagy, tamamlanmagy we uzaldylmagy Türkmenistanyň Raýat kodeksinde bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

IV BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARYNYŇ TASLAMALARYNY TAÝÝARLAMAK WE RESMILEŞDIRMEK

 

23-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamagyň meýilleşdirilmegi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamagyň meýilleşdirilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurtdaky ýagdaý, döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary barada her ýylky ýüzlenmeleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanan ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalarynyň düzgünlerini hasaba almak bilen amala aşyrylýar.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamagyň meýilnamalary ýyllyk we has uzak möhlete düzülýän geljekki döwür üçin meýilnamalara bölünýär.

3. Kanun döredijilik işiniň geljekki döwür üçin meýilnamasy Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan onuň nobatdaky çagyrylyşynyň döwrüne kabul edilýär we has möhüm kanunlaryň, şol sanda taýýarlanmagy bir ýyldan köp bolan möhlete meýilleşdirilýän kanunlaryň işlenip taýýarlanmagyny göz öňünde tutýar.

Kanun döredijilik işiniň geljekki döwür üçin meýilnamasy Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetleriniň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň teklipleriniň esasynda düzülýär.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamagyň geljekki döwür üçin meýilnamasy şu maddanyň üçünji böleginiň kadalaryny göz öňünde tutmak bilen işlenip düzülýär.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamagyň geljekki döwür üçin meýilnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen ýyllyk meýilnamalar tassyklanýar.

6. Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul edýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamagy meýilleşdirmegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenýär.

 

24-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlaýjylar

 

1. Türkmenistanyň Prezidentiniň kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde taýýarlanýan kanunlaryň taslamalarynyň işläp taýýarlaýjylary Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, gaýry döwlet edaralary, guramalar we raýatlar bolup bilerler.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde taýýarlanýan kanunlaryň taslamalarynyň işläp taýýarlaýjylary Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarydyr.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde taýýarlanýan kanunlaryň taslamalarynyň işläp taýýarlaýjylary ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralarydyr.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde taýýarlanýan kanunlaryň taslamalarynyň işläp taýýarlaýjysy Türkmenistanyň Ýokary kazyýetidir.

2. Eger kanunçylykda başgaça bellenmedik bolsa, kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalary ygtyýarly edaralar tarapyndan kanunçylykda bellenilen ygtyýarlylyklaryna laýyklykda öz başlangyjy boýunça ýa-da ýokarda durýan döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň tabşyrygy boýunça işlenilip taýýarlanýar.

3. Döwlet edaralary, guramalar we raýatlar kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak boýunça teklipleri girizmäge ýa-da şeýle namalaryň taslamalaryny ygtyýarly edaralaryň garamagyna bermäge haklydyrlar. Ygtyýarly edaralar olary özleriniň işläp taýýarlaýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalary üçin esas hökmünde kabul edip ýa-da olaryň mundan beýläk işlenilip taýýarlanmagyny we taslamalaryň kabul edilmegini maksadalaýyk däl diýip ykrar edip bilerler.

 

25-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasyny işläp taýýarlamagyň we ylalaşmagyň tertibi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasyny işläp taýýarlamagyň tertibini ygtyýarly edara kesgitleýär. Eger kanunçylykda başgaça bellenilmedik bolsa, kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasynyň taýýarlanmagy tabynlykdaky döwlet edarasyna tabşyrylyp ýa-da şertnamalaýyn esasda hünärmenlere, şol sanda daşary ýurt hünärmenlerine sargyt edilip bilner. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň dürli taslamalarynyň taýýarlanmagyna ýol berilýär.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasyny taýýarlamaga ygtyýarly edaranyň hukuk gullugynyň işgärleriniň (hukuk maslahatçysynyň) gatnaşmagy hökmanydyr.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary kanunyň taslamasyny taýýarlamak boýunça işe gatnaşmaga haklydyrlar.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamaga bilimleriň dürli çygyrlaryndan hünärmenler, alymlar, ylmy edaralar we ylmy işgärler, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri çekilip, toparlar döredilip ýa-da şertnama boýunça buýurma edilip, şeýle hem bäsleşik yglan edilip bilner.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamalary birnäçe deň derejeli ygtyýarly edaralar tarapyndan bilelikde işlenip taýýarlanyp bilner. Şunda kadalaşdyryjy hukuk namasy bilelikdäki kadalaşdyryjy hukuk nama hökmünde kabul edilýär.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taýýarlanan taslamasy gyzyklanýan döwlet edaralaryna we beýleki guramalara ylalaşmaga iberilýär.

6. Kanunlaryň, şeýle hem adamyň we raýatyň hukuklaryna, azatlyklaryna we borçlaryna täsir edýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň işlenip taýýarlanan taslamalary gyzyklanýan döwlet edaralaryna we beýleki guramalara ylalaşmaga ibermek bilen bir wagtda elektron görnüşde ygtyýarly edaranyň Internet torundaky resmi saýtynda ýerleşdirilip bilner.

7. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasy ylalaşylmaga iberilen döwlet edaralary we beýleki guramalar bir aýyň dowamynda taslama boýunça özleriniň belliklerini we tekliplerini taýýarlamalydyrlar ýa-da olaryň ýoklugy barada habar bermelidirler.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasy boýunça döwlet edarasynyň ýa-da beýleki guramanyň bellikleri kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça teklipleri özünde saklamalydyr, esaslandyrylan, hemmetaraplaýyn, doly we gutarnykly bolmalydyr hem-de ýazmaça görnüşde hödürlenmelidir.

Gelip gowşan bellikler boýunça kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasy ony işläp taýýarlan edara tarapyndan gaýtadan işlenilýär.

8. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalary hukuk bilermenler seljermesini geçirmek üçin Türkmenistanyň Adalat ministrligine iberilýär, muňa Türkmenistanyň Mejlisiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary girmeýär.

9. Eger taýýarlanýan kanunçylyk namasynyň hukuk kadalaryny durmuşa geçirmek üçin bir derejeli ýa-da aşakda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeleriň ýa-da goşmaçalaryň girizilmegi zerur bolsa, onda şeýle kanunçylyk namasynyň taslamasy bilen bir wagtda görkezilen üýtgetmeleri ýa-da goşmaçalary girizmek barada namalaryň taslamalary hem taýýarlanmalydyr ýa-da şeýle namany taýýarlamak barada degişli edaralara tabşyryk berilmelidir.

10. Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen kanunlaryň taslamalary ählihalk ara alyp maslahatlaşylmagyna berlip bilner.

 

26-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy görnüşiniň rekwizitleri

 

Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasy görnüşiniň şu rekwizitleri bolmalydyr:

1) Türkmenistanyň Döwlet tugrasy;

2) görnüşine görkezme;

3) kadalaşdyryjy hukuk namasyny kabul eden döwlet edarasynyň ady;

4) düzgünleşdirýän jemgyýetçilik gatnaşyklaryny aňladýan ady;

5) kabul edilen ýeri, senesi we bellige alnan belgisi;

6) gol çekmäge ygtyýarly şahsyň (şahslaryň) wezipesi, familiýasy, ady, atasynyň ady we goly;

7) şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 6-8-nji bentlerinde göz öňünde tutulan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döwlet belligine alnan senesine we belgisine görkezme.

 

27-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň gurluşy

 

1. Hukuk kadalaryny özünde saklaýan tesim, kiçi bent, bent, bölek we madda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy gurluş bölekleridir.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň maddasynyň içinde başda boş goýulýan ýer bilen tapawutlandyrylýan hukugyň aýratyn kadasy bölek bolup biler, ol baş harp bilen başlanýar we adatça arap sanlary bilen belgilenýär.

Maddanyň ýa-da maddanyň böleginiň ýazgysynyň many taýdan birligi bolan, birinji setirde başda boş goýulýan ýer bilen tapawutlandyrylýan we baş harp bilen başlanýan bölegi tesim hasap edilýär. Tesim nokat bilen tamamlanýar.

Kanunçylyk namalary (Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlaryndan başga) «madda» atlary bolan maddalardan ybaratdyr, olar özüne bölegi, bendi, kiçi bendi we tesimi birikdirip bilerler. Gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary, şol sanda Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlary «bölek» diýen söz bilen atlandyrmazdan böleklerden ybaratdyr, olar özüne bentleri, kiçi bentleri we tesimleri birikdirip bilerler.  

2. Göwrümi uly bolan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň mazmuny boýunça ýakyn maddalary (bölekleri) baplara birleşdirilip bilner. Mazmuny boýunça ýakyn birnäçe baplar bölümlere, bölümler bolsa kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy gurluş bölegine degişli bolmadyk böleklere (mundan beýläk - esasy gurluş bölege degişli bolmadyk bölek) birleşdirilip bilner.

Göwrümi uly baplarda paragraflar tapawutlandyrylyp bilner. Bap we paragraf kadalaşdyryjy hukuk namasynda degişlilikde «bap» diýen söz we «paragraf» belgisi bilen belgilenýär.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň baplary (paragraflary), bölümleri we esasy gurluş bölege degişli bolmadyk bölekleri onuň esasy gurluş bölekleri bilen bilelikde kadalaşdyryjy hukuk namasynyň gurluş böleklerini emele getirýärler.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň her bir maddasy (bölegi) we paragrafy arap sanlary, baplary we bölümleri bolsa rim sanlary bilen belgilenýär. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň maddalarynyň (bölekleriniň), baplarynyň we bölümleriniň belgilenmegi yzygiderlilik ýörelgesi boýunça amala aşyrylýar.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň babynda paragraflaryň, şeýle hem maddalarynda bölekleriň, böleklerinde bentleriň, bentlerinde kiçi bentleriň belgilenmegi özbaşdaklyk ýörelgesi boýunça amala aşyrylýar.

Şunda bentleriň belgilenmegi ýaýly arap sanlary, kiçi bentleriň belgilenmegi bolsa ýaýly latyn harplary bilen türkmen elipbiýi tertibinde amala aşyrylýar.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň kabul edilmeginiň maksatlaryny we onuň öňünde durýan esasy wezipelerini düşündirmek zerur bolan halatlarynda hukuk kadalarynyň beýan edilmeginden öňde giriş bölegi bolup biler.

6. Kadalaşdyryjy hukuk namasynda peýdalanylýan adalgalary we düşünjeleri takyklamak zerurlygy bar bolanda onda olaryň manysyny düşündirýän madda (bölek) goýulýar. Kadalaşdyryjy hukuk namasynda adalgalar we düşünjeler döwlet dilinde türkmen elipbiýi tertibinde ýerleşdirilýär. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň terjimelerinde adalgalar we düşünjeler olaryň döwlet dilindäki beýanynyň tertibine laýyk gelmelidir.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynda peýdalanylýan adalgalar we düşünjeler birmeňzeş jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namasynda ulanylýan adalgalara we düşünjelere laýyk gelmelidir.

7. Eger degişli kadalary kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda hukuk kadasynyň manysy üçin zyýansyz beýan etmek mümkin bolmasa, kadalaşdyryjy hukuk namasynyň maddasyna ýa-da bölegine bellik goşulyp bilner.

8. Ulanmagyň oňaýly bolmagynyň maksatlaryna kadalaşdyryjy hukuk namasynda maddanyň, paragrafyň, babyň, bölümiň, şeýle hem esasy gurluş bölege degişli bolmadyk bölegiň öz ady bolup biler.

Bu talap kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kanunçylyk namalaryň degişlilikde rim sanlary bilen belgilenilýän bölümlerine, şeýle hem arap sanlary bilen belgilenilýän böleklerine we bentlerine degişli edilmeýär.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy gurluş bölege degişli bolmadyk bölekleriniň, bölümleriniň, baplarynyň we paragraflarynyň atlary olaryň öňünde we soňunda ýerleşdirilýän ýazgylardan bir setirara aralyk aýrylyşdyrylýar, maddalaryň atlary bolsa olaryň öňünde ýerleşdirilýän ýazgylardan bir setirara aralyk aýrylyşdyrylyp beýan edilýär.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň, şeýle hem onuň maddasynyň, babynyň, paragrafynyň, bölüminiň we esasy gurluş bölege degişli bolmadyk böleginiň adynda olaryň düzgünleşdirýän jemgyýetçilik gatnaşyklary görkezilmelidir.

9. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň gurluşyna onuň ýazgysynda görkezilen goşundylar birikdirilip bilner.

 

28-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň mazmunyna we ýazgysynyň beýan edilişine talaplar

 

1. Jemgyýetçilik gatnaşyklaryny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek çygrynda döwlet edaralarynyň ygtyýarlylyklary we wezipeleri döwlet dolandyryşynyň derejesi boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalarynda kanunçylyga laýyklykda anyk tapawutlandyrylmagy bilen bellenmelidir.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysy bir şriftde çap edilen bolmalydyr.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysy edebi döwlet diliniň, ýuridik adalgalaryň kadalaryny we hukuk namalaryny resmileşdirmegiň talaplaryny berjaý etmek bilen beýan edilýär, onuň düzgünleri mümkin boldugyça gysga bolmalydyr, anyk we dürli düşündirmäge degişli bolmadyk manyny saklamalydyr.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynda köne we köp manyly sözleriň, aňlatmalaryň, göçme manyly sözleriň, söz gysgaltmalarynyň ulanylmagyna, şeýle hem şol bir hukuk kadasynyň gaýtadan beýan edilmegine ýol berilmeýär.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döwlet dilinden beýleki dillere edilen terjimesinde oňa salgylanma bolmalydyr.

4. Kanunçylyk namasynda hukuk taýdan düzgünleşdirmegiň esasy ýörelgeleri, onuň ýazgysynda peýdalanylýan esasy düşünjeler, ol güýje girenden soň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny ulanmagyň tertibi we şertleri bellenip bilner.

Kanunçylyk namasynyň geçiş düzgünlerinde onuň herekete girizilmeginden öňki gatnaşyklary düzgünleşdirmegiň tertibi görkezilýär, täze hukuk kadalaryna geçmegiň möhletleri we usullary bellenýär.

Kanunçylyk namasynyň jemleýji düzgünlerinde bu namany herekete girizmek, öň kabul edilen namany güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek ýa-da ýatyrmak hakynda kadalar berkidilýär we zerur bolsa, bu namany durmuşa geçirmek maksady bilen beýleki döwlet edaralary tarapyndan namalaryň kabul edilmegi hakynda talaplar beýan edilýär.

Şu bölekde bellenilen talaplar Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlaryna degişli edilmeýär.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynda tabşyryklar döwlet edaralaryna ýa-da zerur bolanda olaryň ýolbaşçylaryna salgylanylan bolmalydyr.

Tabşyryk berýän şahsa tabyn bolmadyk döwlet edaralary babatda kadalaşdyryjy hukuk namalarynda tabşyryklar maslahat beriş görnüşinde ýa-da olar bilen ylalaşylyp beýan edilmelidir. Soňky halatda kadalaşdyryjy hukuk namany kabul eden edaranyň gol çekmäge ygtyýarly şahsynyň golunyň aşagynda «ylalaşyldy» diýen belligi goýmak bilen ylalaşylan edaranyň doly ady, gol çekmäge ygtyýarly şahsyň wezipesi, familiýasy, ady, goly we ylalaşygyň senesi görkezilýär.

6. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda döwlet edaralarynyň we beýleki guramalaryň atlary olaryň resmi atlaryna laýyklykda doly we birmeňzeş beýan edilýär.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynyň ýönekeýligini we gysgalygyny üpjün etmek üçin kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynyň özünde gysgaltmalaryň ähmiýetini açyp görkezmek bilen döwlet edaralarynyň we beýleki guramalaryň atlarynyň gysgaldylmagyna ýol berilýär.

Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda sözleriň topary tarapyndan aňladylýan ol ýa-da gaýry düşünje birnäçe gezek ulanylýan bolsa, onda bu düşünje birinji gezek peýdalanylanda ol dolulygyna berilýär, şunda onuň soňraky aňladylmagynyň gysgaltmasy (şertli belgilenmesi) ýaýda görkezilýär.

7. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýazgysynda tesimleriň kese çyzyk ýa-da gaýry nyşanlar bilen aňladylmagyna, aýry-aýry sözleriň we söz düzümleriniň tapawutlandyrylmagyna we aşagynyň çyzylmagyna ýol berilmeýär.

8. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döredilen görnüşiniň birinji sahypasynyň ýokarky sag burçunda ony tassyklaýan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy görnüşine, onuň kabul edilen senesine we bellige alnan belgisine salgylanma beýan edilmelidir.

 

29-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynda salgylanmalar we gaýtadan beýan etmeler

 

1. Zerur bolanda kadalaşdyryjy hukuk namalarynda ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, olaryň gurluş böleklerine salgylanmalar getirilip, şeýle hem ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalaryna salgylanmak bilen şeýle namalardan aýry-aýry hukuk kadalary gaýtadan beýan edilip bilner.

2. Hukuk kadalarynyň özara baglanyşygyny görkezmek ýa-da gaýtalamalardan gaça durmak zerur bolanda, kadalaşdyryjy hukuk namasynyň gurluş böleginde onuň beýleki gurluş böleklerine salgylanmalara ýol berilýär.

3. Sözlemlere salgylanylanda olaryň belgilenmegi tertip sanlary bilen ýazmaça aňladylýar.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda esasy gurluş bölegine salgylanma: bölege we tesime olaryň tertip belgisini ýazmaça, madda, bende we kiçi bende bolsa olaryň tertip belgisini degişlilikde sanlar ýa-da harplar bilen görkezmek arkaly getirilýär.

Baplara (paragraflara), bölümlere salgylanmalar olaryň tertip belgisinde belgilenen sanlaryny görkezmek bilen, esasy gurluş bölegine degişli bolmadyk böleklere salgylanmalar bolsa olaryň atlaryny doly getirmek bilen amala aşyrylýar.

Salgylanmalaryň aňladylmagy üçin sypatlaryň ulanylmagyna ýol berilmeýär.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna salgylanylanda onuň ady, kabul edilen senesi, bellige alnan belgisi we görnüşi görkezilýär.

Döwlet belligine alnan kadalaşdyryjy hukuk namasyna salgylanylanda onuň Döwlet belligine alnan Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň sanawynda bellige alnanlygy barada maglumatlar (bellige alnan senesi we san belgisi) goşmaça görkezilýär.

Kanunçylyk namalaryna salgylanylanda olaryň haýsy belgi bilen bellige alnanlygyny görkezmek talap edilmeýär.

6. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda şol bir kadalaşdyryjy hukuk namasyna yzygiderli iki we şondan köp salgylanmalar getirilýän bolsa, onda oňa soňra salgylanmak bilen bu kadalaşdyryjy hukuk namasynyň doly ady bir gezek (ýazgyda birinji gezek ýatlananda) görkezilýär.

7. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynda goşundylara salgylanmalar bar bolsa, goşundylaryň kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda ýatlanyş tertibinde dakylýan olaryň belgileri görkezilýär, muňa kadalaşdyryjy hukuk namasynda bir goşundynyň bolan halaty girmeýär.

 

30-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmileşdirilmegi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namasyny üýtgetmek ýa-da oňa goşmaçalar girizmek görnüşi we ýuridik güýji boýunça edil şeýle kadalaşdyryjy hukuk namasyny kabul etmek arkaly amala aşyrylýar.

Kadalaşdyryjy hukuk namasyna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizilende üýtgetmeleriň manysy beýan edilýär ýa-da kadalaşdyryjy hukuk namasynyň degişli maddasynyň, böleginiň, bendiniň täze mazmuny görkezilýär.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmegi göz öňünde tutýan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň adynda ol namanyň görnüşine, kabul edilen senesine, bellige alnan belgisine we adyna salgylanma bolmalydyr, muňa kanunçylyk namalary girmeýär.

Kanunçylyk namalarynyň birine üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmegi göz öňünde tutýan kanunçylyk namalarynyň adynda onuň görnüşine we adyna salgylanma bolmalydyr.

Eger kadalaşdyryjy hukuk namasy bilen birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýän bolsa, onda bu barada kadalaşdyryjy hukuk namasynyň adynda görkezilýär.

Eger kadalaşdyryjy hukuk namasy bilen kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döredilen görnüşine üýtgetme ýa-da goşmaça girizilýän bolsa, onda onuň adynda kadalaşdyryjy hukuk namanyň döredilen görnüşiniň adynyň, şeýle hem ony tassyklan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy görnüşiniň kabul edilen senesiniň, belgisiniň we görnüşiniň görkezilmegi zerurdyr.

3. Kanunçylyk namasyna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kanunçylyk namasynyň taslamasynyň ýazgysynda görkezilen kanunçylyk namalarynyň kabul edilen senesi, görnüşi, ady, şeýle hem ýaýyň içinde olaryň ilkinji gezek çap edilen resmi neşiriniň ady, ýyly, belgisi we maddasy, olara üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizilen halatynda bolsa degişli kanunçylyk namalarynyň şu Kanuna laýyklykda resmi neşirde çap edilen ýyly, belgisi we maddasy görkezilýär.

 

Kanunçylyk namalaryndan beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasynyň ýazgysynda görkezilen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ady, kabul edilen senesi, bellige alnan belgisi, görnüşi, şeýle hem ýaýyň içinde olaryň, eger kadalaşdyryjy hukuk namasy resmi çap edilmäge degişli bolan bolsa, şu Kanuna laýyklykda ilkinji gezek çap edilen resmi neşiriniň ady, ýyly, belgisi we maddasy görkezilýär.

Döwlet belligine alnan kadalaşdyryjy hukuk namasyna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda onuň Döwlet belligine alnan Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň sanawynda haýsy belgi bilen bellige alnanlygy goşmaça görkezilýär.

4. Üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasy kabul edilip, onuň bilen hukuk kadasyna üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizilen, ýöne ol herekete girizilmedik halatynda, şeýle üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasyna girizilýär.

5. Üç we şondan köp kadalaşdyryjy hukuk namalary üýtgedilende ýa-da olara goşmaçalar girizilende aýratyn goşundy bilen resmileşdirilýän sanaw düzülýär.

Görkezilen talap kanunçylyk namalaryna degişli edilmeýär.

6. Şol bir kadalaşdyryjy hukuk namasyna girizilýän ähli üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar bir bölekde ýa-da bentde göz öňünde tutulýar. Üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizilýän kadalaşdyryjy hukuk namalary olaryň ýuridik güýjüniň gatnaşygyna baglylykda (kanunçylyk namalary babatda), şeýle hem olaryň kabul edilen senesi boýunça wagt yzygiderliligi tertibinde ýerleşdirilýär.

Şol bir senede kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalary olaryň bellige alnan belgilerine ýa-da çap edilen resmi çeşmelerindäki maddalaryň belgilerine laýyklykda görkezilýär.

7. Täze gurluş bölekleri, şeýle hem goşundylar kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysyna şol görnüşli gurluş böleginiň soňundan soňky tertip belgileri bilen ýa-da olaryň arasynda goşulýar.

Kadalaşdyryjy hukuk namasyna goşundy goşulýan halatynda, onuň ýazgysyna kadalaşdyryjy hukuk namasyna goşundynyň ýa-da kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döredilen görnüşiniň goşulýanlygy hakynda kada girizilýär.

8. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna onuň ýazgysynyň göwrüminiň ýarysyndan geçýän üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizilende onuň rejelenen görnüşi kabul edilýär.

Kanunlaryň taslamalary rejelenen görnüşde resmileşdirilende madda, gaýry kadalaşdyryjy hukuk namasy rejelenen görnüşde resmileşdirilende bolsa bölek göwrümi kesgitlemegiň birligi bolup durýar.

 

31-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek ýa-da ýatyrmak hakynda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmileşdirilmegi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namasyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek ýa-da ýatyrmak görnüşi we ýuridik güýji boýunça edil şeýle kadalaşdyryjy hukuk namasyny kabul etmek arkaly amala aşyrylýar.

2. Eger kadalaşdyryjy hukuk namalary ýa-da olaryň gurluş bölekleri täze kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namasyna garşy gelýän ýa-da ol tarapyndan gurşalyp alynýan bolsa, olar güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişlidirler.

3. Ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namasy güýjüni ýitiren diýlip ykrar edilende, ony durmuşa geçirmek üçin kabul edilen aşakda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalary hem güýjüni ýitiren diýlip ykrar edilmäge degişlidir.

Şu bölegiň birinji tesiminde görkezilen talap ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namasyndan aýrylýan aýry-aýry hukuk kadalaryny durmuşa geçirmek üçin kabul edilen aşakda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalaryna hem degişli edilýär.

4. Kanunçylyk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda kanunçylyk namasynyň taslamasynyň ýazgysynda görkezilen kanunçylyk namalarynyň kabul edilen senesi, ady, şeýle hem ýaýyň içinde olaryň ilkinji gezek çap edilen resmi neşiriniň ady, ýyly, belgisi we maddasy görkezilýär.

Kanunçylyk namalaryndan beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasynyň ýazgysynda görkezilen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ady, kabul edilen senesi, bellige alnan belgisi, şeýle hem ýaýyň içinde olaryň, eger kadalaşdyryjy hukuk namasy resmi çap edilmäge degişli bolan bolsa, şu Kanuna laýyklykda ilkinji gezek çap edilen resmi neşiriniň ady, ýyly, belgisi we maddasy görkezilýär.

Döwlet belligine alnan kadalaşdyryjy hukuk namasyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynda onuň Döwlet belligine alnan Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň sanawynda haýsy belgi bilen bellige alnanlygy goşmaça görkezilýär.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň kabul edilmegi bilen güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýa-da olaryň gurluş bölekleriniň sanawy kadalaşdyryjy hukuk namasynyň özünde ýa-da ony herekete girizmegiň tertibi hakynda namada görkezilmelidir.

6. Birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalary ýa-da olaryň gurluş bölekleri güýjüni ýitiren diýip ykrar edilende aýratyn goşundy bilen resmileşdirilýän sanaw düzülip bilner.

Sanawda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli kadalaşdyryjy hukuk namalary olaryň ýuridik güýjüniň gatnaşygyna baglylykda (kanunçylyk namalary babatda), şeýle hem olaryň kabul edilen senesi boýunça wagt yzygiderliligi tertibinde ýerleşdirilýär.

7. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň gurluş bölekleri güýjüni ýitiren diýip ykrar edilende şeýle bölekler aýrylýar, ýöne olaryň belgileri saklanyp galynýar. Saklanyp galynan belgä kadalaşdyryjy hukuk namasyny (ýa-da onuň gurluş bölegini) güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň kabul edilen senesi, belgisi, görnüşi, şeýle hem çap edilen resmi neşiriniň ady, ýyly, belgisi we maddasy goşulýar. Saklanyp galynýan gurluş bölekleriň belgileri üýtgedilmeýär.

8. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň göwrümi boýunça uly bölegi güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän bolsa, güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek üçin sanawa öz ýuridik güýjüni saklaýan gurluş bölekleri hakynda bellik edilip, tutuş kadalaşdyryjy hukuk namasy goşulýar.

Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň göwrümi boýunça kiçi bölegi güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän bolsa, güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek üçin sanawa diňe güýjüni ýitiren diýip ykrar etmäge degişli gurluş bölekleri goşulýar.

Şu halatlarda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň göwrümi şu Kanunyň 30-njy maddasynyň sekizinji bölegine laýyklykda kesgitlenýär.

9. Beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hukuk kadalaryny gaýtalaýan we täze hukuk kadalaryny saklamaýan kadalaşdyryjy hukuk namalary güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişlidirler.

10. Esasy kadalaşdyryjy hukuk namasy bilen birlikde oňa üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen kadalaşdyryjy hukuk namalary  (ýa-da olaryň gurluş bölekleri) güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişlidirler. Güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýa-da onuň gurluş böleginiň beýany birnäçe gezek üýtgedilen halatynda, sanawa esasy kadalaşdyryjy hukuk namasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen ähli kadalaşdyryjy hukuk namalary özbaşdak bent görnüşinde goşulýar.

11. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasy bilen kadalaşdyryjy hukuk namalaryny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek göz öňünde tutulan beýleki kadalaşdyryjy hukuk namasy ýa-da onuň gurluş bölegi güýjüni ýitiren diýip ykrar edilýän bolsa, onda şu halatda öň güýjüni ýitiren diýlip ykrar edilenler öz hereketini dikeltmeýär.

12. Güýje girmedik, şeýle hem hereket etmek möhleti geçen kadalaşdyryjy hukuk namalary we olaryň gurluş bölekleri güýjüni ýitiren diýip ykrar edilip bilinmez. Zerur bolanda şeýle kadalaşdyryjy hukuk namalary we olaryň gurluş bölekleri ýatyrylyp bilner.

Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynda hereket etmek möhleti geçen hukuk kadalary bilen birlikde güýjüni ýitiren diýip ykrar etmäge degişli hukuk kadalary hem saklanýan bolsa, onda şu halatda sanawa tutuş kadalaşdyryjy hukuk namasy goşulýar.

13. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasy güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli goşundy babatda görkezmäni saklaýan bolsa, onda şu halatda sanawa diňe bu kadalaşdyryjy hukuk namasynyň gurluş bölegi goşulýar, goşundy barada aýratyn bellik edilmeýär.

Eger kadalaşdyryjy hukuk namasy goşundyny tassyklamak bilen birlikde öz hereketini saklap galýan hukuk kadasyny saklaýan, goşundy bolsa güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli bolsa, onda şu halatda sanawa goşunda degişli esasy gurluş bölegi goşulýar, goşundy aýratyn bellik edilmeýär.

14. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň aýry-aýry gurluş bölekleri doly, beýlekileri bölekleýin güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli bolsa, onda doly güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmäge degişli bolan gurluş bölekleri başda görkezilýär.

 

32-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryna goşundylaryň resmileşdirilmegi

 

1. Goşundylar kadalaşdyryjy hukuk namasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar we olar onuň esasy gurluş bölegi bilen tassyklanýar.

2. Zerur bolan halatynda kadalaşdyryjy hukuk namasyna tablisalar, çyzgylar, kartalar, sanawlar we beýleki kömekçi resminamalar aýratyn goşundylar bilen resmileşdirilýär.

3. Goşundynyň birinji sahypasynyň ýokarky sag burçunda onuň tassyklanan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň görnüşine, namanyň   kabul edilen senesine we onuň bellige alnan belgisine görkezme bolmalydyr.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna birnäçe goşundy bar bolan halatynda, her bir goşundynyň birinji sahypasynyň ýokarky sag burçunda onuň tertip belgisi, şeýle hem onuň tassyklanan kadalaşdyryjy hukuk namasynyň görnüşi, namanyň kabul edilen senesi we onuň bellige alnan belgisi görkezilýär. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasyna goşundy bir bolsa, onda ol belgilenmeýär.

5. Gizlinlik ýa-da «Gullukda peýdalanmak üçin» diýen belligi bolan kadalaşdyryjy hukuk namalaryna goşundylaryň resmileşdirilmegi şu madda we kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

33-nji madda. Kanunçylyk namasynyň taslamasynyň Türkmenistanyň Mejlisine girizilmegi, oňa garalmagy we yzyna çagyrylmagy

 

1. Kanunçylyk namalarynyň taslamalary kanun çykaryjylyk başlangyjyna bolan hukugy degişli edilen edaralar we şahslar tarapyndan Türkmenistanyň Mejlisine döwlet dilinde kagyz we elektron göterijilerde girizilýär.

2. Türkmenistanyň Mejlisine hödürlenýän kanunçylyk namasynyň taslamasyna şular goşulýar:

1) maksatlaryna, wezipelerine, esasy düzgünlerine giňişleýin häsiýetnama berlip, taslamany kabul etmegiň zerurlygyny esaslandyrmak bilen kanunçylyk namasyna düşündirişli ýazgy;

2) taslamanyň gyzyklanýan döwlet edaralary bilen ylalaşylanlygy barada resminama, muňa kanunyň taslamasynyň kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde Türkmenistanyň Prezidenti we Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary tarapyndan girizilen halatlary girmeýär;

3) şu Kanunyň 34-nji maddasyna laýyklykda bilermenler seljermesiniň netijenamasy;

4) eger kanunyň taslamasy döwlet girdejileriniň azalmagyny ýa-da döwlet çykdajylarynyň artmagyny göz öňünde tutýan bolsa, maliýe-ykdysady hasaplamalar, şeýle hem statistik maglumatlar, kanunyň hereketiniň netijesinde mümkin bolan ykdysady, durmuş, ýuridik we ekologik çaklamalar.

Kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanunlaryň taslamalary bilen girizilýän üýtgetmeleriň ýa-da goşmaçalaryň degişli esaslandyrmasy, kanunçylyk namasynyň hereket edýän we teklip edilýän beýanlarynyň deňeşdirme tablisasy berilýär.

3. Döwlet girdejileriniň azalmagyny ýa-da döwlet çykdajylarynyň artmagyny göz öňünde tutýan kanunlaryň taslamalary diňe Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň oňyn netijenamasy bar bolanda girizilip bilner.

Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde Türkmenistanyň Mejlisine girizilýän kanunlaryň taslamalary üçin şeýle netijenama talap edilmeýär.

4. Kanunlaryň taslamalaryna Türkmenistanyň Mejlisinde garamagyň barşynda olaryň mazmunyny düýpli üýtgedýän üýtgetmeler we goşmaçalar girizilen halatynda bu barada kanunyň taslamasyny hödürlän kanun çykaryjylyk başlangyjynyň subýekti bilen ylalaşylýar.

5. Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti kanun çykaryjylyk başlangyjy tertibinde Türkmenistanyň Mejlisine girizen kanunynyň taslamasyny oňa garalmagynyň islendik tapgyrynda yzyna almaga haklydyrlar.

 

V BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARYNYŇ

TASLAMALARYNYŇ BILERMENLER SELJERMESI

 

34-nji madda. Bilermenler seljermesiniň wezipeleri

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasyna bilermenler seljermesini geçirmek hakynda çözgüt ygtyýarly edara tarapyndan kabul edilip bilner.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasynyň şertnamalaýyn esasda taýýarlanýan halatlarynda, taslamanyň bilermenler seljermesi taslamany sargyt edijiniň çözgüdi boýunça geçirilip bilner.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň düzgünleşdirýän hukuk gatnaşyklaryna baglylykda olaryň taslamalary boýunça kanunçylykda bellenilen tertipde bilermenler seljermesi (hukuk bilermenler seljermesinden başga) geçirilip bilner.

3. Bilermenler seljermesi şular üçin geçirilýär:

1) taslamanyň hiline, esaslylygyna, öz wagtyndalygyna, hukuga laýyklygyna, taslamada adamyň we raýatyň Konstitusiýada berkidilen hukuklarynyň berjaý edilmegine baha bermek;

2) kadalaşdyryjy hukuk namasynyň mümkin bolan netijeliligini kesgitlemek;

3) taslamanyň kadalaşdyryjy hukuk namasy hökmünde kabul edilmeginiň mümkin bolan ýaramaz netijelerini ýüze çykarmak.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň korrupsiýa garşy bilermenler seljermesiniň esasy wezipeleri şular bolup durýar:

1) hukuk taýdan düzgünleşdirmegiň korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalary etmäge ýardam edýän kadalaryny we säwliklerini ýüze çykarmak;

2) taslamany kabul etmegiň netijelerine korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalary etmäge şertler döredilmeginiň mümkinçiligi böleginde baha bermek;

3) taslamanyň korrupsiýa bilen bagly hukuk bozulmalary etmäge päsgel berýän kadalaryny maslahatlar görnüşinde işläp taýýarlamak.

5. Kabul edilmeginiň netijesinde ekologik howpsuzlyga, daşky gurşawy goramaga wehim döredip biljek kanunçylyk we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalary hökmany ekologik bilermenler seljermesine degişlidir.

 

35-nji madda. Bilermenler seljermesini amala aşyrýan şahslar

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň bilermenler seljermesi garalýan taslamanyň mazmunyna baglylykda degişli ugurly ylmy edaralar we ýokary hünär bilimi edaralary, alymlaryň we hünärmenleriň arasyndan çekilýän bilermenler tarapyndan geçirilýär. Bilermenler seljermesini geçirmek bir ýa-da birnäçe bilermenlere (bilermenler toparyna) tabşyrylyp bilner.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasy boýunça dürli hünärli bilermenler tarapyndan toplumlaýyn bilermenler seljermesi ýa-da dürli görnüşli özbaşdak bilermenler seljermeleri, zerur bolanda bolsa – gaýtadan bilermenler seljermesi geçirilip bilner.

3. Bilermenler hökmünde kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasyny taýýarlamaga gös-göni gatnaşmadyk şahslar çekilýärler.

4. Bilermenler hökmünde beýleki döwletlerden we halkara guramalaryndan hünärmenler çekilip bilner.

Bilermenler seljermesini geçirmek üçin kadalaşdyryjy hukuk namasynyň taslamasy daşary ýurt we halkara guramalaryna iberilip bilner.

 

VI BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMASYNY

KABUL ETMEGIŇ TERTIBI

 

36-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmegiň tertibiniň kesgitlenmegi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmegiň tertibi Konstitusiýa, şu Kanun we ygtyýarly edaralaryň hukuk ýagdaýyny we ygtyýarlyklaryny kesgitleýän kanunçylyk ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen bellenýär.

2. Kodeksler kanunlar bilen tassyklanýar, olara üýtgetmeler we goşmaçalar hem kanunlary kabul etmek arkaly girizilýär.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ygtyýarly edara tarapyndan kabul edilmegine şol edaranyň bu namany kabul etmek boýunça ygtyýarlylygy kanunçylykda göz öňünde tutulan halatynda ýol berilýär.

 

37-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryna gol çekmäge ygtyýarly adamlar

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi ýazgylaryna şu wezipeli adamlar tarapyndan gol çekilýär:

1) Konstitusiýa, konstitusion kanunlar, kanunlar, Türkmenistanyň Prezidentiniň permanlary, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kararlary – Türkmenistanyň Prezidenti;

11) Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kararlary - Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy;

2) Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlary – Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy;

3) halk maslahatynyň kararlary – halk maslahatynyň başlygy;  

4) häkimiň kararlary – häkim;

5) gaýry kadalaşdyryjy hukuk namasy – ony kabul eden ygtyýarly edaranyň ýolbaşçysy.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy görnüşi bilen onuň döredilen görnüşi kabul edilende kadalaşdyryjy hukuk namasynyň diňe esasy görnüşine gol çekilýär. Şunda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döredilen görnüşi kadalaşdyryjy hukuk namasynyň esasy görnüşine goşulýar.

 

38-nji madda. Kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalary babatda hukuk oruntutarlyk

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmäge hukugy bolan ygtyýarly edara üýtgedilip guralan halatynda, hukuk oruntutaryna onuň ygtyýarlylygynyň çäklerinde kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmäge hukuk bilen bilelikde kadalaşdyryjy hukuk namalaryny üýtgetmek we güýjüni ýitiren diýlip ykrar etmek (ýatyrmak), şeýle hem olaryň hereketini togtatmak ýa-da bes etmek boýunça ygtyýarlyklar hem geçýär.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmäge hukugy bolan ygtyýarly edara ýatyrylan halatynda onuň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna garşy gelmeýänligine görä hereket edýärler ýa-da olar ygtyýarly edarany ýatyrmak hakynda çözgüt kabul eden wezipeli adam ýa-da edara, ýa-da hukuk mirasdüşerleri, ýa-da ýokarda durýan wezipeli adam, ýa-da edara tarapyndan üýtgedilip ýa-da güýjüni ýitiren diýlip ykrar edilip (ýatyrylyp), şeýle hem olaryň hereketi togtadylyp ýa-da bes edilip bilner.

 

VII BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARYNY

ÇAP ETMEK

 

39-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasyny resmi çap etmegiň hökmanylygy

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalary hemmeleriň dykgatyna ýetirmek üçin çap edilýär ýa-da başga usul bilen yglan edilýär, döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary özünde saklaýan kadalaşdyryjy hukuk namalary muňa girmeýär.

«Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary», «Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň Ýygyndysy» we «Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, halk maslahatlarynyň we häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Ýygyndysy» resmi neşirlerdir.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň resmi çap edilmegi «Türkmenistan» gazeti, şeýle hem kanunçylykda kesgitlenýän tertipde beýleki döwürleýin metbugat neşirleri tarapyndan amala aşyrylýar.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň resmi çap edilmegi elektron görnüşde Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalyk maglumatlar toplumynda hem amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary «Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlarynda» çap edilýär.

Şu Kanunyň 7-nji maddasynyň ikinji böleginiň 6-8-nji bentlerinde görkezilen kadalaşdyryjy hukuk namalaryny resmi çap etmek elektron görnüşde ygtyýarly edaranyň Internet torundaky resmi saýtynda amala aşyrylyp bilner.

Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi çap edilmegi olaryň radio, telewideniýe boýunça we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri arkaly yglan edilmegini aradan aýyrmaýar.

Halk maslahatlarynyň, häkimleriň we Geňeşleriň kadalaşdyryjy hukuk namalary ýerli metbugatda çap edilýär ýa-da başga tertipde yglan edilýär.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň resmi çap edilmegi döwlet dilinde ol güýje girenden soň amala aşyrylmalydyr.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalyk maglumatlar toplumyndaky nusgalaryna laýyklygyna bilermenler seljermesi geçirilenden soň olaryň metbugat neşirinde soňraky resmi çap edilmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýän tertipde amala aşyrylýar.

5. Hukuk ulanyş tejribesinde kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi çap edilen nusgalary peýdalanylmalydyr.

6. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryň resmi däl çap edilmegine diňe olar resmi çap edileninden soň ýol berilýär.

 

40-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryň doly bolmadyk beýanda çap edilmeginiň ýol berilmezligi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryň doly bolmadyk beýanda çap edilmegine ýol berilmeýär, muňa döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary özünde saklaýan kadalaşdyryjy hukuk namalary girmeýär.

2. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň uly göwrümi sebäpli onuň ýazgysy döwürleýin metbugat neşiriniň birnäçe sanlarynda çap edilýän bolsa, kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýazgysynyň jemleýji böleginiň döwlet dilinde çap edilen güni onuň resmi çap edilen güni diýlip hasap edilýär.

 

41-nji madda. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şeýle hem halk maslahatlarynyň we häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi çap edilmegine gözegçilik

 

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şeýle hem halk maslahatlarynyň we häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň resmi çap edilmegine gözegçiligi Türkmenistanyň Adalat ministrligi we onuň ýerli edaralary amala aşyrýarlar.

 

VIII BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARYNYŇ

WAGT, GIŇIŞLIK WE ŞAHSLAR BOÝUNÇA HEREKETI

 

42-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň güýje girýän we herekete girizilýän wagty

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalary olara gol çekilen pursadyndan güýje girýär, muňa şu bölegiň ikinji tesiminde görkezilen kadalaşdyryjy hukuk namalary girmeýär.

Şu Kanunyň 44-nji maddasyna laýyklykda döwlet belligine alynmaga degişli kadalaşdyryjy hukuk namalary döwlet belligine alnan gününden güýje girýär.

2. Adamyň we raýatyň hukuklaryna, azatlyklaryna we borçlaryna täsir edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny herekete girizmegiň we ulanmagyň hökmany şerti olaryň resmi çap edilmegi bolup durýar.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namalary şu möhletlerde herekete girizilýär:

1) Konstitusiýa – eger ony herekete girizmegiň tertibi hakynda konstitusion kanunda gaýry möhlet bellenmedik bolsa, onuň resmi çap edilen gününden soň on senenama gününiň geçmegi boýunça;

2) konstitusion kanunlar, kodeksler, kanunlar, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary, Türkmenistanyň Mejlisiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary – eger olaryň özlerinde ýa-da olary herekete girizmegiň tertibi hakynda kanunçylyk namalarynda  olary herekete girizmegiň gaýry möhleti ýa-da tertibi bellenmedik bolsa, olaryň resmi çap edilen gününden soň on senenama gününiň geçmegi boýunça;

3) Türkmenistanyň Prezidentiniň kadalaşdyryjy hukuk permanlary we kararlary, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň kadalaşdyryjy hukuk kararlary – eger olaryň özlerinde olary herekete girizmegiň gaýry möhleti bellenmedik bolsa, olaryň resmi çap edilen ýa-da kanunda göz öňünde tutulan gaýry usul bilen hemmeleriň dykgatyna ýetirilen gününden;

4) Geňeşleriň kadalaşdyryjy çözgütleri – eger olaryň özlerinde olary herekete girizmegiň gaýry möhletleri bellenmedik bolsa, olaryň resmi çap edilen ýa-da başga tertipde yglan edilen gününden;

5) ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kadalaşdyryjy hukuk buýruklary, halk maslahatlarynyň kadalaşdyryjy hukuk kararlary, häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk kararlary – eger olaryň özlerinde olary herekete girizmegiň gaýry möhleti bellenmedik bolsa, olaryň resmi çap edilen ýa-da kanunda göz öňünde tutulan gaýry usul bilen hemmeleriň dykgatyna ýetirilen gününden.

4. Ählihalk sala salşygynda kabul edilen konstitusion kanunlar, kanunlar Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar tarapyndan ses bermegiň netijeleri takyklanandan soň güýje girizilmäge we yglan edilmäge degişlidir.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namasynda ýa-da ony herekete girizmek hakynda namada tutuş kadalaşdyryjy hukuk namasyny herekete girizmek üçin bellenilen möhletden başga onuň aýry-aýry bölümlerini, baplaryny, paragraflaryny, maddalaryny, böleklerini, bentlerini, kiçi bentlerini we tesimlerini herekete girizmegiň möhletleri görkezilip bilner.

6. Öň jogapkärçilige eltmeýän hereket (hereketsizlik) üçin jogapkärçilik göz öňünde tutulýan ýa-da öňki hereket eden bilen deňeşdireniňde berk jogapkärçiligi belleýän kadalaşdyryjy hukuk namasy resmi taýdan çap edileninden soň on gün möhletiň geçmegine çenli herekete girizilip bilinmez.

7. Işiň aýry-aýry görnüşlerine bildirilýän hünär derejesine talaplar we hünär derejesiniň talaplaryna laýyklygyny tassyklaýan resminamalaryň sanawy, şeýle hem eksporty we importy ygtyýarlylandyrylmaga degişli edilýän aýry-aýry harytlaryň sanawlary tassyklanýan kadalaşdyryjy hukuk namalary resmi taýdan çap edileninden soň otuz gün möhletiň geçmegine çenli herekete girizilip bilinmez.

8. Döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary özünde saklaýan kadalaşdyryjy hukuk namalary olaryň kabul edilen gününden ýa-da namanyň özünde görkezilen möhletlerde herekete girizilýär.

 

43-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň yzyna täsir ediş güýji

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň hereketi onuň herekete girizilmeginden öň dörän gatnaşyklara degişli edilmeýär.

2. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýa-da onuň böleginiň yzyna täsir ediş güýji onuň özünde ýa-da kadalaşdyryjy hukuk namasyny herekete girizmek hakynda namada göz öňünde tutulan bolsa, şeýle hem kadalaşdyryjy hukuk namasy hukuk bozulmasy üçin öň göz öňünde tutulan jogapkärçiligi aradan aýyrýan ýa-da ýeňilleşdirýän, raýatlara ýüklenilen borçlary aýyrýan ýa-da olaryň ýagdaýyny başga hili gowulandyrýan bolsa, onda şeýle halatlarda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň yzyna täsir ediş güýji bardyr.

3. Jogapkärçiligi belleýän ýa-da güýçlendirýän, raýatlara täze borçlary ýükleýän ýa-da olaryň ýagdaýyny başga hili ýaramazlaşdyrýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň yzyna täsir ediş güýji ýokdur.

 

44-nji madda. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, halk maslahatlarynyň, häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň güýje girmeginiň şerti hökmünde olaryň döwlet belligine alynmagy

 

1. Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, halk maslahatlarynyň, häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalary Türkmenistanyň Adalat ministrliginde döwlet belligine alynmaga degişlidirler. Şeýle bellige almak olaryň güýje girmeginiň zerur şerti bolup durýar.

Kadalaşdyryjy hukuk namalary döwlet belligine alnanda olarda hukuk kadasynyň barlygy, olaryň döwlet belligine alynmaga degişliligi, kadalaşdyryjy hukuk namasynyň kanunçylyga laýyk gelýänligi seljerilýär.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwlet belligine almagyň esaslary we tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

3. Türkmenistanyň Adalat ministrligi kadalaşdyryjy hukuk namasyny döwlet belligine almakdan şu halatlarda ýüz dönderýär, eger şeýle nama:

1) adamyň we raýatyň kanunda bellenilen hukuklaryny we azatlyklaryny kemsidýän bolsa;

2) ýuridik şahslaryň kanuny bähbitlerini bozýan bolsa;

3) ýokarda durýan derejeli kadalaşdyryjy hukuk namalaryna garşy gelýän bolsa;

4) kadalaşdyryjy hukuk namasyny kabul eden edaranyň ygtyýarlylygynyň çäginden çykýan bolsa;

5) gyzyklanýan edaralar bilen ylalaşylmadyk bolsa;

6) döwlet belligine alynmaga degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwlet belligine almagyň, resmileşdirmegiň we ylalaşmagyň düzgünlerini bozmak bilen kabul edilen bolsa.

Döwlet belligine alynmaga degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny bellige almakdan ýüz dönderilmegine gyzyklanýan döwlet edarasy tarapyndan kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

4. Döwlet belligine alynmaga degişli kadalaşdyryjy hukuk namalary kanunçylykda bellenilen tertipde bellige alynmadyk halatynda, olar kabul eden edara tarapyndan ýatyrylmalydyr.

 

45-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň hereketiniň möhleti

 

1. Eger kadalaşdyryjy hukuk namasynyň özünde ýa-da ony herekete girizmek hakynda namada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kadalaşdyryjy hukuk namasy möhletsiz hereket edýär.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasy ýa-da onuň bölegi (bölekleri) üçin wagtlaýyn hereket etmek möhleti bellenilip bilner. Şu halatda kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýa-da onuň böleginiň (bölekleriniň) hereket edýän möhleti görkezilmelidir. Bu möhlet geçmezinden öň namany kabul eden ygtyýarly edara namanyň hereketini täze möhlete uzaldyp ýa-da oňa möhletsiz häsiýet berip biler.

 

46-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň hereketiniň togtadylmagy ýa-da bes edilmegi

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýa-da onuň aýry-aýry kadalarynyň hereketi bes edilip, şeýle hem kesgitli möhlete togtadylyp bilner.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň ýa-da onuň aýry-aýry kadalarynyň hereketiniň togtadylmagy görnüşi we ýuridik güýji boýunça edil şeýle kadalaşdyryjy hukuk namasyny kabul etmek arkaly amala aşyrylýar.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasy (onuň bölegi ýa-da bölekleri) şu halatlarda öz hereketini bes edýär:

1) namanyň ýa-da onuň böleginiň (bölekleriniň) hereket etmek üçin bellenilen möhletiniň geçmegi;

2) namanyň ýa-da onuň böleginiň (bölekleriniň) ýokarda durýan ýa-da deň derejeli täze kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namasyna garşy gelmegi ýa-da ol tarapyndan gurşalyp alynmagy;

3) kabul edilen namanyň Konstitusiýa garşy gelýänliginiň ykrar edilmegi;

4) namany kabul eden ygtyýarly edara, şeýle hem ony ýa-da onuň bölegini (böleklerini) güýjüni ýitiren diýip ykrar etmäge hukugy bolan edara tarapyndan şeýle namanyň ýa-da onuň böleginiň (bölekleriniň) güýjüni ýitiren diýip ykrar edilmegi.

 

47-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň giňişlik boýunça hereketi

1. Eger kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň özünde ýa-da olary herekete girizmek hakynda namalarda başgaça bellenmedik bolsa, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hereketi Türkmenistanyň ähli çägine degişlidir.

2. Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli we ýerine ýetiriji edaralary tarapyndan kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalary degişli dolandyryş-çäk birlikleriniň çäginde hereket edýärler.

 

48-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň şahslar boýunça hereketi

 

Kanunçylyk namalarynda we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hereketi Türkmenistanyň raýatlaryna we ýuridik şahslaryna, şeýle hem Türkmenistanyň çäginde bolýan daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara, daşary ýurt döwletleriniň ýuridik şahslaryna, olaryň şahamçalaryna we wekilliklerine degişli edilýär.

 

49-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kanunylygyny üpjün etmegiň çäreleri

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kanunylygy şu çäreler bilen üpjün edilýär:

1) kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kadalaryny Konstitusiýa we kanunçylyk namalaryna laýyk getirmek;

2) bellenilen tertipde kadalaşdyryjy hukuk namasynyň hereketini togtatmak;

3) kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hukuk monitoringini geçirmek;

4) kadalaşdyryjy hukuk namalary döwlet belligine alnanda olaryň Konstitusiýa we kanunçylyk namalaryna laýyk gelýänligini barlamak.

2. Konstitusiýa, kanunçylyk namalary bilen bellenilen ygtyýarlylygyna laýyklykda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kanunylygyny üpjün edýän döwletiň edaralary we wezipeli adamlary şulardyr:

1) Türkmenistanyň Mejlisi;

2) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti aşakda durýan edaralar tarapyndan kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalary babatda;

3) kazyýetler;

4) Türkmenistanyň Baş prokurory hem-de oňa tabyn prokurorlar;

5) Türkmenistanyň Adalat ministrligi we onuň ýerli edaralary;

6) kanundan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul eden ýa-da olaryň işläp taýýarlaýjylary bolan ygtyýarly edaralar özleriniň kabul eden ýa-da işläp taýýarlaýjylary bolan kanundan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalary babatda.

3. Türkmenistanyň Adalat ministrliginde bellige alnan kadalaşdyryjy hukuk namasynda şu Kanunyň 44-nji maddasynyň üçünji böleginde göz öňünde tutulan bozulmalary ýüze çykarylanda ol bozulmalary aradan aýyrmagyň zerurlygy barada kadalaşdyryjy hukuk namasyny kabul eden ygtyýarly edara teklip bilen ýüzlenýär.

Ygtyýarly edara tarapyndan şu bölegiň birinji tesiminde görkezilen kadalaşdyryjy hukuk namasyny hereket edýän kanunçylyga laýyk getirmek boýunça çäreler kabul edilmedik halatynda Türkmenistanyň Adalat ministrligi degişli netijenama çykarýar we şeýle kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döwlet belligine alynmagyny ýatyrmak barada arza bilen kazyýete ýüzlenýär.

4. Döwlet belligine alynmagynyň ýatyrylanlygy barada maglumat resmi çap edilýän çeşmelerde çap edilmäge degişlidir.

Döwlet belligine alynmagy ýatyrylan kadalaşdyryjy hukuk namasy ulanylmaga degişli däldir.

Kadalaşdyryjy hukuk namasynyň döwlet belligine alynmagynyň ýatyrylmagyna ygtyýarly edara tarapyndan kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

 

IX BAP. HUKUK MONITORINGI

 

50-nji madda. Hukuk monitoringi

 

1. Hukuk monitoringi kanunçylygyň netijeliligine baha bermek we çaklamak, ony kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen geçirilýär.

2. Ygtyýarly edaralar özleriniň kabul eden ýa-da işläp taýýarlaýjylary bolan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hukuk monitoringini amala aşyrýarlar we olara üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek ýa-da olary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek boýunça çäreleri öz wagtynda görýärler.

3. Hukuk monitoringiniň geçirilmegine jemgyýetçilik birleşikleri, ylmy guramalar, raýatlar we beýlekiler çekilip bilner.

4. Hukuk monitoringini geçirmegiň düzgünleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

 

X BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMALARYNYŇ

ULGAMLAŞDYRYLMAGY WE HASABY

 

51-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ulgamlaşdyrylmagy

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýän ygtyýarly edaralar bu namalaryň hasabyny we ulgamlaşdyrylmagyny geçirýärler, özleriniň kabul eden namalaryna öz wagtynda ähli gündelik üýtgetmeleri we goşmaçalary girizip, olaryň gözegçilik nusgalaryny alyp barýarlar.

2. Ygtyýarly edaralar tarapyndan kadalaşdyryjy hukuk namalaryň hasabynyň we ulgamlaşdyrylmagynyň alnyp barylmagynyň tertibi Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

 

52-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň döwlet hasaby

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryň döwlet hasaby Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalyk maglumatlar toplumyny alyp barmagy öz içine alýar, ol Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Ygtyýarly edaralar kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalaryny Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň nusgalyk maglumatlar toplumyna goşmak üçin Türkmenistanyň Adalat ministrligine kagyz we elektron görnüşde iberýärler.

3. Türkmenistanyň Adalat ministrligi hukuk maglumatynyň ýeke-täk ulgamyny döredýär, sorag jogap-habar beriş işinde döwlet edaralaryna we gaýry guramalara kömek edýär.

4. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwlet tarapyndan hasaba almagyň we ulgamlaşdyrmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

 

53-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň aýanlygy

 

Döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary özünde saklaýan kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan başga kabul edilen kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen gyzyklanýan şahslaryň tanyşmaklary üçin olara elýeterliligiň üpjün edilmegine ähli ygtyýarly edaralar borçludyrlar.

 

III bölüm. KADALAŞDYRYJY DÄL HUKUK NAMALARY

 

XI BAP. KADALAŞDYRYJY DÄL HUKUK NAMALARY

HAKYNDA UMUMY DÜZGÜNLER

 

54-nji madda. Kadalaşdyryjy däl hukuk namalarynyň görnüşleri

 

Kadalaşdyryjy däl hukuk namalaryna şular degişlidirler:

1) kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namalary;

2) indiwidual ulanylýan hukuk namalary;

3) guramaçylyk-serenjam berijilik häsiýetli hukuk namalary;

4) gündelik meseleleri çözmek üçin kabul edilýän buýruklar we beýleki namalar;

5) döwlet meýilleşdiriş ulgamynyň çygryndaky hukuk namalary.

 

55-nji madda. Kadalaşdyryjy däl hukuk namalaryny kabul etmegiň şertleri

 

1. Kadalaşdyryjy däl hukuk namalary kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda ýa-da olary durmuşa geçirmek maksady bilen kabul edilýär.

2. Kadalaşdyryjy däl hukuk namalary şu Kanunda we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynda görkezilen ygtyýarly edaralar tarapyndan kabul edilýär.

3. Kadalaşdyryjy däl hukuk namalaryny kabul etmegiň aýratynlyklary kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilip bilner.

 

56-njy madda. Kadalaşdyryjy däl hukuk namalaryna şikaýat edilmegi

 

Kadalaşdyryjy däl hukuk namalaryna kanunçylykda göz öňünde tutulan tertipde we esaslar boýunça şikaýat edilip bilner.

 

XII BAP. KADALAŞDYRYJY HUKUK NAMASYNA

DÜŞÜNDIRIŞ BERMEGIŇ NAMASY

 

57-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namalary hakynda umumy düzgünler

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynda düşnüksizlik we dürli düşünmeler, olaryň ulanyş tejribesinde gapma-garşylyklar ýüze çykanda kadalaşdyryjy hukuk namasynda saklanýan kadalara resmi düşündiriş berlip bilner.

Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegi şol namany kabul eden edara ýa-da wezipeli adam tarapyndan amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisi kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul eden edara ýa-da wezipeli adama degişli nama ýa-da onuň aýry-aýry düzgünlerine resmi düşündiriş bermegiň maksada laýyklygy hakynda teklip girizmäge haklydyr.

2. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş berlende takyklaşdyryjy kadalar görnüşinde oňa üýtgetmeler, goşmaçalar girizmäge ýol berilmeýär. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna giňeldilen resmi düşündiriş bermäge diňe onuň ýazgysy bilen manysynyň arasynda açyk tapawut bolanda ýol berilýär.

Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namalary hukuk kadalaryny bellemeýär we kanunçylykda bolan ýetmezçiligi doldurmaýar.

3. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermek diňe hukuk kadasyny aýdyňlaşdyrmak, onuň mazmunyny takyklamak maksatlary bilen amala aşyrylýar, ol hukuk kadasynyň manysyny üýtgedip we düşündirilýän kadanyň çäginden çykyp bilmez.

4. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynda saklanýan kadalara resmi düşündiriş bermek ygtyýarly edaralaryň başlangyjy ýa-da fiziki we ýuridik şahslaryň ýüztutmasy boýunça kanunçylykda kesgitlenilen tertipde amala aşyrylýar.

5. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namalarynda saklanýan kadalar durmuşa geçirilende, şol sanda olar ulanylanda we adyl kazyýetlik amala aşyrylanda hökmany häsiýeti bardyr.

6. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namasynyň tapawutly aýratynlyklaryny hasaba almak bilen oňa şu Kanunyň 28-nji maddasynyň talaplary degişli edilýär.

7. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş bermegiň namalaryny çap etmek şu Kanunyň kadalaryny berjaý etmek bilen amala aşyrylýar.

 

58-nji madda. Kadalaşdyryjy hukuk namasyna resmi düşündiriş berilmeginiň şertleri

 

1. Kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kadalary Konstitusiýanyň düzgünlerine doly laýyklykda resmi düşündirilmelidir.

2. Kanundan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalary resmi düşündirilende olaryň manysy kanunçylyk namalaryna doly laýyklykda açylyp görkezilmelidir.

 

59-njy madda. Kadalaşdyryjy hukuk namalaryna düşündiriş bermegi amala aşyrýan döwlet edaralary

 

Döwlet syýasatyny alyp barýan, kesgitli pudagy dolandyrmagy amala aşyrýan ýa-da degişli meseleleri çözmek ygtyýarlylygyna degişli edilen döwlet edaralary ýa-da gaýry ygtyýarly döwlet edaralary öz ygtyýarlylyklarynyň çäklerinde kadalaşdyryjy hukuk namalaryna düşündiriş berip bilerler. Şeýle düşündirişleriň hökmany ýuridik güýji ýokdur we maslahat beriji häsiýetlidir.

 

XIII BAP. INDIWIDUAL ULANYLÝAN HUKUK

NAMALARY

 

60-njy madda. Indiwidual ulanylýan hukuk namalary hakynda umumy düzgünler

 

Indiwidual ulanylýan hukuk namasy bellenilen görnüşli ýazmaça resmi resminamadyr we ol:

1) bir gezek ýa-da wagt boýunça gaýry çäklendirilen ulanylmaga niýetlenendir;

2) indiwidual kesgitlenilen şahslara (ýuridik we fiziki şahslar) degişlidir;

3) indiwidual kesgitlenilen şahslaryň kanunçylykda bellenilen hukuklaryny we borçlaryny durmuşa geçirýär.

 

61-nji madda. Indiwidual ulanylýan hukuk namalaryna we olaryň resmileşdirilmegine talaplar

 

1. Indiwidual ulanylýan hukuk namasy şu talaplara laýyk gelmelidir:

1) Konstitusiýa, kanunçylyga we ýokarda durýan döwlet edaralarynyň hukuk namalaryna garşy gelmeli däldir;

2) gurluşy düzgünleşdirýän jemgyýetçilik gatnaşyklaryny anyk açyp görkezmegi üpjün etmelidir, mazmuny bolsa birmeňzeşşünilmegini we ulanylmagyny üpjün etmelidir, bellenilen çäreleriň mazmunyny anyk beýan etmelidir, hereketi degişli edilýän ýa-da bellenilen möhletlerde durmuşa geçirilmegi üçin jogapkärçilik çekýän şahslar kesgitlenmelidir.

2. Konstitusiýa we kanunçylyga garşy gelýän indiwidual ulanylýan hukuk namalary kabul edilen pursadyndan hakyky däldirler we Türkmenistanyň çäginde ulanylmaýar.

3. Dürli derejeli döwlet edaralary tarapyndan kabul edilen indiwidual ulanylýan hukuk namalarda garşylyk bolanda, eger şeýle hukuk namasynyň kabul edilmegi ýokarda durýan döwlet edarasynyň ygtyýarlylygyna giren bolsa, onuň hukuk namasy ulanylýar.  

4. Bir hukuk namasynyň beýlekisinden ileri tutulmagy barada çözgüt gyzyklanýan şahsyň arzasy boýunça ýokarda durýan döwlet edarasy ýa-da kazyýet tarapyndan kabul edilýär.

5. Indiwidual ulanylýan hukuk namasy şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan talaplardan başga-da, aşakdaky rekwizitleri özünde saklamalydyr:

1) ady (garaýan närsesini aňladýan ady);

2) kabul edilen ýeri we senesi;

3) gol çekmäge ygtyýarly şahsyň (şahslaryň) wezipesi, familiýasy, ady, atasynyň ady we goly.

6. Indiwidual ulanylýan hukuk namalaryny kabul etmegiň, olary resmileşdirmegi, ýerine ýetirmegi we ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi guramagyň tertibi şu Kanun we gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenýär.

 

62-nji madda. Indiwidual ulanylýan hukuk namasynyň güýje girmegi we hereketini bes etmegi

 

1. Eger indiwidual ulanylýan hukuk namasynda onuň güýje girmeginiň has giçki möhleti kesgitlenilmedik bolsa, ol kabul edilen pursadyndan güýje girýär.

2. Indiwidual ulanylýan hukuk namasy onuň talaplary ýa-da onda saklanýan tabşyryklar bu namada salgylanylan şahslar tarapyndan ýerine ýetirilen pursadyndan hereketini bes edýär.

3. Indiwidual ulanylýan hukuk namasy hereketini bes edýänçä ol ony kabul eden ygtyýarly edara, onuň ýokarda durýan döwlet edarasy ýa-da kazyýet tarapyndan togtadylyp, üýtgedilip ýa-da ýatyrylyp   bilner.

4. Indiwidual ulanylýan hukuk namasynyň hereketini ýatyrmak, üýtgetmek ýa-da togtatmak barada gyzyklanýan şahslaryň ýokarda durýan döwlet edarasyna ýa-da kazyýete arza bermegi degişli çözgüt kabul edilýänçä hukuk namasynyň hereketini togtadýar.

 

XIV BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

63-nji madda. Şu Kanuny herekete girizmegiň tertibi

 

1. Şu Kanun 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan herekete girizilýär.

2. Şu Kanun herekete girizilen gününden şulary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

1) 1991-nji ýylyň 29-njy maýynda kabul edilen «Türkmenistan SSR kanunlaryny, Türkmenistan SSR Ýokary Sowetiniň we onuň organlarynyň beýleki aktlaryny, Türkmenistan SSR-niň Prezidenitiniň Türkmenistan SSR-niň kanunlaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek baradaky permanlaryny çap etmegiň hem-de güýje girizmegiň tertibi hakynda» Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1991 ý., № 9-10, 99-njy madda);

2) 1996-njy ýylyň 18-nji iýunynda kabul edilen «Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 1-2, 1-nji madda);

3) 2000-nji ýylyň 15-nji iýunynda kabul edilen «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň III bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2000 ý., № 2, 17-nji madda);

4) 2005-nji ýylyň 7-nji dekabrynda kabul edilen «Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (rejelenen görnüşi) (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2005 ý., № 4, 30-njy madda);

5) 2007-nji ýylyň 3-nji iýulynda kabul edilen «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2007 ý., № 3, 54-nji madda);

6) 2012-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda kabul edilen «Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2012 ý., № 1, 14-nji madda);

7) 2015-nji ýylyň 28-nji fewralynda kabul edilen «Kadalaşdyryjy hukuk namalar hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetme girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 1, 26-njy madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                        Gurbanguly

     Prezidenti                                                         Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2017-nji ýylyň 26-njy awgusty.

№ 589-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О правовых актах

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 3, ст. 96)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана

от 09.06.2018 г. № 32-VI)

 

Настоящий Закон определяет порядок разработки, представления, обсуждения, принятия, регистрации, введения в действие, изменения, прекращения и приостановления действия правовых актов, а также порядок их опубликования.

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОВЫХ АКТАХ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов Туркменистана – письменный перечень, содержащий номера государственной регистрации и реквизиты нормативных правовых актов, указанных в пунктах 6-8 части второй статьи 7 настоящего Закона, прошедших государственную регистрацию в Министерстве адалат Туркменистана;

2) аналогия права – применение к неурегулированным общественным отношениям смысла законодательства Туркменистана (далее – законодательство), общих принципов права и принципов конкретных отраслей права;

3) норма права – общеобязательное правило поведения постоянного или временного характера, предназначенное для многократного применения, распространяющееся на неопределённые лица в рамках регулируемых общественных отношений;

4) правовой мониторинг – система постоянного наблюдения, сбора, анализа информации о состоянии законодательства и практике его применения с целью оценки и прогнозирования эффективности законодательства, разработки предложений по его совершенствованию;

5) правовой акт – письменный официальный документ установленной формы, содержащий нормативные или иные властные правовые предписания, принятый в порядке, установленном законодательством;

6) правовой акт индивидуального применения – письменный официальный документ установленной формы, предназначенный для одноразового или иного ограниченного по времени применения, распространяющийся на определённые физические и юридические лица, посредством которого реализуются установленные законодательством права и обязанности определённых лиц;

7) ненормативный правовой акт – правовой акт, не содержащий нормы права, принятый уполномоченным органом, посредством которого применяются или реализуются установленные законодательством права и обязанности определённых лиц;

8) иерархия нормативных правовых актов (далее – иерархия) – порядок подчинения нормативных правовых актов низкой юридической силы нормативным правовым актам, имеющим более высокую юридическую силу;

9) нормативный правовой акт – письменный официальный документ на бумажном носителе или идентичный ему электронный документ установленной формы, принятый всенародным референдумом или уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, приостанавливающий или прекращающий их действие;

10) акт толкования нормативного правового акта – письменный официальный документ установленной формы, разъясняющий содержащиеся в нормативном правовом акте нормы, соответствующий правилам и условиям, указанным в статьях 57 и 58 настоящего Закона;

11) толкование нормативного правового акта – уточнение уполномоченным органом подлинного смысла и содержания нормативного правового акта (его отдельных норм) с целью правильного, точного и единообразного понимания и применения нормативного правового акта;

12) уровень нормативного правового акта – место нормативного правового акта в иерархии в зависимости от его юридической силы;

13) официальное опубликование нормативного правового акта – публикация для всеобщего сведения нормативного правового акта на государственном языке в официальных и периодических печатных изданиях, а также официальное выставление электронной версии, идентичной бумажному носителю, в сети Интернет;

14) юридическая сила нормативного правового акта – характеристика нормативного правового акта, определяющая обязательность его применения к соответствующим общественным отношениям, а также его преимущество или соподчинённость по отношению к иным нормативным правовым актам;

15) законодательство – совокупность нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке;

16) законодательный акт – конституционный закон, кодекс, закон и постановление Меджлиса Туркменистана;

17) подзаконные нормативные правовые акты – нормативные правовые акты, не являющиеся законодательными актами и принимаемые на основе или во исполнение или для дальнейшей реализации законодательных актов и иных вышестоящих по иерархии нормативных правовых актов;

18) аналогия закона – применение к неурегулированным общественным отношениям норм законов, регулирующих сходные общественные отношения;

19) Эталонный банк нормативных правовых актов Туркменистана – совокупность нормативных правовых актов, принятых на государственный учёт и систематизированных Министерством адалат Туркменистана, на бумажном носителе и электронная система этих нормативных правовых актов в форме электронного документа;

20) уполномоченный орган – государственные органы и должностные лица, которые имеют право принимать правовые акты в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией Туркменистана (далее – Конституция), настоящим Законом, а также законодательством, определяющим правовой статус этих органов и должностных лиц.

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон определяет систему правовых актов Туркменистана и разграничивает правовой статус видов правовых актов.

2. Настоящий Закон не регулирует:

1) порядок принятия, изменения и прекращения действия Конституции;

2) порядок принятия, изменения и прекращения действия нормативных решений Генгеша;

3) порядок заключения, выполнения, изменения и прекращения международных договоров Туркменистана;

4) порядок принятия, изменения и прекращения действия правовых актов индивидуального применения, установленных законодательством об административных правонарушениях, а также уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, гражданским и арбитражным процессуальным законодательством.

3. Принятие правового акта в письменной форме по результатам административного акта, то есть решения, распоряжения или иных властных мер административного органа, регулирующего определённые (конкретные) вопросы в сфере публичных правоотношений, имеющего внешнее воздействие и порождающего правовые последствия для физического или юридического лица, осуществляется в соответствии с Законом Туркменистана «Об административных процедурах».

 

Статья 3. Общие требования к правовым актам

 

Правовые акты должны соответствовать следующим общим требованиям:

1) содержать нормативные или другие властные правовые предписания;

2) приниматься всенародным референдумом или уполномоченными органами в порядке, установленном настоящим Законом;

3) должны быть обращены к неопределённым лицам или к определённым лицам;

4) должны быть направлены на регулирование общественных отношений;

 

5) должны быть направлены на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей.

 

Статья 4. Виды правовых актов

 

Правовые акты подразделяются на следующие виды:

1) нормативные правовые акты;

2) ненормативные правовые акты.

 

Статья 5. Основные принципы нормотворческой деятельности

 

Нормотворческая деятельность осуществляется на принципах законности, приоритета общепризнанных норм международного права, защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, социальной справедливости, гласности и учёта общественного мнения.

 

ГЛАВА II. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 6. Система законодательства Туркменистана, обеспечение её целостности

 

1. Систему законодательства Туркменистана составляют Конституция, соответствующие ей нормативные акты и иные нормативные правовые акты, в том числе нормативные решения Генгешей.

2. Целостность системы законодательства Туркменистана обеспечивается посредством:

1) соблюдения порядка принятия нормативных правовых актов, внесения в них изменений и дополнений, установленного законодательством;

2) соблюдения Конституции и иерархии нормативных правовых актов, закреплённой настоящим Законом;

3) официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.

 

Раздел II. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 

ГЛАВА III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТАХ

 

Статья 7. Основные и производные виды нормативных правовых актов

 

1. Нормативные правовые акты подразделяются на основные и производные виды.

2. К основным видам нормативных правовых актов относятся:

1) Конституция, конституционные законы, кодексы, законы;

11) нормативные правовые постановления Халк Маслахаты Туркменистана;

2) нормативные правовые постановления Меджлиса  Туркменистана;

3) нормативные правовые указы Президента Туркменистана;

4) нормативные правовые постановления Президента Туркменистана;

5) нормативные правовые постановления Кабинета Министров Туркменистана;

6) нормативные правовые приказы министерств и отраслевых органов управления;

7) нормативные правовые постановления велаятских, этрапских и городских халк маслахаты (далее - халк маслахаты);

8) нормативные правовые постановления хякимов;

9) нормативные решения Генгешей.

3. Производные виды нормативных правовых актов утверждаются при помощи их основных видов и составляют  с ними единое целое.

4. К производным видам нормативных правовых актов относятся:

1) положение – нормативный правовой акт, определяющий правовой статус и полномочия какого-либо государственного органа и регулирующий другие вопросы;

2) технический регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к продукции или периоду эксплуатации, разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством Туркменистана о техническом регулировании;

3) правила – нормативный правовой акт, определяющий порядок организации и осуществления какого-либо вида деятельности;

4) инструкция – нормативный правовой акт, детализирующий применение законодательства в какой-либо сфере общественных отношений.

Законами Туркменистана могут быть предусмотрены иные формы нормативных правовых актов производного вида.

5. Местные и структурные подразделения уполномоченных органов не вправе принимать нормативные правовые акты, за исключением хякимов, осуществляющих исполнительную власть на местах.

 

Статья 8. Иерархия нормативных правовых актов

 

1. Конституция имеет высшую юридическую силу, законы и иные нормативные правовые акты принимаются на основе и в соответствии с Конституцией.

Законы и иные нормативные правовые акты, противоречащие Конституции, не имеют юридическую силу, являются недействительными с момента их принятия и не применяются на территории Туркменистана.

2. Соотношение юридической силы нормативных правовых актов, кроме Конституции, соответствует следующим нисходящим уровням:

1) конституционные законы;

2) кодексы;

3) законы;

31) нормативные правовые постановления Халк Маслахаты Туркменистана;

4) нормативные правовые постановления Меджлиса Туркменистана;

5) нормативные правовые указы Президента Туркменистана;

6) нормативные правовые постановления Президента Туркменистана;

7) нормативные правовые постановления Кабинета Министров Туркменистана;

8) нормативные правовые приказы министерств и отраслевых органов управления;

9) нормативные правовые постановления халк маслахаты, нормативные правовые постановления хякимов.

3. Нормативные правовые акты нижестоящего уровня не должны противоречить нормативным правовым актам вышестоящего уровня.

4. Место нормативного правового акта производного вида в иерархии определяется уровнем основного вида этого акта, которым утверждается указанный производный вид нормативного правового акта.

5. Нормативные решения Генгешей находятся вне иерархии нормативных правовых актов, установленной настоящей статьёй.

 

Статья 9. Конституционные законы

 

1. Конституционный закон – это закон, принятый Меджлисом Туркменистана или путём всенародного референдума, существенно затрагивающий основы конституционного строя Туркменистана.

2. По сравнению с другими нормативными правовыми актами конституционные законы имеют высокую юридическую силу после Конституции.

 

Статья 10. Кодексы

 

1. Кодекс (кодифицированный нормативный правовой акт) – это закон, в котором объединены и систематизированы правовые нормы, регулирующие однородные общественные отношения, он обеспечивает полное системное регулирование определённой отрасли общественных отношений.

2. Кодексы имеют высшую юридическую силу по отношению к другим законам, а Гражданский кодекс Туркменистана обладает высшей юридической силой по отношению к другим кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права.

 

Статья 11. Законы

 

1. Закон – нормативный правовой акт, принимаемый всенародным референдумом, Меджлисом Туркменистана, а в случаях, предусмотренных Конституцией, – Президентом Туркменистана, регулирующий важнейшие общественные отношения, устанавливающий основополагающие принципы и нормы.

2. Исключительно законом регулируются:

1) основные права, свободы и обязанности граждан, способы их защиты и обеспечения;

2) порядок формирования и деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти;

3) отношения гражданства Туркменистана;

4) вопросы, связанные с государственной безопасностью и обороной;

5) отношения собственности;

6) организация  управления экономикой, социально-культурным строительством;

7) бюджетно-финансовая система, ценообразование и  налогообложение;

8) вопросы уголовного, административного и гражданского законодательства Туркменистана;

9) судопроизводство;

10) вопросы создания и деятельности общественных объединений;

11) правовой статус средств массовой информации;

12) вопросы, связанные с охраной окружающей среды.

Законом могут регулироваться также и другие вопросы общегосударственного значения.

3. Вопрос об утверждении закона, принятого Президентом Туркменистана, рассматривается на очередной сессии Меджлиса Туркменистана и в случае, если он не утверждён, этот закон утрачивает юридическую силу с момента принятия Меджлисом Туркменистана соответствующего постановления.

 

Статья 111. Нормативные правовые постановления Халк Маслахаты Туркменистана

 

Постановления Халк Маслахаты Туркменистана, принимаемые для осуществления полномочий, предусмотренных Конституционным законом Туркменистана «О Халк Маслахаты Туркменистана», являются нормативными правовыми актами.

 

Статья 12. Нормативные правовые постановления Меджлиса Туркменистана

 

Постановления Меджлиса Туркменистана по вопросам утверждения законов, принятых Президентом Туркменистана, ратификации и денонсации международных договоров Туркменистана, исполнения Постановлений Халк Маслахаты Туркменистана, а также по другим вопросам, принимаемые на заседаниях Меджлиса Туркменистана в соответствии с настоящим Законом, являются нормативными правовыми актами.

 

Статья 13. Нормативные правовые акты, принимаемые Президентом Туркменистана

 

Указы и постановления Президента Туркменистана, принимаемые по важнейшим вопросам общегосударственного значения на основе, а также во исполнение Конституции, законов и постановлений Халк Маслахаты Туркменистана, являются нормативными правовыми актами.

 

Статья 14. Нормативные правовые постановления Кабинета Министров Туркменистана

 

Постановления Кабинета Министров Туркменистана, принимаемые на основе, а также во исполнение Конституции, законов, постановлений Халк Маслахаты Туркменистана, актов Президента Туркменистана и постановлений Меджлиса Туркменистана, являются нормативными правовыми актами.

 

Статья 15. Нормативные правовые приказы министерств и отраслевых органов управления

 

Министерства и ведомства принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты в форме приказов на основе, а также во исполнение Конституции, законов, постановлений Халк Маслахаты Туркменистана, актов Президента Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана и постановлений Кабинета Министров Туркменистана. В приказах должно быть указано, во исполнение какого нормативного правового акта они приняты.

 

Статья 16. Нормативные правовые акты, принимаемые халк маслахаты

 

Халк маслахаты принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты в форме постановлений на основе, а также во исполнение Конституции, законов и постановлений Халк Маслахаты Туркменистана, актов Президента Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана и постановлений Кабинета Министров Туркменистана.

 

Статья 17. Нормативные правовые акты, принимаемые хякимами

 

Хякимы по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты в форме постановлений на основе, а также во исполнение Конституции, законов, постановлений Халк Маслахаты Туркменистана, актов Президента Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана, постановлений Кабинета Министров Туркменистана и постановлений соответствующих халк маслахаты.

 

Статья 18. Нормативные решения Генгеша  

 

Нормативные решения Генгеша принимаются в пределах его компетенции в соответствии с Конституцией и законами.

 

Статья 19. Прямое действие нормативных правовых актов

 

1. Все нормативные правовые акты имеют прямое действие, если иное не оговорено в самих нормативных правовых актах или актах о введении их в действие.

2. Для применения нормативных правовых актов, введённых в действие, не требуется каких-либо дополнительных указаний.

3. Если в самом нормативном правовом акте указано, что какая-либо его норма права применяется на основе дополнительного нормативного правового акта, то эта норма применяется в соответствии с основным и дополнительным нормативным правовым актом.

До принятия дополнительного нормативного правового акта действуют нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения.

4. Если общественные отношения регулируются и общими, и специальными нормами, то применяются специальные нормы.

 

Статья 20. Противоречия правовых норм различных нормативных правовых актов

 

1. При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов разного уровня действуют нормы нормативного правового акта более высокого уровня.

2. Нормы законов в случаях их расхождения с нормами кодексов могут применяться только после внесения соответствующих изменений в кодексы.

3. В случае противоречия между нормами нормативных правовых актов, обладающих равной юридической силой и единым предметом регулирования, действуют нормы нормативного правового акта, введённого в действие в более позднее время.

 

Статья 21. Порядок применения аналогии закона и аналогии права

 

1. При отсутствии нормы права, регулирующей конкретные общественные отношения, может применяться аналогия закона или аналогия права.

2. В случае отсутствия норм права, регулирующих конкретные общественные отношения, применяются нормы права, регулирующие отношения, сходные с данными отношениями, то есть аналогия закона.

3. При невозможности применения в случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, аналогии закона применяется аналогия права. При этом применяются принципы, относящиеся к конкретным отраслям законодательства и права, а также общие принципы права.

4. В ходе применения аналогии закона и аналогии права не допускается установление новых обязанностей или ограничение существующих прав физических или юридических лиц.

Применение аналогии права и аналогии закона запрещается в уголовном законодательстве, законодательстве об административных правонарушениях (в отношении норм, устанавливающих противоправность деяний) и налоговом законодательстве.

Особенности применения аналогии закона и аналогии права в общественных отношениях, регулируемых другими отраслями законодательства, определяются соответствующими законодательными актами.

 

Статья 22. Порядок исчисления сроков

 

Исчисление сроков, указанных в нормативных правовых актах, их начало, окончание и продление осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 

Статья 23. Планирование подготовки проектов нормативных правовых актов

 

1. Планирование подготовки проектов нормативных правовых актов осуществляется с учётом положений ежегодных посланий Президента Туркменистана о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства, а также программ политического, экономического, социального и культурного развития страны, утверждённых Президентом Туркменистана.

2. Планы подготовки проектов нормативных правовых актов подразделяются на годовые и перспективные, составляемые на более длительные сроки.

3. Перспективный план законотворческой деятельности принимается на период очередного созыва Меджлиса Туркменистана и предусматривает разработку наиболее важных законов, а также законов, подготовка которых планируется на срок более одного года.

Перспективный план законотворческой деятельности составляется на основе предложений комитетов Меджлиса Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана.

4. Перспективный план подготовки нормативных правовых актов разрабатывается с учётом норм, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

5. В целях реализации Перспективного плана подготовки нормативных правовых актов утверждаются годовые планы.

6. Порядок планирования подготовки проектов нормативных правовых актов, принимаемых Президентом Туркменистана, определяется Президентом Туркменистана.

 

Статья 24. Разработчики проектов нормативных правовых актов

 

1. Разработчиками проектов законов, подготавливаемых в порядке законодательной инициативы Президента Туркменистана, по поручению Президента Туркменистана могут быть Аппарат Президента Туркменистана, Кабинет Министров Туркменистана, иные государственные органы, организации и граждане.

Разработчиками проектов законов, подготавливаемых в порядке законодательной инициативы депутатов Меджлиса Туркменистана, являются депутаты Меджлиса Туркменистана.

Разработчиками проектов законов, подготавливаемых в порядке законодательной инициативы Кабинета Министров Туркменистана, являются центральные органы исполнительной власти.

Верховный суд Туркменистана является разработчиком проектов законов, подготавливаемых в порядке законодательной инициативы Верховного суда Туркменистана.

2. Проекты нормативных правовых актов разрабатываются уполномоченными органами в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Туркменистана, по собственной инициативе или в соответствии с поручениями вышестоящих государственных органов и должностных лиц, если иное не установлено законодательством.

3. Государственные органы, организации и граждане вправе вносить предложения по разработке нормативных правовых актов или передавать на рассмотрение уполномоченных органов проекты таких актов. Уполномоченные органы могут принять их в качестве основы разрабатываемых ими проектов нормативных правовых актов или признать их дальнейшую разработку и принятие проектов нецелесообразными.

 

Статья 25. Порядок разработки и согласования проекта нормативного правового акта

 

1. Порядок разработки проекта нормативного правового акта определяет уполномоченный орган. Если иное не установлено законодательством Туркменистана, подготовка проекта нормативного правового акта может быть поручена подведомственному государственному органу или заказана на договорной основе специалистам, в том числе зарубежным. Допускается подготовка различных проектов нормативного правового акта.

2. В подготовке проекта нормативного правового акта обязательно участие работников юридической службы (юрисконсульта) уполномоченного органа.

Депутаты Меджлиса Туркменистана вправе принимать участие в работе по подготовке проекта закона.

3. К подготовке проектов нормативных правовых актов могут привлекаться специалисты различных областей знаний, учёные, научные учреждения и научные работники, представители общественных объединений, создаваться группы или делаться заказы по договору, а также объявляться конкурс.

4. Проекты нормативного правового акта могут быть разработаны совместно с несколькими уполномоченными органами одинакового уровня. При этом  нормативный правовой акт принимается как совместный нормативный правовой акт.

5. Подготовленный проект нормативного правового акта направляется на согласование заинтересованным государственным органам и другим организациям.

6. Разработанные проекты законов, а также нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, одновременно с направлением на согласование в заинтересованные государственные органы и другие организации могут быть размещены в электронном виде на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

7. Государственные органы и другие организации, которым проект нормативного правового акта направлен на согласование, должны в течение месяца подготовить свои замечания и предложения по проекту нормативного правового акта или сообщить об их отсутствии.

Замечания государственного органа или другой организации по проекту нормативного правового акта должны содержать предложения по устранению недостатков, быть обоснованными, всесторонними, полными и законченными и представленными в письменной форме.

По поступившим замечаниям проект нормативного правового акта дорабатывается органом, разработавшим проект нормативного правового акта.

8. Проекты нормативных правовых актов направляются в Министерство адалат Туркменистана для проведения юридической экспертизы, за исключением нормативных правовых постановлений Меджлиса Туркменистана.

9. Если для реализации норм права готовящегося проекта законодательного акта необходимо внесение изменений или дополнений в нормативные правовые акты одинакового или нижестоящего уровня, то одновременно с проектом такого законодательного акта должны быть подготовлены проекты актов с указанными изменениями или дополнениями или соответствующим органам дано поручение по подготовке такого акта.

10. Постановлением Меджлиса Туркменистана проекты законов могут быть представлены на всенародное обсуждение.

 

Статья 26. Реквизиты нормативного правового акта основного вида

 

Нормативные правовые акты основного вида должны иметь следующие реквизиты:

1) Государственный герб Туркменистана;

2) указание на форму;

3) название государственного органа, принимавшего нормативный правовой акт;

4) название, обозначающее регулируемые общественные отношения;

5) место, дату принятия и регистрационный номер;

6) должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица (лиц), уполномоченного на его подписание;

7) указание на дату и номер государственной регистрации нормативного правового акта, предусмотренного пунктами 6-8 части второй статьи 7 настоящего Закона.

 

Статья 27. Структура нормативного правового акта

 

1. Основными структурными элементами нормативного правового акта являются абзац, подпункт, пункт, часть и статья, содержащие в себе нормы права.

Внутри статьи нормативного правового акта может быть часть – отдельная норма права, выделяемая отступом, которая начинается с заглавной буквы и, как правило, нумеруется арабскими цифрами.

Абзацем считается часть текста статьи или части статьи, заключающая в себе смысловое единство, выделяемая отступом в первой строке и начинающаяся с заглавной буквы. Абзацы заканчиваются точкой.

Законодательные акты (кроме постановлений Меджлиса Туркменистана) состоят из статей с наименованием «статья», которые могут включать в себя часть, пункт, подпункт и абзац. Иные нормативные правовые акты, в том числе постановления Меджлиса Туркменистана, состоят из частей без их наименования словом «часть», которые могут включать в себя пункты, подпункты и абзацы.

2. Близкие по содержанию статьи (части) значительных по объёму нормативных правовых актов могут быть объединены в главы. Несколько глав, близких по содержанию, могут быть объединены в разделы, а разделы – в части, которые не относятся к основному структурному элементу нормативного правового акта (далее – часть, не относящаяся к основному структурному элементу).

В больших по объёму главах могут быть выделены параграфы. Глава и параграф в нормативном правовом акте обозначаются соответственно словом «глава» и значком «параграф».

Главы (параграфы), разделы и части, не относящиеся к основному структурному элементу нормативного правового акта вместе с его основными структурными элементами формируют структурные элементы  нормативного правового акта.

3. Каждые статья (часть) и параграф нормативного правового акта нумеруются арабскими цифрами, а главы и разделы – римскими цифрами. Нумерация статей (частей), глав и разделов нормативного правового акта осуществляется по принципу последовательности.

4. Нумерация параграфов в главе, а также частей в статьях, пунктов в частях, подпунктов в пунктах нормативного правового акта осуществляется по принципу самостоятельности.

При этом нумерация пунктов осуществляется арабскими цифрами со скобкой, подпунктов осуществляется латинскими буквами государственного языка со скобкой в порядке туркменского алфавита.

5. В случаях, когда необходимо разъяснить цели принятия нормативного правового акта и основные задачи, которые перед ним стоят, изложению норм права может предшествовать вступительная часть.

6. При необходимости уточнения терминов и понятий, используемых в нормативном правовом акте, в нём помещается статья (часть), разъясняющая их смысл. Термины и понятия в нормативном правовом акте располагаются на государственном языке в порядке туркменского алфавита. Термины и понятия в переводах нормативных правовых актов должны соответствовать последовательности их изложения на государственном языке.

Термины и понятия, используемые в нормативном правовом акте, должны соответствовать терминам и понятиям, применяемым в нормативном правовом акте вышестоящего уровня, регулирующем однородные общественные отношения.

7. Статья или часть нормативного правового акта может быть дополнена примечанием, если соответствующие нормы невозможно изложить в тексте нормативного правового акта без ущерба для смысла нормы права.

8. В нормативном правовом акте в целях удобства пользования каждые статья, параграф, глава, раздел, а также часть, не относящаяся к основному структурному элементу, может иметь свое название.

Данное требование не распространяется на разделы, а также на части и пункты законодательных актов о внесении изменений или дополнений в законодательные акты, которые обозначаются соответственно римскими и арабскими цифрами.

Названия частей, не относящихся к основному структурному элементу, разделов, глав и параграфов нормативного правового акта отделяются от предыдущего и последующего текстов одним межстрочным интервалом, а названия статьей излагаются отделением от предыдущего текста посредством одного межстрочного интервала.

В названии нормативного правового акта, а также его статьи, главы, параграфа, раздела и части, не относящейся к основному структурному элементу, должны быть указаны общественные отношения, которые ими регулируются.

9. В структуру нормативного правового акта могут быть включены приложения, указанные в его тексте.

 

Статья 28. Требования к содержанию и стилю изложения текста нормативного правового акта

 

1. Компетенция и функции государственных органов в области государственного регулирования общественных отношений должны устанавливаться нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством с чётким разграничением по уровню государственного управления.

2. Текст нормативного правового акта должен быть напечатан одним шрифтом.

3. Текст нормативного правового акта излагается с соблюдением норм литературного государственного языка, юридической терминологии и требований к оформлению правовых актов, его положения должны быть предельно краткими, содержать чёткий и не подлежащий различному толкованию смысл.

В нормативном правовом акте не допускается употребление устаревших и многозначных слов, выражений, метафор, а также сокращений слов, а также повторное изложение одной и той же правовой нормы.

В переводах нормативного правового акта с государственного языка на другие языки должны быть ссылки на это.

4. В законодательном акте могут быть установлены основные принципы правового регулирования, основные понятия, используемые в его тексте, порядок и условия применения других нормативных правовых актов после вступления в силу законодательного акта.

В переходных положениях законодательного акта отражается порядок регулирования отношений до его введения в действие, устанавливаются сроки и способы перехода к новым нормам права.

В заключительных положениях законодательного акта закрепляются нормы о введении в действие данного акта, о признании утратившим силу или об отмене ранее принятого акта, при необходимости, с целью реализации этого акта излагаются требования о принятии актов другими государственными органами.

Требования, установленные настоящей частью, не распространяются на постановления Меджлиса Туркменистана.

5. Поручения в нормативных правовых актах должны адресоваться государственным органам или, при необходимости, их руководителям.

По отношению к государственным органам, не подчинённым лицу, дающему поручение, в нормативных правовых актах поручения должны излагаться в рекомендательной форме или по согласованию с ними. В последнем случае ниже подписи уполномоченного лица органа, принявшего нормативный правовой акт, располагается пометка «согласовано», полное наименование органа, с которым осуществлено согласование, должность, фамилия, подпись и дата согласования.

6. В тексте нормативного правового акта наименования государственных органов и других организаций излагаются полностью в соответствии с официальным названием и единообразно.

Для обеспечения более простой формы и лаконичности текста нормативного правового акта допускается сокращение наименований государственных органов и других организаций с расшифровкой значения сокращения в самом тексте нормативного правового акта.

Если в тексте нормативного правового акта неоднократно употребляется то или иное понятие, выражаемое группой слов, то это понятие даётся полностью, где оно использовано первый раз, при этом в скобке указывается сокращение (условное обозначение), которым оно далее обозначается.

7. В тексте нормативных правовых актов не допускаются обозначение абзацев дефисами или иными знаками, выделение и подчеркивание снизу отдельных слов и словосочетаний.

8. В верхнем правом углу первой страницы нормативного правового акта производного вида должна быть изложена ссылка на основную форму нормативного правового акта, утвердившего её, дату его принятия и регистрационный номер.

 

Статья 29. Ссылки и воспроизведения в нормативных правовых актах

 

1. При необходимости в нормативных правовых актах могут быть приведены ссылки на нормативные правовые акты вышестоящего уровня, на их структурные элементы, а также воспроизведены отдельные нормы права нормативных правовых актов вышестоящего уровня со ссылкой на такие акты.

2. Ссылки в структурных элементах нормативного правового акта на другие его структурные элементы допускаются только в случаях, когда необходимо показать взаимную связь норм права или избежать повторений.

3. При ссылке на предложения их нумерация обозначается порядковыми числительными прописью.

4. В тексте нормативного правового акта ссылка на основной структурный элемент приводится: на часть и абзац - с указанием его порядкового номера прописью, на статью, пункт и подпункт с указанием её (его) порядкового номера цифрами или буквами соответственно.

Ссылка на главы (параграфы), разделы приводится  с указанием их порядкового номера цифрами, а на части, которые не относятся к основному структурному элементу, с указанием их полного наименования.

Для обозначения ссылок не допускается использование прилагательных.

5. При ссылке на нормативный правовой акт указываются: название, дата его принятия, регистрационный номер и форма этого нормативного правового акта.

При ссылке на нормативный правовой акт, прошедший государственную регистрацию, дополнительно указываются сведения о его регистрации (дата и номер регистрации) в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Туркменистана.

При ссылке на законодательные акты указание их регистрационного номера не требуется.

6. Если в тексте нормативного правового акта приводятся две и более последовательные ссылки на один и тот же нормативный правовой акт, то полное название данного нормативного правового акта указывается один раз (при первом упоминании в тексте) с последующей ссылкой на него.

7. Если в нормативном правовом акте имеются ссылки на приложения, то указываются номера приложений, присваиваемые в порядке их упоминания в тексте нормативного правового акта, за исключением случаев, когда в нормативном правовом акте имеется одно приложение.

 

Статья 30. Оформление нормативных правовых актов о внесении изменений или дополнений в нормативные правовые акты

 

1. Изменение нормативного правового акта или внесение в него дополнений осуществляется путём принятия такого же по виду и юридической силе нормативного правового акта.

При внесении изменений или дополнений в нормативный правовой акт излагается суть изменений или представляется новая редакция соответствующей статьи, части, пункта нормативного правового акта.

2.°В названии нормативного правового акта, предусматривающего внесение изменений или дополнений в нормативный правовой акт, должна быть ссылка на форму, дату принятия, регистрационный номер и название акта, за исключением законодательных актов.

В названии законодательных актов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в законодательные акты, должна быть ссылка на их форму и название.

Если нормативным правовым актом вносятся изменения или дополнения в несколько нормативных правовых актов, то об этом указывается в названии нормативного правового акта.

Если нормативным правовым актом вносится изменение или дополнение в производный вид нормативного правового акта, то в его названии необходимо указать название производного вида  нормативного правового акта, а также дату принятия, номер и форму основного вида нормативного правового акта, которым он утверждён.

3. В тексте проекта законодательного акта о внесении изменений или дополнений в законодательные акты указываются дата принятия указанных законодательных актов, форма, название, а также в скобках – название официального издания, год, номер и статья их первоначального опубликования, а в случае внесения в них изменений или дополнений – год, номер и статья, под которыми опубликованы соответствующие законодательные акты в официальном издании, в соответствии с настоящим Законом.

В тексте проекта нормативного правового акта, кроме законодательных актов, о внесении изменений или дополнений в нормативные правовые акты указываются название, дата принятия, регистрационный номер, форма указанных нормативных правовых актов, а также в скобках – название официального издания, год, номер и статья, под которыми они были первоначально опубликованы, в соответствии с настоящим Законом, если нормативный правовой акт подлежал официальному опубликованию.

В тексте нормативного правового акта о внесении изменений или дополнений в нормативный правовой акт, прошедший государственную регистрацию, дополнительно указывается номер, под которым он зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Туркменистана.

4. В случае внесения изменений и дополнений в норму права, принятую нормативным правовым актом о внесении изменений и дополнений, но не введенную в действие, такие изменения и дополнения вносятся в нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений.

5. При изменении или дополнении трёх и более нормативных правовых актов составляется перечень, оформляемый отдельным приложением.

Указанное требование не распространяется на законодательные акты.

6. Все изменения или дополнения, вносимые в один и тот же нормативный правовой акт, предусматриваются одной частью или пунктом. Нормативные правовые акты, в которые вносятся изменения или дополнения, располагаются в зависимости от соотношения их юридической силы (в отношении законодательных актов), а также в хронологическом порядке по дате их принятия.

Нормативные правовые акты, принятые в пределах одной и той же даты, указываются в соответствии с их регистрационными номерами или номерами статей в официальных источниках опубликования.

7. Новые структурные элементы, а также приложения включаются в текст нормативного правового акта под последующими порядковыми номерами за последним структурным элементом или между структурными элементами того же вида.

В случае, если нормативный правовой акт дополняется приложением, в его текст вносится норма о дополнении нормативного правового акта приложением или нормативным правовым актом производного вида.

8. При внесении изменений или дополнений в текст нормативного правового акта в объёме, превышающем половину текста нормативного правового акта, принимается его новая редакция.

Единицей определения объёма при оформлении проектов законов в новой редакции является статья, а иного нормативного правового акта – часть.

 

Статья 31. Оформление нормативных правовых актов о признании утратившими силу или отмене нормативных правовых актов

 

1. Признание утратившим силу или отмена нормативного правового акта осуществляется путём принятия такого же по виду и юридической силе нормативного правового акта.

2. Если нормативные правовые акты или их структурные элементы противоречат вновь принятому нормативному правовому акту или поглощаются им, они подлежат признанию утратившими силу.

3. При признании утратившим силу нормативного правового акта вышестоящего уровня также подлежат признанию утратившими силу нормативные правовые акты нижестоящего уровня, принятые для его реализации.

Данное требование также распространяется на случаи, когда из нормативного правового акта вышестоящего уровня исключаются отдельные нормы права, если нормативные правовые акты нижестоящего уровня приняты для реализации указанных исключающихся норм.

4. В тексте проекта законодательного акта о признании утратившими силу законодательных актов указываются дата принятия, название указанных законодательных актов, а также в скобках – название официального издания, год, номер и статья, под которыми они были первоначально опубликованы.

В тексте проекта нормативного правового акта, кроме законодательных актов, о признании утратившими силу нормативных правовых актов указываются название, дата принятия, регистрационный номер указанных нормативных правовых актов, а также в скобках – название официального издания, год, номер и статья, под которыми они были первоначально опубликованы в официальном издании в соответствии с настоящим Законом, если нормативный правовой акт подлежал официальному опубликованию.

В тексте нормативного правового акта о признании утратившим силу нормативного правового акта, прошедшего государственную регистрацию, дополнительно указывается номер его регистрации в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Туркменистана.

5. Перечень нормативных правовых актов или их структурных элементов, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием нормативного правового акта, должен быть указан в самом нормативном правовом акте или в акте о порядке введения его в действие.

6. При признании утратившими силу нескольких нормативных правовых актов или их структурных элементов может составляться перечень, оформляемый отдельным приложением.

В перечне нормативные правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу, располагаются в зависимости от соотношения их юридической силы (в отношении законодательных актов), а также в хронологическом порядке по дате их принятия.

7. При признании структурных элементов нормативного правового акта утратившими силу такие элементы исключаются, но их номера сохраняются. К сохранившемуся номеру добавляется ссылка на дату принятия, номера, форму нормативного правового акта о признании нормативного правового акта (или его структурного элемента) утратившим силу, а также название официального издания, год, номер и статья, под которыми оно было опубликовано. Нумерация сохранившихся структурных элементов не изменяется.

8. Если в нормативном правовом акте признаётся утратившей силу большая по объёму часть нормативного правового акта, то в перечень для признания утратившими силу включается весь нормативный правовой акт с оговоркой о структурных элементах, сохраняющих свою юридическую силу.

Если в нормативном правовом акте признается утратившей силу меньшая по объёму часть нормативного правового акта, то в перечень для признания утратившими силу включаются только те структурные элементы, которые подлежат признанию утратившими силу.

В этих случаях объём нормативного правового акта определяется в соответствии с частью восьмой статьи 30 настоящего Закона.

9. Подлежат признанию утратившими силу также нормативные правовые акты, дублирующие нормы права других нормативных правовых актов и не содержащие новых норм права.

10. Совместно с основным нормативным правовым актом  подлежат признанию утратившими силу нормативные правовые акты (или их структурные элементы), которыми в него были внесены изменения или дополнения. В случаях неоднократного изменения редакции какого-либо нормативного правового акта или его структурного элемента, подлежащего признанию утратившим силу, в перечень включаются в виде самостоятельных пунктов все нормативные правовые акты, которыми вносились изменения или дополнения в основной нормативный правовой акт.

11. В случае, если нормативным правовым актом признаётся утратившим силу другой нормативный правовой акт или его структурный элемент, в котором предусматривалось признать утратившими силу нормативные правовые акты, последние не возобновляют своё действие.

12. Не вступившие в силу нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты и их структурные элементы, срок действия которых истёк, не могут быть признаны утратившими силу. При необходимости такие нормативные правовые акты и их структурные элементы могут быть отменены.

В случае, если в нормативном правовом акте наряду с нормами права, срок действия которых истёк, содержатся и нормы права, подлежащие признанию утратившими силу, то в перечень включается весь нормативный правовой акт.

13. Если нормативный правовой акт содержит указание на приложение, которое подлежит признанию утратившим силу, то в этом случае в перечень включается только структурный элемент данного нормативного правового акта, а приложение отдельно не оговаривается.

Если в нормативном правовом акте наряду с утверждением приложения содержится норма права, сохраняющая свое действие, а приложение подлежит признанию утратившим силу, то в этом случае в перечень включается основной структурный элемент, относящийся к приложению, а приложение отдельно не оговаривается.

14. Если признанию утратившими силу подлежат отдельные структурные элементы нормативного правового акта полностью, а другие структурные элементы - частично, то вначале указываются структурные элементы, полностью подлежащие признанию утратившими силу.

 

Статья 32. Оформление приложений к нормативным правовым актам

 

1. Приложения являются неотъемлемой частью нормативного правового акта, и они утверждаются его основным структурным элементом.

2. В случае необходимости к нормативному правовому акту отдельными приложениями оформляются таблицы, схемы, карты, перечни и другие вспомогательные документы.

3. В правом верхнем углу первой страницы приложения должно быть указание на вид нормативного правового акта, в соответствии с которым оно утверждено, дату принятия акта и его регистрационный номер.

4. В случае, если к нормативному правовому акту имеются несколько приложений, в правом верхнем углу первой страницы каждого приложения указываются его порядковый номер, а также вид нормативного правового акта, в соответствии с которым оно утверждено, дата принятия акта и его регистрационный номер. Если приложение к нормативному правовому акту одно, то оно не нумеруется.

5. Оформление приложений к нормативным правовым актам с грифами секретности или пометкой «Для служебного пользования» осуществляется в соответствии с настоящей статьёй и требованиями законодательства.

 

Статья 33. Внесение проекта законодательного акта в Меджлис Туркменистана, его рассмотрение и отзыв

 

1. Органы и лица, которые наделены правом законодательной инициативы, вносят в Меджлис Туркменистана проекты законодательных актов на государственном языке на бумажном и электронном носителях.

2. Проект законодательного акта, представляемого в Меджлис Туркменистана, дополняется следующими документами:

1) пояснительная записка к проекту законодательного акта с обоснованием необходимости принятия проекта, развернутой характеристикой целей, задач, основных положений;

2) документ о согласовании проекта с заинтересованными государственными органами, за исключением случаев внесения проекта закона в порядке законодательной инициативы Президента Туркменистана и депутатов Меджлиса Туркменистана;

3) экспертные заключения согласно статье 34 настоящего Закона;

4) финансово-экономические расчёты, если проект закона предусматривает сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, а также статистические данные, прогнозы возможных экономических, социальных, юридических и экологических последствий действия закона.

К проекту закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты прилагается сравнительная таблица действующей и предлагаемой редакций структурных элементов законодательного акта с соответствующим обоснованием вносимых изменений или дополнений.

3. Проекты законов, предусматривающих сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии положительного заключения Кабинета Министров Туркменистана.

Для проектов законов, вносимых в Меджлис Туркменистана в порядке законодательной инициативы Президента Туркменистана,  такое заключение не требуется.

4. В случае внесения изменений и дополнений в ходе рассмотрения проектов законов в Меджлисе Туркменистана, существенно изменяющих их содержание, они согласовываются с субъектом законодательной инициативы, представившим проект закона.

5. Президент Туркменистана, депутаты Меджлиса Туркменистана, Кабинет Министров Туркменистана и Верховный суд Туркменистана вправе отозвать из Меджлиса Туркменистана проект закона, внесённый ими в порядке законодательной инициативы, на любой стадии его рассмотрения.

 

ГЛАВА V. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ

 

Статья 34. Задачи экспертизы

 

1. Решение о проведении экспертизы проекта нормативного правового акта может быть принято уполномоченным органом.

В случаях, когда проект нормативного правового акта подготавливается на договорной основе, экспертиза проекта может быть проведена по решению заказчика проекта.

2. По проектам нормативных правовых актов в порядке, установленном законодательством Туркменистана, может проводиться экспертиза (кроме правовой экспертизы) в зависимости от правоотношений, регулируемых данными актами.

3. Экспертиза проводится для:

1) оценки качества, обоснованности, своевременности, правомерности проекта, соблюдения в проекте закреплённых Конституцией прав человека и гражданина;

2) определения возможной эффективности нормативного правового акта;

3) выявления возможных отрицательных последствий принятия проекта в качестве нормативного правового акта.

4. Основными задачами антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов являются:

1) выявление норм и пробелов правового регулирования, способствующих совершению правонарушений, связанных с коррупцией;

2) оценка последствий принятия проекта в части возможности создания условий для совершения правонарушений, связанных с коррупцией;

3) разработка в виде рекомендаций норм проекта, препятствующих совершению правонарушений, связанных с коррупцией.

5. Проекты законодательных и иных нормативных правовых актов, последствия принятия которых могут создать угрозу экологической безопасности, охране окружающей среды, подлежат обязательной экологической экспертизе.

 

Статья 35. Лица, осуществляющие экспертизу

 

1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится научными учреждениями и учреждениями высшего профессионального образования соответствующего направления, экспертами, привлекаемыми из числа учёных и специалистов, в зависимости от содержания рассматриваемого проекта. Проведение экспертизы может быть поручено одному или нескольким экспертам (экспертной комиссии).

2. По проекту нормативного правового акта экспертами различных специальностей может (могут) проводиться комплексная экспертиза или самостоятельные экспертизы различных видов, а при необходимости – повторная экспертиза.

3. В качестве экспертов привлекаются лица, не принимавшие непосредственное участие в подготовке проекта нормативного правового акта.

4. В качестве экспертов могут привлекаться специалисты из других государств и международных организаций.

Проект нормативного правового акта может быть направлен для проведения экспертизы в иностранные и международные организации.

 

ГЛАВА VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНОГО

ПРАВОВОГО АКТА

 

Статья 36. Определение порядка принятия нормативных правовых актов

 

1. Порядок принятия нормативных правовых актов устанавливается Конституцией, настоящим Законом и законодательными актами или актами Президента Туркменистана, определяющими правовой статус и полномочия уполномоченных органов.

2. Кодексы утверждаются законами, изменения и дополнения в них вносятся также путём принятия законов.

3. Принятие нормативного правового акта уполномоченным органом допускается только в случаях, когда компетенция уполномоченного органа по принятию данного акта предусмотрена законодательством.

 

Статья 37. Лица, уполномоченные подписывать нормативные правовые акты

 

1. Официальные тексты нормативных правовых актов подписываются следующими должностными лицами:

1) Конституция, конституционные законы, законы, указы Президента Туркменистана, а также постановления Президента Туркменистана и Кабинета Министров Туркменистана – Президентом Туркменистана;

11) постановления Халк Маслахаты Туркменистана – Председателем Халк Маслахаты Туркменистана;

2) постановления Меджлиса Туркменистана – Председателем Меджлиса Туркменистана;

3) постановления халк маслахаты – председателем халк маслахаты;

4) постановления хякима – хякимом;

5) иной нормативный правовой акт – руководителем уполномоченного органа, принявшего его.

2. При принятии нормативного правового акта производного вида посредством нормативного правового акта основного вида подписывается только нормативный правовой акт основного вида. При этом нормативный правовой акт производного вида прилагается к нормативному правовому акту основного вида.

 

Статья 38. Правопреемство в отношении принятых нормативных правовых актов

 

1. В случае реорганизации уполномоченного органа, наделённого правом принимать нормативные правовые акты, к правопреемнику в пределах его компетенции вместе с правом принимать нормативные правовые акты переходят полномочия по изменению, и признанию утратившими силу (отмене) нормативных правовых актов, а также приостановлению или прекращению их действия.

2. В случае ликвидации уполномоченного органа, наделённого правом принимать нормативные правовые акты, его нормативные правовые акты действуют постольку, поскольку не противоречат Конституции и законам Туркменистана, или они могут быть изменены или признаны утратившими силу (отменены), а также приостановлены или прекращено их действие должностным лицом или органом, принявшим решение о ликвидации уполномоченного органа, или правопреемниками, или вышестоящим должностным лицом или органом.

 

ГЛАВА VII. ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ

 

Статья 39. Обязательность официального опубликования нормативного правового акта

 

1. Нормативные правовые акты публикуются для всеобщего сведения или обнародуются иным способом, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

«Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary», «Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň we Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgütleriniň Ýygyndysy» и «Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, halk maslahatlarynyň we häkimleriň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň Ýygyndysy» являются официальными изданиями.

2. Официальное опубликование нормативного правового акта осуществляется в газете «Türkmenistan», а также других периодических печатных изданиях в порядке, определяемом законодательством.

Официальное опубликование нормативного правового акта осуществляется также в электронном виде в Эталонном банке нормативных правовых актов Туркменистана.

Нормативные правовые постановления Халк Маслахаты Туркменистана публикуются в «Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary».

Официальное опубликование нормативных правовых актов, указанных в пунктах 6-8 части второй статьи 7 настоящего Закона, может осуществляться в электронном виде на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

Официальное опубликование нормативного правового акта не исключает их обнародование по радиовещанию, телевидению и через другие средства массовой информации.

Нормативные правовые акты халк маслахаты, хякимов и Генгешей публикуются в местной печати или обнародуются в ином порядке.

3. Официальное опубликование нормативного правового акта должно быть осуществлено на государственном языке после его вступления в силу.

4. Последующее официальное опубликование нормативных правовых актов осуществляется в печатном издании в порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана, после проведения экспертизы на их соответствие образцам в Эталонном банке нормативных правовых актов Туркменистана.

5. В правоприменительной практике должна использоваться официальная публикация нормативных правовых актов.

6. Неофициальная публикация нормативных правовых актов допускается только после их официального опубликования.

 

Статья 40. Недопустимость опубликования нормативных правовых актов в неполном изложении

 

1. Не допускается официальное опубликование нормативных правовых актов в неполном изложении, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. Если из-за значительного объёма нормативного правового акта его текст публикуется в нескольких номерах периодического печатного издания, то днём его официального опубликования считается день опубликования заключительной части текста нормативного правового акта на государственном языке.

 

Статья 41. Контроль за официальным опубликованием нормативных правовых актов министерств и ведомств, а также халк маслахаты и хякимов

 

Контроль за официальным опубликованием нормативных правовых актов министерств и ведомств, а также халк маслахаты и хякимов осуществляют Министерство адалат Туркменистана и его местные органы.

 

ГЛАВА VIII. ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ПО ЛИЦАМ

 

Статья 42. Время вступления в силу и введения в действие нормативных правовых актов

 

1. Нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, указанных в абзаце втором настоящей части, вступают в силу с момента их подписания.

Нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации в соответствии со статьёй 44 настоящего Закона, вступают в силу со дня государственной регистрации.

2. Обязательным условием введения в действие и применения нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, является их официальное опубликование.

3. Нормативные правовые акты вводятся в действие в следующие сроки:

1) Конституция – по истечении десяти календарных дней после дня её официального опубликования, если в конституционном законе о порядке введения её в действие не установлен иной срок;

2) конституционные законы, кодексы, законы, нормативные правовые постановления Халк Маслахаты Туркменистана, нормативные правовые постановления Меджлиса  Туркменистана – по истечении десяти календарных дней после дня их официального опубликования, если в них или в законодательных актах о порядке введения их в действие не установлен иной срок или порядок введения их в действие;

3) нормативные правовые указы и постановления Президента Туркменистана, нормативные правовые постановления Кабинета Министров Туркменистана – со дня их официального опубликования или доведения до всеобщего сведения иным способом, предусмотренным законом, если в них самих не установлен иной срок введения их в действие;

4) нормативные решения Генгешей – со дня их первого официального опубликования или обнародования в ином порядке, если в самих актах не установлены иные сроки введения их в действие;

5) нормативные правовые приказы министерств и ведомств, нормативные правовые постановления халк маслахаты, нормативные правовые постановления хякимов – со дня их официального опубликования или доведения до всеобщего сведения иным способом, предусмотренным законом, если в них самих не установлен иной срок введения их в действие.

4. Конституционные законы, законы, принятые путём всенародного референдума, подлежат вступлению в силу и обнародованию после установления результатов голосования Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

5. В нормативном правовом акте или акте о введении его в действие могут быть указаны иные сроки введения в действие отдельных разделов, глав, параграфов, статей, частей, пунктов, подпунктов и абзацев нормативных правовых актов, чем установленные для всего нормативного правового акта в целом.

6. Нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за действия (бездействие), которые ранее не влекли такой ответственности, или устанавливающий более строгую ответственность по сравнению с прежней, не может быть введён в действие до истечения десятидневного срока после официального опубликования этого акта.

7. Нормативные правовые акты, которыми утверждаются квалификационные требования, предъявляемые к отдельным видам деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, а также перечни отдельных товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, не могут быть введены в действие до истечения тридцатидневного срока после официального опубликования этих актов.

8. Нормативные правовые акты, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, вводятся в действие со дня их принятия или в сроки, указанные в самом акте.

 

Статья 43. Обратная сила нормативного правового акта

 

1. Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его вступления в силу.

2. В случаях, если обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении в действие нормативного правового акта, а также если нормативный правовой акт устраняет или смягчает предусмотренную ранее  ответственность за правонарушение, исключает обязанности, возложенные на граждан, или иным образом улучшает их положение, то в таких случаях нормативный правовой акт имеет обратную силу.

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, не имеют обратную силу.

 

Статья 44. Государственная регистрация нормативных правовых актов министерств и ведомств, халк маслахаты, хякимов как условие их вступления в силу

 

1. Нормативные правовые акты министерств и ведомств, халк маслахаты, хякимов подлежат государственной регистрации в Министерстве адалат Туркменистана. Такая регистрация является необходимым условием их вступления в силу.

При государственной регистрации нормативных правовых актов проводится анализ наличия в них правовых норм, подлежащих государственной регистрации, соответствия нормативного правового акта законодательству.

2. Основания и порядок государственной регистрации нормативных правовых актов определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Министерство адалат Туркменистана отказывает в государственной регистрации нормативного правового акта в случаях, если такой акт:

1) ущемляет установленные законом права и свободы человека и гражданина;

2) нарушает законные интересы юридических лиц;

3) противоречит нормативным правовым актам более высокого уровня;

4) выходит за пределы компетенции органа, принявшего нормативный правовой акт;

5) не согласован с заинтересованными органами;

6) принят с нарушением правил государственной регистрации, оформления и согласования нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации.

Отказ в регистрации нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, может быть обжалован в судебном порядке заинтересованным государственным органом.

4. Не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Туркменистана, нормативные правовые акты, подлежащие государственной регистрации, должны быть отменены органом, принявшим их.

 

Статья 45. Срок действия нормативного правового акта

 

1. Нормативный правовой акт действует бессрочно, если в самом акте или акте о введении его в действие не предусмотрено иное.

2. Для нормативного правового акта или его части (частей) может быть установлен временный срок действия. В этом случае должен быть указан срок действия нормативного правового акта или его части (частей). До истечения этого срока орган, принимавший акт, может продлить действие акта на новый срок или придать ему бессрочный характер.

 

Статья 46. Приостановление и прекращение действия нормативного правового акта

 

1. Действие нормативного правового акта или его отдельных норм может быть прекращено, а также приостановлено на определённый срок.

Приостановление действия нормативного правового акта или его отдельных норм осуществляется путём принятия такого же по виду и юридической силе нормативного правового акта.

2. Нормативный правовой акт (его часть или части) прекращает свое действие в случаях:

1) истечения срока, установленного для действия акта или его части (частей);

2) противоречия акта или его части (частей) вновь принятому нормативному правовому акту более высокого или равного уровня или поглощения им;

3) признания принятого акта противоречащим Конституции;

4) признания акта или его части (частей) утратившими силу уполномоченным органом, принявшим этот акт, а также тем органом, который имеет право признавать такой акт или его часть (части) утратившими силу.

 

Статья 47. Действие нормативных правовых актов в пространстве

 

1. Действие нормативных правовых актов, принятых Президентом Туркменистана, Меджлисом Туркменистана, Кабинетом Министров Туркменистана, министерствами и ведомствами, распространяется на всю территорию Туркменистана, если в самих нормативных правовых актах или актах об их введении в действие не установлено иное.

2. Нормативные правовые акты, принятые местными представительными и исполнительными органами государственной власти, действуют на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

 

Статья 48. Действие нормативных правовых актов по лицам

 

Действие нормативных правовых актов распространяется на граждан и юридических лиц Туркменистана, а также находящихся на территории Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц иностранных государств, их филиалов и представительств, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 49. Меры обеспечения законности нормативных правовых актов

 

1. Законность нормативных правовых актов обеспечивается следующими мерами:

1) приведение норм нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией и законодательными актами;

2) приостановление действия нормативного правового акта в установленном порядке;

3) проведение правового мониторинга нормативных правовых актов;

4) проверка на их соответствие Конституции и законодательным актам при государственной регистрации нормативных правовых актов.

2. В соответствии с компетенцией, установленной Конституцией, законодательными актами, органами и должностными лицами государства, обеспечивающими законность нормативных правовых актов, являются:

1) Меджлис Туркменистана;

2) Кабинет Министров Туркменистана – в отношении нормативных правовых актов, принятых нижестоящими органами;

3) суды;

4) Генеральный прокурор Туркменистана и подчинённые ему прокуроры;

5) Министерство адалат Туркменистана и его местные органы;

6) уполномоченные органы, принявшие подзаконные нормативные правовые акты или являющиеся их разработчиками, – в отношении подзаконных нормативных правовых актов, принятых ими, или разработчиками которых они являлись.

3. При обнаружении в зарегистрированном в Министерстве адалат Туркменистана нормативном правовом акте нарушений, предусмотренных частью третьей статьи 44 настоящего Закона, Министерство адалат Туркменистана обращается в уполномоченный орган, принявший нормативный правовой акт, о необходимости устранения нарушений.

В случае непринятия уполномоченным органом мер по приведению нормативного правового акта, указанного в абзаце первом настоящей части, в соответствие с действующим законодательством Министерство адалат Туркменистана выносит соответствующее заключение и обращается в суд с заявлением об отмене государственной регистрации такого нормативного правового акта.

4. Информация об отмене государственной регистрации подлежит опубликованию в официальных источниках опубликования.

Нормативный правовой акт, государственная регистрация которого отменена, не подлежит применению.

На отмену государственной регистрации нормативного правового акта может быть подана в судебном порядке жалоба уполномоченным органом.

 

ГЛАВА IX. ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ

 

Статья 50. Правовой мониторинг

 

1. Правовой мониторинг проводится с целью оценки и прогнозирования эффективности законодательства, выработки предложений по его совершенствованию.

2. Уполномоченные органы осуществляют правовой мониторинг нормативных правовых актов, принятых ими, или разработчиками которых они являлись, и своевременно принимают меры по внесению в них изменений или дополнений или признанию их утратившими силу.

3. К проведению правового мониторинга могут быть привлечены общественные объединения, научные организации, граждане и другие.

4. Правила проведения правового мониторинга определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА X. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УЧЁТ

 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 

Статья 51. Систематизация нормативных правовых актов

 

1. Уполномоченные органы, принимающие нормативные правовые акты, проводят учёт и систематизацию этих актов, ведут контрольные экземпляры принятых ими актов, в которые своевременно вносят все текущие изменения и дополнения.

2. Порядок ведения учёта и систематизации нормативных правовых актов уполномоченными органами определяется Министерством адалат Туркменистана.

 

Статья 52. Государственный учёт нормативных правовых актов

 

1. Государственный учёт нормативных правовых актов включает в себя ведение Эталонного банка нормативных правовых актов Туркменистана, которое осуществляется Министерством адалат Туркменистана.

2. Уполномоченные органы направляют копии нормативных правовых актов для включения в Эталонный банк нормативных правовых актов Туркменистана в Министерство адалат Туркменистана в бумажном и электронном виде.

3. Министерство адалат Туркменистана создаёт единую систему правовой информации, оказывает помощь государственным органам и иным организациям в справочно-информационной работе.

4. Порядок государственного учёта и систематизации нормативных правовых актов Туркменистана определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 53. Гласность нормативных правовых актов

 

Все уполномоченные органы обязаны обеспечить заинтересованным лицам доступ для ознакомления с принятыми нормативными правовыми актами, кроме тех, которые содержат государственную или иную охраняемую законом тайну.

 

Раздел III. НЕНОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

 

ГЛАВА XI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ

 

Статья 54. Виды ненормативных правовых актов

 

К ненормативным правовым актам относятся:

1) акты толкования нормативного правового акта;

2) правовые акты индивидуального применения;

3) правовые акты организационно-распорядительного характера;

4) распоряжения и другие акты, принимаемые для решения текущих вопросов;

5) правовые акты в сфере системы государственного планирования.

 

Статья 55. Условия принятия ненормативных правовых актов

 

1. Ненормативные правовые акты принимаются на основе или в целях реализации нормативных правовых актов.

2. Ненормативные правовые акты принимаются уполномоченными органами, указанными в настоящем Законе и иных нормативных правовых актах.

3. Особенности принятия ненормативных правовых актов могут быть установлены нормативными правовыми актами.

 

Статья 56. Обжалование ненормативных правовых актов

 

Ненормативные правовые акты могут быть обжалованы в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

 

ГЛАВА XII. АКТЫ РАЗЪЯСНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 

Статья 57. Общие правила об актах толкования нормативного правового акта

 

1. В случаях обнаружения неясностей и различного понимания нормативных правовых актов, противоречий в практике их применения может быть дано толкование норм, содержащихся в нормативном правовом акте.

Толкование нормативного правового акта осуществляется принявшим этот акт органом или должностным лицом.

Пленум Верховного суда Туркменистана вправе вносить в орган и должностному лицу, принявшим нормативные правовые акты, представление о целесообразности толкования соответствующего акта или отдельных его положений.

2. При толковании нормативного правового акта не допускается внесение в него изменений и дополнений в виде конкретизирующих норм. Расширительное толкование нормативного правового акта допускается лишь при наличии явного расхождения между его текстом и смыслом.

Акты толкования нормативного правового акта не устанавливают нормы права и не восполняют пробел в законодательстве Туркменистана.

3. Толкование нормативного правового акта осуществляется только в целях уяснения, уточнения содержания норм права, не может изменять смысл норм права и выходить за пределы разъясняемой нормы.

4. Толкование норм, содержащихся в нормативных правовых актах, осуществляется по инициативе уполномоченных органов или по обращению физических и юридических лиц в порядке, определённом законодательством Туркменистана.

5. Акты толкования нормативного правового акта имеют обязательный характер при реализации содержащихся в них норм, в том числе при их применении и осуществлении правосудия.

6. На акт толкования нормативного правового акта распространяется требования статьи 28 настоящего Закона с учётом его отличительных особенностей.

7. Опубликование актов толкования нормативного правового акта осуществляется с соблюдением норм настоящего Закона.

 

Статья 58. Условия толкования нормативного правового акта

 

1. Нормы нормативных правовых актов должны толковаться в полном соответствии с положениями Конституции.

2. При толковании подзаконных нормативных правовых актов их смысл должен раскрываться в полном соответствии с законодательными актами.

 

Статья 59. Государственные органы, осуществляющие разъяснение нормативных правовых актов

 

Государственные органы, проводящие государственную политику, осуществляющие управление в определённой отрасли, или к компетенции которых отнесено решение соответствующих вопросов, или иные уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции могут давать разъяснения по нормативным правовым актам. Такие разъяснения не имеют обязательную юридическую силу и носят рекомендательный характер.

 

ГЛАВА XIII. ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

 

Статья 60. Общие положения о правовых актах индивидуального применения

 

Правовой акт индивидуального применения является письменным официальным документом установленной формы и:

1) предназначен для одноразового или иного ограниченного по времени применения;

2) распространяется на индивидуально определённых лиц (физические и юридические лица);

3) реализует установленные законодательством Туркменистана права и обязанности индивидуально определённых лиц.

 

Статья 61. Требования к правовым актам индивидуального применения и их оформлению

 

1. Правовой акт индивидуального применения должен соответствовать следующим требованиям:

1) не противоречить Конституции, законодательству и правовым актам вышестоящих государственных органов;

2) его структура должна обеспечивать точное раскрытие регулируемых общественных отношений, а содержание – обеспечивать единообразное понимание и применение, чётко излагать содержание намечаемых мер, определять лиц, на которых распространяется действие правового акта или которые несут ответственность за их реализацию в установленные сроки.

2. Правовые акты индивидуального применения, противоречащие требованиям Конституции и законодательству, являются недействительными с момента их принятия и не применяются на территории Туркменистана.

3. При противоречии правовых актов индивидуального применения, принятых государственными органами различных уровней, если принятие такого акта входило в компетенцию вышестоящего государственного органа, применяется его правовой акт.

4. Решение о приоритете одного правового акта над другим принимается вышестоящим государственным органом или судом по заявлению заинтересованного лица.

5. Правовой акт индивидуального применения помимо требований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, должен содержать также следующие реквизиты:

1) наименование (название предмета рассмотрения);

2) место и дату принятия акта;

3) должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица (лиц), уполномоченного на его подписание.

6. Порядок принятия правовых актов индивидуального применения, организация их оформления, исполнения и контроля над исполнением определяются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

 

Статья 62. Вступление в силу и прекращение действия правовых актов индивидуального применения

 

1. Если в правовом акте индивидуального применения не определён более поздний срок его вступления в силу, он вступает в силу с момента принятия.

2. Правовой акт индивидуального применения прекращает действие с момента исполнения его требований или содержащихся в нем поручений лицами, которым адресован данный правовой акт.

3. До прекращения действия правовой акт индивидуального применения может быть приостановлен, изменён или отменён уполномоченным органом, принявшим данный правовой акт, вышестоящим по отношению к нему государственным органом или судом.

4. Подача заинтересованными лицами заявления об отмене, изменении или приостановлении действия правового акта индивидуального применения в вышестоящий государственный орган или суд приостанавливает действие правового акта до принятия соответствующего решения.

 

ГЛАВА XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 63. Порядок введения в действие настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2018 года.

2. Со дня введения в действие настоящего Закона признать утратившими силу:

1) Закон Туркменской ССР «О порядке опубликования и вступления в силу законов Туркменской ССР, других актов Верховного Совета Туркменской ССР и его органов, указов Президента Туркменской ССР о внесении изменений и дополнений в законы Туркменской ССР», принятый 29 мая 1991 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1991 г., № 9-10, ст. 99);

2) Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах», принятый 18 июня 1996 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 1-2, ст. 1);

3) часть III Закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятого 15 июня 2000 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2000 г., № 2, ст. 17);

4) Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах» (новая редакция), принятый 7 декабря 2005 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2005 г., № 4, ст. 30);

5) Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана», принятый 3 июля 2007 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 3, ст. 54);

6) Закон Туркменистана «О внесении изменений в Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах», принятый 10 января 2012 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2012 г.,   № 1, ст. 14);

7) Закон Туркменистана «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О нормативных правовых актах», принятый 28 февраля 2015 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 1, ст. 26).

 

 

     Президент                                                                      Гурбангулы

Туркменистана                                                             Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

26 августа 2017 года

№ 589-V.