Administratiw önümçilik hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Administratiw önümçilik hakynda

 

Şu Kanun administratiw edaralar tarapyndan administratiw namalarynyň kabul edilmegi, ýerine ýetirilmegi ýa-da ýatyrylmagy bilen bagly amala aşyrylýan işiň hukuk esaslaryny, ýörelgelerini we önümçilik düzgünlerini belleýär we adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmeginiň üpjün edilmegine hem-de kanunyň hökmürowanlygyna gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda şu  esasy düşünjeler ulanylýar:

1) administratiw edara – ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, şeýle hem administratiw namalaryny kabul etmäge hukuk berlen ygtyýarly şahslar;

2) administratiw nama – administratiw edara tarapyndan döwlet we raýat arasyndaky hukuk gatnaşyklar çygrynda belli bir (anyk) meseläni kadalaşdyrmak maksady bilen, daşky täsire eýe bolan we fiziki ýa-da ýuridik şahs üçin kesgitli hukuk netijelere getiren kabul edilen çözgüt, görkezme ýa-da gaýry häkimlik ediji çäre;

3) administratiw önümçilik – administratiw edaralaryň administratiw namanyň kabul edilmegine gönükdirilen işi;

4) gyzyklanýan şahs – administratiw namanyň kabul edilmegi ýa-da degişli hereketleriň edilmegi bilen baglylykda administratiw edara ýüz tutan, ýa-da özi babatda administratiw nama kabul edilen ýa-da degişli hereket ýa-da hereketsizlik edilen şahs, ýa-da kabul edilmegi göz öňünde tutulan ýa-da kabul edilen administratiw nama hukuklaryna ýa-da kanun tarapyndan goralýan bähbitlerine gönüden-göni täsir eden, ýa-da täsir edip biljek islendik fiziki ýa-da ýuridik şahs ýa-da administratiw edaranyň hereketi, ýa-da öz haýyşnamasy esasynda ýa-da administratiw edaranyň başlangyjy boýunça onuň gulluk ýagdaýyndan gelip çykýan ýagdaýlarda administratiw önümçilige çekilen şahs;

5) diskresion ygtyýarlyk (öz garaýşyň boýunça hereket etmek hukugy) – administratiw edara çözgütler kabul edilende öz garaýşy boýunça hereket etmäge ýa-da kanuna laýyk gelýän mümkin bolan çözgütleriň birini saýlamak hukugyna kanun bilen berlen ygtyýarlyk;

6) oňaýly administratiw nama – gyzyklanýan şahsa hukuk berýän ýa-da onuň hukugynyň barlygyny tassyklaýan ýa-da oňa ýüklenen borjy aýyrýan administratiw nama;

7) oňaýsyz administratiw nama – gyzyklanýan şahsy hukuklaryndan mahrum edýän ýa-da hukugyny çäklendirýän, ýa-da oňa kesgitlenen borjy ýükleýän administratiw nama.

 

2-nji madda. Administratiw önümçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

Administratiw önümçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar, şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň ulanylýan çygry

 

1. Şu Kanunyň düzgünleri administratiw edaralaryň işi babatynda ulanylýar.

2. Şu Kanunyň hereketi şulara degişli däldir:

1) kadalaşdyryjy hukuk namalaryň taýýarlanylmagyna we kabul edilmegine;

2) Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary, jenaýat, raýat we arbitraž iş ýörediş kanunçylygy bilen seretmek tertibi bellenilen raýatlaryň ýüz tutmalarynyň we beýleki işleriň seredilmegine;

3) zähmet gatnaşyklaryna;

4) kazyýet ýerine ýetirijileriniň işine.

 

4-nji madda. Administratiw önümçiligi amala aşyrmagyň esasy ýörelgeleri

 

Şular administratiw önümçiligi amala aşyrmagyň esasy ýörelgeleridir:

1) kanunylyk – administratiw edara tarapyndan öz ygtyýarlylygynyň çäginde we Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan talaplara laýyklykda administratiw önümçiligiň amala aşyrylmagy;

2) kanunyň öňünde deňlik – administratiw edaralaryň administratiw önümçiligi amala aşyrylanda deň çemeleşmäni üpjün etmek borjy;

3) administratiw önümçiligiň dessinligi we elýeterliligi – gyzyklanýan şahs tarapyndan administratiw önümçiligi amala aşyrmak üçin resminamalaryň we (ýa-da) maglumatlaryň administratiw edara iň az möçberde berilmegi bilen administratiw önümçiligiň gysga wagtda amala aşyrylmagy;

4) administratiw önümçiligi amala aşyrylanda hyzmatdaşlyk – administratiw önümçiligi amala aşyrylanda administratiw edaralaryň beýleki administratiw edaralar, gaýry guramalar bilen administratiw önümçiligi amala aşyrmak üçin zerur bolan ýüz tutma ibermek, resminama we (ýa-da) maglumat alyşmak arkaly, şeýle hem beýleki görnüşlerde özara gatnaşyklary;

5) barabarlyk – ýuridik ýa-da fiziki şahslaryň hukuk derejesine haýsydyr bir goşulmagy göz öňünde tutýan çäreleriň administratiw edaranyň ugur alýan kanuny maksatlaryna ýaramly, zerur we deň bolmagy;

6) ynamy goramak – ak ýürekden hereket edýän gyzyklanýan şahslaryň administratiw edaralaryň işiniň netijelerine ynamynyň kanun bilen goralmagy;

7) inkiwizision ýörelge – işiň ähli ýagdaýlaryny dogry barlamak ýörelgesi.

 

5-nji madda. Administratiw önümçiligiň görnüşi

 

Eger önümçiligiň görnüşi barada ýörite düzgünler bolmasa, administratiw önümçiligi kesgitlenilen görnüşi berjaý etmek bilen bagly däldir.

 

6-njy madda. Çäk degişliligi

 

1. Administratiw önümçiligi administratiw edaralar tarapyndan öz ygtyýarlylyklaryna laýyklykda gyzyklanýan şahsyň ýaşaýan (ýerleşýän) ýeri boýunça ýa-da olaryň ýokarda durýan edaralary tarapyndan şu Kanunyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar, şu bölegiň üçünji tesiminde görkezilen administratiw önümçiligi muňa degişli däldir.

Eger gyzyklanýan şahsyň bolýan ýeri boýunça bellige alynmagy hökmany bolan halatynda, administratiw edaralar öz ygtyýarlylyklaryna laýyklykda administratiw önümçiligi onuň bolýan ýeri boýunça amala aşyrýarlar.

Gozgalmaýan emläk babatda administratiw önümçiligi administratiw edaralar tarapyndan gozgalmaýan emlägiň ýerleşýän ýeri boýunça amala aşyrylýar.

2. Administratiw edara gyzyklanýan şahsyň ýüz tutmasynda görkezilen meseleleri çözmek boýunça öz ygtyýarlylygyny özbaşdak barlamaga borçludyr.

3. Administratiw edaranyň ygtyýarlylygynyň onuň we gyzyklanýan şahsyň arasyndaky ylalaşyk bilen esaslandyrylmagyna ýol berilmeýär.

4. Eger gyzyklanýan şahslaryň biri administratiw edarany ygtyýarly diýip hasap edýän bolsa, edaranyň özi bolsa özüni şeýle hasap etmese, ol haýal etmän gyzyklanýan tarapy habarly etmek bilen, işi ygtyýarly edaranyň garamagyna iberýär.

 

7-nji madda. Administratiw önümçilikde wekilçilik

 

1. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, administratiw önümçiligi amala aşyrylanda gyzyklanýan şahsyň hut özi we (ýa-da) wekiliň üsti bilen gatnaşmaga haklydyr.

2. Gyzyklanýan şahsyň özüniň gatnaşmagy ony wekiliniň bolmagy hukugyndan mahrum etmeýär, şonuň ýaly hem wekiliň gatnaşmagy gyzyklanýan şahsyň özüniň gatnaşmak hukugyny aradan aýyrmaýar.

3. Gyzyklanýan şahsyň wekili diýlip, administratiw edara we beýleki gatnaşyjylar bilen şu Kanun bilen düzgünleşdirilýän gatnaşyklarynda onuň bähbitlerine wekilçilik etmäge ygtyýarlandyrylan fiziki ýa-da ýuridik şahs ykrar edilýär.

Gyzyklanýan şahsyň administratiw önümçiligiň amala aşyrylmagy üçin ýüz tutan administratiw edarasynyň işgärleri gyzyklanýan şahsyň wekili bolup bilmeýärler, muňa gyzyklanýan şahsyň kanuny wekilleri bolup durýan administratiw edaranyň işgärleri degişli däldir.

4. Ýuridik şahsyň wekili öz ygtyýarlyklaryny Türkmenistanyň raýat kanunçylygynda bellenilen tertipde berlen ynanç haty esasynda amala aşyrýar.

Fiziki şahsyň wekili öz ygtyýarlyklaryny notarial taýdan tassyklanan ynanç haty esasynda amala aşyrýar.

Eger wekilçilik adwokat tarapyndan amala aşyrylýan bolsa, onda onuň ygtyýarlyklary order bilen tassyklanylýar.

Ygtyýarnama esasynda hukuk kömegini berýän şahslaryň ygtyýarlyklary hukuk kömegini bermek hakyndaky şertnama we ygtyýarnamanyň nusgasy bilen tassyklanylýar.

5. Gyzyklanýan şahslaryň topary özbaşdak ýa-da administratiw edaranyň haýyşy boýunça administratiw önümçilige şu toparyň adyndan gatnaşmaga ygtyýarly bir ýa-da birnäçe şahslary wekil edip bellemäge haklydyr.

 

II BAP. ÖNÜMÇILIK ÝÖRELGELERI WE

KEPILLIKLERI

 

8-nji madda. Administratiw edara ýüz tutmaga bolan hukuk

 

1. Her bir şahsyň özüniň hukuklary we kanuny bähbitleri bilen gönüden-göni bagly bolan meseleler boýunça administratiw edara ýüz tutmaga, haýyşnama bildirmäge ýa-da administratiw edaradan maglumat almaga hukugy bardyr.

2. Administratiw edara bu ýüz tutmalar boýunça degişli çözgütleri kabul etmäge ýa-da maglumaty bermäge borçludyr.

 

9-njy madda. Administratiw önümçilikde hukuk  ukyby we kämillik ukyby

 

1. Administratiw önümçilige gatnaşmak hukugyna şular eýedirler:

1) fiziki we ýuridik şahslar;

2) administratiw edaralar.

2. Administratiw önümçiligi boýunça hereketleri amala aşyrmaga şular ukyply bolup durýarlar:

1) kämillik ukyby bolan fiziki şahslar;

2) kämillik ukyby çäklendirilen fiziki şahslar, eger olaryň kämillik ukybynyň çäklendirilmegi administratiw önümçiligiň närsesine degişli bolmasa;

3) ýuridik şahslar özleriniň ýolbaşçylarynyň, wekilleriniň ýa-da ygtyýarlandyrylanlarynyň üsti bilen;

4) administratiw edaralar özleriniň ýolbaşçylarynyň, olaryň orunbasarlarynyň ýa-da ygtyýarlandyrylanlarynyň üsti bilen.

 

10-njy madda. Administratiw önümçiligiň gatnaşyjylary

 

1. Administratiw önümçilige gatnaşyjylar şular bolup durýarlar:

1) administratiw namanyň kabul edilmegi ýa-da hereketiň amala aşyrylmagy barada haýyşnama bilen ýüz tutýan şahs;

2) administratiw nama ýa-da hereket gönükdirilen şahs;

3) administratiw nama ýa-da hereket bilen hukuklaryna ýa-da borçlaryna deglip bilinjek şahs.

2. Kabul edilmegi göz öňünde tutulýan administratiw namanyň beýleki şahslaryň hukuklaryna we kanun tarapyndan goralýan bähbitlerine gönüden-göni täsir etjekdigine esaslar bolanda, administratiw edara şol şahslaryň üçünji (gyzyklanýan) şahslar hökmünde önümçilige gatnaşmagyny üpjün etmäge borçludyr.

3. Eger kabul edilmegi göz öňünde tutulýan administratiw nama beýleki şahslaryň hukuklaryna we kanun tarapyndan goralýan bähbitlerine täsir edip biljek bolsa, administratiw edara öz başlangyjy boýunça ýa-da şol şahslaryň haýyşnamasy boýunça olary administratiw önümçilige gatnaşyjy hökmünde çekip biler.

 

11-nji madda. Administratiw önümçiligiň başlanmagy

 

1. Şular administratiw önümçilige başlamak üçin esas bolup durýarlar:

1) fiziki ýa-da ýuridik şahsyň arzasy (şikaýaty);

2) administratiw edaranyň başlangyjy ýa-da kanunda göz öňünde tutulan halatlarda administratiw edaranyň administratiw namany kabul etmek borjy.

2. Administratiw önümçiligi arzanyň (şikaýatyň) hasaba alnan pursadyndan ýa-da ilkinji iş ýörediş hereketi amala aşyrylan pursadyndan başlanýar.

 

12-nji madda. Işlere seredilende tarapgöýsüzlik

 

1. Administratiw edaralar öz ygtyýarlyklaryny tarapgöýsiz amala aşyrmaga borçludyrlar.

2. Işiň ahyrky netijesine gyzyklanýan wezipeli adam administratiw önümçilige gatnaşyp bilmez.

 

13-nji madda. Işiň ýagdaýlaryny dogry barlamak

 

1. Administratiw edara administratiw önümçiligiň barşynda işiň çözülmegi üçin ähmiýeti bar bolan ähli hakyky ýagdaýlary hemmetaraplaýyn, doly we dogry barlamaga borçludyr.

2. Administratiw edara işe degişli bolan ýagdaýlary barlamakdan we hasaba almakdan ýüz dönderip bilmez.

3. Barlamagyň usuly we möçberi administratiw edara tarapyndan kesgitlenilýär. Administratiw edara gyzyklanýan şahslaryň delillerine we berlen subutnamalara bagly däldir.

4. Berlen subutnamalar ýeterlik bolmasa, administratiw edara öz başlangyjy boýunça goşmaça subutnamalary ýygnamaga borçludyr.

5. Administratiw edaranyň administratiw önümçilige gatnaşýan şahslar tarapyndan berlen arzalary ýa-da haýyşnamalary işe degişli däldigi ýa-da esassyzlygy sebäpli, kabul etmekden ýüz döndermäge haky ýokdur.

 

14-nji madda. Administratiw edaranyň maslahatlary we administratiw edara tarapyndan zerur maglumatlaryň berilmegi

 

1. Administratiw edara gyzyklanýan şahsa arza ýa-da haýyşnama bermekde, arzada ýa-da haýyşnamada ýol berlen ýalňyşlary ýüze çykarmakda we aradan aýyrmakda ýardam etmäge, administratiw önümçilige gatnaşýan şahsa hukuklaryny we borçlaryny düşündirmäge borçludyr.

2. Degişli administratiw edara fiziki ýa-da ýuridik şahslaryň ýüz tutmasy esasynda olara arzalaryň nusgalyklaryny we administratiw önümçiligi bilen bagly beýleki blanklary bermelidir ýa-da olary poçta aragatnaşygynyň üsti bilen ibermelidir.

 

15-nji madda. Subut etmegiň serişdeleri

 

1. Administratiw edara işiň ýagdaýlaryny aýdyňlaşdyrmak üçin zerur hasaplaýan subut etmegiň serişdelerini ulanýar. Administratiw edara subut etmegiň şu serişdelerini peýdalanyp biler:

1) resminamalary;

2) taraplaryň we gatnaşyjy üçünji şahslaryň düşündirişini;

3) şaýatlaryň düşündirişini;

4) önümçilige gatnaşyjylaryň, bilermenleriň ýazmaça görnüşindäki pikirini;

5) degişli barlaglary geçirmegi;

6) işiň dogry çözülmegi üçin ähmiýeti bolan gaýry subutnamalary.

2. Administratiw önümçilige gatnaşyjylar işiň ýagdaýlaryny aýdyňlaşdyrmaga ýardam etmelidirler, özlerine mälim bolan faktlar barada habar etmelidir we zerur bolan subutnamalary bermelidir.

 

16-njy madda. Administratiw önümçilige gatnaşyjylary diňlemek

 

1. Administratiw önümçilige gatnaşyjynyň hukuklaryna täsir edýän administratiw namasy kabul edilmezinden öň, bu gatnaşyja çözgüt kabul etmek üçin möhüm faktlar babatda öz pikirini aýtmaga mümkinçilik döredilmelidir.

2. Administratiw önümçiligi diňlemesiz geçirilip bilner, eger:

1) önümçiligiň uzaga çekmeginiň töwekgelçiligi sebäpli ýa-da jemgyýetçilik bähbidinden ugur alyp, haýal etmän çözgüdi kabul etmek zerurlygy ýüze çykanda;

2) diňlemegi geçirmek çözgüdi kabul etmek üçin bellenilen möhleti berjaý etmekde mesele döretjek bolsa;

3) administratiw önümçilige gatnaşyjy haýyşnamasynda ýa-da düşündirişinde inkär edip bolmajak hakyky maglumatlary getiren bolsa we goşmaça maglumatlary almagyň zerurlygy bolmasa;

4) iş boýunça kabul edilýän çözgüt bu administratiw önümçilige gatnaşyja zyýan ýetirmeýän bolsa;

5) administratiw edara umumy görkezme ýa-da birmeňzeş administratiw namalar çykarmagy niýet eden bolsa;

6) administratiw önümçilikde ýerine ýetiriş boýunça çäreler kabul edilmeli bolsa.

 

17-nji madda. Administratiw önümçiligiň materiallary bilen tanyşmak hukugy

 

1. Gyzyklanýan şahslar administratiw önümçiligiň materiallary bilen tanyşmaga hukuklydyrlar, ýagny onda saklanýan resminamalary bilmek olaryň kanuny bähbitlerini durmuşa geçirmek ýa-da goramak üçin zerur bolup durýar, döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry syrlary saklaýan maglumatlar muňa degişli däldir.

2. Administratiw önümçilik bilen bagly maglumatlar gaýry şahslara diňe gyzyklanýan şahslaryň razylygy esasynda berlip bilner.

3. Administratiw edara degişli maglumatlary gyzyklanýan şahslaryň ýüz tutmalarynyň gelip gowşan gününden ýedi günüň dowamynda bermäge borçludyr.

4. Administratiw edaranyň haýsydyr bir kanun arkaly goralýan syrlary saklaýan resminamalary gyzyklanýan şahslaryň zyýanyna ulanmaga haky ýokdur.

5. Gyzyklanýan şahslar administratiw önümçiligiň materiallary bilen, bu önümçilik amala aşyrylan administratiw edarada tanşyp bilerler.

Aýratyn halatlarda, gyzyklanýan şahslar ýazmaça ýüz tutmak esasynda, administratiw önümçiligiň materiallary bilen gaýry administratiw edaralarda tanşyp bilerler.

6. Gyzyklanýan şahsyň administratiw önümçilik bilen bagly resminamalaryň we gaýry materiallaryň nusgasyny almaga haky bardyr.

Resminamalaryň we gaýry materiallaryň göçürmesini almak we olary poçta aragatnaşygy arkaly ibermek bilen baglanyşykly hyzmatlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan möçberde töleg alynýar.

 

18-nji madda. Kanun arkaly goralýan syry saklaýan resminamalaryň ýa-da maglumatlaryň gizlinligini üpjün etmek

 

Administratiw edara gyzyklanýan şahsyň haýyşnamasy boýunça onuň şahsy ýa-da maşgala durmuşynyň syryny, şeýle hem hünär ýa-da täjirçilik syryny saklaýan resminamalaryň ýa-da maglumatlaryň gizlinligini üpjün etmäge borçludyr.

 

19-njy madda. Administratiw önümçiligi alyp barmagyň dili

 

1. Administratiw önümçilik Türkmenistanyň döwlet dilinde alnyp barylýar.

2. Administratiw önümçiligiň dilini bilmeýän gatnaşyjylara terjimeçiniň hyzmatyndan peýdalanmak hukugy düşündirilýär.

3. Daşary ýurt dilinde düzülen ýüz tutmalar, haýyşnamalar, güwänamalar ýa-da gaýry resminamalar administratiw edara Türkmenistanyň döwlet diline terjimesi bilen  berilmelidir.

 

III BAP. MÖHLETLER

 

20-nji madda. Administratiw önümçiligi amala aşyrmagyň möhletleri

 

1. Administratiw önümçiligiň amala aşyrylmagy ýönekeý, maksadalaýyk we gysga möhletli bolmalydyr.

2. Administratiw önümçilik, administratiw önümçiligi amala aşyrmak üçin zerur bolan ähli resminamalary we (ýa-da) maglumatlary almak we işlemek üçin talap edilýän wagtdan ugur alnyp kesgitlenýän möhletde amala aşyrylýar. Administratiw edara bir aýdan köp bolmadyk möhletde administratiw namany kabul etmek hakynda ýa-da ony kabul etmekden ýüz döndermek hakynda çözgüt kabul edýär.

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda gaýry möhlet bellenilmedik bolsa, administratiw önümçilige ähmiýetli bolan ýagdaýlary anyklamak üçin köp möhlet talap edilýän halatynda, bu möhlet administratiw edara tarapyndan kyrk bäş güne çenli uzaldylyp bilner. Administratiw edara gyzyklanýan şahsa möhletiň uzaldylandygy barada habar berýär.

Haçan-da, administratiw önümçiligi amala aşyrmak üçin gerek bolan resminamalar we (ýa-da) maglumatlar gaýry ýollar bilen alnyp bilinmeýän bolsa, administratiw edara tarapyndan ygtyýarly edara olaryň berilmegi barada talap haty iberilen halatynda, administratiw önümçiligi amala aşyrmak möhleti talap haty iberilen gününden başlap, talap edilen resminamalaryň we (ýa-da) maglumatlaryň alnan gününe çenli togtadylýar.

3. Gyzyklanýan şahsyň arzasynyň hasaba alnan güni ýa-da ilkinji iş ýörediş hereketiň amala aşyrylan güni administratiw önümçiligiň başlanan güni hasap edilýär.

 

21-nji madda. Möhletleri hasaplamak

 

1. Administratiw önümçiligi bilen bagly hereketler şu Kanunda bellenilen möhletlerde amala aşyrylýar. Eger iş ýöredişiň möhletleri kanun tarapyndan bellenilmedik halatynda, olar administratiw edara tarapyndan bellenilýär.

2. Kanunda bellenilen möhletiň dowamlylygy senenama senesiniň başlanan möhletinden ýa-da wakanyň bolan gününden soňky günden başlanýar.

3. Administratiw edara tarapyndan bellenilen möhlet bu barada gyzyklanýan şahs habarly edilen gününden ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlarda degişli maglumatlar resmi taýdan yglan edilen pursadyndan başlanýar.

4. Möhletler Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň 145-nji maddasyna laýyklykda senenama günlerinde hasaplanýar.

 

22-nji madda. Möhletleri uzaltmak

 

1. Administratiw edara tarapyndan bellenen möhletler gyzyklanýan şahsyň arzasy boýunça bu edara tarapyndan uzaldylyp bilner.

2. Administratiw edara gyzyklanýan şahsa bellenilen möhletiň berjaý edilmezliginiň netijeleri barada duýdurmaga borçludyr.

 

23-nji madda. Möhletleri dikeltmek

 

1. Kanunda bellenilen möhletiň geçirilmeginiň sebäpleri esasly diýlip ykrar edilende, administratiw edara gyzyklanýan şahsyň arzasy boýunça geçirilen möhleti dikeldip biler.

2. Gyzyklanýan şahs geçirilen möhletiň dikeldilmegi barada administratiw edara ýazmaça arza bilen ýüz tutýar. Möhletiň geçirilmeginiň sebäbiniň esaslydygyny tassyklaýan resminamalar arza goşulýar.

3. Geçirilen möhleti dikeltmek baradaky arza administratiw edara tarapyndan bäş günüň dowamynda seredilýär.

4. Möhleti dikeltmek baradaky arzanyň berilmegi bilen bir wagtda möhleti geçen hereketler amala aşyrylýar (arza, şikaýat, resminamalar we ş.m. berilýär).

5. Gyzyklanýan şahs Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde administratiw edaranyň geçirilen möhleti dikeltmekden ýüz döndermek hakynda çözgüdine şikaýat edip biler.

 

IV BAP. RESMINAMALARA WE GOLLARYŇ

HAKYKYLYGYNA RESMI ŞAÝATLYK ETMEK

 

24-nji madda. Resmi şaýatlyk etmek

 

1. Resmi şaýatlyk etmek – bu administratiw edara tarapyndan resminamalardan nusganyň ýa-da göçürmäniň dogrulygynyň, şeýle hem goluň hakykylygynyň tassyklanmagydyr.

2. Resmi şaýatlyk etmegiň subut ediji güýji şaýatlyk etmek hakynda bellikde görkezilen ýagdaýlar bilen çäklenýär.

3. Resmi şaýatlyk etmek notarial taýdan şaýatlyk etmegiň ornuny tutmaýar.

4. Notarial taýdan şaýatlyk etmek resmi şaýatlyk etmegiň ornuny tutýar.

 

25-nji madda. Resminamalara şaýatlyk etmek

 

1. Resmi resminamany bermäge hukugy bolan ýa-da resminamany arhiw resminamasy hökmünde saklaýan administratiw edara, şeýle resminamanyň nusgasyny ýa-da ondan göçürmäni berip we olaryň dogrulygyna resmi şaýatlyk edip biler.

2. Nusga ýa-da göçürme ýazgynyň soňunda tassyklaýjy ýazgy bilen şaýatlyk edilýär. Tassyklaýjy ýazgy hökman şulary öz içine almalydyr:

1) nusgasy ýa-da göçürmesi şaýatlyk edilýän resminamanyň anyk ady;

2) şaýatlyk edilen nusganyň ýa-da göçürmäniň berilýän resminama laýyklygyny tassyklama;

3) eger resminamanyň asyl nusgasy administratiw edara tarapyndan resmileşdirilmedik bolsa, şaýatlyk edilen nusganyň ýa-da göçürmäniň diňe görkezilen administratiw edara görkezmek üçin berlendigine salgylanma;

4) şaýatlyk edilmegiň ýeri we wagty, resminamalara şaýatlyk etmegi amala aşyrmaga administratiw edaranyň ygtyýarly işgäriniň goly we möhrüniň basylan yzy.

3. Şahsdan resminama kabul edýän administratiw edara bu resminamanyň nusgasyny alyp biler ýa-da ondan göçürme alyp, onuň dogrulygyna resmi taýdan şaýatlyk edip biler. Eger administratiw edara nusgasy bilen resminamanyň asyl nusgasy getirilen bolsa, administratiw edaranyň nusgalaryň notarial ýa-da resmi taýdan şaýatlyk edilmegini talap etmäge hukugy ýokdur.

4. Degişli tertipde şaýatlyk edilen administratiw edara tarapyndan kabul edilen administratiw namalaryň ýa-da gaýry resminamalaryň nusgalary ýa-da olardan göçürmeler resmi güýje eýedir.

5. Resminamanyň düýp mazmunynyň üýtgedilendigine çak etmäge esaslar bolsa, şol sanda eger bu resminamada boş ýer, üsti çyzylan ýazgy, goşmaçalar, üýtgetmeler, düşnüksiz ýazylan sözler, sanlar ýa-da belgiler, sözleriň, sanlaryň ýa-da belgileriň öçürilendiginiň yzy ýa-da eger birnäçe sahypadan durýan resminamanyň bitewüligi bozulan bolsa, resminama şaýatlyk etmäge ýol berilmeýär.

 

26-njy madda. Gollaryň hakykylygyna şaýatlyk etmek

 

1. Administratiw edara, eger gol çekilen resminama administratiw ýa-da gaýry edara bermek üçin talap edilýän bolsa, goluň hakykylygyna şaýatlyk etmäge haklydyr.

2. Şu ýagdaýlarda goluň hakykylygyna resmi şaýatlyk etmäge ýol berilmeýär:

1) oňa degişli ýazgy bolmasa;

2) onuň hakykylygyna notarial taýdan şaýatlyk edilmeli bolsa.

3. Goluň hakykylygyna, eger ol şaýatlyk etmegi ýerine ýetirýän işgäriň gatnaşmagynda ýerine ýetirilen ýa-da ykrar edilen bolsa, şaýatlyk edilmelidir.

4. Tassyklaýjy ýazgy şaýatlyk edilmäge degişli goluň gönüden-göni ýanynda bolmalydyr. Tassyklaýjy ýazgy şulary hökman öz içine almalydyr:

1) goluň hakykylygy barada tassyklama;

2) golunyň hakykylygy şaýatlyk edilýän adamyň anyk familiýasy we ady, şeýle hem gola şaýatlyk etmäge jogapkär işgäriň         görkezilen adamyň şahsyýetini anyklandygy we goluň onuň gatnaşmagynda ýerine ýetirilendigi ýa-da ykrar edilendigi barada maglumatlar;

3) goluň hakykylygyna şaýatlyk edilmeginiň diňe görkezilen administratiw ýa-da gaýry edara bermek üçin amala aşyrylandygyna salgylanma;

4) şaýatlyk edilen ýeri we wagty, şaýatlyk etmegi amala aşyrmaga administratiw edaranyň ygtyýarly işgäriniň goly we möhrüniň      basylan yzy.

 

V BAP. ADMINISTRATIW NAMA

 

27-nji madda. Administratiw namanyň mazmunyna we görnüşine talaplar

 

1. Administratiw nama Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, şu Kanuna we Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda kabul edilmelidir.

2. Administratiw nama mazmun taýdan gysga, ýeterlik derejede aýdyň we düşnükli bolmalydyr, kime gönükdirilendigi we haýsy meseleleri düzgünleşdirýändigi barada maglumatlary özünde saklamalydyr.

3. Administratiw nama ýazmaça görnüşde kabul edilýär.

Administratiw nama şulary özünde saklamalydyr:

1) administratiw namany kabul eden edaranyň ady;

2) bähbitlerine administratiw nama kabul edilen fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady we hemişelik ýaşaýan ýeriniň salgysy   ýa-da ýuridik şahsyň ady we ýuridik salgysy;

3) administratiw namanyň ady, onuň kabul edilen wagty we ýeri, bellige alyş belgisi;

4) administratiw namany kabul eden wezipeli adamyň (kollegial administratiw edaranyň agzalarynyň) familiýasy, ady, atasynyň ady;

5) şu administratiw nama şikaýat etmegiň möhleti we tertibi;

6) belli bir kesgitli hukuk netijelerini emele getirýän, daşky täsiri düzgünleşdirmek.

4. Аdministratiw nama ony kabul eden wezipeli adam (kollegial administratiw edaranyň agzalary) tarapyndan gol çekilmelidir.

5. Aýratyn ýagdaýlarda, haçan-da döwlet ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerine zelel ýetirip biljek howpuň öňüni almak ýa-da aradan aýyrmak maksady bilen, administratiw nama gaýragoýmazdan kabul edilmeli bolanda, administratiw nama dilden kabul edilip bilner.

Eger administratiw nama dilden kabul edilen bolsa, gyzyklanýan şahsyň talap etmegi bilen ol ýazmaça görnüşde tassyklanylmalydyr.

 

28-nji madda. Administratiw namada goşmaça tabşyryklary beýan etmek

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlarynda, şeýle hem administratiw namany kabul etmegiň şu Kanunda göz öňünde tutulan şertleriniň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen öz garamagy boýunça çykarylýan administratiw namada goşmaça tabşyryklar beýan edilip bilner.

2. Diskresion ygtyýarlyklary esasynda çykarylýan administratiw namada şu aşakdaky goşmaça tabşyryklar göz öňünde tutulyp bilner:

1) güýjüne girmegiň, güýjüni ýitirmegiň möhleti, haýsydyr bir ýeňilligiň ýa-da çäklendirmäniň (borçnamanyň) hereketiniň möhleti;

2) haýsydyr bir ýeňillikleriň ýa-da çäklendirmeleriň (borçnamalaryň) güýje girmegi, güýjüni ýitirmegi geljekde haýsydyr bir wakanyň bolmagy bilen baglylygy;

3) bu namanyň ýatyrylmagy hakynda bellik;

4) administratiw nama degişli bolan şahsa hereketi amala aşyrmaga ýa-da onuň amala aşyrylmagyna ýol bermäge ýa-da hereketden saklanmaga borçlandyrmalar;

5) geljekde tabşyrygy kabul etmek, üýtgetmek ýa-da oňa goşmaça girizmek boýunça bellik.

3. Goşmaça tabşyryklar administratiw namanyň maksatlaryna garşy gelmeli däldir.

 

29-njy madda. Administratiw namanyň kepili

 

1. Administratiw namanyň kepili – bu administratiw edara tarapyndan soňraky kesgitli administratiw namanyň çykaryljakdygy ýa-da onuň çykarylmagyndan ýüz dönderiljekdigi barada berlen ýazmaça resminama.

2. Administratiw edara administratiw namany kabul etjekdigine kepil bermezinden öň gyzyklanýan şahslaryň pikirlerini diňlemelidir we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kepil berlen administratiw namany kabul etmäge zerur bolan administratiw edaranyň razylygyny almalydyr.

3. Administratiw namanyň kepiliniň şu ýagdaýlarda güýji ýokdur:

1) esasyna bikanun kepil goýlan bolsa;

2) esasyna gyzyklanýan şahsyň bikanun hereketi goýlan bolsa;

3) administratiw namany hakyky däl diýip ykrar etmek üçin ulanylýan alamatlary özünde saklaýan bolsa.

4. Eger administratiw edara tarapyndan kepil çykarylandan soňra işiň hakyky ýagdaýlary ýa-da hukuk ýagdaýy şeýle bir üýtgän bolsa, bu üýtgetmeler hakynda maglumat alanda administratiw edara şol kepili berip bilmejek ýa-da bermäge mümkinçiligi bolmajak bolsa, bu administratiw edara şu kepile bagly hasap edilmeýär.

 

30-njy madda. Administratiw namany esaslandyrmak

 

1. Administratiw nama esaslandyrylmaga degişlidir.

2. Administratiw namanyň esaslandyrmasyna administratiw edaranyň çözgüt çykaranda ugur alan ähli möhüm hakyky we ýuridik esaslary getirilmelidir.

3. Eger administratiw nama administratiw edaranyň diskresion ygtyýarlyklary esasynda kabul edilen bolsa, administratiw edaranyň pikiri aýdyň we düşnükli delillendirilen bolmalydyr.

4. Administratiw namanyň esaslandyrmasynyň esasyna administratiw önümçiligiň dowamynda diňe barlanylan faktlar we subutnamalar goýlan bolmalydyr.

5. Administratiw namany esaslandyrmak şu aşakdaky ýagdaýlarda talap edilmeýär:

1) gyzyklanýan şahsyň arzasyny kanagatlandyrýan administratiw nama ýa-da gyzyklanýan şahs babatda oňaýly administratiw nama kabul edilende, eger olar üçünji şahsyň bähbitlerine täsir etmeýän bolsa;

2) haçan-da, her bir administratiw nama üçin özbaşdak esaslandyrmanyň zerurlygy ýok bolsa, birmeňzeş köpsanly administratiw nama kabul edilende;

3) eger administratiw edara tarapyndan kabul edilen umumy häsiýete eýe bolan görkezme jemagat öňünde yglan edilende (köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilen ýa-da gaýry usul bilen hemmeleriň dykgatyna ýetirilen bolsa);

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan gaýry halatlarda.

 

31-nji madda. Administratiw edaranyň öz garamagy boýunça hereketi

 

Eger administratiw edara diskresion ygtyýarlyklar berlen bolsa, ol bu ygtyýarlyklary kanunyň çäginde we berlen ygtyýarlyklaryň maksadyna laýyklykda amala aşyrmaga borçludyr.

 

32-nji madda. Administratiw namany yglan etmek

 

1. Administratiw nama özüne niýetlenen ýa-da şu administratiw nama bilen bähbitlerine deglip geçilýän önümçilige gatnaşyja yglan edilmelidir.

2. Poçta üsti bilen önümçiligiň gatnaşyjysyna iberilýän ýazmaça administratiw nama onuň poçta berlen pursadyndan ýedi gün geçenden soň yglan edilen hasap edilýär. Elektron görnüşde ugradylýan administratiw nama iberilen pursadyndan üç gün geçenden soň yglan edilen hasap edilýär.

3. Eger gyzyklanýan şahs administratiw namany almandygy ýa-da ony giç alandygy barada habarly etse, namanyň berlendiginiň faktyny we onuň gowşurylan wagtyny subut etmek güzaby bu administratiw namany kabul eden administratiw edaranyň üstüne ýüklenilýär.

4. Eger administratiw namany administratiw önümçilige gatnaşyjylaryň hut özlerine yglan etmek mümkin bolmasa hem-de Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelmeýän gaýry ýagdaýlarda, ol jemagat öňünde yglan edilip bilner.

5. Administratiw nama jemagat öňünde yglan edilende, şol administratiw nama we onuň esaslandyrmasy bilen tanyş bolnup bilinjek ýeri hakynda habar berilmelidir. Administratiw nama jemagat öňünde yglan edilende, onuň yglan edilen pursadyndan on gün geçenden soň, ol yglan edilen hasap edilýär.

 

33-nji madda. Administratiw namadaky göz-görtele ýalňyşlyklar

 

1. Administratiw namada harp, ýazuw, arifmetiki we gaýry göz-görtele ýalňyşlyklar ýüze çykarylanda, ony kabul eden administratiw edara öz başlangyjy bilen ýa-da gyzyklanýan şahsyň arzasy esasynda bu ýalňyşlyklary düzedip biler. Şunda administratiw edara düzedilýän administratiw namanyň asyl nusgasyny talap edip biler.

2. Administratiw namadaky düzedişler administratiw edaranyň degişli wezipeli adamynyň ýa-da kollegial administratiw edaranyň agzalarynyň goly bilen tassyklanylýar.

 

VI BAP. ADMINISTRATIW NAMANYŇ

HAKYKYLYGY

 

34-nji madda. Administratiw namanyň ýuridik güýji

 

1. Administratiw nama şu Kanunyň 32-nji maddasyna laýyklykda yglan edilen pursadyndan güýje girýär. Administratiw nama onuň şol yglan edilen mazmunynda hakykydyr.

2. Eger administratiw nama Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýatyrylmadyk, üýtgedilmedik bolsa ýa-da onuň hereketi möhletiň geçmegi bilen baglanyşykly bes edilmedik bolsa ýa-da gaýry sebäpler boýunça güýjüni ýitirmedik bolsa, ol özüniň hukuk güýjüni saklap galýar we hakyky hasap edilýär.

3. Administratiw edara administratiw namanyň ýatyrylandygy, üýtgedilendigi ýa-da güýjüni ýitirendigi barada gyzyklanýan şahslary habarly etmäge borçludyr.

4. Hakyky däl administratiw nama ýuridik güýje eýe däldir.

 

35-nji madda. Administratiw namanyň biderekligi

 

1. Eger işiň üns berilmäge degişli ähli ýagdaýlaryna seredilende göz-görtele görünýän aýratyn ähmiýetli ýalňyşlyk bar bolsa, administratiw nama biderek bolup durýar.

2. Şeýle hem, administratiw nama biderek  bolup durýar, eger:

1) onuň haýsy administratiw edara tarapyndan kabul edilendigini anyklamak mümkin bolmasa;

2) ol ygtyýarlylygy bolmadyk administratiw edara tarapyndan kabul edilen bolsa;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ol diňe onuň gowşurylmagy bilen kabul edilip bilinýän bolsa, ýöne bu talap ýerine ýetirilmedik bolsa;

4) onuň kime gönükdirilendigi ýa-da haýsy meseläni düzgünleşdirýändigi düşnüksiz bolsa;

5) hakyky esaslar boýunça ony hiç kim ýerine ýetirip bilmejek bolsa;

6) ol gyzyklanýan şahsdan jenaýat ýa-da administratiw hukuk bozulma bolup durýan hukuga garşy hereketleri etmegi talap edýän bolsa.

3. Diňe şularyň netijesinde administratiw nama biderek bolup durmaýar:

1) şu Kanunyň 12-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda önümçilige gatnaşmakdan aýrylmaga degişli şahs oňa gatnaşan bolsa;

2) administratiw edara Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan zerur bolan ýardamy etmedik bolsa.

4. Eger administratiw namanyň diňe bir bölegi biderek bolup durýan bolsa, eger biderek bölek uly ähmiýete eýe bolup, administratiw edara şeýle administratiw namany biderek bölegi bolmazdan kabul edip bilmejek bolsa, ol bütinleý biderek bolup durýar.

5. Biderek administratiw nama onuň kabul edilen pursadyndan hakyky däldir we ol ulanylmaga ýa-da ýerine ýetirilmäge degişli däldir. Biderek administratiw namanyň ýerine ýetirilmezligi gyzyklanýan şahs üçin haýsydyr bir jogapkärçilige eltmeýär.

6. Biderek administratiw namany kabul eden administratiw edara öz başlangyjy boýunça ýa-da gyzyklanýan şahsyň arzasy boýunça administratiw namanyň biderekligini tassyklamaga borçludyr. Gyzyklanýan şahs administratiw namany hakyky däl diýip ykrar etmek hakynda kazyýete arza bilen ýüz tutmaga haklydyr.

 

36-njy madda. Önümçilik we formal ýalňyşlyklaryňnetijeleri

 

1. Şu Kanunyň 35-nji maddasyna laýyklykda biderek bolup durmaýan administratiw nama diňe ol kabul edilende önümçilik talaplarynyň bozulmagy sebäpli ýa-da formal talaplara laýyk däldigi üçin ýatyrylyp bilinmez, eger:

1) administratiw namany kabul etmek üçin zerur bolan haýyşnama administratiw nama kabul edilenden soň berlen bolsa;

2) administratiw namany kabul etmek üçin zerur bolan esaslandyrma administratiw nama kabul edilenden soň berlen bolsa;

3) administratiw namany kabul etmek üçin zerur bolan administratiw önümçilige gatnaşyjynyň birini diňlemeklik administratiw nama kabul edilenden soň geçirilen bolsa;

4) administratiw namany kabul etmek üçin ýardam etmegi talap edilýän edaranyň çözgüdi administratiw nama kabul edilenden soň çykarylan bolsa;

5) administratiw namany kabul etmek üçin zerur bolan gaýry administratiw edaranyň ýardamy administratiw nama kabul edilenden soň berlen bolsa.

2. Administratiw namanyň hakyky bolmagy üçin şu maddanyň birinji böleginde görkezilen hereketler nägilelik basgançakly kazyýetde administratiw kazyýet önümçiligi gutarmazdan öň amala aşyrylandygy ýeterlikdir.

3. Eger şu maddanyň birinji böleginiň 2-nji we 3-nji bentlerinde görkezilen hereketler administratiw nama şikaýat etmegiň möhletini geçirmeklige sebäp bolan bolsa, şu Kanunyň 23-nji maddasyna laýyklykda şikaýat etmegiň möhletiniň geçirilmeginiň sebäbi esasly diýlip hasap edilýär.

 

37-nji madda. Bikanun administratiw namanyň ýatyrylmagy

 

1. Administratiw edara tarapyndan administratiw önümçiligi baradaky maddy ýa-da iş ýörediş kadalaryň bozulmagy ýa-da nädogry ulanylmagy netijesinde kabul edilen administratiw nama bikanun bolup durýar.

2. Bikanun oňaýly administratiw nama diňe şu maddanyň dördünji böleginde bellenilen çäklendirmeler bilen doly ýa-da bölekleýin ýatyrylyp bilner.

3. Bikanun oňaýsyz administratiw nama islendik halatda ýatyrylmaga degişlidir.

4. Eger, gyzyklanýan şahs eýýäm bu nama bilen berlen peýdadan peýdalanan bolsa ýa-da emläge ygtyýarlyk eden bolsa we bu hereketleri dolulygyna ýa-da gyzyklanýan şahsa kabul edip bolmaýan zyýan ýetirmezden ýatyryp bolmajak bolsa, pul borçnamasyny, bölünýän zat hukugyny belleýän ýa-da bu borçnamalar üçin esas bolup durýan bikanun oňaýly administratiw nama ýatyrylyp bilinmez.

Şu bölegiň birinji tesiminde görkezilen halatlarda bikanun oňaýly administratiw nama ýatyrylýar, eger gyzyklanýan şahs:

1) şu administratiw namanyň kabul edilmegini bulaşyklyga salmak, haýbat atmak ýa-da berim bermek ýoly bilen gazanan bolsa;

2) şu administratiw namanyň kabul edilmegini ýoýlan ýa-da doly däl maglumatlar bermek ýoly bilen gazanan bolsa;

3) administratiw namanyň bikanunlygyny bilen bolsa ýa-da gödek seresapsyzlygy sebäpli bilmedik bolsa. Şunda gyzyklanýan şahs harçlanan pul serişdeleriniň ýa-da ulanylan emlägiň öwezini dolmaga borçludyr.

5. Bikanun oňaýly administratiw nama onuň ýatyrylmagyna esas bolup biljek ýagdaýlaryň aýan bolan gününden bir ýylyň dowamynda ýatyrylyp bilner, muňa şu maddanyň dördünji böleginiň ikinji tesiminiň 1-nji bendinde göz öňünde tutulan halat degişli däldir.

6. Güýje giren bikanun administratiw nama ony kabul eden edara, ýokarda durýan administratiw edara ýa-da kazyýet tarapyndan dolulygyna ýa-da bölekleýin ýatyrylyp bilner.

 

38-nji madda. Kanuny administratiw namanyň ýatyrylmagy

 

1. Güýje giren kanuny oňaýsyz administratiw nama ony kabul eden edara tarapyndan dolulygyna ýa-da bölekleýin ýatyrylyp bilner, muňa onuň ýatyrylmagy gönüden-göni kanun bilen gadagan edilýän halatlar girmeýär.

2. Kanuny oňaýly administratiw nama diňe şu halatlarda ýatyrylyp bilner:

1) eger administratiw namanyň ýatyrylmagy gönüden-göni kanunda ýa-da administratiw namanyň özünde göz öňünde tutulan bolsa;

2) eger gyzyklanýan şahs administratiw namada bellenilen hukuklaryndan peýdalanmadyk bolsa ýa-da olaryň berilmeginiň maksatlaryna laýyklykda ýa-da olardan administratiw namada bellenilen möhletde peýdalanmadyk bolsa;

3) eger administratiw nama kabul edilenden soňra ýüze çykan hukuk we hakyky ýagdaýlar sebäpli, şol nama bilen döwlet ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerine düýpli zelel ýetirilip bilinjek bolsa;

4) eger administratiw edara kabul etmek üçin esas bolup hyzmat eden hukuk kadanyň üýtgemegi netijesinde administratiw namany kabul etmezlige hakly bolan bolsa we gyzyklanýan şahs administratiw namada bellenilen hukuklaryndan peýdalanmadyk bolsa ýa-da ol babatda borçnamalar ýerine ýetirilmedik bolsa, ýa-da eger bu namanyň güýjünde saklanmagy bilen döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerine düýpli zelel ýetirilip bilinjek bolsa.

3. Kanuny oňaýly administratiw nama onuň ýatyrylmagyna esas döredýän ýagdaýlar aýan bolan pursadyndan bir ýylyň dowamynda ýatyrylyp bilner.

4. Şu maddanyň ikinji böleginiň 3-nji we 4-nji bentlerinde göz öňünde tutulan esaslar boýunça administratiw nama ýatyrylanda, administratiw edara gyzyklanýan şahsyň haýyşnamasy boýunça administratiw namanyň hereketine bildiren ynamy üçin oňa ýetirilen maddy zyýanyň öwezini dolmaga borçludyr. Öwezi dolunmaga degişli maddy zyýanyň möçberi administratiw edara tarapyndan kesgitlenilýär we ol şol şahsa ýetirilen zeleliň möçberine laýyk bolmalydyr.

5. Gyzyklanýan şahs kanuny administratiw namanyň ýatyrylandygy barada şu Kanunyň 32-nji maddasynda bellenilen tertipde habarly edilýär.

 

39-njy madda. Şikaýat önümçiliginde administratiw namany ýatyrmak

 

Üçünji şahs tarapyndan jedelleşilen oňaýly administratiw nama ýatyrylan halatynda, deslapky ýa-da kazyýet önümçiliginde şu Kanunyň 37-nji maddasynyň ikinji, dördünji we bäşinji böleklerinde hem-de 38-nji maddasynyň ikinji-dördünji böleklerinde bellenilen düzgünler ulanylmaýar.

 

40-njy madda. Administratiw önümçiligiň dikeldilmegi

 

1. Gyzyklanýan şahsyň haýyşnamasy boýunça administratiw edara jedelleşmäge degişli bolmadyk administratiw namany ýatyrmak ýa-da üýtgetmek hakynda çözgüt kabul etmäge borçludyr, eger:

1) administratiw namanyň esasyny düzýän işiň hakyky ýagdaýlary ýa-da hukuk ýagdaýy, ol kabul edilenden soň gyzyklanýan şahsyň bähbidine üýtgän bolsa;

2) gyzyklanýan şahs üçin has peýdaly çözgüt çykarmaga getirip biljek täze subutnamalar bar bolsa;

3) Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksiniň 403-nji maddasynyň ikinji bölegine laýyklykda administratiw önümçiligi dikeltmäge esaslar bar bolsa.

2. Eger administratiw nama şikaýat edilýän döwürde, administratiw önümçiligi dikeltmek üçin esas bildirmäge obýektiw ýagdaýlar bilen baglylykda gyzyklanýan şahsyň mümkinçiligi bolmadyk bolsa, administratiw önümçiligi dikeltmek hakynda haýyşnama gyzyklanýan şahs tarapyndan berlip bilner.

3. Haýyşnama administratiw önümçiligi dikeltmek üçin esas bolup durýan ýagdaýlar gyzyklanýan şahsa mälim bolan gününden üç aýyň dowamynda berlip bilner.

4. Haýyşnama boýunça çözgüt şu Kanunyň 6-njy maddasynda bellenilen ygtyýarlylyklaryna laýyklykda administratiw edara tarapyndan kabul edilýär.

 

41-nji madda. Resminamalary we zatlary gaýtarmak

 

Administratiw namanyň esasynda haýsydyr bir hukugy tassyklamak ýa-da amala aşyrmak üçin alnan resminamalar we zatlar degişli administratiw edara tarapyndan administratiw nama hakyky däl diýlip bilnenden ýa-da ýatyrylandan soň yzyna talap edilip alnyp bilner. Bu resminamalara we zatlara hakyky eýelik edýän şahs olary yzyna gaýtarmaga borçludyr.

 

VII BAP. ŞIKAÝAT ÖNÜMÇILIGI

 

42-nji madda. Administratiw nama şikaýat etmäge bolan hukuk

 

Gyzyklanýan şahslar öz hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak maksady bilen administratiw nama ýa-da administratiw namany kabul etmekden ýüz dönderilmegine, şeýle hem administratiw edaranyň hereketine ýa-da hereketsizligine şikaýat etmäge hukuklydyrlar.

 

43-nji madda. Şikaýat etmegiň tertibi

 

1. Administratiw nama administratiw şikaýat bermek arkaly administratiw ýa-da kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

2. Administratiw tertibindäki şikaýat ýokarda durýan administratiw edaranyň hut özüne ýa-da administratiw namany kabul eden ýa-da hereketi (hereketsizligi) amala aşyran edaranyň üsti bilen berilýär.

3. Eger şikaýat etmegiň gaýry tertibi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk bolsa, kazyýet tertibinde administratiw nama şikaýat etmek, şikaýat administratiw tertipde seredilenden soň amala aşyrylýar.

4. Ýokarda durýan administratiw edara bolmadyk halatynda administratiw nama gönüden-göni kazyýete şikaýat edilip bilner. Şu ýagdaýda şikaýat etmek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

44-nji madda. Şikaýaty bermegiň möhleti

 

1. Şikaýat ýokarda durýan administratiw edara administratiw nama güýje giren gününden otuz günüň dowamynda berilýär.

2. Administratiw nama, ol gönükdirilmedik gaýry gyzyklanýan şahslaryň kanuny bähbitlerine ilkinji gezek täsir edýän bolsa, administratiw nama şikaýat, olaryň şeýle namanyň kabul edilendigi barada habarly bolan gününden bir ýylyň dowamynda berlip bilner.

 

45-nji madda. Şikaýatyň görnüşi we mazmuny

 

1. Administratiw şikaýat ýazmaça görnüşde düzülýär.

2. Administratiw şikaýat şulary öz içine almalydyr:

1) şikaýat berilýän administratiw edaranyň ady we salgysy;

2) şikaýat berýän fiziki şahsyň familiýasy, ady, atasynyň ady we hemişelik ýaşaýan ýeriniň salgysy ýa-da ýuridik şahsyň ady we ýuridik salgysy;

3) şikaýat edilýän administratiw nama ýa-da şikaýat edilýän administratiw edaranyň hereketi ýa-da hereketsizligi;

4) şikaýat beren şahsyň talaby we onuň esaslary;

5) şikaýatyň düzülen senesi;

6) şikaýat beren şahsyň goly.

 

46-njy madda. Administratiw namanyň ýerine ýetirilmeginiň togtadylmagy

 

1. Şikaýatyň berilmegi şikaýat edilýän administratiw namanyň ýerine ýetirilmegini togtadýar (gaýragoýujy hereket).

2. Şikaýatyň berilmeginiň gaýragoýujy hereketi şu halatda ýokdur:

1) jemagat çykdajylaryny we tutumlaryny talap etmek bilen bagly bolsa;

2) gyssagly ýerine ýetirilmegi jemgyýetiň ýa-da hukuk tertibini goramagyň bähbidi üçin ýa-da administratiw namany kabul eden ýa-da şikaýat babatda çözgüt kabul etmäge borçly administratiw edaranyň bähbitlerinden bähbidi artyk bolan gatnaşýan şahsyň bähbidi üçin zerur bolsa;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan gaýry halatlarda.

 

47-nji madda. Administratiw şikaýata seretmegiň tertibi

 

1. Eger şikaýat administratiw namany kabul eden administratiw edara berlen bolsa, şol edara bäş günüň dowamynda şikaýaty kanagatlandyrmalydyr ýa-da ony hem-de önümçilik bilen bagly materiallary ýokarda durýan administratiw edara ibermelidir.

2. Gyzyklanýan şahs tarapyndan şikaýat gönüden-göni ýokarda durýan administratiw edara berlen halatynda, şol edara şikaýat edilýän administratiw namany kabul eden administratiw edaradan şol nama bilen bagly materiallary talap edip almaga borçludyr.

3. Şikaýat boýunça önümçiligiň barşynda ýokarda durýan administratiw edara şikaýaty düýp manysy boýunça we doly möçberde seredýär, şikaýat edilýän namanyň kanuna laýyklygyny we maksadalaýyklygyny barlaýar.

Şeýle hem, administratiw önümçilik aşakda durýan administratiw edara tarapyndan geçirilende gyzyklanýan şahs tarapyndan berilmedik täze talaplar kabul edilip we seredilip bilner.

4. Şikaýat boýunça çözgüt materiallarda bar bolan subutnamalara, şeýle hem goşmaça berlen subutnamalara esaslanýar.

5. Eger administratiw namanyň ýatyrylmagy ýa-da üýtgedilmegi şikaýat önümçiliginde ilkinji gezek borçlanmanyň döremegi bilen bagly bolsa, onda ýokarda durýan administratiw edara bähbidine täsir edýän şahsy diňlemäge borçludyr.

6. Şikaýat edilýän administratiw namany kabul eden administratiw edara ýa-da onuň wezipeli adamyna şikaýata seretmegi tabşyrmak gadagandyr.

 

48-nji madda. Şikaýata seretmegiň möhleti

 

1. Ýokarda durýan administratiw edara şikaýata gelip gowuşan gününden başlap on günüň dowamynda seretmäge we düýp manysy boýunça çözgüt kabul etmäge borçludyr.

2. Eger ýokarda durýan administratiw edara şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan möhletde degişli çözgüt çykarmadyk halatynda ýa-da şol edaranyň çözgüdi bilen ylalaşmadyk halatynda şikaýat eden gyzyklanýan şahs kazyýete şikaýat edip biler.

 

49-njy madda. Şikaýat boýunça çözgüt kabul etmek

 

1. Şikaýata seredenden soňra ýokarda durýan administratiw edara öz çözgüdi bilen haklydyr:

1) administratiw namany üýtgetmän, şikaýaty kanagatlandyrman galdyrmaga;

2) materialda bar bolan ýa-da goşmaça berlen subutnamalar esasynda administratiw namany doly ýa-da bölekleýin ýatyrmaga ýa-da täze administratiw nama kabul etmäge;

3) administratiw namany üýtgetmäge.

2. Şikaýat boýunça ýokarda durýan edara tarapyndan kabul edilen çözgüt administratiw nama hasap edilýär we ol şu Kanun bilen administratiw namalara bildirilýän talaplara laýyk gelmelidir.

 

VIII BAP. ADMINISTRATIW NAMALARY

ÝERINE ÝETIRMEK

 

50-nji madda. Administratiw namalary ýerine ýetirmegiň tertibi

 

1. Administratiw nama gönükdirilen şahsahslar) babatda hökmany häsiýete eýedir we şol şahsahslar) ony ýerine ýetirmäge borçludyrlar.

2. Eger administratiw nama gönükdirilen şahs ony meýletin ýerine ýetirmese, onda administratiw nama, şol sanda administratiw şikaýat boýunça kabul edilen çözgüt, ony kabul eden administratiw edara tarapyndan ýerine ýetirilýär.

3. Administratiw namalar ýerine ýetirilende barabarlyk ýörelgesiniň berjaý edilmegini  üpjün etmek zerurdyr.

4. Administratiw edaranyň administratiw namanyň ýerine ýetirilmegi bilen bagly kanuny talaplary ähli döwlet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, gaýry ýuridik we fiziki şahslar üçin hökmany bolup durýar.

5. Kesgitli hereketleri amala aşyrmaga, kesgitli hereketlere kaýyl bolmaga ýa-da kesgitlenen hereketlerden saklanmaga gönükdirilen administratiw nama, eger administratiw nama şikaýat edilmese ýa-da şikaýat etmegiň usuly gaýragoýujy herekete eýe bolmasa, mejbury ýerine ýetiriş çäreleriň ulanylmagy arkaly amala aşyrylyp bilner.

6. Administratiw edara öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde, eger haýal etmän ýerine ýetirmek jenaýat ýa-da administratiw hukuk bozulmasy bolup durýan haýsydyr bir hukuga garşy etmişiň ýa-da abanýan howpuň öňüni almak üçin zerur bolsa, mejbury ýerine ýetiriş çärelerini administratiw namasyz ulanyp biler.

 

51-nji madda. Pul talaplaryny ýerine ýetirmek

 

1. Pul talaby hakyndaky administratiw nama administratiw namada borçnamanyň ýerine ýetirilmegi üçin bellenilen möhlet geçenden soň, on günüň dowamynda ýerine ýetirilmäge degişlidir.

2. Pul talaplaryny ýerine ýetirmek bilen bagly administratiw namalaryň mejbury ýerine ýetirilmegi ýerine ýetiriş önümçiligi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

52-nji madda. Administratiw nama gönükdirilen şahsy kesgitli hereketleri amala aşyrmaga, kesgitli hereketlere kaýyl bolmaga ýa-da kesgitli hereketleri amala aşyrmakdan saklanmaga borçlandyrýan administratiw namalary ýerine ýetirmek

 

1. Administratiw nama gönükdirilen şahsy kesgitli hereketleri amala aşyrmaga, kesgitli hereketlere kaýyl bolmaga ýa-da kesgitli hereketleri amala aşyrmakdan saklanmaga borçlandyrýan administratiw namany meýletin ýerine ýetirmek üçin gyzyklanýan şahsa ýeterlik möhlet bellenilmelidir. Bu möhlet on günden geçmeli däldir.

2. Şu maddanyň birinji böleginde bellenilen möhletde meýletin tertipde ýerine ýetirilmedik administratiw nama mejbury tertipde ýerine ýetirilýär.

Administratiw nama gönükdirilen şahsy kesgitli hereketleri amala aşyrmaga, kesgitli hereketlere kaýyl bolmaga ýa-da kesgitli hereketleri amala aşyrmakdan saklanmaga borçlandyrýan administratiw namany mejbury tertipde ýerine ýetirmek şu mejbury ýerine ýetirmek çäreleri bilen üpjün edilip bilner:

1) administratiw namada göz öňünde tutulan hereketleriň administratiw nama gönükdirilen şahsyň hasabyna gaýry şahs ýa-da administratiw edara tarapyndan amala aşyrylmagy;

2) pul bilen mejbur etme;

3) gönüden-göni mejbur etme.

3. Gyzyklanýan şahs administratiw edara tarapyndan öňünden mejbury ýerine ýetiriş çäreleriň ulanyljakdygy barada duýdurylmalydyr. Türkmenistanyň kanunçylygynda göni göz öňünde tutulan, şeýle hem döwlet ýa-da jemgyýetçilik bähbitlerine zelel ýetirip biljek howpuň öňüni almak ýa-da aradan aýyrmak bilen bagly bolan gaýragoýulmasyz halatlarda gyzyklanýan şahs mejbury ýerine ýetiriş çäreleri hakynda öňünden duýdurylman bilner.

Duýduryş ýazmaça görnüşinde düzülýär we gyzyklanýan şahsa şu Kanunda bellenilen tertipde resmi taýdan berilýär.

Duýduryşda administratiw namany meýletin tertipde ýerine ýetirmek üçin bellenilen möhlet we bu möhletiň tamamlanmagy bilen ulanylmagy göz öňünde tutulýan mejbury ýerine ýetiriş çäresiniň degişli görnüşi görkezilýär. Duýduryşda mejbury ýerine ýetirmegiň diňe bir çäresi göz öňünde tutulyp bilner. Eger saýlanyp alnan mejbury ýerine ýetiriş çäresi administratiw namanyň ýerine ýetirilmegine getirmedik halatynda, şol mejbur ediş çäresiniň gaýtadan ulanylmagyna, has berk ýa-da gaýry mejbury ýerine ýetiriş çäresiniň ulanylmagyna ýol berilýär.

Duýduryşda ýerine ýetirilmäge degişli administratiw nama salgylanma berilýär we mejbury ýerine ýetiriş çärelerini ulanmaga esaslar görkezilýär.

4. Administratiw nama şahs tarapyndan ýerine ýetirilen halatynda mejbury ýerine ýetiriş çärelerini ulanmak haýal etmän bes edilýär.

 

53-nji madda. Administratiw namanyň administratiw nama gönükdirilen şahsyň hasabyna ýerine ýetirilmegi

 

1. Administratiw namada göz öňünde tutulan hereket (hereketler) administratiw nama gönükdirilen şahs tarapyndan ýerine ýetirilmedik we bu hereketiň ýerine ýetirilmegi gaýry şahs ýa-da edara tarapyndan mümkin bolan halatynda, administratiw edara hereketi ýerine ýetirmegi şol şahsa ýa-da edara tabşyrýar.

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan halatlarda administratiw namany ýerine ýetirmek bilen bagly çykdajylar administratiw nama gönükdirilen şahsyň hasabyna tölenilýär.

 

54-nji madda. Administratiw namanyň ýerine ýetirilmegini pul bilen mejbur etme ýoly bilen üpjün etmek

 

1. Şahsy kesgitli hereketleri amala aşyrmaga, kesgitli hereketlere kaýyl bolmaga ýa-da kesgitli hereketleri amala aşyrmakdan saklanmaga borçlandyrýan administratiw namanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, administratiw edara Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda pul bilen mejbur etmegi belläp biler.

2. Pul bilen mejbur etmegiň möçberi döwlet pajyny hasaplamak üçin bellenilen binýatlyk mukdarynyň bäşisinden ellisine çenli bolup durýar. Pul bilen mejbur etmekden alnan serişdeler Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirilýär.

 

55-nji madda. Gönüden-göni mejbur etme

 

1. Şu Kanunyň 53-nji we 54-nji maddalarynda göz öňünde tutulan mejbury ýerine ýetiriş çäreleri bilen administratiw namanyň ýerine ýetirilmegi mümkin ýa-da maksadalaýyk bolmadyk halatynda, administratiw edara gyzyklanýan şahsy kesgitli hereketleri amala aşyrmaga, kesgitli hereketlere kaýyl bolmaga ýa-da kesgitli hereketleri amala aşyrmakdan saklanmaga gönüden-göni mejbur edip ýa-da özi bu hereketi gaýragoýmazdan amala aşyryp biler.

2. Gönüden-göni mejbur etmekde Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan degişli çäreler ulanylyp bilner.

3. Gönüden-göni mejbur etme çäresi diňe degişli ygtyýarlyklary bolan administratiw edara tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde ulanylyp bilner.

 

56-njy madda. Mejbury ýerine ýetiriş çäreleriniň ulanylmagyna şikaýat etmek

 

Gyzyklanýan şahs ýerine ýetirilmegi üpjün edilýän administratiw nama jedelleşmek üçin bellenilen tertipde mejbury ýerine ýetiriş çäreleriniň ulanylmagyna şikaýat edip biler.

 

IХ BAP. ÇYKDAJYLAR

 

57-nji madda. Administratiw önümçiliginde çykdajylar

 

1. Administratiw önümçiligi amala aşyrmak boýunça çykdajylaryň möçberi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilýär.

2. Eger adwokaty ýa-da gaýry ygtyýarly şahsy çekmek zerur bolan ýagdaýynda, adwokatyň ýa-da gaýry ygtyýarly şahsyň kömegi üçin töleg boýunça çykdajylaryň öwezi dolunmaga degişlidir.

3. Çykdajylar hakynda çözgüt administratiw namany çykaran edara tarapyndan kabul edilýär. Şeýle hem, çykdajylar hakyndaky çözgüt bilen adwokaty ýa-da beýleki ygtyýarly wekili çekmeklige zerurlygyň bolandygy ýa-da bolmandygy kesgitlenilýär.

 

58-nji madda. Şikaýat önümçiliginde çykdajylaryň öweziniň dolunmagy

 

1. Eger şikaýat kanagatlandyrylýan bolsa, onda administratiw namany kabul eden administratiw edara şikaýat beren şahsyň hukuklarynyň we hukuk goragynyň maksadalaýyk amala aşyrylmagy üçin ähli çykdajylarynyň öwezini dolmaga borçludyr.

2. Eger şikaýat şu Kanunyň 36-njy maddasyna baglylykda kanagatlandyrylmadyk bolsa hem bu düzgün hereket edýär.

3. Eger şikaýat kanagatlandyrylmaýan bolsa, onda şikaýaty beren şahs jedelleşilýän administratiw namany kabul eden administratiw edara hukuklary we hukuk goragy maksadalaýyk amala aşyrmak üçin zerur bolan ähli çykdajylarynyň öwezini dolmaga borçludyr.

4. Öwez tölegini almaga hukukly şahsyň günäsi boýunça emele gelen çykdajylary bu şahsyň özi tölemelidir, eger çykdajylar wekiliň günäsi bilen ýüze çykan bolsa, jogapkärçilik wekillik edilýäne ýüklenilýär.

 

59-njy madda. Ýerine ýetiriş bilen bagly çykdajylaryň öweziniň dolunmagy

 

1. Eger kanun ýa-da şonuň esasynda kabul edilen administratiw nama bilen başgaça bellenilmedik bolsa, administratiw namany mejbury ýerine ýetirmek bilen bagly çykdajylary administratiw nama gönükdirilen şahs töleýär.

2. Gaýragoýulmasyz halatlarda, eger gyzyklanýan şahsa administratiw namany meýletin ýerine ýetirmegiň möhleti kesgitlenilmedik bolsa, ýerine ýetiriş boýunça çykdajylary degişli administratiw edara töleýär, haçan-da gaýragoýulmasyz zerurlyk halatlary administratiw namany ýerine ýetirmeli şahsyň hereketleri bilen ýüze çykan ýagdaýlar muňa degişli däldir.

 

Х BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

60-njy madda. Administratiw edaralaryň jogapkärçiligi

 

1. Degişli administratiw edara gyzyklanýan şahsa bikanun administratiw namalaryň kabul edilmegi ýa-da administratiw edaralaryň bikanun hereketleri (hereketsizligi) netijesinde ýetirilen zelel üçin Türkmenistanyň Raýat kodeksi bilen bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýär.

2. Gyzyklanýan şahs administratiw edaranyň ýetirilen zeleliň öweziniň dolunmagyndan ýüz döndermek baradaky çözgüdine kazyýete şikaýat edip biler.

 

61-nji madda. Administratiw edaralaryň wezipeli adamlarynyň jogapkärçiligi

 

1. Administratiw edaralaryň wezipeli adamlary şu Kanunyň düzgünleriniň bozulandygy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler.

2. Wezipeli adamyň gödek seresapsyzlygy ýa-da niýeti bilen gyzyklanýan şahsa ýetirilen zeleliň öwezi dolunanda, bu wezipeli adam administratiw edara tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda maddy jogapkärçilige çekilip bilner.

 

62-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

2. Şu Kanun güýje giren gününden:

1999-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda kabul edilen «Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1999 ý., № 1, 15-nji madda);

2016-njy ýylyň 26-njy martynda kabul edilen «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň I böleginiň 2-nji bendini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 63-nji madda) güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli.

 

Türkmenistanyň                                                   Gurbanguly

     Prezidenti                                                    Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2017-nji ýylyň 3-nji iýuny.

№ 566-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об административных процедурах*

 

*Перевод с государственного

языка Туркменистана.

 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы, принципы и процедурные правила деятельности, осуществляемой административными органами в связи с принятием, исполнением либо отменой административных актов, и направлен на обеспечение соблюдения прав и свобод человека и верховенства закона.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) административный орган – органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также уполномоченные лица, наделённые правом принимать административные акты;

2) административный акт – решение, распоряжение либо иная властная мера, принятая административным органом в целях урегулирования определённого (конкретного) вопроса в сфере публичных правоотношений, имеющая внешнее воздействие и порождающая определённые правовые последствия для физического либо юридического лица;

3) административная процедура – деятельность административных органов, направленная на принятие административного акта;

4) заинтересованное лицо – лицо, обратившееся в административный орган в связи с принятием административного акта либо совершением соответствующего действия, либо в отношении которого принят административный акт либо совершено соответствующее действие или бездействие, либо любое физическое или юридическое лицо, на права или охраняемые законом интересы которого оказал непосредственное влияние или может повлиять административный акт, предусмотренный к принятию либо принятый административным органом, либо действия со стороны административного органа, или лицо, которое привлечено к административной процедуре на основании своего ходатайства либо по инициативе административного органа в случаях, вытекающих из его служебного положения;

5) дискреционные полномочия (право на усмотрение) – полномочие, предоставленное законом административному органу, действовать по своему усмотрению при принятии решений или право выбора одного из возможных решений, соответствующих закону;

6) благоприятный административный акт – административный акт, предоставляющий права заинтересованному лицу или подтверждающий наличие его права, либо снимающий возложенную на него обязанность;

7) неблагоприятный административный акт – административный акт, лишающий заинтересованное лицо его права или ограничивающий его право, либо возлагающий на него определённую обязанность.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана об административных процедурах

 

Законодательство Туркменистана об административных процедурах основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

 

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

 

1. Положения настоящего Закона применяются к деятельности административных органов.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на:

1) подготовку и принятие нормативных правовых актов;

2) рассмотрение обращений граждан и иных дел, порядок рассмотрения которых установлен законодательством об административных правонарушениях, уголовным, гражданским и арбитражным процессуальным законодательством Туркменистана;

3) трудовые отношения;

4) на деятельность судебных исполнителей.

 

Статья 4. Основные принципы осуществления административных процедур

 

Основными принципами осуществления административных процедур являются:

1) законность – осуществление административным органом административных процедур в пределах его компетенции и в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Туркменистана;

2) равенство перед законом – обязанность административных органов обеспечить равный подход при осуществлении административных процедур;

3) оперативность и доступность административной процедуры – осуществление административной процедуры в кратчайшие сроки с представлением заинтересованным лицом в административный орган минимального количества документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры;

4) сотрудничество при осуществлении административных процедур – взаимодействие административных органов с другими административными органами, иными организациями при осуществлении административных процедур посредством направления запросов и получения документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административных процедур, а также в других формах;

5) соразмерность – меры, предусматривающие какое-либо вмешательство в правовой статус юридических или физических лиц должны быть пригодными, необходимыми и пропорциональными законной цели, преследуемой административным органом;

6) защита доверия – охраняемое законом доверие добросовестно действующих заинтересованных лиц к результатам деятельности административных органов;

7) инквизиционный принцип – принцип объективного исследования всех обстоятельств дела.

 

Статья 5. Форма административной процедуры

 

Административная процедура не связана соблюдением определённой формы, если отсутствуют специальные правила о форме процедуры.

 

Статья 6. Территориальная подведомственность

 

1.Административная процедура осуществляется административными органами в соответствии с их компетенцией по месту жительства (нахождения) заинтересованного лица, либо их вышестоящими органами в соответствии с требованиями настоящего Закона, за исключением административных процедур, указанных в абзаце третьем настоящей части.

Административные органы осуществляют административную процедуру в соответствии с их компетенцией по месту пребывания заинтересованного лица в случаях, когда его регистрация по месту пребывания является обязательной.

Административные процедуры в отношении недвижимого имущества осуществляются административным органом по месту нахождения недвижимого имущества.

2. Административный орган обязан самостоятельно проверить свою компетенцию по решению вопросов, указанных в обращении заинтересованного лица.

3.Не допускается обоснование компетентности административного органа соглашением между ним и заинтересованным лицом.

4. Если одно из заинтересованных лиц утверждает, что административный орган компетентен разрешить дело, а сам орган не считает себя таковым, он без промедления передает дело на рассмотрение компетентного органа с уведомлением заинтересованного лица.

 

Статья 7. Представительство в административных процедурах

 

1.Заинтересованное лицо вправе участвовать в осуществлении административной процедуры лично и (или) через представителя, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Личное участие заинтересованного лица не лишает его права иметь представителя, равно как участие представителя не исключает права заинтересованного лица на личное участие.

3. Представителем заинтересованного лица признаётся физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять его интересы в отношениях с административным органом, иными участниками отношений, регулируемых настоящим Законом.

Не могут быть представителями заинтересованного лица работники административного органа, в который обращается заинтересованное лицо за осуществлением административной процедуры, за исключением работников административного органа, которые являются законными представителями заинтересованного лица.

4. Представитель юридического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Туркменистана.

Представитель физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Если представительство осуществляется адвокатом, то его полномочия удостоверяются ордером.

Полномочия лиц, оказывающих правовую помощь на основании лицензии, удостоверяются договором об оказании правовой помощи и копией лицензии.

5. Группа заинтересованных лиц вправе самостоятельно или по просьбе административного органа определить своим представителем одно или несколько лиц, уполномоченных участвовать в административной процедуре от имени этой группы.

 

ГЛАВА II. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ

И ГАРАНТИИ

 

Статья 8. Право на обращение в административный орган

 

1.Каждое лицо имеет право на обращение в административный орган по вопросам, непосредственно связанным с его правами и законными интересами, заявлять ходатайства либо получать информацию от административного органа.

2. Административный орган обязан принимать по данным обращениям соответствующие решения либо предоставлять информацию.

 

Статья 9. Правоспособность и дееспособность в административной процедуре

 

1.Правом участвовать в административной процедуре обладают:

1) физические и юридические лица;

2) административные органы.

2. Способными к совершению действий по административной процедуре являются:

1) дееспособные физические лица;

2) физические лица, ограниченные в дееспособности, если ограничение их дееспособности не касается предмета административной процедуры;

3) юридические лица в лице своих руководителей, представителей либо уполномоченных;

4) административные органы в лице своих руководителей, их заместителей либо уполномоченных.

 

Статья 10. Участники административной процедуры

 

1. Участниками административной процедуры являются:

1) лицо, ходатайствующее о принятии административного акта или о совершении действия;

2) лицо, на которое направлен административный акт или действие;

3) лицо, права или обязанности которого могут быть затронуты административным актом или действием.

2. При наличии основания в том, что предусмотренный к принятию административный акт может оказать непосредственное воздействие на права и охраняемые законом интересы иных лиц, административный орган обязан обеспечить участие данных лиц в процедуре в качестве третьих (заинтересованных) лиц.

3. Если предусмотренный для принятия административный акт может затрагивать права и охраняемые законом интересы иных лиц, административный орган по собственной инициативе или по ходатайству данных лиц может привлечь их в качестве участников административной процедуры.

 

Статья 11. Начало административной процедуры

 

1. Основаниями для начала административной процедуры являются:

1) заявление (жалоба) физического или юридического лица;

2)инициатива административного органа либо, в предусмотренных законом случаях, обязанность административного органа принять административный акт.

2.Административная процедура начинается с момента регистрации заявления (жалобы) или с момента совершения первого процессуального действия.

 

Статья 12. Беспристрастность в рассмотрении дела

 

1.Административные органы обязаны беспристрастно осуществлять свои полномочия.

2. В административной процедуре не может участвовать должностное лицо, заинтересованное в исходе дела.

 

Статья 13. Объективное исследование обстоятельств дела

 

1. В ходе административных процедур административный орган обязан всесторонне, полно и объективно исследовать все фактические обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела.

2. Административный орган не может отказать в исследовании и учёте обстоятельств, относящихся к делу.

3. Способ и объём исследования определяются административным органом. Административный орган не связан доводами заинтересованных лиц и представленными доказательствами.

4. При недостаточности представленных доказательств административный орган обязан по собственной инициативе собрать дополнительные доказательства.

5. Административный орган не вправе отказать в приёме заявлений либо ходатайств, которые представлены лицами, участвующими в административной процедуре, по причине того, что они не относятся к делу либо являются необоснованными.

 

Статья 14. Консультации административного органа и предоставление административным органом необходимых сведений

 

1. Административный орган обязан оказывать содействие заинтересованному лицу в подаче заявлений либо ходатайств, выявлении и устранении допущенных в заявлении либо ходатайстве ошибок, разъяснять права и обязанности лица, участвующего в административных процедурах.

2. Соответствующий административный орган обязан на основании обращений физических либо юридических лиц выдавать им образцы заявлений и иные связанные с административной процедурой бланки либо пересылать их посредством почтовой связи.

 

Статья 15. Средства доказывания

 

1. Административный орган применяет те средства доказывания, которые он считает необходимыми для выяснения обстоятельств дела. Административный орган может использовать следующие средства доказывания:

1) документы;

2) объяснение сторон и участвующих третьих лиц;

3) объяснение свидетелей;

4) мнение участников процедуры, экспертов, изложенное в письменной форме;

5) проведение соответствующих исследований;

6) иные доказательства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

2.°Участники административной процедуры должны содействовать выяснению обстоятельств дела, сообщать об известных им фактах и представлять необходимые доказательства.

 

Статья 16. Заслушивание участников административной процедуры

 

1. До принятия административного акта, затрагивающего права участника административной процедуры, этому участнику должна быть предоставлена возможность высказать своё мнение в отношении фактов, существенных для принятия решения.

2. Административная процедура может проводиться без заслушивания, если:

1) возникает необходимость немедленно принять решение из-за риска затягивания процедуры либо исходя из интересов общества;

2) проведение заслушивания могло бы поставить под вопрос соблюдение срока, установленного для принятия решения;

3) участник административной процедуры в ходатайстве или объяснении привёл неопровержимые фактические сведения и нет необходимости в получении дополнительных данных;

4) решение по делу принимается не во вред данному участнику административной процедуры;

5) административный орган намерен издать общее распоряжение либо идентичные административные акты;

6) в административной процедуре должны быть приняты меры по исполнению.

 

Статья 17. Право ознакомления с материалами административной процедуры

 

1. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с материалами административной процедуры, поскольку знание содержащихся в них документов необходимо для реализации или защиты их законных интересов, за исключением сведений, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2. Сведения, связанные с административной процедурой, могут быть представлены иным лицам только с согласия заинтересованных лиц.

3.Административный орган обязан предоставить соответствующие материалы в течение семи дней со дня поступления обращений заинтересованных лиц.

4. Административный орган не вправе использовать в ущерб заинтересованным лицам документы, содержащие какую-либо тайну, охраняемую законом.

5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами административной процедуры в административном органе, в котором осуществлялась данная процедура.

В исключительных случаях заинтересованные лица могут на основании письменного обращения ознакомиться с материалами административной процедуры в иных административных органах.

6. Заинтересованное лицо вправе получить копии документов и иных материалов, связанных с административной процедурой.

За услуги, связанные со снятием копий документов и иных материалов и отправкой их посредством почтовой связи, взимается плата, в размере, предусмотренном законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Обеспечение секретности документов либо сведений, содержащих тайну, охраняемую законом

 

Административный орган обязан по ходатайству заинтересованного лица обеспечить секретность документов либо сведений, содержащих тайну его личной или семейной жизни, а также профессиональную либо коммерческую тайну.

 

Статья 19. Язык ведения административной процедуры

 

1. Административная процедура ведётся на государственном языке Туркменистана.

2. Участникам, не владеющим языком административной процедуры, разъясняется право пользования услугами переводчика.

3. Обращения, ходатайства, справки или иные документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в административный орган вместе с переводом на государственный язык Туркменистана.

 

 

ГЛАВА III. СРОКИ

 

Статья 20. Сроки осуществления административных процедур

 

1. Осуществление административных процедур должно быть простым, целесообразным и краткосрочным.

2. Административная процедура осуществляется в срок, определяемый исходя из времени, требуемого для получения и обработки всех документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры. Административный орган принимает решение о принятии административного акта либо об отказе в его принятии в срок не более одного месяца.

В случае, если для установления обстоятельств, имеющих значение для административных процедур, требуется больший срок, этот срок может быть продлён административным органом до

сорока пяти дней, если иной срок не установлен законодательством Туркменистана. Административный орган сообщает заинтересованному лицу о продлении срока.

В случае направления административным органом запроса в компетентный орган о представлении документов и (или) сведений, которые необходимы для осуществления административной процедуры, когда они не могут быть получены иным путём, срок осуществления административной процедуры приостанавливается со дня направления запроса до дня получения запрашиваемых документов и (или) сведений.

3. Днём начала осуществления административной процедуры считается день регистрации заявления заинтересованного лица или совершения первого процессуального действия.

 

Статья 21. Исчисление сроков

 

1. Действия, связанные с административной процедурой, осуществляются в сроки, установленные настоящим Законом. В случаях, если процессуальные сроки не установлены законом, они назначаются административным органом.

2. Течение установленного законом срока начинается с календарной даты начала срока либо со дня, следующего после того, как событие произошло.

3. Течение назначенного административным органом срока начинается с момента уведомления об этом заинтересованного лица либо с момента официального объявления соответствующих сведений в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

4. Сроки исчисляются в календарных днях в соответствии со статьёй 145 Гражданского кодекса Туркменистана.

 

Статья 22. Продление сроков

 

1. Сроки, назначенные административным органом, могут быть продлены данным органом по заявлению заинтересованного лица.

2.Административный орган обязан предупредить заинтересованное лицо о последствиях несоблюдения назначенного срока.

 

Статья 23. Восстановление сроков

 

1. При признании причины пропуска срока, установленного законом уважительной, административный орган может восстановить пропущенный срок по заявлению заинтересованного лица.

2. Заинтересованное лицо обращается в административный орган с письменным заявлением о восстановлении пропущенного срока. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительность причины пропуска срока.

3.Заявление о восстановлении пропущенного срока рассматривается административным органом в течение пяти дней.

4. Одновременно с подачей заявления о восстановлении срока совершается действие, срок которого пропущен (подаётся заявление, жалоба, представляются документы и т.д.).

5. Заинтересованное лицо может обжаловать решение административного органа об отказе в восстановлении пропущенного срока в порядке, предусмотренном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ОФИЦИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ДОКУМЕНТОВ И ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСЕЙ

 

Статья 24. Официальное свидетельствование

 

1.Официальное свидетельствование – это заверение административным органом верности копии или выписки документов, а также подлинности подписи.

2. Доказательственная сила официального свидетельствования ограничивается обстоятельствами, указанными в отметке о свидетельствовании.

3.Официальное свидетельствование не заменяет нотариального свидетельствования.

4. Нотариальное свидетельствование заменяет официальное свидетельствование.

 

Статья 25. Свидетельствование документов

 

1.Административный орган, имеющий право выдать официальный документ или хранящий документ в качестве архивного документа, может выдать также копию такого документа или выписку из него и официально свидетельствовать их верность.

2. Копия или выписка свидетельствуется удостоверяющей надписью, представленной в конце текста. Удостоверяющая надпись обязательно должна содержать:

1) точное наименование документа, копия или выписка которого свидетельствуется;

2) подтверждение, что засвидетельствованная копия или выписка соответствует представленному документу;

3) ссылку на то, что засвидетельствованная копия или выписка выдана лишь для предъявления в указанный административный орган, если документ в подлиннике не был оформлен административным органом;

4) место и дату свидетельствования, подпись сотрудника административного органа, правомочного совершать свидетельствование документов, и оттиск печати.

3. Административный орган, который принимает от лица документ, может снять копию с этого документа или сделать выписку из него и официально засвидетельствовать их верность. Если административному органу представляется вместе с копией также оригинал документа, то административный орган не вправе требовать нотариальное или официальное засвидетельствование копии.

4. Засвидетельствованные в соответствующем порядке копии принятых административным органом административных актов либо иных документов или выписок из них, обладают официальной силой.

5. Не допускается свидетельствование документа, если есть основания полагать, что подлинное содержание документа было изменено, в том числе, если в этом документе имеются пропуски, перечёркнутый текст, вставки, изменения, неразборчиво написанные слова, цифры или знаки, следы удаления слов, цифр или знаков, либо если нарушена целостность документа, состоящего из нескольких страниц.

 

Статья 26. Свидетельствование подлинности подписей

 

1. Административный орган вправе свидетельствовать подлинность подписи, если подписанный документ требуется для представления в административный или в иной орган.

2. Не допускается официальное свидетельствование подлинности подписи:

1) без относящегося к ней текста;

2) если её подлинность должна быть засвидетельствована нотариально.

3. Подлинность подписи должна быть засвидетельствована, если она исполнена или признана в присутствии сотрудника, исполняющего свидетельствование.

4.Удостоверяющая надпись должна находиться в непосредственной близости от подписи, подлежащей свидетельствованию. Удостоверяющая надпись обязательно должна содержать:

1) подтверждение, что подпись является подлинной;

2) точные фамилия и имя лица, подлинность подписи которого свидетельствуется, а также сведения о том, установил ли сотрудник, ответственный за свидетельствование подписи, личность указанного лица и была ли исполнена или признана подпись в его присутствии;

3) ссылку на то, что свидетельствование подлинности подписи совершено только для представления указанному административному либо иному органу;

4) место и дату свидетельствования, подпись сотрудника административного органа, правомочного совершать свидетельствование, и оттиск печати.

 

ГЛАВА V. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АКТ

 

Статья 27. Требования к содержанию и форме административного акта

 

1. Административный акт должен приниматься в соответствии с Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Административный акт должен быть лаконичным, достаточно ясным и понятным по содержанию, содержать сведения о том, кому он адресован и какие вопросы регулирует.

3. Административный акт принимается в письменной форме.

Административный акт должен содержать следующее:

1) наименование органа, принявшего административный акт;

2) фамилию, имя, отчество и адрес места постоянного проживания физического лица или наименование и юридический адрес юридического лица, в интересах которых принят административный акт;

3) наименование административного акта, дата и место его принятия, номер регистрации;

4) фамилию, имя, отчество должностного лица (членов коллегиального административного органа), принявшего административный акт;

5) срок и порядок обжалования данного административного акта;

6) урегулирование внешнего воздействия, порождающее определённые правовые последствия.

4. Административный акт должен быть подписан должностным лицом (членами коллегиального административного органа), принявшим его.

5. В исключительных случаях, когда в целях предотвращения или устранения опасности, могущей причинить вред государственным или общественным интересам, требуется незамедлительное принятие административного акта, административный акт может быть принят в устной форме.

Если административный акт принят в устной форме, он по требованию заинтересованного лица должен быть подтверждён в письменной форме.

 

Статья 28. Отражение в административном акте дополнительных предписаний

 

1. В случаях, установленных законодательством Туркменистана, а также в целях обеспечения выполнения условий принятия административного акта, предусмотренных настоящим Законом, в административном акте, который издаётся по усмотрению, могут отражаться дополнительные предписания.

2. В административном акте, который издаётся на основании дискреционных полномочий, могут быть предусмотрены следующие дополнительные предписания:

1) срок вступления в силу, утраты силы, срок действия какой-либо льготы или ограничения (обязательства);

2) зависимость вступления в силу, утраты силы какой-либо льготы или ограничения (обязательства) от наступления какого-либо события в будущем;

3) оговорка об отмене данного акта;

4) обязывающие адресата административного акта совершить действие или допустить его совершение либо воздержаться от действия;

5) оговорка о принятии, изменении либо дополнении предписания в дальнейшем.

3. Дополнительные предписания не должны противоречить целям административного акта.

 

Статья 29. Обещание административного акта

 

1. Обещание административного акта – это письменный документ, выданный административным органом, содержащий обязательство издать определённый административный акт позднее либо отказаться от его издания.

2. Административный орган до выдачи обещания о принятии административного акта должен заслушать соображения заинтересованных лиц и получить согласие административного органа, которое в соответствии с законодательством Туркменистана необходимо для принятия обещанного административного акта.

3. Недействительно обещание административного акта:

1) в основу которого заложено противозаконное обещание;

2) в основу которого заложено незаконное действие заинтересованного лица;

3) содержащее признаки, применяемые для признания недействительным административного акта.

4. Если после издания обещания административным органом фактические обстоятельства дела или правовое положение изменились настолько, что при получении сведений об этих изменениях административный орган не предоставил бы или не мог бы предоставить данное обещание, данный административный орган считается не связанным этим обещанием.

 

Статья 30. Обоснование административного акта

 

1. Административный акт подлежит обоснованию.

2. В обосновании административного акта должны быть приведены все существенные фактические и юридические основания, из которых исходил административный орган при принятии решения.

3. Если административный акт принят на основании дискреционных полномочий административного органа, соображения административного органа должны быть чётко и ясно обоснованы.

4. В основу обоснования административного акта могут быть положены только те факты и доказательства, которые были исследованы в ходе административной процедуры.

5. Обоснование административного акта не требуется в следующих случаях:

1) при принятии административного акта, удовлетворяющего заявление заинтересованного лица, или административного акта, благоприятного по отношению к заинтересованному лицу, если они не затрагивают интересы третьих лиц;

2) при принятии идентичных административных актов в большом количестве, когда отсутствует необходимость обосновывать в отдельности каждый такой административный акт;

3) если принятое административным органом распоряжение общего характера объявлено публично (опубликовано в средствах массовой информации или иным способом доведено до всеобщего сведения);

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Действие административного органа по усмотрению

 

Если административный орган наделён дискреционными полномочиями, он обязан осуществлять эти полномочия в рамках закона и в соответствии с целью предоставленных полномочий.

 

Статья 32. Объявление административного акта

 

1. Административный акт должен быть объявлен участнику процедуры, которому он предназначен либо интересы которого затронуты этим административным актом.

2. Письменный административный акт, пересылаемый участнику процедуры по почте, считается объявленным по истечении семи дней с момента его передачи на почту. Административный акт, пересылаемый в электронной форме, считается объявленным по истечении трёх дней после его передачи.

3. Если заинтересованное лицо заявляет о неполучении административного акта или задержке в его получении, бремя доказывания факта и срока представления ему акта возлагается на административный орган, принявший его.

4. Административный акт может быть объявлен публично, если его объявление непосредственно участникам административной процедуры невозможно и в иных случаях, не противоречащих законодательству Туркменистана.  

5. При публичном объявлении административного акта должно быть сообщено о месте, где можно ознакомиться с данным административным актом, и его обосновании. При публичном объявлении административного акта он считается объявленным по истечении десяти дней с момента его публичного объявления.

 

Статья 33. Очевидные ошибки в административном акте

 

1. При обнаружении опечаток, грамматических, арифметических и иных очевидных ошибок в административном акте принявший его административный орган может по собственной инициативе или на основании заявления заинтересованного лица исправить эти ошибки. При этом административный орган может истребовать подлинник административного акта, в котором производятся исправления.

2. Исправления в административном акте подтверждаются подписью соответствующего должностного лица административного органа либо членов коллегиального административного органа.

 

ГЛАВА VI. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА

 

Статья 34. Юридическая сила административного акта

 

1. Административный акт вступает в силу с момента его объявления в соответствии со статьёй 32 настоящего Закона. Административный акт действителен в том его содержании, в каком он объявлен.

2. Административный акт сохраняет свою юридическую силу и считается действительным, если он в порядке, установленном законодательством Туркменистана, не отменён, не изменён либо его действие не прекращено в связи с истечением срока или он не утратил силу по иным причинам.

3. Административный орган обязан уведомить заинтересованных лиц об отмене, изменении или утрате силы административного акта.

4. Недействительный административный акт не обладает юридической силой.

 

Статья 35. Ничтожность административного акта

 

1. Административный акт является ничтожным, если в нём имеется особо значимая ошибка, очевидная при рассмотрении всех подлежащих принятию во внимание обстоятельств дела.

2. Административный акт также является ничтожным, если:

1) невозможно установить, каким административным органом он принят;

2) он был принят некомпетентным административным органом;

3) он в соответствии с законодательством Туркменистана может быть принят только его вручением, однако это требование не выполнено;

4) не ясно, кому он адресован, или какой вопрос регулирует;

5) никто не может его исполнить по фактическим основаниям;

6) он требует от заинтересованного лица совершения противоправного деяния, которое является преступлением либо административным правонарушением.

3. Административный акт не является ничтожным лишь вследствие того, что:

1) в процедуре участвовало лицо, подлежащее исключению из неё согласно части второй статьи 12 настоящего Закона;

2) административный орган не оказал необходимого содействия, предусмотренного законодательством Туркменистана.

4. Если ничтожной является лишь часть административного акта, он является ничтожным в целом, если ничтожная часть имеет столь существенное значение, что административный орган не принял бы указанный административный акт без ничтожной части.

5. Ничтожный административный акт недействителен с момента его принятия и не подлежит применению или исполнению. Неисполнение ничтожного административного акта не влечёт какую-либо ответственность для заинтересованного лица.

6. Административный орган, принявший ничтожный административный акт, обязан по собственной инициативе или по заявлению заинтересованного лица подтвердить ничтожность административного акта. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о признании административного акта недействительным.

 

Статья 36. Последствия процедурных и формальных ошибок

 

1. Административный акт, не являющийся ничтожным в соответствии со статьёй 35 настоящего Закона, не может быть отменён только по причине нарушения процедурных требований при его принятии или его несоответствия формальным требованиям, если:

1)ходатайство, необходимое для принятия административного акта, подано после принятия административного акта;

2)обоснование, необходимое для принятия административного акта, представлено после принятия административного акта;

3) заслушивание одного из участников административной процедуры, необходимое для принятия административного акта, проведено после принятия административного акта;

4) решение органа, содействие которого требуется для принятия административного акта, вынесено после принятия административного акта;

5) содействие иного административного органа, необходимое для принятия административного акта, было оказано после принятия административного акта.

2. Для действительности административного акта достаточно, чтобы действия, указанные в части первой настоящей статьи, были совершены до окончания административного судопроизводства в суде кассационной инстанции.

3. Если действия, указанные в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, явились причиной пропуска срока обжалования административного акта, причина пропуска срока обжалования считается уважительной в соответствии со статьёй 23 настоящего Закона.

 

Статья 37. Отмена незаконного административного акта

 

1. Административный акт, принятый административным органом в результате нарушения либо неправильного применения материальных или процессуальных норм об административной процедуре, является незаконным.

2. Незаконный благоприятный административный акт может быть полностью либо частично отменён лишь с ограничениями, установленными частью четвёртой настоящей статьи.

3. Незаконный неблагоприятный административный акт подлежит отмене в любом случае.

4. Незаконный благоприятный административный акт, устанавливающий денежное обязательство, делимое вещное право или являющийся основанием для данных обязательств, не может быть отменён, если заинтересованное лицо уже воспользовалось выгодой, предоставленной данным актом, или распорядилось имуществом, и эти действия невозможно отменить полностью или без причинения неприемлемого ущерба заинтересованному лицу.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящей части, незаконный благоприятный административный акт отменяется, если заинтересованное лицо:

1) добилось принятия данного административного акта путём введения в заблуждение, угрозы или подкупа;

2) добилось принятия данного административного акта путём   предоставления искажённых или неполных сведений;

3) знало о противозаконности административного акта либо не знало об этом вследствие грубой неосторожности. При этом заинтересованное лицо обязано возместить израсходованные денежные средства либо использованное имущество.

5. Незаконный благоприятный административный акт может быть отменён в течение одного года с того дня, когда стали известны обстоятельства, обусловливающие отмену данного акта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 абзаца второго части четвёртой настоящей статьи.

6. Вступивший в силу незаконный административный акт может быть отменён полностью или частично органом, принявшим данный акт, вышестоящим административным органом либо судом.

 

Статья 38. Отмена законного административного акта

 

1. Вступивший в силу законный неблагоприятный административный акт может быть отменён полностью или частично принявшим его органом, за исключением случаев, когда отмена данного акта прямо запрещена законом.

2. Законный благоприятный административный акт может быть отменён только в следующих случаях:

1) если отмена административного акта прямо предусмотрена законом либо самим административным актом;

2) если заинтересованное лицо не воспользовалось правами, установленными административным актом, или не воспользовалось ими в соответствии с целями их предоставления либо в срок, установленный административным актом;

3) если данный административный акт может причинить существенный вред государственным или общественным интересам в связи с возникшими после его принятия правовыми либо фактическими обстоятельствами;

4) если административный орган вследствие изменения правовой нормы, послужившей основанием для его принятия, был вправе не принимать административный акт, и заинтересованное лицо не воспользовалось установленными административным актом правами либо обязательства в его отношении не исполнены или если сохранение в силе данного акта может причинить существенный вред государственным или общественным интересам.

3. Законный благоприятный административный акт может быть отменён в течение года с момента, когда стали известны обстоятельства, обусловливающие его отмену.

4. При отмене административного акта по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части второй настоящей статьи, административный орган по ходатайству заинтересованного лица обязан возместить материальный ущерб, причинённый ему вследствие его доверия к действию административного акта. Размер материального ущерба, подлежащего возмещению, устанавливается административным органом и должен соответствовать размеру вреда, причинённого данному лицу.

5. Заинтересованное лицо уведомляется об отмене законного административного акта в порядке, установленном статьёй 32 настоящего Закона.

 

Статья 39. Отмена административного акта в процедуре обжалования

 

В случае отмены благоприятного административного акта, оспоренного третьим лицом, в предварительном или судебном производстве не применяются правила, установленные частями второй, четвёртой и пятой статьи 37 и частями второй-четвёртой статьи 38 настоящего Закона.

 

Статья 40. Возобновление административной процедуры

 

1. По ходатайству заинтересованного лица административный орган обязан принять решение об отмене или изменении не подлежащего оспариванию административного акта, если:

1) фактические обстоятельства дела или правовое положение, составляющие основу административного акта, изменились в пользу заинтересованного лица после его принятия;

2) имеются новые доказательства, которые могли бы привести к принятию более выгодного решения для заинтересованного лица;

3) имеются основания для возобновления административной процедуры в соответствии с частью второй статьи 403 Гражданского процессуального кодекса Туркменистана.

2. Ходатайство о возобновлении административной процедуры может быть подано заинтересованным лицом, если оно в связи с объективными обстоятельствами не имело возможности предъявить основание для возобновления административной процедуры в период обжалования административного акта.

3. Ходатайство может быть подано в течение трёх месяцев со дня, когда заинтересованному лицу стали известны обстоятельства, являющиеся основанием для возобновления административной процедуры.

4. Решение по ходатайству принимается административным органом, в соответствии с его компетенцией, установленной статьёй 6 настоящего Закона.

 

Статья 41. Возврат документов и вещей

 

Документы и вещи, полученные на основании административного акта для подтверждения или реализации какого-либо права, могут быть истребованы соответствующим административным органом после признания данного административного акта недействительным или его отмены. Лицо, являющееся фактическим владельцем данных документов и вещей, обязано возвратить их.

 

ГЛАВА VII. ПРОЦЕДУРА ОБЖАЛОВАНИЯ

 

Статья 42. Право на обжалование административного акта

 

Заинтересованные лица в целях защиты своих прав и охраняемых законом интересов имеют право обжаловать административный акт либо отказ в принятии административного акта, а также действия или бездействие административного органа.

 

Статья 43. Порядок обжалования

 

1.Административный акт может быть обжалован в административном или в судебном порядке путём подачи административной жалобы.

2.В административном порядке жалоба может быть представлена вышестоящему административному органу непосредственно или посредством административного органа, принявшего административный акт или совершившего действия (бездействие).

3. Обжалование административного акта в судебном порядке осуществляется после того как жалоба рассмотрена в административном порядке, если иной порядок обжалования не предусмотрен законодательством Туркменистана.

4. В случае отсутствия вышестоящего административного органа административный акт может быть обжалован непосредственно в суд. В этом случае обжалование осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 44. Срок подачи жалобы

 

1. Жалоба подаётся в вышестоящий административный орган в течение тридцати дней со дня вступления в силу административного акта.

2. В случае, если административный акт впервые затрагивает законные интересы иных заинтересованных лиц, которым он не адресован, жалоба на данный административный акт может быть подана в течение одного года со дня, когда им стало известно о принятии такого акта.

 

Статья 45. Форма и содержание жалобы

 

1. Административная жалоба составляется в письменной форме.

2. Административная жалоба должна содержать:

1) наименование и адрес административного органа, в который подаётся жалоба;

2) фамилию, имя, отчество и адрес места постоянного проживания физического лица или наименование и юридический адрес юридического лица, подающего жалобу;

3) административный акт либо действия (бездействие) административного органа, которые обжалуются;

4) требование и основания требования лица, подающего жалобу;

5) дата составления жалобы;

6) подпись лица, подающего жалобу.

 

Статья 46. Приостановление исполнения административного акта

 

1. Подача жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого административного акта (отлагательное действие).

2. Подача жалобы не имеет отлагательного действия в случае:

1) истребования публичных расходов и издержек;

2) когда немедленное исполнение необходимо в интересах общества или охраны правопорядка либо в интересах участвующего лица, которые преобладают над интересами административного органа, принявшего административный акт либо обязанного принять решение относительно жалобы;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 47. Порядок рассмотрения административной жалобы

 

1. В случае представления жалобы в административный орган, принявший административный акт, данный орган в течение пяти дней обязан удовлетворить жалобу или направить её и связанные с процедурой материалы в вышестоящий административный орган.

2. В случае непосредственного представления жалобы заинтересованным лицом в вышестоящий административный орган данный орган должен истребовать у административного органа, принявшего обжалуемый административный акт, связанные с ним материалы.

3. В ходе производства по жалобе вышестоящий административный орган рассматривает жалобу по существу и в полном объёме, проверяет соответствие закону и целесообразность обжалуемого акта.

Также могут приниматься и рассматриваться новые требования, которые не были предъявлены заинтересованным лицом при проведении административной процедуры нижестоящим административным органом.

4. Решение по жалобе обосновывается как на доказательствах, содержащихся в материалах, так и на дополнительно представленных доказательствах.

5. Если отмена или изменение административного акта, связаны с возникновением обременения впервые в процедуре обжалования, то вышестоящий административный орган обязан выслушать лицо, интересы которого затрагиваются.

6. Запрещается поручать рассмотрение жалобы административному органу либо его должностному лицу, принявшему обжалуемый административный акт.

 

Статья 48. Срок рассмотрения жалобы

 

1. Вышестоящий административный орган обязан рассмотреть жалобу и принять решение по существу в течение десяти дней со дня её поступления.

2. В случае, если вышестоящий административный орган не вынес решение в срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, либо при несогласии с решением данного органа заинтересованное лицо, которое подало жалобу, может подать жалобу в суд.

 

Статья 49. Принятие решения по жалобе

 

1.После рассмотрения жалобы вышестоящий административный орган своим решением вправе:

1) оставить административный акт без изменения, жалобу – без удовлетворения;

2) полностью либо частично отменить административный акт либо принять новый административный акт на основании доказательств, содержащихся в материале либо дополнительно представленных;

3) изменить административный акт.

2.Решение, принятое вышестоящим административным органом по жалобе, считается административным актом и должно соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим Законом к административным актам.

 

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ АКТОВ

 

Статья 50. Порядок исполнения административных актов

 

1. Административный акт носит обязательный характер в отношении лица (лиц), которому он адресован, и данное лицо (лица) обязано (обязаны) его исполнить.

2. Если лицо, которому адресован административный акт, не исполняет его добровольно, тогда административный акт, в том числе решение, принятое по административной жалобе, исполняется административным органом, который его принял.

3. При исполнении административных актов необходимо обеспечить соблюдение принципа соразмерности.

4. Законные требования административного органа в связи с исполнением административного акта являются обязательными для всех государственных органов и органов местного самоуправления, иных юридических и физических лиц.

5. Административный акт, направленный на совершение определённых действий, претерпевание определённых действий или воздержание от определённых действий, может быть исполнен с применением мер принудительного исполнения, если административный акт не может быть обжалован или если средство обжалования не обладает отлагательным действием.

6. Административный орган в рамках своих полномочий может применить меры принудительного исполнения без административного акта, если немедленное исполнение необходимо для предотвращения какого-либо противоправного деяния, являющегося преступлением или административным правонарушением, или грозящей опасности.

 

Статья 51. Исполнение денежных требований

 

1. Административный акт о денежном требовании подлежит принудительному исполнению в течение десяти дней после истечения срока, установленного административным актом для выполнения обязательства.

2. Принудительное исполнение административных актов, связанных с выполнением денежных требований, осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана об исполнительном производстве.

 

Статья 52. Исполнение административных актов, обязывающих адресата административного акта совершить определённые действия, претерпеть определённые действия либо воздержаться от совершения определённых действий

 

1. Заинтересованному лицу должен быть назначен срок, достаточный для добровольного исполнения административного акта, обязывающего адресата административного акта совершить определённые действия, претерпеть определённые действия либо воздержаться от совершения определённых действий. Этот срок не должен превышать десяти дней.

2. Административный акт, не исполненный в добровольном порядке в срок, установленный частью первой настоящей статьи, исполняется в принудительном порядке.

Исполнение административного акта, обязывающего адресата административного акта совершить определённые действия, претерпеть определённые действия либо воздержаться от совершения определённых действий, в принудительном порядке может быть обеспечено следующими мерами принудительного исполнения:

1) осуществление предусмотренных административным актом действий за счёт адресата административного акта иным лицом либо административным органом;

2) денежное принуждение;

3) непосредственное принуждение.

3.Заинтересованное лицо должно быть заранее предупреждено административным органом о применении мер принудительного исполнения. В случаях, прямо предусмотренных законодательством Туркменистана, а также в неотложных случаях, связанных с предотвращением либо устранением опасности, могущей причинить вред государственным либо общественным интересам, заинтересованное лицо может быть не предупреждено о мерах принудительного исполнения заранее.

Предупреждение составляется в письменной форме и официально представляется заинтересованному лицу в порядке, установленном настоящим Законом.

В предупреждении указывается срок, назначенный для исполнения административного акта в добровольном порядке, и соответствующий вид меры принудительного исполнения, предусмотренный к применению по завершении данного срока. В предупреждении может быть предусмотрена только одна мера принудительного исполнения. В случае, если избранная мера принудительного исполнения не привела к исполнению, допускается её повторное применение, применение более строгой либо иной меры принудительного исполнения.

В предупреждении делается ссылка на административный акт, подлежащий исполнению, и указываются основания применения мер принудительного исполнения.

4. В случае исполнения лицом административного акта применение мер принудительного исполнения немедленно прекращается.

 

Статья 53. Исполнение административного акта за счёт адресата административного акта

 

1. В случае неисполнения предусмотренного административным актом действия (действий) адресатом административного акта и возможности исполнения данного действия (действий) иным лицом либо органом административный орган поручает исполнение действия (действий) данному лицу либо органу.

2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, расходы в связи с исполнением административного акта оплачиваются за счёт адресата административного акта.

 

Статья 54. Обеспечение исполнения административного акта путём денежного принуждения

 

1. В целях обеспечения исполнения административного акта, обязывающего лицо совершить определённые действия, претерпеть определённые действия либо воздержаться от совершения определённых действий, административный орган может в соответствии с законодательством Туркменистана назначить денежное принуждение.

2. Размер денежного принуждения составляет от пяти до пятидесяти размеров базовой величины, установленной для исчисления государственных пошлин. Средства, полученные от денежного принуждения, перечисляются в Государственный бюджет Туркменистана.

 

Статья 55. Непосредственное принуждение

 

1.В случае невозможности или нецелесообразности исполнения административного акта посредством мер принудительного исполнения, предусмотренных статьями 53 и 54 настоящего Закона, административный орган может непосредственно принудить заинтересованное лицо к совершению определённых действий, претерпеванию определённых действий либо воздержанию от определённых действий либо самостоятельно незамедлительно осуществить данные действия.

2.При непосредственном принуждении могут быть использованы соответствующие меры, предусмотренные законодательством Туркменистана.

3. Мера непосредственного принуждения может применяться только административным органом, имеющим соответствующие полномочия, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 56. Обжалование применения мер принудительного исполнения

 

Заинтересованное лицо может обжаловать применение мер принудительного исполнения в порядке, установленном для оспаривания административного акта, исполнение которого обеспечивается.

 

ГЛАВА IX. РАСХОДЫ

 

Статья 57. Расходы в административной процедуре

 

1. Размеры расходов по осуществлению административной процедуры устанавливаются законодательством Туркменистана.

2. Оплата расходов по оплате помощи адвоката либо иного уполномоченного лица подлежит возмещению, если имелась необходимость привлечения адвоката либо другого уполномоченного лица.

3. Решение о расходах принимается органом, издавшим административный акт. Решением о расходах определяется также, имелась ли необходимость привлечения адвоката либо другого уполномоченного лица.

 

Статья 58. Возмещение расходов в процедуре обжалования

 

1. Если жалоба удовлетворяется, то административный орган, принявший административный акт, обязан возместить лицу, подавшему жалобу, все расходы, необходимые для целесообразного осуществления прав или правовой защиты.

2. Это правило действует также, если жалоба не удовлетворена вследствие применения статьи 36 настоящего Закона.

3. Если жалоба не удовлетворяется, то лицо, подавшее жалобу, обязано возместить административному органу, издавшему оспоренный административный акт, все расходы, необходимые для целесообразного осуществления прав или правовой защиты.

4. Расходы, возникшие по вине лица, правомочного на получение возмещения, оплачиваются этим лицом, если же расходы возникли по вине представителя, ответственность возлагается на представляемого.

 

Статья 59. Возмещение расходов, связанных с исполнением

 

1.Если законом или принятым на его основании административным актом не установлено иное, расходы, связанные с принудительным исполнением административного акта, несёт адресат административного акта.

2. В неотложных случаях, если заинтересованному лицу не определён срок добровольного исполнения административного акта, расходы по исполнению несёт соответствующий административный орган, за исключением случаев, когда неотложная необходимость была вызвана деянием лица, которое должно было исполнить административный акт.

 

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 60. Ответственность административных органов

 

1.Соответствующий административный орган несёт ответственность за вред, причинённый заинтересованному лицу в результате принятия незаконных административных актов либо незаконных действий (бездействия) административных органов, в порядке, установленном Гражданским кодексом Туркменистана.

2. Заинтересованное лицо может обжаловать в суд решение административного органа об отказе в возмещении причинённого вреда.

 

Статья 61. Ответственность должностных лиц административных органов

 

1. Должностные лица административных органов несут ответственность за нарушение положений настоящего Закона в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. При возмещении заинтересованному лицу вреда, причинённого в результате грубой неосторожности либо умысла должностного лица, оно может быть привлечено административным органом к материальной ответственности, в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 62. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Туркменистана от 14 января 1999 года «Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1999 г., № 1, ст. 15);

пункт 2 части I Закона Туркменистана от 26 марта 2016 года  «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 63).

 

Президент                                                        Гурбангулы

Туркменистана                                          Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

3 июня 2017 года

№ 566-V.