TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Däneçilik hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 27-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 02.03.2019 ý. № 131-VI Kanuny esasynda girizilen

 üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda däneli ekinleri öndürmek, taýýarlamak, gaýtadan işlemek, saklamak, ýerlemek, daşamak we peýdalanmak boýunça işiň hukuk esaslaryny belleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) däneçilik – däne, däneli we däne kösükli ekinleri ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan ösümlikçiligiň pudagy;

2) däneli ekinler – adam iýmitiniň esasy önümi bolan dänäni, senagat pudaklary üçin çig maly we oba hojalyk mallary üçin ot-iýmleri berýän, ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň örän möhüm topary;

3) däne – azyklyk, tohumlyk, ot-iýmlik we tehniki maksatlar üçin peýdalanylýan däneli, kösükli we ýag alynýan ekinleriň dänesi;

4) däneçilik işi – däneli ekinleri öndürmek, taýýarlamak, gaýtadan işlemek, saklamak, ýerlemek, daşamak we peýdalanmak boýunça iş;

5) däne öndüriş – däne ösdürip ýetişdirmäge gönükdirilen agrotehniki çäreleriň toplumy;

6) azyklyk däne – azyklyk maksatlary üçin ulanylýan däne;

7) tohumlyk däne ekiş maksatlary üçin ulanylýan, sort we ekiş hilleri boýunça bölünýän däne;

8) iýmlik däne – oba hojalyk mallaryny we guşlary iýmitlendirmek üçin niýetlenilen däne;

9) döwlet däne serişdeleri – azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we döwlet borçnamalaryny ýerine ýetirmek, şeýle hem däne bazaryny goramak we düzgünleşdirmek maksady bilen döredilen, döwlet däne ätiýaçlyklary;

10) dänäniň hili – dänäniň döwlet standartlaryna, sanitariýa, weterinariýa, fitosanitariýa düzgünleriniň we kadalarynyň, gigiýena kada görkezijileriniň we beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyklylygyny kesgitleýän olaryň sarp edijilik häsiýetleriniň jemi;

11) dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhana – eýeçilik hukugynda däne ammary (däne kabul ediş nokady, elewatory) bar bolan kärhana;

12) dänäni saklamak – däne ammarynda dänäni kabul edip almagy, agramyny çekmegi, guratmagy, arassalamagy, gözegçiligi, saklamagy we daşamagy öz içine alýan tehnologiki hyzmatlaryň (däne kabul ediş nokady, bassyrma, ammar jaýy, elewator) ulgamy.

 

2-nji madda. Däneçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

Däneçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de däneçilik babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary we wezipeleri

 

1. Döwletde däneçiligi we däne önümleriniň gaýtadan işlenilmegini ösdürmek, däneçilik pudagyny kemala getirmek we ösdürmek, ýerli däne öndürijiler üçin amatly hukuk, ykdysady we guramaçylyk şertlerini döretmek arkaly döwletiň sarp edijileriniň daşarky däne bazaryna garaşlylygyny azaltmak şu Kanunyň maksatlarydyr.  

2. Däne öndürmegiň umumy düzgünlerini bellemek, däne bazaryny düzgünleşdirmek we däne önümleriniň hilini üpjün etmek şu Kanunyň wezipeleridir.

 

4-nji madda. Däneçilik işiniň obýektleri we subýektleri

 

1. Däne önümlerini öndürmegiň ähli tapgyrlarynda şol ýa-da beýleki görnüşde gatnaşykda bolýan, olaryň  öndürilişinden ahyrky sarp edilişini goşmak bilen däne önümleri, ýer, tehniki we tehnologik serişdeler, şeýle hem däneçilik işi amala aşyrylan mahalynda peýdalanylýan kömekçi tebigy we emeli materiallar däneçilik işiniň obýektleridir.

2. Däne önümlerini öndürmek we taýýarlamak, saklamak, daşamak, ýerlemek, import we eksport etmek bilen meşgullanýan ýuridik we fiziki şahslar däneçilik işiniň subýektleridir.

 

II BAP. DÄNEÇILIK BABATDA DÖWLET DOLANDYRYLYŞY

 

5-nji madda. Däneçilik babatda döwlet dolandyrylyşyny amala aşyrýan edaralar

 

Däneçilik babatda döwlet dolandyrylyşy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi (mundan beýläk – ygtyýarlandyrylan edara), ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

6-njy madda. Däneçilik babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) däneçilik babatda döwlet syýasatynyň strategiýasynyň esasy ugurlaryny tassyklaýar we ony amala aşyrmagyň çärelerini kesgitleýär;

2) däneçilik babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

3) döwlet däne ätiýaçlyk goruny döredýär;

4) döwlet däne serişdeleriniň möçberini, düzümini, olary döretmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň düzgünlerini tassyklaýar;

5) däneçilik babatda Türkmenistanyň degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

6) şu Kanuna we däneçilik babatda Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

7-nji madda. Däneçilik babatda ygtyýarlandyrylan edaranyň ygtyýarlyklary

 

Ygtyýarlandyrylan edara:

1) däneçilik babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny işläp taýýarlaýar we durmuşa geçirýär;

2) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde däneçilik babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

3) däneçilik babatda subýektleriň işini utgaşdyrýar;

4) däneçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrýar;

5) däneli ekinleri öndürmäge we gaýtadan işlemäge degişli bolan tehniki kadalary belleýär;

6) däneli ekinleriň hiline bolan talaplary kesgitleýän döwlet standartlaryny we beýleki kadalaşdyryjy resminamalary işläp taýýarlaýar;

7) däne bazaryny öwrenýär we däneçilik babatda çaklamalary taýýarlaýar;

8) däneli ekinleri ösdürip ýetişdirmek, şeýle hem däneli ekinleri goraýyş serişdeleriniň ulanylyşy boýunça agrotehniki çäreleriň geçirilmeginiň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

9) tohumlyk dänäniň öndürilişine, saklanylyşyna, gaýtadan işlenilişine we däneli ekinleriň tohumlarynyň söwda dolanyşygyna gözegçiligi amala aşyrýar;

10) hünärmenleri taýýarlamagy, şeýle hem däneçilik babatda olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmagy guraýar;

11) dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalaryň işiniň kada görkezijileriniň talaplaryna laýyklygyna, tassyk edilen tertipleriň (grafikleriň) esasynda täze däne hasylyny kabul etmäge we saklamaga taýýarlygyna her ýylky meýilnamalaýyn barlagyny geçirýär;

12) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylmagy boýunça däneçilik babatda  pudagara ylalaşyklaryny baglaşýar;

13) şu Kanuna we däneçilik babatda Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

8-nji madda. Däneçilik babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary:

1) däneçilik babatda ygtyýarlandyrylan edara Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmegi üçin şertleri döredýär;

2) däneli ekinleriň hiline bolan talaplary kesgitleýän döwlet standartlaryny we beýleki kadalaşdyryjy resminamalary kämilleşdirmek boýunça teklipleri girizýär;

3) tebigy-howa şertlerini hasaba almak bilen özleriniň garamagyndaky çäklerde däneli ekinleriň ekin meýdanlaryny kesgitleýärler hem-de däne öndürmegiň, saklamagyň we ýerlemegiň tehnologiýalaryny kämilleşdirýärler;

4) şu Kanuna we däneçilik babatda Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

9-njy madda. Däneli ekinleriň öndürilişi

 

1. Däneli ekinleriň öndürilişi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Däneli ekinleri ösdürip ýetişdirmek, ýygnamak, saklamak hem-de däne kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalara daşamak, däneçilik babatda kadalaşdyryjy resminamalaryň we tehnologik kadalaryň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

10-njy madda. Däne önümleriniň importy we eksporty

 

1. Däne we däne önümleri daşary ýurtlardan Türkmenistanyň çägine Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda import edilip bilner.

2. Däneli ekinleriň, şol sanda dürli toprak-howa şertlerinde, ylmy barlaglarda, seçgi işlerinde, şeýle hem sergilerde görkezilende (eksponirlenende) sortlaryň synagyny geçirmek üçin niýetlenilen olaryň tohumlarynyň hem importy, ygtyýarlandyrylan edaranyň rugsady boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

3.  Dänäniň we däne önümleriniň eksporty Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna we halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

III BAP. DÄNEÇILIGI DÖWLET TARAPYNDAN GOLDAMAK.

DÖWLET DÄNE SERIŞDELERI

 

11-nji madda. Däneçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň görnüşleri

 

Däneçiligi döwlet tarapyndan goldamak şu görnüşlerde amala aşyrylýar:

1) sortlaryň naýbaşy we saýlantgy tohumlaryny ösdürip ýetişdirmekde ýöriteleşdirilen tohumçylyk hojalyklaryna ýardam bermek;

2) önümçilik harajatlary boýunça döwlet ýeňilliklerini bermek;

3) ýeňillikli şertlerde karzlary bermek;

4) salgyt ýeňilliklerini bermek;

5) dänäni öndürmegiň we saklamagyň täze öňde baryjy tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda ýardam bermek;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ýeňillikleri bermek.

 

12-nji madda. Döwlet däne serişdeleri

 

1. Döwlet däne serişdeleri şulardan ybaratdyr:

1) azyklyk däneden;

2) iýmlik däneden;

3) tohumlyk däneden;

4) ýerlenilýän däne serişdelerinden;

5) döwlet ätiýaçlyklaryndan (döwlet strategik ätiýaçlyklary).

2. Döwlet däne serişdeleri  däneli ekinleriň ýerli önümçiliginiň we importynyň hasabyna kemala getirilýär.

3. Döwlet däne serişdeleri Türkmenistanyň eýeçiligi bolup durýarlar.

4. Döwlet däne ätiýaçlyklaryny döretmegiň, saklamagyň, täzelemegiň, göçürmegiň we peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

IV BAP. DÄNÄNI KABUL EDÝÄN WE TAÝÝARLAÝAN

KÄRHANALAR

 

13-nji madda. Dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalaryň wezipesi

 

1. Dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalar umumy peýdalanylýan haryt ammarlary hökmünde ykrar edilýär.

2. Dänäni saklamak, dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalar tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalar dänäni saklamak boýunça işi kadalaşdyryjy resminamalara laýyklykda amala aşyrýarlar.

 

14-nji madda. Dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalaryň borçlary

 

Dänäni kabul edýän we taýýarlaýan kärhanalar şulara  borçludyrlar:

1) dänäni saklamagyň tertibini berjaý etmäge, şeýle hem kadalaşdyryjy resminamalara laýyklykda dänäniň mukdar taýdan tükelligini we hil taýdan abatlygyny üpjün edýän çäreleri geçirmäge;

2) seljerme geçirmek üçin dänäniň nusgalyklaryny seçip almagy zerur bolan halatlarda üpjün etmäge.

 

V BAP. DÄNE ÖNÜMLERINIŇ HILI

 

15-nji madda. Däne önümleriniň hilini üpjün etmek

 

Däne önümleriniň hili şu usullar arkaly üpjün edilýär:

1) däne önümleriniň hiline bolan talaplary kadalaşdyrmak;

2) däne önümleriniň hiline baha bermegi geçirmek;

3) däne önümlerini sertifikatlaşdyrmak;

4) däneçilik pudagynda standartlaşdyrmak;

5) däne önümleriniň hiline döwlet gözegçiligini amala aşyrmak.

 

16-njy madda. Däne önümleriniň hiline bolan talaplary kadalaşdyrmak

 

1. Dänäniň  hilini üpjün etmek babatda talaplary kadalaşdyrmak – bu dänäniň dürli görnüşleriniň öndürilişiniň, taýýarlanylyşynyň, hil derejesine (kondisiýa) ýetirilişiniň, daşalyşynyň, saklanylyşynyň, gaýtadan işlenilişiniň we ýerlenilişiniň şertlerini düzgünleşdirýän döwlet standartlaryny hem-de talaplaryny kesgitlemekdir.

2. Däne önümleriniň hilini üpjün etmek babatdaky talaplary kadalaşdyrmagyň tertibini berjaý etmek däneçilik işiniň subýektleriniň ählisi üçin hökmanydyr.

 

17-nji madda. Däne önümleriniň hiline baha bermek  

 

1. Türkmenistanda öndürilýän we Türkmenistanyň çägine getirilýän däne önümleriniň hili kadalaşdyryjy resminamalara laýyklykda kesgitlenilýär.

2. Däne önümleriniň hiline baha bermek degişli usul boýunça, bellige alnan we attestasiýadan geçirilen barlaghanalarda geçirilýär.

 

18-nji madda. Däne önümleriniň sertifikatlaşdyrylmagy

 

1. Hiline baha bermegiň görkezijileri bar bolan däne önümlerine, şeýle hem dänäni gaýtadan işläp öndürilen önümlere dänäniň laýyklyk sertifikatlary berilýär.

2. Däne önümleriniň sertifikatlaşdyrylmagy sertifikatlaşdyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

19-njy madda. Däneçilik babatda standartlaşdyrmak

 

1. Däneçilik babatda döwlet standartlary ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan işlenip taýýarlanylýar.

2. Däneçilik babatda döwlet standartlaryny tassyklamak standartlaşdyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

 

20-nji madda. Däne önümleriniň hiline döwlet gözegçiligi

 

1. Däne önümleriniň hiline döwlet gözegçiliginiň maksady däne önümleriniň öndürilişini, taýýarlanylyşyny, saklanylyşyny, daşalyşyny, ýerlenilişini, importyny we eksportyny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplarynyň ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan berjaý edilmegini üpjün etmekden ybaratdyr.

2. Däne önümleriniň hiline döwlet gözegçiligi degişli döwlet edaralary tarapyndan olaryň ygtyýarlygynyň çäklerinde amala aşyrylýar.

 

VI BAP. DÄNEÇILIK BABATDA HÜNÄRMENLERI

TAÝÝARLAMAK WE YLMY TAÝDAN ÜPJÜN ETMEK

 

21-nji madda. Däneçilik babatda hünärmenleri taýýarlamak

 

Türkmenistanda däneçilik babatda hünärmenleri taýýarlamak orta hünär bilimi we ýokary hünär bilimi edaralarynda, şeýle hem işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we gaýtadan taýýarlamak boýunça edaralarda amala aşyrylýar.

 

22-nji madda. Däneçilik babatda ylmy üpjünçilik

 

Däneçilik babatda ylmy üpjünçilik, ylmy işi alyp barýan ylmy edaralar we ýokary okuw mekdepleri tarapyndan amala aşyrylýar.

 

VII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

23-nji madda. Däneçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Däneçilik hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde jogapkärçilige eltýär.

 

24-nji madda. Jedelleri çözmek

 

Däneçilik babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde çözülýär.

 

25-nji madda. Däneçilik babatda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy

 

Däneçilik babatda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

26-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                             Gurbanguly

     Prezidenti                                                              Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2017-nji ýylyň 20-nji marty.

№ 521-V.


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О зерноводстве

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст.27)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 02.03.2019 г. № 131-VI)

 

Настоящий Закон устанавливает правовую основу деятельности по производству, заготовке, переработке, хранению, реализации, перевозке и использованию зерновых культур в Туркменистане.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) зерноводство – отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием зерновых, злаковых и зернобобовых культур;

2) зерновые культуры – важнейшая группа выращиваемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека, сырьё для отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных;

3) зерно – плоды злаковых, зернобобовых и масличных культур, используемые для пищевых, семенных, кормовых и технических целей;

4) зерноводческая деятельность – деятельность по производству, заготовке, переработке, хранению, реализации, перевозке и использованию зерновых культур;

5) производство зерна – комплекс агротехнических мероприятий, направленных на выращивание зерна;

6) продовольственное зерно – зерно, используемое для пищевых целей;

7) семенное зерно – зерно, используемое для посевных целей и разделяемое по сортовым и посевным качествам;

8) фуражное зерно – зерно, предназначенное для кормления сельскохозяйственных животных и птиц;

9) государственные ресурсы зерна – государственные запасы зерна, созданные в целях обеспечения продовольственной безопасности и исполнения государственных обязательств, а также для защиты и регулирования рынка зерна;

10) качество зерна – совокупность потребительских свойств зерна, определяющих его соответствие требованиям государственных стандартов, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных правил и норм, гигиенических нормативов и иных нормативных документов;

11) предприятие по приёмке и заготовке зерна – предприятие, имеющее на правах собственности зерновой склад (пункт приёма зерна, элеватор);

12) хранение зерна – система технологических услуг на зерновом складе (пункт приёма зерна, навес, складское помещение, элеватор), включающих в себя приём, взвешивание, сушку, очистку, контроль, хранение и перевозку зерна.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о зерноводстве

 

Законодательство Туркменистана о зерноводстве основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в области зерноводства.

 

Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона

 

1. Целями настоящего Закона являются уменьшение зависимости потребителей государства от внешнего рынка зерна путём развития в государстве зерноводства и переработки зерновых продуктов, формирование и развитие зерновой отрасли, создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для местных производителей зерна.

2. Задачами настоящего Закона являются установление общих правил производства зерна, регулирование зернового рынка и обеспечение качества зерновых продуктов.

 

Статья 4. Объекты и субъекты зерноводческой деятельности

 

1. Объектами зерноводческой деятельности являются зерновые продукты, включая конечное потребление от их производства, земля, технические и технологические средства, находящиеся на всех этапах производства зерновой продукции в контакте в той или иной форме, а также вспомогательные естественные и искусственные материалы, используемые при осуществлении зерноводческой деятельности.

2. Субъектами зерноводческой деятельности являются юридические и физические лица, занимающиеся производством, заготовкой, хранением, перевозкой, продажей, импортом и экспортом зерновых продуктов.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗЕРНОВОДСТВА

 

Статья 5. Органы, осуществляющие государственное управление в области зерноводства

 

Государственное управление в области зерноводства осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана (далее ̶ уполномоченный орган), местными органами исполнительной власти.

 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области зерноводства

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) утверждает основные направления стратегии государственной политики в области зерноводства и определяет меры по её осуществлению;

2) определяет единую государственную политику в области зерноводства;

3) формирует государственный резервный фонд зерна;

4) утверждает объём, структуру государственных ресурсов зерна, правила их формирования, хранения и использования;

5) принимает соответствующие нормативные правовые акты Туркменистана в области зерноводства;

6) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана в области зерноводства.

 

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа в области зерноводства

 

Уполномоченный орган:

1) разрабатывает и реализует единую государственную политику в области зерноводства;

2) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты Туркменистана в области зерноводства;

3) координирует деятельность субъектов в области зерноводства;

4) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Туркменистана о зерноводстве;

5) устанавливает технические нормативы, относящиеся к производству и переработке зерновых культур;

6) разрабатывает государственные стандарты и иные нормативные документы, определяющие требования к качеству зерновых культур;

7) изучает рынок зерна и подготавливает прогнозы в области зерноводства;

8) осуществляет контроль за соблюдением проведения агротехнических мероприятий по выращиванию зерновых культур, а также за применением средств защиты зерновых культур;

9) осуществляет контроль за производством, хранением, переработкой семенного зерна и за торговым оборотом семян зерновых культур;

10) организует подготовку специалистов, а также повышение их квалификации в области зерноводства;

11) проводит ежегодную плановую проверку деятельности предприятий по приёмке и заготовке зерна на предмет соответствия нормативным требованиям, готовности к приёмке и хранению зерна нового урожая на основании утверждённых графиков;

12) заключает по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана межведомственные соглашения в области зерноводства;

13) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана в области зерноводства.

 

Статья 8. Компетенция местных органов исполнительной власти в области зерноводства

 

Местные органы исполнительной власти:

1) создают условия уполномоченному органу в области зерноводства  для выполнения функций, возложенных на него законодательством Туркменистана;

2) вносят предложения по совершенствованию государственных стандартов и иных нормативных документов, определяющих требования к качеству зерновых культур;

3) определяют на подведомственной им территории посевные площади зерновых культур с учётом природно-климатических условий и совершенствуют технологии производства, хранения и реализации зерна;

4) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана в области зерноводства.

 

Статья 9. Производство зерновых культур

 

1. Производство зерновых культур осуществляется юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Выращивание, сбор, хранение и перевозка зерновых культур на предприятия по приёмке и заготовке зерна осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов и технологических норм в области зерноводства.

 

Статья 10. Импорт и экспорт зерновых продуктов

 

1. Зерно и зерновые продукты из иностранных государств на территорию Туркменистана могут быть импортированы в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Импорт зерновых культур, в том числе и их семена, предназначенные для испытания сортов в различных почвенно-климатических условиях, научных исследований, селекционных работ, а также экспонирования на выставках, осуществляется по разрешению уполномоченного органа в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Экспорт зерна и зерновых продуктов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и международными договорами Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЗЕРНОВОДСТВА. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ЗЕРНА

 

Статья 11. Формы государственной поддержки зерноводства

 

Государственная поддержка зерноводства осуществляется в следующих формах:

1) оказание содействия специализированным семеноводческим хозяйствам в выращивании суперэлитных и элитных сортов семян;

2) предоставление государственных льгот по производственным затратам;

3) предоставление кредитов на льготных условиях;

4) предоставление налоговых льгот;

5) оказание содействия внедрению новых прогрессивных технологий производства и хранения зерна;

6) предоставление иных льгот, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Государственные ресурсы зерна

 

1. Государственные ресурсы зерна состоят из:

1) продовольственного зерна;

2) фуражного зерна;

3) семенного зерна;

4) реализационных ресурсов зерна;

5) государственных резервов (стратегические запасы

государства).

2. Государственные ресурсы зерна формируются за счёт местного производства и импорта зерновых культур.

3. Государственные ресурсы зерна являются собственностью Туркменистана.

4. Порядок формирования, хранения, обновления, перемещения и использования государственного резерва зерна определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРИЁМКЕ

И ЗАГОТОВКЕ ЗЕРНА

 

Статья 13. Предназначение предприятий по приёмке и заготовке зерна

 

1. Предприятия по приёмке и заготовке зерна признаются товарными складами общего пользования.

2. Хранение зерна осуществляется предприятиями по приёмке и заготовке зерна.

3. Предприятия по приёмке и заготовке зерна осуществляют деятельность по хранению зерна в соответствии с нормативными документами.

 

Статья 14. Обязанности предприятий по приёмке и заготовке зерна

 

Предприятия по приёмке и заготовке зерна обязаны:

1) соблюдать порядок хранения зерна, а также проводить мероприятия, обеспечивающие количественную и качественную сохранность зерна в соответствии с нормативными документами;

2) обеспечивать в необходимых случаях отбор проб зерна для проведения экспертизы.

 

ГЛАВА V. КАЧЕСТВО ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ

 

Статья 15. Обеспечение качества зерновых продуктов

 

Качество зерновых продуктов обеспечивается следующими способами:

1) нормированием требований к качеству зерновых продуктов;

2) проведением оценки качества зерновых продуктов;

3) сертификацией зерновых продуктов;

4) стандартизацией в области  зерноводства;

5) осуществлением государственного контроля за качеством зерновых продуктов.

 

Статья 16. Нормирование требований к качеству зерновых продуктов

 

1. Нормирование требований в области обеспечения качества зерна – это определение государственных стандартов и требований, регулирующих условия производства, заготовки, доведения до кондиции, перевозки, хранения, переработки и продажи различных видов зерна.

2. Соблюдение порядка нормирования требований в области обеспечения качества зерновых продуктов является обязательным для всех субъектов зерноводческой деятельности.

 

Статья 17. Оценка качества зерновых продуктов

 

1. Качество зерновых продуктов, производимых в Туркменистане и ввозимых на территорию Туркменистана, определяется в соответствии с нормативными документами.

2. Оценка качества зерновых продуктов проводится в аккредитованных и аттестованных лабораториях по соответствующей методике.

 

Статья 18. Сертификация зерновых продуктов

 

1. На зерновые продукты с показателями оценки качества, а также на продукты переработки зерна выдаются сертификаты соответствия зерна.

2. Сертификация зерновых продуктов осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о сертификации.

 

Статья 19. Стандартизация в области зерноводства

 

1. Государственные стандарты в области зерноводства разрабатываются  уполномоченным органом.

2. Утверждение государственных стандартов в области зерноводства производятся в соответствии с законодательством Туркменистана о  стандартизации.

 

Статья 20. Государственный контроль за качеством зерновых продуктов

 

1. Цель государственного контроля за качеством зерновых продуктов заключается в обеспечении соблюдения юридическими и физическими лицами требований нормативных документов, регулирующих производство, заготовку, хранение, перевозку, продажу, импорт и экспорт зерновых продуктов.

2. Государственный контроль за качеством зерновых продуктов осуществляется соответствующими государственными органами в пределах их компетенции.

 

ГЛАВА VI. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗЕРНОВОДСТВА

 

Статья 21. Подготовка специалистов в области зерноводства

 

Подготовка специалистов в области зерноводства в Туркменистане осуществляется в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, а также в учреждениях по повышению квалификации и  переподготовки кадров.

 

Статья 22. Научное обеспечение в области зерноводства

Научное обеспечение в области зерноводства осуществляется научными организациями и высшими учебными заведениями, ведущими научную работу.

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о зерноводстве

 

Нарушение законодательства Туркменистана о зерноводстве влечёт за собой ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в области зерноводства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 25. Международное сотрудничество Туркменистана в области зерноводства

 

Международное сотрудничество Туркменистана в области зерноводства осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

     Президент                                                               Гурбангулы

Туркменистана                                                    Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

20 марта 2017 года

№ 521-V.