Binagärlik işi hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Binagärlik işi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2017 ý., № 1, 8-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 20.10.2018 ý. № 85-VI Kanuny esasynda

girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun binagärlik işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär hem-de adamyň ýaşaýşynyň amatly gurşawynyň emele getirilmegine, binalaryň, desgalaryň we olaryň toplumlarynyň estetik täsirliliginiň, ygtybarlylygynyň gazanylmagyna gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) binagärlik işi – taslama resminamasynyň binagärlik bölüminde bellenen täze gurluşyk, durkuny täzelemek, dikeltmek, düýpli abatlamak, obýektiň daşky we içki keşbini döretmegiň, göwrüm-giňişlik, düzüliş, ýerleşiş we işleýiş taýdan guralmagynyň döredijilik işini öz içine alýan binagärlik (mundan beýläk – gurluşyk) obýektlerini döretmek, taslama durmuşa geçirilen mahalynda awtorlyk gözegçilik barlagynyň alnyp barylmagy, şeýle hem bu çygyrda ylmy-barlag we mugallymçylyk işiniň amala aşyrylmagy boýunça hünärmençilik işi;

2) binagärlik çözgüdi binagärlik obýektiniň göwrüm-giňişlik, düzüliş, ýerleşiş we işleýiş taýdan guralyşy, daşky görnüşi we içki keşbi, şeýle hem onuň durmuşa geçirilmegi üçin taslama resminamasynyň binagärlik böleginde beýan edilen we gurlan binagärlik obýektinde amal edilen, onuň amala aşyrylan inženerçilik hem-de başgaça üpjün edilmegi babatda awtoryň pikiri;

3) taslama – binagärlik obýektleriniň gurulmagy üçin anyk binagärlik obýektiniň şähergurluşyk, göwrüm-meýilnamalaşdyryş, binagärlik, gurluş, tehniki we tehnologik çözgütlerini, baha görkezijilerini kesgitleýän hem-de döwlet standartlarynyň, gurluşyk kadalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna gabat gelýän çyzgylardan, grafiki we ýazgy materiallaryndan, inženerçilik we smeta hasaplamalaryndan ybarat bolan resminama;

4) binagärlik taslamasy – gurluşyk we şähergurluşyk resminamalary üçin durmuş, ykdysady, işleýiş, inženerçilik, tehniki, ýangyna garşy, sanitariýa-epidemiologiýa, ekologik, binagärlik-çeperçilik talaplaryny hem-de binagärlik obýektleriniň gurulmagy üçin gurluşygyň taslamasyny işläp düzmäge zerur bolan möçberde ýerine ýetirilen gurluşyk resminamalaryny toplumlaýyn göz öňünde tutýan binagärlik çözgütlerini özünde jemleýän binagärlige degişli bölegi;

5) binagärlik-meýilnamalaşdyryş ýumşy – anyk ýer bölegindäki binagärlik obýektiniň wezipesine, esasy ölçeglerine we ýerleşdirilişine bildirilýän talaplaryň toplumy, şeýle hem onuň taslamalaşdyrylmagynyň we gurluşygynyň Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan hökmany ekologik, tehniki, guramaçylyk we başga şertleri;

6) taslamanyň ylalaşylmagy – taslama boýunça çözgütleriň taslamalaşdyrmak üçin başlangyç maglumatlara laýyk gelşiniň anyklanylmagynyň düzgüni;

7) bilermenler seljermesi – taslama boýunça çözgütleriň Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna, döwlet standartlaryna, gurluşygyň kadalaryna we düzgünlerine laýyk gelýändiginiň (laýyk gelmeýändiginiň) anyklanylmasy;

8) buýrujy – özünde binagärlik-meýilnamalaşdyryş ýumşuna laýyklykda ýerine ýetirilen binagärlik taslamasy bolan, binagärlik obýektiniň gurluşygyny amala aşyrmakçy bolýan fiziki ýa-da ýuridik şahs;

9) tehniki gözegçilik barlagy – taslama çözgütleriniň we döwlet standartlarynyň talaplarynyň, gurluşygyň kadalarynyň we düzgünleriniň berjaý edilmegi bilen baglanyşykly taslamanyň durmuşa geçirilmeginiň, şeýle hem gurluşyk wagtynda ýa-da şähergurluşyk obýektiniň (şol sanda ýykylyp aýrylmagy arkaly) üýtgedilýän wagtynda ýerine ýetirilen işleriň hiline we olaryň möçberine barlag edilmeginiň ähli tapgyrlarynda gurluşygynyň gözegçilik barlagy;

10) gurluşykda nyrh emele getirmek – umumy nyrh syýasatynyň bir bölegi bolmak bilen, ähli pudaklar üçin nyrh emele getirmegiň umumy ýörelgelerine daýanýan gurluşyk bazarynda hyzmatlaryň we materiallaryň bahasynyň döreýiş täri.

11) milli çykdajy-ölçeg binýady gurluşykda nyrh emele getirmek maksady bilen işlenip taýýarlanylýan hukuk namalarynyň, ölçegleriň, nyrhnamalaryň we beýleki resminamalaryň toplumy.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň binagärlik işi hakynda kanunçylygy

 

Türkmenistanyň binagärlik işi hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar.

 

3-nji madda. Binagärlik işi babatda döwlet syýasaty

 

1. Binagärlik işi babatda döwlet syýasaty – binagärlik işi çygrynda maksatlaryň, wezipeleriň hem-de çäreleriň jemgyýetiň durmuş we ykdysady syýasaty bilen özara baglanyşykda emele getirilýän ulgamy.

2. Binagärlik işi babatda döwlet syýasaty amatly ýaşaýyş gurşawynyň döredilmegine, türkmen halkynyň medeni mirasynyň aýap saklanylmagyna gönükdirilendir, şeýle hem jemgyýetiň, döwletiň we raýatlaryň binagärlik işi babatda bähbitleriniň sazlaşykly utgaşmagynyň üpjün edilmegine hyzmat edýär.

 

II BAP. BINAGÄRLIK IŞINIŇ DÖWLET TARAPYNDAN

DÜZGÜNLEŞDIRILMEGI WE GURAMAÇYLYK DÜZÜMI

 

4-nji madda. Binagärlik işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegini amala aşyrýan edaralar

 

Binagärlik işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi (mundan beýläk – ygtyýarly edara) hem-de ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

5-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti binagärlik işi babatda:

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) binagärligiň möhüm obýektlerini taslamalaşdyrmak we gurmak hakynda karar kabul edýär we şeýle obýektleriň taslamalaryny tassyklaýar;

3) binagärlik işi üçin amatly guramaçylyk, hukuk we ykdysady şertleri döredýär;

31) gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek babatda döwlet syýasatyny kesgitleýär;

32) gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işleri maliýeleşdirmegiň çeşmelerini hem-de möçberlerini belleýär.

4) şulary tassyklaýar:

a) binagärlik-gurluşyk işini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny;

b) binagärlik işini ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny;

5) binagärligiň meseleleri we binagärligiň ýadygärliklerini goramak boýunça halkara guramalaryna we çärelerine gatnaşylmagyna ýardam edýär;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

6-njy madda. Ygtyýarly edaranyň ygtyýarlylygy

 

Ygtyýarly edara binagärlik işi babatda:

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;

2) şulary işläp taýýarlaýar we tassyklaýar:

a) öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde binagärlik işini düzgünleşdirýän hem-de gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny;

b) binagärlik obýektleriniň amala aşyrylyşyna awtorlyk gözegçilik barlagyny guramagyň we alyp barmagyň kadalaryny:

ç) binagärlik bäsleşiklerini geçirmegiň tertibini;

d) baş binagäriň (binagärleriň) wezipesine dalaşgärleri seçip almak boýunça bäsleşikleri geçirmegiň tertibini;

e) binagärlik obýektiniň gurluşyk pasporty hakynda düzgünnamany;

ä) binagärleriň hünär synagyny geçirmegiň tertibini;

f) welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň binagärlik müdirlikleri (şäherleriň we etraplaryň binagärlik bölümleri) hakynda düzgünnamany;

g) Baş binagär (binagär) hakynda birkysmy düzgünnamany;

3) binagärlik işini ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlaýar we ony Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tassyklamagyna girizýär;

31) gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek babatda döwlet maksatnamasyny we ony ýerine ýetirmegiň meýilnamasyny işläp taýýarlaýar we olary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tassyklamagyna girizýär;

4) şulary amala aşyrýar:

a) gurluş düzüm birlikleriniň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işiniň utgaşdyrylmagyny we usulyýet ýolbaşçylygyny;

b) ylmy barlaglaryň goldanylmagyna, işgärleriň taýýarlanylmagyna we olaryň hünärleriniň ýokarlandyrylmagyna ýardam edilmegini;

ç) binagärlik işine maýa goýumlarynyň çekilmegini;

d) binagärlik obýektlerini döretmek, durkuny täzelemek we dikeltmek üçin binagärlik-gurluşyk bäsleşikleriniň geçirilmegini;

e) döwlet kadalarynyň we düzgünleriniň berjaý edilişine, şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň bähbitleriniň üpjün edilmegi boýunça barlagy;

ä) binagärlik işiniň ygtyýarlylandyrylmagyny;

f) binagärlik işiniň kadalaşdyryjy-tehniki we usulyýet üpjünçiligini;

g) binagärlik obýektleriniň taslamalarynyň döwlet bilermenler seljermesiniň geçirilmegini;

h) ylmy-barlag işini;

i) binagärler birleşmesiniň işine ýardam etmegi;

j) binagärlik işiniň subýektleriniň arasynda bu işiň barşynda ýüze çykýan jedellere ygtyýarlyklarynyň çäklerinde garamagy;

z) binagärleriň maglumatlar binýadynyň hasabynyň ýöredilmegini;

k) baş binagäriň (binagärleriň) wezipesine dalaşgärlere garalmagyny we ylalaşylmagyny;

l) gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek babatda gözegçiligi;

5) kabul edilýän çözgütler hakynda ilaty habarly edýär;

6) kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň we halkara talaplary bilen okuw hünärmençilik maksatnamalarynyň, binagärlik obýektleriniň taslamalaşdyrylmagynyň we gurulmagynyň täze tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyny üpjün edýär;

7) halkara hyzmatdaşlygyna gatnaşýar;

8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

7-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlylygy

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary binagärlik işi babatda:

1) ýerli binagärlik edaralarynyň işine ýardam etmegi amala aşyrýarlar:

2) binagärlik obýektleriniň gurulmagy üçin taslamany işläp taýýarlamak boýunça buýrujy hökmünde çykyş edýärler;

3) binagärlik obýektiniň gurluşygynyň degişli binagärlik-şähergurluşyk resminamasynyň bozulmagy ýa-da ondan üýtgemek bilen alnyp barlan halatlarynda binagärligiň şeýle obýektleriniň bina edilmegini wagtlaýyn togtadýarlar;

4) ýokary döwlet häkimiýet edaralaryna binagärlik obýektleriniň serhetleriniň anyklanylmagy ýa-da üýtgedilmegi hakynda teklipleri girizýärler;

5) binagärlik babatda kabul edilýän çözgütler hakynda ilaty yzygiderli habarly edýärler;

6) binagärlik işi babatda düzgün bozulmalar hakyndaky işlere garaýarlar we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde degişli çözgütleri kabul edýärler;

7) binagärlik işi babatda kadalary we düzgünleri kämilleşdirmek boýunça teklipleri girizýärler;

8) binagärlik işi babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryň işlenilip taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

9) ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertibiň esasynda geçirilen seçip almagyň netijeleriniň hasaba alynmagy bilen baş binagäri (binagärleri) wezipä belleýärler;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

8-nji madda. Binagärlik işini dolandyrmagyň guramaçylyk düzümi

 

1. Binagärlik işini dolandyrmagyň guramaçylyk düzümi sebit we ýerli edaralardan ybarat bolup durýar.

2. Binagärlik işini dolandyrmagyň sebit edarasy – welaýatyň we Aşgabat şäheriniň binagärlik müdirligi, ýerli edarasy bolsa şäherleriň we etraplaryň binagärlik bölümi bolup durýar.

 

III BAP. BINAGÄRLIK IŞINIŇ OBÝEKTLERI WE

SUBÝEKTLERI

 

9-njy madda. Binagärlik işiniň obýektleri  

 

Binagärlik taslamalary esasynda döredilen ýaşaýyş jaý-raýat, jemagat, senagat we beýleki maksatly binalar we desgalar, abadançylyk, bagçylyk-seýilgäh we landşaft binagärligiň, monumental we monumental-bezeg sungatynyň obýektleri we olaryň toplumlary binagärlik işiniň obýektleri (binagärlik obýektleri) bolup durýarlar.

 

10-njy madda. Binagärlik işiniň subýektleri

 

Binagärlik obýektlerini gurmak üçin binagärlik-şähergurluşyk we taslama resminamalaryny taýýarlamaga we işläp taýýarlamaga, binagärlik babatda ylmy-barlag we mugallymçylyk işine gatnaşýan fiziki we ýuridik şahslar, şol sanda daşary ýurt döwletleriniň fiziki we ýuridik şahslary we raýatlygy bolmadyk adamlar, binagärlik obýektleriniň taslamalarynyň we gurluşygynyň buýrujylary, taslama we gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylar, şeýle hem binagärlik işiniň çygrynda öz ygtyýarlyklaryny durmuşa geçirýän döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary binagärlik işiniň subýektleri (binagärlik subýektleri) bolup durýarlar.

 

IV BAP. BINAGÄRLER, BINAGÄRLER BIRLEŞMELERI

 

11-nji madda. Baş binagärler (binagärler)

 

1. Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň binagärlik müdirlikleriniň (şäher we etrap binagärlik bölümleriniň) ýolbaşçylary wezipeleri boýunça degişli dolandyryş-çäk birlikleriniň baş binagärleri bolup durýarlar.

2. Welaýatyň we Aşgabat şäheriniň baş binagäri (binagärleri) welaýatyň we Aşgabat şäheriniň ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy tarapyndan bäsleşik esasynda seçip almagyň netijeleriniň hasaba alynmagy we ygtyýarly edara bilen ylalaşylmagy boýunça wezipä bellenilýär.

Bäsleşigi geçirmegiň we oňa gatnaşmagyň tertibi ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

3. Şäherleriň we etraplaryň baş binagärleri (binagärleri) welaýatlaryň binagärlik müdirlikleri tarapyndan wezipä bellenilýär. Şunda wezipä bellemek ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça amala aşyrylýar.

4. Welaýatyň, Aşgabat şäheriniň, etraplaryň we şäherleriň baş binagäriniň (binagärleriniň) wezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

12-nji madda. Binagärler birleşmesi

 

1. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda binagärler birleşmesi döredilip bilner.

2. Binagärler birleşmesiniň işi onuň bellenilen tertipde bellige alnan tertipnamasynyň (düzgünnamasynyň) esasynda amala aşyrylýar.

3. Binagärler birleşmesiniň wekilleri binagärleriň hünär synagy boýunça toparynyň işine çagyrylyp bilner.

4. Binagärler birleşmesi özüniň tertipnamasyna (düzgünnamasyna) laýyklykda binagärleriň binagärlik işiniň çygryndaky hünär bähbitlerini goramak wezipelerini amala aşyrýarlar.

5. Binagärler birleşmesi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şahamçalaryny we düzüm birliklerini döredip biler.

 

V BAP. BINAGÄRLIK IŞINIŇ GURALYŞY

 

13-nji madda. Binagärlik obýektini döretmek bilen baglanyşykly işleriň toplumy

 

Binagärlik obýektini döretmek üçin şu aşakdakylary öz içine alýan işleriň toplumy ýerine ýetirilýär:

1) taslamalaşdyrmak üçin başlangyç maglumatlaryň taýýarlanylmagyny;

2) zerur halatlarda taslamadan öňki işleriň, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenen (baha kesilen) antropologik, arheologik, estetik, etnografik, taryhy, ylmy ýa-da çeperçilik ähmiýeti bolan binagärlik obýektleriniň gurluşygy amala aşyrylanda ýa-da üýtgedilende (ýykylyp aýrylmagy arkaly) gorag çäreleriniň amala aşyrylmagyny;

3) binagärlik çözgüdiniň gözlenilmegini, taslamanyň işlenip taýýarlanylmagyny, ylalaşylmagyny we tassyklanylmagyny;

4) gurluşyk üçin iş resminamasynyň ýerine ýetirilmegini, ol ýa-da onuň aýry-aýry bölekleri beýleki ýerine ýetiriji tarapyndan ýerine ýetirilen mahalynda bolsa – şeýle ýerine ýetirilişe awtorlyk gözegçilik barlagynyň amala aşyrylmagyny;

5) binagärlik obýektiniň gurluşygy amala aşyrylanda ýa-da üýtgedilende (şol sanda ýykylyp aýrylmagy arkaly) binagärlik-gurluşyk barlagyny, tehniki we awtorlyk gözegçilik barlagyny.

 

14-nji madda. Taslamalaşdyrmak üçin başlangyç maglumatlar

 

1. Binagärlik obýektleriniň taslamalaryny işläp taýýarlamak (taslamalaşdyrmak) buýrujy tarapyndan berlen taslamalaşdyrmak üçin başlangyç maglumatlaryň esasynda amala aşyrylýar, olara aşakdakylar degişlidir:

1) binagärlik-meýilnamalaşdyryş ýumşy;

2) binagärlik obýektiniň inženerçilik üpjünçiligi boýunça tehniki şertleri;

3) taslamalaşdyrmak üçin ýumuş.

2. Binagärlik obýektiniň inženerçilik üpjünçiligi babatda degişli ýer böleginiň gurluşygynyň şähergurluşyk şertleriniň we çäklendirmeleriniň hem-de tehniki şertleriň berilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

15-nji madda. Binagärlik bäsleşikleri

 

1. Binagärlik (umumy döwlet, ýerli, sebit, halkara) bäsleşikleri binagärlik obýektleri boýunça iň gowy binagärlik-meýilnamalaşdyryş, inžener-tehniki we ykdysady taýdan kabul ederlikli taslama teklipleriniň ýüze çykarylmagy hem-de taslama resminamalarynyň ýerine ýetirijileriniň kesgitlenilmegi üçin geçirilýär.

2. Binagärlik bäsleşikleri anyk ýer böleklerinde gurmak boýunça iň gowy taslama teklibini ýüze çykarmak üçin hem guralyp bilner.

3. Binagärlik bäsleşikleriniň ýeňijilerini topar kesgitleýär, onuň düzümine şähergurluşyk we binagärlik çygrynda ýokary hünärli hünärmenleriň azyndan üçden ikisi, ygtyýarly edaranyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň hem-de ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleri girmelidir.

Bäsleşik taslamasy gowy diýlip ykrar edilen şahs ony durmuşa geçirmegiň artykmaçlyk hukugyndan peýdalanýar.

4. Binagärlik bäsleşikleri ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertipde geçirilýär.

 

16-njy madda. Binagärlik obýektiniň taslamasynyň işlenip taýýarlanylmagy, ylalaşylmagy we tassyklanylmagy

 

1. Binagärlik obýektiniň taslamasynyň işlenip taýýarlanylmagy, ylalaşylmagy we tassyklanylmagy, oňa üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Binagärlik obýektiniň taslamasy taslamanyň baş binagäriniň ýolbaşçylygynda ýa-da hökmany gatnaşmagynda işlenilip taýýarlanylýar.

Binagärlik obýektiniň taslamasy taslamanyň baş binagäri we (ýa-da) taslamanyň baş inženeri tarapyndan, ygtyýarly edara tarapyndan bellenilen tertipde tassyklanylýar.

3. Tassyklanylan taslama üýtgetmeler girizmek – taslamanyň awtory bilen ylalaşylyp, tehniki şertlerden üýtgemeler bolan mahalynda bolsa – buýrujy we şeýle tehniki şertleri beren degişli edaralar bilen ylalaşylyp, geçirilýär.

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, tassyklanylan taslama döwlet standartlarynyň, gurluşyk kadalarynyň we düzgünleriniň üýtgemegi bilen baglanyşykly üýtgetmeleri ýa-da goşmaçalary girizmek buýrujynyň razylygy bilen amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Gurluşyk üçin iş resminamasy

 

1. Binagärlik obýektiniň gurluşygy üçin iş resminamalary tassyklanan taslamanyň esasynda döwlet standartlaryna, gurluşyk kadalaryna we düzgünlerine laýyklykda işlenilip taýýarlanylýar we ýerine ýetirilýär.

2. Gurluşyk üçin iş resminamasynyň işlenilip taýýarlanylmagy ýa-da onuň ýerine ýetirilişine awtorlyk gözegçilik barlagy taslamanyň binagäriniň gatnaşmagynda geçirilýär.

18-nji madda. Binagärlik obýektiniň gurluşygy

1. Binagärlik obýektiniň gurluşygy tassyklanylan taslama resminamasyna, döwlet standartlaryna, gurluşyk kadalaryna we düzgünlerine, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Binagär ýa-da muňa ygtyýarly adam gurluşygy tamamlanan binagärlik obýektiniň ulanylmaga kabul edilmegine gatnaşýar we degişli nama gol çekýär.

 

19-njy madda. Döwlet binagärlik-gurluşyk barlagy we gözegçilik barlagy

 

1. Döwlet binagärlik-gurluşyk barlagy we gözegçilik barlagy çäkler gurlanda binagärlik obýektleriniň ýerleşdirilmegini we gurluşygyny üpjün etmek, tassyklanan şähergurluşyk we beýleki taslama resminamalarynyň, ilatly ýerleri gurmagyň ýerli kadalaryny, başlangyç maglumatlaryň talaplaryny üpjün etmek, şeýle hem döwlet tarapyndan gurluşyk önümini sarp edijileriň hukuklaryny goramak maksady bilen, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

2. Döwlet binagärlik-gurluşyk barlagy we gözegçilik barlagy ygtyýarly edaranyň döwlet binagärlik-gurluşyk gözegçiligi edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

20-nji madda. Binagärlik obýektiniň gurluşygyna awtorlyk we tehniki gözegçilik barlagy

 

1. Binagärlik obýektiniň gurulýan döwründe Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda onuň gurluşygyna awtorlyk we tehniki gözegçilik barlagy amala aşyrylýar.

2. Awtorlyk gözegçilik barlagy binagär – binagärlik obýektiniň taslamasynyň awtory, taslamanyň beýleki işläp taýýarlaýjylary ýa-da olaryň ygtyýarly şahslary, şeýle hem ygtyýarly edaranyň döwlet binagärlik-gurluşyk gözegçilik edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

Binagärlik obýektiniň gurulýan wagtynda ýol berlen, taslama çözgütlerinden üýtgemeler ýüze çykarylanda we olary düzetmekden potratçy ýüz dönderende awtorlyk ýa-da tehniki gözegçilik barlagyny amala aşyrýan adam Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda çäre görmek üçin buýrujylara we döwlet binagärlik-gurluşyk gözegçilik edarasyna habar berýär.

3. Tehniki gözegçilik barlagyny geçirmek buýrujy tarapyndan üpjün edilýär we olaryň hünär dereje şahadatnamasy bolan ygtyýarly şahslary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

21-nji madda. Binagärlik obýektiniň gurluşyk pasporty

 

Binagärlik obýektleri boýunça taslama gurluşyk işlerini amala aşyrmak üçin buýrujynyň (gurujynyň) ýüztutmasy boýunça binagärlik obýektiniň gurluşyk pasporty hakynda düzgünnama laýyklykda binagärlik obýektiniň gurluşyk pasporty düzülýär.

 

22-nji madda. Binagärlik işi babatda şertnamalaýyn gatnaşyklar

 

Binagärlik taslamasynyň döredilmegi, durmuşa geçirilmegi we gaýry peýdalanylmagy diňe Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda baglaşylýan şertnamalaryň esasynda amala aşyrylýar.

 

221-nji madda. Binagärlik işiniň maliýeleşdirilmegi

 

1. Binagärlik işiniň maliýeleşdirilmegi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, buýrujynyň (gurujynyň, potratçynyň) hususy we çekilen serişdeleriniň, şeýle hem inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegine fiziki we ýuridik şahslaryň paýly gatnaşmagynyň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işleri maliýeleşdirmek bu maksatlar üçin geçirilýän serişdeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

VI BAP. BINAGÄRLIK IŞINE BILDIRILÝÄN TALAPLAR

 

23-nji madda. Binagärlik işiniň ygtyýarlylandyrylmagy

 

Binagärlik işiniň ygtyýarlylandyrylmagy ygtyýarly edara tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

24-nji madda. Binagärleriň hünär synagy

 

1. Adamyň binagärlik işi babatda hünär derejesini barlamak, onuň işewürlik sypatlaryny kesgitlemek, olaryň kärine we hünärine, eýeleýän wezipesine laýyk gelşini ýüze çykarmak maksady bilen binagärleriň hünär synagy geçirilýär.

2. Binagärleriň hünär synagy binagärleriň hünär synagyny geçirmegiň ygtyýarly edara tarapyndan tassyklanylýan tertibine laýyklykda, binagärleriň hünär synagy boýunça topar tarapyndan geçirilýär.

3. Binagärleriň görkezilen hünär synagynyň netijeleri boýunça adamlara degişli dereje berlip bilner.

4. Hünär synagyny geçen we hünär dereje şahadatnamasyny alan adam hakyndaky maglumat ygtyýarly edara tarapyndan binagärleriň maglumatlar binýadyna girizilýär.

 

25-nji madda. Binagäriň hünär dereje şahadatnamasy

 

1. Binagäriň hünär dereje şahadatnamasy adamyň binagärlik işi babatda hünärine (kärine) ýararlylygyny we onuň kärine we hünärine laýyk gelşini tassyklaýan resminama bolup durýar.

2. Hünär dereje şahadatnamasy binagärleriň hünär synagy boýunça toparynyň çözgüdiniň esasynda ygtyýarly edara tarapyndan berilýär.

 

26-njy madda. Ýerine ýetirilmegi degişli hünär dereje şahadatnamasynyň bolmagyny talap etmeýän taslama işleri

 

Şu aşakdaky binagärlik obýektlerini döretmek boýunça taslama işleri ýerine ýetirilen mahalynda hünärmenlerden degişli hünär dereje şahadatnamasynyň bolmagy talap edilmeýär:

1) degişli ugurdaky işleri ýerine ýetirmek üçin hünär dereje şahadatnamasy bolan binagäriň ýa-da başga hünärmeniň ýolbaşçylygynda hünärmenler tarapyndan taslama işleri amala aşyrylanda;

2) islendik ýer böleginde gurmagyň mümkinçilikleri we şertleri hakynda teklipleri durmuşa geçirmek üçin göz öňünde tutulmadyk taslama materiallary (eskiz, gözleg, konseptual we başgalar) işlenip taýýarlanylanda;

3) eger olaryň şertlerinde başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, binagärlik bäsleşiklerine gatnaşmak bilen baglanyşykly işler ýerine ýetirilende;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gurluşyk işlerini ýerine ýetirmäge başlamak hakyndaky jarnamanyň bellige alynmagy ýa-da olary ýerine ýetirmek üçin rugsadyň alynmagy talap edilmeýän obýektler taslamalaşdyrylanda.

 

27-nji madda. Binagärlik işiniň daşary ýurt döwletleriniň fiziki we ýuridik şahslary we raýatlygy bolmadyk adamlar tarapyndan amala aşyrylmagy

 

1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, daşary ýurt döwletleriniň fiziki we ýuridik şahslary we raýatlygy bolmadyk adamlar binagärlik işini amala aşyranlarynda Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukuklardan peýdalanýarlar we borçlary ýerine ýetirýärler.

2. Daşary ýurt döwletleriniň degişli hünär dereje şahadatnamasyny almadyk fiziki we ýuridik şahslary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň çäginde şu Kanunyň 26-njy maddasynda kesgitlenilen işleri ýerine ýetirip bilerler, binagärlik obýektleriniň taslamalaşdyrylmagyny amala aşyryp, gurluşyk üçin iş resminamalaryny işläp taýýarlap bilerler.

 

28-nji madda. Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslarynyň daşary ýurt döwletleriň çäginde binagärlik işini amala aşyrmagy

 

Türkmenistanyň fiziki we ýuridik şahslary daşary ýurt  döwletleriniň çäginde binagärlik işini şol döwletleriň we Türkmenistanyň kanunçylygyna hem-de Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrýarlar.

 

VII BAP. BINAGÄRLIK IŞINIŇ SUBÝEKTLERINIŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

29-njy madda. Binagärlik işini amala aşyrýan fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklary we borçlary

 

1. Binagärlik işini amala aşyrýan fiziki we ýuridik şahslaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) taslamalaşdyrmak üçin ýumşuň taýýarlanylmagyna gatnaşmaga, buýrujynyň tabşyrygy boýunça binagärlik-meýilnamalaşdyryş ýumşuny, taslamadan öňki barlaglar, binagärlik obýektlerini taslamalaşdyrmak we gurmak üçin gerek bolan beýleki maglumatlary we başlangyç resminamalary bellenilen tertipde degişli edaralardan almaga, tehniki şertleri beren kärhanalar, edaralar, guramalar bilen taslama çözgüdini ylalaşmaga;

2) binagärlik çözgütlerini durmuşa geçirmegiň serişdelerini we usullaryny erkin saýlamaga;

3) buýrujy bilen ylalaşmak arkaly taslamalaşdyrmak üçin başlangyç maglumatlaryň çäklerinde tassyklanan taslama üýtgetmeleri ýa-da goşmaçalary girizmäge;

4) buýrujynyň tabşyrygy boýunça binagärlik obýektleriniň gurluşygy üçin potrat şertnamalarynyň taýýarlanylmagyna gatnaşmaga;

5) binagärlik obýektleriniň gurulmagy üçin resminamalaryň ähli bölümleriniň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmaga we buýrujynyň (gurujynyň) tabşyrmagy boýunça ýolbaşçylygy öz üstüne almaga;

6) binagärlik obýektleriniň gurulmagy üçin beýleki hünärmenleri resminamalaryň işlenip taýýarlanylmagyna şertnamalaýyn esasda çekmäge, olaryň ýerine ýetiren işleriniň möçberi we hili üçin jogapkärçiligi öz üstüne alyp, bu işlere ýolbaşçylygy amala aşyrmaga;

7) buýrujy (gurujy) bilen ylalaşylan binagärlik çözgütleriniň bilermenler seljermesi geçirilende we degişli edaralarda garalanda olary goramaga, şeýle hem binagäriň hünär dereje şahadatnamasynda görkezilen hünärmençilik ýöriteleşmä laýyklykda taslama resminamalarynyň bilermenler seljermesini özbaşdak amala aşyrmaga;

8) binagärlik obýektleriniň gurluşygyna awtorlyk gözegçilik barlagyny amala aşyrmaga ýa-da buýrujynyň (gurujynyň) tabşyrmagy boýunça gurluşyk materiallarynyň hiline, ýerine ýetirilýän gurluşyk-gurnama işleriniň hiline we möçberine gözegçiligi amala aşyrmak bilen, bu obýektiň gurluşygynda onuň jogapkär wekili bolmaga;

9) binagärlik obýektleriniň ulanmaga kabul edilişine gatnaşmaga ýa-da buýrujynyň tabşyrmagy boýunça görkezilen obýekt ulanylmaga kabul edilen mahalynda onuň jogapkär wekili bolmaga;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz hünär jogapkärçiligini ätiýaçlandyrmaga.

2. Binagärlik işini amala aşyrýan fiziki we ýuridik şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) döwlet standartlaryny, gurluşyk kadalaryny we düzgünlerini, taslamalaşdyrmak üçin başlangyç maglumatlaryň talaplaryny, şeýle hem ilatly ýerleri gurmagyň ýerli düzgünlerini berjaý etmäge;

2) binagärlik obýektlerini döretmek boýunça gurluşyk işleri taslamalaşdyrylanda, gurlanda we ýerine ýetirilende zat eýeleriniň hem-de jaýlary we desgalary, ýer bölegine ýanaşyk gurluşygy peýdalanyjylaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini berjaý etmäge;

3) binagärlik taslamasynyň täjirçilik syryny düzýän maglumatlary, şeýle hem buýrujynyň (gurujynyň) razylygy bolmazdan binagärlik taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça onuň meýilleri hakyndaky maglumatlary ýaýratmazlyga;

4) gurluşyk üçin potrat şertnamasy baglaşylanda, binagärlik obýektiniň gurluşygyna awtorlyk gözegçilik barlagy edilende we görkezilen obýekt ulanylmaga kabul edilende, potrat guramasynyň girdejilerine şahsy gyzyklanma bolanda buýrujynyň (gurujynyň) jogapkär wekiliniň borçnamalaryny öz üstüne kabul etmezlige, şeýle hem bu bäsleşigiň žýurisiniň agzasy bolmak bilen, binagärlik taslamasy üçin bäsleşige gatnaşmazlyga;

5) buýrujynyň (gurujynyň) taslamalaşdyrmak üçin ýumuşda beýan edilen şu maddanyň talaplaryna garşy gelmeýän talaplaryny berjaý etmäge.

 

30-njy madda. Buýrujylaryň hukuklary

 

Binagärlik işi amala aşyrylanda buýrujylar şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) taslamany işläp taýýarlaýjy üçin binagäri saýlamak ýa-da ony binagärlik bäsleşiginiň netijeleri boýunça çekmäge, gurluşyk üçin potratçyny saýlamaga ýa-da ony gurluşyk bäsleşiginiň netijeleri boýunça çekmäge;

2) taslamalaşdyrmak üçin ýumşy, taslamany tassyklamaga, eger olar Türkmenistanyň kanunçylygyna, şähergurluşyk şertlerine we ýer böleginde gurluşygyň çäklendirilmegine we binagärlik obýektiniň inženerçilik üpjünçiligi boýunça şertlerine ters gelmese;

3) binagärlik obýektleri taslamalaşdyrylanda we gurlanda Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň we düzgünleriniň talaplarynyň berjaý edilişine barlagy we tehniki gözegçilik barlagyny amala aşyrmaga;

4) buýrujynyň wezipelerini amala aşyrmak we inženerçilik işini geçirmek üçin hünär dereje şahadatnamasy bolan adamlary çekmäge.

 

31-nji madda. Potratçylaryň hukuklary

 

Binagärlik işi amala aşyrylanda  potratçylar şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) häzirki zaman binagärlik tehnologiýalaryny, binagärlik obýektleriniň taslamalaryny işläp taýýarlamagyň we durmuşa geçirmegiň tärlerini we usullaryny döwlet standartlarynyň, gurluşyk kadalarynyň we düzgünleriniň çäklerinde saýlamaga;

2) binagäriň – taslamanyň awtorynyň ýa-da onuň ýazmaça razylygy bilen onuň ygtyýarly eden adamynyň gös-göni gatnaşmagynda ýa-da awtorlyk gözegçilik barlagynda tassyklanylan taslama laýyklykda binagärlik obýektini gurmak üçin iş resminamasyny ýerine ýetirmäge;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde potrat şertnamalarynda göz öňünde tutulan başga hereketleri amala aşyrmaga.

 

32-nji madda. Buýrujylaryň we potratçylaryň borçlary

 

1. Buýrujylar we potratçylar binagärlik işi amala aşyrylanda şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) taslama we gurluşyk işleriniň aýry-aýry görnüşleriniň ýerine ýetirilmegini görkezilen işleriň ýerine ýetirilmegi üçin degişli ygtyýarnamasy bolan adamlara tabşyrmaga;

2) gurluşyk üçin iş resminamalarynyň ýerine ýetirijilerini saýlamaga;

3) iş resminamalaryna laýyklykda binagärlik obýektleriniň gurluşygyny üpjün etmäge, eger hökmany bolsa, döwlet standartlaryna, gurluşyk kadalaryna we düzgünlerine laýyk gelýän hem-de sertifikatlaşdyrmagy geçen gurluşyk materiallaryny, önümlerini we gurluşlaryny ulanmaga;

4) gurluşyk işleri guralanda we ýerine ýetirilende ýanaşyk ýer böleklerini peýdalanyjylaryň we zat eýeleriniň, olarda ýerleşen jaýlaryň we desgalaryň eýeleriniň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini bozmazlyga, olara ýetirilen ýitgileriň öwezini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda dolmaga;

5) antropologik, arheologik, estetik, etnografik, taryhy, ylmy ýa-da çeperçilik ähmiýete eýe bolan,  gurluşyk işlerinde täze ýüze çykarylan obýektler hakynda milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramagyň ýerli edaralaryna üç senenama gününiň dowamynda habar bermäge;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynyň, tassyklanan şähergurluşyk resminamalarynyň talaplaryna, döwlet standartlaryna, gurluşyk kadalaryna we düzgünlerine ters gelýän talaplary taslamalaşdyrmak üçin ýumşa goşmazlyga;

7) awtorlaryň (şärikli awtorlaryň) hukuklaryny berjaý etmäge.

2. Şu maddanyň birinji böleginde beýan edilen borçlardan başga-da buýrujylar şu aşakdakylara hem borçludyrlar:

1) potratçylar bilen bilelikde ygtyýarly ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen taslama resminamalarynyň ylalaşylmagynyň guralmagyna gatnaşmaga;

2) diňe bellenilen tertipde ylalaşylan taslamalary tassyklamaga;

3) gurlan binagärlik obýektiniň taslama resminamasynyň bir toplumyny bu obýektiň eýesine hemişelik saklamak üçin bermäge.

 

33-nji madda. Raýatlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň hukuklary

 

Binagärlik işiniň amala aşyrylmagyna gös-göni gatnaşmaýan raýatlar we jemgyýetçilik birleşikleri şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) binagärlik-gurluşyk işiniň amala aşyrylmagy bilen baglanyşykly ýaşaýyş gurşawynyň ýagdaýy, onuň çak edilýän üýtgemeleri hakynda öz wagtynda we dogry maglumatlary ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralaryndan almaga, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde elýeterliligi çäklendirilen maglumatlar muňa degişli däldir;

2) binagärlik obýektini gurmak boýunça binagärlik-gurluşyk resminamalarynyň tassyklanmagyna çenli ara alyp maslahatlaşmalara gatnaşmaga, jemgyýetçilik ýa-da hususy bähbitlere degip geçýän, kabul edilýän çözgütleri üýtgetmek boýunça teklipler girizmäge;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda täze obýektler taslamalaşdyrylanda we gurlanda hem-de bar bolan binagärlik obýektleri ulanylanda öz bähbitlerini goramaga.

 

34-nji madda. Binagärlik obýektleriniň eýeleriniň we peýdalanyjylarynyň borçlary

 

Binagärlik obýektleriniň eýeleri we peýdalanyjylary şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) binagärlik obýektlerini göwnejaý ýagdaýda saklamaga we olary onuň pasportynda kesgitlenilen, şeýle hem bellenilen talaplara laýyklykda maksatlaýyn we işleýşi taýdan niýetlenilişi boýunça ulanmaga;

2) binagärlik obýektiniň durkuny täzelemek, dikeltmek ýa-da düýpli abatlamak bilen baglanyşykly işleri ýerine ýetirmäge hukuk berýän rugsat beriji häsiýetli resminamany Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde almaga;

3) binagärlik obýektiniň göwrüm-giňişlik, meýilnamalaşdyryş  we beýleki çözgütlerine üýtgetmeler ýa-da goşmaçalar girizmek zerur bolan mahalynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde degişli taslama resminamalaryny işläp taýýarlamaga, olary tassyklamaga we gurluşyk işlerini geçirmäge;

4) gurlan binagärlik obýektiniň taslama resminamalarynyň toplumyny we obýektiň pasportyny saklamaga hem-de bu resminamalary täze eýesine bermäge.

 

VIII BAP. BINAGÄRLIK ESERLERINE AWTORLYK HUKUGY

 

35-nji madda. Binagärlik eserlerine awtorlyk hukugynyň obýektleri we subýektleri

 

1. Awtorlyk hukugynyň obýekti hökmünde binagärlik eseri döredilende we peýdalanylanda ýüze çykýan gatnaşyklar Türkmenistanyň Raýat kodeksi, «Awtorlyk hukugy we gatyşyk  hukuklar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, şu Kanun hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

Binagärlik obýektleriniň (binagärlik eserleriniň) taslamalaşdyrylmagynyň we gurulmagynyň ähli tapgyrlarynda olaryň binagärlik çözgütleri binagärlik eserlerine bolan awtorlyk hukugynyň obýektleri bolup durýarlar.

2. Döredijilik zähmeti bilen binagärlik eserini, şeýle hem taslamanyň aýry-aýry özbaşdak bölümleriniň (jaýlaryň, aýry-aýry binalaryň ýa-da binagärlik toplumlarynyň desgalarynyň interýerleri, çäkleri abadanlaşdyrmak we ş.m.) binagärlik çözgütlerini döreden adam (adamlar) binagärlik eseriniň ýa-da onuň degişli bölüminiň awtory (şärikli awtorlary) diýlip hasap edilýär we degişli awtorlyk hukugy berilýär.

3. Binagärlik eseriniň awtoryna tehniki, maslahat beriş ýa-da guramaçylyk kömegini berýän ýa-da taslamalaşdyrmagyň we gurmagyň guralmagyny (durkunyň täzelenilmegini, dikeldilmegini, düýpli abatlanylmagyny) amala aşyrýan, görkezilen işleriň ýerine ýetirilişine barlag edýän adamlar şärikli awtorlar bolup bilmez.

 

36-njy madda. Binagärlik obýektine emläk we şahsy emläk däl hukuklary

 

1. Binagärlik eserleriniň awtorlarynyň emläk hukuklary (Türkmenistanyň Raýat kodeksinde, «Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda, şu Kanunda hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan halatlar muňa degişli däldir) olaryň şulara bolan aşakdaky aýratyn hukuklarynda jemlenýär:

1) taslamanyň peýdalanylmagyna ýa-da onuň durmuşa geçirilmeginiň maksady bilen peýdalanylmagyna rugsat  berilmegine;

2) binagärlik taslamasyny amala aşyrmaga ýa-da gaýtadan döretmäge, ýaýratmaga we gaýtadan işlenmegine rugsat bermäge;

3) görkezilen aýratyn hukuklary beýleki adamlara bermäge.

2. Eger şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, gulluk borçlaryny ýa-da gulluk ýumşuny ýerine ýetirmek tertibinde döredilen binagärlik eseriniň awtorlaryna emläk hukuklary berilmeýär.

Taslamanyň buýrujysy bilen awtorlaryň (buýurmany ýerine ýetirijileriň) arasyndaky şertnama gulluk borçlaryny ýa-da gulluk ýumşuny ýerine ýetirmek tertibinde döredilýän binagärlik eserini peýdalanmak boýunça emläk hukuklaryny düzgünleşdirmek hakyndaky düzgünleri özünde jemlemelidir.

3. Eger şertnamada başgaça bellenilmedik bolsa, zähmet şertnamasyny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly döredilen awtorlyk hukugynyň obýekti hökmünde binagärlik obýektine bolan emläk hukuklary bu obýekti döreden işgäre ýa-da onuň bilelikde işleýän fiziki ýa-da ýuridik şahsyna degişlidir.

4. Eger şertnamada başgaça bellenilmedik bolsa, buýurma boýunça döredilen, awtorlyk hukugynyň obýekti hökmünde binagärlik obýektine bolan emläk hukuklary bu obýekti döredijä ýa-da bilelikde buýruja degişlidir.

5. Buýruja berlenden soň çäkleri meýilnamalaşdyrmak boýunça binagärlik resminamalaryna bolan emläk hukuklarynyň amala aşyrylmagynyň hukuk düzgüni binagärlik eserini döretmek hakyndaky şertnamanyň düýpli şerti bolup durýar.

6. Awtorlyk hukugynyň obýekti hökmünde binagärlik obýektine bolan emläk hukuklaryna ygtyýar etmek hakynda şertnamanyň  hökmany şertleri Türkmenistanyň Raýat kodeksi, «Awtorlyk hukugy we gatyşyk hukuklar hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen kesgitlenilýär.

7. Eger buýrujy ýa-da onuň işleýän fiziki ýa-da ýuridik şahsy bilen şertnamanyň şertlerinde başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, binagärlik eseriniň taslamasynyň awtory ony mundan beýläk durmuşa geçirmäge gatnaşmakda, şeýle hem gurluşygy tamamlanan ýa-da gurlan binagärlik eserine üýtgetmeler girizmekde, onuň işleýiş taýdan niýetlenilişi ýa-da durkunyň täzelenilmegi üýtgedilen mahalynda aýratyn hukuga eýedir.

8. Eger döredilen taslamanyň şertnamasynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, binagärlik eseriniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi üçin peýdalanylmagyna diňe bir gezek ýol berilýär. Şeýle taslamany we onuň esasynda işlenip taýýarlanylan iş resminamasyny gaýtadan ulanmak diňe awtoryň razylygy bilen oňa ýa-da onuň hukuk oruntutarlaryna awtorlyk hak-heşdeginiň tölenilmegi bilen amala aşyrylýar.

9. Awtorlyk hukugynyň obýekti hökmünde binagärlik obýektiniň awtorynyň onuň döredilmegi we peýdalanylmagy üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde awtorlyk hak-heşdegini almaga hukugy bardyr.

10. Awtoryň (awtorlaryň) binagärlik eserine bolan şahsy emläk däl hukuklaryny goramak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

IX BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

37-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagynda günäkär adamlar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçiligi çekýärler.

 

38-nji madda. Jedelleriň çözülişi

 

Binagärlik işi babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

39-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär, güýje girmeginiň başga möhletleri bellenilen maddalar muňa degişli däldir.

2. Şu Kanunyň 24-nji we 25-nji maddalary 2017-nji ýylyň 1-nji maýyndan güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                          Gurbanguly

     Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2017-nji ýylyň 4-nji fewraly.

№ 496-V.

 


З А К О Н

 ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об архитектурной деятельности

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2017 г., № 1, ст. 8)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана

от 20.10.2018 г. № 85-VI)

 

Настоящий Закон устанавливает правовую, экономическую и организационную основы архитектурной деятельности и направлен на формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека, достижение эстетической выразительности, надёжности зданий, сооружений и их комплексов.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) архитектурная деятельность – профессиональная деятельность по созданию объектов архитектуры, включающая творческий процесс создания внешнего и внутреннего облика объекта, объёмно-пространственной, композиционной, планировочной и функциональной организации, зафиксированной в архитектурной части проектной документации для нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта (далее – строительство), ведение авторского надзора при реализации проекта, а также осуществление научно-исследовательской и преподавательской работы в этой сфере;

2) архитектурное решение – авторский замысел относительно объёмно-пространственной, композиционной, планировочной и функциональной организации, внешнего вида и внутреннего облика объекта архитектуры, а также инженерного и иного обеспечения его реализации, изложенный в архитектурной части проектной документации для строительства и реализованный в возведённом объекте архитектуры;

3) проект – документация для строительства объектов архитектуры, состоящая из чертежей, графических и текстовых материалов, инженерных и сметных расчётов, которые определяют градостроительные, объёмно-планировочные, архитектурные, конструктивные, технические и технологические решения, стоимостные показатели конкретного объекта архитектуры и отвечают требованиям государственных стандартов, строительных нормативов и правил;

4) архитектурный проект – архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, комплексно учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, архитектурно-художественные требования и выполненная в объёме, необходимом для разработки проекта строительства на возведение архитектурных объектов;

5) архитектурно-планировочное задание – комплекс требований к назначению, основным параметрам и размещению объекта архитектуры на конкретном земельном участке, а также обязательные экологические, технические, организационные и иные условия его проектирования и строительства, предусмотренные законодательством Туркменистана;

6) согласование проекта – процедура установления соответствия проектных решений исходным данным на проектирование;

7) экспертиза – установление соответствия (несоответствия) проектных решений требованиям законодательства Туркменистана, государственным стандартам, строительным нормам и правилам;

8) заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение осуществить строительство объекта архитектуры, имеющее архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-планировочным заданием;

9) технический надзор – надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, связанный с соблюдением проектных решений и требований государственных стандартов, строительных норм и правил, а также контроля за качеством выполненных работ и их объёмом во время строительства или изменения (в том числе путём сноса) объекта градостроительства;

10) ценообразование в строительстве – являющийся частью общей ценовой политики механизм образования стоимости услуг и материалов на строительном рынке, основывающийся на общих принципах ценообразования для всех отраслей;

11) национальная сметно-нормативная база – комплекс правовых актов, измерений, прейскурантов и других документов, разработанных в целях ценообразования в строительстве.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана об архитектурной деятельности

 

Законодательство Туркменистана об архитектурной деятельности основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

 

Статья 3. Государственная политика в области архитектурной деятельности  

 

1. Государственная политика в области архитектурной деятельности – это система целей, задач и мер в сфере архитектурной деятельности, формируемых во взаимосвязи с социальной и экономической политикой общества.

2. Государственная политика в области архитектурной деятельности направлена на формирование благоприятной жизненной среды, сохранение культурного наследия туркменского народа, а также служит обеспечению гармоничного сочетания интересов общества, государства и граждан в области архитектурной деятельности.

 

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 4. Органы, осуществляющие государственное регулирование архитектурной деятельности

 

Государственное регулирование архитектурной деятельности осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, Министерством строительства и архитектуры Туркменистана (далее – уполномоченный орган) и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана в области архитектурной деятельности:

1) определяет единую государственную политику;

2) принимает решения о проектировании и строительстве важнейших объектов архитектуры и утверждает проекты таких объектов;

3) создаёт благоприятные организационные, правовые и экономические условия для архитектурной деятельности;

31) определяет государственную политику в области разработки национальной сметно-нормативной базы и совершенствования системы ценообразования в строительстве;

32) устанавливает источники и объёмы финансирования деятельности по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве;

4) утверждает:

а) нормативные правовые акты, регулирующие архитектурно-строительную деятельность;

b) государственную программу развития архитектурной деятельности;

5) содействует участию в международных организациях и мероприятиях по вопросам архитектуры и охраны памятников архитектуры;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

 

Уполномоченный орган в области архитектурной деятельности:

1) реализует единую государственную политику;

2) разрабатывает и утверждает:

a) в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, регулирующие архитектурную деятельность, и разработку национальной сметно-нормативной базы и совершенствование системы ценообразования в строительстве;

b) правила организации и ведения авторского надзора за осуществлением объектов архитектуры;

ç) порядок проведения архитектурных конкурсов;

d) порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главного архитектора (архитекторов);

e) положение о строительном паспорте объекта архитектуры;

ä) порядок проведения аттестации архитекторов;

f) Положение об архитектурных управлениях (архитектурных отделах города и этрапа) велаятов и города Ашхабада;

g) Типовое Положение о главном архитекторе (архитекторе);

3) разрабатывает государственную программу развития архитектурной деятельности и вносит её на утверждение Кабинета Министров Туркменистана;

31) разрабатывает государственную программу в области разработки национальной сметно-нормативной базы и совершенствования системы ценообразования в строительстве и план её выполнения и вносит их на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана;

4) осуществляет:

a) координацию и методическое руководство деятельностью структурных подразделений, местных органов исполнительной власти;

b) поддержку научных исследований, содействие подготовке кадров и повышению их квалификации;

ç) привлечение инвестиций в архитектурную деятельность;

d) проведение архитектурно-строительных конкурсов на создание, реконструкцию и реставрацию объектов архитектуры;

e) контроль за соблюдением государственных норм и правил, в том числе по обеспечению интересов лиц с инвалидностью;

ä) лицензирование архитектурной деятельности;

f) нормативно-техническое и методологическое обеспечение архитектурной деятельности;

g) проведение государственной экспертизы проектов объектов архитектуры;

h) научно-исследовательские работы;

i) содействие деятельности союза архитекторов;

j) в пределах компетенции рассмотрение споров между субъектами архитектурной деятельности, возникающих в процессе этой деятельности;

z) ведение учёта базы данных архитекторов;

k) рассмотрение и согласование кандидатур на должность главного архитектора (архитекторов);

l) контроль за разработкой национальной сметно-нормативной базы и совершенствованием системы ценообразования в строительстве;

5) информирует население о принимаемых решениях;

6) обеспечивает внедрение нормативной правовой базы и учебных профессиональных программ с международными требованиями, новых технологий проектирования и строительства объектов архитектуры;

7) участвует в международном сотрудничестве;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 7. Компетенция местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления  

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в области архитектурной деятельности:

1) осуществляют содействие деятельности местных органов архитектуры;

2) выступают в качестве заказчика по разработке проекта на строительство объектов архитектуры;

3) в случаях ведения строительства объекта архитектуры с нарушением либо отклонением от соответствующей архитектурно-градостроительной документации временно приостанавливают возведение таких объектов архитектуры;

4) вносят в вышестоящие органы государственной власти предложения об установлении или изменении границ объектов архитектуры;

5) регулярно информируют население о принимаемых решениях в области архитектуры;

6) рассматривают дела о нарушениях в области архитектурной деятельности и принимают соответствующие решения в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

7) вносят предложения по совершенствованию норм и правил в области архитектурной деятельности;

8) участвуют в разработке нормативных правовых актов в области архитектурной деятельности;

9) назначают на должность главного архитектора (архитекторов) с учётом результатов отбора на конкурсной основе в порядке, установленном уполномоченным органом;

10) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Организационная структура управления архитектурной деятельностью

 

1. Организационная структура управления архитектурной деятельностью состоит из региональных  и местных органов.

2. Региональным органом управления является архитектурное управление велаята и города Ашхабада, а местным органом – архитектурный отдел города и этрапа.

 

ГЛАВА III. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ

АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 9. Объекты архитектурной деятельности

 

Объектами архитектурной деятельности (объекты архитектуры) являются здания и сооружения жилищно-гражданского, коммунального, промышленного и другого назначения, объекты благоустройства, садово-парковой и ландшафтной архитектуры, монументального и монументально-декоративного искусства и их комплексы, созданные на основе архитектурных проектов.

 

Статья 10. Субъекты архитектурной деятельности

 

Субъектами архитектурной деятельности (субъекты архитектуры) являются физические и юридические лица, в том числе физические и юридические лица иностранных государств и лица без гражданства, участвующие в подготовке и разработке архитектурно-градостроительной и проектной документации для строительства объектов архитектуры, научно-исследовательской и преподавательской работе в области архитектуры, заказчики проектов и строительства объектов архитектуры, подрядчики на выполнение проектных и строительных работ, а также органы государственной власти, органы местного самоуправления реализующие свои полномочия в сфере архитектурной деятельности.

 

ГЛАВА IV. АРХИТЕКТОРЫ, СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ

 

Статья 11. Главные архитекторы (архитекторы)

 

1. Руководители архитектурных управлений (архитектурных отделов города и этрапа) велаятов и города Ашхабада по должности являются главными архитекторами соответствующих административно-территориальных единиц.

2. Главные архитекторы (архитекторы) велаята и города Ашхабада назначаются на должность местным органом исполнительной власти велаята и города Ашхабада с учётом результатов отбора на конкурсной основе и по согласованию с уполномоченным органом.

Порядок проведения конкурса и участия в нём устанавливается уполномоченным органом.

3. Главные архитекторы (архитекторы) городов и этрапов назначаются на должность руководителями архитектурных управлений велаятов. При этом назначение на должность осуществляется по согласованию с местным органом исполнительной власти.

4. Освобождение от должности главного архитектора (архитекторов) велаята, города Ашхабада, этрапов и городов осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 12. Союз архитекторов

 

1. В соответствии с законодательством Туркменистана может быть создан союз архитекторов.

2. Деятельность союза архитекторов осуществляется на основе его устава (положения), зарегистрированного в установленном порядке.

3. Представители союза архитекторов могут быть приглашены к работе в комиссии по аттестации архитекторов.

4. Союз архитекторов в соответствии с его уставом (положением) осуществляет функции защиты профессиональных интересов архитекторов в сфере архитектурной деятельности.

5. Союз архитекторов может создавать филиалы и подразделения в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА V. ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 13. Комплекс работ, связанных с созданием объекта архитектуры

 

Для создания объекта архитектуры выполняется комплекс работ, который включает:

1) подготовку исходных данных на проектирование;

2) осуществление в необходимых случаях предпроектных работ, а также охранных мероприятий при осуществлении строительства или изменении (путём сноса) объектов архитектуры, имеющих антропологическое, археологическое, эстетическое, этнографическое, историческое, научное или художественное значение, которое определено (оценено) в соответствии с законодательством Туркменистана;

3) поиск архитектурного решения, разработка, согласование и утверждение проекта;

4) исполнение рабочей документации для строительства, а в случае исполнения её или её отдельных частей другим исполнителем - осуществление авторского надзора за таким исполнением;

5) архитектурно-строительный контроль, технический и авторский надзор при осуществлении строительства или изменения (в том числе путём сноса) объекта архитектуры.

 

Статья 14. Исходные данные на проектирование

 

1. Разработка проектов (проектирование) объектов архитектуры осуществляется на основании исходных данных на проектирование, выданных заказчиком, к которым относятся:

1) архитектурно - планировочное задание;

2) технические условия по инженерному обеспечению объекта архитектуры;

3) задание на проектирование.

2. Предоставление градостроительных условий и ограничений застройки соответствующего земельного участка и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 15. Архитектурные конкурсы

 

1. Архитектурные конкурсы (общие государственные, местные, региональные, международные) проводятся для выявления лучших архитектурно-планировочных, инженерно-технических и экономически приемлемых проектных предложений по объектам архитектуры и определения исполнителей проектной документации.

2. Архитектурные конкурсы могут организовываться также для выявления лучшего проектного предложения по застройке конкретных земельных участков.

3. Победители архитектурных конкурсов определяются комиссией, в состав которой должны входить не менее двух третей высококвалифицированных специалистов в сфере градостроительства и архитектуры, представители уполномоченного органа, общественных объединений и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Лицо, конкурсный проект которого признан лучшим, пользуется преимущественным правом его реализации.

4. Архитектурные конкурсы проводятся в порядке, установленном уполномоченным органом.

 

Статья 16. Разработка, согласование и утверждение проекта объекта архитектуры

 

1. Разработка, согласование и утверждение проекта объекта архитектуры, внесение в него изменений и дополнений осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Проект объекта архитектуры разрабатывается под руководством или с обязательным участием главного архитектора проекта.

Проект объекта архитектуры заверяется главным архитектором проекта и (или) главным инженером проекта в порядке, установленном уполномоченным органом.

3. Внесение изменений в утверждённый проект производится по согласованию с автором проекта, а в случае отклонения от технических условий – по согласованию с заказчиком и соответствующими органами, выдавшими такие технические условия.

Внесение в утверждённый проект изменений или дополнений, связанных с изменением государственных стандартов, строительных норм и правил, осуществляется с согласия заказчика, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Рабочая документация для строительства

 

1. Рабочая документация для строительства объекта архитектуры разрабатывается и исполняется в соответствии с государственными стандартами, строительными нормами и правилами на основании утверждённого проекта.

2. Разработка рабочей документации для строительства или авторский надзор за её исполнением производятся при участии архитектора проекта.

 

Статья 18. Строительство объекта архитектуры

 

1. Строительство объекта архитектуры осуществляется в соответствии с утверждённой проектной документацией, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Архитектор или уполномоченное им лицо участвует в принятии в эксплуатацию завершённого строительством объекта архитектуры и подписывает соответствующий акт.

 

Статья 19. Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор

 

1. Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляются в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в целях обеспечения соблюдения субъектами архитектурной деятельности при застройке территорий, размещении и строительстве объектов архитектуры утвержденной градостроительной и другой проектной документации, местных правил застройки населённых пунктов, требований исходных данных, а также защиты государством прав потребителей строительной продукции.

2. Государственный архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляются органами государственного архитектурно-строительного контроля уполномоченного органа.

 

Статья 20. Авторский и технический надзор над строительством объекта архитектуры

 

1. Авторский и технический надзор над строительством объекта архитектуры осуществляется в период его строительства в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Авторский надзор осуществляется архитектором-автором проекта объекта архитектуры, другими разработчиками проекта или уполномоченными ими лицами, а также органом государственного архитектурно-строительного контроля уполномоченного органа.

В случае выявления отклонений от проектных решений, допущенных во время строительства объекта архитектуры, и отказе подрядчика от их устранения лицо, осуществляющее авторский или технический надзор, уведомляет об этом заказчиков и орган государственного архитектурно-строительного контроля для принятия мер в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Проведение технического надзора обеспечивается заказчиком и осуществляется уполномоченными им лицами, имеющими квалификационное свидетельство.

 

Статья 21. Строительный паспорт объекта архитектуры

 

Для осуществления проектных строительных работ по объектам архитектуры по заявке заказчика (застройщика) составляется строительный паспорт объекта архитектуры в соответствии с положением о строительном паспорте объекта архитектуры.

 

Статья 22. Договорные отношения в области архитектурной деятельности

 

Создание, реализация и иное использование архитектурного проекта осуществляются только на основе договоров, заключаемых в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 221. Финансирование архитектурной деятельности

 

1. Финансирование архитектурной деятельности осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, собственных и привлечённых средств заказчика (застройщика, подрядчика), а также долевого участия физических и юридических лиц в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

2. Финансирование деятельности по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве осуществляется за счёт средств, перечисляемых на эти цели.

 

ГЛАВА VI. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 23. Лицензирование архитектурной деятельности

 

Лицензирование архитектурной деятельности осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Аттестация архитекторов

 

1. В целях проверки профессионального уровня лица, определения его деловых качеств, выявления их соответствия специальности и профессии, занимаемой должности в области архитектурной деятельности проводится аттестация архитекторов.

2. Аттестация архитекторов проводится комиссией по аттестации архитекторов в соответствии с порядком проведения аттестации архитекторов, утверждаемым уполномоченным органом.

3. По результатам указанной аттестации архитекторов лицам может быть присвоена соответствующая категория.

4. Сведения о лице, прошедшем аттестацию и получившем квалификационное свидетельство, уполномоченным органом вносятся в базу данных архитекторов.

 

Статья 25. Квалификационное свидетельство архитектора

 

1. Квалификационное свидетельство архитектора является документом, удостоверяющим профессиональную пригодность лица (специалиста) и его соответствие специальности и профессии в области архитектурной деятельности.

2. Квалификационное свидетельство выдаётся уполномоченным органом на основании решения комиссии по аттестации архитекторов.

 

Статья 26. Проектные работы, выполнение которых не требует наличия соответствующего квалификационного свидетельства

 

Выполнение проектных работ по созданию объектов архитектуры не требует наличия у специалистов соответствующего квалификационного свидетельства, при:

1) осуществлении специалистами проектных работ под руководством архитектора или другого специалиста, имеющего квалификационное свидетельство на выполнение работ соответствующего профиля;

2) разработке проектных материалов, не предусмотренных для реализации (эскизные, поисковые, концептуальные и др.), предложений о возможности и условиях застройки любого земельного участка;

3) выполнении работ, связанных с участием в архитектурных конкурсах, если их условиями не предусмотрено иное;

4) проектировании объектов, которые согласно законодательству Туркменистана не требуют регистрации декларации о начале выполнения строительных работ или получения разрешения на их исполнение.

 

Статья 27. Осуществление архитектурной деятельности физическими и юридическими лицами иностранных государств и лицами без гражданства

 

1. Физические и юридические лица иностранных государств и лица без гражданства, находящиеся в Туркменистане, при осуществлении архитектурной деятельности пользуются такими же правами и выполняют такие же обязанности, как и граждане Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

2. На территории Туркменистана физические и юридические лица иностранных государств и лица без гражданства, не получившие соответствующее квалификационное свидетельство, могут выполнять работы, определённые статьёй 26 настоящего Закона, осуществлять проектирование объектов архитектуры, разрабатывать рабочую документацию для строительства.

 

Статья 28. Осуществление архитектурной деятельности физическими и юридическими лицами Туркменистана на территории иностранных государств

 

Физические и юридические лица Туркменистана осуществляют архитектурную деятельность на территории иностранных государств в соответствии с законодательством Туркменистана и иностранных государств и международными договорами Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 29. Права и обязанности физических и юридических лиц, осуществляющих архитектурную деятельность

 

1. Физическиe и юридическиe лица, осуществляющие архитектурную деятельность, имеют право:

1) участвовать в подготовке задания на проектирование, по поручению заказчика получать в установленном порядке от соответствующих органов архитектурно-планировочное задание, иные сведения и исходные документы, необходимые для предпроектных исследований, проектирования и строительства объектов архитектуры, согласовывать проектное решение с предприятиями, учреждениями, организациями, выдавшими технические условия;

2) свободно выбирать средства и способы реализации архитектурного решения;

3) по согласованию с заказчиком вносить в пределах исходных данных на проектирование изменения или дополнения в утверждённый проект;

4) по поручению заказчика участвовать в подготовке договоров подряда на строительство объектов архитектуры;

5) участвовать и принимать на себя по поручению заказчика (застройщика) руководство разработкой всех разделов документации для строительства объектов архитектуры;

6) привлекать на договорной основе к разработке документации для строительства объектов архитектуры других специалистов, осуществлять руководство этими работами, принимая на себя ответственность за объём и качество выполненных ими работ;

7) защищать согласованные с заказчиком (застройщиком) архитектурные решения при их экспертизе и рассмотрении в соответствующих органах, а также самостоятельно осуществлять экспертизу проектной документации согласно профессиональной специализации, указанной в квалификационном свидетельстве архитектора;

8) осуществлять авторский надзор за строительством объектов архитектуры или по поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным представителем на строительстве данного объекта, осуществляя контроль за качеством строительных материалов, качеством и объёмом выполняемых строительно-монтажных работ;

9) принимать участие в приёмке объектов архитектуры в эксплуатацию или по поручению заказчика (застройщика) быть его ответственным представителем при приёмке указанного объекта в эксплуатацию;

10) страховать свою профессиональную ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Физическиe и юридическиe лица, осуществляющие архитектурную деятельность, обязаны:

1) соблюдать государственные стандарты, строительные нормы и правила, требования исходных данных на проектирование, а также местные правила застройки населённых пунктов;

2) соблюдать при проектировании, организации и выполнении строительных работ по созданию объектов архитектуры права и законные интересы собственников и пользователей зданий и сооружений, прилегающих к участку застройки;

3) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну архитектурного проекта, а также информацию о намерениях заказчика (застройщика) по реализации архитектурного проекта без его согласия;

4) не принимать на себя обязательства ответственного представителя заказчика (застройщика) при заключении договора подряда на строительство, в авторском надзоре за строительством объекта архитектуры и приёмке указанного объекта в эксплуатацию при наличии личной заинтересованности в прибылях подрядной организации, а также не вправе участвовать в конкурсе на архитектурный проект, являясь членом жюри данного конкурса;

5) соблюдать требования заказчика (застройщика), изложенные в задании на проектирование, не противоречащие требованиям настоящей статьи.

 

Статья 30. Права заказчиков

 

Заказчики при осуществлении архитектурной деятельности имеют право:

1) выбирать архитектора для разработчика проекта или привлекать его по результатам архитектурного конкурса, выбирать подрядчика на строительство или привлекать его по результатам строительного тендера;

2) утверждать задания на проектирование, проекта, если они не противоречат законодательству Туркменистана, градостроительным условиям и ограничению застройки земельного участка и условиям по инженерному обеспечению объекта архитектуры;

3) осуществлять контроль и технический надзор за соблюдением требований строительных норм и правил Туркменистана при проектировании и строительстве объектов архитектуры;

4) привлекать лиц, имеющих квалификационное свидетельство, для осуществления функций заказчика и проведения инженерных работ.

 

Статья 31. Права подрядчиков

 

Подрядчики при осуществлении архитектурной деятельности имеют право:

1) выбирать современные архитектурные технологии, методы и способы разработки и реализации проекта объектов архитектуры в пределах государственных стандартов, строительных норм и правил;

2) выполнять рабочую документацию для строительства объекта архитектуры в соответствии с утверждённым проектом при непосредственном участии или под авторским надзором архитектора-автора проекта или уполномоченного им лица с его письменного согласия;

3) осуществлять иные действия, предусмотренные договорами подряда, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 32. Обязанности заказчиков и подрядчиков

 

1. Заказчики и подрядчики при осуществлении архитектурной деятельности обязаны:

1) поручать выполнение отдельных видов проектных и строительных работ лицам, имеющим соответствующую лицензию на выполнение указанных работ;

2) выбирать исполнителей рабочей документации для строительства;

3) обеспечивать строительство объектов архитектуры согласно рабочей документации, применять строительные материалы, изделия и конструкции, соответствующие государственным стандартам, строительным нормам и правилам и прошедшие сертификацию, если она является обязательной;

4) не нарушать при организации и выполнении строительных работ права и законные интересы пользователей и собственников прилегающих земельных участков, расположенных на них зданий и сооружений, возмещать причинённые им убытки в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) проинформировать в течение трёх календарных дней местные органы охраны объектов национального историко-культурного наследия о вновь выявленных при строительных работах объектах, имеющих антропологическое, археологическое, эстетическое, этнографическое, историческое, научное или художественное значение;

6) не включать в задание на проектирование требования, противоречащие требованиям законодательства Туркменистана, утвержденной градостроительной документации, государственным стандартам, строительным нормам и правилам;

7) соблюдать права авторов (соавторов).

2. Заказчики, кроме обязанностей, изложенных в части первой настоящей статьи, также обязаны:

1) участвовать вместе с подрядчиками в организации согласования проектной документации уполномоченными местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

2) утверждать только проекты, согласованные в установленном порядке;

3) передавать один комплект проектной документации, по которой построен объект архитектуры, владельцу этого объекта для постоянного хранения.

 

Статья 33. Права граждан и общественных объединений

 

Граждане и общественные объединения, не принимающие непосредственное участие в осуществлении архитектурной деятельности, имеют право:

1) получать в местных органах исполнительной власти своевременную и достоверную информацию о состоянии среды обитания и жизнедеятельности, её предполагаемых изменениях в связи с осуществлением архитектурно-строительной деятельности, за исключением информации, доступ к которой ограничен в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

2) до утверждения архитектурно-строительной документации по строительству объекта архитектуры участвовать в обсуждениях, вносить предложения по изменению принимаемых решений, затрагивающих общественные или частные интересы;

3) защищать свои интересы при проектировании и строительстве новых и эксплуатации существующих объектов архитектуры в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 34. Обязанности собственников и пользователей объектов архитектуры

 

Собственники и пользователи объектов архитектуры обязаны:

1) содержать в надлежащем состоянии объекты архитектуры и эксплуатировать их по целевому и функциональному назначению, определённому в его паспорте, а также в соответствии с установленными требованиями;

2) получать в порядке, установленном законодательством Туркменистана, документ разрешительного характера, дающий право на выполнение работ, связанных с реконструкцией, реставрацией или капитальным ремонтом объекта архитектуры;

3) в случае необходимости внесения изменений или дополнений в объёмно-пространственные, планировочные и другие решения объекта архитектуры разрабатывать соответствующую проектную документацию, утверждать её и проводить строительные работы в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) хранить комплект проектной документации, по которой построен объект архитектуры, и паспорт объекта, и передавать эту документацию новому владельцу.

 

ГЛАВА VIII. АВТОРСКОЕ ПРАВО НА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ

 

Статья 35. Объекты и субъекты авторского права на произведения архитектуры

 

1. Отношения, возникающие при создании и использовании произведения архитектуры как объекта авторского права, регулируются Гражданским кодексом Туркменистана, Законом Туркменистана «Об авторском праве и смежных правах», настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

Объектами авторского права на произведения архитектуры являются архитектурные решения объектов архитектуры (произведений архитектуры) на всех стадиях их проектирования и строительства.

2. Лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создано произведение архитектуры, а также архитектурные решения отдельных самостоятельных разделов проекта (интерьеры помещений, отдельные здания или сооружения архитектурных комплексов, благоустройство территории и т. п.), считается (считаются) автором (соавторами) произведения архитектуры или его соответствующего раздела и наделяется (наделяются) соответствующим авторским правом.

3. Соавторами не могут быть лица, оказывающие автору произведения архитектуры техническую, консультационную либо организационную помощь или осуществляющие организацию проектирования и строительства (реконструкции, реставрации, капитального ремонта), контроль за выполнением указанных работ.

 

Статья 36. Имущественные и личные неимущественные права на объект архитектуры

 

1. Имущественные права авторов произведения архитектуры (за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Туркменистана, Законом Туркменистана «Об авторском праве и смежных правах», настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана) заключаются в их исключительных правах:

1) использовать или давать разрешение на использование проекта в целях его реализации;

2) осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение и переработку архитектурного проекта;

3) делегировать указанные исключительные права другим лицам.

2. Авторы произведения архитектуры, созданного в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания, не наделяются имущественными правами, если иное не предусмотрено договором.

Договор между заказчиком проекта и авторами (исполнителями заказа) должен содержать положения об урегулировании имущественных прав по использованию произведения архитектуры, создаваемого в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания.

3. Имущественные права на объект архитектуры как объект авторского права, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал этот объект, и физическому или юридическому лицу, где или у которого он работает, совместно, если иное не установлено договором.

4. Имущественные права на объект архитектуры как объект авторского права, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта или заказчику совместно, если иное не установлено договором.

5. Существенным условием договора о создании произведения архитектуры является правовой режим осуществления имущественных прав на архитектурную документацию по планированию территорий после передачи её заказчику.

6. Обязательные условия договоров о распоряжении имущественными правами на объект архитектуры как объект авторского права определяются Гражданским кодексом Туркменистана, Законом Туркменистана «Об авторском праве и смежных правах».

7. Автор проекта произведения архитектуры имеет исключительное право на участие в его дальнейшей реализации, если иное не предусмотрено условиями договора с заказчиком или физическим, или юридическим лицом, где или у которого он работает, а также на внесение изменений в завершённое строительством или построенное произведение архитектуры в случае изменения его функционального назначения либо реконструкции.

8. Использование проекта произведения архитектуры для реализации допускается только один раз, если иное не предусмотрено договором, согласно которому создан проект. Повторное применение такого проекта и разработанной на его основе рабочей документации осуществляется исключительно с согласия автора с выплатой ему или его правопреемникам авторского вознаграждения.

9. Автор объекта архитектуры как объекта авторского права имеет право на получение в порядке, установленном законодательством Туркменистана, авторского вознаграждения за его создание и использование.

10. Защита личных неимущественных прав автора (авторов) на произведение архитектуры осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Статья 38. Разрешение споров

Споры, возникающие в области архитектурной деятельности, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 39. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статей, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 24 и 25 настоящего Закона вступают в силу с 1 мая 2017 года.

 

 

     Президент                                                          Гурбангулы

Туркменистана                                                 Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

4 февраля 2017 года

№ 496-V.