Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda

(rejelenen görnüşi)

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 2, 93-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 26.08.2017 ý. № 602-V Kanuny esasynda

girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň öňünde bitirilen hyzmatlar üçin Türkmenistanyň döwlet sylaglaryny belleýär, olaryň hukuk ýagdaýyny, şeýle hem Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglananlaryň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Türkmenistanyň döwlet sylaglary

 

1. Türkmenistanyň döwlet sylaglary (mundan beýläk – döwlet sylaglary) – munuň özi döwleti we demokratik jemgyýeti, halkyň agzybirligini goramaga we pugtalandyrmaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga goşantlary, ykdysadyýeti, ylmy, medeniýeti, durmuş çygryny ösdürmekde, jemgyýetçilik, ynsanperwer, haýyr-sahawat we işiň gaýry görnüşlerinde döwletiň we halkyň öňünde bitirilen hyzmatlary ykrar etmegiň ýokary görnüşi bolup durýar.  

2. Döwlet sylaglary Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan döredilýär.

 

2-nji madda. Döwlet sylaglary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

Döwlet sylaglary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan, şeýle hem şu çygyrda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.  

 

3-nji madda. Döwlet sylaglarynyň görnüşleri

 

1. Döwletiň we jemgyýetiň öňünde bitirilen hyzmatlar üçin berilýän Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesi - «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at, Türkmenistanyň ordenleri, medallary we hormatly atlary döwlet sylaglarynyň görnüşleri bolup durýar.

Döwlet sylaglarynyň atlary döwlet dilinde bellenýär.

2. Ordenleriň we medallaryň ähmiýeti boýunça yzygiderliligi şu Kanunda beýan edilen tertipde bellenýär.

3. Döwletiň we jemgyýetiň taryhynda möhüm seneleriň we wakalaryň şanyna döredilýän ýubileý, ýadygärlik medallary we beýleki sylaglar, şeýle hem hökümetiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň sylaglary sylaglaryň aýratyn görnüşidir, olar bilen sylaglamak döwlet sylaglary bilen sylaglananlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňillikleriň berilmegine eltmeýär.

 

4-nji madda. Döwlet sylaglary hakynda statut we düzgünnama

 

1. Döwlet sylaglary hakynda statutlar we düzgünnamalar sylaglamak üçin esaslary kesgitleýärler, döwlet sylaglarynyň ýazgylaryny özünde saklaýarlar, şeýle hem döwlet sylaglary bilen sylaglamagyň, olary dakynmagyň tertibini we gaýry düzgünleri belleýärler.

2. Türkmenistanyň ordeni üçin onuň statuty, medaly we hormatly ady üçin bolsa olaryň düzgünnamalary, şonuň ýaly-da  ordenleriň, medallaryň we hormatly atlaryň döşe dakylýan nyşanlarynyň ýazgylary bu döwlet sylaglaryny döretmek hakynda Türkmenistanyň Kanuny ýa-da Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen tassyklanýar.

3. Döwlet sylaglarynyň döredilmeginiň maksady, olara mynasyplary saýlamaga bildirilýän talaplar, mynasyp bolanlar üçin göz öňünde tutulýan baýraklar, goşmaça tölegler, ýeňillikler we beýleki höweslendiriş çäreleri ordenleriň statutlarynda, medallaryň we hormatly atlaryň düzgünnamalarynda görkezilýär. Ordenleriň we medallaryň bir ölçegdäki plankalary bolýar, olaryň nusgalary Türkmenistanyň kanuny ýa-da Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen tassyklanýar.

4. Döwlet sylaglary döwlet baýramçylyklarynda we beýleki dabaraly ýagdaýlarda şu Kanunyň 8-10-njy maddalarynda görkezilen yzygiderlilikde ilki ordenler we medallar, soňra bolsa hormatly atlaryň döşe dakylýan nyşanlary döşüň çep tarapyndan dakynylýar. Ordenler we medallar bilen sylaglanylan adamlar olaryň plankalaryny dakynmaga haklydyrlar.

 

5-nji madda. Döwlet sylaglary bilen sylaglamak

 

1. Döwlet sylaglary bilen sylaglamak Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar.  

2. Döwlet sylaglary bilen Türkmenistanyň raýatlary sylaglanylýarlar.  

Eger Türkmenistanyň kanunlary bilen başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen atdan başga döwlet sylaglary bilen Türkmenistanyň öňünde hyzmatlary bitiren Türkmenistanyň raýaty bolmadyk adamlar hem sylaglanylyp bilner.

3. Türkmenistanyň Prezidentini döwlet sylaglary bilen sylaglamak Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan amala aşyrylýar.  

4. Kärhanalary, edaralary, guramalary, döredijilik toparlaryny we harby bölümleri sylaglamak üçin döwlet sylaglarynyň görnüşleri we sylaglamagyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenýär.

Döwlet sylaglary bilen harby bölümler sylaglanylanda döwlet sylaglarynyň atlary olaryň atlaryna goşulýar, kärhanalar, edaralar, guramalar, döredijilik toparlary sylaglanylanda bolsa, döwlet sylaglarynyň atlary olaryň islegleri boýunça atlaryna goşulýar.

5. Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurt döwletleriniň sylaglary bilen sylaglanylyp bilner.

6. Döwlet sylaglary bilen sylaglanylanda olaryň görnüşi sylaglanýanyň hyzmatlarynyň häsiýeti we derejesi bilen kesgitlenýär.

Ordenler we medallar bilen sylaglanylanlar, eger ordenleriň statutlary we medallaryň düzgünnamalary bilen başgaca göz öňünde tutulmadyk bolsa, onda täze hyzmatlary üçin şol ýa-da beýleki ordenler we medallar bilen gaýtadan sylaglanylyp bilner.

7. Döwlet sylaglary bilen merhum hem sylaglanyp bilner.

 

II BAP. TÜRKMENISTANYŇ IŇ ÝOKARY TAPAWUTLANDYRYŞ DEREJESI –«TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY» DIÝEN ADY

 

6-njy madda. Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesi

 

1. «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesidir we ol döwletiň hem-de jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary üçin diňe Türkmenistanyň raýatlaryna dakylýar. Türkmenistanyň Gahrymanyna aýratyn tapawutlandyryş nyşany – «Altyn Aý» medaly we şahadatnama gowşurylýar.

2. «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen at Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny, konstitusion gurluşyny we döwletiň garaşsyzlygyny, hemişelik bitaraplygyny pugtalandyrmak işine goşan ägirt uly şahsy goşandy üçin aýratyn halatlarda gaýtadan dakylyp bilner.

 

7-nji madda. Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesini dakynmagyň tertibi

 

Türkmenistanyň Gahrymanynyň aýratyn tapawutlandyryş nyşany – «Altyn Aý» medaly ordenleriň, medallaryň we hormatly atlaryň döşe dakylýan nyşanlarynyň ýokarsyndan döşüň çep tarapyndan dakynylýar.

 

III BAP. TÜRKMENISTANYŇ ORDENLERI,

MEDALLARY WE HORMATLY ATLARY

 

8-nji madda. Türkmenistanyň ordenleri

 

1. Şular Türkmenistanyň ordenleridir:

1) «Watan»;

2) «Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy»;

3) «Prezidentiň Ýyldyzy»;

4) «Oguzhanyň Ýyldyzy»;

5) «Türkmenbaşy»;

6) «Altyn asyr»;

7) «Garaşsyzlyk»;

8) «Bitaraplyk»;

9) «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin»;

10) «Galkynyş»;

11) «Ruhubelent»;

12) «Zenan kalby».

2. «Watan» ordeni bilen diňe Türkmenistanyň Prezidenti sylaglanýar.

 

9-njy madda. Türkmenistanyň medallary

 

Şular Türkmenistanyň medallarydyr:

1) «Altyn Aý» - Türkmenistanyň Gahrymanyny aýratyn tapawutlandyrýan nyşan;

2) «Mälikguly Berdimuhamedow»;

3) «Edermenlik»;

4) «Gaýrat»;

5) «Magtymguly Pyragy»;

6) «Watana bolan söýgüsi üçin»;

7) «Harby gullugyň weterany»;

8) «Içeri işler edaralarynyň weterany»;

9) «Watan öňündäki birkemsiz harby gullugy üçin»;

10) «Birkemsiz gullugy üçin».

 

10-njy madda. Türkmenistanyň hormatly atlary

 

1. Türkmenistanda şu hormatly atlar dakylyp bilner:

1) «Türkmenistanyň halk mugallymy»;

2) «Türkmenistanyň halk lukmany»;

3) «Türkmenistanyň halk atşynasy»;

4) «Türkmenistanyň halk artisti»;

5) «Türkmenistanyň halk suratkeşi»;

6) «Türkmenistanyň halk ýazyjysy»;

7) «Türkmenistanyň halk bagşysy»;

8) «Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri»;

9) «Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri»;

10) «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy»;

11) «Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy»;

12) «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory»;

13) «Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri»;

14) «Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri»;

15) «Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri»;

16) «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»;

17) «Türkmenistanyň at gazanan ýer gurluşykçysy»;

18) «Türkmenistanyň at gazanan saglygy goraýyş işgäri»;

19) «Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri»;

20) «Türkmenistanyň at gazanan artisti»;

21) «Türkmenistanyň at gazanan bagşysy»;

22) «Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri»;

23) «Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti»;

24) «Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri»;

25) «Türkmenistanyň durmuş hyzmaty çygrynyň at gazanan işgäri»;

26) «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi»;

27) «Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy»;

28) «Türkmenistanyň at gazanan uçarmany»;

29) «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady»;

30) «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi»;

31) «Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy»;

32) «Altyn asyryň hünär ussady»;

33) «Ene mähri»;

34) «Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary».

2. Türkmenistanyň şol bir hormatly ady ikinji gezek dakylmaýar. Hünär ussatlygy üçin «halk» ady bilen berilýän hormatly at şol pudak boýunça «at gazanan» hormatly ady dakylandan soň dakylyp bilner.

 

IV BAP. DÖWLET SYLAGLARY BILEN SYLAGLAMAGA HÖDÜRLEMEGIŇ WE OLARY GOWŞURMAGYŇ TERTIBI

 

11-nji madda. Döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda teklipnamalar

 

1. «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen ady dakmak, Türkmenistanyň ordeni, medaly bilen sylaglamak, Türkmenistanyň hormatly adyny dakmak Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasarlarynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň merkezi edaralarynyň teklipnamalary boýunça amala aşyrylýar.

2. Harby gullukçylary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini sylaglamak hakynda teklipnamalar degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan, Türkmenistanyň raýaty bolmadyk adamlary sylaglamak hakynda teklipnamalar bolsa Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan berilýär.

3. Teklipnamalar şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen edaralaryň we wezipeli adamlaryň başlangyjy boýunça, şeýle hem şol edaralaryň garamagyndaky kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň towakganamalary boýunça hödürlenýär.

4. Döwlet sylaglary bilen sylaglamaga esassyz teklip etmäge ýol beren wezipeli adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

5. Sylaglamak hakynda towakganama sylaga hödürlenýän adamyň işleýän, okaýan, gulluk edýän ýeri boýunça edarasy tarapyndan berilýär. Towakganamalar etraplaryň, şäherleriň halk maslahatlary we Geňeşler tarapyndan hem berlip bilner.

Häkimleriň, arçynlaryň, kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň ýolbaşçylarynyň sylaglamak hakynda gol çeken towakganamalary şu maddanyň birinji we ikinji böleklerinde görkezilen edaralaryň, wezipeli adamlaryň teklipnamalarynyň ýanyna goşulyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna iberilýär.

6. Döwlet sylaglary bilen sylaglamaga hödürlemek hakynda resminamalara gol çekýän adamlar döwlet sylaglaryna hödürlenýän dalaşgärler barada maglumatlaryň dogrulygy üçin jogapkärçilik çekýärler.

7. «Türkmenistanyň Gahrymany» diýen ady dakmak, Türkmenistanyň ordeni, medaly bilen sylaglamak, Türkmenistanyň hormatly adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany çykýar we ol Perman metbugatda çap edilýär.

Türkmenistanyň Prezidentini döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Mejlisiniň karary kabul edilýär we ol karar metbugatda çap edilýär.

 

12-nji madda. Döwlet sylaglaryny gowşurmagyň tertibi

 

1. Döwlet sylaglary Türkmenistanyň Prezidenti ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan onuň ygtyýarly eden beýleki wezipeli adamlary tarapyndan dabaraly we giň aýanlyk ýagdaýynda gowşurylýar.

2. Döwlet sylaglaryny gowşurmak Prezident Köşgünde, sylaglananlaryň işleýän kärhanalarynda, edaralarynda, guramalarynda, ýygnaklarda, şonuň ýaly-da Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan kesgitlenýän başga tertipde geçirilýär.

Harby gullukçylara döwlet sylaglary, düzgün bolşy ýaly, harby bölümleriň serkerdeleri tarapyndan gowşurylýar.

3. Döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlara degişlilikde orden, medal, döşe dakylýan nyşan we şahadatnama gowşurylýar.

 

V BAP. SYLAGLANYLANLARYŇ HUKUKLARY WE

BORÇLARY. DÖWLET SYLAGLARYNY SAKLAMAK WE

OLARA BOLAN HUKUGY DIKELTMEK

 

13-nji madda. Döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň hukuklary we borçlary

 

1. Döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň hukuklary we borçlary şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen bellenýär.

2. Döwlet sylaglary bilen sylaglanan adamlaryň şulara hukugy bardyr:

1) döwlet sylaglaryny şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kanunlary bilen bellenilen tertipde dakynmaga;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňilliklerden peýdalanmaga;

3) şu Kanunda göz öňünde tutulan gaýry hukuklara.

3. Döwlet sylaglarynyň birnäçesine mynasyp bolan adamlaryň iş hakyna we wezipe hakyna, pensiýasyna, kömek puluna ýa-da talyp hakyna her aýdaky goşmaça tölegler şol döwlet sylaglarynyň has ýokary görnüşleriniň ikisi boýunça tölenýär.

Döwlet sylaglarynyň haýsydyr biri ýatyrylan ýa-da olaryň hukuk ýagdaýy üýtgedilen halatynda ol döwlet sylaglaryna degişli döwürde hereket eden Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýeňillikler şol döwlet sylaglaryna mynasyp bolan şahslar babatda saklanyp galýar.

Orden, medal bilen sylaglanylan, hormatly adyň dakylan her bir hakyky ýagdaýy sylaglanylan adamyň zähmet depderçesine girizilýär.

4. Döwlet edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň ýolbaşçylygy, harby bölümleriň serkerdeligi sylaglananlaryň üstünliklerini we bitiren hyzmatlaryny giňden ýaýmak boýunça işleri alyp barýarlar, olaryň öňdebaryjy tejribesini ýaýradýarlar, raýatlary, ýaş nesli döwlet sylaglaryna mynasyp bolan şahslaryň bitiren hyzmatlaryna hormat goýmak we minnetdarlyk ruhunda terbiýeleýärler.

5. Sylaglanylan kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň, döredijilik toparlarynyň we harby bölümleriň şulara hukugy bardyr:

1) ordeniň şekilini özleriniň gulluk resminamalarynda we blanklarynda görkezmäge, sylaglanylan metbugat edarasy bolsa ordeniň şekilini özüniň döwürleýin neşirlerinde ýerleşdirmäge;

2) ordeniň ulaldylan şekilini özleriniň gulluk binalarynda, muzeýlerinde, köşklerinde we medeniýet öýlerinde ýerleşdirmäge, şeýle hem ýygnaklar, ýygnanyşyklar we beýleki dabaraly çäreler geçirilende, baýramçylyk ýörişlerine gatnaşylanda bezegiň bölegi hökmünde peýdalanmaga.

6. Döwlet sylaglary bilen sylaglanan şahslar olary aýawly saklamalydyrlar we olar zähmetde, harby gullukda, durmuşda, Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunlary bilen ýüklenýän borçlary ýerine ýetirmekde görelde bolmalydyrlar.

Döwlet sylaglary ýitirilen halatynda, sylaglananlar döwlet sylaglaryna bolan hukuklaryny saklap galýarlar.

 

14-nji madda. Sylaglanan ölenden soň döwlet sylaglaryny saklamak

 

1. Sylaglanan ölenden soň ýa-da merhum sylaglanan halatynda döwlet sylaglary olaryň maşgalalarynda galdyrylýar ýa-da ýadygärlik hökmünde saklamak üçin berilýär.

2. Ölen sylaglananyň ýa-da sylaglanan merhumyň mirasdarlarynyň razylygy bilen döwlet sylaglary wagtlaýyn ýa-da hemişelik saklamak üçin muzeýlere berlip bilner.

Hemişelik saklamak üçin muzeýlere berlen döwlet sylaglary öleniň ýa-da sylaglanan merhumyň mirasdarlaryna gaýtarylyp berilmeýär.

3. Ölen sylaglananyň ýa-da sylaglanan merhumyň mirasdarlary bolmasa, döwlet sylaglary we sylaglamak hakynda resminamalar saklamak üçin döwlete berilmelidir.

 

15-nji madda. Sylaglanan kärhanalar, edaralar, guramalar, döredijilik toparlary we harby bölümler üýtgedilip guralandan soň we beýleki halatlarda döwlet sylaglaryny saklamak

 

1. Sylaglanan kärhana, edara ýa-da gurama üýtgedilip guralan halatynda onuň döwlet sylaglary hukuk oruntutarynda saklanylyp bilner. Döwlet sylaglarynyň hukuk oruntutarda saklanylmagy barada towakganamany üýtgedip guramagy amala aşyrýan edara gozgaýar.

2. Sylaglanan kärhana, edara, gurama ýa-da döredijilik topary ýatyrylanda, şeýle hem harby bölüm dargadylanda döwlet sylaglary we sylaglamak hakynda resminamalar saklamak üçin döwlete berilmelidir.

 

16-njy madda. Döwlet sylaglaryndan mahrum etmek

 

1. Döwlet sylaglary bilen sylaglanan şahslar Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan şu halatlarda döwlet sylaglaryndan mahrum edilip bilner:

a) agyr ýa-da aýratyn agyr jenaýat üçin iş kesilende - Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen esaslarda we tertipde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň teklipnamasy boýunça;

b) döwlet sylaglaryna mynasyp bolan diýen ady abraýdan düşürýän etmiş edilende - sylaglamak hakynda teklipnama hödürlemäge hukukly edaranyň, wezipeli adamyň teklipnamasy boýunça.

2. Döwlet sylaglaryndan mahrum edilende şol döwlet sylaglary döwlete gaýtarylyp berilmäge degislidir.

 

17-nji madda. Döwlet sylaglaryna bolan hukugy dikeltmek we olaryň öwezlikleri

 

1. Döwlet sylaglaryndan mahrum edilen şahsyň bu döwlet sylaglaryna bolan hukugyny dikeltmek şu Kanunyň 16-njy maddasynyň birinji böleginde görkezilen edaralaryň teklip etmegi boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar, şunda sylaglanana onuň döwlet sylaglary we sylaglamak hakynda resminamalary gaýtarylyp berilýär.

2. Eger döwlet sylaglarynyň ýitirilmegi tebigy betbagtçylygyň netijesinde ýa-da sylaglanana bagly bolmadyk beýleki sebäpler boýunça bolup geçen bolsa, sylaglananlara döwlet sylaglarynyň we sylaglamak hakynda resminamalaryň öwezlikleri Türkmenistanyň Prezidentiniň çözgüdi boýunça berlip bilner.  

 

18-nji madda. Döwlet sylaglaryny Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gitmegiň tertibi

 

1. Döwlet sylaglary bilen sylaglananlar ýa-da olaryň mirasdarlary Türkmenistanyň çäginden daşary gidenlerinde döwlet sylaglaryny, şeýle hem sylaglamak hakynda resminamalary özleri bilen alyp gitmäge haklydyrlar.

2. Döwlet sylaglaryna bolan hukuk degişli resminamalar bilen tassyklanylmadyk döwlet sylaglaryny Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gitmek gadagandyr.

3. Gymmat bahaly metallardan bolan döwlet sylaglaryny Türkmenistanyň çäginden daşary alyp gitmegiň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenýär.

4. Döwlet sylaglaryna bikanun eýelik edýän şahslardan alnan döwlet sylaglary degişli döwlet edaralaryna berilýär.

 

VI BAP. DÖWLET SYLAGLARY HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULANLYGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

19-njy madda. Döwlet sylaglaryny bikanun döretmek, taýýarlamak we dakynmak

 

1. Döwlet sylaglaryny bikanun döretmek, Türkmenistanyň, Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň ordenleri we medallary, hormatly atlarynyň döşe dakylýan nyşanlary bilen daşky görnüşi boýunça meňzeşligi bolan döşe dakylýan we beýleki nyşanlary taýýarlamak we dakynmak gadagandyr.

2. Türkmenistanyň, Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň ordenini, medalyny, hormatly adynyň döşe dakylýan nyşanyny dakynmaga hukugy bolmadyk adamyň dakynmagy, şeýle hem döwlet sylaglary babatynda beýleki bikanun hereketleriň edilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

20-nji madda. Döwlet sylaglary bilen geleşikleriň gadagan edilmegi

 

1. Türkmenistanyň, Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň ordenleri, medallary, hormatly atlarynyň döşe dakylýan nyşanlary bilen geleşikleri (satyn almak, satmak, çalyşmak, sowgat etmek we beýlekiler) amala aşyrmak gadagandyr.

2. Şu maddanyň birinji böleginde göz öňünde tutulan geleşikleriň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilige eltýär, ordenler, medallar, hormatly atlaryň döşe dakylýan nyşanlary bolsa döwlete gaýtarylýar.

 

VII BAP. GEÇIŞ WE JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

21-nji madda. Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň döwlet sylaglaryny ykrar etmek

 

Türkmenistan Türkmenistanyň raýatlarynyň mynasyp bolan Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň döwlet sylaglaryny (ordenler, medallar we hormatly atlar) ykrar edýär.

 

22-nji madda. Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň döwlet sylaglarynyň ýeňillikleri

 

Türkmenistan SSR-niň we SSSR-iň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan Türkmenistanyň raýatlary şol sylaglar hakynda kanunçylykda bellenen halatlarda we tertipde ýeňilliklerden peýdalanýarlar.

 

23-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygy şu Kanuna laýyk getirilýänçä, ol şu Kanuna garşy gelmeýän böleginde hereket edýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                                  Gurbanguly

     Prezidenti                                                                  Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2016-njy ýylyň 18-nji iýuny.

№ 409-V.

 


ЗАКОН

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О государственных наградах Туркменистана*

(новая редакция)

 

*Перевод с государственного

языка Туркменистана.

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана 2016 г., № 2, ст. 93)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законом Туркменистана

от 26.08.2017 г. № 602-V)

 

Настоящий Закон устанавливает государственные награды Туркменистана за заслуги перед Туркменистаном, определяет их правовой статус, а также права и обязанности награждённых государственными наградами Туркменистана.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Государственные награды Туркменистана

 

1. Государственные награды Туркменистана (далее – государственные награды) – высшая форма признания вклада в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, в охрану прав и свобод человека и гражданина, заслуг в развитии экономики, науки, культуры, социальной сферы, в общественной, гуманитарной, благотворительной и иных видах деятельности перед государством и народом.

2. Государственные награды учреждаются Меджлисом Туркменистана

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о государственных наградах

 

Законодательство Туркменистана о государственных наградах основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих общественные отношения в этой области.

 

Статья 3. Виды государственных наград

 

1. Видами государственных наград являются высшая степень отличия Туркменистана – звание «Türkmenistanyň Gahrymany», ордена, медали и почётные звания Туркменистана, которых удостаиваются за заслуги перед государством и обществом.

Названия государственных наград устанавливаются на государственном языке.

2. Последовательность орденов и медалей по значимости устанавливается в порядке, изложенном в настоящем Законе.

3. Юбилейные, памятные медали и другие награды, учреждаемые в ознаменование важных дат или событий в истории государства и общества, а также награды правительства, министерств и ведомств, являются особым видом наград, награждение ими не влечёт предоставление льгот, предусмотренных законодательством Туркменистана для награждённых государственными наградами.

 

Статья 4. Статут и положение о государственных наградах

 

1. Статуты и положения о государственных наградах определяют основания для награждения, содержат описания государственных наград, а также устанавливают порядок награждения, ношения государственных наград и иные правила.

2. Для ордена Туркменистана утверждается его статут, а для медали и почётного звания – положения о них, а также описания орденов, медалей и нагрудных знаков к почётным званиям утверждаются Законом Туркменистана об учреждении этих государственных наград или постановлением Меджлиса Туркменистана.

3. Цель, с которой учреждаются государственные награды, требования, предъявляемые к отбору лиц, достойных их, премии, надбавки, льготы и другие меры поощрения, предусмотренные для удостоенных их лиц, указываются в статутах орденов, положениях о медалях и почётных званиях. У орденов и медалей имеются планки одинакового размера, их образцы утверждаются законом Туркменистана или постановлением Меджлиса Туркменистана.

4. Государственные награды надеваются на левой стороне груди в государственные праздники и других торжественных случаях в очерёдности, указанной в статьях 8-10 настоящего Закона, сначала - ордена и медали, а затем нагрудные знаки к почётным званиям. Лица, награждённые орденами и медалями, имеют право носить их планки.

 

Статья 5. Награждение государственными наградами

 

1. Награждение государственными наградами осуществляется Президентом Туркменистана.

2. Государственными наградами награждаются граждане Туркменистана.

Государственными наградами, за исключением звания «Türkmenistanyň Gahrymany», могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами Туркменистана, имеющие заслуги перед Туркменистаном, если иное не предусмотрено законами Туркменистана.

3. Награждение Президента Туркменистана государственными наградами осуществляется Меджлисом Туркменистана.

4. Виды государственных наград для награждения предприятий, учреждений, организаций, творческих коллективов и воинских частей и порядок их награждения определяются законодательством Туркменистана.

При награждении государственными наградами воинских частей названия государственных наград включаются в их наименования, а при награждении предприятий, учреждений, организаций, творческих коллективов названия государственных наград включаются в их наименования по их желанию.

5. Граждане Туркменистана могут быть удостоены наград иностранных государств.

6. При награждении государственными наградами вид государственной награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого.

Награждённые орденами и медалями за новые заслуги могут быть вновь награждены такими же или другими орденами и медалями, если иное не предусмотрено статутами орденов и положениями о медалях.

7. Награждение государственными наградами может быть произведено посмертно.

 

ГЛАВА II. ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ОТЛИЧИЯ ТУРКМЕНИСТАНА – ЗВАНИЕ «TÜRKMENISTANYŇ GAHRYMANY»

 

Статья 6. Высшая степень отличия Туркменистана

 

1. Звание «Türkmenistanyň Gahrymany» является высшей степенью отличия Туркменистана и присваивается только гражданам Туркменистана за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом. Герою Туркменистана вручаются знак особого отличия - медаль «Altyn Aý» и удостоверение.

2. Звание «Türkmenistanyň Gahrymany» в исключительных случаях может быть вновь присвоено за огромный личный вклад в дело укрепления суверенитета, конституционного строя Туркменистана и независимости, постоянного нейтралитета государства.

 

Статья 7. Порядок ношения высшей степени отличия Туркменистана

 

Знак особого отличия Героя Туркменистана – медаль «Altyn Aý» носится на левой стороне груди над орденами, медалями и нагрудными знаками к почётным званиям.

 

ГЛАВА III. ОРДЕНА, МЕДАЛИ И ПОЧЁТНЫЕ

ЗВАНИЯ ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 8. Ордена Туркменистана

 

1. Орденами Туркменистана являются:

1) «Watan»;

2) «Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy»;

3) «Prezidentiň ýyldyzy»;

4) «Oguzhanyň ýyldyzy»;

5) «Türkmenbaşy»;

6) «Altyn asyr»;

7) «Garaşsyzlyk»;

8) «Bitaraplyk»;

9) «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin»;

10) «Galkynyş»;

11) «Ruhubelent»;

12) «Zenan kalby».

2. Орденом «Watan» награждается исключительно Президент Туркменистана.

 

Статья 9. Медали Туркменистана

 

Медалями Туркменистана являются:

1) «Altyn Aý» – знак особого отличия Героя Туркменистана;

2) «Mälikguly Berdimuhamedow»;

3) «Edermenlik»;

4) «Gaýrat»;

5) «Magtymguly Pyragy»;

6) «Watana bolan söýgüsi üçin»;

7) «Harby gullugyň weterany»;

8) «Içeri işler edaralarynyň weterany»;

9) «Watan öňündäki birkemsiz harby gullugy üçin»;

10) «Birkemsiz gullugy üçin».

 

Статья 10. Почётные звания Туркменистана

 

1. В Туркменистане могут присваиваться следующие почётные звания:

1) «Türkmenistanyň halk mugallymy»;

2) «Türkmenistanyň halk lukmany»;

3) «Türkmenistanyň halk atşynasy»;

4) «Türkmenistanyň halk artisti»;

5) «Türkmenistanyň halk suratkeşi»;

6) «Türkmenistanyň halk ýazyjysy»;

7) «Türkmenistanyň halk bagşysy»;

8) «Türkmenistanyň ylymda we tehnikada at gazanan işgäri»;

9) «Türkmenistanyň at gazanan senagat işgäri»;

10) «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy»;

11) «Türkmenistanyň at gazanan gurluşykçysy»;

12) «Türkmenistanyň at gazanan arhitektory»;

13) «Türkmenistanyň at gazanan ulag işgäri»;

14) «Türkmenistanyň at gazanan aragatnaşyk işgäri»;

15) «Türkmenistanyň at gazanan oba hojalyk işgäri»;

16) «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy»;

17) «Türkmenistanyň at gazanan ýer gurluşykçysy»;

18) «Türkmenistanyü at gazanan saglygy goraýyş işgäri»;

19) «Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri»;

20) «Türkmenistanyň at gazanan artisti»;

21) «Türkmenistanyň at gazanan bagşysy»;

22) «Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri»;

23) «Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti»;

24) «Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri»;

25) «Türkmenistanyň durmuş hyzmaty çygrynyň at gazanan işgäri»;

26) «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi»;

27) «Türkmenistanyň at gazanan ykdysatçysy»;

28) «Türkmenistanyň at gazanan uçarmany»;

29) «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady»;

30) «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi»;»;

31) «Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy»;

32) «Altyn asyryň hünär ussady»;

33) «Ene mähri»;

34) «Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary».

2. Одно и то же почётное звание Туркменистана вторично не присваивается. Почётное звание «halk», присваиваемое за профессиональное мастерство, может быть присвоено после присвоения почётного звания «at gazanan» по этой отрасли.

 

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

К НАГРАЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

НАГРАДАМИ И ИХ ВРУЧЕНИЯ

 

Статья 11. Представления к награждению государственными наградами

 

1. Присвоение звания «Türkmenistanyň Gahrymany», награждение орденом, медалью Туркменистана, присвоение почётного звания Туркменистана осуществляются по представлению Меджлиса Туркменистана, заместителей Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Верховного суда Туркменистана, халк маслахаты велаятов и города Ашхабада, центральных органов общественных объединений.

2. Представления к награждению военнослужащих и работников военных и правоохранительных органов вносятся соответствующими министерствами и ведомствами, а лиц, не являющихся гражданами Туркменистана, – Министерством иностранных дел Туркменистана.

3. Представления вносятся как по инициативе органов и должностных лиц, названных в частях первой и второй настоящей статьи, и по ходатайствам предприятий, учреждений, организаций, находящихся в подчинении этих органов.

4. Должностные лица, допустившие необоснованное представление к награждению государственными наградами, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Ходатайство о награждении вносится администрацией по месту работы, учёбы, службы лица, представляемого к награде. Ходатайства могут быть внесены также халк маслахаты этрапов, городов и Генгешами.

Ходатайства о награждении, подписанные хякимами, арчынами, руководителями предприятий, учреждений, организаций, направляются в Аппарат Президента Туркменистана, с приложением к ним представлений органов, должностных лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи.

6. Лица, подписывающие документы о представлении к награждению государственными наградами, несут ответственность за достоверность данных о кандидатурах, представляемых к государственным наградам.

7. О присвоении звания «Türkmenistanyň Gahrymany», о награждении орденом, медалью Туркменистана, о присвоении почётного звания Туркменистана издаётся Указ Президента Туркменистана, который публикуется в печати.

О награждении государственной наградой Президента Туркменистана принимается постановление Меджлиса Туркменистана, которое публикуется в печати.

 

Статья 12. Порядок вручения государственных наград

 

1. Государственные награды вручаются Президентом Туркменистана или от имени Президента Туркменистана другими уполномоченными им должностными лицами в обстановке торжественности и широкой гласности.

2. Вручение государственных наград производится в Президентском Дворце, на предприятиях, в учреждениях, организациях, где работают награждённые, на собраниях, а равно в ином порядке, определяемом Президентом Туркменистана.

Военнослужащим государственные награды вручаются, как правило, командирами воинских частей.

3. Лицам, удостоенным государственных наград, вручаются соответственно орден, медаль, нагрудный знак и удостоверение.

 

ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАГРАЖДЁННЫХ. ХРАНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА НИХ

 

Статья 13. Права и обязанности лиц, удостоенных государственных наград

 

1. Права и обязанности лиц, удостоенных государственных наград, устанавливаются настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Лица, награждённые государственными наградами, имеют право:

1) носить государственные награды в порядке, установленном настоящим Законом и другими законами Туркменистана;

2) пользоваться льготами, предусмотренными законодательством Туркменистана:

3) иные права, предусмотренные настоящим Законом.

3. Лицам, удостоенным нескольких государственных наград, ежемесячные надбавки к заработной плате, должностному окладу, пенсии, пособию или стипендии выплачиваются по двум наиболее высоким видам государственных наград.

В случае упразднения или изменения статуса каких-либо государственных наград льготы, предусмотренные в соответствующий период, когда действовало законодательство Туркменистана об этих государственных наградах, сохраняются в отношении лиц, удостоенных этих государственных наград.

Каждый факт награждения орденом, медалью, присвоения почётного звания вносится в трудовую книжку награждённого лица.

4. Государственные органы, общественные объединения, руководство предприятий, учреждений, организаций, командование воинских частей проводят работу по пропаганде достижений и заслуг награждённых, распространяют их передовой опыт, воспитывают граждан, подрастающее поколение в духе уважения и признательности к заслугам лиц, удостоенных государственных наград.

5. Награждённые предприятия, учреждения, организации, творческие коллективы и воинские части имеют право:

1) воспроизводить изображение ордена на служебной документации и бланках, а награждённые органы печати - помещать изображение ордена на логотипах своих периодических изданий;

2) помещать увеличенный макет ордена на своих служебных зданиях, в музеях, дворцах и домах культуры, а также использовать его как часть украшения при проведении собраний, митингов и других торжественных мероприятий, участии в праздничных шествиях.

6. Лица, удостоенные государственных наград, должны бережно хранить их, служить примером в труде, в воинской службе, в быту, в выполнении других обязанностей, возлагаемых на них Конституцией Туркменистана и законами Туркменистана.

В случае утраты государственных наград награждённые сохраняют свои права на них.

 

Статья 14. Хранение государственных наград после смерти награждённого

 

1. Государственные награды после смерти награждённого или в случае награждения посмертно остаются в его семье или передаются для хранения на память.

2. С согласия наследников государственные награды умершего награждённого или награждённого посмертно могут быть переданы музеям на временное или постоянное хранение.

Государственные награды, переданные музеям на постоянное хранение, не возвращаются наследникам умершего или награждённого посмертно.

3. При отсутствии наследников у умершего награждённого или посмертно награждённого государственные награды и документы о награждении должны быть переданы на хранение государству.

 

Статья 15. Хранение государственных наград после реорганизации предприятий, учреждений, организаций, творческих коллективов и воинских частей и в других случаях

 

1. В случае реорганизации награждённого предприятия, учреждения или организации его государственная награда может быть сохранена за правопреемником. Ходатайство о сохранении государственной награды за правопреемником возбуждает орган, осуществляющий реорганизацию.

2. При ликвидации награждённого предприятия, учреждения, организации или творческого коллектива, а также расформировании воинской части государственные награды и документы о награждении должны быть переданы на хранение государству.

 

Статья 16. Лишение государственных наград

 

1. Лица, удостоенные государственных наград, могут быть лишены государственных наград Президентом Туркменистана в случаях:

а) осуждения за тяжкое или особо тяжкое преступление - по представлению Верховного суда Туркменистана на основании и в порядке, установленными законодательством Туркменистана;

б) совершения лицом проступка, порочащего звание удостоенного государственной награды, - по представлению органа, должностного лица, обладающего правом внесения представлений о награждении.

2. При лишении государственных наград эти государственные награды подлежат возвращению государству.

 

Статья 17. Восстановление в правах на государственные награды и их дубликаты

 

1. Восстановление в правах на государственные награды лица, которое было лишено этих наград, осуществляется Президентом Туркменистана в порядке, установленном законодательством Туркменистана, по предложению органов, указанных в части первой статьи 16 настоящего Закона, при этом награждённому возвращаются его государственные награды и документы о награждении.

2. По решению Президента Туркменистана награждённым могут быть выданы дубликаты государственных наград и документов о награждении, если утрата государственных наград произошла в результате стихийного бедствия или по другим причинам, не зависящим от награждённого.

 

Статья 18. Порядок вывоза государственных наград за пределы Туркменистана

 

1. Лица, награждённые государственными наградами, или их наследники при выезде за пределы Туркменистана вправе вывозить с собой государственные награды, а также документы о награждении.

2. Вывоз за пределы Туркменистана государственных наград, право на которые не подтверждено соответствующими документами, запрещается.

3. Порядок вывоза за пределы Туркменистана государственных наград из драгоценных металлов определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Государственные награды, изъятые у лиц, незаконно владеющих ими, передаются соответствующим государственным органам.

 

ГЛАВА VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ

 

Статья 19. Незаконное учреждение, изготовление и ношение государственных наград

 

1. Запрещаются незаконное учреждение государственных наград, изготовление и ношение нагрудных и иных знаков, имеющих по внешнему виду сходство с орденами и медалями, нагрудными знаками к почётным званиям Туркменистана, Туркменской ССР или СССР.

2. Ношение ордена, медали, нагрудного знака к почётному званию Туркменистана, Туркменской ССР и СССР лицом, не имеющим права на то, а также совершение иных незаконных действий по отношению к государственным наградам влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Запрещение сделок с государственными наградами

 

1. Запрещается совершение сделок (покупка, продажа, обмен, дарение и другие) с орденами, медалями, нагрудными знаками к почётным званиям Туркменистана, Туркменской ССР и СССР.

2. Совершение сделок, предусмотренных частью первой настоящей статьи, влечёт ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана, а ордена, медали, нагрудные знаки к почётным званиям возвращаются государству.

 

ГЛАВА VII. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

 ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 21. Признание государственных наград Туркменской ССР и СССР

 

Туркменистан признаёт государственные награды (ордена, медали и почётные звания) Туркменской ССР и СССР, которых удостоены граждане Туркменистана.

 

Статья 22. Льготы государственных наград Туркменской ССР и СССР

 

Граждане Туркменистана, удостоенные государственных наград Туркменской ССР и СССР, пользуются льготами в случаях и порядке, которые установлены законодательством об этих наградах.

 

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. До приведения законодательства Туркменистана в соответствие с настоящим Законом оно применяется в части, не противоречащей настоящему Закону.

 

 

         Президент                                                          Гурбангулы

    Туркменистана                                                Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

18 июня 2016 года

№ 409-V.