Atmosfera howasyny goramak hakynda

 

TÜRKMENISTANYŇ

 K A N U N Y

 

Atmosfera howasyny goramak hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 51-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 05.01.2018 ý. № 685-V Kanuny esasynda

 girizilen üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun atmosfera howasyny hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryndan goramagyň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge, hojalyk we beýleki işleriň daşky gurşawa hem-de ilatyň saglygyna ýetirýän zyýanly täsiriniň öňüni almaga gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) atmosfera howasy – daşky tebigy gurşawyň, atmosfera gazlarynyň tebigy garyndysyndan ybarat bolup durýan düzüm bölegi;

2) hapalaýjy (zyýanly) maddalar – atmosfera howasynda saklanýan hem-de belli bir toplanmasynda daşky gurşawa we ilatyň saglygyna zyýanly täsirini ýetirýän himiki ýa-da biologik maddalar ýa-da şunuň ýaly maddalaryň garyndysy;

3) atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir – atmosfera howasynyň fiziki alamatlaryny üýtgetýän hem-de daşky gurşawa we ilatyň saglygyna ýaramaz täsirini ýetirýän galmagalyň, wibrasiýanyň, ionlaşdyryjy şöhle saçmanyň, magnit meýdanlarynyň, infragyzyl şöhle saçmanyň, temperaturanyň we beýleki fiziki faktorlaryň zyýanly täsiri;

4) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary – hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar we hereketlenýän çeşmelerinden zyňylmagy;

5) atmosfera howasynyň hapalanmagy – olaryň howadaky aňryçäk ýol berilýän toplanmasyndan artýan, hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyna zyňylmagy;

6) atmosfera howasyny goramak – onuň daşky gurşawa we ilatyň saglygyna ýaramaz täsir etmeginiň öňüni almak maksady bilen döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, beýleki ýuridik şahslaryň, şeýle hem fiziki şahslaryň, atmosfera howasynyň hiliniň gowulandyrylmagyna gönükdirilen işi;

7) hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmeleri – atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary amala aşyrylýan tehnologik we beýleki enjamlar, tehnologik prosesler, maşynlar we mehanizmler;

8) hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän çeşmeleri – ulanylmagy atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna getirýän, hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylan, ulag we beýleki hereketlenýän serişdeler hem-de özi ýöreýän maşynlar;

9) hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmeleri – ýuridik ýa-da fiziki şahsa degişli obýektiň, kärhananyň, tutýan ýeriniň meýdançasynyň çäklerinde hemişelik ýa-da wagtlaýyn hereketlenýän, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň guramaçylykly ýa-da guramaçylyksyz zyňyndylarynyň islendik (zyňyndylaryň ujypsyz, meýdanlaýyn ýa-da beýleki çeşmesi) çeşmesi;

10) atmosfera howasynyň hili – atmosfera howasynyň gigiýena we ekologiýa kadalara laýyklyk derejesini görkezýän, onuň fiziki, himiki we biologik häsiýetleriniň  jemi;

11) hapalaýjy maddalaryň aňryçäk ýol berilýän zyňyndysy – atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň tehniki kadalaryny we atmosfera howasynyň fon hapalanmagyny hasaba almak bilen hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmesi üçin, şunda bu çeşmäniň atmosfera howasynyň hiliniň gigiýena we ekologiýa kadalaryndan, ekologiýa ulgamlara aňryçäk ýol berilýän (gaty howply) agram salmalardan ýokary bolmadyk şertlerinde bellenilýän, hapalaýjy maddanyň atmosfera howasyna zyňyndysynyň aňryçäk ýol berilýän kadasy;

12) hapalaýjy maddalaryň aňryçäk ýol berilýän zyňyndysynyň kadasy – olar berjaý edilende atmosfera howasynyň hil kadalary üpjün edilýän, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň düşmeginiň ýokary ululyklary;

13) hapalaýjy maddalaryň kadadan artyk zyňyndysy – atmosfera howasyny hapalaýjy bir ýa-da şondan köp madda boýunça atmosfera howasyny goramak babatdaky kadalardan artýan, hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyna zyňyndysy;

14) atmosfera howasynda hapalaýjy maddanyň aňryçäk ýol berilýän toplanmasy – häzirki ýa-da geljekki nesle göni ýa-da gytaklaýyn ýaramaz täsirini ýetirmeýän, adamyň zähmet çekmek başarnygyny peseltmeýän, onuň özüni duýşuny we ýaşaýşynyň sanitariýa-durmuş şertlerini ýaramazlaşdyrmaýan hapalaýjy maddalaryň toplanmasy;

15) atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň aňryçäk ýol berilýän toplanmasynyň kadasy – onuň artdyrylmagy daşky gurşawa we ilatyň saglygyna zyýanly täsir etmegine getirýän, bir ýa-da birnäçe hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyna ýetirýän täsiriniň görkezijisi;

16) atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň aňryçäk ýol berilýän kadasy – atmosfera howasyna galmagally, wibrasion, elektromagnit we beýleki fiziki täsirleriň, şunda fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegi atmosfera howasyna fiziki  täsir etmeleriň aňryçäk ýol berilýän derejelerinden geçmegine getirmeýän, her bir çeşmesi üçin bellenilýän kada;

17) atmosfera howasynyň hiliniň gigiýena kadasy – ilatyň saglygyna zyýanly täsir etmeler ýok bolan ýagdaýynda, atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň aňryçäk ýol berilýän toplanmasyny görkezýän, atmosfera howasynyň hiliniň ölçütleri;  

18) atmosfera howasynyň hiliniň ekologiýa kadasy – daşky gurşawa zyýanly täsir etmeler ýok bolan ýagdaýynda, atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň iň ýokary saklanyşyny görkezýän, atmosfera howasynyň hiliniň ölçütleri;

19) ýaramaz meteorologik şertler – atmosfera howasynyň ýerüsti gatlagynda hapalaýjy maddalaryň ýygnanmagyna (köpelmegine) ýardam edýän meteorologik şertler;

20) atmosfera howasynyň serhetüsti hapalanmagy – zyňyndylaryň çeşmesi başga döwletiň çäginde ýerleşýän hapalaýjy maddalaryň uly aralyga geçirilmegi netijesinde atmosfera howasynyň hapalanmagy;

21) atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň fon toplanmasy – anyk çägiň atmosfera howasynyň ýagdaýyna geçirilen gözegçiligiň maglumatlary boýunça hasaplanylýan we bu çäkde atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň ähli çeşmeleriniň täsiri bilen şertlendirilýän, atmosfera howasynyň göwrüminiň birliginde hapalaýjy maddanyň toplanmasy;

22) parnik gazlary – gün şöhlelerini geçirmek bilen, ýer üstünden uzyn tolkunly ýylylygyň ýaýramagyna päsgel berýän, parnik täsirini döredýän (uglewodorodyň dioksidi, metan, azodyň oksidi we beýleki gazlar) gazlar;

23) parnik gazlarynyň tükellenilişi – howanyň üýtgemeginiň öňüni almak boýunça çäreleri kesgitlemek üçin  parnik gazlarynyň we ozondargadyjy maddalaryň zyňyndylarynyň atmosfera howasyna we howa ulgamyna täsir ediş derejesine baha bermek maksady bilen parnik  gazlarynyň zyňyndylarynyň möçberlerini we siňdirilişini kesgitlemek;

24) howanyň üýtgemegi – adamyň işi bilen döredilýän, ortaça howa görkezijileriniň gözegçilik edilýän we çaklanylýan uzak möhletleýin üýtgemeleri, şeýle hem gurakçylyklary, güýçli apy-tupanlary we suw joşmalary ýaly anomaliýalary goşmak bilen,  howanyň  durnuksyzlygy;

25) täsir ediş zonasy – atmosfera howasyna täsir ediş obýektlerinden atmosfera howasyna gelýän, hapalaýjy maddalaryň täsirine sezewar edilýän çäk;

26) atmosfera howasyna täsir ediş obýektleri – atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmesiniň ýerleşýän ýa-da hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmeleriniň toplanýan ýerleri (inženerçilik desgalary, şol sanda ýollar, önümçilik obýektleri we beýleki şuňa meňzeş obýektler).

 

2-nji madda. Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de atmosfera howasyny goramak bilen bagly gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Ozondargadyjy maddalar tarapyndan atmosfera howasynyň hapalanmagy bilen bagly önümçilik gatnaşyklary, ozon gatlagyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

3. Atmosfera howasyna himiki we radioaktiw maddalaryň zyňyndylary bilen bagly gatnaşyklar, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

4. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunyň kadalaryndan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Atmosfera howasyny goramagyň esasy ýörelgeleri

 

Atmosfera howasynyň goragy aşakdaky esasy ýörelgeleriň esasynda amala aşyrylýar:

1) her bir adamyň amatly daşky gurşawa bolan hukugyny, ilatyň ömrüni we saglygyny goramagyň ileri tutulmagyny üpjün etmek;

2) atmosfera howasyny goramak babatda döwlet dolandyryşy we atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hem-de oňa fiziki taýdan zyýanly täsirleriň döwlet düzgünleşdirilişi;

3) atmosfera howasynyň hapalanmagynyň we daşky gurşawa zyýan ýetirilmeginiň öňüni almak;

4) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny kadalaşdyrmak;

5) atmosfera howasyny goramak meselelerini ylmy esasda çözmek;

6) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny peseltmek maksady bilen energiýa tygşytlaýjy we (ýa-da) serişde tygşytlaýjy tehnologiýalary, iň oňat elýeterli tehniki usullary ornaşdyrmak we peýdalanmak;

7) atmosfera howasynyň ýagdaýy, oňa fiziki taýdan zyýanly täsirler we ony goramak boýunça görülýän çäreler baradaky ekologiýa maglumatyň elýeterliligi;

8) atmosfera howasyny goramak hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik we hojalyk hem-de beýleki işiň netijesinde atmosfera howasynyň hapalanmagy sebäpli ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak.

 

4-nji madda. Atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegi

 

1. Atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmeginiň döwlet dolandyryşy atmosfera howasyna fiziki taýdan täsir etmeleriň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny kesgitlemek arkaly amala aşyrylýar.

2. Atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegine atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmeleriň bellenilen aňryçäk ýol berilýän kadalarynyň berjaý edilen şertlerinde ýol berilýär.

3. Şu maddanyň 2-nji böleginde bellenilen talaplar bozulan mahalynda, käbir kärhanalaryň we edaralaryň degişli işi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň karary boýunça wagtlaýyn togtadylyp ýa-da çäklendirilip bilner.

 

II BAP. ATMOSFERA HOWASYNY GORAMAK BABATDA

DÖWLET DOLANDYRYŞY

 

5-nji madda. Atmosfera howasyny goramak babatda döwlet dolandyryşyny amala aşyrýan edaralar

 

Atmosfera howasyny goramak babatda döwlet dolandyryşy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy, saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

6-njy madda. Atmosfera howasyny goramak babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) atmosfera howasyny goramak babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) atmosfera howasyny goramak babatda döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar;

3) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegiň ylmy taýdan esaslandyrylan kadalarynyň taslamalaryny we ony almagyň tertibini tassyklaýar;  

4) atmosfera howasynyň ýagdaýyna döwlet monitoringini geçirmegiň we onuň maglumatlaryny ulanmagyň tertibini tassyklaýar;

5) atmosfera howasyny goramak babatda şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda onuň ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

7-nji madda. Daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy:

1) atmosfera howasyny goramak babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleri amala aşyrýar, atmosfera howasyny goramak babatda döwlet maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyny üpjün edýär we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

2) ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrýar;

3) zyňyndylaryň stasionar we hereketlenýän çeşmeleri tarapyndan atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny tassyklaýar we görkezilen kadalaryň berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

4) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegiň ylmy taýdan esaslandyrylan kadalarynyň taslamalaryny we ony almagyň tertibini işläp taýýarlaýar hem-de olary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine tassyklamaga berýär;

5) senagat we önümçilik kärhanalarynda tozan tutujy we gaz arassalaýjy enjamlaryň netijeli işlemegi üçin gözegçiligi amala aşyrýar;

6) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna bellenen tertipde rugsatnamalary berýär, olara üýtgetmeleri we (ýa-da) goşmaçalary girizýär, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnamalaryň hereket ediş möhletini wagtlaýyn togtadýar, dikeldýär, uzaldýar, olaryň hereketini bes edýär;

7) hapalaýjy maddalaryň sanawyny tassyklaýar we olar üçin atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň ýol berilýän kadalary bellenilýän, atmosfera howasyna täsir ediş obýektleriniň howplulyk klasyny kesgitleýär;

8) olar üçin atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň ýol berilýän kadalary bellenilmeýän, atmosfera howasyna täsir ediş obýektleriniň, şeýle hem atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmeleriniň sanawyny tassyklaýar;

9) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hasaba alnyşyny amala aşyrmagyň tertibini belleýär;

10) atmosfera howasynyň ýagdaýyna monitoringi guraýar we geçirýär;

11) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň we parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň tükellenilişini geçirmegiň tertibini belleýär;

12) ýuridik we fiziki şahslara atmosfera howasyny goramak boýunça kadalaşdyryjy resminamalaryň taslamalaryny işläp taýýarlamaga, şeýle hem atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny, ekologiýa pasportlaryny işläp taýýarlamaga we daşky gurşawa täsirine baha bermege ygtyýarnamalary berýär;

13) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde, atmosfera howasyny goramak babatda administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işlere garaýar;

14) atmosfera howasyny goramak babatda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar;

15) atmosfera howasyny goramak babatda şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

8-nji madda. Saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasynyň ygtyýarlyklary

 

Saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy:

1) atmosfera howasyny goramak babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirmäge, şeýle hem atmosfera howasyny goramak babatda döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga gatnaşýar;

2) hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyna zyňylmagyna ýol berilýän aňryçäk kadasyny we sanitariýa-gorag zonalarynyň taslamalaryny bellenen tertipde ylalaşýar;

3) atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň aňryçäk ýol berilýän toplanmasynyň we ilatly ýerleriň hem-de ilatyň köpçülikleýin dynç alýan ýerleriniň atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň takmynan howpsuz täsir ediş derejeleriniň kadasyny tassyklaýar;

4) hapalaýjy maddalaryň howplulyk klaslaryny we hapalaýjy maddalaryň howplulygynyň belli bir klaslaryna hapalaýjy maddalary degişli etmegiň tertibini belleýär;

5) atmosfera howasyny goramak babatda şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

9-njy madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary:

1) özleriniň garamagyndaky çäklerde atmosfera howasyny goramak babatda ýeke-täk döwlet syýasatyny we döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge ýardam edýär;

2) özleriniň garamagyndaky çäklerde atmosfera howasynyň hapalanmagynyň öňüni almaga, peseltmäge we ýok etmäge gönükdirilen çäreleriň geçirilmegine ýardam edýär;

3) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde atmosfera howasynyň hapalanmagynyň ýagdaýy barada ilata habar berýär;

4) degişli ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary bilen ylalaşylmagy boýunça önümçiligiň we sarp edişiň atmosfera howasyny hapalaýan galyndylaryny özleriniň garamagyndaky çäklerde ýerleşdirmek üçin ýeri kesgitlemäge gatnaşýar;

5) atmosfera howasyny goramak babatda şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda özleriniň ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

III BAP. ATMOSFERA HOWASYNY GORAMAK

BABATDA KADALAŞDYRMA

 

10-njy madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmelerini toparlara bölme

 

1. Atmosfera howasyny goramak babatda hasaba almagy alyp barmak, tükelleýiş geçirmek, şeýle hem kadalaşdyrmak we gözegçilik etmek maksady bilen hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyna zyňyndylarynyň çeşmelerini toparlara bölmek amala aşyrylýar.

2. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmeleri stasionar, hereketlenýän we stasionar däl çeşmelere bölünýärler.

3. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmeleri zyňyndylaryň guramaçylykly stasionar çeşmelerine we zyňyndylaryň guramaçylyksyz stasionar çeşmelerine bölünýärler:

1) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň guramaçylykly stasionar çeşmelerine, olaryň kömegi bilen atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň düşmegi çäklendirilýän enjamlar bilen üpjün edilen, görkezilen zyňyndylaryň çeşmeleri degişlidir;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň guramaçylyksyz stasionar çeşmelerine, olaryň kömegi bilen atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň düşmegi çäklendirilýän enjamlar bilen üpjün edilmedik, görkezilen zyňyndylaryň çeşmeleri degişlidir.

4. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän çeşmeleri aşakdakylara bölünýärler:

1) mehaniki ulag serişdeleri (elektrik hereketlendirijiler bilen herekete getirilýän ulag serişdelerinden başga);

2) demir ýol ulag serişdeleri (elektrik hereketlendirijiler bilen herekete getirilýän ulag serişdelerinden başga);

3) howa gämileri;

4) deňiz gämileri we içerki ýüzüş gämileri.

5. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar däl çeşmelerine zyňyndylarynyň stasionar däl ýa-da hereketlenýän çeşmeleri bolup durmaýan we daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan tassyklanylýan atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar däl çeşmeleriniň sanawyna girizilen, görkezilen zyňyndylaryň çeşmeleri degişlidir.

 

11-nji madda. Atmosfera howasyna zyňylýan hapalaýjy maddalary toparlara bölme

 

1. Hapalaýjy maddalary howplulyk klaslary boýunça toparlara bölmek, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegleriň möçberini, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň daşky gurşawa ýetiren zyýanynyň öwezini dolmagyň möçberini kesgitlemek üçin amala aşyrylýar.

2. Atmosfera howasyna zyňylýan, hapalaýjy maddalaryň howplulyk klaslaryny we olary hapalaýjy maddalaryň belli bir howplulyk klasyna degişli etmegiň tertibini bellemeklik şu Kanunyň 8-nji maddasyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

12-nji madda. Atmosfera howasyny goramak babatda kadalar

 

1. Atmosfera howasyny goramak babatda kadalar şu aşakdakylary öz içine alýar:

1) atmosfera howasynyň hiliniň kadalaryny;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň kadalaryny;

3) atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň  aňryçäk ýol berilýän kadalaryny.

2. Türkmenistanyň kanunçylygy bilen atmosfera howasyny goramak babatda kadalaryň beýleki görnüşleri hem bellenilip bilner.

 

13-nji madda. Atmosfera howasynyň hiliniň kadalary

 

1. Atmosfera howasynyň hiliniň kadalary hojalyk we beýleki işler amala aşyrylan mahalynda, daşky gurşawyň we ilatyň saglygynyň howpsuzlygyny üpjün edýän atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny bellemegiň wezipelerini ýerine ýetirýärler.

2. Atmosfera howasynyň hiliniň kadalaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň aňryçäk ýol  berilýän toplanmasynyň we ilatly ýerleriň, şeýle hem eýeçiligiň görnüşine garamazdan edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň jaýlarynyň atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň çen edilýän howpsuz täsir ediş derejeleriniň kadasy;

2) aýratyn goralýan tebigy ýerleriň, dynç alyş zonalaryň, şeýle hem ýörite goraga degişli tebigy çäkleriň we biosfera rezerwatlarynyň (ätiýaçlyk bölekleriniň) atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň ekologiýa taýdan howpsuz toplanmalarynyň kadalary;

3) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän we stasionar çeşmeleri, tehnologik prosesler we enjamlar üçin bellenilýän, önümiň, kuwwatyň, ulag ýa-da beýleki hereketlenýän serişdeleriň geçen ýolunyň birligine hasaplama görä atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň udel zyňyndylarynyň kadalary.

3. Atmosfera howasynyň hiliniň kadalary Türkmenistanyň ähli çägi üçin ýeke-täk bolup durýar. Zerur bolan mahalynda käbir çäkler üçin atmosfera howasynyň hiliniň başga kadalary bellenilýär.

 

14-nji madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň kadalary

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň kadalary şu aşakdakylary öz içine alýar:

1) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň tehnologik kadalaryny;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny;

3) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän çeşmeleriniň işlenen gazlarynda hapalaýjy maddalaryň saklanyş derejesiniň kadalaryny.

2. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň tehnologik kadalaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň pudaklaýyn tehnologik kadalary;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aýratyn tehnologik kadalary.

Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň pudaklaýyn tehnologik kadalary daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça degişli döwlet edaralary tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aýratyn tehnologik kadalary atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bilen bagly işi amala aşyrýan ýuridik şahslar tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

3. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmeleri üçin atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalary daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

4. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän çeşmeleriniň işlenen gazlarynda hapalaýjy maddalaryň saklanyş derejesiniň kadalary Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilýär.

 

15-nji madda. Atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň aňryçäk ýol berilýän kadalary

 

1. Atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegini döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek maksady bilen atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň aňryçäk ýol berilýän kadalary bellenilýär.

2. Atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň aňryçäk ýol berilýän kadalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän ygtyýarlandyrylan döwlet edarasy tarapyndan işlenip taýýarlanylýar.

 

16-njy madda. Täsir ediş zonalary

 

1. Täsir ediş zonalary atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bilen bagly hojalyk we beýleki işi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan, şu aşakdakylar üçin  kesgitlenilýär:

1) taslama resminamalarynyň düzüminde – taslamalaşdyrylýan atmosfera howasyna täsir ediş obýektleri;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňylmalarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalarynyň taslamasynda – hereket edýän atmosfera howasyna täsir ediş obýektleri.

2. Täsir ediş zonalarynyň ölçegleri we araçägi atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň fon toplanmasyny hem-de bu zonalaryň çäkleriniň daşynda atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň saklanyşynyň atmosfera howasynyň hiliniň kadalaryndan ýokary bolmajakdygyny hasaba almak bilen, atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň dumly-duşa ýaýramagynyň hasaplamalary esasynda kesgitlenilýär.

 

IV BAP. ATMOSFERA HOWASYNY GORAMAK

BOÝUNÇA TALAPLAR

 

17-nji madda. Işi atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary we atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegi bilen bagly bolan ýuridik we fiziki şahslaryň borçlary

 

Işi atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary we atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegi bilen bagly bolan ýuridik we fiziki şahslar, şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) atmosfera howasyny goramak boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan talaplary ýerine ýetirmäge;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňylmagyny we atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegini peseltmek üçin desgalaryň we enjamlaryň netijeli işlemegini üpjün etmäge we olara gözegçiligi amala aşyrmaga;

3) atmosfera howasyna zyňylýan hapalaýjy maddalaryň mukdarynyň we düzüminiň hasaba alnyşyny amala aşyrmaga;

4) atmosfera howasyny goramak boýunça talaplaryň berjaý edilişi böleginde kärhanalaryň, desgalaryň we beýleki obýektleriň taslamalaşdyrylyşyna we gurluşygynyň barşyna gözegçiligi amala aşyrmaga;

5) ýaramaz meteorologik şertler bilen baglylykda atmosfera howasynyň hapalanmak derejesiniň mümkin bolan ýokarlanmasy barada duýduryş alnan ýagdaýlarynda ýörite çäreleri ýerine ýetirmäge;

6) atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny berjaý etmäge;

7) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň birbada köp mukdardaky we heläkçilikli zyňyndylaryny ýok etmek boýunça bellenen tertipde çäreleri görmäge;

8) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmeleri bar bolan garamagyndaky kärhanalaryň, daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça Türkmenistanyň döwlet statistika edaralarynda bellige alnyşyny geçirmäge;

9) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň guramaçylyksyz çeşmelerini ýok etmek, olary guramaçylykly çeşmeleriň hataryna geçirmek boýunça çäreleri görmäge;

10) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmelerini tozan tutujy enjamlar, gaz arassalaýjy abzallar bilen enjamlaşdyrmaga;

11) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny peseltmek üçin bar bolan tozan tutujy enjam we gaz arassalaýjy abzal, şeýle hem beýleki serişdeler we abzallar hakynda maglumaty daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasynyň talap etmegi boýunça bermäge;

12) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnama almaga we bu rugsatnamada görkezilen şertleri berjaý etmäge;

13) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegleri öz wagtynda amala aşyrmaga;

14) atmosfera howasyny goramak bilen bagly Türkmenistanyň  kanunçylygynda bellenen beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

 

18-nji madda. Atmosfera howasyny goramak babatda kadalaşdyryjy resminamalary işläp taýýarlamagy amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslaryň işini ygtyýarlandyrmak

 

Atmosfera howasyny goramak babatda kadalaşdyryjy resminamalaryň taslamalaryny işläp taýýarlamagy, şeýle hem atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryny işläp taýýarlamagy, ekologiýa pasportlary işläp düzmegi we daşky gurşawa täsirine baha bermegi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslaryň işi, işiň käbir görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde, ygtyýarlandyrylmaga degişlidir.

 

19-njy madda. Hojalyk we beýleki işiň obýektleri taslamalaşdyrylanda, ýerleşdirilende, gurlanda, durky täzelenende we ulanylanda atmosfera howasyny goramaga bildirilýän talaplar

 

1. Hojalyk we beýleki işiň obýektleri taslamalaşdyrylanda, ýerleşdirilende, gurlanda, durky täzelenilende we ulanylanda, şeýle hem şäherler we beýleki ilatly ýerler gurlanda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda atmosfera howasynyň hil kadalarynyň berjaý edilmegi üpjün edilmelidir.

2. Atmosfera howasynyň hiline zyýanly täsir edip biljek, hojalyk we beýleki işiň obýektleri taslamalaşdyrylanda we ýerleşdirilende, şeýle hem şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň gurluşyklary meýilleşdirilende atmosfera howasynyň hapalanmagynyň fon derejesi nazara alynmalydyr hem-de onuň hiliniň üýtgemeginiň deslapky çaklanmasy amala aşyrylmalydyr.

3. Atmosfera howasyny goramak maksady bilen şäherlerde we ilatly ýerlerde hojalyk hem-de beýleki işiň obýektleriniň sanitariýa-gorag zonalary bellenilýär.

4. Atmosfera howasynyň hiline zyýanly täsir edip biljek hojalyk we beýleki işiň obýektlerini döwrebaplaşdyrmagyň we durkuny täzelemegiň taslamalarynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen talaplara laýyklykda, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň bellenilen kadalaryna çenli azaltmak boýunça çäreler göz öňünde tutulmalydyr.

Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny we atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsirleri bellenilen kadalara çenli azaltmak mümkin bolmadyk halatynda degişli kärhanalaryň işi, degişli desgalaryň we beýleki obýektleriň peýdalanylmagy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň karary boýunça wagtlaýyn togtadylyp bilner.

5. Atmosfera howasynyň hiline zyýanly täsir edýän, hojalyk we beýleki işiň obýektleriniň ýerleşdirilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary bilen ylalaşylýar.

6. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňylmagyny amala aşyrýan, hojalyk we beýleki işiň täze we (ýa-da) durky täzelenen obýektleri işe girizilende atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalarynyň we atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsirleriň aňryçäk ýol berilýän kadalarynyň berjaý edilmegi üpjün edilmelidir. Tehniki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplary bilen berjaý etmek üçin hökmanylygy göz öňünde tutulan halatlarynda, bu obýektler atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna gözegçilik etmegiň awtomatlaşdyrylan ulgamlary bilen enjamlaşdyrylýar.

7. Atmosfera howasyny goramagyň düzgünlerinde göz öňünde tutulan, gazlary arassalamak we atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny peseltmek üçin desgalary, şeýle hem görkezilen zyňyndylara gözegçilik etmegiň serişdeleri ýok bolan, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňylmagyny amala aşyrýan, hojalyk we beýleki işiň obýektlerini ýerleşdirmek we ulanmak gadagan edilýär.

8. Işlemegi howanyň we Ýeriň ozon gatlagynyň ýaramaz üýtgemelerine, ilatyň saglygynyň ýaramazlaşmagyna, ösümlikleriň genetiki fondunyň we haýwanlaryň genetiki fondunyň ýok edilmegine, daşky gurşaw üçin dolanuwsyz netijeleriň ýüze çykmagyna getirip biljek, hojalyk we beýleki işiň obýektlerini taslamalaşdyrmak, ýerleşdirmek we gurmak gadagan edilýär.

Ýaşaýyş jaýlary, jemgyýetçilik we beýleki obýektler gurlanda hem-de durky täzelenende, ulanylmagy gadagan edilen materiallaryň sanawy, Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenýär.

 

20-nji madda. Zyňyndylaryň stasionar we stasionar däl çeşmelerinden atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary mahalynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplar

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmeleri işlän mahalynda şu aşakdakylar ýerine ýetirilmelidir:

1) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň düzüminiň seljerişlerini geçirmek üçin zyňyndylaryň görkezilen çeşmelerinden howanyň nusgalyklaryny almak üçin ýerler kesgitlenilmelidir;

2) hapalaýjy maddalary zyýansyzlandyrmak ulgamlaryny ulanmagyň düzgünleri berjaý edilmelidir.

2. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmelerinden atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary diňe görkezilen zyňyndylara rugsatnama bar bolan mahalynda we atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryna hem-de munuň ýaly rugsatnamada bellenilen şertlere laýyklykda ýol berilýär.

3. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar däl çeşmelerinden atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňylmagyna, hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň çeşmeleriniň Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplarynyň  berjaý edilmegi bilen ulanylýan şertlerinde ýol berilýär.

 

21-nji madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän çeşmeleriniň Türkmenistana getirilmegine, öndürilmegine we ulanylmagyna bildirilýän talaplar

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hereketlenýän çeşmeleriniň zyňyndylarynda hapalaýjy maddalaryň saklanyş derejesi Türkmenistanyň kanunçylygynda zyňyndylaryň bellenen udel kadalaryndan ýokary bolsa, olary öndürmek we ulanmak gadagan edilýär.

2. Zyňyndylarynda hapalaýjy maddalaryň saklanyşy we atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir ediş derejesi bellenen kadalardan ýokary bolsa, ulag we beýleki hereketlenýän serişdeleriň we gurluşlaryň Türkmenistana getirilmegine ýol berilmeýär.

3. Olaryň ulanylmagy netijesinde atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bolup geçýän ulag we beýleki hereketlenýän serişdelerini bejermegi we tehniki taýdan hyzmat etmegi ýerine ýetirýän ýuridik we fiziki şahslar, işlenen gazlarda hapalaýjy maddalaryň kadaly saklanmagyndan hem-de atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir etmegiň aňryçäk ýol berilýän kadalaryndan ýokary bolmagyna ýol bermezlige borçludyrlar.

4. Olaryň ulanylmagy netijesinde atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bolup geçýän ulag we beýleki hereketlenýän serişdeler, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň udel kadalaryna laýyklygyna bellenen tertipde hökmany barlagdan geçirilmäge degişlidir.

 

22-nji madda. Şäherler we beýleki ilatly ýerler ýerleşdirilen we ösdürilen mahalynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplar

 

Şäherleri we beýleki ilatly ýerleri taslamalaşdyrmak, gurmak, täze meýilnama boýunça gurmak, durkuny täzelemek atmosfera howasyny goramak babatda sanitariýa-gigiýena, ekologiýa we beýleki kadalara hem-de düzgünlere laýyklykda geçirilýär, şunda atmosfera howasynyň ýagdaýy, onuň mümkin bolan üýtgemeginiň çaklamasy we atmosfera howasyny goramak boýunça çäreler göz öňünde tutulmalydyr.

 

23-nji madda. Atmosfera howasyny hapalaýan galyndylar saklanylan, gömlen, gaýtadan ulanylan we zyýansyzlandyrylan mahalynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplar

 

1. Kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň, ilatly ýerleriň çäklerinde, şeýle hem önümçilik galyndylaryny ýerleşdirmek üçin galyndylaryň saklanylýan ýerlerinde atmosfera howasyny hapalaýan galyndylary saklamak, gömmek, gaýtadan ulanmak we zyýansyzlandyrmak Türkmenistanyň galyndylar bilen iş salyşmak çygryndaky kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

2. Hojalyk ýa-da gaýry işler bilen meşgullanýan ýuridik we fiziki şahslar atmosfera howasynyň hapalanmagynyň çeşmesi bolup durýan galyndylaryň ähli görnüşlerini, olary ýerleşdirmegiň we (ýa-da) gömmegiň ýöriteleşdirilen ýerlerine, şeýle hem şunuň ýaly galyndylary çig mal hökmünde peýdalanýan hojalyk ýa-da gaýry işleriň beýleki obýektlerine öz wagtynda äkidilmegini üpjün etmäge borçludyrlar.

 

24-nji madda. Ösümlik dünýäsiniň obýektleriniň gorag serişdeleri we mineral dökünler ulanylan, daşalan, saklanylan hem-de ýok edilen mahalynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplar

 

1. Hojalyk we beýleki iş bilen meşgullanýan ýuridik we fiziki şahslar, atmosfera howasynyň hapalanmagyna ýol bermezlik maksady bilen, ösümlik dünýäsiniň obýektleriniň gorag serişdeleri we mineral dökünler ulanylan, daşalan, saklanylan hem-de ýok edilen mahalynda atmosfera howasyny goramak babatda düzgünleri we talaplary berjaý etmäge borçludyrlar.

2. Ösümlik dünýäsiniň obýektleriniň gorag serişdeleriniň we mineral dökünleriň ulanylmagyna şu aşakdakylar bar bolan mahalynda ýol berilýär:

1) ösümlik dünýäsiniň obýektleriniň gorag serişdeleri we mineral dökünler ulanylan we saklanylan mahalynda atmosfera howasyna düşüp biljek hapalaýjy maddalar üçin atmosfera howasynyň hiliniň bellenen kadalarynyň;

2) ösümlik dünýäsiniň obýektleriniň gorag serişdeleri we mineral dökünler ulanylan we saklanan mahalynda atmosfera howasyna düşüp biljek hapalaýjy maddalaryň atmosfera howasyndaky toplanmalaryny kesgitlemegiň usullarynyň.

3. Ösümlik dünýäsiniň obýektleriniň gorag serişdelerini we mineral dökünleri ulanmak, daşamak, saklamak we ýok etmek atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny peseldýän usullar bilen amala aşyrylmalydyr.

 

25-nji madda. Ýerasty peýdaly baýlyklar gazylyp alnan we partlama işleri geçirilen mahalynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplaryň ýerine ýetirilmegi

 

Ýerasty peýdaly baýlyklary gazyp almak we partlama işleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylan usullar arkaly, atmosfera howasyny goramak boýunça talaplary berjaý etmek bilen geçirilmelidir.

 

26-njy madda. Ýaramaz meteorologik şertler ýüze çykan mahalynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplar

 

1. Ýaramaz meteorologik şertler ýüze çykan döwründe atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny düzgünleşdirme, eger ýaramaz meteorologik şertler ýüze çykan we atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň iň ýokary toplanmalary atmosfera howasynyň hiliniň kadalaryndan ýokary bolan halatynda amala aşyrylýar.

2. Ýaramaz meteorologik şertler ýüze çykan döwründe atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny düzgünleşdirme, ýaramaz meteorologik şertler dowam edýän döwrüne atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäreleri ýerine ýetirmek arkaly amala aşyrylýar.

3. Ýaramaz meteorologik şertler ýüze çykan döwründe atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny düzgünleşdirme, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

27-nji madda. Ilatyň saglygyna howp döredýän, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň uly heläkçilikli zyňyndylarynda döwlet edaralarynyň işini guramak

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň uly heläkçilikli zyňyndylary sebäpli dörän, atmosfera howasynyň ýagdaýynyň üýtgän mahalynda we şunda ilatyň saglygyna howp döreýän bolsa, ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bu barada haýal etmän habar bermäge borçludyrlar, gyssagly ýagdaýlarda bolsa ilatyň wagtlaýyn göçürilişini üpjün edýärler we (ýa-da) beýleki gaýragoýulmasyz çäreleri görýärler.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň uly heläkçilikli zyňyndylary bolan halatynda bellenen tertipde kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň ýörite iş tertibini girizýär we atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň ýokary derejeliligini peseltmek hem-de atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsir edilmegini ýok etmek maksady bilen ulag serişdeleriniň hereketini ýola goýýar.

 

28-nji madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnama

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bilen bagly hojalyk we beýleki işi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň stasionar çeşmeleriniň ulanylmagyna diňe daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan berilýän, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnamanyň bar bolan  mahalynda ýol berilýär.

2. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnamanyň berilmegi, görkezilen rugsatnama üýtgemeleriň we (ýa-da) goşmaçalaryň girizilmegi, munuň ýaly rugsatnamanyň hereketiniň togtadylmagy, dikeldilmegi we hereket ediş möhletiniň uzaldylmagy, onuň hereketiniň bes edilmegi daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnamada, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalary we şu Kanunyň 13-nji maddasyna laýyklykda atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny amala aşyrmagyň şertleri bellenýär.

4. Şu maddanyň 3-nji böleginde görkezilen, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalaryndan ýokary bolan ýa-da atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryna rugsatnamada görkezilen şertler bozulan mahalynda atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylaryny amala aşyrmak gadagan edilýär.

 

29-njy madda. Atmosfera howasynyň ýagdaýynyň adamlaryň  ömrüne we saglygyna howp salýan derejede üýtgän mahalynda ilaty goramak boýunça çäreler

 

1. Atmosfera howasynyň ýagdaýynyň adamlaryň ömrüne we saglygyna howp salýan derejede üýtgän mahalynda ilaty goramak boýunça çäreler Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlanylýar we ýerine ýetirilýär.

2. Şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilen çäreleri geçirmegiň tertibi, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň uly heläkçilikli zyňyndylary sebäpli dörän, atmosfera howasynyň ýagdaýynyň üýtgän mahalynda we şunda ilatyň saglygyna howp döreýän bolsa, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ilaty goramak boýunça gyssagly çäreler görülýär.

 

30-njy madda. Atmosfera howasynyň serhetüsti hapalanmagy

 

Türkmenistan atmosfera howasyny goramak babatda umumy ykrar edilen ýörelgelere we kadalara laýyklykda atmosfera howasynyň serhetüsti hapalanmagynyň derejesini peseltmek maksady bilen atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňylmalaryny azaltmak boýunça çäreleriň öz çäklerinde geçirilmegini üpjün edýär.

 

31-nji madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegleriň kadalary

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bilen daşky gurşawyň hapalanandygy üçin ýuridik we fiziki şahslar atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegiň bellenen kadalaryna laýyklykda tölegleri amala aşyrmaga borçludyrlar.

2. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegleriň kadalary öz içine şu aşakdakylary alýarlar:

1) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň bellenen çäklendirilen möçberleriň (atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň aňryçäk ýol berilýän kadalarynyň) çäklerinde zyňyndylary üçin tölegiň kadalaryny;

2) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň bellenilen çäklendirilen möçberlerden artyk zyňyndylary üçin tölegiň kadalaryny.

3. Işi atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary netijesinde daşky gurşawyň hapalanmagyna täsir edýän kärhanalar, edaralar, beýleki ýuridik we fiziki şahslar üçin tölegleriň möçberleri, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary üçin tölegiň kadalaryna laýyklykda daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan bellenilýär.

4. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary netijesinde daşky gurşawyň hapalanandygy üçin tölegler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

32-nji madda. Howa ulgamyny goramak

 

1. Howany goramagyň we howanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerini gowşatmagyň maksady, howa ulgamyna antropogen taýdan howply täsir edilmegine ýol bermejek derejede atmosfera howasynda hapalaýjy maddalaryň hem-de parnik gazlarynyň toplanmasyny durnuklaşdyrmak bolup durýar.

2. Howa ulgamyny antropogen üýtgemelerden goramak boýunça çäreler öz içine şu aşakdakylary alýar:

1) çeşmelerden antropogen zyňyndylarynyň we ähli parnik gazlarynyň sorujylar tarapyndan siňdirilmeginiň kadastrlaryny işläp taýýarlamak;

2) howa ýaramaz täsir edýän maddalaryň, öndürilişini we peýdalanylmagyny düzgünleşdirmek;

3) parnik gazlarynyň antropogen zyňyndylaryny peseltmäge ýa-da bes etmäge ýardam edýän tehnologiýalary, usullary we prosesleri girizmek we ulanmak;

4) energiýa tygşytlaýjy we (ýa-da) serişde tygşytlaýjy tehnologiýalary, iň oňat elýeterli tehniki usullary ornaşdyrmak we peýdalanmak;

5) günüň, ýeliň, ýeriň ýylylygynyň, suw akymlarynyň tebigy hereketleriniň energiýasyny we atmosfera howasyna iň az zyýanly fiziki täsir ýetirýän energiýanyň gaýtadan dikeldilýän beýleki çeşmelerinden peýdalanmak;

6) howa ulgamyny goramak we howanyň üýtgemeginiň ýaramaz netijelerini gowşatmak babatda beýleki çäreleri geçirmek.

 

V BAP. ATMOSFERA HOWASYNA HAPALAÝJY MADDALARYŇ ZYŇYNDYLARYNYŇ HASABA ALNYŞY. ATMOSFERA HOWASYNY

GORAMAK BABATDA STATISTIK GÖZEGÇILIKLER.

ATMOSFERA HOWASYNA HAPALAÝJY MADDALARYŇ

ZYŇYNDYLARYNYŇ WE PARNIK GAZLARYNYŇ

TÜKELLENILIŞI

 

33-nji madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hasaba alnyşyny guramak

 

1. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hasaba alnyşy daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy we statistika babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan bellenen tertipde, zyňyndylaryň stasionar çeşmelerinden atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bilen bagly bolan hojalyk we beýleki işi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan alnyp barylýar.

2. Olaryň işiniň netijesinde atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary we atmosfera howasyna zyýanly fiziki täsir bolup geçýän ýuridik we fiziki şahslar, şulara borçludyrlar:

1) atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary we atmosfera howasyna zyýanly fiziki täsir barada hasabatlary döwlet statistikasy edaralaryna daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça bellenilen möhletlerde bermäge;

2) daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylan, öz önümçilik maglumatlarynyň esasynda kärhananyň, edaranyň ekologiýa pasportyny işläp düzmäge we yzygiderli doldurmaga borçludyrlar.

3. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň hasaba alnyşyny bellenilen tertipde amala aşyrýan edaralaryň sanawy, daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

 

34-nji madda. Atmosfera howasyny goramak babatda döwlet statistik gözegçilikler

 

Atmosfera howasyny goramak babatda döwlet statistik gözegçiliklerini alyp barmak we bu babatda statistik maglumatlary bermek, statistika hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

35-nji madda. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň tükellenilişi

 

1. Zyňyndylaryň stasionar çeşmelerinden atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylary bilen bagly hojalyk hem-de beýleki işi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar, atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň tükellenilişini geçirmäge borçludyrlar.

2. Atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň zyňyndylarynyň tükellenilişini geçirmegiň tertibi daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan  bellenilýär.

 

36-njy madda. Atmosfera howasyna parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň tükellenilişi

 

1. Atmosfera howasyna parnik gazlarynyň zyňyndylary bilen bagly hojalyk hem-de beýleki işi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar, atmosfera howasyna parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň tükellenilişini geçirmäge borçludyrlar.

2. Atmosfera howasyna parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň tükellenilişini geçirmegiň tertibi daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan  bellenilýär.

 

VI BAP. ATMOSFERA HOWASYNYŇ DÖWLET MONITORINGI. ATMOSFERA HOWASYNYŇGORALYŞYNA GÖZEGÇILIK ETMEK

 

37-nji madda. Atmosfera howasynyň döwlet monitoringi

 

1. Atmosfera howasynyň döwlet monitoringi döwletiň, ýuridik we fiziki şahslaryň atmosfera howasynyň hil ýagdaýy, hapalanmagy barada dogry maglumata bolan zerurlygyny üpjün etmek, şeýle hem atmosfera howasyň ýagdaýynyň mümkin bolaýjak üýtgemesini çaklamak we onuň hapalanyş derejesine baha bermek maksady bilen atmosfera howasynyň ýagdaýyna gözegçilik ediş ulgamyny öz içine alýar.

2. Atmosfera howasynyň döwlet monitoringi daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde amala aşyrylýar.

Ilatly ýerlerde atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsiriň monitoringi saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Hapalaýjy maddalaryň we parnik gazlarynyň atmosfera howasyndaky toplanmasyny kesgitlemek üçin onuň döwlet monitoringini geçirmek, atmosfera howasynyň ýagdaýynyň üýtgemeleriniň proseslerini modelirlemegiň döwrebap usullaryny peýdalanmak we onuň ýagdaýyny çaklamak esasynda amala aşyrylýar.

4. Daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy atmosfera howasyna hapalaýjy maddalaryň we parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň önümçilik monitoringini amala aşyrmaly edaralary kesgitleýär.

5. Atmosfera howasynyň döwlet monitoringini geçirmegiň we onuň maglumatlaryny ulanmagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

38-nji madda. Atmosfera howasynyň goralyşyna döwlet gözegçiligi

 

1. Atmosfera howasynyň goralyşyna döwlet gözegçiliginiň wezipesi atmosfera howasyny goramak hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň ähli ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan berjaý edilmegini üpjün etmek bolup durýar.

2. Atmosfera howasynyň goralyşyna döwlet gözegçiligi daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan beýleki edaralary tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde amala aşyrylýar.

3. Şu maddanyň ikinji böleginde görkezilen döwlet edaralary kärhanalaryň we edaralaryň önümçilik gulluklaryny, şeýle hem jemgyýetçilik gözegçilerini atmosfera howasynyň goralyşyna döwlet gözegçiligini amala aşyrmaga gatnaşmak üçin bellenen tertipde çekip bilýärler.

4. Atmosfera howasynyň goralyşyna döwlet gözegçiligini amala aşyrmagyň tertibi şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

 

39-njy madda. Atmosfera howasynyň goralyşyna pudaklaýyn gözegçilik

 

1. Atmosfera howasynyň goralyşyna pudaklaýyn gözegçilik daşky gurşawy goramak babatda pudaklaýyn gözegçiligiň düzüm bölegi bolup durýar.

2. Atmosfera howasynyň goralyşyna pudaklaýyn gözegçilik ministrlikler we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary tarapyndan öz garamagyndaky kärhanalarynda atmosfera howasyny goramak boýunça talaplaryň berjaý edilişini barlamak maksady bilen amala aşyrylýar.

3. Atmosfera howasynyň goralyşyna pudaklaýyn gözegçiligi amala aşyrmagyň tertibi degişli ministrlikler we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde  bellenilýär.

 

40-njy madda. Atmosfera howasynyň goralyşyna önümçilik gözegçiligi

 

1. Atmosfera howasyna zyýanly täsir edýän çeşmeleri bar bolan kärhanalarda we edaralarda atmosfera howasynyň goralyşyna önümçilik gözegçiligi bu kärhanalaryň ekologiýa gulluklary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Atmosfera howasyna zyýanly täsir edýän çeşmeleri bar bolan kärhanalar we edaralar atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda atmosfera howasynyň goragyny amala aşyrmalydyrlar.

3. Atmosfera howasynyň goralyşyna önümçilik gözegçiliginiň geçirilmegine jogapkär şahslar barada hem-de hojalyk we beýleki işiň obýektlerinde ekologiýa gulluklaryň guralyşy hakyndaky maglumatlar daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasyna berilýär.

Atmosfera howasynyň goralyşyna geçirilen önümçilik gözegçiliginiň netijeleri degişli talaplar boýunça daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasyna berilýär.

 

41-nji madda. Atmosfera howasynyň goralyşyna jemgyýetçilik gözegçiligi

 

1. Atmosfera howasynyň goralyşyna jemgyýetçilik gözegçiligi, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

2. Jemgyýetçilik barlagynyň barşynda alnan, atmosfera howasynyň goralyşyna jemgyýetçilik gözegçiligini amala aşyrmagyň netijeleri, daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasyna berilýär we maslahat beriji häsiýete eýedir.

 

42-nji madda. Atmosfera howasyny goramak babatda raýatlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň hukuklary

 

1. Raýatlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň şu aşakdakylara hukuklary bardyr:

1) ömri we saglygy üçin amatly atmosfera howasyna;

2) atmosfera howasynyň ýagdaýy, onuň hapalanmagy barada, şeýle hem atmosfera howasyny hapalaýan çeşmeleri we oňa fiziki taýdan zyýanly täsir hem-de atmosfera howasyny goramak boýunça görülýän çäreler hakynda dogry we öz wagtynda maglumaty almaga;

3) atmosfera howasyny goramak boýunça çäreleriň geçirilmegine gatnaşmaga;

4) atmosfera howasynyň hiline zyýanly täsirini ýetirip biljek, meýilleşdirilýän hojalyk we beýleki işiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça jemgyýetçilik diňleýişlerine gatnaşmaga;

5) atmosfera howasynyň hapalanmagynyň çeşmesiniň goşmaça döwlet ekologiýa seljermesini geçirmek barada meseläni ygtyýarly edaralaryň öňünde goýmaga;

6) atmosfera howasyny goramak babatda döwlet maksatnamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga we olara onuň hilini gowulandyrmak hakynda öz tekliplerini girizmäge;

7) atmosfera howasyny goramak babatda olaryň hukuklarynyň, azatlyklarynyň ýa-da kanuny bähbitleriniň bozulandygy ýa-da bozulmak howpy barada hem-de atmosfera howasynyň hapalanmagy ýa-da atmosfera howasyna fiziki taýdan zyýanly täsiriň netijesinde raýatyň ömrüne, saglygyna we emlägine ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagy barada  degişli edaralara ýüz tutmaga;

8) atmosfera howasyny goramak babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalary ara alnyp maslahatlaşylanda gatnaşmaga.

2. Jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri şu Kanunyň 33-nji maddasynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendinde görkezilen hasabatlar bilen tanyşmaga, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen  tertipde we şertlerde, atmosfera howasyny hapalaýan hem-de oňa fiziki taýdan zyýanly täsir edýän çeşmeleri bolan hojalyk we beýleki işiň obýektleriniň çäklerine barmaga bolan hukugy bardyr.

3. Raýatlar we jemgyýetçilik birleşikleri ministrlikleriň we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralarynyň wezipeli adamlary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde, atmosfera howasyny goramak boýunça talaplaryň berjaý edilmegini üpjün etmek maksady bilen, görkezilen wezipeli adamlaryň hereketlerine şikaýat etmäge hukuklary bardyr.

 

VII BAP. ATMOSFERA HOWASYNY GORAMAK BABATDA HALKARA HYZMATDAŞLYGY. ATMOSFERA HOWASYNY GORAMAK HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ KANUNÇYLYGYNYŇ

BOZULMAGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

43-nji madda. Atmosfera howasyny goramak babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

Atmosfera howasyny goramak babatda halkara hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

44-nji madda. Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagynda günäkär ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

VIII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

45-nji madda. Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy netijesinde ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

 

Atmosfera howasyny goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy netijesinde daşky gurşawa, edaralara ýa-da döwlete, raýatlaryň saglygyna we emlägine zyýan ýetiren ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýetirilen zyýanyň öwezini dolmaga borçludyrlar.

 

46-njy madda. Atmosfera howasyny goramak babatda jedelleri çözmek

 

Atmosfera howasyny goramak babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde çözülýär.

 

47-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şu aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) «Atmosfera howasyny goramak hakynda» 1996-njy ýylyň 20-nji dekabryndaky Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1996 ý., № 4, 66-njy madda);

2) «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar girizmek we güýjüni ýitiren diýip hasap etmek hakynda» 2009-njy ýylyň 18-nji aprelindäki Türkmenistanyň Kanunynyň ХХIII bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 33-nji madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                          Gurbanguly

     Prezidenti                                                        Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2016-njy ýylyň 26-njy marty.

№ 366-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об охране атмосферного воздуха

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 51)

 

(С изменениями внесенными Законом Туркменистана

от 05.01.2018 г. № 685-V)

 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы охраны атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ и направлен на обеспечение экологической безопасности, предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые  в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) атмосферный воздух – компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы;

2) загрязняющее (вредное) вещество – химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определённой концентрации оказывают вредное воздействие на окружающую среду и здоровье населения;

3) вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения, магнитных полей, инфракрасного излучения, температурного и других физических факторов, которые изменяют физические свойства атмосферного воздуха и негативно влияют на окружающую среду и здоровье населения;

4) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух –поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ из стационарных и передвижных источников выбросов загрязняющих веществ;

5) загрязнение атмосферного воздуха – выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, которые превышают их предельно допустимую концентрацию в воздухе;

6) охрана атмосферного воздуха – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных юридических лиц, а также физических лиц, направленная на улучшение качества атмосферного воздуха в целях предотвращения его негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду;

7) источники выбросов загрязняющих веществ – технологическое и иное оборудование, технологические процессы, машины и механизмы, от которых осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

8) передвижные источники выбросов загрязняющих веществ – транспортные и иные передвижные средства и самоходные машины, оснащённые двигателями, эксплуатация которых влечёт за собой выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

9) стационарные источники выбросов загрязняющих веществ любой источник (точечный, площадной или другой источник выбросов) с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, функционирующий постоянно или временно в границах участка территории объекта, предприятия, относящихся к юридическому или физическому лицу;

10) качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим и экологическим нормативам;

11) предельно допустимый выброс загрязняющих веществ – норматив предельно допустимого выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника выбросов загрязняющих веществ с учётом технических нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии, что данный источник не превышает гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха, предельно допустимые (критические) нагрузки на экологические системы;

12) норматив предельно допустимого выброса загрязняющих веществ – максимальные величины поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества атмосферного воздуха;

13) сверхнормативный выброс загрязняющих веществ – выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, превышающий нормативы в области охраны атмосферного воздуха по одному или более загрязняющему атмосферный воздух веществу;

14) предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе концентрация загрязняющих веществ, не оказывающая прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни;

15) норматив предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе показатель воздействия одного или нескольких загрязняющих веществ на атмосферный воздух, превышение которого приводит к вредному воздействию на окружающую среду и здоровье населения;

16) норматив предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух норматив, который устанавливается для каждого источника шумового, вибрационного, электромагнитного и другого физического воздействия на атмосферный воздух, при котором вредное физическое воздействие не приводит к превышению предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух;

17) гигиенический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, при которой отсутствует вредное воздействие на здоровье населения;

18) экологический норматив качества атмосферного воздуха – критерий качества атмосферного воздуха, который отражает максимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую среду;

19) неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические условия, способствующие накоплению (увеличению) загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха;

20) трансграничное загрязнение атмосферного воздуха – загрязнение атмосферного воздуха в результате переноса загрязняющих веществ на большое расстояние, источник выбросов которых находится на территории другого государства;

21) фоновая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация загрязняющего вещества в единице объёма атмосферного воздуха, рассчитываемая по данным наблюдений за состоянием атмосферного воздуха конкретной территории и обусловленная влиянием всех источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на данной территории;

22) парниковые газы – газы, образующие парниковый эффект (диоксид углерода, метан, оксиды азота и другие газы), которые, пропуская солнечные лучи, препятствуют длинноволновому тепловому излучению с земной поверхности;

23) инвентаризация парниковых газов определение объёма выбросов и поглощения парниковых газов в целях оценки степени влияния выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ на атмосферный воздух и климатическую систему для определения мер по предотвращению изменения климата;

24) изменение климата наблюдаемые и прогнозируемые долгосрочные изменения средних климатических показателей, вызываемые деятельностью человека, а также изменчивость климата, включая такие аномалии, как засухи, сильные штормы и наводнения;

25) зона воздействия – территория, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от объектов воздействия на атмосферный воздух;

26) объекты воздействия на атмосферный воздух – места нахождения источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или сосредоточения источников выбросов загрязняющих веществ (инженерные сооружения, в том числе дороги, производственные объекты и иные подобные объекты).

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана об охране атмосферного воздуха

 

1. Законодательство Туркменистана об охране атмосферного воздуха основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения,  связанные с охраной атмосферного воздуха.

2. Производственные отношения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха озоноразрушающими веществами, регулируются законодательством Туркменистана об охране озонового слоя.

3. Отношения, связанные с выбросами химических и радиоактивных веществ в атмосферный воздух, регулируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

4. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Основные принципы охраны атмосферного воздуха

 

Охрана атмосферного воздуха осуществляется на основе следующих основных принципов:

1) обеспечение права каждого человека на благоприятную окружающую среду, приоритет охраны жизни и здоровья населения;

2) государственное управление  в области охраны атмосферного воздуха и государственное регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него;

3) предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и причинения вреда окружающей среде;

4) нормирование выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух;

5) решение вопросов охраны атмосферного воздуха на научной основе;

6) внедрение и использование энергосберегающих и (или) ресурсосберегающих технологий, наилучших доступных технических методов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

7) доступность экологической информации о состоянии атмосферного воздуха, вредных физических воздействиях на него и мерах по его охране;

8) ответственность за нарушение законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха и возмещение ущерба, причинённого вследствие загрязнения атмосферного воздуха в результате хозяйственной и иной деятельности.

 

Статья 4. Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух

 

1. Государственное регулирование  вредных физических воздействий на атмосферный воздух осуществляется путём установления нормативов предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

2. Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух допускается при условии соблюдения установленных нормативов предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

3. При нарушении требований, указанных в части 2 данной статьи, соответствующая деятельность отдельных предприятий и организаций может быть приостановлена или ограничена по решению Кабинета Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 

Статья 5. Органы, осуществляющие государственное управление в области охраны атмосферного воздуха

 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности и другими уполномоченными государственными органами, а также местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области охраны атмосферного воздуха

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет единую государственную политику в области охраны атмосферного воздуха;

2) утверждает государственные программы в области охраны атмосферного воздуха;

3) утверждает проекты научно обоснованных нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и порядок её взимания;

4) утверждает порядок проведения государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха и использования его данных;

5) решает иные вопросы в области охраны атмосферного воздуха, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды

 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды:

1) осуществляет меры по реализации единой государственной политики в области охраны атмосферного воздуха, обеспечивает разработку государственных программ в области охраны атмосферного воздуха  и осуществляет контроль за их выполнением;

2) осуществляет государственный контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха;

3) утверждает нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками выбросов и осуществляет контроль за соблюдением указанных нормативов;  

4) разрабатывает проекты научно обоснованных нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и порядок её взимания и представляет их на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана;  

5) осуществляет контроль за эффективной работой пылеулавливающего и газоочистного оборудования на промышленных и производственных предприятиях;

6) выдаёт в установленном порядке разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вносит в них изменения и (или) дополнения, приостанавливает, возобновляет, продлевает срок действия разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращает их действие;

7) утверждает перечень загрязняющих веществ и определяет класс опасности объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

8) утверждает перечень объектов воздействия на атмосферный воздух, а также источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для которых не устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

9) устанавливает порядок осуществления учёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

10) организует и проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха;

11) устанавливает порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух;

12) выдаёт юридическим и физическим лицам лицензии на разработку проектов нормативных документов по охране атмосферного воздуха, а также разработку нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработку экологических паспортов и оценки воздействия на окружающую среду;

13) рассматривает дела об административных правонарушениях в области охраны атмосферного воздуха в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

14) осуществляет международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха;

15) решает иные вопросы в области охраны атмосферного воздуха, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности

 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности:

1) принимает участие в реализации единой государственной политики в области охраны атмосферного воздуха, а также разработке государственных программ в области охраны атмосферного воздуха;

2) согласовывает в установленном порядке нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и проекты санитарно-защитных зон;

3) утверждает нормативы предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения;

4) устанавливает классы опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и порядок отнесения загрязняющих веществ к определённым классам опасности загрязняющих веществ;

5) решает иные вопросы в области охраны атмосферного воздуха, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 9. Компетенция местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления:

1) содействуют реализации единой государственной политики и государственных программ в области охраны атмосферного воздуха на подведомственной им территории;

2) содействуют проведению мероприятий, направленных на предотвращение, снижение и устранение загрязнения атмосферного воздуха на подведомственной им территории;

3) в пределах своей компетенции информируют население о состоянии загрязнения атмосферного воздуха;

4) принимают участие в определении места размещения на подведомственной им территории отходов производства и потребления, загрязняющих атмосферный воздух, по согласованию с соответствующими уполномоченными государственными органами;

5) решают иные вопросы в области охраны атмосферного воздуха, входящие в их компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА III. НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 

Статья 10. Классификация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

 

1. В целях ведения учёта, проведения инвентаризации, а также нормирования и контроля в области охраны атмосферного воздуха осуществляется классификация источников выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух подразделяются на стационарные, передвижные и нестационарные.

3. Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух подразделяются на организованные стационарные источники выбросов и неорганизованные стационарные источники выбросов:

1) к организованным стационарным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся источники указанных выбросов, оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) к неорганизованным стационарным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся источники указанных выбросов, не оборудованные устройствами, посредством которых производится локализация поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

4. Передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух подразделяются на:

1) механические транспортные средства (за исключением приводимых в движение электродвигателями);

2) железнодорожные транспортные средства (за исключением приводимых в движение электродвигателями);

3) воздушные суда;

4) морские суда и суда внутреннего плавания.

5. К нестационарным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся источники указанных выбросов, не являющиеся стационарными или передвижными источниками выбросов и включённые в Перечень нестационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

 

Статья 11. Классификация загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух

 

1. Классификация загрязняющих веществ по классам опасности осуществляется для определения размера платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, размера возмещения вреда, причинённого окружающей среде выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Установление классов опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и порядка их отнесения к определённым классам опасности загрязняющих веществ осуществляется в соответствии со статьёй 8 настоящего Закона.

 

Статья 12. Нормативы в области охраны атмосферного воздуха  

 

1. Нормативы в области охраны атмосферного воздуха включают в себя:

1) нормативы качества атмосферного воздуха;

2) нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

3) нормативы предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух.

2. Законодательством Туркменистана могут устанавливаться иные виды нормативов в области охраны атмосферного воздуха.

 

Статья 13. Нормативы качества атмосферного воздуха

 

1. Нормативы качества атмосферного воздуха выполняют функции установления нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечивающих безопасность окружающей среды и здоровье населения, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

2. К нормативам качества атмосферного воздуха относятся:

1) нормативы предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов, а также в помещениях организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности;

2) нормативы экологически безопасной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных территорий, рекреационных зон, а также природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов;

3) нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчёте на единицу продукции, мощности, пробега транспортных или иных передвижных средств, которые устанавливаются для передвижных и стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, технологических процессов и оборудования.

3. Нормативы качества атмосферного воздуха являются едиными для всей территории Туркменистана. При необходимости для отдельных территорий устанавливаются иные нормативы качества атмосферного воздуха.

 

Статья 14. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

 

1. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включают в себя:

1) технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

3) нормативы содержания загрязняющих веществ в отработанных газах передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. К технологическим нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся:

1) отраслевые технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) индивидуальные технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Отраслевые технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разрабатываются и утверждаются соответствующими государственными органами по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Индивидуальные технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух разрабатываются и утверждаются юридическими лицами, осуществляющими деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

3. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

4. Нормативы содержания загрязняющих веществ в   отработанных газах передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 15. Нормативы предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух

 

1. В целях государственного регулирования вредных физических воздействий на атмосферный воздух устанавливаются нормативы предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

2. Нормативы предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух разрабатываются уполномоченным государственным органом, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 16. Зоны воздействия

 

1. Зоны воздействия определяются юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для:

1) проектируемых объектов воздействия на атмосферный воздух – в составе проектной документации;

2) действующих объектов воздействия на атмосферный воздух – в проекте нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Размеры и граница зоны воздействия определяются на основании расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учётом фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и того, что за пределами этих зон содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысит нормативы качества атмосферного воздуха.

 

ГЛАВА IV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 

Статья 17. Обязанности юридических и физических лиц, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредным физическим воздействием на атмосферный воздух

 

Юридические и физические лица, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредным физическим воздействием на атмосферный воздух, обязаны:

1) выполнять предусмотренные законодательством Туркменистана требования по охране атмосферного воздуха;

2) обеспечивать эффективную работу сооружений и оборудования для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредного физического воздействия на атмосферный воздух и осуществлять контроль за ними;

3) осуществлять учёт количества и состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

4) осуществлять контроль за проектированием и ходом строительства предприятий, сооружений и других объектов хозяйственной и иной деятельности в части соблюдения требований по охране атмосферного воздуха;

5) выполнять специальные мероприятия в случаях получения предупреждения о возможном увеличении уровня загрязнения атмосферного воздуха в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями;

6) соблюдать установленные нормативы предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух;

7) принимать в установленном порядке меры по ликвидации залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

8) проводить регистрацию подведомственных предприятий, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в органах государственной статистики Туркменистана по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

9) принимать меры по ликвидации неорганизованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, переводу их в разряд организованных источников;

10) оснащать источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух пылеулавливающим оборудованием, газоочистной аппаратурой;

11) предоставлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды информацию об имеющихся пылеулавливающем оборудовании и газоочистной аппаратуре, а также о других средствах и установках для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

12) получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и соблюдать условия, указанные в данном разрешении;

13) своевременно осуществлять платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

14) выполнять иные обязанности, связанные с охраной атмосферного воздуха, установленные законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Лицензирование деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих разработку нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха

 

Деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих разработку проектов нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха, а также разработку нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработку экологических паспортов и оценки воздействия на окружающую среду, подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством Туркменистана о лицензировании отдельных видов деятельности.

 

Статья 19. Требования по охране атмосферного воздуха при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности

 

1. При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, а также при застройке городов и других населённых пунктов должно обеспечиваться соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с требованиями законодательства Туркменистана.

2. При проектировании и размещении объектов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, а также при планировании застройки городов и других населённых пунктов должен учитываться фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха и осуществляться предварительный прогноз изменения его качества.

3. В целях охраны атмосферного воздуха в городах и населённых пунктах устанавливаются санитарно-защитные зоны объектов хозяйственной и иной деятельности.

4. В проектах модернизации и реконструкции объектов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, должны предусматриваться мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до установленных нормативов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Туркменистана.

В случае невозможности уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух до установленных нормативов деятельность соответствующих предприятий, использование соответствующих сооружений и объектов хозяйственной и иной деятельности могут быть приостановлены по решению Кабинета Министров Туркменистана.

5. Размещение объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, согласовывается с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими уполномоченными государственными органами в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

6. При вводе в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно обеспечиваться соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и нормативов предельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух. В случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, данные объекты оснащаются автоматизированными системами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

7. Запрещается размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок для очистки газов и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также средств контроля за указанными выбросами.

8. Запрещается проектирование, размещение и строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может привести к неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя Земли, ухудшению здоровья населения, уничтожению генетического фонда растений и генетического фонда животных, наступлению необратимых последствий для окружающей среды.

Перечень материалов, запрещённых к использованию при строительстве и реконструкции жилых зданий, общественных и иных объектов, определяется законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Требования по охране атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и нестационарными источниками выбросов  

 

1. При работе стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть:

1) определены точки отбора проб воздуха из указанных источников выбросов для проведения анализов состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

2) соблюдены правила эксплуатации систем обезвреживания загрязняющих веществ.  

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух допускаются только при наличии разрешения на указанные выбросы и в соответствии с нормативами предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и условиями, установленными в таком разрешении.

3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от нестационарных источников выбросов допускаются при условии, что источники выбросов загрязняющих веществ эксплуатируются с соблюдением требований нормативных правовых актов Туркменистана.

 

Статья 21. Требования к ввозу в Туркменистан, производству и эксплуатации передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

 

1. Запрещается производство и эксплуатация передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в выбросах которых содержание загрязняющих веществ превышает удельные нормативы выбросов, установленные законодательством Туркменистана.

2. Не допускается ввоз в Туркменистан транспортных и иных передвижных средств и установок, в выбросах которых содержание загрязняющих веществ и уровень вредного физического воздействия на атмосферный воздух превышают установленные нормативы.

3. Юридические и физические лица, производящие ремонт и техническое обслуживание транспортных и иных передвижных средств, в результате эксплуатации которых происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны не допускать превышения нормативного содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и нормативов предельно допустимого вредного физического воздействия на атмосферный воздух.

4. Транспортные и иные передвижные средства, в результате эксплуатации которых происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в установленном порядке подлежат обязательной проверке на соответствие удельным нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

 

Статья 22. Требования по охране атмосферного воздуха при размещении и развитии городов и других населённых пунктов

 

Проектирование, застройка, перепланировка, реконструкция городов и других населённых пунктов проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами в области охраны атмосферного воздуха, при этом должны учитываться состояние атмосферного воздуха, прогноз его возможного изменения и мероприятия по охране атмосферного воздуха.

 

Статья 23. Требования по охране атмосферного воздуха при хранении, захоронении, утилизации и обезвреживании отходов, загрязняющих атмосферный воздух

 

1. Хранение, захоронение, утилизация и обезвреживание отходов, загрязняющих атмосферный воздух, на территориях предприятий, учреждений и организаций, населённых пунктов, а также на полигонах для размещения отходов производятся в соответствии с требованиями законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами.

2. Юридические и физические лица, занимающиеся хозяйственной и иной деятельностью, обязаны обеспечивать своевременный вывоз всех видов отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха, в специализированные места их размещения и (или) захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

 

Статья 24. Требования по охране атмосферного воздуха при применении, транспортировке, хранении и ликвидации средств защиты объектов растительного мира и минеральных удобрений

 

1. Юридические и физические лица, занимающиеся хозяйственной и иной деятельностью, обязаны соблюдать правила и требования в области охраны атмосферного воздуха при применении, транспортировке, хранении и ликвидации средств защиты объектов растительного мира и минеральных удобрений с целью недопущения загрязнения атмосферного воздуха.

2. Применение средств защиты объектов растительного мира и минеральных удобрений допускается при наличии:

1) установленных нормативов качества атмосферного воздуха для загрязняющих веществ, которые могут поступать в атмосферный воздух при применении и хранении средств защиты объектов растительного мира и минеральных удобрений;

2) методик определения в атмосферном воздухе концентрации загрязняющих веществ, которые могут поступать в атмосферный воздух при применении и хранении средств защиты объектов растительного мира и минеральных удобрений.

3. Применение, транспортировка, хранение и ликвидация средств защиты объектов растительного мира и минеральных удобрений должны осуществляться способами, снижающими выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

 

Статья 25. Выполнение требований по охране атмосферного воздуха при добыче полезных ископаемых из недр и проведении взрывных работ  

 

Добыча полезных ископаемых из недр и взрывные работы должны проводиться с соблюдением требований по охране атмосферного воздуха способами, согласованными с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 26. Требования по охране атмосферного воздуха при возникновении неблагоприятных метеорологических условий

 

1. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий осуществляется в случае, если возникли неблагоприятные метеорологические условия и максимальная концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превысила нормативы качества атмосферного воздуха.

2. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий осуществляется посредством выполнения мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий.

3. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 27. Организация работы государственных органов при крупных аварийных выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, создающих угрозу здоровью населения   

 

1. При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано крупными аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и при котором создаётся угроза здоровью населения, уполномоченные государственные органы и местные органы исполнительной власти обязаны немедленно информировать об этом Кабинет Министров Туркменистана, а в экстренных случаях обеспечивают временную эвакуацию населения и (или) принимают другие неотложные меры.  

2. Кабинет Министров Туркменистана в случае крупных аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в установленном порядке вводит специальный режим работы предприятий, учреждений, организаций и организует движение транспортных средств с целью снижения интенсивности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и устранения вредных физических воздействий на атмосферный воздух.

 

Статья 28. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

 

1. Эксплуатация стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, допускается только при наличии разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

2. Выдача разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесение в указанное разрешение изменений

и (или) дополнений, приостановление, возобновление, продление срока действия такого разрешения, прекращение его действия осуществляются в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

3. В разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и условия осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии со статьёй 13 настоящего Закона.

4. Запрещается осуществлять выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверх нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанных в части 3 данной статьи, либо  при нарушении условий, указанных в разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

 

Статья 29. Мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающего жизни и здоровью людей

 

1. Мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающего жизни и здоровью людей, разрабатываются и выполняются в соответствии с требованиями законодательства Туркменистана.

2. Порядок проведения мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

3. При изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и при котором создаётся угроза здоровью населения, принимаются экстренные меры по защите населения в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха

 

Туркменистан в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области охраны атмосферного воздуха обеспечивает проведение на своей территории мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целях снижения уровня трансграничного загрязнения атмосферного воздуха.

 

Статья 31. Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

 

1. За загрязнение окружающей среды выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридические и физические лица обязаны осуществлять платежи в соответствии с установленными нормативами платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух включают в себя:

1) нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных лимитов (нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

2) нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сверхустановленных лимитов.

3. Размеры платежей для предприятий, организаций, других юридических и физических лиц, деятельность которых оказывает влияние на загрязнение окружающей среды в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в соответствии с нормативами платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

4. Платежи за загрязнение окружающей среды в результате  выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 32. Защита климатической системы

 

1. Целью защиты климатической системы и смягчения отрицательных последствий изменения климата является стабилизация концентрации загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферном воздухе на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему.

2. Мероприятия по защите климатической системы от антропогенных изменений климата включают в себя:

1) разработку кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов;

2) регулирование производства и использования веществ, негативно влияющих на климат;

3) внедрение и применение технологий, методов и процессов, способствующих снижению или прекращению антропогенных выбросов парниковых газов;

4) внедрение и использование энергосберегающих и (или) ресурсосберегающих технологий, наилучших доступных технических методов;

5) использование энергии солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков и других возобновляемых источников энергии, оказывающих минимальное вредное физическое воздействие на атмосферный воздух;

6) проведение иных мероприятий в области защиты климатической системы и смягчения отрицательных последствий изменения климата.

 

ГЛАВА V. УЧЁТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

 

Статья 33. Организация учёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

 

1. Учёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ведётся юридическими и физическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом исполнительной власти в области статистики.

2.  Юридические и физические лица, в результате деятельности которых производятся выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и оказывается вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, обязаны:

1) в установленные сроки по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности представлять в органы государственной статистики отчёты о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредном физическом воздействии на атмосферный воздух;

2) разрабатывать и регулярно заполнять экологический паспорт предприятия, организации на основе своих производственных данных, согласованных с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

3. Перечень организаций, осуществляющих в установленном порядке учёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

 

Статья 34. Государственные статистические наблюдения в области охраны атмосферного воздуха

 

Ведение государственных статистических наблюдений в области охраны атмосферного воздуха и представление статистических данных в этой области осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана о статистике.

 

Статья 35. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

 

1. Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, обязаны проводить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

2. Порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

 

Статья 36. Инвентаризация выбросов парниковых газов в атмосферный воздух

 

1. Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами парниковых газов в атмосферный воздух, обязаны проводить инвентаризацию выбросов парниковых газов в атмосферный воздух.

2. Порядок проведения инвентаризации выбросов парниковых газов в атмосферный воздух устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

 

ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. КОНТРОЛЬ

ЗА ОХРАНОЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 

Статья 37. Государственный мониторинг атмосферного воздуха

 

1. Государственный мониторинг атмосферного воздуха включает в себя систему наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в достоверной информации о качестве атмосферного воздуха, его загрязнении, а также прогноз возможного изменения состояния атмосферного воздуха и оценку степени его загрязнения.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другие уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции осуществляют государственный мониторинг атмосферного воздуха.

Мониторинг вредного физического воздействия на атмосферный воздух в населённых пунктах осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности.

3. Проведение государственного мониторинга атмосферного воздуха для определения концентрации загрязняющих веществ и парниковых газов в нём осуществляется на основе использования современных методов моделирования процессов изменения состояния атмосферного воздуха и его прогнозирования.

4. Уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды определяет организации, которые должны осуществлять производственный мониторинг выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух.

5. Порядок проведения государственного мониторинга атмосферного воздуха и использования его данных утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 38. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха

 

1. Задачей государственного контроля за охраной атмосферного воздуха является обеспечение соблюдения всеми юридическими и физическими лицами требований законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха.

2. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

3. Государственные органы, указанные в части 2 настоящей статьи, могут привлекать в установленном порядке производственные службы предприятий и организаций, а также общественных инспекторов для участия в осуществлении государственного контроля за охраной атмосферного воздуха.

4. Порядок осуществления государственного контроля за охраной атмосферного воздуха определяется настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 39. Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха

 

1. Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха является составной частью ведомственного контроля в области охраны окружающей среды.

2. Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется министерствами и другими уполномоченными государственными органами в целях проверки соблюдения подведомственными предприятиями требований по охране атмосферного воздуха.  

3. Порядок осуществления ведомственного контроля за охраной атмосферного воздуха устанавливается соответствующими министерствами и другими уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции.

 

Статья 40. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха

 

1. Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха на предприятиях и в организациях, которые имеют источники вредных воздействий на атмосферный воздух, осуществляется экологическими службами этих предприятий.

2. Предприятия и организации, которые имеют источники вредных воздействий на атмосферный воздух, должны осуществлять охрану атмосферного воздуха в соответствии с законодательством Туркменистана об охране атмосферного воздуха.

3. Сведения о лицах, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических служб на объектах хозяйственной и иной деятельности представляются в уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды.  

Результаты проведённого производственного контроля за охраной атмосферного воздуха по соответствующему требованию представляются в уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

 

Статья 41. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха

 

1. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Результаты осуществления общественного контроля за охраной атмосферного воздуха, полученные в ходе общественной проверки, представляются в уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды и носят рекомендательный характер.

 

Статья 42. Права граждан и общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха

 

1. Граждане и общественные объединения имеют право на:

1) благоприятный для жизни и здоровья атмосферный воздух;

2) получение достоверной и своевременной информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него и мерах, принимаемых по охране атмосферного воздуха;

3) участие в проведении мероприятий по охране атмосферного воздуха;

4) участие в общественных слушаниях по обсуждению вопросов планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха;

5) постановку перед компетентными органами вопроса о проведении дополнительной государственной экологической экспертизы источника загрязнения атмосферного воздуха;

6) обсуждение государственных программ в области охраны атмосферного воздуха и внесение в них своих предложений об улучшении его качества;

7)  обращение в соответствующие организации о нарушении или угрозе нарушения их прав, свобод или законных интересов в области охраны атмосферного воздуха и о возмещении вреда, причинённого жизни, здоровью и имуществу гражданина в результате загрязнения атмосферного воздуха или вредного физического воздействия на атмосферный воздух;

8) участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов Туркменистана в области охраны атмосферного воздуха.

2. Представители общественных объединений имеют право на ознакомление с отчётами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 33 настоящего Закона, а также право доступа на территории объектов хозяйственной и иной деятельности, имеющих источники загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него, в порядке и на условиях, установленных законодательством Туркменистана.

3. Граждане и общественные объединения имеют право обжаловать действия должностных лиц министерств и других уполномоченных государственных органов в целях обеспечения соблюдения указанными должностными лицами требований по охране атмосферного воздуха в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА TУРКМЕНИСТАНА ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

 

Статья 43. Международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха

 

Международное сотрудничество в области охраны атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 44. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха

 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VШ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 45. Возмещение ущерба, причинённого в результате нарушения законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха

 

Юридические и физические лица, причинившие ущерб окружающей среде, организациям или государству, здоровью и имуществу граждан вследствие нарушения законодательства Туркменистана об охране атмосферного воздуха, обязаны возместить причинённый ущерб в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 46. Разрешение споров в области охраны атмосферного воздуха

 

Споры, возникающие в области охраны атмосферного воздуха, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана от 20 декабря 1996 года «Об охране атмосферного воздуха» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1996 г., № 4, ст. 66);

2) часть ХХIII Закона Туркменистана от 18 апреля 2009 года «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33).

 

 

     Президент                                                   Гурбангулы

Туркменистана                                             Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

26 марта 2016 года

№ 366-V.