Telekeçilik işi hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Telekeçilik işi hakynda

 

1991-nji ýylyň 12-nji noýabrynda kabul edilen «Türkmenistanda telekeçilik işi hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan 1993-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar

 

 (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary 1993 ý., № 9-10, 58-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 18.04.2009 ý. № 32-IV, 28.02.2015ý. № 194-V, 26.03.2016 ý. № 386-V, 04.11.2017 ý. № 636-V we 20.10.2018 ý. № 86-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanda telekeçilik işiniň (telekeçiligiň) umumy esaslaryny kesgitleýär¸ telekeçilik işi bilen meşgullanýanlaryň hukuklaryny we jogapkärçiligini belleýär, telekeçilik işiniň döwlet tarapyndan goralmagyny hem-de goldalmagyny üpjün edýär, telekeçiligiň ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bilen gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär.

Şu Kanun eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deňlik düzgünini durmuşa geçirmek, raýatlaryň öz emlägine özleriniň erkin erk edip, haýsy ugurdaky işde işlejekdigini özleriniň erkin saýlap alyp bilmekleri esasynda olaryň iş bitirijiligini hem-de ugur tapyjylygyny giňden ýüze çykarmak üçin şert döretmäge gonükdirilendir.

 

I bölüm. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Telekeçilik

 

Telekeçilik (hususy iş başyny tutujylyk) – munuň özi raýatlaryň peýda ýa-da girdeji almaga gönükdirilen, öz adyndan hemem töwekgelçilik edip we emläk jogapkärçiligini öz üstüne alyp ýa-da ýuridik şahsyň - kärhananyň adyndan hem-de emläk jogapkärçiligini onuň öz üstüne alyp amala aşyrýan başlangyçly, özbaşdak işidir, hususy kärhanaçylyk işidir.

Telekeçi Türkmenistanyň kanunçylyk namalary arkaly gadagan edilmedik işiň islendik görnüşini amala aşyryp biler.

 

2-nji madda. Telekeçilik işi hakyndaky kanunlar

 

Telekeçilik işi bilen baglanyşykly gatnaşyklar eýeçiligiň görnüşleriniň, işleriň görnüşiniň we ugrunyň nähilidigine garamazdan, şu Kanun bilen hem-de Türkmenistranyň beýleki kanunçylyk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

Taraplardan biri daşary ýurt fiziki we ýuridik şahs bolup durýan wagtyndaky gatnaşyklarda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar – eger Türkmenistanyň ulanylyp gelinýän kanunlarynda başga kadalar bellenmedik bolsa.

 

3-nji madda. Telekeçiligiň subýektleri (telekeçilik bilen meşgullanýanlar)

 

Türkmenistanda şu aşakdakylar telekeçiligiň subýektleri (telekeçiler) bolup bilerler:

Türkmenistanyň hem-de beýleki döwletleriň fiziki we ýuridik şahslary, şeýle hem raýatlygy bolmadyk adamlar.

Telekeçi hukuk ýagdaýyna Türkmenistanyň kanunlarynda bellenilen tertipde döwlet belligine alynmagy esasynda eýe bolunýar. Bellige aldyrtman telekeçilik işi bilen meşgullanmak gadagandyr.

 

4-nji madda. Telekeçilik işiniň görnüşleri

 

Türkmenistanyň kanunynyň çäklerinde amala aşyrylýan telekeçiligiň islendik görnüşini ykrar edýär hem-de şolary hukuk kepillendirmesi bilen üpjün edýär we şolara goldaw berýär.

Telekeçilik işi aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylyp bilner:

hakyna tutma zähmeti ulanmazdan we ýuridik şahsy döretmezden;

hakyna tutma zähmeti ulanmak we ýuridik şahsy döretmek arkaly.

Telekeçilik işi kärhananyň ýolbaşçysyny şertnama esasynda hakyna tutmak arkaly amala aşyrylyp bilner- eger kärhananyň emläginiň eýesi ýa-da kärhananyň ygtyýarly eden edara (adamy) oňa degişli ygtyýarlary beren bolsa.

 

5-nji madda. Telekeçilikde bäsdeşligiň çäklendirilmegine ýol berilmezligi

 

Eger Türkmenistanyň kanunçylyk namalarynda başga hili göz önünde tutulmadyk bolsa¸ telekiçileriň bäsdeşligi çäklendirýän hereketleri ulanmagyna ýol berilmeýär, şol sanda hem aşakdaky hereketlerine ýol berilmeýär:

Bäsdeşiň abraýyny gaçyrýan hereketleriň edilmegine¸ önümçiligi çäklendirmek, bazarlary paýlaşmak, höküm ýörediji ýokary ýa-da pes nyrhlary saklamak hakynda dilleşik baglaşylmagyna;

beýleki öndürijileriň önüminiň nusgasyny göçürip almaga mümkinçilik berýän keseki haryt (firma) nyşanlarynyň, maglumatlarynyň alynmagyna - öz adyna geçirilmegine, şeýle hem kanunda göz önünde tutulmadyk gaýry hereketleriň edilmegine.

Bäsdeşligiň çäklendirilmegi hem-de kanunda göz öňünde tutulmadyk beýleki hereketleriň netijesinde alnan peýda bellenen tertipde olaryň elinden alynmalydyr.

 

II bölüm. TELEKEÇINIŇ HUKUKLARY, TELEKEÇILIK IŞINIŇ KEPILLERI

 

6-njy madda. Telekeçiniň hukuklary

 

Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda telekeçiniň aşakdakylara haky bardyr:

öz işini amala aşyrmak üçin kärhanalaryň islendik görnüşlerini döretmäge;

kärhanalaryň eýeçiligiň haýsy görnüşine degişlidigine garamazdan, şolaryň emlägini, gaýry emlägi, emläk we emläk däl hukuklary doly ýa-da kem - käsleýin edinmäge - satyn almaga;

öz emlägi bilen hojalyk ýöredýän beýleki subýektleriň işine gatnaşmaga;

taraplaryň ylalaşmagy bilen fiziki we ýuridik şahslaryň emlägini peýdalanmaga;

şertnama şertlerinde we kanunda bellenen beýleki şertlerde işgärleri hakyna tutmaga hem-de işden boşatmaga;

hakyna durup işleýän adamlaryň zähmetine hak tolemegiň görnüşlerini, ulgamlaryny we möçberini hem-de olaryň girdejileriniň beýleki görnüşlerini özbaşdak bellemäge;

hojalyk işiniň maksatnamasyny özbaşdak düzmäge, ozüne önüm iberijileri we öz onümini (işlerini, hyzmatlaryny) alyjylary saýlap almaga, oňa (olara) Türkmenistanyň kanunlaryna hem-de baglaşylan şertnamalara laýyklykda nyrhlary we tarifleri bellemäge;

banklarda hasaplar açmaga, pul amallaryny we beýleki amallary amala aşyrmaga;

öz işinde möhüri, möhürçäni, resmi kagyzlary, nyşanyny, haryt nyşanyny peýdalanmaga;

öz elinde galan düşewünde (girdejä) erkin erk etmäge. Telekeçilik işi şertnama esasynda amala aşyrylanda gazanylan peýdany paýlamagyň tertibi şertnamada kesgitlenilýär;

girdejini islendik, çäklendirilmedik möçberlerde almaga;

döwlet ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyndan peýdalanmaga;

döwlet edaralarynyň hem-de beýleki edaralaryň ozüniň hukuklaryny ýa-da kanuny bähbitlerini kemsidýän hereketleri barada bellenen tertipde şikaýat etmäge;

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ykdysady gatnaşyklara gatnaşyjy bolup çykyş etmäge.

 

7-nji madda. Telekeçiniň borçlary

 

Türkmenistanyň kýanunlaryna hem-de baglaşylan şertnamalara laýyklykda telekeçi aşakdakylara borçludyr:

hakyna durup işleýän adamlara döwletiň bellän iň pes möçberinden az bolmadyk derejede hak tölemäge;

Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hakyna durup işleüän adamlaryň döwlet pensiýa ätiýaçlandyrmasyny amala aşyrmaga;

kärhananyn maliýe ýagdaýynyň nähilidigine garamazdan, hakyna tutulan ähli

işgärler bilen doly hasaplaşyk geçirmäge;

ulanylyp gelinýän düzgünleri we kadalary gollanyp, ekologiýa howpsuzlygyny, zähmeti goramagy, howpsuzlyk tehnikasyny, önümçilik gigienasyny we sanitariýasyny üpjün etmäge;

alyjylaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini berjaň etmäge, öndürilýän harytlaryň (ýerine ýetirilýän işleriň, hyzmatlaryň) hiliniň talaba laýyk bolmagyny üpjün etmäge;

Türkmenistanyň çäginde amala aşyrmak üçin ygtyýarnama talap edilýän işleriň aýry-aýry görnüşleri üçin ygtyýarnamalary almaga;

döwlet statistika edaralaryna we salgyt edarasyna zerur maglumaty bellenen tertipde öz wagtynda bermäge;

algydarlaryň öňündäki borçnamalaryny ýerine ýetirmek mümkün bolmadyk mahalynda kärhananyň batyp galanlygyny aýtmaga.

 

8-nji madda. Telekeçiniň jogapkärçiligi

 

Öz işini ýuridik şahsy döretmek arkaly amala aşyrýan telekeçi Türkmenistanyň «Kärhanalar hakyndaky» Kanunynda bellenen jogapkärçiligi çekýär.

Öz işini ýuridik şahsy tarap döretmän amala aşyrýan telekeçi şol iş bilen baglanyşykly bolan borçnamalar barada özüniň bütin emlägi bilen jogapkärçilik çekýär, ýöne Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda töleg tutulyp alnyp bilinmejek emläk muňa girmeýär.

Öz işini şertnama esasynda amala aşyrýan telekeçi emläk eýesiniň önünde jogapkärçilik çekýär, ýagny onuň ýolbaşçylyk edýän kärhanasynyň borçnamalary boýunça olaryň arasynda baglaşylan şertnamanyň tertibinde hem-de şertlerinde jogapkärçilik çekýär.

 

9-njy madda. Telekeçilik işini döwlet belligine almak

 

Ýuridik şahsyň emele gelmegindäki telekeçilik işi «Kärhanalar hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynda bellenen tertipde döwlet belligine alynýar.

Ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslary-hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almak olaryň salgyt hasabyna goýulmaly ýeri boýunça salgyt edaralary tarapyndan amala aşyrylýar. Bellige almagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

Telekeçilik işini bellige almakdan boýun gaçyrylmagy ýa-da ony bellige almagyň tertibiniň we möhletiniň bozulmagy barada suda şikaýat edilip bilner.

 

10-njy madda. Haryt (firma) nyşanyny bellige almak

 

 Haryt (firma) nyşany Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda bellige alynýar hem peýdalanylýar,

 

11-nji madda. Telekeçilik işiniň bes edilmegi

 

Telekeçilik işi emläk eýesiniň ýa-da suduň çözgüdi esasynda bes edilýär.

Kazyýet tarapyndan telekeçilik işi şu aşakdaky halatlarda bes edilýär, ýagny:

telekeçi Türkmenistanyň kanunlarynda gadagan edilen telekeçilik işini ýa-da ýörite ygtyýarnamasy bolmadyk şeýle telekeçilik işini amala aşyran mahalynda;

kanunlar telim gezek ýa-da gödek bozulan mahalynda;

ekologiýa howpsuzlygynyň kadalary bozulan mahalynda;

telekeçi batyp galan diýlip ykrar edilende;

Türkmenistanyň kanunçylyk namalarynda göz öňünde tutulan beýleki esaslar boýunça.

Kazyýet şu maddada bellenen halatlarda telekeçilik işini bes etmek hakynda karar kabul edende Türkmennstanyň kanunçylyk namalaryna laýyklykda telekeçilik işiniň bes etmegiň tertibini we möhletini kesgitleýär.

Telekeçi aradan çykan mahalynda onuň telekeçilik işini amala aşyrmak baradaky hukuklary we borçlary onuň mirasdarlaryna geçýär.

Şertnama esasynda amala aşyrylýan telekeçilik işi şol şertnamanyň möhleti gutarandan soň ýa-da şertnamada göz önünde tutulan halatlarda we tertipde taraplardan biriniň beren  arzasy esasynda şertnama ýatyrylan mahalynda bes edilip bilner.

III bölüm.

TELEKEÇILERIŇ DÖWLET BILEN ÖZARA GATNAŞYKLARYNY DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

12-nji madda. Telekeçileriň, döwlet tarapyndan goldalmagy

 

 Türkmenistan telekeçileriň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň berjaý edilmegini kepillendirýär, olara bäsdeşligi üçin şert döredýär, maddy, maliýe, zähmet, maglumat, tebigy serişdeler we gaýry serişdeleri elýeterli bolar ýaly, olara goldaw hem deň mümkinçplikler berýär.

 

13-nji madda. Telekeçileriň hukuklaryny goramak

 

Türkmenistan emlägiň eldegirilmesizligini kepillendirýär we telekeçiniň eýeçilik hukugynyň goralmagyny üpjün edýär.

Türkmenistanyň kanunlarynda bellenen esaslardan hem-de ýokarda görkezilen edaralaryň ygtyýarlarynyň çäklerinden daşgary, telekeçileriň işine döwlet edaralarynyň ýa-da başga edaralaryň, ýa-da olaryň wezipeli adamlarynyň gatyşmagyna ýol berilmeýär.

Telekeçiniň işine döwlet edaralarynyň ýa-da başga edaralaryň, ýa-da olaryň wezipeli adamlarynyň esassyz gatyşmagy netijesinde telekeçä ýetirilen zyýanyň öwezini şol edaralar ýa-da olaryň wezipeli adamlary tölemelidir.

Çekilen zyýanyň öwezini tölemek baradaky jedellere kazyýet seredýär.

 

14-nji madda. Telekeçiligiň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi

 

Türkmenistan kärhanalaryň arasyndaky erkin bäsdeşligi üpjün edýär, telekeçilik islendik ugrunda betniýet bäsdeşlik edilmeginden we monopolýalaşdyrmak halatlaryndan telekeçileri goraýar.

Ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary telekeçiler bilen öz gatnaşygyny şu aşakdakylary ulanmak esasynda guraýar:

salgyt we maliýe-karz syýasatyny, şol sanda döwlet karzlary boýunça göterimleriň, nyrhlaryň we nyrh emele getirmegiň düzgünlerini, belli maksat üçin berilýän dotasiýalaryň we subsidiýalaryň, ykdysady temmileriň möçberleriniň bellenilmegi;

döwlet emlägini we ätiýaçlyklar ulgamyny, rugsatnamalary, konsessiýalary, lizingleri, durmuş, ykdysady hem-de beýleki kadalary we ölçegleri;

daşary ykdysady pul syýasatyny;

döwlet buýurmalaryny;

ylmy-tehniki, döwlet durmuş we sebitleýin maksatnamalary.

 

141-nji madda. Hususy telekeçiligiň jemgyýetçilik tarapyndan düzgünleşdirilmegi

 

Türkmenistanda hususy telekeçiligiň jemgyýetçilik tarapyndan düzgünleşdirilmegi we hususy telekeçileriň işiniň utgaşdyrylmagy   Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesitarapyndan amala aşyrylýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi:

1) şular boýunça işleri geçirýär:

a) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň hususy telekeçiliginiň subýektlerini öz hataryna birleşdirmek;

b) ilatyň wagtlaýyn işlemeýän böleginiň hataryndan hususy telekeçiligiň subýektleri bolup biljek adamlary telekeçilik işine çekmek, şol sanda işgärleri taýýarlamagyň we gaýtadan taýýarlamagyň bilimi dolandyrmak boýunça ygtyýarly döwlet edarasy bilen ylalaşylan maksatnamalary boýunça olary telekeçiligiň esaslary boýunça okatmak arkaly çekmek;

2) döwlet häkimiýet edaralaryna durmuş taýdan möhüm, şeýle hem jemgyýetçilige peýdaly maksatlaryň we wezipeleriň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär, şol sanda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamalarynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gatnaşmagy bilen amala aşyrylýan böleginde ýerine ýetirilmegini utgaşdyrmak arkaly ýardam berýär.

Hususy telekeçiligiň höweslendirilmegi boýunça işleri kämilleşdirmek, hususy telekeçileriň işleriniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy üçin olary birleşdirmek boýunça geçirýän işinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesini goldamak, hususy telekeçileriň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýazmaça ýüz tutmasy boýunça döwlet tarapyndan bellige almaklygy amala aşyrýan edaralar oňa ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň-hususy telekeçileriň we eýeçiliginiň hususy görnüşi bolan ýuridik şahslaryň döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda maglumatlary berýär.

 

15-nji madda Türkmenistanyň 18.04.2009 ý. № 32-IV Kanuny esasynda güýjüni ýitiren.

 

16-njy madda. Hojalyk jedelleri

 

Telekeçiniň ýa-da onuň ygtyýarly eden edaralarynyň ýa-da adamlarynyň hojalyk ýöredýän beýleki adamlaryň (subýektleriň) her bir hereketleri barada ýa-da Türkmenistanyň kanunçylyk namalarynda bellenen tertipde bildirilen nägilelikler we berlen temmi – töleg çäreleri barada şikaýat etmäge haky bardyr, ýöne töleg jedelsiz suratda töletdirilip alynýan halatlarda muňa girmeýär.

 

 

Türkmenistanyň Saparmyrat

Prezidenti          Türkmenbaşy

 

Aşgabat şäheri  

1993-nji ýyl, 1-nji oktýabr

№ 863 – ХП

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Закон Туркменистана "О предпринимательской деятельности в Туркменистане", принятый 12 ноября 1991 года с изменениями и дополнениями, внесенными Меджлисом Туркменистана

 1 октября 1993 года.

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 9-10, ст.58)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 18.04.2009 г. № 32-IV, 28.02.2015 г. № 194-V, 26.03.2016 г. № 386-V,

04.11.2017 г. № 636-V и 20.10.2018 г. № 86-VI)

 

Настоящий Закон определяет общие начала предпринимательской деятельности (предпринимательства) в Туркменистане, регламентирует права и ответственность субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивает ее государственную защиту и поддержку, регулирует отношения предпринимателей с органами исполнительной власти.

Закон направлен на создание условий для широкого проявления инициативы и предприимчивости граждан на основе реализации принципа равенства всех форм собственности, свободы распоряжения имуществом и выбора сфер деятельности.

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Предпринимательство

 

Предпринимательство - это инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли или дохода, осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность юридического лица - предприятия.

Предприниматель может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами Туркменистана.

 

Статья 2. Законодательство о предпринимательской деятельности

 

Отношения, связанные с предпринимательством, независимо от форм собственности, вида и сферы деятельности, регулируются настоящим Законом и  другими законодательными актами Туркменистана.

В отношениях, где одной из сторон являются иностранные физические и юридические лица, применяются правила международного договора, если действующим законодательством Туркменистана не установлены иные правила.

 

Статья 3. Субъекты предпринимательства

 

Субъектами предпринимательства (предпринимателями) в Туркменистане могут быть:

физические и юридические лица Туркменистана и других государств, а также лица без гражданства.

Статус предпринимателя приобретается государственной регистрацией в порядке, установленном законодательством Туркменистана. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации запрещается.

 

Статья 4. Формы предпринимательской деятельности

 

Туркменистан признает любые формы предпринимательства, осуществляемые в рамках закона, и обеспечивает их правовые гарантии и поддержку.

Предпринимательская деятельность может осуществляться в следующих формах:

без применения наемного труда и образования юридического лица;

с применением наемного труда и образованием юридического лица.

Предпринимательская деятельность может осуществляться нанятым по контракту руководителем предприятия, если ему собственником имущества предприятия или уполномоченным им органом (лицом) делегированы соответствующие полномочия.

 

 Статья 5. Недопущение ограничения конкуренции в предпринимательстве

 

Не допускается применение предпринимателями действий, ограничивающих конкуренцию, если иное не предусмотрено законодательными актами Туркменистана, в том числе:

действий, подрывающих репутацию конкурента, заключение сговоров об ограничении производства, разделе рынков, поддержании монопольно высоких или низких цен;

присвоение чужих товарных (фирменных) знаков, сведений, позволяющих копировать изделия других производителей, а также иных действий, не предусмотренных законом.

Прибыль, полученная в результате ограничения  конкуренции и иных  действий, не предусмотренных законом, подлежит взысканию в установленном порядке.

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ГАРАНТИИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 6. Права предпринимателя

 

В соответствии с законодательством Туркменистана предприниматель имеет право:

учреждать для осуществления своей деятельности любые виды предприятий;

приобретать полностью или частично имущество предприятий независимо от форм собственности, иное имущество, имущественные и неимущественные права;

участвовать своим имуществом в деятельности других хозяйствующих субъектов;

использовать по соглашению сторон имущество юридических и физических лиц;

нанимать и увольнять работников на условиях контракта и на иных условиях, установленных законодательством;

самостоятельно устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда и другие виды доходов лиц, работающих по найму;

самостоятельно формировать программу хозяйственной деятельности, выбирать поставщиков и потребителей своей продукции (работ, услуг), устанавливать на нее (них) цены и тарифы в соответствии с законодательством Туркменистана и заключенными договорами;

открывать счета в банках, совершать валютные и другие операции;

в своей деятельности использовать печать, штамп, бланки, эмблему, товарный знак;

свободно распоряжаться остающейся у него прибылью (доходом). При осуществлении предпринимательской деятельности на основе контракта порядок распределения прибыли регламентируется контрактом;

получать любой, не ограниченный по размерам доход;

пользоваться государственной системой социальной защиты населения;

обжаловать в установленном порядке действия государственных и других органов, ущемляющих его права или законные интересы;

выступать участником внешнеэкономических отношений в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 7. Обязанности предпринимателя

 

В соответствии с законодательством Туркменистана и заключенными контрактами предприниматель обязан:

осуществлять оплату труда лиц, работающих по найму, не ниже устанавливаемого государством минимума;

осуществлять государственное пенсионное страхование лиц, работающих по найму, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

полностью рассчитываться со всеми нанятыми работниками независимо от финансового состояния предприятия;

осуществлять меры по обеспечению экологической безопасности, охраны труда, техники безопасности, производственной гигиены и санитарии, руководствуясь действующими положениями и нормами;

соблюдать права и законные интересы потребителей, обеспечивать надлежащее качество производимых товаров (работ, услуг);

получать лицензии на отдельные виды деятельности, для осуществления которых на территории Туркменистана требуется лицензия;

своевременно представлять необходимую информацию государственным органам статистики и налоговый орган в установленном порядке;

заявлять о банкротстве предприятия в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.

 

Статья 8. Ответственность  предпринимателя

 

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность с образованием юридического лица, несет ответственность, установленную Законом Туркменистана "О предприятиях".

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, отвечает по обязательствам, связанным с этой деятельностью, всем своим имуществом, за исключением того имущества, на которое в соответствии с законодательными актами Туркменистана не может быть обращено взыскание.

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность на основе контракта, несет ответственность перед собственником имущества по обязательствам руководимого им предприятия в порядке и на условиях заключенного между ними контракта.

 

Статья 9. Государственная регистрация предпринимательской деятельности

 

 Регистрация предпринимательской деятельности с образованием юридического лица осуществляется в порядке, установленным Законом Туркменистана "О предприятиях".

Государственная регистрация физических лиц-частных предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, осуществляется налоговыми органами по месту принятия на налоговый учёт. Порядок регистрации определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

Отказ в государственной регистрации предпринимательской деятельности или нарушение порядка и сроков ее регистрации могут быть обжалованы в суде.

 

Статья 10. Регистрация товарного (фирменного) знака

 

Регистрация и использование товарного (фирменного) знака производятся в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Прекращение предпринимательской деятельности

 

Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется по решению собственника или суда.

Судом предпринимательская деятельность прекращается в случаях:

осуществления предпринимательской деятельности, запрещенной законодательством Туркменистана, либо не имеющей специального разрешения (лицензии) на такую деятельность;

неоднократного или грубого нарушения законодательства;

нарушения норм экологической безопасности;

признания предпринимателя банкротом;

по другим основаниям, предусмотренным законодательством Туркменистана.

Суд, принявший решение о прекращении предпринимательской деятельности в случаях, установленных настоящей статьей, определяет порядок и сроки прекращения предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана.

В случае смерти предпринимателя его права и обязанности по осуществлению предпринимательской деятельности переходят к его наследникам.

Предпринимательская деятельность, осуществляемая на основе контракта, может быть прекращена по истечении срока такого контракта либо его расторжении по заявлению одной из сторон в случаях и порядке, предусмотренных  контрактом.

 

РАЗДЕЛ III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ГОСУДАРСТВОМ

 

Статья 12. Государственная поддержка предпринимательства

 

Туркменистан гарантирует соблюдение прав и законных интересов предпринимателей, создает им условия для конкуренции, обеспечивает поддержку и равные возможности доступа предпринимателей к материальным, финансовым, трудовым, информационным, природным и иным ресурсам.

 

Статья 13. Защита прав предпринимателей

 

Туркменистан гарантирует неприкосновенность имущества и обеспечивает защиту права собственности предпринимателя.

 Вмешательство в деятельность предпринимателей со стороны государственных или иных органов либо их должностных лиц не допускается, кроме как по установленным законодательством Туркменистана основаниям и в пределах полномочий указанных органов.

Убытки, причиненные предпринимателю необоснованным вмешательством государственных или иных органов, либо их должностных лиц в деятельность предпринимателя, подлежат возмещению этими органами или их должностными лицами.

Споры о возмещении убытков решаются судом.

 

Статья 14. Государственное регулирование предпринимательства

 

Туркменистан обеспечивает свободу конкуренции между предпринимателями, защищает потребителей от проявлений недобросовестной конкуренции и монополизма в любых сферах предпринимательства.

Органы исполнительной власти строят свои отношения с предпринимателями, используя:

налоговую и финансово-кредитную политику, включая установление процентов по государственным кредитам, цен и правил ценообразования, целевых дотаций и субсидий, размеров экономических санкций;

государственное имущество и системы резервов, лицензии, концессии, лизинг, социальные, экономические и другие нормы и нормативы;

внешнеэкономическую и валютную политику;

государственные заказы;

научно-технические и социальные государственные и региональные программы.

 

Статья 141. Общественное регулирование частного предпринимательства

 

Общественное регулирование частного предпринимательства и координацию деятельности частных предпринимателей в Туркменистане осуществляется Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана:

1) проводит работу по:

а) объединению в своих рядах субъектов частного предпринимательства Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана;

b) привлечению к предпринимательской деятельности потенциальных субъектов частного предпринимательства из числа временно незанятого населения, в том числе путём их обучения основам предпринимательства в порядке и по программам подготовки и переподготовки кадров, которые согласованы с уполномоченным органом государственного управления образованием;

2) способствует органам государственной власти в реализации  социально значимых, а также общественно полезных целей и задач, в том числе путём координации выполнения государственных программ социально-экономического развития в части, осуществляемой с участием членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В целях совершенствования деятельности по стимулированию частного предпринимательства, поддержки Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана в работе, проводимой им по объединению частных предпринимателей для повышения эффективности их деятельности, обеспечения защиты их прав и законных интересов, органы, производящие государственную регистрацию, по письменному обращению Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана предоставляют ему информацию о государственной регистрации физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,- индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц частной формы собственности.

 

Статья 15 утратила силу Законом Туркменистана от 18.04.2009 г. № 32-IV.

 

Статья 16. Хозяйственные споры

 

Предприниматель или уполномоченные им органы или лица могут оспорить любые действия других субъектов хозяйствования или  предъявляемые ему претензии и наложенные санкции в установленном законодательными актами Туркменистана порядке, за исключением случаев, если взыскание производится в бесспорном порядке.

 

 

Президент                                              Сапармурат

Туркменистана                                     Туркменбаши

 

гор. Ашгабат

1 октября 1993 г.

№ 863-XII