Ýangyn howpsuzlygy hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Ýangyn howpsuzlygy hakynda

(rejelenen görnüşi)

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2016 ý., № 1, 3-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 149-VI Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň çäginde fiziki we ýuridik şahslaryň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek çygryndaky hukuk gatnaşyklaryny kesgitleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda peýdalanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler peýdalanylýar:

1) ýangyn – adamyň janyna we saglygyna zyýan, jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerine maddy zyýan ýetirýän gözegçiliksiz ot;

2) ýangyn howpsuzlygy‒ şahsyýetiň, emlägiň,jemgyýetiň we döwletiň ýangynlardan goraglylygynyň ýagdaýy;

3) ýangyn howpsuzlygynyň talaplary – ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylygy, kadalaşdyryjy resminamalary ýa-da ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilen durmuş we tehniki häsiýetdäki ýörite şertler;

4) ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagy – ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da talaba laýyk ýerine ýetirilmezligi;

5) ýangyna garşy düzgün‒ ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmalarynyň öňüni almagy we ýangynlary söndürmegi üpjün edýän, adamlaryň özlerini alyp baryş düzgünleriniň, önümçiligi guramagyň we jaýlary (çäkleri) saklamagyň tertibi;

6) ýangyn howpsuzlygynyň çäreleri‒ ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek, şol sanda ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny ýerine ýetirmek boýunça hereketler;

7) ýangyna garşy gulluklar‒ ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi, şunuň bilen baglylykda ilkinji nobatdaky heläkçilikden halas ediş işlerini geçirmegi guramak üçin bellenilen tertipde döredilen dolandyryş edaralarynyň, ýangyn howpsuzlygynyň düzüm birlikleriniň, güýçleriniň we serişdeleriniň, şol sanda ýangyna garşy düzümleriň jemi;

8) ýangynlary söndürmek‒ adamlary, emlägi halas etmäge we ýangynlary ýok etmäge gönükdirilen söweşjeň hereketler;

9) ýangyn söndürmek bilen baglylykda ilkinji nobatdaky heläkçilikden halas ediş işleri‒ ýangynlarda adamlary, emlägi, eýeçiligi halas etmek we howpsuz ýere çykarmak, ejir çekenlerelukmana çenli kömegi bermek boýunça ýangyna garşy gulluklaryň hereketleri;

10) ýangyn-tehniki önüm‒ ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin niýetlenilen ýörite tehniki, ylmy-tehniki we başga önümler, şol sanda ýangyn tehnikasy we enjamlar, ýangyn esbaplary, ot söndüriji we otdan goraýjy jisimler, ýörite aragatnaşyk we dolandyryş serişdeleri, elektron hasaplaýyş maşynlary we maglumatlar gorlary üçin maksatnamalar, şeýle hem ýangynlaryň öňüni almagyň we söndürmegiň beýleki serişdeleri;

11) ýangyn howpsuzlygynyň garnizony‒ belli bir çäkde ýerleşen Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralarynyň, düzüm birlikleriniň, ýangyn howpsuzlygynyň okuw mekdepleriniň, pudaklaýyn degişliligine garamazdan beýleki ýangyna garşy düzümleriň jemi.

 

2-nji madda. Ýangyn howpsuzlygynyň hukuk esasy

 

1. Ýangyn howpsuzlygynyň hukuk esasyny Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun, ýangyn howpsuzlygynyň meselelerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary düzýär.

2. Eger-de Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulanlardan başga kadalar bellenen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Ýangyn howpsuzlygyny üpjün ediş ulgamy we onuň esasy borçlary

 

1. Ýangyn howpsuzlygyny üpjün ediş ulgamy – güýçleriň we serişdeleriň, şeýle hem ýangynlaryň öňüni almaga we söndürmäge gönükdirilen hukuk, guramaçylyk, ykdysady, durmuş we ylmy-tehniki häsiýetli çäreleriň jemi.

2. Ýangyn howpsuzlygyny üpjün ediş ulgamynyň esasy borçlary şulardan ybaratdyr:

1) ýangyn howpsuzlygy çygrynda kadalaşdyryjy hukuk taýdan düzgünleşdirmek we döwlet çärelerini amala aşyrmak;

2) ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini işläp taýýarlamak we amala aşyrmak;

3) ýangyn howpsuzlygy çygrynda hukuklary, borçlary durmuşa geçirmek we jogapkärçilik derejesini kesgitlemek;

4) ýangyna garşy wagyz işlerini geçirmek we ilata ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmek;

5) Ýangyna garşy meýletin jemgyýetiň we beýleki ýangyna garşy meýletin düzümleriň işlerine ýardam bermek we ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmäge ilaty çekmek;

6) ýangyn howpsuzlygyny ylmy-tehniki taýdan üpjün etmek;

7) ýangyn howpsuzlygyny üpjün ediş ulgamyny maglumat taýdan üpjün etmek;

8) ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwlet ýangyn gözegçiligini we beýleki barlag borçlaryny amala aşyrmak;

9) ýangyn howpsuzlygy çygrynda işleri ýerine ýetirmek we hyzmat etmek;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýangyn howpsuzlygy çygrynda amala aşyrylýan işleri (hyzmatlary) ygtyýarlylandyrmak we ýangyn howpsuzlygy çygrynda önümleri we hyzmatlarysertifikatlaşdyrmak;

11) ýangyna garşy ätiýaçlandyrmak we ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmekde beýleki durmuş çärelerini we ykdysady taýdan höweslendirmeleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrmak;

12) ýangynlary söndürmek we ýangyn söndürmek bilen baglylykdailkinji nobatdaky heläkçilikden halas ediş işlerini geçirmek;

13) ýangynlary we olaryň netijelerini hasaba almak.

 

II BAP. ÝANGYN HOWPSUZLYGY

 

4-nji madda. Ýangyn howpsuzlygyny amala aşyrýan gulluklar we olaryň esasy wezipeleri

 

1. Türkmenistanda ýangyn howpsuzlygyny şu aşakdaky ýangyna garşy gulluklar amala aşyrýarlar:

1) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy;

2) pudaklaýyn ýangyn goragy;

3) meýletin ýangyn goragy.

2. Ýangyna garşy gulluklaryň ýangyn howpsuzlygy çygrynda esasy wezipeleri ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi guramakdan ybaratdyr.

 

5-nji madda. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy

 

1. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy ýangyna garşy gulluklaryň esasy görnüşi bolup, ol Türkmenistanyň  Içeri işler ministrliginiň ulgamyna girýär.

2. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy:

1) ýangyn howpsuzlygy çygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamagy we döwlet çärelerini amala aşyrmagy guraýar;

2) ýangyn howpsuzlygy çygrynda bir bitewi döwlet gözegçiligini guraýar we amala aşyrýar;

3) ilatly ýerleriň, hojalyk we beýleki desgalaryň, kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň ýangyna garşy goragyny, şeýle hem beýleki işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegi guraýar we amala aşyrýar;

4) ýangynlary söndürmegi üpjün edýär we amala aşyrýar;

5) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralarynyň we düzüm birlikleriniň işiniň maliýe we maddy-tehniki üpjünçiligini amala aşyrýar;

6) ýangyn howpsuzlygy çygrynda bir bitewi ylmy-tehniki syýasaty işläp taýýarlaýar we ony amala aşyrmagy guraýar;

7) ýangyna garşy gulluklaryň beýleki görnüşleriniň işlerine gözegçilik edýär we olary utgaşdyrýar;

8) ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerinde ýangyn amaly sport bölümçeleriniň işiniň derejesini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri guraýar we amala aşyrýar;

9) öz düzüm birlikleri we beýleki ýangyna garşy gulluklar üçin işgärleri taýýarlamagy, gaýtadan taýýarlamagy we olaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmagyamala aşyrýar;

10) täze gurulýan, durky täzelenýän we tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylýan binalaryň we desgalaryň taslama-çykdajy we şähergurluşyk resminamalaryna seljerme geçirmek işlerini tölegli esasda amala aşyrýar;

11) jisimleriň, maddy zatlaryň, önümleriň, enjamlaryň we gurluşlaryňýangyn howpsuzlygyny synag etmek işlerini tölegli esasda amala aşyrýar;

12) ýangyn howpsuzlygy meseleleri boýunça halkara maslahatlaryna we sergilerine gatnaşýar;

13) Türkmenistanyňkanunçylygyna laýyklykda Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň üstüne ýüklenen beýleki wezipeleri ýerine ýetirýär.

3. Howa, deňiz, derýa we demir ýol ulag serişdeleriniň, şeýle hem ýüzýän deňiz we derýa serişdeleriniň hem-de desgalarynyň ulanylyşynda ýangyn howpsuzlygynyň üpjün edilişine gözegçilik etmek we olary utgaşdyrmak Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzümineTürkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirligi, welaýatlar we welaýat hukukly şäherler boýunça döwlet ýangyn howpsuzlygy bölümleri, ýangyn howpsuzlyk otrýadlary, etraplar, etrap hukukly şäherler boýunça döwlet ýangyn howpsuzlygy bölümçeleri we barlag gulluklary, harbylaşdyrylan ýangyn howpsuzlyk bölümleri, deňiz we derýa ýörite ýangyn howpsuzlyk bölümleri, ýangyn howpsuzlygynyň okuw mekdepleri we Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirliginiň kärhanalary girýärler.

Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri şulardan ybaratdyr:

1) synag ýangyn howpsuzlygy merkezi;

2) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzümini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak boýunça okuw merkezi;

3) welaýatlaryň merkezlerinde,welaýat hukukly we beýleki şäherlerde guralýan ýangyn howpsuzlygynyň öňdebaryjy tejribelerini we ýangyn-tehniki bilimlerini wagyz ediş ýangyn-tehniki merkezleri;

4) ilatly ýerlerde ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi guramak maksady bilen döredilen çäk düzüm birlikleri;

5) kärhanalarda ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi guramak maksady bilen döredilen desga düzüm birlikleri;

6) uly ýangynlary, gaz we nebit çüwdürimleriniň ýangynlaryny söndürmek maksady bilen döredilen ýöriteleşdirilen düzüm birlikleri;

7) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döredilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirliginiň kärhanalary.

5. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň düzüm birligi bolan Ýangyn howpsuzlygy müdirligi Döwletýangyn howpsuzlygy gullugyna ýolbaşçylyk edýär.

6. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy üçin hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň düzüminde ýangyn howpsuzlygynyň okuw mekdepleri döredilýär.

7. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralarynyň we düzüm birlikleriniň işini guramagyňtertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy hakynda düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

 

6-njy madda. Döwlet ýangyn gözegçiligi

 

1. Döwlet ýangyn gözegçiligi – ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmek we olaryň bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralarynyň we düzüm birlikleriniň wezipeli adamlary tarapyndan amala aşyrylýan döwlet gözegçilik işiniň ýörite görnüşidir.

2. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirliginiň ýolbaşçysy şol birwagtda Türkmenistanyň Döwlet ýangyn gözegçiligi boýunça baş döwlet gözegçisidir, onuň orunbasarlary şol birwagtda Döwlet ýangyn gözegçiligi boýunça baş döwlet gözegçisiniň orunbasarydyr.

3. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirliginiň düzüm birlikleriniň, welaýatlar we welaýat hukukly şäherler boýunça döwlet ýangyn howpsuzlygy bölümleriniň, ýangyn howpsuzlyk otrýadlaryň ýolbaşçylary şol birwagtda Türkmenistanyň Döwlet ýangyn gözegçiligi boýunça uly döwlet gözegçileridir. Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň ofiserler we kiçi gözegçiler wezipelerinde durýan adamlary şol bir wagtda Türkmenistanyň Döwlet ýangyn gözegçiligi boýunça döwlet gözegçileridir.

4. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlarynyň döwlet ýangyn gözegçiligi amala aşyrylanda şulara hukugy bardyr:

1) ýangyn howpsuzlygy boýunça ýerine ýetirilmegi hökmany bolan kadalaşdyryjy resminamalary özbaşdak ýa-da ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde işläp taýýarlamaga, ylalaşmaga we tassyklamaga;

2) ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem wezipeli adamlar we raýatlar tarapyndan ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişine bir bitewi döwlet ýangyn gözegçiligini amala aşyrmaga;

3) ýangyn howpsuzlygynyň çäreleriniň ýerine ýetirilişi barada ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna teklipler hödürlemäge;

4) ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmek we olaryň bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen gije-gündiziň islendik wagty kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň we beýleki obýektleriň çäklerinde, binalarynda, desgalarynda, jaýlarynda barlag etmäge we olary gözden geçirmäge;

5) öýlerde, hususy jaýlarda, başga ýaşaýyş otaglarynda, mellek ýerlerinde, şeýle hem ýazlaglarda, ulaghanalarda, beýleki kömekçi hojalyk jaýlarynda ýangyn-tehniki barlaglaryny geçirmäge;

6) gurluşyk meýdanlaryny (ugurlaryny) saýlap almak boýunça, şeýle hem gurluşygy (durkunyň täzelenmegi) tamamlanan desgalary ulanmaga kabul etmek boýunça toparlaryň işine çözüji ses hukugy bilen gatnaşmaga;

7) eýesiniň ýa-da buýrujynyň kärhanalarda, binalarda, desgalarda we beýleki obýektlerde gurluşyk, durkuny täzelemek, giňeltmek we tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrmak işleriniň şähergurluşyk we taslama-çykdajy resminamalarynda ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişi babatynda ýangyn howpsuzlygynyň hereket edýän kadalarynyň talaplaryndan esasly çykylan ýagdaýlaryna ýa-da görkezilen talaplaryň ýokdugyna seretmäge we şol ýagdaýlar boýunça ylalaşyk gazanmaga;

8) taslama we taslama-gözleg işlerini ýerine ýetirýän edaralarda, olaryň işläp taýýarlaýan taslama we taslama-çykdajylar sanawynyň resminamalarynyň ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryna laýyklygy boýunça saýlap alyş barlagyny geçirmäge;

9) işleriň, harytlaryň we hyzmatlaryň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmalaryny aradan aýyrmak üçin fiziki we ýuridik şahslara ýerine ýetirilmegi hökmany bolan tabşyryknamalary bermäge;

10) ýangyn döremegine we adamlaryň howpsuzlygyna howp döredýän ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmalary ýüze çykarylanda kärhanalaryň (aýry-aýry önümçilikleriň), önümçilik bölekleriniň, enjamlaryň işini, binalary, desgalary, jaýlary ulanmagy, işleriň käbir görnüşlerini geçirmegi, şeýle hem kärhanalarda, edaralarda, guramalarda, binalarda, desgalarda we beýleki obýektlerde taslamalar işlenilip taýýarlanylanda, gurluşyk, düýpli abatlaýyş, durkuny täzelemek, giňeltmek, täzeden tehniki taýdan enjamlaşdyryş işleri geçirilende bu talaplar ýerine ýetirilmeýän halatlarynda olary doly ýa-da bölekleýin togtatmaga;

11) ýangyn-tehniki seljermeler, ýangyn-tehniki synaglar we barlag işlerini geçirmäge;

12) ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmalary we ýangynlar barada işler boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda anyklaýyşy geçirmäge;

13) önümçilikde bar bolan ýangynlar barada işler we maglumatlar boýunça Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralaryna we düzüm birliklerine wezipeli adamlary hem-de raýatlary çagyrmaga, olardan zerur bolan düşündirişleri, delilnamalary, resminamalary we olaryň göçürilen nusgalaryny almaga;

14) ýangyn howpsuzlygy kadalaryny bozanlygy ýa-daDöwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlarynyň tabşyryknamalaryny we kararlaryny öz wagtynda  ýerine ýetirmänligi ýa-da ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýanlygy üçin taýýarlaýjylary (ýerine ýetirijileri, satyjylary) hem goşmak bilen raýatlara we wezipeli adamlara Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda administratiw temmisini bermäge;

15) ýurdumyzda baýramçylyk, sport, medeni we beýleki köpçülikleýin çäreleriň geçirilýän döwründe ýangyn howpsulygyny üpjün etmek maksady bilen çäreleriň geçiriljek ýerlerinde ýangyn-tehniki barlaglaryny geçirmäge we ýerine ýetirilmeli çäreler boýunça tabşyryknamalary bermäge;

16)Türkmenistanyň çäginde uglewodorod serişdeleriniň gözleginiň, gazylyp alnyşynyň we nebit işleriniň beýleki görnüşleriniň ýerine ýetirilişiniň barşynda ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişine barlaglary we gözegçilikleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde geçirmäge.

5. Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleriniň wezipeli adamlary daşary ýurt fiziki we ýuridik şahslaryň ýa-da daşary ýurt maýa goýumly ýuridik şahslaryň eýeçiligindäki obýektlerde döwlet ýangyn gözegçiligini amala aşyranlarynda şu maddada bellenen hukuklardan peýdalanýarlar.

6. Türkmenistanda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň, konsullyk edaralaryň we halkara guramalaryň jaýlarynda, olaryň Türkmenistanyň raýatlygynda durmaýan işgärleriniň ýaşaýyş jaýlarynda, şonuň ýaly-da daşary ýurt gurluşyk kompaniýalarynyň eksterritorial hukuklardan peýdalanýan täze gurluşyk meýdanlarynda (binalarynda, desgalarynda) ýangyn-tehniki barlaglar diňe şol edaralaryň we guramalaryň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginehat üsti bilen resmi ýüzlenmesi esasynda, şeýle hem olaryň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleriniň wezipeli adamlary tarapyndan geçirilip bilner.

7. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň we Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň degişli gulluklary özleriniň ygtyýarlyklaryna laýyklykda öz tabynlygyndaky edaralarda we desgalarda ýangyn gözegçiligini amala aşyrýarlar.

8. Tokaýlarda, daglarda, sähralarda we öri meýdanlarda, şeýle hem ýerasty obýektlerde we partlaýyş işleri geçirilende ýangyn gözegçiligini Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan ygtyýarly edilen döwlet edaralary amala aşyrýarlar.

 

7-nji madda. Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzümi

 

1. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň ulgamyna gulluga kabul edilen we bellenilen tertipde ýörite atlar dakylýan Türkmenistanyň raýatlary Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleridir. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleri gullukçylar we raýat işgärleri bolup durýarlar.

2. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň gullukçylary Türkmenistanyň içeri işler edaralarynda gullugy geçmek hakynda düzgünnama we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda gullugy geçýärler.

Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň gullukçylaryna we raýat işgärlerine «Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda, Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen hukuklar, borçlar we ýeňillikler degişlidir.

3. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň gullukçylarynaTürkmenistanyň Içeri işler ministri tarapyndan bellenilen nusgada olaryň şahsyýetini we wezipesini tassyklaýan gulluk şahadatnamasy we tapawutlandyryş nyşanlary berilýär. Şeýle hem olar görnüşi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan birmeňzeş nusgadaky lybas we oňa dakylýan nyşanlar bilen üpjün edilýär.

 

8-nji madda. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzüminiň hukuk we durmuş taýdan goraglylygynyň kepillikleri

 

1. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzümi hem-de olaryň maşgala agzalary döwlet goragynda durýarlar. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzümine «Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen hukuk wedurmuş taýdan gorag hem-de ýeňillikler kepillendirilýär.

2. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleri we olar bilen bilelikde ýaşaýan maşgala agzalary Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde hem-de esaslarda welaýatlaryň, etraplaryň, şäherleriň häkimlikleri (mundan beýläk – ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary) we Geňeşler, şeýle hem Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri haýsy kärhanalarda döredilen bolsa, şolar tarapyndan ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilýär.

3. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň gulluk borjuny ýerine ýetirmegi bilen şikes alan işgärleriniň Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Lukmançylyk gullugynda we onuň ýanyndaky Saglyk öýlerinde lukmançylyk kömegini tölegsiz almaga hukugy bardyr. Döwletýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleriniň gulluk edýän ýerinde ýa-da ýaşaýan ýerinde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Lukmançylykgullugy we onuň ýanyndaky Saglyk öýleri bolmadyk ýa-da ýörite lukmançylyk enjamlary bolmadyk halatynda, şeýle hem gaýragoýulmasyz halatlarda lukmançylyk kömegi bellenen tertipde pudaklaýyn tabynlygyna garamazdan döwlet saglygy goraýyş edaralarynda, şonuň ýaly-da eýeçiligiň görnüşine garamazdan beýleki lukmançylyk edaralarynda amala aşyrylýar. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgäriniň özüni bejertmek üçin harçlan serişdeleri oňa Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan tölenilýär.

4. Öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärleriniň emlägine ýetirilen zyýanyň öwezi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna ýa-da Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri haýsy kärhanalarda döredilen bolsa, şolaryň serişdeleriniň hasabyna doly möçberde dolunýar.

5. Zähmet şertleri zyýanly we howply kärhanalary ýangynlardan goraýan ýangyna garşy gulluklaryň işgärlerine şu kärhanalaryň işgärleri üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen hukuk, durmuş taýdan goragy we ýeňillikleriň kepillendirmeleri degişlidir. Şu maksatlar üçin çykdajylar goralýan obýektleriň hasabyna geçirilýär.

6. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işgärlerine zähmet şertleri zyýanly we howply (ýangyn söndürmek bilen bagly) bolan işlerde  gulluk eden döwri üçin goşmaça tölegTürkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

9-njy madda. Hünär töwekgelligine bolan hukuk

 

1. Ýangyna garşy gulluklaryň işgäriniň ýangyny söndürmek bilen bagly hereketlerinde administratiw ýa-da jenaýat jogapkärçiligine degişli etmişleriň alamatlary bolup, eger olar hünär töwekgelligi ýagdaýynda amala aşyrylan bolsa, onda onuň hereketleri hukuk bozulmalaryna girmeýär.

2. Eger ýangynagarşy gulluklaryň işgäri ýangyn söndürilende ýaramaz netijeleriň öňüni almak üçin mümkin bolan ähli çäreleri görüp, töwekgellik bilen bagly bolmadyk hereketler arkaly kanuny maksady gazanyp bolmajakdygyna göz ýetirip, bolup geçýän ýagdaýlar we hakykat ýüzündäki ýagdaýlar barada özüne belli bolan maglumatlara gorä töwekgellik bilen hereket eden bolsa, şeýle halatlarda hünär töwekgelligi esaslandyrylandiýlip hasap edilýär.

3. Öz janlaryny howp astyna salyp ýangyn söndürmek ýa-da halas ediş işlerini geçirmek boýunça söweşjeň wezipeleri ýerine ýetiren raýatlara olaryň töwekgelligi üçin bellenen tertibe laýyklykda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň hasabyna birwagtlaýyn pul kömegi berlip bilner.

4. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýangyna garşy gulluklaryň gullukçylaryna we raýat işgärlerine ýangyn söndürmek we halas ediş işleri geçirilende töwekgelligi üçin öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde sylaglary berip bilerler.

 

10-njy madda. Ätiýaçlandyrma

 

1. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň gullukçylary we raýat işgärleri Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynda gulluk edýän (ýygnanyşyklara gatnaşýan) döwründe wepat bolan (ölen), ýaralanan, seňselän, ýanyk alan, maýyp bolan, kesellän halatlaryndan hereket edýän kanunçylyga laýyklykda hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişlidirler.

2. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň gullukçylary we raýat işgärleri gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän döwründe wepat bolan (ölen) halatynda ýa-da olaryň gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegi bilen baglylykda ýaralanmagy, seňselemegi, ýanyk almagy, kesellemegi zerarly gullukdan (ýygnanyşyklardan) boşadylandan soň bir ýyl geçmezden öň ätiýaçlandyryş puluny tölemek, ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak we birwagtlaýyn pul kömegini tölemek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Ätiýaçlandyrylan adamyň gulluk etmegi (ýygnanyşyklara gatnaşmagy) bilen baglylykda oňa maýyplyk bellenilen halatynda, gullukdan boşadylandan soň bir ýyl geçmezden öň, şeýle hem agyr (ýeňil) ýaralanan halatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen möçberde ätiýaçlandyryş puly tölenilýär.

4. Ätiýaçlandyrma Türkmenistanyň Merkezleşdirilen býujetinden Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine bölünip berilýän serişdeleriň, şeýle hem Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri haýsy kärhanalarda döredilen bolsa, şolaryň serişdeleriniň hasabyna Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen möçberde amala aşyrylýar.

5. Pudaklaýyn we meýletin ýangyn goragynyň şahsy düzümi, şeýle hem ýangyn söndürmäge gös-göni gatnaşan beýleki adamlar üçin Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen hukuk, durmuş goragy we ýeňillikleriň kepillendirmeleri degişlidir.

 

11-nji madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda maliýe we maddy-tehniki üpjünçilik

 

1. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda maliýe üpjünçiligi belli bir maksatly degişli býujetlerde aýratynlykda görkezmek bilen döwlet edaralary tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde meýilnamalaşdyrylýar we amala aşyrylýar.

2. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralaryny we düzüm birliklerini (şertnama esasynda döredilýän düzüm birliklerden başgalar), ýangyn-tehniki edaralaryny we ýangyn howpsuzlygynyň okuw mekdeplerini maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar. Zerur bolan halatynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda maliýeleşdirmegiň beýleki çeşmelerinden hem goşmaça serişdeler alnyp bilner.

3. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan kärhanalar bilen şertnamalar esasynda döredilen desga düzüm birlikleri şol kärhanalaryň serişdeleriniň hasabyna, zerur halatlarda bolsa maliýeleşdirmegiň beýleki çeşmelerinden goşmaça serişdeleriň hasabyna hem saklanylýar.

4. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan kärhanalar bilen şertnamalar esasynda döredilen ýöriteleşdirilen düzüm birlikler şol kärhanalaryň serişdeleriniň hasabyna saklanylýar.

5. Ýangyn howpsuzlygy müdirliginiň we Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleriniň maddy-tehniki üpjünçiligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar. Pudaklaýyn we meýletin ýangyn goragynyň maddy-tehniki üpjünçiligi olaryň döredilen ýerleri (eýeleri) tarapyndan amala aşyrylýar.

 

12-nji madda. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň emlägi

 

1. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň üstüne ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmegi üçin zerur bolan emlägi we gozgalmaýan emlägi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde  kesgitlenýär.

2. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri döredilen kärhanalaryň maksatlaýyn emlägi Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň ýokarda durýan edarasy we ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli ýerli edarasy bilen ylalaşmazdan şol emlägiň eýesi tarapyndan üýtgedilip bilinmez.

3. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri döredilen kärhanalar bellenilen kadalara laýyklykda şol düzüm birlikleri aragatnaşyk serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan jaýlar, binalar, desgalar, gulluk otaglary, ýangyn awtoulaglary, ýangyn-tehniki enjamlar we beýleki zerur emläklerbilen üpjün edýärler.

 

13-nji madda. Pudaklaýyn ýangyn goragy

 

1. Ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, kärhanalar we guramalar pudaklaýyn ýangyn goragynyň dolandyryş edaralaryny we düzüm birliklerini döredip bilerler.

2. Pudaklaýyn ýangyn goragynyň dolandyryş edaralaryny we düzüm birliklerini döretmegiň, üýtgedip guramagyň, ýatyrmagyň, olaryň işini, şahsy düzüminiň gulluk geçmegini amala aşyrmagyň şertleri, Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy bilen ylalaşylan degişli düzgünnamalar bilen kesgitlenýär.

3. Pudaklaýyn ýangyn goragynyň dolandyryş edaralary we düzüm birlikleri zerurlyk ýüze çykanda beýleki ýangynlary söndürmäge çekilip bilinýär.

4. Pudaklaýyn ýangyn goragynyň dolandyryş edaralarynyň we düzüm birlikleriniň maliýe we maddy-tehniki üpjünçiligi olaryň döredilen kärhanalarynyň, edaralarynyň we guramalarynyň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

 

14-nji madda. Meýletin ýangyngoragy

 

1. Meýletin ýangyn goragy – munuň özi ilatly ýerlerde we kärhanalarda ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi guramakda raýatlaryň gatnaşmagynyň görnüşidir.

2. Meýletin ýangyn söndüriji – ýangynlaryň öňüni almak we olary söndürmek boýunça ýangyn goragynyň düzüm birlikleriniň işine meýletin esasda (zähmet şertnamasyny baglaşmazdan) gönüden-göni gatnaşýan raýatdyr.

3. Ýangyna garşy meýletin düzümleri döretmegiň, üýtgedip guramagyň, ýatyrmagyň we bellige almagyň hem-de meýletin ýangyn goragynyň düzüm birliklerini (toparçalaryny, toparlaryny) döretmegiň tertibi Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy we onuň ýerlerdäki düzüm birlikleri tarapyndan bellenýär.

4. Meýletin ýangyn goragynyň düzüm birlikleriniň (toparçalarynyň, toparlarynyň) maliýe we maddy-tehniki üpjünçiligi bu düzüm birlikleriniň (toparçalaryň, toparlaryň) döredilen kärhanalarynyň, edaralarynyň we guramalarynyň serişdeleriniň, şeýle hem maliýeleşdirmegiň beýleki çeşmeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

 

15-nji madda. Ýangyn-tehniki toparlary

 

1. Obýektleriň ýangynlardan ygtybarly goragyny üpjün etmek üçin ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryşedaralarynda, kärhanalarda, edaralarda we guramalarda ýangyn-tehniki toparlary döredilýär.

2. Ýangyn-tehniki toparlarynyň maksady, wezipeleri, hukuklarywe borçlary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan Ýangyn-tehniki toparlary hakynda düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

 

III BAP. ÝANGYN HOWPSUZLYGY ÇYGRYNDA ÝERINE ÝETIRIJI HÄKIMIÝET, ÝERLI ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞ EDARALARYNYŇ WE BEÝLEKI EDARALARYŇ YGTYÝARLYKLARY

 

16-njy madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda TürkmenistanyňMinistrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Ýangyn howpsuzlygy çygrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) bitewi döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny, ony amala aşyrmagyň strategik we taktiki çärelerini işläp taýýarlaýar;

2) döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar hem olary Türkmenistanyň Prezidentiniň tassyklamagyna hödürleýär;

3) ýangyn howpsuzlygy çygrynda şu Kanunyň we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalarynyň ýerine ýetirilmegini guraýar we gözegçilik edýär;

4) ýangyn howpsuzlygy çygrynyň işini maliýeleşdirmek üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň düzüminde serişdeleri göz öňünde tutýar, ýangyn howpsuzlygy üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylar böleginiň ýerine ýetirilmegini meýilnamalaşdyrýar we oňa gözegçilik edýär;

5) ilatly ýerleriň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna saklanýan ýangyn howpsuzlygy düzüm birlikleriniň, şeýle hem öz serişdeleriniň hasabyna ýangyn howpsuzlygy gullugy hökman döredilýän pudaklaryň, kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň we obýektleriň sanawyny belleýär;

6) döwlet hajatlary üçin çykarylmaly we iberilmeli ýangyn-tehnikiönümleriň atlaryny, möçberini tassyklaýar;

7) ýangyn howpsuzlygy boýunça döwlet standartlaryny, kadalaryny işläp taýýarlamagy guraýar we tassyklaýar hem-de olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

8) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenen tertipde berilýän beýleki serişdeleriň hasabyna saklanýan Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralaryny, düzüm birliklerini, ýangyn-tehniki, ylmy-barlag edaralaryny we ýangyn howpsuzlygynyň okuw mekdeplerini döretmegi, üýtgedip guramagy we ýatyrmagy amala aşyrýar;

9) ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmegiň, ony durmuş we ykdysadytaýdan höweslendirmegiň, şol sanda ýangyn-tehniki önümleri öndürmek wesatyn almak, şeýle hem ýangyna garşy göreşe ilatyň gatnaşmagynyhöweslendirmegiň umumy ýörelgelerini belleýär;

10) ýangyn howpsuzlygy çygrynda ylmy we tehnikany ösdürmegi, esasyylmy barlaglary hem-de işläp taýýarlamalary utgaşdyrmak işini guramagy amalaaşyrýar;

11) ýangyn howpsuzlygy çygrynda ygtyýarlylandyrmagyň we sertifikatlaşdyrmagyň umumy ýörelgelerini belleýär;

12) döwlet maglumat üpjünçiligi ulgamlaryny, şeýle hem ýangynlary weolaryň netijelerini hasaba almagy ýöretmegiň ulgamlaryny döretmegi guraýar;

13) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralaryna wedüzüm birliklerine raýat goragynyň ýangyna garşy gullugyny we çagyryştabşyryklaryny guramagyň umumy ýörelgelerini belleýär;

14) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri üçin işgärleri taýýarlamagy, gaýtadan taýýarlamagy we olaryň hünärlerini ýokarlandyrmagy guramagy amala aşyrýar;

15) ýangyna garşy gulluklaryň tapawutlandyryş nyşanlaryny we lybaslaryny bellemek barada Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň tekliplerini Türkmenistanyň Prezidentiniň tassyklamagyna hödürleýär;

16) halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar we Türkmenistanyň çäginde ýangynlaryň öňüni almak hem olary ýok etmek boýunça daşary ýurt ýuridik şahslarynyň we raýatlarynyň işiniň tertibini kesgitleýär.

 

17-nji madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ygtyýarlyklary we borçlary

 

l. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary:

1) ýangyn howpsuzlygynyň ýagdaýyny yzygiderli seljerýärler, bu meseleler boýunça çözgütleri kabul edýärler, meýilnamalary işläptaýýarlaýarlar we degişli çäklerde ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreleri amala aşyrýarlar;

2) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birliklerini maliýeleşdirmek, olar üçin zerur bolan maddy-tehniki binýady döretmegi guramak boýunça teklipleri hödürleýärler;

3) ýangyn howpy artan halatynda Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy bilen ylalaşyp, degişli çäklerde ýangyna garşy düzgünleri we ýangyn howpsuzlygynyň goşmaça talaplaryny belleýärler;

4) ýangyna garşy işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek, ýangyna garşy enjamlary taýýarlamak üçin ýöriteleşdirilen kärhanalary döretmäge hem-de olaryň işine ýardam berýärler;

5) ilatly ýerleriň, ýaşaýyş toplumlaryňwe degişli çäkleriň ýangyna garşy ýagdaýyny barlamagy amala aşyrýarlar we gözden geçirýärler, ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça çäreleri amala aşyrmaga kärhanalary, edaralary we guramalary çekýärler;

6) tokaýlarda, daglarda, sähra we öri meýdanlarynda ýangyn howpsuzlygyny güýçlendirmek we ýangynlary söndürmek boýunça Ýangyna garşy we tebigaty goraýyş çärelerini geçirmek barada toparlary döredýärlerwe olaryň işini guraýarlar;

7) ilatly ýerleriň ýaşaýyş toplumlarynyň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin raýatlardan bolan jemgyýetçilik ýangyn gözegçileriniň işini guraýarlar;

8) ilata ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmegi guraýarlar we ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmekde raýatlaryň işjeň gatnaşmagy üçin çäreleri görýärler;

9) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde ilaty, zähmetkeşler köpçüligini we harby bölümleri ýangyna garşy göreşe gatnaşmaga çekýärler, wezipe sanawyna girmeýän ýangyn düzümlerini (toparlary, toparçalary, düzümleri, wezipe sanawyna girmeýän ýangyn gözegçileriniň toparlaryny, okuw-usulyýet merkezlerini, ýaş ýangyn söndürijileriň medeni öýlerini) döredýärler, olaryň (harby bölümlerden başgasynyň) işlerini barlaýarlar;

10) ýangyna garşy gulluklar üçin bellenen kadalara laýyklykda aragatnaşyk serişdeleri bilen enjamlaşdyrylan jaýlary, binalary, desgalary, gulluk otaglary, ýangyn awtoulaglary, ýangyn-tehniki enjamlary we beýleki zerur emläkleri bilen üpjün edilen ýangyn howpsuzlyk bölümlerini gurmagy üpjün edýärler;

11) ilatly ýerleriň, hojalyk we beýleki desgalaryň ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyna garşy meýletin düzümleri guraýarlar, olaryň we beýleki ýangyna garşy gulluklaryň öz wezipelerini üstünlikli amala aşyrmagyna, maddy-tehniki üpjünçiligine, olaryň hemişe söweşjeň ýagdaýyny saklamagyna, özlerine ynanylan tehnikanyň we esbaplarynyňabat saklanylmagyna olaryň jogapkärçiligini üpjün edýärler.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary şulara borçludyrlar:

1) tabynlygyndaky edaralarda we degişli çäklerde ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini işläp taýýarlamagy we durmuşa geçirmegi guramaga;

2) öz üstlerine ýüklenen wezipeleri ýerine ýetirmekde ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerine zerur bolan kömegi bermäge;

3) dörän ýangynlary söndürmek üçin ähli güýçleri we serişdeleri çekmäge;

4) ilatly ýerlerde ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi guramak üçin meýletin ýangyn gorag toparlaryny döretmäge;

5) ýangynlaryň öňüni almak we söndürmek boýunça işlere ilaty çekmek üçin şertleri döretmäge;

6) tokaýlarda, daglarda, sähra we öri meýdanlarynda ýangyn howpsuzlygyny güýçlendirmek we ýangynlary söndürmek boýunça ýangyna garşy we tebigaty goraýyş çärelerini geçirmek barada degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň düzüm birlikleri, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde meýilnamalary işläp taýýarlamagy guramaga;

7) ýangyna garşy wagyz işleriniň geçirilmegini we ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini ilata öwretmegi guramaga.

 

18-nji madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň borçlary

 

Ýerli öz-özüni dolandyryş edaralary öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda ýangyn howpsuzlygy çygrynda degişli çäklerde şulara borçludyrlar:

1) ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini işlap taýýarlamaga we olaryň durmuşa geçirilmegini üpjün etmegi guramaga;

2) ýangyn söndüriji serişdeler we enjamlar bilen üpjün edilen ýangyndan goraýyş nokatlaryny döretmäge;

3) ýangyn howpsuzlygynyň üpjün ediliş ýagdaýy boýunça meselelere seretmäge we olar boýunça degişli çäreleri görmäge;

4) dörän ýangynlary söndürmek üçin ähli zerur güýçleri we serişdeleri çekmäge;

5) ýaşaýyş jaýlarynda ýangyn howpsuzlygy boýunça ygtyýarly jemgyýetçilik wekilleriniň işlerini guramaga;

6) ýangyna garşy gulluklaryň işlerine ýardam bermäge;

7) ilata ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmegi guramaga.

 

19-njy madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň hukuklary we borçlary

 

1. Kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň şulara hukugy bardyr:

1) Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirligi bilen şertnama baglaşmak esasynda öz serişdeleriniň hasabyna saklanylýan ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerini bellenilen tertipde döretmek, üýtgedip guramak we ýatyrmak barada teklipler girizmäge;

2) ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça döwlet häkimiýet edaralaryna teklipler girizmäge;

3) öz çäklerinde dörän ýangynlaryň sebäplerini we ýagdaýlaryny anyklamak boýunça işleri geçirmäge;

4) öz garamagynda durýan serişdeleriň hasabyna ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin durmuş we ykdysady höweslendiriş çärelerini bellemäge;

5) bellenilen tertipde ýangyn howpsuzlygynyň meseleleri boýunça, şol sanda Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralaryndan we düzüm birliklerinden maglumatlar almaga.

2. Kärhanalar, edaralar we guramalar şulara borçludyr:

1) ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny berjaý etmäge, şeýle hem Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlarynyň kararlaryny, tabşyryknamalaryny we beýleki kanuny talaplaryny ýerine ýetirmäge;

2) ýangyn howpsuzlygy boýunça çäreleri işläp taýýarlamaga we amala aşyrmaga;

3) ýangyna garşy wagyz işlerini geçirmäge, şeýle hem öz işgärlerine ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmäge;

4) şertnama (ylalaşyk) baglaşylanda oňa ýangyn howpsuzlygynyň meselelerini girizmäge;

5) ýangyna garşy gorag ulgamlaryny we serişdelerini, ýangyn tehnikasyny we ýangyn-tehniki enjamlaryny, şeýle hem ýangynlary söndürmegiň ilkinji serişdelerini abat ýagdaýda saklamaga, olaryň başga maksatlar üçin ulanylmagyna ýol bermezlige;

6) bellenilen kadalara laýyklykda, şol sanda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ýangyn howpsuzlygy müdirligi bilen şertnama esasynda ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerini döretmäge we saklamaga;

7) ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerine ýangynlary söndürmäge, olaryň döremeginiň we ýaýramagynyň sebäplerini we şertlerini, şeýle hem ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagynda we ýangynyň döremeginde günäkar adamlary anyklamaga ýardam bermäge;

8) çäklerinde ýangynlar söndürilende zerur güýçleri weserişdeleri, ýag-ýangyçserişdelerini, şeýle hem ýangynlary söndürmek boýunça söweşjeň hereketleri ýerine ýetirýän ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birlikleriniň işgärlerine we ýangynlary söndürmäge çekilen güýçlere bellenilen tertipde azyk önümlerini we dynç alar ýaly ýerleri bermäge;

9) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlary öz gulluk borçlaryny amala aşyranlarynda olara çäklerine, jaýlaryna, binalaryna, desgalaryna we beýleki obýektlerine girmegi üpjün etmäge;

10) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlarynyň talap etmekleri boýunça guramalaryň ýangyn howpsuzlygy ýagdaýy barada, şol sanda özleriniň öndürýän önümleriniň ýangyn howpy, şeýle hem çäklerinde bolan ýangynlar we olaryň netijeleri barada maglumatlary we resminamalary bermäge;

11) ýangynlaryň dörändigi, bar bolan ýangyna garşy gorag ulgamlarynyň we serişdeleriniň näsazlygy, ýollaryň we geçelgeleriň ýagdaýynyň üýtgändigi barada haýal etmän ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerine habar bermäge;

12) ýangyna garşy meýletin düzümleriň işine ýardam bermäge.

 

IV BAP. ÝANGYN HOWPSUZLYGYNY ÜPJÜN ETMEK

 

20-nji madda. Ýangyn howpsuzlygy çygryny kadalaşdyryjy hukuk taýdan düzgünleşdirmek

 

1. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda kadalaşdyryjy hukuk taýdan düzgünleşdirmek – bu döwlet häkimiýet edaralary tarapyndan ýangyn howpsuzlygy boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul etmekden ybaratdyr.

2. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda kadalaşdyryjy düzgünleşdirmek – buýangyn howpsuzlygynyň ýerine ýetirilmegi üçin hökmany bolan talaplarynyň ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan kadalaşdyryjy resminamalarda bellenmegidir.

3. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda kadalaşdyryjy resminamalara ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleri, ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny öz içine alýan gözükdirijiler we beýleki resminamalar degişlidir.

4. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny belleýän ýa-da bellemäge degişli bolan standartlaşdyrma babatda ygtyýarly döwlet edaralary tarapyndan kabul edilýän standartlaşdyrma boýunça kadalaşdyryjy resminamalar Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen ylalaşylmaga degişlidir.

5. Ýangyn howpsuzlygy boýunça beýleki kadalaşdyryjy resminamalary işläp taýýarlamagyň, herekete girizmegiň we ulanmagyň tertibi bellenilen tertipde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi, şeýle hem degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen ylalaşylandan soň Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan bellenýär.

6. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryndan çykmagyň, şeýle hem kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilmedik ýangyn howpsuzlygynyň goşmaça talaplaryny ylalaşmagyň tertibi Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan bellenýär.

 

21-nji madda. Ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek

 

1. Ýangyn howpsuzlygynyň çäreleri şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna we ýangyn howpsuzlygy boýunça kadalaşdyryjy resminamalara laýyklykda, şeýle hem ýangyna garşy göreşiň tejribesi esasynda, jisimleriň, maddy zatlaryň, önümleriň, enjamlaryň, tehnologiýa işiniň, gurluşlaryň,binalaryň we desgalaryň ýangyn howplulygyna baha bermek esasynda işlenilip taýýarlanylýar.

2. Jisimleri, maddy zatlary, önümleri we enjamlary taýýarlaýjylar (iberijiler) bu jisimleriň, maddy zatlaryň, önümleriň we enjamlaryň ýangyn howplulygynyň degişli görkezijilerini, şeýle hem olar bilen iş salşylanda ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini olaryň degişli tehniki resminamalarynda hökman görkezýärler.

3. Kärhanalar, binalar, desgalar we beýleki obýektler üçin ýangyn howpsuzlygynyň çäreleri işlenip taýýarlananda we durmuşa geçirilende, şolsanda olaryň taslamasy taýýarlananda ýangynlar bolan halatynda howply ýerlerden adamlary tertipli çykarmak barada çözgütler hökman göz öňünde tutulýar.

4. Aýratyn ähmiýetli, partlama-ýangyn howply obýektleriň sanawyna laýyklykda adamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmegi göz öňünde tutýan ýangynlary söndürmegiň meýilnamalary hökman işlenip taýýarlanýar.

 

22-nji madda. Ýangynlary söndürmek

 

1. Ýangyn howpsuzlygynyň garnizonlarynda ýangynlary söndürmegiň tertibi Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan bellenýär.

2. Ýangynlary söndürmek üçin güýçleri we serişdeleri çekmegiň tertibi Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan kesgitlenýär we welaýatlaryň, şäherleriň, etraplaryň häkimleri we Geňeşleriň arçynlary tarapyndan tassyklanýar.

3. Belli bir çäkde ýerleşýän ýangyna garşy gulluklaryň, şeýle hem ýaşaýyş-durmuş üpjünçilik gulluklarynyň güýçleri we serişdeleri ýangyny ýok etmäge ýeterlik bolmadyk halatynda, onuň adatdan daşary ýagdaýa ýetmegi mümkindir.Şunda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde beýleki çäklerdäki ýangyna garşy gulluklaryň güýçleri we serişdeleri adatdan daşary ýagdaýlary weolaryň netijelerini ýok etmäge çekilip bilner.

4. Tokaýlarda, daglarda, sähralarda we öri meýdanlarynda ýangynlary söndürmegi guramak tebigaty goramak babatda döwlet dolandyryşynyň ygtyýarly edarasynyň gatnaşmagynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasynyň ýangyn howpsuzlygyny güýçlendirmek we ýangynlary söndürmek üçin döredilen Ýangyna garşy we tebigaty goraýyş çärelerini geçirmek baradaky topary tarapyndan amala aşyrylýar.

5. Ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birlikleriniň ýangynlary söndürmägegitmegi we olary ýok etmegi hökmany tertipde amala aşyrylýar.

Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça bellenilmedik bolsa,onda ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birlikleri ýangynlary söndürmegimuzdsuz amala aşyrýarlar.

6. Ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerini çagyrmak üçin ilatly ýerleriň telefon aragatnaşyk ulgamynda ýeke-täk «01» belgili telefon oturdylýar.

7. Ýangynlar söndürilende adamlaryň howpsuzlygyny üpjünetmek, maddy gymmatlyklary we emlägi halas etmek boýunça zerur bolan hereketler amala aşyrylýar, şol sanda:

1) ýangynlaryň ýaýraýan (ýaýramagy mümkin bolan) we olaryň howply ýüze çykmalarynyň bolan ýerlerine, şol sanda kömege mätäç adamlaryň bolmagy ähtimal ähli ýaşaýyş, jemgyýetçilik, önümçilik we beýleki jaýlaryna päsgeçiliksiz aralaşmak;

2) ýangynlaryň ýaýramagyna päsgel berýän we olaryň ýok edilmegini üpjün edýän şertleri döretmek, şol sanda ýangynyň ýaýramagyny aradan aýyrmak maksady bilen gözden geçirmek we söndürmek üçin germew gurluşlaryny açmak, sökmek we döwmek, gurlan zatlary sökmek we ýykmak, ýapyk gapylary we penjireleri açmak, şeýle hem şol işleri ýerine ýetirmek bilen bagly beýleki hereketleri amala aşyrmak;

3) daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilhanalaryndan, konsullyk edaralaryndan, beýleki resmi wekilhanalaryndan we halkara guramalaryň wekilhanalaryndan başga, haýsy pudaga degişlidigine garamazdan aragatnaşyk, ulag serişdelerini we enjamlaryny muzdsuz esasda ulanmak;

4) ýangynlary söndürmek üçin kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň ýolbaşçylaryndan olaryň ygtyýaryndaky maddy-tehniki enjamlary, ýag-ýangyç serişdeleri bilen üpjün edilmegini, adamlaryň (işgärleriň) herekete getirilmegini, şeýle hem halas ediş işlerini netijeli geçirmek üçin zerur maglumatlaryň berilmegini, dört sagatdan köpe çeken dowamly we üznüksiz ýangynlar söndürilen halatynda bolsa, ýangyn söndürmäge gatnaşýanlaryň azyk önümleri we dynç almak üçin otaglar bilen üpjün edilmegini, sowuk we yssy howada ýyladyş we gyzgynlyk urgusynyň täsirinden goranyş mümkinçiliklerini guramaklaryny talap etmäge bolan hukugy amala aşyrmak;

5) ýangynlaryň bolýan ýerlerine barmagy çäklendirmek we gadagan etmek, şeýle hem ýangynlaryň töweregindäki ýerlerde ulaglaryň we pyýadalaryň hereketlerini çäklendirmek we gadagan etmek hem-de olary şu ýerleri taşlap gitmäge borçly etmek;

6) ýangynlaryň bolýan ýerlerinden adamlary, maddy gymmatlyklary we emlägi guramaçylykly çykarmak.

8. Ýangyny söndürmäge gönüden-göni ýolbaşçylygy (eger başgaça bellenilmedik bolsa), ýangyny söndürmegiň ýolbaşçysy, ýangyn bolan ýere gelen Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň uly wezipeli adamy amala aşyrýar, şol şahs ýangyny söndürmek boýunça söweşjeň hereketleri ýerine ýetirmäge gatnaşýan Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzümini, şeýle hem ýangyny söndürmäge çekilen güýçleri bitewi baştutanlyk esasynda dolandyrýar.

9.Ýangyny söndürmegiň ýolbaşçysy wezipeleriň ýerine ýetirilmegine, ýangyny söndürmek boýunça hereketleri ýerine ýetirmäge gatnaşýan we ýangyn söndürmäge çekilen güýçleriň, ýangyna garşy gulluklaryň şahsy düzüminiň howpsuzlygyna jogap berýär.

10.Ýangyny söndürmegiň ýolbaşçysy ýangyny söndürmek boýunça hereketleriň amala aşyrylmaly çäginiň serhetlerini, görkezilen hereketleriň aýratynlyklaryny we tertibini belleýär, şeýle hem ýangynda adamlary, maddy gymmatlyklary we emlägi halas etmek barada çözgütleri kabul edýär. Zerurlyk ýüze çykan halatynda ýangyn söndürmegiň ýolbaşçysy beýleki çözgütleri, şol sanda görkezilen çäkde wezipeli adamlaryň we raýatlaryň hukuklaryny çäklendirýän çözgütleri hem kabul edýär.

11.Ýangyny söndürmek boýunça hereketler amala aşyrylýan çäklerde ýangyny söndürmegiň ýolbaşçysynyň görkezmesi ähli wezipeli adamlar we raýatlar üçin hökmanydyr. Ýangyn söndürilende ýangyny söndürmegiň ýolbaşçysynyň hereketlerine gatyşmaga ýa-da onuň görkezmelerini ýatyrmaga ýangyna garşy gulluklaryň oňa ygtyýarly wezipeli adamlaryndan başga hiç kimiň haky ýokdur.

12. Ýangynlar söndürilende ýetirilen maddy zyýanyň öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde dolunmaga degişlidir. Bialaç zerurlyk we hünär töwekgelligi şertlerinde hereket eden ýangyn söndürmage gatnaşýan Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň şahsy düzümi we beýleki gatnaşyjylar ýetirilen zyýanyň öwezini dolmakdan boşadylýarlar.

13.Şu aşakdaky halatlarda ýangyna garşy gulluklaryň gullukçylary, raýat işgärleri we beýleki raýatlar döwlet sylaglaryna hödürlenilip bilner:

1) ýangyn söndürmekde, adamlary halas etmekde, Türkmenistanyň milli ruhy we medeni baýlyklaryny hem-de raýatlaryň emlägini otdan goramakda görkezen batyrlygy, edermenligi we gaýratlylygy üçin;

2) ýangyn söndürmekde we adamlary halas etmekde ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birlikleriniň söweşjeň işlerine başarjaňlyk bilen ýolbaşçylyk edendigi üçin;

3) partlamalaryň we ýangynlaryň öňüni almakda görkezen edermenligi, gaýratlylygy we tutanýerliligi üçin;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki halatlarda.

 

23-nji madda. Ýangyn-tehniki önümleri öndürmek

 

1. Ýangyn-tehniki önümler döwlet buýurmasy esasynda, şeýle hem telekeçilik işi tertibinde öndürilýär. Ýangyn-tehniki önümleri öndürmek Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

2. Ýangyn-tehniki önümlere döwlet buýurmasyny ýerine ýetirmek boýunça işleri guramak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

24-nji madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek

 

Ýangyn howpsuzlygy çygrynda işler we hyzmatlar ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny durmuşa geçirmek, şeýle hem ýangynlaryň öňüni almagy we olary söndürmegi üpjün etmek maksatlary bilen ýerine ýetirilýär.Ýangyn howpsuzlygy çygrynda işlere we hyzmatlara şular degişlidir, ýagny:

1) şertnamalaýyn esasda ilatly ýerleri, kärhanalary we beýleki obýektleri ýangynlardan goramak;

2) ýangyn-tehniki önümleri öndürmek, synagdan geçirmek, satyn almak we ibermek;

3) taslama we gözleg işlerini ýerine ýetirmek;

4) ylmy-tehniki maslahatlary bermek we seljerme geçirmek;

5) jisimleriň, maddy zatlaryň, önümleriň, enjamlaryň we gurluşlaryňýangyn howpsuzlygyny synag etmek;

6) ilata ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmek;

7) ýangyna garşy wagyz işlerini geçirmek, ýörite edebiýatlary we mahabat önümlerini neşir etmek;

8) otdan goraýyş we turba-peç işleri;

9) ýangyna garşy gorag ulgamlaryny we serişdelerini gurnamak, tehniki hyzmat etmek we abatlamak;

10) ýangyn esbaplaryny, ýangynlary söndürmegiň ilkinji serişdelerini abatlamak we olara hyzmat etmek, ot söndüriji serişdeleriň hilini dikeltmek;

11) binalary, desgalary, ýangyna garşy gulluklaryň jaýlaryny we ýangyn howuzlaryny gurmak, olaryň durkuny täzelemek we abatlamak;

12) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralary tarapyndan sanawy bellenilýän ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilen beýleki işler we hyzmatlar.

 

25-nji madda. Ýangyna garşy wagyz we ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmek

 

1. Ýangyna garşy wagyz – bu köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň kömegi, ýörite edebiýatlary we mahabat önümlerini neşir etmek we ýaýratmak, ýörite mowzuklaýyn sergileri, gözden geçirişleri, ylmy maslahatlary geçirmek we ilaty habarly etmegiň Türkmenistanyň kanunçylygyda göz öňünde tutulan beýleki görnüşlerini ulanmak arkaly ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmegiň meseleleri we ýollary barada jemgyýeti maksada gönükdirilen habarly etmekdir.

2. Ýangyna garşy wagzy döwlet häkimiýet, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birlikleri we guramalar geçirýärler.

3. Işgärlere ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmek iş berijiler  tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýänlere we bilim edaralarynda okaýanlara ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini hökmany öwretmek degişli edaralar tarapyndan Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilen ylalaşylan ýörite maksatnamalar boýunça amala aşyrylýar.

5. Bilimi dolandyryş edaralary we Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň düzüm birlikleri tarapyndan Ýaş ýangyn söndüriji toparlary hakynda düzgünnama esasynda ýaş ýangyn söndürijileriň toparlary döredilip bilner. Görkezilen adamlara ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini okatmagyň, öwretmegiň maksatnamasynyň we tertibiniň mazmunyna bolan talap Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan kesgitlenýär.

6. Türkmenistanyň ilatyna ýangyn howpsuzlygynyň çärelerini öwretmek işi ýangyn howpsuzlygynyň öňdebaryjy tejribelerini we ýangyn-tehniki bilimleri wagyz ediş ýangyn-tehniki merkezlerinde, şeýle hem kärhanalarda we beýleki ýerlerde geçirilýär.

 

26-njy madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda maglumat üpjünçiligi

 

1. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda maglumat üpjünçiligi ýangyn howpsuzlygyny üpjün ediş ulgamynda öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ýörite maglumatlar ulgamlaryny we zerur bolan görkezijiler goruny (mundan beýläk – maglumat ulgamlary) döretmek we ulanmak arkaly amala aşyrylýar.

2. Ýangyn howpsuzlygy barada maglumatlary maglumat ulgamlaryna girizmegiň esaslary we tertibi, şeýle hem olar bilen wezipeli adamlary we raýatlary tanyşdyrmagyň şertleri hem-de tertibi Türkmenistanyň kanunçylygy we ýangyn howpsuzlygy boýunça kadalaşdyryjy resminamalar bilen bellenýär.

3. Meteorologiýa gulluklary we beýleki ygtyýarly döwlet edaralary ýangyn howpsuzlygy üçin ýakymsyz wakalar we çaklamalar barada Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugyna haýal etmän we muzdsuz habar bermäge borçludyrlar.

4. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri haýal etmän we muzdsuz ýangyn howpsuzlygynyň meseleleri boýunça zerur bolan habarlary çap etmäge, ýaýlyma bermäge hem-de wagyz ediji filmleri öndürmäge we görkezmäge borçludyrlar.

5. Ýerine ýetiriji häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça kabul edilen çözgütler barada ilaty habarly etmelidirler we ýangyn-tehniki bilimleri ýaýratmaga ýardam bermelidirler.

 

27-nji madda. Ýangynlary we olaryň netijelerini hasaba almak

 

1. Türkmenistanda ýangynlaryň we olaryň netijeleriniň statistik maglumatlarynyň umumy döwlet ulgamy hereket edýär.

2. Ýangynlar we olaryň netijeleri boýunça statistik maglumatlary hasaba almak we döwlet statistik hasabatlylygyny alyp barmak döwlet statistika edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, eýeçiligiň görnüşine we pudaklaýyn tabynlygyna garamazdan kärhanalar, edaralar we guramalar, şol sanda jemgyýetçilik birleşikleri düzüm birliklerinde we degişli ýerlerinde bolup geçen ýangynlar barada doly we dogry maglumatlary bellenilen tertipde döwlet statistika edaralaryna berýärler.

4. Ýangynlary döwlet hasabatyna almagyň düzgünleri, ýangynlar we olaryň netijeleri barada maglumat bermegiň tertibi we möhletleri Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiwe beýleki degişli ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilenylalaşylypTürkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

5. Türkmenistanyň çäklerinde ýangyn howpsuzlygyny güýçlendirmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamak we olary amala aşyrmagy guramak üçin degişli dolandyryş-çäk birlikleri, şeýle hem ykdysadyýetiň pudaklary boýunça ýangynlar barada umumylaşdyrylan maglumatlar Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine iberilýär.

 

28-nji madda. Ýangyna garşy ätiýaçlandyrma

 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndansanawy tassyk edilýän Türkmenistanyň çäginde iş alyp barýan ýuridik şahslar, şol sanda daşary ýurt ýuridik şahslar emlägini hem-de ýangyn sebäpli üçünji taraplaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilmegi mümkin bolan zyýan üçin ýüze çykan raýat-hukuk jogapkärçiliginiň ýangyndan hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasyny geçirmelidirler.

2. Ýuridik şahslaryň emläginiň hem-de ýangynlar sebäpli üçünji taraplaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilmegi mümkin bolan zyýan üçin ýüze çykan raýat-hukuk jogapkärçiliginiň ýangyndan hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy hakynda düzgünnama Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanýar.

3. Ýangynlaryň öňüni almak boýunça çäreleri maliýeleşdirmek üçin ätiýaçlandyryş gatançlaryndan serişdeler bölünip goýberilýär. Çäreleriň sanawy, bölünip goýberilýän serişdeleriň möçberi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan Ýuridik şahslaryň emläginiň hem-de ýangynlar sebäpli üçünji taraplaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilmegi mümkin bolan zyýan üçin ýüze çykan raýat-hukuk jogapkärçiliginiň ýangyndan hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy boýunça ätiýaçlandyryş gorlaryny emele getirmegiň we harçlamagyň tertibinde görkezilýär.

 

29-njy madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda salgyt ýeňillikleri

 

Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralary we düzüm birlikleri Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňüne tutulan borçlaryny amala aşyranlarynda olara salgyt ýeňillikleri Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy tarapyndan bellenýär.

 

30-njy madda. Ygtyýarlylandyrmak

 

1. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda ygtyýarlylandyrmaga degişli işleriň görnüşleri, ygtyýarlylandyrmagyň tertibi «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda kesgitlenýär.  

2. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda fiziki we ýuridik şahslar tarapyndan işleriň ygtyýarnamasyz ýa-da ygtyýarlylandyrmagyň talaplarynyň we şertleriniň bozulmagy bilen amala aşyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

3. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda işler TürkmenistanyňIçeri işler ministrligi tarapyndan berilýän ygtyýarnamalar esasynda amala aşyrylýar.

4. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilmegi ygtyýarlylandyrmaga degişli işleriňgörnüşleriniň hemmesi üçin hökmanydyr.

 

31-nji madda. Sertifikatlaşdyrmak

 

1. Ýangyn howpsuzlygy babatynda sertifikatlaşdyrmak Türkmenistanyň kanunynçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Ýangyn howpsuzlygynyň sertifikaty laýyklyk sertifikatynyň hökmany düzüm bölegidir.

3. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda hökmany sertifikatlaşdyrmaga degişli önümleriň sanawy Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda sertifikatlaşdyrmagy guramagyň we geçirmegiň tertibi «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugy bilen ylalaşmak boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi tarapyndan kesgitlenýär.

5. Sertifikatlaşdyrmak boýunça işleriň bahasyny tölemek önümleri we hyzmatlary taýýarlaýjy (satyjy, ýerine ýetiriji) tarapyndan geçirilýär.

 

32-nji madda. Ýangyn howpsuzlygynyň ylmy-tehniki üpjünçiligi

 

1. Ýangyn howpsuzlygynyň ylmy-tehniki üpjünçiligini ylmy-barlag, tejribe-gurnamaçylyk, taslama we beýleki ylmy-tehniki edaralary, şeýle hem degişli okuw mekdepleri amala aşyrýarlar.

2. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň býujetleriniň, şeýle hem maliýeleşdirmegiň beýleki çeşmeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

3. Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipelerini durmuşa geçirmek üçin ylmy-tehniki işläp taýýarlamalar Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna ýerine ýetirilýär.

4. Ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary, kärhanalar ýangyn howpsuzlygy çygrynda şahsyýetiň, jemgyýetiň we döwletiň kanuny bähbitlerini üpjün etmek maksady bilen täze tehnologiýalar we önümler döredilende zerur ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary geçirmegi guraýarlar.

 

 

V BAP. ÝANGYN HOWPSUZLYGY ÇYGRYNDA RAÝATLARYŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY HEM-DE JOGAPKÄRÇILIK

 

33-nji madda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda raýatlaryň hukuklary we borçlary

 

1. Raýatlaryň şulara hukugy bardyr, ýagny:

1) ýangyn dörän halatynda öz janynyň, saglygynyň we emläginiň goralmagyna;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýangynyň ýetiren zyýanynyň öweziniň dolunmagyna;

3) özleriniň saglygyna we emlägine zyýan ýetiren ýangynyň sebäplerini anyklamak işine gatnaşmaga;

4) ýangyn howpsuzlygynyň meseleleri boýunça, şol sanda Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň dolandyryş edaralaryndan we düzüm birliklerinden maglumatlary bellenilen tertipde almaga;

5) ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmäge, şol sanda meýletin ýangyn goragynyň işine bellenilen tertipde gatnaşmaga.

2. Raýatlar şulara borçludyrlar:

1) ýangyn howpsuzlygynyň talaplaryny berjaý etmäge;

2) degişli dolandyryş edaralary tarapyndan tassyklanan ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerine we sanawlaryna laýyklykda eýeçiliginde (ulanmagynda) bolan jaýlarda we gurluşyklarda ýangyny söndürmegiň ilkinji serişdeleriniň we ýangyna garşy enjamlaryň bolmagyna;

3) ýangynlar ýüze çykan halatynda bu barada haýal etmän ýangyna garşy gulluklary habarly etmäge;

4) ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birlikleri gelip ýetişýänçä, adamlary, maddy gymmatlyklary, emlägi halas etmek we ýangynlary söndürmek üçingüýjüniň ýeten çärelerini görmäge;

5) ýangynlary söndürmekde ýangyna garşy gulluklaryň düzüm birliklerine hemaýat etmäge;

6) tokaý, dag, sähra we öri meýdan zolaklarynda üznüksiz we dowamly ýangynlar bolan halatlarynda olary söndürmage işeňňir gatnaşmaga;

7) Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlarynyň tabşyryknamalaryny, kararlaryny we beýleki kanuny talaplaryny ýerine ýetirmäge;

8) ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik etmek we olaryň bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyň wezipeli adamlaryna özlerine degişli önümçilik, hojalyk, ýaşaýyş we beýleki jaýlary we binalary barlamaga mümkinçilik döretmäge.

 

34-nji madda. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

1. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulandygy üçin şular Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler:

1) emlägiň eýeleri;

2) emläge eýelik etmäge, ulanmaga ýa-da ygtyýar etmäge ygtyýarlyadamlar, şol sanda ýuridik şahslaryň ýolbaşçylary;

3) bellenilen tertipde ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin jogapkär hökmünde bellenen adamlar;

4) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde wezipeli adamlar.

2. Eger degişli şertnamada başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, ýaşaýyş  jaýlarynda, öýlerinde (otaglarynda) ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik olaryň eýeleriniň ýa-da olary kärendesine alýan şahslaryň üstüne ýüklenýär.

3. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulanlygy üçin şu maddanyň birinji böleginde görkezilen şahslar we beýleki raýatlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

4. Ýangyn howpsuzlygynyň talaplarynyň bozulmagynda günäkär fiziki we ýuridik şahslar ýetiren zyýanynyň öwezini Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde we möçberde dolmaga borçludyrlar.

 

VI BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

35-njimadda. Ýangyn howpsuzlygy çygrynda halkara hyzmatdaşlygy

 

Türkmenistan ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça dünýä bileleşiginiň tagallalaryna ähli babatda ýardam berýär, ýangyn howpsuzlygynyň halkara ulgamynyň çäklerinde beýleki döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär we goldaýar.

 

36-njy madda. Şu Kanunyň ýerine ýetirilişine gözegçilik

 

Şu Kanunyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi Türkmenistanyň Baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar amala aşyrýarlar.

 

37-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenen jogapkärçilige eltýär.

 

38-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                        Gurbanguly

     Prezidenti                                                        Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2016-njy ýylyň 12-nji ýanwary.

№ 318-V.

 

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О пожарной безопасности

(новая редакция)

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2016 г., № 1, ст. 3)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 08.06.2019 г. № 149-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые отношения физических и юридических лиц в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Туркменистана.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

2) пожарная безопасность – состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров;

3) требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Туркменистана, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

4) нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

5) противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

6) меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

7) противопожарные службы – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений пожарной безопасности, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с этим первоочередных аварийно-спасательных работ;

8) тушение пожаров – боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров;

9) первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров – действия противопожарных служб по спасению и эвакуации людей, имущества, собственности, оказанию доврачебной помощи пострадавшим при пожарах;

10) пожарно-техническая продукция – специальная техническая, научно-техническая и другая продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

11) гарнизон пожарной безопасности – совокупность дислоцированных на определенной территории органов управления, подразделений Государственной службы пожарной безопасности, учебных заведений пожарной безопасности, иных противопожарных формирований независимо от ведомственной принадлежности.

 

Статья 2. Правовая основа пожарной безопасности

 

1. Правовую основу пожарной безопасности составляют Конституция Туркменистана, настоящий Закон, другие законы Туркменистана, акты Президента Туркменистана, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности и её основные обязанности

 

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на предупреждение и тушение пожаров.

2. Основными обязанностями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

1) нормативно-правовое регулирование и осуществление государственных мер в сфере пожарной безопасности;

2) разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

3) реализация прав, обязанностей и определение степени ответственности в сфере пожарной безопасности;

4) проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

5) оказание содействия деятельности Добровольного пожарного общества, добровольных пожарных формирований и привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

6) научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

7) информационное обеспечение системы пожарной безопасности;

8) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

9) выполнение работ и оказание услуг в сфере пожарной безопасности;

10) лицензирование деятельности работ (услуг) в сфере пожарной безопасности и сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности в соответствии с законодательством Туркменистана;

11) противопожарное страхование и осуществление иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством Туркменистана;

12) тушение пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

13) учёт пожаров и их последствий.

 

ГЛАВА II. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

Статья 4. Службы, осуществляющие пожарную безопасность, и их основные задачи

 

1. В Туркменистане пожарную безопасность осуществляют следующие противопожарные службы:

1) Государственная служба пожарной безопасности;

2) ведомственная пожарная охрана;

3) добровольная пожарная охрана.

2. Основной задачей противопожарных служб в сфере пожарной безопасности является организация предупреждения и тушения пожаров.

 

Статья 5. Государственная служба пожарной безопасности

 

1. Государственная служба пожарной безопасности является основным видом противопожарных служб, входит в систему Министерства внутренних дел Туркменистана.

2. Государственная служба пожарной безопасности:

1) организует разработку нормативных правовых актов и осуществление государственных мер в сфере пожарной безопасности;

2) организует и осуществляет единый государственный надзор в сфере пожарной безопасности;

3) организует и осуществляет противопожарную защиту населённых пунктов, хозяйственных и других объектов предприятий, учреждений и организаций, а также другие работы  и услуги в сфере пожарной безопасности;

4) обеспечивает и осуществляет тушение пожаров;

5) осуществляет финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов управления и подразделений Государственной службы пожарной безопасности;

6) разрабатывает и организует осуществление единой научно-технической политики в сфере пожарной безопасности;

7) контролирует и координирует деятельность других видов противопожарных служб;

8) организует и осуществляет мероприятия по повышению уровня работы секций пожарно-прикладного спорта в подразделениях противопожарных служб;

9) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для своих подразделений и других противопожарных служб;

10) осуществляет на платной основе в соответствии с законодательством Туркменистана работу по проведению экспертизы проектно-сметной и градостроительной документации строящихся, реконструируемых и технически переоснащаемых зданий и объектов;

11) осуществляет на платной основе работы по испытанию в целях пожарной безопасности веществ, материалов, изделий, оборудования и строений;

12) участвует в международных совещаниях и выставках по вопросам пожарной безопасности;

13) в соответствии с законодательством Туркменистана на Государственную службу пожарной безопасности могут быть возложены и иные задачи.

3. Контроль и координация обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляются подразделениями Государственной службы пожарной безопасности.

4. В состав Государственной службы пожарной безопасности входят:

Управление пожарной безопасности Министерства внутренних дел Туркменистана, отделы пожарной безопасности по велаятам и городам с правами велаята, отряды пожарной безопасности, отделения и инспекции пожарной безопасности по этрапам, городам с правами этрапа, военизированные части пожарной безопасности, морские и речные специальные части пожарной безопасности, учебные заведения пожарной безопасности и предприятия Управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Туркменистана.

Подразделениями органов управления Государственной службы пожарной безопасности являются:

1) испытательный центр пожарной безопасности;

2) учебный центр по подготовке и переподготовке личного состава Государственной службы пожарной безопасности;

3) пожарно-технические центры передового опыта пожарной безопасности и пропаганды пожарно-технических знаний, организуемые в велаятских центрах, в городах с правами велаята и других городах;

4) территориальные подразделения, созданные в целях организации предупреждения пожаров и их тушения в населённых пунктах;

5) объектовые подразделения, созданные в целях организации предупреждения пожаров и их тушения на предприятиях;

6) специализированные подразделения, созданные в целях тушения крупных пожаров, возгораний газовых и нефтяных фонтанов;

7) предприятия Управления пожарной безопасности, созданные в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в целях выполнения задач, возложенных на Государственную службу пожарной безопасности.

5. Государственной службой пожарной безопасности руководит Управление пожарной безопасности, являющееся структурным подразделением Министерства внутренних дел Туркменистана.

6. В целях подготовки специалистов для Государственной службы пожарной безопасности в составе Министерства внутренних дел Туркменистана создаются учебные заведения пожарной безопасности.

7. Порядок организации работы органов управления и подразделений Государственной службы пожарной безопасности определяется Положением о Государственной службе пожарной безопасности Министерства внутренних дел Туркменистана, утверждаемым Президентом Туркменистана.

 

Статья 6. Государственный пожарный надзор

 

1. Государственный пожарный надзор - специальный вид государственной надзорной деятельности, осуществляемой должностными лицами органов управления и подразделений Государственной службы пожарной безопасности в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

2. Руководитель Управления пожарной безопасности одновременно является главным государственным инспектором Туркменистана по пожарному надзору, его заместитель одновременно является заместителем главного государственного инспектора Туркменистана по пожарному надзору.

3. Руководители структурных подразделений Управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Туркменистана и отделов государственной пожарной безопасности по велаятам, а также городам с правами велаята, отрядов пожарной безопасности одновременно являются старшими государственными инспекторами по Государственному пожарному надзору Туркменистана. Лица, состоящие на офицерских и младших инспекторских должностях Государственной службы пожарной безопасности, одновременно являются государственными инспекторами по пожарному надзору.

4. Должностные лица Государственной службы пожарной безопасности при осуществлении государственного пожарного надзора имеют право:

1) разрабатывать, согласовывать и утверждать самостоятельно или совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления обязательные для исполнения нормативные документы по пожарной безопасности;

2) осуществлять единый государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также должностными лицами и гражданами;

3) вносить в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления предложения по выполнению мер пожарной безопасности;

4) проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений предприятий, учреждений и организаций и других объектов в любое время суток в целях контроля за соблюдением требований пожарной  безопасности и  пресечения их нарушений;

5) проводить пожарно-технические обследования квартир, индивидуальных домов, других жилых помещений, земельных участков, а также дач, гаражей, иных подсобных помещений;

6) участвовать с правом решающего голоса в работе по выбору площадок (трасс) строительства, а также комиссий по приёмке в эксплуатацию завершённых объектов строительства (реконструкции);

7) рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительную и проектно-сметную документацию владельца и заказчика на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение предприятий, зданий, сооружений и других объектов в случаях обоснованных отступлений от действующих требований пожарной безопасности или при отсутствии указанных требований;

8) проводить в организациях, выполняющих проектные и проектно-изыскательские работы, выборочные проверки в части соответствия разрабатываемой ими проектной и проектно-сметной документации требованиям пожарной безопасности;

9) выдавать юридическим и физическим лицам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности работ, товаров и услуг;

10) приостанавливать полностью или частично работу предприятий (отдельных производств), производственных участков, агрегатов, эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, проведение отдельных видов работ при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара и безопасности людей, а также в случае невыполнения этих требований при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении, техническом переоснащении предприятий, учреждений и организаций, зданий, сооружений и других объектов;

11) проводить пожарно-технические экспертизы, пожарно-технические испытания и исследовательскую работу;

12) производить в соответствии с законодательством Туркменистана дознание по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;

13) вызывать в органы управления и подразделения Государственной службы пожарной безопасности должностных лиц и граждан по находящимся в производстве делам и материалам о пожарах, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии;

14) налагать в соответствии с законодательством Туркменистана административные взыскания на граждан и должностных лиц, включая изготовителей (исполнителей, продавцов), за нарушение требований пожарной безопасности или несвоевременное исполнение или уклонение от исполнения  предписаний и постановлений должностных лиц Государственной службы пожарной безопасности;

15) с целью обеспечения пожарной безопасности во время проведения праздничных, спортивных, культурных и других мероприятий в стране проводить пожарно-технические проверки на местах проведения этих мероприятий и вносить предписания по мерам, необходимым для исполнения;

16) проводить в порядке, определённом законодательством Туркменистана, проверки и надзор за исполнением требований пожарной безопасности в ходе разведочных работ, добычи углеводородных ресурсов и выполнения других видов нефтяных работ на территории Туркменистана.

5. Должностные лица подразделений Государственной службы пожарной безопасности при осуществлении государственного пожарного надзора на объектах, являющихся собственностью иностранных физических и юридических лиц или организаций с иностранными инвестициями, пользуются правами, установленными настоящей статьёй.

6. Пожарно-технические обследования помещений дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, расположенных в Туркменистане, жилых помещений их сотрудников, не состоящих в гражданстве Туркменистана, а равно новых строительных участков (зданий, объектов) иностранных строительных компаний, пользующихся правом экстерриториальности, могут проводиться должностными лицами подразделений Государственной службы пожарной  безопасности только на основании письменного официального обращения этих учреждений и организаций в Министерство иностранных дел Туркменистана, а также в присутствии их представителей и представителей Министерства иностранных дел Туркменистана.

7. Соответствующие службы Министерства национальной безопасности Туркменистана, Министерства обороны Туркменистана и Государственной пограничной службы Туркменистана в соответствии с их компетенцией осуществляют пожарный надзор в подведомственных им организациях и на объектах.

8. Пожарный надзор в лесных, горных, степных и пастбищных зонах, а также на подземных объектах и при ведении взрывных работ осуществляют государственные органы, уполномоченные Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 7. Личный состав Государственной службы пожарной безопасности

 

1. Граждане Туркменистана, принятые на службу в систему Государственной службы пожарной безопасности, которым присваиваются в установленном порядке специальные звания, являются сотрудниками Государственной службы пожарной  безопасности. Сотрудники Государственной службы пожарной  безопасности являются служащими или гражданскими работниками.

2. Служащие Государственной службы пожарной  безопасности проходят службу в соответствии с Положением о прохождении службы в органах внутренних дел Туркменистана и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

На служащих и гражданских работников Государственной службы пожарной безопасности распространяются права, обязанности и льготы, установленные Законом Туркменистана «Об органах внутренних дел Туркменистана», трудовым законодательством Туркменистана и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. Служащим Государственной службы пожарной  безопасности выдаётся служебное удостоверение образца,  установленного Министром внутренних дел Туркменистана, подтверждающее их личность и должность, а также знаки отличия. Они также обеспечиваются формой единого образца, утверждаемого Президентом Туркменистана, и прикрепляемыми к ней знаками отличия.

 

Статья 8. Гарантии правовой и социальной защищённости личного состава Государственной службы пожарной безопасности

 

1. Личный состав Государственной службы пожарной безопасности и члены их семей находятся под защитой государства. Личному составу Государственной службы пожарной  безопасности гарантируются правовая, социальная защита и льготы, установленные Законом Туркменистана «Об органах внутренних дел Туркменистана» и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Сотрудники Государственной службы пожарной безопасности и совместно проживающие с ними члены их семей обеспечиваются жилым помещением хякимликами велаятов, городов, этрапов (далее - местные органы исполнительной власти) и Генгешами, а также предприятиями, на которых созданы подразделения Государственной службы пожарной безопасности, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Туркменистана.

3. Сотрудники Государственной службы пожарной безопасности, получившие увечья в связи с выполнением служебных обязанностей, имеют право на получение бесплатной врачебной помощи в Медицинской службе Министерства внутренних дел Туркменистана и Домах здоровья при ней. В случае если на местах службы или проживания сотрудников Государственной службы пожарной безопасности отсутствуют Медицинская служба Министерства внутренних дел Туркменистана и Дома здоровья при ней или отсутствует специальное медицинское оборудование, а также при неотложных случаях,  предоставление медицинской помощи осуществляется в установленном порядке в государственных медицинских учреждениях независимо от отраслевой подчинённости, а равно в других медицинских учреждениях независимо от формы собственности. Затраты сотрудника Государственной службы пожарной безопасности на своё лечение возмещаются Министерством внутренних дел Туркменистана.

4. Ущерб, причинённый имуществу работников Государственной службы пожарной безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, возмещается в полном объеме за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана или средств предприятий, на которых созданы подразделения Государственной службы пожарной безопасности.

5. Сотрудникам противопожарных служб, защищающим от пожаров предприятия с вредными и опасными условиями труда, обеспечиваются правовая, социальная защита и гарантии льгот, установленных законодательством Туркменистана для работников данных предприятий. Компенсация расходов на эти цели производится за счёт перечисления средств от охраняемых объектов.

6. Дополнительная оплата сотрудникам Государственной службы пожарной безопасности за период службы на работах с вредными и опасными условиями труда (связанной с тушением пожаров), устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 9. Право на профессиональный риск

 

1. Если в действиях сотрудника противопожарной службы, связанных с тушением пожара, имеются признаки деяний, подпадающих под административную или уголовную ответственность, его действия не являются правонарушением, если они были совершены в состоянии профессионального риска.

2. Профессиональный риск признаётся обоснованным в случаях, если сотрудник противопожарной службы при тушении пожара предпринял все возможные меры для предотвращения отрицательных последствий, а законная цель не могла быть достигнута действиями, не связанными с риском, совершённое действие, сопряжённое риском, объективно вытекало из информации о происходящих явлениях и фактических обстоятельствах, которой он располагал.

3. Гражданам, которые с риском для собственной жизни выполнили боевую задачу по тушению пожара или проведению спасательных работ, в соответствии с установленным порядком может быть произведена единовременная оплата их риска за счёт средств Министерства внутренних дел Туркменистана.

4. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут выдавать премии служащим и гражданским работникам противопожарных служб за риск при тушении пожара и проведении спасательных работ.

 

Статья 10. Страхование

 

1. Сотрудники и гражданские работники Государственной службы пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному государственному личному страхованию на случай гибели (смерти), ранения, контузии, ожогов, увечья, заболевания на период службы (сборов) в Государственной службе пожарной безопасности.

2. Выплата страховой суммы сотрудникам и гражданским работникам Государственной службы пожарной безопасности, возмещение ущерба и выплата единовременного пособия в случае их гибели (смерти) или увечья во время исполнения ими служебных обязанностей либо до истечения одного года после увольнения со службы (сборов) вследствие ранения, контузии, ожогов, заболевания, полученных во время исполнения служебных обязанностей, осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. При установлении застрахованному лицу инвалидности, связанной с прохождением им службы (сборов), до истечения одного года после увольнения его со службы, а также в случае получения тяжелого (лёгкого) ранения выплачивается страховая сумма в размере, установленном законодательством Туркменистана.

4. Страхование осуществляется за счёт средств, выделяемых из Централизованного бюджета Туркменистана Министерству внутренних дел Туркменистана, а также средств предприятий, на которых созданы подразделения Государственной службы пожарной безопасности, в размере, установленном законодательством Туркменистана.

5. На личный состав ведомственной и добровольной пожарной охраны, а также на других лиц, принимавших непосредственное участие в тушении пожара, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Финансовое и материально-техническое обеспечение сферы пожарной безопасности

 

1. Финансовое обеспечение в сфере пожарной безопасности планируется и осуществляется государственными органами в пределах их компетенции целевым назначением с указанием отдельной строкой в соответствующих бюджетах.

2. Финансирование органов управления и подразделений Государственной службы пожарной безопасности (за исключением подразделений, создаваемых на договорной основе), пожарно-технических учреждений и учебных заведений пожарной безопасности осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана. В случае необходимости в соответствии с законодательством Туркменистана могут привлекаться и дополнительные средства из других источников финансирования.

3. Объектовые подразделения Государственной службы пожарной безопасности, созданные ею на договорной основе с предприятиями, содержатся за счёт средств этих предприятий, а в случае необходимости - и за счёт дополнительных средств из других источников финансирования.

4. Специализированные подразделения Государственной службы пожарной безопасности, созданные ею на договорной основе с предприятиями, содержатся за счёт средств этих предприятий.

5. Материально-техническое обеспечение Управления пожарной безопасности и подразделений Государственной службы пожарной безопасности осуществляется Министерством внутренних дел Туркменистана. Материально-техническое обеспечение ведомственной и добровольной пожарной охраны в организациях осуществляется по месту их образования (собственниками).

 

Статья 12. Имущество Государственной службы пожарной безопасности

 

1. Движимое и недвижимое имущество, необходимое для выполнения задач, возложенных на Государственную службу пожарной безопасности, определяется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Целевое назначение имущества предприятия, на котором созданы подразделения Государственной службы пожарной безопасности, не может быть изменено собственником этого имущества без согласования с вышестоящим подразделением Государственной службы пожарной безопасности и соответствующим местным органом исполнительной власти.

3. Предприятия, на которых созданы подразделения Государственной службы пожарной безопасности, предоставляют им помещения, здания, объекты, служебные кабинеты, оснащённые средствами связи, пожарными автомобилями, пожарно-техническими средствами, и другое необходимое имущество в соответствии с установленными нормами.

 

Статья 13. Ведомственная пожарная охрана

 

1. Местные органы исполнительной власти, предприятия и организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

2. Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной службой пожарной безопасности.

3. Органы управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, если возникает необходимость, могут привлекаться к тушению других пожаров.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны осуществляется за счёт средств предприятий, учреждений и организаций, при которых они созданы.

 

Статья 14. Добровольная пожарная охрана

 

1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в организации предупреждения пожаров и их тушения в населённых пунктах и на предприятиях.

2. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению пожаров.

3. Порядок создания, реорганизации, ликвидации и регистрации добровольных пожарных формирований и создания подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны устанавливается Государственной службой пожарной безопасности и их подразделениями на местах.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин, команд) добровольной пожарной охраны осуществляется за счёт средств предприятий, учреждений и организаций, на которых созданы эти подразделения (дружины, команды), а также других источников финансирования.

 

Статья 15. Пожарно-технические комиссии

 

1. Для обеспечения надёжной охраны объектов от пожаров в министерствах, ведомствах, на предприятиях, в учреждениях и организациях создаются пожарно-технические комиссии.

2. Цель, задачи, права и обязанности пожарно-технических комиссий определяются Положением о пожарно-технических комиссиях, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДРУГИХ ОРГАНОВ

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Статья 16. Полномочия Кабинета Министров Туркменистана в сфере пожарной безопасности

 

Кабинет Министров Туркменистана в области пожарной безопасности:

1) разрабатывает основные направления единой государственной политики, стратегические и тактические меры по её осуществлению;

2) разрабатывает государственные программы и представляет их Президенту Туркменистана на утверждение;

3) организует и контролирует исполнение настоящего Закона и актов Президента Туркменистана в сфере пожарной безопасности;

4) предусматривает в составе Государственного бюджета Туркменистана средства на финансирование деятельности в сфере пожарной безопасности, планирует и контролирует исполнение Государственного бюджета Туркменистана в части расходов на пожарную безопасность;

5) устанавливает перечень подразделений противопожарных служб по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, содержащихся за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, а также отраслей, предприятий, учреждений, организаций и объектов, на которых за счёт собственных средств в обязательном порядке создаётся противопожарная служба;

6) утверждает номенклатуру, объём выпуска и поставок пожарно-технической продукции для государственных нужд;

7) организует разработку и утверждает государственные стандарты, нормы пожарной безопасности и осуществляет контроль за их исполнением;

8) осуществляет создание, реорганизацию и ликвидацию органов управления, подразделений Государственной службы пожарной безопасности, структурных единиц, пожарно-технических, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений пожарной безопасности, содержащихся за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, а также за счёт других средств, выделяемых в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

9) устанавливает общие принципы обеспечения пожарной безопасности, её социального и экономического стимулирования, в том числе в части производства и закупок пожарно-технической продукции, а также участия населения в борьбе с пожарами;

10) осуществляет организацию развития науки и техники, координацию основных научных исследований и разработок в сфере пожарной безопасности;

11) устанавливает общие принципы лицензирования и сертификации в сфере пожарной безопасности;

12) организует создание государственных систем информационного обеспечения, а также систем статистического учёта пожаров и их последствий;

13) устанавливает общие принципы организации противопожарной службы гражданской защиты и мобилизационных заданий органам управления и подразделениям Государственной службы пожарной безопасности;

14) осуществляет организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для подразделений  Государственной службы пожарной безопасности;

15) представляет на утверждение Президенту Туркменистана предложения Министерства внутренних дел Туркменистана об установлении знаков различия и формы одежды противопожарных служб;

16) осуществляет международное сотрудничество и определяет порядок деятельности иностранных организаций и граждан по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Туркменистана.

 

Статья 17. Полномочия и обязанности местных органов исполнительной власти в сфере пожарной безопасности

 

1. Местные органы исполнительной власти в сфере пожарной безопасности:

1) регулярно анализируют состояние пожарной безопасности, принимают по этим вопросам решения, разрабатывают планы и осуществляют мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории;

2) вносят предложения по финансированию подразделений Государственной службы пожарной безопасности, созданию необходимой им материально-технической базы;

3) устанавливают в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности, согласованные с Государственной службой пожарной безопасности;

4) содействуют созданию и деятельности предприятий и организаций, специализирующихся на выполнении противопожарных работ и услуг, изготовлении противопожарного оборудования;

5) осуществляют проверки и проводят осмотры противопожарного состояния населённых пунктов, жилого сектора и соответствующих территорий, привлекают предприятия, учреждения и организации к осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

6) создают Комиссии по проведению противопожарных и природоохранных мероприятий по усилению пожарной безопасности и тушению пожаров в лесных, горных, степных и пастбищных зонах и организуют их работу;

7) организуют работу общественных пожарных инспекторов из числа граждан для обеспечения пожарной безопасности жилого сектора населённых пунктов;

8) организуют обучение населения мерам пожарной безопасности и принимают меры для активного участия граждан в обеспечении пожарной безопасности;

9) привлекают в порядке, установленном законодательством Туркменистана, население, трудовые коллективы и воинские части к участию в борьбе с пожарами, создают внештатные пожарные формирования (команды, дружины, расчёты, группы внештатных пожарных инспекторов, учебно-методические центры, клубы юных пожарных), проводят проверки их работы (за исключением воинских частей);

10) обеспечивают организацию отделов пожарной безопасности в соответствии с установленными нормами оснащения средствами связи помещений, зданий, объектов, служебными кабинетами, пожарным автотранспортом, пожарно-техническим инвентарём и другим необходимым имуществом для противопожарных служб;

11) организуют добровольные противопожарные формирования для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов, хозяйственных и иных объектов, обеспечивают их ответственность за успешное осуществление ими и другими противопожарными службами своих задач, материально-техническое обеспечение, за поддержание их в постоянной боевой готовности, за содержание в исправном состоянии вверенной им техники и снаряжения.

2. Местные органы исполнительной власти обязаны:

1) организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности в подведомственных организациях и на соответствующих территориях;

2) оказывать необходимую помощь подразделениям противопожарных служб при выполнении возложенных на них задач;

3) привлекать все силы и средства для тушения возникших пожаров;

4) организовывать создание добровольных противопожарных групп для предотвращения и тушения пожаров в населённых пунктах;

5) создавать условия для привлечения населения к деятельности по предотвращению и тушению пожаров;

6) организовывать разработку с соответствующими подразделениями министерств и ведомств, органами местного самоуправления совместных планов проведения противопожарных и природоохранных мероприятий по усилению пожарной безопасности и тушению пожаров в лесных, горных, степных и пастбищных зонах;

7) организовывать проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

 

Статья 18. Обязанности органов местного самоуправления в сфере пожарной безопасности

 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции на соответствующих территориях в сфере пожарной безопасности обязаны:

1) организовывать разработку и обеспечивать реализацию мер пожарной безопасности;

2) создавать обеспеченные оборудованием и средствами пожаротушения пункты противопожарной охраны;

3) обсуждать вопросы о состоянии обеспечения пожарной безопасности и принимать по ним соответствующие меры;

4) для тушения возникших пожаров привлекать все силы и средства;

5) организовывать в жилых домах работу общественных уполномоченных по пожарной безопасности;

6) содействовать деятельности противопожарных служб;

7) организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности.

 

Статья 19. Права и обязанности предприятий, учреждений и организаций в области пожарной безопасности

 

1. Предприятия, учреждения и организации имеют право:

1) вносить предложения о создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке подразделений противопожарных служб, которые содержатся за счёт их собственных средств, на основании договоров, заключённых с Управлением пожарной безопасности Министерства внутренних дел Туркменистана;

2) вносить в органы государственной власти предложения по обеспечению пожарной безопасности;

3) проводить работы по установлению причин и обстоятельств возникновения пожаров, происшедших на их территориях;

4) устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности за счёт собственных средств, находящихся в их распоряжении;

5) получать в установленном порядке информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе от органов управления и подразделений Государственной службы пожарной безопасности.

2. Предприятия, учреждения и организации обязаны:

1) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц подразделений Государственной службы пожарной безопасности;

2) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

3) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

4) при заключении договора (соглашения) включать в него вопросы пожарной безопасности;

5) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, пожарную технику и пожарно-технический инвентарь, а также первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

6) создавать и содержать в соответствии с установленными нормативами подразделения противопожарной службы, в том числе на основе договоров с Управлением пожарной безопасности;

7) оказывать содействие подразделениям противопожарных служб в тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также в выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

8) предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава подразделений противопожарных служб, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и сил, привлечённых к тушению пожаров;

9) обеспечивать должностным лицам Государственной службы пожарной безопасности при осуществлении ими служебных обязанностей доступ на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организаций;

10) предоставлять по требованию должностных лиц Государственной службы пожарной безопасности сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

11) незамедлительно сообщать в подразделение противопожарной службы о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

12) содействовать деятельности добровольных противопожарных служб.

 

ГЛАВА IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности

 

1. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

2. Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - это установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

4. Нормативные документы по стандартизации, которые принимаются уполномоченными государственными органами по стандартизации и устанавливают или должны устанавливать требования пожарной безопасности, подлежат обязательному согласованию с Министерством внутренних дел Туркменистана.

5. Порядок разработки, введения в действие и применения других нормативных документов по пожарной безопасности устанавливается Министерством внутренних дел Туркменистана по согласованию с Национальным центром профсоюзов Туркменистана, а также соответствующими министерствами и ведомствами.

6. Порядок согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также дополнительные требования пожарной безопасности, не регламентированные нормативными правовыми актами, устанавливаются Министерством внутренних дел Туркменистана.

 

Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности

 

1. Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Туркменистана и нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, изделий, оборудования, технологических работ, сооружений, зданий и объектов.

2. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

3. При разработке и реализации мер пожарной безопасности для предприятий, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматриваться решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

4. В соответствии с перечнем особо важных, взрывопожароопасных объектов в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие обеспечение безопасности людей.

 

Статья 22. Тушение пожаров

 

1. Порядок организации тушения пожаров в гарнизонах пожарной безопасности устанавливается Государственной службой пожарной безопасности.

2. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров определяется Государственной службой пожарной безопасности и утверждается хякимами велаятов, этрапов, городов и арчынами Генгешей.

3. Пожар может перерастать в чрезвычайную ситуацию в случае, если сил и средств противопожарных служб, а также служб жизнеобеспечения, дислоцированных на определённой территории, недостаточно для его ликвидации. При этом силы и средства противопожарных служб других территорий могут привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. В лесных, горных, степных и пастбищных зонах организация тушения пожаров осуществляется Комиссией по проведению противопожарных и природоохранных мероприятий местного органа исполнительной власти, созданной для усиления пожарной безопасности и тушения пожаров, при участии уполномоченного органа государственного управления в области охраны природы.

5. Выезд подразделений противопожарных служб на тушение пожаров и их ликвидацию осуществляется в безусловном порядке.

Тушение пожаров подразделениями противопожарных служб осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

6. Для вызова подразделений противопожарных служб в телефонных сетях населённых пунктов устанавливается единый номер - «01».

7. При тушении пожаров проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению материальных ценностей и имущества, в том числе:

1) беспрепятственное проникновение в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений, в том числе во все жилые, общественные, производственные и иные помещения, где могут оказаться люди, нуждающиеся в помощи;

2) создание условий, препятствующих развитию пожаров и обеспечивающих их ликвидацию, в том числе вскрытие, разборка и взламывание ограждающих конструкций, производство разборки и сноса строений, открытие закрытых дверей и окон для осмотра и тушения, в целях исключения развития пожара, а также осуществление других действий, связанных с выполнением этих работ;

3) использование на безвозмездной основе средств связи, транспорта и оборудования независимо от их ведомственной принадлежности, за исключением дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных представительств иностранных государств и представительств международных организаций;

4) осуществление права требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций задействования находящихся в их ведении материально-технических, горюче-смазочных материалов и людей (работников) для тушения пожаров, а также представления сведений, необходимых для эффективного проведения спасательных работ; а при тушении продолжительных и затяжных пожаров, продолжающихся более четырёх часов, - обеспечения участников тушения пожара продуктами питания и помещениями для отдыха, обогрева при низкой температуре и защиты от теплового удара;

5) ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях и обязывание их покинуть эти места;

6) организованная эвакуация с мест пожаров людей, материальных ценностей и имущества.

8. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара - прибывшим на место пожара старшим должностным лицом Государственной службы пожарной безопасности (если не установлено иное), которое управляет на принципах единоначалия личным составом Государственной службы пожарной безопасности, участвующим в выполнении боевых действий по тушению пожара, а также силами, привлеченными к тушению пожара.

9. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопасность личного состава противопожарных служб, участвующего в выполнении действий по тушению пожара, и сил, привлечённых к тушению пожара.

10. Руководитель тушения пожара устанавливает границы территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара, порядок и особенности указанных действий, а также принимает решения о спасении людей, материальных ценностей и имущества при пожаре. При необходимости руководитель тушения пожара принимает иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан на указанной территории.

11. Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами на территории, где осуществляются действия по тушению пожара. Никто, кроме уполномоченных на то должностных лиц противопожарной службы, не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении пожара.

12. Материальный ущерб, причинённый при тушении пожаров, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Туркменистана. Личный состав Государственной службы пожарной безопасности и иные участники тушения пожара, действовавшие в условиях крайней необходимости и профессионального риска, освобождаются от возмещения причинённого ущерба.

13. Служащие, гражданские работники противопожарных служб и иные граждане могут быть представлены к государственным наградам в следующих случаях:

1) за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей, национального духовного и культурного достояния Туркменистана и имущества граждан от огня;

2) за умелое руководство боевой работой противопожарных служб по тушению пожаров и спасению людей;

3) за отвагу, мужество и настойчивость, проявленные в предотвращении взрывов и пожаров;

4) в других случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Производство пожарно-технической продукции

 

1. Пожарно-техническая продукция производится на основе государственного заказа, а также в порядке предпринимательской деятельности. Производство пожарно-технической продукции регулируется законодательством Туркменистана.

2. Организация работ по выполнению государственного заказа осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Выполнение работ и оказание услуг в сфере пожарной безопасности

 

Работы и услуги в сфере пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

1) охрана от пожаров населённых пунктов, предприятий и других объектов на договорной основе;

2) производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

3) выполнение проектных и изыскательских работ;

4) проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

5) испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

6) обучение населения мерам пожарной безопасности;

7) проведение противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

8) огнезащитные и трубо-печные работы;

9) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

10) ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

11) строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений, помещений противопожарных служб и пожарных водоёмов;

12) другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается органами управления Государственной службы пожарной безопасности.

 

Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности

 

1. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, местного самоуправления, подразделения противопожарных служб и другие.

3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется работодателями.

4. Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с Министерством внутренних дел Туркменистана.

5. Органами управления образованием и подразделениями Государственной службы пожарной безопасности могут создаваться дружины юных пожарных на основании Положения о дружинах юных пожарных. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются Государственной службой пожарной безопасности.

6. Обучение мерам пожарной безопасности населения Туркменистана проводится в пожарно-технических центрах передового опыта пожарной безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний, а также на предприятиях и в других организациях.

 

Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

 

1. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных (далее - информационные системы), необходимых для выполнения поставленных задач.

2. Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними должностных лиц и граждан устанавливаются законодательством Туркменистана и нормативными документами по пожарной безопасности.

3. Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную службу пожарной безопасности о неблагоприятных событиях и прогнозах для пожарной безопасности.

4. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать, транслировать необходимую информацию по вопросам пожарной безопасности, производить и демонстрировать пропагандистские фильмы.

5. Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

 

Статья 27. Учёт пожаров и их последствий

 

1. В Туркменистане действует единая государственная система статистического учёта пожаров и их последствий.

2. Официальный статистический учёт и государственную статистическую отчётность по пожарам и их последствиям осуществляют органы статистики.

3. Министерства, ведомства, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости, в том числе общественные объединения, обязаны представлять в установленном порядке в государственные органы статистики полные и достоверные сведения о пожарах, происшедших в их структурных подразделениях и на соответствующих территориях.

4. Правила государственного учёта пожаров, порядок и сроки представления сведений о пожарах и их последствиях утверждаются Министерством внутренних дел Туркменистана по согласованию с Государственным комитетом Туркменистана по статистике и другими соответствующими министерствами и ведомствами.

5. Обобщённые сведения о пожарах по соответствующим административно-территориальным единицам, а также по отраслям экономики направляются в Министерство внутренних дел Туркменистана для разработки и организации осуществления мер по усилению пожарной безопасности на территории Туркменистана.

 

Статья 28. Противопожарное страхование

 

1. Юридические лица, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Туркменистана, в том числе иностранные юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Туркменистана, обязаны страховать от пожара имущество и гражданско-правовую ответственность за вред (ущерб), который может быть причинён жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате пожаров.

2. Положение об обязательном государственном страховании от пожара имущества и гражданско-правовой ответственности юридических лиц за ущерб, который может быть причинён жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате пожаров, утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Из страховых платежей производятся отчисления на финансирование мероприятий по предупреждению пожаров. Перечень мероприятий, размеры отчислений указываются в Порядке формирования и расходования страховых ресурсов по обязательному государственному страхованию от пожара имущества и гражданско-правовой ответственности юридических лиц за ущерб, который может быть причинён жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате пожаров, утверждаемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 29. Налоговые льготы в области пожарной безопасности

 

Органам управления и подразделениям Государственной службы пожарной безопасности при осуществлении своих функций, предусмотренных законодательством Туркменистана, налоговые льготы устанавливаются налоговым законодательством Туркменистана.

 

Статья 30. Лицензирование

 

1. Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию, порядок лицензирования устанавливаются в соответствии с Законом Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Осуществление физическими и юридическими лицами деятельности в области пожарной безопасности без лицензии либо с нарушением требований и условий лицензирования влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Деятельность в области пожарной безопасности осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Министерством внутренних дел Туркменистана.

4. Соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для всех лицензируемых видов деятельности.

 

Статья 31. Сертификация

 

1. Сертификация в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Сертификат пожарной безопасности является обязательной составной частью сертификата соответствия.

3. Перечень продукции в области пожарной безопасности, подлежащей обязательной сертификации, определяется Кабинетом Министров Туркменистана.

4. Порядок организации и проведения сертификации в области пожарной безопасности определяется Министерством внутренних дел Туркменистана по согласованию с Главной государственной службой «Туркменстандартлары».

5. Оплата работ по сертификации производится изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции и услуг.

 

Статья 32. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности

 

1. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и иные научно-технические организации, а также соответствующие учебные заведения.

2. Финансирование научно-технических разработок в сфере пожарной безопасности осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, бюджетов органов местного самоуправления, а также за счёт других источников финансирования.

3. Научно-технические разработки для реализации задач Государственной службы пожарной безопасности выполняются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

4. Органы исполнительной власти, предприятия при создании новых технологий и продукции организуют проведение необходимых научно-технических разработок в целях обеспечения законных интересов личности, общества и государства в сфере пожарной безопасности.

 

ГЛАВА V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 

Статья 33. Права и обязанности граждан в сфере пожарной безопасности

 

1. Граждане имеют право на:

1) защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

2) возмещение ущерба, причинённого пожаром, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

3) участие в установлении причин пожара, нанёсшего ущерб их здоровью и имуществу;

4) получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке, от органов управления и подразделений Государственной службы пожарной безопасности;

5) участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке, в деятельности добровольной пожарной охраны.

2. Граждане обязаны:

1) соблюдать требования пожарной безопасности;

2) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими органами управления;

3) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них противопожарную службу;

4) до прибытия подразделений противопожарных служб принимать посильные меры по спасению людей, материальных ценностей, имущества и тушения пожаров;

5) оказывать содействие подразделениям противопожарных служб при тушении пожаров;

6) в случаях затяжных и продолжительных пожаров в лесных, горных, степных и пастбищных зонах принимать активное участие в их тушении;

7) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной службы пожарной безопасности;

8) предоставлять в порядке, установленном законодательством Туркменистана, возможность должностным лицам Государственной службы пожарной безопасности проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

 

Статья 34. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности

 

1. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Туркменистана несут:

1) собственники имущества;

2) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители юридических лиц;

3) лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

4) должностные лица в пределах их  компетенции.

2. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах жилого сектора возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

3. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушения требований пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, обязаны возместить причинённый ущерб в размерах и порядке, которые установлены законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 35. Международное сотрудничество в сфере пожарной безопасности

 

Туркменистан всецело содействует усилиям мирового сообщества по обеспечению пожарной безопасности, развивает и поддерживает сотрудничество с другими государствами в рамках международной системы пожарной безопасности.

 

Статья 36. Надзор за исполнением настоящего Закона

 

Надзор за исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Туркменистана и подчинённые ему прокуроры.

 

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

     Президент                                                         Гурбангулы

Туркменистана                                                Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

12 января 2016 года

№ 318-V.