Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda

RKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda

(rejelenen görnüşi)

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 4, 139-njy madda)

 

(Türkmenistanyň 20.03.2017 ý. № 525-V, 09.06.2018 ý. № 37-VI we 20.10.2018 ý. № 80-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

I bölüm. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Türkmenistanyň prokuraturasy

 

1. Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçilik Türkmenistanyň Baş prokuroryna hem-de oňa tabyn prokurorlara ýüklenilýär.

2. Prokuror kazyýetlerde işleriň seljerilişine kanunda bellenen esaslarda hem-de tertipde gatnaşyp, raýatlaryň hukuklarynyň, kanun arkaly goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitleriniň goralmagyny üpjün edýär.

 

2-nji madda. Şu Kanunda bar bolan käbir adalgalaryň düşündirilişi

 

1. «Prokuror» diýlip Türkmenistanyň Baş prokuroryna, welaýatlaryň, welaýat hukukly şäherleriň, etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň prokurorlaryna, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlara, olaryň orunbasarlaryna, uly kömekçilerine we kömekçilerine, baş müdirlikleriň we müdirlikleriň, baş bölümleriň we bölümleriň başlyklaryna, olaryň orunbasarlaryna, uly prokurorlaryna we prokurorlaryna aýdylýar.

2. «Prokuratura işgäri» diýlip prokuratura edaralarynda belli bir wezipäni eýeläp, prokuratura edaralarynyň öňündäki wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça işi amala aşyrýan döwlet gullukçysyna düşünilýär.

 

3-nji madda. Prokuraturanyň işiniň maksatlary we ugurlary

 

1. Prokuraturanyň Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine, şeýle-de Türkmenistanyň kanunlarynyň talaplaryna laýyklykda kabul edilen beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmeginiň maksady kanunyň ähli zatdan ýokary tutulmagyny üpjün etmekden we kanunylygy pugtalandyrmakdan ybarat bolup:

1) raýatlaryň durmuş-ykdysady, syýasy we gaýry hukuklaryny we azatlyklaryny;

2) döwlet häkimiýet edaralaryň, Ýaragly Güýçleriň, beýleki goşunlaryň we harby edaralaryň, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň hukuklaryny;

3) önümçilik-hojalyk we täjirçilik işine gatnaşyjylaryň hukuklaryny goramakdyr.

2. Prokuratura edaralary:

1) Türkmenistanyň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilişine gözegçiligi;

2) şu maddanyň 1-nji böleginiň 2-nji we 3-nji bentlerinde görkezilenler tarapyndan kanunlaryň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine umumy gözegçiligi;

3) dessin-agtaryş, anyklaýyş we derňew edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi;

4) kanunlarda göz öňünde tutulan halatlarda jenaýaty derňemegi, jenaýat edenleri jenaýat jogapkärçiligine çekmegi;

5) korrupsiýa garşy hereket etmek hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi;

6) kanunlarda göz öňünde tutulan halatlarda kazyýetlerde işleriň seljerilişine gatnaşmagy, raýatlaryň hukuklarynyň, kanun arkaly goralýan döwlet we jemgyýetçilik bähbitleriniň goralmagyny üpjün etmegi, kazyýetiň kanuna ters gelýän hökümlerine, çözgütlerine, kararlaryna we kesgitnamalaryna teklipnama ýa-da garşylyknama getirmegi;

7) tutulyp saklananlaryň, tussag edilenleriň saklanylýan we azatlykdan mahrum ediş jezalarynyň ýerine ýetirilýän ýerlerinde, kazyýetiň bellän beýleki jezalarynyň, mejbur ediş häsiýetli çäreleriň ýerine ýetirilýän edaralarynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň berjaý edilişine gözegçiligi;

8) hukuk goraýjy edaralaryň jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça alyp barýan işlerini utgaşdyrmagy amala aşyrýar.

3. Türkmenistanyň prokuraturasy öz ygtyýarlyklarynyň çygryna girýän ugurlar boýunça kanunlaryň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň taýýarlanylmagyna gatnaşýar.

 

4-nji madda. Halkara hyzmatdaşlygy

 

rkmenistanyň Baş prokuraturasy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde daşary ýurt döwletleriniň degişli edaralary, şonuň ýaly-da halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk edýär we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryndan gelip çykýan meseleleri çözmäge gatnaşýar.

 

5-nji madda. Prokuraturanyň işiniň hukuk esaslary

 

1. Prokuratura edaralarynyň işiniň guralyşy we tertibi hem-de prokurorlaryň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun we prokuratura edaralarynyň işini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýär.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmadyk wezipeleri ýerine ýetirmek prokuraturanyň üstüne ýüklenilip bilinmez.

 

6-njy madda. Prokuraturanyň guralyşynyň we işiniň ýörelgeleri

 

1. Prokuratura edaralarynyň kanunlaryň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçilik etmek işi kanunylyga esaslanýar.

2. Türkmenistanyň prokuraturasy aşakda durýan prokurorlaryň ýokarda durýan prokurorlara we Türkmenistanyň Baş prokuroryna tabynlyk ýörelgesine esaslanýan prokuratura edaralarynyň ýeke-täk merkezleşdirilen ulgamyny (mundan beýläk prokuratura edaralary) düzýär.

3. Türkmenistanyň prokuratura edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) öz ygtyýarlyklaryny döwlet häkimiýet edaralaryna, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna, wezipeli adamlara we jemgyýetçilik birleşiklerine garaşsyz, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna hem-de beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna pugta laýyklykda amala aşyrýarlar;

2) kim tarapyndan kanunyň bozulandygyna garamazdan, kanun bozulmalaryny aradan aýyrmak, bozulan hukuklary dikeltmek hem-de bu düzgün bozulmalaryna ýol beren adamlary kanunda bellenen jogapkärçilige çekmek boýunça çäreleri görýärler;

3) kanunylygy we hukuk tertibini pugtalandyrmak işinde hukuk goraýjy we beýleki degişli edaralar bilen bilelikde hereket edýärler;

4) ýörite kanun arkaly goralýan syrlar hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän ýagdaýlarda aýan hereket edýärler;

5) ýurtda kanunylygyň we hukuk tertibiniň ýagdaýy, olary pugtalandyrmak boýunça prokuratura edaralarynyň işi hakynda Türkmenistanyň Prezidentine hasabat, Türkmenistanyň Mejlisine we Ministrler Kabinetine maglumat berýärler.

 

7-nji madda. Prokuraturanyň işi we şahsyýetiň hukuklary

 

1. Prokuratura işgärleri öz işini amala aşyranlarynda raýatlaryň haýsy millete degişlidigine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykadyna, haýsy partiýa degişliligine ýa-da haýsydyr bir partiýa degişli däldigine garamazdan, adamyň we raýatyň kanun öňündäki döwlet tarapyndan kepillendirilen hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny üpjün edýärler. Raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmegine diňe kanunda göz öňünde tutulan esaslarda we tertipde ýol berilýär. Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda raýatyň şahsy durmuşyna degişli we onuň namysyny, mertebesini kemsidýän ýa-da onuň hukuklaryna we kanuny bähbitlerine zyýan ýetirip biljek maglumatlaryň aýan edilmegine ýol berilmeýär.

2. Prokuratura işgärleri jenaýat işleri boýunça tutulyp saklanan we ätiýaçsyzlandyryş çäresi ulanylan adamlara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde özlerini goramaga bolan kanuny hukuklaryny amala aşyrmaga mümkinçilik döredýärler.

3. Özi babatda barlag ýa-da derňew geçirilen adamlar barlagyň ýa-da derňewiň netijesi bilen tanyşmaga, hukuklarynyň we azatlyklarynyň çäklendirilmeginiň sebäplerini bilmäge we maglumat almaga hukuklydyrlar.

4. Prokuratura işgäriniň hereketleri bilen özüniň hukuklary, azatlyklary we kanuny bähbitleri kemsidilen hasap edýän adam bu barada ýokarda durýan prokurora şikaýat etmäge hukuklydyr.

 

8-nji madda. Prokuratura işgärleriniň garaşsyzlygynyň kepillikleri

 

1. Prokuratura işgärleri öz ygtyýarlyklaryny amala aşyranlarynda garaşsyzdyrlar we eldegrilmesizlik hukugyndan peýdalanýarlar.

2. Prokuratura işgärlerini bikanun çözgüt kabul etmäge mejbur etmek ýa-da olaryň kanuny işine päsgel bermek maksady bilen döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wezipeli adamlarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň, şeýle hem raýatlaryň haýsydyr bir görnüşde olara täsir etmegi gadagandyr we kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

3. Prokuratura edaralarynyň geçirýän barlaglarynyň we deslapky derňewiniň barşynda alnan maglumatlary ol hereketleriň tamamlanmagyna çenli prokuroryň ýa-da sülçiniň rugsady bolmasa, hiç kimiň aýan etmäge haky ýokdur.

 

9-njy madda. Prokuroryň kanuny talaplaryny ýerine ýetirmegiň hökmanylygy

 

1. Prokuroryň Türkmenistanyň Konstitusiýasynda we kanunlarynda göz öňünde tutulan ygtyýarlyklaryndan gelip çykýan talaplaryny ýerine ýetirmek döwlet dolandyryş, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalar, edaralar, guramalar, wezipeli adamlar we raýatlar üçin hökmanydyr we bellenilen möhletde berjaý edilmäge degişlidir.

2. Statistik we beýleki maglumatlar, resminamalar ýa-da olaryň nusgalary, kepilnamalar we prokuroryň öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrmagy üçin zerur bolan beýleki maglumatlar prokuroryň talap etmegi boýunça oňa tölegsiz berilýär.

3. Wezipeli adamlar we raýatlar prokuroryň çagyrmagy boýunça barmaga hem-de geçirilýän prokuror barlagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça düşündiriş bermäge borçludyrlar.

4. Esasly sebäpler bolmazdan, prokuroryň kanuny talaplarynyň wezipeli adamlar we raýatlar tarapyndan ýerine ýetirilmezligi, şeýle hem onuň çagyrmagy boýunça barmakdan boýun gaçyrylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan jogapkärçilige eltýär. Bellenilen tertibe laýyklykda çagyrylan adam esassyz sebäplere görä prokuratura gelmekden ýüz dönderen halatynda, prokuroryň karary esasynda mejbury ýagdaýda getirilip bilner.

 

10-njy madda. Prokuratura edaralarynda arzalara we şikaýatlara seretmek

 

1. Prokuratura edaralary raýatlaryň, ýuridik şahslaryň kanunlaryň bozulandygy hakynda maglumatlary bar bolan arzalaryna, şikaýatlaryna we beýleki ýüztutmalaryna Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde seredýärler we çözýärler. Şikaýatlary hereketlerine ýa-da çözgütlerine şikaýat edilýän edara ýa-da wezipeli adama seretmek üçin ibermek gadagandyr.

2. Raýatlardan we ýuridik şahslardan prokuratura edaralaryna gelip gowuşýan ýüztutmalara Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde we möhletlerde seredilýär.

3. Prokuror raýatlaryň şahsy kabul edişligini alyp barýar, döwlet dolandyryş, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda, eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalarda, edaralarda we guramalarda arzalara we şikaýatlara seretmegiň tertibini düzgünleşdirýän kanunçylygyň talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrýar.

4. Ýüze çykarylan kanun bozulmalaryň her biri boýunça prokuror raýatlaryň we ýuridik şahslaryň bozulan hukuklaryny we kanuny bähbitlerini dikeltmek, düzgün bozujylary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige çekmek boýunça çäreleri görýär.  

5. Arzalara, şikaýatlara we beýleki ýüztutmalara berilýän jogaplar delillendirilen bolmalydyr hem-de olarda kabul edilen çözgütlere şikaýat etmegiň tertibi düşündirilmelidir.

 

11-nji madda. Prokuroryň hereketlerine we namalaryna şikaýat etmek

 

1. Prokuror gözegçiliginiň hereketlerine we namalaryna şikaýatlar, eger kanunda başga möhlet bellenilmedik bolsa, onda prokuroryň şikaýat edilýän hereketiniň amala aşyrylan ýa-da namasynyň yglan edilen pursadyndan başlap on günüň dowamynda ýokardaky prokurora getirilip bilner. Şikaýat etmek olaryň ýerine ýetirilmegini togtatmaýar.

2. Prokuror öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen, raýatlar we ýuridik şahslar barada amala aşyrylýan hereketleri ýa-da prokuror gözegçiliginiň çykarylan namalaryny, olara şikaýat etmegiň tertibini we möhletlerini düşündirmäge borçludyr.

3. Ýokardaky prokuror aşakdaky prokuroryň hereketlerine we namalaryna bolan şikaýatlara bir aý möhletde seredýär we netijeleri hakynda arz edijä hem-de hereketlerine şikaýat edilen prokurora ýazmaça jogap berýär.

4. Prokuror gözegçiliginiň şikaýat edilen namasy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmedik halatynda ol ýokardaky prokuror tarapyndan yzyna alnyp, ýatyrylyp ýa-da üýtgedilip bilner.

 

12-nji madda. Prokuroryň döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işine gatnaşmagy

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurory Türkmenistanyň Mejlisiniň we Ministrler Kabinetiniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň maslahatlaryna gatnaşmaga hukuklydyr.

2. Welaýatlaryň, welaýat hukukly şäherleriň, etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň prokurorlary ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň maslahatlaryna, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlar bolsa öz gözegçilik edýän çäklerinde geçirilýän maslahatlara gatnaşmaga hukuklydyr.

3. Prokuror, onuň orunbasary, şeýle hem olaryň tabşyrmagy boýunça beýleki prokurorlar öz girizen teklipnamalarynyň we garşylyknamalarynyň döwlet dolandyryş, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, eýeçiligiň görnüşine garamazdan kärhanalar, edaralar, guramalar, şeýle-de jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan seredilişine gatnaşmaga hukuklydyr.

 

13-nji madda. Prokuroryň Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyny kämilleşdirmek işine gatnaşmagy

 

Prokuror gözegçiligi amala aşyrylýan döwründe Türkmenistanyň hereket edýän kanunlaryny we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek zerurlygy ýüze çykan halatynda, Baş prokuror kanun çykaryjylyk başlangyjyna hukugy bolan wezipeli adamlara we edaralara Türkmenistanyň kanunlaryny üýtgetmek, goşmaça girizmek, ýatyrmak ýa-da täzeden kabul etmek hakyndaky teklipleri girizmäge hukuklydyr.

 

II bölüm. PROKURATURA EDARALARYNYŇ

ULGAMY WE GURALYŞY

 

14-nji madda. Prokuratura edaralarynyň ulgamy

 

1. Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň ýeke-täk merkezleşdirilen ulgamyna Türkmenistanyň Baş prokurory ýolbaşçylyk edýär.

2. Prokuratura edaralarynyň ulgamy şulardan ybaratdyr:

1) Türkmenistanyň Baş prokuraturasy;

2) welaýatlaryň, welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalary;

3) etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň prokuraturalary;

4) harby prokuraturalar;

5) ýöriteleşdirilen prokuraturalar.

3. Prokuraturanyň ýerlerdäki edaralaryny döretmek, üýtgedip guramak we ýatyrmak Türkmenistanyň Baş prokurorynyň teklibi boýunça bellenilen tertipde Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan amala aşyrylýar.

 

15-nji madda. Türkmenistanyň Baş prokuroryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurory Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň Mejlisiniň razylygy bilen Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipeden boşadylýar.

2. Türkmenistanyň Baş prokurory ygtyýarlyk möhleti tamamlananda, prokuroryň ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen bir ýere sygyşmaýan etmiş eden halatynda, saglyk ýagdaýy boýunça gulluk borçlaryny ýerine ýetirmäge mümkinçiliginiň bolmazlygy bilen baglanyşykly, başga işe geçmegi sebäpli ýa-da öz islegi boýunça wezipesinden boşadylyp bilner.

 

16-njy madda. Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasarlary, welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlary, olaryň orunbasarlary, şeýle hem etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokurorlary, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlar Türkmenistanyň Baş prokurorynyň teklibi boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýär we wezipeden boşadylýar. Olary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakyndaky habar köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üsti bilen ilata mälim edilýär.

2. Şu maddanyň birinji böleginde görkezilen döwlet wezipeli işgärleri eýeleýän wezipesinden boşatmaga şu aşakdaky esaslar boýunça ýol berilýär:

1) ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli;

2) prokuroryň ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen bir ýere sygyşmaýan etmiş eden halatynda;

3) gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedik halatynda;

4) hünär synagynyň netijeleri boýunça;

5) saglyk ýagdaýy sebäpli;

6) başga işe geçmegi sebäpli;

7) öz islegi boýunça;

8) Türkmenistanyň raýatlygynyň bes edilmegi bilen;

9) Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki esaslar boýunça.

 

17-nji madda. Prokurorlaryň ygtyýarlyklarynyň möhletleri

 

Türkmenistanyň Baş prokurory we onuň orunbasarlary, welaýatlaryň, welaýat hukukly şäherleriň prokurorlary we olaryň orunbasarlary, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokurorlary, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlar bäş ýyl möhlete bellenilýär we öz wezipesini yzly-yzyna iki möhletden köp eýeläp bilmeýär.

 

18-nji madda. Türkmenistanyň Baş prokuraturasy

 

1. Türkmenistanyň Baş prokuraturasyna Türkmenistanyň Baş prokurory ýolbaşçylyk edýär, onuň orunbasarlary, uly kömekçileri we kömekçileri bolýar. Orunbasarlaryň arasynda wezipe borçlaryny bölmek Baş prokuror tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Prokuraturanyň guralyşynyň we işiniň esasy meselelerine Baş prokuraturanyň kollegiýasy tarapyndan seredilýär. Kollegiýa maslahat beriji edara hasaplanylýar.

3. Baş prokuraturanyň düzümini baş müdirlikler, müdirlikler we bölümler düzýär. Baş müdirlikleriň, müdirlikleriň, bölümleriň başlyklary Baş prokuroryň uly kömekçileridir, olaryň orunbasarlary we müdirlikleriň bölümleriniň başlyklary bolsa Baş prokuroryň kömekçileridir.

4. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň gözegçiligiň käbir ugurlary we aýratyn tabşyryklar boýunça uly kömekçileri we kömekçileri bolup, olaryň hukuk derejesi degişlilikde baş müdirlikleriň we müdirlikleriň başlyklarynyň we olaryň orunbasarlarynyň, bölüm başlyklarynyň hukuk derejesine laýyk gelýär.

5. Baş prokuraturada prokuratura edaralarynyň kanunçylygy kämilleşdirmek işi bilen baglanyşykly meselelere seretmek üçin Ylmy-usulyýet Geňeşi hereket edýär. Ylmy-usulyýet Geňeş hakyndaky Düzgünnama we onuň düzümi Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan tassyklanylýar.

 

19-njy madda. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalary

 

1. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlary degişli prokuraturalara ýolbaşçylyk edýärler we olarda orunbasarlaryň, prokurorlaryň uly kömekçileriniň we kömekçileriniň wezipeleri bellenilýär.

2. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda kollegiýa döredilýär, olar maslahat beriji edaralar bolup durýarlar.

3. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda baş bölümler we bölümler döredilýär. Baş bölümleriň we bölümleriň başlyklary degişli prokurorlaryň uly kömekçileridir, olaryň orunbasarlary we bölüm prokurorlary bolsa olaryň kömekçileridir.

 

20-nji madda. Etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokuraturalary, harby we ýöriteleşdirilen prokuraturalar

 

Etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokuraturalaryna, harby we ýöriteleşdirilen prokuraturalara degişli prokurorlar tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär. Görkezilen prokuraturalarda prokurorlaryň orunbasarlarynyň, prokurorlaryň uly kömekçileriniň, kömekçileriniň, uly sülçüleriň we sülçüleriň wezipeleri bellenilýär.

 

21-nji madda. Prokuraturanyň sülçüleri

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň ýanynda aýratyn möhüm işler boýunça uly sülçüler, aýratyn möhüm işler boýunça sülçüler, şeýle hem uly sülçüler bolup biler. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda aýratyn möhüm işler boýunça sülçüler, uly sülçüler, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokuraturalarynda, harby we ýöriteleşdirilen prokuraturalarda uly sülçüler we sülçüler bolýar.

2. Prokuraturanyň sülçüleri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda özleriniň ygtyýarlyklaryna degişli edilen, şeýle hem prokuror tarapyndan özlerine berlen beýleki işler boýunça barlag we deslapky derňew işlerini geçirýärler.

 

22-nji madda. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň ygtyýarlyklary

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurory kanunlaryň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gös-göni we prokuratura edaralarynyň ulgamynyň üsti bilen gözegçilik edýär. Türkmenistanyň Baş prokurory Türkmenistanyň Prezidentine prokuratura edaralarynyň ulgamynyň işi barada hasabat berýär.

2. Türkmenistanyň Baş prokurory:

1) prokuratura edaralaryna ýolbaşçylyk edýär, olaryň işini guraýar, olaryň işine gözegçilik edýär;

2) prokuratura edaralarynyň işgärlerini seçip almak, ýerli-ýerinde goýmak, hünär synagyny geçirmek we işgärleriň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak boýunça işi alyp barýar;

3) prokuratura edaralarynyň işiniň tärlerini we usullaryny kämilleşdirmek, netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrýar;

4) prokuratura edaralarynyň işgärlerini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak, hünär derejelerini bermek we Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamak barada Türkmenistanyň Prezidentine teklip berýär;

5) bellenilen tertipde prokuratura edaralarynyň işgärlerini wezipä belleýär we hünär derejelerini berýär;

6) tabynlygyndaky prokuratura edaralarynyň işiniň talaba laýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen prokurorlar zähmet rugsadyna çykanlarynda ýa-da olaryň wezipeleri boş bolan halatynda, etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokurorlarynyň hem-de ýöriteleşdirilen prokurorlaryň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi tejribeli dessin işgärleriň, welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlarynyň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi olaryň orunbasarlarynyň ýa-da Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasarlarynyň, harby prokuroryň wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi şol welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlarynyň ýa-da olaryň orunbasarlarynyň üstüne ýükleýär.

7) Türkmenistanyň kanunlarynyň we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasynda we olary ýerine ýetirmek üçin Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň ulgamynyň işini guramagyň meselelerini düzgünleşdirýän, prokuratura edaralarynyň işgärleriniň ählisiniň ýerine ýetirmegi üçin hökmany bolan buýruklary, görkezmeleri, düzgünnamalary, gollanmalary çykarýar.

 

23-nji madda. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlarynyň tabynlygyndaky prokuratura edaralaryna ýolbaşçylyk etmek boýunça ygtyýarlyklary

 

Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlary Türkmenistanyň kanunlary we Türkmenistanyň Baş prokurorynyň namalary esasynda etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň we ýöriteleşdirilen prokuraturalaryň işine ýolbaşçylyk edýärler, öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde işgärleri seçip almak, ýerli-ýerinde goýmak, hünär synagyny geçirmek we işgärleriň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak boýunça işi alyp barýarlar, işgärleri wezipä bellemek we wezipeden boşatmak, hünär derejelerini bermek we Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglamak barada Türkmenistanyň Baş prokuroryna teklip berýärler, öz tabynlygyndaky ähli işgärler üçin hökmany bolan buýruklary we görkezmeleri çykarýarlar, tabynlygyndaky prokuratura edaralarynyň wezipe sanawlaryndaky üýtgetmeler hakynda teklipleri girizýärler.

 

24-nji madda. Etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokurorlarynyň, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlaryň ygtyýarlyklary

 

Etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokurorlary, harby we ýöriteleşdirilen prokurorlar degişli prokuraturalaryň işine ýolbaşçylyk edýärler we öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde tabynlygyndaky işgärleriň ýerine ýetirmegi üçin hökmany bolan buýruklary we görkezmeleri çykarýarlar, prokuraturanyň wezipe sanawyny üýtgetmek hakynda, öz tabynlygyndaky prokuratura işgärlerini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda ýokardaky prokurora teklipleri berýärler.

 

25-nji madda. Prokuratura edaralaryndaky kollegiýalar

 

1. Geňeşli çözgütleri talap edýän hem-de prokuratura edaralarynyň işiniň has möhüm meselelerine seretmek üçin Türkmenistanyň Baş prokuraturasynda, welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda kollegiýalar döredilýär.

2. Kollegiýanyň mejlisinde prokuraturanyň işiniň esasy ugurlary boýunça prokuror gözegçiliginiň ýagdaýy, prokuratura edaralarynyň işini guramaçylyk taýdan kämilleşdirmegiň, işgärleri seçip-saýlap almagyň we ýerli-ýerinde goýmagyň meseleleri, kadalaşdyryjy häsiýetdäki namalar ara alnyp maslahatlaşylýar, tabynlykdaky prokurorlaryň we prokuratura edaralarynyň beýleki işgärleriniň hasabatlary diňlenilýär, kollegiýanyň iş meýilnamasyna girizilen meseleler boýunça geçirilen barlaglaryň we umumylaşdyrmalaryň netijelerine we başga meselelere seredilýär.

3. Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň kollegiýasy Türkmenistanyň Baş prokuroryndan (kollegiýanyň başlygy), onuň orunbasarlaryndan, prokuratura edaralarynyň beýleki ýolbaşçy işgärlerinden ybarat düzümde döredilýär. Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň kollegiýasynyň düzümi Türkmenistanyň Baş prokurorynyň teklibi boýunça Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

4. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda kollegiýalar degişli prokuratura ýolbaşçylyk edýän prokurordan (kollegiýanyň başlygy), onuň orunbasarlaryndan we prokuratura edaralarynyň beýleki işgärlerinden ybarat düzümde döredilýär. Kollegiýanyň düzümi degişli prokurorlaryň hödürlemegi boýunça Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan tassyklanylýar.

 

III bölüm. PROKUROR GÖZEGÇILIGI

 

I BAP. UMUMY GÖZEGÇILIK

 

26-njy madda. Gözegçiligiň mazmuny we wezipeleri

 

1. Prokuratura şu aşakdakylary üpjün etmek bilen gözegçiligi amala aşyrýar:

1) Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlarynyň döwlet dolandyryş edaralary, Ýaragly Güýçleriň we beýleki goşunlaryň dolandyryş edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, önümçilik-hojalyk we täjirçilik işine gatnaşýanlar, kärhanalar, edaralar, guramalar, jemgyýetçilik birleşikleri, wezipeli adamlar hem-de raýatlar tarapyndan takyk we birmeňzeş berjaý edilmegini;

2) şu bölegiň 1-nji bendinde görkezilen edaralar we wezipeli adamlar tarapyndan çykarylýan hukuk namalarynyň Türkmenistanyň kanunlaryna we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyk gelmegini;

3) raýatlaryň kanunda bellenilen hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegini;

4) kanun bozulmalara ýol berilmegine ýardam edýän şertleri we sebäpleri aradan aýyrmak, bozulan hukuklary dikeltmek üçin çäreleriň görülmegini.

2. Prokuraturanyň prokuror gözegçiligini amala aşyrýan  şahslarynyň içki hojalyk işine gatyşmaga haky ýokdur. Kanunlaryň ýerine ýetirilişine barlaglar gelip gowşan habarlaryň we gös-göni prokuror täsir edişini talap edýän kanun bozulmalar hakynda bar bolan maglumatlaryň esasynda geçirilýär.

 

27-nji madda. Prokuror gözegçiligini amala aşyrmagyň tertibi

 

1. Prokuror gözegçiliginiň hereketleri we olaryň netijesinde çykarylan namalar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylan we girizilen ýagdaýynda kanuny güýje eýe bolup biler.

2. Kanunlaryň ýerine ýetirilişini barlamak prokuror tarapyndan öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şu aşakdaky ýagdaýlarda geçirilýär:

1) iş meýilnamasynyň esasynda;

2) kanun bozulmalar hakynda arzalar, şikaýatlar, habarlar we beýleki resmi maglumatlar bolanda;

3) kanun bozulmanyň gös-göni alamatlary ýüze çykarylanda;

4) ýokardaky prokuroryň tabşyrygy ýa-da talapnamasy boýunça.

3. Kanunçylygyň berjaý edilişini barlamak bir aýa çenli möhletde geçirilýär. Barlagy bellän prokuror ýokardaky prokuroryň razylygy bilen onuň geçirilmegini üç aýa çenli, Türkmenistanyň Baş prokurorynyň razylygy bilen bolsa alty aýa çenli uzaldyp biler, ol bu hakda barlanylýan guramanyň ýolbaşçysyny ýazmaça görnüşde habarly edýär.

4. Prokuror Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygynyň bozulmalary hakynda prokuratura gelip gowşan habary barlamagy hukuk tertibiniň bozulmagyna täsir etmäge borçly edilen degişli edara tabşyryp biler. Prokuror bu edarany barlagyň netijeleri hakynda özüne habar bermäge borçly etmäge hukuklydyr.

 

28-nji madda. Gözegçilik amala aşyrylanda prokuroryň ygtyýarlyklary

 

1. Prokuror gözegçilik tertibinde kanunlaryň ýerine ýetirilişine barlagyň barşynda şulara hukuklydyr:

1) işi barlagyň mazmuny bilen baglanyşykly kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň çägine we jaýyna gulluk şahsyýetnamasyny görkezmek bilen girmäge, olaryň döwlet syry hasaplanmaýan resminamalary we maglumatlary bilen tanyşmaga, kanun bozulmalar barada prokuratura edaralaryna gelip gowşan habarlar bilen baglanyşykly kanunlaryň ýerine ýetirilişini barlamaga;

2) ýolbaşçylardan we beýleki wezipeli adamlardan kanunylygyň ýagdaýy we ony üpjün etmek boýunça kabul edilýän çäreler hakynda zerur resminamalaryň, maglumatlaryň, hasabat we beýleki maglumatlaryň berilmegini, gözegçiligindäki we tabynlygyndaky kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň we tabynlygyndaky wezipeli adamlaryň işine barlaglaryň we derňewleriň geçirilmegini, hünärmenleriň berilmegini we seljermeleriň geçirilmegini, öz ygtyýarlyklaryna laýyklykda prokuratura gelip gowşan maglumatlaryň, ýüztutmalaryň barlaglarynyň geçirilmegini ýolbaşçylardan we beýleki wezipeli adamlardan talap etmäge hem olaryň netijeleri hakynda habar bermäge borçly etmäge, barlag hereketleriniň geçirilmegine gatnaşmaga;

3) wezipeli adamlary we raýatlary çagyrmaga, kanun bozulmalar barada olardan dilden we ýazmaça düşündirişleri talap etmäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki barlag hereketlerini ýerine ýetirmäge.

2. Prokuror tarapyndan talap edilýän maglumat oňa Türkmenistanyň  kanunçylygynda bellenilen tertipde prokuror tarapyndan görkezilen möçberlerde we möhletlerde tölegsiz berilýär.

3. Prokuror Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen halatlarda talap edilen maglumatda bar bolan döwlet we beýleki syryň aýan edilmezligini üpjün etmäge borçludyr.

4. Şu Kanunyň 26-njy maddasynyň birinji böleginiň 1-nji bendinde görkezilen edaralaryň wezipeli adamlary barlaglary we derňewleri geçirmek hakynda prokuroryň talaplaryny ýerine ýetirmäge haýal etmän girişmäge borçludyrlar.

5. Prokuror barlagyň netijeleri boýunça şulara hukuklydyr:

1) wezipeli adamlaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelýän hukuk namalaryna we hereketlerine garşylyknama getirmäge;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagyna ýol beren döwlet dolandyryş edaralaryna we kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň ýolbaşçylaryna ýa-da kanun bozulmalary we olary amala aşyrmaga ýardam eden sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak hakynda ýokarda durýan edara teklipnama bermäge;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynyň göz-görtele bozulmalaryny düzetmek hakynda tabşyryknama bermäge;

4) kanun bozulmanyň öňüni almak maksady bilen,wezipeli adama ýa-da raýata ýazmaça görnüşde duýduryş bermäge:

5) jenaýat işini gozgamak, düzgün-nyzam önümçiligini we administratiw hukuk bozulmalarynyň önümçiligini gozgamak, şeýle hem bikanun tutulyp saklanan raýatlary gyssagly boşatmak barada, aýratyn halatlarda ýaşaýyş jaýyny baş-başdak eýelän ýa-da ýykylmak howpy astynda durýan jaýlarda ýaşaýan şahslary ýaşaýyş jaýyndan çykarmak barada kanunda bellenilen tertipde karar çykarmaga;

6) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslar boýunça we tertipde raýatlaryň we döwletiň, kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramak üçin kazyýete hak isleýiş arzasy (arza) bilen ýüz tutmaga;

7) raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň kanuny bähbitleriniň bozulmagynda günäkär wezipeli adamlary jogapkärçilige çekmek boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çäreler görmäge.

 

II BAP. PROKUROR GÖZEGÇILIGINIŇ NAMALARY

 

29-njy madda. Prokuror täsir ediş namalarynyň ulgamy

 

Prokuror kanunyň, düzgün-tertibiň bozulmalary ýüze çykarylan halatynda öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kanunlarynda bellenilen esaslarda we tertipde şu aşakdaky täsir ediş namalaryny çykarýar:

1) garşylyknama;

2) teklipnama;

3) tabşyryknama;

4) duýdyryş;

5) karar;

6) kazyýete hak isleýiş arza (arza).

 

30-njy madda. Garşylyknama

 

1. Prokuror şu Kanunyň 3-nji maddasynda görkezilen hukuk gatnaşyklaryna gatnaşyjylaryň hereketleriniň we namalarynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýändigi barada ýazmaça garşylyknama getirýär.

2. Prokuror garşylyknamada bikanun namanyň ýatyrylmagyny ýa-da onuň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk getirilmegini, şeýle hem wezipeli adamyň bikanun hereketiniň bes edilmegini we bozulan hukugyň dikeldilmegini talap edýär.

3. Prokuroryň Türkmenistanyň kanunçylygyna garşy gelýän hukuk namasy baradaky garşylyknamasy ony çykaran ýa-da ýokarda durýan edara berilýär. Wezipeli adamyň bikanun hereketlerine hem hut şu tertipde garşylyknama getirilýär.

4. Prokuroryň garşylyknamasyna onuň gelip gowşan gününden başlap, on günüň dowamynda degişli edara ýa-da wezipeli adam tarapyndan, kollegial edaranyň çykaran çözgüdi barada garşylyknama getirilen mahalynda bolsa, şol edaranyň ýakynda boljak mejlisinde, ýöne bir aýdan gaýra goýulman seredilmelidir. Oňa seredilmeginiň netijeleri barada prokurora habar berilýär. Garşylyknama kollegial edara tarapyndan seredilende mejlisiň boljak güni hakynda prokurora habar berilýär, onuň bolsa şol mejlise gatnaşmaga hukugy bardyr.

5. Kanunlarda bellenilen halatlarda we tertipde garşylyknama seredilýänçä garşylyk bildirilen namanyň ýerine ýetirilmegini togtatmaga prokuroryň hukugy bardyr.

6. Prokuroryň garşylyknamasyna seredilýänçä onuň özi ýa-da ýokardaky prokuror tarapyndan garşylyknama yzyna alnyp bilner.

 

31-nji madda. Teklipnama

 

1. Prokuror kanun bozulmalaryny düzetmek hakyndaky teklipnamany şeýle düzgün bozulmany aradan aýyrmaga ygtyýarly edara ýa-da wezipeli adama iberýär.

2. Teklipnama gaýra goýulman seredilmelidir we teklipnama berlen gününden başlap, bir aýyň dowamynda degişli edara ýa-da wezipeli adam tarapyndan ýol berlen kanun bozulmalary, şuňa getiren sebäpleri we şertleri aradan aýyrmak boýunça anyk çäreler görülmelidir.

3. Seredilen teklipnamanyň netijeleri we görlen çäreler hakynda edara ýa-da wezipeli adam prokurora ýazmaça habar berýär. Kollegial edara tarapyndan teklipnama seredilende mejlisiň geçiriljek güni hakynda prokurora habar berilýär, onuň bolsa şol mejlise gatnaşmaga hukugy bardyr.

 

32-nji madda. Tabşyryknama

 

1. Eger kanunyň bozulmagynyň raýatyň, döwletiň, kärhananyň, edaranyň, guramanyň hukuklaryna hem-de kanuny bähbitlerine düýpli zyýan ýetirip bilmegi mümkin bolsa, onda şol kanun bozulmanyň haýal etmän aradan aýrylmagy barada prokuror tarapyndan ýazmaça tabşyryknama berilýär.

2. Tabşyryknama kanun bozulma ýol beren, şeýle düzgün bozulmany düzetmäge doly ygtyýarly bolan edara ýa-da wezipeli adama ýa-da tabynlyk tertibinde ýokardaky edara ýa-da wezipeli adama berilýär.

3. Tabşyryknamada haýsy kanunyň bozulandygy, hukuk bozulmasynyň häsiýeti we kanun bozulmany aradan aýyrmak boýunça çäreler hakynda anyk teklipler görkezilmelidir.

4. Tabşyryknama haýal edilmän ýerine ýetirilmelidir. Tabşyryknamanyň ýerine ýetirilendigi hakynda prokurora ýazmaça habar berilýär.

 

33-nji madda. Duýduryş

 

1. Prokuror kanun bozulmanyň bolmagyna şert döredýän ýagdaýlaryň bardygy, şeýle hem wezipeli adamyň ýa-da raýatyň kanuny bozmaga taýýarlanýandygy barada maglumat alan halatynda kanun bozulmanyň öňüni almak maksady bilen, wezipeli adama ýa-da raýata ýazmaça görnüşde duýduryş berýär.

2. Duýduryşda beýan edilen talaplaryň ýerine ýetirilmedik halatynda, ony mälim edilen şahs kanunda bellenilen tertipde jogapkärçilige çekilip bilner.

 

34-nji madda. Karar

 

1. Prokuror wezipeli adamyň ýa-da raýatyň kanuny nähili häsiýetde bozandygyna baglylykda jenaýat işini, düzgün-nyzam önümçiligini ýa-da administratiw hukuk tertibiniň bozulandygy hakyndaky önümçiligi gozgamak hakynda delillendirilen karar çykarýar. Prokuror delillendirilen karary özüniň talaplaryny bildirmegiň görnüşi hökmünde beýleki halatlarda hem çykaryp biler.

2. Prokuroryň düzgün-nyzam ýa-da administratiw önümçiligini gozgamak hakyndaky karary ygtyýarly edara ýa-da wezipeli adam tarapyndan şol kararyň gelip gowşan wagtyndan soň on günden gaýra goýman, mejbury ýagdaýda getirmek hakyndaky karary bolsa gaýragoýulmasyz ýerine ýetirilmelidir we onuň netijeleri barada prokurora habar berilmelidir.

 

35-nji madda. Kazyýete hak isleýiş arza

 

1. Döwletiň, kärhanalaryň, edaralaryň, guramalaryň we raýatlaryň bähbitleri üçin prokuroryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň kazyýetlerine hak isleýiş arzasy bilen ýüz tutmaga we işiň seljerilişine gatnaşmaga hukugy bardyr.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelmeýän hukuk namasyna getirilen garşylyknama ret edilen halatynda prokuror onuň bikanundygyny ykrar etmek hakyndaky hak isleýiş arza bilen kazyýete ýüz tutýar.

3. Garşylyknamanyň ret edilmegi bilen baglanyşykly kazyýete berlen arza Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde prokuroryň we garşylyknamany ret eden edaranyň wekiliniň gatnaşmagynda kazyýet tarapyndan seredilýär.

4. Prokuroryň kazyýete ýüz tutmagy garşylyknama getirilen hukuk namasynyň hereketini kazyýet tarapyndan arza seredilýänçä togtadýar.

 

36-njy madda. Sanksiýa

 

1. Prokuror Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde sanksiýa berýär.

2. Prokuror tarapyndan sanksiýa bermek ýa-da ony bermekden ýüz döndermek wezipeli adamyň kabul eden kararyna rezolýusiýa goýmak görnüşinde resmileşdirilýär.

3. Prokuror sanksiýa bermek hakyndaky mesele çözülende raýatyň hukuklaryny çäklendirýän hereketleri amala aşyrmaga esas berýän maglumatlary öwrenýär we kanunda göz öňünde tutulan esaslar bolan ýagdaýynda sanksiýa berýär.

 

37-nji madda. Maglumat

 

Prokuror öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde kanunylygyň hem-de hukuk tertibiniň ýagdaýy hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen möhletlerde we tertipde degişli döwlet häkimiýet edaralaryna maglumat berýär.

 

38-nji madda. Prokuror gözegçiliginiň namalaryna şikaýat etmek

 

1. Prokuroryň garşylyknamasynyň, teklipnamasynyň, tabşyryknamasynyň, duýduryşynyň, kararynyň we beýleki resminamalarynyň üstünden şu namalaryň berlen edarasy ýa-da wezipeli adam tarapyndan on günüň dowamynda ýokardaky prokurora şikaýat edilip bilner.

2. Şikaýat edilmegi prokuror gözegçiliginiň namalarynyň ýerine ýetirilmegini togtatmaýar.

 

III BAP. DESSIN-AGTARYŞ, ANYKLAÝYŞ WE DESLAPKY DERŇEW IŞLERINI GEÇIRÝÄN EDARALARYŇ KANUNLARY ÝERINE

ÝETIRIŞINE PROKUROR GÖZEGÇILIGI

 

39-njy madda. Prokuror gözegçiliginiň mazmuny

 

Prokuror gözegçiliginiň mazmuny dessin-agtaryş, anyklaýyş we deslapky derňew işlerini geçirýän ähli edaralar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň ýerine ýetirilmegidir we şu aşakdakylaryň üpjün edilmegidir:

1) şahsyýeti, döwleti we ýuridik şahslary jenaýatçylykly kast etmelerden goramagy üpjün etmek; jenaýatlar hakyndaky arzalaryň we habarlaryň çözülmeginiň, dessin-agtaryş işlerini geçirmegiň, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jenaýat işlerini gozgamagyň we ýatyrmagyň ýa-da jenaýat işleri boýunça önümçiligi togtatmagyň kanunda göz öňünde tutulan tertibini berjaý etmek, şeýle hem derňewi geçirmegiň we tussaglykda saklamagyň möhletlerini berjaý etmek;

2) raýatlaryň jenaýat jogapkärçiligine bikanun çekilmegine ýol bermezlik; aýyplanýany paş edýän, onuň jogapkärçiligini ýeňilleşdirýän we agyrlaşdyrýan ähli ýagdaýlary hemmetaraplaýyn, doly we dogry barlamak hakynda Türkmenistanyň kanunlarynyň talaplaryny gyşarnyksyz ýerine ýetirmek; iş ýöredişe gatnaşyjylaryň we beýleki raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini pugta berjaý etmek;

3) jenaýatlaryň öňüni almak, olaryň amala aşyrylmagyna ýardam edýän sebäpleri we şertleri ýok etmek boýunça çäreleri görmek.

 

40-njy madda. Dessin-agtaryş, anyklaýyş we deslapky derňew işlerini geçirýän edaralar tarapyndan kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik amala aşyrylanda prokuroryň ygtyýarlyklary

 

1. Prokuror dessin-agtaryş, anyklaýyş we deslapky derňew işlerini geçirýän edaralaryň hereketleriniň kanunylygyna gözegçiligi amala aşyranda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde, öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) amala aşyrylan ýa-da taýýarlanylýan jenaýatlar hakynda arzalary we habarlary kabul etmek, bellige almak we çözmek hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň berjaý edilişini barlaýar;

2) şol edaralardan barlamak üçin jenaýat işlerini, amala aşyrylan ýa-da taýýarlanylýan jenaýatlar baradaky, dessin-agtaryş işiniň, anyklaýşyň, deslapky derňewiň barşy hakyndaky resminamalary, maglumatlary we beýleki maglumatlary talap edýär;

3) bu işi amala aşyrýan edaralar tarapyndan dessin-agtaryş işlerini geçirmegiň kanunylygyny barlaýar, dessin-agtaryş çäreleri amala aşyrylanda kanunylygyň bozulmalaryny ýok etmek üçin çäreleri görýär;

4) anyklaýşy we deslapky derňewi geçirýän adamlaryň hereketlerine we çözgütlerine bolan şikaýatlara seredýär we çözýär;

5) anyklaýşy, deslapky derňewi geçirýän we dessin-agtaryş işini amala aşyrýan adamlar tarapyndan kanunçylygyň bozulmalarynyň ýüze çykarylan maglumatlary boýunça prokuror täsir ediş çärelerini görýär;

6) sülçileriň we anyklaýşy geçirýän adamlaryň bikanun we esaslandyrylmadyk kararlaryny, şeýle hem derňew we anyklaýyş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň kanuna laýyk gelmeýän görkezmelerini we kararlaryny ýatyrýar;

7) jenaýaty derňemek hakynda, ätiýaçsyzlandyryş çäresini saýlamak, üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hakynda, jenaýatlary maddalaşdyrmak, aýry-aýry derňew hereketlerini geçirmek we jenaýatlary amala aşyran adamlary agtarmak hakynda ýazmaça görkezmeler berýär;

8) prokuroryň ýa-da prokuraturanyň sülçisiniň önümçiliginde bar bolan işler boýunça aýry-aýry derňew hereketlerini amala aşyrmagy tabşyrýar;

9) adamyň tussag edilmegine, öý dökülmegine, poçta-telegraf hat-habarlaryň gozgamasyz edilmegine we alynmagyna, telefon we beýleki gepleşikleriň, telegraf habarlarynyň diňlenilmegine, aýyplanýanyň wezipesinden çetleşdirilmegine, neşe serişdeleriniň, psihotrop maddalaryň we olaryň prekursorlarynyň gözegçilikli satyn alynmagyna we gözegçilik astynda iberilmegine Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde sanksiýa berýär;

10) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen halatlarda we tertipde derňewiň, ätiýaçsyzlandyryş çäresi hökmünde tussaglykda saklamagyň möhletini uzaldýar we belleýär;

11) Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine laýyklykda goşmaça derňew geçirmek hakynda ýazmaça görkezmeleri bermek bilen anyklaýyş we deslapky derňew edaralaryna jenaýat işlerini gaýtarýar;

12) Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine laýyklykda anyklaýyş we deslapky derňew önümçiligine gatnaşmaga, şeýle hem özi islendik iş boýunça aýry-aýry derňew hereketlerini ýa-da doly möçberde derňew geçirmäge hukuklydyr;

13) işi bir edara we bir sülçi tarapyndan derňemek ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegini Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde upjün edýär, kanunda göz öňünde tutulan halatlarda bolsa derňewiň has doly we dogry geçirilmegini üpjün etmek maksady bilen işi başga edara ýa-da başga wezipeli adama bermek hakyndaky meseleleri çözýär;

14) eger jenaýat işi derňelende Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagyna ýol berilse, onda anyklaýyş geçirýän adamy ýa-da sülçini anyklaýşy ýa-da deslapky derňewi mundan beýläk alyp barmakdan çetleşdirýär;

15) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jenaýat işlerini gozgaýar, aýyplaw netijenamalaryny tassyklaýar, jenaýat işlerini kazyýete iberýär ýa-da jenaýat işlerini gozgamakdan ýüz dönderýär, deslapky dernewi togtadýar ýa-da jenaýat işleri boýunça önümçiligi ýatyrýar;

16) zerur halatlarda derňew we anyklaýyş edaralarynyň ýolbaşçylaryndan Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmalaryny düzetmek maksady bilen özüne tabyn bolan edaralarda barlaglaryň geçirilmegini talap edýär.

2. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelýän deslapky derňew we anyklaýyş meseleleri boýunça ýazmaça görkezmeleri hökmany ýerine ýetirilmäge degişlidir.

 

41-nji madda. Prokuratura edaralary tarapyndan jenaýatlary derňemek

 

1. Prokuratura edaralary döwletiň wezipeli adamlary tarapyndan edilen jenaýatlar, şeýle hem Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksinde görkezilen jenaýatlar boýunça derňemäge degişli bolan beýleki jenaýat işleri boýunça derňewi geçirýärler.

2. Türkmenistanyň Baş prokurorynyň ýa-da onuň orunbasarlarynyň ýazmaça rugsady bilen, Türkmenistanyň jenaýat iş ýörediş kanunçylygyna laýyklykda prokuratura edaralary jenaýat işleri beýleki derňew edaralaryndan talap edip, olary öz önümçiligine almaga hukuklydyrlar.

 

42-nji madda. Raýatlaryň hukuklaryny çäklendirýän hereketlere sanksiýa bermek

 

Raýatlaryň hukuklaryny çäklendirýän hereketlere sanksiýa bermek Türkmenistanyň Baş prokurory, welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň, etrap we etrap hukukly şäher prokuraturalaryna, şeýle hem harby we ýöriteleşdirilen prokuraturalara ýolbaşçylyk edýän prokurorlar we olaryň orunbasarlary tarapyndan Türkmenistanyň kanunlarynda göz öňünde tutulan esaslarda hem-de tertipde amala aşyrylýar.

 

IV BAP. PROKURORYŇ KAZYÝETLERDE IŞLERE

SEREDILENDE GATNAŞMAGY

 

43-nji madda. Prokuroryň kazyýetlerde işlere seredilende gatnaşmagy

 

1. Prokuror kazyýetlerde işleriň seljerilişine kanunda bellenen esaslarda hem-de tertipde gatnaşýar.

2. Kazyýetde işlere seredilende gatnaşýan prokuroryň ygtyýarlyklary Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

 

44-nji madda. Prokuroryň döwlet aýyplawyny goldamagy

 

1. Prokuror kazyýetde döwlet aýyplaýjysy hökmünde çykyş edýär we döwlet aýyplawyny goldamak arkaly Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna we işiň ähli ýagdaýlarynyň hemmetaraplaýyn, doly we dogry derňelmegine esaslanan öz içki ynam-ygtykadyny gollanýar. Eger prokuror kazyýetiň seljerişiniň netijesinde kazyýetde işi seredilýäne bildirilýän aýyp tassyklanmady diýen netijä gelse, onda ol ony aýyplamakdan ýüz döndermäge borçludyr.

2. Derňew geçiren adam döwlet aýyplaýjysy hökmünde bu işiň kazyýetde seredilmegine gatnaşyp bilmez.

 

45-nji madda. Kazyýet seljerişinde prokuroryň ygtyýarlyklary

 

Prokuror kazyýetiň mejlisinde işler seljerilende Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda:

1) kazyýetiň jenaýat işleri boýunça serenjam mejlisine, kazyýetde birinji basgançak boýunça jenaýat, raýat, arbitraž we administratiw hukuk bozulmalary baradaky işleri seljerilende gatnaşýar;

2) jenaýat, raýat, arbitraž işlerine, şeýle-de administratiw hukuk bozulmalary baradaky işlere nägilelik we gözegçilik tertibinde seljerilende öz pikirini aýdýar.

 

46-njy madda. Kazyýetiň kararlaryna garşylyknama we teklipnama getirmek hukugy

 

Prokuror kazyýetiň kanuna ters gelýän hökümine, çözgüdine, kararyna we kesgitnamasyna Türkmenistanyň iş ýörediş kanunçylygyna laýyklykda teklipnama ýa-da garşylyknama getirmäge we olary kazyýetde seredilip başlanmazdan öň yzyna almaga hukuklydyr.

 

47-nji madda. Kazyýetiň kararlarynyň ýerine ýetirilmegini togtatmak hukugy

 

Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, jenaýat işleri boýunça Türkmenistanyň Baş prokurory Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazysynyň ýa-da kazyýetiniň garşylyknama getirilen höküminiň, kesgitnamasynyň we kararynyň, onuň orunbasarlary bolsa Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Prezidiumynyň we Giňişleýin mejlisiniň kararlaryndan başga, Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazysynyň ýa-da kazyýetiniň garşylyknama getirilen höküminiň, kesgitnamasynyň we kararynyň ýerine ýetirilmegini iş gözegçilik tertibinde çözülýänçä togtatmaga, raýat işleri boýunça bolsa, bellenilen tertipde getirilen teklipnamada prokuror kazyýetde gözegçilik  önümçiliginiň tamamlanmagyna çenli işiň önümçilikden togtadylmagy barada haýyş bildirmäge hukuklydyr.

 

48-nji madda. Prokuroryň kazyýetlere ugrukdyryjy düşündirişler bermek hakyndaky teklipnamasy

 

Türkmenistanyň Baş prokurorynyň jenaýat, raýat we arbitraž işlerine, administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky işleriň seredilmegi bilen baglanyşykly kanunlary ulanmak meseleleri barada kazyýetlere ugrukdyryjy düşündirişler bermek hakynda Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň Giňişleýin mejlisiniň seretmegine teklipnama girizmäge hukugy bardyr.

 

V BAP. TUTULYP SAKLANAN ADAMLARYŇ SAKLANYLÝAN ÝERLERINDE, DESLAPKY TUSSAG ÝERLERINDE, JEZA ÇÄRELERI HEM-DE KAZYÝETIŇ MEJBUR EDIŞ HÄSIÝETLI BELLÄN BEÝLEKI ÇÄRELERI ÝERINE ÝETIRILENDE KANUNÇYLYGYŇ BERJAÝ

EDILIŞINE PROKUROR GÖZEGÇILIGI

 

49-njy madda. Prokuror gözegçiliginiň mazmuny

 

Prokuror gözegçiliginiň mazmuny şulardan ybaratdyr:

1) tutulyp saklanan adamlaryň saklanylýan ýerlerinde, deslapky tussag ýerlerinde, düzediş edaralarynda we jeza çärelerini ýerine ýetirýän beýleki edaralarda saklanylmagynyň we kazyýet tarapyndan bellenilýän mejbur ediş çäreleriň ýerine ýetirilmeginiň kanunylygyndan;

2) tutulyp saklanan, tussag edilen, azatlykdan mahrum edilen we mejbur ediş çäreler ulanylan adamlaryň Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen hukuklarynyň hem-de borçlarynyň, olary saklamagyň tertibiniň we şertleriniň berjaý edilmeginden;

3) azatlykdan mahrum etmek bilen baglanyşykly bolmadyk jeza çäresiniň ýerine ýetirilmeginiň kanunylygyndan.

 

50-nji madda. Tutulyp saklanan adamlaryň saklanylýan ýerlerinde, deslapky tussag ediş ýerlerinde, jeza çäreleriniň hem-de kazyýetiň bellän mejbur ediş çäreleriniň beýleki görnüşleri ýerine ýetirilende kanunçylygyň berjaý edilişine gözegçilik etmekde prokuroryň ygtyýarlyklary

 

1. Prokurorlar kanuny ygtyýarlyklaryndan netijeli peýdalanmak bilen administratiw taýdan tussag edilenleriň saklanylýan ýerlerinde, wagtlaýyn saklaw gabawhanalarynda we derňew gabawhanalarynda, düzediş edaralarynda, arakhorlukdan, neşekeşlikden ýa-da psihoaktiw maddalara baglylykdan ejir çekýänleriň dikeldiş merkezinde, azatlykdan mahrum etmek bilen bagly bolmadyk jeza çäreleriniň ýerine ýetirilýän ýerlerinde saklanýanlaryň kanuny hukuklarynyň goralmagy, olaryň maddy-durmuş, saglyk, arassaçylyk şertleriniň gowulandyrylmagy, şol edaralaryň işgärleriniň bikanun hereketleriniň öňüniň alynmagy we ýol berilýän kanun bozulmalaryň aradan aýrylmagy barada anyk çäreleri görmelidirler.

2. Prokuror tarapyndan şu maddanyň birinji böleginde görkezilen edaralarda kanunçylygyň berjaý edilişine gözegçilik amala aşyrylanda öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) şu Kanunyň 49-njy maddasynda görkezilen edaralara yzygiderli islendik wagtda baryp we olaryň islendik jaýlaryna päsgelçiliksiz girip bilýär;

2) tutulyp saklananlardan, tussag edilenlerden, iş kesilenlerden ýa-da beýleki mejbur ediş çäreler ulanylanlardan düşündiriş alýar;

3) adamyň tutulyp saklanylmagyna, administratiw taýdan tussag edilmegine, tussag edilmegine, şeýle hem azatlykdan mahrum etmek görnüşindäki jeza çäresini çekmegine we jezanyň beýleki çärelerine ýa-da mejbur ediş çäreleriň ulanylmagyna esas bolan resminamalar bilen tanyşýar;

4) wagtlaýyn saklaw we derňew gabawhanalarynda bikanun saklanylýan ýa-da kanunlaryň bozulmagy bilen tutulyp saklanylаn, deslapky tussag edilen her bir adamy öz karary bilen boşadýar, şeýle çäreleriň kazyýet edaralary tarapyndan ulanylýan halatlary muňa girmeýär;

5) ätiýaçsyzlandyryş çäresi hökmünde tussaglykda saklamagyň kanunda bellenilen möhletiniň uzaldylmadyk halatynda tussag edilenler tussag ediş ýerlerinden kanunylygyň berjaý edilişine gözegçilik edýän prokuroryň karary boýunça tussaglykdan boşadylýar;

6) şu Kanunyň 49-njy maddasynda görkezilen edaralaryň ýolbaşçylarynyň buýruklarynyň we kararlarynyň şol edaralarda adamlary saklamagyň tertibini we şertlerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyk gelýändigini barlaýar, olar kanunlara laýyk gelmedik ýagdaýynda şeýle namalaryň ýerine ýetirilmegini togtadýar, olara garşylyknama getirýär, jogapkär wezipeli adamlardan düşündiriş talap edýär;

7) tutulyp saklanan, administratiw taýdan tussag edilen, tussag edilen, azatlykdan mahrum ediş çäresi ulanylan adamlaryň, şeýle hem beýleki jeza çäreleri ýa-da mejbur ediş çäreler ulanylan adamlaryň döwlet edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine, döwlet wezipeli adamlara şikaýat we arzalar bilen ýüz tutmak barada kanunda göz öňünde tutulan hukuklarynyň hem-de administrasiýanyň şikaýatlary we arzalary degişli ýerlerine bellenilen tertipde ibermek boýunça kanunyň talaplarynyň ýerine ýetirilişini barlaýar we administrasiýa tarapyndan kanunlaryň şu talaplary bozulan halatynda Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan çäreleri görýär;

8) kanunyň talaplaryna laýyk gelmedik halatynda, tussag edilen, azatlykdan mahrum edilen adamlara berlen düzgün-nyzam temmisini ýatyrýar, öz karary bilen olary gabawhanadan haýal etmän boşadýar.

 

51-nji madda. Prokuroryň talaplarynyň ýerine ýetirilmeginiň hökmanylygy

 

Tutulyp saklananlary, tussag edilenleri, azatlykdan mahrum edilenleri, mejbur ediş çäreler ulanylan adamlary ýa-da psihiatrik lukmançylyk edaralara ýerleşdirilenleri saklamagyň Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen tertibini we şertlerini ýerine ýetirmek hakynda prokuroryň karary we talaby administrasiýa tarapyndan, şeýle hem azatlykdan mahrum etmek bilen baglanyşykly bolmadyk jeza çäresi bellenilen adamlar barada kazyýetiň çykaran hökümlerini ýerine ýetirýän edaralar tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökmanydyr.

 

VI BAP. TÜRKMENISTANYŇ ÝARAGLY GÜÝÇLERINDE,

BEÝLEKI GOŞUNLARYNDA WE HARBY EDARALARYNDA

KANUNLARYŇ ÝERINE ÝETIRILIŞINE PROKUROR GÖZEGÇILIGI

 

52-nji madda. Harby prokuratura edaralarynyň gözegçilik çäkleri

 

Harby prokuratura edaralary öz ygtyýarlyklaryny Türkmenistanyň kanunlaryna we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde, beýleki goşunlarynda we harby edaralarynda amala aşyrýarlar.

 

53-nji madda. Harby prokuratura edaralary tarapyndan jenaýatlaryň hasabatynyň ýöredilmegi

 

Harby prokuratura edaralarynyň üstüne şu aşakdaky jenaýatlaryň ýeke-täk hasabatyny ýöretmek ýüklenilýär:

1) harby gullukçylar we ätiýaçlykda bolýan  harby ýygnanyşyklara çagyrylan  raýatlar tarapyndan edilen jenaýatlaryň;

2) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralaryň gullukçylary we işçileri tarapyndan gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän wagtlarynda edilen jenaýatlaryň;

3) Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralaryň çäginde edilen jenaýatlaryň.

 

54-nji madda. Gauptwahtalarda we harby düzediş bölümlerinde kanunlaryň berjaý edilişine gözegçilik boýunça harby prokuroryň ygtyýarlyklary

 

1. Gauptwahtalarda, harby düzediş bölüminde, şeýle hem harby bölümlerde kazyýetler tarapyndan bellenilen jezalar ýerine ýetirilende kanunlaryň we harby tertipnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyranda harby prokuror öz ygtyýarlyklarynyň çäginde:

1) kanunlaryň we harby tertipnamalaryň ýerine ýetirilişini barlamak maksady bilen yzygiderli we islendik wagtda gauptwahtalara, harby düzediş bölümine, tutulyp saklanan we tussag astyna alnan harby gullukçylaryň beýleki saklanylýan ýerlerine girmäge;

2) düzgün-nyzam tertipde tussag edilenleriň, jenaýat etmekde güman edilip tutulyp saklananlaryň, tussag edilenleriň, gauptwahtalarda saklanylýanlaryň we harby düzediş bölüminde jeza çäresini çekýänleriň haýsy resminamalaryň esasynda saklanylýandyklary bilen tanyşmaga;

3) gauptwahtalarda we harby düzediş bölüminde, tutulyp saklanan we tussag astyna alnan harby gullukçylaryň beýleki saklanylýan ýerlerinde bikanun saklanylanlary ýa-da kanuny bozup saklanan, deslapky derňewde ýa-da düzgün-nyzam tertibinde  tussag astyna alnan adamy tussaglykdan boşatmaga;

4) tutulyp saklananlardan, tussag edilenlerden we iş kesilip azatlykdan mahrum edilenlerden düşündiriş almaga;

5) serkerdeleriň (başlyklaryň) we beýleki wezipeli adamlaryň buýruklarynyň we görkezmeleriniň tutulyp saklananlaryň, tussag astyna alnanlaryň, azatlykdan mahrum edilenleriň saklanylyşynyň şertlerini we tertibini kadalaşdyrýan kanunlaryň we tertipnamalaryň talaplaryna laýyk gelýändigini barlamaga, şeýle namalaryň ýerine ýetirilişi kanuna ýa-da harby tertipnamalara gabat gelmese, garşylyknama getirmäge hukuklydyr.

2. Tutulyp saklananlaryň, tussag edilenlerden we iş kesilip azatlykdan mahrum edilenleriň saklanylyşynyň kanun we harby tertipnamalar tarapyndan kesgitlenilen şertleriniň we tertibiniň berjaý edilişi hakynda harby prokuroryň ugradan kararynyň, teklipnamasynyň we tabşyryknamasynyň serkerdeler (başlyklar) we beýleki wezipeli adamlar tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökmandyr.

 

55-nji madda. Tutulyp saklananlaryň we tussag edilenleriň goragy we sakçylyk edilmegi

 

1. Goşun we garnizon gauptwahtalarda tussag edilenleri harby prokuraturalara äkitmek üçin sakçylyk etmek, goramak we saklamak harby bölümler we garnizonlaryň harby komendaturalary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Düzediş edaralaryndaky we tussag edilip saklanylýan beýleki ýerlerdäki adamlara sakçylyk etmek bellenilen tertipde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň degişli gulluklary we harby bölümleri tarapyndan amala aşyrylýar.

 

IV bölüm. PROKURATURA EDARALARYNYŇ

IŞGÄRLERI

 

56-njy madda. Prokuratura edaralaryndaky gulluk

 

1.Prokuratura edaralaryndaky gulluk döwlet gullugynyň bir görnüşidir. Prokuratura işgärleri Türkmenistanyň Konstitusiýasy, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kanunçylyk namalary tarapyndan bellenilen talaplara laýyklykda gulluk wezipelerini ýerine ýetirýän döwlet gullukçylary bolup durýarlar.

2. Prokuratura işgärleriniň hukuk ýagdaýy we olaryň gulluk şertleri şu Kanun hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen kesgitlenilýär.

3. Prokuratura edaralarynyň işgärleriniň zähmet gatnaşyklary Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy, şu Kanun we Türkmenistanyň Prezidentiniň namalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

57-nji madda. Prokuratura edaralarynyň prokurory we sülçüsi wezipelerine bellenilýän adamlara bildirilýän talaplar

 

1. Prokuratura edaralarynyň prokurory we sülçüsi wezipelerine ýokary ýuridik bilimi, hünärleýin ussatlygy, ahlak sypatlary we öz üstüne ýüklenen borçlary ýerine ýetirmäge saglyk ýagdaýy bolan Türkmenistanyň raýatlary bellenilýär.

2. Wezipä ilkinji bellenen prokurorlar (sülçüler) bellenen gününden başlap on günüň dowamynda şu aşakdaky kasamy kabul edýärler:

«Men (ady, atasynyň ady, familiýasy) prokuror (sülçi) wezipesine girişmek bilen öz borçlarymy dogry we päk ýürekden ýerine ýetirmäge, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, jemgyýetiň we döwletiň kanun tarapyndan goralýan bähbitlerini goramaga, öz ygtyýarlygymy diňe Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanuna tabyn bolup amala aşyrmaga, dogruçyl we adalatly bolup, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza, mähriban halkymyza we Türkmenistanyň Prezidentine gulluk etmäge kasam edýärin.».

3. Prokurorlaryň (sülçüleriň) kasamy Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň öňünde Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynyň kollegiýalarynda kabul edilýär.

4. Ýokary hukuk okuw mekdebini tamamlan we öz hünäri boýunça iş tejribesi bolmadyk adamlar prokuratura edaralarynda bir ýyla çenli möhletde hünär tälimini alýarlar. Hünär tälimini almagyň tertibi Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan kesgitlenilýär.

5. Türkmenistanyň Baş prokurory wezipesine, welaýatlaryň, we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalaryna, şeýle hem etraplaryň, etrap hukukly şäherleriň prokuraturalaryna, harby we ýöriteleşdirilen prokuraturalara ýolbaşçylyk edýän prokurorlaryň wezipelerine ýaşy 25-den pes bolmadyk, prokuratura edaralarynda işlän döwri bäş ýyldan az bolmadyk adamlar bellenilýär.

 

58-nji madda. Prokuratura edaralarynda işlemek bilen baglanyşykly çäklendirmeler

 

1. Prokuratura işgärleriniň şulara hukugy ýokdur:

1) mugallymçylyk we ylmy işinden başga hak tölenilýän iş bilen meşgullanmaga;

2) özüniň ýa-da öz ynanylan wekiliniň üsti bilen telekeçilik işi bilen meşgullanmaga;

3) döwlet emlägini we gulluk habaryny gulluk bilen bagly bolmadyk maksatlar üçin peýdalanmaga;

4) wezipe ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly raýatlaryň we ýuridik şahslaryň hyzmatlaryny şahsy maksatlar üçin peýdalanmaga.

2. Eger ýakyn garyndaşlykda ýa-da gudaçylykda durýan adamlaryň (ene-atanyň, är-aýalyň, doganlaryň, ogullaryň, gyzlaryň, şeýle hem är-aýalyň ene-atasynyň, doganlarynyň we çagalarynyň) işi olardan biriniň beýlekä gös-göni tabynlygy ýa-da gözegçiligi bilen baglanyşykly bolsa, onda prokuratura edaralarynyň ulgamynda olaryň bilelikdäki işine ýol berilmeýär.

3. Prokuratura işgärleri şol bir wagtda saýlawly edaralaryň we döwlet häkimiýet hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan döredilýän beýleki edaralaryň agzalary bolup bilmeýärler.

4. Prokurorlar we sülçüler syýasy partiýalaryň we syýasy maksat tutýan beýleki jemgyýetçilik birleşikleriniň agzalygynda bolup bilmeýärler.

 

59-njy madda. Prokuratura işgärlerini wezipä bellemek we wezipeden boşatmak boýunça prokurorlaryň ygtyýarlyklary

 

1. Türkmenistanyň Baş prokurory şu wezipelere belleýär we wezipelerden boşadýar:

1) Türkmenistanyň Baş prokuraturasynda baş müdirlikleriň, müdirlikleriň, bölümleriň başlyklaryny we olaryň orunbasarlaryny, uly prokurorlaryny we prokurorlaryny, gözegçiligiň käbir ugurlary we aýratyn tabşyryklar boýunça uly kömekçisini we kömekçisini, aýratyn möhüm işler boýunça uly sülçülerini we sülçülerini, şeýle hem uly sülçülerini we beýleki işgärlerini;

2) welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynyň baş bölümleriniň, bölümleriniň başlyklaryny we olaryň orunbasarlaryny, prokuroryň uly kömekçilerini, aýratyn möhüm işler boýunça sülçülerini we baş hasapçylaryny;

3) etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokuraturalarynda, ýöriteleşdirilen prokuraturalarda prokurorlaryň orunbasarlaryny;

4) harby prokuraturalarda harby prokurorlaryň orunbasarlaryny, uly kömekçilerini, kömekçilerini, uly sülçülerini we sülçülerini.

2. Welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlary şu wezipelere belleýärler we wezipelerden boşadýarlar:

1) welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda baş bölümleriň we bölümleriň uly prokurorlaryny we prokurorlaryny, prokuroryň kömekçilerini, uly sülçülerini we beýleki işgärlerini;

2) etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň prokuraturalarynda we ýöriteleşdirilen prokuraturalarda prokuroryň uly kömekçilerini, kömekçilerini, uly sülçülerini, sülçülerini we beýleki işgärlerini.

 

60-njy madda. Prokuratura işgärleriniň hünär derejeleri we beýleki atlary

 

1. Prokuratura işgärlerine öz eýeleýän wezipesine, hünärine we iş döwrüne laýyklykda hünär derejeleri hem beýleki atlar dakylýar.

2. Prokuratura işgärlerine hünär derejelerini we beýleki atlary dakmagyň hem olardan mahrum etmegiň tertibi Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýan Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

 

61-nji madda. Prokuratura işgärleriniň hünär synagy

 

Işgärleriň eýeleýän wezipelerine laýyk gelýändigini kesgitlemek, olaryň hünärlerini ýokarlandyrmak, gulluk düzgün-nyzamyny pugtalandyrmak maksady bilen prokuratura edaralarynda hünär synaglary geçirilýär. Hünär synagyna hünär derejesi bar bolan ýa-da eýeleýän wezipesi boýunça hünär derejelerini dakmak göz öňünde tutulan işgärler degişlidir. Hünär synagyny geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan bellenilýär.

 

62-nji madda. Prokuratura işgärleriniň gulluk şahsyýetnamasy

 

1. Türkmenistanyň Baş prokuroryna bellenilen nusgadaky gulluk şahsyýetnamasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan berilýär.

2. Türkmenistanyň Baş prokurory hem-de welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokurorlary tarapyndan degişli prokuratura işgärlerine bellenilen nusgadaky gulluk şahsyýetnamasy berilýär.

3. Gulluk şahsyýetnamasy prokuratura işgäriniň şahsyýetini, onuň hünär derejesini we wezipesini tassyklaýan resminamadyr.

 

63-nji madda. Prokuratura işgäriniň şahsy işi

 

1. Türkmenistanyň Baş prokuraturasynda, welaýatlaryň we welaýat hukukly şäherleriň prokuraturalarynda her bir işgär üçin şahsy iş ýöredilýär, onda görkezilen işgär hakynda, onuň prokuratura edaralarynda gullugy geçişi, hünärini ýokarlandyryşy hakynda maglumatlar saklanylýar.

2. Prokuratura işgäriniň öz şahsy işindäki ähli maglumatlar bilen tanyşmaga, şahsy işine özüniň ýazmaça görnüşdäki düşündirişlerini goşmaga haky bardyr. Prokuratura işgärleriniň şahsy işlerini ýöretmegiň tertibi Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan kesgitlenilýär.

 

64-nji madda. Gulluk lybasy

 

1. Prokuratura işgärleri Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilen tertipde gulluk lybasy bilen tölegsiz üpjün edilýär.

2. Prokuratura işgäriniň kazyýetde işleriň seljerişine gatnaşan mahalynda, şeýle hem prokuratura edaralarynyň resmi wekilçiliginiň beýleki halatlarynda gulluk lybasyny geýmegi hökmandyr.

3. Prokuratura edaralarynda iş döwri 25 ýyldan az bolmadyk we ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi ýa-da ondan ýokary hünär derejesi bolan, prokuratura edaralaryndan işden çykan adamlaryň gulluk lybasyny geýmäge hukugy bardyr. Bu ýagdaý prokuratura işgäriniň abraýyny masgaralaýan etmişi edendigi üçin işden boşadylan ýa-da hünär derejesinden mahrum edilen adamlara degişli däldir.

 

65-nji madda. Prokuratura işgäriniň başga ýerdäki prokuratura edarasyna işe geçirilmegi

 

1. Prokuratura işgärini gullugyň bähbitleri üçin başga ýerdäki prokuratura edarasyna geçirmek Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Başga ýerdäki prokuratura edarasyna hemişelik gulluga geçirilen prokuratura işgärlerine, olaryň we olaryň maşgala agzalarynyň göçmegi üçin çykarylan çykdajylaryň öwezi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna doly möçberde dolunýar.

 

66-njy madda. Prokuratura işgäriniň höweslendirilmegi

 

1. Prokuratura edaralarynda işgärlere gulluk borçlaryny göreldeli ýerine ýetirýändigi, uzak wagtlap we birkemsiz gulluk edýändigi, aýratyn möhüm we çylşyrymly tabşyryklary ýerine ýetirendigi üçin şu aşakdaky höweslendirmeler ulanylýar:

1) minnetdarlyk yglan etmek;

2) sowgat bilen sylaglamak;

3) hünär derejesini möhletinden öň dakmak ýa-da nobatdakysyndan bir dereje ýokary hünär derejesini dakmak;

4) «Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň hormatly işgäri» diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglamak.

2. «Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň hormatly işgäri» diýen döşe dakylýan nyşan hakynda Düzgünnama Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan tassyklanylýar.

3. Aýratyn tapawutlanan işgärler nobatdakysyndan ýokary derejeli hünär derejesiniň dakylmagyna, Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylaglanylmaga hödürlenip bilner.

4. Türkmenistanyň Baş prokurory şu maddanyň birinji böleginiň    1–2-nji bentlerinde göz öňünde tutulan sylaglary gös-göni prokuratura edaralarynyň işgärleri bolup durmaýan, ýöne kanunylygyň pugtalandyrylmagyna we Türkmenistanyň prokuratura edaralarynyň ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegine uly kömek berýän beýleki adamlar babatda hem ulanyp biler.

 

67-nji madda. Prokuratura işgärleriniň düzgün-nyzam jogapkärçiligi

 

1. Işgärleriň öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirmändigi ýa-da harsal ýerine ýetirendigi we prokuratura işgäriniň abraýyny masgaralaýan gabahat iş edendigi üçin prokuratura edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda olara aşakdaky düzgün-nyzam temmileri berlip bilner:

1) duýduryş;

2) käýinç;

3) berk käýinç;

4) üç aýa çenli pes wezipä geçirmek;

5) prokuratura edaralaryndan işden çykarmak.

2. Türkmenistanyň Baş prokurory tabynlygyndaky prokurorlaryň Türkmenistanyň Baş prokurory tarapyndan wezipä bellenilýän işgärleri düzgün-nyzam jogapkärçiligine çekmek baradaky ygtyýarlyklaryny kesgitleýär.

3. Düzgün-nyzam temmisi diňe edilen etmiş gös-göni ýüze çykarylandan soň, ýöne onuň üstüniň açylan gününden başlap, bir aýdan gijä goýman berilýär. Işgäriň ýarawsyz wagtynda ýa-da onuň zähmet rugsady döwründe düzgün-nyzam temmisiniň berilmegine ýol berilmeýär.

4. Düzgün-nyzam temmisi etmişiň edilen gününden başlap, alty aýdan, maliýe-hojalyk işlerine geçirilen derňewiň ýa-da barlagyň netijeleri boýunça bolsa, etmişiň edilen gününden başlap, iki ýyldan soň berlip bilinmez.

5. Eger prokuratura işgärleriniň eden nädogry hereketleri kanuny bilgeşleýin bozmakdan ýa-da betnebislikden gelip çykmadyk bolsa, onda olaryň aklaýyş höküminiň çykarylmagyna, jenaýat işiniň goşmaça derňewe gaýtarylmagyna, ätiýaçsyzlandyryş çäreleriniň we gaýry iş ýörediş çözgütleriniň ýatyrylmagyna getiren hereketleri öz-özünden prokuratura işgärleriniň jogapkärçilige çekilmegine eltip bilmeýär.  

 

68-nji madda. Prokurorlary we sülçüleri jenaýat jogapkärçiligine çekmegiň tertibi

 

1. Prokuratura edaralarynyň prokurorlary ýa-da sülçüleri tarapyndan ýol berlen kanunbozulmalar hakyndaky habarlary we şeýle halatlar barada beýleki hukuk goraýjy edaralardan gelip gowşan maglumatlary barlamak işi prokuratura edaralary tarapyndan geçirilýär.

2. Prokuraturanyň prokurorlary we sülçüleri barada jenaýat işini gozgamak we derňemek gös-göni prokuraturanyň ygtyýarlygyndaky iş bolup durýar we ol Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilýänler babatynda Türkmenistanyň Baş prokurorynyň razylygy bilen, beýlekiler babatynda bolsa ýokardaky prokuroryň razylygy bilen Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde geçirilýär.

3. Prokuror ýa-da sülçi barada gozgalan jenaýat işi derňelýän döwürde olar wezipelerinden çetleşdirilýär.

4. Prokurorlar we sülçüler tarapyndan kanun bozulmalara ýol berlende ýa-da jenaýat edenlerinde olary tutup saklamak, mejbury getirmek, olaryň ýanyny dökmek, zatlaryny ýa-da awtoulaglaryny barlamak ýokardaky prokuroryň gatnaşmagynda geçirilýär.

 

69-njy madda. Prokuratura edaralaryndaky gullugyň bes edilmegi

 

1. Prokuratura edaralaryndaky gulluk prokuratura işgäri işden çykarylanda bes edilýär.

2. Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda göz öňünde tutulan esaslardan başga-da, prokuratura işgäri prokuratura edarasynyň ýolbaşçysynyň başlangyjy boýunça şu halatlarda işden çykarylyp bilner:

1) prokuratura işgäriniň Kasamyny bozan ýagdaýynda;

2) prokuratura işgäriniň abraýyny masgaralaýan etmişi edende;

3) prokuratura edaralaryndaky gulluk bilen baglanyşykly çäklendirmeler berjaý edilmedik ýagdaýynda;

4) döwlet syryny ýa-da kanunlar tarapyndan goralýan beýleki maglumatlary aýan edendigi üçin.

 

 

70-nji madda. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, Adalatçynyň ýa-da onuň orunbasarynyň wezipesine saýlanan ýa-da Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan wezipä bellenilen prokuratura işgäri üçin kepillikler

 

1. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, Adalatçynyň ýa-da onuň orunbasarynyň wezipesine saýlanan ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen wezipä bellenilen prokuratura işgärine degişli ygtyýarlyklaryny amala aşyrýan döwründe prokuratura edaralaryndaky gullugy togtadylýar. Deputatlyga, Adalatçynyň ýa-da onuň orunbasarynyň wezipesine saýlanylan prokuratura işgäriniň ygtyýarlygy tamamlanandan soň oňa islegine görä öňki işlän wezipesi, beýle mümkinçiligiň ýok halatynda öňküsi bilen deň derejedäki başga wezipe berilýär.

2. Prokuratura işgäriniň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna, Adalatçynyň ýa-da onuň orunbasarynyň wezipesine saýlanylmagy ýa-da Türkmenistanyň Prezidentiniň namasy bilen wezipä bellenilmegi bilen baglanyşykly degişli ygtyýarlyklaryny amala aşyran döwri, onuň umumy iş döwrüne we nobatdaky hünär derejesiniň berilmegine hukuk berýän iş döwrüne goşulýar.

 

71-nji madda. Prokuratura işgäriniň wezipesine, hünär derejesine we prokuratura edaralaryndaky gullugyna dikeldilmegi

 

1. Işden bikanun çykarylan, başga wezipä bikanun geçirilen ýa-da hünär derejesinden bikanun mahrum edilen diýlip Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilen tertipde ykrar edilen işgärler öňki wezipesine we öňki hünär derejesine dikeldilmäge ýa-da olaryň razylygy bilen deň derejedäki wezipä bellenilmäge degişlidir.

2. Prokuratura edaralaryndaky gullugyna dikeldilen işgäriň işden mejbury boş gezen wagty nobatdaky hünär derejesiniň dakylmagyna hukuk berýän umumy iş döwrüne goşulýar.

 

72-nji madda. Prokuratura işgärleriniň hünär ussatlygynyň ýokarlandyrylmagy

 

1. Prokuratura işgärleriniň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, olaryň öz gulluk borçlaryny talaba laýyk berjaý etmeklerini we prokuratura edaralarynyň öňünde goýlan wezipeleri birkemsiz ýerine ýetirmeklerini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Baş prokuraturasynda we okuw edaralarynda işgärleriň üznüksiz okuwynyň we hünär ussatlygyny ýokarlandyrmagyň ulgamy hereket edýär. Ol ýörite meýilnama boýunça özbaşdak we toparlaýyn okuwy, ýokarda durýan prokuratura edaralarynda hünär tälimini almagy öz içine alýar.

2. Hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak prokurorlaryň we sülçüleriň gulluk borjy bolup durýar. Okuwa we hünäri ýokarlandyrmaga bolan garaýyş hünär synagyndan geçirilende we prokuroryň ýa-da sülçiniň eýeleýän wezipesine laýyk gelýändigi, ony höweslendirmek we gulluk boýunça ýokary çekmek hakyndaky meseleler çözülende göz öňünde tutulýar.

 

73-nji madda. Prokuratura işgärleriniň hukuk goragy

 

1. Döwlet häkimiýetiniň wekilleri bolan prokuratura işgärleri gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän döwründe eldegrilmesizdirler we döwletiň aýratyn goragy astynda bolýarlar. Prokuratura işgärleriniň we olaryň maşgala agzalarynyň janyny, saglygyny, namysyny, mertebesini, emlägini jenaýatçylykly hyýanatçylyklardan we hukuga garşy gelýän beýleki hereketlerden goramak Türkmenistanyň kanunçylygy arkaly kepillendirilýär.

2. Prokuratura işgärleriniň ýaşaýşy we saglygy degişli býujetiň serişdelerinden hökmany döwlet ätiýaçlandyrylmagyna degişlidir.

3. Prokuratura işgärleriniň ätiýaçlandyrylmagy hem olaryň öz gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän wagtynda aradan çykanda ýa-da maýyp bolanlarynda zyýanyň öwezini dolmak, birwagtlaýyn kömek puluny bermek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Gulluk işi bilen baglanyşyklylykda prokuratura işgärleriniň, olaryň maşgala agzalarynyň emlägine ýetirilen zyýanyň günäkärden ýa-da döwlet tarapyndan soňra zyýanyň pul möçberini günäkär adamlardan tutup almak bilen doly möçberde öwezi dolunýar.

 

74-nji madda. Prokuratura işgärleriniň maddy üpjünçiligi

 

1. Prokuratura işgärleriniň zähmet haky wezipe aýlyk hakyndan, hünär derejeleri we prokuratura edaralarynda gulluk eden ýyllary üçin goşmaça töleglerden ybaratdyr. Wezipe aýlyk hakynyň we hünär derejeleri üçin goşmaça tölegiň möçberi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Prokuratura işgärlerine prokuratura edaralarynda gulluk eden ýyllary üçin goşmaça tölegiň möçberleri olaryň wezipe aýlyk hakyna we hünär derejeleri üçin goşmaça tölegine baglylykda aşakdaky tertipde bellenilýär:

1 ýyldan 2 ýyla çenli - 5 göterim;

2 ýyldan 5 ýyla çenli - 10 göterim;

5 ýyldan 10 ýyla çenli - 20 göterim;

10 ýyldan 15 ýyla çenli - 25 göterim;

15 ýyldan 20 ýyla çenli - 30 göterim;

20 ýyldan 25 ýyla çenli - 35 göterim;

25 ýyldan ýokary - 40 göterim.

 

75-nji madda. Prokuratura edaralarynyň işgärlerine kepillikler we öwezini dolmalar

 

1. Başga ýere işe geçirilmegi ýa-da prokuratura edarasynyň ýerleşýän ýeriniň üýtgedilmegi sebäpli prokuratura edaralarynyň işgäriniň täze ýaşaýyş ýerine göçmegi bilen baglanyşykly aşakdaky tölegler bellenilýär:

1) işgäriň we onuň maşgala agzalarynyň ýol harajatlarynyň we öý goşlaryny daşamak bilen bagly edilen çykdajylaryň öwezini dolmak;

2) prokuratura edaralarynyň işgäriniň we onuň maşgala agzalarynyň ýolda bolýan wagty üçin gündelik harjy;

3) ýola taýýarlyk görmek we täze ýaşaýyş ýerinde ýerleşmek üçin gerek bolan günlere pul üpjünçiligi, ýöne alty günden köp bolmazdan, şeýle hem onuň ýolda bolýan wagty üçin pul üpjünçiligi;

4) prokuratura edaralarynyň işgäriniň özüne we onuň bilen gidýän her bir maşgala agzasyna berilýän birwagtlaýyn kömek puly.

Görkezilen öwezini dolmalaryň möçberi we olary tölemegiň tertibi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda bellenilýär.

2. Prokuratura edaralarynyň işgärleri gulluk iş saparyna iberilende Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenen möçberlerde hem-de tertipde gulluk iş saparynyň çykdajylarynyň öwezi dolunýar.

 

76-njy madda. Prokuratura işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygy we kepillikleri

 

1. Döwlet prokuratura edaralarynyň işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygyny kepillendirýär.

2. Prokuratura edaralarynda prokuror ýa-da sülçi wezipelerinde işläp, pensiýa ýaşyna ýeten işgärleriň prokuratura edaralaryndaky gulluk möhleti olaryň iş tejribesi, işiniň netijeliligi we saglyk ýagdaýy göz öňünde tutulyp, uzaldylyp bilner.

3. Prokuratura işgärleriniň we olaryň maşgala agzalarynyň pensiýa üpjünçiliginiň tertibi we möçberi Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilýär.

4. Prokuratura edaralarynyň işgärleri gulluk borçlaryny ýerine ýetirenlerinde şäher, şäherýaka, ýerli gatnawlardaky jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinden (taksiden başga) tölegsiz peýdalanýarlar.

5. Prokuratura edaralarynyň işgärleri gulluk iş saparlaryna iberilende ulaglaryň ähli görnüşlerinde gatnamak üçin ýolagçy peteklerini nobatsyz almaga, şeýle hem myhmanhanada ilkinji nobatda ýerleşmäge bolan hukukdan peýdalanýar.

6. Prokuratura edaralarynyň işgärleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýaşaýyş jaýy bilen üpjün edilýär.

7. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagyna mätäç prokuratura işgärlerine abadanlaşdyrylan gulluk ýaşaýyş jaýyny ilkinji nobatda bermäge, olar wezipä bellenende bolsa alty aýyň içinde üpjün etmäge borçludyrlar.

8. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde gulluk borçlaryny ýerine ýetirmegini dowam etdirmek üçin başga ýerlere geçirilen prokuratura işgäriniň aýaly (äri) ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary tarapyndan işe ýerleşdirilýär.

9. Prokuratura işgärleriniň ilkinji nobatda öý telefonlary bilen üpjün edilmäge, hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin mellek ýerini we bagçylyk üçin ýer bölegini nobatsyz almaga hukugy bardyr.

10. Prokuratura edaralarynyň işgärleri pensiýa çykmagy bilen (eger olaryň prokuratura edaralarynda işlän döwri 20 ýyldan ýokary bolsa) hem-de özi bilen bile ýaşaýan maşgala agzalary eýeläp oturan ýaşaýyş jaý meýdany we durmuş taýdan hyzmatlary (jemagat, elektrik energiýasy, suw we gaz) boýunça çykdajylary tölemek üçin ýaşaýyş jaý gorunyň eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, elli göterimi möçberinde ýeňillikden peýdalanýarlar.

11. Prokuratura edaralarynda on ýyldan köp işlän prokuratura işgärleri, şeýle hem aradan çykan prokuratura işgärleriniň maşgala agzalary başga ýaşaýyş jaýyny bermezden, gulluk ýaşaýyş jaýyndan göçürilmäge degişli däldir.

12. Prokuratura edaralarynyň işgäri gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän wagty aradan çyksa ýaşaýyş jaýyny almaga bolan hukuk merhumyň maşgalasynda saklanyp galýar. Şunda ýaşaýyş jaýy prokuratura edaralarynyň işgäriniň aradan çykan gününden beýläk alty aýyň dowamynda berilmelidir.

13. Prokuratura işgäriniň pensiýa çykmagy bilen (eger onuň prokuratura edaralarynda işlän döwri 20 ýyldan ýokary bolsa) onuň hemişelik ýaşamak üçin Türkmenistanyň dürli künjeginden saýlap alan ýerinden özüniň ýaşaýyş jaý şertleriniň gowulandyrylmagy barada arza beren gününden beýläk bir ýylyň dowamynda ýaşaýyş jaýy berilmelidir.

14. Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary prokuratura işgärlerine durmuş taýdan goraglylygyň şu Kanunda göz öňünde tutulmadyk beýleki kepilliklerini belläp bilerler.

 

V bölüm. PROKURATURANYŇ IŞINI GURAMAGYŇ

BEÝLEKI MESELELERI

 

77-nji madda. Prokuraturanyň ylmy we beýleki edaralary

 

1. Türkmenistanyň Baş prokuraturasy prokuratura işgärleriniň hünärini ýokarlandyrmak boýunça edaralary döredip hem-de ýörite neşirleri çykaryp biler.

2. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Baş prokuraturanyň garamagynda onuň wezipelerini amala aşyrmak üçin zerur bolan beýleki edaralar hem bolup biler.

 

78-nji madda. Prokuratura edaralarynyň maliýeleşdirilmegi we maddy-tehniki taýdan üpjünçiligi

 

1. Prokuratura edaralarynyň maliýeleşdirilmegi we maddy-tehniki taýdan üpjünçiligi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna amala aşyrylýar.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary özleriniň garamagyndaky çäklerde ýerleşýän prokuratura edaralaryny degişli gulluk jaýlary bilen üpjün etmäge borçludyrlar.

3. Prokuratura edaralary ulag we tehniki serişdeler bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýän merkezleşdirilen tertipde üpjün edilýär.

 

79-njy madda. Prokuratura edaralarynyň çykdajylary

 

Prokuratura işgärleri tarapyndan çagyrylýan adamlara ortaça iş haky, ýol puly we jaý kireýi üçin tölegler, prokuratura işgärleriniň tabşyryklaryny berjaý etmek üçin gatnaşdyrylýan bilermenlere, terjimeçilere we beýleki hünärmenlere zähmet hakyny tölemek boýunça çykdajylar Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdelerinden alynýar. Şu maksatlar üçin prokuratura edaralaryna serişdeleri bölüp bermegiň tertibi we möçberi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

80-nji madda. Prokuratura edaralarynyň möhri

 

Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň we oňa tabyn prokuraturalaryň Türkmenistanyň Döwlet tugrasy şekillendirilen we döwlet dilinde öz atlary ýazylan möhürleri bolýar.

 

VI bölüm. PROKURORYŇ KANUNY IŞINE PÄSGEL

BERILMEGI, ONUŇ TALAPLARYNYŇ ÝERINE

ÝETIRILMEZLIGI ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

81-nji madda. Prokuroryň kanuny işine päsgel berilmegi we onuň talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi üçin jogapkärçilik

 

1. Prokuroryň Türkmenistanyň kanunçylygyna esaslanan, şu Kanun tarapyndan gözegçiligi amala aşyrmak boýunça berlen ygtyýarlyklara laýyklykdaky talaplarynyň ýerine ýetirilmegi olara degişli edilen ähli kärhanalar, edaralar, guramalar, wezipeli adamlar we raýatlar üçin hökmanydyr, şeýle hem onuň öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrmagy päsgel berilmesizdir.

2. Prokuroryň kanuny talaplarynyň ýerine ýetirilmezligi ýa-da onuň kanuny işine päsgel berilmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

82-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girýär.

2. Şu Kanun güýje girýänçä Türkmenistanyň Ministrler Kabineti degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp düzmeli we kabul etmeli.

 

 

Türkmenistanyň                                                           Gurbanguly

     Prezidenti                                                             Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 21-nji noýabry.

№ 305-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О прокуратуре Туркменистана

(новая редакция)

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г., № 4, ст.139)

 

(С изменениями и дополнениями внесенными Законами Туркменистана

от 20.03.2017 г. № 525-V, 09.06.2018 г. № 37-VI и от 20.10.2018 г. № 80-VI)

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Прокуратура Туркменистана

 

1. Надзор за точным и единообразным соблюдением законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана возлагается на Генерального прокурора Туркменистана и подчинённых ему прокуроров.

2. Прокурор, участвуя в рассмотрении дел в судах на основаниях и в порядке, установленных законом, обеспечивает защиту прав граждан и охраняемых законом государственных и общественных интересов.

 

Статья 2. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Законе

 

1. Под понятием «прокурор» подразумеваются Генеральный прокурор Туркменистана, прокуроры велаятов, городов с правами велаята, этрапов, городов с правами этрапа, военные и специализированные прокуроры, их заместители, старшие помощники и помощники, начальники главных управлений и управлений, главных отделов и отделов, их заместители, старшие прокуроры и прокуроры

2. Под понятием «работник прокуратуры» подразумевается государственный служащий, занимающий определённую должность в органах прокуратуры и осуществляющий работу по претворению в жизнь задач, стоящих перед органами прокуратуры.

 

Статья 3. Цели и направления деятельности прокуратуры

 

1. Целью осуществления надзора прокуратуры за точным и единообразным соблюдением законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров  Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана, а также исполнением других нормативных правовых актов, принятых в соответствии с требованиями законов Туркменистана, является обеспечение верховенства Закона и укрепление законности, заключающиеся в защите:

1) социально-экономических, политических и иных прав и свобод граждан;

2) прав органов государственной власти, а также Вооружённых Сил, других войск и военных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений;

3) прав участников производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности.

2. Органы прокуратуры:

1) осуществляют надзор за обеспечением прав и свобод граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц без гражданства;

2) осуществляют общий надзор за исполнением законов и других нормативных правовых актов органами, указанными в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи;

3) осуществляют надзор за соблюдением законодательства Туркменистана органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

4) в случаях, предусмотренных законом, проводят расследование преступлений, привлекают к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления;

5) осуществляют надзор за соблюдением законодательства Туркменистана по противодействию коррупции;

6) в случаях, предусмотренных законом, участвуют в разбирательстве дел в судах, обеспечивают защиту прав граждан, охраняемых законом государственных и общественных интересов, приносят протесты или представления на решения, постановления и определения суда, противоречащие закону;

7) осуществляют надзор за исполнением законов Туркменистана в местах содержания задержанных, заключённых под стражу и исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, назначенные судом;

8) осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов, проводимой по борьбе с преступностью.

3. Прокуратура Туркменистана принимает участие в подготовке проектов законодательных и других нормативных правовых актов по направлениям, входящим в сферу её полномочий.

 

Статья 4. Международное сотрудничество

 

Генеральная прокуратура Туркменистана в пределах своей компетенции сотрудничает с соответствующими органами иностранных государств и международными организациями и участвует в решении вопросов, вытекающих из международных договоров Туркменистана.

 

Статья 5. Правовые основы деятельности прокуратуры

 

1. Организация и порядок деятельности органов прокуратуры и полномочия прокуроров определяются Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана, регулирующими деятельность органов прокуратуры.

2. На прокуратуру не может возлагаться выполнение функций, не предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 6. Принципы организации и деятельности прокуратуры

 

1. Деятельность органов прокуратуры по надзору за точным и единообразным соблюдением законов и других нормативных правовых актов основывается на принципах законности.

2. Прокуратура Туркменистана составляет единую централизованную систему органов прокуратуры (далее - органы прокуратуры), которая основывается на принципе единоначалия и подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Туркменистана.

3. Органы прокуратуры Туркменистана в пределах своей компетенции:

1) осуществляют свои полномочия независимо от органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц и общественных объединений и в строгом соответствии с Конституцией Туркменистана, законами и другими нормативными правовыми актами Туркменистана;

2) принимают меры по устранению нарушений закона, от кого бы они ни исходили, восстановлению нарушенных прав и привлечению к установленной законом ответственности лиц, допустивших эти нарушения;

3) взаимодействуют с правоохранительными и другими соответствующими органами в деле укрепления законности и правопорядка;

4) действуют гласно в случаях, не противоречащих законодательству Туркменистана о тайнах, охраняемых специальным законом;

5) представляют отчёт Президенту Туркменистана, информируют Меджлис Туркменистана и Кабинет Министров Туркменистана о состоянии законности и правопорядка в государстве и работе органов прокуратуры по их укреплению.

 

Статья 7. Деятельность прокуратуры и права личности

 

1. При осуществлении своей деятельности работники прокуратуры обеспечивают соблюдение гарантированных государством прав и свобод человека и гражданина независимо от национальной принадлежности, расы, пола, происхождения, имущественного положения и должности, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии. Ограничение прав и свобод граждан допускается лишь на основаниях и в порядке, предусмотренных законом. Не допускается разглашение сведений, относящихся к личной жизни гражданина и порочащих его честь, достоинство или могущих повредить его правам и законным интересам, кроме случаев, когда это предусмотрено законодательством Туркменистана.

2. Работники прокуратуры в порядке, установленном законодательством Туркменистана, предоставляют возможность реализации законных прав на свою защиту задержанным и лицам, в отношении которых применена мера пресечения по уголовным делам.

3. Лица, в отношении которых проводилась проверка или следствие, вправе знакомиться с результатами проверки и следствия, знать причины ограничения прав и свобод и получать информацию.

4. Лицо, полагающее, что действиями работника прокуратуры ущемлены его права, свободы и законные интересы, вправе обжаловать их вышестоящему прокурору.

 

Статья 8. Гарантии независимости работников прокуратуры

 

1. Работники прокуратуры при осуществлении своих полномочий независимы и пользуются правом  неприкосновенности.

2. Воздействие в какой бы то ни было форме должностных лиц органов государственной власти, местного самоуправления, представителей общественных объединений, средств массовой информации, а также граждан на работников прокуратуры с целью принудить их к принятию незаконного решения или воспрепятствовать их законной деятельности запрещается и влечёт ответственность, установленную законом.

3. Никто не вправе без разрешения прокурора или следователя разглашать сведения, полученные в ходе проверок и предварительного следствия, проводимых органами прокуратуры, до их завершения.

 

Статья 9. Обязательность исполнения законных требований прокурора

 

1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Туркменистана, обязательны для органов государственного управления, органов местного самоуправления, всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, должностных лиц и граждан и подлежат выполнению в установленный срок.

2. Статистические и другие сведения, документы или их копии, справки и иная информация, необходимая для осуществления прокурором его полномочий, представляется по требованию прокурора безвозмездно.

3. Должностные лица и граждане обязаны являться по вызову прокурора и давать объяснения по вопросам, связанным с проводимой прокурорской проверкой.

4. Неисполнение должностными лицами и гражданами законных требований прокурора без уважительных причин, а также уклонение от явки по его вызову влекут ответственность, установленную законодательством Туркменистана. В случае отказа от явки в прокуратуру без уважительных причин лица, вызываемого в установленном порядке, оно может быть подвергнуто принудительному приводу на основании постановления прокурора.

 

Статья 10. Рассмотрение в органах прокуратуры заявлений и жалоб

 

1. Органы прокуратуры в порядке, установленном законодательством Туркменистана, рассматривают и разрешают заявления, жалобы и иные обращения граждан и юридических лиц, содержащие сведения о нарушении закона. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, действия или решения которых обжалуются.

2. Обращения граждан и юридических лиц, поступающие в органы прокуратуры, рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены законодательством Туркменистана.

3. Прокурор ведёт личный приём граждан, осуществляет надзор за исполнением требований законодательства, регулирующего порядок рассмотрения жалоб и заявлений органами государственного управления, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности.

4. По каждому факту выявленных нарушений закона прокурор принимает меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, привлечению нарушителей к ответственности, установленной законодательством Туркменистана.

5. Ответы на заявления, жалобы и иные обращения должны быть мотивированными и содержать разъяснение о порядке обжалования принятого решения.

 

Статья 11. Обжалование действий и актов прокурора

 

1. Жалобы на действия и акты прокурорского надзора могут быть направлены вышестоящему прокурору в течение десяти дней с момента совершения обжалуемого действия или объявления акта прокурора, если законом не установлен иной срок. Обжалование не приостанавливает их исполнение.

2. Прокурор, осуществляя свои полномочия, обязан давать разъяснения о совершаемом действии или о выносимом акте прокурорского надзора в отношении граждан и юридических лиц, порядка и сроков их обжалования.

3. Вышестоящий прокурор рассматривает жалобы на действия и акты нижестоящего прокурора в месячный срок и о результатах в письменной форме сообщает заявителю и прокурору, действия которого обжалованы.

4. Акт прокурорского надзора, на который принесена жалоба, в случае несоответствия его законодательству Туркменистана может быть отозван, отменён или изменён вышестоящим прокурором.

 

Статья 12. Участие прокурора в работе органов государственной власти и местного самоуправления

 

1. Генеральный прокурор Туркменистана имеет право участвовать в заседаниях Меджлиса и Кабинета Министров Туркменистана, министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

2. Прокуроры велаятов, городов с правами велаята, этрапов, городов с правами этрапа вправе участвовать в заседаниях местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, а военные и специализированные прокуроры вправе участвовать в проводимых заседаниях в пределах территорий своего надзора.

3. Прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры имеют право участвовать в рассмотрении внесённых ими представлений и протестов органами государственного управления, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, а также общественными объединениями.

 

Статья 13. Участие прокурора в деятельности по совершенствованию законодательства Туркменистана

 

При установлении в процессе осуществления прокурорского надзора необходимости совершенствования законов и других нормативных правовых актов Туркменистана Генеральный прокурор имеет право вносить в органы и должностным лицам, обладающим правом законодательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или о принятии новых законов Туркменистана.

 

Раздел II. СИСТЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

 

Статья 14. Система органов прокуратуры

 

1. Единую централизованную систему органов прокуратуры Туркменистана возглавляет Генеральный прокурор Туркменистана.

2. Система органов прокуратуры состоит из:

1) Генеральной прокуратуры Туркменистана;

2) прокуратур велаятов и городов с правами велаята;

3) прокуратур этрапов и городов с правами этрапа;

4) военных прокуратур;

5) специализированных прокуратур.

3. Образование, реорганизация и ликвидация территориальных органов прокуратуры в установленном порядке осуществляются Президентом Туркменистана по предложению Генерального прокурора Туркменистана.

 

Статья 15. Назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Туркменистана

 

1. В соответствии с Конституцией Туркменистана Генеральный прокурор Туркменистана назначается на должность и освобождается от должности Президентом Туркменистана с согласия Меджлиса Туркменистана.

2. Генеральный прокурор Туркменистана может быть освобождён от должности в случаях истечения срока полномочий, совершения им проступка, несовместимого с исполнением полномочий прокурора, в связи с невозможностью исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья, в связи с переходом на другую работу либо по собственному желанию.

 

Статья 16. Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров

 

1. Заместители Генерального прокурора Туркменистана, прокуроры велаятов и городов с правами велаята, их заместители, а также прокуроры этрапов и городов с правами этрапа, военные и специализированные прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Туркменистана по предложению Генерального прокурора Туркменистана. Информация об их назначении на должность и освобождении от должности обнародуется через средства массовой информации.

2. Освобождение от занимаемой должности государственных должностных лиц, указанных в части первой настоящей статьи, допускается по следующим основаниям:

1) в связи с истечением срока полномочий;

2) в случае совершения ими проступка, несовместимого с исполнением полномочий прокурора;

3) в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей;

4) по результатам аттестации;

5) по состоянию здоровья;

6) в связи с переводом на другую работу;

7) по собственному желанию;

8) в связи с прекращением гражданства Туркменистана;

9) по другим основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Сроки полномочий прокуроров

 

Генеральный прокурор Туркменистана и его заместители, прокуроры велаятов и городов с правами велаята, и их заместители, прокуроры этрапов и городов с правами этрапа, прокуроры военных и специализированных прокуратур назначаются на пятилетний срок и не могут занимать свою должность более двух сроков подряд.

 

Статья 18. Генеральная прокуратура Туркменистана

 

1. Генеральную прокуратуру Туркменистана возглавляет Генеральный прокурор Туркменистана, который имеет заместителей, старших помощников и помощников. Распределение обязанностей между заместителями осуществляется Генеральным прокурором.

2. Основные вопросы организации и деятельности прокуратуры рассматриваются коллегией Генеральной прокуратуры. Коллегия является консультативным органом.

3. Структуру Генеральной прокуратуры составляют главные управления, управления и отделы. Начальники главных управлений, управлений и отделов являются старшими помощниками, а их заместители и начальники отделов управлений - помощниками Генерального прокурора.

4. Генеральный прокурор Туркменистана имеет старших помощников и помощников по надзору по отдельным направлениям и особым поручениям, статус которых соответствует статусу начальников главных управлений и управлений и их заместителей, начальников отделов соответственно.

5. В Генеральной прокуратуре действует Научно-методический Совет для рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью органов прокуратуры по совершенствованию законов Туркменистана. Положение о Научно-методическом Совете и его состав утверждаются Генеральным прокурором Туркменистана.

 

Статья 19. Прокуратуры велаятов и городов с правами велаята

 

1. Прокуроры велаятов и городов с правами велаята возглавляют соответствующие прокуратуры, в которых устанавливаются должности заместителей, старших помощников и помощников прокуроров.

2. В прокуратурах велаятов и, городов с правами велаята создаются коллегии, которые являются консультативными органами.

3. В прокуратурах велаятов и городов с правами велаята создаются главные отделы и отделы. Начальники главных отделов и отделов являются старшими помощниками, а их заместители и прокуроры отделов - помощниками соответствующих прокуроров.

 

Статья 20. Прокуратуры этрапов и городов с правами этрапа, военные и специализированные прокуратуры

 

Прокуратуры этрапов и городов с правами этрапа, военные и специализированные прокуратуры возглавляются соответствующими прокурорами. В указанных прокуратурах устанавливаются должности заместителей прокуроров, старших помощников, помощников прокуроров, старших следователей и следователей.

 

Статья 21. Следователи прокуратуры

 

1. При Генеральном прокуроре Туркменистана могут быть старшие следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам, а также старшие следователи. В прокуратурах велаятов и городов с правами велаята имеются следователи по особо важным делам, старшие следователи, в прокуратурах этрапов и городов с правами этрапа, военных и специализированных прокуратурах - старшие следователи и следователи.

2. Следователи прокуратуры в соответствии с законодательством Туркменистана проводят проверку и предварительное следствие по делам, отнесённым к их компетенции, а также по другим делам, переданным им прокурором.

 

Статья 22. Полномочия Генерального прокурора Туркменистана

 

1. Генеральный прокурор Туркменистана непосредственно и через систему органов прокуратуры осуществляет надзор за точным и единообразным соблюдением законов и других нормативных правовых актов. Генеральный прокурор Туркменистана представляет Президенту Туркменистана отчёт о деятельности системы органов прокуратуры.

2. Генеральный прокурор Туркменистана:

1) руководит органами прокуратуры, организует их работу, ведёт контроль за их деятельностью;

2) проводит работу по подбору, расстановке, аттестации и повышению квалификации кадров работников органов прокуратуры;

3) осуществляет меры по совершенствованию стиля и методов, повышению эффективности деятельности органов прокуратуры;

4) вносит предложение Президенту Туркменистана о назначении на должность и освобождении от должности, присвоении классных чинов и награждении государственными наградами Туркменистана работников органов прокуратуры;

5) в установленном порядке назначает на должность и присваивает классные чины работникам органов прокуратуры;

6) с целью обеспечения исполнения подчинёнными органами прокуратуры требований, предъявляемых к их деятельности, при выходе в трудовой отпуск прокуроров или в случае наличия вакансий на их должности, исполнение обязанностей прокуроров этрапов и городов с правами этрапов, а также специализированных прокуратур возлагает на опытных оперативных работников, исполнение обязанностей прокуроров велаятов и городов с правами велаята - на их заместителей или заместителей Генерального прокурора Туркменистана, исполнение обязанностей военного прокурора - на прокуроров этих велаятов и городов с правами велаята или их заместителей;

7) на основе и во исполнение законов и других нормативных правовых актов Туркменистана издаёт обязательные для исполнения всеми работниками органов прокуратуры приказы, указания, положения и инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы органов прокуратуры Туркменистана.

 

Статья 23. Полномочия прокуроров велаятов и городов с правами велаята по руководству подчинёнными органами прокуратуры

 

Прокуроры велаятов и городов с правами велаята на основе законов Туркменистана и актов Генерального прокурора Туркменистана руководят деятельностью прокуратур этрапов, городов с правами этрапа  и специализированных прокуратур, в пределах своих полномочий ведут работу по подбору, расстановке кадров, проведению аттестации и повышению квалификации работников, назначению на должность и освобождению от должности работников, дают предложение Генеральному прокурору Туркменистана о присвоении классных чинов и награждении государственными наградами Туркменистана, издают приказы и распоряжения, обязательные для всех подчинённых им работников, вносят предложения об изменениях в штатных расписаниях подчинённых прокуратур.

 

Статья 24. Полномочия прокуроров этрапов и городов с правами этрапов, военных и специализированных прокуратур

 

Прокуроры этрапов и городов с правами этрапов, военных и специализированных прокуратур возглавляют деятельность соответствующих прокуратур и в пределах своих полномочий издают приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчинёнными им работниками, вносят вышестоящему прокурору предложения об изменении штатного расписания прокуратуры, о назначении на должность и освобождении от должности подчинённых им работников прокуратуры.

 

Статья 25. Коллегии в органах прокуратуры

 

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности органов прокуратуры, требующих выработки коллегиальных решений, в Генеральной прокуратуре Туркменистана, в прокуратурах велаятов и городов с правами велаята создаются коллегии.

2. На заседании коллегии обсуждаются состояние прокурорского надзора по основным направлениям деятельности прокуратуры, вопросы организационного совершенствования работы органов прокуратуры, подбора и расстановки кадров, акты нормативного характера, заслушиваются отчёты подчинённых прокуроров и других работников органов прокуратуры, рассматриваются вопросы по итогам проведённых проверок и обобщений, включённых в план работы коллегии, и иные вопросы.

3. Коллегия Генеральной прокуратуры Туркменистана образуется в составе Генерального прокурора Туркменистана (председатель коллегии), его заместителей, других руководящих работников органов прокуратуры. Состав коллегии Генеральной прокуратуры Туркменистана утверждается Президентом Туркменистана по предложению Генерального прокурора Туркменистана.

4. В прокуратурах велаятов и городов с правами велаята коллегии образуются в составе прокурора, возглавляющего соответствующую прокуратуру (председатель коллегии), его заместителей и других работников органов прокуратуры. Состав коллегии утверждается Генеральным прокурором Туркменистана по предложению соответствующих прокуроров.

 

Раздел III. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

 

ГЛАВА I. ОБЩИЙ НАДЗОР

 

Статья 26. Содержание и задачи надзора

 

1. Прокуратура осуществляет надзор, обеспечивая:

1) в соответствии с Конституцией Туркменистана точное и единообразное исполнение законов Туркменистана, актов Президента Туркменистана, Кабинета Министров Туркменистана, постановлений Меджлиса Туркменистана органами государственного управления, органами управления Вооружёнными Силами и другими войсками, органами местного самоуправления, участниками производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами;

2) соответствие законам и другим нормативным правовым актам Туркменистана правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей части;

3) соблюдение установленных законом прав и свобод граждан;

4) принятие мер к устранению условий и причин нарушений закона, способствовавших их совершению, восстановлению нарушенных прав.

2. Прокуратура не вправе вмешиваться во внутрихозяйственную деятельность тех лиц, над которыми осуществляется прокурорский надзор. Проверки исполнения закона проводятся на основании поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушениях законности, требующих непосредственного прокурорского реагирования.

 

Статья 27. Порядок осуществления прокурорского надзора

 

1. Действия в порядке осуществления прокурорского надзора и акты, вынесенные в их результате, приобретают законную силу в случае их совершения и вынесения в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Проверка исполнения законов проводится прокурором в пределах его компетенции в следующих случаях:

1) на основании рабочего плана;

2) при наличии заявлений, жалоб, сообщений и других официальных данных о нарушениях закона;

3) при непосредственном обнаружении признаков нарушения закона;

4) по поручению или запросу вышестоящего прокурора.

3. Проверка соблюдения законодательства проводится в срок до одного месяца. Прокурор, назначивший проверку, с согласия вышестоящего прокурора может продлить срок её проведения до трёх месяцев, а с согласия Генерального прокурора Туркменистана - до шести месяцев, о чём в письменной форме уведомляет руководителя проверяемой организации.

4. Проверка информации, поступившей в прокуратуру, о нарушениях действующего законодательства Туркменистана прокурором может быть поручена соответствующему органу, на который возложена обязанность реагирования на данное правонарушение. Прокурор имеет право обязать этот орган сообщить ему о результатах проверки.

 

Статья 28. Полномочия прокурора при осуществлении надзора

 

1. В процессе проверки исполнения закона в порядке надзора прокурор вправе:

1) по предъявлении служебного удостоверения входить на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, деятельность которых связана с предметом проверки, иметь доступ к их документам и материалам, не содержащим государственную тайну, проверять исполнение закона в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

2) требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений о состоянии законности и принимаемых мерах по её обеспечению, проведении проверок и ревизий деятельности подконтрольных и подведомственных им предприятий, учреждений, организаций и подчинённых должностных лиц, выделении специалистов и проведения экспертиз, производства в соответствии с их компетенцией проверок материалов, обращений, поступивших в прокуратуру, и обязывать сообщать об их результатах, участвовать в проведении проверочных действий;

3) вызывать должностных лиц и граждан, требовать от них устных и письменных объяснений по поводу нарушений закона;

4) выполнять иные проверочные действия, предусмотренные законодательством Туркменистана.

2. Истребуемая прокурором информация предоставляется ему безвозмездно в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в объёмах и сроки, которые указаны прокурором.

3. Прокурор обязан в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана, обеспечивать неразглашение государственной и иной тайны, содержащейся в истребованной информации.

4. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 части первой статьи 26 настоящего Закона, обязаны приступить к выполнению требований прокурора о проведении проверок и ревизий незамедлительно.

5. По результатам проверки прокурор вправе:

1) опротестовывать правовые акты и действия должностных лиц, противоречащие законодательству Туркменистана;

2) вносить в органы государственного управления и руководителям предприятий, учреждений и организаций, допустившим нарушения законодательства Туркменистана, или в вышестоящий орган представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших их совершению;

3) выносить предписание об устранении явных нарушений законодательства Туркменистана;

4) выносить письменное предупреждение должностному лицу или гражданину с целью профилактики нарушений закона;

5) выносить в порядке, установленном законом,  постановления о возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства или производства об административном правонарушении, а также немедленном освобождении незаконно задержанных граждан,  выселении в особых случаях лиц из самовольно занятого жилого помещения или проживающих в домах, которым грозит обвал;

6) по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Туркменистана, обращаться в суд с исковым заявлением (заявлением) за защитой прав и охраняемых законом интересов граждан и государства, предприятий, учреждений и организаций;

7) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, принимать меры по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод граждан, законных интересов предприятий, учреждений и организаций.

 

ГЛАВА II. АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

 

Статья 29. Система актов прокурорского реагирования

 

Прокурор в случае выявления нарушений закона, правопорядка, в пределах своей компетенции по основаниям и в порядке, которые установлены законами Туркменистана, принимает следующие акты реагирования:

1) протест;

2) представление;

3) предписание;

4) предостережение;

5) постановление;

6) исковое заявление (заявление) в суд.

 

Статья 30. Протест

 

1. Прокурор приносит письменный протест на несоответствие законодательству Туркменистана действий и актов участников правовых отношений, указанных в статье 3 настоящего Закона.

2. В протесте прокурор требует отмены незаконного акта либо приведения его в соответствие с законодательством Туркменистана, а также прекращения незаконного действия должностного лица и восстановления нарушенного права.

3. Протест на нормативный правовой акт, противоречащий законодательству Туркменистана, представляется в издавший его или вышестоящий орган. В таком же порядке опротестовываются незаконные действия должностного лица.

4. Протест прокурора подлежит рассмотрению соответствующим органом или должностным лицом в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение коллегиального органа - на ближайшем заседании, но не позднее чем в месячный срок. О результатах рассмотрения сообщается прокурору. При рассмотрении протеста коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания, в котором он имеет право участвовать.

5. В случаях и в порядке, которые установлены законом, прокурор имеет право приостановить исполнение опротестованного акта до рассмотрения протеста.

6. Протест прокурора может быть отозван им самим или вышестоящим прокурором до его рассмотрения.

 

Статья 31. Представление

 

1. Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором в орган или должностному лицу, который (которое) правомочен (правомочно) устранить допущенные нарушения.

2. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению, и надлежащим органом или должностным лицом в течение одного месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, способствовавших их совершению.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах орган или должностное лицо письменно уведомляют прокурора. При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору сообщается о дне заседания, в котором он имеет право участвовать.

 

Статья 32. Предписание

 

1. Письменное предписание об устранении нарушения закона вносится прокурором в тех случаях, когда нарушение законов может причинить существенный вред правам и законным интересам гражданина, государства, предприятия, учреждения, организации.

2. Предписание направляется органу или должностному лицу, допустившему нарушение закона, либо вышестоящему в порядке подчинённости органу или должностному лицу, правомочному устранить допущенное нарушение.

3. В предписании должно указываться, какой закон нарушен, характер его нарушения и конкретные предложения о мерах по устранению нарушения.

4. Предписание подлежит незамедлительному исполнению. Об исполнении предписания письменно сообщается прокурору.

 

Статья 33. Предостережение

 

1. В целях предупреждения правонарушений, при наличии сведений об условиях способствующих нарушению закона, а также о противоправном деянии, готовящемся должностным лицом или гражданином, прокурор выносит письменное предостережение должностному лицу или гражданину.

2. В случае неисполнения требований, изложенных в  предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в порядке, установленном законом.

 

Статья 34. Постановление

 

1. Прокурор в зависимости от характера нарушения закона должностным лицом или гражданином в порядке, установленном законом, выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства или производства об административном правонарушении. Мотивированное постановление может выноситься прокурором и в иных случаях как форма выражения его требований.

2. Постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного или административного производства подлежит исполнению уполномоченным на то органом или должностным лицом не позднее чем в десятидневный срок после его поступления, о принудительном приводе - незамедлительно и о результатах рассмотрения сообщается прокурору.

 

Статья 35. Исковое заявление в суд

 

1. Прокурор в пределах своей компетенции вправе в интересах государства, предприятий, учреждений, организаций и граждан обращаться в суды Туркменистана с исковым заявлением и участвовать в разбирательстве дела.

2. В случае отклонения протеста на правовой акт, не соответствующий законодательству Туркменистана, прокурор обращается в суд с заявлением о признании его незаконным.

3. Заявление в суд в связи с отклонением протеста рассматривается судом в порядке, установленном законодательством Туркменистана, с участием прокурора и представителя органа, отклонившего протест.

4. Обращение прокурора в суд приостанавливает действие опротестованного нормативного правового акта до рассмотрения судом заявленияу.

 

Статья 36. Санкция

 

1. Прокурор в порядке, установленном законодательством Туркменистана, даёт санкцию.

2. Санкция на совершение указанных действий либо отказ в её даче оформляются прокурором в виде резолюции на постановлении должностного лица.

3. Прокурор при решении вопроса о даче санкции изучает материалы, являющиеся основанием для совершения действий, ограничивающих права граждан, и даёт санкцию при наличии оснований, предусмотренных законом.

 

Статья 37. Информация

 

Прокурор в пределах своей компетенции вносит в соответствующие органы государственной власти информацию о состоянии законности и правопорядка в сроки и порядке, которые установлены законодательством Туркменистана.

 

Статья 38. Обжалование актов прокурорского надзора

 

1. Протест, предписание, представление, предостережение, постановление и другие акты прокурора могут быть в десятидневный срок обжалованы вышестоящему прокурору органом или должностным лицом, которым внесены эти акты.

2. Обжалование не приостанавливает исполнение актов прокурорского надзора.

 

ГЛАВА III. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЗНАНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

 

Статья 39. Предмет прокурорского надзора

 

Предметом надзора является исполнение требований законодательства Туркменистана всеми органами, выполняющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, и обеспечение:

1) защиты личности, государства и юридических лиц от преступных посягательств; соблюдения предусмотренного законом порядка разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, проведения оперативно-розыскных мероприятий, возбуждения и прекращения уголовных дел в порядке, установленном законодательством Туркменистана, либо приостановления производства по уголовным делам, а также соблюдения сроков проведения расследования и содержания под стражей;

2) недопущения незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности; неуклонного выполнения требований законов Туркменистана о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств, которые изобличают обвиняемого, смягчают и отягчают его ответственность; строгого соблюдения прав и законных интересов участников процесса и других граждан;

3) принятия мер по предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствовавших их совершению.

 

Статья 40. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие

 

1. При осуществлении надзора за законностью действий органов, проводящих оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, прокурор в порядке, установленном законодательством Туркменистана, в пределах своей компетенции:

1) проверяет выполнение требований законодательства Туркменистана о приёме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о совершённых или готовящихся преступлениях;

2) истребует из этих органов для проверки уголовные дела, документы, материалы и иные сведения о совершённых или готовящихся преступлениях, о ходе оперативно-розыскной деятельности, дознания, предварительного следствия;

3) проверяет законность проведения оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими эту деятельность, принимает меры для устранения нарушений законности при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий;

4) рассматривает и разрешает жалобы на действия и решения лиц, производящих дознание и предварительное следствие;

5) принимает меры прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений законности со стороны лиц, производящих дознание, предварительное следствие и осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

6) отменяет незаконные и необоснованные постановления следователей и лиц, производящих дознание, а также не соответствующие закону указания и постановления руководителей следственных подразделений и органов дознания;

7) даёт письменные указания о расследовании преступления, об избрании, изменении или отмене меры пресечения, квалификации преступлений, производстве отдельных следственных действий и розыске лиц, совершивших преступления;

8) поручает исполнение отдельных следственных действий по делам, находящимся в производстве прокурора или следователя прокуратуры;

9) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, санкционирует заключение лица под стражу, производство обыска, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и её выемку, прослушивание телефонных и иных переговоров, телеграфных сообщений, отстранение обвиняемого от должности, контрольной закупке и контролируемой поставке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

10) в случаях и порядке, установленных законодательством Туркменистана, продлевает и устанавливает срок расследования, содержания под стражей в качестве меры пресечения;

11) в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана возвращает уголовные дела органам дознания и предварительного следствия с письменными указаниями о производстве дополнительного расследования;

12) в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Туркменистана вправе участвовать в производстве дознания и предварительного следствия, а также лично производить отдельные следственные действия или расследование в полном объёме по любому делу;

13) в порядке, установленном законодательством Туркменистана, обеспечивает реализацию принципа расследования дела одним органом и одним следователем, а в случаях, предусмотренных законом, в целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования решает вопросы о передаче дела в другой орган или другому должностному лицу;

14) отстраняет лицо, производящее дознание, или следователя от дальнейшего проведения дознания или предварительного следствия, если им при расследовании уголовного дела было допущено нарушение законодательства Туркменистана;

15) возбуждает в порядке, установленном законодательством Туркменистана, уголовные дела, утверждает обвинительные заключения, направляет уголовные дела в суд или отказывает в возбуждении уголовного дела, приостанавливает предварительное следствие либо прекращает производство  по уголовным делам;

16) при необходимости требует от руководителей органов следствия и дознания производства проверок в подчинённых им органах в целях устранения нарушений законодательства Туркменистана.

2. Письменные указания Генерального прокурора Туркменистана по вопросам предварительного следствия и дознания, соответствующие законодательству Туркменистана, являются обязательными для исполнения.

 

Статья 41. Расследование преступлений органами прокуратуры

 

1. Органы прокуратуры проводят расследование по уголовным делам о преступлениях, совершённых должностными лицами государства, а также преступлениях, указанных в Уголовно-процессуальном кодексе Туркменистана и отнесённых к их подследственности.

2. С письменного разрешения Генерального прокурора Туркменистана или его заместителей в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Туркменистана органы прокуратуры вправе истребовать уголовные дела из других следственных органов и принять их к своему производству.

 

Статья 42. Санкционирование действий, ограничивающих права граждан

 

Санкционирование действий, ограничивающих права граждан, осуществляется Генеральным прокурором Туркменистана, прокурорами, возглавляющими велаятские прокуратуры и прокуратуры городов с правами велаята,этрапские прокуратуры и прокуратуры городов с правами этрапа, а также военные и специализированные прокуратуры, их заместителями на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законами Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА

В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДАХ

 

Статья 43. Участие прокурора в рассмотрении дел в судах

 

1. Прокурор участвует в рассмотрении дел судом на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом.  

2. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством Туркменистана.

 

Статья 44. Поддержание прокурором государственного обвинения

 

1. Прокурор выступает в качестве государственного обвинителя и поддерживает в суде государственное обвинение, руководствуется требованиями законодательства Туркменистана и своим внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела. Если в результате судебного разбирательства прокурор придёт к убеждению, что предъявленное подсудимому обвинение не нашло своего подтверждения, он обязан от него отказаться.

2. Лицо, производившее расследование, не может участвовать в судебном разбирательстве данного дела в качестве государственного обвинителя.  

 

Статья 45. Полномочия прокурора в разбирательстве дел судом

 

При рассмотрении дел в заседании суда прокурор в соответствии с законодательством Туркменистана:

1) участвует в распорядительном заседании суда по уголовным делам, в судебном разбирательстве уголовных, гражданских, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях по первой инстанции;

2) заявляет своё мнение при рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных дел, а также дел об административных правонарушениях в кассационном и надзорном порядке.

 

Статья 46. Право принесения протеста и представления на судебные постановления

 

Прокурор имеет право в соответствии с процессуальным законодательством Туркменистана принести представление или протест на противоречащие закону приговор, решение, постановление и определение суда и отозвать их до рассмотрения дел в суде.

 

Статья 47. Право приостановления исполнения судебных решений

 

Генеральный прокурор Туркменистана по уголовным делам в соответствии с законодательством Туркменистана вправе приостановить до разрешения дела в порядке надзора исполнение опротестованного приговора,  определения и постановления судов или судьи судов Туркменистана, а его заместители вправе приостановить до разрешения дела в порядке надзора исполнение опротестованного приговора, определения и постановления суда или судьи судов  Туркменистана, кроме постановлений Президиума и Пленума Верховного суда Туркменистана, а по гражданским делам, в представлении, принесённом в установленном порядке,  прокурор вправе ходатайствовать о приостановлении производства до окончания надзорного производства в суде.

 

Статья 48. Представление прокурора о даче судам руководящих разъяснений

 

Генеральный прокурор Туркменистана имеет право внести на рассмотрение Пленума Верховного суда Туркменистана представление о даче судам руководящих разъяснений по вопросам применения законов при рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, дел об административных правонарушениях.

 

ГЛАВА V. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА,

НАЗНАЧАЕМЫХ СУДОМ

 

Статья 49. Предмет прокурорского надзора

 

Предметом прокурорского надзора являются:

1) законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного заключения, исправительных и иных учреждениях, исполняющих наказание и другие меры принудительного характера, назначаемые судом;

2) соблюдение установленных законодательством Туркменистана прав и обязанностей задержанных, заключённых под стражу, осуждённых и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания;

3) законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы.

 

Статья 50. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законодательства в местах содержания задержанных, предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера, назначаемых судом

 

1. Прокуроры, эффективно используя полномочия, предоставленные законом, принимают конкретные меры для защиты законных прав в местах содержания арестованных в административном порядке, в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах, исправительных учреждениях, в реабилитационных центрах для лиц, страдающих от алкоголизма, наркомании или зависимых от психоактивных веществ, в местах исполнения наказаний не связанных с лишением свободы, улучшения их материально-бытовых, медицинских, санитарных условий, недопущения незаконных действий и устранения допущенных правонарушений работниками данных учреждений.

2. При осуществлении надзора за законностью в  учреждениях, указанных в части первой настоящей статьи, прокурор в пределах своей компетенции:

1) систематически в любое время посещает органы и учреждения, указанные в статье 49 настоящего Закона, имеет беспрепятственный доступ во все их помещения;

2) отбирает объяснения от задержанных, заключённых под стражу, осуждённых либо подвергнутых мерам принудительного характера;

3) знакомится с документами, явившимися основанием к задержанию, административному аресту, заключению под стражу лица, а также к отбыванию наказания в виде лишения свободы и иным мерам наказания или мерам принудительного характера;

4) освобождает своим постановлением незаконно содержащихся в изоляторах временного и следственного содержания или незаконно задержанных, предварительно заключённых под стражу, за исключением случаев применения этих мер судебными органами;

5) в случае непродления срока содержания под стражей, установленного законом в качестве меры пресечения, постановлением прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законности, арестованные освобождаются из мест заключения под стражу;

6) проверяет соответствие приказов и постановлений администраций учреждений, указанных в статье 49 настоящего Закона, законодательству Туркменистана, регулирующему порядок и условия содержания лиц в этих учреждениях, в случае несоответствия их закону приостанавливает исполнение таких актов, опротестовывает их, требует объяснения от ответственных должностных лиц;

7) проверяет исполнение требований закона о праве лиц, подвергнутых задержанию, административному аресту, заключению под стражу, осуждённых к лишению свободы, а также лиц, подвергнутых иным мерам наказания или мерам принудительного характера, обращаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные объединения, к должностным лицам и о направлении администрацией в установленном порядке жалоб и заявлений по принадлежности, принимает меры, предусмотренные законодательством Туркменистана, в случае нарушения администрацией этих требований;

8) отменяет в случае несоответствия закону дисциплинарные взыскания, наложенные на лиц, заключённых под стражу, осуждённых, своим постановлением немедленно освобождает их из изолятора.

 

Статья 51. Обязательность исполнения требования прокурора

 

Постановление и требование прокурора относительно исполнения установленного законодательством Туркменистана порядка и условий содержания задержанных, заключённых под стражу, осуждённых, лиц, к которым применены меры принудительного характера либо помещённых в психиатрические лечебные учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а также органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осуждённых к наказанию, не связанному с лишением свободы.

 

ГЛАВА VI. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ ТУРКМЕНИСТАНА, ДРУГИХ ВОЙСКАХ И ВОЕННЫХ ОРГАНАХ

 

Статья 52. Пределы надзора органов военной прокуратуры

 

Органы военной прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооружённых Силах Туркменистана, других войсках и военных органах в соответствии с законами и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 53. Ведение органами военной прокуратуры учёта преступлений

 

На органы военной прокуратуры возлагается ведение единого учёта следующих преступлений:

1) совершённых военнослужащими и призванными на сборы  гражданами, находящимися в запасе;

2) совершённых служащими и рабочими Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов в период исполнения ими служебных обязанностей;

3) совершённых в расположении Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов.

 

Статья 54. Полномочия военного прокурора за надзором по соблюдению законов на гауптвахтах и в военно-исправительных частях

 

1. При осуществлении надзора за исполнением наказаний, назначенных судами, законов и воинских уставов на гауптвахтах, в военно-исправительной части, а также  в воинских частях, военный прокурор в пределах своей компетенции имеет право:

1) в целях проверки исполнения закона и воинских уставов регулярно и в любое время входить в гауптвахты, в военно-исправительную часть, в другие места содержания задержанных и арестованных военнослужащих;

2) ознакамливаться с документами, на основании которых содержатся лица, арестованные в дисциплинарном порядке, задержанные по подозрению в совершении преступления, арестованные, а также содержащиеся на гауптвахтах и отбывающие наказание в военно-исправительной части;

3) освобождать из-под стражи лиц, незаконно содержащихся  на гауптвахтах, в военно-исправительной части, в других местах содержания арестованных военнослужащих или лиц, задержанных  с нарушением закона, арестованных в ходе предварительного следствия или дисциплинарном порядке;

4) отбирать объяснения от задержанных, арестованных и осуждённых к лишению свободы;

5) проверять соответствие приказов и указаний командиров (начальников) и других должностных лиц требованиям закона и уставов, регулирующих условия и порядок содержания задержанных, арестованных и лишённых свободы, приносить протесты в случаях несоответствия порядка исполнения таких актов закону или военным уставам.

2. Исполнение постановления, представления и предписания военного прокурора о соблюдении определённых законами и воинскими уставами условий и порядка содержания задержанных, арестованных, осуждённых к лишению свободы командирами (начальниками) и другими должностными лицами обязательно.

 

Статья 55. Охрана задержанных и арестованных и их конвоирование

 

1. Конвоирование, охрана, содержание для доставки в военные прокуратуры лиц, содержащихся в войсковых и гарнизонных гауптвахтах, осуществляются воинскими частями и военными комендатурами гарнизонов.

2. Конвоирование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и других местах заключения, осуществляется в установленном порядке соответствующими службами и воинскими частями Министерства внутренних дел Туркменистана.

 

Раздел IV. КАДРЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

 

Статья 56. Служба в органах прокуратуры

 

1. Служба в органах прокуратуры является видом государственной службы. Работники прокуратуры являются государственными служащими, исполняющими служебные обязанности в соответствии с требованиями, установленными Конституцией Туркменистана, настоящим Законом и другими законодательными актами Туркменистана.

2. Правовое положение работников прокуратуры и условия их службы определяются настоящим Законом и актами Президента Туркменистана.

3. Трудовые отношения работников органов прокуратуры регулируются трудовым законодательством Туркменистана, настоящим Законом и актами Президента Туркменистана.

 

Статья 57. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей органов прокуратуры

 

1. Прокурорами и следователями органов прокуратуры назначаются граждане Туркменистана, имеющие высшее юридическое образование, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности.

2. Лица, впервые назначаемые на должности прокуроров (следователей), в течение десяти дней со дня назначения принимают следующую клятву:

«Я (имя, отчество, фамилия), вступая в должность прокурора (следователя), клянусь честно и добросовестно выполнять свои обязанности, защищать права и свободы граждан, охраняемые законом интересы общества и государства, осуществлять свои полномочия, подчиняясь Конституции Туркменистана и закону, быть честным и справедливым, служить Независимому, постоянно Нейтральному Отечеству, родному народу и Президенту Туркменистана.».

3. Клятва прокуроров (следователей) принимается на коллегиях Генеральной прокуратуры Туркменистана, прокуратур велаятов и городов с правами велаята перед Государственным флагом Туркменистана.

4. Лица, окончившие высшие юридические учебные заведения и не имеющие опыт работы по специальности, проходят в органах прокуратуры стажировку сроком до одного года. Порядок стажировки определяется Генеральным прокурором Туркменистана.

5. На должности Генерального прокурора Туркменистана, прокуроров, возглавляющих прокуратуры велаятов, городов с правами велаята, а также возглавляющих прокуратуры этрапов, городов с правами этрапа, военные и специализированные прокуратуры, назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие не менее пяти лет стажа работы в органах прокуратуры.

 

Статья 58. Ограничения, связанные с работой в органах прокуратуры

 

1. Работники прокуратуры не имеют права:

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической и научной деятельности;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

3) использовать в неслужебных целях государственное имущество и служебную информацию;

4) пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц в связи с исполнением должностных полномочий.

2. В системе органов прокуратуры не допускается совместная служба либо работа лиц, состоящих в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сёстры, сыновья, дочери, а также, родители, братья, сёстры и дети супругов), если их служба либо работа связана с непосредственной подчинённостью либо подконтрольностью одного из них другому.

3. Работники прокуратуры одновременно не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и местного самоуправления.

4. Прокуроры и следователи не могут быть членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели.

 

Статья 59. Полномочия прокуроров по назначению на должность и освобождению от должности работников прокуратуры

 

1. Генеральный прокурор Туркменистана назначает на должность и освобождает от должности:

1) в Генеральной прокуратуре Туркменистана - начальников главных управлений, управлений и отделов и их заместителей, старших прокуроров и прокуроров, старшего помощника и помощника по надзору по отдельным направлениям и по особым поручениям, старших следователей и следователей по особо важным делам, а также старших следователей и других работников;

2) в прокуратурах велаятов и городов с правами велаята –начальников главных отделов, отделов и их заместителей, старших помощников прокурора, следователей по особо важным делам и главных бухгалтеров;

3) в прокуратурах городов и этрапов, специализированных прокуратурах– заместителей прокуроров;

4) в военных прокуратурах – заместителей военных прокуроров, старших помощников, помощников, старших следователей и следователей.

2. Прокуроры велаятов и городов с правами велаята назначают на должность и освобождают от должности:

1) в прокуратурах велаятов и городов с правами велаята –старших прокуроров, прокуроров главных отделов и отделов, помощников прокурора, старших следователей и других работников;

2) в прокуратурах этрапов и городов с правами этрапа и специализированных прокуратурах - старших помощников, помощников прокурора, старших следователей, следователей и других работников.

 

Статья 60. Классные чины и другие звания работников прокуратуры

 

1. Работникам прокуратуры в соответствии с занимаемой должностью, квалификацией и стажем работы присваиваются классные чины и другие звания.

2. Порядок присвоения классных чинов и других званий работникам прокуратуры и лишения их устанавливается Положением, утверждаемым Президентом Туркменистана.

 

Статья 61. Аттестация работников прокуратуры

 

В целях определения соответствия работников прокуратуры занимаемым должностям, повышения их квалификации, укрепления служебной дисциплины в органах прокуратуры проводится аттестация. Аттестации подлежат работники, имеющие классные чины либо занимающие должности, по которым предусмотрено присвоение классных чинов. Порядок проведения аттестации устанавливается Генеральным прокурором Туркменистана.

 

Статья 62. Служебное удостоверение работника прокуратуры

 

1. Генеральному прокурору Туркменистана служебное удостоверение установленного образца выдаётся Президентом Туркменистана.

2. Генеральным прокурором Туркменистана и прокурорами велаятов и городов с правами велаята служебные удостоверения установленного образца выдаются соответствующим работникам прокуратуры.

3. Служебное удостоверение является документом, подтверждающим личность работника прокуратуры, его классный чин и должность.

 

Статья 63. Личное дело работника прокуратуры

 

1. В Генеральной прокуратуре Туркменистана, прокуратурах велаятов и городов с правами велаята на каждого работника ведётся личное дело, в котором содержатся сведения об указанном работнике, о прохождении им службы в органах прокуратуры, повышении  квалификации.

2. Работник прокуратуры имеет право на ознакомление со всеми материалами, находящимися в его личном деле, приобщение к личному делу своих объяснений в письменной форме. Порядок ведения личных дел работников прокуратуры устанавливается Генеральным прокурором Туркменистана.

 

Статья 64. Служебное обмундирование

 

1. Работники прокуратуры обеспечиваются бесплатным служебным обмундированием в порядке, установленном Президентом Туркменистана.

2. В случаях участия работника прокуратуры в рассмотрении дел в суде, а также в других случаях официального представительства органов прокуратуры ношение служебного обмундирования обязательно.

3. Лица, уволенные из органов прокуратуры, имеющие стаж работы в органах прокуратуры не менее 25 лет, имеющие звание - младший советник юстиции или более высокий классный чин, имеют право носить служебное обмундирование. Данное положение не распространяется на лиц, уволенных за совершение проступков, порочащих честь работника прокуратуры, или лишённых классного чина.

 

Статья 65. Перевод работника прокуратуры на работу в орган прокуратуры другой местности

 

1. Перевод работника прокуратуры в интересах службы в орган прокуратуры другой местности осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана.

2. Работникам прокуратуры, переведённым на постоянную службу в орган прокуратуры другой местности, расходы на их переезд и переезд членов их семей возмещаются в полном объёме за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

 

Статья 66. Поощрение работника прокуратуры

 

1. За примерное исполнение работниками служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, выполнение заданий особой важности и сложности применяются следующие поощрения:

1) объявление благодарности;

2) награждение подарком;

3) досрочное присвоение классного чина или присвоение классного чина на ступень выше очередного;

4) награждение нагрудным знаком «Почетный работник органов прокуратуры Туркменистана».

2. Положение о нагрудном знаке «Почетный работник органов прокуратуры Туркменистана» утверждается Президентом Туркменистана.

3. Особо отличившиеся работники могут быть представлены к присвоению классного чина на ступень выше очередного, награждению государственными наградами Туркменистана.

4. Генеральный прокурор Туркменистана может применять поощрения, установленные пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, к лицам, не являющимся работниками органов прокуратуры, оказывающим существенную помощь в укреплении законности и совершенствовании деятельности системы органов прокуратуры Туркменистана.

 

Статья 67. Дисциплинарная ответственность работников прокуратуры

 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками их служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь работника прокуратуры, руководителями органов прокуратуры в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана на них могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) перевод до трёх месяцев на низшую должность;

5) увольнение из органов прокуратуры.

2. Генеральный прокурор Туркменистана определяет полномочия подчинённых прокуроров по привлечению к дисциплинарной ответственности работников, назначаемых на должность Генеральным прокурором Туркменистана.

3. Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения. Не допускается наложение дисциплинарного взыскания во время болезни работника либо в период его пребывания в трудовом отпуске.

4. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности -двух лет со дня его совершения.

5. Если неправильные действия работников прокуратуры не обусловлены умышленным нарушением закона или корыстью, то их действия, приведшие к вынесению оправдательного приговора, возвращению уголовного дела на дополнительное расследование, отмене мер пресечения и иных процессуальных решений, сами по себе не влекут привлечение работников прокуратуры к дисциплинарной ответственности.

 

Статья 68. Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной ответственности

 

1. Проверка сообщений о фактах правонарушений, совершённых прокурорами или следователями органов прокуратуры, а также информации о таких фактах, поступившей от других правоохранительных органов, производится органами прокуратуры.

2. Возбуждение и расследование уголовных дел в отношении прокуроров и следователей прокуратуры является исключительной компетенцией прокуратуры и производится в отношении лиц, назначаемых на должность Президентом Туркменистана, с согласия Генерального прокурора Туркменистана, а в отношении других лиц - с согласия вышестоящего прокурора в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. На период расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении прокурора или следователя, они отстраняются от должности.

4. При допущении нарушения закона или совершении преступления задержание, принудительный привод, обыск прокурора или следователя, досмотр их личных вещей или автотранспорта производятся при участии вышестоящих прокуроров.

 

Статья 69. Прекращение службы в органах прокуратуры

 

1. Служба в органах прокуратуры прекращается при увольнении работника прокуратуры.

2. Помимо оснований, предусмотренных трудовым законодательством Туркменистана, работник прокуратуры может быть уволен по инициативе руководителя органа прокуратуры в случаях:

1) нарушения Присяги работника прокуратуры;

2) совершения проступков, порочащих честь работника прокуратуры;

3) несоблюдения ограничений, связанных со службой в органах прокуратуры;

4) разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

 

Статья 70. Гарантии для работника прокуратуры, избранного депутатом Меджлиса Туркменистана, на должность Омбудсмена или его заместителя или назначенного на должность Президентом Туркменистана

 

1. Работнику прокуратуры, избранному депутатом Меджлиса Туркменистана, на должность Омбудсмена или его заместителя или назначенному на должность актом Президента Туркменистана, на период осуществления соответствующих полномочий приостанавливается служба в органах прокуратуры. По завершении исполнения полномочий избранному депутатом, на должность Омбудсмена или его заместителя работнику прокуратуры по его желанию предоставляется ранее занимаемая должность, а при отсутствии такой возможности – другая равноценная должность.

2. Период исполнения соответствующих полномочий в связи с избранием работника прокуратуры депутатом Меджлиса Туркменистана, на должность Омбудсмена или его заместителя или его назначением на должность актом Президента Туркменистана засчитывается в общий трудовой стаж и стаж, дающий право на присвоение очередного классного чина.

 

Статья 71. Восстановление работника прокуратуры в должности, классном чине и на службе в органах прокуратуры

 

1. Работники, признанные в порядке, установленном законодательством Туркменистана, незаконно уволенными, незаконно переведёнными на другие должности или незаконно лишёнными классного чина, подлежат восстановлению в прежней должности и классном чине либо, с их согласия, назначению на равнозначную должность.

2. Время вынужденного прогула работника, восстановленного на службе в органах прокуратуры, засчитывается в общий трудовой стаж, предоставляющий право на присвоение очередного классного чина.

 

Статья 72. Повышение профессиональной квалификации работников прокуратуры

 

1. В целях повышения профессиональной квалификации работников прокуратуры, соблюдения ими требований, предъявляемых в соответствии с их служебными обязанностями, и безупречного исполнения задач, стоящих перед органами прокуратуры, в Генеральной прокуратуре Туркменистана и в учебных учреждениях для них действует система непрерывного обучения и повышения профессиональной квалификации. Она включает в себя индивидуальное и групповое обучение по специальным планам, стажировку в вышестоящих органах прокуратуры.

2. Повышение профессиональной квалификации является служебной обязанностью прокуроров и следователей. Отношение к учёбе и повышению профессионального уровня учитывается при проведении аттестации и решении вопросов о соответствии прокурора или следователя занимаемой должности, его поощрении и продвижении по службе.

 

Статья 73. Правовая защита работников прокуратуры

 

1. Работники прокуратуры, являющиеся представителями государственной власти, при исполнении служебных обязанностей неприкосновенны и находятся под особой защитой государства. Защита жизни, здоровья, чести и достоинства, имущества работников прокуратуры и членов их семей от преступных посягательств и других противоправных действий гарантируется законодательством Туркменистана.

2. Жизнь и здоровье работников прокуратуры подлежат обязательному государственному страхованию за счёт средств соответствующего бюджета.

3. Страхование работников прокуратуры и возмещение ущерба, выплата единовременного пособия в случае их гибели или увечья во время исполнения ими служебных обязанностей осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Ущерб, причинённый имуществу работников прокуратуры, членов их семей в связи со служебной деятельностью, возмещается в полном объёме виновным лицом или государством - с последующим взысканием суммы ущерба с виновных лиц.

 

Статья 74. Материальное обеспечение работников прокуратуры

 

1. Денежное содержание работников прокуратуры состоит из должностных окладов, доплат за классные чины и выслугу лет в  органах прокуратуры. Размеры должностных окладов и размер доплат за классные чины определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Работникам прокуратуры в зависимости от должностных окладов и доплат за классные чины, с учётом выслуги лет в органах прокуратуры назначаются дополнительные размеры выплат:

от 1 до 2 лет     – 5 процентов;

от 2 до 5 лет     – 10 процентов;

от 5 до 10 лет   – 20 процентов;

от 10 до 15 лет – 25 процентов;

от 15 до 20 лет – 30 процентов;

от 20 до 25 лет – 35 процентов;

свыше 25 лет    – 40 процентов.

 

Статья 75. Гарантии и компенсации работникам органов прокуратуры

 

1. Работникам органов прокуратуры в связи с переездом на другое место работы или переменой места расположения органа прокуратуры устанавливаются следующие выплаты, связанные с переездом на новое место жительства:

1) возмещение транспортных расходов и расходов, связанных с перевозкой домашнего имущества работника и членов его семьи;

2) ежедневные расходы, связанные с пребыванием в пути  работника прокуратуры и членов его семьи;

3) денежное содержание за дни, связанные с подготовкой к дороге и обустройством на новом месте жительства, но не более чем за шесть дней, а также денежное содержание за время нахождения его в пути;

4) единовременное пособие, выплачиваемое самому работнику органов прокуратуры и каждому следующему с ним члену семьи.

Размер указанных компенсаций и порядок их выплаты устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Работникам органов прокуратуры, направляемым в служебные командировки, возмещаются командировочные расходы  в размере и порядке, которые установлены нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 76. Социальная защита и гарантии работников прокуратуры

 

1. Государство гарантирует социальную защиту работников органов прокуратуры.

2. Достигшим пенсионного возраста работникам, работавшим в органах прокуратуры в должности прокурора или следователя, срок службы в органах прокуратуры, с учётом их трудового опыта, результатов работы и состояния здоровья может быть продлён.

3. Порядок и размеры пенсионного обеспечения работников прокуратуры и членов их семей устанавливается законодательством Туркменистана.

4. При выполнении служебных обязанностей работники органов прокуратуры вправе бесплатно пользоваться всеми видами городского, пригородного общественного транспорта и общественного траспорта местного сообщения (кроме такси).

5. Работники органов прокуратуры при направлении в служебные командировки пользуются правом внеочередного приобретения билетов на все виды транспорта, а также первоочередного размещения в гостиницах.

6. Работники органов прокуратуры обеспечиваются жилым помещением в порядке, определённом законодательством Туркменистана.

7. Местные органы исполнительной власти обязаны в первоочередном порядке выделять благоустроенное служебное жильё работникам прокуратуры, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а при назначении их на должность - в течение шести месяцев.

8. В порядке, установленном законодательством Туркменистана, супруга (супруг) работника прокуратуры, переведённого для продолжения исполнения служебных обязанностей в другую местность, трудоустраивается местными органами исполнительной власти.

9. Работники органов прокуратуры имеют право на первоочередную установку квартирных телефонов, получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и садоводство.

10. Работники органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию (в случае, если стаж их работы в органах прокуратуры составляет более 20 лет) и проживающие с ними члены семьи независимо от принадлежности жилищного фонда пользуются льготами в размере пятидесяти процентов по оплате жилой площади и социальных услуг (коммунальных платежей, оплаты электроэнергии, воды и газа).

11. Не подлежат выселению из служебных жилых помещений без предоставления другого жилого помещения работники прокуратуры, проработавшие в органах прокуратуры десять лет и более, а также члены семей умерших работников прокуратуры.

12. В случае смерти работника органов прокуратуры во время исполнения должностных обязанностей за семьёй погибшего сохраняется право на получение жилой площади. Жилая площадь в таком случае должна быть предоставлена в течение шести месяцев со дня смерти работника органов прокуратуры.

13. В связи с выходом работника прокуратуры на пенсию (в случае, если его стаж в органах прокуратуры превышает 20 лет) в течение одного года со дня подачи заявления по улучшению его жилищных условий, в любой местности Туркменистана, по его выбору, для его постоянного проживания предоставляется жилое  помещение.

14. Президентом Туркменистана, Кабинетом Министров Туркменистана, местными органами исполнительной власти работникам органов прокуратуры могут быть установлены и другие гарантии социальной защищённости, не предусмотренные настоящим Законом.

 

Раздел V. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

 

Статья 77. Научные и другие учреждения прокуратуры

 

1. Генеральная прокуратура Туркменистана может создавать учреждения по повышению квалификации работников прокуратуры и выпускать специальные издания.

2. В соответствии с законодательством Туркменистана в ведении Генеральной прокуратуры могут находиться иные учреждения, необходимые для осуществления её функций.

 

Статья 78. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов прокуратуры

 

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов прокуратуры осуществляются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

2. Местные органы исполнительной власти обязаны обеспечивать органы прокуратуры, расположенные на их территории, соответствующими служебными помещениями.

3. Органы прокуратуры обеспечиваются транспортными и техническими средствами в централизованном порядке, определяемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 79. Затраты органов прокуратуры

 

Расходы по выплате среднего заработка, оплате проезда и найма жилых помещений лицам, вызываемым работниками прокуратуры экспертам, переводчикам и иным специалистам, привлекаемым для выполнения поручений работников прокуратуры, производятся из средств Государственного бюджета Туркменистана. Порядок выделения средств на эти цели органам прокуратуры и их размеры устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 80. Печать органов прокуратуры

 

Генеральная прокуратура и подчинённые ей прокуратуры имеют печать с изображением Государственного герба Туркменистана и своим наименованием на государственном языке.

 

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА, НЕИСПОЛНЕНИЕ ЕГО ТРЕБОВАНИЙ

 

Статья 81. Ответственность за воспрепятствование законной деятельности прокурора, неисполнение его требований

 

1. Исполнение требований прокурора, основанных на законодательстве Туркменистана, в соответствии с предоставленными ему настоящим Законом полномочиями по осуществлению надзора, обязательно для всех предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, которым они адресованы, не допускается также воспрепятствование осуществлению ими своих полномочий.

2. Неисполнение законных требований прокурора или воспрепятствование его законной деятельности влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 82. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

2. Кабинету Министров Туркменистана до вступления в силу настоящего Закона разработать и принять соответствующие нормативные правовые акты.

 

 

     Президент                                                   Гурбангулы

Туркменистана                                          Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

21 ноября 2015 года

№ 305-V.