Öri meýdanlary hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Öri meýdanlary hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 101-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 18.06.2016 ý. № 419-V, 05.01.2018 ý. № 685-V,

08.06.2019 ý. № 160-VI we 05.10.2019 ý. № 192-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun öri meýdanlaryny durnukly dolandyrmagyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär we öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak, olaryň ekologik, ykdysady we serişde mümkinçiligini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) öri meýdanlary ýa-da peýdalanylýan öri meýdan ýerleri – döwlet eýeçiliginde durýan we mal bakmak hem-de beýleki maksatlar üçin peýdalanylýan, oba hojalyk maksatly ýerleriň düzümine girýän ýerler;

2) öri meýdanlarynyň baýlyklary – belli bir öri meýdan ýer böleginiň önümliligini kesgitleýän ot, gyrymsy agaç we beýleki ösümlikleriniň gorlary;

3) öri meýdanlarynyň düzümine girýän obýektler – suwlulandyryş desgalary (guýular, dik guýular, suw sorujy beketler, suw geçirijiler we beýleki desgalar), ýollar, köprüler, mal sürlüp geçirilýän ýollar, agyllar we mallary suwa ýakmak hem-de olaryň dynç almagy üçin daşyna germew aýlanan ýerler, çopanlaryň wagtlaýyn ýaşamaklary üçin ýerler, şeýle hem mal bakmak üçin zerur bolan beýleki gozgalmaýan emläk;

4) öri meýdanlarynyň göterijilik sygymy – öri meýdanlarynda öri meýdan baýlyklaryna we ekologik ýagdaýyna zyýan ýetirmezden bakylyp bilinjek, ýeriň meýdan birligine düşýän mallaryň baş sanynyň mukdary;

5) mal sürlüp geçirilýän ýollar – mallary öri meýdanlarynyň beýleki ýerlerine sürüp äkitmek ýa-da mallaryň öri meýdanlaryň arasynda hereket etmekleri üçin niýetlenilen, öri meýdanlarynyň bölekleri;

6) öri meýdanlaryny peýdalanyjylar – öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugyna eýe bolan Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem çekene;

7) öri meýdanlarynyň kärendeçileri – öri meýdanlaryny kärendesine almak hukugyna eýe bolan, Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem çekene;

8) öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşigi – belli bir çäkde ýaşaýan hem-de bilelikde mal bakýan we (ýa-da) öri meýdanlaryny beýleki maksatlar üçin peýdalanýan mal eýeleri tarapyndan, öri meýdanlaryny bilelikde dolandyrmak we peýdalanmak maksady bilen döredilen jemgyýetçilik birleşigi;

9) çekene – mallary bilelikde bakmak maksady bilen ýuridik şahsy döretmezden döredilen mal eýeleriniň birleşigi;

10) öri meýdanlarynyň peýdalanylyşyny düzgünleşdirmek boýunça topar – özüniň garamagyndaky çäkde ýerleşýän öri meýdanlarynyň rejeli peýdalanylmagy we goralmagy bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmek maksady bilen ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy ýa-da öri meýdanlaryny peýdalanyjylar tarapyndan düzülýän topar;

11) öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasy – öri meýdanlarynyň durnukly peýdalanylmagyny üpjün etmek üçin zerur bolan maglumatlary özünde jemleýän resminama;

12) peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini goramak – öri meýdanlarynyň serişde mümkinçiliginiň rejeli peýdalanylmagyna, gowulandyrylmagyna we goralyp saklanylmagyna, öri meýdanlarynyň zaýalanmagynyň, ýok edilmeginiň ýa-da olara beýleki zyýanly täsirleriň ýetirilmeginiň öňüni almaga gönükdirilen çäreleriň toplumy;

13) öri meýdanlaryny gowulandyrmak – öri meýdanlarynyň serişde mümkinçiligini we önümliligini ýokarlandyrmaga, topragyň gurplulygyny artdyrmaga we öri meýdanlaryny suwlulandyrmaga gönükdirilen çäreleriň toplumy;

14) öri meýdanlarynyň başga maksatlar üçin peýdalanylmagy – öri meýdanlarynyň, mal bakmakdan başga, olara degişli bolan, ýöne olar bilen çäklenmeýän, aw awlamak, balaryçylyk, derman ösümliklerini, miweleri we ir-iýmişleri ýygnamak, bede taýýarlamak, syýahatçylyk we raýatlaryň dynç almagy ýaly beýleki maksatlar üçin peýdalanylmagy;

15) öri meýdanlarynyň döwlet monitoringi – öri meýdanlaryny durnukly dolandyrmak maksady bilen öri meýdanlarynyň peýdalanylmagy, öri meýdanlarynyň ýagdaýyna baha berilmegi we çaklanylmagy netijesinde ýüze çykýan, bolup geçýän üýtgeşmelere gözegçilik ediş ulgamy;

16) öri meýdanlarynyň döwlet hasaba alnyşy – öri meýdanlarynyň tutýan meýdany, ýerleşişi we araçäkleri hem-de degişli döwürde olar bilen bolup geçýän üýtgeşmeler barada  maglumat;

17) öri meýdanlaryny tükelleme (inwentarizasiýa) – öri meýdanlarynyň ýagdaýyny ýazyp teswirlemek, kartalaşdyrmak hem-de mukdar we hil görkezijilerini kesgitlemek boýunça işleriň toplumy;

18) öri meýdanlarynyň geobotaniki barlaglary – öri meýdanlarynyň önümliligini, ot örtüginiň gurluşyny we düzümini, onuň gögerýän ýerlerini, mallaryň dürli görnüşlerini bakmak üçin öri meýdanlaryny peýdalanmak mümkinçiligini, öri meýdanlarynyň ot we gyrymsy agaç ösümlikleriniň hilini hem-de onuň gorlaryny, şeýle hem bar bolan suw çeşmelerine görä öri meýdanlaryny peýdalanmagyň häsiýetini, mal sürlüp geçirilýän ýollary we öri meýdanlaryny döwürleýin peýdalanmak mümkinçiligini kesgitlemek maksady bilen geçirilýän barlaglar.

 

2-nji madda. Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Öri meýdanlary hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we gorap saklamak babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Türkmenistanyň tokaý gaznasynyň ýerlerinde we aýratyn goralýan tebigy çäklerde mal bakmak bilen baglanyşykly gatnaşyklar, Türkmenistanyň degişli kanunçylygy arkaly düzgünleşdirilýär.

3. Şu Kanunyň düzgünleriniň, şu maddanyň 2-nji böleginde görkezilen ýerleriň toparlarynyň hukuk düzgünine çapraz gelmeýänligine görä, bu düzgünler olar babatda ulanylýar.

4. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulanlardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň wezipeleri

 

Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň wezipeleri öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak, gowulandyrmak we gorap saklamak bilen baglanyşykly gatnaşyklary düzgünleşdirmek, şeýle hem peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini peýdalanyjylaryň we kärendeçileriň hukuklaryny goramak bolup durýar.

 

4-nji madda. Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň esasy ýörelgeleri

 

Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy şu aşakdaky esasy ýörelgelere esaslanýar:

1) öri meýdanlarynyň rejeli peýdalanylmagyny we gowulandyrylmagyny üpjün etmek;

2) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň goralmagyny üpjün etmek;

3) Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem çekene üçin öri meýdanlarynyň elýeterliligi;

4) öri meýdanlarynyň rejeli peýdalanylmagyny, gowulandyrylmagyny we goralmagyny ykdysady taýdan höweslendirilmegi;

5) öri meýdanlarynyň peýdalanylyşyna we goralyşyna gözegçilik;

6) öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda kadalaşdyrmak;

7) öri meýdanlaryny peýdalanmak bilen bagly çäreler geçirilen mahalynda aýanlyk, raýatlaryň öri meýdanlarynyň peýdalanylyşy we goralyşy hakynda maglumatlary almaga bolan hukugy;

8) raýatlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň öri meýdanlaryny goramak boýunça çäreleriň amala aşyrylmagyna, durmuşa geçirilmegi öri meýdanlarynyň ýagdaýyna oňyn täsir edip biljek çözgütleriň taýýarlanylmagyna Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde gatnaşmagy;  

9) öri meýdanlaryna ýaramaz täsirleriň netijesinde, olara  ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagy;

10) öri meýdanlary hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik;

11) öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak babatda halkara hyzmatdaşlygy.

 

5-nji madda. Öri meýdanlaryna eýeçilik hukugy

 

1. Öri meýdanlary döwlet eýeçiligi bolup durýarlar, onuň goragy astynda bolýarlar we hususy eýeçilige berlip bilinmeýär.

2. Öri meýdanlary şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýän şertlerde we tertipde   diňe peýdalanmaga hem-de kärendesine berlip bilner.

 

6-njy madda. Öri meýdan ýerleri

 

1. Öri meýdan ýerleri oba hojalyk maksatly ýerleriň düzümine girýärler.

2. Öri meýdan ýerleriniň düzümine mal bakmak üçin peýdalanylýan ýerler, şeýle hem mal sürlüp geçirilýän ýollar, kommunikasiýalar, ýata suwly howdanlar, guýular, suw geçirijiler, gurulmalar we öri meýdan hojalygyny alyp barmak üçin zerur bolan beýleki desgalar bilen eýelenen ýerler girýärler.

 

7-nji madda. Öri meýdanlary üçin berilýän ýerleriň beýleki toparlary

 

1. Mal bakmak üçin öri meýdan hökmünde Türkmenistanyň tokaý gaznasynyň ýerleri, aýratyn goralýan tebigy ýerleriň aýratyn bölekleri we beýleki toparlara degişli ýerler bölünip berlip bilner.

2. Türkmenistanyň tokaý gaznasynyň çägindäki mal bakmak üçin ýaramly ýerler, tokaý hojalygyny alyp barmagyň maglumatlaryna görä bölünip berilýär we Türkmenistanyň tokaý kanunçylygynda bellenilen tertipde peýdalanylyp bilner.

 

8-nji madda. Öri meýdan ýerlerini ýerleriň beýleki toparlaryna geçirmek we öri meýdan ýerlerini almak

 

1. Öri meýdan ýerlerini oba hojalyk zerurlyklary bolmadyk hajatlar üçin ýerleriň beýleki toparlaryna geçirilmegine aýratyn ýagdaýlarda, Türkmenistanyň ýer hakyndaky kanunçylygynda we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda kesgitlenilýän tertipde ýol berilýär.

2. Öri meýdan ýerleriniň döwlet ýa-da jemgyýetçilik zerurlyklary üçin alynmagy Türkmenistanyň ýer hakyndaky kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

3. Öri meýdan ýerleriniň ýerleriň beýleki toparlaryna geçirilmegi we şu maddanyň 1-nji hem-de 2-nji böleklerinde göz öňüne tutulan esaslarda  ýuridik we fiziki şahslara berlen öri meýdan ýerleriniň alynmagy, görkezilen ýuridik we fiziki şahslar habarly edilende, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda elden giderilen peýdany goşmak bilen ähli zyýanlaryň doly möçberde öweziniň dolunan şertinde ýerine ýetirilip bilner.

 

9-njy madda. Öri meýdanlarynyň toparlary

 

Öri meýdanlary şu aşakdaky toparlara bölünýärler:

1. Ýerleşýän ýerleri boýunça:

1) çöldäki;

2) dag etegindäki;

3) dagdaky.

2. Peýdalanylýan wagty boýunça:

1) ýylyň dowamynda;

2) möwsümleýin.

3. Suw bilen üpjün ediliş derejesi boýunça:

1) suwlulandyrylan;

2) suwlulandyrylmadyk.

4. Peýdalanylyşynyň görnüşi boýunça:

1) uzak örüler;

2) ilatly ýerlere golaý ýerleşýän.

 

II BAP. ÖRI MEÝDANLARYNY PEÝDALANMAK WE GORAMAK BABATDA DÖWLET DÜZGÜNLEŞDIRMESI

 

10-njy madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda döwlet düzgünleşdirmesini amala aşyrýan edaralar

 

Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda döwlet düzgünleşdirmesi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi (mundan beýläk – ygtyýarlandyrylan edara), ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

11-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar;

3) öri meýdanlaryny peýdalanmagyň we kärendesine bermegiň tertibini tassyklaýar;

4) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň umumy dolandyryşyny amala aşyrýar, ýerine ýetiriji häkimiýetiň edaralarynyň, kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň işlerini utgaşdyrýar;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen tertipde we şertlerde, döwlet we jemgyýetçilik zerurlyklary üçin, peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini almak hakynda çözgüt kabul edýär;

6) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň Türkmenistanyň welaýatlarynyň arasynda täzeden paýlamagy amala aşyrýar;

7) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

12-nji madda. Ygtyýarlandyrylan edaranyň ygtyýarlyklary

 

1. Ygtyýarlandyrylan edara:

1) öri meýdanlaryny durnukly dolandyrmak, rejeli peýdalanmak we goramak babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;

2) öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak boýunça döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar we ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

3) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlaýar hem-de kabul edýär;

4) öri meýdanlaryny gowulandyrmak, öri meýdan infrastrukturasynyň obýektlerini ösdürmek boýunça çäreleri geçirýär, öri meýdanlarynyň çakdanaşa ulanylmagyna we zaýalanmagyna ýol bermezlik boýunça çäreleri görýär;

5) öri meýdanlarynyň obýektleriniň infrastrukturasynyň peýdalanylyşyna we goralyşyna, öri meýdanlaryny peýdalanmagyň bellenilen düzgünleriniň ähli ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

6) öz garamagyndaky öri meýdanlaryndaky mallaryň baş sanynyň döwlet hasaba alnyşyny amala aşyrýar;

7) degişli edaralar bilen bilelikde öri meýdanlarynda ýangynlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrýar, olarda ýangyn ojaklarynyň öz wagtynda ýok edilmegini üpjün edýär, şeýle hem öri meýdan ösümlikleriniň zyýankeşlerine we kesellerine garşy göreşmek boýunça çäreleri amala aşyrýar;

8) örüde bakylýan maldarçylygyň suw üpjünçilik desgalarynda gurluşyk-gurnama, abatlaýyş, şeýle hem ulanyş işlerini amala aşyrýar;

9) peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini dolandyrmak, öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak babatda işleri amala aşyrýan daýhan birleşiklerine we beýleki öri meýdanlaryny peýdalanyjylara usuly we beýleki kömekleri berýär;

10) öri meýdanlarynyň daşky gurşawynyň çäkleriniň we öri meýdan baýlyklarynyň goralyp saklanylyşyna hem-de olaryň rejeli peýdalanylyşyna döwlet gözegçiligini amala aşyrýar;

11) Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna, şeýle hem çekenä öri meýdan ýerlerini peýdalanmaga hem-de kärendesine bermek boýunça resminamalary resmileşdirýär;

12) öri meýdanlaryny goramak we rejeli peýdalanmak maksady bilen, öri meýdanlarynyň we öri meýdan baýlyklarynyň ýagdaýyna monitoringi amala aşyrýar;

13) öri meýdanlarynyň döwlet hasaba alnyşyny amala aşyrýar;

14) öri meýdan ýerlerinden peýdalanmak hukugyny we ýere kärende hukugyny berýän resminamalaryň berilmegini amala aşyrýar;

15) öri meýdanlarynyň we öri meýdan baýlyklarynyň daşky gurşawynyň ýagdaýynyň hil görkezijilerini kesgitlemegi, peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň ýagdaýyny ýazyp teswirlemegi, kartalaşdyrmagy hem-de mukdar we hil görkezijilerini kesgitlemegi öz içine alýan tükelleme işlerini geçirýär;

16) örüde bakylýan maldarçylyk üçin öri meýdanlaryny çaklamak we olary geljegi göz öňünde tutup peýdalanmagy meýilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlaýar;

17) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlylygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

2. Ygtyýarlandyrylan edara öri meýdanlary hakyndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrýar.

 

13-nji madda - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 160-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

 

14-nji madda - Türkmenistanyň 05.01.2018 ý. № 685-V Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

 

15-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

1. Öri meýdanlary peýdalanmak we goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary:

1) öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak boýunça döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gatnaşýarlar;

2) özleriniň garamagyndaky çäklerde peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini rejeli peýdalanmak we goramak boýunça çäreleri görýärler;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öri meýdanlarynyň rejeli peýdalanylyşyna we goralyşyna gözegçiligi amala aşyrýarlar;

4) öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň we kärendeçileriň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň goralmagyny üpjün edýärler;

5) ýer meseleleri barada etrap (şäher) toparlarynyň ylalaşylan teklibi boýunça Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna, şeýle hem çekenä öri meýdan ýerlerini peýdalanmaga we kärendesine bermek barada karar kabul edýärler;

6) ýer meseleleri barada etrap (şäher) toparlarynyň ylalaşylan teklipleri boýunça daýhan birleşikleriniň hem-de Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslarynyň, şeýle hem çekenäniň arasynda öri meýdan ýerleriniň täzeden paýlanylmagyny amala aşyrýarlar;

61) Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna, şeýle hem çekenä döwletiň ätiýaçlyk ýerlerinden hem-de beýleki ýerden peýdalanyjylaryň peýdalanmaýan ýerlerinden öri meýdanlaryny kärendä bermek barada şertnama baglaşýarlar;

7) öri meýdanlarynda ýangyn döremeginiň öňüni almak hem-de özleriniň garamagyndaky çäklerde olar bilen göreşmek boýunça her  ýylky çäreleriň meýilnamalaryny işläp taýýarlaýarlar we durmuşa geçirýärler;

8) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýärler.  

2. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary:

1) öri meýdanlary rejeli peýdalanmak we goramak boýunça döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gatnaşýarlar;

2) öri meýdanlaryny gowulandyrmak boýunça çäreleriň geçirilmegine ýardam edýärler;

3) özleriniň garamagyndaky çäklerde mallaryň baş sanynyň ýyllyk hasaba alnyşyny geçirýär;

4) öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň we kärendeçileriň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini üpjün edýärler;  

5) öri meýdanlaryny ýangynlardan goramak we ýangynlaryň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrýarlar, şeýle hem özleriniň garamagyndaky çäklerde ýangyna garşy wagyz işlerini gurnaýarlar;

6) öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşikleriniň döredilmegine ýardam edýärler;

7) özleriniň garamagyndaky çäklerde öri meýdanlaryny durnukly dolandyrmak maksady bilen, öri meýdanlaryny peýdalanmagy düzgünleşdirmek boýunça toparlary düzýärler;

71) özleriniň garamagyndaky çäklerde çekenäniň işine ýardam berýärler we onuň bellige alynmagyny amala aşyrýarlar;

8) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýärler.  

 

III BAP. PEÝDALANYLÝAN ÖRI MEÝDAN ÝERLERINIŇ PEÝDALANYLMAGY WE OLARYŇ KÄRENDESI

 

16-njy madda. Peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini peýdalanyjylar we kärendeçiler

 

1. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugyna eýe bolan Türkmenistanyň  ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem çekene peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini peýdalanyjylar bolup durýarlar.  

2. Öri meýdanlaryny kärendesine almak hukugyna eýe bolan Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem çekene peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendeçileri bolup durýarlar.

 

17-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugy

 

1. Öri meýdanlary peýdalanmak hukugynda daýhan birleşiklerine, maldarçylyk hojalyklaryna, öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiklerine we Türkmenistanyň beýleki ýuridik şahslaryna, şeýle hem Türkmenistanyň fiziki şahslaryna we çekenä Türkmenistanyň kanunçylygy bilen kesgitlenilýän tertipde we şertlerde berlip bilner.

2. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugy ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan berilýän öri meýdan ýerlerini peýdalanmaga hukuk berýän Döwlet namasy bilen tassyklanylýar.

 

18-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmaga bermegiň möhletleri

 

Öri meýdanlary daýhan birleşiklerine, beýleki oba hojalyk kärhanalaryna we döwlete dahylly edaralaryna (döwletiň paýy bolan Türkmenistanyň ýuridik şahslary) 25 ýyla çenli möhlet bilen, beýleki döwlete dahylsyz Türkmenistanyň ýuridik şahslaryna, Türkmenistanyň fiziki şahslaryna, şeýle hem çekenä 10 ýyla çenli möhlet bilen peýdalanmaga berlip bilner.

 

19-njy madda. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň hukuklary we borçlary

 

1. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) öri meýdanlaryny peýdalanmaga, öri meýdan hojalygyny özbaşdak ýöretmäge;

2) peýdalanylýan öri meýdan ýerlerinde işleriň ähli görnüşleriniň geçirilişine gözegçiligi amala aşyrmaga;

3) öri meýdanlaryny kärendesine bermek barada şertnamalary baglaşmaga (daýhan birleşikleri we beýleki oba hojalyk kärhanalary);

4) öri meýdan hojalygyny ýöretmek üçin zerur bolan ýollary, suwa ýakylýan ýerleri, agyllary, ýaşaýyş hem-de hojalyk jaýlaryny we beýleki obýektleri gurmak boýunça işleri bellenilen tertipde geçirmäge.

2. Öri meýdanlaryny  peýdalanyjylar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) öri meýdanlaryny olaryň maksatlaýyn niýetlenilişine görä  peýdalanmaga;

2) peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini gowulandyrmak, ýel we suw ýuwulmasyna (eroziýasyna), çölleşmäge garşy göreşmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmäge, suw çeşmeleriniň gurluşygyny we durkunyň täzelenmegini amala aşyrmaga, öri meýdan dolanyşygyny berjaý etmäge, şeýle hem öri meýdanlarynyň zaýalanmagyna ýol bermezlige;

3) peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini hasaba almagy ýöretmäge we tükelleme işlerini geçirmäge gatnaşmaga;

4) öri meýdanlaryny goramagy we olarda ýangynlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäreleri amala aşyrmaga, öri meýdanlarynda ýangyn döreýiş ojaklarynyň öz wagtynda ýok edilmegini üpjün etmäge,  öri meýdan ösümlikleriniň zyýankeşlerine we kesellerine garşy göreşmek boýunça çäreleri amala aşyrmaga;

5) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň we suw çeşmeleriniň   ekologik we sanitariýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça çäreleri görmäge;

6) öri meýdanlarynyň kärendesiniň kadalarynyň we düzgünleriniň bozulmagyna ýol bermezlige;

7) beýleki öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň, şeýle hem öri meýdanlarynyň kärendeçileriniň hukuklaryny bozmazlyga.

3. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylar şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda başga hukuklara eýe bolup we başga wezipeleri alyp baryp bilerler.

 

20-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugynyň bes edilmegi

 

1. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugy şu aşakdaky ýagdaýlarda bes edilýär:

1) peýdalanmagynda öri meýdany bar bolan daýhan birleşiginiň, maldarçylyk hojalygynyň ýa-da Türkmenistanyň beýleki ýuridik şahsynyň işi bes edilende;

2) öri meýdanlaryny peýdalanmagyň möhleti gutaranda;

3) öri meýdanlarynyň maksatlaýyn niýetlenilişine görä peýdalanylmazlygynda;

4) uzak wagtlaýyn döwre we uly meýdanda öri meýdanlarynyň ýagdaýynyň we önümliliginiň ýaramazlaşmagy bilen şertlendirilen öri meýdan hojalygynyň rejesiz alnyp barylmagynda;

5) öri meýdan ýerleri döwlet we jemgyýetçilik zerurlyklary üçin alnanda;

6) öri meýdanlaryndan peýdalanmakdan meýletin ýüz dönderilende;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ýagdaýlarda.

2. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugynyň bes edilmegi Türkmenistanyň ýer kanunçylygynda kesgitlenilýän tertipde geçirilýär.

3. Öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugynyň bes edilmegi  baradaky çözgüt kazyýet tertibinde şikaýat edilip bilner.

 

21-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak  babatda daýhan birleşikleriniň wezipeleri

 

Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda daýhan birleşigi:    

1) öri meýdanlaryňinfrastrukturasyndaky obýektlerini dolandyrmagy, şeýle hem ulanmagy we saklamagy amala aşyrýar;

2-nji bendi - Türkmenistanyň 05.10.2019 ý. № 192-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

3) öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasyna laýyklykda öri meýdanlarynyň kärendesiniň şertnamalaryny, şol sanda beýleki dolandyryş-çäk düzümlerinde ýerleşýän (welaýatlaryň, etraplaryň we geňeşlikleriň), beýleki öri meýdanlaryny peýdalanyjylar bilen baglaşýar;

4) özüne degişli çäklerde çekenäniň hasabyny ýöredýär we onuň bellige alynmagy üçin degişli maglumatlary ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasyna berýär;

5) mallaryň kimiň eýeçiligine degişlidigine garamazdan, daýhan birleşigine berkidilen çäkde, sürüleriň sanynyň we mallaryň baş sanynyň her ýylky hasaba alynmagyny geçirýär;

6) öri meýdanlarynyň kärende üçin tölegini ýygnamagy amala aşyrýar;

7) öri meýdanlarynyňkärendeçileriniň arasyndaky jedelleri çözýär;

8) öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak bilen baglanyşykly beýleki meseleleri çözýär.

 

22-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda maldarçylyk hojalygynyň wezipeleri

 

1. Maldarçylyk hojalygy ygtyýarlandyrylan edaranyň ýa-da beýleki döwlet edaralarynyň we guramalarynyň garamagynda bolýar.

2. Maldarçylyk hojalyklary, öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda, şu Kanunyň 21-nji maddasyna laýyklykda daýhan birleşikleri üçin bellenilen şol bir wezipelere eýedirler.

3. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasyna laýyklykda, maldarçylyk hojalygynyň çözgüdi boýunça öri meýdanlary peýdalanmaga berilýär.

 

23-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşikleri

 

1. Hususy eýeçiliginde maly bar bolan fiziki şahslar, öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiklerini döretmäge we peýdalanmaga öri meýdan ýerlerini almak üçin ýer meseleleri boýunça degişli toparlara ýüz tutmaga haklydyr.

Çekene we beýleki mal eýeleri hem öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiginiň agzalary bolup bilerler.

2. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşikleriniň agzalary bir geňeşligiň çäklerinde çäk ýörelgesi boýunça birleşýärler.

3. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiklerini bellige almak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

4. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşikleri şu Kanunyň 21-nji maddasyna laýyklykda daýhan birleşikleri üçin bellenilen şol bir wezipelere eýedirler.

5. Öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiginiň birkysmyTertipnamasy ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tassyklanylýar.

 

24-nji madda. Çekene

 

1. Çekene bilelikde mal bakmak üçin hususy mal eýeleri tarapyndan döreýär.

2. Çekene ýuridik şahsy döretmezden öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň meýletin birleşigi bolup durýar.

3. Çekene degişli ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynda ýörite kitapda bellige alynmaga we daýhan birleşiginde ýa-da beýleki oba hojalyk kärhanalarynda hökmany hasaba alynmaga degişlidir.

4. Çekenäniň şu Kanun hem-de Türkmenistanyň ýer kanunçylygy bilen kesgitlenilýän tertipde we şertlerde öri meýdanyny peýdalanmaga we kärendä almaga hukugy bardyr. Çekenäniň öri meýdanyny peýdalanmaga we kärendä almagy fiziki şahslar üçin bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

5. Çekenäniň agzalary öz agzalarynyň arasyndan çekenäniň ýolbaşçysyny saýlaýarlar. Çekenäniň ýolbaşçysy çekenäniň işine (çopany hakyna tutmak, öri meýdanlarynyň kärendesiniň şertnamalaryny  baglaşmak, beýleki guramaçylyk meselelerini çözmek) umumy ýolbaşçylyk edýär, mallaryň bakylşyna, öri meýdan infrastrukturasynyň obýektleriniň ulanylşyna we saklanylşyna gözegçilik edýär.

 

25-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmagy düzgünleşdirmek boýunça topar

 

1. Öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmak we goramak maksady bilen, öri meýdanlaryny peýdalanmagy düzgünleşdirmek boýunça topar (mundan beýläk – Topar) döredilýär.

2.  Toparlara daýhan birleşiginiň, maldarçylyk hojalygynyň wekili ýa-da degişli arçynlar ýolbaşçylyk edip bilýärler.

Toparyň düzümine daýhan birleşiginden, maldarçylyk hojalygyndan wekilleri goşmak bilen öri meýdanlaryny peýdalanyjylar we kärendeçiler, öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiginiň, çekenäniň wekilleri, beýleki mal eýeleri, öri meýdanlaryny peýdalanýan ýerli birleşigiň wekilleri, şeýle hem ygtyýarlandyrylan edaranyň wekili, etrap derejesindäki ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleri girip bilerler.

3. Toparyň ygtyýarlyklaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) öri meýdanlaryny dolandyrmagyň gündelik we uzakmöhletleýin   meýilnamalaryny taýýarlamak;

2) öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamalaryny işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmek üçin hünärmenleri çekmek;

3) degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjynyň çäginde öri meýdanlaryny peýdalanmak bilen baglanyşykly jedelleri çözmek.

4. Toparyň kabul eden çözgütleri, degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjynyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň çözgütleri bilen ýerine ýetirilýär.

5. Topar barada birkysmy Düzgünnama ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tassyklanylýar.

Her bir topar barada Düzgünnama degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjynyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň çözgüdi bilen tassyklanylýar.

 

26-njy madda. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamalary

 

1. Öri meýdanlaryny peýdalanmak öri meýdanlaryny dolandyrmagyň gündelik we uzakmöhletleýin meýilnamalary esasynda amala aşyrylýar.

2. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamalary Topar tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjynyň ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasynyň çözgüdi bilen kabul edilýär.

3. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasynda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:

1) öri meýdanlarynyň ýerleşişi, degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjylar barada maglumatlar, Türkmenistanyň tokaý gaznasynyň peýdalanylýan öri meýdan ýerleri, öri meýdan hökmünde berlen beýleki toparlara degişli ýerler, mal sürlüp geçirilýän ýollar, suwa ýakylýan ýerler hem-de beýleki öri meýdan düzümine girýän obýektler, peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň bölekleriniň ýagdaýy we hili kesgitlenilen kartalar we çyzgylar;

2) öri meýdanlaryny möwsümleýin peýdalanmagyň, öri meýdan dolanyşygynyň, mal sürüleriniň hereket etmeginiň meseleleri, şeýle hem öri meýdanlaryny gowulandyrmak, ot örtüginiň zaýalanmagynyň we suw çeşmelerine zeper ýetirilmeginiň öňüni almak maksady bilen meýilleşdirilýän çäreler;

3) öri meýdan düzümine girýän obýektleri dikeltmegiň we ösdürmegiň meýilnamalary;

4) öri meýdanlaryny başga maksatlar üçin peýdalanmagyň çäreleri.

4. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamalary Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň meýilnamalarynyň esasynda işlenip taýýarlanylýar we işlenip taýýarlanylanda degişli çäklerdäki mallary bakmagyň däpleri nazara alynýar.

5. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamalary degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjynyň çäginde ýerleşýän öri meýdanlaryna, öri meýdanlarynyň ähli kärendeçileriniň deň elýeterliligini göz öňünde tutýarlar.

6. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasynyň ýerine ýetirilmegi hökmany häsiýete eýedir.

7. Öri meýdanlaryny dolandyrmagyň birkysmy meýilnamasy ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tassyklanylýar.

 

27-nji madda. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesi

 

1. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleri kärendesine şu aşakdakylar tarapyndan berilýär:

1) ýer meseleleri boýunça toparyň çözgüdi esasynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary;

2) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň peýdalanyjylary – daýhan birleşikleri, maldarçylyk hojalyklary we Türkmenistanyň beýleki ýuridik şahslary.  

2. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesine berilmegi etraplaryň (şäherleriň) ýer meseleleri baradaky toparlary bilen ygtyýarlandyrylan edaranyň ylalaşylan teklipleri boýunça Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna, şeýle hem çekenä peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini kärendesine bermek barada etraplaryň (şäherleriň) häkimleriniň kararlary esasynda ygtyýarlandyrylan edaranyň degişli ýerli edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

Öri meýdanlaryna kärende hukugyny berýän resminama – Şahadatnama bolup durýar. Öri meýdanlarynyň kärendesine bolan hukugyna eýe bolan Türkmenistanyň  ýuridik we fiziki şahslary, şeýle hem çekene öri meýdanlarynyň kärendeçileri bolup durýarlar.

3. Öri meýdanlarynyň kärendesine bolan hukugy barada Şahadatnamanyň esasynda öri meýdanlarynyň kärendesiniň şertnamasy baglaşylýar.

 

28-nji madda. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň şertnamasy

 

1. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň şertnamasy ýazmaça görnüşde baglaşylýar.

2. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň şertnamasynda şu aşakdakylar görkezilýär:

1) mal bakylýan öri meýdanlarynyň ýerleşiş çyzgysy;

2) mallaryň görnüşi we baş sany;

3) öri meýdanlaryny peýdalanmagyň möhletleri;

4) kärende töleginiň möçberi we  ony tölemegiň tertibi;

5) öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak bilen baglanyşykly taraplaryň borçlary;

6) şertnamanyň şertleriniň bozulandygy üçin taraplaryň jogapkärçiliginiň çäreleri;

7) taraplaryň ylalaşmagy boýunça beýleki şertler.

3. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň şertnamasy öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasy esasynda baglaşylýar.

dördünji bölegi Türkmenistanyň 05.10.2019 ý. № 192-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen.

5. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň birkysmyşertnamasy ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tassyklanylýar.

 

29-njy madda. Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň möhletleri

 

Peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärende şertnamasy 10 ýyla çenli möhlete baglaşylýar.

Kärende şertnamasynyň möhleti tamamlanandan soň öri meýdanlarynyň kärendeçileri tarapyndan öz borçlary, şertnamanyň talaplary talaba laýyk ýerine ýetirilen ýagdaýynda, öri meýdan ýerleriniň kärende möhleti berliş tertibinde uzaldylyp bilner.

 

30-njy madda. Öri meýdanlarynyň kärendeçileriniň hukuklary we borçlary

 

1. Öri meýdanlarynyň kärendeçileriniň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) özbaşdak esasda, şeýle hembilelеşikesasdaçekenäwebeýleki öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryňbirleşiklerinebirleşmek ýoly bilen mal bakmaga;

2) öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň arasynda baglaşylan, öri meýdanlaryny dolandyrmagyň meýilnamasyna we peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň kärendesiniň şertnamalaryna laýyklykda, beýleki dolandyryş-çäk düzümleriniň çäklerinde ýerleşýän (welaýatlaryň, etraplaryň we geňeşlikleriň) öri meýdanlaryny goşmak bilen, beýleki öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň öri meýdanlarynda mal bakmaga;

3) şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenilýän tertipde we şertlerde öri meýdanlaryny peýdalanyjylaryň birleşiklerini döretmäge.

2. Şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilenlerden başga, öri meýdanlaryny başga maksatlar üçin peýdalanmaga, degişli öri meýdanlaryny peýdalanyjy tarapyndan berilýän rugsatnama esasynda ýol berilýär. Bu ýagdaýda öri meýdanlaryny peýdalanmak bilen baglanyşykly gatnaşyklar, şonuň ýaly hem Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

3. Öri meýdanlarynyň kärendeçileri şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) mal bakmagyň kadalaryny we düzgünlerini berjaý etmäge;

2) özlerine berkidilen öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmaga, rugsatsyz  peýdalanylmagyndan we öri meýdanlaryny peýdalanmagyň bellenilen tertibiniň beýleki bozulmalaryndan olaryň goragyny üpjün etmäge;

3) öri meýdanlaryny gorap saklamak we gowulandyrmak, ýel we suw ýuwulmasyna (eroziýasyna), çölleşmäge garşy göreşmek boýunça çäreleri geçirmäge, suw çeşmeleriniň gurluşygyny we durkunyň täzelenmegini, öri meýdan dolanyşygyny berjaý etmäge, şeýle hem öri meýdanlarynyň zaýalanmagyna ýol bermezlige;

4) öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin kärende töleglerini öz wagtynda geçirmäge;

5) öri meýdanlaryny peýdalanyjylara we beýleki kärendeçilere  özleriniň ýetiren zyýanynyň öwezini, Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde dolmaga.

4. Öri meýdanlarynyň kärendeçileri öri meýdanlarynyň kärendesiniň şertnamalaryna laýyklykda beýleki hukuklara eýe bolup we beýleki borçlary çekip bilerler.

 

31-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin töleg

 

1. Türkmenistanda öri meýdanlar tölegli esasda peýdalanylýar.

Öri meýdanlaryndan peýdalanmak üçin töleg öri meýdan ýerleri üçin töleg görnüşinde alynýar. Öri meýdan ýerleri üçin töleg öri meýdanlaryny peýdalanmak hukugyna eýe bolan Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslarynyň, şeýle hem çekenäniň peýdalanmagynda durýan öri meýdan ýerleri üçin alynýar.

Kärende tölegi öri meýdanlaryny kärendesine almak hukugyna eýe

bolan Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna, şeýle hem çekenä kärendesine berlen ýerler üçin alynýar.

2. Öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin töleg şu Kanuna laýyklykda Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryndan, şeýle hem çekeneden alynýar.

3. Öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin tölegi malyň dürli görnüşliligine, olaryň baş sanyna baglylykda, şu Kanunyň 9-njy maddasynda bellenen öri meýdanlarynyň toparlara bölünilişine laýyklykda alynýar.

4. Öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin tölegi kesgitlenilende öri meýdanlarynyň peýdalanylşyny düzgünleşdirmek boýunça toparyň teklipleri hasaba alynýar. Öri meýdanlaryny peýdalanandygy üçin tölegiň möçberi we olary almagyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.  

5. Öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin tölegler Türkmenistanyň Döwlet býujetine geçirilmäge degişlidir.

6. Öri meýdanlaryny peýdalanylandygy üçin töleglerinden Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowşan serişdeler, peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň ýerleşýän ýerleri boýunça degişli ýerli býujetlere geçirilýär we diňe maksatlaýyn bellenilişi boýunça, ýagny öri meýdanlaryny gowulandyrmaga, şeýle hem öri meýdan düzümine girýän obýektleri ösdürmäge ulanylýar.

 

32-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak babatda kadalar

 

1. Mal bakmaklyk öri meýdanlaryndan peýdalanmak babatda bellenilýän kadalaryny berjaý etmek bilen olaryň toparlaryna, şeýle hem öri meýdanynyň belli bir böleginde bakylýan mallaryň dürli görnüşliligine we baş sanyna baglylykda öri meýdanlaryň göterijilik sygym mümkinçiligi esasynda amala aşyrylýar.

2. Öri meýdanlarynyň degişli toparlarynda mal bakmagyň kadalary öri meýdanlaryny tükellemegiň we geçirilen geobotaniki barlaglaryň materiallarynyň esasynda kesgitlenilýär we ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilýär.

3. Öri meýdanlarynyň ýagdaýyna zyýanly täsir etmegiň bellenilen aňryçäk rugsat edilen kadalaryny artdyrandygy üçin Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary, olar tarapyndan ýetirilen zyýana baglylykda Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jogapkärçilik çekýärler.  

 

IV BAP. ÖRI MEÝDANLARYNY GORAMAK WE GOWULANDYRMAK

 

33-nji madda. Öri meýdanlaryny goramak

 

1. Öri meýdanlaryny goramak öri meýdanlaryny rejeli peýdalanmaga we gowulandyrmaga, öri meýdanlarynyň serişde mümkinçiligini we önümliligini gorap saklamaga gönükdirilen hukuk, guramaçylyk, ykdysady we beýleki çäreleriň ulgamyny öz içine alýar.

2. Öri meýdanlaryny goramak ygtyýarlandyrylan edara we onuň ýerlerdäki bölümleri, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, öri meýdanlaryny peýdalanyjylar hem-de kärendeçiler tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Öri meýdanlarynyň goragy şu aşakdakylar arkaly üpjün edilýär:

1) öri meýdanlaryny peýdalanmak babatda düzgünleriň we kadalaryň bellenilmegi;

2) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň peýdalanylmagyna çäklendirmeleriň we gadagan etmeleriň bellenilmegi;

3) öri meýdanlarynyň rugsatsyz peýdalanylmagynyň we öri meýdanlaryny peýdalanmagyň bellenilen tertibiniň beýleki bozulmalarynyň duýdurylmagy we öňüniň alynmagy;

4) peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň döwlet monitoringiniň geçirilmegi, öri meýdanlarynyň peýdalanylyşyna we goralyşyna döwlet gözegçiliginiň amala aşyrylmagy;

5) öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyny bozandygy üçin ýuridik we fiziki şahslaryň jogapkärçiliginiň bellenilmegi;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öri meýdanlaryny goramak boýunça beýleki çäreleriň görülmegi.

 

34-nji madda. Öri meýdanlaryny gowulandyrmak boýunça çäreler

 

1. Öri meýdanlarynyň ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, öri meýdanlarynyň serişde mümkinçiligini we önümliligini dikeltmek, şol sanda topragyň önümliligini, öri meýdanlarynyň ösümlikleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suwlulandyrmak boýunça we beýleki çäreler geçirilýär.

2. Öri meýdanlaryny gowulandyrmak boýunça çäreleriň amala aşyrylmagyny ygtyýarlandyrylan edara, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, şeýle hem peýdalanylýan öri meýdan ýerlerini peýdalanyjylar we kärendeçiler üpjün edýärler.

3. Öri meýdanlaryny gowulandyrmak boýunça çäreleri maliýeleşdirmek Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň we Türkmenistanyň kanunçylygy bilen gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

35-nji madda. Öri meýdanlary we suw çeşmeleri peýdalanylan ýagdaýynda ekologik we weterinariýa-sanitariýa talaplary

 

1. Öri meýdanlaryny peýdalanan ýagdaýyndaTürkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslary şu aşakdaky talaplary berjaý etmäge borçludyrlar:

1) tebigaty goramak babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen kesgitlenen;

2) öri meýdanlarynyň we suw çeşmeleriniň sanitariýa howpsuzlygyny üpjün etmek babatdaky;

3) mallar üçin suw çeşmelerini weterinariýa-sanitariýa talaplaryna laýyklykda saklanylmagyna bolan talaplary.

2. Ekologik gözegçilik ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan amala aşyrylýar.

Şu maddanyň 1-nji böleginiň 2-nji we 3-nji bentlerinde görkezilen talaplaryň ýerine ýetirilişine weterinariýa-sanitariýa gözegçilik barlagy Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň ýanyndaky Döwlet weterinariýa gullugy tarapyndan amala aşyrylýar.

 

36-njy madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we öri meýdan hojalygyny ýöretmek bilen bagly bolmadyk işleri geçirmegiň tertibi

 

Öri meýdanlarynyň çäginde gurluşyk işleriniň geçirilmegi, umumy ýaýran gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň gazylyp çykarylmagy, kommunikasiýalaryň geçirilmegi we öri meýdanlaryny peýdalanmak hem-de öri meýdan hojalygyny ýöretmek bilen bagly bolmadyk başga işleriň geçirilmegi, döwlet ekologiýa seljermesiniň oňyn netijenamasy bolan ýagdaýynda degişli edaralaryň çözgüdi esasynda amala aşyrylýar.

 

37-nji madda. Raýatlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň goragyny üpjün etmäge gatnaşmagy

 

1. Raýatlar we jemgyýetçilik birleşikleri peýdalanylýan öri meýdan ýerleriniň goragyny üpjün etmäge şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda gatnaşýarlar.

2. Raýatlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gönüden-göni özleri ýa-da öz wekiliniň üsti bilen öri meýdanlarynyň ýagdaýy barada hakyky maglumatlary almaga hukuklary bardyr.

3. Her bir raýatyň gönüden-göni özüniň ýa-da öz wekiliniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň üsti bilen ýa-da başga ýollar arkaly öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak meseleleri boýunça döwlet edaralary we wezipeli adamlar tarapyndan kabul edilýän çözgütleri taýýarlamaga we ýerine ýetirmäge, şeýle hem olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrmaga hukugy bardyr.

4. Döwlet edaralary we wezipeli adamlar şu maddanyň 1-nji we 3-nji böleklerinde göz öňünde tutulan raýatlaryň hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmäge borçludyrlar.

5. Raýatlar we jemgyýetçilik birleşikleri daşky gurşawy goramaga degişli meseleler boýunça şikaýatlar, arzalar we teklipler bilen döwlet edaralaryna we guramalaryna, şeýle hem öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda bozulan hukuklaryň goragyny üpjün etmek üçin kazyýet edaralaryna ýüz tutmaga hukuklary bardyr.

 

V BAP. ÖRI MEÝDANLARYNY PEÝDALANMAK WE GORAMAK BABATDA DÖWLET GÖZEGÇILIGI WE MONITORINGI

 

38-nji madda. Öri meýdanlarynyň we öri meýdan baýlyklarynyň peýdalanylyşyna hem-de goralyşyna döwlet gözegçiligi

 

1. Öri meýdanlarynyň we öri meýdan baýlyklarynyň peýdalanylyşyna hem-de goralyşyna döwlet gözegçiliginiň wezipeleri, öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öri meýdanlaryny peýdalanmagyň bellenilen tertibiniň ähli öri meýdanlaryny peýdalanyjylar we kärendeçiler tarapyndan berjaý edilmegini üpjün etmek bolup durýar.   

2. Öri meýdanlarynyň we öri meýdan baýlyklarynyň peýdalanylyşyna we goralyşyna döwlet gözegçiligi ygtyýarlandyrylan edara we beýleki ygtyýarlandyrylan döwlet edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Öri meýdanlarynyň we öri meýdan baýlyklarynyň peýdalanylyşyna we goralyşyna döwlet gözegçiligi Türkmenistanyň ýer hakyndaky kanunçylygyna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

39-njy madda. Öri meýdanlarynyň döwlet monitoringi

 

Öri meýdanlarynyň döwlet monitoringi ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenen tertipde amala aşyrylýar.

 

 

VI BAP. ÖRI MEÝDANLARYNY PEÝDALANMAK WE GORAMAK BABATDA JEDELLERI ÇÖZMEK. ÖRI MEÝDANLARY HAKYNDA TÜRKMENISTANYŇ KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULANDYGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK

 

40-njy madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda jedelleri çözmek

 

Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde çözülýär.

 

41-nji madda. Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagynda günäkär ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

42-nji madda. Öri meýdanlaryna ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak

 

1. Öri meýdanlarynyň hapalanmagynyň, rejesiz peýdalanylmagynyň, zaýalanmagynyň we öri meýdanlary hakynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň beýleki kadalarynyň bozulmagynyň netijesinde öri meýdanlaryna zyýan ýetiren ýuridik we fiziki şahslar, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda onuň öwezini doly möçberde dolmaga borçludyrlar.  

2. Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy netijesinde ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan öri meýdanlaryna ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagy meýletin ýa-da kazyýetiň çözgüdi boýunça amala aşyrylýar.

 

VII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

43-nji madda. Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

Öri meýdanlaryny peýdalanmak we goramak babatda halkara hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

44-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                          Gurbanguly

Prezidenti                                                                Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 18-nji awgusty.

№ 267-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О пастбищах

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 3, ст. 101)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 18.06.2016 г. № 419-V, 05.01.2018 г. № 685-V, 08.06.2019 г. № 160-VI

и от 05.10.2019 г. № 192-VI)

 

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организационные основы устойчивого управления пастбищами и регулирует отношения, связанные с рациональным использованием и охраной пастбищ, повышением их экологического, экономического и ресурсного потенциала.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) пастбища или пастбищные угодья – земли, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности государства и используемые для выпаса скота и в иных целях;

2) пастбищные ресурсы – запасы травянистой, древесно-кустарниковой и иной растительности определённого пастбищного участка, определяющие его продуктивность;

3) объекты пастбищной инфраструктуры – обводнительные сооружения (колодцы, скважины, насосные станции, водопроводы и другие сооружения), дороги, мосты, скотопрогонные трассы, кошары и отгороженные места для водопоя и отдыха скота, места временного проживания пастухов, а также иное недвижимое имущество, необходимые для выпаса скота;

4) потенциальная ёмкость пастбищ – количество поголовья скота на единицу площади земли, которые могут выпасаться без нанесения ущерба пастбищным ресурсам и экологическому состоянию пастбищ;

5) скотопрогонные трассы – участки пастбищ, предназначенные для перегона скота на другие участки пастбищ либо передвижение скота между пастбищами;

6) пользователи пастбищ – юридические и физические лица Туркменистана, а также чекене, обладающие правом пользования пастбищами;

7) арендаторы пастбищ – юридические и физические лица Туркменистана, а также чекене, обладающие правом аренды пастбищ;

8) объединение пользователей пастбищ – общественное объединение, созданное в целях совместного управления и использования пастбищ собственниками скота, которые проживают на определённой территории и совместно выпасают скот и (или) используют пастбища в иных целях;

9) чекене – объединение собственников скота без образования юридического лица в целях коллективного выпаса скота;

10) комиссия по регулированию использования пастбищ – комиссия, учреждаемая органом местного самоуправления или пользователем пастбищ в целях регулирования отношений, связанных с рациональным использованием и охраной пастбищ, находящихся на подведомственной ему территории;

11) план управления пастбищами – документ, содержащий информацию, необходимую для обеспечения устойчивого использования пастбищ;

12) охрана пастбищных угодий  – комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование, улучшение и сохранение ресурсного потенциала пастбищ, предотвращение деградации, уничтожения пастбищ или иного отрицательного воздействия на них;

13) улучшение пастбищ – комплекс мероприятий, направленных на повышение ресурсного потенциала и продуктивности пастбищ, повышение плодородия почв и обводнение пастбищ;

14) использование пастбищ в иных целях – использование пастбищ в других целях, кроме выпаса скота, к которым относится, но не ограничивается ими, охота, пчеловодство, сбор лекарственных растений, плодов и ягод, заготовка сена, туризм и отдых граждан;

15) государственный мониторинг пастбищ – система наблюдений за происходящими изменениями, возникающими в результате использования пастбищ, оценки и прогноза состояния пастбищ в целях устойчивого управления пастбищами;

16) государственный учёт пастбищ − сведения о площади, расположении и границах пастбищ и происходящих с ними изменениях за соответствующий период;

17) инвентаризация пастбищ − комплекс работ по описанию, картированию и определению количественных и качественных показателей состояния пастбищ;

18) геоботанические обследования пастбищ – обследования, проводимые в целях определения продуктивности пастбищ, строения и состава травостоя, места его произрастания, возможности использования пастбищ для выпаса различных видов скота, качества травянистой и древесно-кустарниковой растительности пастбищ и её запасов, а также характера использования пастбищ относительно наличия водных источников, скотопрогонных трасс и возможности периодичного использования пастбищ.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о пастбищах

 

1. Законодательство Туркменистана о пастбищах основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в области рационального использования и охраны пастбищ.

2. Отношения, связанные с выпасом скота на землях лесного фонда Туркменистана и на особо охраняемых природных территориях, регулируются соответствующим законодательством Туркменистана.

3. Положения настоящего Закона применяются в отношении категории земель, указанных в части 2 настоящей статьи, постольку, поскольку они не противоречат правовому режиму этих категорий земель.

4. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Задачи законодательства Туркменистана о пастбищах

 

Задачами законодательства Туркменистана о пастбищах являются регулирование отношений, связанных с рациональным использованием, улучшением и охраной пастбищ, а также защита прав пользователей и арендаторов пастбищных угодий.

 

Статья 4. Основные принципы законодательства Туркменистана о пастбищах

 

Законодательство Туркменистана о пастбищах основывается на следующих основных принципах:

1) обеспечение рационального использования и улучшения пастбищ;

2) обеспечение охраны пастбищных угодий;

3) доступность пастбищ для юридических и физических лиц Туркменистана, а также чекене;

4) экономическое стимулирование рационального использования, улучшения и охраны пастбищ;

5) контроль за использованием и охраной пастбищ;

6) нормирование в области использования и охраны пастбищ;

7) гласность при проведении мероприятий, связанных с использованием пастбищ, право граждан на получение информации об использовании и охране пастбищ;

8) участие граждан и общественных объединений в осуществлении мероприятий по охране пастбищ, подготовке решений, реализация которых способна оказать положительное воздействие на состояние пастбищ, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

9) возмещение ущерба, причинённого пастбищам вследствие отрицательного воздействия на них;

10) ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о пастбищах;

11) международное сотрудничество в области рационального использования и охраны пастбищ.

 

Статья 5. Право собственности на пастбища

 

1. Пастбища являются собственностью государства, находятся под его охраной и не могут быть переданы в частную собственность.

2. Пастбища могут быть переданы только в пользование и аренду на условиях и в порядке, определяемых настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 6. Пастбищные земли

 

1. Пастбищные земли входят в состав земель сельскохозяйственного назначения.

2. В состав пастбищных земель входят земли, используемые для выпаса скота, а также земли, занятые скотопрогонными трассами, коммуникациями, замкнутыми водоёмами, колодцами, водопроводами, постройками и другими сооружениями, необходимыми для ведения пастбищного хозяйства.

 

Статья 7. Другие категории земель, предоставляемые под пастбища

 

1. Под пастбища для выпаса скота могут выделяться земли лесного фонда Туркменистана, отдельные участки особо охраняемых природных территорий и земли других категорий.

2. Земли, пригодные для пастьбы скота на территории лесного фонда Туркменистана, выделяются согласно материалам лесоустройства и могут использоваться в порядке, установленном лесным законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Перевод пастбищных земель в другие категории земель и изъятие пастбищных земель

 

1. Перевод пастбищных земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях в порядке, определяемом земельным законодательством Туркменистана и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Изъятие пастбищных земель для государственных или общественных нужд производится в соответствии с земельным законодательством Туркменистана.

3. Перевод пастбищных земель в другие категории земель и изъятие пастбищных земель, предоставленных юридическим и физическим лицам на основаниях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, могут производиться при условии уведомления указанных юридических и физических лиц, а также возмещения в полном объёме всех убытков, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 9. Классификация пастбищ

 

Пастбища подразделяются на следующие категории:

1. По местоположению:

1) пустынные;

2) предгорные;

3) горные.

2. По времени использования:

1) круглогодичные;

2) сезонные.

3. По степени водообеспеченности:

1) обводнённые;

2) необводнённые.

4. По виду пользования:

1) отгонные (отдалённые);

2) расположенные вблизи населённых пунктов.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПАСТБИЩ

 

Статья 10. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области использования и охраны пастбищ

 

Государственное регулирование в области использования и охраны пастбищ осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана (далее – уполномоченный орган), местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

Статья 11. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана в области использования и охраны пастбищ:

1) определяет государственную политику;

2) утверждает государственные программы;

3) утверждает порядок предоставления пастбищ в пользование и аренду;

4) осуществляет общее управление пастбищными угодьями, координирует деятельность органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций;

5) принимает решение об изъятии пастбищных угодий для государственных и общественных нужд в порядке и на условиях, определяемых законодательством Туркменистана;

6) осуществляет перераспределение пастбищных угодий между велаятами Туркменистана;

7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 12. Компетенция уполномоченного органа

 

1. Уполномоченный орган:

1) реализует государственную политику в области устойчивого управления пастбищами, рационального использования и охраны пастбищ;

2) разрабатывает и обеспечивает выполнение государственных программ по рациональному использованию и охране пастбищ;

3) в пределах своей компетенции разрабатывает и принимает нормативные правовые акты Туркменистана в области рационального использования и охраны пастбищ;

4) проводит мероприятия по улучшению пастбищ, развитию объектов пастбищной инфраструктуры, принимает меры по недопущению перегрузки и деградации пастбищ;

5) осуществляет контроль за использованием и охраной объектов пастбищных инфраструктур, соблюдением установленных правил пользования пастбищами всеми юридическими и физическими лицами;

6) осуществляет государственный учёт поголовья скота на подведомственных ему пастбищах;

7) осуществляет совместно с соответствующими органами мероприятия по предупреждению пожаров на пастбищах, обеспечивает своевременную ликвидацию очагов возгорания  на них, а также осуществляет меры по борьбе с вредителями и болезнями пастбищной растительности;

8) осуществляет строительно-монтажные, ремонтные, a также эксплуатационные работы на объектах водоснабжения отгонного животноводства;

9) оказывает методическую и иную помощь дайханским объединениям и другим пользователям пастбищ, осуществляющим деятельность в области управления пастбищными угодьями, рационального использования и охраны пастбищ;

10) осуществляет государственный контроль за охраной окружающей среды территорий пастбищ и пастбищных ресурсов и их рациональным использованием;

11) оформляет документы по предоставлению пастбищных земель в пользование и аренду юридическим и физическим лицам Туркменистана, а также чекене;

12) осуществляет мониторинг состояния пастбищ и пастбищных ресурсов в целях охраны и рационального использования пастбищ;

13) осуществляет государственный учёт пастбищ;

14) осуществляет выдачу документов, предоставляющих право пользования пастбищными землями и право на аренду земли;

15) проводит работы по инвентаризации, включающие в себя   определение качественных показателей состояния окружающей среды пастбищ и пастбищных ресурсов, описание, картирование и определение количественных и качественных показателей  состояния пастбищных угодий;  

16) разрабатывает предложения по прогнозированию и перспективному планированию использования пастбищ для отгонного животноводства;

17) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением законодательства Туркменистана о пастбищах.

 

Статья 13 – признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 160-VI.

 

Статья 14 – признано утратившим силу Законом Туркменистана от 05.01.2018 г. № 685-V.

 

Статья 15. Компетенция местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

 

1. Местные органы исполнительной власти в области использования и охраны пастбищ:

1) принимают участие в выполнении государственных программ рационального использования и охраны пастбищ;

2) принимают меры по рациональному использованию и охране пастбищных угодий на подведомственной им территории;

3) осуществляют контроль за рациональным использованием и охраной пастбищ в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) обеспечивают защиту прав и законных интересов пользователей и арендаторов пастбищ;

5) по согласованному предложению этрапских (городских) комиссий по земельным вопросам принимают постановление о предоставлении пастбищных земель в пользование и аренду юридическим и физическим лицам Туркменистана, а также чекене;

6) по согласованному предложению этрапских (городских) комиссий по земельным вопросам осуществляют перераспределение пастбищных земель между дайханскими объединениями, юридическими и физическими лицами Туркменистана, а также чекене;

61) заключают договоры о выделении пастбищных земель в аренду юридическим и физическим лицам Туркменистана, а также чекене из земель государственного запаса и неиспользуемых земель других землепользователей;

7) разрабатывают и реализуют ежегодные планы мероприятий по профилактике пожаров на пастбищах и борьбе с ними на подведомственной им территории;

8) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Органы местного самоуправления в области использования и охраны пастбищ:

1) принимают участие в выполнении государственных программ рационального использования и охраны пастбищ;

2) содействуют проведению мероприятий по улучшению пастбищ;

3) проводят ежегодно учёт поголовья скота на подведомственной им территории;

4) обеспечивают защиту прав и законных интересов пользователей и арендаторов пастбищ;

5) осуществляют мероприятия по охране пастбищ от пожаров и профилактике пожаров, а также организуют противопожарную пропаганду на подведомственной им территории;

6) содействуют созданию объединений пользователей пастбищ;

7) учреждают комиссии по регулированию использования пастбищ в целях устойчивого управления пастбищами на подведомственной им территории;

71) способствуют работе чекене на подведомственной им территории и осуществляют его регистрацию;

8) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ПОЛЬЗОВАНИЕ ПАСТБИЩНЫМИ

УГОДЬЯМИ И ИХ АРЕНДА

 

Статья 16. Пользователи и арендаторы пастбищных угодий

 

1. Пользователями пастбищных угодий являются юридические и физические лица Туркменистана, а также чекене, обладающие правом пользования пастбищами.

2. Арендаторами пастбищных угодий являются юридические и физические лица Туркменистана, а также чекене, обладающие правом аренды пастбищ.

 

Статья 17. Право пользования пастбищами

 

1. Пастбища на праве пользования могут предоставляться дайханским объединениям, животноводческим хозяйствам, объединениям пользователей пастбищ и другим юридическим лицам Туркменистана, а также физическим лицам Туркменистана и чекене в порядке и на условиях, определяемых законодательством Туркменистана.

2. Право пользования пастбищами удостоверяется Государственным актом на право пользования пастбищными землями, выдаваемого уполномоченным органом.

 

Статья 18. Сроки предоставления пастбищ в пользование

 

Пастбища могут предоставляться в пользование дайханским объединениям, другим сельскохозяйственным предприятиям и сопричастным к государству организациям (юридические лица Туркменистана, имеющие государственную долю) на срок до 25 лет, другим юридическим лицам Туркменистана, не сопричастным к государству, физическим лицам Туркменистана, а также чекене – на срок до 10 лет.

 

Статья 19. Права и обязанности пользователей пастбищ  

 

1. Пользователи пастбищ имеют право:

1) на пользование пастбищами, самостоятельное ведение пастбищного хозяйства;

2) осуществлять контроль за проведением всех видов работ на пастбищных угодьях;

3) заключать договоры о предоставлении в аренду пастбищ (дайханские объединения и другие сельскохозяйственные предприятия);

4) производить в установленном порядке работы по строительству дорог, водопойных пунктов, кошар, жилых и хозяйственных построек и других объектов, необходимых для ведения пастбищного хозяйства.

2. Пользователи пастбищ обязаны:

1) использовать пастбища по их целевому назначению;

2) осуществлять мероприятия по улучшению пастбищных угодий, борьбе с ветровой и водной эрозией, опустыниванием, осуществлять строительство и реконструкцию водоисточников, соблюдать пастбищеоборот, а также не допускать деградацию пастбищ;

3) участвовать в ведении учёта и проведении инвентаризации пастбищных угодий;

4) осуществлять охрану пастбищ и принимать меры по предупреждению пожаров на них, обеспечивать своевременную ликвидацию очагов возгорания на пастбищах, осуществлять мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями пастбищной растительности;

5) принимать меры по улучшению экологического и санитарного состояния пастбищных угодий и водоисточников;

6) не допускать нарушения норм и правил аренды пастбищ;

7) не нарушать права других пользователей пастбищ, а также арендаторов пастбищ.

3. Пользователи пастбищ могут обладать иными правами и нести иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 20. Прекращение права пользования пастбищами

 

1. Право пользования пастбищами прекращается в случаях:

1) прекращения деятельности дайханского объединения, животноводческого хозяйства или другого юридического лица Туркменистана, в пользовании которых находятся пастбища;

2) истечения срока пользования пастбищами;

3) использования пастбищ не по целевому назначению;

4) нерационального ведения пастбищного хозяйства, обусловившего ухудшение состояния и продуктивности пастбищ на длительный период и на большой площади;

5) изъятия пастбищных земель для государственных и общественных нужд;

6) добровольного отказа от пользования пастбищами;

7) в других случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

2. Прекращение права пользования пастбищами производится в порядке, определяемом земельным законодательством Туркменистана.

3. Решение о прекращении права пользования пастбищами может быть обжаловано в судебном порядке.

 

Статья 21. Функции дайханского объединения в области использования и охраны пастбищ

 

Дайханское объединение в области использования и охраны пастбищ:

1) осуществляет управление объектами пастбищной инфраструктуры, а также их эксплуатацию и содержание;

пункт 2 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 05.10.2019 г. № 192-VI;

3) в соответствии с планом управления пастбищами заключает договоры аренды пастбищ с другими пользователями пастбищ, в том числе находящихся в других административно-территориальных образованиях (велаятах, этрапах и генгешликах);

4) на соответствующей его территории ведёт учёт чекене и предоставляет в местный орган самоуправления соответствующие сведения для его регистрации;

5) проводит ежегодно учёт количества стад и поголовья скота на территории, закреплённой за дайханским объединением, независимо от того, в чьей собственности находится скот;

6) осуществляет сбор платы за аренду пастбищ;

7) разрешает споры между арендаторами пастбищ;

8) решает иные вопросы, связанные с использованием и охраной пастбищ.

 

Статья 22. Функции животноводческого хозяйства в области использования и охраны пастбищ

 

1. Животноводческое хозяйство находится в ведении уполномоченного органа либо других государственных органов и организаций.

2. Животноводческие хозяйства в области использования и охраны пастбищ обладают теми же функциями, которые установлены для дайханских объединений согласно статье 21 настоящего Закона.

3. Пастбища предоставляются в аренду по решению животноводческого хозяйства в соответствии с планом управления пастбищами.

 

Статья 23. Объединения пользователей пастбищ

 

1. Физические лица, имеющие скот в частной собственности, вправе создавать объединения пользователей пастбищ и обращаться в соответствующие комиссии по земельным вопросам для получения пастбищных земель в пользование.

Членами объединения пользователей пастбищ могут быть также чекене и другие собственники скота.

2. Члены объединения пользователей пастбищ объединяются по территориальному принципу в пределах одного генгешлика.

3. Регистрация объединений пользователей пастбищ осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Объединения пользователей пастбищ обладают теми же функциями, которые установлены для дайханских объединений согласно статье 21 настоящего Закона.

5. Типовой Устав объединения пользователей пастбищ утверждается уполномоченным органом.

 

Статья 24. Чекене

 

1. Чекене образуется собственниками скота для коллективного выпаса скота.

2. Чекене является добровольным объединением пользователей пастбищ без образования юридического лица.

3. Чекене подлежит регистрации в специальной книге в соответствующем местном органе самоуправления и обязательному учёту в дайханском объединении или других сельскохозяйственных предприятиях.

4. Чекене имеет право на получение пастбища в пользование и аренду в порядке и на условиях, определяемых настоящим Законом и земельным законодательством Туркменистана. Получение пастбища в пользование и аренду чекене осуществляется в порядке, определённом для физических лиц.

5. Члены чекене избирают из числа своих членов руководителя чекене. Руководитель чекене осуществляет общее руководство деятельностью чекене (найм пастухов, заключение договоров аренды пастбищ, решение других организационных вопросов), а также контроль за выпасом скота, эксплуатацией и содержанием объектов пастбищной инфраструктуры.

 

Статья 25. Комиссия по регулированию использования пастбищ

 

1. В целях рационального использования и охраны пастбищ учреждаются комиссии по регулированию использования пастбищ (далее – Комиссия).

2. Комиссию может возглавлять представитель дайханского объединения, государственного животноводческого хозяйства или соответствующие арчины.

В состав Комиссии могут входить пользователи и арендаторы пастбищ, включая представителей от дайханского объединения, животноводческого хозяйства, представители объединения пользователей пастбищ, чекене, другие собственники скота, представители местного сообщества, использующие пастбища, а также представители уполномоченного органа, местных органов исполнительной власти на уровне этрапа и органов местного самоуправления.

3. К полномочиям Комиссии относится:

1) подготовка текущего и долгосрочного планов управления пастбищами;

2) привлечение специалистов для разработки и реализации планов управления пастбищами;

3) решение споров, связанных с использованием пастбищ на территории соответствующего пользователя пастбищ.

4. Решения, принятые Комиссией, проводятся решениями соответствующего пользователя пастбищ или органа местного самоуправления.

5. Типовое положение о Комиссии утверждается уполномоченным органом.

Положение о каждой комиссии утверждается решением соответствующего пользователя пастбищ или органа местного самоуправления.

 

Статья 26. Планы управления пастбищами

 

1. Использование пастбищ осуществляется на основе текущего и долгосрочного планов управления пастбищами.

2. Планы управления пастбищами разрабатываются Комиссией и принимаются решениями соответствующего пользователя пастбищ или органа местного самоуправления.

3. В плане управления пастбищами предусматриваются:

1) карты и схемы, на которых определены расположение пастбищ, сведения о соответствующих пользователях пастбищ, пастбищные угодья лесного фонда Туркменистана, земли других категорий, предоставленные под пастбища, скотопрогонные трассы, водопои и другие объекты пастбищной инфраструктуры, состояние и качество участков пастбищных угодий;

2) вопросы использования пастбищ по сезонам, пастбищеоборота, передвижения стада животных, а также меры, планируемые в целях улучшения пастбищ, предотвращения деградации травостоя и повреждения водоисточников;

3) планы восстановления и развития объектов пастбищной инфраструктуры;

4) мероприятия по использованию пастбищ в иных целях.

4. Планы управления пастбищами разрабатываются на основе планов социально-экономического развития Туркменистана и при разработке учитываются традиции пастьбы скота на соответствующих территориях.

5. Планы управления пастбищами предусматривают равный доступ всех арендаторов пастбищ к пастбищам, находящимся на территории соответствующего пользователя пастбищ.

6. Выполнение плана управления пастбищами носит обязательный характер.

7. Типовой план управления пастбищами утверждается уполномоченным органом.

 

Статья 27. Аренда пастбищных угодий

 

1. Пастбищные угодья предоставляются в аренду:

1) местными органами исполнительной власти на основании решения комиссии по земельным вопросам;

2) пользователями пастбищных угодий – дайханскими объединениями, животноводческими хозяйствами и другими юридическими лицами Туркменистана.

2. Предоставление пастбищных угодий в аренду осуществляется соответствующими местными органами уполномоченного органа на основании постановлений хякимов этрапов (городов) о предоставлении пастбищных угодий в аренду юридическим и физическим лицам Туркменистана, а также чекене по предложениям комиссий этрапов (городов) по земельным вопросам, согласованным с уполномоченным органом.

Документом, предоставляющим право на аренду пастбищ, является Свидетельство. Арендаторами пастбищ являются юридические и физические лица Туркменистана, а также чекене, обладающие правом на аренду пастбищ.

3. На основе Свидетельства о праве на аренду пастбищ заключается договор аренды пастбищ.

 

Статья 28. Договор аренды пастбищных угодий

 

1. Договор аренды пастбищных угодий заключается в письменной форме.

2. В договоре аренды пастбищных угодий указываются:

1) схема расположения пастбищ для выпаса скота;

2) виды и количество поголовья скота;

3) сроки пользования пастбищами;

4) размер  арендной платы и порядок её внесения;

5) обязанности сторон, связанные с использованием и охраной пастбищ;

6) меры ответственности сторон за нарушение условий договора;

7) иные условия по соглашению сторон.

3. Договор аренды пастбищных угодий заключается на основе плана управления пастбищами.

Часть четвёртая признано утратившим силу Законом Туркменистана от 05.10.2019 г. № 192-VI.

5. Типовой договор аренды пастбищных угодий утверждается уполномоченным органом.

 

Статья 29. Сроки аренды пастбищных угодий

 

Договор аренды пастбищных угодий заключается на срок до 10 лет.

После истечения срока арендного договора при условии выполнения арендаторами пастбищ своих обязанностей, требований договора срок аренды пастбищ может быть продлён в порядке её предоставления.

 

Статья 30. Права и обязанности арендаторов пастбищ

 

1. Арендаторы пастбищ имеют право на:

1) выпас скота на индивидуальной основе, а также коллективной основе путём объединения в чекене и другие объединения пользователей пастбищ;

2) выпас скота на пастбищах других пользователей пастбищ, включая пастбища, расположенные на территории других административно-территориальных образований (велаятов, этрапов и генешликов), в соответствии с планом управления пастбищами и договорами аренды пастбищных угодий, заключёнными между пользователями пастбищ;

3) создание объединений пользователей пастбищ в порядке и на условиях, определяемых настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Использование пастбищ в иных целях, помимо указанных в части 1 настоящей статьи, допускается на основании разрешения, выдаваемого соответствующим пользователем пастбищ. В этом случае отношения, связанные с использованием пастбищ, регулируются также иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. Арендаторы пастбищ обязаны:

1) не нарушать нормы и правила выпаса скота;

2) рационально использовать закреплённые за ними пастбища, обеспечивать их охрану от самовольного пользования и других нарушений установленного порядка пользования пастбищами;

3) проводить мероприятия по сохранению и улучшению пастбищ, борьбе с ветровой и водной эрозией, опустыниванием, строительству и реконструкции водоисточников, соблюдению пастбищеоборота, а также по недопущению деградирования пастбищ;

4) своевременно вносить арендную плату за пользование пастбищами;

5) возмещать ущерб, причинённый ими пользователям и  другим арендаторам пастбищ, в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

4. Арендаторы пастбищ могут обладать иными правами и нести иные обязанности в соответствии с договорами аренды пастбищ.

 

Статья 31. Плата за пользование пастбищами

 

1. Пастбища в Туркменистане используются на платной основе.

Плата за пользование пастбищами взимается как плата за земли пастбищ. Плата взимается за земли пастбищ, находящиеся в пользовании юридических и физических лиц Туркменистана, а также чекене, обладающих правом пользования пастбищами.  

Арендная плата взимается за земли, предоставленные в аренду юридическим и физическим лицам Туркменистана, а также чекене, обладающим правом аренды пастбищ.

2. Плата за пользование пастбищами взимается с юридических и физических лиц Туркменистана, а также с чекене в соответствии с настоящим Законом.

3. Плата за пользование пастбищами взимается в зависимости от разновидности скота, количества его поголовья с учётом категории пастбищ согласно классификации пастбищ, предусмотренной статьёй  9  настоящего Закона.

4. При установлении платы за пользование пастбищами учитываются предложения комиссии по регулированию использования пастбищ. Размер платы за пользование пастбищами и порядок её взимания устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

5. Плата за пользование пастбищами подлежит внесению в Государственный бюджет Туркменистана.

6. Средства, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана от  платы за пользование пастбищами, направляются в соответствующие местные бюджеты по месту расположения пастбищных угодий и используются только по целевому  назначению – на улучшение пастбищ, а также на развитие объектов пастбищной инфраструктуры.

 

Статья 32. Нормативы в области использования пастбищ

 

1. Выпас скота осуществляется при соблюдении нормативов в области использования пастбищ на основе потенциальной ёмкости пастбищ, устанавливаемых в зависимости от их категории, а также разновидности и количества поголовья скота, выпасаемого на определённом участке пастбища.

2. Нормативы выпаса скота на пастбищах соответствующих категорий определяются на основе материалов инвентаризации и геоботанических обследований пастбищ и устанавливаются уполномоченным органом.

3. За превышение установленных нормативов предельно допустимого вредного воздействия на состояние пастбищ юридические и физические лица Туркменистана, в зависимости от причинённого ими ущерба, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩ

 

Статья 33. Охрана пастбищ

 

1. Охрана пастбищ включает в себя систему правовых, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на рациональное использование и улучшение пастбищ, сохранение ресурсного потенциала и продуктивности пастбищ.

2. Охрана пастбищ осуществляется уполномоченным органом и его подразделениями на местах, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, пользователями и арендаторами пастбищ.

3. Охрана пастбищ обеспечивается путём:

1) установления правил и нормативов в области использования пастбищ;

2) установления ограничений и запретов на пользование пастбищными угодьями;

3) предупреждения и пресечения самовольного пользования  пастбищами и других нарушений установленного порядка пользования пастбищами;

4) проведения государственного мониторинга пастбищных угодий, осуществления государственного контроля за использованием и охраной пастбищ;

5) установления ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства Туркменистана о пастбищах;

6) принятия других мер по охране пастбищ в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 34. Мероприятия по улучшению пастбищ

 

1. В целях улучшения пастбищ проводятся мероприятия по восстановлению ресурсного потенциала и продуктивности пастбищ, включая повышение плодородия почв и урожайности пастбищной растительности, обводнению и другие мероприятия.

2. Осуществление мероприятий по улучшению пастбищ обеспечивают уполномоченный орган, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, а также пользователи и арендаторы пастбищных угодий.

3. Финансирование мероприятий по улучшению пастбищ осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана и других источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 35. Экологические и ветеринарно-санитарные требования при использовании пастбищ и водоисточников

 

1. При использовании пастбищ юридические и физические лица Туркменистана обязаны соблюдать следующие требования:

1) в области охраны природы, установленные нормативными правовыми актами Туркменистана;

2) в области обеспечения санитарной безопасности пастбищ и водоисточников;

3) к содержанию водоисточников для животных согласно ветеринарно-санитарным требованиям.

2. Экологический контроль осуществляется уполномоченным органом.

Ветеринарно-санитарный надзор за выполнением требований, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется Государственной ветеринарной службой при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

 

Статья 36. Порядок производства работ, не связанных с пользованием пастбищами и ведением пастбищного хозяйства

 

Проведение на территории пастбищ строительных работ, добыча общераспространённых полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с пользованием пастбищами и ведением пастбищного хозяйства, осуществляются на основании решений соответствующих органов при положительном заключении государственной экологической экспертизы.

 

Статья 37. Участие граждан и общественных объединений в обеспечении охраны пастбищных угодий

 

1. Граждане и общественные объединения участвуют в обеспечении охраны пастбищных угодий в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Граждане и общественные объединения имеют право на получение объективной информации о состоянии пастбищ непосредственно или через своего представителя в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Каждый гражданин имеет право непосредственно или через своего представителя, через общественные объединения или другим способом участвовать в подготовке, выполнении решений, принимаемых государственными органами и должностными лицами, по вопросам использования и охраны пастбищ, а также в осуществлении контроля за их выполнением.

4. Государственные органы и должностные лица обязаны обеспечивать реализацию прав граждан, предусмотренных частями 1 и 3 настоящей статьи.

5. Граждане и общественные объединения имеют право обращаться в государственные органы и организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, а также в судебные органы для обеспечения защиты нарушенных прав  в области использования и охраны пастбищ.

 

ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ПАСТБИЩ

 

Статья 38. Государственный контроль за использованием и охраной пастбищ и пастбищных ресурсов

 

1. Задачей государственного контроля за использованием и охраной пастбищ и пастбищных ресурсов является обеспечение соблюдения всеми пользователями и арендаторами пастбищ установленного порядка пользования пастбищами в соответствии с законодательством Туркменистана о пастбищах.

2. Государственный контроль за использованием и охраной пастбищ и пастбищных ресурсов осуществляется уполномоченным органом, органом исполнительной власти по охране окружающей среды и земельным ресурсам и другими уполномоченными государственными органами.

3. Государственный контроль за использованием и охраной пастбищ и пастбищных ресурсов осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством Туркменистана и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 39. Государственный мониторинг пастбищ

 

Государственный мониторинг пастбищ осуществляется уполномоченным органом в порядке, определяемом законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПАСТБИЩ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА

О ПАСТБИЩАХ

 

Статья 40. Разрешение споров в области использования и охраны пастбищ

 

Споры, возникающие в области использования и охраны пастбищ, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 41. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана о пастбищах

 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана о пастбищах, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 42. Возмещение ущерба, причинённого пастбищам

 

1. Юридические и физические лица, причинившие ущерб пастбищам в результате загрязнения, нерационального использования, деградации пастбищ и иного нарушения норм законодательства Туркменистана о пастбищах, обязаны возместить его в полном объёме в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Возмещение ущерба, причинённого пастбищам юридическими и физическими лицами в результате нарушения законодательства Туркменистана, осуществляется добровольно либо по решению суда.

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 43. Международное сотрудничество в области использования и охраны пастбищ

 

Международное сотрудничество в области использования и охраны пастбищ осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 44. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

           Президент                                                       Гурбангулы

      Туркменистана                                              Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

18 августа 2015 года

№ 267-V.