Balaryçylyk hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Balaryçylyk hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 100-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 05.01.2018 ý. № 685-V Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun bal öndürýän arylary köpeltmek, saklamak, tozanlandyrylýan (entomofil) oba hojalyk ösümliklerini tozanlandyrmak  üçin olary peýdalanmak, balaryçylyk  önümlerini almak, şeýle hem bal öndürýän arylary goramak boýunça işiň hukuk esaslaryny düzgünleşdirýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) balaryçylyk – ary balyny, ary mumyny we beýleki balary önümlerini almak üçin, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny  ýokarlandyrmak maksady bilen olary tozanlandyrmak üçin bal öndürýän arylary köpeltmek bilen meşgullanýan oba hojalyk pudagy;

2) balaryçy – balaryçylyk bilen meşgullanýan ýuridik ýa-da fiziki şahs;

3) balary maşgalasy – balary gapyrjagynda ýa-da öýjükde ýaşaýan, işçi balarylaryndan, erkek balarylaryndan we ene balarysyndan ybarat bolan, bal öndürýän arylaryň topary;

4) balary gapyrjagy – adam tarapynda ýasalan emeli balary öýjagazy;

5) balary idedilýän ýer – balary maşgalaly balary gapyrjaklary, şeýle hem balaryçylyk bilen meşgullanmak üçin zerur serişdeler ýerleşdirilen belli bir ýer;

6) stasionar balary idedilýän ýer – ýylyň dowamynda hemişe bir ýerde ýerleşýän balary idedilýän ýer;  

7) göçme balary idedilýän ýer – bal şiresi toplanylýan çeşmeleriň ýa-da tozanlandyrylýan oba hojalyk ösümlikleriniň massiwleriniň golaýynda ýerleşdirilýän balary idedilýän ýer;

8) balary sürüsi – esasy balary maşgalasynda emele gelen we tebigy ýagdaýda öýjük edinen mahalynda ondan özbaşdak uçup çykan, täze balary maşgalasy;

9) ene ary – bal öndürýän arylary öndüriji urkaçy balary;

10) balaryçylyk önümleri – bal öndürýän arylar tarapyndan öndürilen önümler (bal, mum we ş.m.), şeýle hem bal öndürýän arylaryň özleri;

11) woşşina – bal arylarynyň öýjüklerini salyp gutarmagy üçin ýörite işlenilip taýýarlanylan mumdan ýasalan listler;

12) bal öndürýän arylaryň tohumy – belli bir howa şertlerinde tebigy seçginiň täsiri astynda emele gelen we nesilden-nesle durnukly geçirilip gelinýän alamatlar toplumyna eýe bolan, balary maşgalalarynyň topary;

13) bal öndürýän arylaryň populýasiýasy – belli bir çäkde emele gelen we umumy genofonda eýe bolan, bal öndürýän arylaryň tohumynyň çäklerindäki balary maşgalalarynyň jemi;

14) tozanlandyrylýan (entomofil) ösümlikler – mör-möjekler tarapyndan tozanlandyrylýan ösümlikler;

15) bal şirelerini toplamagyň çeşmeleri – bal öndürýän arylar üçin tebigy iýmit çeşmesi bolup hyzmat edýän we bal şirelerini toplamagy üpjün edýän, şire (nektar) we tozgajyk emele getirýän ösümlikler.  

 

2-nji madda.  Balaryçylyk babatda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Balaryçylyk babatda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger-de Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňüne tutulanlardan başga kadalar bellenen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary we wezipeleri  

 

1. Balaryçylyk babatda iş amala aşyrylan we bal öndürýän arylaryň goragy üpjün edilen mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklary hukuk taýdan düzgünleşdirmek, şu Kanunyň maksady bolup durýar.

2. Şu Kanunyň wezipeleri aşakdakylar bolup durýar:

1) ilatyň balaryçylyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak;

2) Türkmenistanyň çäginde balaryçylyk bilen meşgullanýan ýuridik we fiziki şahslaryň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň   goralmagyny üpjün etmek;

3) bal öndürýän arylary köpeltmek, idetmek üçin şertleri döretmek we tozanlandyrylýan oba hojalyk ösümliklerini tozanlandyrmak üçin olary peýdalanmak;

4) balaryçylyk önümlerini öndürmegi ösdürmek;

5) bal öndürýän arylary goramak;

6) bal öndürýän arylaryň genofonduny aýap saklamak we gowulandyrmak;

7) balaryçylyk önümlerini öndürmegiň tehnologiýalaryny kämilleşdirmek.

 

II BAP. BALARYÇYLYK BABATDA DÖWLET

TARAPYNDAN DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

4-nji madda. Balaryçylyk babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi amala aşyrýan edaralar  

 

Balaryçylyk babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

5-nji madda. Balaryçylyk babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Balaryçylyk babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam edýär;

3) balaryçylygy ösdürmek çygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

4) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda, onuň ygtyýarlyklaryna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

6-njy madda. Balaryçylyk babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Balaryçylyk babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi  dolandyryş edaralary:

1) balary maşgalaly balary gapyrjaklarynyň howpsuz ýerleşdirilmegi üçin şertleri döredýärler;

2) balaryçylygy ösdürmäge ýardam edýärler;

3) balary maşgalalaryny gös-göni bal şiresi toplanylýan çeşmeleriň golaýynda wagtlaýyn ýerleşdirmek üçin ýer bölegini berýärler;

4) balaryçylara berkidilen borçlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýärler;

5) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen  öz ygtyýarlylygyna degişli beýleki meseleleri çözýärler.

 

III BAP. BALARYÇYLYK BABATDA IŞI

AMALA AŞYRMAK

 

7-nji madda. Balaryçylyk babatda işi amala aşyrmaga bolan hukuk

 

1.Ýuridik we fiziki şahslar balaryçylyk babatda işi amala aşyrmaga haklydyrlar.

2. Balaryçylyk bilen meşgullanýan ýuridik we fiziki şahslar ygtyýarnama almazdan işi amala aşyrýarlar.

3. Balaryçylyk önümlerini gaýtadan işlemek we ýerlemek Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

8-nji madda. Balaryçylyk babatda işi amala aşyrýan şahslaryň hukuklary we borçlary

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar balaryçylyk önümlerine bolan  hususy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, sarp edijilere Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda balaryçylyk önümlerini satmak üçin balaryçylyk babatda işi erkin amala aşyrmaga haklydyrlar.  

2. Balaryçylaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öz eýeçiliginde ýa-da peýdalanmagynda bolan ýer böleklerinde stasionar balary idedilýän ýerleri ýerleşdirmäge;

2) balary maşgalalarynyň bellige alnan ýerine garamazdan ýer bölekleriniň eýeleriniň ýa-da peýdalanyjylarynyň razylygy bilen oba hojalyk, tokaý we beýleki ýer böleklerinde göçme balary idedilýän ýeri bal şirelerini toplamak üçin ýerleşdirmäge;

3) balaryçylygy ösdürmäge döwlet goldawyny almaga;

4) balary keselleriniň öňüni almak, olary bejermek, balary maşgalalaryna zyýan berijiler bilen göreşmek boýunça çäreleri geçirmekde  weterinariýa kömegini almaga;

5) daşky tebigy gurşawyň ýagdaýy, şeýle hem balarylar üçin howp döredýän ýagdaýlar barada, döwlet häkimiýet edaralaryndan we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryndan öz wagtynda, doly we dogry maglumaty almaga;

6) ýuridik ýa-da fiziki şahslar tarapyndan olara ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagyny Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde talap etmäge.  

3. Balaryçylar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) balary idedilýän ýeri Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellige aldyrmaga;

2) bal öndürýän arylary saklamagyň zooweterinariýa, sanitariýa hem-de ekologik kadalaryny we düzgünlerini berjaý etmäge;

3) balarylaryň islendik keselleme halatlary ýa-da balarylaryň duýdansyz ölümi, şeýle hem balarylarda keseliň alamatlarynyň ýüze çykmasy barada balary idedilýän ýeriň bellige alnan ýeri boýunça Türkmenistanyň Döwlet weterinariýa gullugyna habar bermäge;

4) balarylary goramak boýunça zerur çäreleri görmäge;

5) balarylary köpeltmegiň tehnologiýasyny berjaý etmäge;

6) balary idedilýän ýeriň weterinariýa-sanitariýa pasportynyň bolmagyna;

7) ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmäge;

8) balary çakmasy netijesinde ejir çeken raýatlara gyssagly lukmançylyk kömegini bermek üçin, içinde zerur derman serişdeleri bolan lukmançylyk gutusynyň balary idedilýän ýerde bolmagyna.

4. Balaryçylaryň jemgyýetçilik birleşigi şu aşakdakylara haklydyr:

1) bu pudagy ösdürmek maksady bilen balaryçylygy ýaýratmak boýunça sergileri, ýarmarkalary, duşuşyklary, maslahatlary, hünär okuwlaryny we beýleki çäreleri guramaga;    

2) balaryçylykda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek boýunça okuwlary guramaga;

3) balary maşgalalarynyň işleýän ýerlerinde ýerleşýän balarylary, bal şiresi toplanylýan çeşmeleri, ilaty we haýwanlary goramak boýunça çäreleri amala aşyrmaga;

4) döwlet häkimiýet edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna balarylary we olaryň ýaşaýyş gurşawyny goramak meseleleri boýunça teklipleri bermäge;

5) balaryçylyk babatda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hem-de balaryçylygy ösdürmegiň ýörite maksatnamalarynyň taslamalary işlenilip taýýarlanylan mahalynda döwlet häkimiýet edaralaryna teklipleri bermäge.

 

9-njy madda. Balary maşgalalarynyň sany

 

1. Ýuridik we fiziki şahslardaky balary maşgalalarynyň sany çäklendirilmeýär.

2.  Bal öndürýän arylary saklamak boýunça iş Türkmenistanyň zooweterinariýa, sanitariýa hem-de ekologik kadalaryna we düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Balary maşgalalaryny bellige almak we hasaba almak Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

10-njy madda. Balary maşgalaly balary gapyrjaklaryny ýerleşdirmek

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar bal öndürýän arylary saklamaklygyň zooweterinariýa, sanitariýa hem-de ekologik kadalary we düzgünleri berjaý edilen mahalynda özlerine degişli (bölünip berlen) ýer böleklerinde balary maşgalaly gapyrjaklary ýerleşdirýärler.

2. Ýuridik we fiziki şahslar balary gapyrjaklaryny saglygy goraýyş edaralaryndan, bilim edaralaryndan, medeniýet edaralaryndan, adamlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän aralykda ýerleşdirýärler. Balary maşgalaly balary gapyrjaklaryny howpsuz ýerleşdirmegi düzgünleşdirmegiň tertibi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan kesgitlenilýär.

 

11-nji madda. Balaryçylyk babatda işi amala aşyrmak üçin ýuridik we fiziki şahslara ýer böleklerini bölüp bermek

 

1. Ýuridik we fiziki şahslara balaryçylyk babatda işi amala aşyrmak üçin ýer bölekleri Türkmenistanyň ýer, tokaý kanunçylygyna laýyklykda bölünip berilýär.

2. Göçme balary idedilýän ýerler beýleki balary idedilýän ýerlerden, balary maşgalalarynyň öndürijilikli saklanylmagy we tozanlandyrylýan oba hojalyk ösümlikleriniň netijeli tozanlandyrylmagy üpjün edilýän aralykda, bal şiresi toplanylýan çeşmeleriň golaýynda ýerleşdirilýär.

3. Göçme balary idedilýän ýerleri öň ýerleşdirilen başga balary idedilýän ýerden balarylaryň bal şiresi toplanylýan çeşmelere uçup geçýän ýolunyň ugrunda ýerleşdirilmegine ýol berilmeýär.

4. Balaryçylar göçme balary idedilýän ýerleriň ýerleşdirilendigi barada ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna habar berýärler.

 

12-nji madda. Tozanlandyrylýan oba hojalyk ösümliklerini tozanlandyrmak üçin balary maşgalalaryny peýdalanmak

 

Tozanlandyrylýan oba hojalyk ösümliklerini ösdürip ýetişdirmek boýunça işi amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar, olaryň hasyllylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen balary maşgalalaryny peýdalanyp bilerler.

 

13-nji madda. Balaryçylaryň jemgyýetçilik birleşigi

 

1. Balaryçylaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda balaryçylaryň jemgyýetçilik birleşigini döretmäge hukugy bardyr.

2. Balaryçylaryň jemgyýetçilik birleşikleri öz işini «Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda amala aşyrýarlar.

3. Balaryçylaryň jemgyýetçilik birleşigi ähli bar bolan balary idedilýän ýerleriň pasportlaşdyrylmagyny geçirýär.

4. Balaryçylaryň jemgyýetçilik birleşigi balary maşgalalaryny bellige almagy we hasaba almagy alyp barýarlar.

 

IV BAP. BALARYÇYLYK BABATDA

EÝEÇILIK MESELESI

 

14-nji madda. Balaryçylyk babatda eýeçiligiň obýekti

 

Balaryçylyk babatda eýeçiligiň obýekti bolup, balary maşgalasy (balary sürüsi) we balaryçylyk babatda işi amala aşyrmak üçin gerekli bolan beýleki zerur emläkler durýar.

 

15-nji madda. Uçup giden balary sürüsiniň gaýtarylyp berilmegine bolan hukuk

 

Balary sürüsini sypdyran balaryçylaryň, balary sürüsini üznüksiz yzarlan halatynda onuň gaýtarylyp berilmegini talap etmäge we  eger balary sürüsi keseki çäkde ornaşan ýa-da boş duran keseki balary gapyrjaklarynda ýerleşen bolsa, ony ýygnamaga hukugy bardyr.

 

16-njy madda. Idegsiz balary sürüsi

 

1. Balaryçy tarapyndan yzarlanylmaýan balary sürüsi ýa-da gelip çykyşy näbelli bolan balary sürüsi idegsiz bolup durýar.

2. Idegsiz balary sürüsine eýeçilik hukugy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.

 

V BAP. BAL ÖNDÜRÝÄN ARYLARY GORAMAK

 

17-nji madda. Bal öndürýän arylary goramaga bildirilýän esasy talaplar

 

Bal öndürýän arylary goramaga bildirilýän esasy talaplar şu aşakdakylardan ybaratdyr:

1) bal öndürýän arylaryň ylmy taýdan esaslandyrylan zootehniki hyzmatyny, peýdalanylmagyny we üznüksiz köpeldilmegini üpjün etmek;

2) bal öndürýän arylaryň ýaşaýan tebigy gurşawyny, gonalgalaryny we göçýän ýollaryny goramak;

3) bal öndürýän arylaryň weterinariýa-sanitariýa taýdan hyzmatyny üpjün etmek.

 

18-nji madda. Bal öndürýän arylaryň goragyny üpjün etmek

 

Bal öndürýän arylaryň goragy şu aşakdakylar arkaly üpjün edilýär:

1) bal öndürýän arylary saklamagyň zootehniki hem-de weterinariýa- sanitariýa kadalaryny we düzgünlerini berjaý etmek hem-de  balary maşgalaly balary gapyrjaklaryny bal şiresi toplanylýan çeşmeleriň golaýynda ýerleşdirmek;

2) bal öndürýän arylaryň ýaşaýan tebigy gurşawyny, gonalgalaryny we göçýän ýollaryny goramagyň talaplaryny ýerine ýetirmek;

 3) bal öndürýän arylaryň pestisidler we agrohimikatlar bilen zäherlenmeginiň öňüni almak;

4) bal öndürýän arylaryň keselleriniň öňüni almak, olary bejermek, balary maşgalalaryna zyýan berijiler bilen göreşmek;

5) balary maşgalalarynyň  päsgelçiliksiz göçürilmegine ýardam

etmek;

6) balary maşgalaly balary gapyrjaklaryny weýran bolmakdan goramak;

7) bal öndürýän arylary goramak babatda ylmy barlaglary guramak;

8) köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde balaryçylygyň mahabaty, raýatlarda balarylaryna bolan yhlasly gatnaşygy terbiýelemek, şol sanda bal öndürýän arylary goramak boýunça işleri höweslendirmek;

9) balaryçylyga döwlet goldawyny bermek.

 

19-njy madda. Bal öndürýän arylaryň pestisidler we agrohimikatlar bilen zäherlenmeginiň öňüni almak

 

Bal öndürýän arylaryň pestisidler we agrohimikatlar bilen zäherlenmeginiň öňüni almak pestisidler we agrohimikatlar bilen howpsuz iş salyşmak babatda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

20-nji madda. Tokaýdan peýdalanmak hukugy amala aşyrylan mahalynda bal öndürýän arylary goramak  

 

1. Tokaýlaryň önümliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreler, balaryçylyk babatda işleriň netijeli amala aşyrylmagyny üpjün edýän talaplary hasaba almak bilen geçirilýär.

2. Tokaýlaryň arassaçylyk ýagdaýyny we olaryň gaýtadan dikeldilmeginiň şertlerini gowulandyrmak halatlaryndan başga halatlarda, stasionar balary idedilýän ýerleriň ýerleşýän ýerinden üç kilometrden ýakyn bolan aralykda ýerleşýän çäklerde, bal şireleriniň toplanylýan çeşmeleri bolan agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň çapylmagyna ýol berilmeýär.

 

21-nji madda. Bal öndürýän arylaryň ýaşaýan tebigy gurşaw şertlerinde olary goramak

 

1. Bal öndürýän arylaryň peýdaly alamatlaryny peýdalanmak, bal öndürýän arylaryň ýaşaýan tebigy gurşaw şertlerinde balaryçylyk önümlerini almak boýunça iş Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Eger balary maşgalasy özüniň ýaşaýan tebigy gurşaw şertlerinde adamyň ýaşaýşa ukyplylygyny kynlaşdyrýan halatynda, beýle balary maşgalasynyň göçürilmegi ýa-da göçürmek mümkinçiligi bolmadyk mahalynda ýok edilmegi balaryçylyk babatda hünärmenleriň ýa-da balaryçylaryň gatnaşmagynda geçirilýär.

 

22-nji madda. Bal öndürýän arylaryň kesellemeginiň öňüni almak, olary bejermek we balary maşgalalaryna zyýan berijileriň garşysyna göreşmek

 

1. Bal öndürýän arylaryň kesellemeginiň öňüni almak, olary bejermek we balary maşgalalaryna zyýan berijileriň garşysyna göreşmek, şeýle hem mum listlerini öndürmek weterinariýa işi hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

2. Balaryçylar bal öndürýän arylaryň kesellemeginiň öňüni almak, olary bejermek we balary maşgalalaryna zyýan berijileriň garşysyna göreşmek boýunça çäreleri amala aşyrmak üçin weterinariýa işini amala aşyrmaga hukugy bolan ýuridik we fiziki şahslary çekip bilýärler.

3. Ýuridik we fiziki şahslar balary idedilýän ýeriň weterinariýa- sanitariýa pasportyny edinmäge borçludyrlar. Balary idedilýän ýerleriň weterinariýa-sanitariýa pasportlaryny bermek we ýöretmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

23-nji madda. Bal öndürýän arylaryň has gymmatly populýasiýalaryny we tohumlaryny köpeltmek hem-de peýdalanmak

 

1. Bal öndürýän arylaryň tohumlyk jähtde has gymmatly populýasiýalaryny we tohumlaryny köpeltmek hem-de peýdalanmak boýunça ýuridik we fiziki şahslaryň işi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Bal öndürýän arylaryň tohumlyk jähtde has gymmatly populýasiýalary we tohumlary bilen ýuridik we fiziki şahslary üpjün etmek, şeýle hem bal öndürýän arylaryň populýasiýalarynyň we tohumlarynyň tohumlyk gymmatyny gowulandyrmak maksady bilen seçgi balary idedilýän ýerler döredilip bilner.

3. Seçgi balary idedilýän ýerleriň töweregindäki çäge bal öndürýän arylaryň beýleki populýasiýalaryna we tohumlaryna degişli balary maşgalalarynyň ýa-da ene balarylarynyň, şeýle hem gelip çykyşy näbelli bolan balary maşgalalarynyň ýa-da ene balarylarynyň getirilmegi gadagan edilýär.  

 

24-nji madda. Balaryçylyk babatda zootehniki we weterinariýa-sanitariýa gözegçiligi

 

Bal öndürýän arylary saklamagyň zootehniki we weterinariýa- sanitariýa kadalarynyň hem-de düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçilik Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

25-nji madda. Bal öndürýän arylar üçin howp döredýän ýagdaýlar barada balaryçylara habar bermek

 

1. Balaryçylaryň daşky tebigy gurşawyň ýagdaýy barada, şeýle hem bal öndürýän arylar üçin howp döredýän ýagdaýlar barada öz wagtynda, doly we dogry maglumaty almaga Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda hukugy bardyr.  

2. Oba hojalyk hem-de tokaý ösümliklerini işläp taýýarlamak üçin pestisidleri we (ýa-da) agrohimikatlary ulanýan ýuridik we fiziki şahslar, beýle işläp taýýarlamany başlamazyndan öň, üç günden gijä galman bu barada balaryçylaryň hut özlerine duýdurmaga borçludyrlar. Şunda oba hojalyk hem-de tokaý ösümlikleriniň işlenip taýýarlanylýan senesi, olary işläp taýýarlamagyň usuly, ulanylýan pestisidleriň we (ýa-da) agrohimikatlaryň zäherleýiş derejesi görkezilýär.

 

26-njy madda. Balary maşgalalarynyň daşalmagyna ýardam etmek

 

Balary gapyrjagynyň gyzmagyndan we balary gapyrjagynda howanyň çyglylygynyň birden ýokarlanmagyndan balary maşgalalarynyň heläk bolmagynyň öňüni almak üçin balary maşgalalaryny daşamagy amala aşyrýan ulag serişdeleriniň muňa ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan saklanylmagyna, eger-de bu saklanylma diňe balary maşgalalaryny daşamagyň düzgünleriniň berjaý edilişine gözegçiligi geçirmek we (ýa-da) ulag serişdeleriniň tehniki ýagdaýy bilen bagly bolmasa, ýol berilmeýär.

 

27-nji madda. Balary önümlerini gaýtadan işlemek we satmak

 

1. Balaryçylyk önümleri gaýtadan işlenilende olaryň tebigy hilini we alamatlaryny gorap saklamak hökmany şert bolup durýar.

2. Balaryçylyk önümlerini satmak balary idedilýän ýeriň weterinariýa-sanitariýa pasporty bar bolan mahalynda ylalaşylan bahalardan  özleriniň  garamagy boýunça balaryçylar tarapyndan amala  aşyrylýar.

3. Balaryçylygyň galplaşdyrylan önümlerini satandygy üçin günäkär adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige çekilýär.

 

VI BAP. BALARYÇYLYK BABATDA TÜRKMENISTANYŇ

KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULANDYGY ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK. JEDELLERI ÇÖZMEK

 

28-nji madda. Balaryçylyk babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Balaryçylyk babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilige eltýär.

 

29-njy madda. Jedelleri çözmek

 

Balaryçylyk babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

VII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

30-njy madda. Türkmenistanyň balaryçylyk babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

Türkmenistanyň balaryçylyk babatda halkara hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

31-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                           Gurbanguly

     Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 18-nji awgusty.

№ 266-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О пчеловодстве

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 3, ст. 100)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 05.01.2018 г. № 685-V)

 

Настоящий Закон регулирует правовые основы деятельности по разведению, содержанию медоносных пчёл, их использованию для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений, получению продуктов пчеловодства, а также охране медоносных пчёл.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного воска и других продуктов пчеловодства, а также для опыления сельскохозяйственных культур в целях повышения их урожайности;

2) пчеловод – юридическое или физическое лицо, занимающееся пчеловодством;

3) пчелиная семья – сообщество медоносных пчёл, состоящее из рабочих пчёл, трутней и пчелиной матки, живущих в улье или гнезде;

4) улей – искусственное жилище пчёл, изготовленное человеком;

5) пасека – определённое место, где размещены ульи с пчелиными семьями, a также необходимым имуществом для занятия пчеловодством;

6) стационарная пасека – пасека, размещённая на постоянном месте в течение года;

7) кочевая пасека – пасека, размещаемая у источников медосбора или массивов сельскохозяйственных энтомофильных растений;

8) пчелиный рой – новая пчелиная семья, сформировавшаяся в основной пчелиной семье и самостоятельно вылетевшая из неё при естественном роении;

9) пчелиная матка – самка-производительница медоносных пчёл;

10) продукты пчеловодства – продукты, произведённые медоносными пчёлами (мёд, воск и другие), а также сами медоносные пчёлы;

11) вощина – листы из воска после специальной обработки для отстройки пчелиных сотов;

12) порода медоносных пчёл – группа пчелиных семей, сформировавшаяся под влиянием естественного отбора в определённых климатических условиях и обладающая комплексом признаков, устойчиво передающихся от поколения к поколению;

13) популяция медоносных пчёл – совокупность пчелиных семей в пределах породы медоносных пчёл, сформировавшаяся на определённой территории и обладающая общим генофондом;

14) энтомофильные растения – растения, опыляемые насекомыми;

15) источники медосбора – растения, которые образуют нектар и пыльцу, служат для медоносных пчёл источниками естественного корма и обеспечивают медосбор.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана в области пчеловодства

 

1. Законодательство Туркменистана в области пчеловодства основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Цели и задачи настоящего Закона

 

1. Целью настоящего Закона является правовое регулирование отношений, возникающих при осуществлении деятельности в области пчеловодства и обеспечении охраны медоносных пчёл.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) удовлетворение потребностей населения в продуктах пчеловодства;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов юридических и физических лиц, занимающихся пчеловодством на территории Туркменистана;

3) создание условий для разведения, содержания медоносных пчёл и их использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений;

4) развитие производства продуктов пчеловодства;

5) охрана медоносных пчёл;

6) сохранение и улучшение генофонда медоносных пчёл;

7) совершенствование технологий производства продуктов пчеловодства.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА

 

Статья 4. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области пчеловодства

 

Государственное регулирование в области пчеловодства осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области пчеловодства

 

Кабинет Министров Туркменистана в области пчеловодства:

1) определяет государственную политику;

2) содействует развитию международного сотрудничества Туркменистана;

3) принимает нормативные правовые акты Туркменистана в сфере развития пчеловодства;

4) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 6. Компетенция местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области пчеловодства

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в области пчеловодства:

1) создают условия для безопасного размещения ульев с пчелиными семьями;

2) содействуют развитию пчеловодства;

3) предоставляют земельный участок для временного размещения пчелиных семей в непосредственной близости от источников медосбора;

4) контролируют выполнение закреплённых за пчеловодами обязанностей;

5) решают иные задачи, отнесённые к их полномочиям законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА

 

Статья 7. Право на осуществление деятельности в области пчеловодства

 

1. Юридические и физические лица вправе осуществлять деятельность в области пчеловодства.

2. Юридические и физические лица, занимающиеся пчеловодством, осуществляют деятельность без приобретения лицензии.

3. Переработка и реализация продукции пчеловодства осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в области пчеловодства

 

1. Юридические и физические лица вправе свободно осуществлять деятельность в области пчеловодства для удовлетворения собственных потребностей в продуктах пчеловодства, продажи продуктов пчеловодства потребителям в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Пчеловоды имеют право:

1) размещать стационарные пасеки на земельных участках, находящихся в их собственности или пользовании в соответствии с законодательством Туркменистана;

2) размещать кочевую пасеку для медосборa на сельскохозяйственных, лесных и иных участках земли с согласия владельцев или пользователей земельных участков независимо от места регистрации пчелиных семей;

3) получать государственную поддержку на развитие пчеловодства;

4) получать ветеринарную помощь в проведении мероприятий по предупреждению болезней пчёл, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных семей;

5) получать от органов государственной власти и органов местного самоуправления своевременную, полную и достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды, а также о ситуациях, представляющих опасность для пчёл;

6) требовать в порядке, установленном законодательством Туркменистана, возмещения убытков, нанесённых им юридическими или физическими лицами.

3. Пчеловоды обязаны:

1) зарегистрировать пасеку в соответствии с законодательством Туркменистана;

2) соблюдать зооветеринарные, санитарные и экологические нормы и правила содержания медоносных пчёл;

3) сообщать в Государственную ветеринарную службу Туркменистана по месту регистрации пасеки о любом случае заболевания или внезапной гибели пчёл, а также о появлении признаков болезни у пчёл;

4) принимать необходимые меры по охране пчёл;

5) соблюдать технологию разведения пчёл;

6) иметь ветеринарно-санитарный паспорт пасеки;

7) соблюдать правила пожарной безопасности;

8) иметь на пасеке медицинскую аптечку с необходимыми лекарственными средствами для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате пчелоужаления.

4. Общественное объединение пчеловодов вправе:

1) организовывать выставки, ярмарки, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия по популяризации пчеловодства в целях развития данной отрасли;

2) организовывать курсы по изучению передового опыта в пчеловодстве;

3) осуществлять меры по охране пчёл, источников медосбора, защите населения и животных, находящихся в зоне деятельности пчелиных семей;

4) направлять органам государственной власти и органам местного самоуправления предложения по вопросам охраны пчёл и среды их обитания;

5) представлять рекомендации органам государственной власти при разработке проектов нормативных правовых актов в области пчеловодства, а также целевых программ развития пчеловодства.

 

Статья 9. Количество пчелиных семей

 

1. Количество пчелиных семей у юридических и физических лиц не ограничивается.

2. Деятельность по содержанию медоносных пчёл осуществляется в соответствии с зооветеринарными, санитарными и экологическими нормами и правилами Туркменистана.

3. Регистрация и учёт пчелиных семей осуществляются в порядке, устанавливаемом законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Размещение ульев с пчелиными семьями

 

1. Юридические и физические лица размещают ульи с пчелиными семьями на принадлежащих (предоставленных) им земельных участках при соблюдении зооветеринарных, санитарных и экологических норм и правил содержания медоносных пчёл.

2. Юридические и физические лица размещают ульи на таком расстоянии от учреждений здравоохранения, учреждений культуры, образовательных учреждений, при котором обеспечивается безопасность людей. Порядок регулирования безопасного размещения ульев с пчелиными семьями определяется местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

Статья 11. Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков для осуществления деятельности в области пчеловодства

 

1. Земельные участки для осуществления деятельности в области пчеловодства предоставляются юридическим и физическим лицам в соответствии с земельным, лесным законодательством Туркменистана.

2. Кочевые пасеки размещаются у источников медосбора на таком расстоянии от других пасек, при котором обеспечивается продуктивное содержание пчелиных семей и эффективное опыление сельскохозяйственных энтомофильных растений.

3. Не допускается размещение кочевых пасек на пути лёта пчёл к источникам медосбора с другой ранее размещённой пасеки.

4. Пчеловоды извещают местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления о размещении кочевой пасеки.

 

Статья 12. Использование пчелиных семей для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений

 

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по возделыванию сельскохозяйственных энтомофильных растений в целях повышения их урожайности, могут использовать пчелиные семьи.

 

Статья 13. Общественное объединение пчеловодов

 

1. Пчеловоды имеют право создавать общественное объединение пчеловодов в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Общественное объединение пчеловодов осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Туркменистана       «Об общественных объединениях».

3. Общественное объединение пчеловодов проводит паспортизацию всех имеющихся пасек.

4. Общественное объединение пчеловодов ведёт регистрацию и учёт пчелиных семей.

 

ГЛАВА IV. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ

В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА

 

Статья 14. Объект собственности в области пчеловодства

 

Объектом собственности в области пчеловодства является пчелиная семья (пчелиный рой) и другое необходимое имущество для осуществления деятельности в области пчеловодства.

 

Статья 15. Право на возврат улетевшего пчелиного роя

 

Пчеловоды, упустившие пчелиный рой, имеют право требовать его возврата в случае непрерывного преследования пчелиного роя и собрать его, если пчелиный рой привился на чужой территории или поселился в чужом пустом улье.

 

Статья 16. Безнадзорный пчелиный рой

 

1. Пчелиный рой, не преследуемый пчеловодом, либо пчелиный рой неизвестного происхождения является безнадзорным.

2. Право собственности на безнадзорный пчелиный рой определяется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА V. ОХРАНА МЕДОНОСНЫХ ПЧЁЛ

 

Статья 17. Основные требования, предъявляемые к охране медоносных пчёл

 

Основными требованиями, предъявляемыми к охране медоносных пчёл, являются:

1) обеспечение научно обоснованного зоотехнического обслуживания, использования и воспроизводства медоносных пчёл;

2) охрана естественной среды обитания, кочёвок и путей миграции медоносных пчёл;

3) обеспечение ветеринарно-санитарного обслуживания медоносных пчёл.

 

Статья 18. Обеспечение охраны медоносных пчёл

 

Охрана медоносных пчёл обеспечивается посредством:

1) соблюдения зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания медоносных пчёл и размещения ульев с пчелиными семьями у источников медосбора;

2) выполнения требований охраны естественной среды обитания, кочёвок и путей миграции медоносных пчёл;

3) предотвращения отравления медоносных пчёл пестицидами и агрохимикатами;

4) предупреждения болезней медоносных пчёл, их лечения, борьбы с вредителями пчелиных семей;

5) содействия беспрепятственной перевозке пчелиных семей;

6) охраны ульев с пчелиными семьями от разорения;

7) организации научных исследований в области охраны медоносных пчёл;

8) рекламы пчеловодства в средствах массовой информации, воспитания у граждан бережного отношения к пчёлам, в том числе поощрения деятельности по охране медоносных пчёл;

9) оказания государственной поддержки пчеловодства.

 

Статья 19. Предотвращение отравления медоносных пчёл пестицидами и агрохимикатами

 

Предотвращение отравления медоносных пчёл пестицидами и агрохимикатами осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

 

Статья 20. Охрана медоносных пчёл при осуществлении права лесопользования

 

1. Мероприятия, направленные на повышение продуктивности лесов, проводятся с учётом требований, обеспечивающих эффективное осуществление деятельности в области пчеловодства.

2. Не допускается рубка деревьев и кустарников – источников медосбора на территориях, расположенных ближе чем на расстоянии три километра от мест размещения стационарных пасек, за исключением случаев улучшения санитарного состояния лесов и условий их воспроизводства.

 

Статья 21. Охрана медоносных пчёл в условиях естественной среды их обитания

 

1. Деятельность по использованию полезных свойств медоносных пчёл, получению продуктов пчеловодства в условиях естественной среды обитания медоносных пчёл осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. В случае если пчелиная семья в условиях естественной среды её обитания осложняет жизнедеятельность человека, переселение или уничтожение при невозможности переселения такой пчелиной семьи проводится при участии специалистов в области пчеловодства или пчеловодов.

 

Статья 22. Предупреждение болезней медоносных пчёл, их лечение, борьба с вредителями пчелиных семей

 

1. Предупреждение болезней медоносных пчёл, их лечение, борьба с вредителями пчелиных семей, а также производство вощины проводятся в соответствии с законодательством Туркменистана о ветеринарном деле.

2. Пчеловоды для осуществления мероприятий по предупреждению болезней медоносных пчёл, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных семей могут привлекать юридических и физических лиц, имеющих право на осуществление ветеринарной деятельности.

3. Юридические и физические лица обязаны иметь ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. Выдача и ведение ветеринарно-санитарных паспортов пасек осуществляются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 23. Разведение и использование наиболее ценных популяций и пород медоносных пчёл

 

1. Деятельность юридических и физических лиц по разведению и использованию наиболее ценных в племенном отношении популяций и пород медоносных пчёл осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. В целях обеспечения юридических и физических лиц наиболее ценными в племенном отношении популяциями и породами медоносных пчёл, а также улучшения племенной ценности популяций и пород медоносных пчёл могут создаваться селекционные пасеки.

3. На территорию вокруг селекционных пасек запрещается ввоз пчелиных семей или пчелиных маток других популяций и пород медоносных пчёл, а также пчелиных семей или пчелиных маток неизвестного происхождения.

 

Статья 24. Зоотехнический и ветеринарно-санитарный контроль в области пчеловодства

 

Контроль за соблюдением зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содержания медоносных пчёл осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 25. Оповещение пчеловодов о ситуациях, представляющих опасность для медоносных пчёл

 

1. Пчеловоды в соответствии с законодательством Tуркменистана имеют право на получение своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, а также о ситуациях, представляющих опасность для медоносных пчёл.

2. Юридические и физические лица, применяющие пестициды и (или) агрохимикаты для обработки сельскохозяйственных и лесных растений, обязаны не позднее чем за три дня до начала такой обработки персонально предупредить об этом пчеловодов. При этом указывается дата обработки сельскохозяйственных и лесных растений, способ их обработки, уровень токсичности применяемых пестицидов и (или) агрохимикатов.

 

Статья 26. Содействие перевозке пчелиных семей

 

Для предотвращения гибели пчелиных семей от перегрева улья и резкого повышения влажности воздуха в улье не допускается задержка осуществляющих перевозку пчелиных семей транспортных средств уполномоченными на то органами, если только данная задержка не связана с проведением контроля за соблюдением правил перевозки пчелиных семей и (или) техническим состоянием транспортных средств.

 

Статья 27. Переработка и реализация продукции пчеловодства

 

1. Обязательным условием переработки продукции пчеловодства является сохранение её естественного качества и свойств.

2. Реализация продукции пчеловодства осуществляется пчеловодами по их усмотрению по договорным ценам при наличии ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

3. За реализацию фальсифицированной продукции пчеловодства виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в области пчеловодства

 

Нарушение законодательства Туркменистана в области пчеловодства влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в области пчеловодства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 30. Международное сотрудничество Туркменистана в области пчеловодства

 

Международное сотрудничество Туркменистана в области пчеловодства осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

 

           Президент                                                       Гурбангулы

      Туркменистана                                              Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

18 августа 2015 года

№ 266-V.