Professional sport hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Professional sport hakynda

 

Şu Kanun professional sport babatda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirmegiň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny belleýär, şeýle hem professional türgenleriň, professional tälimçileriň, professional sport eminleriň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) professional sport – sportuň düzüm bölegi,ýokary sport netijelerini gazanmak we girdeji almak maksady bilen sport ýaryşlaryny guramaga we geçirmäge gönükdirilen, esasy gatnaşyjylary professional türgenler, professional tälimçiler we professional sport eminleri bolup durýan professional sport işi;

2) professional türgen –  işiniň esasy görnüşi professional sport bilen meşgullanmak bolup durýan, professional sport kluby bilen professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşan (hereket edýän zähmet şertnamasy bolan) we sport ýaryşlaryna taýýarlyk görmek, olara gatnaşmak we görkezen netijeleri üçin bellenilen tertipde hak-heşdek (iş hakyny goşup) alýan fiziki şahs;

3) professional tälimçi – ýörite taýýarlygy geçen we degişli hünär derejesi bolan, ýerine ýetirilmegi sport netijesini gazanmak üçin professional türgenler bilen okuw-türgenleşik dersleriniň geçirilmegini, olara türgenleşikleriň howpsuz we netijeli tärlerini we usullaryny öwretmegi, professional türgeniň sport taýýarlygynyň geljekki, häzirki we hususy meýilnamalaryny işläp taýýarlamaklygy we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi göz öňünde tutýan professional klub bilen professional sport babatda zähmet şertnamasynyň ýa-da raýat-hukuk şertnamasynyň esasynda işlemek hukugyna degişli tassyknamasy bolan, şeýle-de görkezilen işi ýerine ýetirendigi üçin bellenilen tertipde hak-heşdek (iş hakyny goşup) alýan fiziki şahs;   

4) professional sport emini – sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça halkara sport federasiýasy ýa-da degişli milli federasiýa, ýa-da sport ýaryşlarynyň guramaçysy tarapyndan sport ýaryşlaryny geçirmegiň degişli kadalaryny we şertlerini üpjün etmäge ygtyýarly edilen, şeýle hem görkezilen işiň amala aşyrylmagy üçin bellenilen tertipde hak-heşdek alýan, ýörite hünäri bolan fiziki şahs;

5) professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenler – professional türgeni sport ýaryşlaryna taýýarlamak we olara gatnaşdyrmak işine gös-göni çekilen, professional sport kluby bilen professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşan lukman, massaž ediji, psiholog, şeýle hem beýleki hünärmenler;

6) professional sport kluby – sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýa bilen agzalyk ýa-da şertnamalaýyn gatnaşyklara giren, sport ýaryşlaryna gatnaşýan we bu işden girdeji alýan, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döredilen we hereket edýän ýuridik şahs;

7) sportuň görnüşi boýunça professional topar – professional tälimçiniň (tälimçileriň) ýolbaşçylygynda sportuň görnüşleri boýunça sport ýaryşlaryna taýýarlygy we gatnaşmagy amala aşyrýan, professional türgenleriň toparyndan durýan professional sport klubunyň düzümi;

8) professional liga– ýurduň çäginde sportuň görnüşi (ýa-da görnüşleri) boýunça professional sport klublarynyň arasynda sport çärelerini guramak we geçirmek maksady bilen professional sport klublarynyň birleşmegi;

9) halkara sport federasiýasy – halkara derejesinde sportuň bir ýa-da birnäçe görnüşlerini dolandyrýan we milli derejede sportuň şu görnüşini (görnüşlerini) dolandyryjy guramalary öz düzüminde birleşdirýän, Halkara olimpiýa komiteti tarapyndan ykrar edilen döwlete dahylsyz bolan halkara gurama;

10) professional sport babatda zähmet şertnamasy – professional sport klubunyň we professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň arasyndaky sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýa tarapyndan hasaba alynýan şertnama, oňa laýyklykda professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen bu şertnamada kesgitlenen zähmet wezipesini hut özi ýerine ýetirmäge borçlanýar, ýokary sport netijelerini gazanmaga we bu şertnamada göz öňünde tutulan beýleki borçlary ýerine ýetirmäge ymtylýar, professional sport kluby bolsa munuň üçin professional türgene, professional tälimçä ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene şertnamada kesgitlenen möçberde we tertipde iş hakyny tölemäge hem-de şeýle şertnamada göz öňünde tutulan beýleki borçlary ýerine ýetirmäge borçlanýar.

 

2-nji madda. Professional sport babatda Türkmenistanyň kanunçylygy we onuň wezipeleri

 

1. Professional sport babatda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar, şu Kanundan, beýleki kanunlardan we professional sport babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan durýar.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulandaka garanda başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

3. Professional sport babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň wezipeleri şulardyr:

1) professional sport bilen meşgullanmak üçin raýatlaryň hukuklaryny üpjün etmek we goramak;

2) Türkmenistanda professional sportuň hereket etmegine we ösmegine   hukuk kepilliklerini döretmek;

3) professional sport babatda fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny, borçlaryny we jogapkärçiligini kesgitlemek, şeýle hem bu babatda olaryň gatnaşyklaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek.

 

3-nji madda. Professional sport babatda işi döwlet tarapyndan goldamak

 

Döwlet şu aşakdakylar arkaly professional sport babatda işi goldaýar:

1) professional türgenleriň, professional tälimçileriň, professional sport eminleriň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini berjaý etmek, şeýle hem zähmet işini goldamak;

2) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynda professional türgenleriň halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy boýunça  çäreleri maliýe taýdan goldamak;

3) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynda professional türgenleriň çykyşlaryna taýýarlyk görmek boýunça professional sport klublarynyň işini höweslendirmek;

4) professional türgenleriň, professional tälimçileriň, professional sport eminleriň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň halkara derejesinde hukuklaryny we bähbitlerini goramak;

5) sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň we professional sport klublarynyň halkara aragatnaşyklaryny goldamak;

6) professional sport babatda hemaýatkärligi we haýyr-sahawatlylygy höweslendirmek.

 

II BAP. PROFESSIONAL SPORTUŇ SUBÝEKTLERI,

OLARYŇ PROFESSIONAL SPORT BABATDA YGTYÝARLYKLARY, ESASY HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

4-nji madda. Professional sportuň subýektleri

 

Professional sportuň subýektlerine şular degişlidir:

1) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy;

2) sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar;

3) professional sport klublary;

4) sportuň görnüşleri boýunça professional toparlar;

5) professional türgenler;

6) professional tälimçiler;

7) professional sport eminleri;

8) professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenler.

 

5-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasynyň ygtyýarlylygy

 

Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy:

1) professional sport babatda döwlet syýasatyny amala aşyrýar;

2) professional sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlaýar we durmuşa geçirýär;

3)  professional sporty döwlet tarapyndan goldamagyň çärelerini durmuşa geçirýär;

4) professional sport babatda işi guramak üçin ulanylýan professional sportuň sport desgalarynyň gurluşyk kadalary we düzgünleri, sanitariýa kadalary boýunça, şeýle hem sport desgalarynda bolýan şahslaryň janyny we saglygyny goramak boýunça döwlet talaplaryny belleýär;     

5) professional sport babatda işi guramak üçin ulanylýan Türkmenistanyň döwlet eýeçiliginde duran sport desgalarynyň gurluşygyny we üpjünçiligini amala aşyrýar;

6) professional sport üçin sport ätiýaçlygyny taýýarlamak maksady bilen çagalar-ýetginjekler sport mekdeplerini döredýär;

7) saglygy goraýyş babatda döwlet dolandyryşynyň ygtyýarly edarasy bilen bilelikde professional türgenleri, professional tälimçileri, professional sport eminlerini we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleri ýöriteleşdirilen lukmançylyk kömegi bilen üpjün etmek maksady bilen sport lukmançylygy merkeziniň işini guraýar;

8) professional sport babatda işgärleriň taýýarlygyna gatnaşygy bolan bilim edaralarynyň işiniň guramaçylyk-usulyýet üpjünçiligini amala aşyrýar;

9) professional sport babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýär;

10) professional sport babatda şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary ýerine ýetirýär.

 

6-njy madda. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň esasy hukuklary we borçlary

 

1. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) öz ygtyýarynyň çäklerinde sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýanyň agzalary bolup durýan professional sportuň subýektleri tarapyndan ýerine ýetirilmegi hökmany bolan kadalaşdyryjy hukuk namalary  (dessurlary, düzgünleri, gollanmalary we başgalary) işläp taýýarlamak we kabul etmek, şeýle hem olaryň berjaý edilişine gözegçilik etmek;

2) professional sport klublaryň arasynda sport ýaryşlaryny (professional liga) guramak we geçirmek, olary geçirmegiň gurluşyny, ýaryşlaryň senenamasyny we beýleki şertleri kesgitlemek;

3) professional türgenleri, professional tälimçileri, professional sport eminleri we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleri sport ýaryşlaryna gatnaşmaga goýbermegi amala aşyrmak;

4) professional sport klublary tarapyndan geçirilýän sport ýaryşlaryna gözegçilik etmek;

5) professional sport babatda zähmet şertnamalaryny bellige almak we hasaba almak;

6) professional türgenlere türgeniň hasaba alnandygy hakyndaky şahadatnamany we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenen tertipde beýleki resminamalary bermek;

7) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde professional türgenleri, professional tälimçileri, professional sport eminleri we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleri düzgün-nyzam (sport) jogapkärçiligine çekmek;

8) professional sport klublaryndan üç ýylda bir gezek ýeterlik derejede işgärler mümkinçiliginiň we degişli maddy-enjamlaýyn binýadynyň bardygynyň, şeýle hem esaslandyryjylar tarapyndan degişli esaslyk maýalaryna geçirilýän serişdeleriň kanuny gelip çykyş çeşmeleriniň tassyknamasyny soramak;   

9) Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmak.

2. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) döwletiň içinde hem-de halkara derejesinde professional sportuň subýektleriniň hukuklarynyň we bähbitleriniň goragyny üpjün etmek;

2) sport çäreleri geçirilýän wagtynda bellenilen tertipde tiz saglygy goraýyş kömeginiň nobatçylygyny guramagy üpjün etmek;

3) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilen möhletde professional sport babatda zähmet şertnamalarynyň bellige alynmagyny geçirmek;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda professional sportuň weteranlaryna we maýyplaryna maddy we durmuş-üpjünçilik kömegini bermek;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmek.

3. Professional sport klublary tarapyndan bedenterbiýe-sagaldyş we sport hyzmatlaryny etmek boýunça işi ygtyýarlylandyrmak ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

7-nji madda. Professional sport klublarynyň esasy hukuklary we borçlary

 

1. Professional sport klublary şu aşakdakylara haklydyr:

1) professional sport klubunda hereket edýän sportuň görnüşleri boýunça professional toparlary döretmäge;

2) professional sport klubuna degişliligini görkezmek bilen sportuň görnüşi boýunça professional topara firma adyny bermäge;

3) sportuň görnüşi boýunça professional toparyň baş tälimçisini bellemäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde sportuň görnüşleri boýunça professional toparlary bellige almaga;

5) içerki zähmet düzgün-tertip kadalaryny we öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary işläp taýýarlamaga we kabul etmäge;

6) professional türgenler, professional tälimçiler we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenler bilen şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen tertipde professional sport babatda zähmet şertnamalaryny baglaşmaga, üýtgetmäge we ýatyrmaga;

7) ýokary sport netijeleriniň gazanylandygy üçin professional türgenleri, professional tälimçileri, professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleri sylaglamaga;

8) professional türgenlerden, professional tälimçilerden, professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenlerden professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamalarynda bar bolan borçlaryň olar tarapyndan ýerine ýetirilmegini, şeýle hem professional sport klubunyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalarynyň berjaý edilmegini talap etmäge;

9) professional türgenleri, professional tälimçileri we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleri professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamalarynda bar bolan borçlaryň olar tarapyndan bozulandygy üçin düzgün-nyzam we maddy jogapkärçilige çekmäge, şeýle hem professional sport klubunyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalarynyň bozulandygy üçin jogapkärçilige çekmäge;  

10) sportuň görnüşleri boýunça professional ligalaryna birikmäge;

11) Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmaga.

2. Professional sport klublary şulara borçludyrlar:

1)  professional  türgene, professional tälimçä we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamalaryna we Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynyň kadalaryna laýyklykda aýlyk iş hakyny öz wagtynda tölemäge we beýleki tölegleri amala aşyrmaga;

2) öz serişdeleriniň hasabyna professional türgenleriň, professional tälimçileriň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň olaryň iş orunlaryny (wezipesini) we görkezilen lukmançylyk barlaglaryny geçýän wagtynda ortaça iş hakyny saklap galmak bilen hökmany deslapky, döwürleýin we nobatdan daşary lukmançylyk gözegçiliginiň (barlaglarynyň) geçirilmegini guramaga;

3) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilen möhletde sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýada professional sport babatda zähmet şertnamalarynyň bellige alynmagyny geçirmäge;

4) professional türgeni, professional tälimçini we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeni sport geýimi, esbaby, lukmançylyk hyzmaty we olaryň hususy gorag serişdelerini goşup, professional sport babatda zähmet şertnamasynda göz öňünde tutulan zähmet borçlarynyň olar tarapyndan ýerine ýetirilmegi üçin zerur bolan beýleki serişdeler bilen üpjün etmäge;

5) sport ýaryşlarynyň we okuw-türgenleşik ýygnanyşyklarynyň geçirilýän ýerini, zähmeti goramagyň we gigiýenanyň talaplaryna jogap berýän göwnejaý tehniki enjamy bilen we professional türgeniň, professional tälimçiniň we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň zähmetiniň howpsuzlygyny üpjün etmäge;

6) professional türgeni, professional tälimçini we professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeni professional sport babatda zähmet şertnamalarynda göz öňünde tutulan zähmet borçlarynyň olar tarapyndan ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly durmuş hajatlary bilen üpjün etmäge;

7) sport ýaryşlaryna taýýarlyk görülýän wagtynda ýa-da gös-göni olara gatnaşýan wagtynda professional türgen şikes alan mahalynda, şeýle hem Türkmenistanyň zähmet kanunçylygynda göz öňünde tutulan beýleki ýagdaýlar bolanda professional türgene ýokary derejede mugt lukmançylyk kömegini guramaga, şeýle hem şeýle betbagtçylykly halatyň derňelmegini we hasaba alynmagyny üpjün etmäge;

8) professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň sport şikesi zerarly dörän zähmete wagtlaýyn ukypsyzlygy döwründe oňa öz serişdesiniň hasabyna möçberi professional sport babatda zähmet şertnamasynda taraplar tarapyndan ylalaşylan iş hakyny tölemäge;

9) sport ýaryşlaryna taýýarlyk döwründe we gös-göni olara gatnaşylýan wagtda doping serişdeleriň we (ýa-da) sportda peýdalanmak gadagan edilen usullaryň peýdalanylmagyny ýok etmek;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň ilatynyň arasynda professional sporty wagyz etmek we ýaýratmak boýunça çäreleri geçirmäge;

11) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde professional türgeniň, professional tälimçiniň, professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň döwlet pensiýa we lukmançylyk ätiýaçlandyrmasyny amala aşyrmaga;

12) öz serişdeleriniň hasabyna ýaşlaryň arasynda sport ätiýaçlygynyň taýýarlanylmagyny, çagalar-ýetginjekler sport mekdepleriniň döredilmegini amala aşyrmak, sportuň degişli görnüşi boýunça tälimçileriň we eminleriň taýýarlanylmagyna gatnaşmak;

13) professional sport klubunyň ugry boýunça, şeýle-de zähmet işiniň beýleki çygryndaky kärler we hünärler boýunça  professional türgenlere hünär bilimini almaga ýardam etmek;

14) sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýada agzalykdan gelip çykýan borçlary, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.  

3. Professional sport kluby Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet tarapyndan hasaba alnan pursadyndan ýuridik şahsyň hukuklaryna eýe bolýar.

 

8-nji madda. Professional türgeniň, professional tälimçiniň, professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň, şeýle-de professional sport emininiň esasy hukuklary we borçlary

 

1. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen şu aşakdaky hukuklara eýedir:

1) professional sport babatda zähmet şertnamasyny şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen tertipde we şertlerde baglaşmak, üýtgetmek we ýatyrmak;

2) professional sport klubundan professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamasynda, şu Kanunda, şeýle hem Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bar bolan öz borçlaryny ýerine ýetirmegini talap etmek;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry hukuklary amala aşyrmak.

2. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen şu aşakdakylara borçludyr:

1) sport düzgün-nyzamyny berjaý etmäge;

2)  professional sport babatda zähmet şertnamasy bilen öz üstüne ýüklenen  zähmet borçlaryny päk ýürekli ýerine ýetirmäge;

3) sport ýaryşlaryna taýýarlyk döwründe we gös-göni olara gatnaşylýan wagtynda doping serişdeleriň we (ýa-da) sportda peýdalanmak gadagan edilen usullaryň ulanylmazlygyna;

4) professional sport kluby ýa-da sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýa tarapyndan guralýan okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryna, sport ýaryşlaryna, hünär tälim tejribeligine, ýygnaklara, duşuşyklara, maslahatlara, metbugat maslahatlaryna we beýleki sport we gaýry çärelere gatnaşmaga;

5) professional sport klubunyň içerki zähmet düzgün-tertip kadalaryny we zähmet düzgün-nyzamyny berjaý etmäge;

6) öz beden taýýarlygyny pugtalandyrmak, gowulandyrmak we dikeltmek üçin professional sport kluby tarapyndan guralýan ähli lukmançylyk barlaglaryna we çärelerine gatnaşmaga;

7) sanawy bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenýän sportuň haýsydyr bir aýratyn howply görnüşleri bilen meşgullanmazlyga;

8) zähmeti goramagyň we özüniň howpsuzlygyny üpjün etmegiň talaplaryny berjaý etmäge;

9) professional sport klubunyň emlägine aýawly garamaga;

10) öz saglyk ýagdaýy hakynda professional sport klubuny habarly etmäge we alnan şikesler, keseller we saglyk ýagdaýynyň beýleki ýaramazlaşmagy hakynda haýal etmän habar bermäge;

11) zähmeti goramak boýunça işleri ýerine ýetirmegiň howpsuz usullarynyň we tärleriniň okuwyny, betbagtçylykly halatlarda ilkinji kömegi bermegiň okuwyny, zähmeti goramak boýunça gözükdirmäni, iş ornunda hünär kämilleşdirişi, zähmeti goramagyň talaplary boýunça bilimleriniň barlagyny geçmäge;  

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna we professional sport babatda zähmet şertnamasyna laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

3. Professional sport eminleriniň hukuklary we borçlary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan professional sport eminleri hakynda Düzgünnama bilen bellenilýär.

 

III BAP. PROFESSIONAL SPORTDA HUKUK GATNAŞYKLARY

 

9-njy madda. Professional sport babatda zähmet şertnamasynyň aýratynlyklary

 

1. Professional sport babatda zähmet şertnamasy ýazmaça görnüşde baglaşylýar we professional sport klubunyň ýolbaşçysynyň degişli buýrugy bilen tassyklanylýar.

2. Professional sport babatda zähmet şertnamasynda şular görkezilýär:

1) professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşan professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň familiýasy, ady, atasynyň ady, şeýle hem professional sport klubunyň ady;

2) gurluş düzüm birligini görkezmek bilen iş ýeri;

3) professional sport babatda zähmet şertnamasynyň hereket ediş möhleti;

4) professional sport klubunyň wezipe sanawyna laýyklykda hünärini görkezmek bilen professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň wezipesiniň (hünäriniň, käriniň) ady ýa-da professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň anyk iş wezipesi;

5) professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň  hukuklary we borçlary;

6) professional sport klubunyň hukuklary we borçlary;

7) agyr, zyýanly we (ýa-da) howply şertlerdäki iş üçin professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň zähmet şertleriniň, öwez pullarynyň we ýeňillikleriniň häsiýetnamalary;

8) zähmet we dynç alyş düzgüni;   

9) professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň zähmetine hak tölemegiň şertleri, şol sanda nyrh stawkasynyň ýa-da wezipe aýlygynyň, goşmaça hakyň, üstüne goşma we höweslendiriji tölegleriň möçberi;

10) professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň  döwlet pensiýa we lukmançylyk ätiýaçlandyrmasynyň şertleri.

3. Professional sport babatda zähmet şertnamasynda hünär synagy, kanun bilen goralýan professional syry jar etmezlik hakynda şertler, bilim edarasyndaky okuwa degişli şertler, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna ters gelmeýän beýleki düzgünler göz öňünde tutulyp bilner.

4. Professional sport babatda zähmet şertnamasy, eger zähmet şertnamasyny baglaşmagyň beýleki ýokary möhleti Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulmasa, azyndan bir ýyllyk we iň ýokary möhleti bäş ýyla çenli baglaşylýar.

Kämillik ýaşyna ýetmedik professional türgeniň bähbitlerini goramak maksady bilen professional sport babatda zähmet şertnamasy onuň bilen iň ýokary möhleti üç ýyla çenli baglaşylýar.

5. Professional sport babatda zähmet şertnamasy sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýa tarapyndan bellige alynýar we professional sport klubunyň degişli buýrugynda görkezilen onuň tassyklanan senesinden güýje girýär.

6. Professional sport babatda zähmet şertnamasynyň şertleri diňe taraplaryň ylalaşmagy boýunça ýazmaça görnüşde üýtgedilip bilner.

7. Professional türgen bir wagtda diňe bir professional sport kluby bilen professional sport babatda zähmet şertnamasynyň bolmagyna haklydyr.

8. Professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşmakdan ozal professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen hökmany deslapky lukmançylyk gözden geçirmesine degişlidir.

 

10-njy madda. Professional sport babatda ilkinji zähmet şertnamasyny baglaşmagyň aýratynlyklary

 

1. Professional sport klubunyň düzümine girýän sport mekdebiniň okuwçysy ýa-da uçurymy bolup durýan professional türgen, eger Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, bu professional sport kluby bilen professional sport babatda ilkinji zähmet şertnamasyny baglaşýar.

2. Professional sport klubunyň düzümine girýän sport mekdebiniň uçurymy bolup durýan professional türgen ony tamamlan pursadyndan bir ýylyň dowamynda onuň bilen professional sport babatda ilkinji zähmet şertnamasyny   baglaşmadyk bolsa ýa-da şeýle professional sport klubundan professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşmak barada ýazmaça ýüz dönderen   bolsa, beýleki islendik professional sport kluby bilen professional sport babatda ilkinji zähmet şertnamasyny baglaşmaga haklydyr.

 

11-nji madda. Professional sport babatda zähmet şertnamasy baglaşylanda hünär synagy hakynda

 

1. Professional sport babatda zähmet şertnamasy baglaşylanda taraplaryň ylalaşygy bilen, synag möhleti döwründe, şol sanda professional sport klubunyň sport ýaryşlaryna taýýarlyk döwründe professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň professional derejesini, ussatlygyny ýa-da beden taýýarlygyny barlamak maksady bilen Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy bilen kesgitlenen möhlete hünär synagy şertlendirilip bilner.

2. Hünär synagy hakyndaky şert professional sport babatda zähmet şertnamasynda görkezilmelidir. Professional sport babatda zähmet şertnamasynda hünär synagy hakyndaky şertleriň bolmazlygy professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň hünär synagy bolmazdan kabul edilendigini aňladýar.

3. Hünär synagynyň kanagatlanarsyz netijesinde professional sport kluby synag möhletiniň gutarmagyna çenli professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň hünär synagyna döz gelmändigini ykrar etmek üçin esas bolup hyzmat eden sebäplerini görkezmek bilen ony ýatyrmagyň çaklanylýan senesine çenli professional sport babatda zähmet şertnamasynda görkezilen wagtdan gijä galman bu hakda professional türgene, professional tälimçä ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene ýazmaça görnüşde duýduryp, birtaraplaýyn tertipde professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyrmak hukugyna eýedir. Şunda professional sport kluby professional türgenden onuň taýýarlygy we okuwy üçin oňa öwez pulunyň tölenilmegini talap etmek hukugyna eýe däldir.

4. Eger hünär synagynyň möhleti gutarsa, professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen işini dowam etdirse, onda ol hünär synagyny geçen diýlip hasap edilýär we şondan soň professional sport babatda zähmet şertnamasynyň ýatyrylmagyna diňe Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda umumy esaslarda ýol berilýär.

5. Eger hünär synagy döwründe professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen özüne teklip edilen iş özi üçin ýaramly däl diýen netijä gelse, onda ol ony ýatyrmagyň çaklanylýan senesine çenli şu şertnamada görkezilen möhletden gijä galman bu hakda professional sport klubuna ýazmaça görnüşde duýduryp, birtaraplaýyn tertipde professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyrmak hukugyna eýedir.

 

12-nji madda. Professional sport babatda zähmet şertnamasynyň baglaşylmagyna ýol berilýän ýaş

 

1. On alty ýaşyna ýeten şahslar bilen professional sport babatda zähmet şertnamasynyň baglaşylmagyna ýol berilýär.

2. Ata-eneleriň (hossaryň we howandaryň) biriniň, hossarlyk we howandarlyk  edarasynyň, şeýle hem sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýanyň razylygy bilen professional sport babatda zähmet şertnamasy on alty ýaşyna ýetmedik okuwçylar bilen baglaşylyp bilner.

3. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanyň raýatlaryna kämillik ýaşyna (18 ýaş) ýetýänçä daşary ýurt professional sport klublary bilen professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşmaga rugsat berilmeýär.

 

13-nji madda. Professional türgenleriň, professional tälimçileriň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenleriň hukuklarynyň kepillikleri

 

1. Professional sport babatda zähmet şertnamasy professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen bilen baglaşylmadyk ýagdaýynda professional sport kluby onuň işi bilen baglanyşykly, şol sanda onuň başga professional sport klubuna geçmegi bilen baglanyşykly haýsydyr bir öwez puluna bolan hukuga eýelik etmeýär.

2. Professional türgeniň düzgün-nyzam (sport) jogapkärçiligine çekilip, sport ýaryşlaryna gatnaşmakdan mahrum edilen döwründe  professional sport kluby onuň okuw-türgenleşik prosesine gatnaşmagyny üpjün etmäge borçludyr.

3. Düzgün-nyzam (sport) temmileri berlende  professional türgende, professional tälimçide ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmende islendik ýagdaýda onuň iş hakynyň azyndan  elli göterimi saklanylmalydyr.

4. Professional türgene, professional tälimçä ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene özüniň naharlanmak, ýol, ýaşamak we sport ýaryşlaryna taýýarlyk görmek, dikeldiş işiniň guralmagy, şikes alnan ýa-da kesellän mahalynda lukmançylyk bejergisi üçin onuň harçlan çykdajylarynyň, şeýle hem professional sport babatda zähmet şertnamasynda kesgitlenen möçberlerde beýleki çykdajylarynyň öwezi dolunýar.

5. Eger professional türgen ätiýaçlandyrmagyň zerur şertnamalarynyň baglaşylmazlygy, professional türgen tarapyndan hökmany deslapky ýa-da döwürleýin lukmançylyk gözegçiligini,  zähmeti goramak babatda bilimleriniň we endikleriniň barlaglaryny, okuwyny geçmezligi bilen baglanyşykly professional sport klubunyň günäsi boýunça sport ýaryşlaryna gatnaşmaga goýberilmese, professional sport kluby Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde professional türgene onuň çeken zyýanynyň öwezini dolýar.

 

14-nji madda. Professional türgeni sport ýaryşlaryna we okuw-türgenleşik işine gatnaşmakdan çetleşdirmek

 

1. Professional sport kluby professional türgeni aşakdaky ýagdaýlarda islendik sport ýaryşlaryna we okuw-türgenleşik işine gatnaşmakdan çetleşdirmäge borçludyr:

1) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna çagyrylan döwri;

2) professional sport klubunyň çözgüdi boýunça sport ýaryşlaryna gatnaşmakdan yzyna çagyrylanda;

3) sport ýaryşlaryna we (ýa-da) okuw-türgenleşik işine gatnaşmagy gadagan edýän lukmançylyk netijenamasynyň esasynda;  

4) şeýle professional türgen babatda sport sanksiýalaryny ulanmak mümkinçiligine garalan mahalynda halkara sport guramalarynyň we (ýa-da) sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň talap etmegi boýunça.

2. Professional sport kluby professional türgeni çetleşdirmek üçin esas bolan ýagdaýlar düzedilýänçä wagtyň bütin döwri üçin ony islendik sport ýaryşlaryna we okuw-türgenleşik işine gatnaşmakdan çetleşdirýär.

3. Şu maddada görkezilen esaslar boýunça professional türgeniň sport ýaryşlaryna we okuw-türgenleşik işine gatnaşmakdan çetleşdirilýän döwründe professional türgene çetleşdirmegiň bütin döwründe ortaça iş hakynyň möçberinde töleg tölenilýär.

 

15-nji madda. Professional sport babatda zähmet şertnamasyny bes etmegiň aýratynlyklary

 

1. Professional sport babatda zähmet şertnamasy onuň hereket ediş möhletiniň gutarmagy sebäpli professional sport klubunyň ýolbaşçysynyň degişli buýrugyny çykarmak arkaly ýatyrylýar.

2. Professional sport babatda zähmet şertnamasy taraplaryň ylalaşmagy boýunça islendik wagtda ýatyrylyp bilner.

3. Professional sport babatda zähmet şertnamasy taraplaryň biriniň talap etmegi boýunça Türkmenistanyň kanunçylygynda ýa-da professional sport babatda zähmet şertnamasynda bellenilen ýagdaýlar boýunça ikinji tarapy ýazmaça görnüşde habarly etmek arkaly möhletinden öň   ýatyrylyp bilner.

4. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen Türkmenistanyň kanunçylygynda ýa-da görkezilen şertnamada bellenilen ýagdaýlar boýunça şu maddanyň 3-nji böleginde göz öňünde tutulyşy ýaly professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyrmagyň çaklanylýan senesine çenli bir aýdan az bolmadyk möhletde duýdurmak arkaly professional sport babatda zähmet şertnamasynda göz öňünde tutulan möçberde onuň taýýarlygy we okuwy üçin öwez puluny professional sport klubuna tölän ýagdaýynda professional sport kluby bilen professional sport babatda zähmet şertnamasyny birtaraplaýyn tertipde ýatyrmaga haklydyr. Eger şeýle öwez pulunyň möçberi professional sport babatda zähmet şertnamasynda kesgitlenmedik bolsa, onda professional sport babatda zähmet şertnamasy birtaraplaýyn tertipde ýatyrylan mahalynda professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen professional sport klubuna öwez puluny doly möçberde (goşmaça haklary, üstüne goşma we höweslendiriş töleglerini goşup), ýöne şeýle professional sport klubunda onuň ýyllyk ortaça iş hakyndan köp bolmadyk möçberde töleýär.

5. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen, eger professional sport kluby professional türgene, professional tälimçä ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene iki aýdan geçirip iş hakyny (goşmaça tölegleri, üstüne goşma we höweslendiriş töleglerini goşup) tölemese, şeýle hem professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamasynyň şertlerini düýpli bozsa, islendik wagtda birtaraplaýyn tertipde professional sport babatda zähmet şertnamasyny şu maddanyň 3-nji böleginde göz öňünde tutulyşy ýaly professional sport babatda görkezilen şertnamany ýatyrmagyň çaklanylýan senesine çenli iki hepdeden az bolmadyk möhletde duýdurmak arkaly ýatyrmaga haklydyr. Şunda professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen özüniň taýýarlygy we okuwy üçin professional sport klubuna öwez puluny tölemeýär.

6. Professional sport kluby birtaraplaýyn tertipde, şu maddanyň 3-nji böleginde göz öňünde tutulyşy ýaly, professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyrmagyň çaklanylýan senesine çenli bir aýdan az bolmadyk möhletde duýdurmak arkaly, görkezilen şertnamany ýatyrmaga haklydyr we professional türgenden, professional tälimçiden ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenden onuň taýýarlygy we okuwy üçin professional sport babatda zähmet şertnamasynda göz öňünde tutulan tertipde öwez pulunyň tölenmegini, eger şeýle öwez pulunyň möçberi professional sport babatda zähmet şertnamasynda kesgitlenmedik bolsa, onda doly möçberde, ýöne şeýle professional sport klubunda onuň ýyllyk ortaça iş hakyndan köp bolmadyk möçberde öwez pulunyň tölegini şu aşakdaky halatlarda talap etmäge haklydyr:  

1) professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen tarapyndan professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamasynyň düzgünleri düýpli bozulanda;

2) professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen sport ýaryşlaryna gatnaşmakdan mahrum edilende;

3) professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen kazyýetiň kanuny güýje giren hökümine laýyklykda öňki işini dowam etdirmegini aradan aýyrýan temmä sezewar edilse;

4) professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen tarapyndan zähmeti goramak boýunça talaplar bozulsa, eger bu bozulma agyr netijelere getirse ýa-da şeýle netijeleriň gelip ýetmegine görnetin açyk howp döretse.

7. Professional sport kluby, birtaraplaýyn tertipde, şu maddanyň 3-nji böleginde göz öňünde tutulyşy ýaly, professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyrmagyň çaklanylýan senesine çenli iki hepdeden az bolmadyk möhletde duýdurmak arkaly, görkezilen şertnamany onuň taýýarlygy we okuwy üçin öwez puluny professional türgenden, professional tälimçiden ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmenden talap etmek hukugy bolmazdan şu aşakdaky ýagdaýlarda ýatyrmaga haklydyr:

1) professional sport babatda zähmet şertnamasy bilen bellenilen möçberde professional türgene, professional tälimçä ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene öwez puluny hökmany tölemek şertinde professional sport klubunyň wezipeli adamlarynyň teklibi boýunça professional sport babatda zähmet şertnamasyny möhletinden öň bes etmek hakynda professional sport kluby tarapyndan çözgüt kabul edilse;

2) professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň saglyk ýagdaýy lukmançylyk netijenamasy boýunça ýerine ýetirilýän işe laýyk gelmese, şunda oňa professional sport babatda zähmet şertnamasy bilen kesgitlenen möçberde hökmany öwez puly tölenilmelidir;

3) professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen harby gulluga çagyrylanda;

4) professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen aradan çyksa ýa-da professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen kazyýet tarapyndan nam-nyşansyz giden diýlip ykrar edilse ýa-da onuň aradan çykanlygy mälim edilse;  

5) professional sport babatda zähmet gatnaşyklaryny dowam etdirmäge päsgel berýän adatdan daşary ýagdaýlar (harby hereketler, heläkçilik, tebigy betbagtçylyk, uly şowsuzlyk, epidemiýa we beýleki adatdan daşary ýagdaýlar) ýüze çyksa;

6) professional türgen ýa-da professional tälimçi hökmünde çagyrylan daşary ýurtly raýatlara Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Türkmenistanyň çäginde zähmet işini alyp barmak üçin berilýän   rugsatnamanyň hereket etmegi bes edende ýa-da hereket ediş möhleti geçende.    

8. Sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça milli federasiýanyň professional türgeniň özüniň taýýarlygy we okuwy üçin öwez puly boýunça professional sport babatda baglaşan zähmet şertnamasyna laýyklykda professional sport kluby bilen hasaplaşmadyk ýagdaýynda ony sport ýaryşlaryna goýbermäge hukugy ýokdur.

 

16-njy madda. Professional türgeniň bir professional sport klubundan beýlekä geçmegi (transferi)

 

1. Professional türgen aşakdaky ýagdaýlarda bir professional sport klubundan beýlekä geçmek, şol sanda wagtlaýyn geçmek hukugyna eýedir:

1) professional sport babatda zähmet şertnamasynyň möhleti gutaranda;

2) professional sport babatda zähmet şertnamasy taraplaryň ylalaşmagy boýunça ýa-da taraplaryň biriniň başlangyjy boýunça möhletinden öň ýatyrylsa;

3) professional türgen bilen professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşmak isleýän professional sport klubunyň,  professional türgen bilen professional sport babatda baglaşylan zähmet şertnamasy bolan professional sport klubunyň we professional türgeniň özüniň arasyndaky ylalaşyk gazanylsa;

4) professional türgen, professional sport babatda professional türgen bilen baglaşylan zähmet şertnamasy bolan professional sport kluby we professional türgeniň wagtlaýyn çykyş etjek professional sport kluby bilen razylaşyp professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyrmazdan professional türgen başga professional sport klubunda wagtlaýyn çykyş etse.

2. Professional sport babatda zähmet şertnamasy ýatyrylan mahalynda professional türgen islendik professional sport klubuna geçmek hukugyna eýedir.

Professional türgen bilen professional sport babatda zähmet şertnamasyny ýatyran professional sport kluby professional türgeniň geçen beýleki professional sport klubundan haýsydyr bir öwez puluny almak hukugyna eýe däldir.

3. Professional türgen bilen  professional sport babatda hereket edýän zähmet şertnamasy bolan bir professional sport klubundan professional türgen professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşmak isleýän ýa-da professional türgeniň hyzmatlaryndan wagtlaýyn peýdalanmak isleýän başga  professional sport klubuna geçende, şol sanda wagtlaýyn geçende, professional sport klublary bilen professional türgeniň arasynda professional türgeniň geçmeginiň şertleri we tertibi hakynda şertnama düzülýär, ol başga professional sport kluby bilen professional sport babatda zähmet şertnamasynyň hereket edýän döwründe professional türgeniň professional sport klubuna geçmegi üçin öwez puly hakyndaky şerti özünde saklap biler.  

4. Professional türgeniň professional sport klubuna geçmeginiň şertleri we tertibi hakyndaky şertnama, eger Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýa tarapyndan bellige alynýar we professional sport klubunyň degişli buýrugynda görkezilen senede baglaşylan hasap edilýär.

5. Professional türgeniň professional sport klubuna wagtlaýyn geçmeginiň şertleri we tertibi hakyndaky şertnamada professional türgeniň hyzmatlaryndan wagtlaýyn peýdalanmak isleýän professional sport klubunda professional türgeniň wagtlaýyn çykyş etmek möhletiniň professional türgen bilen professional sport babatda hereket edýän zähmet şertnamasynyň möhletinden ýokary geçip bilmejekdigi hakynda şert bolmalydyr.

6. Professional türgeniň başga professional sport klubuna geçendigi üçin öwez pulunyň möçberi, şeýle hem geçmegi resmileşdirmegiň tertibine degişli bolan beýleki meseleler Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

17-nji madda. Professional sportda intellektual eýeçilik

 

1. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başga zat bellenilmedik bolsa, intellektual eýeçiligiň obýektini döreden professional türgene, professional tälimçä, professional sport eminine ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene şeýle obýekte bolan şahsy emläk däl hukuklary we hak-heşdege bolan hukuk degişlidir, onuň möçberi, şertleri we töleginiň tertibi işgär bilen iş berijiniň arasyndaky şertnama bilen kesgitlenilýär.

2. Eger professional sport babatda zähmet şertnamasynda başga zat göz öňünde tutulmadyk bolsa, professional türgen professional sport klubunyň tarapyna öz çykyşy bilen baglanyşykly şekilleri hem öz adyndan peýdalanmaga bolan ähli hukuklary professional sport klubuna muzdsuz berýär.

3. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalara we professional sport klublaryna intellektual eýeçilige bolan hukuk berkidilýär (sport senenamasy, sport nyşanlary, täjirçilik hukuklary).

 

18-nji madda. Professional türgeni, professional tälimçini ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeni sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna çekmek

 

1. Professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň düzümine çekilip, çykyş etmekleri Türkmenistanyň raýatynyň mukaddes borjy bolup durýar.

Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň düzüminde çykyş etmekden esasly düşündirişi berip, ýüz dönderse, onda bu ýagdaý seljerilýär we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy şoňa görä çözgüt kabul edýär.

2. Professional sport kluby professional sport babatda zähmet şertnamasynyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan professional türgeni, professional tälimçini ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeni sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryna we sport ýaryşlaryna gatnaşmak üçin goýbermäge borçlanýar.    

3. Professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryna we sport ýaryşlaryna gatnaşmagynyň tertibi we möhletleri bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti we sportuň görnüşleri boýunça degişli milli federasiýalar tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmen sportuň görnüşleri boýunça milli ýygyndy toparlaryna çekilende oňa iş ýeriniň (wezipesiniň) we ortaça iş hakynyň saklanylmagy, şeýle hem naharlanmak, ýol, ýaşamak we sport ýaryşlaryna taýýarlyk görmek, şikesler we keseller alnanda dikeldiş işini, lukmançylyk bejergisini, beýleki zerur çykdajylary goşup, oňa sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň tarapynda çykyş etmek bilen baglanyşykly çykdajylaryň öweziniň dolunmagy kepillendirilýär.

Görkezilen çykdajylaryň öwezi professional türgene, professional tälimçä ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmene Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde dolunýar.

5. Düzümine sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça Türkmenistanyň degişli milli ýygyndy topary girýän sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça milli federasiýa professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň şahsy ätiýaçlandyrmasyny üpjün edýär.

6. Professional türgeniň, professional tälimçiniň ýa-da professional sport babatda işi amala aşyrýan beýleki hünärmeniň sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň ygtyýaryna berilmegi üçin professional sport klublaryna öwez puly tölenilmeýär.

 

19-njy madda. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport emini  üçin bellenilýän hünär talaplary we durmuş şertleri

 

1. Professional sportda türgene, tälimçä we emine bellenilýän hünär talaplary degişli halkara sport guramalarynyň professional sport işini kadalaşdyryjy namalaryna laýyklykda sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar bilen bilelikde bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

2. Professional türgeniň hünär derejesi türgeniň professional sport babatda zähmet şertnamasyny baglaşan professional sport klubunyň hünär synag topary tarapyndan ýylda bir gezekden az bolmadyk ýagdaýda tassyklanylýar.

3. Professional tälimçiniň we professional sport emininiň hünär derejesi sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça degişli milli federasiýanyň hünär synag topary tarapyndan bir gezekden az bolmadyk ýagdaýda tassyklanylýar.

4. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport emini iş berijileriň serişdeleriniň hasabyna şahsy ätiýaçlandyrmasyna we jogapkärçilik ätiýaçlandyrmasyna degişlidir.

5. Professional türgen, professional tälimçi ýa-da professional sport emini hökmünde zähmet işi bilen meşgullanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýaşy boýunça  pensiýa hukuk berýän iş bolup durýar.

 

20-nji madda. Professional sportda ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik

 

1. Sport ýaryşlaryna taýýarlyk görülýän wagtda ýa-da gös-göni olara gatnaşylýan wagtda sport kadalaryny we düzgünlerini gödek bozmak bilen (bilkastlaýyn ýa-da seresapsyzlyk bilen) professional türgen tarapyndan beýleki professional türgene ýetirilen bilkastlaýyn maddy we ahlak zyýanyň (zeleliň) öwezi Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde we esaslar boýunça dolunýar.

2. Sport ýaryşlaryna taýýarlyk görülýän wagtynda  ýa-da gös-göni olara gatnaşylýan wagtda professional türgen tarapyndan beýleki professional türgene ýetirilen bilkastlaýyn bolmadyk maddy we ahlak zyýan (zelel), eger-de onuň sport kadalarynyň we düzgüniniň çäginde ýetirilendigi anyklanylsa, öwezi dolunmaga degişli däldir.

Görkezilen halatlarda şeýle zyýany (zeleli) ýetiren adam jenaýat ýa-da administratiw jogapkärçiligine çekilmäge degişli däldir.

3. Professional türgene şeýle-de professional sport klubuna professional sport emininiň sport düzgünlerine laýyklykda kabul eden çözgüdi netijesinde ýetirilen maddy we ahlak zyýanyň (zeleliň) öwezi dolunmaga degişli däldir.

 

IV BAP. PROFESSIONAL SPORTUŇ MALIÝE WE

MADDY-ENJAMLAÝYN ÜPJÜNÇILIGI

 

21-nji madda. Professional sportuň maddy-enjamlaýyn binýady

 

1. Professional sport klublarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň ýagdaýyna bildirilýän talaplar Türkmenistanyň hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda kesgitlenilýär.

2. Professional sportuň obýektleriniň eýeleýän ýer bölekleri dynç alyş-sagaldyş maksatly ýerlere degişlidir. Görkezilen ýerleri bölüp bermegiň we peýdalanmagyň tertibi Türkmenistanyň ýer kanunçylygy bilen kesgitlenilýär. Professional sport klublary sport desgalarynyň eýeleýän ýeri üçin kärende töleginden boşadylýar.

 

22-nji madda. Professional sporty maliýeleşdirmek

 

1. Şu aşakdakylar Türkmenistanda professional sporty maliýeleşdirmegiň çeşmeleridir:

1) professional sport klublaryny esaslandyryjylaryň serişdeleri;

2) professional sport klublarynyň, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň sport çärelerine petekleri satmakdan, mahabat we sport ýaryşlarynyň teleýaýlymlarda alnyp görkezilişi üçin hukuklaryndan, sport çärelerini geçirmekden, sport lotereýalaryndan, şeýle hem telekeçilik işiniň beýleki görnüşlerinden alynýan girdejiler;

3) professional sport klubunyň professional türgeniň başga professional sport klubuna, şol sanda daşary ýurt professional sport klubuna geçmegi (transferi) netijesinde alýan serişdeleri;

4) professional sport gaznalarynyň serişdeleri;

5) edaralaryň, guramalaryň, kärhanalaryň we olaryň birleşikleriniň, şol sanda bedenterbiýe-sagaldyş we sport ugurly jemgyýetçilik birleşikleriniň serişdeleri;

6) guramalaryň we raýatlaryň haýyr-sahawatlary;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeler.

2. Buhgalterlik hasabaty, maliýe hasabatynyň düzülmegi we berilmegi, şeýle hem professional sport klublaryna salgyt salmak   Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Professional sport klublary jemagat hyzmatlaryndan, poçta, telegraf we telefon aragatnaşygy guramalarynyň hyzmatlaryndan Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary tarapyndan göz öňünde tutulýan nyrhlar boýunça peýdalanýarlar.

 

23-nji madda. Professional sportuň gaznalary

 

1. Professional sport babatda işi maliýeleşdirmek üçin professional sportuň gaznalary esaslandyrylyp bilner. Fiziki we ýuridik şahslar, şol sanda professional sport klublary professional sportuň gaznalaryny esaslandyryjylar bolup bilerler.

2. Şu aşakdakylar professional sportuň gaznalarynyň wezipeleridir:

1) sport çärelerini guramak boýunça professional sport klublarynyň işini maliýeleşdirmek;

2) professional sport klublarynyň olaryň öz önümçilik we önümçilik däl binýadyny ösdürmeklige gönükdirilen maýa goýumlaryna muzdsuz pul kömeginiamala aşyrmak;

3) professional sport klublaryna muzdsuz maliýe kömegini bermek.

3. Şu aşakdakylar professional sportuň gaznalarynyň maliýe serişdeleriniň çeşmeleridir:

1) ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan professional sport klublaryny ösdürmäge muzdsuz gönükdirilýän serişdeler;

2) sport lotereýalarynyň peteklerini ýerlemekden we sport totalizatoryny geçirmekden alynýan serişdeler;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeler.

4. Professional sportuň gaznalaryna salgyt salmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

24-nji madda. Professional sport babatda sport lotereýalaryny geçirmek we sport totalizatoryny guramak

 

1. Professional sport babatda sport lotereýalaryny geçirmek we sport totalizatoryny guramak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Professional sport babatda sport lotereýalarynyň peteklerini ýerlemekden we sport totalizatoryny guramakdan alynýan girdejilere salgyt salmak Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

 

V BAP. PROFESSIONAL SPORT BABATDA DAŞARY YKDYSADY IŞ WE HALKARA HYZMATDAŞLYGY

 

25-nji madda. Professional sport babatda daşary ykdysady iş

 

1. Professional sport klublary daşary ykdysady işi, şol sanda sport çärelerine taýýarlyk görmek we olary geçirmek bilen baglanyşykly işi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyryp bilerler.

2. Sport çärelerine taýýarlyk görmek we geçirmek üçin professional sport klublary tarapyndan ulanylýan enjam we gaýry emläk Türkmenistanyň gümrük çägine wagtlaýyn getirilende we bu çäkden wagtlaýyn çykarylanda şeýle enjamlaryň we emläkleriň importy we eksporty bilen baglanyşykly gümrük paçlaryndan we ýygymlaryndan boşadylýar.

3. Professional sport klublary professional türgenleriň daşary ýurt professional sport klublaryna geçirilmegini (transferini) amala aşyryp bilerler. Professional sport klublary şeýle geçirmeleriň (transferleriň) netijesinde alynýan girdejileri Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda ulanýarlar.

 

26-njy madda. Professional sport babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

1. Türkmenistanyň çäginde professional sportuň halkara gaznalarynyň we guramalarynyň şahamçalary we beýleki düzümleri Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda döredilip bilner.

2. Türkmenistanyň ýuridik şahslary professional sportuň halkara guramalaryna olaryň öz tertipnamalaryna we Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda girip bilerler.

3. Türkmenistanyň professional sport klublary öz işine daşary ýurtly gatnaşyjylary çekip bilerler, şeýle hem halkara sport guramalaryndan we daşary ýurt döwletleriniň sport guramalaryndan ýörite maksatly gelip gowuşýan serişdelere Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ygtyýar edip bilerler.

 

VI BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

27-nji madda. Professional sport babatda jedelleri çözmek

 

Professional sport babatda jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

28-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

29-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun onuň resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                           Gurbanguly

     Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 18-nji awgusty.

№ 265-V.

a


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О профессиональном спорте

 

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы регулирования общественных отношений в области профессионального спорта, а также определяет правовое положение профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе

 

Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:

1) профессиональный спорт – составная часть спорта, профессиональная спортивная деятельность, направленная на организацию и проведение спортивных соревнований в целях достижения высоких спортивных результатов и получения прибыли, в которых основными участниками являются профессиональные спортсмены, профессиональные тренеры и профессиональные спортивные судьи;

2) профессиональный спортсмен – физическое лицо, для которого занятие профессиональным спортом является основным видом деятельности, заключившее трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортивным клубом и получающее в установленном порядке вознаграждение (включая заработную плату) за подготовку к спортивным соревнованиям, участие в них и показанные результаты;

3) профессиональный тренер – физическое лицо, прошедшее специальную подготовку и имеющее соответствующую квалификацию и подтверждение на право работать на основании трудового договора в области профессионального спорта или гражданско-правового договора с профессиональным спортивным клубом, исполнение которого предусматривает проведение с профессиональными спортсменами учебно-тренировочных занятий, обучение их безопасным и эффективным приёмам и методам тренировок для достижения спортивного результата, разработку перспективных, текущих и индивидуальных планов спортивной подготовки профессионального спортсмена и контроль за их исполнением, а также получающее в установленном порядке вознаграждение (включая заработную плату) за осуществление указанной деятельности;

4) профессиональный спортивный судья – физическое лицо, имеющее специальную квалификацию, уполномоченное международной спортивной федерацией или соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта, или организатором спортивных соревнований обеспечить соблюдение соответствующих правил и условий проведения спортивных соревнований, а также получающее в установленном порядке вознаграждение за осуществление указанной деятельности;

5) иные специалисты, осуществляющие деятельность в области профессионального спорта, – врач, массажист, психолог, а также иные специалисты, заключившие трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортивным клубом, непосредственно вовлечённые в процесс подготовки профессионального спортсмена к спортивным соревнованиям и его участия в них;

6) профессиональный спортивный клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Туркменистана, вступившее в членские или договорные отношения с соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта, принимающее участие в спортивных соревнованиях и извлекающее из этой деятельности прибыль;

7) профессиональная команда по виду спорта – структура профессионального спортивного клуба, состоящая из группы профессиональных спортсменов, осуществляющих под руководством профессионального тренера (тренеров) подготовку и участие в спортивных соревнованиях по виду спорта;

8) профессиональная лига – объединение профессиональных спортивных клубов в целях организации и проведения спортивных соревнований между профессиональными спортивными клубами по виду (или видам) спорта в пределах страны;

9) международная спортивная федерация – признанная Международным олимпийским комитетом международная неправительственная организация, управляющая одним или несколькими видами спорта на международном уровне и объединяющая в своём составе организации, управляющие этим видом (видами) спорта на национальном уровне;

10) трудовой договор в области профессионального   спорта – договор между профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или иным специалистом, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, и профессиональным спортивным клубом, регистрируемый соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта, в соответствии с которым профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, обязуется лично выполнять определённую этим договором трудовую функцию, стремиться к достижению высоких спортивных результатов и выполнять иные обязанности, предусмотренные этим договором, а профессиональный спортивный клуб обязуется за это выплачивать профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, заработную плату в размере и порядке, определённых договором, и выполнять иные обязанности, предусмотренные таким договором.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана в области профессионального спорта и его задачи

 

1. Законодательство Туркменистана в области профессионального спорта основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона, других законов и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в области профессионального спорта.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

3. Задачами законодательства Туркменистана в области профессионального спорта являются:

1) обеспечение и защита права граждан на занятие профессиональным спортом;

2) создание правовых гарантий функционирования и развития профессионального спорта в Туркменистане;

3) определение прав, обязанностей и ответственности физических и юридических лиц в области профессионального спорта, а также правовое регулирование их отношений в данной области.

 

Статья 3. Государственная поддержка деятельности в области профессионального спорта

 

Государство осуществляет поддержку деятельности в области профессионального спорта посредством:

1) соблюдения прав и законных интересов, а также поддержки трудовой деятельности профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта;

2) финансовой поддержки мероприятий по участию профессиональных спортсменов в международных спортивных соревнованиях за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта;

3) стимулирования деятельности профессиональных спортивных клубов по подготовке профессиональных спортсменов к выступлениям за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта;

4) защиты прав и интересов профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, на международном уровне;

5) поддержки международных связей национальных федераций по видам спорта и профессиональных спортивных клубов;

6) поощрения спонсорства и благотворительности в области профессионального спорта.

 

ГЛАВА II. СУБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

 

Статья 4. Субъекты профессионального спорта

 

К субъектам профессионального спорта относятся:

1) уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта;

2) национальные федерации по видам спорта;

3) профессиональные спортивные клубы;

4) профессиональные команды по видам спорта;

5) профессиональные спортсмены;

6) профессиональные тренеры;

7) профессиональные спортивные судьи;

8) иные специалисты, осуществляющие деятельность в области профессионального спорта.

 

Статья 5. Полномочия уполномоченного государственного органа в области физической культуры и спорта

 

Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта:

1) осуществляет государственную политику в области профессионального спорта;

2) разрабатывает и реализует государственную программу поддержки и развития профессионального спорта;

3) реализует меры государственной поддержки профессионального спорта;

4) устанавливает государственные требования к спортивным сооружениям профессионального спорта в части строительных норм и правил, санитарных норм, а также по охране жизни и здоровья лиц, находящихся на спортивных сооружениях, используемых для организации деятельности в области профессионального спорта;

5) осуществляет строительство и содержание находящихся в государственной собственности Туркменистана спортивных сооружений, используемых для организации деятельности в области профессионального спорта;

6) создаёт детско-юношеские спортивные школы в целях подготовки спортивного резерва для профессионального спорта;

7) организует совместно с уполномоченным органом государственного управления в области здравоохранения работу центров спортивной медицины в целях обеспечения специализированной медицинской помощью профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта;

8) осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности образовательных учреждений, имеющих отношение к подготовке кадров в области профессионального спорта;

9) осуществляет контроль за исполнением законодательства Туркменистана в области профессионального спорта;

10) выполняет иные полномочия в области профессионального спорта в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 6. Основные права и обязанности национальных федераций по видам спорта

 

1. Национальные федерации по видам спорта имеют право:

1) в пределах своих полномочий разрабатывать и принимать нормативные правовые акты (регламенты, правила, инструкции и другие), обязательные для исполнения субъектами профессионального спорта, являющимися членами соответствующей национальной федерации по виду (видам) спорта, а также осуществлять контроль за соблюдением требований указанных нормативных правовых актов;

2) организовывать и проводить спортивные соревнования среди профессиональных спортивных клубов (профессиональная лига), определять структуру, календарь соревнований и иные условия их проведения;  

3) осуществлять допуск профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, к участию в спортивных соревнованиях;

4) осуществлять контроль за спортивными соревнованиями, проводимыми профессиональными спортивными клубами;

5) осуществлять регистрацию и учёт трудовых договоров в области профессионального спорта;

6) осуществлять выдачу свидетельства о регистрации спортсмена и иных документов профессиональным спортсменам в порядке, определённом уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта;

7) в пределах своих полномочий привлекать к дисциплинарной (спортивной) ответственности профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров, профессиональных спортивных судей и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта;

8) запрашивать раз в три года у профессиональных спортивных клубов подтверждение наличия достаточного кадрового потенциала и надлежащей материально-технической базы, а также источников легального происхождения средств, вносимых учредителями в соответствующие уставные капиталы;

9) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

2. Национальные федерации по видам спорта обязаны:

1) обеспечивать защиту прав и интересов субъектов профессионального спорта как внутри государства, так и на международном уровне;

2) обеспечивать в установленном порядке организацию дежурства скорой медицинской помощи во время проведения спортивных соревнований;

3) проводить регистрацию трудовых договоров в области профессионального спорта в срок, установленный уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта;

4) оказывать материальную и социально-бытовую помощь ветеранам и инвалидам профессионального спорта в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

3. Лицензирование деятельности профессиональных спортивных клубов по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о лицензировании.

 

Статья 7. Основные права и обязанности профессиональных спортивных клубов

 

1. Профессиональные спортивные клубы вправе:

1) формировать профессиональные команды по видам спорта, культивируемым в профессиональном спортивном клубе;

2) присваивать профессиональной команде по виду спорта фирменное название с указанием принадлежности к профессиональному спортивному клубу;

3) назначать главного тренера профессиональной команды по виду спорта;

4) регистрировать профессиональные команды по видам спорта в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

5) разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые акты в пределах своих полномочий;

6) заключать, изменять и расторгать с профессиональными спортсменами, профессиональными тренерами и иными специалистами, осуществляющими деятельность в области профессионального спорта, трудовые договоры в области профессионального спорта в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана;

7) поощрять профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, за достижение высоких спортивных результатов;

8) требовать от профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, исполнения ими обязанностей, содержащихся в заключённых трудовых договорах в области профессионального спорта, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профессионального спортивного клуба;

9) привлекать профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, к дисциплинарной и материальной ответственности за нарушение ими обязанностей, содержащихся в заключённых трудовых договорах в области профессионального спорта, а также к ответственности за нарушение правил внутреннего трудового распорядка профессионального спортивного клуба;

10) объединяться в профессиональные лиги по видам спорта;

11) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

2. Профессиональные спортивные клубы обязаны:

1) своевременно выплачивать профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру и иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, ежемесячную заработную плату и производить другие выплаты в соответствии с заключёнными трудовыми договорами в области профессионального спорта и нормами трудового законодательства Туркменистана;

2) организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров (обследований) профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских обследований;

3) проводить регистрацию трудовых договоров в области профессионального спорта в соответствующей национальной федерации по виду (видам) спорта в срок, установленный уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта;

4) обеспечивать профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, спортивной формой, экипировкой, медицинским обслуживанием и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами в области профессионального спорта, включая средства их индивидуальной защиты;

5) обеспечивать надлежащее техническое оборудование мест проведения спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов, отвечающее требованиям охраны и гигиены труда, и обеспечивать безопасность труда профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта;

6) обеспечивать бытовые условия профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру и иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами в области профессионального спорта;  

7) в случае травмы профессионального спортсмена во время подготовки к спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в них, а также при наличии иных обстоятельств, предусмотренных трудовым законодательством Туркменистана, организовать бесплатную квалифицированную медицинскую помощь профессиональному спортсмену, а также обеспечить расследование такого несчастного случая и его учёт;

8) в период временной нетрудоспособности профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, вызванной спортивной травмой, выплачивать ему за счёт собственных средств заработную плату, размер которой согласован сторонами в трудовом договоре в области профессионального спорта;

9) исключить использование допинговых средств и (или) методов, запрещённых к использованию в спорте, в период подготовки к спортивным соревнованиям и непосредственно во время участия в них;

10) проводить мероприятия по пропаганде и популяризации профессионального спорта среди населения Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана;

11) осуществлять государственное пенсионное и медицинское страхование профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

12) за счёт собственных средств осуществлять подготовку спортивного резерва среди молодёжи, создавать детско-юношеские спортивные школы, участвовать в подготовке тренеров и судей в профилирующем виде спорта;

13) содействовать профессиональным спортсменам в получении профессионального образования как по профилю профессионального спортивного клуба, так и по профессиям или специальностям в других сферах трудовой деятельности;

14) исполнять обязанности, вытекающие из членства в соответствующей национальной федерации по виду (видам) спорта, а также иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

3. Профессиональный спортивный клуб приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Основные права и обязанности профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, а также профессионального спортивного судьи

 

1. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, имеет право:

1) заключать, изменять и расторгать трудовой договор в области профессионального спорта в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана;

2) требовать от профессионального спортивного клуба исполнения им обязанностей, содержащихся в заключённом трудовом договоре в области профессионального спорта, настоящем Законе, а также в иных нормативных правовых актах Туркменистана;

3) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, обязан:

1) соблюдать спортивную дисциплину;

2) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором в области профессионального спорта;

3) не применять допинговые средства и (или) методы, запрещённые к использованию в спорте, в период подготовки к спортивным соревнованиям и непосредственно во время участия в них;

4) принимать участие в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях, стажировках, собраниях, во встречах, в конференциях, пресс-конференциях и других спортивных и иных мероприятиях, организуемых профессиональным спортивным клубом или соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта;

5) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профессионального спортивного клуба и трудовую дисциплину;

6) участвовать во всех медицинских обследованиях и мероприятиях, организуемых профессиональным спортивным клубом для укрепления, улучшения и восстановления своего физического состояния;

7) не заниматься какими-либо особо опасными видами спорта, перечень которых определяется уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта;

8) соблюдать требования  охраны труда и обеспечения  своей безопасности;  

9) бережно относиться к имуществу профессионального спортивного клуба;

10) информировать профессиональный спортивный клуб о состоянии своего здоровья и незамедлительно сообщать о полученных травмах, заболеваниях и другом ухудшении состояния здоровья;

11) проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

12) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и трудовым договором в области профессионального спорта.

3. Права и обязанности профессиональных спортивных судей устанавливаются Положением о профессиональных спортивных судьях, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

ГЛАВА III. ПРАВООТНОШЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ

 

Статья 9. Особенности трудового договора в области профессионального спорта

 

1. Трудовой договор в области профессионального спорта заключается в письменной форме и утверждается соответствующим приказом руководителя профессионального спортивного клуба.

2. В трудовом договоре в области профессионального спорта указываются:

1) фамилия, имя, отчество профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, а также наименование профессионального спортивного клуба, заключивших трудовой договор в области профессионального спорта;

2) место работы с указанием структурного подразделения;

3) срок действия трудового договора в области профессионального спорта;

4) наименование должности (специальности, профессии) профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием профессионального спортивного клуба или конкретная трудовая функция профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта;

5) права и обязанности профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта;

6) права и обязанности профессионального спортивного клуба;

7) характеристики условий труда, компенсации и льготы профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, за работу в тяжёлых, вредных и (или) опасных условиях;

8) режим труда и отдыха;

9) условия оплаты труда профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;

10) условия государственного пенсионного и медицинского страхования профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта.

3. В трудовом договоре в области профессионального спорта могут предусматриваться условия о квалификационном испытании, о неразглашении охраняемой законом профессиональной тайны, условия, касающиеся обучения в образовательном учреждении, а также иные положения, не противоречащие законодательству Туркменистана.

4. Трудовой договор в области профессионального спорта заключается на срок не менее одного года и не более пяти лет, если иной максимальный срок заключения трудового договора не предусмотрен законодательством Туркменистана.

Для защиты интересов несовершеннолетнего профессионального спортсмена трудовой договор в области профессионального спорта заключается с ним на максимальный срок до трёх лет.

5. Трудовой договор в области профессионального спорта регистрируется соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта и вступает в силу с даты его утверждения, указанной в соответствующем приказе профессионального спортивного клуба.

6. Условия трудового договора в области профессионального спорта могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме.

7. Профессиональный спортсмен вправе иметь единовременно трудовой договор в области профессионального спорта только с одним профессиональным спортивным клубом.

8. Перед заключением трудового договора в области профессионального спорта профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, подлежит обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию.

 

Статья 10. Особенности заключения первого трудового договора в области профессионального спорта

 

1. Профессиональный спортсмен, являющийся учащимся или выпускником спортивной школы, которая входит в состав профессионального спортивного клуба, заключает первый трудовой договор в области профессионального спорта с этим профессиональным спортивным клубом, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Профессиональный спортсмен, являющийся выпускником спортивной школы, которая входит в состав профессионального спортивного клуба, с которым в течение одного года с момента её окончания не заключён первый трудовой договор в области профессионального спорта, или имеющий письменный отказ от такого профессионального спортивного клуба в заключении трудового договора в области профессионального спорта, вправе заключить первый трудовой договор в области профессионального спорта с любым другим профессиональным спортивным клубом.

 

Статья 11. О квалификационном испытании при заключении трудового договора в области профессионального спорта

 

1. При заключении трудового договора в области профессионального спорта соглашением сторон может быть обусловлено проведение во время испытательного срока  квалификационного испытания профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в целях проверки его профессионального уровня, мастерства и физического состояния, в том числе в период подготовки профессионального спортивного клуба к спортивным соревнованиям на срок, установленный трудовым законодательством Туркменистана.

2. Условие о квалификационном испытании должно быть указано в трудовом договоре в области профессионального спорта. Отсутствие в трудовом договоре в области профессионального спорта условия о квалификационном испытании означает, что профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, принят без квалификационного испытания.

3. При неудовлетворительном результате квалификационного испытания профессиональный спортивный клуб имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть трудовой договор в области профессионального спорта в одностороннем порядке, предупредив об этом профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в письменной форме не позднее указанного в трудовом договоре в области профессионального спорта срока до предполагаемой даты его расторжения с указанием причин, послуживших основанием для признания этого профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, не выдержавшим квалификационное испытание. При этом профессиональный спортивный клуб не имеет права требовать от профессионального спортсмена выплаты ему компенсации за его подготовку и обучение.

4. Если срок квалификационного испытания истёк, а профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, продолжает работу, то он считается выдержавшим квалификационное испытание, и последующее расторжение трудового договора в области профессионального спорта допускается только на общих основаниях в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Если в период квалификационного испытания профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, придёт к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор в области профессионального спорта в одностороннем порядке, предупредив об этом профессиональный спортивный клуб в письменной форме не позднее указанного в этом договоре срока до предполагаемой даты его расторжения.

 

Статья 12. Возраст, с которого допускается заключение  трудового договора в области профессионального спорта

 

1. Заключение трудового договора в области профессионального спорта допускается с лицами, достигшими возраста  шестнадцати лет.

2. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя), органа опеки и попечительства, а также соответствующей национальной федерации по виду (видам) спорта трудовой договор в области профессионального спорта может быть заключён с учащимся, не достигшим возраста шестнадцати лет.

3. Гражданам Туркменистана до достижения совершеннолетнего возраста (18 лет) не разрешается заключать трудовой договор в области профессионального спорта (или соглашение) с иностранными профессиональными спортивными клубами, если иное не предусмотрено международными договорами Туркменистана.

 

Статья 13. Гарантии прав профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров и иных специалистов, осуществляющих деятельность в области профессионального спорта

 

1. В случае незаключения с профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или иным специалистом, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, трудового договора в области профессионального спорта профессиональный спортивный клуб не обладает правом на какие-либо компенсации в связи с деятельностью такого лица, в том числе в связи с его переходом в иной профессиональный спортивный клуб.

2. На период дисквалификации, при привлечении к дисциплинарной (спортивной) ответственности профессионального спортсмена профессиональный спортивный клуб обязан обеспечить его участие в учебно-тренировочном процессе.

3. За профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или иным специалистом, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, при наложении дисциплинарных (спортивных) взысканий в любом случае должно быть сохранено не менее  пятидесяти процентов его заработной платы.

4. Профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, компенсируются затраченные им расходы на питание, проезд, проживание и подготовку к спортивным соревнованиям, организацию восстановительного процесса, медицинское лечение в случае получения травм или заболеваний, а также иные расходы в размерах, определённых трудовым договором в области профессионального спорта.

5. Если профессиональный спортсмен не допущен к участию в спортивных соревнованиях по вине профессионального спортивного клуба в связи с незаключением необходимых договоров страхования, непрохождением профессиональным спортсменом обязательного предварительного или периодического медицинского осмотра, обучения, проверки знаний и навыков в области охраны труда, профессиональный спортивный клуб возмещает профессиональному спортсмену понесённый им ущерб в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Отстранение профессионального спортсмена от участия в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочном процессе

 

1. Профессиональный спортивный клуб обязан отстранить профессионального спортсмена от участия в любых спортивных соревнованиях и учебно-тренировочном процессе в следующих случаях:

1) на время вызова в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта;

2) отзыв от участия в спортивных соревнованиях по решению профессионального спортивного клуба;

3) на основании медицинского заключения, запрещающего ему участвовать в спортивных соревнованиях и (или) учебно-тренировочном процессе;

4) по требованию международных спортивных организаций и (или) национальных федераций по видам спорта в случае рассмотрения в отношении такого профессионального спортсмена возможности применения спортивных санкций.

2. Профессиональный спортивный клуб отстраняет от участия в любых спортивных соревнованиях и учебно-тренировочном процессе профессионального спортсмена на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для такого отстранения.

3. В период отстранения профессионального спортсмена от участия в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочном процессе по основаниям, указанным в настоящей статье, профессиональному спортсмену производится оплата за всё время отстранения в размере среднего заработка.

 

Статья 15. Особенности прекращения трудового договора в области профессионального спорта

 

1. Трудовой договор в области профессионального спорта расторгается в связи с истечением срока его действия путём издания соответствующего приказа руководителя профессионального спортивного клуба.

2. Трудовой договор в области профессионального спорта может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

3. По требованию одной из сторон трудовой договор в области профессионального спорта может быть досрочно расторгнут с уведомлением второй стороны в письменной форме по обстоятельствам, установленным законодательством Туркменистана или трудовым договором в области профессионального спорта.

4. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, вправе в одностороннем порядке за один месяц до даты предполагаемого расторжения трудового договора в области профессионального спорта с уведомлением, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, по обстоятельствам, установленным законодательством Туркменистана или указанным договором, расторгнуть трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортивным клубом при условии выплаты профессиональному спортивному клубу компенсации за его подготовку и обучение в размере, предусмотренном трудовым договором в области профессионального спорта. Если размер такой компенсации трудовым договором в области профессионального спорта не определён, то в случае расторжения трудового договора в области профессионального спорта в одностороннем порядке профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, выплачивает профессиональному спортивному клубу компенсацию в полном размере, но не больше его годовой средней заработной платы (включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) в таком профессиональном спортивном клубе.

5. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, вправе в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор в области профессионального спорта с уведомлением, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, за две недели до даты предполагаемого расторжения указанного договора в любое время в том случае, если профессиональный спортивный клуб не выплачивает профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, заработную плату (включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) свыше двух месяцев, а также существенно нарушает условия заключённого трудового договора в области профессионального спорта. При этом профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или иной специалист, осуществляющий деятельность в области профессионального спорта, не выплачивает профессиональному спортивному клубу компенсацию за его подготовку и обучение.

6. Профессиональный спортивный клуб вправе в одностороннем порядке с уведомлением, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, за один месяц до даты предполагаемого расторжения трудового договора в области профессионального спорта расторгнуть указанный договор и потребовать от профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, выплаты компенсации за его подготовку и обучение в размере, предусмотренном трудовым договором в области профессионального спорта, а если размер такой компенсации трудовым договором в области профессионального спорта не определён, то в полном размере, но не больше его годовой средней заработной платы в таком профессиональном спортивном клубе, в случае:

1) существенного нарушения профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или иным специалистом, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, положений заключённого трудового договора в области профессионального спорта;

2) спортивной дисквалификации профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта;

3) осуждения профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

4) нарушения профессиональным спортсменом, профессиональным тренером или иным специалистом, осуществляющим деятельность в области профессионального спорта, требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

7. Профессиональный спортивный клуб вправе в одностороннем порядке с уведомлением, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, за две недели до даты предполагаемого расторжения трудового договора в области профессионального спорта расторгнуть указанный договор без права требовать от профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, компенсацию за его подготовку и обучение в случае:

1) принятия профессиональным спортивным клубом решения о досрочном прекращении трудового договора в области профессионального спорта по представлению должностных лиц профессионального спортивного клуба при условии обязательной выплаты профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, компенсации в размере, установленном трудовым договором в области профессионального спорта;

2) несоответствия состояния здоровья профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, выполняемой работе по медицинскому заключению при условии обязательной выплаты ему компенсации в размере, определённом  трудовым договором в области профессионального спорта;

3) призыва профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, на военную службу;

4) смерти профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, либо признания судом профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

5) наступления чрезвычайного обстоятельства, препятствующего продолжению трудовых отношений в области профессионального спорта (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства);

6) прекращения действия или истечения срока действия разрешения на трудовую деятельность на территории Туркменистана, выдаваемого органами Государственной миграционной службы Туркменистана, иностранным гражданам, приглашённым в качестве профессиональных спортсменов или профессиональных тренеров.

8. Национальная федерация по виду (видам) спорта не имеет права допускать до спортивных соревнований профессионального спортсмена, не рассчитавшегося по компенсации за его подготовку и обучение с профессиональным спортивным клубом, с которым у профессионального спортсмена был заключён трудовой договор в области профессионального спорта.

 

Статья 16. Переходы (трансферы) профессионального спортсмена из одного профессионального спортивного клуба в другой

 

1. Профессиональный спортсмен имеет право на переход (трансфер), в том числе временный, из одного профессионального спортивного клуба в другой в случае:

1) истечения срока трудового договора в области профессионального спорта;

2) досрочного расторжения трудового договора в области профессионального спорта по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон;

3) достижения договорённости между профессиональным спортивным клубом, желающим заключить трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортсменом, профессиональным спортивным клубом, имеющим заключённый трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортсменом, и самим профессиональным спортсменом;

4) временного выступления профессионального спортсмена за другой профессиональный спортивный клуб без расторжения трудового договора в области профессионального спорта с согласия профессионального спортсмена, профессионального спортивного клуба, имеющего заключённый трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортсменом, и профессионального спортивного клуба, за который будет временно выступать профессиональный спортсмен.

2. В случае расторжения трудового договора в области профессионального спорта профессиональный спортсмен имеет право на переход в любой профессиональный спортивный клуб.

Профессиональный спортивный клуб, с которым у профессионального спортсмена расторгнут трудовой договор в области профессионального спорта, не имеет права на получение какой-либо компенсации от другого профессионального спортивного клуба, в который переходит профессиональный спортсмен.

3. При переходе профессионального спортсмена, в том числе временном, из одного профессионального спортивного клуба, имеющего действующий трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортсменом, в другой профессиональный спортивный клуб, желающий заключить трудовой договор в области профессионального спорта с профессиональным спортсменом или желающий временно воспользоваться услугами профессионального спортсмена, между профессиональными спортивными клубами и профессиональным спортсменом составляется договор об условиях и порядке перехода профессионального спортсмена, который может содержать условие о компенсации за переход профессионального спортсмена в профессиональный спортивный клуб в период действия трудового договора в области профессионального спорта с другим профессиональным спортивным клубом.

4. Договор об условиях и порядке перехода профессионального спортсмена в профессиональный спортивный клуб регистрируется соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Туркменистана, и считается заключённым с даты, указанной в соответствующем приказе профессионального спортивного клуба.

5. В договоре об условиях и порядке временного перехода профессионального спортсмена в профессиональный спортивный клуб должно содержаться условие о том, что срок временного выступления профессионального спортсмена за профессиональный спортивный клуб, желающий временно воспользоваться услугами профессионального спортсмена, не может превышать срок действующего трудового договора в области профессионального спорта с профессиональным спортсменом.

6. Размер компенсации за переход профессионального спортсмена в другой профессиональный спортивный клуб, а также иные вопросы, касающиеся порядка оформления перехода, регулируются нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 17. Интеллектуальная собственность в профессиональном спорте

 

1. Профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру, профессиональному спортивному судье или иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, создавшему объект интеллектуальной собственности, принадлежат личные неимущественные права на такой объект и право на вознаграждение, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, если иное не установлено законодательством Туркменистана.

2. Если иное не предусмотрено трудовым договором в области профессионального спорта, профессиональный спортсмен безвозмездно передаёт профессиональному спортивному клубу все права на использование собственного имени и изображения в связи со своим выступлением за профессиональный спортивный клуб.

3. За национальными федерациями по видам спорта и профессиональными спортивными клубами закрепляется право на интеллектуальную собственность (спортивный календарь, спортивные атрибуты, коммерческие права).

 

Статья 18. Привлечение профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта

 

1. Выступление профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, привлечённого в их состав, является почётной обязанностью гражданина Туркменистана.

Отказ профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, выступать за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, представившего мотивированное объяснение, рассматривается и по нему принимается решение уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

2. Профессиональный спортивный клуб обязуется независимо от наличия или отсутствия трудового договора в области профессионального спорта отпускать профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, для участия в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта.

3. Порядок и сроки участия профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта определяются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта совместно с Национальным олимпийским комитетом Туркменистана и соответствующими национальными федерациями по видам спорта.

4. При привлечении профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с выступлением за национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, включая расходы на питание, проезд, проживание и подготовку к спортивным соревнованиям, организацию восстановительного процесса, медицинское лечение в случае получения травм или заболеваний, иные необходимые расходы.

Указанные расходы возмещаются профессиональному спортсмену, профессиональному тренеру или иному специалисту, осуществляющему деятельность в области профессионального спорта, в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

5. Национальная федерация по виду (видам) спорта, в состав которой входит соответствующая национальная сборная команда Туркменистана по виду (видам) спорта, обеспечивает личное страхование профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта.

6. Профессиональным спортивным клубам не выплачивается компенсация за предоставление профессионального спортсмена, профессионального тренера или иного специалиста, осуществляющего деятельность в области профессионального спорта, в распоряжение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта.

 

Статья 19. Квалификационные требования и социальные условия, устанавливаемые для профессионального спортсмена, профессионального тренера и профессионального спортивного судьи

 

1. Квалификационные требования, устанавливаемые к спортсмену, тренеру и судье в профессиональном спорте, определяются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными федерациями по видам спорта в соответствии с регламентирующими профессиональную спортивную деятельность актами соответствующих международных спортивных организаций.

2. Квалификация профессионального спортсмена подтверждается аттестационной комиссией профессионального спортивного клуба, с которым спортсмен заключил трудовой договор в области профессионального спорта, не реже одного раза в год.

3. Квалификация профессионального тренера и профессионального спортивного судьи подтверждается аттестационной комиссией соответствующей национальной федерацией по виду (видам) спорта  не реже одного раза в год.

4. Профессиональный спортсмен, профессиональный тренер или профессиональный спортивный судья подлежит обязательному личному страхованию и страхованию ответственности за счёт средств работодателей.

5. Трудовая деятельность в качестве профессионального спортсмена, профессионального тренера или профессионального спортивного судьи является работой, занятость в которой даёт право на пенсию по возрасту в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана.

 

Статья 20. Ответственность за причинение вреда в профессиональном спорте

 

1. Возмещение материального и морального вреда, причинённого профессиональному спортсмену другим профессиональным спортсменом в результате грубого нарушения спортивных норм и правил (совершённое умышленно или по неосторожности) во время подготовки к спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в них, осуществляется в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Туркменистана.

2. Не подлежит возмещению материальный и моральный вред, причинённый профессиональному спортсмену другим профессиональным спортсменом во время подготовки к спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в них, если установлено, что он был нанесён в рамках спортивных норм и правил.

В указанных случаях лицо, причинившее такой вред, не подлежит уголовной или административной ответственности.

3. Не подлежит возмещению материальный и моральный вред, причинённый профессиональному спортсмену, а также профессиональному спортивному клубу, который возник вследствие принятия решения профессионального спортивного судьи в соответствии со спортивными правилами.

 

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

 

Статья 21. Материально-техническая база профессионального спорта

 

1. Требования, предъявляемые к состоянию материально-технической базы профессиональных спортивных клубов, определяются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. Земельные участки, занятые объектами профессионального спорта, относятся к землям рекреационного назначения. Порядок выделения и использования указанных земель определяется земельным законодательством Туркменистана. Профессиональные спортивные клубы освобождаются от арендной платы за землю, занятую спортивными сооружениями.

 

Статья 22. Финансирование профессионального спорта

 

1. Источниками финансирования профессионального спорта в Туркменистане являются:

1) средства учредителей профессиональных спортивных клубов;

2) доходы профессиональных спортивных клубов, национальных федераций по видам спорта от продажи билетов на спортивные мероприятия, прав на рекламу и телевизионную трансляцию спортивных мероприятий, от проведения спортивных мероприятий, спортивных лотерей, а также доходы от других форм предпринимательской деятельности;

3) средства профессионального спортивного клуба, получаемые в результате трансфера профессионального спортсмена в другой профессиональный спортивный клуб, в том числе в иностранный профессиональный спортивный клуб;

4) средства фондов профессионального спорта;

5) средства учреждений, организаций, предприятий и их объединений, в том числе общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;

6) благотворительные пожертвования организаций и граждан;

7) иные источники, не запрещённые законодательством Туркменистана.

2. Бухгалтерский учёт, составление и представление финансовой отчётности, а также налогообложение профессиональных спортивных клубов осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Профессиональные спортивные клубы пользуются коммунальными услугами, услугами организаций почтовой, телеграфной и телефонной связи по тарифам, предусмотренным нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 23. Фонды профессионального спорта

 

1. Для финансирования деятельности в области профессионального спорта могут учреждаться фонды профессионального спорта. Учредителями фондов профессионального спорта могут являться физические и юридические лица, в том числе профессиональные спортивные клубы.

2. Задачами фондов профессионального спорта являются:

1) финансирование деятельности профессиональных спортивных клубов по организации спортивных мероприятий;

2) осуществление безвозмездного субсидирования профессиональных спортивных клубов на капитальные вложения, направляемые на развитие их собственной производственной и непроизводственной базы;

3) предоставление безвозмездной финансовой помощи профессиональным спортивным клубам.

3. Источниками финансовых ресурсов фондов профессионального спорта являются:

1) средства юридических и физических лиц, безвозмездно направляемые ими на развитие профессиональных спортивных клубов;

2) средства, получаемые от реализации билетов спортивных лотерей и проведения спортивного тотализатора;

3) иные источники, не запрещённые законодательством Туркменистана.

4. Налогообложение фондов профессионального спорта осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Проведение спортивных лотерей и организация спортивного тотализатора в области профессионального спорта

 

1. Проведение спортивных лотерей и организация спортивного тотализатора в области профессионального спорта осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Налогообложение доходов от реализации билетов спортивных лотерей и организации спортивного тотализатора в области профессионального спорта производится в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА V. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА

 

Статья 25. Внешнеэкономическая деятельность в области профессионального спорта

 

1. Профессиональные спортивные клубы могут осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе связанную с подготовкой и проведением спортивных мероприятий, в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Оборудование и иное имущество, используемые профессиональными спортивными клубами для подготовки и проведения спортивных мероприятий, освобождаются от таможенных пошлин и сборов, связанных с импортом и экспортом такого оборудования и имущества, при их временном ввозе на таможенную территорию Туркменистана и временном вывозе с этой территории.

3. Профессиональные спортивные клубы могут осуществлять трансферы профессиональных спортсменов в иностранные профессиональные спортивные клубы. Получаемые в результате такого трансфера доходы профессиональные спортивные клубы используют в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

 

Статья 26. Международное сотрудничество в области профессионального спорта

 

1. На территории Туркменистана могут создаваться филиалы и другие структуры международных фондов и организаций профессионального спорта в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

2. Юридические лица Туркменистана могут вступать в международные организации профессионального спорта в соответствии с их уставами и законодательством Туркменистана.

3. Профессиональные спортивные клубы Туркменистана могут привлекать в своей деятельности иностранных участников, а также распоряжаться целевыми поступлениями от международных спортивных организаций и спортивных организаций иностранных государств в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 27. Разрешение споров в области профессионального спорта

 

Споры в области профессионального спорта разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт за собой ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

     Президент                                                            Гурбангулы

Туркменистана                                               Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

18 августа 2015 года

№ 265-V.