Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 98-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 25.11.2017 ý. № 661-V Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlarynda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepilliklerini belleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) deň hukuklar – döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlarynda aýallaryň we erkekleriň deňhukuklylygyny kepillendirýän, döwlet tarapyndan bellenilen hem-de goralýan kadalar we düzgünler;

2) deň mümkinçilikler − aýallaryň we erkekleriň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlaryna deň gatnaşmagynyň üpjün edilmegi üçin zerur bolan serişdeleriň we şertleriň bolmagy;

3) jyns alamaty boýunça kemsitme jyns alamaty boýunça adamyň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi ýa-da kemsidilmegi, şeýle hem onuň mertebesiniň peseldilmegi.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda kanunçylygy

 

Türkmenistanyň aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyňbeýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat.

 

3-nji madda. Türkmenistanda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçilikleriniň döwlet kepillikleri

 

1. Türkmenistan döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlarynda aýallaryň we erkekleriň deň hukuklaryny we deň mümkinçiliklerini (mundan beýläk – gender deňligi), şeýle hem  milletine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk, wezipe we maşgala ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy ygtykadyna, partiýa degişliligine ýa-da haýsydyr bir partiýa degişli däldigine garamazdan, kanunyň öňünde deňligini kepillendirýär.

2. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda we Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan,daşary ýurt döwletleriniň raýatlary bolup durýan, şeýle hem raýatlygy bolmadyk aýallara we erkeklere Türkmenistanyň raýatlary bolup durýan aýallar we erkekler bilen bir hatarda şu Kanunda bellenen gender deňligi kepillendirilýär.

3. Aýallar we erkekler deň jogapkärçiligi çekýärler.

4. Aýallar we erkekleröz çagalarynyň terbiýesi üçin bilelikde  jogapkärçilik çekýärler. Şonuň bilen birlikde ähli ýagdaýlarda çagalaryň bähbidi öňde durýar.

 

4-nji madda. Şu Kanunyň maksatlary

 

Döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlarynda gender deňliginiň üpjün edilmeginiň döwlet kepilliklerini bellemek şu Kanunyň maksatlary bolup durýar.

 

5-nji madda. Gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda döwlet syýasatynyň esasy ugurlary

 

Şular gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda döwlet syýasatynyň esasy ugurlary bolup durýar:

1) jyns alamatlary boýunça kemsidilmäge ýol berilmezlik;

2) hukuk esasyny döretmek we kämilleşdirmek, şeýle hem  maksatnamalaýyn resminamalaryň ýerine ýetirilmegi;

3) gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça işi alyp barýan jemgyýetçilik birleşikleri, şol sanda halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek;  

4) halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgeleriniň we kadalarynyň, şol sanda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyňýerine ýetirilmegi.

 

6-njy madda. Jyns alamatlary boýunça kemsidilmäge ýol berilmezligi

 

1. Jyns alamatlary boýunça kemsidilmäge ýol berilmeýär.

2. Şular jyns alamatlary boýunça kemsidilmek hasap edilmeýär:

1) döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli çygyrlarynda gender deňliginiň üpjün edilmegine gönükdirilen şu Kanun esasynda wagtlaýyn kabul edilýän ýörite çäreler;

2) eneligi  we atalygy goramak;

3) zähmetiň bu görnüşine mahsus talaplar ýa-da ýokarlandyrylan durmuş we hukuk goragyna mätäçlik edýän adamlar barada alada bilen şertlendirilen, Türkmenistanyň kanunçylygy bilen bellenilen zähmet çygryndaky tapawutlar, kadadan çykmalar, ileri tutulmalar we çäklendirmeler;

4) borçlaryň diňe anyk jynsdaky adamlar tarapyndan ýerine ýetirilmek mümkinçiliklerine esaslanýan hünär dereje talaplarynyň bellenilmegi;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen ýagdaýlarda diňe erkekleriň ählumumy harby borjuny ýerine ýetirmegi;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jenaýat kazyýet önümçiliginde aýallaryň hukuklarynyň goralmagynyň aýratynlyklary.

 

II BAP. GENDER DEŇLIGINIŇ ÜPJÜN

EDILMEGINIŇ GURLUŞY

 

7-nji madda. Gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça işi alyp barýan edaralar

 

1. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça ygtyýarly edara (mundan beýläk – ygtyýarly edara) gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça işi alyp barýan edaralar bolup durýarlar.

2. Beýleki döwlet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça çäreleri guraýarlar.

 

8-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň işi

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny çykarýar;

3) gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça maksatnamalaýyn resminamalaryň durmuşa geçirilmegini üpjün edýär;

4) ygtyýarly edarany kesgitleýär;

5) gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça çäreleriň meýilnamasyny tassyklaýar;

6) gender deňliginiň üpjün edilmegine gözegçiligi  amala aşyrýar;

7) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda halkara gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam edýär;

8) gender deňliginiňüpjün edilmegi çygrynda beýlekiwezipeleri amala aşyrýar.

 

9-njy madda. Ygtyýarly edaranyň işi

 

Ygtyýarly edara:

1) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;

2) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

3) gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça maksatnamalaýyn resminamalaryň ýerine ýetirilmegini guraýar;

4) gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça çäreleriň meýilnamasyny işläp düzýär;

5) jyns alamaty boýunça kemsidilmäge sezewar bolan  adamlaryň şikaýatlaryna we arzalaryna seredýär, şeýle hem kazyýetde olaryň bähbitlerini  goraýar;

6) gender deňliginiň meseleleri boýunça maglumat we düşünje bermek işini amala aşyrýar;

7) beýleki döwlet edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan gender deňligini üpjün etmek boýunça çäreleriň ýerine ýetirilmegine gözegçiligi amala aşyrýar;

8) Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça her ýylky hasabatyny berýär;

9) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryna gözegçiligi alyp barýar;

10) gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça halkara guramalary bilen özara hereket edýär;

11) gender deňliginiňüpjün edilmegi çygrynda beýleki wezipeleri amala aşyrýar.

 

10-njy madda. Gender deňliginiň beýleki döwlet edaralary tarapyndan üpjün edilmegi

 

Beýleki döwlet edaralary:

1) gender deňliginiňüpjün edilmegi çygrynda ýeke-täk döwlet syýasatyny amala aşyrýarlar;

2) gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça maksatnamalaýyn resminamalaryň we çäreleriň meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýarlar;

3) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýärler;

4) eneligiň we atalygyň goralmagyna gönükdirilen çäreleri amala aşyrýarlar;

5) ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça guramaçylyk, maglumat, usulyýet ýardamyny berýärler;

6) gender deňliginiňüpjün edilmegi çygrynda beýlekiwezipeleri amala aşyrýarlar.

 

11-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan gender deňliginiň üpjün edilmegi

 

Ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary:

1) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda ýeke-täk döwlet syýasatyny amala aşyrýarlar;

2) beýleki döwlet edaralary bilen bilelikde gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça maksatnamalaýyn resminamalaryň we çäreleriň meýilnamasynyňamala aşyrylmagyna gatnaşýarlar;

3) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygryndakadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýärler;

4) eneligiň we atalygyň goralmagyna gönükdirilen çäreleri amala aşyrýarlar;

5) beýleki döwlet edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine gender deňligini üpjün etmek boýunça çäreleri guramakda guramaçylyk, maglumat we başga ýardamy berýärler;

6) gender deňligini üpjün etmegiň meselelerinde jemgyýetçilik birleşikleri bilen özara gatnaşyk edýärler;

7) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda beýlekiwezipeleri amala aşyrýarlar.

 

12-nji madda. Jemgyýetçilik birleşikleriniň gender deňliginiň üpjün edilmegine gatnaşmagy

 

Jemgyýetçilik birleşikleri:

1) gender deňligini üpjün etmegiň meseleleri boýunça maksatnamalaýyn resminamalaryň we çäreleriň meýilnamasynyň  amala aşyrylmagyna gatnaşýarlar;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde saýlawly edaralara dalaşgarleri hödürleýärler, gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça meýilnamasy bolan dalaşgärleri goldaýarlar;

3) gender deňliginiň üpjün edilmeginiň meseleleri boýunça  başlangyçlar (teklipler) bilen çykyş edýärler;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň gender deňliginiň meselelerine degişli çözgütleriniň taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

5) gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda beýlekiwezipeleri amala aşyrýarlar.

 

13-nji madda. Gender deňliginiň üpjün edilmegi çygryndaky maliýe üpjünçiligi

 

Gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda maliýe üpjünçiligi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik başga çeşmeleriň hasabyna amala aşyrylýar.

 

III BAP. GENDER DEŇLIGINIŇ ÜPJÜN EDILMEGI

BOÝUNÇA DÖWLET KEPILLIKLERI

 

14-nji madda. Gender deňliginiň üpjün edilmegi boýunça döwlet kepillikleri

 

Döwlet aýallara we erkeklere raýat hukuklarynyň amala aşyrylmagynda deňhukuklylygy, jemgyýetiň we döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna, saýlaw işiniň barşyna deň gatnaşmaklaryny kepillendirýär. Döwlet saglygy goraýyş çygrynda, bilimde, ylymda, medeniýetde, zähmetde we durmuş taýdan goramakda, şeýle hem döwlet we jemgyýetçilik  durmuşynyň beýleki çygyrlarynda gender deňliginiň üpjün edilmegini kepillendirýär.

 

15-nji madda. Raýat hukuklarynyň amala aşyrylmagynda gender deňliginiň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

1. Döwlet aýallara we erkeklere raýat hukuklarynyň amala aşyrylmagynda deňhukuklylygy kepillendirýär.

2. Döwlet aýallara we erkeklere ýaşaýşa we ony erkin amala aşyrmaga,  şol sanda adyny, atasynyň adyny, familiýasyny, milletini we raýatlygyny, şahsy pikirini we garaýyşlaryny erkin aýtmaga bolan hukugyny hem goşmak bilen, özboluşlylygyny gorap saklamaga hukugyny kepillendirýär.

3. Döwlet şertnamalary baglaşan we emlägi dolandyran mahalynda aýallara we erkeklere deň hukuklary üpjün edýär.

4. Döwlet aýallara we erkeklere kanunyň öňündäki deňligi kepillendirýär.

5. Döwlet şahsyýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpjün edýär, aýallara we erkeklere namysynyň we mertebesiniň deň kazyýet goragyny, şahsy we syýasy hukuklaryny we azatlyklaryny, şahsy eldegrilmesizligini, tebigy we elinden alynmaýan hukuklaryny kepillendirýär.

6. Aýallar we erkekler Türkmenistanyň çäginde erkin hereket etmekde we ýaşaýan ýerini saýlap almakda, eger-de Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, deň hukuklydyrlar.

7. Aýalyň we erkegiň öz dine bolan garaýşyny özbaşdak kesgitlemäge, islendik dine uýmaga ýa-da hiç bir dine uýmazlyga hukugy bardyr.

 

16-njy madda. Aýallaryň we erkekleriň jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gatnaşmagyna bolan deň hukuklarynyň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

1. Döwlet aýallara we erkeklere gös-göni ýa-da öz saýlanan wekilleriniň üsti bilen,Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga gatnaşmaga bolan hukugynykepillendirýär.

2. Döwlet aýallara we erkeklere döwlet gullugynda işlemäge deň hukugyny olaryň döwlet wezipesine bellenilmegi ýa-da saýlanylmagy, döwlet gullugy boýunça ýokary çekilmegi arkaly kepillendirýär.

3. Döwlet aýallara we erkeklere döwletiň we jemgyýetiň bähbitlerine halkara derejesinde wekilçilik etmeginde we halkara guramalarynyň işine gatnaşmagynda deň mümkinçiligi kepillendirýär.

4. Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde aýallarameýletinlik esasyndaharby gulluga girmek hukugy berilýär.

 

17-nji madda. Saýlawlaryň barşyndagender deňliginiň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

1. Döwlet aýallara we erkeklere özleriniň isleg bildirmeginiň erkinligini, saýlaw hukuklarynyň goralmagyny kepillendirýär.  

2. Döwlet Türkmenistanyňkanunçylygyna laýyklykda aýallara we erkeklere saýlawlara gatnaşmagy üçin deň mümkinçilikleri kepillendirýär.

 

18-nji madda. Aýallaryň we erkekleriň saglygy goraýyş babatda deň hukuklarynyň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

Döwlet aýallara we erkeklere şulara bolan deň hukugy kepillendirýär:

1) saglygyny goramaga we berkitmäge;

2) tölegsiz saglygy goraýyş kömeginiň döwlet tarapyndan kepillendirilen möçberini almaga;

3) oňat hilli saglygy goraýyş kömegini almaga we saglygy goraýyş hyzmatyndan peýdalanmaga;

4) önelge saglygy, keselleriň ýaýramagy, keselleriň öňüniň alynmagynyň we bejerilmeginiň täze usullary barada maglumatlary almaga;

5) sagaldyş we şypahana edaralarynyň, çagalar sagaldyş we dikeldiş merkezleriniň, şeýle hem sport desgalarynyň hyzmatlaryndan  peýdalanmaga.

 

19-njy madda. Bilim we ylym babatda gender deňliginiň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

1. Döwlet aýallara we erkeklere döwlet tarapyndan bilim hyzmatlarynyň ähli görnüşleriniň, şeýle hem umumy orta bilimiň hökmanylygynyň we döwlet bilim edaralarynda onuň tölegsizliginiň elýeterliligine bolan deň hukugy kepillendirýär.

2. Döwlet mugallymçylyk işini we ylmy işi amala aşyrmakda gender deňligini kepillendirýär.  

 

20-nji madda. Medeniýet babatda gender deňliginiň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

Döwlet aýallara we erkeklere şulary kepillendirýär:

1) medeni durmuşa gatnaşmaga deň hukugy;

2) medeniýet edaralary tarapyndan edilýän hyzmatlaryň ähli görnüşlerinden peýdalanmaga deň hukugy;

3) öz bähbitlerine we ukyplaryna laýyklykda hünärli we hünärsiz esasda döredijilik işini amala aşyrmaga deň hukuklary;

4) medeni gymmatlyklaryň döredilmegi, dikeldilmegi, saklanyp galmagy, ösdürilmegi, ýaýradylmagy we peýdalanylmagy, şeýle hem milli-medeni özboluşlylygyň ösüşiniň saklanyp galmagy üçin deňmümkinçilikleri.

 

21-nji madda. Aýallaryň we erkekleriň zähmet çygryndaky deň hukuklarynyň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

1. Döwlet aýallara we erkeklere zähmete deň hukugy kepillendirýär.

2. Döwlet aýallara we erkeklere işe giren mahalynda, kärini, edýän işini, iş ýerini erkin saýlamagynda, telekeçilik işini amala aşyrmagynda, hünär taýdan taýýarlygynda we gaýtadan taýýarlygynda, zähmet işini ata-ene borçlary bilen utgaşdyranda deň mümkinçilikleri, howpsuz zähmet şertlerini, işsizlikden goralmagy kepillendirýär.

3. Döwlet aýallara we erkeklere deň gymmaty bolan zähmeti üçin deň hak almagy, şeýle hem Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna laýyklykda işiniň hiline baha berlende deň derejede garalmagy kepillendirýär.

4. Döwlet aýallara we erkeklere eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, kärhanany, guramany, edarany dolandyrmaga gatnaşmaga bolan deň hukugy kepillendirýär.

 

22-nji madda. Aýallaryň we erkekleriň nika-maşgala gatnaşyklaryndaky deň hukuklarynyň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

1. Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen nika ýaşyna ýetende aýallara we erkeklere maşgala gurmaga bolan deň hukugy kepillendirýär. Olar nika baglaşan mahalynda, nikada bolýan döwründe, şeýle hem ony bozan halatynda deň hukuklardan peýdalanýarlar.

2. Döwlet maşgalanyň bir agzasynyň maşgalanyň başga agzasy babatda ýol beren fiziki ýa-da psihiki täsirinden ýa-da zyýan (zelel) ýetirmek görnüşinde ýüze çykýan süteminden aýallaryň we erkekleriň maşgalada deň goralmagyny kepillendirýär we üpjün edýär.

 

23-nji madda. Durmuş goraglylygy babatda gender deňliginiň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan tertipde we halatlarda maddy üpjünçilik we durmuş hyzmaty görnüşinde pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň tölenilmegi we durmuş ýeňillikleriniň berilmegi arkaly amala aşyrylýan durmuş goragy babatda gender deňliginiň üpjün edilmegini kepillendirýär.

 

24-nji madda. Aýallaryň we erkekleriň jyns gatnaşyklary häsiýetli zorluklardan, ogurlanmadan we olaryň söwdasyndan goralmaga bolan deň hukuklarynyň üpjün edilmeginiň döwlet kepillikleri

 

Döwlet aýallaryň we erkekleriň jyns gatnaşyklary häsiýetli zorluklardan, ogurlanmadan we olaryň söwdasyndan goralmagyna deň hukuklaryny kepillendirýär.

 

IV BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

25-nji madda. Gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda statistik hasabatlylygyň emele getirilmegi

 

Gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda statistik hasabatlylygyň emele getirilmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan amala aşyrylýar.

 

26-njy madda. Jyns alamaty boýunça kemsidilmäge sezewar bolan adamyň hukuklarynyň goralmagy

 

1. Jyns alamaty boýunça kemsidilmäge sezewar bolan adamyň ygtyýarly edara şikaýat bilen ýüz tutmaga haky bardyr.

Ygtyýarly edara on senenama gününiň dowamynda şikaýata seretmäge we ol boýunça çözgüt çykarmaga borçludyr.

2. Ygtyýarly edara jyns alamaty boýunça kemsidilmegiň subutnamalary ýüze çykarylan halatynda döwlet edaralaryna, ýerine ýetiriji häkimiýet ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ýuridik şahslaryň ýolbaşçylaryna kemsidilmegiň ýüze çykarylan ýagdaýlarynyň düzedilmegi boýunça, ýerine ýetirilmeginiň möhletlerini görkezmek bilen, ýazmaça teklipnamalary ibermäge haklydyr. Jyns alamaty boýunça kemsidilmegiň ýüze çykarylan ýagdaýlarynyň düzedilmegi boýunça teklipnamalar görkezilen adamlar tarapyndan ýerine ýetirilmedik halatynda ygtyýarly edaranyň Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kazyýete ýüz tutmaga haky bardyr.

3. Jyns alamaty boýunça kemsidilmäge sezewar bolan adamlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly şikaýatlar boýunça döwlet pajy tölenilmeýär.

 

27-nji madda.Jedelleriň çözülişi

 

Gender deňliginiň üpjün edilmegi çygrynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

28-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagynda günäkär şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen jogapkärçiligi çekýärler.

 

29-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şulary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

2007-nji ýylyň 14-nji dekabryndaky «Aýallaryň deň hukuklylygynyň döwlet kepillikleri hakynda»Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary¸ 2007 ý., №4, 78-nji madda);

2011-nji ýylyň 26-njy martyndaky «Aýallaryň deň hukuklylygynyň döwlet kepillikleri hakynda»Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmelergirizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary¸ 2011 ý., №1, 14-nji madda);

3. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanun güýje giren gününden başlap üç aý möhletde oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň                                                              Gurbanguly

     Prezidenti                                                               Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 18-nji awgusty.

№ 264-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О государственных гарантиях обеспечения равных прав

и равных возможностей женщин и мужчин

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 3, ст. 98)

 

(С изменениями внесенными Законом Туркменистана

от 25.11.2017 г. № 661-V)

 

Настоящий Закон устанавливает государственные гарантии обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин во всех сферах государственной и общественной жизни.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) равные права – установленные и охраняемые государством нормы и правила, гарантирующие равноправие женщин и мужчин во всех сферах государственной и общественной жизни;

2) равные возможности – наличие средств, условий, необходимых для обеспечения равного участия женщин и мужчин во всех сферах государственной и общественной жизни;

3) дискриминация по признаку пола – ограничение или ущемление прав и возможностей человека либо принижение его достоинства по признаку пола.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин

 

Законодательство Туркменистана о государственных гарантиях обеспечения равных прав и равных возможностей женщин и мужчин основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

 

Статья 3. Государственные гарантии равных прав и равных возможностей женщин и мужчин в Туркменистане

 

1. Туркменистан гарантирует женщинам и мужчинам равные права и равные возможности (далее – гендерное равенство) во всех сферах государственной и общественной жизни, а также равенство перед законом независимо от национальности, расы, пола, происхождения, имущественного, должностного и семейного положения, места жительства, языка, отношения к религии, политических убеждений, партийной принадлежности либо отсутствия принадлежности к какой-либо партии.

2. Женщинам и мужчинам, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающим в Туркменистане, наравне с женщинами и мужчинами, являющимися гражданами Туркменистана, гарантируется гендерное равенство, установленное настоящим Законом, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана и международным договором Туркменистана.

3. Женщины и мужчины несут равную ответственность.

4. Женщины и мужчины несут совместную ответственность за воспитание своих детей. При этом во всех случаях интересы детей являются преобладающими.

 

Статья 4. Цели настоящего Закона

 

Целями настоящего Закона являются установление государственных гарантий обеспечения гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни.

 

Статья 5. Основные направления государственной политики в сфере обеспечения гендерного равенства

 

Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения гендерного равенства являются:

1) недопущение дискриминации по признаку пола;

2) формирование и совершенствование правовой базы, а также реализация программных документов;

3) сотрудничество с общественными объединениями, а также международными организациями, осуществляющими деятельность по обеспечению гендерного равенства;

4) выполнение общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных обязательств Туркменистана.

 

Статья 6. Недопущение дискриминации по признаку пола

 

1. Дискриминация по признаку пола не допускается.

2. Не являются дискриминацией по признаку пола:

1) принятие на основе настоящего Закона временных специальных мер, направленных на достижение гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни;

2) защита материнства и отцовства;

3) различия, исключения, предпочтения и ограничения в сфере труда, обусловленные свойственными данному виду труда требованиями либо особой заботой государства о лицах, нуждающихся в социальной и правовой защите, установленные законодательством Туркменистана;

4) установление требований к профессиональной квалификации, основанных на возможностях выполнения обязанностей только лицами определённого пола;

5) исполнение исключительно мужчинами всеобщей воинской обязанности в случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана;

6) особенности защиты прав женщин в уголовном судопроизводстве в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА II. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

 

Статья 7. Органы, осуществляющие деятельность по обеспечению гендерного равенства

 

1. Органами, осуществляющими деятельность по обеспечению гендерного равенства, являются Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный орган в сфере обеспечения гендерного равенства (далее – уполномоченный орган).

2. Иные государственные органы, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, общественные объединения организовывают мероприятия по обеспечению гендерного равенства.

 

Статья 8. Деятельность Кабинета Министров Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет единую государственную политику в сфере обеспечения гендерного равенства;

2) издаёт нормативные правовые акты в сфере обеспечения гендерного равенства;

3) обеспечивает реализацию программных документов по вопросам обеспечения гендерного равенства;

4) определяет уполномоченный орган;

5) утверждает планы мероприятий по обеспечению гендерного равенства;

6) осуществляет контроль за обеспечением гендерного равенства;

7) содействует развитию международных связей в сфере обеспечения гендерного равенства;

8) осуществляет иные функции в сфере обеспечения гендерного равенства.

 

Статья 9. Деятельность уполномоченного органа

 

Уполномоченный орган:

1) реализует единую государственную политику в сфере обеспечения гендерного равенства;

2) принимает нормативные правовые акты в сфере обеспечения гендерного равенства;

3) осуществляет реализацию программных документов по вопросам обеспечения гендерного равенства;

4) разрабатывает планы мероприятий по обеспечению гендерного равенства;

5) рассматривает жалобы и заявления лиц, подвергшихся дискриминации по признаку пола, а также защищает их интересы в суде;

6) осуществляет информационную и просветительскую деятельность по вопросам гендерного равенства;

7) осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению гендерного равенства иными государственными органами, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

8) представляет в Кабинет Министров Туркменистана ежегодные отчёты о своей деятельности по обеспечению гендерного равенства;

9) проводит мониторинг нормативных правовых актов в сфере обеспечения гендерного равенства;

10) взаимодействует с международными организациями по вопросам обеспечения гендерного равенства;

11) осуществляет иные функции в сфере обеспечения гендерного равенства.

 

Статья 10. Обеспечение гендерного равенства иными государственными органами

 

Иные государственные органы:

1) реализуют единую государственную политику в сфере обеспечения гендерного равенства;

2) участвуют в реализации программных документов и планов мероприятий по вопросам обеспечения гендерного равенства;

3) принимают нормативные правовые акты в сфере обеспечения гендерного равенства;

4) осуществляют мероприятия, направленные на охрану материнства и отцовства;

5) оказывают местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, общественным объединениям организационное, информационное и методическое содействие по вопросам обеспечения гендерного равенства;

6) осуществляют иные функции в сфере обеспечения гендерного равенства.

 

Статья 11. Обеспечение гендерного равенства местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления:

1) реализуют единую государственную политику в сфере обеспечения гендерного равенства;

2) совместно с иными государственными органами участвуют в реализации программных документов и планов мероприятий по вопросам гендерного равенства;

3) принимают нормативные правовые акты в сфере обеспечения гендерного равенства;

4) осуществляют мероприятия, направленные на охрану материнства и отцовства;

5) оказывают иным государственным органам, общественным объединениям организационное, информационное и иное содействие в организации мероприятий по обеспечению гендерного равенства;

6) взаимодействуют с общественными объединениями по вопросам обеспечения гендерного равенства;

7) осуществляют иные функции в сфере обеспечения гендерного равенства.

 

Статья 12. Участие общественных объединений в деятельности по обеспечению гендерного равенства

 

Общественные объединения:

1) участвуют в реализации программных документов и планов мероприятий по вопросам обеспечения гендерного равенства;

2) выдвигают кандидатов в выборные органы в порядке, установленном законодательством Туркменистана, поддерживают кандидатов, в программы которых входят вопросы обеспечения гендерного равенства;

3) выступают с инициативами по вопросам обеспечения гендерного равенства;

4) участвуют в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления, касающихся вопросов гендерного равенства, в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) осуществляют иные функции в сфере обеспечения гендерного равенства.

 

Статья 13. Финансирование в сфере обеспечения гендерного равенства

 

Финансирование в сфере обеспечения гендерного равенства осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, а также иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

 

Статья 14. Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства

 

Государство гарантирует женщинам и мужчинам равноправие при осуществлении гражданских прав, равное участие в управлении делами общества и государства, избирательном процессе. Государство гарантирует обеспечение гендерного равенства в сфере охраны здоровья, образования, науки, культуры, труда и социальной защиты, а также в иных сферах государственной и общественной жизни.

 

Статья 15. Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства при осуществлении гражданских прав

 

1. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равноправие при осуществлении гражданских прав.

2. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на жизнь и свободу её осуществления, на сохранение своей индивидуальности, включая имя, отчество, фамилию, национальность и гражданство, а также право свободно выражать собственное мнение и взгляды.

3. Государство обеспечивает женщинам и мужчинам равные права при заключении договоров и управлении имуществом.

4. Государство гарантирует равенство женщин и мужчин перед законом.

5. Государство обеспечивает создание условий для свободного развития личности, гарантирует женщинам и мужчинам равную судебную защиту чести и достоинства, личные и политические права и свободы, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права.

6. Женщина и мужчина равноправны в свободном передвижении и выборе места жительства в пределах Туркменистана, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

7. Женщина и мужчина вправе самостоятельно определять своё отношение к религии, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

 

Статья 16. Государственные гарантии обеспечения равного права женщин и мужчин на участие в управлении делами общества и государства

 

1. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на участие в управлении делами общества и государства непосредственно или через своих избранных представителей в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на доступ к государственной службе посредством их назначения либо избрания на государственные должности, продвижение по государственной службе.

3. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равную возможность представлять интересы государства и общества на международном уровне и участвовать в работе международных организаций.

4. Женщинам предоставляется право поступления на военную службу на добровольной основе в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 17. Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства в избирательном процессе

 

1. Государство гарантирует женщинам и мужчинам обеспечение свободы их волеизъявления, защиты их избирательных прав.

2. Государство гарантирует женщинам и мужчинам предоставление равных возможностей для участия в избирательном процессе в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Государственные гарантии обеспечения равных прав женщин и мужчин в области здравоохранения

 

Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на:

1) охрану и укрепление здоровья;

2) получение гарантированного государством объёма бесплатной медицинской помощи;

3) получение качественной медицинской помощи и пользование медицинскими услугами;

4) получение информации о репродуктивном здоровье, распространённости заболеваний, новых методах профилактики и лечения болезней;

5) пользование услугами оздоровительных и санаторно-курортных учреждений, детских оздоровительных и реабилитационных центров, а также спортивными объектами.

 

Статья 19. Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства в области образования и науки

 

1. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на доступность всех видов образовательных услуг, предоставляемых государством, а также обязательность общего среднего образования и его бесплатность в государственных образовательных учреждениях.

2. Государство гарантирует гендерное равенство в осуществлении педагогической и научной деятельности.

 

Статья 20. Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства в области культуры

 

Государство гарантирует женщинам и мужчинам:

1) равное право на участие в культурной жизни;

  2) равное право на доступ ко всем видам услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

 3) равные права на осуществление творческой деятельности на профессиональной и непрофессиональной основе в соответствии с их интересами и способностями;

4) равные возможности для создания, возрождения, сохранения, развития, распространения и использования культурных ценностей, а также сохранения и развития национально-культурной самобытности.

 

Статья 21. Государственные гарантии обеспечения равных прав женщин и мужчин в сфере труда

 

1. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на труд.

2. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равные возможности найма на работу, свободного выбора профессии, рода занятий и места работы, осуществления предпринимательской деятельности, профессиональной подготовки и переподготовки, совмещения трудовой деятельности с обязанностями родителей, а также гарантирует равные права на безопасные условия труда, защиту от безработицы.

3. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное вознаграждение за труд равной ценности, а также равный подход к оценке качества работы в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана.

 4. Государство гарантирует женщинам и мужчинам равное право на участие в управлении предприятием, организацией, учреждением независимо от их формы собственности.

 

Статья 22. Государственные гарантии обеспечения равных прав женщин и мужчин в брачно-семейных отношениях

 

1. Государство гарантирует женщинам и мужчинам по достижении брачного возраста, установленного законодательством Туркменистана, равное право на создание семьи. Они пользуются равными правами при вступлении в брак, в период состояния в браке, а также в случае его расторжения.

2. Государство гарантирует и обеспечивает равную защиту женщин и мужчин от насилия в семье, проявляемого в форме физического или психологического воздействия либо нанесения ущерба (вреда), допущенного одним членом семьи по отношению к другому члену семьи.

 

Статья 23. Государственные гарантии обеспечения гендерного равенства в области социальной защиты

 

Государство гарантирует обеспечение гендерного равенства в области социальной защиты, осуществляемой посредством материального обеспечения и социального обслуживания в виде выплат пенсий, государственных пособий и предоставления социальных льгот в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

Статья 24. Государственные гарантии обеспечения равных прав женщин и мужчин на защиту от посягательств сексуального характера, их похищения и торговли ими

 

Государство гарантирует обеспечение равных прав женщин и мужчин на защиту от посягательств сексуального характера, их похищения и торговли ими.

 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 25. Формирование статистической отчётности в сфере обеспечения гендерного равенства

 

Формирование статистической отчётности в сфере обеспечения гендерного равенства осуществляется Государственным комитетом Туркменистана по статистике в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 26. Защита прав лица, подвергшегося дискриминации по признаку пола

 

1. Лицо, подвергшееся дискриминации по признаку пола, вправе обратиться с жалобой в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган обязан в течение десяти календарных дней рассмотреть жалобу и принять по ней решение.

2. В случае выявления фактов дискриминации по признаку пола уполномоченный орган вправе направить в государственные органы, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, руководителям юридических лиц независимо от формы собственности письменные предписания об устранении выявленных фактов дискриминации с указанием срока их исполнения. В случае неисполнения указанными лицами предписания по устранению выявленных фактов дискриминации по признаку пола уполномоченный орган вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. По жалобам, связанным с нарушением прав лиц, подвергшихся дискриминации по признаку пола, государственная пошлина не уплачивается.

 

Статья 27. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в сфере обеспечения гендерного равенства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Туркменистана.

 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:

Закон Туркменистана от 14 декабря 2007 года «О государственных гарантиях равноправия женщин» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2007 г., № 4, ст. 78);

Закон Туркменистана от 26 марта 2011 года «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О государственных гарантиях равноправия женщин» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., № 1, ст. 14).

3. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в трёхмесячный срок со дня его вступления в силу.

 

 

           Президент                                                       Гурбангулы

      Туркменистана                                              Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

18 августа 2015 года

№ 264-V.