Şähergurluşyk işi hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Şähergurluşyk işi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 3, 97-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 153-VI Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklaryň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär hem-de adamyň talaba laýyk ýaşaýyş we durmuş gurşawynyň emele getirilmegine, ilatly ýerleriň durnukly ösdürilmegine  gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) şähergurluşyk işi (şeýle hem − şähergurluşyk) – jemgyýetçilik-ykdysady, gurluşyk-tehniki, binagärlik-çeperçilik,  sanitariýa-gigiýena çözgütleriniň toplumyny üpjün edýän ilatly ýerleriň meýilnamalaşdyrylmagynyň we gurulmagynyň nazaryýeti we amalyýeti;

2) şähergurluşyk resminamalary –çäkleriň şähergurluşygynyň ösdürilmeginiň we peýdalanylmagynyň ugurlaryny we şertlerini kesgitleýän özara baglanyşykly taslama resminamalarynyň, şol sanda çäkleri zolaklara bölmegiň meýilnamalarynyň ulgamy;

3) döwlet şähergurluşyk kada ölçegleri we düzgünleri – çäkleriň gurulmagyna bildirilýän we adamyň ýaşaýyş we durmuş gurşawy üçin amatly, howpsuz we beýleki zerur şertleri üpjün edýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň, şähergurluşyk we tehniki dessurlaryň, kadalaşdyryjy-tehniki resminamalaryň, gaýry hökmany talaplaryň, şertleriň we çäklendirmeleriň ulgamy. Döwlet şähergurluşyk kada ölçegleri we düzgünleri şähergurluşyk işiniň subýektleriniň ýerine ýetirmegi üçin hökmandyr;

4) şähergurluşyk dessurlary – şähergurluşyk resminamalary bilen bellenilen çäkleriň (ýer bölekleriniň) we gozgalmaýan emlägiň beýleki obýektleriniň peýdalanylmagynyň düzgünleri, rugsatnamalary, çäklendirmeleri (borçlanmalary, gadagan etmeleri we çäklendirilen hukuklary (serwitutlary) hem goşmak bilen);

5) çäkleriň zolaklara bölünmegi – çäkleriň şähergurluşygynyň ösdürilmeginiň we peýdalanylmagynyň dessurlarynyň bellenilmegi bilen şähergurluşygy meýilnamalaşdyrylanda anyk wezipeli çäk zolaklaryň bölünip aýrylmagy;

6) şäher we şäherçe serhedi – ilatly ýeriň ýerleriniň, jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň şähergurluşyk resminamalarynda bellenilen, olary ýer gaznasynyň beýleki toparlaryndan bölüp aýyrýan daşky serhedi;

7) gyzyl çyzyklar – jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň şähergurluşyk resminamalarynda, ilatly ýerlerdäki umumy peýdalanylýan ýerleriň gurluşyk üçin ýa-da başgaça peýdalanylmaga niýetlenilen çäklerden bölünip aýrylmagy üçin göz öňünde tutulan şertli çyzyklar;

8) gurluşygy düzgünleşdirmegiň ugurlary – jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň şähergurluşyk resminamalarynda göz öňünde tutulan, çägiň gurluşygy amala aşyrylanda gyzyl çyzyklardan ýa-da ýer böleginiň serhetlerinden başlanyp boş goýulýan ýeri hasaba almak bilen binalaryň we desgalaryň ýerleşmeginiň serhetlerini kesgitleýän şertli çyzyklar;

9) ilatly ýerleriň arasyndaky çäkler – ilatly ýerleriň arasynda, olaryň serhetleriniň daşynda ýerleşýän çäkler;

10) şähergurluşyk (taslama) resminamalaryny işläp düzüji –  şertnamada göz öňünde tutulan tertipde we şertlerde taslama resminamalarynyň (taslamalaşdyrmagyň) işlenip düzülmegi, gurluşyga awtorlyk gözegçiliginiň amala aşyrylmagy, şähergurluşyk işi amala aşyrylýan mahalynda gaýry işleriň ýerine ýetirilmegi üçin buýrujy, gurujy ýa-da potratçy tarapyndan çekilýän, degişli ygtyýarnamasy bolan, şahs;

11) ilaty ýerleşdirmek ulgamy – ilatly ýerleriň giňişlik, ykdysady, durmuş we gaýry gatnaşyklaryň aýdyňlaşdyrylmagy esasynda bir bitewülige birleşdirilen, belli bir maksada gönükdirilip emele getirilýän ulgamy;

12) çäk – adamyň ýaşaýyş we durmuş gurşawynyň bir ýa-da birnäçe düzüm böleklerine (elementlerine) eýelik edýän hem-de ilatly ýerleriň çäklerini, ilatly ýerleriň arasyndaky çäkleri öz içine alýan, şähergurluşyk işiniň amala aşyrylmagy üçin niýetlenilen we gurmak ýa-da başgaça peýdalanylmagy üçin niýetlenilen, çäklendirilen giňişlik;

13) bina – özüniň işleýiş wezipesine baglylykda adamlaryň ýaşamagy ýa-da bolmagy we (ýa-da) önümçilik-tehnologik işiň dürli görnüşleriniň ýerine ýetirilmegi üçin niýetlenilen göterýän, goraýan ýa-da utgaşdyrylan gurluşlardan durýan, ýapyk göwrümi emele getirýän, gurluşyk ulgamy;

14) desga – tebigy ýa-da emeli giňişlikli serhetleri bolan we önümçilik işleriniň ýerine ýetirilmegi, maddy gymmatlyklaryň ýerleşdirilmegi we saklanylmagy ýa-da adamlaryň, ýükleriň wagtlaýyn bolmagy (geçmegi), şeýle hem enjamlaryň ýa-da kommunikasiýalaryň ýerleşdirilmegi (çekilmegi, geçirilmegi) üçin niýetlenilen göwrümli, tekizlikli ýa-da uzaboýuna (ýerüsti, suwüsti we (ýa-da) ýerasty, suwasty) obýekt. Desga şeýle-de, çeperçilik-estetik, amaly-haşam ýa-da ýadygärlik maksatlaryna niýetlenen bolup biler;

15) inženerçilik infrastrukturasy– serişdeleriň (ýangyç, suw we başgalar) berilmegini hem-de peýdalanylan serişdeleriň akdyrylmagyny üpjün edýän inženerçilik kommunikasiýalaryň (şol sanda ulgamlaryň) we desgalaryň jemi;

16) ulag infrastrukturasy– ulaglaryň, pyýadalaryň hereket etmegi, ýolagçylaryň we ýükleriň, şol sanda ilatly ýerleriň çäkleri we ilatly ýerleriň arasyndaky çäkler boýunça önümleriň geçirilmegi üçin niýetlenilen awtomobil, demir ýol, suw, howa, turba-geçiriji ulag kommunikasiýalarynyň jemi;

17) durmuş infrastrukturasy– bilim ulgamynyň, medeniýet, sungat, bedenterbiýe, sport, saglygy goraýyş, söwda, durmuş hyzmaty, ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy guramalarynyň binalaryny we desgalaryny hem-de ilatyň ýaşaýşyny üpjün edýän gaýry obýektleri, şol sanda maýyplygy bolan adamlar üçin amatly gurşawy hem goşmak bilen, sosial we durmuş maksatly binalaryň, desgalaryň toplumy;

18) çäkleri meýilleşdirmegiň çyzgysy – çägiň zolaklara bölünmeginiň meýilnamasyny, ilatly ýerlere ilaty ýerleşdirmegiň we ony ösdürmegiň ulgamynyň esasy ýörelgelerini, degişli çägiň ykdysadyýetiniň pudaklarynyň, inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegini göz öňünde tutýan şähergurluşyk resminamasy;  

19) ilatly ýeriň baş meýilnamasy – ilatly ýeriň zolaklara bölünmegini, onuň çäkleriniň meýilleşdiriş düzümini we wezipeleriniň guramaçylygyny, ulag we inženerçilik kommunikasiýalarynyň ulgamlaryny, abadanlaşdyrylmagyny we gür baglyga öwrülmegini belleýän, ilatly ýeriň (şäheriň, şäherçäniň, obanyň ýa-da beýleki ilatly ýeriň) ösdürilmeginiň we gurluşygynyň toplumlaýyn meýilleşdirilmeginiň  şähergurluşyk taslamasy;

20) çäkleri ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgysy – degişli çäkde inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň, ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösdürilmeginiň esasy ugurlaryny kesgitleýän şähergurluşyk resminamasy;

21) awtorlyk gözegçiligi – şähergurluşyk resminamalarynyň awtorynyň olaryň durmuşa geçirilmeginiň barşyna barlagyň amala aşyrylmagy boýunça hukugy.

 

2-nji madda. Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygy

 

1. Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-deTürkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda göz öňünde tutulan kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Döwlet şähergurluşyk syýasaty

 

1. Döwlet şähergurluşyk syýasaty – bu şähergurluşyk işi babatda maksatlaryň, wezipeleriň we çäreleriň döwletiň durmuş we ykdysady syýasaty bilen özara baglanyşykda emele getirilýän ulgamy.

2. Döwlet şähergurluşyk syýasaty adamyň ýaşaýyş we durmuş gurşawyny gowulandyrmak, şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň aýratynlyklarynyň hasaba alynmagy bilen, türkmen halkynyň medeni mirasyny gorap saklamak we artdyrmak maksady bilen, şähergurluşyk serişdeleri bilen jemgyýetiň durnukly ösdürilmeginiň, ýerleriň we tebigy serişdeleriň netijeli hem-de aýawly peýdalanylmagynyň, jemgyýetiň, döwletiň we raýatlaryň şähergurluşyk işi babatda bähbitleriniň sazlaşykly utgaşdyrylmagynyň üpjün edilmegine hyzmat edýär.  

 

4-nji madda. Şähergurluşyk işi

 

Şähergurluşyk işi şulary öz içine alýar:

1) daşky gurşawyň ekologik ýagdaýyny hasaba almak bilen öndüriji güýçleriň ýerleşdirilmegini, inženerçilik, ulag, durmuş  infrastrukturasynyň emele getirilmegini kesgitleýän ilaty ýerleşdirmegiň çäk boýunça guralmagynyň çaklamalaşdyrylmagyny, taslamalaşdyrylmagyny we düzgünleşdirilmegini;

2) şäherleriň, beýleki ilatly ýerleriň we olaryň ulgamlarynyň ösdürilmeginiň konsepsiýasynyň işlenip düzülmegini;

3) milli, maddy, ruhy, durmuş we beýleki ýerli şertlere we aýratynlyklara laýyklykda şäher we oba ýerlerini meýilnamalaşdyrmak, gurmak, durkuny täzelemek we abadanlaşdyrmak boýunça şäher gurluşygynyň çözgütleriniň işlenip taýýarlanylmagyny;

4) ýerleriň rejeli peýdalanylmagynyň, tebigy gurşawyň goralmagynyň, serişdeleriň aýawly saklanylmagynyň, inženerçilik taýýarlygyň we çäkleriň howply tebigy we ekologik ýagdaýlardan goralmagynyň üpjün edilmegini;

5) türkmen halkynyň medeni mirasynyň, şol sanda binagärlik ýadygärlikleriniň, seýilgäh we tebigy-landşaft obýektleriniň hem-de beýleki aýratyn goralýan tebigy çäkleriň goralyp saklanylmagyny we dikeldilmegini;

6) inženerçilik we ýol-ulag infrastrukturasynyň öňürdýän gurluşygynda ýaşaýyş, medeni-durmuş we önümçilik gaznalarynyň özara baglanyşykda ösdürilmegini.

 

5-nji madda. Jemgyýetiň, döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalyndaky bähbitleri

 

1. Şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda ilatly ýerleriň durnukly ösüşiniň gazanylmagy, ilat üçin amatly ýaşaýyş şertleriniň üpjün edilmegi, adamyň hojalyk we gaýry işiniň daşky gurşawa zyýanly täsir etmegine ýol bermezlik, ekologik ýagdaýyň gowulandyrylmagy, ilatly ýerleriň we olara ýanaşyk çäkleriň inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegi, türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň şähergurluşyk serişdeleri bilen goralyp saklanylmagy jemgyýetiň, döwletiň, fiziki şahslaryň, şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň, ýuridik şahslaryň bähbitleri bolup durýar.

2. Şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda jemgyýetiň, döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň bähbitleri Türkmenistanyň şähergurluşyk işi babatda kanunçylygynyň, döwlet şähergurluşyk kada ölçegleriniň we düzgünleriniň, şähergurluşyk resminamalarynyň talaplarynyň ýerine ýetirilmegi, şeýle hem olaryň berjaý edilişine gözegçiligiň amala aşyrylmagy bilen üpjün edilýär.

 

6-njy madda. Raýatlaryň şähergurluşyk babatda hukuklary we borçlary

 

1. Raýatlaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) adamyň, degişli ýer babatda, şähergurluşygynyň çägiň zolaklara bölünmegine, ekologik we sanitariýa-gigiýena howpsuzlygynyň kadalaryna hem-de bu ýeriň degişli infrastrukturalar bilen üpjünçilik derejesine bildirilýän talaplaryna laýyklykda öndüriji güýçleriň rejeli ýerleşdirilmegine gabat gelýän, döwlet şähergurluşyk syýasatynyň ilaty ýerleşdirmek bölegine görä, ilatlyýerleriň çäklerinde ulanylmagy mümkin bolan,amatly ýaşaýyş we durmuş gurşawyna;

2) bu maksatlar üçin niýetlenilen hem-de has amatly tebigy-howa şertleri we landşafty, göwnejaý bejeriş we sanitariýa-gigiýena şertleri, bilim-düşünje beriş, medeni-köpçülikleýin, sport-sagaldyş we tomaşa çärelerini geçirmek üçin şertleri hem goşmak bilen, boş wagtlary geçirmek üçin şertleri, bagçylyk-bakjaçylyk ýer bölekleriniň ýerleşdirilmegi üçin mümkinçilikleri bolan, rekreasion maksatly çäkleriň bölünip berilmegi (bölünip goýulmagy) arkaly dynç alşa;

3) öz ýaşaýan ýerleriniň meýilnamalaşdyrylmagy, gurulmagy, ýerden peýdalanylyşy we abadanlaşdyrylyşy hakynda doly maglumat almaga, şähergurluşyk resminamalarynyň ara alnyp maslahatlaşylmagyna we kabul edilmegine gatnaşmaga;

4) şähergurluşyk resminamalarynyň tassyklanylmagyndan öň olara  bellikleri we teklipleri, şeýle hem şähergurluşyk resminamalarynyň taslamalary boýunça hereket edýän şähergurluşyk resminamalaryna teklipleri girizmäge;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde şulary talap etmäge:

a) binalaryň, desgalaryň we beýleki obýektleriň Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygynyň bozulmagy bilen ýerleşdirilmegi, taslamalaşdyrylmagy, gurluşygy, durkunyň täzelenilmegi hakynda kabul edilen çözgütleriň ýatyrylmagyny;

b) peýdalanylmagy Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygynyň bozulmagy bilen amala aşyrylýan kärhanalaryň işiniň, şeýle hem gozgalmaýan emlägiň beýleki obýektleriniň ulanylmagynyň togtadylmagyny ýa-da gadagan edilmegini;

6) Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygynyň bozulmagy bilen baglanyşykly raýatlaryň janyna, saglygyna we emlägine ýetirilen zeleliň (zyýanyň) öweziniň dolunmagy hakynda kazyýete hak islegini bildirmäge.

2. Raýatlar şulara borçludyr:

1) çägiň ekologik ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna, medeni gymmatlyklara, şäher we tebigy landşaftlara zyýan ýetmegine getirýän islendik hereketlere ýol bermezlige;

2) gurluşygy tassyklanylan şähergurluşyk resminamalaryna, degişli ilatly ýeriň, çägiň meýilnamalaşdyrylmagynyň we gurulmagynyň düzgünlerine berk laýyklykda amala aşyrmaga;

3) çäkleriň abadanlaşdyrylmagyna we daşky gurşawyň meseleleriniň çözülmegine gatnaşmaga.

 

II BAP. ŞÄHERGURLUŞYK IŞINIŇ DÖWLET

TARAPYNDAN DÜZGÜNLEŞDIRILMEGI

 

7-nji madda.Şähergurluşyk işini döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi amala aşyrýan edaralar

 

Şähergurluşyk işiniň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, gurluşyk we binagärlik babatda ygtyýarly döwlet edarasy (mundan beýläk – ygtyýarly edara) hem-de ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

8-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti şähergurluşygy babatda:

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) şu aşakdakylary tassyklaýar:

a) şähergurluşygynyň döwlet maksatnamasyny;

b) Türkmenistanyň ilatyny ýerleşdirmegiň baş çyzgysyny;

ç) Türkmenistanyň çägini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysyny;

d) döwlet ähmiýetli aýratyn düzgünleşdirilmeli şähergurluşyk işiniň obýektleriniň şähergurluşyk resminamalaryny;

e) Türkmenistany ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgysyny;

ä) tassyklanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygy bilen onuň ygtyýarlylygyna degişli edilen, şäherleriň baş meýilnamalaryny;

f) şäherleriň şäherýaka zolaklarynyň serhetlerini;

g) döwlet ähmiýetli aýratyn düzgünleşdirilmeli şähergurluşyk işiniň obýektleriniň serhetlerini;

h) Döwlet şähergurluşyk kadastrynyň ýöredilmeginiň we şähergurluşyk işiniň obýektleriniň gözegçilik barlagynyň tertibini;

i) şähergurluşyk resminamalarynyň döwlet bilermenler seljermesini guramagyň we geçirmegiň tertibini;

3) umumydöwlet we döwletara ähmiýetli obýektleriň taslamalaşdyrylmagy we gurluşygy hakynda çözgütleri kabul edýär;

4) şähergurluşyk işini düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny çykarýar;

5) şähergurluşygy babatda hyzmatdaşlyklar hakynda hökümetara ylalaşyklarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

9-njy madda. Ygtyýarly edaranyň ygtyýarlylygy

 

Şähergurluşygy babatda ygtyýarly edara:

1) öz ygtyýarlylygynyň çäklerinde ýeke-täk döwlet syýasatyny durmuşa geçirýär;

2) şu aşakdakylary amala aşyrýar:

a) şähergurluşygynyň döwlet maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylmagyny;

b) şähergurluşyk meseleleri boýunça ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň işiniň utgaşdyrylmagyny we usulyýet ýolbaşçylygyny;

ç) ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bilen bilelikde Türkmenistanyň ilatyny ýerleşdirmegiň baş çyzgysynyň işlenip taýýarlanylmagyny;

d) döwlet şähergurluşyk kada ölçegleriniň we düzgünleriniň, şol sanda maýyplygy bolan adamlaryň bähbitleriniň üpjün edilmegi boýunça berjaý edilmeginiň barlagyny;

e) gurluşyk babatda ygtyýarlylandyrmagy;

ä) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde şähergurluşyk işiniň barşynda şeýle işiň subýektleriniň arasynda ýüze çykýan jedellere seredýär;   

3) ilatly ýerleri ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylaryny işläp düzmegiň tertibini belleýär;

4) şulary guraýar:

a) Türkmenistanyň çägini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysynyň, döwlet ähmiýetli aýratyn düzgünleşdirilmeli şähergurluşyk işiniň obýektleriniň şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyny;

b) şähergurluşygy çygrynda ylmy-barlag işleriniň geçirilmegini;

5) şulary tassyklaýar:

a) şäherleriň baş meýilnamalaryny, tassyklanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygyna degişli edilen şäherleriň baş meýilnamalary muňa degişli däldir;

b) şäherçeleriň baş meýilnamalaryny;

ç) oba ilatly ýerleriniň baş meýilnamalaryny;

d) Aşgabat şäherini, welaýatlaryň dolandyryş merkezlerini jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň taslamalaryny;

e) gurluşygyň birkysmy düzgünlerini;

ä)awtorlyk gözegçiliginiň guralmagynyň we ýöredilmeginiň düzgünlerini;

6) döwlet şähergurluşyk kada ölçeglerini we düzgünlerini, şähergurluşyk resminamalarynyň döwlet bilermenler seljermesiniň meseleleri boýunça usulyýet resminamalaryny işläp taýýarlaýar we tassyklaýar;

7) döwlet şähergurluşyk kadastryny we şähergurluşyk işiniň obýektleriniň gözegçilik barlagyny ýöredýär;

8) şähergurluşyk işiniň subýektleriniň işiniň kadalaşdyryjy-tehniki we usulyýet üpjünçiligini guraýar;

9) şähergurluşyk resminamalarynyň döwlet bilermenler seljermesini geçirýär;

10) çäkleriň şähergurluşygy üçin özleşdirilen mahalynda çäkleriň we tebigy serişdeleriň rejeli peýdalanylmagynyň üpjün edilmegi boýunça çäreleri durmuşa geçirýär;

11) şähergurluşygy babatda kabul edilýän çözgütler hakynda ilata yzygiderli maglumatlary berýär;

12) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

10-njy madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlylygy

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryşedaralary şähergurluşyk işi babatda:

1) kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyklykda degişli çäkde meýilnamalaşdyrmagyň, gurmagyň, abadanlaşdyrmagyň, ýerden peýdalanmagyň meselelerini çözýärler;

2) şähergurluşyk maksatnamalaryny durmuşa geçirýärler;

3) şulary amala aşyrýarlar:

a) tabynlygyndaky binagärlik we şähergurluşyk, gurluşygyň hiline gözegçilik edýän edaralaryň işine ýolbaşçylygy;

b) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şäheriň we şäherçäniň gurluşygynyň ähli görnüşlerine ýer bölekleriniň bölünip berilmegini;

ç) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döwlet hajatlary üçin ýer bölekleriniň yzyna alynmagyny;

4) ýerli ähmiýetli obýektleriň gurluşygy üçin şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip düzülmegi boýunça buýrujynyň wezipelerini ýerine ýetirýärler;

5) eger ol şu Kanunyň we şähergurluşyk işiniň meselelerini düzgünleşdirýän Türkmenistanyň gaýry kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa, öz çäginde şähergurluşyk işini çäklendirýärler, togtadýarlar ýa-da gadagan edýärler;

6) ýokarda durýan döwlet häkimiýet edaralaryna ilatly ýerleriň serhetleriniň, degişli çägiň şäherýaka zolagynyň serhediniň we hukuk düzgüniniň bellenilmegi ýa-da üýtgedilmegi barada teklipleri berýärler;

7) çäk kadastr ulgamynda maglumatlar binýadyny döredýärler;

8) şulary guraýarlar:

a) şäherleriň, şäherçeleriň baş meýilnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyny;

b) welaýatyň we etraplaryň çäklerini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysynyň, inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasyny ösdürmegiň çyzgysynyň we taslamalarynyň, şeýle hem abadanlaşdyryş taslamalarynyň işlenilip taýýarlanylmagyny we durmuşa geçirilmegini;

9) şähergurluşyk işiniň subýektleriniň arzalarynyň esasynda bellenilen tertipde şähergurluşyk işiniň amala aşyrylmagyna rugsatnamalary (gadagan etmeleri) berýärler we olaryň hereket ediş möhletiniň berjaý edilişine barlagy amala aşyrýarlar;

10) şulary  tassyklaýarlar:

a) kwartallaryň, kiçi etraplaryň we ilatly ýerleriň meýilnamalaşdyryş düzümleriniň beýleki düzüm bölekleriniň  (elementleriniň) jikme-jik meýilnamalaşdyrylmagynyň we gurulmagynyň taslamalaryny (mundan beýläk – jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň taslamasy we gurluşygyň taslamasy);

b) degişli çägiň gurluşygynyň düzgünlerini;

11) şähergurluşygy babatda kabul edilýän çözgütler hakynda ilata yzygiderli maglumatlary berýärler;

12) şähergurluşyk işi babatda hukuk bozulmalar hakynda meselelere seredýärler we Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde jerimeleri ulanýarlar;

13) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

11-nji madda. Şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilişi

 

1. Eger şähergurluşyk işi babatda gatnaşyklar döwlet, jemgyýetçilik we hususy bähbitleriň üpjün edilmegi çäkleriň peýdalanylmagynyň ýörite düzgünleri (mundan beýläk – ýörite düzgünler) girizilmezden kyn ýagdaýa düşürýän ýa-da mümkin bolmasa, ol gatnaşyklar aýratyn döwlet düzgünleşdirilişine degişli bolup durýar.

2. Şular şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilişi amala aşyrylýan çäklere degişli bolup durýar:

1) Aşgabat şäheriniň çägi;

2) tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň  netijeleriniň ýok edilýän zolaklary;

3) gozgalmaýan maddy medeni gymmatlyklaryň ýerleşýän çäkleri, aýratyn goralýan tebigy ýerler we olaryň gorag zolaklary;

4) şypahana we rekreasion maksatly zolaklar;

5) erkin ykdysady zolaklar;

6) şäherleriň geljekde ösdürilmäge degişli çäkleri;

7) döwlet we döwletara ähmiýeti bolan ulag, inženerçilik, serhet,  gümrük infrastrukturasynyň geljekde ösdürilmäge degişli çäkleri;

8) howa menziline ýanaşyk çäkler;

9) harby şäherjikleriň, serhet birikmeleriniň we beýleki ýapyk obýektlerdäki ilatly ýerleriň çäkleri;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilişi amala aşyrylýan çäklere degişli diýlip ykrar edilen gaýry çäkler.

3. Şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilişi amala aşyrylýan çäkleriň serhetleri dolandyryş çäk birlikleriniň serhetleri bilen gabat gelmän biler we olar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.

4. Şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilişi şu aşakdakylary öz içine alýan ýörite düzgünleriň girizilmegi arkaly amala aşyrylyp bilner:

1) berjaý edilmegi hökman bolan ýörite döwlet şähergurluşyk kada ölçegleriniň we düzgünleriniň bellenilmegi;

2) şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň, ylalaşylmagynyň we tassyklanylmagynyň, gurluşyk-gurnama işleriniň amala aşyrylmagyna rugsatnamalary bermegiň aýratyn tertibiniň girizilmegi;

3) tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykma howpuna sezewar bolup biljek çäkleriň goralmagynyň ýörite çyzgylarynyň işlenip taýýarlanylmagy;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan gaýry çäreleriň kabul edilmegi.

 

III BAP. ŞÄHERGURLUŞYK IŞINIŇ OBÝEKTLERI

WE SUBÝEKTLERI

 

12-nji madda. Şähergurluşyk işiniň obýektleri

 

1. Türkmenistanyň çägi, ilatly ýerleriň çäkleri we çäkleriň bölekleri, ýer bölekleri, binalar we desgalar, çäk-önümçilik, şähergurluşyk we landşaft toplumlar, rekreasion maksatly we senagat zolaklary, türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleri we olaryň goralýan zolaklary, akwatoriýalar, ilatly ýerleriň serhetlerindäki we ilatly ýerleriň arasyndaky çäklerdäki inženerçilik we ulag kommunikasiýalary şähergurluşyk işiniň obýektleri bolup durýarlar.

2. Şähergurluşyk işiniň obýektleri boýunça şu aşakdakylar boýunça şähergurluşyk resminamalary işlenip taýýarlanylýar:

1) welaýatlaryň we etraplaryň öndüriji güýçleriniň, kommunikasiýalarynyň we infrastrukturalarynyň ýerleşmegini kesgitleýän, ilaty ýerleşdirmegiň çäk boýunça guralyşy;

2) çäk-önümçilik (agrosenagat, gidrotehniki, senagat) toplumlar, rekreasion maksatly, tebigaty goraýyş we beýleki zolaklar;

3) şäher, ähli derejeli we görnüşli beýleki ilatly ýerler, olaryň ulgamlary;

4) ýaşalýan we niýetlenilişine garamazdan, gurluşygyň gaýry etraplary hem-de zolaklary;  

5) şähergurluşyk, binagärlik, landşaft toplumlar we ansambllar,  binalar, desgalar, taryhy we medeni ýadygärlikler;

6) inženerçilik we ulag desgalary hem-de kommunikasiýalary.

 

13-nji madda. Şähergurluşyk işiniň subýektleri

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, fiziki we ýuridik şahslar şähergurluşyk işiniň subýektleri bolup durýarlar.

2. Şähergurluşyk işiniň subýektleri şu Kanunyň 14‒16-njy maddalaryna laýyklykda degişlilikde şähergurluşyk işi babatda buýrujylar, şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylar ýa-da obýektleriň gurluşygy boýunça potratçylar bolup çykyş edip bilerler.

3. Şähergurluşyk işiniň subýektleriniň degişli döwlet edaralaryndan, olaryň şähergurluşyk işine täsir edip biljek, ilatly ýerleriň geljekki meýilnamalaşdyrylmagy, gurulmagy we durkunyň täzelenilmegi bilen baglanyşykly çözgütleriň taýýarlanylmagy we kabul edilmegi hakynda maglumatlary almaga hukugy bardyr.

4. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, daşary ýurt döwletleriniň fiziki we ýuridik şahslary, raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanda şähergurluşyk işini amala aşyrmaga haklydyrlar.

 

14-nji madda. Şähergurluşyk işi babatda buýrujylar

 

1. Döwlet häkimiýet edaralary, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, fiziki we ýuridik şahslar şähergurluşyk işiniň buýrujylary (mundan beýläk ‒ buýrujylar) bolup çykyş edip bilerler.

2. Buýrujylaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylary we onuň durmuşa geçirilmegine gatnaşyjylary özbaşdak kesgitlemäge;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde obýektleriň we toplumlaryň gurluşygy üçin ýer böleklerini almaga;

3) şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň barşyna barlagy amala aşyrmaga;

4) obýektleriň gurluşygy boýunça potratçyny özbaşdak saýlamaga we onuň bilen şertnama baglaşmaga;

5) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry hereketleri amala aşyrmaga.

3. Buýrujylar şu aşakdakylara borçludyr:

1) Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygyny berjaý etmäge;

2) bellenilen tertipde şähergurluşyk resminamalaryna bilermenler seljermesiniň geçirilmegini üpjün etmäge;

3) şähergurluşyk resminamalarynyň öz wagtynda taýýarlanylmagyny we tassyklanylmagyny üpjün etmäge;

4) şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň barşyna barlagy we gurluşygyň hiline tehniki gözegçiligi amala aşyrmaga;

5) şähergurluşyk resminamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň  barşyna awtorlyk gözegçiliginiň amala aşyrylmagyny üpjün etmäge.

Buýrujylar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry borçlary hem çekip bilerler.

 

15-nji madda. Şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylar

 

1. Şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda işlenip taýýarlanylýan şähergurluşyk resminamalarynyň düzümini we möçberini özbaşdak kesgitlemäge;

2) şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň bäsleşiklerine gatnaşmaga;

3) şähergurluşyk resminamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň  barşyna awtorlyk gözegçiligini amala aşyrmaga;

4) gurluşyk, gurnama we ýörite işler tassyklanylan şähergurluşyk resminamalaryndan hem-de döwlet şähergurluşyk kada ölçeglerinden we  düzgünlerinden gyşarmalary bilen ýerine ýetirilen mahalynda olaryň togtadylmagy ýa-da bes edilmegi hakynda teklipleri bermäge;

5) zerur mahalynda şähergurluşyk resminamalaryna bellenilen tertipde üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmäge;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry hereketleri amala aşyrmaga.

2. Şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylar şu aşakdakylara borçludyr:

1) şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyny  Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygyna laýyklykda üpjün etmäge;

2) özleri tarapyndan işlenip taýýarlanylan şähergurluşyk resminamalaryny degişli döwlet edaralary bilen bellenilen tertipde ylalaşmaga.

Şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda başga borçlary hem çekip bilerler.

 

16-njy madda. Obýektleriň gurluşygy boýunça potratçylar

 

1. Öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrýan ýuridik şahslar obýektleriň gurluşygy boýunça potratçylar bolup bilerler.

2. Obýektleriň gurluşygy boýunça potratçylaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) binalaryň, desgalaryň we beýleki obýektleriň täze düýpli çözgütleriniň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmaga;

2) şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjy, ygtyýarly edaranyň degişli gurluş düzüm birligi we buýrujy bilen ylalaşylmagy arkaly binagärlik-çeperçilik keşbi we binalaryň, desgalaryň hem-de beýleki obýektleriň düýpli çözgütlerini ýaramazlaşdyrmazdan tehniki-ykdysady görkezijileri gowulandyrýan üýtgetmeleri şähergurluşyk resminamalaryna girizmäge;

3) şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjydan zerur bolan tehniki maslahatlary almaga;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry hereketleri amala aşyrmaga.

 

IV BAP. ŞÄHERGURLUŞYK RESMINAMALARY.

DÖWLET ŞÄHERGURLUŞYK KADASTRY

 

17-nji madda. Şähergurluşyk resminamalarynyň düzümi

 

1. Şähergurluşyk resminamalaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) Türkmenistany we onuň dolandyryş-çäk birliklerini ösdürmegiň görkezijilerini kesgitleýän resminamalar;

a) Türkmenistanyň ilatyny ýerleşdirmegiň baş çyzgysy;

b) iki we şondan köp dolandyryş-çäk birlikleriniň çäkleriniň ösdürilmegini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysy (mundan beýläk – şähergurluşygyny meýilleşdirmegiň konsolidirlenen (birleşdirilen) çyzgysy);

ç) Türkmenistanyň çägini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysy;

d) Türkmenistany ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylary;

2) ilatly ýerleriň çäklerini ösdürmegiň görkezijilerini kesgitleýän resminamalar:

a) ilatly ýerleriň baş meýilnamalary;

b) şäherleriň we şäherçeleriň serhediniň taslamalary;

ç) ilatly ýerleri ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylary;

3) ilatly ýerleriň çäklerindäki gurluşyklar barada resminamalar:

a) jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň taslamasy;

b) gurluşyklaryň taslamasy;

4) binalaryň, desgalaryň we beýleki obýektleriň gurluşygy üçin taslama-çenlik resminamalar.

2. Şähergurluşyk resminamalarynyň düzümi, onuň işlenip taýýarlanylmagynyň we tassyklanylmagynyň tertibi Türkmenistanyň kanunçylygynda kesgitlenilen ilatly ýerleriň derejelerine baglylykda bellenilýär.

 

18-nji madda. Şähergurluşyk resminamalarynyň işlenip taýýarlanylyş we tassyklanylyş tertibi

 

1. Şähergurluşyk resminamalary şähergurluşyk resminamalaryny işläp taýýarlaýjylar tarapyndan şertnamanyň hem-de buýrujy tarapyndan berlen we ygtyýarly edara bilen ylalaşylan ýumşuň esasynda işlenip taýýarlanylýar.

2. Şähergurluşyk resminamalary döwlet bilermenler seljermesinden geçirilmegine degişlidir we ol Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde tassyklanylýar.

Şähergurluşyk resminamalarynyň tassyklanylan bir nusgasy buýrujy tarapyndan ygtyýarly edara iberilýär.

3. Tassyklanylan şähergurluşyk resminamalaryna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi, olary tassyklan edaranyň çözgüdi boýunça geçirilýär.

 

19-njy madda. Döwlet şähergurluşyk kadastry

 

1. Döwlet şähergurluşyk kadastry – bu Türkmenistanyň degişli çägi, dolandyryş-çäk birlikleri, ekologiýa, inženerçilik-geologiýa şertleri, döwlet gurluşyk kadalarynyň maglumat serişdeleri, çäkleriň meýilnamalaşdyrylmagynda we gurluşygynda maglumat zerurlyklarynyň kanagatlandyrylmagy, döwlet geomaglumat gorlarynyň pudaga degişli düzümindäkileriň emele getirilmegi üçin düzgünler we standartlar hakynda geogiňişlik maglumatlaryň peýdalanylmagynyň we saklanylmagynyň döwlet ulgamy.

2. Döwlet şähergurluşyk kadastry etraplar, etrap hukukly şäherler, welaýatlar, Aşgabat şäheri boýunça hem-de bütin Türkmenistan boýunça döwlet ýer kadastrynyň maglumatlarynyň hasaba alynmagy bilen ýöredilýär.

3. Döwlet şähergurluşyk kadastry ygtyýarly edara tarapyndan ýöredilýär.

4. Döwlet şähergurluşyk kadastrynyň emele getirilmegi şu aşakdaky çeşmeleriň peýdalanylmagy bilen amala aşyrylýar:    

1) döwlet geomaglumat gorlarynyň;

2) tassyklanylan şähergurluşyk we taslama resminamalarynda, tamamlanan gurluşyklaryň resminamalarynda bar bolan ugurdaşgeogiňişlik maglumatlarynyň san toplumlarynyň;

3) döwlet şähergurluşyk kadastrynyň emele getirilmegi üçin zerur bolan gaýry maglumatlaryň.

5. Şähergurluşyk resminamalarynyň tassyklanylan pursatyndan başlap otuz senenama gününden gijä galman ugurdaş geogiňişlik maglumatlary degişli derejedäki döwlet şähergurluşyk kadastryna girizilýär.

6. Döwlet şähergurluşyk kadastrynda bar bolan maglumatlar açyk we umumyelýeterli bolup durýar, bellenilen tertipde döwlet syrlaryna degişli edilen maglumatlar muňa degişli däldir.

7. Şähergurluşyk kadastrynyň düzümi we ýöredilmeginiň tertibi, şähergurluşyk kadastryndan maglumatlaryň berilmeginiň tertibi ygtyýarly edara tarapyndan kesgitlenilýär.

 

V BAP. TÜRKMENISTANYŇ ÇÄGINI ÖSDÜRMEGIŇ

ŞÄHERGURLUŞYK MEÝILNAMALAŞDYRYLYŞY

 

20-nji madda. Türkmenistanyň ilatyny ýerleşdirmegiň baş çyzgysy

 

1. Türkmenistanyň ilatyny ýerleşdirmegiň baş çyzgysy bilen şu aşakdakylar kesgitlenilýär:

1) ilaty ýerleşdirmek ulgamynyň Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň çaklamalaryna laýyklykda öndüriji güýçleriň ýerleşdirilmegi, tebigatdan peýdalanmagy kesgitleýän esasy düzgünler;

2) aýry-aýry çäkleriň ekologik ýagdaýynyň gowulandyrylmagy, ýerleriň oýlanyşykly peýdalanylmagy we goralmagy, türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň goralyp saklanylmagy, umumydöwlet ähmiýetli inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegi boýunça çäreler;

3) şu çäkler:

a) ilaty ýerleşdirmek ulgamynyň ösdürilmegi üçin amatly;

b) oba hojalyk we tokaý hojalygy maksatly;

ç) adatdan daşary tebigy-howa şertli;

d) tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykma töwekgelçiligine duçar bolýan;

e) gazylyp alynýan peýdaly baýlyklary bolan ýataklar;

ä) şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilmesi bolan.

2. Türkmenistanyň ilatyny ýerleşdirmegiň baş çyzgysynyň işlenip taýýarlanylmagynyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

21-nji madda. Şähergurluşygyny meýilnamalaşdyrmagyň konsolidirlenen (birleşdirilen) çyzgysy

 

1. Şähergurluşygyny meýilnamalaşdyrmagyň konsolidirlenen (birleşdirilen) çyzgysynda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:

1) çägiň zolaklara bölünmeginiň meýilnamasy;

2) şu aşakdakylar boýunça çäreler:

a) ilaty ýerleşdirmek ulgamynyň ösdürilmegi;

b) inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegi;

ç) tebigatdan oýlanyşykly peýdalanmak;

3) çägi toplumlaýyn ösdürmegiň serişde üpjünçiligi.

2.Şähergurluşygyny meýilnamalaşdyrmagyň konsolidirlenen (birleşdirilen) çyzgysynyň işlenip taýýarlanylmagynyň tertibi ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

 

22-nji madda. Türkmenistanyň çägini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysy

 

1. Türkmenistanyň çägini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysynda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:

1) çägiň zolaklara bölünmeginiň meýilnamasy;

2) ilaty ýerleşdirmek ulgamynyň kämilleşdirilmeginiň, ilatly ýerleriň ösdürilmeginiň esasy ugurlary;

3) senagatyň, oba hojalygyň, inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmeginiň esasy ugurlary;

4) ilatly ýerleriň we şäherleriň şäherýaka zolaklarynyň serhetleri;

5) tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň töwekgelçiligine sezewar bolýan çäkleriň goralmagynyň çäreleri;

6) ekologik ýagdaýyň gowulandyrylmagy, şähergurluşyk serişdeleri bilen türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleri bolan çäkleriň goralyp saklanylmagy boýunça çäreler;

7) Türkmenistanyň çägini ösdürmegiň gaýry meseleleri.

2. Türkmenistanyň çägini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysynyň işlenip taýýarlanylmagynyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

23-nji madda. Türkmenistanyň çägini ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylary

 

1. Türkmenistanyň çägini ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylary bilen şu aşakdakylar boýunça esasy görkezijiler we meýilnamalaşdyryş çözgütler kesgitlenilýär:

1) energiýa üpjünçiliginiň, gaz üpjünçiliginiň, aragatnaşygyň, suwaryşyň, suw üpjünçiliginiň we lagym ulgamlarynyň ösdürilmegi;

2) howa, demir ýol, awtomobil, deňiz, turba-geçiriji we ulaglaryň beýleki görnüşleriniň ösdürilmegi;

3) çäkleriň howply geologiýa we gidrogeologiýa ýagdaýlaryndan goralmagy;

4) daşky gurşawyň goralmagy;

5) ykdysadyýetiň pudaklarynyň öndüriji güýçleriniň ýerleşdirilmegi;

6) çägi ösdürmegiň gaýry meseleleri.

2. Türkmenistanyň çägini ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

24-nji madda. Ilatly ýerleriň baş meýilnamasy

 

1. Ilatly ýeriň baş meýilnamasynda şu aşakdakylar göz öňünde tutulýar:

1) ilatly ýeriň çäginiň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň, tebigy-howa şertleriniň we ilat sanynyň çaklamasynyň aýratynlyklarynyň hasaba alynmagy bilen ösdürilmeginiň esasy ugurlary;

2) çägiň zolaklara bölünmeginiň meýilnamasy we gurluşygyň nobatlylygy;

3) tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň töwekgelçiligine sezewar bolýan ilatly ýeriň çägini goramagyň çäreleri;

4) inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegi boýunça çäreler;

5) ilatly ýeriň gurlan we gurulmadyk çäginiň oňaýly utgaşmasy;

6) ilatly ýeriň ösdürilmegi üçin ätiýaçlyk çäkler;

7) ilatly ýeriň serhetleri;

8) ilatly ýeriň çägini ösdürmegiň gaýry meseleleri.

2. Şäheriň baş meýilnamasy we şäherýaka zolagyny meýilnamalaşdyrmagyň taslamasy ýeke-täk resminama hökmünde taýýarlanylyp bilner.

3. Ilat sany otuz müň adama çenli bolan şäher ilatly ýerleriň baş meýilnamasy jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň taslamasy bilen ýeke-täk resminama hökmünde işlenip taýýarlanylyp bilner.

4. Çäginde türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleri bolan ilatly ýeriň baş meýilnamasy işlenip taýýarlanan mahalynda, ilatly ýeriň taryhy-binagärlik meýilnamasy we bu obýektleriň gorag zolaklary nazara alynýar.

5. Baş meýilnamalar şu aşakdaky ýaly tassyklanylýar:

1) Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan – baş meýilnamalarynyň tassyklanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda onuň ygtyýarlylygyna degişli edilen şäherleriň – welaýatyň (Aşgabat şäheriniň) häkiminiň hödürlemegi boýunça;

2) ygtyýarly edara tarapyndan:

a) şäherleriň we şäherçeleriň – welaýatyň häkiminiň hödürlemegi boýunça;

b) oba ilatly ýerleriniň – etrabyň häkiminiň hödürlemegi boýunça.

6. Baş meýilmana we beýleki zerur şähergurluşyk resminamalary bolmazdan ilatly ýerleriň çäklerinde obýektleriň taslamalaşdyrylmagyna we gurluşygyna ýol berilmeýär.

 

25-nji madda. Şäheriň we şäherçäniň serhediniň taslamasy

 

1. Şäheriň we şäherçäniň serhediniň taslamalary ilatly ýerleriň çäklerini meýilnamalaşdyrmagyň çyzgylarynyň we baş meýilnamalarynyň esasynda işlenip taýýarlanylýar.

2. Ilatyň sany otuz müň adama çenli bolan şäher ilatly ýerleriň şäher serhediniň taslamasy, şeýle hem oba ilatly ýerleriň şäherçe serhediniň taslamasy görkezilen ilatly ýerleriň Baş meýilnamalarynyň düzüminde işlenip taýýarlanylyp bilner.

 

26-njy madda. Ilatly ýerleri ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylary

 

1. Ilatly ýerleri ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylary bilen şu aşakdakylar boýunça esasy görkezijiler we meýilnamalaşdyryş çözgütleri bellenilýär:

1) energiýa üpjünçiliginiň, gaz üpjünçiliginiň, aragatnaşygyň, suwaryşyň, suw üpjünçiliginiň we lagym ulgamlarynyň ösdürilmegi;

2) ulagyň görnüşleriniň ösdürilmegi;

3) ykdysadyýetiň pudaklarynyň obýektleriniň ýerleşdirilmegi;

4) çäkleriň howply geologiýa we gidrogeologiýa ýagdaýlaryndan goralmagy;

5) ilatyň raýat goranyşy;

6) daşky gurşawyň goralmagy;

7) türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň goralmagy;

8) çäkleriň abadanlaşdyrylmagy we gür baglyga öwrülmegi;

9) çäkleri ösdürmegiň gaýry meseleleri.

2. Ilatly ýerleri ösdürmegiň pudaklaýyn çyzgylarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň tertibi ygtyýarly edara tarapyndan bellenilýär.

 

27-nji madda. Jikme-jik meýilnamalaşdyryşyň taslamalary

 

1. Ilatly ýerleriň çäkleriniň bölekleriniň jikme-jik meýilnamalaşdyrylyşynyň taslamalary onuň baş meýilnamasynyň esasynda işlenip taýýarlanylýar we şulary belleýär:

1) gyzyl çyzyklary;

2) gurluşygy düzgünleşdirmegiň we ýer böleklerini peýdalanmagyň çägini;

3) ýerden peýdalanmagyň serhetlerini;

4) çägiň zolaklara bölünmeginiň meýilnamasyny we gurluşygyň nobatlylygyny;

5) goralýan zolaklaryň peýdalanylmagynyň düzgünini;

6) köçeleriň, geçelgeleriň, pyýada zolaklarynyň, şeýle hem ulagyň, aragatnaşygyň desgalarynyň we kommunikasiýalarynyň, inženerçilik enjamlarynyň hem-de çäkleriň abadanlaşdyrylmagynyň görkezijilerini;

7) durmuş we medeni-durmuş maksatly obýektleriň ýerleşdirilmegini we düzümini;

8) gurluşygyň göwrüm-giňişlik we binagärlik-meýilnamalaşdyryş çözgütlerini, gurluşygyň berkligini we görkezijilerini, gatlylygy, binalaryň we desgalaryň görnüşlerini.

2. Jikme-jik meýilnamalaşdyrmagyň taslamasy gurluşygyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylmagy üçin esas bolup durýar.

 

28-nji madda. Gurluşygyň taslamasy

 

1. Gurluşygyň taslamasy bellenilen gyzyl çyzygyň serhetlerinde ýa-da ýer bölekleriniň serhetlerinde jikme-jik meýilleşdirmegiň taslamasynyň esasynda işlenip taýýarlanylýar.

2. Gurluşygyň taslamasy bilen şular bellenilýär:

1) gurluşygyň düzgünleşdirilýän ugry;

2) binalaryň we desgalaryň ýerleşişi, olaryň gatlylygy, görnüşi we beýleki häsiýetnamalary;

3) gurluşygyň binagärlik çözgüdi;

4) inženerçilik enjamlarynyň, aragatnaşyk we abadanlaşdyryş ulgamlary, şeýle hem görkezilen ulgamlaryň bellenilen gyzyl çyzykdan ýa-da ilatly ýerleriň ýer böleklerinden daşarda ýerleşýän inženerçilik enjamlarynyň, aragatnaşyk we abadanlaşdyryş ulgamlarynyň desgalaryna we kommunikasiýalaryna birikdirilmeginiň şertleri;

5) awtoulag serişdeleriniň we pyýadalaryň hereketiniň guralmagy;

6) umumy peýdalanylýan çäkler.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýerli şertlere laýyklykda gurluşyklaryň taslamalaryna döwlet şähergurluşyk kada ölçeglerine we düzgünlerine garşy gelmeýän goşmaça talaplary, şol sanda türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň gorag zolaklarynda taslamalaşdyrylmagyna we gurluşygyna, çäkleriň gür baglyga öwrülmegine, binagärlik obýektleriniň kiçi görnüşleriniň, mahabatlandyrmagyň, ýazgylaryň we gaýry maglumatlaryň ýerleşdirilmegine talaplary girizmäge haklydyr.

 

29-njy madda. Taslama-çenlik resminamalary

 

1. Taslama-çenlik resminamalary binalaryň, desgalaryň we beýleki obýektleriň gurluşygynyň (durkuny täzelemegiň, düýpli abatlanylmagynyň), abadanlaşdyrmak boýunça işleriň göwrüm-ýerleşiş, gurluş we tehniki çözgütlerini, şeýle hem olaryň bahasyny göz öňünde tutýar.

2. Taslama-çenlik resminamalary şähergurluşyk resminamalaryna, döwlet şähergurluşyk kada ölçeglerine we düzgünlerine, gurluşykda nyrh emele getirmegiň usulyýetine we çenlik kadalaşdyrmasyna laýyklykda işlenip taýýarlanylýar we ol ygtyýarly edara, sanitariýa-epidemiologiýa gullugy, ýangyna garşy gözegçilik gullugy, tebigaty goramak edarasy hem-de Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki gulluklar bilen ylalaşylýar.

3. Taslama-çenlik resminamalarynyň işlenip taýýarlanylmagy, ylalaşylmagy we tassyklanylmagy, oňa üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi bellenilen tertipde buýrujynyň başlangyjy boýunça we onuň hasabyna amala aşyrylýar.

4. Bellenilen tertipde tassyklanylan taslama-çenlik resminamalary obýektleriň gurluşygyna rugsatnama berilmegi üçin esas bolup durýar.

 

VI BAP. ILATLY ÝERLERIŇ WE ŞÄHERÝAKA

ZOLAKLARYNYŇ ÇÄKLERINIŇ PEÝDALANYLMAGY

 

30-njy madda.Gurluşygyň düzgünleri

 

1. Gurluşygyň düzgünleri degişli çäkde şähergurluşyk işiniň amala aşyrylmagynyň tertibini belleýär.

2. Gurluşygyň düzgünleri çägi meýilnamalaşdyrmagyň çyzgysynyň we ilatly ýeriň baş meýilnamasynyň esasynda işlenip taýýarlanylýar.

3. Gurluşygyň düzgünleriniň herekete girizilmegine çenli obýektleriň gurluşygy üçin bellenilen tertipde berlen rugsatnamalar, ilatyň howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň şertlerinde, görkezilen rugsatnamalaryň möhletiniň dowamynda hereket edýär.

 

31-nji madda. Çägiň zolaklara bölünmegi

 

1. Çägiň zolaklara bölünmegi adamyň amatly ýaşaýyş we durmuş gurşawynyň üpjün edilmegine, tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykma howpunyň töwekgelçiligine duçar bolýan çäkleriň goralmagyna, ilatyň we önümçiligiň çendenaşa toplanmagynyň, daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüniň alynmagyna, goralýan tebigy çäkleriň, türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň, oba hojalyk ýerleriniň we tokaý gaznasynyň goralmagyna hem-de oýlanyşykly peýdalanylmagyna gönükdirilendir.

2. Şähergurluşyk işiniň amala aşyrylmagy üçin çäkleriň peýdalanylmagyna çäklendirmeler şu aşakdaky ýerlerde bellenilýär:

1) türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň gorag zolaklarynda;

2) tebigy çäkleriň aýratyn goralýan zolaklarynda;

3) sanitariýa-gorag zolaklarynda;

4) tebigy baýlykly ýataklar bolan zolaklarda;

5) tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykma howpunyň töwekgelçiligine duçar bolýan zolaklarda;

6) adatdan daşary tebigy-howa şertleri bolan  zolaklarda.

3. Şähergurluşyk işiniň amala aşyrylmagy üçin çäkleriň peýdalanylmagyna çäklendirmeler Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry zolaklarda hem bellenilip bilner.

4. Çäkleriň ýerine ýetirýän wezipeleriniň bellenilmegi we olaryň ýokary derejeli peýdalanylmagy çäkleriň peýdalanylmagyna çäklendirmeleriň hasaba alynmagy bilen kesgitlenilýär.

 

32-nji madda. Ilatly ýerleriň çäk zolaklary

 

1. Ilatly ýerlerde şu aşakdaky çäk zolaklary bellenilip bilner:

1) ýaşaýyş;

2) jemgyýetçilik-işewürlik;

3) senagat;

4) inženerçilik we ulag infrastruktura;

5) rekreasion maksatly;

6) oba hojalygy üçin peýdalanylýan;

7) ýörite maksatly;

8) harby obýektleriň we gaýry düzgünli çäkleriň;

9) şäherýaka.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýerli şertlere laýyklykda gaýry çäk zolaklaryny belläp, şeýle hem olara döwlet şähergurluşyk kada ölçegleriniň we düzgünleriniň hasaba alynmagy bilen ýer böleklerini we beýleki obýektleri goşup bilerler.

3. Ilatly ýerleriň çäk zolaklarynyň serhetleri gyzyl çyzyklaryň, tebigy obýektleriň adaty serhetleriniň, ýer bölekleriniň serhetleriniň we gaýry serhetleriň hasaba alynmagy bilen kesgitlenilýär.

4. Serhetlerinde şähergurluşyk işiniň aýratyn döwlet düzgünleşdirilişi degişli bolan çäk zolaklarynda aýratyn binalaryň, desgalaryň we beýleki obýektleriň taslamalaşdyrylmagyna we gurluşygyna goşmaça talaplar bellenilip bilner.

 

33-nji madda. Ýaşaýyş zolaklary

 

1. Ýaşaýyş zolaklary köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, orta we kiçi gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, hususy ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin niýetlenendir.

2. Ýaşaýyş zolaklarynda durmuş we medeni-durmuş maksatly aýratyn duran, degşirilip gurlan, degşirilip gurlan-goşmaça gurlan ýa-da goşmaça gurlan obýektleriň, däp-dessur binalarynyň, awtomobil ulag duralgalarynyň, olar üçin sanitariýa-gorag zolaklarynyň bellenilmegi talap edilmeýän we işi, daşky gurşawa zyýanly täsir etmeýän (güwwüldi, wibrasiýa, magnit meýdany, radiasiýa täsiri, topragyň,  howanyň, suwuň hapalanmagy we gaýry zyýanly täsirler) senagat, jemagat we ammar obýektleriniň ýerleşdirilmegine ýol berilýär.

3. Ýaşaýyş zolaklaryna, şeýle-de ilatly ýerleriň çäkleriniň serhetlerinde ýerleşýän bagçylyk-bakjaçylyk  birleşikleriniň çäkleri hem degişli bolup durýar.

 

34-nji madda. Jemgyýetçilik-işewürlik zolaklary

 

1. Jemgyýetçilik-işewürlik zolaklary işewürlik, maliýe, jemgyýetçilik işjeňligi merkezleriniň, saglygy goraýyş, medeniýet, söwda, jemgyýetçilik iýmiti, durmuş hyzmaty obýektleriniň, bilim edaralarynyň, dolandyryş, ylmy-barlag edaralarynyň, däp-dessur üçin we gaýry binalaryň we desgalaryň, şeýle hem awtomobil ulag duralgalarynyň ýerleşdirilmegi üçin niýetlenendir.

2. Jemgyýetçilik-işewürlik zolaklarynda ýerleşdirilmegine rugsat edilen obýektleriň sanawyna ýaşaýyş jaýlary, myhmanhanalar, ýerasty ýa-da köp gatly ulag jaýlary goşulyp bilner.

 

35-nji madda. Senagat zolaklary

 

1. Senagat zolaklarynda senagat, jemagat, ammar obýektleri, olaryň hereket etmegini üpjün edýän inženerçilik we ulag infrastrukturasynyň obýektleri ýerleşdirilýär, şeýle hem şonuň ýaly obýektleriň sanitariýa-gorag zolaklary bellenilýär.

2. Senagat, jemagat, ammar obýektleriniň sanitariýa-gorag zolaklarynda ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, saglygy goraýyş, dynç alyş obýektleriniň, bedenterbiýe-sagaldyş we sport desgalarynyň, bagçylyk-bakjaçylyk birleşikleriniň, şeýle hem oba hojalyk önümleriniň önümçiliginiň ýerleşdirilmegine ýol berilmeýär.

3. Senagat zolaklarynyň çäkleriniň abadanlaşdyrylmagy bu zolaklarda ýerleşýän obýektleriň eýeleri tarapyndan amala aşyrylýar.

 

36-njy madda. Inženerçilik we ulag infrastruktura zolaklary

 

1. Inženerçilik we ulag infrastruktura zolaklary howa, demir ýol, awtomobil, deňiz, derýa we turba-geçiriji ulag, aragatnaşyk we inženerçilik enjamlarynyň desgalarynyň we kommunikasiýalarynyň ýerleşdirilmegi we hereket etmegi üçin niýetlenendir.

2. Ulag, aragatnaşyk we inženerçilik enjamlarynyň desgalarynyň we kommunikasiýalarynyň adamyň ýaşaýyş we durmuş gurşawyna zyýanly täsiriniň öňüniň alynmagy, şeýle obýektlerden ýaşaýyş jaýlaryna, jemgyýetçilik-işewürlik we rekreasion maksatly zolaklara çenli zerur bolan aralyklaryň hem-de döwlet şähergurluşyk kada ölçeglerine we düzgünlerine laýyklykda beýleki talaplaryň, şeýle hem ýörite düzgünleriň berjaý edilmegi bilen üpjün edilýär.

3. Ilatly ýerleriň çäkleriniň serhetlerinde, ulanylmagy raýatlaryň janyna we saglygyna gös-göni zyýanly täsir edip biljek ulag, aragatnaşyk we inženerçilik enjamlarynyň desgalarynyň we kommunikasiýalarynyň ýerleşdirilmegine ýol berilmeýär.

 

37-nji madda. Rekreasionmaksatly zolaklar

 

1. Rekreasion maksatly zolaklar syýahatçylyk çygrynyň we ilatyň köpçülikleýin dynç almagynyň guralmagy üçin niýetlenendir hem-de ol şäher tokaýlaryny we tokaý seýilgählerini, suwa düşülýän ýerleri, kenarýaka we beýleki obýektleri özüne birleşdirýär.

2. Rekreasion maksatly zolaklaryň çäklerinde rekreasion we sagaldyş wezipeli obýektleriň ulanylmagy bilen gös-göni baglanyşykly bolmadyk senagat, jemagat we ammar obýektleriniň gurluşygyna we hereket edýänleriniň giňeldilmegine ýol berilmeýär.

 

38-nji madda. Oba hojalygy üçin peýdalanylýan zolaklar

 

Şäheriň we şäherçäniň çäginiň serhetlerinde sürlen ýerler, baglar, üzümçilikler, bakjaçylyklar, ot ýatyrmak üçin meýdanlar, öri meýdanlar we peýdalanylýan başga ýerler, şeýle hem oba hojalygyna niýetlenen binalar we desgalar bolan oba hojalygy üçin peýdalanylýan zolaklar bölünip berilýär.

 

39-njy madda. Ýörite maksatly zolaklar

 

1. Ýörite maksatly zolaklar ilatly ýerleriň çäk zolaklarynyň beýleki görnüşlerinde ýerleşdirilmegine ýol berilmeýän gonamçylyk, şeýle hem malmazarçylygy, durmuş galyndylary we beýleki obýektler üçin zir-zibil dökülýän ýerleriň ýerleşdirilmegi üçin bölünip berilýär.

2. Ýörite maksatly zolaklaryň çäkleriniň peýdalanylmagynyň tertibi döwlet şähergurluşyk kada ölçegleriniň we düzgünleriniň, şeýle hem ýörite düzgünleriniň talaplarynyň hasaba alynmagy bilen gurluşygyň düzgünlerinde bellenilýär.

 

40-njy madda. Harby obýektleriň we gaýry düzgünli çäkleriň zolaklary

 

1. Harby obýektleriň we gaýry düzgünli çäkleriň zolaklary, çäkleri babatda peýdalanmagyň aýratyn düzgüni bellenilýän obýektleriň ýerleşdirilmegi üçin niýetlenendir.

2. Şäheriň we şäherçäniň çäklerindäki harby obýektleriň we gaýry düzgünli çäkleriň zolaklarynyň peýdalanylmagynyň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

 

41-nji madda. Şäherýaka zolaklary

 

1. Şäherýaka zolagy (şäheriň ösdürilmegi üçin ätiýaçlyk çäkler), şäheriň çägine ýanaşyk we şäheriň ýerleri bilen bir bitewi çäkleri düzýän hem-de bu şäheriň çäkleriniň ösdürilmegi üçin niýetlenen, şäherýaka zolaklaryna girýän beýleki ilatly ýerleri, şeýle hem sanitariýa-gorag wezipeleriniň ýerine ýetirilmegi, ilatyň dynç alýan ýerleriniň, bagçylyk-bakjaçylyk birleşiginiň ýerleşdirilmegi üçin  ýerleri özüne birleşdirýär.

2. Şäherýaka zolaklaryň serhetleriniň bellenilmegi şu Kanuna we Türkmenistanyň ýer kanunçylygyna laýyklykda şähergurluşyk we ýer gurluşyk resminamalarynyň esasynda amala aşyrylýar.

 

42-nji madda. Şäherýaka zolagynyň çäkleriniň peýdalanylmagy

 

1. Şäherýaka zolagynyň çäkleriniň peýdalanylmagy hem-de onuň serhetlerinde şähergurluşyk işi ilatyň we şähergurluşyk işiniň subýektleriniň bähbitleriniň hasaba alynmagy bilen amala aşyrylýar.

2. Şäherýaka zolagynyň çäkleriniň zolaklara bölünmeginiň meýilnamasy welaýatyň çäklerini meýilleşdirmegiň çyzgysynda, etraby meýilleşdirmegiň taslamasynda, şäheriň baş meýilnamasynda göz öňünde tutulýar.

3. Şäherýaka zolaklarynda sanitariýa we rekreasion maksatly wezipeleri ýerine ýetirýän ýaşyl zolaklar bölünip berilýär. Görkezilen zolaklarda daşky gurşawa zyýanly täsirini ýetirýän hojalyk we gaýry işlere  ýol berilmeýär.

 

43-nji madda. Ilatly ýerlerdäki ýer bölekleriniň peýdalanylmagyna bildirilýän şähergurluşyk talaplary

 

1. Ilatly ýerlerdäki ýer bölekleriniň peýdalanylmagyna bildirilýän şähergurluşyk talaplary ilatly ýerleriň baş meýilnamalary, jikme-jik meýilleşdirmegiň taslamalary, gurluşygyň taslamalary we düzgünleri bilen kesgitlenilýär.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary ýer böleklerini beren mahalynda ýer bölekleriniň peýdalanylmagy boýunça şähergurluşyk talaplary hakynda maglumatlar bilen buýrujyny üpjün edýär, ol şu aşakdaky maglumatlary özünde jemleýär:

1) ýer bölekleriniň peýdalanylmagynyň maksatlary hakynda;

2) ýer bölekleriniň ýerleşýän ýeri hakynda;

3) ýer bölekleriniň taslama serhetleri hakynda;

4) ýer bölekleriniň inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň obýektleri bilen üpjünçiligi hakynda.

3. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary fiziki we ýuridik şahslara gurluşyk üçin ýer böleklerini beren mahalynda, olar tarapyndan obýektleriň gurluşygynyň möhletleriniň berjaý edilmegi boýunça hem-de gurluşyga ýanaşyk bolan umumy peýdalanylýan çäkleriň abadanlaşdyrylmagy boýunça işleriň amala aşyrylmagyna talaplary belleýär.

4. Şu maddanyň üçinji böleginde görkezilen talaplar, ýer bölegine bolan hukugyň başga şahsa geçen ýagdaýynda hem öz güýjüni saklaýar.

5. Ýer bölegine bolan hukugy tassyklaýan resminamada şu aşakdakylar görkezilýär:

1) gurluşygyň düzgünlerinde bellenilen, çäk zolagyň belgisi;

2) çäklerinde ýer bölegi ýerleşýän çäk zolagyň ýerine ýetirýän wezipesi;

3) ýer böleginiň, şol sanda türkmen halkynyň medeni mirasynyň obýektleriniň, aýratyn goralýan tebigy çäkleriň gorag zolaklarynyň serhetlerinde, şeýle hem tebigy we ekologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň töwekgelçiligine sezewar bolýan çäkleriň serhetlerinde ýerleşýän hem-de peýdalanylmagyna çäklendirmeleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilýän gaýry çäkleriň, ýerleşýän ýeri;

4) ýer böleginiň serhetlerinde inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň obýektleriniň bolmagy, olaryň görkezijileriniň we görkezilen obýektleriň peýdalanylmagyna çäklendirmeleriň görkezilmegi bilen;

5) ýer böleginiň serhetlerinde onuň eýesine ýa-da eýelik edýäne degişli bolmadyk binalaryň we desgalaryň bolmagy, görkezilen obýektleriň onda ýerleşmegi bilen baglanyşykly bu ýer böleginiň peýdalanylmagyna çäklendirmeleriň görkezilmegi bilen.

6. Ýer böleginiň bölünen ýa-da olaryň serhetleriniň we görkezijileriniň üýtgedilen mahalynda gyzyl çyzyk we gurluşygyň düzgünleşdirilýän ugry berjaý edilýär.

 

44-nji madda. Obýektleriň gurluşygyna rugsatnama

 

1. Obýektleriň gurluşygyna rugsatnama – eýesiniň ýa-da ýer bölegine eýelik edýäniň, onuň gurluşygynyň amala aşyrylmagyna hukugyny tassyklaýan resminama.

2. Obýektleriň gurluşygyna rugsatnama ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy ýa-da ýerli öz-özüňi dolandyryş edarasy tarapyndan berilýär.

3. Hususy ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy ýaşaýyş jaýynyň esaslarynyň, ýerzeminleriniň, gatlarynyň we ýüz tarapynyň meýilnamalaryndan, şeýle hem ýer böleginiň meýilnamasyndan ybarat bolan ýönekeýleşdirilen taslama boýunça amala aşyrylyp bilner.

 

45-nji madda. Ýörite rugsatnama

 

Döwlet syrlaryny düzýän obýektleriň gurluşygyna, şeýle hem aýratyn döwlet düzgünleşdirilişiniň şähergurluşyk işiniň obýektlerine ýörite rugsatnama Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilýär.

 

46-njy madda. Şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda çäklendirilen hukuk (serwitut)

 

1. Şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda çäklendirilen hukuk (serwitut), haçan-da ýer böleginiň eýesiniň bähbitleri keseki ýer böleginiň peýdalanylmagyna hukugy çäklendirmezden üpjün edilip bilinmejek şu aşakdaky halatlarda, bellenilýär:

1) inženerçilik infrastrukturasynyň obýektleriniň gurluşygy, durkunyň täzelenilmegi, bejerilmegi we ulanylmagy geçirilende;

2) çäkleriň suw basmagyndan we almagyndan goralmagy boýunça işler geçirilende;

3) keseki ýer böleginiň üstünden umumy peýdalanylýan obýektlere geçmek zerurlygy bolanda;

4) gözleg we barlag işleri geçirilende.

2. Çäklendirilen hukuk (serwitut) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bellenilýär we amala aşyrylýar.

 

VII BAP. JEMJEÝJI DÜZGÜNLER

 

47-nji madda. Şähergurluşyk işiniň maliýe üpjünçiligi

 

Şähergurluşyk işiniň maliýeleşdirilmegi Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň, buýrujynyň hususy we çekilen serişdeleriniň, şeýle hem inženerçilik, ulag we durmuş infrastrukturasynyň ösdürilmegine fiziki we ýuridik şahslaryň paýly gatnaşmagynyň hasabyna amala aşyrylýar.

 

48-nji madda. Fiziki we ýuridik şahslara ýetirilen zyýanyň (zeleliň) öweziniň dolunmagy

 

Türkmenistanyň şähergurluşyk işi hakynda kanunçylygynyň bozulmagynyň netijesindefiziki we ýuridik şahslara ýa-da ýer böleginiň alynmagy we olara degişli bolan binalaryň, desgalaryň we gaýry obýektleriň ýykylyp aýrylmagy bilen baglanyşykly ýetirilen zyýanyň (zeleliň) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öwezi dolunmaga degişlidir.

 

49-njy madda. Jedelleriň çözülişi

 

Şähergurluşyk işi babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

50-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçinjogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagynda günäkär şahslar Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen jogapkärçiligi çekýärler.

 

51-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şu Kanunyň güýje giren gününden şulary güýjüni ýitiren diýip ykrar etmeli:

1993-nji ýylyň 28-nji dekabrynda kabul edilen «Türkmenistanda şähergurluşyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 1993 ý., № 11-12, 107-nji madda);

2009-njy ýylyň 18-nji aprelinde kabul edilen«Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler, goşmaçalar girizmek we güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň XXV bölegini (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2009 ý., № 2, 33-nji madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                        Gurbanguly

     Prezidenti                                                        Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 18-nji awgusty.

№ 263-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О градостроительной деятельности

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 3, ст. 97)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 08.06.2019 г. № 153-VI)

 

Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические, организационные основы отношений, возникающих при осуществлении градостроительной деятельности, и направлен на формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, устойчивое развитие населённых пунктов.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) градостроительная деятельность (также –градостроительство) – теория и практика планировки и застройки населённых пунктов, обеспечивающих комплекс общественно-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических решений;

2) градостроительная документация – система взаимоувязанных проектных документов, в том числе планов зонирования территории, определяющая направления и условия градостроительного развития и использования территорий;

3) государственные градостроительные нормативы и правила – система нормативных правовых актов, градостроительных и технических регламентов, нормативно-технических документов, иных обязательных требований, условий и ограничений, предъявляемых к застройке территорий и обеспечивающих благоприятные, безопасные и другие необходимые условия обитания и жизнедеятельности человека. Государственные градостроительные нормативы и правила обязательны для исполнения субъектами градостроительной деятельности;

4) градостроительные регламенты – режимы, разрешения, ограничения (включая обременения, запрещения и сервитуты) использования территорий (земельных участков) и других объектов недвижимости, установленные градостроительной документацией;

5) зонирование территории – выделение при градостроительном планировании территориальных зон определённого функционального назначения с установлением регламентов градостроительного развития и использования территорий;

6) городская и поселковая черта – внешняя граница земель населённого пункта, отделяющая их от других категорий земельного фонда, установленная градостроительной документацией детального планирования;

7) красные линии – условные линии, предусмотренные градостроительной документацией детального планирования, предназначенные для отделения в населённых пунктах земель общего пользования от территорий, предназначенных для застройки или иного использования;

8) линии регулирования застройки – условные линии, предусмотренные градостроительной документацией детального планирования, определяющие при осуществлении застройки территории границы размещения зданий и сооружений с учётом отступа от красных линий или от границ земельного участка;

9) межселенные территории – территории, находящиеся между населёнными пунктами за пределами их границ (черты);

10) разработчик градостроительной (проектной) документации – лицо, имеющее соответствующую лицензию, привлекаемое заказчиком, застройщиком или подрядчиком для разработки проектной документации (проектирование), осуществления авторского надзора за строительством, выполнения иных работ при осуществлении градостроительной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

11) система расселения – целенаправленно формируемая сеть населённых пунктов, объединённая в единое целое на основе оптимизации пространственных, экономических, социальных и иных связей;

12) территория – ограниченное пространство, обладающее одним или несколькими элементами среды обитания и жизнедеятельности человека и предназначенное для осуществления градостроительной деятельности, включающее территории населённых пунктов, межселенные территории и предназначенные для застройки или иного использования;

13) здание – строительная система, состоящая из несущих, ограждающих или совмещённых конструкций, образующих замкнутый объём, предназначенный в зависимости от функционального назначения для проживания или пребывания людей и (или) выполнения производственно-технологических процессов различного вида;

14) сооружение – объёмный, плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение;

15) инженерная инфраструктура – совокупность инженерных коммуникаций (в том числе сетей) и сооружений, обеспечивающих подачу ресурсов (энергия, вода и другое) и отведение использованных ресурсов;

16) транспортная инфраструктура – совокупность коммуникаций автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного транспорта, предназначенных для движения транспорта, пешеходов, перемещения пассажиров и грузов, в том числе продукции, по территориям населённых пунктов и межселенным территориям;

17) социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений социального и бытового назначения, включая здания и сооружения организаций системы образования, культуры, искусства, физической культуры, спорта, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и иные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, в том числе доступную среду для лиц с инвалидностью;

18) схема планировки территории – градостроительная документация, предусматривающая план  зонирования территории, основные принципы системы расселения и развития населённых пунктов, развития отраслей экономики, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры соответствующей территории;

19) генеральный план населённого пункта – градостроительный проект комплексного планирования развития и застройки населённого пункта (города, посёлка, села либо другого поселения), устанавливающий зонирование, планировочную структуру и функциональную организацию его территории, систему транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения и благоустройства;

20) отраслевая схема развития территории –градостроительная документация, определяющая основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, отраслей экономики на соответствующей территории;

21) авторский надзор – правомочия автора градостроительной документации по осуществлению контроля за ходом её реализации.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о градостроительной деятельности

 

1. Законодательство Туркменистана о градостроительной деятельности основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Государственная градостроительная политика

 

1. Государственная градостроительная политика - это система целей, задач и мер в области градостроительной деятельности, формируемых во взаимосвязи с социальной и экономической политикой государства.

2. Государственная градостроительная политика призвана обеспечивать устойчивое развитие общества средствами градостроительства в целях улучшения среды обитания и жизнедеятельности человека, в том числе с учётом особенностей  лиц с инвалидностью, сохранения и приумножения культурного наследия туркменского народа, эффективного и бережного  использования земли и природных ресурсов, гармоничного сочетания интересов общества, государства и граждан в области градостроительной деятельности.

 

Статья 4. Градостроительная деятельность

 

Градостроительная деятельность включает в себя:

1) прогнозирование, проектирование и регулирование территориальной организации расселения, определяющие размещение производительных сил, формирование инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры с учётом экологического состояния окружающей среды;

2) выработку концепций развития городов, других населённых пунктов и их систем;

3) разработку градостроительных решений по планировке, застройке, реконструкции и благоустройству городской и сельской среды в соответствии с национальными, материальными, духовными, социальными и другими местными условиями и особенностями;

4) обеспечение рационального землепользования, охраны окружающей среды, ресурсосбережения, инженерной подготовки и защиты территорий от опасных природных и экологических процессов;

5) сохранение и восстановление культурного наследия туркменского народа, в том числе архитектурных памятников, парковых и природно-ландшафтных объектов и других особо охраняемых природных территорий;

6) взаимоувязанное развитие жилищного, культурно-бытового и производственного фондов при опережающем строительстве инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

 

Статья 5. Интересы общества, государства, физических и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности

 

1. Интересами общества, государства, физических лиц, в том числе лиц с инвалидностью, юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности являются достижение устойчивого развития населённых пунктов, обеспечение благоприятных условий проживания для населения, недопущение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду, улучшение экологической обстановки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры населённых пунктов и прилегающих к ним территорий, сохранение объектов культурного наследия туркменского народа градостроительными средствами.

2. Интересы общества, государства, физических и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности обеспечиваются посредством выполнения требований законодательства Туркменистана в области градостроительной деятельности, государственных градостроительных нормативов и правил, градостроительной документации, а также осуществлением контроля за их соблюдением.

 

Статья 6. Права и обязанности граждан в области градостроительства

 

1. Граждане имеют право:

1) на благоприятную, применительно к данной местности, среду обитания и жизнедеятельности человека в пределах территории населённого пункта согласно государственной градостроительной политике в части расселения, отвечающего рациональному размещению производительных сил в соответствии с градостроительными требованиями, предъявляемыми к зонированию территории, нормами экологической и санитарно-гигиенической безопасности и уровнем обеспеченности данной местности соответствующей инфраструктурой;

2) на отдых путём выделения (отвода) рекреационных территорий, предназначенных для этих целей и обладающих наиболее благоприятными природно-климатическими условиями и ландшафтом, надлежащими лечебными и санитарно-гигиеническими условиями, условиями для проведения досуга, включая образовательно-просветительные, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные и зрелищные мероприятия, возможностью для размещения садово-огородных участков;

3) получать полную информацию о планировке, застройке, землепользовании и благоустройстве мест их проживания, участвовать в обсуждении и принятии градостроительной документации;

4) вносить замечания и предложения по проектам градостроительной документации до их утверждения, а также предложения к действующим градостроительным планам;

5) требовать в порядке, установленном законодательством Туркменистана:

а) отмены решения о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции зданий, сооружений и других объектов, принятого в  нарушение законодательства Туркменистана о градостроительной деятельности;

b) приостановления или запрещения деятельности предприятий, а также эксплуатации других объектов недвижимости, использование которых осуществляется с нарушением законодательства Туркменистана о градостроительной  деятельности;

6) предъявлять в суд иски о возмещении ущерба (вреда), причинённого жизни, здоровью и имуществу в связи с нарушением законодательства Туркменистана о градостроительной деятельности.

2. Граждане обязаны:

1) исключать любые действия, способные ухудшить экологическое состояние территории, нанести  ущерб культурным ценностям, городским и природным ландшафтам;

2) осуществлять строительство в строгом соответствии  с утверждённой градостроительной документацией, правилами планировки и застройки соответствующего населённого пункта, территории;

3) участвовать в благоустройстве территорий и решении проблем окружающей среды.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 7. Органы, осуществляющие государственное регулирование градостроительной деятельности

 

Государственное регулирование градостроительной деятельности осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченным государственным органом в области строительства и архитектуры (далее - уполномоченный орган) и местными органами исполнительной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана

 

Кабинет Министров Туркменистана в области градостроительства:

1) определяет единую государственную политику;

2) утверждает:

а) государственную программу градостроительства;

b) Генеральную схему расселения Туркменистана;

ç) схемы планировки территории Туркменистана;

d) градостроительную документацию объектов градостроительной деятельности особого регулирования государственного значения;

е) отраслевые схемы развития Туркменистана;

ä) генеральные планы городов, утверждение которых  отнесено к его компетенции законодательством Туркменистана;

f) границы пригородных зон городов;

g) границы объектов градостроительной деятельности особого регулирования государственного значения;

h) порядок ведения Государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности;

i) порядок организации и проведения государственной экспертизы градостроительной документации;

3) принимает решения о проектировании и строительстве объектов общегосударственного и межгосударственного значения;

4) издаёт нормативные правовые акты, регулирующие градостроительную деятельность;

5) обеспечивает выполнение межправительственных соглашений о сотрудничестве в области градостроительства;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 9. Компетенция уполномоченного органа

 

Уполномоченный орган в области градостроительства:

1) в пределах своей компетенции реализует единую государственную  политику;

2) осуществляет:

а) разработку проекта государственной программы градостроительства;

b) координацию и методическое руководство деятельностью местных органов исполнительной власти по вопросам градостроительства;

ç) совместно с местными органами исполнительной власти разработку Генеральной схемы расселения Туркменистана;

d) контроль за соблюдением государственных градостроительных нормативов и правил, в том числе по обеспечению интересов лиц с инвалидностью;

e) лицензирование в области строительства;

ä) в пределах компетенции рассмотрение споров между субъектами градостроительной деятельности, возникающих в процессе  этой деятельности;

3) устанавливает порядок разработки отраслевых схем развития населённых пунктов;

4) организует:

а) разработку схем планировки территории Туркменистана, градостроительной  документации объектов градостроительной деятельности особого регулирования государственного значения;

b) проведение научно-исследовательских работ в сфере градостроительства;

5) утверждает:

а) генеральные планы городов, за исключением генеральных планов городов, утверждение которых законодательством Туркменистана отнесено к компетенции Кабинета Министров Туркменистана;

b) генеральные планы посёлков;

ç) генеральные планы сельских населённых пунктов;

d) проекты детальной планировки города Ашхабада, административных центров велаятов;

e) типовые правила застройки;

ä) правила организации и ведения авторского надзора;

6) разрабатывает и утверждает государственные градостроительные нормативы и правила, методические документы по вопросам государственной экспертизы градостроительной документации;

7) ведёт государственный градостроительный кадастр и мониторинг объектов градостроительной деятельности;

8) организует нормативно-техническое и методологическое обеспечение деятельности субъектов градостроительной деятельности;

9) проводит государственную экспертизу градостроительной документации;

10) реализует мероприятия по обеспечению рационального использования территорий и природных ресурсов при градостроительном освоении территорий;

11) регулярно информирует население о принимаемых решениях в области градостроительства;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 10. Компетенция местных органов исполнительной власти и местного самоуправления

 

Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления в области градостроительной деятельности:

1) решают вопросы планировки, застройки, благоустройства, землепользования на соответствующей территории в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами;

2) реализуют градостроительные программы;

3) осуществляют:

а) руководство деятельностью подведомственных органов архитектуры и градостроительства, контроля качества строительства;

b) отвод земельных участков под все виды городского и поселкового строительства в соответствии с законодательством Туркменистана;

ç) изъятие земельных участков для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) выполняют функции заказчика по разработке градостроительной документации на строительство объектов местного значения;

5) ограничивают, приостанавливают или запрещают градостроительную деятельность на своей территории, если она не соответствует требованиям настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих вопросы градостроительной деятельности;

6) вносят в вышестоящие органы государственной власти предложения об установлении или  изменении границ населённых пунктов, границ и правового режима пригородной зоны соответствующей территории;

7) создают базу данных в системе территориального кадастра;

8) организуют:

а) разработку генеральных планов городов, посёлков;

b) разработку и реализацию схем планировки территории велаята и этрапов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также проектов благоустройства;

9) выдают в установленном порядке на основании заявлений субъектов градостроительной деятельности разрешения (запреты) на осуществление градостроительной деятельности и осуществляют контроль за соблюдением сроков их действия;

10) утверждают:

a) проекты детальной планировки и застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры населённых пунктов (далее - проект детальной планировки и проект застройки);

b) правила застройки соответствующей территории;

11) регулярно информируют население о принимаемых решениях в области градостроительства;

12) рассматривают дела о правонарушениях в области  градостроительной деятельности и применяют штрафные санкции в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

13) осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 11. Особое государственное регулирование градостроительной деятельности

 

1. Отношения в области градостроительной деятельности подлежат особому государственному регулированию, если обеспечение государственных, общественных и частных интересов в этой области затруднено или невозможно без введения специальных правил использования территорий (далее - специальные правила).

2. К территориям, на которых осуществляется особое государственное регулирование градостроительной деятельности, относятся:

1) территория города Ашхабада;

2) зоны ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера;

3) территории, на которых расположены недвижимые материальные культурные ценности, особо охраняемые природные территории и их охранные зоны;

4) курортные и рекреационные зоны;

5) свободные экономические зоны;

6) территории перспективного развития городов;

7) территории перспективного развития транспортной, инженерной, пограничной, таможенной инфраструктуры, имеющей государственное и межгосударственное значение;

8) приаэродромные территории;

9) территории военных городков, пограничных застав и населённых пунктов в иных закрытых объектах;

10) иные территории, которые в соответствии с законодательством Туркменистана признаны относящимися к территориям, на которых осуществляется особое государственное регулирование градостроительной деятельности.

3. Границы территорий, на которых осуществляется особое государственное регулирование градостроительной деятельности, могут не совпадать с границами административно-территориальных единиц и определяются в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Особое государственное регулирование градостроительной деятельности может осуществляться путём введения специальных правил, включающих:

1) установление обязательных для соблюдения специальных государственных градостроительных нормативов и правил;

2) введение особого порядка разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, выдачи разрешений на осуществление строительно-монтажных работ;

3) разработку специальных схем защиты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера;  

4) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Статья 12. Объекты градостроительной деятельности

 

1. Объектами градостроительной деятельности являются территория Туркменистана, территории и части территории населённых пунктов, земельные участки, здания и сооружения, территориально-производственные, градостроительные и ландшафтные комплексы, рекреационные и промышленные зоны, объекты культурного наследия туркменского народа и их охранные зоны, акватории, инженерные и транспортные коммуникации в границах населённых пунктов и на межселенных территориях.

2. По объектам градостроительной деятельности разрабатывается градостроительная документация по:

1) территориальной организации расселения, определяющей размещение производительных сил, коммуникаций и инфраструктуры велаятов и этрапов;

2) территориально-производственным (агропромышленным, гидротехническим, промышленным) комплексам, рекреационным, природоохранным и другим зонам;

3) городу, другим населённым пунктам всех категорий и типов, их системам;

4) жилым и иным районам и зонам  застройки независимо от назначения;

5) градостроительным, архитектурным, ландшафтным комплексам и ансамблям, зданиям, сооружениям, памятникам истории и культуры;

6) инженерным и транспортным сооружениям и коммуникациям.

 

Статья 13. Субъекты градостроительной деятельности

 

1. Субъектами градостроительной деятельности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица.

2. Субъекты градостроительной деятельности могут выступать соответственно заказчиками в области градостроительной деятельности, разработчиками градостроительной документации или подрядчиками по строительству объектов согласно статьям 14-16 настоящего Закона.

3. Субъекты градостроительной деятельности имеют право получать от соответствующих государственных органов информацию о подготовке и принятии решений, связанных с предстоящей планировкой, застройкой и реконструкцией населённых пунктов, способных повлиять на их градостроительную деятельность.

4. Физические и юридические лица иностранных государств, лица без гражданства вправе осуществлять градостроительную деятельность в Туркменистане, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

 

Статья 14. Заказчики в области градостроительной деятельности

 

1. Заказчиками в области градостроительной деятельности могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица (далее – заказчики).

2. Заказчики имеют право:

1) самостоятельно определять разработчика градостроительной документации и участников её реализации;

2) получать земельные участки под строительство объектов и комплексов в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

3) осуществлять контроль за ходом разработки градостроительной документации;

4) самостоятельно выбирать подрядчика по строительству объектов и заключать с ним договор;

5) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Заказчики обязаны:

1) соблюдать законодательство Туркменистана о градостроительной деятельности;

2) обеспечивать в установленном порядке проведение экспертизы градостроительной документации;

3) своевременно обеспечивать подготовку и утверждение градостроительной документации;

4) осуществлять контроль за ходом разработки градостроительной документации и технический надзор за качеством строительства;

5) обеспечивать осуществление авторского надзора за ходом  реализации градостроительной документации.

Заказчики могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 15. Разработчики градостроительной документации

 

1. Разработчики градостроительной документации имеют право:

1) cамостоятельно определять состав и объём разрабатываемой градостроительной документации в соответствии с законодательством Туркменистана;

2) участвовать в конкурсах на разработку градостроительной документации;

3) осуществлять авторский надзор за ходом реализации градостроительной документации;

4) вносить предложения о приостановлении или прекращении строительных, монтажных и специальных работ при выполнении их с отклонениями от утверждённой градостроительной документации и государственных градостроительных нормативов и правил;

5) вносить при необходимости в установленном порядке изменения и дополнения в градостроительную документацию;

6) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Разработчики градостроительной документации обязаны:

1) обеспечивать разработку градостроительной документации в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана;

2) согласовывать в установленном порядке разработанную ими градостроительную документацию с соответствующими государственными органами.

Разработчики градостроительной документации могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Подрядчики по строительству объектов

 

1. Подрядчиками по строительству объектов могут быть юридические лица, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Подрядчики по строительству объектов имеют право:

1) принимать участие в разработке новых конструктивных решений зданий, сооружений и других объектов;

2) по согласованию с разработчиком градостроительной документации, соответствующим структурным подразделением уполномоченного органа и заказчиком вносить в градостроительную документацию изменения, улучшающие технико-экономические показатели, без ухудшения архитектурно-художественного облика и конструктивного решения зданий, сооружений и других объектов;

3) получать необходимую техническую консультацию у разработчика градостроительной документации;

4) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КАДАСТР

 

Статья 17. Состав градостроительной документации

 

1. В градостроительную документацию входят:

1) документы, определяющие показатели развития Туркменистана и его административно-территориальных единиц:

а) Генеральная схема расселения Туркменистана;

b) схемы планировки развития территории двух и более административно-территориальных единиц (далее - консолидированные схемы градостроительного планирования);

ç) схема планировки территории Туркменистана;

d) отраслевые схемы развития Туркменистана;

2) документы, определяющие показатели развития территории населённых пунктов:

a) генеральные планы населённых пунктов;

b) проекты городской и поселковой черты;

ç) отраслевые схемы развития населённых пунктов;

3) документация о застройке территории населённых пунктов:

a) проект детальной планировки;

b) проект застройки;

4) проектно-сметная документация для строительства зданий, сооружений и других объектов.

2. Состав градостроительной документации, порядок её разработки и утверждения устанавливаются в зависимости от категории населённого пункта, определённой законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Порядок разработки и утверждения градостроительной документации

 

1. Градостроительная документация разрабатывается разработчиками градостроительной документации на основании договора и задания, выданного заказчиком и согласованного с уполномоченным органом.

2. Градостроительная документация подлежит государственной экспертизе и утверждается в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Один экземпляр утверждённой градостроительной документации заказчиком направляется уполномоченному органу.

3. Изменения и дополнения в утверждённую градостроительную документацию вносятся по решению органа, утвердившего её.

 

Статья 19. Государственный градостроительный кадастр

 

1. Государственный градостроительный кадастр - государственная система хранения и использования геопространственных данных о соответствующей территории, административно-территориальных единицах Туркменистана, экологических, инженерно-геологических условиях, информационных ресурсах государственных строительных норм, стандартов и правил для удовлетворения информационных нужд в планировке территорий и строительстве, формирования отраслевой составляющей государственных геоинформационных ресурсов.

2. Государственный градостроительный кадастр ведётся с учётом данных государственного земельного кадастра по этрапам, городам с правами этрапа, велаятам, городу Ашхабаду и в целом по Туркменистану.

3. Государственный градостроительный кадастр ведётся уполномоченным органом.

4. Формирование государственного градостроительного кадастра осуществляется с использованием следующих источников:

1) государственные геоинформационные ресурсы;

2) цифровые массивы профильных геопространственных данных, которые содержатся в утверждённой градостроительной и проектной документации, документах завершённого строительства;

3) иные данные, необходимые для формирования  государственного градостроительного кадастра.

5. Профильные геопространственные данные не позднее тридцати календарных дней с момента утверждения градостроительной документации вносятся в государственный градостроительный кадастр соответствующего уровня.

6. Информация, содержащаяся в государственном градостроительном кадастре, является открытой и общедоступной, кроме сведений, отнесённых в установленном порядке к государственным секретам.

7. Порядок ведения и структура градостроительного кадастра, порядок предоставления информации из градостроительного кадастра определяются уполномоченным органом.

 

ГЛАВА V. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА

 

Статья 20. Генеральная схема расселения Туркменистана

 

1. Генеральной схемой расселения Туркменистана определяются:

1) основные положения системы расселения, определяющей размещение производительных сил, природопользования в соответствии с прогнозами социально-экономического развития Туркменистана;

2) меры по улучшению экологической обстановки отдельных территорий, рациональному использованию и охране земель, сохранению объектов культурного наследия туркменского народа, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры общегосударственного значения;

3) территории:

а) благоприятные для развития системы расселения;

b) сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения;

ç) с экстремальными природно-климатическими условиями;

d) подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера;  

e) залегания полезных ископаемых;

ä) особого государственного регулирования градостроительной деятельности.

2. Порядок разработки Генеральной схемы расселения Туркменистана устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 21. Консолидированная схема градостроительного планирования

 

1. Консолидированной схемой градостроительного планирования  предусматриваются:

1) план зонирования территории;

2) меры по:

а) развитию системы расселения;

b) развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

ç) рациональному природопользованию;

3) ресурсное обеспечение комплексного развития территории.

2. Порядок разработки консолидированной схемы градостроительного планирования устанавливается уполномоченным органом.

 

Статья 22. Схема планировки территории Туркменистана

 

1. Схемой планировки территории Туркменистана предусматриваются:

1) план зонирования территории;

2) основные направления совершенствования системы расселения, развития населённых пунктов;

3) основные направления развития промышленности, сельского хозяйства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

4) границы населённых пунктов и пригородных зон городов;

5) меры защиты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера;

6) меры по улучшению экологической обстановки, сохранения территорий с объектами культурного наследия туркменского народа градостроительными средствами;

7) иные вопросы развития территории Туркменистана.

2. Порядок разработки схемы планировки территории Туркменистана устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 23. Отраслевые схемы развития территории Туркменистана

 

1. Отраслевыми схемами развития территории Туркменистана определяются основные параметры и планировочные решения по:

1) развитию систем энергоснабжения, газоснабжения, связи, ирригации, водоснабжения и канализации;

2) развитию воздушного, железнодорожного, автомобильного, речного, трубопроводного и других видов транспорта;

3) защите территорий от опасных геологических и гидрогеологических процессов;

4) охране окружающей среды;

5) размещению производительных сил отраслей экономики;

6) иным вопросам развития территории.

2. Порядок разработки отраслевых схем развития территории Туркменистана устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 24. Генеральный план населённого пункта

 

1. Генеральный план населённого пункта предусматривает:

1) основные направления развития территории населённого пункта с учётом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий и прогноза численности населения;

2) план зонирования территории и очерёдность застройки;

3) меры защиты территории населённого пункта, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера;

4) меры по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

5) оптимальное соотношение застроенной и незастроенной территории населённого пункта;

6) территории резерва для развития населённого пункта;

7) границы населённого пункта;

8) иные вопросы развития территории населённого пункта.

2. Генеральный план города и проект планировки пригородной зоны могут разрабатываться как единый документ.

3. Генеральный план городских населённых пунктов с численностью населения до тридцати тысяч человек может разрабатываться совмещённым с проектом детальной планировки как единый документ.

4. При разработке генерального плана населённого пункта, на территории которого имеются объекты культурного наследия туркменского народа, учитываются историко-архитектурный план населённого пункта и зоны охраны этих объектов.

5. Генеральные планы утверждаются:

1) Кабинетом Министров Туркменистана - городов, утверждение генерального плана которых отнесено к его компетенции законодательством Туркменистана, - по представлению хякима велаята (города Ашхабада);

2) уполномоченным органом:

а) городов и посёлков - по представлению хякима велаята;

b) сельских населённых пунктов - по представлению хякима этрапа.

6. Не допускаются проектирование и строительство объектов на территории населённых пунктов без генерального плана и другой необходимой градостроительной документации.

 

Статья 25. Проекты городской и поселковой черты

 

1. Проекты городской и поселковой черты разрабатываются на основе схем планировки территорий  и генеральных планов населённых пунктов.

2. Проекты городской черты городских населённых пунктов с населением до тридцати тысяч человек, а также проекты поселковой черты сельских населённых пунктов могут разрабатываться в составе генеральных планов указанных населённых пунктов.

 

Статья 26. Отраслевые схемы развития населённых пунктов

 

1. Отраслевыми схемами развития населённых пунктов устанавливаются  основные параметры и планировочные решения по:

1) развитию систем энергоснабжения, газоснабжения, связи, ирригации, водоснабжения и канализации;

2) развитию видов транспорта;

3) размещению объектов отраслей экономики;

4) защите территорий от опасных геологических и гидрогеологических процессов;

5) гражданской защите населения;

6) охране окружающей среды;

7) охране объектов культурного наследия туркменского народа;

8) благоустройству и озеленению территорий;

9) иным вопросам развития территорий.

2. Порядок разработки отраслевых схем развития населённых пунктов устанавливается уполномоченным органом.

 

Статья 27. Проекты детальной планировки

 

1. Проекты детальной планировки частей территории населённого пункта разрабатываются на основе его генерального плана и устанавливают:

1) красные линии;

2) линии регулирования застройки и использования земельных участков;

3) границы землепользований;

4) план зонирования территории и очерёдность  застройки;

5) режим использования охранных зон;

6) параметры улиц, проездов, пешеходных зон, а также сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и благоустройства территории;

7) состав и размещение объектов социального и культурно-бытового назначения;

8) объёмно-пространственное и архитектурно-планировочное решение застройки, плотность и параметры застройки, этажность, типы зданий и сооружений.

2. Проект детальной планировки является основой для разработки проекта застройки.

 

Статья 28. Проект застройки

 

1. Проект застройки разрабатывается на основе проекта детальной планировки в границах установленных красных линий или границах земельных участков.

2. Проектом застройки  устанавливаются:

1) линии регулирования застройки;

2) расположение зданий и сооружений, их этажность, тип и другие характеристики;

3) архитектурное решение застройки;

4) системы инженерного оборудования, связи и благоустройства, а также условия присоединения указанных систем к сооружениям и коммуникациям систем инженерного оборудования, связи и благоустройства, находящимся за пределами установленных красных линий или земельных участков населённых пунктов;

5) организация движения автотранспортных средств и пешеходов;

6) территории общего пользования.

3. Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления вправе вводить дополнительные требования к проектам застройки в соответствии с местными условиями, не противоречащие государственным градостроительным нормативам и правилам, в том числе требования к проектированию и строительству в зонах охраны объектов культурного наследия туркменского народа, озеленению территорий, размещению архитектурных объектов малых форм, рекламы, вывесок и иной информации.

 

Статья 29. Проектно-сметная документация

 

1. Проектно-сметная документация предусматривает объёмно-планировочные, конструктивные и технические решения, строительства (реконструкции, капитального ремонта) зданий, сооружений и других объектов, работ по благоустройству, а также их стоимость.

2. Проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии с градостроительной документацией, государственными градостроительными нормативами и правилами, методологией ценообразования и сметного нормирования в строительстве и согласовывается с уполномоченным органом, санитарно-эпидемиологической службой, службой противопожарного надзора, органом охраны природы и иными службами в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Разработка, согласование и утверждение проектно-сметной документации, внесение в неё изменений и дополнений осуществляются в установленном порядке по инициативе заказчика и за его счёт.

4. Утверждённая в установленном порядке проектно-сметная документация является основанием для выдачи разрешения на строительство объектов.

 

ГЛАВА VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И ПРИГОРОДНЫХ ЗОН

 

Статья 30. Правила застройки

 

1. Правила застройки устанавливают порядок осуществления градостроительной деятельности на соответствующей территории.

2. Правила застройки разрабатываются на основе схемы планировки территории и генерального плана населённого пункта.

3. Разрешения на строительство объектов, выданные в установленном порядке до введения в действие правил застройки, действуют в течение срока указанных разрешений при условии  обеспечения безопасности населения.

 

Статья 31. Зонирование территории

 

1. Зонирование территории направлено на обеспечение благоприятной среды обитания и жизнедеятельности человека, защиты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера, предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей среды, охрану и рациональное использование охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия туркменского народа, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

2. Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в:

1) зонах охраны объектов культурного наследия туркменского народа;

2) зонах особо охраняемых природных территорий;

3) санитарно-защитных зонах;

4) зонах залегания полезных ископаемых;

5) зонах, подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и  экологического характера;

6) зонах с экстремальными природно-климатическими условиями.

3. Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности могут устанавливаться и в иных зонах в соответствии с законодательством Туркменистана.

4. Функциональное назначение территорий и интенсивность их использования определяются с учётом ограничений на использование территорий.

 

Статья 32. Территориальные зоны населённых пунктов

 

1. В населённых пунктах могут устанавливаться следующие территориальные зоны:

1) жилые;

2) общественно-деловые;

3) промышленные;

4) инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) рекреационные;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов и иных режимных территорий;

9) пригородные.

2. Местные органы исполнительной власти и местного самоуправления в соответствии с местными условиями могут устанавливать иные территориальные зоны, а также включать в них земельные участки и другие объекты с учётом государственных градостроительных нормативов и правил.

3. Границы территориальных зон населённых пунктов определяются с учётом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ.

4. В территориальных зонах, в границах которых градостроительная деятельность подлежит особому государственному регулированию, могут устанавливаться дополнительные требования к проектированию и строительству отдельных зданий, сооружений и иных объектов.

 

Статья 33. Жилые зоны

 

1. Жилые зоны предназначены для застройки жилыми многоэтажными домами, жилыми домами средней и малой этажности, индивидуальными жилыми домами.

2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных, встроенно-пристроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового назначения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

3. К жилым зонам относятся также территории садово-огороднических товариществ, расположенные в пределах границ населённых пунктов.

 

Статья 34. Общественно-деловые зоны

 

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения центров деловой, финансовой, общественной активности, объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, образовательных учреждений, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых и иных зданий и сооружений, а также стоянок автомобильного транспорта.

2. В перечень объектов, разрешённых к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи.

 

Статья 35. Промышленные зоны

 

1. В промышленных зонах размещаются промышленные, коммунальные, складские объекты, обеспечивающие их функционирование, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, а также устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садово-огороднических товариществ, а также производство сельскохозяйственной продукции.

3. Благоустройство территорий промышленных зон осуществляется собственниками объектов, размещённых в этих зонах.

 

Статья 36. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

 

1. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского, речного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования.

2. Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования на среду обитания и жизнедеятельности человека обеспечивается соблюдением необходимых расстояний от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными правилами.

3. Размещение сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного оборудования, эксплуатация которых может оказывать прямое вредное воздействие на жизнь и здоровье граждан, в пределах территории населённых пунктов не допускается.

 

Статья 37. Рекреационные зоны

1. Рекреационные зоны предназначены для организации сферы туризма и массового отдыха населения и включают в себя городские леса и лесопарки, пляжи, набережные и иные объекты.

2. На территориях рекреационных зон не допускаются строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного и оздоровительного назначения.

 

Статья 38. Зоны сельскохозяйственного использования

 

В пределах городской и поселковой черты выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашнями, садами, виноградниками, огородами, сенокосами, пастбищами и другими угодьями, а также зданиями и сооружениями сельскохозяйственного назначения.

 

Статья 39. Зоны специального назначения

 

1. Зоны специального назначения выделяются для размещения кладбищ, а также скотомогильников, свалок бытовых отходов и иных объектов, размещение которых недопустимо в других видах территориальных зон населённых пунктов.

2. Порядок использования территорий зон специального назначения устанавливается правилами застройки с учётом требований государственных градостроительных нормативов и правил, а также специальных правил.

 

Статья 40. Зоны военных объектов и иных режимных территорий

 

1. Зоны военных объектов и иных режимных территорий предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим использования.

2. Порядок использования территорий зон военных объектов и иных режимных территорий в пределах городской и поселковой черты устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 41. Пригородные зоны

 

1. Пригородная зона (территория резерва для развития города) включает в себя земли, примыкающие к черте города и составляющие единую территорию с землями города и предназначенные для развития территории данного города,  других  населённых пунктов, входящих в пригородную зону, а также для выполнения санитарно-защитных функций, размещения мест отдыха населения, садово-огороднических товариществ.

2. Установление границ пригородных зон осуществляется на основе градостроительной и землеустроительной документации в соответствии с настоящим Законом и земельным законодательством Туркменистана.

 

Статья 42. Использование территории пригородной зоны

 

1. Использование территории пригородной зоны и градостроительная деятельность в её границах осуществляются с учётом интересов населения и  субъектов градостроительной деятельности.

2. План зонирования территории пригородной зоны предусматривается в схеме планировки территории велаята, проекте планировки этрапа, в генеральном плане города.

3. В пригородных зонах выделяются зелёные зоны, выполняющие санитарные и рекреационные функции. В указанных зонах не допускается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное воздействие на окружающую среду.

 

Статья 43. Градостроительные требования к использованию земельных участков в населённых пунктах

 

1. Градостроительные требования к использованию земельных участков в населённых пунктах определяются генеральными планами населённых пунктов, проектами детальной планировки, проектами и правилами застройки.

2. При предоставлении земельных участков местные органы исполнительной власти и местного самоуправления  обеспечивают заказчиков информацией о градостроительных требованиях по использованию земельных участков, включающей сведения о:

1) цели использования земельных участков;

2) месте расположения земельных участков;

3) проектных границах земельных участков;

4) обеспеченности земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

3. При предоставлении физическим и юридическим лицам земельных участков под застройку местные органы исполнительной власти и местного самоуправления устанавливают требования по соблюдению ими сроков строительства объектов и осуществлению работ по благоустройству территории общего пользования, прилегающей к застройке.

4. Требования, указанные в части третьей настоящей статьи, сохраняют силу и в случае перехода права на земельный участок к другому лицу.

5. В документе, удостоверяющем право на земельный участок, указываются:

1) код территориальной зоны, установленный правилами застройки;

2) функциональное назначение территориальной зоны, в пределах которой находится земельный участок;

3) место расположения земельного участка, в том числе  в границах зон охраны объектов культурного наследия туркменского народа, особо охраняемых природных территорий, а также в границах территорий, подверженных риску возникновения  чрезвычайных ситуаций природного  и экологического характера, и иных территорий, ограничения на использование которых устанавливаются законодательством Туркменистана;

4) наличие в границах земельного участка объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с указанием их параметров и ограничений на использование указанных объектов;

5) наличие в границах земельного участка зданий и сооружений, не принадлежащих его собственнику или владельцу, с указанием ограничений на использование данного земельного участка в связи с расположением на нём указанных объектов.

6. При делении земельных участков или изменении их границ и параметров соблюдаются красные линии и линии регулирования застройки.

 

Статья 44. Разрешение на строительство объектов

 

1. Разрешение на строительство объектов - документ, удостоверяющий право собственника или  владельца земельного участка  на осуществление  его застройки.

2. Разрешение на строительство объектов выдаётся местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления.

3. Строительство индивидуального жилого дома может осуществляться по упрощённому проекту, состоящему из планов фундаментов, подвалов, этажей и фасадов жилого дома, а также плана земельного участка.

 

Статья 45. Специальные разрешения

 

Специальные разрешения на строительство объектов, составляющих государственные секреты, а также объектов градостроительной деятельности особого государственного регулирования выдаются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 46. Сервитут при осуществлении градостроительной деятельности

 

1. Сервитут при осуществлении градостроительной деятельности устанавливается, когда интересы собственника земельного участка, не могут быть обеспечены без ограниченного права пользования чужим земельным участком  в случаях:

1) строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

2) проведения работ по защите территорий от затопления и подтопления;

3) необходимости прохода, проезда через чужой земельный участок к объектам общего пользования;

4) проведения изыскательских и исследовательских работ.

2. Сервитут устанавливается и осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 47. Финансовое обеспечение градостроительной деятельности

 

Финансирование градостроительной деятельности осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана, собственных и привлечённых средств заказчиков, а также долевого участия юридических и физических лиц в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

 

Статья 48. Возмещение ущерба (вреда), причинённого физическим и юридическим лицам

 

Ущерб (вред), причинённый физическим и юридическим лицам в результате нарушения законодательства Туркменистана о градостроительной деятельности или в связи с изъятием земельных участков и сносом принадлежащих им зданий, сооружений и иных объектов, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 49. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в области градостроительной деятельности, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 50. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 51. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

Закон Туркменистана от 28 декабря 1993 года «О градостроительной деятельности в Туркменистане» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1993 г., № 11-12, ст. 107);

часть ХХV Закона Туркменистана от 18 апреля 2009 года «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Туркменистана» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33).

 

 

    Президент                                                  Гурбангулы

Туркменистана                                        Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

18 августа 2015 года

№ 263-V.