Bedenterbiýe we sport hakynda

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Bedenterbiýe we sport hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 58-nji madda)

 

(Türkmenistanyň 03.06.2017 ý. № 577-V, 09.06.2018 ý. № 52-VI, 08.06.2019 ý.

№ 155-VI we 05.10.2019 ý. № 187-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun Türkmenistanyň raýatlarynyň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmäge gönükdirilip, Türkmenistanda bedenterbiýe we sport babatda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär we bu işiň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny belleýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

1. Şu Kanunyň maksatlary üçin aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) bedenterbiýe – medeniýetiň düzüm bölegi, sagdyn durmuş ýörelgesiniň esaslaryny, adamyň beden taýdan ösüşini durmuşa geçirmek, onuň hereket işjeňligini kämilleşdirmek maksady bilen jemgyýet tarapyndan döredilýän we ulanylýan, şeýle hem adamyň saglygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen we şahsyýetiň sazlaşykly ösmegine ýardam edýän ruhy we maddy gymmatlyklaryň jemini özünde saklaýan işiň çygry;

2) sport – bedenterbiýäniň organiki bölegi, sportda netijeler gazanmak maksady bilen adamyň ýaryşlara we ýaryşyjylyk işine taýýarlygynyň ýörite tejribe görnüşinde emele gelen sportuň görnüşlerinde adamlaryň gazananlaryny ýüze çykarmagyň we deň şertlerde deňeşdirmegiň aýratyn çygry;

3) sagdyn durmuş ýörelgesi – adamyň saglygyny pugtalandyrmaga, onuň işjeň ýagdaýda uzak ýaşamagyna we durmuş wezipelerini ýokary derejede ýerine ýetirmegine, ýaşaýşyň zähmet, jemgyýetçilik, maşgala-durmuş, dynç alyş görnüşlerine işjeň gatnaşmagyny gazanmak üçin öňüni alyş çäreleriniň kabul edilmegine, şeýle hem keselleriň sebäplerini we netijelerini düzetmek üçin öňüni alyş çärelerini amal etmäge gönükdirilen adamyň durmuşynyň keşbi.

 Sagdyn durmuş ýörelgesiniň esaslaryna irki çagalyk döwründen sagdyn endiklerini we ukyplaryny terbiýelemek, ýaşamak üçin howpsuz we amatly daşky gurşaw, temmäkiden, neşe serişdelerinden we alkogolly içgileri ulanmakdan ýüz döndermek, sagdyn iýmitlenmek, beden taýdan işjeň durmuş, şahsy we jemgyýetçilik gigiýenasy degişlidir.

4) beden terbiýesi – sagdyn durmuş ýörelgesiniň esasynda şahsyýeti terbiýelemäge, adamyň hereket başarnyklaryny we endiklerini, beden ukyplaryny we sypatlaryny ösdürmäge, beden taýdan kämil, hemmetaraplaýyn ösen we sagdyn adamy kemala getirmek maksady bilen olaryň bedenterbiýe we sport babatda bilimleri almagyna gönükdirilen pedagogik iş;

5) beden taýýarlygy – adamyň durmuş taýdan demografik häsiýetnamalaryny we işiniň görnüşlerini hasaba almak bilen beden sypatlaryny, başarnyklaryny, hereket başarnyklaryny we endiklerini ösdürmäge gönükdirilen iş;

6) uýgunlaşdyryjy bedenterbiýe we uýgunlaşdyryjy sportmaýyplygy bolan adamlaryň we saglyk mümkinçilikleri çäkli bolan şahslaryň beden taýdan dikeldilmegine we kadaly durmuş gurşawyna  uýgunlaşdyrylmagyna, olaryň durmuşy doly derejede duýmagyna päsgel berýän psihologik päsgelçilikleri ýeňip geçmegine, şeýle hem ýurduň durmuş-ykdysady ösüşine öz şahsy goşandynyň zerurdygyna akyl ýetirmäge gönükdirilen bedenterbiýe-sagaldyş we sport häsiýetli çäreleriň toplumy;

7) beden taýdan dikeltmek – adamyň saglygynyň bozulmagy bilen dörän ýaşaýşyň çäklendirmelerini düzetmäge ýa-da mümkin boldugyça doly öwezini dolmaga gönükdirilen, uýgunlaşdyryjy bedenterbiýäniň we uýgunlaşdyryjy sportuň serişdelerini we usullaryny peýdalanmak bilen adam bedeniniň bozulan ýa-da wagtlaýyn ýitirilen wezipelerini we maýyplygy bolan adamlaryň we saglyk mümkinçilikleri çäkli bolan şahslaryň jemgyýetçilik we hünär işine başarnyklaryny dikeltmek işi;  

8) köpçülikleýin sport – ilatyň bedenterbiýe bilen guramaçylykly meşgullanmagyna, şeýle hem olaryň köpçülikleýin sport çärelerine we bedenterbiýe-sagaldyş çärelerine gatnaşmaklaryna gönükdirilen sportuň bir bölegi;

9) mekdep sporty – umumybilim edaralarynda okuwçylaryň beden terbiýesine, olaryň sport çärelerine gatnaşmak üçin taýýarlygyna gönükdirilen sportuň bir bölegi;

10) talyp sporty – başlangyç hünär, orta hünär we ýokary hünär bilim edaralarynda talyplaryň beden terbiýesine, olaryň sport çärelerine gatnaşmak üçin taýýarlygyna gönükdirilen sportuň bir bölegi;

11) ýokary üstünlikler sporty – ýurduň içinde hem-de halkara derejesinde geçirilýän resmi sport ýaryşlarynda türgenler tarapyndan ýokary sport netijelerini gazanmaga gönükdirilen sportuň bir bölegi;

12) sportuň görnüşi – onuň tapawutlandyryjy alamatlary meşgullanýan ýeri, ulanylýan sport öwselesi (gorag serişdelerini hasaba almazdan) we enjamy, sport ýaryşynyň kadalary bolan sportuň düzüm bölegi;

13) sportuň milli görnüşleri – beden işjeňligini guramagyň aýratyn kadalary we usullary bolan özboluşly beden maşklary we halk oýunlary hökmünde ýaryşyjylyk işi görnüşinde türkmen jemgyýetinde taryhy geçmişden emele gelen sportuň görnüşleri;

14) sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri ‒ harby gullukçylarynyň hem-de  hukuk goraýjy we ýörite döwlet edaralarynyň işgärleriniň öz harby we gulluk borçlaryny ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly sportuň görnüşi;

15) Sportuň görnüşleriniň döwlet sanawy – Türkmenistanyň çäginde sportuň ösdürilýän (kämilleşdirilýän) görnüşleri we ykrar edilen sport ugurlary hakynda kagyz we elektron göterijilerde bellenilen maglumatlary özünde saklaýan maglumat ulgamy;

16) sport ugry – tapawutlandyryjy alamatlary bolan we sport ýaryşlarynyň bir ýa-da birnäçe görnüşlerini (maksatnamalaryny) öz içine alýan sportuň görnüşiniň bir bölegi;

17) bedenterbiýe we sport guramalary – işiniň esasy görnüşi hökmünde bedenterbiýe we sport babatda işi amala aşyrýan ýuridik şahslar;

18) sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar – sportuň bir ýa-da birnäçe görnüşlerini umumydöwlet derejesinde ösdürmek, umumydöwlet we halkara derejesinde sport çärelerini geçirmek we sportuň görnüşleri boýunça türgenleri – Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryny taýýarlamak maksady bolan we agzalyk esasynda döredilen hem-de döwlet akkreditasiýasy bolan jemgyýetçilik guramalary;

19) bedenterbiýe-sagaldyş çäreleri – bedenterbiýe we sport serişdelerini peýdalanmak bilen geçirilýän we adamyň zähmet (okuw) işine harçlan güýçlerini dikeltmäge, işjeň ýagdaýda dynç alşyny guramaga we önümçilik hem-de daşky gurşaw şertlerinde bedeniň amatsyz faktorlarynyň täsirine bolan durnuklylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreler;

20) sport ýaryşy – bäsleşigiň iň gowy gatnaşyjysyny (ýeňijisini) ýüze çykarmak maksady bilen onuň guramaçysy tarapyndan tassyklanan düzgünnama (dessur) esasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleriň ýa-da türgenler toparlarynyň arasynda geçirilýän bäsleşik;

21) sport çäreleri – sport ýaryşlary, şeýle hem  türgenleşik çäreleri we türgenleri sport ýaryşlaryna taýýarlamak boýunça beýleki çäreler;

22) köpçülikleýin sport çäreleri – ilatyň arasynda ýaryşyjylyk häsiýetinde gurnalan, adamyň beden we ruhy ösüşine, saglygynyň berkidilmegine we keselleriň öňüni almaga, boş wagtlaryny ýerlikli peýdalanmaklaryna, bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmaklaryna bolan islegi emele getirmäge gönükdirilen çäreler;

23) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport ýa-da sport çäresiniň guramaçysy – ýuridik ýa-da fiziki şahs, onuň başlangyjy boýunça bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport ýa-da sport çäresi geçirilýär we (ýa-da) ol şeýle çärä taýýarlanmagyň we geçirmegiň guramaçylyk, maliýe we beýleki üpjünçiligini amala aşyrýar;

24) türgen – sportuň saýlap alnan görnüşi (görnüşleri) bilen yzygiderli meşgullanýan we sport ýaryşlarynda çykyş edýän fiziki şahs;

25) ýokary derejeli türgen – sport adyna eýe bolan we ýokary sport netijelerini gazanmak maksady bilen sport ýaryşlarynda çykyş edýän türgen;

26) sport ätiýaçlygy – sportuň saýlanyp alnan görnüşi (görnüşleri) boýunça sport taýýarlygyny geçýän we sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna goşulmaga dalaş edýän fiziki şahslar;

27) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlary – halkara sport ýaryşlaryna taýýarlyk görmek we olara Türkmenistanyň adyndan gatnaşmak üçin sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar bilen bilelikde bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan döredilýän türgenleriň, tälimçileriň we beýleki hünärmenleriň toparlary;

28) sport emini – ýörite taýýarlygy geçen we degişli hünär derejesini alan, sportuň görnüşiniň düzgünlerini we ýaryş hakyndaky düzgünnamanyň (dessuryň) berjaý edilişine gözegçiligi amala aşyrmaga sport ýaryşynyň guramaçysy tarapyndan ygtyýarlandyrylan fiziki şahs;

29) tälimçi – bedenterbiýe we sport babatda taýýarlygyň ugurlary (kärleri) boýunça degişli orta hünär ýa-da ýokary hünär bilimi bolan ýa-da bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tälimçilik işi bilen meşgullanmaga ygtyýar berlen we okuw-türgenleşik çäreleriniň türgenler bilen geçirilmegini amala aşyrýan we sport netijelerini gazanmak üçin olaryň ýaryşyjylyk işine ýolbaşçylyk edýän fiziki şahs;

30) sport desgalary ‒ bedenterbiýe-sagaldyş, sport we köpçülikleýin sport çärelerini geçirmek üçin niýetlenen we giňişlik-çäk serhetleri bolan, ýörite döredilen we enjamlaşdyrylan binalar, jaýlar, desgalar;

31) Beden terbiýesiniň döwlet toplumy – türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgesiniň esaslarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün edýän, ýaşyna we jynsyna baglylykda Türkmenistanyň raýatlarynyň beden taýýarlygyna bolan talaplaryň we beden taýýarlygynyň ölçegleriniň jemi;

32) Türkmenistanyň ýeke-täk sport klassifikasiýasy – türgenleriň ussatlyk derejesini ýa-da tälimçileriň we sport eminleriniň hünär derejesini kesgitleýän, türgenleriň razrýadlarynyň we sport eminleriniň hünär derejeleriniň, tälimçileriň we türgenleriň sport atlarynyň ulgamy;

33) Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasy – her ýylda geçirilýän umumydöwlet we halkara derejeli sport ýaryşlarynyň, şeýle hem olara taýýarlyk görmek boýunça çäreleriň sanawy.

2. Beýleki adalgalar şu Kanunyň aýry-aýry maddalarynda kesgitlenilýär.

 

2-nji madda. Bedenterbiýe we sport hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Bedenterbiýe we sport hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de bedenterbiýe we sport babatda gatnaşyklary düzgünleşdirýän Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasy bilen şu Kanunda göz öňünde tutulandaka garanda başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Şu Kanunyň maksady we wezipeleri

 

1. Şu Kanunyň maksady türkmen jemgyýetinde ilatyň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmekde, Türkmenistanyň raýatlarynyň bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmaga bolan isleglerini kanagatlandyrmakda, boş wagtlaryny rejeli geçirmekde, şeýle hem olaryň saglygyny berkitmekde we keselleriň öňüni almakda bedenterbiýäniň we sportuň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak üçin hukuk binýadyny we zerur şertleri döretmek bolup durýar.

2. Şu aşakdakylar şu Kanunyň wezipeleridir:

1) Türkmenistanyň raýatlarynyň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklyga deň elýeterlilik hukuklaryny üpjün etmek we goramak;

2) Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty, raýatlaryň beden terbiýesini ösdürmek, Türkmenistanyň milli sport toparlarynyň sportuň görnüşleri boýunça halkara sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmekleri üçin sport ätiýaçlylygyny taýýarlamak üçin hukuk kepilliklerini we zerur şertleri döretmek;

3) bedenterbiýäniň we sportuň subýektleriniň hukuklaryny, borçlaryny, ygtyýarlyklaryny we jogapkärçiligini kesgitlemek we bu babatda olaryň gatnaşyklaryny hukuk taýdan düzgünleşdirmek.

 

4-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary

 

1. Türkmenistanyň raýatlary şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) bedenterbiýe we sport bilen  meşgullanmak;

2) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bedenterbiýe we sport guramalaryny döretmek;

3) bedenterbiýe we sport guramalaryna we aýry-aýry şahslara hyzmatlary etmek boýunça telekeçilik işi bilen meşgullanmak, bedenterbiýe-sport we ugurdaş harytlary öndürmek, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda mahabat işinde bedenterbiýäniň we sportuň mümkinçiliklerinden peýdalanmak;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet we hususy sport desgalaryndan peýdalanmak;

5) bedenterbiýe-sagaldyş we sport ugurly jemgyýetçilik birleşiklerine girmek.

2. Türkmenistanyň raýatlarynyň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak hukugyny durmuşa geçirmek üçin zerur şertleri döretmek, bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasatyny geçirmek arkaly döwlet tarapyndan üpjün edilýär.

3. Türkmenistanyň çägindäki daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda bedenterbiýe we sport babatda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklaryndan peýdalanýarlar, halkara sport ýaryşlarynda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň düzüminde türgen hökmünde çykyş etmek hukugy muňa degişli däldir.  

 

5-nji madda. Türkmenistanda bedenterbiýäniň we sportuň subýektleri

 

Türkmenistanda bedenterbiýäniň we sportuň subýektlerine şular degişlidir:

1) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, şeýle-de ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, bedenterbiýe we sport babatda öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary;  

2) bedenterbiýe we sport guramalary;

3) Türkmenistanda olimpiýa hereketiniň guramalary;

4) sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar;

5) bedenterbiýe we sport babatda işi amala aşyrýan bilim we saglygy goraýyş guramalary, ylmy guramalar;

6) sport desgalary degişli bolan ýuridik we fiziki şahslar;

7) bedenterbiýe bilen meşgullanýan fiziki şahslar, türgenler, ýygyndylar (sport toparlary), sport eminleri, tälimçiler  şeýle-de bedenterbiýe we sport babatda beýleki hünärmenler;

8) bedenterbiýe we sport babatda işi amala aşyrýan beýleki fiziki we ýuridik şahslar.

 

6-njy madda. Bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasaty

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasaty raýatlaryň durmuşynyň hilini gowulandyrmaga, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmäge, häzirki zaman durmuş şertlerine uýgunlaşmaga ukyply, fiziki we ruhy taýdan ösen nesli terbiýelemäge, halkara sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmek maksady bilen sportuň görnüşleri boýunça sport ätiýaçlygynyň we Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň taýýarlygyna gönükdirildi.

2. Bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasaty aşakdaky ýörelgelere esaslanýar:

1) Türkmenistanyň ähli raýatlarynyň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga  bolan hukuklarynyň kepillikleri we olaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgul bolmaklaryna umumy elýeterlilik;

2) Türkmenistanyň dürli ýaşdaky raýatlar toparynyň ýaşaýşyň ähli döwürlerinde beden terbiýesine bolan gatnaşygynyň üznüksizligi we dowamlylygy;

3) ilatyň durmuş goraglylygyna mätäç bolan gatlaklarynyň arasynda, şol sanda köp çagaly we az üpjünçilikli maşgalalaryň çagalarynyň, ýetim çagalaryň we ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň, saglyk mümkinçilikleri çäkli bolan şahslaryň, maýyplygy bolan adamlaryň arasynda bedenterbiýäniň we sportuň ösüşini goldamagyň ileri tutulmagy;

4) okuw-türgenleşik, bedenterbiýe-sagaldyş we sport çäreleri geçirilende howpsuzlyk üpjünçiligini guramak;

5) Türkmenistanyň bütin çäginde bedenterbiýe we sport babatda kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň bitewiligi;

6) bedenterbiýe we sport subýektleriniň özara gatnaşygy;

7) bedenterbiýe we sport babatda döwlet we jemgyýetçilik düzgünleşdirmesiniň utgaşdyrylmagy;

8) bedenterbiýe we sport babatda Türkmenistanda halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegi.

3. Bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasatynyň esasy ugurlary şu aşakdakylardyr:

1) Türkmenistanyň ähli raýatlaryna bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin deň şertleri döretmek;  

2) bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan adamlaryň, şeýle hem bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň tomaşaçylarynyň ömrüniň we saglygynyň howpsuzlygyny üpjün etmek we olaryň geçirilýän ýerlerinde jemgyýetçilik tertibini berjaý etmek;

3) ýurduň ilatyny bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek;

4) türgenlerde we bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan beýleki fiziki şahslarda watançylygyň we milli aňyýetiň kemala gelmegine ýardam etmek;   

5) ösüp gelýän nesli beden taýdan terbiýelemek, mekdep we talyp sportunyň ösüşine ýardam etmek;

6) sport ätiýaçlygynyň, ýokary derejeli türgenleriň taýýarlanylmagyny üpjün etmek;

7) ýurduň türgenleriniň halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagyny, sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň kemala getirilmegini üpjün etmek, olaryň maddy-tehniki, lukmançylyk, ylmy-usulyýet taýdan we beýleki üpjünçiligi;

8) Türkmenistanda olimpiýa hereketini goldamak;

9) sportda dopingiň ulanylmagynyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek;

10) Türkmenistanda ykrar edilen sportuň görnüşlerini, şol sanda sportuň milli görnüşlerini ösdürmek;

11) bedenterbiýäniň we sportuň, sagdyn durmuş ýörelgesiniň ýaýbaňlandyrylmagy;

12) bedenterbiýe we sport guramalarynyň, bedenterbiýe we sport babatda işi amala aşyrýan beýleki fiziki we ýuridik şahslaryň döredilmegi we işlemegi üçin guramaçylyk, ykdysady, maliýe we maddy şertleri kesgitlemek;

13) türgenleriň we beýleki bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň saglyk ýagdaýyna lukmançylyk gözegçiligini üpjün etmek;

14) bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri taýýarlamak, gaýtadan taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak;

15) bedenterbiýe we sport babatda ylmy barlaglary we işläp taýýarlamalary geçirmek;

16) bedenterbiýe we sport babatda işi maliýeleşdirmek üçin fiziki we ýuridik şahslaryň pul serişdelerini çekmek üçin şertler döretmek;

17) bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrmak.

 

7-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda işi döwlet tarapyndan goldamak

 

1. Döwlet bedenterbiýe we sport babatda işi goldaýar we şulary üpjün edýär:

1) Türkmenistanyň türgenleriniň Olimpiýa oýunlaryna, Paralimpiýa oýunlaryna, Surdlimpiýa oýunlaryna, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna, Aziýa oýunlaryna we beýleki halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmak çäreleriniň maliýeleşdirilmegini;

2) bedenterbiýe we sport guramalary we sport senagatynyň kärhanalary tarapyndan öz işinde maliýe, maddy-tehniki we maglumat serişdelerini, şeýle hem ylmy-barlag we tehniki işläp taýýarlamalary we tehnologiýalary netijeli peýdalanmak üçin şertleriň döredilmegini;

3) döwlet eýeçiliginde durýan sport desgalarynyň gurulmagyny, durkunyň täzelenmegini, saklanylmagyny we peýdalanylmagyny;

4) bilim edaralarynda beden terbiýesini ýola goýmak we sporty ösdürmek üçin amatly şertleri üpjün edýän maddy-tehniki we maliýe binýadynyň döredilmegini;

5) bedenterbiýe we sport guramalarynyň ulgamyny giňeltmek üçin şertleriň döredilmegini;

6) ilatyň dürli derejeleri we toparlary üçin olaryň ýaşaýan ýerinde bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň guralmagyny;

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda sport önümleriniň sertifikasiýasyny;

8) ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesiniň, bedenterbiýäniň we sportuň ynsanperwer taglymynyň we gymmatlyklarynyň wagyz edilmegini;

9) halkara sport aragatnaşyklarynyň ýola goýulmagynda we amala aşyrylmagynda bedenterbiýäniň we sportuň subýektlerine ýardam etmegi.

2. Türkmenistanyň türgenleri tarapyndan ýokary sport netijelerini gazanmak maksady bilen döwlet şu aşakdakylar arkaly sportuň ösüşini goldaýar:

1) ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak boýunça işi amala aşyrýan bedenterbiýe we sport guramalarynyň sanyny artdyrmak we olaryň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak;

2) binýadynda sportuň degişli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň taýýarlygy amala aşyrylýan, täze we bar bolan ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralarynyň, şeýle hem bedenterbiýe we sport işgärlerini hünär taýdan taýýarlamagyň we hünärini ýokarlandyrmagyň şertlerini gowulandyrmak maksady bilen okuw binalarynyň we bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri taýýarlamagy amala aşyrýan orta hünär, ýokary hünär bilim edaralarynyň, sport desgalarynyň gurluşygyna we döwrebaplaşdyrylmagyna maýa goýumlaryny çekmek;

3) ýokary üstünlikler sportuny ösdürmegiň we sport ätiýaçlygyny taýýarlamagyň meseleleri boýunça ylmy barlaglar üçin maliýe serişdelerini bölüp bermek;

4) ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak we olaryň halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy boýunça bedenterbiýe we sport guramalarynyň işini höweslendirmek;

5) bedenterbiýe we sport babatda hemaýatkärligi we haýyr- sahawatlylygy höweslendirmek;

6) ýokary sport netijelerini we üstünliklerini gazanan türgenler üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýörite haklary we pul töleglerini bellemek.

3. Bedenterbiýe we sport babatda işi döwlet tarapyndan goldamak bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

8-nji madda. Bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalary

 

1. Türkmenistanda bedenterbiýäniň we sportuň goldanylmagyny we ösdürilmegini, döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň durmuşa geçirilmegini, bedenterbiýe we sport babatda wajyp meseleleriň çözülmegini üpjün etmek maksady bilen bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalary işlenilip taýýarlanylýar. Görkezilen maksatnamalar azyndan dört ýyl üçin kabul edilýär.

2. Bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalary Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýar.

 

II BAP. BEDENTERBIÝE WE SPORT BABATDA DÖWLET DÜZGÜNLEŞDIRMESI

 

9-njy madda. Bedenterbiýe we sport babatda döwlet düzgünleşdirmesini amala aşyrýan edaralar

 

Bedenterbiýe we sport babatda döwlet düzgünleşdirmesini Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, şeýle hem bedenterbiýe we sport babatda öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary amala aşyrýarlar.

 

10-njy madda. Bedenterbiýe we sport babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlylygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar;

3) halkara derejeli sport çäreleri geçirilende gatnaşyjylaryň we tomaşaçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmegiň we olaryň geçirilýän ýerlerinde jemgyýetçilik tertibini berjaý etmegiň tertibini we şertlerini tassyklaýar;

4) bedenterbiýe we sport babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny tassyklaýar;

5) Türkmenistanyň çäginde sportuň täze görnüşlerini we sportuň ugurlaryny ykrar etmegiň tertibini tassyklaýar;

6-njy bendi - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 155-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

7) Beden terbiýesiniň döwlet toplumyny tassyklaýar;

8) bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär;

9) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

11-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasynyň ygtyýarlylygy

 

Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy:

1) bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasatyny amala aşyrýar;

2) bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar we durmuşa geçirýär;

3) bedenterbiýe we sport meseleleri boýunça uzak möhletli we gysga möhletli geljek üçin döwletiň durmuş we ykdysady ösüşiniň çaklamalaryna degişli, şeýle hem degişli ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň taslamasyna teklipleri işläp taýýarlaýar;

4) bedenterbiýe we sport babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlaýar;

5) bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy we saglygy goraýyş babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen bilelikde beden taýýarlygynyň ölçeg talaplaryny işläp taýýarlaýarlar, tassyklaýarlar we okaýanlar üçin ýerine ýetirilmegi hökmany bolan beden taýýarlygynyň ölçeg talaplaryny bilim edaralarynyň okuw işine ornaşdyrýarlar;

6) kärhanalarda, guramalarda, okuw mekdeplerinde bedenterbiýe we sport guramalarynyň döredilmegine  ýardam edýärler;

7) bedenterbiýäniň we sportuň subýektleriniň işini utgaşdyrýar;

71) bedenterbiýe we sport guramasy tarapyndan bellenilen tertipde hasaba alnan türgenleriň Türkmenistan boýunça hasabyny ýöredýär;

8) Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasynyň çäklerinde sport ýaryşlaryny guraýar we geçirýär;

9) sportuň görnüşleri boýunça Olimpiýa oýunlaryna, Paralimpiýa oýunlaryna, Surdlimpiýa oýunlaryna, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna, Aziýa oýunlaryna, dünýä çempionatlaryna we kuboklaryna, Aziýa çempionatlaryna we kuboklaryna we beýleki halkara sport ýaryşlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça çäreleriň guralmagyna we geçirilmegine we olara gatnaşmagyň üpjün edilmegine gatnaşýar;  

10) degişli halkara sport guramalary tarapyndan bellenilen talaplary hasaba almak bilen Türkmenistanyň çäginde Olimpiýa oýunlarynyň, Aziýa oýunlarynyň, dünýäniň çempionatlarynyň we kuboklarynyň, Aziýanyň çempionatlarynyň we kuboklarynyň, beýleki halkara sport ýaryşlarynyň guralmagyna we geçirilmegine gatnaşýar;

11) Paralimpiýa oýunlaryna, Surdlimpiýa oýunlaryna, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaklary bilen bilelikde, maýyplygy bolan adamlaryň we saglyk mümkinçilikleri çäkli bolan adamlaryň arasynda sport ýaryşlaryny guraýar we geçirýär, şeýle hem bu ýaryşlara olaryň taýýarlygyny we gatnaşmagyny üpjün edýär;

12) bedenterbiýäniň we sportuň serişdeleri bilen ilatyň arasynda hukuk bozulmalarynyň, neşekeşligiň, çilimkeşligiň, arakhorlugyň we zyýanly endiklere baglylygyň beýleki görnüşleriniň öňüni almak boýunça çäreleri işläp taýýarlaýar we durmuşa geçirýär;

13) sportuň milli görnüşleriniň ösüşini goldamak boýunça çäreleri amala aşyrýar;

14) bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň taýýarlygyny üpjün edýän hünär bilimiň taýýarlygynyň ugurlary (kärleri) boýunça döwlet bilim standartlarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşýar;

15) bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň gaýtadan taýýarlanylmagyny we hünäriniň ýokarlandyrylmagyny guraýar, şeýle hem bedenterbiýe we sport guramasynyň hem-de sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň şu Kanunyň 26-njy maddasynyň ikinji böleginiň 11-nji bendine laýyklykda hödürlemegi boýunça türgenleriň, tälimçileriň, sport eminleriniň we bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň hünär synagyny geçirýär hem-de onuň esasynda degişlilikde sport atlaryny, razrýadlaryny we hünär derejelerini berýär;

16) bedenterbiýe we sport babatda ylmy barlaglaryň geçirilmegini guraýar;

17) sport ätiýaçlygyny seçip almagyň we taýýarlamagyň ýeke-täk ulgamynyň döredilmegini guraýar;

18) sport öwselesi we enjamy hakynda tehniki düzgünleri işläp taýýarlaýar;

19) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň ylmy-usulyýet, lukmançylyk-biologik, lukmançylyk we antidoping üpjünçiligini, şeýle hem sportuň görnüşleri boýunça toplumlaýyn ylmy toparlaryň döredilmegini we olaryň işine gözegçiligi amala aşyrýar;

20) Beden terbiýesiniň döwlet toplumyny işläp taýýarlaýar;

21) bedenterbiýäniň we sportuň ylmy-usulyýet, hukuk, maglumat ulgamynyň kemala getirilmegini amala aşyrýar;

22) ilatyň sagdyn durmuş ýörelgesiniň giňden wagyz-nesihat edilmegini üpjün edýär;

23) bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösüşini üpjün edýär;

24) Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasyny işläp taýýarlaýar we durmuşa geçirýär;

25) sport çärelerini geçirmegiň talaplaryny we şertlerini hem-de olary geçirmek üçin maliýe we maddy çykdajylaryň ölçeglerini işläp taýýarlaýar;

26) sport desgalaryny peýdalanmak düzgünleriniň we ulanmak kadalarynyň işlenilip taýýarlanylmagyna gatnaşýar;

27) Türkmenistanyň çäginde sportuň täze görnüşlerini we sportuň ugurlaryny ykrar etmegiň tertibini işläp taýýarlaýar;

28) Sportuň görnüşleriniň döwlet sanawyny işläp taýýarlaýar, tassyklaýar we ýöredýär;

29) bedenterbiýe we sport babatda hyzmatdaşlyk hakynda döwletleriň halkara şertnamalaryny taýýarlamaga we baglaşmaga, görkezilen şertnamalardan we halkara hyzmatdaşlygynyň maksatnamalaryndan gelip çykýan döwletiň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegine gatnaşýar;

30) halkara sport guramalarynda bellenilen tertipde we öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde döwletiň bähbitlerine wekilçilik edýär;

31) bedenterbiýe we sport babatda maglumat-seljeriş üpjünçiliginiň ýeke-täk döwlet ulgamyny döredýär;

32) bedenterbiýe we sport boýunça ylmy, okuw we ylmy-populýar edebiýatyň neşir edilmegini guraýar;

33) täze sport desgalarynyň gurluşygy we hereket edýän sport desgalarynyň durkunyň täzelenmegi boýunça işleri guraýar;

34) ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralarynyň ähli görnüşleri üçin sportuň dürli görnüşleri boýunça okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar we tassyklaýar;

35) ýurduň ilatynyň beden taýýarlygynyň her ýylky umumydöwlet gözegçiligini guraýar;

36) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

 

12-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasatyny ýöredýärler;

2) Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga we durmuşa geçirmäge gatnaşýarlar;

3) bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň pudaklaýyn maksatnamalaryny tassyklaýarlar;

4) ykdysadyýetiň degişli pudaklarynyň kärhanalarynda, edaralarynda we okuw mekdeplerinde bedenterbiýäniň we sportuň guramalaryny döretmek bilen bilelikde, bedenterbiýäniň we sportuň pudaklaýyn infrastrukturasynyň döredilmegini üpjün edýärler;

5) ykdysadyýetiň degişli pudaklarynda bedenterbiýe we sport babatda guramaçylyk, işgär, maliýe, maddy-tehniki we durmuş meseleleriniň çözülmegini üpjün edýärler;

6) öz eýeçiligine degişli bolan sport desgalarynyň gurulmagyny, abatlanylmagyny, durkunyň täzelenmegini we rejeli peýdalanylmagyny amala aşyrýarlar;

7) Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasynyň çäklerinde sport ýaryşlaryny guraýarlar we geçirýärler;

8) ykdysadyýetiň degişli pudagynda bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerini guraýarlar we geçirýärler;

9) milli sport görnüşleri bilen bilelikde sportuň görnüşleri boýunça pudaklaýyn ýygyndy toparlaryň düzümini emele getirýärler we taýýarlygyny üpjün edýärler;

10) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy we sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan geçirilýän çärelere, sportuň görnüşleri boýunça Olimpiýa oýunlaryna, şeýle hem Paralimpiýa oýunlaryna, Surdlimpiýa oýunlaryna, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna, Aziýa oýunlaryna, dünýä çempionatlaryna we kuboklaryna, Aziýa çempionatlaryna we kuboklaryna we beýleki halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň döredilmegine we taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

11) ykdysadyýetiň degişli pudagynyň işgärleriniň beden taýýarlygyna gözegçilik edýärler;

12) bedenterbiýäni we sporty pudagyň işgärleriniň zähmet we dynç alyş düzgünine ornaşdyrýarlar;

13) köp çagaly we az üpjünçilikli maşgalalaryň çagalarynyň, ýetim çagalaryň we ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň, saglyk mümkinçilikleri çäkli bolan şahslaryň we maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport bilen mugt meşgul bolmaklary üçin şert döredýärler;

14) pudagyň işgärleriniň arasynda bedenterbiýäni we sporty, sagdyn durmuş ýörelgesini giňden ýaýbaňlandyrýarlar;

15) sport çäreleriniň lukmançylyk üpjünçiligini, şeýle hem bedenterbiýe we sport bilen meşgul bolýan şahslara lukmançylyk gözegçiligini guraýarlar;

16) pudaklaýyn sport çäreleri hem-de bedenterbiýe we sport boýunça guramaçylykly işler geçirilende jemgyýetçilik tertibini we raýatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýärler;

17) bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygynyň amala aşyrylmagyna gatnaşýarlar;

18) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

13-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarlyklary

 

Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary öz garamagyndaky çäklerde:

1) bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň sebit maksatnamalaryny tassyklaýarlar;

2) bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşýarlar;

3) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerini guraýarlar we geçirýärler;

4) sportuň görnüşleri boýunça sebitiň ýygyndy toparlarynyň düzümini döredýärler we taýýarlygyny üpjün edýärler;

5) sportuň milli görnüşlerini ösdürýärler;

6) maýyplygy bolan adamlaryň, saglyk mümkinçilikleri çäkli bolan şahslaryň bedenterbiýesini we sportuny, uýgunlaşdyryjy bedenterbiýäni we uýgunlaşdyryjy sporty ösdürmek boýunça çäreleri durmuşa geçirýärler;

7) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde bedenterbiýe we sport guramalaryny döredýärler, üýtgedip guraýarlar we ýatyrýarlar;

8) sebitiň çäginde bedenterbiýe we sport babatda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýärler;

9) ilatyň fiziki taýýarlygynyň her ýylky gözegçiligini guraýarlar we geçirýärler;

10) sportuň milli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň ýeke-täk sport klassifikasiýasynyň işlenilip taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

11) öz eýeçiligine degişli sport desgalarynyň gurulmagyny, abatlanylmagyny, durkunyň täzelenmegini we rejeli peýdalanylmagyny amala aşyrýarlar;

12) çagalaryň, ýetginjekleriň we ýaşlaryň beden terbiýesini guraýarlar;

13) bedenterbiýäni we sporty raýatlaryň zähmet rejesine, okuwyna we dynç alşyna ornaşdyrýarlar;

14) bedenterbiýe we sport guramalarynyň maddy-tehniki binýadynyň döredilmegini we ösdürilmegini goldaýarlar, şol sanda maliýe kömegini berýärler;

15) raýatlaryň ýaşaýan ýerleri boýunça bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklary üçin şertler döredýärler;

16) köp çagaly we az üpjünçilikli maşgalalaryň çagalarynyň, ýetim çagalaryň we ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalaryň, saglyk ýagdaýy çäkli şahslaryň we maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport bilen mugt meşgullanmaklary üçin şertleri döredýärler;

17) ilatyň arasynda bedenterbiýäni we sporty, sagdyn durmuş ýörelgesini ýaýbaňlandyrýarlar;

18) sport ätiýaçlygynyň, ýokary derejeli türgenleriň taýýarlanylmagyna gatnaşýarlar;

19) sebitiň sport desgalary bilen üpjünçiliginiň ýeterlik derejesini saklaýarlar;

20) sport çäreleriniň lukmançylyk üpjünçiligini, şeýle hem bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan şahslara lukmançylyk gözegçiligini guraýarlar;

21) bedenterbiýe we sport boýunça sport çäreleri we guramaçylykly türgenleşik işleri geçirilende raýatlaryň jemgyýetçilik tertibini we howpsuzlygyny üpjün edýärler;

22) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýarlar.

 

14-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Öz garamagyndaky çäklerde bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdürmek, bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň geçirilmegini guramak üçin şertleri üpjün etmek boýunça ýerli ähmiýetli meseleleri çözmek maksady bilen, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklaryna şular degişlidir:

1) ýerli şertleri we mümkinçilikleri hasaba almak bilen bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň esasy wezipelerini we ugurlaryny kesgitlemek, bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň ýerli maksatnamalaryny kabul etmek we durmuşa geçirmek;

2) ilatyň dürli toparlarynyň arasynda bedenterbiýäniň we sportuň wagyz edilmegi boýunça aň-bilim işini amala aşyrmak;

3) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň geçirilmegini guramak;

4) raýatlaryň iş ýerleri we ýaşaýan ýerleri boýunça bedenterbiýe-sagaldyş we köpçülikleýin sport işini guramak;

5) bedenterbiýe-sagaldyş çäreleriniň, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň senenama meýilnamalaryny tassyklamak;

6) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerini lukmançylyk taýdan üpjün etmegiň guralmagyna ýardam etmek;

7) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleri geçirilende jemgyýetçilik tertibiniň we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýardam etmek;

8) sportuň görnüşleri boýunça ýygyndy toparlaryny döretmek;   

9) öz garamagyndaky çäklerde geçirilýän sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň we sportuň görnüşleri boýunça degişli sebitiň ýygyndy toparlarynyň sport ýaryşlarynyň we okuw-türgenleşik çäreleriniň guralmagyna we geçirilmegine gatnaşmak;

10) öz eýeçiliginde durýan sport desgalaryna eýelik etmek, peýdalanmak, ygtyýar etmek we dolandyrmak, görkezilen desgalaryň elektrik, ýylylyk we suw üpjünçiligini guramak;

11) sport desgalaryny gurmak, abatlamak, durkuny täzelemek we rejeli peýdalanmak üçin şertleri döretmek, görkezilen desgalara ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak;

12) saglyk ýagdaýy pes bolan şahslaryň we maýyplygy bolan adamlaryň arasynda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek;

13) bedenterbiýe we sport babatda tassyklanylan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasynda ilatyň dürli toparlarynyň iş, okuw we dynç alyş rejesine bedenterbiýäni we sporty ornaşdyrmak;

14) öz garamagyndaky çäklerde bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet we sebit maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine gatnaşmak;

15) ilatyň beden taýýarlygynyň her ýylky gözegçiligini geçirmek;

16) sport meýletinçilerini taýýarlamak, hünärini ýokarlandyrmak we işini höweslendirmek;

17) öz garamagyndaky çäklerde öz işini amala aşyrýan bedenterbiýe we sportuň subýektlerine ýardam etmek;

18) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrmak.

 

III BAP. BEDENTERBIÝE WE SPORT GURAMALARY

 

15-nji madda. Bedenterbiýe we sport guramalarynyň görnüşleri

 

1. Türkmenistanda bedenterbiýe we sport guramalary aşakdaky görnüşlere bölünýär:

1) ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralary;

2) sport klublary;

3) bedenterbiýe-sagaldyş toplumlary (merkezleri), sport toplumlary (merkezleri);

4) sport-sagaldyş lagerleri;

5) şu Kanunyň düzgünlerine jogap berýän, bedenterbiýe we sport babatda iş alyp barýan guramalaryň beýleki görnüşleri.

2. Bedenterbiýe we sport guramalarynyň işiniň guramaçylyk-hukuk görnüşi we eýeçiliginiň görnüşi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.

3. Bedenterbiýe we sport guramalary Türkmenistanyň kanunçylygyna we olaryň esaslandyryjy resminamalaryna laýyklykda döredilýär, üýtgedilip guralýar we ýatyrylýar.

4. Bedenterbiýe we sport guramalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda telekeçilik işini amala aşyryp bilerler.

 

16-njy madda. Ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralary

 

1. Ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralary sport ätiýaçlygyny we (ýa-da) ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak boýunça işi amala aşyrmak üçin niýetlenilýär.

2. Ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralaryna aşakdakylar degişlidir:

1) sport mekdepleri (çagalar-ýetginjekler, tehniki, ýöriteleşdirilen we başgalar);

2) ýokary sport ussatlygy mekdepleri;

3) olimpiýa taýýarlyk merkezleri.

3. Ýöriteleşdirilen okuw-sport edaralary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan ýöriteleşdirilen okuw-sport edarasy hakynda Birkysmy nusgalyk düzgünnama laýyklykda işlenilip taýýarlanylýan tertipnamalaryň esasynda hereket edýärler.

 

17-nji madda. Sport klublary

 

1. Sport klublary okuw-tälimçilik, ýaryşyjylyk, bedenterbiýe-sagaldyş we terbiýeçilik işini amala aşyrýan ýuridik şahslar bolup durýarlar.

2. Sport klublary aşakdaky ýaly bolup biler:

1) sportuň aýry-aýry görnüşlerini kämilleşdirýän;

2) toplumlaýyn (şol bir wagtda sportuň birnäçe görnüşlerini kämilleşdirýän);

3) höwesjeň;

4) professional;

5) mekdep;

6) talyplar;

7) şu Kanunyň düzgünlerine jogap berýän başgalar.

3. Sport klublary öz guramaçylyk-hukuk görnüşlerine garamazdan Türkmenistanyň kanunçylygyna we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanýan sport kluby hakynda Birkysmy nusgalyk düzgünnama laýyklykda döredilýär we öz işini amala aşyrýar.

4. Esaslandyryjylary hökmünde ýuridik, şeýle hem fiziki şahslar bolup bilýän sport klublary önümçilik kärhanalary, saglygy goraýyş we bilim edaralary, kärdeşler arkalaşyklarynyň birleşikleri, dini guramalar we beýleki guramalar tarapyndan, şeýle hem raýatlaryň ýaşaýan ýeri boýunça döredilip bilner.

5. Sport klublary Türkmenistanda ykrar edilen sportuň dürli görnüşleri boýunça bellenilen tertipde höwesjeň we professional toparlaryny döredip bilerler.

6. Sport klublary öz işini öz serişdeleriniň we Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna amala aşyrýarlar.

 

18-nji madda. Bedenterbiýe-sagaldyş toplumlary (merkezleri), sport toplumlary (merkezleri)

 

1. Degişli pudagyň işgärleri we degişli sebitiň ilaty bilen bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport işini geçirmek maksady bilen ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda hereket edýän bedenterbiýe-sagaldyş toplumlaryny (merkezlerini), sport toplumlaryny (merkezlerini) döredýärler.

2. Bedenterbiýe-sagaldyş toplumlaryna (merkezlerine), sport toplumlaryna (merkezlerine) eýeçiliginde, alyp barýan hojalygynda ýa-da derhal dolandyryşynda sport desgalary bolan we bu desgalary fiziki we (ýa-da) ýuridik şahslara bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerini geçirmek üçin ulanmaga berýän ýa-da olaryň binýadynda bedenterbiýe-sagaldyş we sport hyzmatlaryny edýän guramalar degişlidir.

 

19-njy madda. Sport-sagaldyş lagerleri

 

1. Sport-sagaldyş lageri bedenterbiýe-sagaldyş işiniň, şeýle hem sport ätiýaçlygyny we (ýa-da) ýokary derejeli türgenleri taýýarlamagyň okuw-türgenleşik işiniň üznüksizligini üpjün etmek üçin bedenterbiýe we sport guramasy ýa-da bedenterbiýe we sport guramasynyň gurluş düzüm bölegi hökmünde döredilýär.

2. Sport-sagaldyş lagerini döretmegiň tertibi we onuň işi, onuň düzümi, bedenterbiýe-sagaldyş işiniň we okuw-türgenleşik işiniň gurnalyşynyň we geçirilişiniň tertibi, bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri we tälimçileri çekmegiň tertibi we şertleri hem-de onuň işiniň beýleki aýratynlyklary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan sport-sagaldyş lagerleri hakynda Düzgünnama bilen kesgitlenilýär.

 

20-nji madda. Bedenterbiýe-sagaldyş we sport hyzmatlaryny etmek boýunça işi ygtyýarlylandyrmak

 

Bedenterbiýe we sport guramalary tarapyndan bedenterbiýe-sagaldyş we sport hyzmatlaryny etmek boýunça işi ygtyýarlylandyrmak ygtyýarlylandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

IV BAP. TÜRKMENISTANDA OLIMPIÝA HEREKETI

 

21-nji madda. Türkmenistanda olimpiýa hereketi düşünjesi

 

1. Türkmenistanda olimpiýa hereketi halkara olimpiýa hereketiniň düzüm bölegidir.

Türkmenistanda olimpiýa hereketiniň maksatlary türkmen jemgyýetinde halkara olimpiýa hereketiniň ýörelgelerini ýurtda wagyz etmekden we ornaşdyrmakdan, halkara sport hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakdan, Halkara olimpiýa komitetiniň we halkara olimpiýa hereketiniň beýleki halkara sport guramalarynyň howandarlygynda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynda we beýleki halkara sport çärelerinde Türkmenistana wekilçilik etmekden ybaratdyr.

2. Türkmenistanda olimpiýa hereketiniň guramalaryna şu aşakdakylar degişlidir:

1) Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti;

2) Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti;

3) Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar.

 

22-nji madda. Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti

 

1. Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti – jemgyýetçilik birleşigi bolup, ol Türkmenistanda olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýär, Halkara olimpiýa komiteti tarapyndan ykrar edilen, öz işinde Halkara olimpiýa komitetiniň Olimpiýa hartiýasyndan we onuň beýleki çözgütlerinden goldanýar, öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar.

2. Döwlet Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetine öz tertipnamalaýyn maksatlaryny durmuşa geçirmekde hemmetaraplaýyn ýardam edýär.

3. Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti:

1) döwletde halkara olimpiýa hereketiniň ýörelgelerini wagyz edýär;

2) Halkara olimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynda we beýleki halkara sport çärelerinde Halkara olimpiýa komitetiniň Olimpiýa hartiýasyna laýyklykda Türkmenistana wekilçilik edýär;

3) Halkara olimpiýa komitetinde Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik edýär;

4) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen özara hereketde Türkmenistanda ýokary üstünlikli sporty we köpçülikleýin sporty ösdürmegiň döwlet syýasatyny ýöredýär;

5) Halkara olimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna we beýleki halkara sport çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň türgenlerini taýýarlamagyň zerur derejesini üpjün etmäge gönükdirilen çäreleriň işlenilip taýýarlanylmagyna we amala aşyrylmagyna gatnaşýar;

6) sportda dopingiň öňüniň alynmagyna we oňa garşy göreşde ýardam edýär;

7) sportda kemsidilmegiň we zorlugyň islendik görnüşleriniň ýüze çykmalaryna garşy hereket edýär;

8) Olimpiýa oýunlaryna we beýleki halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmak üçin türgenleri seçip almagyň Halkara olimpiýa komiteti tarapyndan bellenilen çelgileri hakynda sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalara habar berýär;

9) olimpiýa hereketiniň meselelerini düzgünleşdirýän halkara sport guramalarynyň resminamalaryndaky ähli üýtgetmeler we goşmaçalar barada bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasyna, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalara habar berýär;

10) Türkmenistanyň olimpiýa wekiliýetiniň düzümini tassyklaýar we ony Halkara olimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna we beýleki halkara sport çärelerine gatnaşmak üçin iberýär hem-de ol wekiliýete ýolbaşçylyk edýär;

11) Türkmenistanyň olimpiýa wekiliýetiniň agzalarynyň resmi sport geýimini we sport esbaplaryny tassyklaýar;

12) bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygynyň pugtalanmagyna ýardam edýär;

13) Halkara olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi we Milli olimpiýa komitetleriniň assosiasiýasy, Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetleri we halkara olimpiýa hereketiniň beýleki subýektleri bilen hemişelik gatnaşygy amala aşyrýar;

14) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki ygtyýarlyklary amala aşyrýar.

4. Halkara olimpiýa komitetiniň Olimpiýa hartiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti olimpiýa nyşanyny, şygaryny, baýdagyny we senasyny, Türkmenistanyň çäginde «Olimpiýa oýunlary», «Olimpiada oýunlary» diýen atlary peýdalanmak üçin Halkara olimpiýa komitetine degişli hukuklary goramak boýunça çäreleri amala aşyrýar.

Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti olimpiýa şygaryna, baýdagyna we beýleki milli olimpiýa nyşanlaryna, şeýle-de Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň olimpiýa nyşanyna bolan aýratyn hukuklara eýelik edýär.

5. Halkara olimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynda we beýleki halkara sport çärelerinde sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň çykyşlary Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň astynda amala aşyrylýar.

6. Ýokary üstünlikler sportuny we köpçülikleýin sporty ösdürmek, şeýle hem Halkara olimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna we beýleki halkara sport çärelerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň türgenlerini taýýarlamagyň zerur derejesini üpjün etmek boýunça Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti tarapyndan öz ygtyýarlyklaryny durmuşa geçirmek bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy hem-de sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar bilen bilelikde özara hereketde amala aşyrylýar.

7. Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti öz öňünde durýan tertipnamalaýyn wezipelerini, şeýle hem bedenterbiýäni we sporty goldamagyň we ösdürmegiň döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini maliýeleşdirmegiň öz çeşmeleriniň, hemaýatkärlik kömeginiň, fiziki we ýuridik şahslaryň meýletin gatançlarynyň hasabyna durmuşa geçirýär.

8. Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti Türkmenistanyň kanunçylygyna, halkara olimpiýa komitetiniň Olimpiýa hartiýasyna we öz tertipnamasyna laýyklykda işiň beýleki görnüşlerini amala aşyrýar.

 

23-nji madda. Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti

 

1. Daýanç-hereket ediş apparatynyň bozulmalary we görşüniň bozulmalary bolan maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport taýdan ösüşine ýardam etmek üçin Türkmenistanda olimpiýa hereketiniň çäklerinde Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti tarapyndan dolandyrylýan milli paralimpiýa hereketi amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti – jemgyýetçilik birleşigi bolup, ol Türkmenistanda Paralimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýär, Halkara Paralimpiýa komiteti tarapyndan ykrar edildi, öz işinde halkara Paralimpiýa komitetiniň tertipnamasyndan we beýleki çözgütlerinden goldanýar, öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar.

3. Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak babatda ygtyýarly döwlet edarasy, saglygy goraýyş babatda ygtyýarly döwlet edarasy, bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen bilelikde maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýesi we sporty babatda döwlet syýasatynyň ýöredilmegine gatnaşýar.

4. Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti Halkara paralimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Paralimpiýa oýunlarynda we beýleki halkara sport çärelerinde sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna wekilçilik edýär.

5. Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti öz öňünde durýan tertipnamalaýyn wezipeleriniň ýerine ýetirilmegini maliýeleşdirmegiň öz çeşmeleriniň, hemaýatkärlik kömeginiň, fiziki we ýuridik şahslaryň meýletin gatançlarynyň hasabyna durmuşa geçirýär.

 

24-nji madda. Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar

 

1. Eşidişiniň bozulmalary we intellektiniň bozulmalary bolan maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport taýdan ösüşine ýardam etmek üçin Türkmenistanda olimpiýa hereketiniň çäklerinde Türkmenistanda milli surdlimpiýa hereketi we ýörite olimpiýa hereketi amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar – jemgyýetçilik birleşikleri bolup, olar degişli halkara sport guramalary tarapyndan ykrar edilen, öz işinde görkezilen halkara sport guramalarynyň tertipnamalaryndan we beýleki çözgütlerinden goldanýar, öz işini Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda amala aşyrýarlar.

3. Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak babatda ygtyýarly döwlet edarasy, saglygy goraýyş babatda ygtyýarly döwlet edarasy, bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen bilelikde maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýesi we sporty babatda döwlet syýasatynyň ýöredilmegine gatnaşýarlar.

4. Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar Halkara surdlimpiýa komitetiniň we Halkara ýörite olimpiýa komitetiniň howandarlygynda geçirilýän Surdlimpiýa oýunlarynda, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlarynda we beýleki halkara sport çärelerinde sportuň görnüşleri boýunça degişlilikde Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna wekilçilik edýärler.

5. Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar öz öňünde durýan tertipnamalaýyn wezipeleriniň ýerine ýetirilmegini maliýeleşdirmegiň öz çeşmeleriniň, hemaýatkärlik kömeginiň, fiziki we ýuridik şahslaryň meýletin gatançlarynyň hasabyna durmuşa geçirýär.

 

V BAP. SPORTUŇ GÖRNÜŞLERI BOÝUNÇA MILLI FEDERASIÝALAR

 

25-nji madda. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň hereket etmeginiň hukuk esaslary

 

1. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar Halkara olimpiýa komiteti, Aziýanyň olimpiýa geňeşi ýa-da «Sport-Akkord» halkara konwenti tarapyndan ykrar edilen, Türkmenistanyň adyndan degişli halkara sport guramalarynyň agzalary bolmalydyrlar, şeýle hem Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti tarapyndan ykrar edilmelidir.

2. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar öz işini aşakdaky ugurlar boýunça amala aşyrýarlar:

1) sportuň degişli görnüşlerini ösdürmek we ýaýbaňlandyrmak;

2) sport ätiýaçlygyny, ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak;

3) sportuň degişli görnüşleriniň ösüşi boýunça halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak;

4) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti, Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti, Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar bilen bilelikde bedenterbiýe we sport babatda döwlet syýasatynyň geçirilmegine gatnaşmak;

5) Türkmenistanyň çäginde sportuň degişli görnüşleri boýunça halkara sport ýaryşlaryny geçirmek;

6) halkara sport federasiýalarynda, beýleki halkara sport guramalarynda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik etmek, şeýle hem halkara sport guramalary tarapyndan geçirilýän sport çärelerinde Türkmenistana wekilçilik etmek;

7) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny döretmek boýunça, şeýle hem sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň bellenilen kadalaryny ýerine ýetirmeýän we (ýa-da) öz borçlaryny yzygiderli bozýan agzalaryny toparyň düzüminden çykarmak hakynda bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasyna teklipler girizmek;

8) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny halkara sport çärelerine taýýarlamak we olara gatnaşmak;

9) weteran türgenleri sportuň degişli görnüşleri boýunça umumydöwlet we halkara sport çärelerine taýýarlamak we olara gatnaşmak;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda başga işi amala aşyrmak.

 

26-njy madda. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň hukuklary we borçlary

 

1. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar aşakdakylara haklydyrlar:

1) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde we Halkara olimpiýa komitetiniň, degişli halkara sport guramalarynyň namalaryny hasaba almak bilen öz namalaryny (dessurlaryny, kadalaryny, gollanmalaryny we başga namalary) işläp taýýarlamaga we kabul etmäge;

2) Türkmenistanyň ýeke-täk sport klassifikasiýasyna goşmak maksady bilen sportuň degişli görnüşleri boýunça talaplary we ölçegleri we sport eminlerine hünär derejelerini bermek üçin degişli hünär talaplaryny bellenilen tertipde işläp taýýarlamaga;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda halkara sport guramalaryna girmäge we olar bilen gatnaşykda bolmaga hem-de aragatnaşyk saklamaga;

4) tälimçileriň hünär işini amala aşyrmaklary we düzümine sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar girýän halkara sport guramalarynyň namalaryny hasaba almak bilen hünär ussatlyklarynyň derejesini ýokarlandyrmak üçin şertleri döretmäge;

5) öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde türgenleriň bedenterbiýe we sport guramasynyň birinden başgasyna geçmeginiň guralmagyna gatnaşmaga;

6) sportuň degişli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlaryny, birinjiliklerini, kubok oýunlaryny guramaga we geçirmäge;

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmaga.

2. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar şulara borçludyrlar:

1) sportuň degişli görnüşlerini ösdürmäge gönükdirilen çäreleri geçirmäge;

2) sportda dopingiň öňüni almaga we oňa garşy göreşmäge ýardam etmäge;

3) sportda kemsidilmegiň we zorlugyň islendik görnüşleriniň ýüze çykmagyna garşy hereket etmäge;

4) türgenleriň, tälimçileriň maddy-tehniki, lukmançylyk, ylmy-usulyýet we (ýa-da) beýleki üpjünçiligine gatnaşmaga;

5) sportuň degişli görnüşleriniň infrastrukturasynyň we maddy-tehniki binýadynyň ösdürilmegine gatnaşmaga;

6) sportuň degişli görnüşlerini ösdürmek boýunça ýörite maksatnamalary we sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň türgenlerini taýýarlamagyň aýratyn meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga;

7) sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan geçirilýän ýaryşlar hakynda düzgünnamalary (dessurlary) işläp taýýarlamaga we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen ylalaşmaga;

8) bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasyna sportuň degişli görnüşleriniň ösdürilişi barada maglumat bermäge;

9) Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasynyň işlenilip taýýarlanylmagyna we durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga;

10) sportuň görnüşleri boýunça sport eminlerini taýýarlamaga;

11) tälimçileriň gaýtadan taýýarlanylmagyny amala aşyrmaga, şeýle hem türgenlere, tälimçilere we bedenterbiýe we sport babatda hünärmenlere sport atlaryny, türgenlere razrýadlary we sport eminlerine hünär derejelerini bermek üçin resminamalary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasyna hödürlemäge;

12-nji bendi - Türkmenistanyň 05.10.2019 ý. № 187-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

ikinji böleginiň 13-nji bendi - Türkmenistanyň 08.06.2019 ý. № 155-VI Kanuny esasynda güýjüni ýitiren diýip ykrar edilen;

14) türgenleriň, hünär synagyndan geçen sport eminleriniň, tälimçileriň sanawyny ýöretmäge;

15) Türkmenistanyň kanunçylygyna we öz tertipnamalaryna laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

 

VI BAP. BILIM, SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMLARYNDA,

ÝERINE ÝETIRIJI HÄKIMIÝETIŇ BEÝLEKI EDARALARYNDA, RAÝATLARYŇ IŞLEÝÄN ÝERI WE ÝAŞAÝAN ÝERI BOÝUNÇA BEDENTERBIÝE WE SPORT. UÝGUNLAŞDYRYJY BEDENTERBIÝE

WE UÝGUNLAŞDYRYJY SPORT

 

27-nji madda. Bilim ulgamynda bedenterbiýe we sport

 

1. Bilim edaralarynda beden terbiýesi döwlet bilim standartlaryna we beden taýýarlygynyň kadalaryna laýyklykda okuw we okuwdan daşary wagtda amala aşyrylýar.

2. Bilim ulgamynda beden terbiýesini guramak aşakdakylary öz içine alýar:

1) esasy bilim maksatnamalarynyň çäklerinde bedenterbiýäniň we sportuň hökmany sapaklaryny, şeýle hem goşmaça umumybilim berýän maksatnamalaryň çäklerinde bedenterbiýäniň we sportuň goşmaça (fakultatiw) sapaklaryny geçirmek;

2) terbiýelenýänleriň, okuwçylaryň we talyplaryň bedenterbiýe-sagaldyş we sport taýýarlygy boýunça toplumlaýyn çäreleri geçirmek üçin şertleri döretmek, şol sanda sport öwselesi we enjamy bilen üpjün etmek;

3) aýratyn başarnyklaryny we saglyk ýagdaýyny hasaba almak bilen terbiýelenýänlerde, okuwçylarda we talyplarda bedenterbiýe endiklerini kemala getirmek, olary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek üçin şertleri döretmek;

4) beden terbiýesiniň guralyşyna lukmançylyk gözegçiligini geçirmek;

5) çagalaryň saglygyna we olaryň beden taýýarlygyna ata-eneleriň (olaryň ornuny tutýan adamlaryň) jogapkärçilikli gatnaşygyny kemala getirmek;

6) okuwçylaryň we talyplaryň beden taýýarlygynyň we beden ösüşiniň her ýylky gözegçiligini geçirmek;

7) okuwçylaryň we talyplaryň gatnaşmagynda bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriň guralmagyna we geçirilmegine ýardam etmek;

8) mekdep sportunyň we talyp sportunyň ösüşine we ýaýbaňlandyrylmagyna ýardam etmek;

9) okuwçylaryň we talyplaryň halkara sport çärelerine, şol sanda Bütindünýä uniwersiadalaryna we resmi halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy.

3. Okuwçylary we talyplary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek, başlangyç, esasy orta, umumy orta bilimiň, başlangyç hünär, orta hünär we ýokary hünär bilimiň bilim maksatnamalaryny durmuşa geçirýän bilim edaralary tarapyndan we (ýa-da) bu edaralarda okaýanlar tarapyndan mekdep sportuny we talyp sportuny ösdürmek we ýaýbaňlandyrmak maksady bilen ýuridik şahslar bolup durmaýan mekdep sport klublary we talyp sport klublary döredilip bilner. Şeýle sport klublarynyň işi bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen ylalaşylyp bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar we degişli bilim edaralarynyň tertipnamalarynda göz öňünde tutulýar.

 

28-nji madda. Saglygy goraýyş ulgamynda bedenterbiýe we sport

 

Saglygy goraýyş babatda ygtyýarly döwlet edarasy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde:

1) bedenterbiýäni keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň serişdesi hökmünde peýdalanýar;

2) bedenterbiýe we sport bilen, şol sanda sport-sagaldyş syýahatçylygy bilen meşgullanýan adamlara lukmançylyk gözegçiligini amala aşyrýar, sport ätiýaçlygynyň we sportuň görnüşleri boýunça dürli derejedäki ýygyndy toparlaryny sport ýaryşlaryna taýýarlamagyň lukmançylyk taýdan üpjün edilmegine gatnaşýar;

3) keselleriň öňüni almakda we bejermekde bedenterbiýäniň esasy düzüm böleklerini netijeli peýdalanmagyň meseleleri boýunça, şeýle hem sport lukmançylygy, lukmançylyk gözegçiligi we bejeriş bedenterbiýesi babatda saglygy goraýşyň hünärmenleriniň taýýarlygyny we olaryň hünäriniň ýokarlandyrylmagyny guraýar we amala aşyrýar;

4) bedenterbiýäniň we sportuň serişdelerini peýdalanmak bilen sagaldyş we saglygy dikeldiş merkezlerini we nokatlaryny, anyklaýyş maslahat-beriş nokatlaryny we iş otaglaryny, raýatlar bilen bedenterbiýe-sagaldyş işini alyp barmagy üpjün edýän lukmançylyk-bedenterbiýe dispanserlerini döredýär, şeýle merkezleri, nokatlary, iş otaglaryny we dispanserleri ýörite enjamlar we lukmançylyk enjamy bilen enjamlaşdyrýar;

5) ýurduň ilatynyň saglygyny pugtalandyrmakda we sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmekde bedenterbiýäniň we sportuň mümkinçilikleriniň maksatlaýyn wagyz-nesihatyny amala aşyrýar.

 

29-njy madda. Sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşlerini ösdürmek. Raýatlary Watan goragyna taýýarlamak

 

1. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukçylary we Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri tarapyndan harby we gulluk borçlaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly ýörite hereketler (şol sanda tärler) sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleriniň esasy bolup durýarlar.

2. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukçylarynyň we Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň beden taýdan taýýarlygy harby gullugyň, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralaryndaky gullugyň aýratynlyklary we söweşjeň hem-de derhal-gulluk wezipelerini ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly dürli şertlere Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bedeniniň durnuklylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilýän taýýarlygyň esasy mazmuny bolup durýar.

3. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň, beýleki goşunlarynyň we harby edaralarynyň harby gullukçylarynyň, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň beden taýýarlygy Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan tassyklanylýan beden taýýarlygy boýunça maksatnamalaryň esasynda harby gullukçylar, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan harby we gulluk borçlaryny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýar.

4. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde, beýleki goşunlarynda we harby edaralarynda, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynda harby gullukçylary we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerini sport bilen yzygiderli meşgullanmaga çekmek maksady bilen sportuň degişli harby-amaly, gulluk-amaly, tehniki we beýleki görnüşlerini ösdürýän, türgenleri taýýarlaýan, şeýle hem sportuň görnüşleri boýunça ýygyndy toparlaryny döredýän sport klublary, bedenterbiýäniň we sportuň beýleki guramalary döredilip we hereket edip biler.

5. Şu maddanyň 4-nji böleginde görkezilen döwlet edaralary aşakdakylary amala aşyrýarlar:

1) okuw-türgenleşik işini;

2) Türkmenistanyň ähli derejelerdäki harby gullukçylarynyň we Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň sport bilen meşgullanmaklary üçin şertleri döretmek;

3) harby-amaly, gulluk-amaly, şeýle hem sportuň dag-halas ediş, guwwas, kürekli we beýleki görnüşleri boýunça sport ýaryşlaryna, şol sanda Bütindünýä goşun oýunlaryna, Dostlukly goşunlaryň spartakiadasyna, dünýä çempionatlaryna we okuw-türgenleşik çäreleriniň guralmagyny göz öňünde tutýan Polisiýa işgärleriniň, ýangyn söndürijileriň, halas edijileriň Bütindünýä oýunlaryna gatnaşmak üçin türgenleri taýýarlamak;

4) intensiw fiziki agramlardan, kesellerden we şikeslerden soň  türgenlere lukmançylyk hyzmatyny, dikeldiş çärelerini;

5) türgenleri iýmit, ýaşaýyş ýerleri we ýol harajatlary bilen üpjün etmek, şeýle hem sport esbaplary, sport öwselesi we enjamy bilen üpjün etmek;

6) tälimçileriň we sportuň harby-amaly, gulluk-amaly görnüşleri babatda beýleki hünärmenleriň hünärini ýokarlandyrmak boýunça çäreleri geçirmek.  

6. Sportuň harby-amaly, gulluk-amaly görnüşlerine ýolbaşçylyk edýän Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary:

1) sport çärelerine gatnaşmak üçin sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri boýunça ýygyndy toparlaryny döredýärler;

2) harby gullukçylaryň we Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň beden taýýarlygynyň yzygiderli barlagyny geçirýärler;

3) sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri boýunça umumydöwlet çäreleriniň geçirilmegini we halkara sport çärelerine gatnaşmagy guraýarlar;

4) sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri boýunça sport klassifikasiýasyny işläp taýýarlaýarlar we öz wagtynda oňa üýtgetmeleri girizýärler;

5) türgenlere sport razrýadlaryny berýärler, sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri boýunça tälimçilere, usulyýetçilere, sport eminlerine, türgenlere Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hünär talaplaryny kesgitleýärler.

7. Harby gullukçylaryň we Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň arasynda geçirilýän sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri boýunça sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasy Türkmenistanyň Goranmak ministrligi we Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan tassyklanylýar.

 

30-njy madda. Iş ýerlerinde bedenterbiýe we sport

 

1. Guramalar, edaralar we kärhanalar işgärleriniň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak hukuklarynyň durmuşa geçirilmegine aşakdakylar arkaly ýardam edýärler:

1) öz işgärleriniň we olaryň maşgala agzalarynyň arasynda bedenterbiýe-sagaldyş we köpçülikleýin sport işini geçirmek;

2) sport desgalaryny gurmak we saklamak;

3) işgärleriň sport klublaryna birleşmegine we sportuň görnüşleri boýunça seksiýalaryň döredilmegine ýardam etmek;

4) işgärleriň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak hukugynyň durmuşa geçirilmegine ýardam edýän Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki işi amala aşyrmak.

2. Guramalar, edaralar we kärhanalar zähmet rejesinde önümçilik maşklarynyň geçirilmegini üpjün edýärler.

 

31-nji madda. Raýatlaryň ýaşaýan ýerlerinde we köpçülikleýin dynç alýan ýerlerinde bedenterbiýe we sport

 

1. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bedenterbiýe we sport guramalary bilen bilelikde raýatlaryň ýaşaýan we köpçülikleýin dynç alýan ýerlerinde bedenterbiýe we sporty ösdürmek üçin şertleri döredýärler.

2.  Raýatlaryň ýaşaýan we köpçülikleýin dynç alýan ýerlerinde bedenterbiýäni we sporty ösdürmek şu aşakdakylary öz içine alýar:

1) raýatlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklary üçin infrastrukturany döretmek;

2) sportuň görnüşleri boýunça sport klublarynyň we seksiýalarynyň işini guramak;

3) bedenterbiýe-sagaldyş we köpçülikleýin sport çärelerini guramak we geçirmek;

4) ilatyň köpçülikleýin dynç alýan ýerlerinde bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin sport desgalaryny hödürlemekde we zerur bolan jaýlary bölüp bermekde bedenterbiýe we sport guramalaryna ýardam etmek;

5) sport desgalarynyň göwnejaý tehniki ýagdaýyny üpjün etmek.

3. Şypahana-sport guramalary, pansionatlar, dynç alyş öýleri, syýahatçylyk merkezleri we çagalar sagaldyş merkezleri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, özbaşdak, toparlaýyn we maşgala bedenterbiýe-sagaldyş çärelerini geçirmek üçin şertleri döredýärler.

 

32-nji madda. Uýgunlaşdyryjy bedenterbiýe we uýgunlaşdyryjy sport, maýyplygy bolan adamlary beden taýdan dikeltmek we olaryň durmuş taýdan uýgunlaşmagy

 

1. Uýgunlaşdyryjy bedenterbiýäniň we uýgunlaşdyryjy sportuň usullaryny peýdalanmak bilen maýyplygy bolan adamlary beden taýdan dikeltmek we durmuş taýdan uýgunlaşdyrmak degişli bedenterbiýe we sport guramalarynda amala aşyrylýar.

2. Bedenterbiýe we sport guramalarynda maýyplygy bolan adamlar üçin okuw-türgenleşik işi, sport taýýarlygynyň tapgyrlarynyň mazmuny sportuň paralimpiýa, surdalimpiýa, ýörite olimpiýa görnüşleri boýunça degişli jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan sportuň görnüşleri boýunça işlenilip taýýarlanylýan we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan maksatnamalaryň esasynda amala aşyrylýar.

3. Maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyny guramak, hünärmenleri taýýarlamak, usulyýet, lukmançylyk üpjünçiligi we maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyna lukmançylyk gözegçiligi bilim, saglygy goraýyş, ilaty durmuş taýdan goramak, bedenterbiýe we sport edaralarynyň üstüne ýüklenilýär.

4. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary maýyplygy bolan adamlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy üçin sport desgalaryna elýeterliligi, ýörite sport öwselesini ulanmak üçin şertleri üpjün edýärler.

Sanalyp geçilen hyzmatlar maýyplyk derejesine baglylykda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýeňillikli şertlerde amala aşyrylýar.

5. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bedenterbiýe we sport guramalary bilen bilelikde maýyplygy bolan adamlaryň gatnaşmagynda welaýat, etrap, şäher derejesinde sport çäreleriniň geçirilmegini, şeýle hem olaryň umumydöwlet derejesindäki sport ýaryşlaryna taýýarlanmagyny we gatnaşmagyny guraýarlar.

6. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bedenterbiýe we sport guramalary bilen bilelikde maýyplygy bolan adamlaryň arasynda umumydöwlet derejesinde ýaryşlaryň geçirilmegini, maýyplygy bolan adamlaryň arasynda sportuň görnüşleri boýunça milli ýygyndy toparlarynyň halkara sport ýaryşlaryna, şol sanda Paralimpiýa, Surdalimpiýa oýunlaryna we Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna taýýarlygyny we olara gatnaşmagyny guraýar.

 

33-nji madda. Düzediş edaralarynda bedenterbiýe we sport

 

1. Düzediş edaralarynda iş kesilenleriň beden terbiýesi amala aşyrylýar.

2. Düzediş edaralarynyň administrasiýasy bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin şertleri üpjün edýär we sportuň görnüşleri boýunça kadalara laýyklykda sport çäreleri guraýar.

Düzediş edaralarynyň gün tertibinde beden maşklarynyň ýerine ýetirilmegi, şol sanda irki maşklar we sport bilen meşgullanmak günde  bir sagatdan az bolmadyk möçberde göz öňünde tutulýar.

3. Iş kesilenler bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin öz serişdeleriniň hasabyna sport geýimini, aýakgabyny edinmek hukugyna eýedirler.

 

VII BAP. SPORTUŇ MILLI GÖRNÜŞLERI

 

34-nji madda. Sportuň milli görnüşlerini ösdürmek

 

1. Sportuň milli görnüşleri sportuň aýrylmaz bölegi bolup durýar, olaryň ykrar edilmegi şu Kanunda bellenen tertipde amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanda bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan, şu Kanunyň düzgünlerine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda hereket edýän milli federasiýalar, höwesjeň we professional sport klublary, sportuň milli görnüşleri boýunça seksiýalar döredilýär.

3. Şu maddanyň 2-nji böleginde görkezilen sportuň milli görnüşleri boýunça guramalar çempionatlary, spartakiadalary, birinjilikleri, kubok oýunlaryny we beýleki sport ýaryşlaryny, şeýle hem bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen bilelikde sportuň milli görnüşleri boýunça halkara sport ýaryşlaryna taýýarlyk boýunça okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny geçirýärler.

4. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary degişli infrastrukturany döretmek arkaly sportuň milli görnüşleriniň ösdürilmegini üpjün edýärler.

5. Sportuň milli görnüşleri boýunça çäreleri guramak, hünärmenleri taýýarlamak, usulyýet, lukmançylyk we antidoping üpjünçiligi, sport atlaryny we razrýadlaryny bermek, tälimçilere hünär derejelerini we sport eminleriniň derejelerini bermek şu Kanunda we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

6. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy sportuň milli görnüşleri boýunça milli federasiýalar bilen bilelikde ýurtda halkara we umumydöwlet ýaryşlarynyň geçirilmegini, sportuň milli görnüşleri boýunça milli ýygyndy toparlarynyň halkara ýaryşlaryna taýýarlanylmagyny we olara gatnaşmagyny guraýar.

 

VIII BAP. ÝOKARY ÜSTÜNLIKLER SPORTY

 

35-nji madda. Ýokary üstünlikler sportuny ösdürmek

 

1. Döwlet ýokary üstünlikler sportuny ösdürmek üçin aşakdakylar arkaly şertleri üpjün edýär:

1) sport ätiýaçlygynyň, ýokary klasly türgenleriň taýýarlanylmagyny maliýeleşdirmek;

2) halkara sport guramalary bilen halkara aragatnaşyklary ýola goýmak;

3) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny döretmek we olaryň taýýarlygyny üpjün etmek;

4) Türkmenistanyň çäginde halkara sport çärelerini guramak;

5) Türkmenistanyň türgenlerini halkara sport ýaryşlaryna gatnaşdyrmak we başga usullar bilen.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan aşakdakylar bellenilýär:

1) Olimpiýa oýunlarynda, Paralimpiýa oýunlarynda, Surdalimpiýa oýunlarynda we Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlarynda, Aziýa oýunlarynda, şeýle hem dünýä we Aziýa çempionatlarynda medallara eýe bolan türgenlere baýraklaryň möçberleri;

2) bu türgenleriň taýýarlygyny üpjün eden tälimçilere hak-heşdekleriň möçberleri;

3) bedenterbiýe we sport babatda atly haklaryň mukdaryny, ölçeglerini bellemegiň we tölemegiň tertibi;

4) olimpiýa çempionlaryna döwlet haklarynyň ölçegi, olary  bellemegiň we tölemegiň tertibi.

 

36-njy madda. Sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlary

 

1. Sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlary esasy we ätiýaçlyk düzümlerden durýar.

2. Sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň maddy-tehniki üpjünçiligi, şol sanda sport esbaby bilen üpjün etmek, ylmy-usulyýet, lukmançylyk-biologik, lukmançylyk, antidoping üpjünçiligi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görülýän we halkara ýaryşlaryna gatnaşylýan wagtda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň ylmy-usulyýet we lukmançylyk üpjünçiligi Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti, Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti, Türkmenistanda surdlimpiýa we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar we sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan amala aşyrylýar.

4. Halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görülýän döwürde we olara gatnaşylýan wagtda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary mugt lukmançylyk we bejeriş hyzmaty bilen üpjün edilýär.

 

37-nji madda. Sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny döretmek

 

1. Sportuň degişli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna dalaşgär türgenleriň sanawlary her ýyl sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan döredilýär we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

2. Sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna dalaşgär türgenleriň sanawlaryny döretmegiň umumy ýörelgeleri we çelgileri, bu sanawlary tassyklamagyň tertibi bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýär.

3. Halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmaga taýýarlyk görmek we gatnaşmak üçin sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlary sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynda dalaşgär türgenleriň degişli sanawyna goşulan adamlaryň hataryndan sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan döredilýär.

 

38-nji madda. Sportda doping serişdeleriniň we doping usullarynyň ulanylmagynyň öňüni almak

 

Sportda doping serişdeleriniň we doping usullarynyň ulanylmagynyň öňüni almak «Sportda dopinge garşy göreşmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuny bilen düzgünleşdirilýär.

 

IX BAP. BEDENTERBIÝÄNIŇ WE SPORTUŇ KADALAŞDYRYJY ESASLARY

 

39-njy madda. Sportuň täze görnüşlerini we sportuň ugurlaryny ykrar etmek. Sportuň görnüşleriniň döwlet sanawy

 

1. Türkmenistanyň çäginde sportuň täze görnüşlerini we sportuň ugurlaryny ykrar etmek Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylýan tertibe laýyklykda amala aşyrylýar. Türkmenistanyň çäginde sportuň ykrar edilen täze görnüşleri we sportuň ykrar edilen ugurlary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan Sportuň görnüşleriniň döwlet sanawyna girizilýär.

2. Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň çempionatlaryny, birinjiliklerini, kubok ýaryşlaryny we beýleki sport çärelerini geçirmek Sportuň görnüşleriniň döwlet sanawyna goşulan sportuň görnüşleri we sportuň ugurlary boýunça amala aşyrylýar.

 

40-njy madda. Sport atlary we sport razrýadlary

 

1. Türkmenistanda sport babatda görnükli hyzmatlary üçin (Türkmenistanda ykrar edilen sportuň görnüşleri boýunça) aşakdaky hormatly atlar girizilip bilner:

1) «Türkmenistanyň at gazanan sport ussady»;

2) «Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi»;

 olar «Türkmenistanyň döwlet sylaglary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda bellenilýär we berilýär.

2. Türkmenistanda şu aşakdaky sport atlary berilýär:

1) «Türkmenistanyň halkara klasly sport ussady»;

2) «Türkmenistanyň sport ussady»;

3) «Bedenterbiýäniň we sportuň göreldesi».

Sport atlary Türkmenistanda ykrar edilen sportuň görnüşleri boýunça bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan berilýär.

3. Türkmenistanda aşakdaky sport razrýadlary berilýär:

1) «Türkmenistanyň sport ussatlygyna dalaşgär»;

2) I sport razrýady;

3) II sport razrýady;

4) III sport razrýady;

5) I ýetginjekler sport razrýady;

6) II ýetginjekler sport razrýady;

7) III ýetginjekler sport razrýady.

4. Sport atlaryny we sport razrýadlaryny bermek üçin ýerine ýetirilmegi zerur bolan ölçegler we talaplar bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan Türkmenistanyň ýeke-täk sport klassifikasiýasy bilen bellenilýär.

5. Sport atlaryny we sport razrýadlaryny bermegiň (mahrum etmegiň, dikeltmegiň) tertibi we şertleri, sport ady, döşe dakylýan nyşanlar we hünär dereje depderçeleri hakyndaky şahadatnamalary hasaba almagyň we bermegiň tertibi, şeýle hem sport ady we hünär dereje depderçesi hakynda şahadatnamanyň görnüşleri, döşe dakylýan nyşanlaryň beýany we şekili bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan Türkmenistanyň ýeke-täk sport klassifikasiýasy bilen bellenilýär.

 

41-nji madda. Sport eminleriniň hünär derejeleri

 

1. Türkmenistanda sport eminlerine şu aşakdaky hünär derejeleri dakylýar:

1) milli derejeli sport emini;

2) birinji derejeli sport emini;

3) ikinji derejeli sport emini;

4) üçünji derejeli sport emini;

5) sport boýunça emin.

2. Sport eminlerine hünär derejesini bermegiň tertibi we bu derejeleri bermek üçin dalaşgärlere bolan hünär talaplarynyň mazmuny, şeýle hem sport eminleriniň hukuklary we borçlary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýan sport eminleri hakynda Düzgünnama bilen bellenilýär.

 

42-nji madda. Türgeniň hasaba alnandygy hakynda şahadatnama

 

1. Türgeniň hasaba alnandygy hakynda şahadatnama bedenterbiýe we sport guramasyna we türgeniň sport hünärine degişliligini tassyklaýan ýeke-täk nusgaly resminamadyr.

2. Türgeniň hasaba alnandygy hakynda şahadatnamada aşakdakylar görkezilýär:

1) familiýasy, ady, atasynyň ady;

2) jynsy;

3) doglan senesi;

4) bedenterbiýe we sport guramasyna degişliligi;

5) sportuň we sport ugurlarynyň saýlanyp alnan görnüşleri;

6) sport razrýadlaryny we sport atlaryny bermek hakynda maglumatlar;

7) sport razrýadlaryny bermek üçin gerek bolan ölçegleriň we talaplaryň ýerine ýetirilişiniň tassyklanandygy hakynda maglumatlar;

8) türgeniň lukmançylyk gözden geçirilişden geçendigi hakynda bellik;

9) sport ýaryşlarynda gazanylan netijeler;

10) sport ýaryşlaryndan mahrum edilmek hakynda maglumatlar;

11) döwlet sylaglary hakynda we höweslendirmegiň beýleki görnüşleri hakynda maglumatlar;

12) tälimçiniň familiýasy, ady, atasynyň ady;

13) türgeniň sport taýýarlygyny geçen guramalary hakynda we şeýle taýýarlygyň dowamlylygy hakynda maglumatlar;

14) sportuň saýlanyp alnan görnüşleriniň aýratynlygy bilen baglanyşykly beýleki maglumatlar.

3. Bedenterbiýe we sport guramasy tarapyndan türgeni hasaba almagyň, türgeniň hasaba alnandygy hakynda şahadatnamany bermegiň, çalyşmagyň, türgeniň hasaba alnandygy hakynda maglumatlary bermegiň hem-de bedenterbiýe we sport guramasy tarapyndan bellenilen tertipde hasaba alnan türgenleriň Türkmenistan boýunça hasabyny ýöretmegiň tertibi, şeýle hem türgeniň hasaba alnandygy hakynda şahadatnamanyň görnüşi bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

 

43-nji madda. Türgenleriň hukuklary we borçlary

 

1. Türgenler şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) sportuň görnüşini (görnüşlerini) saýlamak;

2) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde sportuň saýlanyp alnan görnüşleri boýunça sport ýaryşlaryna gatnaşmak;

3) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleri geçirilende olaryň howpsuzlygyny üpjün etmek;

4) Türkmenistanyň ýeke-täk sport klassifikasiýasy tarapyndan bellenilen ölçegler we talaplar ýerine ýetirilende olaryň sport atlaryny we sport razrýadlaryny almagy;

5) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde zähmet we (ýa-da) raýat-hukuk şertnamalaryny, şol sanda transfer şertnamalaryny (kontraktlaryny) baglaşmak;

6) halkara sport guramalarynda sportuň saýlanyp alnan görnüşleri boýunça türgenleriň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramakda milli federasiýalaryň ýardam etmegi;

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda maddy-tehniki, lukmançylyk, ylmy-usulyýet we (ýa-da) gaýry üpjünçilik;

8) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmak.

2. Türgenler şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) Türkmenistanyň Döwlet senasyny bilmäge;

2) bedenterbiýe we sport çärelerini geçirmegiň howpsuzlyk kadalarynyň talaplaryny berjaý etmäge;

3) dopingi peýdalanmazlyga, hökmany doping gözegçiligini geçmegiň bellenilen tertibini berjaý etmäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda sport ýaryşlaryna gatnaşmaga;

5) sport düzgünini berjaý etmäge;

6) sport ussatlygyny saklamaga we (ýa-da) kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreleri görmäge;

7) sportuň görnüşi boýunça sport ýaryşlarynyň kadalaryny, olaryň gatnaşýan sport ýaryşlaryny geçirmek hakynda düzgünnamalary (dessurlary) berjaý etmäge;

8) Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport hakynda kanunçylygyny berjaý etmäge;

9) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

 

44-nji madda. Tälimçileriň hukuklary we borçlary

 

1. Tälimçiler şu aşakdaky hukuklara eýedirler:

1) öz hünär işiniň amala aşyrylmagy üçin iş hakyny we (ýa-da) hak-heşdegi (girdejini) almak;

2) bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleri geçirilende olaryň howpsuzlygyny üpjün etmek;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hünärini ýokarlandyrmak;

4) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde zähmet we (ýa-da) raýat-hukuk şertnamalaryny, şol sanda transfer şertnamalaryny (kontraktlary) baglaşmak;

5) professional birleşiklere, beýleki jemgyýetçilik birleşiklerine birleşmek;

6) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmak.

2. Tälimçiler şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) türgeniň (türgenler toparynyň) sport taýýarlygy üçin zerur bolan okuw-türgenleşik we beýleki çäreleri geçirmäge;

2) türgeniň (türgenler toparlarynyň) hukuklarynyň we bähbitleriniň berjaý edilmegini üpjün edip, türgeniň (türgenler toparynyň) türgenleşik ýa-da ýaryşyjylyk işine ýolbaşçylygy amala aşyrmaga;

3) bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak işlerini howpsuz geçirmegiň talaplaryny berjaý etmäge;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerine gatnaşmaga;

5) sportuň görnüşi boýunça sport ýaryşlarynyň kadalaryny, olaryň gatnaşýan sport ýaryşlaryny geçirmegiň düzgünnamalaryny (dessurlaryny) berjaý etmäge;

6) bedenterbiýe we sport babatda Türkmenistanyň kanunçylygyny berjaý etmäge;

7) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda gaýry borçlary ýerine ýetirmäge.

 

45-nji madda. Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasy

 

1. Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasy Türkmenistanyň çäginde geçirilýän umumydöwlet derejeli ýaryşlaryň we halkara ýaryşlarynyň sanawyny, şeýle hem senenama ýylynyň dowamynda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň halkara sport ýaryşlaryna taýýarlygy we olara gatnaşmagy boýunça geçirilýän çäreleriň sanawyny kesgitleýän kadalaşdyryjy resminamadyr.

Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasy sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň, Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň, Türkmenistanyň Paralimpiýa komitetiniň we Türkmenistanda surdlimpiýa we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalaryň tekliplerini hasaba almak bilen döredilýär we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine tassyklamak üçin teklip edilýär.

2. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary öz ýerli bedenterbiýe-sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamalaryny umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasyna laýyklykda döredýärler we tassyklaýarlar.

3. Bellenilen kadalary ýerine ýetiren we seçip almagyň degişli tapgyrlaryndan geçen türgenler, çäk, edara, gaýry degişliligine garamazdan, ähli derejedäki sport çäreleriniň senenama meýilnamalaryna goşulan ýaryşlara gatnaşmakda deňhukuklara eýedirler.

 

46-njy madda. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň döwlet akkreditasiýasy

 

1. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň döwlet akkreditasiýasy Türkmenistanda sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň ygtyýarlyklaryny bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan ykrar etmegiň we degişli halkara sport guramalarynda Türkmenistana wekilçilik etmegiň amaly bolup durýar.

Türkmenistanyň çäginde diňe bir jemgyýetçilik birleşigi sportuň görnüşi (görnüşleri) boýunça milli federasiýa hökmünde akkreditirlenip bilner.

2. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň döwlet akkreditasiýasyny geçirmegiň tertibi Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti bilen ylalaşylyp, bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär. Döwlet akkreditasiýasy dört ýyl möhlet üçin amala aşyrylýar.

 

47-nji madda. Sportuň görnüşleri boýunça kadalar

 

1. Sportuň görnüşleriniň döwlet sanawyna girizilen sportuň görnüşleri boýunça kadalar sportuň degişli görnüşleri boýunça halkara guramalary tarapyndan tassyklanylan kadalary hasaba almak bilen, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan işlenilip taýýarlanylýar we bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

2. Sportuň harby-amaly we gulluk-amaly görnüşleri boýunça kadalar Türkmenistanyň Goranmak ministrligi, Türkmenistanyň hukuk goraýjy we ýörite döwlet edaralary tarapyndan işlenilip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

 

48-nji madda. Sport ýaryşlaryny geçirmegiň kadalary

 

1. Umumydöwlet sport ýaryşlary Umumydöwlet we halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasyna laýyklykda, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar bilen ylalaşylan, bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasynyň çözgüdi boýunça geçirilýär.

2. Türkmenistanyň çäginde halkara sport ýaryşlary halkara sport guramalarynyň we Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly edarasynyň çözgüdi boýunça geçirilýär. Bu ýaryşlar Umumydöwlet halkara sport çäreleriniň ýeke-täk senenama meýilnamasyna girizilýär.

3. Sebit sport ýaryşlary bedenterbiýe we sport babatda ýerine ýetiriji ýerli edaralaryň çözgüdi boýunça we köpçülikleýin sport çäreleriň sebit senenama meýilnamalaryna laýyklykda sportuň görnüşleri boýunça degişli milli federasiýalar bilen ylalaşylyp geçirilýär.

4. Halkara sport ýaryşlary halkara sport guramalary tarapyndan işlenilip taýýarlanylýan we tassyklanylýan sport ýaryşlary hakyndaky düzgünnamalara (dessurlara) laýyklykda geçirilýär.

5. Umumydöwlet sport ýaryşlary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen ylalaşylyp, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar tarapyndan işlenilip taýýarlanylýan we tassyklanylýan sport ýaryşlary hakyndaky düzgünnamalara (dessurlara) laýyklykda geçirilýär.

6. Sebit sport ýaryşlarynyň düzgünnamalary (dessurlary) sportuň görnüşleri boýunça degişli milli federasiýalar tarapyndan işlenilip taýýarlanylýar we bedenterbiýe we sport babatda ýerine ýetiriji ýerli edaralar tarapyndan tassyklanylýar.

7. Sport çärelerini, şol sanda okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny geçirmegiň tertibi, sport çäreleriniň görnüşleriniň sanawy we olaryň klassifikasiýasy bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

8. Sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar, sport toparlarynyň tälimçileri, sport çäreleriniň guramaçylary, Türkmenistanyň Döwlet nyşanlaryny peýdalanmagyň tertibiniň berjaý edilmegini üpjün etmäge, şeýle hem türgenler tarapyndan Türkmenistanyň Döwlet senasyny bilmäge borçludyrlar.

 

49-njy madda. Bedenterbiýe we sport boýunça dersler, sport ýaryşlary we köpçülikleýin sport çäreler geçirilende howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek, fiziki şahslaryň saglygyny goramak

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenler bedenterbiýe we sport çärelerini geçirenlerinde bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylýan we tassyklanylýan howpsuzlyk kadalarynyň berjaý edilmegini üpjün edýärler.

2. Öz ygtyýarlarynda sport desgalary bolan guramalaryň administrasiýalary tehniki howpsuzlyk kadalaryna, sanitariýa kadalaryna we arassaçylyk kadalaryna laýyklykda bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň geçirilýän ýerlerini sport öwseleleri we enjamy bilen üpjün edýärler we fiziki şahslaryň saglygyna ýetirilen zyýan üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

3. Bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerini geçirmek üçin niýetlenilen sport desgalary tehniki şertlere, sanitariýa kadalaryna we arassaçylyk kadalaryna, sport desgalaryny ulanmagyň we ýangyn howpsuzlygynyň kadalaryna laýyk gelmelidir we maýyplygy bolan adamlar üçin elýeter bolmalydyr.

4. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenler bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan fiziki şahslaryň saglygyna ýetirilen zyýan üçin Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

5. Gurnalan görnüşde bedenterbiýe we sport bilen meşgullanylýan wagtda türgeniň, tälimçiniň ýa-da sport emininiň saglygyna ýetirilen zyýan üçin jogapkärçilik Türkmenistanyň kanunçylygynyň we türgen, tälimçi ýa-da sport emini tarapyndan bedenterbiýe we sport guramasy bilen baglanyşylan şertnamanyň şertleriniň esasynda bellenilýär.

6. Fiziki şahslaryň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini çylşyrymlaşdyrýan, sport desgalaryny ulanmagyň we ýangyn howpsuzlyk kadalarynyň talaplarynyň bozulandygy ýüze çykarylan mahalynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary özbaşdak ýa-da içeri işler edaralarynyň başlangyjy boýunça howpsuzlyk şertleriniň ýüze çykarylan bozulmalarynyň düzedilmegine çenli bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň geçirilmegini gadagan edýärler.

 

50-nji madda. Halkara (olimpiýa) derejeli sport ýaryşlary we köpçülikleýin sport çäreler geçirilende gatnaşyjylaryň we tomaşaçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek

 

1. Halkara (olimpiýa) derejeli sport ýaryşlaryna we köpçülikleýin sport çärelerine gatnaşyjylaryň we tomaşaçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem olaryň geçirilýän ýerlerinde jemgyýetçilik tertibini berjaý etmek Türkmenistanyň hukuk goraýjy we harby edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Halkara (olimpiýa) derejeli sport ýaryşlarynyň we köpçülikleýin sport çäreleriniň gatnaşyjylarynyň we tomaşaçylarynyň howpsuzlygyny we olaryň geçirilýän ýerlerinde jemgyýetçilik tertibiniň berjaý edilmegini üpjün etmegiň tertibi we şertleri Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär.

 

51-nji madda. Beden terbiýesiniň döwlet toplumy

 

1. Beden terbiýesiniň döwlet toplumy güýji, çydamlylygy, çaltlygy we ugurtapyjylygy görkezýän beden maşklarynyň görnüşlerini öz içine alýar we fiziki şahslaryň ýaşyna we jynsyna baglylykda derejelerden durýar.

2. Beden terbiýesiniň döwlet toplumy talaplary we ölçegleri ýerine ýetirmegiň esasynda adamyň beden taýýarlygynyň derejesine umumy baha bermegi göz öňünde tutýar.

3. Beden terbiýesiniň döwlet toplumynyň talaplaryny we ölçeglerini ýerine ýetirmäge bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga garşy gelmeleri bolmadyk fiziki şahslar gatnaşýarlar.

 

52-nji madda. Beden terbiýesiniň döwlet toplumynyň talaplary we ölçegleri

 

1. Beden terbiýesiniň döwlet toplumynyň talaplary we ölçegleri bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan we Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylan düzgünnamada bellenilýär.

Bilim edaralarynyň okuwçylary we talyplary üçin Beden terbiýesiniň döwlet toplumynyň talaplary we ölçegleri «Bedenterbiýe» dersi boýunça tassyklanan bilim standartlaryna laýyklykda bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen bilelikde tassyklanylýar.

2. Beden terbiýesiniň döwlet toplumynyň talaplaryny we ölçeglerini ýerine ýetirmek boýunça işe ýolbaşçylyk etmek we gözegçilik etmek bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

3. Beden terbiýesiniň döwlet toplumy tarapyndan göz öňünde tutulan talaplary we ölçegleri ýerine ýetiren şahslara bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilen tertipde we şertlerde döşe dakylýan nyşan berilýär.

 

X BAP. BEDENTERBIÝÄNIŇ WE SPORTUŇ HÜNÄRMENLER BILEN, YLMY, LUKMANÇYLYK WE DURMUŞ TAÝDAN ÜPJÜNÇILIGI

 

53-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri taýýarlamak

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri taýýarlamak Türkmenistanyň bilim hakynda kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenler ýöriteleşdirilen orta hünär we ýokary hünär okuw mekdeplerinde taýýarlanylýar, olaryň döredilmegi we hereket etmegi bilim hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy, şu Kanun we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Döwlet bedenterbiýe we sport babatda bilim edaralarynyň maddy-tehniki binýadynyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýär. Maddy-tehniki binýadyň pugtalandyrylmagy sport desgalarynyň we enjamlarynyň toplumynyň bolmagyny göz öňünde tutýar.

 

54-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň hünärini ýokarlandyrmak

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri gaýtadan taýýarlamak we hünärini ýokarlandyrmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleriň wezipeleriniň hünär talaplary bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

3. Bedenterbiýe we sport babatda hünärmenlere bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýän tertipde we şertlerde zähmet kanunçylygyna laýyklykda hünär derejeleri berlip bilner.

 

55-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda mugallymçylyk hünär işi we tälimçilik işi hem-de bejeriş bedenterbiýe we sport lukmançylygy babatda hünär işi

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda mugallymçylyk hünär işine we bejeriş bedenterbiýesi we sport lukmançylygy babatda hünär işe bedenterbiýe we sport babatda taýýarlygyň degişli ugurlary (kärleri) boýunça orta hünär ýa-da ýokary hünär bilimi bolan adamlar goýberilýär.

2. Bedenterbiýe we sport guramalarynda tälimçilik işini bedenterbiýe we sport babatda taýýarlygyň degişli ugurlary (kärleri) boýunça orta hünär ýa-da ýokary hünär bilimi bolan, şeýle hem bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilen tertipde şeýle işe goýberilen şahslar amala aşyryp bilerler.

3. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy bilen bilelikde bedenterbiýe we sport babatda hünärmenleri taýýarlamagyň zerur sanyny kesgitleýärler.

 

56-njy madda. Bedenterbiýe we sport babatda sport meýletinçileri

 

1. Tälimçiler, sport eminleri, ilatyň bedenterbiýe-sagaldyş we sport bilen meşgul bolmak işiniň guramaçylary we bedenterbiýe we sport babatda beýleki hünärmenler hökmünde sport meýletinçileri bedenterbiýe we sport guramalarynda ýörite taýýarlygy geçenden soň bedenterbiýe we sport babatda jemgyýetçilik işini meýletin esasda amala aşyryp bilerler.

2. Sport meýletinçilerini taýýarlamagyň tertibi bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

3. Degişli taýýarlygy geçmedik, şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilen adamlar sport çärelerini guramaga we geçirmäge, sport ýaryşlaryna eminlik etmäge we beýleki özbaşdak sport işine goýberilmeýär.

 

57-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda ylmy iş

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda düýpli, agtaryş, tejribe-konstruktorçylyk, tehnologik, amaly we beýleki ylmy-barlag işlerini geçirmegi Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde döredilen we öz işini ylmy işi düzgünleşdirýän Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwlet we beýleki buýurmalaryň esasynda alyp barýan bedenterbiýe we sport babatda ylmy merkezler, ylmy-barlag institutlary, barlaghanalar, bilim edaralary amala aşyrýarlar.

2. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy öz ygtyýarynyň çäklerinde bedenterbiýe we sport babatda ylmy-tehniki syýasaty döredýär we ýöredýär, bedenterbiýe we sport babatda ileri tutulýan ylmy ugurlary kesgitleýär.

 

58-nji madda. Bedenterbiýäniň we sportuň lukmançylyk üpjünçiligi

 

1. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan adamlaryň lukmançylyk üpjünçiligi aşakdakylary öz içine alýar:

1) olaryň saglyk ýagdaýyna yzygiderli gözegçiligi;

2) olaryň saglyk ýagdaýyna fiziki agramlaryň deň gelmegine baha bermek;

3) keselleriň, şikesleriň öňüniň alynmagyny we bejerilmegini, lukmançylyk taýdan dikeldilmegini we lukmançylyk serişdeleri bilen üpjün edilmegini;

4) bedenterbiýe we sport bilen meşgullanylanda ulanylýan serişdeler we usullar arkaly saglygynyň dikeldilmegini.

2. Bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň guramaçylarynyň kadalaşdyryjy resminamalardaky degişli möhletlerde lukmançylyk barlagyny geçmedik adamlary we lukmançylyk barlagynyň netijeleri boýunça bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerine gatnaşmaga rugsady bolmadyk adamlary olara gatnaşmak üçin goýbermäge haky ýokdur.

3. Bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çäreleriniň guramaçylary olara gatnaşyjylaryň lukmançylyk kömegini üpjün edýärler.

4. Bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýan şahslar hökmany başlangyç, döwürleýin we ahyrky lukmançylyk gözegçiliginden we ýaryşlara başlamazdan ozal lukmançylyk gözegçiliginden geçýärler.

Ýaryşlara gatnaşmak hukugyna diňe hökmany lukmançylyk barlagyny geçen we sportuň görnüşi boýunça degişli taýýarlygy bolan türgenler eýedirler.

5. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary, eger bedenterbiýe-sagaldyş, köpçülikleýin sport we sport çärelerine gatnaşyjylar lukmançylyk kömegi bilen üpjün edilmese, olaryň geçirilmegini bes etmek hukugyna eýedirler, şeýle hem hökmany lukmançylyk gözegçiligini geçmedik şahslary okuw-türgenleşik işlerine we ýaryşlaryna goýbermezlik we olardan çetleşdirmek hukugyna eýedirler.

 

59-njy madda. Bedenterbiýe we sport babatda döwlet durmuş kepillikleri

 

1. Döwlet ýokary üstünlikler sportunda ýokary başarnyklary görkezen raýatlara aşakdakylar arkaly ýardam edýär:

1) Olimpiýa oýunlarynda, Paralimpiýa oýunlarynda, Surdlimpiýa oýunlarynda, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlarynda, Aziýa oýunlarynda we beýleki halkara sport ýaryşlarynda sportuň görnüşleri boýunça olara Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň düzüminde çykyş etmek mümkinçiliklerini bermek;

2) Olimpiýa oýunlaryna, Paralimpiýa oýunlaryna, Surdlimpiýa oýunlaryna, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna we Aziýa oýunlaryna bolan ýollanma hatyna eýe bolan türgenlere degişli möhletde ýörite döwlet haklaryny bellemek;

3) sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalaryna aýlyk pul hak-heşdek tölemek;

4) Olimpiýa oýunlaryna, Paralimpiýa oýunlaryna, Surdlimpiýa oýunlaryna, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlaryna, Aziýa oýunlaryna, dünýäniň we Aziýanyň çempionatlaryna we olara deňleşdirilen halkara ýaryşlaryna gatnaşmagyň jemleri boýunça pul hak-heşdegi we beýleki hak-heşdekleri tölemek;

5) halkara ýaryşlaryna gös-göni taýýarlyk görmek we olara gatnaşmak bilen baglanyşykly beýleki tölegler.

2. Şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilen hak-heşdekleri, haklary, aýlyk pul hak-heşdekleri we beýleki tölegleri bermegiň çelgileri we tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan bellenilýär.

3. Köp çagaly we az üpjünçilikli maşgaladan bolan çagalara, ýetim çagalara we ata-eneleriniň howandarlygyndan galan çagalara we maýyplygy bolan adamlara döwlet bedenterbiýe-sagaldyş we sport hyzmatlaryny mugtuna berýär we bedenterbiýe we sport guramalarynda olaryň saglyklarynyň dikeldilýän döwründäki, sport-sagaldyş sapaklaryndaky we sport taýýarlygyndaky harajatlary doly çekýär.

4. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti, Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti, Türkmenistanyň surdlimpiýa we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar, bedenterbiýe we sport guramalary öz býujetleriniň we býujetden daşary serişdeleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki serişdeleriň hasabyna Olimpiýa oýunlarynyň, Paralimpiýa oýunlarynyň, Surdlimpiýa oýunlarynyň, Bütindünýä ýörite olimpiýa oýunlarynyň, Aziýa oýunlarynyň, dünýä we Aziýa çempionatlarynyň ýeňijilerine we baýrak eýelerine, şeýle hem ýokary sport atlary bolan türgenlere we hünärmenlere, sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryna girýän türgenlere we olaryň tälimçilerine aýlyk pul hak-heşdekleri töläp bilerler.

 

60-njy madda. Türgenleriň, tälimçileriň we sport eminleriniň ätiýaçlandyrmasy

 

1. Türgenler, tälimçiler we sport eminleri sport ýaryşlary ýa-da bedenterbiýe we sport guramalarynda olara taýýarlyk wagtynda betbagtçylykly halatyň netijesinde şikes, maýyplyk, ölüm halaty üçin ätiýaçlandyrylmaga degişlidirler.

2. Türgenleriň, tälimçileriň, sport eminleriniň ätiýaçlandyrmasy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilýär.

 

61-nji madda. Bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek

 

1. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri, bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, saglygy goraýyş babatda ygtyýarly döwlet edarasy, bilim babatda ygtyýarly döwlet edarasy, kärdeşler arkalaşyklary, ýaşlar we zenanlar guramalary, bedenterbiýe-sagaldyş we sport ugurly jemgyýetçilik birleşikleri bedenterbiýäniň we sportuň, olimpiýa hereketiniň giň wagzyny alyp barýarlar, sagdyn durmuş ýörelgesini döretmek, saklamak we pugtalandyrmak, ilatyň işjeň ýagdaýda uzak ýaşlylygyny we işe ukyplylygynyň ýokary derejesini üpjün etmek maksady bilen bedenterbiýäniň we sportuň serişdelerini iş ýüzünde peýdalanmakda ilatyň bilimleriniň derejesini ýokarlandyrýarlar.

2. Teleradio ýaýlymlary boýunça sport ýaryşlaryny we beýleki sport çärelerini ýaýratmak, sport ýaryşlaryny we beýleki sport çärelerini surata düşürmek we surata almak, olaryň şekiliniň ýazgysyny we ses ýazgysyny geçirmek sport çärelerini guramak, eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, sport çärelerini guramak hukugyna eýelik edijiler bilen şertnamalaryň esasynda amala aşyrylýar.

3. Sport çäreleriniň geçirilýän wagtynda, şeýle hem olaryň ýaýradylýan wagtynda harytlaryň, önümleriň we hyzmatlaryň mahabatyny ýerleşdirmek Türkmenistanyň kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

 

XI BAP. BEDENTERBIÝÄNIŇ WE SPORTUŇ

MALIÝE WE MADDY-TEHNIKI ÜPJÜNÇILIGI

 

62-nji madda. Bedenterbiýäni we sporty maliýeleşdirmek

 

Bedenterbiýäni we sporty maliýeleşdirmek aşakdakylaryň hasabyna amala aşyrylýar:

1) Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň;

2) bedenterbiýe we sport guramalarynyň ygtyýarynda durýan kärhanalarda taýýarlanan sport önümlerini ýerlemekden, neşirýat işinden alnan serişdeleriň;

3) bedenterbiýe we sport guramalary tarapyndan tölegli hyzmatlary etmegiň, ýaryşlary we beýleki çäreleri geçirmegiň serişdeleriniň;

4) bedenterbiýe we sport guramalarynyň giriş we agzalyk gatançlaryndan ýygnanan serişdeleriň;

5) bedenterbiýe we sport guramalarynyň öz toplamalarynyň;

6) hemaýatkärlik ýa-da beýleki kömegiň;

7) Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň.

 

63-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda hemaýatkärlik

 

Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirilýän guramalardan başga, fiziki we ýuridik şahslar bedenterbiýe we sport guramalarynyň hemaýatkärleri bolup bilerler.

Hemaýatkärler bilen bedenterbiýe we sport guramalarynyň arasyndaky gatnaşyklar şertnamalaýyn esasda bellenilýär.

 

64-nji madda. Sport desgalary

 

1. Sport desgalary döwlet we hususy eýeçilikde durup bilerler.

2. Ilatly nokadyň çäklerinde deň ähmiýetli ýa-da has ösen infrastrukturaly sport desgasyny döretmezden döwlet eýeçiliginde durýan sport desgasynyň ýatyrylmagyna ýa-da gaýtadan üýtgedilip gurulmagyna ýol berilmeýär.

3. Ilatly nokatlaryň sport desgalary bilen üpjünçiliginiň ýeterlik derejesi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary tarapyndan şähergurluşyk resminamasynyň esasynda bellenilýär.

4. Sport desgalarynyň klassifikasiýasy we olaryň ulanylyşyna bolan talaplar bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan bellenilýär.

 

65-nji madda. Sport desgalarynyň sanawy

 

1. Türkmenistanyň çäginde bar bolan sport desgalarynyň sany, niýetlenen ýeri we ýagdaýy hakyndaky maglumatlary ulgamlaşdyrmak maksady bilen sport desgalarynyň sanawy döredilýär.

2. Sport desgalarynyň sanawynda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň esasy binýatlary bolup durýan sport desgalarynyň hasaby aýratyn ýöredilýär.  

3. Sport desgalarynyň sanawyna girizilýän maglumatlaryň düzümi, sport desgalarynyň sanawyny döretmegiň we ýöretmegiň tertibi, şeýle hem onda bar bolan maglumatlary bermegiň tertibi bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

4. Sport desgalarynyň sanawyny döretmek we alyp barmak bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar.

 

66-njy madda. Bedenterbiýe we sport babatda maýa goýum syýasaty

 

1. Döwlet Türkmenistanyň maýa goýum maksatnamalaryna we kanunçylygyna laýyklykda bedenterbiýe we sport guramalarynyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak we ösdürmek üçin maýa goýumlaryna döwlet serişdeleriniň ýörite bölünip berilmegini üpjün edýär.

2. Döwlet bedenterbiýäni we sporty ösdürmek üçin býujetden daşary maýa goýumlaryny çekmek maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde kärhanalara we guramalara artykmaçlyklary we ýeňillikleri göz öňünde tutup biler.

 

67-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda salgyt salmak

 

Bedenterbiýe we sport babatda salgyt salmak Türkmenistanyň Salgyt kodeksine laýyklykda amala aşyrylýar.

 

XII BAP. BEDENTERBIÝE WE SPORT BABATDA HALKARA IŞI

 

68-nji madda. Bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygy

 

1. Bedenterbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň kanunçylygyna we Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

2. Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport guramalary daşary ýurt döwletleriniň sport guramalary bilen özara gatnaşyklarynda halkara sport guramalary we Türkmenistanyň halkara şertnamalary bilen bellenilen dessurlardan we talaplardan goldanýarlar.

 

69-njy madda. Halkara sport guramalary bilen özara gatnaşyk

 

1. Türkmenistanyň çäginde Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna laýyklykda sportuň halkara guramalarynyň şahamçalary we wekillikleri döredilip bilner.

2. Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport guramalary Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde öz işini amala aşyrmaga daşary ýurt raýatlaryny we raýatlygy bolmadyk adamlary çekmek, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda daşary ýurt döwletlerinden, halkara guramalaryndan, daşary ýurt guramalaryndan, daşary ýurt raýatlaryndan we raýatlygy bolmadyk adamlardan alnan pul serişdelerine we gaýry emläge ygtyýar etmek hukugyna eýedirler.

3. Bedenterbiýe we sport babatda ygtyýarly döwlet edarasy, Türkmenistanyň Milli olimpiýa komiteti, Türkmenistanyň Paralimpiýa komiteti, Türkmenistanda surdlimpiýa hereketine we ýörite olimpiýa hereketine ýolbaşçylyk edýän guramalar, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalar halkara sport guramalarynda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik etmek, şeýle hem halkara sport guramalary tarapyndan geçirilýän sport we beýleki çärelerde Türkmenistana wekilçilik etmek hukugyna eýedirler.

 

XIII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

70-nji madda. Şu Kanunyň bozulandygy üçin jogapkärçilik

 

Şu Kanunyň bozulmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen jogapkärçilige eltýär.

 

71-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun onuň resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Şu aşakdakylary güýjüni ýitiren diýip hasap etmeli:

1) «Bedenterbiýe we sport hakynda» 2001-nji ýylyň 7-nji iýulyndaky Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2001 ý., № 2, 18-nji madda);

2) «Bedenterbiýe we sport hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» 2013-nji ýylyň 9-njy iýulyndaky Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 4, 79-njy madda).

 

 

Türkmenistanyň                                                            Gurbanguly

     Prezidenti                                                            Berdimuhamedow

 

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 23-nji maýy.

№ 224-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О физической культуре и спорте

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 2, ст. 58)

 

(С изменениями внесенным Законами Туркменистана от 03.06.2017 г. № 577-V, 09.06.2018 г. № 52-VI, 08.06.2019 г. № 155-VI и от 05.10.2019 г. № 187-VI)

 

Настоящий Закон направлен на формирование здорового образа жизни граждан Туркменистана, регулирует общественные отношения и устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта в Туркменистане.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе

 

1. Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:

1) физическая культура – составная часть культуры, сфера деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях реализации элементов здорового образа жизни, физического развития человека, совершенствования его двигательной активности, а также направленная на укрепление здоровья человека и способствующая гармоничному развитию личности;

2) спорт – органическая часть физической культуры, особая сфера проявления и унифицированного сравнения достижений людей в видах спорта, сложившаяся в форме специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной деятельности с целью достижения спортивных результатов;

3) здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на укрепление его здоровья, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, активное  участие в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности, а также принятие профилактических мер по устранению причин и последствий болезней.

К элементам здорового образа жизни относится воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков, безопасная и благоприятная для обитания окружающая среда, отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя, здоровое питание, физически активная жизнь, личная и общественная гигиена;

4) физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на воспитание личности на основе здорового образа жизни, развитие двигательных умений и навыков, физических способностей и качеств человека, приобретение им знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования физически совершенного, всесторонне развитого и здорового человека;

5) физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей, двигательных умений и навыков человека с учётом вида его деятельности и социально демографических характеристик;

6) адаптивная физическая культура и адаптивный спорт – комплекс мер физкультурно-оздоровительного и спортивного характера, направленных на физическую реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, преодоление ими психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также на осознание необходимости своего личного вклада в социально-экономическое развитие страны;

7) физическая реабилитация – процесс восстановления  нарушенных или временно утраченных функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений их жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья;

8) массовый спорт – часть спорта, направленная на организованное занятие населения физической культурой, а также его участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях;

9) школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание учащихся в общеобразовательных учреждениях, их подготовку к участию в спортивных мероприятиях;

10) студенческий спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание студентов в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, их подготовку к участию в спортивных мероприятиях;

11) спорт высших достижений – часть спорта, направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях как внутри страны, так и на международном уровне;

12) вид спорта – составная часть спорта, отличительными признаками которого являются среда занятий, используемый спортивный инвентарь (без учёта защитных средств) и оборудование, правила спортивного соревнования;

13) национальные виды спорта – виды спорта, исторически сложившиеся в туркменском обществе в форме соревновательной деятельности и представляющие собой своеобразные физические упражнения и народные игры с самобытными правилами и способами организации физической активности;

14) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта – виды спорта, связанные с выполнением военнослужащими и сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов своих воинских и служебных обязанностей;

15) Государственный реестр видов спорта – информационная система, содержащая зафиксированные на бумажном и электронном носителях сведения о видах спорта и спортивных дисциплинах, получивших развитие и признанных на территории Туркменистана;

16) спортивная дисциплина – часть вида спорта, имеющая отличительные признаки и включающая в себя один или несколько видов (программ) спортивных соревнований;

17) организации физической культуры и спорта –юридические лица, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;

18) национальные федерации по видам спорта – общественные организации, целями которых являются развитие одного или нескольких видов спорта в общегосударственном масштабе, проведение спортивных мероприятий общегосударственного и международного уровня и подготовка спортсменов – членов национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и которые созданы на основе членства и имеют государственную аккредитацию;

19) физкультурно-оздоровительные мероприятия – мероприятия, проводимые c использованием средств физической культуры и спорта и направленные на восстановление сил человека, затраченных в процессе труда (учёбы), организацию активного досуга и повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов в условиях производства и окружающей среды;

20) спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта в целях выявления лучшего участника (победителя) состязания, проводимое по утверждённому его организатором положению (регламенту);

21) спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия и другие мероприятия по подготовке спортсменов к спортивным соревнованиям;

22) спортивно-массовые мероприятия – организованные мероприятия соревновательного характера среди населения, направленные на физическое и духовное развитие человека, укрепление здоровья и профилактику заболеваний, рациональное проведение досуга, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

23) организатор физкультурно-оздоровительного, спортивно-массового или спортивного мероприятия – юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится физкультурно-оздоровительное, спортивно-массовое или спортивное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого мероприятия;

24) спортсмен – физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом (видами) спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;

25) спортсмен высокого класса – спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов;

26) спортивный резерв – физические лица, проходящие спортивную подготовку по избранному виду (видам) спорта и претендующие на включение в состав национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта;

27) национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта – коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов, формируемые уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта совместно с национальными федерациями по видам спорта для подготовки к международным соревнованиям и для участия в них от имени Туркменистана;

28) спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором спортивного соревнования осуществлять контроль за соблюдением правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию;

29) тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта либо получившее допуск к занятию тренерской деятельностью, выданный уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, и осуществляющее проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий и руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов;

30) спортивные сооружения – специально созданные и оборудованные строения, здания, сооружения, предназначенные для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и имеющие пространственно-территориальные границы;

31) Государственный комплекс физического воспитания – совокупность требований к физической подготовке и норм физической подготовки граждан Туркменистана в зависимости от их возраста и пола, обеспечивающих в туркменском обществе реализацию элементов здорового образа жизни;

32) Единая спортивная классификация Туркменистана – система спортивных званий тренеров и спортсменов, разрядов спортсменов и квалификационных категорий спортивных судей, определяющих уровень мастерства спортсменов или квалификации тренеров и спортивных судей;

33) Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий – перечень ежегодных спортивных соревнований общегосударственного и международного уровня, а также мероприятий по подготовке к ним.

2. Иные термины определяются в отдельных статьях настоящего Закона.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана о физической культуре и спорте

 

1. Законодательство Туркменистана о физической культуре  и спорте основывается на Конституции Туркменистана, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана, регулирующих отношения в области физической культуры  и спорта.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Цель и задачи настоящего Закона

 

1. Целью настоящего Закона является создание правовой базы и необходимых условий для эффективного использования возможностей физической культуры и спорта для формирования в туркменском обществе здорового образа жизни населения, удовлетворения потребности граждан Туркменистана в регулярных занятиях физической культурой и спортом, рациональном проведении досуга, а также для укрепления их здоровья и профилактики заболеваний.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение и защита права граждан Туркменистана на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;

2) создание правовых гарантий и необходимых условий для развития физической культуры и спорта, физического воспитания граждан Туркменистана, подготовки спортивного резерва и национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта для их успешного выступления на международных спортивных соревнованиях;

3) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности субъектов физической культуры и спорта, а также правовое регулирование их отношений в данной области.

 

Статья 4. Права граждан Туркменистана в области физической культуры и спорта

 

1. Граждане Туркменистана имеют право:

1) заниматься физической культурой и спортом;

2) создавать организации физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Туркменистана;

3) заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию услуг организациям физической культуры и спорта и отдельным лицам, производить физкультурно-спортивные и сопутствующие товары, использовать возможности физической культуры и спорта в рекламной деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) пользоваться государственными и частными спортивными сооружениями в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) вступать в общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

2. Право граждан Туркменистана на занятие физической культурой и спортом обеспечивается государством посредством создания необходимых условий для его реализации, проведения государственной политики в области физической культуры и спорта.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Туркменистана пользуются правами граждан Туркменистана в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана, за исключением права выступать в качестве спортсмена в составе национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта на международных спортивных соревнованиях.

 

Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта Туркменистана

 

К субъектам физической культуры и спорта Туркменистана относятся:

1) уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, а также министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления в части их полномочий в области физической культуры и спорта;

2) организации физической культуры и спорта;

3) организации олимпийского движения в Туркменистане;

4) национальные федерации по видам спорта;

5) организации образования и здравоохранения, научные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта;

6) юридические и физические лица, которым принадлежат спортивные сооружения;

7) физические лица, занимающиеся физической культурой, спортсмены, коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта;

8) иные физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта.

 

Статья 6. Государственная политика в области физической культуры и спорта

 

1. Государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на улучшение качества жизни и формирование здорового образа жизни граждан, воспитание физически и духовно развитого подрастающего поколения, способного адаптироваться к современным условиям жизни, подготовку спортивного резерва и национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в целях успешного выступления на международных спортивных соревнованиях.

2. Государственная политика в области физической культуры и спорта основывается на следующих  принципах:

1) гарантия права на занятия физической культурой и спортом и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех граждан Туркменистана;

2) непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп граждан Туркменистана на всех этапах их жизнедеятельности;

3) приоритетность поддержки развития физической культуры и спорта среди слоёв населения, нуждающихся в социальной защите, в том числе среди детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью;

4) организация обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

5) единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей территории Туркменистана;

6) взаимодействие субъектов физической культуры и спорта;

7) сочетание государственного и общественного регулирования в области физической культуры и спорта;

8) соблюдение международных обязательств Туркменистана в области физической культуры и спорта.

3. Основными направлениями государственной политики в области физической культуры и спорта являются:

1) создание равных условий всем гражданам Туркменистана для занятий физической культурой и спортом;

2) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также зрителей физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий и соблюдение общественного порядка в местах их проведения;

3) вовлечение населения страны в занятия физической культурой и спортом;

4) содействие формированию у спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, патриотизма и национального самосознания;

5) физическое воспитание подрастающего поколения, содействие развитию школьного и студенческого спорта;

6) обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса;

7) обеспечение участия спортсменов страны в международных спортивных мероприятиях, формирование национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, их материально-техническое, медицинское, научно-методическое и иное обеспечение;

8) поддержка олимпийского движения в Туркменистане;

9) предотвращение  применения допинга в спорте и борьба с ним;

10) развитие видов спорта, признанных в Туркменистане, в том числе национальных видов спорта;  

11) популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

12) определение организационных, экономических, финансовых и материальных условий для создания и функционирования организаций физической культуры и спорта, иных физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

13) обеспечение медицинского наблюдения за состоянием здоровья спортсменов и иных физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом;

14) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в области физической культуры и спорта;

15) проведение научных исследований и разработок в области физической культуры и спорта;

16) создание условий для привлечения денежных средств физических и юридических лиц для финансирования деятельности в области физической культуры и спорта;

17) осуществление международного сотрудничества в области физической культуры и спорта.

 

Статья 7. Государственная поддержка деятельности в области физической культуры и спорта

 

1. Государство поддерживает деятельность в области физической культуры и спорта и обеспечивает:

1) финансирование мероприятий по участию спортсменов Туркменистана в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, во Всемирных специальных олимпийских играх, в Азиатских играх и других международных спортивных соревнованиях;

2) создание условий для эффективного использования организациями физической культуры и спорта и предприятиями спортивной промышленности в своей деятельности финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и технических разработок и технологий;

3) строительство, реконструкцию, содержание и использование спортивных сооружений, находящихся в государственной  собственности;

4) создание материально-технической и финансовой базы, обеспечивающей оптимальные условия для постановки физического воспитания и развития спорта в образовательных учреждениях;

5) создание условий для расширения сети организаций физической культуры и спорта;

6) организацию физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения по их месту жительства;

7) сертификацию спортивных изделий в соответствии с законодательством Туркменистана;

8) пропаганду здорового образа жизни, гуманистических идеалов и ценностей физической культуры и спорта среди населения;

9) содействие субъектам физической культуры и спорта в установлении и осуществлении международных спортивных связей.

2. В целях достижения высоких спортивных результатов спортсменами Туркменистана государство поддерживает развитие спорта посредством:

1) увеличения количества организаций физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность по подготовке спортсменов высокого класса, и укрепления их материально-технической базы;

2) инвестирования в строительство новых и модернизацию существующих специализированных учебно-спортивных учреждений, на базе которых осуществляется подготовка национальных сборных команд Туркменистана по соответствующим видам спорта, а также учебных зданий и спортивных сооружений учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов в области физической культуры и спорта, в целях улучшения условий профессиональной подготовки и повышения квалификации работников физической культуры и спорта;

3) выделения финансовых средств на научные исследования проблем развития спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва;

4) стимулирования деятельности организаций физической культуры и спорта по подготовке спортсменов высокого класса и их участия в международных спортивных соревнованиях;

5) поощрения спонсорства и благотворительности в области физической культуры и спорта;

6) установления для спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов и достижений, специальных стипендий и денежных выплат в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Государственная поддержка деятельности в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с государственными программами поддержки и развития физической культуры и спорта.

 

Статья 8. Государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта

 

1. В целях обеспечения поддержки и развития физической культуры и спорта, реализации основных направлений государственной политики, решения актуальных проблем в области физической культуры и спорта в Туркменистане разрабатываются государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта. Указанные программы принимаются не менее чем на четыре года.

2. Государственные программы поддержки и развития физической культуры и  спорта утверждаются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

Статья 9. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области физической культуры и спорта

 

Государственное регулирование в области физической культуры и спорта осуществляют Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, а также министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления в части их полномочий в области физической культуры и спорта.

 

Статья 10. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области физической культуры и спорта

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) определяет государственную политику в области физической культуры и спорта;

2) утверждает государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане;

3) утверждает порядок и условия обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных мероприятий международного уровня и соблюдения общественного порядка в местах их проведения;

4) утверждает нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта;

5) утверждает порядок признания новых видов спорта и спортивных дисциплин на территории Туркменистана;

пункт 6 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 155-VI;

7) утверждает Государственный комплекс физического воспитания;

8) осуществляет развитие международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;

9) осуществляет иные полномочия в области физической культуры и спорта в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 11. Компетенция уполномоченного государственного органа в области физической культуры и спорта

 

Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта:

1) осуществляет государственную политику в области физической культуры и спорта;

2) разрабатывает и реализует государственные программы поддержки и развития физической культуры и спорта;

3) разрабатывает предложения по вопросам физической культуры и спорта к прогнозам социально-экономического развития государства на долгосрочную и краткосрочную перспективу, а также к проекту Государственного бюджета Туркменистана на соответствующий год;

4) разрабатывает нормативные правовые акты в области физической культуры и спорта;

5) совместно с уполномоченным государственным органом в области образования и уполномоченным государственным органом в области здравоохранения разрабатывают, утверждают нормативные требования физической подготовки и внедряют в учебный процесс образовательных учреждений обязательные для выполнения обучающимися нормативные требования физической подготовки;

6) содействует созданию организаций физической культуры и спорта на предприятиях, в организациях, учебных заведениях;

7) координирует деятельность субъектов физической культуры и спорта;

71) ведёт регистрацию спортсменов по Туркменистану, взятых на учёт в порядке, установленном организацией физкультуры и спорта;

8) организует и проводит спортивные соревнования в рамках Единого календарного плана общегосударственных и международных спортивных мероприятий;

9) участвует в организации и проведении мероприятий по подготовке национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта к Олимпийским играм, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным специальным олимпийским играм, Азиатским играм, чемпионатам и кубкам мира, чемпионатам и кубкам Азии и другим международным спортивным соревнованиям и обеспечению участия в них;

10) участвует в организации и проведении на территории Туркменистана Олимпийских игр, Азиатских игр, чемпионатов и кубков мира, чемпионатов и кубков Азии, иных международных спортивных соревнований с учётом требований, установленных соответствующими международными спортивными организациями;

11) организует и проводит спортивные соревнования среди лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечивает их подготовку к этим соревнованиям и участие в них, включая участие в Паралимпийских играх,  Сурдлимпийских играх, во Всемирных специальных олимпийских играх;

12) разрабатывает и реализует меры по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма и других видов зависимости среди населения средствами физической культуры и спорта;

13) осуществляет меры по поддержке развития национальных видов спорта;

14) участвует в разработке государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования, обеспечивающим подготовку специалистов в области физической культуры и спорта;

15) организует переподготовку и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, а также проводит аттестацию спортсменов, тренеров, спортивных судей и специалистов в области физической культуры и спорта по предоставлению организацией физкультуры и спорта и национальными федерациями по видам спорта документов в соответствии с пунктом 11 части второй статьи 26 настоящего Закона и на основании аттестации присваивает соответственно спортивные звания, разряды и профессиональные квалификации;

16) организует проведение научных исследований в области физической культуры и спорта;

17) организует создание единой системы отбора и подготовки спортивного резерва;

18) разрабатывает технические регламенты о спортивном инвентаре и оборудовании;

19) осуществляет научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, а также формирование комплексных научных групп по видам спорта и контроль за их деятельностью;

20) разрабатывает Государственный комплекс физического воспитания;

21) осуществляет формирование научно-методической, правовой, информационной системы физической культуры и спорта;

22) осуществляет обеспечение широкой пропаганды здорового образа жизни населения;

23) обеспечивает развитие международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;

24) разрабатывает и реализует Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий;

25) разрабатывает требования и условия проведения спортивных мероприятий и нормы финансовых и материальных расходов на их проведение;

26) участвует в разработке правил использования и норм эксплуатации спортивных сооружений;

27) разрабатывает порядок признания новых видов спорта и спортивных дисциплин на территории Туркменистана;

28) разрабатывает, утверждает и ведёт Государственный реестр видов спорта;

29) участвует в подготовке и заключении международных договоров государства о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, в обеспечении выполнения обязательств государства, вытекающих из указанных договоров и программ международного сотрудничества;

30) представляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции интересы государства в международных спортивных организациях;

31) создаёт единую государственную систему информационно-аналитического обеспечения в области физической культуры и спорта;

32) осуществляет организацию издания научной, учебной и научно-популярной литературы по физической культуре и спорту;

33) организует работы по строительству новых и реконструкции действующих спортивных сооружений;

34) разрабатывает и утверждает учебные планы и программы по различным видам спорта для всех типов специализированных учебно-спортивных учреждений;

35) организует ежегодный общегосударственный мониторинг физической подготовки населения страны;

36) осуществляет иные полномочия в области физической культуры и спорта в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 12. Компетенция министерств и ведомств в области физической культуры и спорта

 

Министерства и ведомства в пределах своих полномочий:

1) проводят государственную политику в области физической культуры и спорта;

2) участвуют в разработке и реализации государственных программ поддержки и развития физической культуры и спорта в Туркменистане;

3) утверждают отраслевые программы поддержки и развития физической культуры и спорта;

4) обеспечивают создание отраслевой инфраструктуры физической культуры и спорта, включая создание организаций физической культуры и спорта на предприятиях, в организациях и учебных заведениях соответствующей отрасли экономики;

5) обеспечивают решение организационных, кадровых, финансовых, материально-технических и социальных вопросов в области физической культуры и спорта в соответствующей отрасли экономики;

6) осуществляют строительство, ремонт, реконструкцию и рациональное использование спортивных сооружений, относящихся к их собственности;

7) организуют и проводят спортивные соревнования в рамках Единого календарного плана общегосударственных и международных спортивных мероприятий;

8) организуют и проводят физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и спортивные мероприятия в соответствующей отрасли экономики;

9) формируют состав и обеспечивают подготовку отраслевых сборных команд по видам спорта, включая национальные виды спорта;

10) участвуют в мероприятиях, проводимых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта и национальными федерациями по видам спорта, по формированию, подготовке и участию национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в Олимпийских играх,  Паралимпийских играх,  Сурдлимпийских играх, во Всемирных специальных олимпийских играх, в Азиатских играх,  чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Азии и других международных спортивных соревнованиях;

11) осуществляют мониторинг физической подготовки работников соответствующей отрасли экономики;

12) внедряют физическую культуру и спорт в режим труда и  отдыха работников соответствующей отрасли экономики;

13) создают условия для бесплатных занятий физической культурой и спортом для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью;

14) осуществляют популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди работников соответствующей отрасли экономики;

15) организуют медицинское обеспечение спортивных мероприятий, а также медицинский контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом;

16)  обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан при проведении отраслевых спортивных мероприятий и организованных занятий по физической культуре и спорту;

17) участвуют в осуществлении международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;

18) осуществляют иные полномочия в области физической культуры и спорта в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 13. Компетенция местных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта

 

Местные органы исполнительной власти на подведомственной им территории:  

1) утверждают региональные программы поддержки и развития физической культуры и спорта;

2) участвуют в реализации государственных программ поддержки и развития физической культуры и спорта;

3) организуют и проводят физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые и спортивные мероприятия;

4) формируют состав и обеспечивают подготовку сборных команд региона по видам спорта;

5) развивают национальные виды спорта;

6) реализуют меры по развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

7) создают, реорганизуют и ликвидируют организации физической культуры и спорта в рамках своих полномочий;

8) контролируют исполнение на территории региона нормативных правовых актов в области физической культуры и спорта;

9) организуют и проводят ежегодный мониторинг физической подготовки населения;

10) участвуют в разработке Единой спортивной классификации Туркменистана в части национальных видов спорта;

11) осуществляют строительство, ремонт, реконструкцию и рациональное использование спортивных сооружений, относящихся к их собственности;

12) организуют физическое воспитание детей, подростков и молодежи;

13) внедряют физическую культуру и спорт в режим труда, учёбы и отдыха граждан;

14) оказывают поддержку, в том числе финансовую помощь, в создании и развитии материально-технической базы организаций физической культуры и спорта;

15) создают условия для занятия физической культурой и спортом по месту жительства граждан;

16) создают условия для бесплатных занятий физической культурой и спортом для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью;

17) осуществляют популяризацию физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения;

18) участвуют в подготовке спортивного резерва, спортсменов высокого класса;

19) поддерживают достаточный уровень обеспеченности региона спортивными сооружениями;

20) организуют медицинское обеспечение спортивных мероприятий, а также медицинский контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом;

21) обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан при проведении спортивных мероприятий и организованных занятий по физической культуре и спорту;

22) осуществляют иные полномочия в области физической культуры и спорта в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 14. Компетенция органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта

 

К компетенции органов местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на подведомственных им территориях физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивно-массовых и спортивных мероприятий относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учётом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ поддержки и развития физической культуры и спорта;

2) осуществление просветительно-образовательной работы по пропаганде физической культуры и спорта среди различных групп населения;

3) организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту работы и по месту жительства граждан;

5) утверждение календарных планов физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

6) содействие организации медицинского обеспечения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

8) формирование сборных команд по видам спорта;

9) участие в организации и проведении спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и сборных команд соответствующего региона по видам спорта, проводимых на подведомственных им территориях;

10) владение, пользование, распоряжение и управление спортивными сооружениями, находящимися в их собственности, организация электро-, тепло- и водоснабжения указанных сооружений;

11) создание условий для строительства, ремонта, реконструкции и рационального использования спортивных сооружений, благоустройство прилегающих к указанным сооружениям территорий;

12) реализация мер по развитию физической культуры и спорта среди лиц с ослабленным здоровьем и лиц с инвалидностью;

13) внедрение физической культуры и спорта в режим труда, учёбы и отдыха различных групп населения на основе утверждённых нормативных правовых актов Туркменистана в области физической культуры и спорта;

14) участие в реализации государственных и региональных программ поддержки и развития физической культуры и спорта на подведомственной им территории;

15) проведение ежегодного мониторинга физической подготовки населения;

16) подготовка, повышение квалификации и поощрение деятельности спортивных волонтёров;

17) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на подведомственной им территории;

18) осуществление иных полномочий в области физической культуры и спорта в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

Статья 15. Виды организаций физической культуры и спорта

 

1. Организации физической культуры и спорта в Туркменистане подразделяются на следующие виды:

1) специализированные учебно-спортивные учреждения;

2) спортивные клубы;

3) физкультурно-оздоровительные комплексы (центры), спортивные комплексы (центры);

4) спортивно-оздоровительные лагеря;

5) иные виды организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, отвечающих положениям настоящего Закона.

2. Форма собственности и организационно-правовая форма деятельности организаций физической культуры и спорта определяются в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Организации физической культуры и спорта создаются, реорганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Туркменистана и их учредительными документами.

4. Организации физической культуры и спорта могут осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 16. Специализированные учебно-спортивные учреждения

 

1. Специализированные учебно-спортивные учреждения предназначаются для осуществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.

2. К специализированным учебно-спортивным учреждениям относятся:

1) спортивные школы (детско-юношеские, технические, специализированные и иные);

2) школы высшего спортивного мастерства;

3) центры олимпийской подготовки.

3. Специализированные учебно-спортивные учреждения действуют на основании уставов, разрабатываемых в соответствии с Типовым положением о специализированном учебно-спортивном учреждении, утверждаемого уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

Статья 17. Спортивные клубы

 

1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, осуществляющими учебно-тренировочную, соревновательную, физкультурно-оздоровительную и воспитательную деятельность.

2. Спортивные клубы могут быть:

1) культивирующие отдельные виды спорта;

2) комплексные (культивирующие одновременно несколько видов спорта);

3) любительские;

4) профессиональные;

5) школьные;

6) студенческие;

7) иные, отвечающие положениям настоящего Закона.

3. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и Типовым положением о спортивном клубе, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

4. Спортивные клубы, в качестве учредителей которых могут выступать как юридические, так и физические лица, могут создаваться производственными предприятиями, учреждениями здравоохранения и образования, профессиональными союзами, религиозными организациями, иными организациями, а также по месту жительства граждан.

5. Спортивные клубы могут создавать в установленном порядке любительские и профессиональные команды по различным видам спорта, признанным в Туркменистане.

6. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счёт собственных средств и иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 18. Физкультурно-оздоровительные комплексы (центры), спортивные комплексы (центры)

 

1. Министерства и ведомства, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления в целях проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и спортивной работы с работниками соответствующей отрасли и населением соответствующего региона создают физкультурно-оздоровительные комплексы (центры), спортивные комплексы (центры), которые действуют в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

2. К физкультурно-оздоровительным комплексам (центрам), спортивным комплексам (центрам) относятся организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении спортивные сооружения и предоставляющие эти сооружения физическим и (или) юридическим лицам для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий либо оказывающие на их базе физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги.

 

Статья 19. Спортивно-оздоровительные лагеря

 

1. Спортивно-оздоровительный лагерь создаётся как организация физической культуры и спорта или структурное подразделение организации физической культуры и спорта для обеспечения непрерывности физкультурно-оздоровительного процесса, а также учебно-тренировочного процесса подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса.

2. Порядок создания и деятельность спортивно-оздоровительного лагеря, его структура, порядок организации и проведения физкультурно-оздоровительного и учебно-тренировочного процесса, порядок и условия привлечения специалистов в области физической культуры и спорта и тренеров и иные особенности их деятельности определяются Положением о спортивно-оздоровительном лагере, утверждаемом уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.  

 

Статья 20. Лицензирование деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

 

Лицензирование деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг организациями физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о лицензировании.

 

ГЛАВА IV. ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В ТУРКМЕНИСТАНЕ

 

Статья 21. Понятие олимпийского движения в Туркменистане

 

1. Олимпийское движение в Туркменистане является составной частью международного олимпийского движения.

Целями олимпийского движения в Туркменистане являются пропаганда и внедрение принципов международного олимпийского движения в стране, укрепление международного спортивного сотрудничества, представление Туркменистана на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций международного олимпийского движения.

2. К организациям олимпийского движения в Туркменистане относятся:

1) Национальный олимпийский комитет Туркменистана;

2) Паралимпийский комитет Туркменистана;

3) организации, возглавляющие сурдлимпийское  движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане.

 

Статья 22. Национальный олимпийский комитет Туркменистана

 

1. Национальный олимпийский комитет Туркменистана –  общественное объединение, которое возглавляет олимпийское движение в Туркменистане, признано Международным олимпийским комитетом, руководствуется в своей деятельности Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и иными её решениями, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и со своим уставом.

2. Государство оказывает всемерное содействие Национальному олимпийскому комитету Туркменистана в реализации его уставных целей.

3. Национальный олимпийский комитет Туркменистана:

1) пропагандирует в государстве принципы международного олимпийского движения;

2) представляет Туркменистан в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета на Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета;

3) представляет интересы Туркменистана в Международном олимпийском комитете;

4) проводит государственную политику развития спорта высших достижений и массового спорта в Туркменистане при взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта;

5) участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на обеспечение необходимого уровня подготовки спортсменов Туркменистана для участия в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета;

6) содействует  предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;

7) противодействует проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;

8) информирует национальные федерации по видам спорта об установленных Международным олимпийским комитетом критериях отбора спортсменов для участия в Олимпийских играх и  иных международных спортивных соревнованиях;

9) информирует уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, национальные федерации по видам спорта обо всех изменениях и дополнениях в документах международных спортивных организаций, которые регламентируют вопросы олимпийского движения;

10) утверждает состав олимпийской делегации Туркменистана и направляет её для участия в Олимпийских играх и иных международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, и возглавляет эту делегацию;

11) утверждает официальную спортивную форму и спортивную экипировку членов олимпийской делегации Туркменистана;

12) способствует укреплению международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;

13) осуществляет постоянный контакт с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, организационными комитетами Олимпийских игр и другими субъектами международного олимпийского движения;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

4. Национальный олимпийский комитет Туркменистана в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета осуществляет меры по защите принадлежащих Международному олимпийскому комитету прав на использование олимпийских символа, девиза, флага и гимна, наименований «Олимпийские игры», «Игры Олимпиады» на территории Туркменистана.

Национальный олимпийский комитет Туркменистана обладает исключительными правами на олимпийскую эмблему Национального олимпийского комитета Туркменистана, олимпийские девиз, флаг и иную национальную олимпийскую символику.

5. Выступления национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта на Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, осуществляются под Государственным флагом Туркменистана.

6. Реализация Национальным олимпийским комитетом Туркменистана своих полномочий по развитию спорта высших достижений и массового спорта, а также обеспечению необходимого уровня подготовки спортсменов Туркменистана для участия в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета, осуществляется во взаимодействии с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта и национальными федерациями по видам спорта.

7. Национальный олимпийский комитет Туркменистана реализует выполнение стоящих перед ним уставных задач и государственных программ поддержки и развития физической культуры и спорта за счёт собственных источников финансирования, спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

8. Национальный олимпийский комитет Туркменистана осуществляет иные виды деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана, Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и со своим уставом.

 

Статья 23. Паралимпийский комитет Туркменистана

 

1. В рамках олимпийского движения в Туркменистане для оказания содействия развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения осуществляется национальное паралимпийское движение, возглавляемое Паралимпийским комитетом Туркменистана.

2. Паралимпийский комитет Туркменистана – общественное объединение, которое возглавляет паралимпийское движение в Туркменистане, признано Международным паралимпийским комитетом, руководствуется в своей деятельности Уставом и иными решениями Международного паралимпийского комитета, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и со своим уставом.

3. Паралимпийский комитет Туркменистана участвует совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, уполномоченным государственным органом в области труда и социальной защиты населения Туркменистана, уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, уполномоченным государственным органом в области образования в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта лиц с инвалидностью.

4. Паралимпийский комитет Туркменистана представляет национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта на Паралимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного паралимпийского комитета.

5. Паралимпийский комитет Туркменистана реализует выполнение стоящих перед ним уставных задач за счёт собственных источников финансирования, спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

 

Статья 24. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане

 

1. В рамках олимпийского движения в Туркменистане для оказания содействия развитию физической культуры и спорта лиц с инвалидностью с нарушениями слуха и нарушениями интеллекта осуществляется национальное сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение.

2. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, – общественные объединения, которые признаны соответствующими международными спортивными организациями, руководствуются в своей деятельности уставами и иными решениями указанных международных спортивных организаций, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

3. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, участвуют совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, уполномоченным государственным органом в области труда и социальной защиты населения Туркменистана, уполномоченным государственным органом в области здравоохранения, уполномоченным государственным органом в области образования в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта лиц с инвалидностью.

4. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, представляют национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта соответственно на Сурдлимпийских играх и Всемирных специальных олимпийских играх, а также в других международных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой Международного сурдлимпийского комитета и Международного специального олимпийского комитета.

5. Организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, реализуют выполнение стоящих перед ними уставных задач за счёт собственных источников финансирования, спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

 

ГЛАВА V. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА

 

Статья 25. Правовые основы функционирования национальных федераций по видам спорта

 

1. Национальные федерации по видам спорта должны являться от имени Туркменистана членами соответствующих международных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии или Международным конвентом «Спорт-Аккорд», а также быть признанными Национальным олимпийским комитетом Туркменистана.

2. Национальные федерации по видам спорта осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:

1) развитие и популяризация соответствующих видов спорта;

2) подготовка спортивного резерва, спортсменов высокого класса;

3) укрепление международного сотрудничества в области развития соответствующих видов спорта;

4) участие совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, Национальным олимпийским комитетом Туркменистана, Паралимпийским комитетом Туркменистана, организациями, возглавляющими сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

5) проведение международных спортивных соревнований по соответствующим видам спорта на территории Туркменистана;

6) представление интересов Туркменистана в международных спортивных федерациях, иных международных спортивных организациях, а также представление Туркменистана на спортивных мероприятиях, проводимых международными спортивными организациями;

7) внесение предложений в уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта по формированию национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, а также об отчислении членов национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, не выполняющих установленные нормативы и (или) систематически нарушающих свои обязанности;

8) подготовка к международным спортивным мероприятиям национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и участие в них;

9) подготовка спортсменов-ветеранов по соответствующим видам спорта к общегосударственным и международным спортивным мероприятиям и участие в них;

10) осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

 

Статья 26. Права и обязанности национальных федераций по видам спорта

 

1. Национальные федерации по видам спорта вправе:

1) разрабатывать и принимать свои акты (регламенты, правила, инструкции и другие документы) в пределах своей компетенции и с учётом актов Международного олимпийского комитета, соответствующих международных спортивных организаций;

2) разрабатывать в установленном порядке требования и нормы по соответствующим видам спорта в целях их включения в Единую спортивную классификацию Туркменистана и квалификационные требования к присвоению соответствующих категорий спортивных судей;

3) вступать в международные спортивные организации, поддерживать с ними контакты и связи в соответствии с законодательством Туркменистана;

4) создавать условия для осуществления тренерами профессиональной деятельности и повышения уровня профессионального мастерства с учётом актов международных спортивных организаций, в состав которых входят национальные федерации по видам спорта;

5) участвовать в пределах своей компетенции в организации перехода спортсменов из одной организации физической культуры и спорта в другую;

6) организовывать и проводить чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков Туркменистана по соответствующим видам спорта;

7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

2. Национальные федерации по видам спорта обязаны:

1) принимать меры, направленные на развитие соответствующих видов спорта;

2) содействовать предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним;

3) противодействовать проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;

4) участвовать в материально-техническом, медицинском, научно-методическом и (или) ином обеспечении спортсменов, тренеров;

5) участвовать в развитии инфраструктуры и материально-технической базы соответствующих видов спорта;

6) разрабатывать целевые программы развития соответствующих видов спорта и индивидуальные планы подготовки спортсменов национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта;

7) разрабатывать и согласовывать с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта положения (регламенты) о соревнованиях, проводимых национальными федерациями по видам спорта;

8) предоставлять в уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта информацию о развитии соответствующих видов спорта;

9) участвовать в разработке и реализации Единого календарного плана общегосударственных и международных  спортивных мероприятий;

10) осуществлять подготовку спортивных судей по видам спорта;

11) осуществлять переподготовку тренеров, а также представлять в уполномоченный государственный орган документы для присвоения спортивных званий спортсменам, тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта, разрядов спортсменам и профессиональной квалификации спортивным судьям;

пункт 12 признано утратившим силу Законом Туркменистана от 05.10.2019 г. № 187-VI;

пункт 13 части второй признано утратившим силу Законом Туркменистана от 08.06.2019 г. № 155-VI;

14) вести реестр спортсменов, аттестованных спортивных судей, тренеров;

15) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана и со своими уставами.

 

ГЛАВА VI. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДРУГИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПО МЕСТУ РАБОТЫ И ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

 

Статья 27. Физическая культура и спорт в системе образования

 

1. Физическое воспитание в образовательных учреждениях осуществляется в учебное и во внеучебное время в соответствии с государственными образовательными стандартами и нормативами физической подготовки.

2. Организация физического воспитания в системе образования включает в себя:

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-оздоровительной и спортивной подготовке воспитанников, учащихся и студентов;

3) формирование у воспитанников, учащихся и студентов навыков физической культуры с учётом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения их в занятия физической культурой и спортом;

4) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;

5) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их физической подготовке;

6) проведение ежегодного мониторинга физической подготовки и физического развития учащихся и студентов;

7) содействие организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий с участием учащихся и студентов;   

8) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта;

9) участие учащихся и студентов в международных спортивных мероприятиях, в том числе во Всемирных универсиадах и официальных международных спортивных соревнованиях.

3. В целях вовлечения учащихся и студентов в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, и (или) обучающимися таких учреждений, могут создаваться школьные спортивные клубы и студенческие спортивные клубы, не являющиеся юридическими лицами. Деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области образования по согласованию с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, и предусматривается уставами соответствующих образовательных организаций.

 

Статья 28. Физическая культура и спорт в системе здравоохранения

 

Уполномоченный государственный орган в области здравоохранения в пределах своей компетенции:

1) использует физическую культуру как средство профилактики и лечения заболеваний;

2) осуществляет медицинский контроль за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, в том числе спортивно-оздоровительным туризмом, участвует в медицинском обеспечении подготовки спортивного резерва и сборных команд различных уровней по видам спорта к спортивным соревнованиям;

3) организует и осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов здравоохранения по вопросам эффективного использования основных компонентов физической культуры в профилактике и лечении заболеваний, а также в области спортивной медицины, врачебного контроля и лечебной физической культуры;

4) создаёт центры и пункты оздоровления и реабилитации с использованием средств физической культуры и спорта, диагностические консультационные пункты и кабинеты, врачебно-физкультурные диспансеры, обеспечивающие физкультурно-оздоровительную работу с гражданами, оснащает такие центры, пункты, кабинеты и диспансеры специальной аппаратурой и медицинским оборудованием;

5) осуществляет целенаправленную пропаганду возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья и в формировании здорового образа жизни населения страны.

 

Статья 29. Развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. Подготовка граждан к защите Отечества

 

1. Основой военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта являются специальные действия (в том числе приёмы), связанные с выполнением военнослужащими Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов и сотрудниками правоохранительных органов Туркменистана воинских и служебных обязанностей.

2. Физическая подготовка военнослужащих Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана является основным предметом подготовки, проводимой в целях повышения устойчивости организма военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана к различным условиям, связанным с особенностями военной службы, службы в правоохранительных органах Туркменистана и выполнением боевых и оперативно-служебных задач.

3. Физическая подготовка военнослужащих Вооружённых Сил Туркменистана, других войск и военных органов, сотрудников правоохранительных органов Туркменистана осуществляется в целях успешного выполнения военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов воинских и служебных обязанностей на основе программ по физической подготовке, утверждаемых Министерством обороны Туркменистана, правоохранительными органами Туркменистана.

4. В Вооружённых Силах Туркменистана, других войсках и военных органах, правоохранительных органах Туркменистана в целях привлечения военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов к регулярным занятиям спортом могут создаваться и действовать спортивные клубы, другие организации физической культуры и спорта, осуществляющие развитие соответствующих военно-прикладных, служебно-прикладных, технических и других видов спорта, подготовку спортсменов, а также формирующие сборные команды по видам спорта.

5. Государственные органы, указанные в части 4 настоящей статьи, осуществляют:

1) учебно-тренировочный процесс;

2) организацию условий для занятий спортом военнослужащих всех категорий и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана;

3) подготовку спортсменов для участия в спортивных соревнованиях по военно-прикладным, служебно-прикладным, а также горноспасательным, водолазным, гребным и другим видам спорта, в том числе во Всемирных армейских играх, в Спартакиаде дружественных армий, чемпионатах мира и во Всемирных играх полицейских, пожарных, спасателей, предусматривающую организацию учебно-тренировочных мероприятий;

4) медицинское обслуживание, восстановительные мероприятия после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов;

5) обеспечение спортсменов питанием, проживанием и проездом, а также спортивной экипировкой, спортивным инвентарём и оборудованием;

6) проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и других специалистов в области военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

6. Министерство обороны Туркменистана, правоохранительные органы Туркменистана, осуществляющие руководство военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта:

1) формируют сборные команды по соответствующим военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта для участия в спортивных мероприятиях;

2) проводят регулярное тестирование физической подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана;

3) организовывают проведение общегосударственных спортивных мероприятий и участие в международных спортивных мероприятиях по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;

4) разрабатывают спортивную классификацию по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта и своевременно вносят в неё изменения;

5) присваивают спортивные разряды спортсменам и определяют квалификационные требования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта к тренерам, методистам, спортивным судьям, спортсменам в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

7. Единый календарный план спортивных мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, проводимых среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Туркменистана, утверждается Министерством обороны Туркменистана и правоохранительными органами Туркменистана.

 

Статья 30. Физическая культура и спорт по месту работы

 

1. Организации, учреждения и предприятия способствуют реализации работниками права на занятие физической культурой и спортом посредством:

1) проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы со своими работниками и членами их семей;

2) строительства и содержания спортивных сооружений;

3) содействия объединению работников в спортивные клубы и созданию секций по видам спорта;

4) осуществления иной деятельности, не запрещённой законодательством Туркменистана, способствующей реализации работниками права на занятие физической культурой и спортом.

2. Организации, учреждения и предприятия обеспечивают проведение производственной гимнастики в режиме труда.

 

Статья 31. Физическая культура и спорт по месту жительства и в местах массового отдыха граждан

 

1. Местные органы исполнительной власти совместно с организациями физической культуры и спорта создают условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха граждан.

2. Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха граждан включает в себя:

1) создание инфраструктуры для занятий граждан физической культурой и спортом;

2) организацию работы спортивных клубов и секций по видам спорта;

3) организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

4) содействие организациям физической культуры и спорта в выделении необходимых помещений и предоставлении спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом населения в местах массового отдыха;

5) обеспечение надлежащего технического состояния спортивных сооружений.

3. Санаторно-курортные организации, пансионаты, дома отдыха, туристические базы и детские оздоровительные центры совместно с общественными организациями создают условия для проведения индивидуальных, групповых и семейных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

 

Статья 32. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт, физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с инвалидностью

 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с инвалидностью с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в соответствующих организациях физической культуры и спорта.

2. На основе программ по видам спорта, разрабатываемых соответствующими общественными объединениями по паралимпийским, сурдлимпийским, специальным олимпийским видам спорта и утверждаемых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта, осуществляется учебно-тренировочный процесс и определяется содержание этапов спортивной подготовки для лиц с инвалидностью в организациях физической культуры и спорта.

3. Организация занятий физической культурой и спортом лиц с инвалидностью, подготовка специалистов, методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль за занятиями физической культурой и спортом лиц с инвалидностью возлагаются на органы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры и спорта.

4. Местные органы исполнительной власти обеспечивают лицам с инвалидностью условия доступа к спортивным сооружениям для занятия физической культурой и спортом, предоставление специального спортивного инвентаря.

В зависимости от категории инвалидности перечисленные услуги осуществляются на льготных условиях в соответствии с  законодательством Туркменистана.

5. Местные органы исполнительной власти совместно с организациями физической культуры и спорта организуют проведение спортивных мероприятий с участием лиц с инвалидностью на уровне велаятов, этрапов, городов, а также их подготовку к спортивным соревнованиям на общегосударственном уровне и участие в них.

6. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с организациями физической культуры и спорта организуют проведение  соревнований среди лиц с инвалидностью на общегосударственном уровне, подготовку национальных сборных команд по видам спорта среди лиц с инвалидностью к международным спортивным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм и Всемирным специальным олимпийским играм и участие в них.

 

Статья 33. Физическая культура и спорт в исправительных учреждениях

 

1. В исправительных учреждениях осуществляется физическое воспитание осуждённых.

2. Администрация исправительных учреждений обеспечивает условия для занятий физической культурой и спортом и организует спортивные мероприятия в соответствии с правилами по видам спорта.

В распорядке дня исправительных учреждений предусматриваются выполнение физических упражнений, в том числе утренней зарядки, и занятия спортом в объёме не менее одного часа в день.

3. Осуждённые имеют право за счёт собственных средств приобретать спортивную одежду, обувь для занятий физической культурой и спортом.

 

ГЛАВА VII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

 

Статья 34. Развитие национальных видов спорта

 

1. Национальные виды спорта являются неотъемлемой частью спорта, признание которых осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.

2. В Туркменистане создаются национальные федерации, любительские и профессиональные спортивные клубы, секции по национальным видам спорта, действующие в соответствии с положениями настоящего Закона и иными нормативными правовыми актами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

3. Указанные в части 2 настоящей статьи организации по национальным видам спорта проводят чемпионаты, спартакиады, первенства, розыгрыши кубков и другие спортивные соревнования, а также учебно-тренировочные сборы по подготовке к международным спортивным соревнованиям по национальным видам спорта совместно с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

4. Местные органы исполнительной власти обеспечивают развитие национальных видов спорта путём создания соответствующей инфраструктуры.

5. Организация занятий по национальным видам спорта, подготовка специалистов, методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение, присвоение спортивных званий и разрядов, квалификация тренеров и присвоение категорий спортивных судей осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

6. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с национальными федерациями по национальным видам спорта организуют проведение международных и общегосударственных соревнований в стране, подготовку национальных сборных команд Туркменистана по национальным видам спорта к международным соревнованиям и участие в них.

 

ГЛАВА VIII. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

 

Статья 35. Развитие спорта высших достижений

 

1. Государство обеспечивает условия для развития спорта высших достижений посредством:

1) финансирования подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса;

2) установления международных связей с международными спортивными организациями;

3) формирования национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта и обеспечения их подготовки;

4) организации международных спортивных мероприятий на территории Туркменистана;

5) обеспечения участия спортсменов Туркменистана в международных спортивных соревнованиях и иными способами.

2. Кабинетом Министров Туркменистана устанавливаются:

1) размер призов спортсменам, завоевавшим медали на Олим¬пийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх и Всемирных специальных олимпийских играх, Азиатских играх, а также чемпионатах мира и Азии;

2) размер вознаграждений тренерам, обеспечившим подготовку этих спортсменов;

3) количество, размер, порядок назначения и выплаты именных стипендий в области физической культуры и спорта;

4) размер, порядок назначения и выплаты государственных стипендий олимпийским чемпионам.

 

Статья 36. Национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта

 

1. Национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта состоят из основного и резервного составов.

2. Материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое обеспечение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Научно-методическое и медицинское обеспечение национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта во время подготовки к международным соревнованиям и участия в них осуществляется Национальным олимпийским комитетом Туркменистана, Паралимпийским комитетом Туркменистана, организациями, возглавляющими сурдлимпийское и специальное олимпийское движение в Туркменистане, и  национальными федерациями по видам спорта.

4. Члены национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта в период подготовки к международным соревнованиям и во время участия в них обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием и лечением.

 

Статья 37. Формирование национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта

 

1. Списки спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды Туркменистана по соответствующим видам спорта ежегодно формируются национальными федерациями по видам спорта и утверждаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

2. Общие принципы и критерии формирования списков спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, порядок утверждения этих списков устанавливаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

3. Национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта для подготовки к участию и участия в международных спортивных соревнованиях формируются национальными федерациями по видам спорта из числа лиц, включённых в соответствующий список спортсменов-кандидатов в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта.

 

Статья 38. Предотвращение использования допинговых средств и допинговых методов в спорте

 

Предотвращение использования допинговых средств и допинговых методов в спорте регулируется Законом Туркменистана «О борьбе с допингом в спорте.

 

ГЛАВА IX. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

Статья 39. Признание новых видов спорта и спортивных дисциплин. Государственный реестр видов спорта

 

1. Признание новых видов спорта и спортивных дисциплин на территории Туркменистана осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана. Признанные на территории Туркменистана новые виды спорта и спортивные дисциплины вносятся в Государственный реестр видов спорта уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

2. Проведение чемпионатов, первенств, розыгрыша кубков Туркменистана и иных спортивных мероприятий на территории Туркменистана осуществляется по видам спорта и спортивным дисциплинам, включённым в Государственный реестр видов спорта.

 

Статья 40. Спортивные звания и спортивные разряды

 

1. В Туркменистане за выдающиеся заслуги в области спорта (по видам спорта, признанным в Туркменистане) могут быть введены почётные звания:

1) «Заслуженный мастер спорта Туркменистана»;

2) «Заслуженный тренер Туркменистана»;

которые устанавливаются и присваиваются в соответствии с Законом Туркменистана «О государственных наградах Туркменистана».

2. В Туркменистане присваиваются спортивные звания:

1) «Мастер спорта Туркменистана международного класса»;

2) «Мастер спорта Туркменистана»;

3) «Отличник по физической культуре и спорту».

Спортивные звания присваиваются по видам спорта, признанным в Туркменистане, уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

3. В Туркменистане присваиваются спортивные разряды:

1) «Кандидат в мастера спорта Туркменистана»;

2) I спортивный разряд;

3) II спортивный разряд;

4) III спортивный разряд;

5) I юношеский спортивный разряд;

6) II юношеский спортивный разряд;

7) III юношеский спортивный разряд.

4. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, устанавливаются Единой спортивной классификацией Туркменистана, утверждаемой уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

5. Порядок и условия присвоения (лишения, восстановления) спортивных званий и спортивных разрядов, порядок регистрации и  выдачи удостоверений о спортивном звании, нагрудных знаков и классификационных книжек, а также формы удостоверения о спортивном звании и классификационной книжки, описание и изображение нагрудных знаков устанавливаются Единой спортивной классификацией Туркменистана, утверждаемой уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.   

 

Статья 41. Квалификационные категории спортивных судей

 

1. В Туркменистане присваиваются следующие квалификационные категории спортивных судей:

1) спортивный судья национальной категории;

2) спортивный судья первой категории;

3) спортивный судья второй категории;

4) спортивный судья третьей категории;

5) судья по спорту.

2. Порядок присвоения квалификационных категорий спортивных судей и содержание квалификационных требований к кандидатам на присвоение данных категорий, а также права и обязанности спортивных судей устанавливаются Положением о спортивных судьях, утверждаемым уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

Статья 42. Свидетельство о регистрации спортсмена

 

1. Свидетельство о регистрации спортсмена является документом единого образца, удостоверяющим принадлежность к организации физической культуры и спорта  и спортивную квалификацию спортсмена.

2. В свидетельстве о регистрации спортсмена указываются:

1) фамилия, имя, отчество;

2) пол;

3) дата рождения;

4) принадлежность к организации физической культуры и спорта;

5) выбранные виды спорта и спортивные дисциплины;

6) сведения о присвоении спортивных разрядов и спортивных званий;

7) сведения о подтверждении выполнения норм и требований, необходимых для присвоения спортивных разрядов;

8) отметка о прохождении спортсменом медицинских осмотров;

9) результаты, достигнутые на спортивных соревнованиях;

10) сведения о спортивной дисквалификации;

11) сведения о государственных наградах и об иных формах поощрения;

12) фамилия, имя, отчество тренера;

13) сведения об организациях, в которых спортсмен проходил спортивную подготовку, и о продолжительности такой подготовки;

14) иные связанные со спецификой выбранных видов спорта сведения.

3. Порядок регистрации спортсмена организацией физкультуры и спорта, выдачи, замены свидетельства о регистрации спортсмена, порядок представления сведений о регистрации спортсмена и ведения учёта спортсменов по Туркменистану, зарегистрированных в порядке, установленном организацией физкультуры и спорта, а также форма свидетельства о регистрации спортсмена утверждаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

Статья 43. Права и обязанности спортсменов

 

1. Спортсмены имеют право на:

1) выбор вида (видов) спорта;

2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

3) обеспечение своей безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

4) присвоение спортивных званий и спортивных разрядов при выполнении норм и требований, установленных Единой спортивной классификацией Туркменистана;

5) заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе трансферных договоров (контрактов), в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

6) содействие национальных федераций по выбранным видам спорта в защите своих прав и законных интересов в международных спортивных организациях;

7) материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное обеспечение в соответствии с законодательством Туркменистана;

8) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Спортсмены обязаны:

1) знать Государственный гимн Туркменистана;

2) соблюдать требования по безопасному проведению занятий физической культурой и спортом;

3) не использовать допинг, соблюдать установленный порядок прохождения обязательного допинг-контроля;

4) принимать участие в спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) соблюдать спортивный режим;

6) принимать меры, направленные на сохранение и (или) совершенствование спортивного мастерства;

7) соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения (регламенты) о проведении спортивных соревнований, в которых они принимают участие;

8) соблюдать законодательство Туркменистана о физической культуре и спорте;

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 44. Права и обязанности тренеров

 

1. Тренеры имеют право на:

1) заработную плату и (или) вознаграждение (доход) за осуществление своей профессиональной деятельности;

2) обеспечение своей безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

3) повышение квалификации в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) заключение трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, в том числе трансферных договоров (контрактов), в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

5) объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения;

6) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Тренеры обязаны:

1) проводить учебно-тренировочные и иные мероприятия, необходимые для спортивной подготовки спортсмена (команды спортсменов);

2) осуществлять руководство тренировочной и (или) соревновательной работой спортсмена (команды спортсменов), обеспечивая соблюдение прав и интересов спортсмена (команды спортсменов);

3) соблюдать требования к безопасному проведению занятий физической культурой и спортом;

4) принимать участие в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях в соответствии с законодательством Туркменистана;

5) соблюдать правила спортивных соревнований по виду спорта, положения (регламенты) о проведении спортивных соревнований, в которых они принимают участие;

6) соблюдать законодательство Туркменистана в области физической культуры и спорта;

7) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.  

 

Статья 45. Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий

 

1. Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий является нормативным документом, определяющим перечень соревнований общегосударственного уровня и международных соревнований, проводимых на территории Туркменистана, а также перечень мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта, проводимых в течение календарного года, и участию в них.

Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий формируется с учётом предложений национальных федераций по видам спорта, Национального олимпийского комитета Туркменистана, Паралимпийского комитета Туркменистана и организаций, возглавляющих сурдлимпийское и специальное олимпийское движение в Туркменистане, и вносится уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана.

2. Местные органы исполнительной власти формируют и утверждают свои местные единые календарные планы физкультурно-спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом общегосударственных и международных спортивных мероприятий.  

3. Спортсмены, выполнившие установленные нормативы и прошедшие соответствующий отбор, независимо от территориальной, ведомственной, иной принадлежности, имеют равные права на участие в соревнованиях, включённых в календарные планы спортивных мероприятий всех уровней.

 

Статья 46. Государственная аккредитация национальных федераций по видам спорта

 

1. Государственная аккредитация национальных федераций по видам спорта – процедура признания уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта правомочий национальных федераций по видам спорта в Туркменистане, а также по представлению Туркменистана в соответствующих международных спортивных организациях.

На территории Туркменистана может быть аккредитовано в качестве национальной федерации по виду (видам) спорта только одно общественное объединение.

2. Порядок проведения государственной аккредитации национальных федераций по видам спорта определяется уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта по согласованию с Национальным олимпийским комитетом Туркменистана. Государственная аккредитация осуществляется на четырёхлетний срок.

 

Статья 47. Правила по видам спорта

 

1. Правила по видам спорта, включённые в Государственный реестр видов спорта, разрабатываются национальными федерациями по видам спорта с учётом правил, утверждённых международными организациями по соответствующим видам спорта, и утверждаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

2. Правила по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта разрабатываются и утверждаются Министерством обороны Туркменистана, правоохранительными и специальными государственными органами Туркменистана.  

 

Статья 48. Правила проведения спортивных соревнований

 

1. Общегосударственные спортивные соревнования проводятся по решению уполномоченного государственного органа в области физической культуры и спорта, согласованному с национальными федерациями по видам спорта в соответствии с Единым календарным планом общегосударственных и международных спортивных мероприятий.

2. Международные спортивные соревнования на территории Туркменистана проводятся по решению международных спортивных организаций и уполномоченного органа в области физической культуры и спорта Туркменистана. Данные соревнования включаются в Единый календарный план общегосударственных и международных спортивных мероприятий.

3. Региональные спортивные соревнования проводятся по решению местных исполнительных органов в области физической культуры и спорта и по согласованию с соответствующими национальными федерациями по видам спорта в соответствии с региональными календарными планами спортивно-массовых мероприятий.

4. Международные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о соревнованиях, разрабатываемыми и утверждаемыми международными спортивными организациями.

5. Общегосударственные спортивные соревнования проводятся в соответствии с положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, разрабатываемыми и утверждаемыми национальными федерациями по видам спорта по согласованию с уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

6. Положения (регламенты) о региональных спортивных соревнованиях разрабатываются соответствующими национальными спортивными федерациями по видам спорта и утверждаются местными исполнительными органами в области физической культуры и спорта.

7. Порядок проведения спортивных мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, перечень видов спортивных мероприятий и их классификация определяются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

8. Национальные федерации по видам спорта, тренеры спортивных команд, организаторы спортивных мероприятий обязаны обеспечить соблюдение порядка использования государственных символов Туркменистана, а также знание спортсменами Государственного гимна Туркменистана.

 

Статья 49. Соблюдение правил безопасности, охрана здоровья физических лиц при проведении занятий по физической культуре и спорту, спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий

 

1. Специалисты в области физической культуры и спорта при проведении занятий по физической культуре и спорту обеспечивают соблюдение правил безопасности, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

2. Администрация организаций, имеющих в своём распоряжении спортивные сооружения, обеспечивает спортивным инвентарём и оборудованием места проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий в соответствии с правилами техники безопасности, санитарными правилами и гигиеническими нормативами и несёт ответственность за вред, причинённый здоровью физических лиц, в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Спортивные сооружения, предназначенные для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий, должны соответствовать техническим условиям, санитарным правилам и гигиеническим нормативам, правилам эксплуатации спортивных сооружений и пожарной безопасности и быть доступными для лиц с инвалидностью.

4. Специалисты в области физической культуры и спорта несут ответственность за вред, причинённый здоровью физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с законодательством Туркменистана.

5. Ответственность за вред, причинённый здоровью спортсмена, тренера или спортивного судьи во время занятий физической культурой и спортом в организованной форме, устанавливается на основании законодательства Туркменистана и условий договора, заключённого спортсменом, тренером или спортивным судьёй с организацией физической культуры и спорта.

6. В случае обнаружения нарушения требований правил эксплуатации спортивных сооружений и пожарной безопасности, осложняющих обеспечение безопасности физических лиц, местные органы исполнительной власти самостоятельно либо по инициативе органов внутренних дел запрещают проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий до устранения выявленных нарушений условий безопасности.

 

Статья 50. Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий международного (олимпийского) уровня

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий международного (олимпийского) уровня, а также соблюдения общественного порядка в местах их проведения осуществляется правоохранительными и военными органами Туркменистана.

2. Порядок и условия обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий международного (олимпийского) уровня и соблюдения общественного порядка в местах их проведения определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

 

Статья 51. Государственный комплекс физического воспитания

 

1. Государственный комплекс физического воспитания включает в себя виды физических упражнений, отражающих силу, выносливость, быстроту и ловкость и которые состоят из уровней в зависимости от возраста и пола физических лиц.

2. Государственный комплекс физического воспитания предусматривает общую оценку уровня физической подготовки человека на основании выполнения его требований и норм.

3. В выполнении требований и норм Государственного комплекса физического воспитания принимают участие физические лица, не имеющие противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом.

 

Статья 52. Требования и нормы Государственного комплекса физического воспитания

 

1. Требования и нормы Государственного комплекса физического воспитания устанавливаются положением, разработанным уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта и утверждённым Кабинетом Министров Туркменистана.

Для учащихся и студентов образовательных учреждений требования и нормы Государственного комплекса физического воспитания утверждаются совместно с уполномоченным государственным органом в области образования в соответствии с утверждёнными образовательными стандартами по предмету «Физическая культура».

2. Руководство и контроль за работой по выполнению требований и норм Государственного комплекса физического воспитания осуществляются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.  

3. Лицам, выполнившим требования и нормы, предусмотренные Государственным комплексом физического воспитания, выдаётся нагрудный значок в порядке и на условиях, установленными уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

ГЛАВА X. КАДРОВОЕ, НАУЧНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

 

Статья 53. Подготовка кадров в области физической культуры и спорта

 

1. Подготовка кадров в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана об образовании.

2. Кадры в области физической культуры и спорта готовятся в специализированных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, создание и функционирование которых осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана об образовании, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. Государство содействует укреплению материально-технической базы образовательных учреждений в области физической культуры и спорта. Укрепление материально-технической базы предусматривает наличие комплекса спортивных сооружений и оборудования.

 

Статья 54. Повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта

 

1. Переподготовка и повышение квалификации специалистов физической культуры и спорта осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Квалификационные требования к должностям специалистов физической культуры и спорта определяются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

3. Специалистам физической культуры и спорта могут присваиваться квалификационные категории в соответствии с трудовым законодательством Туркменистана в порядке и на условиях, устанавливаемыми уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

Статья 55. Профессиональная педагогическая деятельность и тренерская деятельность в области физической культуры и спорта и профессиональная деятельность в области лечебной физической культуры и спортивной медицины

 

1. К профессиональной педагогической деятельности в области физической культуры и спорта и профессиональной деятельности в области лечебной физкультуры и спортивной медицины допускаются лица, имеющие среднее профессиональное  или высшее профессиональное образование по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта.

2. Тренерскую деятельность в организациях физической культуры и спорта могут осуществлять лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта, а также допущенные к такой деятельности в порядке, определённом уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

3. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта совместно с уполномоченным государственным органом в области образования определяют потребность в подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.  

 

Статья 56. Спортивные волонтёры в области физической культуры и спорта

 

1. Спортивные волонтёры, которые могут выступать в качестве тренеров, спортивных судей, организаторов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением и иных специалистов в области физической культуры и спорта, осуществляют общественную деятельность в области физической культуры и спорта на добровольной основе после прохождения специальной подготовки в организациях физической культуры и спорта.

2. Порядок подготовки спортивных волонтёров разрабатывается и утверждается уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.  

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, не прошедшие соответствующую подготовку, к организации и проведению спортивных занятий, судейству спортивных соревнований и иной самостоятельной спортивной деятельности не допускаются.

 

Статья 57. Научная деятельность в области физической культуры и спорта

 

1. Проведение фундаментальных, поисковых, опытно-конструкторских, технологических, прикладных и других научно-исследовательских работ в области физической культуры и спорта осуществляют научные центры, научно-¬исследовательские институты, лаборатории, образовательные учреждения в области физической культуры и спорта, созданные в порядке, установленном законодательством Туркменистана, и ведущие свою деятельность на основании государственных и иных заказов в соответствии с законодательством Туркменистана, регулирующим научную деятельность.

2. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта в пределах своей компетенции формирует и проводит научно-техническую политику в области физической культуры и спорта, определяет приоритетные научные направления в области физической культуры и спорта.

 

Статья 58. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта

 

1. Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, включает в себя:

1) систематический контроль за состоянием их здоровья;

2) оценку адекватности физических нагрузок по состоянию их здоровья;

3) профилактику и лечение заболеваний, травм, медицинскую реабилитацию и обеспечение лекарственными средствами;

4) восстановление здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и спортом.

2. Организаторы физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий не вправе допускать к участию в них лиц, не прошедших медицинское обследование в соответствующие нормативным документам сроки, и лиц, по результатам медицинского обследования не имеющих допуска к участию в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях.

3. Организаторы физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий обеспечивают медицинской помощью их участников.

4. Лица, занимающиеся физической культурой и спортом, проходят обязательные начальные, периодические и контрольные медицинские осмотры, а также медицинские осмотры перед началом соревнований.

Право участвовать в соревнованиях имеют только те спортсмены, которые прошли обязательное медицинское обследование и имеют соответствующую подготовку по виду спорта.

5. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, местные органы исполнительной власти и местного самоуправления имеют право прекратить проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятий, если их участники не обеспечены медицинской помощью, а также имеют право не допускать к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр, и отстранять от них.

 

Статья 59. Государственные социальные гарантии в области физической культуры и спорта

 

1. Государство оказывает содействие гражданам, проявившим выдающиеся способности в спорте высших достижений, посредством:

1) предоставления им возможности выступать в составе национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, Азиатских играх и иных международных спортивных соревнованиях;

2) установления на соответствующий срок специальных государственных стипендий спортсменам, завоевавшим путёвку на Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские игры или Азиатские игры;

3) выплаты ежемесячного денежного содержания членам национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта;

4) денежного вознаграждения и иных вознаграждений по итогам участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, во Всемирных специальных олимпийских играх, в Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии и приравненных к ним международных соревнованиях;

5) иных выплат, связанных с непосредственной подготовкой к международным соревнованиям и участием в них.

2. Критерии и порядок предоставления вознаграждений, стипендий, ежемесячного денежного содержания и иных выплат, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Кабинетом Министров Туркменистана.

3. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам с инвалидностью государство предоставляет физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги бесплатно и полностью несёт расходы в период их реабилитации, спортивно-оздоровительных занятий и спортивной подготовки в организациях физической культуры и спорта.

4. Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, местные органы исполнительной власти, Национальный олимпийский комитет Туркменистана, Паралимпийский комитет Туркменистана, организации, возглавляющие сурдлимпийское и специальное олимпийское движение в Туркменистане, организации физической культуры и спорта могут выплачивать за счёт собственных средств и внебюджетных средств, а также иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана, ежемесячное денежное содержание победителям и призёрам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, Азиатских игр, чемпионатов мира и Азии, а также спортсменам и специалистам, имеющим высокие спортивные звания, спортсменам, входящим в национальные сборные команды Туркменистана по видам спорта, и их тренерам.

 

Статья 60. Страхование спортсменов, тренеров и спортивных судей

 

1. Спортсмены, тренеры и спортивные судьи подлежат страхованию на случай травмы, инвалидности, смерти в результате несчастного случая во время спортивных соревнований или подготовки к ним в организациях физической культуры и спорта.  

2. Страхование спортсменов, тренеров, спортивных судей проводится в соответствии с законодательством Туркменистана.  

 

Статья 61. Пропаганда физической культуры и спорта

 

1. Средства массовой информации, уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, уполномоченный государственный орган в области здравоохранения, уполномоченный государственный орган в области образования, профсоюзные, молодёжные и женские организации, общественные объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности ведут широкую пропаганду физической культуры и спорта, олимпийского движения, повышают уровень знаний населения в практическом использовании средств физической культуры и спорта в целях формирования, сохранения и укрепления  здорового образа жизни, обеспечения активного долголетия и высокого уровня работоспособности населения.  

2. Трансляция спортивных соревнований и других спортивных мероприятий по каналам телерадиовещания, съёмка и фотографирование спортивных соревнований и других спортивных мероприятий, производство записи их изображения и их звуковая запись осуществляются на основе договоров с обладателями прав на организацию спортивных мероприятий, если иное не предусмотрено законодательством Туркменистана.

3. Размещение рекламы товаров, изделий и услуг на спортивных сооружениях, во время проведения спортивных мероприятий, а также во время их трансляции регулируется законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА XI. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

Статья 62. Финансирование физической культуры и спорта

 

Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счёт:

1) средств Государственного бюджета Туркменистана;

2) средств, полученных от реализации спортивных изделий, изготовленных на предприятиях, находящихся в ведении  организаций физической культуры и спорта, от издательской деятельности;

3) средств, полученных от предоставления платных услуг, проведения соревнований и других мероприятий организациями физической культуры и спорта;

4) сбора вступительных и членских взносов организаций физической культуры и спорта;

5) собственных накоплений организаций физической культуры и спорта;

6) спонсорской или иной помощи;

7) иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 63. Спонсорство в области физической культуры и спорта

 

Спонсорами организаций физической культуры и спорта могут быть физические и юридические лица, кроме организаций, которые финансируются за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

Отношения между спонсорами и организациями физической культуры и спорта устанавливаются на договорной основе.

 

Статья 64. Спортивные сооружения

 

1. Спортивные сооружения могут находиться в государственной и частной собственности.

2. Не допускается ликвидация или перепрофилирование спортивного сооружения, находящегося в государственной собственности, без создания равнозначного или с более развитой инфраструктурой спортивного сооружения в пределах данного населённого пункта.

3. Достаточный уровень обеспеченности населённых пунктов спортивными сооружениями устанавливается местными органами исполнительной власти на основе градостроительной документации.

4. Классификация спортивных сооружений и требования к их эксплуатации устанавливаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

Статья 65. Реестр спортивных сооружений

 

1. В целях систематизации данных о количестве, назначении и состоянии спортивных сооружений, находящихся на территории Туркменистана, формируется реестр спортивных сооружений.

2. В реестре спортивных сооружений ведётся отдельный учёт спортивных сооружений, являющихся основными базами подготовки национальных сборных команд Туркменистана по видам спорта.

3. Состав сведений, вносимых в реестр спортивных сооружений, порядок формирования и ведения реестра спортивных сооружений, а также порядок предоставления содержащейся в нём информации устанавливаются уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

4. Формирование и ведение реестра спортивных сооружений осуществляется уполномоченным государственным органом в области физической культуры и спорта.

 

Статья 66. Инвестиционная политика в области физической культуры и спорта

 

1. Государство обеспечивает целевое выделение государственных средств на капитальные вложения в укрепление и развитие материально-технической базы организаций физической культуры и спорта в соответствии с инвестиционными программами и законодательством Туркменистана.

2. Государство в целях привлечения внебюджетных инвестиций для развития физической культуры и спорта может предусматривать преференции и льготы предприятиям и организациям в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 67. Налогообложение в области физической культуры и спорта

 

Налогообложение в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Туркменистана.  

 

ГЛАВА XII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 

Статья 68. Международное сотрудничество в области  физической культуры и спорта

 

1. Международное сотрудничество в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и международными договорами Туркменистана.

2. Организации физической культуры и спорта Туркменистана в отношениях со спортивными организациями иностранных государств руководствуются регламентами и требованиями, установленными международными спортивными организациями и международными договорами Туркменистана.

 

Статья 69. Взаимодействие с международными спортивными организациями

 

1. На территории Туркменистана могут создаваться филиалы и представительства международных спортивных организаций в соответствии с международными договорами Туркменистана.

2. Организации физической культуры и спорта Туркменистана имеют право в порядке, установленном законодательством Туркменистана, привлекать к осуществлению своей деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также распоряжаться полученными от иностранных государств, международных организаций, иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежными средствами и иным имуществом в соответствии с законодательством Туркменистана.

3.  Уполномоченный государственный орган в области физической культуры и спорта, Национальный олимпийский комитет Туркменистана, Паралимпийский комитет Туркменистана, организации, возглавляющие сурдлимпийское движение и специальное олимпийское движение в Туркменистане, национальные федерации по видам спорта имеют право представлять интересы Туркменистана в   международных спортивных организациях, а также представлять Туркменистан на спортивных и иных мероприятиях, проводимых международными спортивными организациями.

 

ГЛАВА XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 70. Ответственность за нарушение настоящего Закона

 

Нарушение настоящего Закона влечёт за собой ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

 

Статья 71. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Туркменистана от 7 июля 2001 года «О физической культуре  и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2001 г., № 2, ст. 18);

2) Закон Туркменистана от 9 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О физической культуре  и спорте» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2013 г., № 4, ст. 79).

 

 

     Президент                                                       Гурбангулы

Туркменистана                                                Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

23 мая 2015 года

№ 224-V.