Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda

 

TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Maldarçylykda tohumçylyk işi hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 60-njу madda)

 

(Türkmenistanyň 05.01.2018 ý. № 685-V Kanuny esasynda girizilen

üýtgetmeler bilen)

 

Şu Kanun maldarçylykda tohumçylyk işiniň hukuk we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär hem-de tohum mallaryň genofonduny aýap saklamaga we artdyrmaga, olaryň önüm berijilik hilini üznüksiz ýokarlandyrmaga we gowulandyrmaga gönükdirilendir, şeýle hem tohum maldarçylygy babatda işleýän döwlet edaralarynyň, ýuridik we fiziki şahslaryň işini düzgünleşdirýär.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) tohum maldarçylygy – seçgi maksatlary bilen tohum mallary  köpeltmek, tohumçylyk önümini öndürmek we peýdalanmak;

2) tohumlyk mal – belli bir tohumy üznüksiz köpeltmek üçin peýdalanylýan we bellenilen tertipde bellige alnan, resminamalaýyn  tassyklanylan gelip çykyşy bolan, arassa ganly tohum mal;

3) maldarçylykda tohumçylyk işi – mallaryň tohumlyk we önüm berijilik hilini gowulandyrmaga gönükdirilen zootehniki, seçgi we guramaçylyk-hojalyk çäreleriniň ulgamy;

4) tohumlyk önüm (material) – tohum mal, onuň  tohumy (döli) we düwünçegi, inkubasion ýumurtgalar, işbil, liçinkalar, balary paketleri;

5) bonitirowka – tohum malyň tohumlyk we önüm berijilik hiline, şeýle hem olary mundan beýläk peýdalanmak maksady bilen beýleki tohumlyk önümiň (materialyň) hiline toplumlaýyn baha bermek;

6) tohumlyk gymmatlyk – tohum malyň genetik mümkinçiliginiň derejesi we hojalyk taýdan peýdaly alamatlaryny nesle geçirmek ukyby;

7) tohum mallaryň önümliligi – tohum mallaryň hojalyk taýdan peýdaly alamatlarynyň jemi, şol sanda olardan alynýan önümiň hili we mukdary;

8) arassa ganly tohum mallary köpeltmek – tohum mallaryň belli bir tohumyna mahsus bolan alamatlary aýap saklamak we gowulandyrmak maksady bilen bu tohum mallary köpeltmek;

9) az sanly (genofond) tohum – genetik-seçgi aýratynlyklary bilen tapawutlanýan we ýitip gitmek howpy astynda durýan, belli bir tohuma degişli bolan seýrek duş gelýän mallaryň topary;

10) tohum mallaryň we tohum mallaryň sürüleriniň Döwlet belligine alnyşy – tohum mallaryň we tohum sürüleriň meňzeşligini takyklamak, gelip çykyşyny kesgitlemek we önümliligini anyklamak maksady bilen tohum mallaryň Döwlet kitabynda we Döwlet tohumçylyk sanawunda, degişlilikde tohum mallar we tohum mallaryň sürüleri barada maglumatlary hasaba almak;

11) tohum mallaryň Döwlet kitaby – arassa ganly tohum mallary  köpeltmegiň netijesinde alnan, tohum mallaryň belli bir tohumyndaky has gymmatlysy barada ýa-da tohum sürüler barada maglumatlaryň jemi;

12) Döwlet tohumçylyk sanawy – tohum mallaryň sürüleri barada maglumatlaryň jemi;

13) belgileme – degişli tohum malyň şol tohuma degişliligini takyk anyklamaga mümkinçilik berýän tatuirowka-belgileri, tagmany basmak, birkany, çipi berkitmek arkaly tohum maly bellemek;

14) maldarçylykda seçgi işi – mallaryň bar bolanlaryny kämilleşdirmek, täze tiplerini, ugurlaryny, krosslaryny we tohumlaryny döretmek, tohumlyk önümini rejeli peýdalanmak hem-de genofonda degişli tohumlary aýap saklamak boýunça çäreleriň toplumy;

15) seljerme (aprobasiýa) – mallaryň belli bir täze tiplere, ugurlara, krosslara we mallaryň tohumlaryna degişlidigini anyklamaga mümkinçilik berýän, genetiki gurluşyny we häsiýetlerini kesgitlemek maksady bilen olary barlama;

16) kross – mallaryň bir ugruny başga bir ugur bilen çaknyşdyrmakdan döreýän mallaryň topary;

17) düwünçekleriň transplantasiýasy – düwünçegiň irki ösüş döwründäki tohumlanan öýjüklerini bir maldan başga bir mala geçirmegi öz içine alýan mallary köpeltmegiň biotehnologik usuly;  

18) tohum banky – höwür malyň doňdurma ýoly bilen konserwirlenilen tohumyny saklanylýan jaý.

 

2-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda wezipeler

 

Tohum mallaryň önüm berijilik hilini gowulandyrmak, ýokary önümli mallary köpeltmek, seçgi maksatlary üçin peýdaly mallaryň az sanly we ýitip barýan tohumlarynyň genofonduny aýap saklamak maksady bilen olaryň üznüksiz köpeldilmegini üpjün etmek tohum maldarçylygy babatda wezipeler bolup durýar.

 

3-nji madda. Tohum maldarçylygy barada Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Tohum maldarçylygy barada Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar.

2. Tohum mal bolup durmaýan ýabany we öý haýwanlaryny köpeltmek we peýdalanmak babatdaky gatnaşyklar Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

3. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda bellenen kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

II BAP. TOHUM MALDARÇYLYGY BABATDA DÖWLET TARAPYNDAN DÜZGÜNLEŞDIRMEK

 

4-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi amala  aşyrýan edaralar

 

Tohum maldarçylygy babatda döwlet tarapyndan düzgünleşdirmegi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, tohum maldarçylygy babatda ygtyýarlandyrylan döwlet edarasy (mundan beýläk – ygtyýarlandyrylan edara), ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary amala aşyrýarlar.

 

5-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlyklary

 

Tohum maldarçylygy babatda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny kesgitleýär;

2) döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar;

3) halkara hyzmatdaşlygyny utgaşdyrýar;

4) Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kabul edýär;

5) döwlet gözegçiligini amala aşyrmagyň tertibini kesgitleýär;

6) tohum mallaryň baş sany boýunça ýitgileri dikeltmegiň tertibini, tohum mallaryň baş sanyna ýetirilen zyýanyň öwezini dolmagyň tertibini belleýär;

7) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

6-njy madda. Tohum maldarçylygy babatda ygtyýarlandyrylan edaranyň ygtyýarlygy

 

Tohum maldarçylygy babatda ygtyýarlandyrylan edara:

1) ýeke-täk döwlet syýasatyny işläp taýýarlaýar hem-de durmuşa geçirýär;  

2) döwlet maksatnamalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlaýar we olary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine tassyklamaga berýär;

3) tohumlyk önümini peýdalanmagyň tertibini belleýär;

4) tohumçylyk sertifikatynyň görnüşini we bermegiň tertibini belleýär;

5) tohum mallaryň Döwlet kitaby barada Düzgünnamany we Döwlet tohumçylyk sanawy barada Düzgünnamany tassyklaýar;

6) tohum mallaryň Döwlet kitabynda we Döwlet tohumçylyk sanawunda, degişlilikde tohum mallary we tohum mallaryň sürülerini bellige almagy alyp barýar;

7) aýratyn (osoblar) tohumlyk mallar  hökmünde peýdalanylýan mallaryň görnüşleriniň sanawyny belleýär;

8) tohum mallarda seljermegi geçirmegiň tertibini işläp taýýarlaýar we seljermegi geçirmek boýunça topar barada düzgünnamany we onuň düzümini tassyklaýar;

9) tohum mallary, tohum mallaryň sürülerini, tohumy, düwünçekleri, inkubasion ýumurtgalary, işbili, liçinkalary, balary paketlerini almagyň we saklamagyň şertlerine talaplary belleýär;

10) tohum  mallaryň meňzeşligini takyklamagyň tertibini belleýär;

11) tohumlyk önümiň bonitirowkasyny geçirmegiň tertibini we şertlerini belleýär;

12) tohum mallaryň, tohum mallaryň sürüleriniň önümliliginie  bolan talaby kesgitleýär, daşky (fenotipik) we genetiki alamatlary boýunça tohum mallara baha bermegi geçirýär, şeýle hem genofonda degişli sürüleri, tohum banklaryny we düwünçekleri döretmegiň hem-de peýdalanmagyň tertibini kesgitleýär;

13) bäsleşikleri, sergileri geçirmegiň tertibini we şertlerini belleýär;

14) döwlet gözegçiligini we gözegçilik barlagyny amala aşyrýar;

15) seçgi we biotehnologik usullaryny ulanmagyň şertlerini kesgitleýär;

16) tohum maldarçylygy boýunça edaralaryň sanawyny kesgitleýär;

17) tohum maldarçylygyny höweslendirmek boýunça, şol sanda seçgi maksatlary üçin peýdaly mallaryň az sanly we ýitip barýan tohumlarynyň genofonduny aýap saklamak boýunça çäreler barada teklipleri işläp taýýarlaýar;

18) mallaryň ýokary öndürijilikli tohumlarynyň ýaýrawynyň giňelmegini, mallaryň ýerli tohumlarynyň genetiki gaznasynyň goralmagyny üpjün edýär;

19) maldarçylykda mallaryň bar bolanlaryny kämilleşdirmegi we täze ýokary öndürijilikli tohumlaryny, ugurlaryny we gibridlerini döretmegi üpjün edýän, seçgi-tohumçylyk işiniň guralyşyny gowulandyrmak boýunça çäreleri amala aşyrýar;

20) oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyrmagyň usullarynyň giňden ulanylmagyny gurnaýar;

21) halkara hyzmatdaşlygyny amala aşyrýar;

22) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

7-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlyklary

 

Tohum maldarçylygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary:

1) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen ygtyýarlandyrylan edaranyň üstüne ýüklenilen wezipeleri ýerine ýetirmegi üçin oňa şertleri döredýärler;

2) tohum maldarçylygyň hususy binýadyny döretmäge we ösdürmäge, öz Watanymyzyň we dünýäniň tohum mallarynyň tohumlarynyň gymmatly genofonduny aýap saklamaga we netijeli peýdalanmaga ýardam berýärler;

3) Türkmenistanyň kanunçylygy bilen olaryň ygtyýarlyklaryna degişli edilen beýleki meseleleri çözýärler.

 

8-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda döwlet gözegçileri

 

1. Tohum maldarçylygy babatda ygtyýarlandyrylan edaranyň ýolbaşçysy - Türkmenistanyň Baş döwlet gözegçisi, ygtyýarlandyrylan edaranyň ýerlerdäki düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary - tohum maldarçylygy boýunça döwlet gözegçileri bolup durýarlar.

2. Türkmenistanyň Baş döwlet gözegçisi we tohum maldarçylygy boýunça döwlet gözegçileri şu hukuklara eýedirler:

1) tohum maldarçylygy boýunça edaralara päsgelçiliksiz barmaga we olardan zerur maglumaty muzdsuz almaga;

2) tohum maldarçylygy babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmalaryny aradan aýyrmak hakynda tabşyryknamalar bermäge we görkezilen tabşyryknamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmäge;

3) eger tohum maldarçylygy babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmalary ýüze çykarylan şertinde, tohumlyk önüminiň ýerlenilmegini togtatmaga;

4) seçgi we tohumlyk önümi üznüksiz öndürmek babatda täze tehnologiýalaryň, gurallaryň, enjamlaryň, materiallaryň we biotehnologik usullaryň ulanylyşyna döwlet gözegçilik barlagyny amala aşyrmaga;

5) tohumlyk önüminiň sertifikatsyz ýerlenilmegine we başga hili peýdalanylmagyna ýol bermezlige;

6) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda beýleki hukuklara eýe bolmaga.

3. Türkmenistanyň Baş döwlet gözegçisiniň we tohum maldarçylygy boýunça döwlet gözegçileriniň işiniň tertibi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklanylan tohum maldarçylygy babatda ygtyýarlandyrylan edara hakyndaky Düzgünnama bilen bellenilýär.

 

III BAP. TOHUMLYK ÖNÜMI PEÝDALANMAK WE

ONUŇ BONITIROWKASY

 

9-njy madda. Tohumlyk önümi peýdalanmak

 

1. Tohum mallaryň tohumy we düwünçekleri, inkubasion ýumurtgalar, işbil, liçinkalar we balary paketleri şu aşakdaky halatlarda ulanylýar, eger:

1) olar, görnüşleri şu Kanunyň 20-nji maddasynda sanalyp geçilen tohum maldarçylygy boýunça edaralarda alnan bolsa;

2) olar tohum maldarçylygy barada Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bellige alnan tohum  mallardan alnan bolsa;

3) olaryň meňzeşligini takyklamaga mümkinçilik berýän şahsy belgileri bar bolsa;

4) olaryň tohumçylyk sertifikatlary bar bolsa.

2. Ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik serişdeleriň hasabyna satyn alnan tohum mallar, ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan kesgitlenilýän tertipde peýdalanylýar.

3. Tohum mallaryň tohumyny üznüksiz öndürmek üçin diňe ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan kesgitlenilýän tertipde bonitirowka geçen tohum mallar peýdalanylýar.

 

10-njy madda. Mallaryň tohumyny üznüksiz köpeltmek maksady bilen tohumlyk önümi we tohum mallary peýdalanmagyň şertleri

 

1. Tohumlyk önüm, onuň tohum mallardan alnan şertinde tohum mallaryň tohumyny üznüksiz köpeltmek maksady bilen peýdalanylýar.

2. Tohum mal onuň belgilenilen we tohum mallaryň Döwlet kitabynda bellige alnan şertlerinde tohumy üznüksiz köpeltmek maksady bilen peýdalanylýar.

 

11-nji madda. Tohum mallary köpeltmek maksady bilen olaryň tohumyny peýdalanmagyň şertleri

 

Tohum mallaryň ýerlemek üçin öndürilen tohumy, onuň alnan tohum-höwür malyna tohumçylyk sertifikatynyň, genetiki we weterinar sertifikatlarynyň bar bolan mahalynda peýdalanylýar.

 

12-nji madda. Tohum mallary köpeltmek maksady bilen tohum mallaryň düwünçeklerini peýdalanmagyň şertleri

 

1. Tohum mallaryň düwünçekleri, olardan düwünçekler alnan tohum mallara tohumçylyk şahadatnamalaryň we genetiki sertifikatlaryň bar bolan mahalynda tohum mallary köpeltmek maksady bilen peýdalanylýar.

2. Tohum mallaryň düwünçekleri tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy boýunça merkezler tarapyndan başga şahslara ýerlenilip ýa-da berlip bilner.

 

13-nji madda. Tohumlyk önümiň bonitirowkasy

 

1. Tohum maldarçylygy boýunça edaralara degişli bolan tohumlyk önüm hökmany tertipde bonitirowka geçirilmäge degişlidir. Tohumlyk önümiň bonitirowkasy, bonitirowka edijiler (klassifikatorlar) tarapyndan geçirilýär.

2. Tohumlyk önümiň bonitirowkasyny geçirmegiň tertibi we şertleri ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilýär.

3. Tohumlyk önümiň bonitirowkasy görkezilen önüm bar bolan ähli edaralarda her ýyl geçirilýär.

4. Tohum maldarçylygy boýunça edaralaryň, tohum mallaryň tohumyny üznüksiz köpeltmek üçin, bonitirowka geçmedik tohumlyk önümi ýerlemäge haky ýokdur.

 

14-nji madda. Tohum-höwür mallary barlamak we baha bermek

 

1. Tohumy üznüksiz köpeltmek üçin saýlanylyp alnan tohum-höwür mallar, nesliniň hili we (ýa-da) öz önümliligi boýunça barlanylmaga we baha berilmäge degişlidir.

2. Tohum-höwür mallary barlamak, tohum mallaryň önümliliginiň bellenilen derejesine ýetilen, tohum maldarçylygy boýunça edaralarda geçirilýär.

3. Tohum-höwür mallary barlamak we baha bermek ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tassyklanylýan usulyýete laýyklykda, tohum maldarçylygy boýunça edaralarda geçirilýär.

 

15-nji madda. Bonitirowka barada maglumatlaryň elýeterliligi

 

Tohum maldarçylygy boýunça edara bonitirowka baradaky maglumatlary umumylaşdyrýar, ýokary gymmatlygy bolan tohum mallary netijeli peýdalanmagy höweslendirmek maksady bilen onuň netijeleri hakynda, ygtyýarlandyrylan edara we gyzyklanýan şahslara habar berýär.

 

IV BAP. TOHUM MALDARÇYLYGY BABATDA IŞI GURAMAK

 

16-njy madda. Tohum maldarçylygy babatda işi guramagyň esasy ýörelgeleri

 

1. Tohum maldarçylygy babatda iş şu ýörelgelere esaslanýar:

1) maldarçylygyň netijeliligini we bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak;

2) arassa ganly tohum mallar köpeldilen mahalynda tohumy aýap saklamagy üpjün etmek;

3) tohum maldarçylygy babatda maglumatlaryň göwnejaý hasaba alynmagyny üpjün etmek;

4) tohum mallar barada maglumaty dessine işläp taýýarlamak we ony tohum mallary köpeltmegi hem-de peýdalanmagy amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslara bermek.

2. Tohum maldarçylygy babatda işleri ýerine ýetirmek, ýörite enjamlaryň bar bolan mahalynda, kesgitli hünäri bar bolan işgärler tarapyndan amala aşyrylýar.

 

17-nji madda. Tohum mallary we tohum mallaryň sürülerini döwlet tarapyndan bellige almak

 

1. Tohum mallary we tohum mallaryň sürülerini döwlet belligine almagyň obýektleri tohum mallar we tohum mallaryň sürüleri bolup durýarlar.

2. Tohum mallary we tohum mallaryň sürülerini döwlet tarapyndan bellige almak tohum mallaryň Döwlet kitabyna we Döwlet tohumçylyk sanawuna degişlilikde ýazgylary girizmek arkaly amala aşyrylýar.

3. Tohum mallaryň Döwlet kitabyna we Döwlet tohumçylyk sanawuna tohum mallaryň, tohum mallaryň sürüleriniň tohumlyk we önümlilik hilleri barada maglumatlar, şeýle hem tohum mallaryň, tohum mallaryň sürüleriniň meňzeşligini takyklamak, olaryň gelip çykyşyny we hojalyk taýdan gymmatyny kesgitlemek üçin gerek bolan beýleki maglumatlar girizilýär. Bellenilen maglumatlar gyzyklanýan şahslar üçin elýeter bolmalydyr.

4. Tohum mallaryň Döwlet kitaby we Döwlet tohumçylyk sanawy ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan ýöredilýär.

 

18-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda ylmy taýdan üpjünçilik we hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak

 

1. Tohum maldarçylygy babatda ylmy taýdan üpjünçiligi bu ugurda ylmy işi alyp barýan Türkmenistanyň ylmy edaralary we ýokary okuw mekdepleri amala aşyrýarlar.

2. Tohum maldarçylygy babatda hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak ýokary okuw mekdeplerinde we ylmy edaralarda amala aşyrylýar.

 

19-njy madda. Tohum maldarçylygy boýunça edaralar

 

1. Tohum maldarçylygy babatda iş tohum maldarçylygy boýunça edaralar, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Tohum maldarçylygy boýunça edaralar ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilen görnüşler boýunça, tohum maldarçylygy babatda maglumatlaryň hasaba alnyşyny ýöredýärler.

 

20-nji madda. Tohum maldarçylygy boýunça edaralaryň görnüşleri

 

1. Tohum maldarçylygy boýunça edaralar tohum maldarçylygy babatda işiniň ugruna baglylykda şu aşakdaky guramaçylyk-hukuk görnüşlerde döredilip bilner:

1) tohum mallar zawody;  

2) tohum mallar hojalygy;

3) tohum mallar fermasy;

4) oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyryş merkezi;

5) tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy merkezi;

6) tohumçylyk işi babatda işi amala aşyrýan beýleki ýuridik şahslar.

2. Tohum maldarçylygy boýunça edaranyň esaslandyryjy resminamalarynda onuň guramaçylyk-hukuk görnüşi, şeýle hem bu edaranyň işiniň wezipesi we maksady görkezilýär.

3. Tohum maldarçylygy boýunça hemme edaralar ygtyýarlandyrylan edara bilen ylalaşylmagy boýunça Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda döredilýär.

 

21-nji madda. Tohum mallar zawody

 

1. Tohum mallar zawody – belli bir tohuma degişli ýokary önümli tohum mallaryň sürüsine eýe bolan arassa ganly tohum mallary köpeltmegi maksat edinýän, tohum mallar hojalygy bolup durýan, ýuridik şahsdyr.

2. Tohum mallar zawodynyň esasy wezipesi, tohum mallar hojalyklary üçin tohumlyk önümi öndürmek, ösdürip ýetişdirmek we ýerlemek bolup durýar.

 

22-nji madda. Tohum mallar hojalygy

 

Tohum mallar hojalygy – tohum mallary köpeltmek maksady bilen olary köpeltmegi amala aşyrýan, ýuridik şahsdyr.

 

23-nji madda. Tohum mallar fermasy

 

Tohum mallar fermasy – tohum maldarçylygy, belli bir görnüşli, tohumly, tipli, ugurly we krossly ýokary önümli tohum mallary üznüksiz köpeltmek, ösdürip ýetişdirmek we ýerlemek bilen meşgullanýan ýuridik ýa-da fiziki şahsdyr.

 

24-nji madda. Oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyryş merkezi

 

1. Oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyryş merkezi – tohum almak üçin tohum-höwür mallary özünde saklaýan ýuridik şahsdyr. Görkezilen merkez oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagyny geçirmek üçin tohum mallaryň tohumyny almak, işläp taýýarlamak, hiline gözegçilik etmek, saklamak we ibermek bilen baglanyşykly işleri geçirýär.

2. Oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyryş merkezi:

1) tohum maldarçylygy boýunça edaralara mallary emeli tohumlandyrmagyň usullaryny önümçilige ornaşdyrmak boýunça usuly we amaly kömegi berýär;

2) tohumçylyk işini gowulandyrmak maksady bilen mallary emeli tohumlandyrmagyň hilini gowulandyrmagyň öňde baryjy usullarynyň ornaşdyrylmagyny we mallary emeli tohumlandyrmagyň hasaba alnyşynyň dogry ýöredilmegini üpjün edýär;

3) tohumlaryň alynmagy, işlenip taýýarlanylmagy, saklanylmagy we oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagyny geçirmek üçin tohum mallary tohum bilen üpjün etmek bilen baglanyşykly işleri geçirýär.

3. Ygtyýarlandyrylan edaranyň ýerlerde oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyrmak boýunça işleri amala aşyrýan edaralary döretmäge hukugy bardyr.

4. Oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyrmak boýunça işleri amala aşyrýan edaralar, ýokary tohumlyk (genetiki) gymmatlygy bolan tohum-höwür mallardan köp sanly nesil almak maksady bilen, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, hyzmat edýän hojalyklarynyň ählisinde oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyrmagyň giňden ulanylmagyny guraýarlar.

 

25-nji madda. Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy merkezi

 

Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy merkezi – tohum mallaryň düwünçeklerini almak, işläp taýýarlamak, durmuşa geçirmek boýunça işleri geçirýän we tohum mallaryň düwünçekleriniň  transplantasiýasy boýunça garamagyndaky edaralaryň işine gözegçiligi amala aşyrýan ýuridik şahsdyr.

 

26-njy madda. Maldarçylykda tohumçylyk işi babatda işi amala aşyrýan ýuridik şahslar

 

Maldarçylykda tohumçylyk işi babatda işi amala aşyrýan ýuridik şahslar, (maldarçylygyň gözegçilik-synag nokady, aýlaw, süýdüň, etiň, ýüňüň hiline seçgi taýdan gözegçilik barlaghanasy, immunogenetik seljeriş barlaghanasy, maglumat taýdan üpjünçilik merkezi), mallaryň seçgisinde tohum mallaryň genotipik we fenotipik alamatlaryny peýdalanmak üçin görkezilen alamatlary hasaba almagy amala aşyrýar.

 

V BAP. MALDARÇYLYKDA TOHUMÇYLYK IŞI BABATDA ÇÄRELER

 

27-nji madda. Tohum mallary, tohum mallaryň sürülerini saklamak we iýmlemek, tohumy, tohum mallaryň düwünçeklerini, inkubasion ýumurtgalary, işbili, liçinkalary, balary paketlerini almak we saklamak

 

Tohum mallary, tohum mallaryň sürülerini saklamak we iýmlemek, tohumy, tohum mallaryň düwünçeklerini, inkubasion ýumurtgalary, işbili, liçinkalary, balary paketlerini almak we saklamak ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilen, ylmy taýdan esaslandyrylan talaplara laýyklykda amala aşyrylmalydyr.

 

28-nji madda. Belgileme

 

1. Tohum malyň, tohum mallaryň sürüleriniň meňzeşligini takyk anyklamaga mümkinçilik berýän çipleşdirmek usuly bilen, birkany berkitmek ýoly bilen, tatuirowka etmek we başga usullar bilen tohum malyň, tohum mallaryň sürüleriniň meňzeşligini takyklamak maksady bilen tohumçylyk hojalyklary tarapyndan belgileme amala aşyrylýar.

2. Mallary belgilemegiň tertibi ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilýär.

 

29-njy madda. Seljerme

 

1.Täze döredilen tipler, ugurlar, krosslar we mallaryň tohumlary seljermäge degişli bolup durýar.

2. Seljerme geçirmek üçin ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan seljerme geçirmek boýunça topar döredilýär.

3. Seljerme geçirmegiň tertibi, seljerme geçirmek boýunça topar barada düzgünnama we onuň düzümi ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan kesgitlenilýär.

 

30-njy madda. Az sanly (genofond) tohumy aýap saklamak

 

1. Az sanly (genofond) tohumy aýap saklamak, genоfonda degişli sürüleri, mallaryň tohumynyň we düwünçekleriniň banklaryny döretmek arkaly amala aşyrylýar.

2. Genofonda degişli sürüleri, mallaryň tohumynyň we düwünçekleriniň banklaryny döretmegiň we peýdalanmagyň tertibi ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilýär.

 

31-nji madda. Maldarçylykda tohumçylyk işi babatda beýleki çäreleri amala aşyrmak

 

Tohum mallaryň nesil yzarlaýan peýdaly hillerini döretmäge, aýap saklamaga, gowulandyrmaga we mallardan gelip çykyşly önümleri almak (öndürmek) üçin olaryň rejeli peýdalanylmagyna gönükdirilen tohumçylyk işi babatda çäreleri geçirmek, ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilen talaplara laýyklykda amala aşyrylýar.

 

VI BAP. OBA HOJALYK MALLARYNY EMELI TOHUMLANDYRMAK WE DÜWÜNÇEKLERIŇ TRANSPLANTASIÝASY

 

32-nji madda. Oba hojalyk mallaryny köpeltmek üçin tohum-höwür mallaryň tohumlaryny we tohum ene mallaryň düwünçeklerini peýdalanmak

 

1. Oba hojalyk mallaryny emeli tohumlandyrmak boýunça işi amala aşyrýan edarada alnan, tohum-höwür mallaryň tohumlary we tohum ene mallaryň düwünçekleri, şeýle hem tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy merkezinde alnan düwünçekler, oba hojalyk mallaryny köpeltmek üçin peýdalanylýar.

2. Oba hojalyk mallarynynyň tohumy we düwünçekleri tohum mallardan alnan we tehnologik talaplara laýyklykda taýýarlanan bolmalydyr, şeýle hem weterinariýa-sanitariýanyň düzgünlerine gabat gelmelidir.

 

33-nji madda. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň geçirilmegine ýüztutma

 

1. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň geçirilmegine ýüztutma, oba hojalyk mallaryny köpeltmegi we peýdalanmagy amala aşyrýan, ýuridik hem-de fiziki şahslar tarapyndan, ygtyýarlandyrylan edara berilýär.

Bu ýüztutmada şu aşakdakylar görkezilmelidir:

1)  arza berijiniň ady we ýerleşýän ýeri;

2) degişli ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça bellenilen işiň çägi.

2. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagyny geçirmek boýunça işiň çägini üýtgetmek zerur bolan mahalynda ýüz tutujy oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň geçirilmegine täze ýüztutmany bermäge borçludyr.

 

34-nji madda. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň geçirilmegine rugsat berme

 

1. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň geçirilmegine rugsat, ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan berilýär.

2. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň geçirilmegine rugsat, degişli hünäri bolan işgärleriň we ýöriteleşdirilen enjamlaryň, şeýle hem oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagyny geçirmek üçin gerekli epizootiýa garşy, sanitariýa-gigiýena we zooweterinariýa taýdan şertleriň bar bolan mahalynda, oba hojalyk mallaryny köpeltmegi we peýdalanmagy amala aşyrýan, ýuridik hem-de fiziki şahslara berilýär.

 

35-nji madda. Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasynyň geçirilmegine ýüztutma

 

1. Tohum mallarynyň düwünçekleriniň transplantasiýasynyň geçirilmegine ýüztutma tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy merkeziniň ýolbaşçysyna berilýär.

Bu ýüztutmada şu aşakdakylar görkezilmelidir:

1) arza berijiniň ady we ýerleşýän ýeri;

2) degişli ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça bellenilen işiň çägi.

2. Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasyny geçirmek boýunça işiň çäginiň serhetlerini üýtgetmek zerur bolan mahalynda, ýüz tutujy düwünçekleriň transplantasiýasynyň geçirilmegine täze ýüztutmany bermäge borçludyr.

 

36-njy madda. Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasynyň geçirilmegine rugsat berme

 

1. Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasynyň geçirilmegine rugsat ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan berilýär.

2. Tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy, degişli hünäri bolan işgärleriň we ýöriteleşdirilen enjamlaryň, şeýle hem zooweterinariýa we sanitariýa-gigiýena taýdan şertleriň bar bolan mahalynda, tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasy merkezi tarapyndan amala aşyrylýar.

 

37-nji madda. Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň we tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasynyň geçirilmegine ýüztutmany bermegiň hem-de rugsatnamanyň berilmeginiň tertibi

 

Oba hojalyk mallarynyň emeli tohumlandyrylmagynyň we tohum mallaryň düwünçekleriniň transplantasiýasynyň geçirilmegine ýüztutmany bermegiň hem-de rugsatnamanyň berilmeginiň tertibi ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan bellenilýär.

 

VII BAP. TOHUM MALDARÇYLYGY BABATDA YKDYSADY IŞ

 

38-nji madda. Tohum maldarçylygyny maliýeleşdirmek

 

Tohum maldarçylygyny maliýeleşdirmek, döwlet serişdeleriniň, meýletin gatançlaryň, maliýe kömeginiň beýleki görnüşleriniň we Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik beýleki çeşmeleriň hasabyna oba hojalygyny ösdürmäge gönükdirilen maldarçylygy ösdürmek maksatnamasynyň esasynda amala aşyrylýar.

 

39-njy madda. Tohum maldarçylygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan höweslendirmek

 

Tohum maldarçylygyny ösdürmegi döwlet tarapyndan höweslendirmek, tohum maldarçylygy boýunça edaralara, tohum maldarçylygyna döwlet goldawy hökmünde döwlet kepillendirmelerini, ýeňillikli karzlary, salgyt we beýleki ýeňillikleri bermek görnüşinde amala aşyrylýar.

 

40-njy madda. Tohum maldarçylygy babatda işi ygtyýarlylandyrma

 

Tohum maldarçylygy babatda işi ygtyýarlylandyrmak ygtyýarlylandyrma baradaky Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

41-nji madda. Tohumlyk önümini sertifikatlaşdyrmak, standartlaşdyrmak we ätiýaçlandyrmak

 

Tohumlyk önümini sertifikatlaşdyrmak, standartlaşdyrmak we ätiýaçlandyrmak Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar.

 

42-nji madda. Tohumlyk önümiň Türkmenistana getirilmegi we Türkmenistandan çykarylmagy

 

1. Tohumlyk önümiň Türkmenistana getirilmegi we Türkmenistandan çykarylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde, ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Tohumlyk önümiň Türkmenistana getirilmegi, eksport edýän döwletiň degerli edarasy tarapyndan berlen weterinariýa sertifikaty we tohumçylyk sertifikaty, ýa-da şonuň bilen deň derejeli resminamasy bar bolan mahalynda amala aşyrylýar.

3. Ýuridik we fiziki şahs tohumlyk önümi Türkmenistana getirmäge rugsat almak üçin tohumlyk önümiň hili baradaky resminamalary we weterinariýa sertifikatyny ygtyýarlandyrylan edara bermäge borçludyr.

4. Türkmenistanyň çägine getirilen tohumlyk önümi, eksport edýän döwlet tarapyndan berlen, tohum mallaryň gelip çykyşyny, tohumlyk (genetiki) gymmatyny tassyklaýan resminamalar bar bolan mahalynda peýdalanylýar.

5. Genetiki taýdan modifisirlenen organizmleri (GMO), şol sanda tohumlyk önümlerini azyklyk maksatlary üçin Türkmenistana getirmäge rugsat berilmeýär.

 

43-nji madda. Tohum maldarçylygy babatda Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy

 

1. Türkmenistan tohum maldarçylygy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam edýär.

2. Türkmenistan tohum maldarçylygy babatda halkara hyzmatdaşlygyny, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgelerine we kadalaryna hem-de Türkmenistanyň halkara şertnamalarynyň düzgünlerine laýyklykda amala aşyrýar.

 

VIII BAP. TOHUM MALDARÇYLYGY BABATDA

TÜRKMENISTANYŇ KANUNÇYLYGYNYŇ BOZULANDYGY

ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK. JEDELLERI ÇÖZMEK

 

44-nji madda. Türkmenistanyň tohum maldarçylygy babatda kanunçylygynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Tohum maldarçylygy babatda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulandygy üçin günäkär ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

45-nji madda. Jedelleri çözmek

 

Tohum maldarçylygy babatda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

IX BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

46-njy madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

 

 

Türkmenistanyň                                                         Gurbanguly

     Prezidenti                                                           Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 23-nji maýy.

№ 226-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

О племенном деле в животноводстве

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 2, ст. 60)

 

(С изменениями внесенным Законом Туркменистана

от 05.01.2018 г. № 685-V)

 

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы племенного дела в животноводстве и направлен на сохранение и приумножение генофонда племенных животных, воспроизводство и улучшение их продуктивных качеств, а также регулирует деятельность государственных органов, физических и юридических лиц, занятых в области племенного животноводства.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

1) племенное животноводство – разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции в селекционных целях;

2) племенное животное – чистопородное животное, имеющее документально подтверждённое происхождение, используемое для воспроизводства определённой породы и зарегистрированное в установленном порядке;

3) племенное дело в животноводстве – система зоотехнических, селекционных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на улучшение племенных и продуктивных качеств животных;  

4) племенная продукция (материал) – племенное животное, его сперма и эмбрионы, инкубационные яйца, икра, личинки, пчелопакеты;

5) бонитировка – комплексная оценка племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств иной племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования;

6) племенная ценность – уровень генетического потенциала племенного животного и способность к передаче потомству хозяйственно полезных признаков;

7) продуктивность племенных животных – совокупность хозяйственно полезных признаков племенных животных, в том числе качество и количество получаемой от них продукции;

8) разведение чистопородных племенных животных –разведение племенных животных одной породы в целях сохранения и улучшения присущих этой породе признаков;

9) малочисленная (генофондная) порода – группа редко встречающихся животных определённой породы, отличающихся генетико-селекционными особенностями и находящихся под угрозой исчезновения;

10) государственная регистрация племенных животных и племенных стад – учёт сведений о племенных животных и племенных стадах соответственно в Государственной книге племенных животных и Государственном племенном регистре в целях идентификации, определения происхождения и установления продуктивности племенных животных и племенных стад;

11) Государственная книга племенных животных – свод данных о наиболее ценных в определённой породе племенных животных или о племенных стадах, полученных в результате разведения чистопородных племенных животных;

12) Государственный племенной регистр – свод данных о племенных стадах;

13) мечение – обозначение племенного животного посредством нанесения номера-татуировки, тавра, закрепления бирки, чипа, которые позволяют точно идентифицировать соответствующее племенное животное;

14) селекция в животноводстве – комплекс мероприятий по совершенствованию существующих, созданию новых типов, линий, кроссов и пород животных, рациональному использованию племенной продукции и сохранению генофондных пород животных;

15) апробация – обследование животных в целях определения генеалогической структуры и свойств, которые позволяют установить их принадлежность к определённым новым типам, линиям, кроссам и породам животных;

16) кросс – группа животных, происходящих от скрещивания одной линии с другой линией животных;

17) трансплантация эмбрионов – биотехнологический метод разведения племенных животных, заключающийся в пересадке зародышей от одного животного другому на ранних стадиях развития эмбриона;

18) банк спермы – хранилище спермы животных-производителей, законсервированной путём замораживания.

 

Статья 2. Задачи в области племенного животноводства

 

Задачами в области племенного животноводства являются обеспечение воспроизводства племенных животных в целях улучшения их продуктивных качеств, разведения высокопродуктивных животных, сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород животных, полезных для селекционных целей.

 

Статья 3. Законодательство Туркменистана о племенном животноводстве

 

1. Законодательство Туркменистана о племенном животноводстве основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Отношения в области разведения и использования домашних и диких животных, не являющихся племенными животными, регулируются иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В

ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

 

Статья 4. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области племенного животноводства

 

Государственное регулирование в области племенного животноводства осуществляют Кабинет Министров Туркменистана, уполномоченный государственный орган в области племенного животноводства (далее – уполномоченный орган), местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

 

Статья 5. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области племенного животноводства

 

Кабинет Министров Туркменистана в области племенного животноводства:

1) определяет единую государственную политику;

2) утверждает государственные программы;

3) координирует международное сотрудничество;

4) принимает нормативные правовые акты Туркменистана;

5) определяет порядок осуществления государственного контроля;

6) устанавливает порядок возмещения нанесённого ущерба от потери поголовья племенных животных и порядок восстановления поголовья племенных животных;

7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа в области племенного животноводства

 

Уполномоченный орган в области племенного животноводства:

1) разрабатывает и реализует единую государственную политику;

2) разрабатывает проекты государственных программ и представляет их на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана;

3) устанавливает порядок использования племенной продукции;

4) устанавливает форму и порядок выдачи племенного сертификата;

5) утверждает Положение о Государственной книге племенных животных и Положение о Государственном племенном регистре;

6) ведёт регистрацию племенных животных и племенных стад соответственно в Государственной книге племенных животных и Государственном племенном регистре;

7) устанавливает перечень видов животных, особи которых используются в качестве племенных животных;

8) разрабатывает порядок проведения апробации племенных животных и утверждает положение о комиссии по проведению апробации и её состав;

9) устанавливает требования к условиям содержания племенных животных, племенных стад, получения и хранения спермы, эмбрионов, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов;

10) устанавливает порядок идентификации племенных животных;

11) определяет порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции;

12) определяет требования к продуктивности племенных животных, племенных стад, проводит оценку племенных животных по внешним (фенотипическим) и генетическим признакам, а также определяет порядок создания и использования генофондных стад, банков спермы и эмбрионов;

13) устанавливает порядок и условия проведения конкурсов, выставок;

14) осуществляет государственный контроль и надзор;

15) определяет условия применения селекционных и биотехнологических методов;

16) определяет перечень организаций по племенному животноводству;

17) разрабатывает предложения о мерах по стимулированию племенного животноводства, в том числе по сохранению генофонда малочисленных и исчезающих пород животных, полезных для селекционных целей;

18) обеспечивает расширение ареала высокопродуктивных пород животных, охрану генетического фонда местных пород животных;

19) осуществляет меры по улучшению организации селекционно-племенной работы в животноводстве, обеспечивающей совершенствование существующих и создание новых высокопродуктивных пород, линий и гибридов животных;

20) организует широкое применение методов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

21) осуществляет международное сотрудничество;

22) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 7. Компетенция местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области племенного животноводства

 

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления в области племенного животноводства:

1) создают уполномоченному органу условия для выполнения функций, возложенных на него законодательством Туркменистана;

2) содействуют созданию и развитию собственной базы племенного животноводства, сохранению и эффективному использованию ценного отечественного и мирового генофонда пород племенных животных;

3) решают иные задачи, отнесённые к их полномочиям законодательством Туркменистана.

 

Статья 8. Государственные инспекторы в области племенного животноводства

 

1. Руководитель уполномоченного органа в области племенного животноводства является Главным государственным инспектором Туркменистана, а руководители территориальных подразделений уполномоченного органа на местах являются государственными инспекторами по племенному животноводству.

2. Главный государственный инспектор Туркменистана и государственные инспекторы по племенному животноводству имеют право:

1) беспрепятственно посещать организации по племенному животноводству и получать от них безвозмездно необходимую информацию;

2) выдавать предписания об устранении нарушений законодательства Туркменистана о племенном животноводстве и осуществлять контроль за выполнением указанных предписаний;

3) приостанавливать реализацию племенной продукции при условии, если выявлены нарушения законодательства Туркменистана о племенном животноводстве;

4) осуществлять государственный надзор за применением в области селекции и воспроизводства племенной продукции новых технологий, инструментов, оборудования, материалов и биотехнологических методов;

5) не допускать реализацию и иное использование племенной продукции без сертификата;

6) обладать иными правами в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

3. Порядок деятельности Главного государственного инспектора Туркменистана и государственных инспекторов по племенному животноводству устанавливается Положением об уполномоченном органе в области племенного животноводства, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЁ БОНИТИРОВКА

 

Статья 9. Использование племенной продукции

 

1. Сперма, эмбрионы племенных животных, инкубационные яйца, икра, личинки и пчелопакеты используются в случаях, если:

1) они получены в организациях по племенному животноводству, виды которых перечислены в статье 20 настоящего Закона;

2) они получены от племенных животных, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Туркменистана о племенном животноводстве;

3) они имеют индивидуальную маркировку, позволяющую их идентифицировать;

4) на них имеются племенные сертификаты.

2. Племенные животные, приобретённые юридическими и физическими лицами за счёт средств, не запрещённых законодательством Туркменистана, используются в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3. Для воспроизводства породы племенных животных используются только племенные животные, прошедшие бонитировку в порядке, определяемом уполномоченным органом.

 

Статья 10. Условия использования племенной продукции и племенного животного в целях воспроизводства породы животных

 

1. Племенная продукция используется в целях воспроизводства породы племенных животных при условии получения её от племенных животных.

2. Племенное животное используется в целях воспроизводства породы при условиях его мечения и регистрации в Государственной книге племенных животных.

 

Статья 11. Условия использования спермы племенных животных в целях их разведения

 

Сперма племенных животных, произведённая для реализации, используется при наличии племенного сертификата, генетического и ветеринарного сертификатов на племенного животного- производителя, от которого она получена.

 

Статья 12. Условия использования эмбрионов племенных животных в целях разведения племенных животных

 

1. Эмбрионы племенных животных используются в целях разведения племенных животных при наличии племенных свидетельств и генетических сертификатов на племенных животных, от которых получены эмбрионы.

2. Эмбрионы племенных животных могут быть реализованы или переданы другим лицам центрами трансплантации эмбрионов племенных животных.

 

Статья 13. Бонитировка племенной продукции

 

1. Племенная продукция, принадлежащая организациям по племенному животноводству, подлежит бонитировке в обязательном порядке. Бонитировка племенной продукции проводится бонитёрами (классификаторами).

2. Порядок и условия проведения бонитировки племенной продукции устанавливаются уполномоченным органом.

3. Бонитировка племенной продукции проводится ежегодно во всех организациях, имеющих указанную продукцию.

4. Организации по племенному животноводству не вправе реализовывать племенную продукцию, не прошедшую бонитировку, для воспроизводства породы племенных животных.

 

Статья 14. Проверка и оценка племенных животных-производителей

 

1. Племенные животные-производители, отобранные для воспроизводства породы, подлежат проверке и оценке по качеству потомства и (или) собственной продуктивности.

2. Проверка племенных животных-производителей проводится в организациях по племенному животноводству, в которых достигнут установленный уровень продуктивности племенных животных.

3. Проверка и оценка племенных животных-производителей проводятся в организациях по племенному животноводству в соответствии с методикой, утверждаемой уполномоченным органом.

 

Статья 15. Доступность данных о бонитировке

 

Организация по племенному животноводству обобщает данные о бонитировке, информирует уполномоченный орган и заинтересованных лиц о её результатах в целях стимулирования эффективного использования высокоценных племенных животных.

 

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

 

Статья 16. Основные принципы организации деятельности в области племенного животноводства

 

1. Деятельность в области племенного животноводства основывается на принципах:

1) повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства;

2) обеспечения сохранения породы при разведении чистопородных племенных животных;

3) обеспечения надлежащего учёта данных в области племенного животноводства;

4) оперативной обработки информации о племенных животных и передачи её юридическим и физическим лицам, осуществляющим разведение и использование племенных животных.

2. Выполнение работ в области племенного животноводства осуществляется работниками, имеющими определённую квалификацию, при наличии специального оборудования.

 

Статья 17. Государственная регистрация племенных животных и племенных стад

 

1. Объектами государственной регистрации племенных животных и племенных стад являются племенные животные и племенные стада.

2. Государственная регистрация племенных животных и племенных стад осуществляется посредством внесения записей соответственно в Государственную книгу племенных животных и Государственный племенной регистр.

3. В Государственную книгу племенных животных и Государственный племенной регистр заносятся данные о племенных и продуктивных качествах племенных животных, племенных стадах, а также другие данные, необходимые для идентификации племенных животных, племенных стад, определения их происхождения и хозяйственной ценности. Указанные данные должны быть доступными для заинтересованных лиц.

4. Государственная книга племенных животных и Государственный племенной регистр ведутся уполномоченным органом.

 

Статья 18. Научнoе обеспечение и повышение квалификации специалистов в области племенного животноводства

 

1. Научное обеспечение в области племенного животноводства осуществляют научные учреждения и высшие учебные заведения Туркменистана, которые ведут научную работу в этом направлении.

2. Повышение квалификации специалистов в области племенного животноводства осуществляется в научных учреждениях и высших учебных заведениях.

 

Статья 19. Организации по племенному животноводству

 

1. Деятельность в области племенного животноводства осуществляется организациями по племенному животноводству, а также юридическими и физическими лицами в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Организации по племенному животноводству ведут учёт данных в области племенного животноводства по формам, установленным уполномоченным органом.

 

Статья 20. Виды организаций по племенному животноводству

 

1. В зависимости от направления деятельности в области племенного животноводства организации по племенному животноводству могут создаваться в следующих организационно-правовых формах:

1) племенной завод;  

2) племенное хозяйство;

3) племенная ферма;

4) центр искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;

5) центр трансплантации эмбрионов племенных животных;

6) иные юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела.

2. В учредительных документах организации по племенному животноводству указываются его организационно-правовая форма, а также задача и цель деятельности данной организации.

3. Все организации по племенному животноводству создаются по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 21. Племенной завод

 

1. Племенной завод – юридическое лицо, являющееся племенным хозяйством, располагающее стадом высокопродуктивных племенных животных определённой породы в целях разведения чистопородных племенных животных.

2. Основными задачами племенных заводов являются производство, выращивание и реализация племенной продукции для племенных хозяйств.

 

Статья 22. Племенное хозяйство

 

Племенное хозяйство – юридическое лицо, осуществляющее разведение племенных животных в целях их размножения.

 

Статья 23. Племенная ферма

 

Племенная ферма – юридическое или физическое лицо, занимающееся племенным животноводством, воспроизводством, выращиванием и реализацией высокопродуктивных племенных животных определённого вида, породы, типов, линий и кросса.

 

Статья 24. Центр искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

 

1. Центр искусственного осеменения сельскохозяйственных животных – юридическое лицо, которое содержит племенных животных-производителей, используемых для получения спермы. Указанный центр проводит работу, связанную с получением, обработкой, контролем качества, хранением и поставкой спермы племенных животных для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

2. Центр искусственного осеменения сельскохозяйственных животных:

1) оказывает организациям по племенному животноводству методическую и практическую помощь по внедрению в производство методов искусственного осеменения животных;

2)  обеспечивает внедрение передовых методов улучшения качества искусственного осеменения животных и правильное ведение учёта искусственного осеменения животных в целях улучшения племенной работы;

3) проводит работу, связанную с получением, обработкой, хранением спермы и обеспечением спермой племенных животных для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

3. Уполномоченный орган имеет право создавать организации, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на местах.

4. Организации, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, организуют широкое применение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных во всех обслуживаемых хозяйствах независимо от форм собственности в целях получения наибольшего числа потомков от племенных животных-производителей с высокой племенной (генетической) ценностью.

 

Статья 25. Центр трансплантации эмбрионов племенных животных

 

Центр трансплантации эмбрионов племенных животных–юридическое лицо, которое проводит работы по получению, обработке, реализации эмбрионов племенных животных и осуществляет контроль за деятельностью подведомственных организаций по трансплантации эмбрионов племенных животных.

 

Статья 26. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела в животноводстве

 

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области племенного дела в животноводстве (контрольно-испытательный пункт животноводства, ипподром, лаборатория селекционного контроля за качеством молока, мяса, шерсти, лаборатория иммуногенетической экспертизы, центр информационного обеспечения), осуществляют учёт генотипических и фенотипических признаков племенных животных для использования указанных признаков в селекции животных.

 

ГЛАВА V. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

 

Статья 27. Содержание и кормление племенных животных, племенных стад, получение и хранение спермы, эмбрионов племенных животных, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов

 

Содержание и кормление племенных животных, племенных стад, получение и хранение спермы, эмбрионов племенных животных, инкубационных яиц, икры, личинок, пчелопакетов должны осуществляться в соответствии с научно обоснованными требованиями, установленными уполномоченным органом.

 

Статья 28. Мечение

 

1. Мечение осуществляется племенными хозяйствами в целях идентификации племенного животного, племенного стада методом чипирования, путём прикрепления бирки, нанесения татуировки и иными способами, позволяющими идентифицировать племенное животное, племенное стадо.

2. Порядок мечения животных устанавливается уполномоченным органом.

 

Статья 29. Апробация

 

1. Созданные новые типы, линии, кроссы и породы животных подлежат апробации.

2. Для проведения апробации уполномоченным органом создаётся комиссия по проведению апробации.

3. Порядок проведения апробации, положение о комиссии по проведению апробации и её состав определяются уполномоченным органом.

 

Статья 30. Сохранение малочисленных (генофондных) пород животных

 

1. Сохранение малочисленных (генофондных) пород животных осуществляется путём создания генофондных стад, банков спермы и эмбрионов животных.

2. Порядок создания и использования генофондных стад, банков спермы и эмбрионов животных устанавливается уполномоченным органом.

 

Статья 31. Осуществление иных мероприятий в области племенного дела в животноводстве

 

Проведение мероприятий в области племенного дела, направленных на создание, сохранение, улучшение полезных наследственных качеств племенных животных и их рациональное использование для получения (производства) продуктов животного происхождения, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом.

 

ГЛАВА VI. ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЭМБРИОНОВ ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

 

Статья 32. Использование спермы племенных животных-производителей и эмбрионов из матки племенных животных для разведения сельскохозяйственных животных

 

1. Сперма племенных животных-производителей и эмбрионы из матки племенных животных, полученные в организации, осуществляющей деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, а также эмбрионы, полученные в центре трансплантации эмбрионов племенных животных, используются для разведения сельскохозяйственных животных.

2. Сперма и эмбрионы сельскохозяйственных животных должны быть получены от племенных животных и заготовлены согласно технологическим требованиям, а также должны соответствовать ветеринарно-санитарным правилам.

 

Статья 33. Заявка на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

 

1. Заявка на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных подаётся юридическими и физическими лицами, осуществляющими разведение и использование сельскохозяйственных животных, в уполномоченный орган.

В этой заявке должны указываться:

1) наименование и местонахождение заявителя;

2) территория деятельности, установленная по согласованию с соответствующим местным органом исполнительной власти.

2. При необходимости изменения границ территории деятельности по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных заявитель обязан подать новую заявку на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

 

Статья 34. Разрешение на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных

 

1. Разрешение на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных выдаётся уполномоченным органом.

2. Разрешение на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных предоставляется юридическим и физическим лицам, осуществляющим разведение и использование сельскохозяйственных животных, при наличии работников, имеющих соответствующую квалификацию, и специального оборудования, а также необходимых противоэпизоотических, санитарно-гигиенических и зооветеринарных условий для проведения работ по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

 

Статья 35. Заявка на проведение трансплантации эмбрионов племенных животных

 

1. Заявка на проведение трансплантации эмбрионов племенных животных подаётся руководителю центра трансплантации эмбрионов племенных животных.

В этой заявке должны указываться:

1) наименование и местонахождение заявителя;

2) территория деятельности, установленная по согласованию с соответствующим местным органом исполнительной власти.

2. При необходимости изменения границ территории деятельности по трансплантации эмбрионов племенных животных заявитель обязан подать новую заявку на проведение трансплантации эмбрионов.

 

Статья 36. Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов племенных животных

 

1. Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов племенных животных выдаётся уполномоченным органом.

2. Трансплантация эмбрионов племенных животных осуществляется в центре трансплантации эмбрионов племенных животных при наличии работников, имеющих соответствующую квалификацию, и специального оборудования, а также зооветеринарных и санитарно-гигиенических условий.

 

Статья 37. Порядок подачи заявок и выдачи разрешений на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и трансплантации эмбрионов племенных животных

 

Порядок подачи заявок и выдачи разрешений на проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных животных и трансплантации эмбрионов племенных животных устанавливается уполномоченным органом.

 

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

 

Статья 38. Финансирование племенного животноводства

 

Финансирование племенного животноводства осуществляется на основании программы развития животноводства, направленной на развитие сельского хозяйства за счёт государственных средств, добровольных взносов, других видов финансовой помощи и иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана.

 

Статья 39. Государственное стимулирование развития племенного животноводства

 

Государственное стимулирование развития племенного животноводства осуществляется в виде предоставления государственных гарантий, льготных кредитов, налоговых и других льгот организациям по племенному животноводству в качестве государственной поддержки племенного животноводства.

 

Статья 40. Лицензирование деятельности в области племенного животноводства

 

Лицензирование деятельности в области племенного животноводства осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана о лицензировании.

 

Статья 41. Сертификация, стандартизация и страхование племенной продукции

 

Сертификация, стандартизация и страхование племенной продукции осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 42. Ввоз в Туркменистан и вывоз из Туркменистана племенной продукции

 

1. Ввоз в Туркменистан и вывоз из Туркменистана племенной продукции осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Ввоз в Туркменистан племенной продукции осуществляется при наличии ветеринарного сертификата и племенного сертификата или эквивалентного ему документа, выданного компетентными органами страны-экспортёра.

3. Юридическое или физическое лицо для получения разрешения на ввоз в Туркменистан племенной продукции обязано представить в уполномоченный орган документы о качестве племенной продукции и ветеринарный сертификат.

4. Племенная продукция, ввезённая на территорию Туркменистана, используется при наличии документов, подтверждающих происхождение, племенную (генетическую) ценность племенных животных, выданных страной-экспортёром.

5. Ввоз в Туркменистан генетически модифицированных организмов (ГМО), в том числе племенной продукции для продовольственных целей, не допускается.

 

Статья 43. Международное сотрудничество Туркменистанa в области племенного животноводства

 

1. Туркменистан содействует развитию международного сотрудничества в области племенного животноводства.

2. Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в области племенного животноводства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и положениями международных договоров Туркменистана.

 

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

Статья 44. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в области племенного животноводства

 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана в области племенного животноводства, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 45. Разрешение споров

 

Споры, возникающие в области племенного животноводства, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 46. Вступление в силу настоящего Закона

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

    Президент                                                             Гурбангулы

Туркменистана                                                    Бердымухамедов

 

гор. Ашхабад

23 мая 2015 года

№ 226-V.