TÜRKMENISTANYŇ

K A N U N Y

 

Galyndylar hakynda

 

(Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2015 ý., № 2, 59-njу madda)

 

(Türkmenistanyň 05.01.2018 ý. № 685-V we 08.06.2019 ý. № 157-VI Kanunlary esasynda girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen)

 

Şu Kanun galyndylar bilen iş salyşmak çygryndaky gatnaşyklary  düzgünleşdirýär, galyndylaryň ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsiriniň öňüni almak maksady bilen galyndylaryň emele gelmegini azaltmaga we hojalyk hem-de beýleki işlerde olaryň rejeli peýdalanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Şu Kanunda ulanylýan esasy düşünjeler

 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

1) galyndylar – düzüminden peýdaly häsiýetleri çykarylyp alnan,  mundan beýläk gaýtadan ulanylmaga ýa-da ýerleşdirilmäge degişli bolan, belli bir önümi öndürmek üçin ýaramsyz maddalar (çig malyň görnüşleri);

2) galyndylar bilen iş salyşmak – galyndylaryň emele gelmeginiň öňüni almak, olary ýygnamak, daşamak, saklamak, işläp taýýarlamak, gaýtadan ulanmak, zyýansyzlandyrmak we gömmek bilen bagly iş;

3) önümçilik galyndylary − öndürmegiň barşynda emele gelen, çig malyň, materiallaryň, ýarym fabrikatlaryň, beýleki önümleriň ýa-da azyk önümleriniň galyndylary, şeýle hem öz sarp edijilik häsiýetlerini ýitiren harytlar (önümler), tehnogen mineral emele gelmeler we oba hojalyk önümçiliginiň galyndylary;

4) galyndylaryň görnüşi – howplulyk klaslary boýunça galyndylary toparlara bölmegiň ulgamyna laýyklykda umumy alamatlary bolan galyndylar;

5) hojalyk galyndylary – adamyň ýaşaýşynyň barşynda emele gelýän galyndylar;

6) howply galyndylar – olaryň barlygy we (ýa-da) olar bilen iş salşylmagy adamyň janyna, saglygyna we daşky tebigy gurşawa howp salyp biljek galyndylar;  

7) galyndylary dörediji − onuň önümçilik ýa-da hojalyk işi galyndylaryň emele gelmegine getirýän ýuridik ýa-da fiziki şahs;

8) galyndylary ýygnama – ýörite bellenen ýerlerde ýa-da ýörite  enjamlaşdyrylan obýektlerde galyndylary toplamak, sortlamak, zyýansyzlandyrmak, gaýtadan ulanmak we ýerleşdirmek bilen bagly iş;

9) galyndylary daşama – galyndylaryň emele gelen ýa-da saklanylýan ýerlerinden olaryň gaýtadan işlenilýän, gaýtadan ulanylýan ýa-da gömülýän ýerlerine ýa-da obýektlerine daşama;

10) galyndylary serhetüsti daşama – Türkmenistanyň çäginden we (ýa-da) çäginiň üsti bilen beýleki döwletiň çägine ýa-da çäginiň üsti bilen galyndylary daşama;

11) galyndylary ýerleşdirme – munuň üçin ýörite enjamlaşdyrylan obýektlerde galyndylary saklamak we (ýa-da) gömmek;

12) galyndylary saklama – galyndylaryň soňra peýdalanyljak, zyýansyzlandyryljak ýa-da gömüljek pursadyna çenli olary emele gelen ýerlerinde wagtlaýyn saklama;

13) galyndylary gömme – daşky gurşawa zyýanly maddalaryň düşmeginiň öňüni almak maksady bilen munuň üçin ýörite enjamlaşdyrylan obýektlerde, mundan beýläk peýdalanmaga degişli bolmadyk galyndylary uzak wagtlaýyn üzňeleşdirme;

14) galyndylaryň ýerleşdirilýän obýekti – galyndylary ýerleşdirmek üçin ýörite bellenen we enjamlaşdyrylan ýer (önümçilik we hojalyk galyndylary saklanylýan ýerler, şlam saklanylýan ýerler, dag jynslarynyň üýşmegi, akdyrylýan hapa suwlaryň bugarýan meýdanlary);

15) galyndylary gaýtadan işleme – galyndylary peýdalanmak ýa-da olary ekologiýa taýdan howpsuz saklamaga, daşamaga, gaýtadan ulanmaga ýa-da gömmäge taýýarlamak maksady bilen, galyndylaryň fiziki, himiki ýa-da biologik häsiýetleriniň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologik amallary amala aşyrma;

16) galyndylary peýdalanma – önüm öndürmek ýa-da energiýa almak üçin galyndylary ulanma;

17) galyndylary gaýtadan ulanma – galyndylaryň düzüminden gymmatly düzümbölekleri çykaryp alma ýa-da galyndylary gaýtadan alynýan çig mal, ýangyç, dökün hökmünde we beýleki maksatlar üçin peýdalanma;

18) galyndylary zyýansyzlandyrma – mehaniki, fiziki-himiki ýa-da biologik taýdan işläp taýýarlamak arkaly galyndylaryň ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsirini azaltma ýa-da aradan aýyrma;

19) galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberi (limiti) – degişli çägiň ekologik ýagdaýyny hasaba almak bilen galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektlerinde bellenilen möhlete kesgitlenilen usulda ýerleşdirmäge ygtyýar edilýän galyndylaryň anyk görnüşiniň aňryçäk ýol berilýän mukdary;

20) galyndylaryň emele gelmeginiň kadasy – önümiň birligi öndürilende ýa-da başlangyç çig malyň birligine düşýän galyndylaryň anyk görnüşiniň bellenilen mukdary;

21) galyndylaryň howplulyk pasporty – galyndylaryň belli bir anyk görnüşi saklanylanda, daşalanda, gaýtadan ulanylanda, zyýansyzlandyrylanda ýa-da gömülende onuň howplulyk klasyny hökmany kesgitlemek bilen, esasy fiziki-himiki häsiýetleri baradaky maglumaty özünde saklaýan resminama.

 

2-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygy

 

1. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we şu Kanundan hem-de Türkmenistanyň galyndylar bilen iş salyşmak we daşky gurşawy goramak babatdaky beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup durýar.

2. Radioaktiw galyndylar bilen iş salyşmak, zyýanly maddalaryň atmosfera zyňylmagy babatdaky gatnaşyklar Türkmenistanyň degişli kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

3. Eger Türkmenistanyň halkara şertnamasynda şu Kanunda bellenen kadalardan başga kadalar bellenilen bolsa, onda halkara şertnamasynyň kadalary ulanylýar.

 

3-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň esasy ýörelgeleri

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygyň esasy ýörelgeleri şu aşakdakylardyr:

1) ilatyň saglygyny goramak, daşky gurşawyň amatly ýagdaýyny saklamak ýa-da dikeltmek we biologik köpdürlüligi gorap saklamak;

2) jemgyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek maksady bilen ilatyň ekologik we ykdysady bähbitlerini ylmy taýdan esaslandyryp utgaşdyrmak;

3) az galyndyly we galyndysyz tehnologiýalary (önümçiligiň ýapyk siklini) durmuşa geçirmek maksady bilen ylmy-tehnikanyň iň soňky gazananlaryny peýdalanmak;

4) galyndylaryň mukdaryny azaltmak maksady bilen material-çig mal serişdeleriniň toplumlaýyn gaýtadan işlenilmegini üpjün etmek;

5) galyndylaryň gaýtadan ulanylmagyny olary ýerleşdirmekden we gömmekden ileri tutmak;

6) önümçilik we hojalyk işlerinde galyndylary iň pes möçbere getirmek;

7) galyndylary ekologiýa taýdan howpsuz ýerleşdirmek;

8) galyndylary toparlara bölmek esasynda olary hökmany hasaba almak;

9) galyndylaryň mukdaryny azaltmak we olary hojalyk dolanyşygyna çekmek maksady bilen galyndylar bilen iş salyşmak çygryndaky işleri ykdysady taýdan düzgünleşdirmegiň usullaryny peýdalanmak;

10) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda jemgyýetçiligiň maglumata bolan elýeterliligini üpjün etmek;

11) Türkmenistanyň galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda halkara hyzmatdaşlygyna gatnaşmagy.

 

4-nji madda. Galyndylara eýeçilik hukugy

 

1. Galyndylar eýeçilik hukugynyň obýekti bolup durýarlar.

2. Galyndylara bolan eýeçilik hukugy olaryň öndürijisine ýa-da Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda galyndylara bolan eýeçilik hukugyny alan başga ýuridik ýa-da fiziki şahsa degişlidir.

 

II BAP. GALYNDYLAR BILEN IŞ SALYŞMAK

ÇYGRYNDA DÖWLET DÜZGÜNLEŞDIRMESI

 

5-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet düzgünleşdirmesini amala aşyrýan edaralar

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet düzgünleşdirmesi Türkmenistanyň Ministrler Kabineti, galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary tarapyndan amala aşyrylýar.

 

6-njy madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ygtyýarlygy

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti:

1) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet maksatnamalaryny tassyklaýar we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrýar;

2) ministrlikleriň we ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki merkezi edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň galyndylar bilen iş salyşmak çygryndaky işini utgaşdyrýar;

3) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet hasaba alnyşyny we gözegçiligini amala aşyrmagyň tertibini belleýär;

4) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny tassyklaýar;

5) serhetüsti daşalmagy döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmäge degişli bolan galyndylaryň sanawyny tassyklaýar;

6) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

7-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralary

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralary şu aşakdakylardyr:

1) jemagat hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy;

2) daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy;

3) saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy.

 

8-nji madda. Jemagat hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasynyň ygtyýarlygy

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda jemagat hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy:

1) hojalyk galyndylary babatda döwlet syýasatyny amala aşyrýar;

2) hojalyk galyndylary babatda döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlaýar we bellenen tertipde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine tassyklamaga berýär;

3) hojalyk galyndylary babatda işi ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bilen özara gatnaşykda amala aşyrýar;

4) Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlaýar;

5) galyndylaryň howplulyk klasyny kesgitleýän klassifikatoryň taslamasyny ylalaşýar;

6) hojalyk galyndylaryny daşamagyň tertibini ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bilen bilelikde işläp taýýarlaýar we ony tassyklaýar;

7) hojalyk galyndylarynyň döwlet hasaba alnyşyny amala aşyrýar;

8) galyndylary gaýtadan işlemek babatda binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek, standartlary we kadalary, şeýle hem tehniki şertleri berjaý etmek boýunça usulyýet maslahatlaryny berýär;

9) hojalyk galyndylary babatda döwlet ekologiýa seljermesiniň obýektleriniň taslama resminamalaryny ylalaşýar;

10) hojalyk galyndylary babatda Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň we ylmy-usuly gollanmalaryň taslamalaryny işläp taýýarlaýar we tassyklaýar;

11) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlylygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

9-njy madda. Daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasynyň ygtyýarlygy

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy:

1) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrýar;

2) ýuridik we fiziki şahslaryň işleriniň netijesinde emele gelýän önümçilik galyndylarynyň döwlet hasaba alnyşyny alyp barmaga gatnaşýar;

3) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ylmy-barlag we tehnologik işläp taýýarlamalary goşmak bilen, taslama resminamalarynyň döwlet ekologik seljermesini geçirýär;

31) galyndylaryň daşky gurşawa ýetirýän ýaramaz täsiriniň derejesi kesgitlenilýän ölçeg alamatlaryny (kriteriýalaryny) belleýär;

4) galyndylaryň emele gelmeginiň bellenilýän kadalaryny we galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektlerini ylalaşýar;

5) galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberlerini (limitlerini) tassyklaýar;

6) galyndylary serhetüsti daşamaga rugsatnamany bellenilen tertipde berýär;

7) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

10-njy madda. Saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasynyň ygtyýarlygy

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy:

1) galyndylar bilen iş salşylanda sanitariýa kadalarynyň we düzgünleriniň talaplarynyň berjaý edilişine döwlet sanitariýa-epidemiologiýa gözegçiligini amala aşyrýar;

2) galyndylaryň zyýanly täsirinden ilatyň saglygyny goramak boýunça çäreleri kesgitleýär;

3) galyndylar bilen iş salyşmagyň obýektleri barada sanitariýa-gigiýena netijenamalaryny berýär;

4) galyndylardan öndürilýän önümlere degişli sanitariýa-gigiýena kadalaryny belleýär;

5) galyndylaryň ilatyň saglygy üçin howplulyk derejesi kesgitlenilen mahalynda usuly taýdan üpjünçiligi  amala aşyrýar;

6) saglygy goraýşyň galyndylary bilen iş salyşmagyň tertibini düzgünleşdirýär;

7) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlygyna girýän beýleki meseleleri çözýär.

 

11-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ygtyýarlygy

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary:

1) degişli çägiň maksatnamalaryny işläp taýýarlaýarlar we tassyklaýarlar;

2) hojalyk galyndylarynyň ýygnalmagyny, daşalmagyny, gaýtadan işlenilmegini we gaýtadan ulanylmagyny guraýarlar;

3) öz tabynlygyndaky çäkde hojalyk galyndylarynyň ýygnalyşyna, daşalyşyna, gaýtadan işlenilişine we gaýtadan ulanylyşyna gözegçiligi amala aşyrýarlar;

4) hojalyk galyndylaryny ýerleşdirmek üçin meýdançany saýlamagy amala aşyrýarlar we ony gurmagyň taslama resminamalaryny taýýarlaýarlar;

5) öz tabynlygyndaky çäkde hojalyk galyndylarynyň hasaba alnyşyny amala aşyrýarlar;

6) ilatly ýerleri hojalyk galyndylaryndan arassalamaga we olary ýygnamaga Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslaryna rugsatnama berýärler;

7) galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektleriniň ýerleşdiriljek ýerini kesgitleýärler;

8) galyndylary ýygnamak we gaýtadan ulanmak boýunça Türkmenistanyň ýuridik we fiziki şahslarynyň işine ýardam edýärler;

9) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda öz ygtyýarlylygyna girýän beýleki meseleleri çözýärler.

 

12-nji madda. Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň ygtyýarlygy

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary:

1) öz tabynlygyndaky çäkde galyndylary ýerlemegiň obýektleriniň  ýerleşdiriljek ýeriniň meselelerini çözmäge gatnaşýarlar;

2) ilatly ýerleriň sanitariýa taýdan arassalanylmagyna we hojalyk galyndylarynyň ýygnanylandygy üçin tölegleriň ýuridik we fiziki şahslar tarapyndan öz wagtynda tölenilmegine ýardam edýärler;

3) şu Kanuna we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda özleriniň üstlerine ýüklenen beýleki ygtyýarlylyklary amala aşyrýarlar.

 

III BAP. GALYNDYLAR BILEN IŞ SALYŞMAK ÇYGRYNDA ÝURIDIK WE FIZIKI ŞAHSLARYŇ HUKUKLARY WE BORÇLARY

 

13-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýuridik şahslaryň hukuklary we borçlary

 

1. Ýuridik şahslaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet maksatnamalarynyň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmaga;

2) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralaryna galyndylar bilen iş salyşmak meseleleri boýunça öz tekliplerini girizmäge;

3) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralaryndan galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa, ekologik kadalar we düzgünler barada maglumaty bellenilen tertipde almaga;

4) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa we ekologik kadalaryň we düzgünleriň talaplaryna laýyklykda galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektlerinde galyndylary saklamaga;

5) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagynyň netijesinde başga ýuridik ýa-da fiziki şahslar tarapyndan olara ýetirilen zeleliň öweziniň dolunmagyna;

6) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmaga.

2. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýuridik şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) galyndylaryň emele gelmegini azaltmak üçin ähli zerur çäreleri görmäge;

2) galyndylar ýygnanylan, saklanylan, peýdalanylan, gaýtadan ulanylan, zyýansyzlandyrylan we gömlen mahalynda galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda bellenilen sanitariýa we ekologik kadalary hem-de düzgünleri berjaý etmäge;

3) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde galyndylary hökmany hasaba almaga we olar hakynda hasabatlylyk bermäge;

4) özleriniň önümçilik we hojalyk işleriniň netijesinde emele gelýän galyndylaryň emele gelmeginiň kadalarynyň we galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberleriniň taslamalaryny işläp taýýarlamaga hem-de daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasyna we galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň beýleki ygtyýarlandyrylan edaralaryna ylalaşmak üçin bellenilen tertipde olary bermäge;

41) daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça galyndylaryň howplulyk pasportyny düzmäge we tassyklamaga;

5) özleri eýesi bolup durýan galyndylary gaýtadan ulanmak boýunça innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça çäreleri görmäge;

6) önümçiligiň tehnologiýasy bilen göz öňünde tutulan ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, galyndylaryň garyşmagyna ýol bermezlige;

7) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralaryna we ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna galyndylaryň daşky gurşawa, suw obýektlerine rugsatsyz dökülen ýagdaýlary we görlen çäreler barada maglumaty haýal etmän bermäge;

8) hojalyk galyndylaryny ýygnamagy we alyp gitmegi amala aşyrýan kärhanalaryň hyzmatyndan peýdalanylandygy üçin, şeýle hem galyndylaryň ähli görnüşleri ýerleşdirilen we (ýa-da) gömlen mahalynda daşky gurşawyň hapalanandygy üçin tölegi bellenilen tertipde tölemäge;

9) özüniň önümçilik işleriniň galyndylaryny ýerleşdirmeginiň ýa-da gömmeginiň netijesinde ýa-da galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplarynyň bozulmagy sebäpli ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýetirilen zeleliň, şeýle hem ýuridik we fiziki şahslaryň emlägine ýetirilen zeleliň öwezini dolmaga;

10) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki borçlary ýerine ýetirmäge.

3. Galyndylaryň eýeleri bolup duran ýuridik şahslar, önümçiligiň galyndylaryny gaýtadan ulanmak, ýerleşdirmek, daşamak we gömmek boýunça çäreleri öz serişdeleriniň hasabyna özbaşdak ýa-da şertnama laýyklykda amala aşyrmalydyrlar.

4. Galyndylaryň eýeleri bolup durýan ýuridik şahslar, galyndylary ýerleşdirmegiň we gömmegiň özlerine degişli obýektlerini saklamak boýunça çäreleri maliýeleşdirmegi amala aşyrmalydyrlar. Galyndylary ýerleşdirmegiň we gömmegiň beýleki obýektlerinde galyndylar ýerleşdirilen we gömlen halatynda, galyndylaryň eýeleri galyndylary ýerleşdirmegiň we gömmegiň obýektlerini saklamak üçin şertnama laýyklykda töleg geçirmelidirler.

5. Şu maddanyň 1, 2, 3 we 4-nji böleklerinde görkezilen hukuklar we borçlar, ýuridik şahsy döretmezden galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda önümçilik we hojalyk işini amala aşyrýan hususy telekeçilere hem degişlidir.  

 

14-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda fiziki şahslaryň hukuklary we borçlary

 

1. Fiziki şahslaryň şu aşakdakylara hukugy bardyr:

1) özleriniň ýaşaýan ýerlerinde howply we beýleki galyndylaryň bardygy, galyndylary ýerleşdirmegiň taslamalaşdyrylýan we hereket edýän obýektleriniň howpsuzlygy barada maglumaty bellenilen tertipde galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralaryndan almaga;

2) galyndylary ýerleşdirmegiň obýektlerini gurmak barada çözgütleriň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmaga gatnaşmaga;

3) hojalyk galyndylarynyň ýygnalmagyny we äkidilmegini amala aşyrýan kärhanalaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaga;  

4) galyndylar bilen iş salyşmak çygryndaky Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagynyň netijesinde olaryň saglygyna we emlägine ýetirilen zyýanyň öweziniň dolunmagyna;

5) galyndylary ýerleşdirmegiň obýektleriniň sanitariýa we ekologik ýagdaýyna jemgyýetçilik gözegçiligini amala aşyrmaga gatnaşmaga;

6) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda beýleki hukuklary amala aşyrmaga.

2. Fiziki şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda bellenilen sanitariýa we ekologik kadalarynyň we düzgünleriniň  talaplaryny berjaý etmäge;

2) hojalyk galyndylarynyň ýygnalmagyny we äkidilmegini amala aşyrýan kärhanalaryň hyzmatlaryndan peýdalanylandygy üçin bellenilen tertipde töleg geçirmäge;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda başga borçlary ýerine ýetirmäge.

 

IV BAP. GALYNDYLARY TOPARLARA BÖLMEK. GALYNDYLAR BILEN IŞ SALYŞMAK ÇYGRYNDA UMUMY TALAPLAR

 

15-nji madda. Galyndylaryň howplulyk derejeleri boýunça olary klaslara bölmek

 

1. Daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan bellenilýän ölçeg alamatlaryna laýyklykda galyndylar daşky gurşawa ýetirýän ýaramaz täsiriniň derejesine baglylykda bäş howplulyk klaslaryna bölünýärler:

1) I klas –  adatdan daşary howply galyndylar;

2) II klas – ýokary howply galyndylar;

3) III klas – aram howply galyndylar;

4) IV klas – az howply galyndylar;

5) V klas – howpsuz galyndylar.

2. Daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy galyndylaryň howplulyk derejesi kesgitlenilýän ölçeg alamatlary esasynda saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy hem-de jemagat hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça galyndylaryň klassifikatoryny işläp taýýarlaýar hem-de tassyklaýar.

 

16-njy madda. Galyndylaryň emele gelmeginiň mukdaryny azaltmak boýunça talaplar

 

1. Ýuridik we fiziki şahslar hojalyk we beýleki işleri amala aşyrmagyň barşynda galyndylaryň emele gelmeginiň mukdaryny azaltmak boýunça netijeli çäreleri görmäge borçludyrlar.

2. Ýuridik we fiziki şahslar şu maddanyň birinji böleginde bellenilen talaplary durmuşa geçirmek maksady bilen şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) galyndylaryň emele gelmeginiň mukdaryny azaltmaga ýa-da öňüni almaga mümkinçilik berýän, az galyndyly we galyndysyz tehnologiýalary hem-de ulgamlary ulanmaga;

2) emele gelen galyndylary ýokary derejede gaýtadan ulanmak boýunça çäreleri görmäge.

 

17-nji madda. Galyndylaryň ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsirini çäklendirmek we öňüni almak boýunça talaplar

 

1. Galyndylaryň ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsirini çäklendirmek we öňüni almak maksady bilen ýuridik we fiziki şahslara şu aşakdakylar gadagan edilýär:

1) eger kärhanalar, önümçilikler we saklawhanalar, şeýle hem galyndylaryň saklanylýan ýerleri we galyndylary ýerleşdirmegiň beýleki obýektleri galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa we ekologik kadalaryň hem-de düzgünleriň talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa, olary taslamalaşdyrmak, gurmak we ýerleşdirmek;

2) galyndylar bilen iş salyşmagyň şertleri boýunça tehniki we beýleki çäreleri bellenilen tertipde ylalaşmazdan şäherleri we ilatly ýerleri ýerleşdirmek we ösdürmek barada çözgüdi kabul etmek;

3) galyndylar bilen howpsuz iş salyşmak üçin degişli enjamlar we tehnologiýalar bilen üpjün edilmedik, täze we durky täzelenilen kärhanalary, önümçilikleri we beýleki obýektleri işe girizmek.

2. Türkmenistanyň kanunçylygynda galyndylaryň ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsirini çäklendirmek we öňüni almak boýunça beýleki ýörite talaplar we çäreler hem göz öňünde tutulyp bilner.

 

18-nji madda. Galyndylary saklamaga we gömmäge bildirilýän talaplar

 

1. Galyndylar diňe galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan degişli edaralary bilen ylalaşylan galyndylary ýerleşdirmegiň obýektlerinde, saklamak ýa-da gömmek üçin ýerleşdirilip bilner.

2. Galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektleriniň guralmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

3. Galyndylaryň saklanylmagy we gaýtadan ulanylmagy galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa hem-de ekologik kadalaryň we düzgünleriň talaplaryna laýyklykda, galyndylaryň ýokary derejede peýdalanylmagyny ýa-da olaryň gaýtadan ulanylmagyny üpjün edýän usullaryň we tehnologiýalaryň ulanylmagy arkaly amala aşyrylýar.

4. Şu aşakdaky ýerlerde galyndylary saklamak we gömmek gadagan edilýär:

1) ilatly ýerleriň (şäherleriň, şäherçeleriň we oba ilatly ýerleriň) çäklerinde;

2) tebigaty goraýyş, sagaldyş, rekreasion we taryhy-medeni maksatly ýerlerde;

3) agyz suw we hojalyk-durmuş suw üpjünçiligi maksady bilen peýdalanylýan suw gorag zolaklarynda we suw obýektleriniň sanitariýa taýdan goralýan zolaklarynda;

4) ýerasty suw obýektleriniň suw toplaýyş meýdanlarynda we ýerasty suw obýektleriniň üstünde ýerleşýän çäkde;

5) ilatyň saglygyna, şeýle hem daşky gurşawa zyýan ýetirip biljek howpuň döräp biljek beýleki ýerlerinde.

5. Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň galyndylar bilen hapalanmagyndan ekologiýa taýdan howpsuzlygyny üpjün edýän çuňluklarda ýatan, gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň ýataklarynyň ýerleşýän ýerlerinde, galyndylaryň gömülmegine ýol berilýär.

 

19-njy madda. Galyndylary daşamaga bildirilýän talaplar

 

1. Galyndylary ýerleşdirmegiň obýektlerine galyndylary daşamak, galyndylary öndüriji ýa-da galyndylaryň eýesi tarapyndan amala aşyrylýar.

2. Hojalyk galyndylaryny daşamak öz tabynlygyndaky çäkde ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edarasy tarapyndan bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

Hojalyk galyndylaryny ýygnamak we daşamak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň nyrhlaryny jemagat hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary bilen bilelikde işläp taýýarlaýar hem-de maliýe we ykdysadyýet babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça tassyklaýar.

3. Galyndylar daşalanda ilatyň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsiriniň öňüni almak maksady bilen galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa we ekologik kadalaryň hem-de düzgünleriň talaplary berjaý edilmelidir.

4. Galyndylary daşamak ýörite enjamlaşdyrylan ulag serişdesinde, gaplanan görnüşde ýa-da galyndylaryň daşky gurşawa düşmeginiň öňüni alýan başga usulda daşalmalydyr.

5. Galyndylary daşaýjy galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektlerine galyndylaryň howpsuz daşalmagyna we eltilmegine bildirilýän talaplaryň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilik çekýär.

6. Howply galyndylaryň daşalmagy galyndylaryň howplulyk pasporty bar bolan mahalynda amala aşyrylmalydyr.

 

20-nji madda. Howply galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar

 

1. I, II we III klasly howplulygy bolan galyndylar hasaba alynmaga degişlidir.

2. Howply galyndylar bilen iş salşylanda ýuridik we fiziki şahslar şu aşakdakylara borçludyrlar:

1) daşky gurşawyň howply galyndylar bilen hapalanmagynyň öňüniň alynmagyny üpjün etmäge, şeýle hapalanmanyň ýüze çykan ýagdaýynda bolsa, hapalanmany we onuň netijelerini aradan aýyrmaga;

2) heläkçilikli ýagdaýlaryň öňüni almaga, olaryň netijelerini çäklendirmäge we aradan aýyrmaga hem-de adamlary we daşky gurşawy olaryň täsirinden goramaga gönükdirilen çäreleri görmäge;

3) galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa we ekologik kadalaryň hem-de düzgünleriň talaplaryny hasaba almak bilen, howply galyndylary emele getirýän kärhanalary we önümçilik obýektlerini ulanmagy üpjün etmäge.

3. Howply galyndylar bilen iş salyşmaga, howply maddalar we galyndylar bilen işlemek hukugyny berýän şahadatnama bilen tassyklanan hünär taýýarlygy bolan adamlara rugsat berilýär.

4. Howply galyndylary daşalmak, galyndylaryň howplulyk pasportynyň we howply galyndylar daşalan mahalynda gerekli, ýany bilen iberilýän resminamalaryň bar bolan mahalynda, howply ýükleri daşamak barada Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

5. Howply galyndylaryň daşalmagy, daşaýjy tarapyndan daşalan wagtynda ýetirilip bilinjek ýitgiler üçin onuň raýat jogapkärçiliginiň hökmany ätiýaçlandyrylan şertinde amala aşyrylýar.

6. Howply galyndylaryň ýerleşdirilmegine diňe ýörite enjamlaşdyrylan ýerlerde rugsat edilýär we howply galyndylar bilen iş salşylan mahalynda bellenilen talaplara laýyklykda amala aşyrylýar. Howply galyndylary ýerleşdirmek üçin niýetlenilen çäkde, olar bilen iş salyşmak bilen bagly bolmadyk işleriň beýleki görnüşlerini amala aşyrmak gadagan edilýär.

7. Kärhanalaryň, edaralaryň we guramalaryň çäginde howply galyndylaryň saklanylmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

Çäklerinde howply galyndylar saklanylýan kärhanalar, edaralar we guramalar, ýokary howply obýektlere degişlidir.

8. Howply galyndylaryň daşalmagy Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde bu ulag serişdesine berlen rugsatnamanyň bar bolan mahalynda, munuň üçin ýörite enjamlaşdyrylan ulag serişdeleriniň kömegi bilen amala aşyrylýar.

9. Daşaýjy howply galyndylaryň howpsuz daşalmagy üçin jogapkärçilik çekýär.

 

21-nji madda. Galyndylaryň getirilmegi, çykarylmagy we serhetüsti daşalmagy

 

1. Galyndylary ýerleşdirmek we gömmek maksady bilen olaryň islendik görnüşini Türkmenistanyň çägine getirmek gadagan edilýär.

2. Türkmenistandan howply galyndylary çykarmak şu Kanunyň 6-njy maddasynyň 5-nji bendine laýyklykda amala aşyrylýar.

3. Howply galyndylaryň serhetüsti daşalmagy Türkmenistanyň kanunçylygynyň talaplaryna hem-de Türkmenistanyň gatnaşyjysy bolup durýan halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Galyndylary serhetüsti daşamaga rugsatnama Türkmenistanyň Ministrler Kabineti bilen ylalaşylmagy boýunça daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan berilýär.

5. Galyndylaryň serhetüsti daşalmagyna rugsatnama Türkmenistanyň kanunçylygynyň hem-de Türkmenistanyň gatnaşyjysy bolup durýan halkara şertnamalarynyň talaplarynyň bozulan mahalynda, şeýle hem daşaýjynyň işi ilatyň saglygyna we daşky gurşawa howp salyp biljek hem-de ýuridik we fiziki şahslaryň emlägine zyýan ýetirip biljek halatlarynda, togtadylyp ýa-da yzyna alnyp bilner.

 

22-nji madda. Nebit dökülende emele gelýän galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar

 

Nebit dökülende emele gelýän galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar, nebitiň dökülmeginiň öňüni almak we ony aradan aýyrmak boýunça, daşky gurşawy goramak hakynda Türkmenistanyň kanunçylygy we Türkmenistanyň degişli halkara şertnamalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

23-nji madda. Gämilerde we beýleki ýüzüji serişdelerde emele gelýän galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar

 

Gämilerde we beýleki ýüzüji serişdelerde emele gelýän galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar Türkmenistanyň kanunçylygy we Türkmenistanyň degişli halkara şertnamalary bilen düzgünleşdirilýär.

 

24-nji madda. Uglewodorod serişdeleri we beýleki gazylyp alynýan peýdaly baýlyklar işlenilen (özleşdirilen) mahalynda galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar

 

1. Uglewodorod serişdeleri we beýleki gazylyp alynýan peýdaly baýlyklar işlenilen mahalynda galyndylar bilen iş salyşmaga bildirilýän talaplar şu Kanun, «Uglewodorod serişdeleri hakynda», «Ýerasty baýlyklar hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen düzgünleşdirilýär.

2. Uglewodorod serişdeleri we beýleki gazylyp alynýan peýdaly baýlyklar gözlenilen, işlenilen, gazylyp alnan, täzeden işlenilen, daşalan, saklanan we peýdalanylan mahalynda galyndylar bilen iş salşylmagy galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda sanitariýa we ekologik kadalaryň hem-de düzgünleriň, şeýle hem uglewodorod ýataklaryny işlemegiň düzgünleriniň talaplaryna doly laýyklykda amala aşyrylmalydyr.

3. Nebit-gaz obýektleriniň düzümleri (infrastrukturalary) gurlan, gurnalan, sökülen, nebit we gaz ýataklary enjamlaşdyrylan we ulanylan mahalynda, ähli işler hemme galyndylaryň iň ýokary derejede guramaçylykly ýygnalmagyny we gaýtadan ulanylmagyny üpjün edýän enjamlary we tehnologiýalary peýdalanmak bilen amala aşyrylmalydyr.

4. Uglewodorod serişdeleriniň we beýleki gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň işlenilmegi bilen bagly işler geçirilen mahalynda şu aşakdakylar gadagan edilýär:

1) Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň rugsatnamasyny almazdan önümçilik galyndylaryny ýerleşdirmek we gömmek;

2) Hazar deňziniň türkmen böleginde we Türkmenistanyň üstki suwlarynda galyndylaryň hemme görnüşleriniň dökülmegi we gömülmegi;

3) ugurdaş gatlak (gatlakara) suwlaryny zyýansyzlandyrmak boýunça deslapky amallary geçirmezden we galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralary bilen bellenilen tertipde ylalaşmazdan olary gerek bolan gatlaga nasos arkaly ýygnamak.

 

25-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda gözegçilik

 

1. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet gözegçiligini galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralary amala aşyrýarlar.

2. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda önümçilik gözegçiligini öz ygtyýarlygynyň çäklerinde galyndylary öndürijiler amala aşyrýarlar.

3. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda jemgyýetçilik gözegçiligini Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda raýatlar we jemgyýetçilik birleşikleri amala aşyrýarlar.

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda jemgyýetçilik gözegçiligini geçirmegiň tertibini jemgyýetçilik birleşikleri özleriniň tertipnamalaryna laýyklykda kesgitleýärler.

 

V BAP. GALYNDYLAR BILEN IŞ SALYŞMAK ÇYGRYNDA DÖWLET HASABA ALNYŞY, HASABATLYLYK, PASPORTLAŞDYRMA WE KADALAŞDYRMA

 

26-njy madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet hasaba alnyşy we hasabatlylygy

 

1. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda işleri amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar emele gelen, peýdalanylan, gaýtadan ulanylan, beýleki şahslara geçirilen ýa-da beýleki şahslardan alnan, şeýle hem ýerleşdirilen galyndylaryň bellenen tertipde hasaba alnyşyny ýöretmäge borçludyrlar.

2. Önümçilik galyndylary bilen iş salyşmak çygrynda işleri amala aşyrýan ýuridik we fiziki şahslar, özleriniň alyp barýan işleri barada daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasyna hasabat bermäge borçludyrlar.

3. Hojalyk galyndylary bilen iş salyşmak çygrynda işleri amala aşyrýan ýuridik şahslar, özleriniň alyp barýan işleri barada ýerine ýetiriji häkimiýetiň degişli ýerli edarasyna hasabat bermäge borçludyrlar.

4. Saglygy goraýşyň galyndylary bilen iş salyşmak çygrynda işleri amala aşyrýan ýuridik şahslar, özleriniň alyp barýan işleri barada saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasyna hasabat bermäge borçludyrlar.

5. Önümçilik galyndylary bilen iş salyşmak çygrynda hasaba almagyň tertibi daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

6. Hojalyk galyndylary bilen iş salyşmak çygrynda hasaba almagyň tertibi jemagat hojalygy babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

7. Saglygy goraýşyň galyndylary bilen iş salyşmak çygrynda hasaba almagyň tertibi saglygy goraýyş we derman senagaty babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan kesgitlenilýär.

 

27-nji madda. Galyndylaryň gömlen we gaýtadan ulanylan ýerleriniň döwlet hasaba alnyşy

 

1. Galyndylaryň howplulyk klaslary boýunça gaýtadan ulanylan we gömlen ýerleri barada maglumaty ýygnamagy, işläp taýýarlamagy, saklamagy we seljermegi üpjün etmek maksady bilen galyndylaryň gömlen we gaýtadan ulanylan ýerleriniň döwlet hasaba alnyşy ýöredilýär.

2. Galyndylaryň gömlen we gaýtadan ulanylan ýerleriniň döwlet hasaba alnyşy galyndylaryň howplulyk klaslary boýunça gömlen we gaýtadan ulanylan obýektleri hakynda, galyndylaryň mukdar we hil häsiýetnamalary hakynda maglumaty, galyndylar bilen iş salyşmak hakynda maglumaty öz içine alýar. Galyndylaryň gömlen we gaýtadan ulanylan ýerleriniň döwlet hasaba alnyşy galyndylary öndürijileriň hasabat maglumatlarynyň we galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň wagtly-wagtynda berýän maglumatlarynyň esasynda döwlet statistika edaralary tarapyndan ýöredilýär.

3. Galyndylaryň gömlen we gaýtadan ulanylan ýerleriniň döwlet hasaba alnyşy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýöredilýär.

 

271-nji madda. Galyndylary pasportlaşdyrmak

 

1. Türkmenistanyň çäginde emele gelýän önümçilik we hojalyk işleriniň galyndylary pasportlaşdyrylmaga degişlidir. Galyndylaryň howplulyk pasporty ýuridik şahslar tarapyndan özüniň önümçiliginiň we hojalyk işiniň galyndysynyň her bir görnüşine düzülýär. Önümçilik tehnologiýasy bilen baglylykda galyndylaryň şahsy häsiýetleriniň üýtgän halatlarynda galyndylaryň howplulyk pasportyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär.

Galyndylaryň howplulyk pasportynyň mazmuny we resmileşdirilmegi Türkmenistanyň degişli kanunçylygy bilen düzgünleşdirilýär.

2. Galyndylaryň ýerleşdirilýän obýektlerinde galyndylary saklamak we gömmek diňe galyndylaryň howplulyk pasporty bar bolan mahalynda amala aşyrylýar.

 

28-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda kadalaşdyrma

 

1. Ilatyň saglygyny we daşky gurşawy goramagy üpjün etmek, galyndylaryň mukdarynyň emele gelmegini azaltmak maksady bilen galyndylaryň emele gelmeginiň kadalary we galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberleri işlenip taýýarlanylýar.

2. Galyndylaryň emele gelmeginiň kadalary daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy bilen ylalaşylmagy boýunça ýuridik şahslar tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we tassyklanylýar.

3. Galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberleri ýuridik şahslar tarapyndan işlenip taýýarlanylýar we daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

4. Galyndylaryň emele gelmeginiň kadalaryny we galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberlerini işläp taýýarlamagyň hem-de tassyklamagyň tertibi Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda bellenilýär.

 

VI BAP. GALYNDYLAR BILEN IŞ SALYŞMAK

ÇYGRYNDA YKDYSADY TAÝDAN DÜZGÜNLEŞDIRME

 

29-njy madda. Galyndylar ýerleşdirilen we gömlen mahalynda daşky gurşawyň hapalanandygy üçin töleg

 

1. Galyndylar ýörite bellenen ýerlerde we ýörite enjamlaşdyrylan obýektlerde ýerleşdirilen we gömlen mahalynda daşky gurşawyň hapalanandygy üçin daşky gurşawy goramak babatda ýerine ýetiriji häkimiýetiň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan bellenen tertipde töleg alynýar. Tölegiň mukdary galyndylary ýerleşdirmegiň çäklendirilen möçberleriniň we galyndylaryň howplulyk derejesine baglylykda bellenilen tölegiň esasynda Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda kesgitlenilýär.  

2. Galyndylar ýerleşdirilen we gömlen mahalynda daşky gurşawyň hapalanandygy üçin töleg Türkmenistanyň Döwlet býujetine tölenilmäge degişlidir.

3. Galyndylar ýerleşdirilen we gömlen mahalynda daşky gurşawyň hapalanandygy üçin tölegleriň hasabyna Türkmenistanyň Döwlet býujetine gelip gowuşýan serişdeler, galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilýär.

 

30-njy madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda işleri ykdysady taýdan höweslendirmek

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda işleri ykdysady taýdan höweslendirmek Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar.

 

VII BAP. JEMLEÝJI DÜZGÜNLER

 

31-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda jedelleri çözmek

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda ýüze çykýan jedeller Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde çözülýär.

 

32-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagy üçin jogapkärçilik

 

Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda Türkmenistanyň kanunçylygynyň bozulmagynda günäkär ýuridik we fiziki şahslar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçilik çekýärler.

 

33-nji madda. Galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda halkara hyzmatdaşlygy

 

Türkmenistan galyndylar bilen iş salyşmak çygrynda halkara hyzmatdaşlygyny halkara hukugynyň umumy ykrar edilen ýörelgelerine we kadalaryna hem-de Türkmenistanyň galyndylar bilen iş salyşmak çygryndaky halkara şertnamalaryna laýyklykda amala aşyrýar.

 

34-nji madda. Şu Kanunyň güýje girmegi

 

1. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden güýje girýär.

2. Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalary şu Kanunyň güýje giren gününden başlap üç aý möhletiň dowamynda oňa laýyk getirilmäge degişlidir.

 

 

Türkmenistanyň                                                        Gurbanguly

     Prezidenti                                                          Berdimuhamedow

 

Aşgabat şäheri.

2015-nji ýylyň 23-nji maýy.

№ 225-V.

 


З А К О Н

ТУРКМЕНИСТАНА

 

Об отходах

 

(Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, № 2, ст. 59)

 

(С изменениями и дополнениями внесенным Законами Туркменистана

от 05.01.2018 г. № 685-V и 08.06.2019 г. № 157-VI)

 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обращения с отходами, направлен на сокращение образования отходов и обеспечение рационального их использования в хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения их негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) отходы – не пригодные для производства определённой продукции вещества (виды сырья), подлежащие дальнейшей утилизации или размещению, из которых извлечены полезные свойства;

2) обращение с отходами – деятельность, связанная с предотвращением образования отходов, их сбором, транспортировкой, хранением, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением;

3) отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства, техногенные минеральные образования и отходы сельскохозяйственного производства;

4) вид отходов – отходы, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов по классу опасности;

5) бытовые отходы − отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека;

6) опасные отходы − отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды;

7) производитель отходов – юридическое или физическое лицо, производственная либо хозяйственная деятельность которого приводит к образованию отходов;

8) сбор отходов – деятельность, связанная с накоплением, сортировкой, обезвреживанием, утилизацией и размещением отходов в специально отведённых местах или на специально оборудованных объектах;

9) перевозка отходов – транспортировка отходов от мест их образования или хранения к местам или объектам переработки, утилизации или захоронения;

10) трансграничная перевозка отходов – перевозка отходов с территории и (или) через территорию Туркменистана на территорию или через территорию другого государства;

11) размещение отходов – хранение и (или) захоронение отходов на специально оборудованных для этого объектах;

12) хранение отходов – временное содержание отходов в местах их образования до момента их последующего использования, обезвреживания или захоронения;

13) захоронение отходов – долговременная изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, на специально оборудованных для этого объектах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

14) объект размещения отходов – специально отведённое и оборудованное место для размещения отходов (полигоны для производственных и бытовых отходов, шламохранилища, отвалы горных пород, поля испарения сточных вод);

15) переработка отходов – осуществление технологических операций, связанных с изменением физических, химических или биологических свойств отходов в целях использования отходов или подготовки их к экологически безопасному хранению, транспортировке, утилизации или захоронению;

16) использование отходов – применение отходов для производства продукции или получения энергии;

17) утилизация отходов – извлечение из отходов ценных компонентов или использование отходов в качестве вторичного сырья, топлива, удобрений и для других целей;

18) обезвреживание отходов – уменьшение или устранение негативного воздействия отходов на здоровье населения и окружающую среду путём механической, физико-химической или биологической обработки;

19) лимит размещения отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определённым способом на установленный срок на объектах размещения отходов с учётом экологической обстановки на данной территории;

20) норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции или на единицу исходного сырья;

21) паспорт опасности отходов – документ, содержащий информацию об основных физико-химических свойствах конкретного вида отходов с обязательным определением его класса опасности при хранении, транспортировке, утилизации, обезвреживании или захоронении.

 

Статья 2. Законодательство Туркменистана в сфере обращения с отходами

 

1. Законодательство Туркменистана в сфере обращения с отходами основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана в сфере обращения с отходами и в области охраны окружающей среды.

2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, выбросами вредных веществ в атмосферу регулируются соответствующим законодательством Туркменистана.

3. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

 

Статья 3. Основные принципы законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами  

 

Основными принципами законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами являются:

1) охрана здоровья населения, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

2) научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов населения в целях обеспечения устойчивого развития общества;

3) использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий (замкнутый цикл производства);

4) обеспечение комплексной переработки материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

5) приоритет утилизации отходов над их размещением и захоронением;

6) минимизация отходов в производственной и хозяйственной деятельности;

7) экологически безопасное размещение отходов;

8) обязательный учёт отходов на основе их классификации;

9) использование методов экономического регулирования деятельности в сфере обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

10) обеспечение доступа общественности в соответствии с законодательством Туркменистана к информации в сфере обращения с отходами;

11) участие Туркменистана в международном сотрудничестве в сфере обращения с отходами.

 

Статья 4. Право собственности на отходы

 

1. Отходы являются объектом права собственности.

2. Право собственности на отходы принадлежит их производителю либо иному юридическому или физическому лицу, получившему право собственности на отходы в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В

СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

 

Статья 5. Органы, осуществляющие государственное регулирование в сфере обращения с отходами

 

Государственное регулирование в сфере обращения с отходами осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченными органами исполнительной власти в сфере обращения с отходами, местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана  

 

Кабинет Министров Туркменистана:

1) утверждает государственные программы в сфере обращения с отходами и осуществляет контроль за их выполнением;

2) координирует деятельность министерств и других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами;

3) устанавливает порядок осуществления государственного учёта и контроля в сфере обращения с отходами;

4) утверждает нормативные правовые акты Туркменистана в сфере обращения с отходами;

5) утверждает перечень отходов, трансграничная перевозка которых подлежит государственному регулированию;

6) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 7. Уполномоченные органы исполнительной власти в сфере обращения с отходами

 

Уполномоченными органами исполнительной власти в сфере обращения с отходами являются:

1) уполномоченный орган исполнительной власти в области коммунального хозяйства;

2) уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

3) уполномоченный орган исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности.

 

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в области коммунального хозяйства

 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области коммунального хозяйства в сфере обращения с отходами:

1) осуществляет государственную политику в области бытовых отходов;

2) разрабатывает государственные программы в области бытовых отходов и в установленном порядке представляет на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана;

3) осуществляет деятельность в области бытовых отходов во взаимодействии с местными органами исполнительной власти;

4) готовит предложения по совершенствованию законодательства Туркменистана;

5) согласовывает проект классификатора, определяющего класс опасности отходов;

6) разрабатывает совместно с местными органами исполнительной власти порядок перевозки бытовых отходов и утверждает его;

7) осуществляет государственный учёт бытовых отходов;

8) даёт методические консультации по составлению проектов зданий и сооружений, соблюдению стандартов и норм, а также технических условий в области переработки отходов;

9) согласовывает проектную документацию объектов государственной экологической экспертизы в области бытовых отходов;

10) разрабатывает и утверждает проекты нормативно-правовых актов Туркменистана и научно-методических пособий в области бытовых отходов;

11) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 9. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды

 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды в сфере обращения с отходами:

1) осуществляет государственный контроль за соблюдением требований законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами;

2) принимает участие в ведении государственного учёта отходов производства, образуемых в результате деятельности юридических и физических лиц;

3) проводит государственную экологическую экспертизу документации по проектам в сфере обращения с отходами, включая   научно-исследовательские и технологические разработки;

31) устанавливает критерии, по которым определяется степень негативного воздействия отходов на окружающую среду;

4) согласовывает устанавливаемые нормативы образования отходов и объекты размещения отходов;

5) утверждает лимиты размещения отходов;

6) выдаёт в установленном порядке разрешение на трансграничную перевозку отходов;

7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 10. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности

 

Уполномоченный орган исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности в сфере обращения с отходами:

1) осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением требований санитарных норм и правил при обращении с отходами;

2) определяет меры по охране здоровья населения от вредного воздействия отходов;

3) выдаёт санитарно-гигиенические заключения об объектах обращения с отходами;

4) устанавливает санитарно-гигиенические нормы в отношении продукции, производимой из отходов;

5) осуществляет методическое обеспечение при определении степени опасности отходов для здоровья населения;

6) регулирует порядок обращения медицинских отходов;

7) решает иные вопросы, входящие в его компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 11. Компетенция местных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами  

 

Местные органы исполнительной власти в сфере обращения с отходами:

1) разрабатывают и утверждают программы соответствующей территории;

2) организуют сбор, перевозку, переработку и утилизацию бытовых отходов;

3) осуществляют контроль за сбором, перевозкой, переработкой и утилизацией бытовых отходов на подведомственной им территории;

4) осуществляют выбор площадки для размещения бытовых отходов и готовят проектную документацию на её строительство;

5) осуществляют учёт бытовых отходов на подведомственной им территории;

6) выдают разрешение юридическим и физическим лицам Туркменистана на очистку и сбор бытовых отходов населённых пунктов;

7) устанавливают месторасположения объектов размещения отходов;

8) содействуют работе юридических и физических лиц Туркменистана по сбору и утилизации отходов;

9) решают иные вопросы, входящие в их компетенцию, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

Статья 12. Компетенция органов местного самоуправления  

 

Органы местного самоуправления в сфере обращения с отходами:

1) участвуют в решении вопросов месторасположения объектов размещения отходов на подведомственной им территории;

2) содействуют санитарной очистке населённых пунктов и своевременному внесению платы юридическими и физическими лицами за сбор бытовых отходов;

3) осуществляют иные полномочия, возложенные на них, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ

И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

 

Статья 13. Права и обязанности юридических лиц в сфере обращения с отходами

 

1. Юридические лица имеют право на:

1) участие в разработке государственных программ в сфере обращения с отходами;

2) внесение своих предложений по вопросам обращения с отходами в уполномоченные органы исполнительной власти в сфере обращения с отходами;

3) получение от уполномоченных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами в установленном порядке информации о санитарных и экологических нормах и правилах в сфере обращения с отходами;

4) хранение отходов на объектах размещения отходов в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами;

5) возмещение вреда, причинённого им другими юридическими или физическими лицами в результате нарушения законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами;

6) осуществление иных прав в сфере обращения с отходами в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Юридические лица обязаны:

1) принимать все необходимые меры для сокращения образования отходов;

2) соблюдать установленные санитарные и экологические нормы и правила в сфере обращения с отходами при сборе, хранении, использовании, утилизации, обезвреживании и захоронении отходов;

3) вести обязательный учёт отходов и предоставлять о них отчётность в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

4) разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов размещения отходов, образуемых в результате своей производственной и хозяйственной деятельности, и представлять его в установленном порядке на согласование в уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другие уполномоченные органы исполнительной власти в сфере обращения с отходами;

41) составлять и утверждать паспорт опасности отходов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды;

5) принимать меры по внедрению инновационных технологий по утилизации отходов, собственниками которых они являются;

6) не допускать смешивания отходов, за исключением случаев, предусмотренных технологией производства;

7) незамедлительно предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти в сфере обращения с отходами и местным органам исполнительной власти и органом местного самоуправления информацию о случаях несанкционированного попадания отходов в окружающую среду, водные объекты и принятых мерах;

8) вносить в установленном порядке плату за пользование услугами предприятий, осуществляющих сбор и вывоз бытовых отходов, а также за загрязнение окружающей среды при размещении и (или) захоронении всех видов отходов;

9) возмещать вред, причинённый здоровью населения и окружающей среде, а также ущерб, причинённый имуществу юридических и физических лиц в результате размещения или захоронения отходов своей производственной деятельности либо вследствие нарушения требований законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами;

10) выполнять иные обязанности в сфере обращения с отходами в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. Юридические лица, являющиеся собственниками отходов, должны самостоятельно либо в соответствии с договором осуществлять за счёт собственных средств мероприятия по утилизации, размещению, перевозке и захоронению отходов производства.

4. Юридические лица, являющиеся собственниками отходов, должны осуществлять финансирование мероприятий по содержанию принадлежащих им объектов размещения и захоронения отходов. В случае размещения и захоронения отходов на других объектах размещения и захоронения отходов собственники отходов должны в соответствии с договором производить оплату содержания объектов размещения и захоронения отходов.

5. Права и обязанности юридических лиц, указанные в частях 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, распространяются также на индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих производственную и хозяйственную деятельность в сфере обращения с отходами.

 

Статья 14. Права и обязанности физических лиц в сфере обращения с отходами

 

1. Физические лица имеют право на:

1) получение от уполномоченных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами в установленном порядке информации о наличии в местах своего проживания опасных и иных отходов, безопасности проектируемых и действующих объектов размещения отходов;

2) участие в обсуждении проектов решений о строительстве объектов размещения отходов;

3) пользование услугами предприятий, осуществляющих сбор и вывоз бытовых отходов;

4) возмещение вреда, причинённого их здоровью и имуществу в результате нарушения законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами;

5) участие в осуществлении общественного контроля за санитарным и экологическим состоянием объектов размещения отходов;

6) осуществление иных прав в сфере обращения с отходами в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Физические лица обязаны:

1) соблюдать требования установленных санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами;

2) вносить в установленном порядке плату за пользование услугами предприятий, осуществляющих сбор и вывоз бытовых отходов;

3) выполнять иные обязанности в сфере обращения с отходами в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА IV. КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

 

Статья 15. Классификация отходов по степени их опасности

 

1. Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, устанавливаемыми уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности:

1) I класс – чрезвычайно опасные отходы;

2) II класс – высокоопасные отходы;

3) III класс – умеренно опасные отходы;

4) IV класс – малоопасные отходы;

5) V класс – неопасные отходы.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды на основании критериев, по которым определяется степень опасности отходов, разрабатывает и утверждает классификатор отходов по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности и уполномоченным органом исполнительной власти в области коммунального хозяйства.

 

Статья 16. Требования по снижению количества образования отходов

 

1. Юридические и физические лица в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности обязаны принимать эффективные меры по снижению количества образования отходов.

2. В целях реализации требований, указанных в части 1 настоящей статьи, юридические и физические лица обязаны:

1) применять малоотходные и безотходные технологии и системы, позволяющие снизить количество либо предотвратить образование отходов;

2) принимать меры по максимальной утилизации образовавшихся отходов.

 

Статья 17. Требования по ограничению и предотвращению негативного влияния отходов на здоровье населения и окружающую среду

 

1. В целях ограничения и предотвращения негативного влияния отходов на здоровье населения и окружающую среду юридическим и физическим лицам запрещается:

1) проектировать, строить и размещать предприятия, производства и хранилища, а также полигоны отходов и другие объекты размещения отходов, если они не отвечают требованиям санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами;

2) принимать решение о размещении и развитии городов и других населённых пунктов без согласования в установленном порядке технических и других мероприятий по условиям обращения с отходами;

3) вводить в действие новые и реконструированные предприятия, производства и другие объекты, которые не обеспечены соответствующими оборудованием и технологиями для безопасного обращения с отходами.

2. Законодательством Туркменистана могут предусматриваться и другие специальные требования и мероприятия по ограничению и предотвращению негативного влияния отходов на здоровье населения и окружающую среду.

 

Статья 18. Требования, предъявляемые к хранению и захоронению отходов

 

1. Отходы могут размещаться для хранения или захоронения только на объектах размещения отходов, согласованных с соответствующими органами исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

2. Организация объектов размещения отходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Хранение и утилизация отходов осуществляются в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами, применением способов и технологий, обеспечивающих максимальное использование отходов или их утилизацию.

4. Запрещается хранение и захоронение отходов:

1) на территории населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов);

2) на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

3) в водоохранных зонах и зонах санитарной охраны водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

4) на водосборных площадях подземных водных объектов и на территории, расположенной над подземными водными объектами;

5) в других местах, где может возникнуть угроза здоровью населения, а также нанесения вреда окружающей среде.

5. Допускается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых, залегающих на глубинах, обеспечивающих экологическую безопасность полезных ископаемых от загрязнения отходами.

 

Статья 19. Требования, предъявляемые к перевозке отходов

 

1. Перевозка отходов на объекты размещения отходов осуществляется производителем или собственником отходов.

2. Перевозка бытовых отходов осуществляется в установленном порядке местным органом исполнительной власти на своей подведомственной территории.

Тарифы на услуги, связанные со сбором и перевозкой бытовых отходов, разрабатываются уполномоченным органом исполнительной власти в области коммунального хозяйства совместно с местными органами исполнительной власти и утверждаются по согласованию с органом исполнительной власти в области финансов и экономики.

3. В целях предотвращения негативного воздействия на здоровье населения и окружающую среду при перевозке отходов должны соблюдаться требования санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами.

4. Перевозка отходов должна осуществляться в специально оборудованном транспортном средстве, в упакованном виде или иным способом, предотвращающим попадание отходов в окружающую среду.

5. Перевозчик отходов несёт ответственность за исполнение требований к безопасной транспортировке и доставке отходов на объекты размещения отходов.

6. Перевозка опасных отходов должна осуществляться при наличии паспорта опасности отходов.

 

Статья 20. Требования, предъявляемые к обращению с опасными отходами

 

1. Опасные отходы I, II и III класса подлежат учёту.

2. Юридические и физические лица при обращении с опасными отходами обязаны:

1) обеспечивать предотвращение загрязнения ими окружающей среды, а в случае возникновения такого загрязнения –ликвидировать загрязнение и его последствия;

2) принимать меры, направленные на предотвращение аварий, ограничение и ликвидацию их последствий и защиту людей и окружающей среды от их влияния;

3) обеспечивать эксплуатацию предприятий и производственных объектов, образующих опасные отходы, с учётом требований санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами.

3. К обращению с опасными отходами допускаются лица, имеющие профессиональную подготовку, подтверждённую свидетельством на право работы с опасными веществами и отходами.

4. Перевозка опасных отходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана о перевозке опасных грузов, при наличии паспорта опасности отходов и сопроводительных документов, необходимых при перевозке опасных отходов.

5. Перевозка опасных отходов осуществляется при условии обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за убытки, которые могут быть нанесены им во время перевозки.

6. Размещение опасных отходов разрешается лишь в специально оборудованных местах и осуществляется в соответствии с установленными требованиями при обращении с опасными отходами. Осуществление других видов деятельности, не связанной с обращением с опасными отходами на территории, отведённой для их размещения, запрещается.

7. Хранение опасных отходов на территории предприятий, учреждений и организаций осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Предприятия, учреждения и организации, на территории которых хранятся опасные отходы, относятся к объектам повышенной опасности.

8. Перевозка опасных отходов осуществляется при помощи специально оборудованного для этого транспортного средства, при наличии разрешения на данное транспортное средство, выданного в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

9. Ответственность за безопасную перевозку опасных отходов несёт перевозчик.

 

Статья 21. Ввоз, вывоз и трансграничная перевозка отходов

 

1. Ввоз на территорию Туркменистана любых видов отходов в целях их размещения и захоронения запрещается.

2. Вывоз из Туркменистана опасных отходов осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 6 настоящего Закона.

3. Трансграничная перевозка опасных отходов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Туркменистана и международными договорами, участником которых является Туркменистан.

4. Разрешение на трансграничную перевозку отходов выдаётся уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды по согласованию с Кабинетом Министров Туркменистана.

5. Разрешение на трансграничную перевозку отходов может быть приостановлено или отозвано в случае нарушения требований законодательства Туркменистана и международных договоров, участником которых является Туркменистан, а также в случаях, когда деятельность перевозчика может представлять опасность для здоровья населения и окружающей среды, нанести вред имуществу физических и юридических лиц.

 

Статья 22. Требования, предъявляемые к обращению с отходами, образующимися при разливах нефти

 

Требования, предъявляемые к обращению с отходами, образующимися при разливах нефти, регулируются законодательством Туркменистана по предупреждению и ликвидации разливов нефти, об охраны окружающей среды и соответствующими международными договорами Туркменистана.

 

Статья 23. Требования, предъявляемые к обращению с отходами, образующимися на судах и других плавучих средствах

 

Требования, предъявляемые к обращению с отходами, образующимися на судах и других плавучих средствах, регулируются законодательством Туркменистана и соответствующими международными договорами Туркменистана.

 

Статья 24. Требования, предъявляемые к обращению с отходами при разработке углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых

 

1. Требования, предъявляемые к обращению с отходами при разработке углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых, регулируются настоящим Законом, законами Туркменистана «Об углеводородных ресурсах», «О недрах» и иными нормативными правовыми актами Туркменистана.

2. При разведке, разработке, добыче, переработке, перевозке, хранении и использовании углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых обращение с отходами должно осуществляться строго в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм и правил в сфере обращения с отходами, а также правил разработки углеводородных месторождений.  

3. При строительстве, монтаже, демонтаже объектов нефтегазовой инфраструктуры, обустройстве и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений все работы должны осуществляться с использованием оборудования и технологий, обеспечивающих максимальный организованный сбор и утилизацию всех отходов.

4. При проведении работ, связанных с разработкой углеводородных ресурсов и других полезных ископаемых, запрещается:

1) размещение и захоронение производственных отходов без получения разрешения уполномоченных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами в порядке, установленном законодательством Туркменистана;

2) сброс и захоронение в туркменском секторе Каспийского моря и поверхностных водах Туркменистана всех видов отходов;

3) закачка попутных пластовых вод в необходимый пласт без предварительных операций по их обезвреживанию и без согласования в установленном порядке с уполномоченными органами исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

 

Статья 25. Контроль в сфере обращения с отходами

 

1. Государственный контроль в сфере обращения с отходами осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

2. Производственный контроль в сфере обращения с отходами осуществляют производители отходов в пределах своей компетенции.

3. Общественный контроль в сфере обращения с отходами осуществляют граждане и общественные объединения в соответствии с законодательством Туркменистана.

Порядок проведения общественного контроля в сфере обращения с отходами определяют общественные объединения в соответствии со своими уставами.

 

ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

 

Статья 26. Государственный учёт и отчётность в сфере обращения с отходами

 

1. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учёт образовавшихся, использованных, утилизированных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещённых отходов.

2. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами производства, обязаны представлять отчёт о своей деятельности в уполномоченный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

3. Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере обращения с бытовыми отходами, обязаны представлять отчёт о своей деятельности в соответствующий местный орган исполнительной власти.

4. Юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере обращения с медицинскими отходами, обязаны представлять отчёт о своей деятельности в уполномоченный орган исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности.

5. Порядок учёта в сфере обращения с отходами производства определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

6. Порядок учёта в сфере обращения с бытовыми отходами определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области коммунального хозяйства.

7. Порядок учёта в сфере обращения с медицинскими отходами определяется уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения и медицинской промышленности.

 

Статья 27. Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов

 

1. В целях обеспечения сбора, обработки, хранения и анализа информации о местах утилизации и захоронения отходов по классам опасности ведётся государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов.

2. Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов содержит информацию об объектах захоронения и утилизации отходов по классам опасности, количественные и качественные характеристики отходов, информацию об обращении с отходами.

Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов ведётся органами государственной статистики на основании отчётных данных производителей отходов и регулярно предоставляемых сведений уполномоченных органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

3. Государственный учёт мест захоронения и утилизации отходов ведётся в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 271. Паспортизация отходов

 

1. Отходы производств и хозяйственной деятельности, образующиеся на территории Туркменистана, подлежат паспортизации. Паспорт опасности отходов составляется юридическими лицами на каждый вид отхода своего производства и хозяйственной деятельности. В случаях изменения индивидуальных свойств отходов, связанных с технологией производства, в паспорт опасности отходов вносятся изменения и дополнения.

Содержание и оформление паспорта опасности отходов регулируется соответствующим законодательством Туркменистана.  

2. Хранение и захоронение отходов на объектах размещения отходов должны осуществляться только при наличии паспорта опасности отходов.

 

Статья 28. Нормирование в сфере обращения с отходами

 

1. В целях обеспечения охраны здоровья населения и окружающей среды, уменьшения количества образования отходов разрабатываются нормативы образования отходов и лимиты размещения отходов.

2. Нормативы образования отходов разрабатываются и утверждаются юридическими лицами по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

3. Лимиты размещения отходов разрабатываются юридическими лицами и утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

4. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов размещения отходов устанавливается нормативными правовыми актами Туркменистана.

 

ГЛАВА VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

 

Статья 29. Плата за загрязнение окружающей среды при размещении и захоронении отходов   

 

1. При размещении и захоронении отходов в специально отведённых местах и на специально оборудованных объектах уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в установленном порядке взимается плата за загрязнение окружающей среды. Размер платы определяется в соответствии с законодательством Туркменистана на основании лимитов размещения отходов и установленной платы в зависимости от степени опасности отходов.

2. Плата за загрязнение окружающей среды при размещении и захоронении отходов подлежит внесению в Государственный бюджет Туркменистана.

3. Средства, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в счёт платы за загрязнение окружающей среды при размещении и захоронении отходов, направляются на реализацию государственных программ в сфере обращения с отходами.

 

Статья 30. Экономическое стимулирование деятельности в сфере обращения с отходами

 

Экономическое стимулирование деятельности в сфере обращения с отходами осуществляется в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 31. Разрешение споров в сфере обращения с отходами

 

Споры, возникающие в сфере обращения с отходами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

 

Статья 32. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами

 

Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства Туркменистана в сфере обращения с отходами, несут ответственность в соответствии с законодательством Туркменистана.

 

Статья 33. Международное сотрудничество в сфере обращения с отходами

 

Туркменистан осуществляет международное сотрудничество в сфере обращения с отходами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Туркменистана в сфере обращения с отходами.

 

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Нормативные правовые акты Туркменистана подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение трёх месяцев со дня его вступления в силу.

 

 

     Президент                                             Гурбангулы

Туркменистана                                      Бердымухамедов

 

 

гор. Ашхабад

23 мая 2015 года

№ 225-V.